intTypePromotion=3

Hướng dẫn sử dụng solidwork 2004 - Phần 3 Xây dựng mô hình lắp ráp (ASSEMBLY) - Chương 16

Chia sẻ: Nguyễn Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
92
lượt xem
27
download

Hướng dẫn sử dụng solidwork 2004 - Phần 3 Xây dựng mô hình lắp ráp (ASSEMBLY) - Chương 16

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tạo Các Chỉ Số Trên Chi Tiết. 16.1. Lệnh Balloon. Click chọn Balloon Xuất hiện hộp thoại. trên thanh Annotaion hay (Insert Annotation Balloon). Hình dáng của các đường viền bên ngoài Kích cỡ của đường viền bên ngoài Hình 16.1. Chọn Balloon text xác định các chỉ số. • Custom : Ta có thể chọn chữ số tuỳ ý trong các đường viền. • Item Number : Xác định các chữ số phải đúng theo trình tự sắp xếp của các chi tiết. • Quantity : Thể hiện số lượng của các chi tiết có trong bản vẽ lắp. 16.2. Lệnh...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hướng dẫn sử dụng solidwork 2004 - Phần 3 Xây dựng mô hình lắp ráp (ASSEMBLY) - Chương 16

  1. Xaùc ñònh vò trí ghi kích thöôùc cuûa moái haøn • Top : ôû treân. • Bottom :ôû döôùi. Weld symbol: xaùc ñònh kí hieäu (hình daùng ) cuûa caùc moái haøn. • Symmetric weld: theå hieän caùc moái haøn coù ñoái xöùng. • Peripheral weld :chu vi moái haøn. • Field or site weld : xaùc ñònh vò trí moái haøn. • Display with Indentification line on top : theå hieän neùt ñöùt treân ñöôøng gioùng. • Choïn Countour: Xaùc ñònh kieåu moái haøn. • Flat: moái haøn baèng. • Convex: moái haøn loài. • Concave:moái haøn loõm. Choïn leader anchor: Xaùc ñònh vò trí cuûa muõi teân treân ñöôøng gioùng cuûa moái haøn. • Closest :muõi teân naèm gaàn vò trí ñöôøng gioùng nhaát. • Left :muõi teân naèm ôû vò trí beân traùi ñöôøng gioùng. • Right: muõi teân naèm ôû vò trí beân phaûi ñöôøng gioùng. Hình 15.25. Chöông 16. Taïo Caùc Chæ Soá Treân Chi Tieát. 16.1. Leänh Balloon. Click choïn Balloon treân thanh Annotaion hay (Insert >Annotation > Balloon). Xuaát hieän hoäp thoaïi. Hình daùng cuûa caùc ñöôøng vieàn beân ngoaøi http://www.ebook.edu.vn 232
  2. Kích côõ cuûa ñöôøng vieàn beân ngoaøi Hình 16.1. Choïn Balloon text xaùc ñònh caùc chæ soá. • Custom : Ta coù theå choïn chöõ soá tuyø yù trong caùc ñöôøng vieàn. • Item Number : Xaùc ñònh caùc chöõ soá phaûi ñuùng theo trình töï saép xeáp cuûa caùc chi tieát. • Quantity : Theå hieän soá löôïng cuûa caùc chi tieát coù trong baûn veõ laép. Item Number Custom. Hình16.2. Quantity http://www.ebook.edu.vn 233
  3. 16.2. Leänh Stacked Balloon. Click choïn Stacked Balloon treân thanh Annotation hay vaøo Insert > Annotation > Stacked Balloon. Xuaát hieän hoäp thoaïi. Hình daùng cuûa caùc ñöôøng vieàn beân ngoaøi Kích côõ cuûa ñöôøng vieàn beân ngoaøi Hình 16.3. Caùch xaùc ñònh töông töï nhö treân. Ta coù theâm tröôøng hôïp. Balloon per line: Xaùc ñònh soá caùc chæ soá treân cuøng moät ñöôøng thaúng. Up Taïo caùc chæ soá höôùng leân treân. • Down Taïo caùc chæ soá höôùng xuoáng döôùi. • Left Taïo caùc chæ soá höôùng sang traùi. • Right Taïo caùc chæ soá höôùng sang phaûi. • http://www.ebook.edu.vn 234
  4. Hình 16.3. Hình 16.4. Chöông 17: Laäp Baûng Vaät Lieäu Cho Chi Tieát. Trong phaàn meàm SW töï ñoäng coù theå truy caäp cho ta caùc giaù trò veà soá löôïng (Quantity), soá thöù töï (Item), teân cuûa chi tieát (Part) vaø chöùc naêng cuûa töøng chi tieát (Description). Trong phaàn Assembly Drawing. Quaù trình laäp baûng. Trong moâi tröôøng Drawing choïn Insert > Bill of Materials. Xuaát hieän hoäp thoaïi. http://www.ebook.edu.vn 235

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

YOMEDIA
Đồng bộ tài khoản