Hướng dẫn sử dụng và giải tóan trên máy tính Casio FX 500MS

Chia sẻ: Bùi Văn Thịnh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:188

0
1.715
lượt xem
292
download

Hướng dẫn sử dụng và giải tóan trên máy tính Casio FX 500MS

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Dùng cho các lớp 6-7-8-9. Máy tính Casio fx 500MS là loại máy rất cần thiết cho học sinh từ THCS đền THPT vì: Máy giải quyết hầu hết các bài toán ở THCS và THPT. Máy theo quy trình ấn phím mới (hiện biểu thức, tính thuận...). Máy gọn nhẹ và phù hợp với học sinh.Mode EQN giúp chúng ta giải (bằng chương trình) phơng trình đến bậc 3 và hệ phương trình đến 3 ẩn, Nếu chưa nhập số cuối (c của phương trình bậc 2 và d của phương trình bậc 3) ta có thể xem tới...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hướng dẫn sử dụng và giải tóan trên máy tính Casio FX 500MS

 1. NGUYEÃN VAÊN TRANG (Chuû bieân) NGUYEÃN TRÖÔØNG CHAÁNG- NGUYEÃN THEÁ THAÏCH - NGUYEÃN HÖÕU THAÛO
 2. NGUYEÃN VAÊN TRANG (Chuû bieân) NGUYEÃN TRÖÔØNG CHAÁNG – NGUYEÃN HÖÕU THAÛO NGUYEÃN THEÁ THAÏCH DUØNG CHO CAÙC LÔÙP 6 – 7 – 8 – 9 (Taùi baûn laàn thöù nhaát) NHAØ XUAÁT BAÛN GIAÙO DUÏC 1
 3. 03-2008/CXB/57-1966/GD Maõ soá : PTK01n8-LKH 2
 4. Lôøi noùi ñaàu M aùytöøtính CASIO cô sôû ñeán Trung ihoïc phoå tthoânngthieát chovìhoïc sinh Trung hoïc fx–500MS laø loaï maùy raá caà (THPT) : – Maùy giaûi quyeát haàu heát caùc baøi toaùn ôû Trung hoïc cô sôû vaø moät phaàn ôû THPT. – Maùy theo quy trình aán phím môùi (hieän bieåu thöùc, tính thuaän …). – Maùy goïn nheï vaø phuø hôïp vôùi hoïc sinh. Vôùi caùc tính naêng aáy, chaéc chaén loaïi maùy naøy seõ giuùp cho hoïc sinh Trung hoïc cô sôû raát nhieàu trong hoïc taäp. Taøi lieäu naøy chuùng toâi bieân soaïn vôùi muïc ñích : – Giuùp söû duïng toát laïi maùy tính treân trong vieäc giaûi caùc baøi toaùn theo chöông trình cuûa saùch giaùo khoa vôùi söï chæ daãn roõ raøng, deã hieåu, deã thöïc haønh. – Giaûi moät soá baøi toaùn naâng cao ñeå hoïc sinh khaù, gioûi vaø giaùo vieân tham khaûo. – Trình baøy caùc baøi taäp thöïc haønh vaø ñeà thi maùy tính boû tuùi cuûa Sôû, Boä Giaùo duïc vaø Ñaøo taïo vôùi ñaùp soá keøm theo. Maëc duø ñaõ coá gaéng, nhöng chaéc chaén khoâng traùnh khoûi nhöõng sai soùt. Kính mong baïn ñoïc vui loøng goùp yù ñeå caùc laàn taùi baûn sau ñöôïc hoaøn chænh hôn. Tp. Hoà Chí Minh, ngaøy 22 thaùng 05 naêm 2006 3
 5. 4
 6. BOÄ GIAÙO DUÏC VAØ ÑAØO TAÏO COÄNG HOAØ XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM Ñoäc laäp – Töï do – Haïnh phuùc Soá 3343/KT&KÑ V/v: Höôùng daãn toå chöùc thi Haø Noäi, ngaøy 29 thaùng 4 naêm 2005 toát nghieäp phoå thoâng naêm 2005 Kính göûi : – Ban Chæ ñaïo thi toát nghieäp phoå thoâng naêm 2005 – Caùc Sôû giaùo duïc vaø ñaøo taïo – Cuïc Nhaø tröôøng – Boä quoác phoøng Boä Giaùo duïc vaø Ñaøo taïo höôùng daãn toå chöùc caùc kì thi toát nghieäp trung hoïc cô sôû, trung hoïc phoå thoâng, boå tuùc trung hoïc cô sôû, boå tuùc trung hoïc phoå thoâng naêm 2005 nhö sau: I. COÂNG TAÙC CHÆ ÑAÏO ................................ V. COI THI ................................ 3. Phoå bieán saâu roäng ñoàng thôøi quaùn trieät thöïc hieän nghieâm tuùc quy ñònh veà caùc taøi lieäu, vaät duïng thí sinh ñöôïc vaø khoâng ñöôïc pheùp mang vaøo phoøng thi sau ñaây: a) Thí sinh ñöôïc pheùp mang vaøo phoøng thi: – .................................................... – Maùy tính caàm tay khoâng coù chöùc naêng soaïn thaûo vaên baûn, ghi cheùp, ghi soá ñieän thoaïi vaø khoâng coù theû nhôù. Cuï theå laø caùc maùy tính chæ laøm ñöôïc caùc pheùp tính coäng, tröø, khai caên, naâng leân luõy thöøa; caùc maùy tính nhaõn hieäu Casio fx95, fx200, fx500A, fx500MS, fx570MS vaø caùc maùy tính coù tính naêng töông ñöông (coù pheùp tính sieâu vieät, löôïng giaùc nhö sin, cos, ln, exp …). – .................................................... X. DUYEÄT THI TOÁT NGHIEÄP .................................................... Nhaän ñöôïc coâng vaên naøy, caùc sôû giaùo duïc vaø ñaøo taïo, Cuïc Nhaø tröôøng – Boä Quoác phoøng nghieâm tuùc nghieân cöùu vaø trieån khai thöïc hieän. Neáu coù nhöõng vöôùng maéc hoaëc ñeà xuaát caàn baùo caùo ngay veà Boä Giaùo duïc vaø Ñaøo taïo (Cuïc Khaûo thí Kieåm ñònh chaát löôïng giaùo duïc) ñeå xem xeùt, ñieàu chænh, boå sung. KT. BOÄ TRÖÔÛNG BOÄ GIAÙO DUÏC VAØ ÑAØO TAÏO Nôi göûi: THÖÙ TRÖÔÛNG – Nhö ñaõ kính göûi (ñeå thöïc hieän); – ……… – Caùc vuï GDTrH, GDTX, KH&TC, BAØNH TIEÁN LONG ……................................… (ñeå TH). (ñaõ kyù) 5
 7. BOÄ GIAÙO DUÏC VAØ ÑAØO TAÏO COÄNG HOAØ XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM Ñoäc laäp – Töï do – Haïnh phuùc Soá : 5300/BGD&ÑT-ÑH&SÑH V/v: taêng cöôøng chæ ñaïo kyø thi Haø Noäi, ngaøy 23 thaùng 6 naêm 2006 tuyeån sinh ÑH, CÑ 2006 Kính göûi : Chuû tòch Hoäi ñoàng tuyeån sinh caùc ñaïi hoïc, hoïc vieän, KHAÅN tröôøng ñaïi hoïc, cao ñaúng Thöïc hieän coâng ñieän soá 898/CÑ–TTg ngaøy 13 thaùng 6 naêm 2006 cuûa Thuû töôùng Chính phuû vaø quy cheá tuyeån sinh, Boä Giaùo duïc vaø Ñaøo taïo yeâu caàu Chuû tòch Hoäi ñoàng tuyeån sinh caùc ñaïi hoïc, hoïc vieän, tröôøng ñaïi hoïc, cao ñaúng taêng cöôøng raø soaùt, kieåm tra toaøn boä coâng taùc chuaån bò cho kyø thi tuyeån sinh ñaïi hoïc, cao ñaúng, ñaëc bieät löu yù moät soá coâng taùc troïng taâm sau ñaây : 1. Veà coâng taùc coi thi : Kieåm tra coâng taùc chuaån bò nhaân löïc vaø cô sôû vaät chaát cho kì thi, ñaûm baûo ñaày ñuû phoøng thi, ñieän, nöôùc vaø thoâng tin lieân laïc thoâng suoát. Coù bieän phaùp phoøng chaùy, noå, luït, baõo. Coù phöông aùn ñeå xöû lí khi xaûy ra caùc söï coá, ruûi ro. Boá trí caùn boä y teá ñeå xöû lí nhöõng tröôøng hôïp caàn thieát. ....................................................... – .................................................... – Trích in quy ñònh veà kæ luaät thi, daùn taïi phoøng thi ñeå nhaéc nhôû thí sinh. Chæ cho pheùp thí sinh mang caùc vaät duïng sau ñaây vaøo phoøng thi : buùt vieát, buùt chì ñen, compa, taåy, thöôùc keû, eâke, thöôùc tính; maùy tính khoâng coù chöùc naêng soaïn thaûo vaên baûn vaø khoâng coù theû nhôù nhö caùc maùy tính nhaõn hieäu Casio fx95, fx220, fx500A, fx500MS, fx570MS vaø caùc maùy tính coù chöùc naêng töông töï. Ngoaøi caùc vaät duïng noùi treân, thí sinh khoâng ñöôïc mang baát kì taøi lieäu, vaät duïng naøo khaùc vaøo phoøng thi. Thí sinh mang taøi lieäu, vaät duïng traùi pheùp vaøo phoøng thi, duø söû duïng hay chöa söû duïng ñeàu bò ñình chæ thi. – .................................................... – .................................................... 4. Veà cheá ñoä baùo caùo Yeâu caàu Hoäi ñoàng tuyeån sinh caùc tröôøng caàn thöïc hieän ñuùng cheá ñoä baùo caùo vôùi Ban Chæ ñaïo tuyeån sinh cuûa Boä Giaùo duïc vaø Ñaøo taïo, ñaëc bieät laø baùo caùo nhanh tình hình caùc buoåi thi. Vaên baûn naøy phoå bieán roäng raõi cho caùc boä phaän tham gia coâng taùc tuyeån sinh Nôi nhaän : KT. BOÄ TRÖÔÛNG BOÄ GIAÙO DUÏC VAØ ÑAØO TAÏO – Nhö treân ; THÖÙ TRÖÔÛNG – Boä tröôûng (ñeå baùo caùo) ; Ban Chæ ñaïo TS ÑH, CÑ 2006; BAØNH TIEÁN LONG – Cuïc KT&KÑ CLGD; (Ñaõ kyù) – Löu : VT, Vuï ÑH&SÑH 6
 8. Ñieän khaån soá 5812/CÑ–BGDÑT Ngaøy 8 thaùng 7 naêm 2006, Thöù Tröôûng Baønh Tieán Long ñaõ kí ñieän khaån soá 5812/CÑ–BGDÑT Trong ñôït 1 kì thi tuyeån sinh ñaïi hoïc, cao ñaúng (toå chöùc ngaøy 4, 5 thaùng 7 naêm 2006) moät soá Hoäi ñoàng coi thi chöa quaùn trieät ñaày ñuû cho caùc caùn boä coi thi veà vieäc phaùt hieän vaø xöû lí thí sinh vi phaïm Quy cheá thi .................................................... Boä Giaùo duïc vaø Ñaøo taïo yeâu caàu Chuû tòch Hoäi ñoàng tuyeån sinh caùc tröôøng ñaïi hoïc, cao ñaúng thöïc hieän nghieâm tuùc caùc vaán ñeà sau : 1. Boá trí caùn boä coù ñuû naêng löïc laøm nhieäm vuï coi thi, tuyeät ñoái khoâng boá trí 2 giaùm thò chöa coù kinh nghieäm coi thi tuyeån sinh ñaïi hoïc, cao ñaúng vaøo moät phoøng thi. .................................................... 6. Maùy tính Casio FX 570 ES ñöôïc mang vaøo phoøng thi./. 7
 9. MUÏC LUÏC HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG MAÙY CASIO fx-500MS (duøng chung cho hoïc sinh THCS vaø THPT) Trang Môû ñaàu 9 Tính toaùn cô baûn 15 Pheùp toaùn coù nhôù 20 Pheùp tính vôùi haøm khoa hoïc 21 Giaûi phöông trình 25 Thoáng keâ 29 Toaùn hoài quy 31 Thöù töï öu tieân caùc pheùp tính 37 Cung caáp naêng löôïng 41 Ñaëc ñieåm cuûa maùy 42 GIAÛI CAÙC BAØI TOAÙN THUOÄC CHÖÔNG TRÌNH TRUNG HOÏC CÔ SÔÛ LÔÙP 6 SOÁ TÖÏ NHIEÂN 43 Pheùp tính coäng, nhaân 43 Pheùp tính tröø, chia 47 Pheùp tính hoãn hôïp 48 Luõy thöøa 49 Pheùp chia coù soá dö 50 Pheùp ñoàng dö 52 Daáu hieäu chia heát 55 Öôùc soá vaø boäi soá 55 Soá nguyeân toá 58 Phaân tích moät soá ra thöøa soá nguyeân toá 59 Öôùc chung vaø Boäi chung 60
 10. SOÁ NGUYEÂN Taäp hôïp soá nguyeân – Pheùp coäng – Tröø – Nhaân 60 PHAÂN SOÁ Caùc pheùp tính veà phaân soá vaø hoãn soá 62 Öôùc soá chung lôùn nhaát vaø Boäi soá chung nhoû nhaát 64 Soá thaäp phaân – Phaàn traêm 70 Nghòch ñaûo 72 GOÙC Soá ño goùc – Caùc pheùp tính 72 LÔÙP 7 ÑAÏI SOÁ Taäp hôïp caùc soá höõu tæ – Caùc pheùp tính 75 Luõy thöøa höõu tæ vaø luõy thöøa thaäp phaân 79 Soá thaäp phaân höõu haïn – Soá thaäp phaân tuaàn hoaøn 81 Laøm troøn soá 83 Soá voâ tæ – Khaùi nieäm veà caên baäc hai 83 Tæ leä thuaän 86 Tæ leä nghòch 90 Haøm soá 92 Thoáng keâ 94 Caùc baøi toaùn veà ñôn thöùc – ña thöùc 99 HÌNH HOÏC Goùc ñoái ñænh vaø sole trong 101 Ñònh lyù Pi-ta-go 104 Quan heä giöõa goùc vaø caïnh ñoái dieän trong moät tam giaùc 106 Tính chaát 3 ñöôøng trung tuyeán 107 LÔÙP 8 ÑAÏI SOÁ Caùc baøi toaùn veà ña thöùc 108 Tính giaù trò cuûa ña thöùc 108
 11. Pheùp chia ñôn thöùc 109 Lieân Phaân Soá 112 Phöông trình baäc nhaát moät aån 115 HÌNH HOÏC LÔÙP 9 ÑAÏI SOÁ Luõy thöøa – Caên soá 119 Tính giaù trò cuûa bieåu thöùc coù chöùa caên 121 Haøm soá 121 Heä phöông trình baäc nhaát 2 aån 124 Heä phöông trình baäc nhaát 3 aån 127 Tính giaù trò cuûa haøm baäc hai 128 Phöông trình baäc 2 moät aån 129 Phöông trình baäc 3 moät aån 131 HÌNH HOÏC Tæ soá löôïng giaùc cuûa moät goùc nhoïn 132 Tính giaù trò cuûa bieåu thöùc löôïng giaùc 134 Goùc noäi tieáp – Ña giaùc ñeàu noäi tieáp 135 Hình truï 137 Hình noùn – Hình caàu 138 ÑEÀ THI MAÙY TÍNH CASIO CAÁP THAØNH PHOÁ TAÏI TP.HCM 141 ÑEÀ THI MAÙY TÍNH CASIO CUÛA BOÄ GIAÙO DUÏC VAØ ÑAØO TAÏO 149 ÑEÀ THI MAÙY TÍNH CASIO CUÛA CAÙC TÆNH 168 CAÙCH NAÂNG CAÁP MAÙY TÍNH CASIO fx-500MS 184 THAØNH CASIO fx-570MS Löu yù : Muïc coù ñaùnh daáu * laø phaàn daønh cho hoïc sinh gioûi vaø giaùo vieân. Baøi taäp thöïc haønh vaø ñeà thi coù ñaùp soá ñeå baïn ñoïc tham khaûo.
 12. BOÄ GIAÙO DUÏC VAØ ÑAØO TAÏO COÄNG HOAØ XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM Ñoäc laäp – Töï do – Haïnh phuùc Soá : 3542/BGD&ÑT–KT&KÑ V/v : Toå chöùc thi toát nghieäp Haø Noäi, ngaøy 05 thaùng 05 naêm 2006 THPT naêm 2006 Kính göûi : – Caùc Sôû giaùo duïc vaø ñaøo taïo – Cuïc Nhaø tröôøng – Boä Quoác phoøng Boä giaùo duïc vaø ñaøo taïo yeâu caàu chuaån bò vaø trieån khai toå chöùc kyø thi toát nghieäp trung hoïc phoå thoâng (THPT) naêm 2006 nhö sau: I. YEÂU CAÀU CHUNG : .................................................... VII. COI THI .................................................... 1. Phoå bieán saâu roäng vaø thöïc hieän nghieâm tuùc quy ñònh veà caùc taøi lieäu, vaät duïng thí sinh ñöôïc vaø khoâng ñöôïc pheùp mang vaøo phoøng thi. a) Thí sinh ñöôïc pheùp mang vaøo phoøng thi : – Buùt vieát (khoâng coù gaén ñeøn phaùt ra aùnh saùng), thöôùc keû, buùt chì ñen, taåy chì, compa, eâke, thöôùc veõ ñoà thò, duïng cuï veõ hình, maùy tính caàm tay khoâng coù chöùc naêng soaïn thaûo vaên baûn vaø khoâng coù theû nhôù; – Baûng tuaàn hoaøn caùc nguyeân toá hoaù hoïc vaø Baûng tính tan (trong giôø thi moân hoaù hoïc), Atlat Ñòa lí Vieät Nam (trong giôø thi moân Ñòa lí). Caùc taøi lieäu naøy do Nhaø xuaát baûn Giaùo duïc aán haønh vaø khoâng ñöôïc ñaùnh daáu hoaëc vieát theâm baát cöù noäi dung gì. b) .................................................... .................................................... Nôi nhaän : TL. BOÄ TRÖÔÛNG – Nhö treân (ñeå thöïc hieän) ; CUÏC TRÖÔÛNG CUÏC KHAÛO THÍ – Thöù tröôûng Baønh Tieán Long VAØ KIEÅM ÑÒNH CLGD (ñeå baùo caùo) ; – Caùc Vuï GDTrH, GDTX, KH–TC ; Thanh tra Boä vaø caùc ñôn vò lieân quan ; Ñaõ kí: Nguyeãn An Ninh – Löu : VT, Cuïc KT&KÑ 8
 13. MÔÛ ÑAÀU Môû vaø ñaët naép • Môû naép : Laät maùy laïi (phía löng leân treân : thaáy roõ ñöôïc 6 loã (ñinh oác), duøng ngoùn tay caùi ñaåy maùy leân ñeå laáy naép ra. • Ñaët naép ñeå laøm vieäc : Ñeå maët phím maùy quay leân, ñaët naép phía döôùi vaø ñaåy leân cho saùt laïi. • Khoâng ñöôïc ñaåy tröôït naép töø phía maøn hình xuoáng. Giöõ an toaøn cho maùy Phaûi ñoïc caùc ñieàu naøy tröôùc khi söû duïng maùy vaø giöõ laïi ñeå nghieân cöùu veà sau. ! Caån thaän Daáu hieäu naøy duøng ñeå theå hieän thoâng tin maø coù theå daãn ñeán toån thöông hoaëc hö hoûng maùy neáu khoâng chuù yù. 9
 14. Pin • Sau khi thaùo pin ra khoûi maùy, haõy caát vaøo nôi an toaøn xa taàm tay treû em. • Neáu treû em baát ngôø nuoát phaûi, haõy ñöa ngay ñeán baùc só. • Khoâng ñöôïc saïc laïi, haõy laáy pin ra khi bò yeáu. Khoâng ñöôïc boû pin vaøo löûa hay huyû chuùng baèng caùch ñoát. • Söû duïng pin khoâng ñuùng caùch coù theå laøm pin bò roø ræ, gaây hoûng caùc thieát bò cuûa maùy tính vaø coøn coù theå gaây ra hoaû hoaïn, gaây toån thöông cho caù nhaân. • Luoân ñaët pin ñuùng cöïc döông vaø aâm khi laép vaøo maùy. • Haõy thaùo pin ra neáu baïn khoâng söû duïng maùy tính trong thôøi gian daøi. • Chæ söû duïng ñuùng loaïi pin ghi trong höôùng daãn cuûa loaïi maùy tính. Huyû maùy tính • Khoâng ñöôïc huyû boû maùy tính baèng caùch ñoát boû. Neáu laøm nhö vaäy moät soá linh kieän coù theå gaây noå baát ngôø taïo ruûi ro hoaû hoaïn vaø toån haïi caù nhaân. • Phaàn theå hieän vaø minh hoaï (nhö laø minh hoaï phím) trong höôùng daãn naøy chæ nhaèm muïc ñích minh hoaï vaø coù theå khaùc bieät ñoâi chuùt töø saûn phaåm thöïc teá. Caån thaän khi söû duïng • Luoân aán phím khi söû duïng maùy. • Thaäm chí khi maùy vaãn hoaït doäng bình thöôøng, haõy neân thay pin ít nhaát 3 naêm 1 laàn. Pin cheát coù theå roø ræ gaây hö hoûng vaø tính toaùn sai. Khoâng ñöôïc ñeå pin heát naêng löôïng trong maùy. • Pin keøm theo maùy coù theå bò giaûm naêng löôïng trong quaù trình vaän chuyeån vaø löu kho. Vì theá neân thay pin sôùm hôn tuoåi thoï pin. 10
 15. • Pin yeáu coù theå laøm cho noäi dung boä nhôù bò hö hoûng hoaëc hoaøn toaøn bò maát ñi. Haõy luoân giöõ soá lieäu quan troïng baèng vaên baûn. • Traùnh söû duïng vaø ñeå maùy trong moâi tröôøng nhieät ñoä cao hay quaù thaáp. Nhieät ñoä quaù thaáp coù theå gaây neân chaäm hieån thò hay hoaøn toaøn khoâng hieån thò vaø laøm giaûm tuoåi thoï cuûa pin. Traùnh ñeå maùy tieáp xuùc tröïc tieáp vôùi aùnh saùng maët trôøi, gaàn cöûa soå, loø söôûi hay baát cöù nôi naøo coù nhieät ñoä cao. Ñoä noùng coù theå gaây bieán maøu, bieán daïng voû maùy vaø hö hoûng caùc maïch ñieän töû beân trong. • Traùnh söû duïng vaø caát maùy ôû nhöõng nôi coù ñoä aåm cao vaø buïi baëm. Caån thaän khoâng ñöôïc ñeå maùy bò nöôùc rôi vaøo hay ñaët ôû nôi coù ñoä aåm cao vaø buïi baëm. Nhöõng ñieàu kieän nhö vaäy coù theå gaây hö hoûng maïch beân trong. • Khoâng ñöôïc laøm rôi maùy hay taùc ñoäng maïnh vaøo maùy. • Khoâng ñöôïc vaën hay beû cong maùy. Traùnh boû maùy vaøo tuùi quaàn hay nhöõng nôi chaät choäi cuûa quaàn aùo vì noù coù theå laøm vaën vaø cong maùy. • Khoâng ñöôïc thaùo maùy ra. • Khoâng ñöôïc aán phím baèng ñaàu buùt bi hay vaät nhoïn. • Duøng vaûi meàm, khoâ ñeå lau saïch beân ngoaøi maùy. Neáu maùy bò dô, lau saïch baèng vaûi hôi aåm vôùi moät ít boät giaët trung tính. Vaét thaät raùo tröôùc khi lau saïch. Khoâng ñöôïc söû duïng chaát pha sôn, benzen hay caùc hoaù chaát deã bay hôi ñeå laøm saïch maùy. Neáu laøm nhö vaäy seõ bò maát ñi lôùp in vaø coù theå laøm hoûng voû maùy. Maøn hình hai doøng 11
 16. Maøn hình 2 doøng giuùp ta xem cuøng luùc caû bieåu thöùc vaø keát quaû : • Doøng treân laø bieåu thöùc. • Doøng döôùi laø keát quaû. • Khi keát quaû coù hôn 3 chöõ soá ôû phaàn nguyeân thì coù daáu caùch töøng nhoùm 3 chöõ soá keå töø ñôn vò. Tröôùc khi tính toaùn Mode Tröôùc khi tính toaùn, baïn phaûi choïn ñuùng mode theo baûng döôùi ñaây : Pheùp tính AÁn Vaøo Mode Tính thoâng thöôøng COMP Thoáng keâ SD Hoài quy REG Giaûi phöông trình EQN • AÁn nhieàu laàn ta coù maøn hình caøi ñaët maùy, theo höôùng daãn treân maøn hình ta löïa choïn caøi ñaët hay vaøo chöùc naêng thích hôïp. • Trong höôùng daãn naøy teân cuûa mode caàn vaøo ñeå thöïc hieän pheùp tính ñöôïc ghi baèng tieâu ñeà chính cuûa moãi phaàn. Ví duï : Chuù yù : Ñeå trôû laïi caøi ñaët ban ñaàu, ta aán (MODE) Khi aáy : Tính toaùn : COMP 12
 17. Ñôn vò goùc : Deg Daïng a × 10n : Norm 1 Daïng phaân soá : ab / c Daáu caùch phaàn leû : chaám (Dot) • Mode ñöôïc hieän ôû phaàn treân maøn hình (tröø Mode COMP). • Mode COMP, SD vaø REG ñöôïc duøng keát hôïp vôùi ñôn vò ño goùc. • Phaûi kieåm tra mode hieän haønh (SD, REG, COMP) vaø ñôn vò ño goùc (ñoä : Deg(D), radian(R), Grad(G) tröôùc khi tính toaùn. n Khaû naêng nhaäp • Maøn hình nhaäp bieåu thöùc tính ñöôïc 79 böôùc. Moãi phím daáu , , , , moät phím soá laø 1 böôùc. • Caëp phím hay laø 1 böôùc. • Ñeán böôùc thöù 73 trôû ñi con troû hieän (thay vì _). Neáu bieåu thöùc daøi hôn 79 böôùc, ta phaûi caét ra 2 hay nhieàu bieåu thöùc. • AÁn ñeå goïi keát quaû vöøa tính xong. ñöôïc duøng nhö moät bieán trong bieåu thöùc sau (xem theâm phaàn soá nhôù Ans). n Söûa loãi khi nhaäp • Duøng phím hay ñeå di chuyeån con troû ñeán choã caàn chænh. • AÁn ñeå xoaù kí töï ñang nhaáp nhaùy (coù con troû). • AÁn con troû trôû thaønh (traïng thaùi cheøn) vaø cheøn theâm tröôùc kí töï ñang nhaáp nhaùy. Khi aáy aán , kí töï tröôùc con troû bò xoaù. • AÁn laàn nöõa hoaëc ta ñöôïc traïng thaùi bình thöôøng (thoaùt traïng thaùi cheøn). n Hieän laïi bieåu thöùc tính • Sau moãi laàn tính toaùn, maùy löu bieåu thöùc vaø keát quaû vaøo boä nhôù. AÁn hai laàn ñeå xem laïi maøn hình tröôùc ñoù (bao goàm bieåu thöùc vaø keát quaû ñaõ tính tröôùc doù). • Khi maøn hình cuõ hieän laïi, ta duøng hoaëc ñeå chænh söûa vaø tính laïi (keå caû maøn hình ñang tính). 13
 18. AÁn , con troû hieän ôû ñaàu doøng bieåu thöùc. • AÁn xoaù maøn hình nhöng khoâng bò xoaù trong boä nhôù. • Boä nhôù maøn hình löu ñöôïc 128 byte cho boä bieåu thöùc vaø keát quaû. • Boä nhôù maøn hình bò xoaù khi : • AÁn • Laäp laïi mode vaø caøi ñaët ban ñaàu (aán (MODE) ). • Ñoåi mode. • Taét maùy. Ñònh vò trí sai AÁn hay sau khi coù thoâng baùo loãi, con troû nhaáp nhaùy lieàn sau kí töï loãi. Noái keát nhieàu bieåu thöùc Duøng daáu : ( ) ñeå noái hai bieåu thöùc tính. Ví duï : Tính 2 + 3 vaø laáy keát quaû nhaân 4 2 3 4 Daïng a × 10n Maøn hình chæ hieän 10 chöõ soá. Giaù trò lôùn hôn ñöôïc hieän daïng a × 10n . Vôùi soá thaäp phaân ta ñöôïc choïn 1 trong 2 daïng cuûa a × 10n . • Ñeå thay ñoåi daïng hieän ta aán vaø aán tieáp moät soá töông öùng vôùi söï löïa choïn cuûa ta : 14
 19. AÁn vaø aán tieáp (Norm 1), hoaëc (Norm 2) n • Norm 1 : ñöa vaøo daïng a × 10 nhöõng soá x coù : x < 10−2 hay x ≥ 1010 • Norm 2 : ñöa vaøo daïng a × 10n nhöõng soá x coù : x < 10−9 hay x ≥ 1010 Taát caû caùc ví duï trong taøi lieäu naøy ñeàu ôû Norm 1. Daáu caùch phaàn leû thaäp phaân vaø daáu nhoùm 3 chöõ soá • Ta coù theå choïn löïa daáu chaám “.” (dot) ñeå ngaên caùch phaàn nguyeân vôùi phaàn leû thaäp phaân vaø daáu “,” (comma) ñeå taïo nhoùm 3 chöõ soá ôû phaàn nguyeân (daáu nghìn, trieäu, tyû...) hoaëc ngöôïc laïi. Muoán vaäy ta aán 5 laàn ñeå maøn hình hieän : AÁn Sau ñoù aán (Dot) neáu choïn daáu caùch phaàn leû laø chaám “.” vaø daáu nhoùm 3 chöõ soá laø phaåy “,” (kieåu vieát soá cuûa Mó) hoaëc aán (Comma) neáu choïn daáu caùch phaàn leû laø phaåy “,” vaø daáu nhoùm 3 chöõ soá laø chaám “.” (gioáng kieåu vieát soá Vieät Nam). Trôû veà traïng thaùi ban ñaàu Muoán ñöa maùy veà traïng thaùi ban ñaàu cuûa caøi ñaët mode vaø xoaù nhôù thì aán : (ALL) Thöïc hieän ôû mode COMP Pheùp tính thoâng thöôøng Vaøo COMP mode aán (COMP) 15
 20. Soá aâm trong pheùp tính phaûi ñaët trong daáu ngoaëc sin – 1.23 → 1.23 Neáu soá aâm laø soá muõ thì khoûi ñaët trong daáu ngoaëc sin2.34 × 10−5 → 2.34 5 −9 −8 • Ví duï 1 : Tính 3 × (5 × 10 ) = 1.5 × 10 AÁn 3 5 9 • Ví duï 2 : Tính 5 × (9 + 7) = 80 AÁn 5 9 7 Coù theå boû qua daáu tröôùc n Toaùn veà phaân soá • Phaân soá Caùc hoãn soá hay phaân soá coù toång caùc kí töï (soá nguyeân + töû + maãu + daáu caùch) vöôït 10 kí töï ñöôïc töï ñoäng döa vaøo daïng thaäp phaân. 2 1 13 • Ví duï 1 : + = 3 5 15 AÁn 2 3 1 5 1 2 11 • Ví duï 2 : 3 +1 = 4 4 3 12 AÁn 3 1 4 1 2 3 2 1 • Ví duï 3 : Ñôn giaûn = 4 2 AÁn 2 4 1 • Ví duï 4 : Tính + 1.6 = 2.1 2 AÁn 1 2 1.6 • Keát quaû cuûa pheùp giöõa tính phaân soá vôùi soá thaäp phaân luoân laø soá thaäp phaân. 16

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản