Hướng dẫn sử dụng thiết bị truy nhập đầu cuối mạng truyền thông số liệu quân sự - Phần 3

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
88
lượt xem
23
download

Hướng dẫn sử dụng thiết bị truy nhập đầu cuối mạng truyền thông số liệu quân sự - Phần 3

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Các sơ đồ kết nối thiết bị truy nhập mạng lớp 3 Trong phần trước, chúng ta đã nghiên cứu tính năng của một số thiết bị truy nhập mạng đầu cuối (lớp 3). Phần này sẽ giới thiệu các sơ đồ đấu nối cụ thể cho từng loại thiết bị, hoặc nhóm thiết bị, tuỳ thuộc vào yêu cầu dịch vụ và khả năng cho phép của cấu hình mạng. Hiện nay các thiết bị truy nhập trong mạng truyền số liệu quân sự được tổ chức theo các nhóm: ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hướng dẫn sử dụng thiết bị truy nhập đầu cuối mạng truyền thông số liệu quân sự - Phần 3

  1. Phần 3. Các sơ đồ kết nối thiết bị truy nhập mạng lớp 3 Trong phÇn tr−íc, chóng ta ®· nghiªn cøu tÝnh n¨ng cña mét sè thiÕt bÞ truy nhËp m¹ng ®Çu cuèi (líp 3). PhÇn nµy sÏ giíi thiÖu c¸c s¬ ®å ®Êu nèi cô thÓ cho tõng lo¹i thiÕt bÞ, hoÆc nhãm thiÕt bÞ, tuú thuéc vµo yªu cÇu dÞch vô vµ kh¶ n¨ng cho phÐp cña cÊu h×nh m¹ng. HiÖn nay c¸c thiÕt bÞ truy nhËp trong m¹ng truyÒn sè liÖu qu©n sù ®−îc tæ chøc theo c¸c nhãm: Router OR-HS kÕt hîp víi M/SDSL-7975 (giao diÖn V.35 Nx64), Router OR-HS kÕt hîp víi Solo (giao diÖn E1) vµ c¸c s¬ ®å cã sö dông c¸c bé biÕn ®æi quang-®iÖn. http://www.ebook.edu.vn Trang 57
  2. 3.1 S¬ ®å Router kÕt hîp víi M/SDSL-7975 3.1.1 S¬ ®å H×nh 3.1-1 S¬ ®å Router kÕt hîp víi M/SDSL S¬ ®å nµy dïng ®Ó truy nhËp vµo m¹ng truyÒn sè liÖu qu©n sù qua giao diÖn V.35 Nx64 kb/s (cæng V.35 n»m trªn card Multi Serial cña thiÕt bÞ chuyÓn m¹ch ATM) Trong s¬ då nµy, M/SDSL-7975 thø nhÊt ®ãng vai trß LTU kÕt nèi tíi thiÕt bÞ truyÒn sè liÖu líp trªn cña m¹ng truyÒn sè liÖu th«ng qua giao diÖn chuÈn V.35. ThiÕt bÞ nµy ®−a tÝn hiÖu truyÒn sè liÖu ra ®«i d©y ®ång ®iÖn tho¹i th«ng th−êng, kho¶ng c¸ch tèi ®a cho phÐp cña ®«i d©y lµ 5km. T¹i ®Çu kia cña ®«i d©y ®iÖn tho¹i ®−îc nèi víi M/SDSL-7975 thø hai ®ãng vai trß NTU, tÝn hiÖu sè liÖu ®−îc chuyÓn ®æi vÒ giao diÖn chuÈn V.35 ®−a sang thiÕt bÞ ®Þnh tuyÕn (Router OR-HS) vµo cæng W1. §Çu ra cña bé ®Þnh tuyÕn lµ cæng ETHERNET ®−îc nèi tíi mét m¹ng m¸y tÝnh (m¹ng côc bé LAN) th«ng qua HUB. T¹i Router OR-HS c¸c sè liÖu ®−îc truyÒn sÏ ®−îc ®Þnh tuyÕn theo ®Þa chØ IP tíi m¸y tÝnh ®Çu cuèi. CÊu h×nh ®¬n gi¶n nhÊt lµ http://www.ebook.edu.vn Trang 58
  3. mét m¸y tÝnh ®−îc kÕt nèi trùc tiÕp vµo cæng ETHERNET cña Router OR- HS. 3.1.2 C¸c tham sè thiÕt lËp trong hÖ thèng ThiÕt lËp phÇn cøng cho thiÕt bÞ: - M/SDSL-7975: M/SDSL-7975 thø nhÊt kÕt nèi víi thiÕt bÞ m¹ng sè liÖu qua giao diÖn V.35 ®−a tÝn hiÖu ra ®«i d©y (®ãng vai trß LTU), M/SDSL-7975 thø 2 ë phÝa cuèi ®«i d©y chuyÓn ®æi tÝn hiÖu vÒ giao diÖn V.35 (®ãng vai trß NTU). §Ó ®Æt chÕ ®é ho¹t ®éng cho M/SDSL-7975 chóng ta sö dông 2 switch S1, S2 n»m bªn trong thiÕt bÞ (xem môc 2.2.2, phÇn 2). - Router: Cµi ®Æt c¸c DIP switch theo h−íng dÉn trong môc 2.1.2, phÇn 2. Khai b¸o phÇn mÒm (chØ thùc hiÖn ®èi víi Router): Xem h−íng dÉn trong môc 2.1.2, phÇn 2. http://www.ebook.edu.vn Trang 59
  4. 3.2 S¬ ®å Solo - Router 3.2.1 S¬ ®å S¬ ®å Solo kÕt hîp víi Router OR-HS dïng ®Ó truy nhËp vµo m¹ng truyÒn sè liÖu qu©n sù qua giao diÖn E1 tèc ®é 2 Mb/s (cæng E1 n»m trªn card E1 cña thiÕt bÞ chuyÓn m¹ch ATM). S¬ ®å kÕt nèi Solo-Router ®−îc cho trªn h×nh 3.2-1. Trong s¬ ®å Solo-Router, h−íng tõ m¹ng truyÒn sè liÖu qu©n sù (m¹ng WAN) tíi m¹ng LAN sö dông luång E1 tèc ®é 2 Mb/s, cßn cæng W1 cña Router lµ V.35/Frame Relay tèc ®é Nx64 kb/s. ThiÕt bÞ Solo cã t¸c dông biÕn ®æi luång E1kh«ng cã cÊu tróc khung thµnh V.35 Nx64 cã cÊu tróc khung Frame Relay vµ ng−îc l¹i. Nh− vËy, trong s¬ ®å Router- M/SDSL thiÕt bÞ truy nhËp giao tiÕp víi thiÕt bÞ m¹ng qua giao diÖn V.35, cßn trong s¬ ®å Solo-Router thiÕt bÞ truy nhËp giao tiÕp víi thiÕt bÞ m¹ng qua giao diÖn E1. H×nh 3.2-1. Nhãm thiÕt bÞ truy nhËp Solo - Router L−u ý r»ng nhãm thiÕt bÞ truy nhËp Solo-Router kh«ng thÓ sö dông ®−êng truyÒn sè liÖu b»ng c¸p ®ång lªn m¹ng WAN mµ ph¶i sö dông ®−êng truyÒn qua thiÕt bÞ truyÒn dÉn 2 Mb/s (vi ba hoÆc c¸p quang). PhÇn http://www.ebook.edu.vn Trang 60
  5. kÕt nèi víi m¸y tÝnh (hoÆc m¹ng LAN) gièng nh− m« t¶ trong s¬ ®å Router-M/SDSL (môc 3.1). 3.2.2 C¸c tham sè thiÕt lËp trong hÖ thèng S¬ ®å ®Êu nèi cô thÓ ®−îc m« t¶ trªn h×nh 3.2-2. Quy c¸ch ®Êu nèi: - §Çu DA-15 t¹i cæng NET 75 ohm sö dông hai ch©n 1 vµ 9 cho ®«i d©y ph¸t, hai ch©n 3 vµ 11 cho ®«i d©y thu. Hai ®«i d©y thu, ph¸t ®−îc ®Êu vµo ®Çu vµo thiÕt bÞ truyÒn dÉn tèc ®é 2 Mbit/s (th−êng lµ vi ba). - Giao tiÕp gi÷a hai thiÕt bÞ truy nhËp Solo vµ Router sö dông giao diÖn V.35/Frame relay th«ng qua connector vµ c¸p V.35 tiªu chuÈn (th−êng kÌm thªm mét ®Çu V.35 adapter chuyÓn ®æi connector DB-25 thµnh RS-449 DATA). - Giao tiÕp gi÷a nhãm thiÕt bÞ truy nhËp vµ m¹ng LAN (hoÆc ®Çu cuèi truy nhËp m¹ng) th«ng qua cæng Ethernet (Router), giao diÖn chuÈn RJ-45 (ch©n 1 vµ 2 cho h−íng ph¸t, 3 vµ 6 cho h−íng thu). H×nh 3.2-2. S¬ ®å ®Êu nèi Router kÕt hîp víi Solo http://www.ebook.edu.vn Trang 61
  6. ThiÕt lËp c¸c tham sè ho¹t ®éng cho hÖ thèng: - §èi víi Solo: Xem môc 2.3 b, phÇn 2. - §èi víi Router: Xem môc 2.2 b, phÇn 2. 3.3 C¸c s¬ ®å sö dông c¸c bé biÕn ®æi quang-®iÖn 3.3.1 S¬ ®å truy nhËp m¹ng sö dông bé biÕn ®æi quang ®iÖn 10/100Mb/s H×nh 3.3-1 KÕt nèi Ethernet qua ®−êng truyÒn c¸p quang Trong s¬ ®å nµy, giao diÖn vÒ phÝa m¹ng lµ Ethernet tèc ®é cã thÓ lµ 10 hoÆc 100 Mbit/s. NÕu thiÕt bÞ chuyÓn m¹ch ATM lµ AC60, PSAX 1250, PSAX 2300 th× trªn mçi card ENET cã mét cæng tèc ®é 10/100 Mbit/s (cæng sè 1) vµ 4 cæng tèc ®é 10 Mbit/s. ViÖc sö dông bé biÕn ®æi quang ®iÖn tèc ®é 10 hay 100 Mbit/s phô thuéc vµo cæng ®−îc chän vµ ý ®Þnh cung cÊp b¨ng th«ng ®−êng truyÒn cña ng−êi thiÕt kÕ m¹ng. 3.3.2 S¬ ®å truy nhËp m¹ng sö dông bé biÕn ®æi quang ®iÖn 2Mb/s S¬ ®å nµy sö dông ®−êng truyÒn dÉn cã tèc ®é 2 Mbit/s (luång E1) qua c¸p quang nªn th−êng ®−îc dïng ®Ó kÕt nèi gi÷a hai thiÕt bÞ chuyÓn m¹ch ATM víi nhau hoÆc thiÕt bÞ chuyÓn m¹ch ATM víi thiÕt bÞ truy nhËp m¹ng th«ng qua giao diÖn E1. Trong m¹ng truyÒn sè liÖu qu©n th−êng sù Ýt sö dông s¬ ®å nµy. http://www.ebook.edu.vn Trang 62
  7. H×nh 3.3-2 KÕt nèi E1 qua ®−êng truyÒn c¸p quang 3.3.3 Mét sè l−u ý khi thùc hiÖn ®Êu nèi c¸c thiÕt bÞ biÕn ®æi quang-®iÖn - Khi thùc hiÖn ®Êu nèi c¸c thiÕt bÞ biÕn ®æi quang ®iÖn tr−íc hÕt ph¶i kiÓm tra chç ®Æt thiÕt bÞ xem cã hîp lý ch−a. C«ng viÖc kiÓm tra nµy lµ cÇn thiÕt cho c¸c thao t¸c ®i d©y, nhÊt lµ d©y nh¶y quang. - C¸c d©y nh¶y quang (Patch Cord) kh«ng ®−îc phÐp uèn cong qu¸, b¸n kÝnh cong cña chç uèn ph¶i ®¶m b¶o lín h¬n 3 cm. - Khi thùc hiÖn c¸c thao t¸c ®Êu nèi d©y nh¶y nªn kiÓm tra ®Çu d©y xem cã bÞ bÈn kh«ng. Trong tr−êng hîp cÇn thiÕt ph¶i th¸o d©y nh¶y ra khái thiÕt bÞ biÕn ®æi quang ®iÖn ph¶i lÊy n¾p cao su ®Ëy ngay ®Çu connector l¹i ®Ó tr¸nh bôi bÈn. - ViÖc cè ®Þnh c¸c sîi d©y nh¶y ph¶i thùc hiÖn hÕt søc cÈn thËn, tr¸nh ®Ó gËp, xo¾n hay c¨ng qu¸ cã thÓ lµm ®øt lâi sîi quang. - Khi hoµn tÊt c¸c thao t¸c ®Êu nèi råi míi thùc hiÖn cÊp nguån cho thiÕt bÞ. - Cã thÓ kiÓm tra kÕt nèi vÒ phÇn giao diÖn ®iÖn b»ng viÖc Ên nót thay ®æi quy c¸ch ®Êu d©y chÐo hay th¼ng. http://www.ebook.edu.vn Trang 63

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản