Hướng dẫn sử dụng powerpoint 2010 part 14

Chia sẻ: Mr Yukogaru | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
86
lượt xem
39
download

Hướng dẫn sử dụng powerpoint 2010 part 14

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bảo vệ bài thuyết trình bằng mật mã Khi tập tin trình diễn có chứa các thông tin nhạy cảm thì bạn có thể dùng chức năng bảo vệ tập tin bằng mật mã của PowerPoint. Có hai loại bảo vệ là mật mã truy cập khi mở (Open password) và mật mã hiệu chỉnh (Modify password) và bạn có thể sử dụng cả hai nếu thấy cần thiết

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hướng dẫn sử dụng powerpoint 2010 part 14

  1. PowerPoint 2010 Thiết lập mật mã bảo vệ 1. p nm n m m nm n n o e on 2. V o ngăn File 3. Chọn Save As, hộp thoại Save As xuất hiện 4. Đ n p tin tại hộp File name 5. V o Tools v c ọn General Options… ộp thoại General Options xuất hiện 6. Thiết l p m m :  ế m n ngườ dùng p ả k a báo m m khi m p n bạn tm m v o ộp Password for open  ế mu n ngườ dùng p ả k a báo m m k m n ệ c n p n bạn t m m v o ộp Password ro modify 7. Xác n n lạ các m m k có cầu trong hộp Comfirm Password. 8. Nhấn OK k o n ấ tm m 1
  2. PowerPoint 2010 9. Nhấn nú Save ể lư b ế n vớ các m m vừa thiết l p. n ộp oạ ave vớ ene al p on … N ọ ẽ i ỏ ô g â g ờ dù g r g . T ùy ọ ố M r V A n ộp oạ ene al p on … 2
  3. PowerPoint 2010 n ộp oạ ác n n m m Thiết lập Macro Security: ọ Macro Security trong hộp tho i General Option ở phầ rê ộ Trust Center ó ùy ọn sau:  Disable all macros without notification ó r ô g ó ô g  Disable all macros with notification ó r ô g  Disable all macros except digitally signed macros ó r g r r ó .  Enable all macros (not recommendedl potentially dangerous code can run) r y g y r .  Trust access to the VBA project object model: y r y ố g r gV A r . truy c p hộp tho Tr r File | Options | Trust Center | Trust Center Settings… | ọn Macro Settings. 3
  4. PowerPoint 2010 n ộp oạ en e Ng ặt m ov ũ ê rê P w rP 2010 g n ó ô g y r t nhi u v í ă g Pr Pr . c th c hi n 1. p nm n m m nm n n PowerPoint 2. V o ngăn File 3. Chọn Info, chọn Protect Presentation 4. Chọn Encrypt with Password 5. Hộp thoại Encrypt Document xuất hiện cầu bạn nh p m m v o 6. Nhấn OK v ác n n lại m m vừa nh p 7. Nhấn OK lần nữa 8. Nhấn Save ể lư các ết l p vừa thực hiện 4
  5. PowerPoint 2010 n Bảo vệ b ế n với Protect Presentation Gỡ bỏ mật mã khỏi bài thuyết trình Khi chia sẽ y r g ời s dụng mở u chỉnh, g ô g ê ặt m . ng dẫ d ây ỉ dụ g r ờng h pb bi ở u chỉnh t p tin. Th c hi gỡ bỏ m mở u chỉnh t p tin: 1. M b ế n ang có m m bảo vệ v k a báo các m m v o ộp Password k có cầu. 2. a k b ế n ược m trong cửa sổ PowerPoint, v o ngăn File 3. Chọn Save As, hộp thoại Save As xuất hiện. 4. V o Tools chọn General Options…, ộp thoại General Options xuất hiện 5. Xóa bỏ các m m ang có ong a o d o open v a od o modify 6. Nhấn OK ể óng ộp General Options 7. Nhấn nú Save v ác n ng èl n p n ang có 5
  6. PowerPoint 2010 Khi chỉ ó ột lo i m ởt dụ g b ov t g ó dụ g ây gỡ bỏ: 1. p n m n óa bỏ m m bảo vệ 2. a k b ế n ược m trong cửa sổ o e o n , v o File 3. Chọn Info, chọn Protect Presentation 4. Chọn Encrypt with Password 5. Xoá bỏ m m ang có ong ộp thoại Encrypt Document 6. Nhấn OK ể óng ộp thoại Encrypt Document 7. Nhấn Save ể lư các ết l p vừa thực hiện 6
Đồng bộ tài khoản