intTypePromotion=3

Hướng dẫn sử dụng thiết bị thực tập Logo

Chia sẻ: Nguyen Trong Chi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:25

0
436
lượt xem
231
download

Hướng dẫn sử dụng thiết bị thực tập Logo

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo dành cho giáo viên, sinh viên và kỹ thuật viên chuyên ngành điện tử - Hướng dẫn sử dụng thiết bị thực tập Logo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hướng dẫn sử dụng thiết bị thực tập Logo

 1. Taøi lieäu thöïc taäp höôùng daãn thöïc haønh PLC LOGO HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG THIEÁT BÒ THÖÏC TAÄP LOGO! A. Toång quaùt Thieát bò thöïc taäp LOGO! Goàm coù 7 phaàn chính: CPU,inputs, outputs, interfacing with peripheral device , indicator, sensors, power supply. 5 2 7 1 4 6 5 3 1. CPU Loaïi LOGO! 12/24RC cuûa haõng Siemen. 2. INPUTS Coù 8 inputs trong ñoù coù 6 digital inputs vaø 2 analog inputs. 3. OUTPUTS Coù 4 outputs 4. INTERFACING WITH THE INTERFACING WITH PERIPHERAL DEVICE Coù 3 coång COM 9 chaân ñeå giao tieáp vôùi thieát bò beân ngoaøi. 5. INDICATOR - 4 Led 7 ñoaïn hieån thò giaù trò ñieän aùp ôû ngoõ vaøo analog. - 4 ñeøn 24VDC (taát caû ñaõ ñöôïc noái GND) 6. SENSORS Coù 1 caûm bieán quang (photoelectric sensor) vaø 1 caûm bieán töø (magnetic sensor). 7. POWER SUPPLY Nguoàn 24VDC PNT.Co.,Ltd Trang 1
 2. Taøi lieäu thöïc taäp höôùng daãn thöïc haønh PLC LOGO B. Vai troø – chöùc naêng 1. CPU Giöõ vai troø chuû ñaïo trong thieát bò thöïc taäp, treân CPU coù caùc phím chöùc naêng vaø maøn hình LCD ñeå cho ngöôøi laäp trình thao taùc vaø quan saùt caùc chöông trình do mình laäp ra. Caùc ngoõ vaøo vaø ngoõ ra ñeàu ñöôïc baûo veä baèng board maïch phía beân döôùi nhaèm traùnh caùc söï coá gaây ra tröïc tieáp cho CPU. 2. INPUTS LOGO! 12/24 coù taát caû 8 ngoõ vaøo (6 ngoõ vaøo soá vaø 2 ngoõ vaøo analog). Caùc ngoõ vaøo soá ñöôïc kí hieäu I1 ñeán I6, caùc ngoõ vaøo analog ñöôïc kí hieäu I7 vaø I8. Ñeå thuaän tieän trong quaù trình thöïc taäp cuõng nhö coù theå keát noái vôùi caùc thieát bò ngoaïi vi, caùc ngoõ vaøo ñöôïc thieát keá sao cho coù theå söû duïng ñöôïc nguoàn tín hieäu beân trong cuõng nhö beân ngoaøi. Ñeå söû duïng nguoàn tín hieäu beân trong thì SWITCH choïn chöùc naêng phaûi chuyeån sang INT.Sau ñoù, muoán ngoõ vaøo naøo leân möùc cao thì chuyeån caùc switch töông öùng sang möùc 1, ngöôïc laïi thì chuyeån caùc switch töông öùng veà möùc 0. Caùc ngoõ vaøo I7 vaø I8 laø caùc ngoõ vaøo analog vaø ñöôïc caáp ñieän aùp töø 0V ñeán 10VDC, ñeå laáy nguoàn ñieän aùp töø beân trong thì SWITCH choïn chöùc naêng chuyeån sang INT. vaø switch töông öùng ngoõ vaøo I7 vaø I8 chuyeån sang möùc 1, bieán trôû beân traùi duøng ñieàu chænh ñieän aùp ngoõ vaøo I7 vaø bieán trôû beân phaûi duøng chænh ñieän aùp ngoõ vaøo I8. Ñeå hieån thò giaù trò ñieän aùp thì SWITCH choïn chöùc naêng ôû module analog inputs phaûi chuyeån sang INT. vaø muoán hieån thò giaù trò ñieän aùp ôû ngoõ vaøo I7 thì chuyeån switch sang CH1 .Ngöôïc laò, muoán hieån thò giaù trò ñieän aùp ôû ngoõ vaøo I8 thì chuyeån switch sang CH2. Muoán laáy nguoàn tín hieäu töø beân ngoaøi ñöa vaøo CPU thì nguoàn tín hieäu ñoù phaûi ñöôïc caáp vaøo caùc choát töông öùng. Caùc SWITCH choïn chöùc naêng phaûi ôû vò trí EXT. Chuù yù: noái GND nguoàn tín hieäu ngoaøi vaøo chaân COM PNT.Co.,Ltd Trang 2
 3. Taøi lieäu thöïc taäp höôùng daãn thöïc haønh PLC LOGO 3. OUTPUTS LOGO! 12/24 coù 4 ngoõ ra relay ñöôïc kí hieäu Q1 ñeán Q4. Caùc ngoõ ra ñeàu coù maïch baûo veä nhaèm traùnh söï coá gaây ra tröïc tieáp cho CPU, ñeå laáy tín hieäu ngoõ ra töø caùc choát thì SWITCH choïn chöùc naêng phaûi chuyeån sang vò trí INT. ñeå laáy tín hieäu ngoõ ra ôû coång COM thì SWITCH choïn chöùc naêng chuyeån sang vò trí EXT. Chuù yù: Tín hieäu ngoõ ra chæ coù theå ôû coång COM hoaëc ôû caùc caëp choát töông öùng 4. INTERFACING WITH THE INTERFACING WITH PERIPHERAL DEVICE Khi caùc SWITCH choïn chöùc naêng ôû vò trí EXT. thì tín hieäu caáp vaøo hoaëc xuaát ra ôû caùc choát vaø ôû caùc coång COM töông öùng. Do ñoù, ngoaøi vieäc caáp tín hieäu hoaëc laáy tín hieäu ôû caùc choát thì coù theå laáy tín hieäu ôû caùc coång COM töông öùng, vò trí caùc ngoõ vaøo vaø ngoõ ra treân coång COM theo thöù töï vôùi ngoõ vaøo vaø ngoõ ra. PNT.Co.,Ltd Trang 3
 4. Taøi lieäu thöïc taäp höôùng daãn thöïc haønh PLC LOGO 5. SENSORS Module sensors goàm coù 2 caûm bieán: - Photoelectric sensor (caûm bieán quang) - Magnetic sensor (caûm bieán töø) Ñeå laáy tín hieäu töø caùc caûm bieán caáp cho caùc ngoõ vaøo cuûa CPU thì chuyeån switch treân module sensors sang vò trí ON (caáp nguoàn cho caùc caûm bieán) sau ñoù, muoán laáy tieáp ñieåm thöôøng ñoùng thì keát noái ngoõ vaøo vôùi NC , ngöôïc laò muoán laáy tieáp ñieåm thöôøng hôû thì keát noái ngoõ vaøo vôùi NO . Chuù yù: 1. Phaûi caáp nguoàn 24VDC vaøo chaân COM 2. Ñoái vôùi caûm bieán quang (Photoelectric sensor) Ñeå thay ñoåi traïng thaí ta duøng vaät chaén che phiaù tröôùc caûm bieán (khoâng duøng vaät chaén coù maøu saäm toái, khi traïng thaùi thay ñoåi thì ñeøn maøu ñoû treân caûm bieán seõ phaùt saùng). 3. Ñoái vôùi caûm bieán töø (Magnetic sensor) Ñeå thay ñoåi traïng thaí ta duøng vaät lieäu coù tính chaát töø nhö: saét, nhoâm, ñoàng… ñeå gaàn kí hieäu hình troøn coù daáu thaäp beân trong (ñeøn seõ phaùt saùng) PNT.Co.,Ltd Trang 4
 5. Taøi lieäu thöïc taäp höôùng daãn thöïc haønh PLC LOGO LAÄP TRÌNH CHO PLC LOGO 1. Ñaïi cöông Laäp trình coù nghóa laø nhaäp moät maïch vaøo Logo. Chöông trình thöïc ra laø moät caùch theå hieän khaùc cuûa sô ñoà maïch. Chuùng ta phaûi thay ñoåi caùch theå hieän cho phuø hôïp vôùi Logo. Sô ñoà maïch ñieàu khieån tieáp ñieåm ñöôïc veõ theo daïng sô ñoà hình thang LAD (Ladder Diagram:sô ñoà hình thang). Trong Logo, ngöôøi ta duøng caùc khoái kyù hieäu cho caùc chöùc naêng khaùc nhau, töông töï sô ñoà logic trong maïch soá hay trang bò ñieän khoâng tieáp ñieåm. Caùch naøy ñöôïc vieát taét laø CSF ( Control System Flowchart: löu ñoà heä thoáng ñieàu khieån). Thí duï: Hình 1: Chuyeån töø Ladder sang CSF Hai tieáp ñieåm S1 –S2 noái tieáp ñeå ñieàu khieån ñeøn L1 ñöôïc ñoåi thaønh hai ngoõ vaøo I1 – I2 qua coång AND ñieàu khieån ngoõ ra Q1. Hai tieáp ñieåm S3 –S4 noái song song ñieàu khieån ñeøn L2 ñöôïc ñoåi thaønh hai ngoõ vaøo I3 –I4 qua coång OR ñieàu khieån ngoõ ra Q2. Ñeå laäp trình cho Logo phaûi söû duïng caùc ñaàu noái ôû ngoõ vaøo, caùc chöùc naêng cô baûn, caùc chöùc naêng ñaëc bieät vaø soá khoái ñöôïc chöùa trong caùc menu sau. 2. Caùc ñaàu noái CO ( Connectors) Caùc ngoõ vaøo cuûa Logo kyù hieäu töø I1 ñeán I6. Caùc ngoõ ra cuûa Logo kyù hieäu töø Q1 ñeán Q4. Caùc ñaàu noái coù theå söû duïng trong Menu CO laø: -Ngoõ vaøo (Inputs) : I1 –I2 –I3 –I4 –I5 –I6 -Ngoõ ra (Outputs) : Q1 –Q2 –Q3 –Q4 -Möùc thaáp : lo (‘0’ hay OFF) -Möùc cao : hi(‘1’ hay ON) -Ngoõ khoâng noái : ‘X’ Khi ngoõ vaøo cuûa moät khoái luoân ôû möùc thaáp thì choïn ‘lo’, neáu luoân ôû möùc cao thì choïn ‘hi’, neáu ngoõ ñoù khoâng caàn söû duïng thì choïn ‘X’. PNT.Co.,Ltd Trang 5
 6. Taøi lieäu thöïc taäp höôùng daãn thöïc haønh PLC LOGO 3. Caùc chöùc naêng cô baûn GF (General Functions) Khi nhaäp vaøo moät maïch, chuùng ta coù theå choïn caùc khoái chöùc naêng cô baûn trong baûng nhö sau: Kyù hieäu treân sô ñoà maïch Kyù hieäu treân Logo Chöùc naêng cô baûn AND Tieáp ñieåm thöôøng hôû noái tieáp OR Tieáp ñieåm thöôøng hôû song song NOT Maïch ñaûo Hai tieáp ñieåm ñoái ngöôïc XOR nhau gheùp noái tieáp ` NAND Tieáp ñieåm thöôøng ñoùng gheùp song song NOR Hình 2: Caùc chöùc naêng cô baûn 3.1 Haøm AND ( VAØ) Haøm AND chæ coù ngoõ ra ôû traïng thaùi ‘1’ khi taát caû ngoõ vaøo ôû traïng thaùi ‘1’. Haøm AND coù sô ñoà maïch,kyù hieäu vaø baûng söï thaät nhö hình 3 (baûng söï thaät chæ xeùt hai ngoõ vaøo,ngoõ dö duøng ‘X’). I1 I1 I2 Q I1 I2 0 0 0 I2 & 0 1 0 X Q 1 0 0 1 1 1 Hình 3: Haøm AND 3.2 Haøm OR ( HOAËC) Haøm OR coù ngoõ ra ôû traïng thaùi ‘1’ khi chæ caàn moät ngoõ vaøo coù traïng thaùi ‘1’. PNT.Co.,Ltd Trang 6
 7. Taøi lieäu thöïc taäp höôùng daãn thöïc haønh PLC LOGO Haøm OR coù sô ñoà maïch, kyù hieäu vaø baûng söï thaät nhö hình 4 (baûng söï thaät chæ xeùt hai ngoõ vaøo, ngoõ dö duøng ‘X’). I1 I2 Q I1 I1 0 0 0 I2 I2 >=1 0 1 1 X Q 1 0 1 1 1 1 Hình 4: Haøm OR 3.3 Haøm NOT (ÑAÛO) Haøm NOT coù ngoõ ra ñaûo laïi traïng thaùi cuûa ngoõ vaøo, neáu ngoõ vaøo ôû traïng thaùi ‘1’ thì ngoõ ra ôû traïng thaùi ‘0’ vaø ngöôïc laïi. I1 I1 Q I1 1 Q 0 1 1 0 Hình 5: Haøm NOT 3.4 Haøm NAND (VAØ- ÑAÛO) Haøm NAND laø maïch coù caùc tieáp ñieåm thöôøng ñoùng noái song song nhau nö sô ñoà maïch trong hình 6. Haøm NAND coù ngoõ ra ôû traïng thaùi ‘0’ khi caùc ngoõ vaøo ñeàu coù traïng thaùi ‘1’ I1 I2 I3 Q 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 I1 I1 I2 0 1 1 1 I3 I2 & Q 1 0 0 1 I3 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 Hình 6: Haøm NAND 3.5 Haøm NOR (HOAËC – ÑAÛO) Haøm NOR laø maïch coù caùc tieáp ñieåm thöôøng ñoùng noái tieáp nhau nhö sô ñoà maïch trong hình 7 PNT.Co.,Ltd Trang 7
 8. Taøi lieäu thöïc taäp höôùng daãn thöïc haønh PLC LOGO I1 I2 Q I1 I2 I3 I1 0 0 1 I2 >=1 Q 0 1 0 I3 1 0 0 1 1 0 Hình 7: Haøm NOR 3.6 Haøm EXOR hay XOR (HOAËC LOAÏI TRÖØ ) Haøm EXOR laø maïch ñieän coù hai tieáp ñieåm ñoái ngöôïc nhau gheùp noái tieáp nhö trong sô ñoà maïch hình 8. I1 I2 Q I1 I1 0 0 0 I2 =1 Q 0 1 1 I2 1 0 1 1 1 0 Hình 8: Haøm EXOR Haøm EXOR coù ngoõ ra ôû traïng thaùi ‘1’khi chæ coù moät ngoõ vaøo ôû traïng thaùi ‘1’. 4. Caùc chöùc naêng ñaëc bieät SF (Special Functions) Khi nhaäp vaøo moät chöông trình chuùng ta coù theå choõn caùc chöùc naêng ñaëc bieät trong baûng 9 nhö sau: Hình 10: Caùc chöùc naêng ñaëc bieät PNT.Co.,Ltd Trang 8
 9. Taøi lieäu thöïc taäp höôùng daãn thöïc haønh PLC LOGO 1.Haøm On- Delay Haøm On-Delay coù kyù hieäu treân sô ñoà, kyù hieäu treân Logo vaø giaûn ñoà thôøi gian nhö trong hình 10. Hình 10: Haøm On-Delay - Trg: (Trigger) laø ngoõ vaøo cuûa maïch On-Delay. - T: (Time) laø thôøi gian treã cuûa maïch On-Delay. Khi ngoõ vaøo Trg coù traïng thaùi ‘1’ thì maïch baét ñaàu tính thôøi gian treã. Neáu ngoõ vaøo Trg coù traïng thaùi ‘1’ ñuû daøi thì sau thôøi gian treã T, ngoõ ra Q coù traïng thaùi ‘1’. Khi ngoõ Trg trôû laïi möùc ‘0’ thì ngoõ ra Q trôû laïi möùc ‘0’, neáu ngoõ Trg coù traïng thaùi ‘1’ roài trôû laïi traïng thaùi ‘0’ vôùi thôøi gian nhoû hôn T thì ngoõ ra khoâng ñoåi traïng thaùi vaø thôøi gian treã ñang tính bò xoùa. 2.Haøm Off-Delay Haøm Off-Delay coù kyù hieäu treân sô ñoà, kyù hieäu treân Logo vaø giaûn ñoà thôøi gian nhö trong hình 11. Hình 11: Haøm Off-Delay -Trg: (Trigger) laø ngoõ vaøo cuûa maïch Off-Delay. -R: (Reset) laø ngoõ vaøo ñeå chaám döùt thôøi gian treã vaø ñieàu khieån ngoõ ra xuoáng möùc ‘0’ -T: (Time) laø thôøi gian treã cuûa maïch Off-Delay. Khi ngoõ Trg leân traïng thaùi ‘1’ thì ngoõ ra Q cuõng leân traïng thaùi ‘1’ ngay, khi ngoõ Trg xuoáng traïng thaùi ‘0’ thì sau thôøi gian treã T, ngoõ ra Q xuoáng traïng thaùi ‘0’. Tröôøng hôïp ngoõ Trg xuoáng ‘0’ trong thôøi gian ngaén hôn T roài trôû leân ‘1’ thì thôøi gian treã ñang tính seõ bò xoùa vaø seõ baét ñaàu tính thôø gian treã trôû laïi khi ngoõ Trg laïi trôû veà ‘0’. Khi ngoõ ra ñang ôû traïng thaùi ‘1’ trong thôøi gian treã T, neáu ngoõ R leân ‘1’ thì ngoõ ra Q seõ xuoáng ‘0’ ngay töùc thôøi. PNT.Co.,Ltd Trang 9
 10. Taøi lieäu thöïc taäp höôùng daãn thöïc haønh PLC LOGO 3.Rô-le xung (Pulse Relay) Rô-le xung la loaïi Rô-le ñöôïc ñieàu khieån ngoõ ra Trg baèng traïng thaùi ‘1’ daïng xung, moãi laàn ngoõ Trg nhaän moät xung kích döông (töø ‘0’ leân ‘1’ roài xuoáng ‘0’) thì ngoõ ra ñoåi traïng thaùi 1 laàn. Hình 12: Rô-le xung Khi ngoõ Trg nhaân xung döông ’1’ thöù nhaát thì ngoõ ra Q leân traïng thaùi ‘1’, khi ngoõ Trg nhaän xung döông thöù hai thì ngoû ra Q xuoáng traïng thaùi ‘0’. Tröôøng hôïp ngoõ ra Q ñang ôû möùc’1’, neáu ngoõ R leân traïng thaùi ‘1’ thì ngoõ ra Q xuoáng ‘0’ töùc thôøi. 4.Ñoàng hoà thôøi gian thöïc (Real TimeClock =Time Switch) Chöùc naêng naøy chæ coù trong Logo loaïi 230 RC vaø goïi taét laø khoái ñoàng hoà (Clock). Moãi khoái ñoàng hoà coù ba cam thôøi gian ñieàu khieån ngoõ ra Q. Hình 13: Ñoàng hoà thôøi gian thöïc Trong thí duï hình 13 coù: -B01: N01 nghóa laø cam soá trong khoái B01. -Day: ñeå choïn caùc ngaøy trong tuaàn töø thöù hai ñeán chuû nhaät. -ON: thôøi gian môû (ngoõ ra Q leân ‘1’) -OFF: thôøi gian taét (ngoõ ra Q xuoáng ‘0’) Ngaøy trong tuaàn coù theå choïn töøng ngaøy nhö: Su (Sunday: chuû nhaät), Mo (Monday: thöù hai), Tu (Tuesday: thöù ba), We (Wenesday: thöù tö), Th (Thusday: thöù naêm), Fr (Friday:thöù saùu), Sa ( Saturday: thöù baûy ) hay choïn nhieàu ngaøy lieân tieáp nhö: Mo -- Fr (thöù hai ñeán thöù saùu) Mo -- Sa (thöù hai ñeán thöù baûy) Mo -- Su (thöù hai ñeán chuû nhaät) Sa -- Su (thöù baûy ñeán chuû nhaät) Thôøi gian môû ON vaø thôøi gian taét OFF coù theå choïn töø 00:00 giôø ñeán 23:59 giôø. Neáu choïn: ----: ---- laø khoâng ñònh thôøi gian môû vaøthôøi gian taét. Trong Logo 230 RC coù nguoàn döï phoøng laø 8 giôø neáu nhieät ñoä moâi tröôøng laø 40 0C PNT.Co.,Ltd Trang 10
 11. Taøi lieäu thöïc taäp höôùng daãn thöïc haønh PLC LOGO Neáu choïn thôøi gian ON/ OFF cho ba truøng nhau nhöng khaùc thôøi ñieåm thì thôøi ñieåm ON/ OFF seõ theo cam naøo coù thôøi gian ñieåm choïn sôùm hôn nhö thí duï trong hình 14. Hình 14: Choïn coâng taéc thôøi gian loàng nhau 5.Rô-le choát Thoâng thöôøng, maïch ñieàu khieån duøng nuùt aán phaûi coù maïch töï duy trì traïng thaùi ñoùng sau khi nhaán nuùt ON. Trong Logo duøng Rô-le choát RS ñeå thöïc hieän chöùc naêng naøy. Hình 15 laø kyù hieäu vaø taùc ñoäng chuyeån maïch. 6.Maïch phaùt xung ñoàng hoà Hình 16: Maïch phaùt xung chuaån Maïch phaùt xung ñoàng hoà cho ra xung vuoâng ñoái xöùng chuaån vôùi thôøi gian ñònh tröôùc. Hình 16 laø kyù hieäu treân sô ñoà, kyù hieäu treân Logo vaø giaûn ñoà thôøi gian cuûa maïch phaùt xung. T laø thôøi gian ngoõ ra Q = ’1’ vaø cuõng laø thôøi gian ngoõ ra Q = ‘0’. Nhö vaäy, chu kyø cuûa xung vuoâng ra laø 2T vaø laàn soá xung vuoâng ra laø: Ngoõ En (Enabble: cho pheùp) leân ‘1’ thì maïch seõ cho ra xung vuoâng ôû ngoõ ra. Löu yù: thôøi gian T phaûi choïn trò soá lôùn hôn 0,1s. 7.Rô-le On-Delay coù nhôù Rô-le On-Delay coù nhôù khaùc vôùi Rô-le On-Delay loaïi thöôøng ôû ñaëc ñieåm sau: -Rô=le On-Delay loaïi thöôøng chæ hoaït ñoäng ñuùng neáu ngoõ vaøo coù thôøi gian leân ‘1’ daøi hôn thôøi gian treã T. Noùi ca2ch khaùc On-Delay loaïi thöôøng hoaït ñoäng baèng möùc ñieän theá cao ôû ngoõ vaøo. PNT.Co.,Ltd Trang 11
 12. Taøi lieäu thöïc taäp höôùng daãn thöïc haønh PLC LOGO -Rô-le On-Delay coù nhôù chæ caàn xung kích ôû ngoõ vaøo ( ngoõ vaøo leân ‘1’ trong thôøi gian raát ngaén daïng xung ñieän), thì maïch vaãn coù theå coù theå hoaït ñoäng vaø tính thôøi gian treã. Sau thôøi gian treã, ngoõ ra Q leân ‘1’, nhöng khoâng töï veà ‘0’ ñöôïc maø caàn phaõi coù xung kích laøm ngoõ R leân ‘1’ thì ngoõ ra môùi trôû veà ‘0’. Hình 17: Maïch On-Delay coù nhôù vaø giaûn ñoà thôøi gian 8. Boä ñeám leân / ñeám xuoáng Hình 18 laø kyù hieäu cuûa boä ñeám treân Logo, caùc ngoõ vaøo coù nghóa nhö sau: -R: (Reset) khi ngoõ R = ‘1’ thì giaù trò ñang ñeám seõ bò xoùa vaø trôû veà giaù trò 0 -Cnt: (Count: ñeám) khi ngoõ Cnt töø ‘0’ leân ‘1’ thì boä ñeám nhaän tín hieäu vaøo ñeå ñeám, khi ngoõ Cnt töø ‘1’ xuoáng ‘0’ thì khoâng ñeám, taàn soá ñeám toái ña laø 5 Hz. -Dir: (Direction: höôùng ñeám) khi Dir = ‘0’ thì maïch coù chöùc naêng ñeám leân, khi Dir = ‘1’ thí maïch coù chöùc naêng ñeám xuoáng, soá ñeám coù theå töø 0 ñeán 9999. -Par: (Parameter: thoâng soá ñeám) choïn soá ñeám giôùi haïn cho boä ñeám. Khi soá ñeám lôùn hôn hay baèng giaù trò ñaõ choïn cho Par thì ngoõ ra Q leân ‘1’, gia ùtrò Par coù theã choïn giöõa 0 vaø 9999. Hình 18: Boä ñeám trong Logo 5. Soá khoái (BN: Block Numbers) Khi laäp trình cho PLC Logo, Logo seõ töï cho soá thöù töï caùc khoái ôû, vò trí treân beân phaûi cuûa moãi khoái, theo thöù töï töø phaûi sang traùi. Thí du: hình 19 PNT.Co.,Ltd Trang 12
 13. Taøi lieäu thöïc taäp höôùng daãn thöïc haønh PLC LOGO Trong moät chöông trình ñieàu khieån soá khoái toái ña coù theå vieát giöõa moät ngoõ vaøo vaø moät ngoõ ra laø 7 Hình 20: Toái ña 7 khoái töø I1 ñeán Q1 1.Cheøn moät khoái vaøo chöông trình. Thí duï: Cheøn theâm moät khoái vaøo giöõ B01 vaø Q1 trong hình 21. Cho con troû naèm döôùi B01, aán 0K seõ hieän ra menu BN. Duøng phieám ▲ ▼ choïn menu caàn duøng (thí duï GF), aán 0K, vaøo menu GF choïn chöùc naêng thích hôïp (thí duï chöùc naêng 0R), aán 0K. Hình 21: Cheøn moät khoái 2. Xoaù moät khoái trong chöông trình Thí duï: Xoaù giöõa khoái B02 vaø Q1 trong hình 22 Cho con troû naèm döôùi B01, aán 0K seõ hieän ra menu BN, aán 0K vaø choïn khoái B02 noùi tröïc tieáp vaøo Q1 PNT.Co.,Ltd Trang 13
 14. Taøi lieäu thöïc taäp höôùng daãn thöïc haønh PLC LOGO Hình 22: Xoaù moät khoái 3. Xaùo caùc khoái phía tröôùc Ñeå xoaù taát caû caùc khoái phía tröôùc hoaëc ñieåm baát kyø trong sô ñoà nhö trong thí duï sau: Hình 23: Xoaù caùc khoái B02 ñeán B04. Cho con troû naèm döôùi soá khoái B02, aán 0K vaø choïn X (ngoõ dö boû) aán 0K, nhö vaäy caùc khoái B02, B03 vaø B04 ñaõ bò xoaù. 6.Thay ñoåi - Caøi ñaët thoâng soá 1. Caùc thoâng soá trong logo Caùc thoâng soá trong logo coù theå laø: - Thôøi gian treã cuûa logo rô – le thôøi gian. - Coâng taéc thôøi gian cuûa ñoàng hoà thôøi gian thöïc - Giaù trò ngöôõng cuûa boä ñeám. Thí duï: B01: T => laø thôøi gian treã trong khoái B01 B02: N01 => chöông trình thöù nhaát cuûa ñoàng hoà thôøi gian thöïc. B03: Par => Par laø giaù trò ngöôõng chuûa boä ñeám trong khoái B03. 2.. Vaøo cheá ñoä caøi ñaët thoâng soá Aán 2 phím ESC + OK => SET CLOCK >SET PARAM (OK) Logo seõ hieån thò thoâng soá thöù nhaát neáu coù: PNT.Co.,Ltd Trang 14
 15. Taøi lieäu thöïc taäp höôùng daãn thöïc haønh PLC LOGO B01: T -> khoái coù thoâng soá T = 12:00 m -> giaù trò ñaët cho thoâng soá Ta =00:00 m ->doøng thôøi gian trong Logo Neáu khoâng coù thoâng soá caøi ñaët thì Logo seõ hieån thò nhö sau: No Program Press ESC Aán ESC ñeå thoaùt ra. Ñeå choïn löïa caùc thoâng soá caàn thay ñoåi thì duøng phím muõi teân leân xuoáng roài aán OK. Ñeå thay ñoåi caùc trò soá cuûa thoâng soá ñaõ choïn thì duøng phím muõi teân phaûi traùi ñeå dôøi con troû ñeán vò trí soá caàn thay ñoåi.Sau ñoù, duøng phím muõi teân leân xuoáng ñeå choïn trò soá thích hôïp. Chuùng ta khoâng theå thay ñoåi ñôn vò thôøi gian trong caùc rô-le thôøi gian thuoäc giaù trò T. Chæ coù theå söûa ñoåi khi vieát phöông trình. Tröôøng hôïp chænh laïi giôø ñoùng môû cuûa tieáp ñieåm cam trong ñoàng hoà thôøi gian thöïc, maøn hình hieån thò nhö sau: B02: N01 1 -> Neáu giaù trò ‘1’ thì ngoõ ra ñang ñoùng, neáu giaù trò Day: SU ‘0’ thì ngoõ ra ñang hôû. Ta coù theã chænh laïi ngay, ON: 08 :00 giôø ON vaø OFF cuûa khoái ñoù. OFF: 10 : 00 Tröôøng hôïp thay ñoåi soá ñeám thì maøn hình hieån thò nhö sau: B03: Par Par: 0100 -> Trò soá ñeám ñöôïc ñaët tröôùc Cnt: 0015 ->Trò soá ñang ñeám ñöôïc trong Logo Caùc tröôøng hôïp chænh laïi ngaøy giôø cuûa ñoàng hoà thôøi gian thöïc hieän hay thay ñoåi soá ñeám trong boä ñeám, ñeàu coù theå duøng caùc phím baám muõi teân leân xuoáng, phaûi traùi ñeå choïn vò trí soá vaø choïn caùc thoâng soá caàn hay ñoåi. PNT.Co.,Ltd Trang 15
 16. Taøi lieäu thöïc taäp höôùng daãn thöïc haønh PLC LOGO MOÄT SOÁ BAØI TAÄP ÖÙNG DUÏNG ÖÙNG DUÏNG CUÛA LOGO TRONG CHIEÁU SAÙNG 1. Chieáu saùng haønh lang caàu thang loái ñi Heä thoáng chieáu saùng naøy coù theå baät saùng khi coù ngöôøi vaø baät taét khi khoâng coù ngöôøi ñeå tieát kieäm naêng löôïng. Nhöõng giaûi phaùp tröôùc ñaây cho heä thoáng naøy laø: - Coâng taét ba chaáu coù hai vò trí ñeå coù theå taét môû ñöôïc caû hai nôi. - Rô-le xung ñeå coù theå duøng nuùt aán taét môû ñöôïc ôû nhieàu nôi. - Thieát bò chieáu saùng töï ñoäng taét sau thôùi gian treã. Caùc giaûi phaùp treân ñeàu coù nhöõng nhöôïc ñieãm rieâng cuûa noù. Vôùi PLC Logo ngöôøi ta coù theã thay theá rô-le xung hay thieát bò chieáu saùng töï ñoäng taét sau thôøi gian treã.Logo cuõng coù theå keát hôïp hai chuùc naêng treân trong cuøng moät thieát bò. Trong chöông trình naøy giôùi thieäu sô ñoà ñieàu khieån chieáu saùng caàu thang haøng lang loái ñi theo nguyeân lyù Aán nuùt 1 laàn: ñeøn saùng vaø töï ñoäng taét sau moät thôøi gian chæng ñònh tröôùc. Aán nuùt 2 laàn: ñeøn saùng thöôøng tröïc. Aán nuùt trong 2 giaây: ñeøn taét a.Sô ñoà theo kyù hieäu cuûa Logo - B01: coång OR - B02: Off-Delay - B03: On-Delay - B04: Rô-le choát - B05: Rô-le xung - B06: coång Not - B07: Ñeøn chieáu saùng Hình 1: Chieáu saùng caàu thang PNT.Co.,Ltd Trang 16
 17. Taøi lieäu thöïc taäp höôùng daãn thöïc haønh PLC LOGO b.Nguyeân lyù: Khi aán nuùt I1 thì khoái B02 (Off – Delay) coù ngoõ ra =’1’ seõ ñieàu khieån khoái B01 (OR) coù ngoõ ra = ‘1’ laøm ñeøn Q1 saùng Sau thôøi gian treã 60s cuûa Off – Delay ñeøn seõ taét. Do nuùt ñöôïc nhaán trong thôøi gian ngaén neân luùc ñoù B03 (On – Delay) khoâng hoaït ñoäng ñoàng thôøi khoái B05 (Rô – le xung) ñang coù ngoõ Reset laø Q1 = ‘1’ neân Rô – le xung cuõng khoâng cho ra möùc ‘1’ ñeå ñieàu khieån rô – le choát B04. Khi aán nuùt I1 2 laàn thì laàn ñaàu gioáng nguyeân lyù treân laøm Q1 saùng luùc ñoù, khoái B05 coù ngoõ Reset laø Q1 = ‘0’ neân khoâng coøn taùc duïng Reset. Neân laàn aán I1 laàn 2 thì khoái B05 seõ coù ngoõ ra leân möùc ‘1’ ñeå ñieàu khieån Set cho khoái B04 ñieàu khieån khoái B01 ra möùc ‘1’ laøm Q1 saùng thöôøng tröïc. Khi aán I1 trong 2 giaây thì khoái B03 seõ coù möùc ‘1’ ñieàu khieån Reset ñoàng thôøi caû 2 khoái B02 vaø B04 laøm cho khoái B01 coù ngoõ ra möùc ‘0’ laøm ñeøn Q1 taét. 2. Chieáu saùng cöûa haøng – sieâu thò … Heä thoáng chieáu saùng naøy coù theå chia ra laøm 4 nhoùm: Nhoùm 1: Chieáu saùng thöôøng tröïc trong thôøi gian laøm vieäc trong ngaøy, tuyø theo ngaøy trong tuaàn. Nhoùm 2: Chieáu saùng taêng cöôøng vaøo buoåi toái. Khi khoâng laøm vieäc nhoùm 2 vaãn saùng. Nhoùm 3: Chieáu saùng caùc loái ñi chính vaøo ban ñeâm khi heát giôø laøm vieäc. Nhoùm 4: Chieáu saùng caùc baûng ñeøn quaûng caùo. a. Sô ñoà I1: boä caûm bieán quang ñieän, trôøi saùng = ‘0’, trôøi toái = ‘1’. I2: nuùt nhaán ON. I3: nuùt test ñeøn. I4: caûm bieán quang daët ôû caùc loái ra vaøo. B03: ñoàng hoà thôøi gian thöïc coù 3 chöông trình goàm: N01: ñieàu khieån môû Q1 töø 7h ñeán 22h töø thöù 2 ñeán thöù 6. N02: ñieàu khieån môû Q1 töø 8h ñeán 00h ngaøy thöù 7. N03: ñieàu khieån môû Q1 töø 8h ñeán 12h ngaøy chuû nhaät. B04: khoái thôøi gian Off – Delay duøng cho nuùt aán thöû I3. b. Nguyeân lyù Nhöõng khoaûng thôøi gian truøng vôùi caùc thôøi gian caøi ñaït trong ba 3 chöông trình N01, N02 vaø N03 cuûa ñoàng hoà thôøi gian thöïc thì ngoõ ra cuûa khoái B03 coù möùc ‘1’, qua khoái B02 coång 0R cuõng coù möùc ‘1’. Neáu baät nuùt 0N I2 thì khoái B01 coù ngoõ ra möùc ‘1’ vaø nhoùm ñeøn Q1 saùng trong suoát thôøi gian laøm vieäc. Trong thôøi gian laøm vieäc treân, khi trôøi toái thì boä caûm bieán qung ñieän I1 coù möùc ‘1’, qua khoái B05 coång AND coù ngoõ ra möùc ‘1’, qua khoái B06 coång 0R vaø khoái PNT.Co.,Ltd Trang 17
 18. Taøi lieäu thöïc taäp höôùng daãn thöïc haønh PLC LOGO B05 coång AND cuõng coù ngoõ ra möùc ‘1’, nhoùm ñeøn Q2 saùng taêng cöôøng vaøo buoåi toái. Hình 2: Chieáu saùng cöûa haøng Vaøo caùc khoaûng thôøi gian khoâng laøm vieäc vaø khi trôøi toái nhoùm Q1 khoâng saùng neân ra khoái B11 coång NOT coù möùc ‘1’, qua khoái B10 coång AND, khoái B09 coång OR, khoái B08 coång AND coù möùc ‘1’ nhoùm ñeøn Q3 saùng caùc ñeøn treân loái ñi chính ñeå phuïc vuï coâng taùc tuaàn tra, baûo veä. Khi coù ngöôøi ra vaøo coång thì boä caûm bieán quang ñieän I4 coù möùc ‘1’ neân qua khoái B14 0ff- Delay, khoái B13 coång 0R vaø khoái B12 coång AND coù ngoõ ra möùc ‘1’ laøm nhoùm ñeøn Q4 saùng taùc khaåu hieäu chaøo möøng, sau thôøi gian treå 30 giaây thì nhoùm ñeøn Q4 töï taét. Ñeå kieåm tra caùc heä thoáng chieáu saùng coù laøm vieäc toát khoâng, coù theå nuùt aán thöû (Test) I3, khi aán I3 thì khoái B04 coù ngoõ ra möùc ‘1’ ñeå ñieàu khieån caû boán nhoùm ñeøn ñieàu saùng, sau thôøi gian treã 30 giaây cuûa 0ff-Delay cuûa B04 thì caû boán nhoùm ñeøn ñieàu taét. PNT.Co.,Ltd Trang 18
 19. Taøi lieäu thöïc taäp höôùng daãn thöïc haønh PLC LOGO ÖÙNG DUÏNG CUÛA LOGO TRONG BOM CAÁP NÖÔÙC 1.Ñaïi cöông Trong coâng nghieäp saûn xuaát, trong sinh hoaït hay trong lónh vöïc chaêm soùc caây troàng trong nhaø kính, coù nhöõng yeâu caàu töï ñoäng bôm nöôùc vôùi nhöõng chöông trình khaùc nhau nhö: 1. Heä thoáng bôm nöôùc cung caáp cho saûn xuaát vaø sinh hoaït. 2. Heä thoáng bôm nöôùc thaûi coâng nghieäp. 3. Heä thoáng bôm, phun söông cho nhaø kính hoaït ñoäng theo giôø trong ngaøy vaø ngaøy trong tuaàn. PLC logo hoaøn toaøn coù theå ñaùp öùng caùc yeâu caàu hoaït ñoäng ñieàu khieån treân raát ñôn giaûn vaø ít hao toán thieát bò ñieän hôn so vôùi sô ñoà ñieàu khieån coù tieáp ñieåm duøng khí cuï ñieän töø. 2. Heä thoáng töï ñoäng bôm nöôùc cung caáp a. Yeâu caàu Trong caùc xí nghieäp coâng nghieäp hay caùc khu nhaø ôû cao taàng, thöôøng ñöôïc thieát keá coù hoà chöùa nöôùc phuïc vuï cho saûn xuaát vaø sinh hoaït, ñoäng cô bôm nöôùc vaøo hoà chöùa theo nguyeân taéc: - Khi möïc nöôùc trong hoà giaûm xuoáng döôùi möùc cao thì ñoäng cô ñöôïc caáp ñieän ñeå bôm nöôùc töø gieáng, hay töø heä thoáng nöôùc thuyû cuïc, vaøo hoà chöùa - Khi möïc nöôùc trong hoà taêng leân ñeán möùc cao thì ñoäng cô bò ngaét ñieän vaø ngöng bôm - Ñoäng cô bôm coù theå hoaït ñoäng ôû cheá ñoä töï ñoäng hay cheá ñoä ñieàu khieån baèng tay. b. Sô ñoà ñieàu khieån - I1: tieáp ñieåm baùo möïc nöôùc cao, khi möùc nöôùc cao thì I1 = ‘0’ - I2: tieáp ñieåm baùo möùc nöôùc thaáp, khi möùc nöôùc cao thì I2 = ‘0’ - I3: coâng-taéc choïn cheá ñoä töï ñoäng hay chaïy baèng tay. Neáu I3= ‘0’(hôû) thì chaïy ôû cheá ñoä töï ñoäng, neáu I3 = ‘1’(ñoùng) thì chaïy ôû cheá ñoä baèng tay. Khi möïc nöôùc xuoáng döôùi möùc thaáp thì I2 = ‘0’, qua khoái B04 coång NOT coù ngoõ ra = ‘1’. Luùc ñoù I1 cuõng coù möïc nöôùc thaáp neân I1 = ‘1’ laøm khoái B03 coång AND coù ngoõ ra möùc ‘1’ seõ Set khoái B02 laøm rô-le choát leân möùc ‘1’ vaø qua coång OR cuûa khoái B01 leân möùc ‘1’ ñieàu khieån ñoäng cô bôm nöôùc. PNT.Co.,Ltd Trang 19
 20. Taøi lieäu thöïc taäp höôùng daãn thöïc haønh PLC LOGO Khi möïc nöôùc leân cao hôn möùc thaáp thì I2 ñoåi traïng thaùi, nhöng khoái RS ñaõ ñöôïc choát vaø ñoäng cô vaãn coøn bôm nöôùc. Khi möïc nöôùc leân khoûi möùc cao thì I1 = ‘0’, qua khoái B05 coång NOT leân möùc ‘1’ seõ Reset khoái B02, ñieàu khieån ñoâng cô ngöøng bôm. Muoán bôm nöôùc ôû cheá ñoä baèng tay thì ñoùng I3 leân möùc ‘1’ seõ qua khoái B01 coång OR ñieàu khieån tröïc tieáp ñoäng cô bôm nöôùc. 3.Heâ thoáng bôm nöôùc thaûi coâng nghieäp a.Yeâu caàu: Trong coâng nghieäp, moät soá nhaø maùy, xí nghieäp, trong nöôùc thaûi coù mang theo hoaù chaát ñoäc haïi neân khoâng thöïc tieáp thaûi ra moâi tröôøng maø phaûi cho vaøomoät hoà chöùa. Sau khi xöû lyù caùc loaïi hoaù chaát ñoäc haïi môùi ñöôïc bôm ñaõ xöû lyù thaûi ra moâi tröôøng. Ñoái vôùi heä thoáng loaïi naøy, khi möïc nöôùc trong hoà chöùa leân ñeán möùc cao thì ñieàu khieån ñoäng cô bôm nöôùc phaûi thaûi ñi, khi möïc nöôùc xuoáng möùc thaáp thì ñieàu khieån ñoäng cô ngöøng bôm. b.Sô ñoà ñieàu khieån - I1: tieáp ñieåm baùo möùc nöôùc cao, khi möùc cao thì I1 = ‘0’ - I2: tieáp ñieåm baùo möùc nöôùc thaáp, khi möùc thaáp thì möùc I2 = ‘0’ - I3: coâng taùc choïn cheá ñoä töï ñoäng hay chaïy baèng tay. - Neáu I3 = ‘0’ thì chaïy cheá ñoä töï ñoäng, neáu I3 = ‘1’ thì choïn cheá ñoä baèng tay. Trong maïch naøy chæ caàn ñoåi cheùo hai tieáp ñieåm I1 vaø I2 thì heä thoáng seõ hoaït ñoäng theo nguyeân lyù ngöôïc laïi vôùi heä thoáng töï ñoäng bôm nöôùc vaøo hoà cung caáp cho sinh hoaït vaø saûn xuaát. 4. Heä thoáng bôm nöôùc phun söông trong nhaø kính. a.Yeâu caàu: Moät soá loaïi caây troàng coù yeâu caàu ñöôïc töôùi nöôùc moãi ngaøy hai laàn vaøo buoåi saùng vaø buoåi toái, moãi laàn tööù«I trong thôøi gian laø 5 phuùt. Moät soá loaïi caây khaùc coù yeâu caàu töôùi nöôùc caùch ngaøy, hai ngaøy töôùi moät laàn vaøo buoåi toái, thôøi gian töôùi laø 5 phuùt b. Sô ñoà ñieàu khieån - I1: coâng taéc choïn cheá ñoä töï ñoäng theo thôøi gian hay choïn cheá ñoä ñieàu khieån baèng tay. I1 = ‘0’ ôû cheá ñoä töï töï ñoäng. PNT.Co.,Ltd Trang 20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản