intTypePromotion=2
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 141
      [banner_name] => KM2 - Tặng đến 100%
      [banner_picture] => 986_1568345559.jpg
      [banner_picture2] => 823_1568345559.jpg
      [banner_picture3] => 278_1568345559.jpg
      [banner_picture4] => 449_1568779935.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 7
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:12:45
      [banner_startdate] => 2019-09-13 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-13 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => minhduy
    )

)

Hướng dẫn sử dụng thiết bị truy nhập đầu cuối mạng truyền thông số liệu quân sự - Phần 2

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:46

0
84
lượt xem
23
download

Hướng dẫn sử dụng thiết bị truy nhập đầu cuối mạng truyền thông số liệu quân sự - Phần 2

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Như đã giới thiệu ở phần trước, các thiết bị truy nhập mạng đầu cuối sẽ được trình bày trong phần này một cách tương đối đầy đủ nhằm giúp nhân viên khai thác kỹ thuật nắm vững được tính năng, thao tác vận hành, theo dõi tình trạng hoạt động cũng như những qui định về bảo quản, bảo dưỡng thiết bị. Các thiết bị được trình bày ở đây bao gồm các loại sau:

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hướng dẫn sử dụng thiết bị truy nhập đầu cuối mạng truyền thông số liệu quân sự - Phần 2

 1. Phần 2. Các thiết bị truy nhập đầu cuối mạng truyền số liệu quân sự Nh− ®· giíi thiÖu ë phÇn tr−íc, c¸c thiÕt bÞ truy nhËp m¹ng ®Çu cuèi sÏ ®−îc tr×nh bµy trong phÇn nµy mét c¸ch t−¬ng ®èi ®Çy ®ñ nh»m gióp nh©n viªn khai th¸c kü thuËt n¾m v÷ng ®−îc tÝnh n¨ng, thao t¸c vËn hµnh, theo dâi t×nh tr¹ng ho¹t ®éng còng nh− nh÷ng qui ®Þnh vÒ b¶o qu¶n, b¶o d−ìng thiÕt bÞ. C¸c thiÕt bÞ ®−îc tr×nh bµy ë ®©y bao gåm c¸c lo¹i sau: 2.1 Router OR-HS vµ hä s¶n phÈm Office Router 2.1.1 Giíi thiÖu chung Router (cßn gäi lµ bé ®Þnh tuyÕn) lµ thiÕt bÞ truy nhËp m¹ng, ®−îc sö dông ®Ó kÕt nèi gi÷a c¸c thiÕt bÞ ®Çu cuèi (cã thÓ lµ mét m¸y tÝnh hoÆc mét m¹ng m¸y tÝnh côc bé LAN) víi m¹ng truyÒn sè liÖu. Router cã kh¶ n¨ng ®Þnh tuyÕn c¸c sè liÖu truyÒn tíi mét ®Çu cuèi dùa theo ®Þa chØ IP. Cã thÓ hiÓu Router nh− lµ mét cæng (gateway) gi÷a mét m¹ng côc bé LAN víi m¹ng diÖn réng WAN lµ m¹ng truyÒn sè liÖu. ThiÕt bÞ Router ®−îc giíi thiÖu trong tµi liÖu nµy thuéc hä Office Router (trong dßng s¶n phÈm PortMaster do h·ng Lucent - Hoa Kú s¶n xuÊt). Hä Office Router cã ba lo¹i s¶n phÈm ®−îc thiÕt kÕ cho c¸c øng dông vµ giao diÖn m¹ng kh¸c nhau, cô thÓ nh− sau: - PCMCIA Office Router: cã hai giao diÖn Ethernet (10Base5 vµ 10BaseT), giao diÖn kÕt nèi víi m¹ng WAN th«ng qua mét card PCMCIA kh«ng ®ång bé cã tèc ®é kÕt nèi 115,2 kbit/s. KÕt nèi nµy cã thÓ hç trî cho kªnh quay sè (dial-up) víi ®èi t−îng khai th¸c lµ c¸c v¨n phßng nhá hoÆc c¸c thuª bao gia ®×nh. - ISDN Office Router: kÕt nèi Ethernet gièng nh− lo¹i PCMCIA, song kÕt nèi vÒ phÝa m¹ng ISDN lµ giao diÖn víi tèc ®é b¨ng th«ng c¬ b¶n (Basic Rate Interface - BRI) 128 kbit/s. - Synchronous Office Router: kÕt nèi Ethernet gièng nh− hai lo¹i trªn, giao diÖn vÒ phÝa m¹ng WAN (cæng W1) lµ mét cæng ®ång bé hç trî cho c¸c kÕt nèi Frame Relay (d¹ng chuyÓn tiÕp khung) hoÆc Leased Line http://www.ebook.edu.vn Trang 11
 2. (d¹ng kªnh thuª riªng). Lo¹i Router kiÓu kÕt nèi ®ång bé nµy l¹i ph©n thµnh hai lo¹i: OR-LS vµ OR-HS. OR-LS cã tèc ®é cæng W1 lµ 384 kbit/s cßn OR-HS cã tèc ®é cæng W1 ®¹t tíi tèc ®é T1 hoÆc E1 (T1 lµ lo¹i kÕt nèi theo tiªu chuÈn truyÒn th«ng cña B¾c Mü cã tèc ®é 1,544 Mbit/s cßn E1 lµ lo¹i kÕt nèi theo tiªu chuÈn truyÒn th«ng cña Ch©u ¢u cã tèc ®é 2,048 Mbit/s mµ chóng ta quen gäi lµ mét luång 2 M). Lo¹i Router ®−îc giíi thiÖu ë ®©y lµ lo¹i OR-HS ®−îc sö dông cho giao diÖn Frame Relay tèc ®é E1. Router OR-HS ®−îc m« t¶ trong c¸c h×nh vÏ 2.1-1 vµ 2.1-2. H×nh 2.1-1. MÆt tr−íc cña Router OR-HS 2.1.2 M« t¶ thiÕt bÞ Router OR-HS cã c¸c ®Æc ®iÓm chÝnh sau: - PhÝa tr−íc cã c¸c ®Ìn chØ thÞ LED: SYSTEM (hÖ thèng), LINK (kÕt nèi Ethernet), NETWORK (truy nhËp m¹ng). - C¸c cæng giao tiÕp: • S0 (giao diÖn chuÈn RJ-45): Lµ cæng ®ång bé dïng ®Ó truy nhËp trùc tiÕp vµo thiÕt bÞ (Console) hoÆc kÕt nèi víi Modem, tèc ®é lín nhÊt ®¹t 115,2 kbit/s. http://www.ebook.edu.vn Trang 12
 3. H×nh 2.1-2. MÆt sau cña Router OR-HS • W1: Cæng ®ång bé 25 ch©n (DB-25) kÕt nèi víi m¹ng theo giao diÖn chuÈn V.35, X.21, RS-530. Trong m¹ng hiÖn nay sö dông giao diÖn V.35 tèc ®é 2,048 Mbit/s. • ETHERNET (Ether0): cã 2 giao diÖn 10BaseT (RJ-45) vµ 10Base5 (DB-15). KÕt nèi víi m¸y tÝnh hoÆc m¹ng m¸y tÝnh côc bé LAN qua c¸p m¹ng. Tèc ®é truyÒn dÉn 10Mb/s. 2.1.3 §Æc tÝnh kü thuËt Router OR-HS cã thÓ ®−îc qu¶n lý phÇn tö th«ng qua ®Þa chØ IP. §Þa chØ qu¶n lý cña Router trïng víi ®Þa chØ cña cæng ETHERNET (Ether0). ViÖc ®Æt chÕ ®é lµm viÖc cho Router OR-HS ®−îc khai b¸o b»ng phÇn mÒm th«ng qua trùc tiÕp cæng Console hoÆc cã thÓ khai b¸o l¹i tõ xa th«ng qua giao diÖn m¹ng. - Nguån sö dông: 100-260 VAC, 50-60Hz. 0 - 400 C - NhiÖt ®é quy ®Þnh: Khi lµm viÖc: -40 - 850 C. Khi b¶o qu¶n: - KÝch th−íc: C x R x S = 4,3cm x 26,2cm x 22cm. - Träng l−îng: 1,8 kg. http://www.ebook.edu.vn Trang 13
 4. 2.1.4 Nguyªn lý ho¹t ®éng Chøc n¨ng chÝnh cña Router lµ chøc n¨ng ®Þnh tuyÕn, nghÜa lµ t¹o ra kÕt nèi gi÷a hai m¹ng sè liÖu kh¸c nhau c¨n cø trªn ®Þa chØ IP trªn c¸c gãi sè liÖu. Khi mét router ®· ho¹t ®éng b×nh th−êng, nã sÏ häc ®−îc tÊt c¶ c¸c ®Þa chØ trªn m¹ng vµ bæ sung vµo b¶ng ®Þnh truyÕn (routing table). Cã thÓ hiÓu r»ng b¶ng ®Þnh tuyÕn chÝnh lµ mét "b¶n ®å m¹ng", gióp cho router ®Þnh tuyÕn sè liÖu mét c¸ch chÝnh x¸c. Ngoµi chøc n¨ng ®Þnh tuyÕn, Router cßn cã c¸c chøc n¨ng kh¸c nh− läc ®Þa chØ (trong tr−êng hîp nµy Router cã t¸c dông gièng nh− mét "bøc t−êng löa" - firewall), chøc n¨ng qu¶n lý v.v... C¸c chøc n¨ng trªn còng nh− toµn bé ho¹t ®éng cña hÖ thèng ®−îc ®iÒu khiÓn b»ng mét phÇn mÒm ®iÒu hµnh cã tªn lµ ComOS (Communication software Operation System) ®−îc cµi ®Æt trong bé nhí Flash Memory cña thiÕt bÞ. Cã thÓ sö dông phÇn mÒm ®iÒu hµnh nµy ®Ó cµi ®Æt c¸c tham sè ho¹t ®éng cho thiÕt bÞ th«ng qua thao t¸c truy nhËp trùc tiÕp (console) hoÆc truy nhËp xa (telnet) tõ mét m¸y tÝnh ®Çu cuèi. Môc 2.1.5 sÏ lµm râ thªm vÊn ®Ò nµy. 2.1.5 Khëi ®éng Router Khi cÊp nguån vµ khëi ®éng Router sÏ x¶y ra c¸c qu¸ tr×nh sau: - Qu¸ tr×nh chuÈn bÞ: C¸c lÖnh trong qu¸ tr×nh nµy ®−îc thùc thi, kÕt qu¶ thùc thi cña c¸c lÖnh sÏ ®−îc hiÓn thÞ ra trªn mµn h×nh console nÕu DIP switch 1 ë vÞ trÝ g¹t lªn trªn (ON). - N¹p vµ khëi ®éng phÇn mÒm ®iÒu hµnh ComOS: NÕu DIP switch 2 ë vÞ trÝ OFF th× thiÕt bÞ sÏ khëi ®éng ComOS tõ bé nhí Flash RAM, gi¶i nÐn chóng vµ göi ra bé nhí DRAM. NÕu phÇn mÒm trong bé nhí kh«ng ®−îc t×m thÊy (hay bÞ lçi) hoÆc DIP switch 2 ë vÞ trÝ ON th× thiÕt bÞ sÏ khëi ®éng tõ m¹ng. Qu¸ tr×nh nµy t−¬ng ®èi phøc t¹p, ®ßi hái Router ph¶i ®ang kÕt nèi víi m¹ng vµ trªn m¹ng ®· cã s½n c¬ së d÷ liÖu cña phÇn mÒm ComOS, ®ång thêi thiÕt bÞ ph¶i sö dông mét sè giao thøc ®Æc biÖt ®Ó göi yªu cÇu vµ nhËn phÇn mÒm vÒ tõ m¹ng. - N¹p cÊu h×nh ®· ®−îc cµi ®Æt (hoÆc ®−îc mÆc ®Þnh) tõ bé nhí Flash RAM. http://www.ebook.edu.vn Trang 14
 5. - §Þnh d¹ng c¸c ®Þa chØ IP (bao gåm ®Þa chØ gateway vµ ®Þa chØ c¸c cæng). Qu¸ tr×nh khëi ®éng kÐo dµi Ýt nhÊt lµ mét phót. Sau khi hoµn tÊt qu¸ tr×nh khëi ®éng ®Ìn chØ thÞ tr¹ng th¸i hÖ thèng (®Ìn SYSTEM) sÏ s¸ng xanh vµ nh¸y t¾t sau chu kú 5 gi©y. 2.1.6 Cµi ®Æt c¸c tham sè ho¹t ®éng a. Cµi ®Æt phÇn cøng ViÖc cµi ®Æt tham sè phÇn cøng cho thiÕt bÞ ®−îc thùc hiÖn b»ng viÖc ®Æt vÞ trÝ c¸c Switches nh− m« t¶ trong h×nh vÏ 2.1-3 vµ b¶ng 2-1. H×nh 2.1-3. §Æt DIP Switch cho Router OR-HS B¶ng 2-1. §Æt chÕ ®é theo DIP Switch Switch ChÕ ®é lµm viÖc ChÕ ®é cæng S0 1 OFF = KÕt nèi víi modem ON = Dïng lµm Console 2 ChÕ ®é khëi ®éng OFF = Khëi ®éng tõ RAM ON = Khëi ®éng tõ m¹ng 3 Chän cæng Ethernet ON = 10BaseT (RJ-45) OFF= 10Base5 (DB-15) http://www.ebook.edu.vn Trang 15
 6. b. Khai b¸o c¸c tham sè phÇn mÒm §Ó thùc thiÖn c«ng viÖc khai b¸o, tr−íc tiªn ph¶i chuÈn bÞ mét d©y truy nhËp (d©y Console) ®Ó truy nhËp vµo thiÕt bÞ tõ m¸y tÝnh c¸ nh©n. Cã thÓ t¹o ra mét d©y console theo s¬ ®å ®Êu nèi nh− sau (b¶ng 2-2). B¶ng 2-2. S¬ ®å ®Êu nèi d©y truy nhËp Router OR-HS Cæng Console OR-HS (RJ- Cæng COM PC (DB-9) 45) 1 8 2 1, 6 3 2 5 5 6 3 7 4 8 7 Khai b¸o phÇn mÒm cho Router OR-HS cã thÓ dïng tr×nh Hyper Terminal ®Ó truy nhËp, tõ mµn h×nh Windows thùc hiÖn c¸c thao t¸c sau: 1) Khëi ®éng tr×nh Hyper Terminal: Nh¸y ®óp chuét vµo biÓu t−îng Hyper Terminal trªn mµn h×nh Windows hoÆc tõ menu Start, chän Programs, Accessories, Communications, Hyper Terminal. http://www.ebook.edu.vn Trang 16
 7. H×nh 2.1-4. CÊu h×nh cæng m¸y tÝnh truy nhËp vµo Router OR-HS 2) Cµi ®Æt c¸c tham sè truy nhËp cho m¸y tÝnh. Tõ cöa sæ Hyper Terminal, chän File, Properties, Connect To, Configure sau ®ã ®−a vµo c¸c tham sè cæng truy nhËp nh− trªn h×nh 2.1-4. Chän OK ®Ó tho¸t. Mµn h×nh hiÓn thÞ th«ng b¸o nhËn lÖnh truy nhËp, gâ vµo dßng lÖnh truy nhËp, mÆc ®Þnh lµ !root. PortMaster Console Login: !root HÖ thèng yªu cÇu nhËp vµo mËt khÈu. Password: Tõ bµn phÝm, ta gâ mËt khÈu truy nhËp vµo hÖ thèng, nÕu thiÕt bÞ ch−a ®−îc ®Æt mËt khÈu truy nhËp th× gâ phÝm Enter. Mµn h×nh hiÖn dÊu nh¾c lÖnh: Command>_ KÕt thóc thao t¸c truy nhËp. 3) Khai b¸o c¸c tham sè cÇn cµi ®Æt cho thiÕt bÞ, bao gåm c¸c néi dung sau: http://www.ebook.edu.vn Trang 17
 8. - §Æt ®Þa chØ IP cña Gateway (cæng tho¸t) cña Router OR-HS. - §Æt ®Þa chØ IP, cÊu h×nh vµ tham sè cña c¸c cæng Ether0, W1. VÝ dô ®Ó khai b¸o cho mét Router OR-HS kÕt nèi vµo m¹ng truyÒn sè liÖu giao diÖn V.35 (qua M/SDSL-7975) theo giao thøc chuyÓn tiÕp khung Frame Relay, DLCI =101; cã c¸c tham sè: - §Þa chØ IP gateway: 192.169.21.1 - §Þa chØ IP cæng W1: 192.169.21.2 - §Þa chØ IP cæng Ether0: 192.170.21.254. Thùc hiÖn lÇn l−ît c¸c b−íc sau: B−íc 1: §Æt Gateway cho Router OR-HS. Command>set gateway 192.169.21.1 Command>save all B−íc 2: ThiÕt lËp cÊu h×nh cæng Ether0 cña Router OR-HS. Command>set ether0 address 192.170.21.254 Command>set ether0 netmask 255.255.255.0 Command>save all B−íc 3: ThiÕt lËp cÊu h×nh cæng W1 cña Router OR-HS. Command>set w1 network hardwired Command>set w1 protocol frame Command>set w1 address 192.169.21.2 Command>set w1 netmask 255.255.255.0 Command>set w1 rip on Command>set w1 annex-d 10 Command>set w1 dlci 101:192.169.21.1 Command>reset w1 http://www.ebook.edu.vn Trang 18
 9. Command>save all Sau khi khai b¸o xong, cã thÓ khëi ®éng l¹i cho thiÕt bÞ b»ng phÇn mÒm, gâ lÖnh: Command>reboot hoÆc b»ng thao t¸c t¾t råi bËt l¹i c«ng t¾c nguån phÝa sau thiÕt bÞ. KÕt thóc qu¸ tr×nh khai b¸o. 2.1.7 KiÓm tra tr¹ng th¸i ho¹t ®éng ViÖc kiÓm tra tr¹ng th¸i ho¹t ®éng cña Router (hay nãi ®óng h¬n lµ tr¹ng th¸i ho¹t ®éng c¸c cæng) ®−îc thùc hiÖn nh»m môc ®Ých kh¼ng ®Þnh viÖc khai b¸o nãi trªn cã chÝnh x¸c hay kh«ng, hoÆc trong tr−êng hîp muèn kiÓm tra tr¹ng th¸i ho¹t ®éng cña thiÕt bÞ khi thiÕt bÞ ®ang lµm viÖc. Khi kiÓm tra, thiÕt bÞ ph¶i ®−îc ®Æt trong mét s¬ ®å kÕt nèi nµo ®ã. Thao t¸c kiÓm tra cã thÓ bao gåm c¸c néi dung sau: a. KiÓm tra c¸c tham sè chung: Bao gåm c¸c tham sè nh− tªn hÖ thèng, ®Þa chØ IP Gateway, d¹ng ®Þnh truyÕn v.v... Trong cöa sæ Console dïng lÖnh: Command>show global Mµn h×nh hiÖn ra nh− sau: H×nh 2.1-5 C¸c tham sè chung ho¹t ®éng chung cña Router OR-HS http://www.ebook.edu.vn Trang 19
 10. b. KiÓm tra tr¹ng th¸i cæng W1: Trong cöa sæ Console dïng lÖnh: Command>show w1. Mµn h×nh hiÖn ra nh− sau (h×nh 2.1-6): H×nh 2.1-6 Tr¹ng th¸i cæng W1 Tr¹ng th¸i (status) cña cæng W1 cã thÓ lµ: ESTABLISHED - ®· ®−îc thiÕt lËp; CONNECTING - ®ang kÕt nèi; IDLE - kh«ng thiÕt lËp ®−îc, do khai b¸o sai hoÆc do ®−êng truyÒn. L−u ý: Trªn cöa sæ tr¹ng th¸i cã thÓ gi¸m s¸t ®−îc c¸c låi khi khai b¸o. - C¸c tham sè kh¸c bao gåm: - D¹ng cÊu h×nh cæng (Port Type): Hardwired - kÕt nèi lªn m¹ng qua ®−êng d©y. - Tèc ®é truyÒn sè liÖu trªn ®−êng d©y (Line Speed): 2048 kbit/s (tèc ®é nµy cã thÓ ®Æt cè ®Þnh hoÆc tù ®éng, nÕu ®Ó ë chÕ ®é tù ®éng th× tèc ®é truyÒn phô thuéc vµo cù ly vµ chÊt l−îng cña http://www.ebook.edu.vn Trang 20
 11. ®−êng d©y, cã gi¸ trÞ nhá nhÊt lµ 128 kbit/s vµ lín nhÊt lµ 2048 kbit/s). - §Þa chØ cæng (Local Address): 192.169.25.2 (vÝ dô). - Giao diÖn (Interface): frmW1 - Frame Relay v.v... c. KiÓm tra tr¹ng th¸i cæng Ethernet: Trong cöa sæ Console dïng lÖnh: Command>show ether0 Mµn h×nh hiÖn ra nh− sau: H×nh 2.1-7 Tr¹ng th¸i cæng Ethernet. C¸c tham sè cña cæng nµy t−¬ng tù nh− ®èi víi cæng W1. Tham sè ®Þnh tuyÕn RIP (Routing Information Protocol) cã thÓ ®−îc ®Æt ë c¸c d¹ng sau: ON: Göi vµ häc c¸c ®Þa chØ tõ m¹ng; BROADCAST: ChØ göi ®Þa chØ lªn m¹ng; LISTEN: ChØ häc c¸c ®Þa chØ tõ m¹ng. §Þa chØ häc ®−îc tõ m¹ng ®−îc bæ sung vµo b¶ng ®Þnh tuyÕn cña Router. d. Xem b¶ng ®Þnh tuyÕn: §Ó xem b¶ng ®Þnh tuyÕn, dïng lÖnh: http://www.ebook.edu.vn Trang 21
 12. Command>show routes NÕu khai b¸o Routing lµ ON (RIP=ON) mµn h×nh hiÖn lªn nh− sau (h×nh 2.1-8): H×nh 2.1-8 B¶ng ®Þnh tuyÕn cña Router OR-HS Xem b¶ng ®Þnh tuyÕn, cã thÓ x¸c ®Þnh ®−îc ®Þa chØ nµo lµ néi t¹i (®Þa chØ c¸c cæng vµ gateway cña Router), ®Þa chØ nµo lµ do Router häc ®−îc tõ m¹ng. B¶ng ®Þnh tuyÕn chØ ra r»ng ®Þa chØ nµo cã nguån (source) lµ local th× ®ã lµ ®Þa chØ néi t¹i, cßn ®Þa chØ nµo cã nguån lµ rip th× ®ã lµ ®Þa chØ häc ®−îc tõ m¹ng. Tham sè RIP (Routing Information Protocol) lµ mét tham sè rÊt quan träng, hç trî cho viÖc cung cÊp c¸c th«ng tin vÒ ®Þnh tuyÕn trªn m¹ng, quyÕt ®Þnh ®Õn chøc n¨ng chÝnh cña thiÕt bÞ Router. L−u ý: Trong thùc tÕ triÓn khai m¹ng truyÒn sè liÖu qu©n sù, do yªu cÇu b¶o mËt vµ tËp trung qu¶n lý nªn trong khi thiÕt lËp c¸c tham sè ho¹t ®éng, chóng t«i ®· h¹n chÕ viÖc truy nhËp vµo thiÕt bÞ tõ c¸c m¸y tÝnh ®Çu cuèi. Do vËy, ®èi víi c¸c thiÕt bÞ Router ®· ®−îc triÓn khai vµ ®i vµo ho¹t ®éng trong m¹ng, tuyÖt ®èi kh«ng ®−îc tù tiÖn truy cËp vµo khai b¸o l¹i tham sè ho¹t ®éng cña thiÕt bÞ. http://www.ebook.edu.vn Trang 22
 13. 2.2 M/SDSL-7975 vµ c«ng nghÖ xDSl 2.2.1 C«ng nghÖ xDSL a. Giíi thiÖu vÒ c«ng nghÖ xDSL: C«ng nghÖ xDSL (x - Digital Subscriber Line) cã thÓ ®−îc hiÓu lµ kü thuËt sö dông ®«i d©y c¸p xo¾n ®ång thuª bao ®iÖn tho¹i th«ng th−êng ®Ó truyÒn dÉn sè liÖu víi tèc ®é cao. Tõ tr−íc ®Õn nay chóng ta vÉn quan niÖm r»ng môc ®Ých cña th«ng tin lµ truyÒn dÉn tÝn hiÖu tho¹i (tiÕng nãi cña con ng−êi) víi n¨ng l−îng tËp trung chñ yÕu trong d¶i tÇn 0,3-3,4kHz, vµ ®ã chÝnh lµ c¬ së tiÒn ®Ò vµ gi¶ thiÕt ®Ó ph¸t triÓn hÖ thèng th«ng tin ®Õn nh− hiÖn nay. Khi kü thuËt sè ho¸ ph¸t triÓn, c¸c th«ng tin ®· ®−îc ®iÒu chÕ thµnh c¸c tÝn hiÖu sè tr−íc khi truyÒn ®i. Theo ®Þnh lý lÊy mÉu cña Kachenhicèp, tÝn hiÖu th«ng tin liªn tôc cã phæ tÇn giíi h¹n cã thÓ ®−îc truyÒn ®i b»ng c¸c tÝn hiÖu sè rêi r¹c víi mét tÇn sè lÊy mÉu fS lín h¬n hoÆc b»ng 2 lÇn ®é rång b¨ng tÇn W (tÇn sè fS = 2W gäi lµ tÇn sè Nyquist). Víi mét c¬ së gi¶ thiÕt kªnh ©m tÇn 0,3- 3,4kHz (®Ó ®¶m b¶o chÊt l−îng kh«i phôc tÝn hiÖu ng−êi ta chän ®é réng 4kHz) vµ ®Æc tÝnh cña d©y dÉn, bé läc, bé vi sai 2/4 d©y th× tèc ®é lÊy mÉu ®iÒu chÕ tÝn hiÖu sè b»ng 8000 xung/gi©y (fS = 8kHz). Bé lÊy mÉu sÏ lÊy mÉu tÝn hiÖu t¹i c¸c thêi ®iÓm c¸ch nhau theo chu kú T = 125µs. VÝ dô víi gi¶ thiÕt kªnh tho¹i cã phæ tÇn 0,3-3,4kHz ®iÒu chÕ xung m· PCM c¬ b¶n ®−îc lÊy mÉu bëi tÇn sè 8kHz sÏ cho tÝn hiÖu sè ë ®Çu ra lµ 64kb/s. §«i d©y c¸p ®ång ®iÖn tho¹i th«ng th−êng dïng cho kªnh tho¹i khi sö dông ®Ó truyÒn sè liÖu víi gi¶ thiÕt kªnh ©m tÇn 0,3-3,4kHz th× mÐo pha ®ßi hái hÕt søc ngÆt nghÌo, mÐo pha tØ lÖ thuËn víi tèc ®é ®iÒu chÕ tÝn hiÖu (tèc ®é Bauds). Trong thùc tÕ chóng ta thÊy khi sö dông kªnh tho¹i trªn ®«i d©y ®iÖn tho¹i dïng ®Ó truyÒn sè liÖu b»ng modem ®iÒu chÕ tÝn hiÖu th× tèc ®é tèi ®a cho phÐp lµ 56kb/s. B¶n chÊt cña sù h¹n chÕ tèc ®é ë ®©y kh«ng ph¶i lµ do ®«i d©y thuª bao tho¹i kh«ng truyÒn ®−îc sè liÖu tèc ®é cao, mµ do do c¸c thiÕt bÞ ®iÒu chÕ, c¸c bé läc, bé vi sai ®−îc tÝnh to¸n x©y dùng trªn nÒn t¶ng kªnh tho¹i. Víi mét kho¶ng c¸ch ®«i d©y h÷u h¹n cho phÐp, víi c¸c c«ng nghÖ ®iÒu chÕ phï hîp th× viÖc truyÒn dÉn sè liÖu tèc ®é cao trªn ®«i d©y thuª bao lµ hoµn toµn cã thÓ. http://www.ebook.edu.vn Trang 23
 14. C«ng nghÖ xDSL dùa trªn c¸c kü thuËt bao gåm: C¸c c«ng nghÖ m· ho¸ vµ ®iÒu chÕ: §Ó truyÒn ®−îc tÝn hiÖu sè trªn ®«i d©y thuª bao, c¸c c«ng nghÖ m· ho¸ ®· ®−îc ph¸t triÓn víi môc ®Ých nh»m gi¶m thµnh phÇn mét chiÒu cña phæ tÝn hiÖu ®Ó cã thÓ truyÒn ®i xa víi tèc ®é cao, lo¹i bá thµnh phÇn tÇn thÊp (g©y nªn suy hao tÝn hiÖu lín), sö dông tÝn hiÖu nhiÒu møc ®Ó gi¶m ®é réng b¨ng tÇn, t¹o ra phæ tÇn phï hîp víi yªu cÇu cña bé läc. C«ng nghÖ xDSL hiÖn nay ®ang sö dông phæ biÕn víi c¸c d¹ng ®iÒu chÕ sau: 1. M· ho¸ 2 nhÞ ph©n 1 tø ph©n 2B1Q (2 Binary 1 Quaternary): - 2B1Q lµ kü thuËt ®iÒu chÕ cho HDSL vµ ISDN. - 2B1Q sö dông 2 bit ®Ó thÓ hiÖn 4 tr¹ng th¸i biªn ®é vµ pha chiÕm gi¶i tÇn tõ 0 tíi 392 KHz, kh«ng cã chç cho tho¹i riÔng rÏ. - 2B1Q thùc sù lµ tÝn hiÖu sè nªn cã thÓ ph¸t lÆp 2. §iÒu chÕ biªn ®é pha kh«ng cã sãng mang CAP (Carrierless Amplitude Phase Modulation): - CAP do Paradyne vµ AT&T Bell Lab ph¸t minh tõ n¨m 1989. - CAP lµ mét biÕn thÓ cña QAM. 3. §iÒu chÕ ®a tÇn rêi r¹c DTM (Discrete Multitone): - §iÒu chÕ DTM lµ mét biÕn thÓ kh¸c cña QAM, trong ®ã sö dông 256 - b¨ng tÇn con ®iÒu chÕ Trellis 4 Khz trong toµn d¶i tÇn. - DTM ®ßi hái nhiÒu vi m¹ch VLSI h¬n khi thùc hiÖn vµ cã møc ph¸t thÊp h¬n so víi CAP. ViÖc sö dông c¸c ph−¬ng ph¸p m· ®−îc hç trî nhê sù ph¸t triÓn liªn tôc cña c¸c vi m¹ch tÝch hîp sè. HiÖn nay vÊn ®Ò sö dông m· ho¸ ®iÒu chÕ tÝn hiÖu vÉn ®ang tiÕp tôc ®−îc nghiªn cøu. http://www.ebook.edu.vn Trang 24
 15. H×nh 2.2-1 D¹ng phæ tÝn hiÖu cña mét sè ph−¬ng thøc ®iÒu chÕ Mét sè c«ng nghÖ xDSL hiÖn nay: - HDSL (DSL tèc ®é cao - High Bit Rate SDL): truyÒn dÉn ®èi xøng, sö dông 2 ®«i d©y (cã lo¹i sö dông 3 ®«i), tèc ®é sè liÖu 1,5Mb/s (T1) hoÆc 2Mb/s (E1). Sö dông c«ng nghÖ ®iÒu chÕ CAP vµ DTM hiÖu qu¶ h¬n 2B1Q. Kho¶ng c¸ch tèi ®a cho phÐp 10km. - SDSL (DSL ®èi xøng - Symetric DSL): truyÒn dÉn ®èi xøng, sö dông 1 ®«i d©y, ®a tèc ®é. Tèc ®é cùc ®¹i lªn ®Õn 1Mb/s hoÆc 2Mb/s. Kho¶ng c¸ch tèi ®a cho phÐp 5km. - ADSL (DSL kh«ng ®èi xøng - Asymetric DSL): truyÒn dÉn kh«ng ®èi xøng trªn 2 h−íng, sö dông 1 ®«i d©y, cã tèc ®é thÊp, song c«ng dù phßng. Tèc ®é 64kb/s - 1,5Mb/s (h−íng lªn) vµ 640kb/s - 6Mb/s (h−íng xuèng). Kho¶ng c¸ch tèi ®a 5,5km. - RADSL (DSL tèc ®é thÝch nghi - Rate Adaptive DSL): hç trî truyÒn dÉn ®èi xøng vµ kh«ng ®èi xøng, sö dông 1 ®«i d©y. Tèc ®é thÝch nghi theo kho¶ng c¸ch vµ chÊt l−îng tÝn hiÖu 128kb/s - 1Mb/s (h−íng lªn) vµ 640kb/s - 12Mb/s (h−íng xuèng). - VDSL (DSL tèc ®é cùc cao - Very High Bit Rate DSL): truyÒn dÉn kh«ng ®èi xøng víi tèc ®é dßng lªn 1,6-2,3Mb/s, tèc ®é dßng xuèng 12,96Mb/s (1,5km), 25,82Mb/s (1km), 51,84Mb/s http://www.ebook.edu.vn Trang 25
 16. (330m). Hç trî ®èi xøng víi 13Mb/s. Sö dông víi kho¶ng c¸ch ng¾n. VDSL ®ang ®−îc ph¸t triÓn ®Ó t¨ng kho¶ng c¸ch. øng dông c«ng nghÖ xDSL trong m¹ng truyÒn sè liÖu qu©n sù: HiÖn nay m¹ng truyÒn sè liÖu qu©n sù ®ang ®−îc Binh chñng Th«ng tin triÓn khai l¾p ®Æt ¸p dông c¸c c«ng nghÖ míi hiÖn ®¹i trong ®ã cã sö dông c«ng nghÖ xDSL. C¸c thiÕt bÞ tiªu biÓu sö dông c«ng nghÖ xDSL trong m¹ng gåm cã M/SDSL-7975 (§a tèc ®èi xøng - Multirate Symetric DSL) vµ HDSL-7986 (Tèc ®é cao - High Bit Rate DSL). - M/SDSL-7975: dïng cho c¸c kÕt nèi V.35 tíi c¸c ®Çu cuèi cã sö dông Router OR-HS. - HDSL-7986: dïng cho c¸c kÕt nèi E1 tíi c¸c ®Çu cuèi sö dông c¸c thiÕt bÞ truy nhËp m¹ng cã giao diÖn lµ E1/ATM hoÆc E1/CES (PSAX 50 hoÆc Solo v.v...). C¶ hai lo¹i thiÕt bÞ trªn ®· ®−îc triÓn khai réng r·i trªn m¹ng TruyÒn sè liÖu qu©n sù. Do ph¹m vi cña tµi liÖu còng nh− môc ®Ých khai th¸c thiÕt bÞ nªn trong tµi liÖu nµy chóng t«i chØ giíi thiÖu lo¹i thiÕt bÞ M/SDSL-7975. 2.2.2 M« t¶ chung thiÕt bÞ M/SDSL-7975 M/SDSL-7975 lµ thiÕt bÞ ®−êng d©y thuª bao sè ®èi xøng ®a tèc ®é (Multirate / Symetric Digital Subscriber Line) thuéc hä xDSL do c«ng ty PARADYNE (Mü) s¶n xuÊt. H×nh 2.2-2 ThiÕt bÞ M/SDSL-7975 - MÆt tr−íc thiÕt bÞ (m« t¶ trong h×nh 2.2-2) cã c¸c ®Ìn LED hiÓn thÞ: POWER (nguån), ALARM (b¸o c¶nh), TEST (kiÓm tra), DSL (®−êng d©y), DTE (thiÕt bÞ ®Çu cuèi). http://www.ebook.edu.vn Trang 26
 17. - MÆt sau M/SDSL-7975 (h×nh 2.2-3) gåm cã c¸c cæng giao diÖn: • Cæng DSL (giao diÖn RJ-45): kÕt nèi víi ®«i d©y ®iÖn tho¹i th«ng th−êng (ch©n 4, 5). • Cæng DB25 (25 ch©n, ký hiÖu PORT) (giao diÖn chuÈn EIA- 530-A): kÕt nèi víi ®−êng sè liÖu, tuú thuéc vµo c¸p sö dông giao diÖn cã thÓ lµ X.21, RS449, V.35. Th−êng sö dông lµ V.35. H×nh 2.2-3 MÆt sau thiÕt bÞ M/SDSL-7975 • Cæng COM (giao diÖn RJ-45): sö dông cho m¸y tÝnh truy nhËp thiÕt lËp c¸c tham sè c¸c tham sè ho¹t ®éng còng nh− gi¸m s¸t thiÕt bÞ. Ngoµi ra cßn cã æ ®Êu d©y nguån mét chiÒu (cÊp tõ adaptor 12V kÌm theo thiÕt bÞ), c«ng t¾c nguån ®Çu vµo. 2.2.3 TÝnh n¨ng kü thuËt ThiÕt bÞ M/SDSL-7975 cã c¸c ®Æc ®iÓm chÝnh sau: - Cho phÐp cã thÓ truyÒn sè liÖu víi tèc ®é truyÒn Nx64kb/s (Nmax = 32 - tèc ®é tèi ®a lªn ®Õn 2Mb/s) trªn ®«i d©y ®iÖn tho¹i th«ng th−êng, tèc ®é nµy cã thÓ ®Æt cè ®Þnh hoÆc tù thay ®æi. - ThiÕt bÞ cã thÓ lÊy ®ång bé trong (tù t¹o ra tÝn hiÖu ®ång bé) hoÆc ®ång bé ngoµi (tõ m¹ng). - M/SDSL-7975 cã thÓ ®ãng vai trß kÕt cuèi ®−êng d©y LTU-Line Terminal Unit (®−a sè liÖu trong m¹ng sè liÖu chuyÓn ®æi thµnh tÝn hiÖu ®−a ra ®«i d©y ®iÖn tho¹i) hoÆc kÕt cuèi m¹ng NTU-Network Terminal Unit (chuyÓn ®æi ng−îc l¹i tõ ®«i d©y vµo m¹ng sè liÖu). http://www.ebook.edu.vn Trang 27
 18. - Víi tèc ®é 2 Mb/s vµ ®−êng kÝnh d©y lµ 0,5 mm, cù ly liªn l¹c tèi ®a cho phÐp lªn ®Õn 5km. - ThiÕt bÞ ®i kÌm cã bé chuyÓn ®æi nguån ®iÖn cung cÊp: • §Çu vµo: 100-240V AC, 50-60Hz, 74VA. • §Çu ra: 24V DC, 1,25A. 2.2.4 Cµi ®Æt chÕ ®é ho¹t ®éng ViÖc ®Æt chÕ ®é ho¹t ®éng cho M/SDSL-7975 cã thÓ thùc hiÖn b»ng thiÕt lËp c¸c tham sè phÇn mÒm th«ng qua truy nhËp vµo cæng COM, hoÆc b»ng thao t¸c ®Æt c¸c Switch S1, S2 bªn trong thiÕt bÞ. a) Cµi ®Æt phÇn cøng: §èi víi SDSL-7975 th× th−êng thùc hiÖn cµi ®Æt c¸c tham sè b»ng ®Æt Switch (xem b¶ng 2.3 vµ 2.4). B¶ng 2.3. §Æt chÕ ®é theo Switch S1 Switch ChÕ ®é ho¹t ®éng 1 KiÓu cµi ®Æt. OFF = B»ng phÇn mÒm ON = B»ng Switch 2 D¹ng cæng ®ång bé. OFF = EIA-530, RS-449, X.21 ON = V.35 3 Chän nguån ®ång bé. ChØ cã gi¸ trÞ víi LTU. OFF = Tù ®ång bé ON = §ång bé ngoµi http://www.ebook.edu.vn Trang 28
 19. 4, 5, 6, 7, 8 §Æt tèc ®é cho cæng ®ång bé (cæng DSL). ChØ cã t¸c dông víi LTU vµ kh«ng ®Æt tèc ®é tù ®éng. TÊt c¶ OFF = 2048 kb/s B¶ng 2.4. §Æt chÕ ®é theo Switch S2. Switch ChÕ ®é ho¹t ®éng 1 Lùa chän thiÕt bÞ. OFF = NTU ON = LTU 2 Cµi ®Æt tèc ®é. OFF = Tèc ®é tù ®éng ON = Tèc ®é cè ®Þnh 3,4,5 Chän tèc ®é sè liÖu trªn ®−êng d©y. TÊt c¶ OFF = 2064 kb/s 6 ThiÕt lËp hay kh«ng thiÕt lËp dù tr÷ ®µn håi (Elastic Store). OFF = ThiÕt lËp dù tr÷ ®µn håi ON = Kh«ng thiÕt lËp 7 Ch−a sö dông. 8 Sö dông ®Æc biÖt. L−u ý: ViÖc cµi ®Æt b»ng Switch chØ thùc hiÖn khi thiÕt bÞ ®· ®−îc ng¾t nguån. b. Cµi ®Æt c¸c tham sè b»ng phÇn mÒm: Dïng m¸y tÝnh truy nhËp vµo thiÕt bÞ theo ®−êng console qua cæng COM . D©y truy nhËp lµ lo¹i c¸p 8 sîi th¼ng (c¸p console), mét ®Çu connector DB-9 (nèi víi cæng m¸y tÝnh), mét ®Çu RJ-45 (nèi víi cæng COM cña thiÕt bÞ). S¬ ®å ®Êu nèi d©y truy nhËp ®−îc cho trong b¶ng sau (b¶ng 2-5). http://www.ebook.edu.vn Trang 29
 20. B¶ng 2-5. S¬ ®å ®Êu nèi d©y truy nhËp M/SDSL-7975. RJ-45 H−íng kÕt nèi DB-9 TÝn hiÖu Ch©n TÝn hiÖu Ch©n 1 Kh«ng sö dông 2 RXDATA RXDATA 2 3 GROUND GROUND 5 4 TX DATA TX DATA 3 5 DTR DTR 4 6 CD CD 1 CTS 8 8 Kh«ng sö dông DSR 6 7 RTS RTS 7 Cã thÓ sö dông tr×nh Hyper Terminal trong Windows ®Ó truy nhËp vµo thiÕt bÞ (hoÆc nÕu thiÕt bÞ ®ang ho¹t ®éng mµ muèn khai b¸o l¹i tham sè hay gi¸m s¸t tr¹ng th¸i th× cã thÓ dïng thñ tôc telnet). C¸c b−íc truy nhËp thùc hiÖn gièng nh− ®èi víi Router. Tªn vµ mËt khÈu truy nhËp ®−îc mÆc ®Þnh lµ kh«ng sö dông. Mµn h×nh Menu chÝnh cã d¹ng nh− sau (h×nh 2.2-4). http://www.ebook.edu.vn Trang 30

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

AMBIENT
Đồng bộ tài khoản