Hướng dẫn sử dụng powerpoint 2010 part 5

Chia sẻ: Mr Yukogaru | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
120
lượt xem
66
download

Hướng dẫn sử dụng powerpoint 2010 part 5

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thay đổi kiểu hiển thị trong cửa sổ chương trình. PowerPoint 2010 có hai nhóm hiển thị đó là nhóm Presentation Views dùng trong quá trình sọan thảo và nhóm Master Views dùng trong quá trình thiết kế slide, bố cục bản in và trang chú slide thích.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hướng dẫn sử dụng powerpoint 2010 part 5

  1. PowerPoint 2010 n on n n PowerPoint 201 c hai nh m hiển thị đ là nh m Presentation Views dùng trong quá trình sọan thảo và nh m Master Views dùng trong quá trình thiết kế slide, bố cục bản in và trang chú slide thích. M i kiểu hiển thị c c ng dụng ri ng trong quá trình so n thảo, thiết kế, ch nh s a ho c trình chiếu bài thuyết trình. 1
  2. PowerPoint 2010 Normal Slide Show Slide Sorter Reading View h i hi h i Nhóm Presentation Views có các kiểu hiển thị sau:  Normal: ất nhiều biê b i t  Slide Sorter: i b i i b i b i thuy .  Notes Page: i ê i i i ô i i i  Reading View: X ớ b i trong giao diện so n thảo Muốn chuyển qua l i gi a các chế đ hiển thị thì b n vào ng n View tr nRibbon, sau đ chọn kiểu hiển thị mong muốn ho c chọn kiểu hiển thị tr c tiếp t g c dưới b n phải thanh tr ng thái. ưới đ y là các hình minh họa c a các kiểu hiển thị 2
  3. PowerPoint 2010 Normal Slide Sorter Reading Slide View Show h i hi h Nhóm Master Views  Slide Master: L ữ ô i ề thi t k ki ắc, font chữ, b c … i  Handout Master: Thi t lậ ô i iều handout, chiều củ i b í ê i ê t trang in, sắp x p v í ủ f p hi n th trang ê …  Notes Master: Thi t lậ ô i è ô i i củ i ơ . 3
  4. PowerPoint 2010 h Slide M er do M er Slide Show: N i i ó i n th ê P w P i ò t ki u hi n th nữa ợc sử d ng i i b i ọi S i S w. S i S w i i ợ ấ iệ ợc sắp s b i . Phím tắt: h h h g h r h di ide h h h hif r h hi ide hi h h 5. ù b ến thanh lệnh truy cập nhanh n c thể th m nhanh các nút l nh đư c tích h p s n cho QAT b ng cách nh p trái chu t vào nút Customize Quick Access Toolbar ( ) tr n QAT. au đ , b n chọn ho c b chọn các nút l nh cho hi n ho c n tr n QAT. 4
  5. PowerPoint 2010 h h ho h h h r QAT n c ng c thể th m các nút l nh khác vào theo hướng d n sau 1. h Office | Options ho i o er oi io hi 2. Ch n Quick Access Toolbar d h h r i 3. h h h h Choose commands from h h h d i h Add >> h o h d h h h i 4. h o h i h h h Customize Quick Access Toolbar h i h Remove. 5. r QAT r g h i h h h Reset ch n Reset only Quick Access Toolbar. 6. h Show Quick Access Toolbar below the Ribbon h QAT hi d i i o 7. ho i i QAT h h OK. 5
  6. PowerPoint 2010 h i n QAT 6. n o n c a s làm việc n c thể ph ng to ho c thu nh vùng so n thảo trong c a s PowerPoint 10 b ng cách s dụng thanh oom tr n thanh tr ng thái ho c dùng h p tho i oom. n c thể ph ng to ho c thu nh vùng làm vi c trong khoảng t 10 đến . n n n s dụng tùy chọn Fit Slide to Current Window để c đư c vùng làm vi c tốt nh t. Điều ch nh vùng làm vi c v a v n theo c a s hi n hành Mở h p Zoom ỷ l hi n hành hu nh Ph ng to h H p th i Zoo hanh Zoom r h h r g h i 6
  7. PowerPoint 2010 Để gọi h p tho i oom thì b n chọn Ribbon | View | chọn Zoom. ách nhanh h n là b n nh p chu t vào nút ch số ph n tr m tr n thanh tr ng thái ho c nh n t h p phím . 7
Đồng bộ tài khoản