Hướng dẫn sử dụng Vietkey Linux 2.4 (P1)

Chia sẻ: Tuyen Thon | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:30

0
138
lượt xem
28
download

Hướng dẫn sử dụng Vietkey Linux 2.4 (P1)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bạn còn nhớ mật khẩu khi cài đặt không, lúc này bạn cần nó để đăng nhập vào hệ thống. Ở mục đăng nhập bạn cho tên tài khoản root, ở mục mật khẩu bạn nhập vào mật khẩu của root. Sau đó chọn Go!.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hướng dẫn sử dụng Vietkey Linux 2.4 (P1)

 1. Hướng dẫn sử dụng Vietkey Linux 2.4 PHầN I HƯỚNG DẪN CHUNG........................................................................... 14 CHƯƠNG 14 ®¨NG NHËP Vµ CÊU H×NH HÖ THỐNG ............................................. 14 CHƯƠNG 2 MµN H×NH KDE..................................................................................... 15 GIỚI THIỆU .............................................................................................. 15 MỘT GIỚI THIỆU NGẮN VỀ LỊCH SỬ CỦA KDE......................................... 16 Trước KDE................................................................................................. 16 KDE Có thể làm gì cho bạn ....................................................................... 17 Nền tảng của KDE ..................................................................................... 18 Làm thế nào để lấy các thành phần mới ..................................................... 19 CÀI ĐặT ....................................................................................................... 19 Yêu cầu ...................................................................................................... 20 Cài RPMs cho RedHat, Caldera và SuSE. ................................................. 21 Cài đặt DEB cho Debian. ........................................................................... 21 Sử dụng Dịch mã nguồn để cài đặt lên trên các hệ thống khác .................. 23 Yêu cầu thay đổi các file cấu hình ............................................................. 25 Khởi động KDE ......................................................................................... 26 Các thành phần màn hình ........................................................................... 27 Bảng ........................................................................................................... 27 Sử dụng các cửa sổ..................................................................................... 28 Gọi trợ giúp ................................................................................................ 33 BắT ĐầU ....................................................................................................... 33 Sửa file ....................................................................................................... 33 Mở một Cửa sổ chứa thư mục Home của bạn ............................................ 33 Màn hình quản lý file ................................................................................. 33 Duyệt qua các thư mục............................................................................... 34 Mở một file ................................................................................................ 35 Copyright (C) 2002, Vietkey Group & Vietkhang JSC Trang 1
 2. Hướng dẫn sử dụng Vietkey Linux 2.4 Màn hình soạn thảo .................................................................................... 36 Sử dụng trình soạn thảo.............................................................................. 36 Ghi lại công việc của bạn ........................................................................... 36 Tạo file mới................................................................................................ 37 Di chuyển các file với tính năng Kéo và Thả ............................................. 37 Mở hai cửa sổ quản lý file.......................................................................... 38 Kéo một file từ cửa sổ các một cửa sổ khác............................................... 38 Sử dụng dòng lệnh và thiết bị cuối............................................................. 38 Dòng lệnh nhanh ........................................................................................ 38 Trình mô phỏng thiết bị đầu cuối UNIX® ................................................. 38 Tìm kiếm file bạn bị mất ............................................................................ 39 Khởi động KFind ....................................................................................... 39 Tìm kiếm file mà ta nhớ một phần tên của nó............................................ 39 Tìm kiếm một file theo nhiều ràng buộc phức tạp hơn .............................. 39 Sử dụng nhiều màn hình............................................................................. 40 Thoát khỏi KDE ......................................................................................... 41 TấT Cả MọI THứ Về MÀN HÌNH CủA BạN.......................................................... 41 Thư mục Autostart ..................................................................................... 41 Thêm chương trình và biểu tượng liên kết vào K menu và Panel của bạn . 42 Thêm mới một mục trên menu ................................................................... 42 Các biểu tượng liên kết .............................................................................. 46 Tạo một file mới trên màn hình nền........................................................... 47 Đặt liên kết lên màn hình của bạn .............................................................. 48 Sử dụng mẫu .............................................................................................. 48 Sử dụng kiểu MIME................................................................................... 49 Sử dụng thùng rác ...................................................................................... 51 CÁC MẸO & DÀNH CHO CÔNG VIỆC HÀNG NGÀY CỦA BạN ......................... 51 Các kỹ thuật dùng chuột............................................................................. 52 CÁC CÂU HỎI THƯỜNG GẶP VỀ KDE................................................. 54 CHƯƠNG 3 TRÌNH TRỢ GIÚP KHELPCNTER...................................................... 56 CHƯƠNG 4 TRUNG TÂM ĐIỀU KHIỂN KDE ...................................................... 62 Copyright (C) 2002, Vietkey Group & Vietkhang JSC Trang 2
 3. Hướng dẫn sử dụng Vietkey Linux 2.4 1. CÁ TÍNH HOÁ ........................................................................................... 63 Mật khẩu .................................................................................................... 66 Quốc gia và ngôn ngữ ................................................................................ 68 Quản lý phiên làm việc .............................................................................. 70 2. DUYỆT FILE ........................................................................................... 71 Gắn kết file................................................................................................. 72 3. DUYỆT WEB .......................................................................................... 75 Bộ nhớ đệm ................................................................................................ 76 Duyệt nâng cao........................................................................................... 77 4. MỤC GIAO DIỆN NGƯỜI DÙNG........................................................ 81 5. HỆ THỐNG............................................................................................ 96 6.CÀI ĐẶT FONTS ..................................................................................... 97 7. ÂM THANH ............................................................................................ 101 8. THIẾT BỊ NGOẠI VI ........................................................................... 103 Bàn phím .................................................................................................. 104 Chuột........................................................................................................ 105 9.THÔNG TIN ............................................................................................. 106 Thông tin về bộ nhớ ................................................................................. 107 Bộ vi xử lý................................................................................................ 108 Chặn (Block) các thiết bị.......................................................................... 108 Cổng IO (Vào ra) ..................................................................................... 109 Giao tiếp mạng ......................................................................................... 111 Phân vùng................................................................................................. 112 CHƯƠNG 5 CÁC CHƯƠNG TRÌNH THÔNG DỤNG ............................................ 114 Kate trình sọạn thảo văn bản .................................................................... 111 Sử dụng kate............................................................................................. 112 Soạn thảo văn bản .................................................................................... 114 Thiết lập cấu hình cho chương trình......................................................... 115 Gọi trợ giúp .............................................................................................. 120 KWRITE..................................................................................................... 124 KEDIT ....................................................................................................... 135 KONSOLE .................................................................................................. 139 MIDNIGHT COMANDER – MC.................................................................... 142 Copyright (C) 2002, Vietkey Group & Vietkhang JSC Trang 3
 4. Hướng dẫn sử dụng Vietkey Linux 2.4 CHƯƠNG 6 MỘT SỐ TIỆN ÍCH ............................................................................... 146 ARK TIỆN ÍCH NÉN TẬP TIN VÀ THƯ MỤC...................................... 143 SỔ ĐỊA CHỈ ............................................................................................. 149 TIỆN ÍCH THAY ĐỔI MẬT KHẨU KDE PASSWD ............................. 155 PHầN II Bộ ứNG DụNG VĂN PHÒNG .............................................................. 159 CHƯƠNG 1 BỘ ỨNG DỤNG VĂN PHÒNG CỦA KDE............................................ 159 KWORD .................................................................................................... 159 GIỚI THIỆU ............................................................................................... 159 Tôi nên đọc phần nào của tài liệu này? .................................................... 162 Giới thiệu về các mẫu............................................................................... 164 Sự khác nhau giữa định hướng văn bản và các mẫu bố trí trang.............. 166 HƯớNG DẫN THEO TừNG BƯớC .................................................................... 168 Bài học: Chọn mẫu khởi tạo..................................................................... 168 Bài học: Chọn một khung và nhập văn bản vào khung đó ....................... 171 Bài học: Thay đổi kích thước của khung.................................................. 174 Bài học: Chuyển một khung trong trang .................................................. 176 Bài học: Thêm một khung/Tạo văn bản phủ giữa hai khung. .................. 176 Bài học: Xóa một khung .......................................................................... 180 Bài học: Tổng kết ..................................................................................... 182 MÀN HÌNH KWORD................................................................................... 182 Tổng quan ................................................................................................ 182 Sử dụng thước đo ..................................................................................... 186 HƯớNG DẫN CHI TIếT: IN ấN VÀ LƯU TRữ VĂN BảN...................................... 187 Bắt đầu một tài liệu mới ........................................................................... 187 Tạo văn bản mới từ một văn bản mẫu ...................................................... 188 Mở tài liệu có sẵn ..................................................................................... 189 Copyright (C) 2002, Vietkey Group & Vietkhang JSC Trang 4
 5. Hướng dẫn sử dụng Vietkey Linux 2.4 Mở tài liệu mới dùng................................................................................ 189 Nạp tài liệu rỗng....................................................................................... 189 Lưu tài liệu ............................................................................................... 190 Câu lệnh lưu trữ ....................................................................................... 190 Lệnh lưu đổi tên ....................................................................................... 191 Lưu lại văn bản......................................................................................... 194 In tài liệu .................................................................................................. 197 Chọn văn bản ........................................................................................... 199 Sử dụng bàn phím .................................................................................... 199 Sử dụng chuột .......................................................................................... 200 Hủy/Làm lại ............................................................................................. 200 Cắt/Sao Chép/Dán và Clipboard .............................................................. 201 Lệnh Sao Chép ......................................................................................... 202 Lệnh cắt.................................................................................................... 202 Lệnh Dán.................................................................................................. 203 TÌM KIếM VÀ THAY THế VĂN BảN ............................................................... 203 Lệnh tìm kiếm .......................................................................................... 203 Cải tiến cách tìm kiếm.............................................................................. 205 Tìm kiếm mẫu .......................................................................................... 205 CÁC LựA CHọN TÌM KIếM KHÁC .................................................................. 205 Lệnh thay thế............................................................................................ 207 Nhận đoạn văn bản thay thế ..................................................................... 208 Cải tiến cách tìm kiếm.............................................................................. 209 Tìm kiếm mẫu .......................................................................................... 209 Các lựa chọn thay thế khác ...................................................................... 209 Tìm kiếm mẫu .......................................................................................... 211 Soát lỗi chính tả........................................................................................ 211 Tự động sửa lỗi ........................................................................................ 213 Tự sửa lỗi đơn giản .................................................................................. 214 Tự sửa lỗi Cao cấp ................................................................................... 215 Thêm một xâu tự sửa lỗi chính tả............................................................. 215 Soạn thảo một xâu tự sửa lỗi .................................................................... 216 Xóa một xâu tự sửa lỗi. ............................................................................ 216 Kiểu dáng ................................................................................................. 217 Copyright (C) 2002, Vietkey Group & Vietkhang JSC Trang 5
 6. Hướng dẫn sử dụng Vietkey Linux 2.4 Thay đổi kiểu dáng cho đoạn văn bản...................................................... 218 Đang tạo kiểu dáng................................................................................... 218 THAY ĐổI MầU FONT CHữ ........................................................................... 222 THAY ĐổI KHOảNG CÁCH ĐOạN VĂN BảN VÀ CHỉ MụC ................................. 222 THAY ĐổI Lề CHO ĐOạN VĂN BảN ............................................................... 224 Xóa đi một kiểu dáng ............................................................................... 229 Sửa chữa kiểu ........................................................................................... 230 Bảng biểu ................................................................................................. 233 Tạo mới bảng ........................................................................................... 233 Xóa bảng .................................................................................................. 236 THÊM DÒNG VÀO BẢNG ........................................................................... 236 XÓA HÀNG TRONG BảNG ........................................................................... 238 XÓA CỘT TRÊN BẢNG ............................................................................... 239 ĐỂ XÓA MỘT CỘT TRÊN BẢNG: ............................................................... 239 Chia các ô trong bảng............................................................................... 242 TUỳ CHọN KWORD .................................................................................... 242 Cấu hình tổ hợp phím............................................................................... 242 Thanh công cụ Cấu hình .......................................................................... 244 Thêm một nút vào Thanh công cụ............................................................ 245 Xóa một nút trên Thanh công cụ .............................................................. 246 Di chuyển một nút trên Thanh công cụ .................................................... 246 Tuỳ chọn KWord...................................................................................... 246 Cấu hình Soát chính tả. ............................................................................ 247 Tổng kết về Phím tắt ................................................................................ 250 KPRESENTER ............................................................................................. 253 GIỚI THIỆU .............................................................................................. 253 Bắt đầu một tài lệu (document) mới......................................................... 253 Thêm một trang mới................................................................................. 256 Chèn vào một bức ảnh.............................................................................. 261 Thêm phần bóng cho câu tiêu đề.............................................................. 264 Thay đổi màu sắc của câu tiêu đề............................................................. 266 Menu Edit................................................................................................. 275 Menu Xem................................................................................................ 277 Menu Chèn............................................................................................... 278 Copyright (C) 2002, Vietkey Group & Vietkhang JSC Trang 6
 7. Hướng dẫn sử dụng Vietkey Linux 2.4 Menu Định dạng....................................................................................... 279 Menu Ký tự .............................................................................................. 279 Menu Hiển thị trên màn hình ................................................................... 280 Menu công cụ........................................................................................... 280 Menu Trợ giúp ......................................................................................... 281 KSPREAD .................................................................................................. 282 GIỚI THIÖU ............................................................................................ 282 Tôi nên đọc phần nào của Hướng dẫn sử dụng này?................................ 282 Khởi động KSpread.................................................................................. 283 TỔNG KẾT CÁC PHÍM TẮT.................................................................. 283 CHƯƠNG 2 CµI ®ÆT BỘ ỨNG DỤNG V¨N PHßNG OPENOFFICE ..................... 285 CÀI ĐặT OPEN OFFICE ............................................................................... 285 MộT Số HÌNH ảNH Về Bộ OPENOFFICE......................................................... 294 PHầN III BỘ ỨNG DỤNG ĐỒ HOẠ .................................................................... 299 GIỚI THIÖU........................................................................................ 299 CHƯƠNG 1 TR×NH XEM ¶NH KUICKVIEW ............................................................. 299 KUICKVIEW .............................................................................................. 299 CHƯƠNG 2 TR×NH XỬ LÝ ¶NH ................................................................................ 302 KVIEW ...................................................................................................... 302 Sử DụNG KVIEW ........................................................................................ 303 KPAINT ..................................................................................................... 308 KICONEDIT ............................................................................................... 311 Copyright (C) 2002, Vietkey Group & Vietkhang JSC Trang 7
 8. Hướng dẫn sử dụng Vietkey Linux 2.4 Sử DụNG KICONEDIT ................................................................................. 311 CHƯƠNG 3 CÁC TIỆN ÍCH XỬ LÝ ẢNH KHÁC................................................... 315 KGHOSHVIEW ........................................................................................... 315 KDVI........................................................................................................ 317 KCOLORCHOOSER..................................................................................... 318 KOOKA CHƯƠNG TRÌNH QUÉT ẢNH ........................................................... 319 KFRACT .................................................................................................... 322 KSNAPSHOT .............................................................................................. 327 PHầN IV Bộ ứNG DụNG ĐA PHƯƠNG TIệN .................................................... 328 CHƯƠNG 1 TRÌNH CHƠI ĐĨA NHẠC CD MUSIC .................................................. 328 CHƯƠNG 2 CH¬I NH¹C MIDI .................................................................................. 331 CHƯƠNG 3 ARTBUILDER......................................................................................... 336 GIAO DIỆN CHÍNH CỦA ARTBUILDER ......................................... 333 Sử DụNG ARTBUILDER .............................................................................. 337 CHƯƠNG 4 TRÌNH ĐIỀU KHIỂN THIẾT BỊ ÂM THANH ARTSCONTROL ..... 343 CHƯƠNG 5 TRÌNH CHƠI NHẠC NOATUN ............................................................ 347 SỬ DỤNG NOATUN ................................................................................. 348 CHƯƠNG 6 TRÌNH CHƠI NHẠC MP3 .................................................................. 352 CHƯƠNG 7 Copyright (C) 2002, Vietkey Group & Vietkhang JSC Trang 8
 9. Hướng dẫn sử dụng Vietkey Linux 2.4 TR×NH XEM VIDEO XINE ..................................................................... 356 PHầN V: CÁC ỨNG DỤNG MẠNG..................................................................... 357 CHƯƠNG 1 BỘ C¸C ỨNG DỤNG MẠNG CỦA .................................................. 357 KONQUEROR ............................................................................................. 357 CĂN BẢN VỀ KONQUEROR ....................................................................... 357 Các thành phần của Konqueror ................................................................ 359 Mẹo và trợ giúp nhanh ............................................................................ 361 Hành động của nút chuột Trái và Giữa .................................................... 361 Menu nút chuột Phải ................................................................................ 362 Konqueror trình quản lý file..................................................................... 364 Duyệt........................................................................................................ 365 Tự động hoàn thành đường dẫn................................................................ 366 Khung duyệt............................................................................................. 367 Tìm kiếm file và thư mục ......................................................................... 370 Các thiết bị đĩa mềm và CD-ROM........................................................... 370 XOÁ FILE VÀ THƯ MỤC ...................................................................... 371 DI CHUYỂN VÀ SAO CHÉP.................................................................. 372 Sử dụng kéo và thả ................................................................................... 373 CHỌN NHIỀU FILE ................................................................................ 375 TẠO MỚI................................................................................................. 376 THAY ĐỔI TÊN VÀ QUYỀN TRUY NHẬP.......................................... 378 Chế độ người dùng cao cấp...................................................................... 379 TẠI DÒNG LỆNH ....................................................................................... 379 KONQUEROR CHƯƠNG TRÌNH DUYỆT WEB ............................................... 382 Kết nối vào Internet.................................................................................. 382 Lướt Web và tìm kiếm ............................................................................. 383 Lưu trữ và In ấn các mục Web ................................................................. 385 Copyright (C) 2002, Vietkey Group & Vietkhang JSC Trang 9
 10. Hướng dẫn sử dụng Vietkey Linux 2.4 FTP........................................................................................................... 385 SỬ DỤNG BẢNG ĐÁNH DẤU............................................................... 386 Bố trí bảng đánh dấu của bạn ................................................................... 388 LƯU TRỮ CÁC HỒ SƠ THIẾT LẬP ...................................................... 389 XEM CÁC TRANG MAN VÀ INFO ................................................................ 390 NETSCAPE® PLUGINS ............................................................................... 390 KONQUEROR PLUGINS .............................................................................. 391 CấU HÌNH KONQUEROR ............................................................................. 392 Thay đổi các thanh ................................................................................... 392 Cấu hình chương trình quản lý file........................................................... 393 Ứng xử ..................................................................................................... 394 Diện mạo .................................................................................................. 395 Thùng rác ................................................................................................. 395 Xem trước ................................................................................................ 395 Kết hợp file .............................................................................................. 395 Cấu hình trình duyệt Konqueror............................................................... 400 HTML ...................................................................................................... 400 Diện mạo .................................................................................................. 401 Java .......................................................................................................... 401 JavaScript ................................................................................................. 402 Plugins...................................................................................................... 402 Duyệt mở rộng ......................................................................................... 402 Cấu hình Cookie....................................................................................... 403 Chính sách................................................................................................ 403 Quản lý..................................................................................................... 404 Cấu hình Proxy......................................................................................... 404 Mã hoá ..................................................................................................... 405 Trình duyệt............................................................................................... 405 THAM KHảO LệNH ...................................................................................... 405 Thanh Menu ............................................................................................. 406 Menu Định vị ........................................................................................... 406 Menu Khung nhìn .................................................................................... 407 Menu Go .................................................................................................. 408 Menu Bảng điều khiển ............................................................................. 408 Copyright (C) 2002, Vietkey Group & Vietkhang JSC Trang 10
 11. Hướng dẫn sử dụng Vietkey Linux 2.4 Menu Công cụ .......................................................................................... 409 Menu Thiết lập ......................................................................................... 409 Menu Cửa sổ ............................................................................................ 411 Menu Trợ giúp ......................................................................................... 412 CÁC CÂU HỎI THƯỜNG GẶP VÀ TRẢ LỜI ....................................... 413 KMAIL....................................................................................................... 415 GIỚI THIỆU CHUNG VỀ KMAIL ............................................................ 415 Thiết lập định danh................................................................................... 416 Thiết lập tài khoản sử dụng ...................................................................... 417 Đang gửi tin.............................................................................................. 418 Đang nhận tin ........................................................................................... 418 Các tuỳ chọn chỉ liên quan tới IMAP....................................................... 418 Kiểm tra thiết lập của bạn ........................................................................ 421 SỬ DỤNG KMAIL .................................................................................... 422 Bảng thư mục (khung bên trái)................................................................. 422 Phím tắt .................................................................................................... 423 CửA Sổ THƯ TÍN ......................................................................................... 424 Thêm đính kèm ........................................................................................ 424 Kiểm tra và soát lỗi chính tả của bức thư ................................................. 425 Thư mục thư tín........................................................................................ 426 Lọc thư ..................................................................................................... 427 Tạo các bộ lọc nhanh................................................................................ 428 Hộp thoại lọc ............................................................................................ 428 Tìm kiếm mẫu .......................................................................................... 430 Lọc ........................................................................................................... 431 Mẫu lọc .................................................................................................... 434 Lọc tải về.................................................................................................. 435 Hộp thoại Cấu hình lọc Pop ..................................................................... 436 Đang nhận thư .......................................................................................... 436 Hộp thoại yêu cầu xác nhận ..................................................................... 437 Sử dụng nhiều tài khoản........................................................................... 437 Điều kiện có trước.................................................................................... 439 PGP có liên quan đến thiết lập KMail...................................................... 439 Ký vào thư................................................................................................ 440 Copyright (C) 2002, Vietkey Group & Vietkhang JSC Trang 11
 12. Hướng dẫn sử dụng Vietkey Linux 2.4 Mã hoá thư của bạn .................................................................................. 441 Gửi khoá công khai .................................................................................. 441 Bạn có thư đã mã hoá............................................................................... 442 Nhận khoá công khai................................................................................ 442 CẤU HÌNH KMAIL..................................................................................... 442 Trang Đồng nhất ...................................................................................... 443 Hộp thoại Đặc tính mới ............................................................................ 443 Chung ....................................................................................................... 444 Nâng cao .................................................................................................. 445 Chữ ký...................................................................................................... 446 Mạng ........................................................................................................ 448 Đang gửi................................................................................................... 448 Đang nhận thư .......................................................................................... 449 Kiểu dáng thư........................................................................................... 449 Fonts......................................................................................................... 449 Mầu .......................................................................................................... 449 Bố trí ........................................................................................................ 450 Trang Gửi thư........................................................................................... 450 Chung ....................................................................................................... 450 Cụm từ...................................................................................................... 451 Tiêu đề ..................................................................................................... 451 Bộ mã ....................................................................................................... 451 Phần đầu................................................................................................... 452 Trang An ninh .......................................................................................... 452 Chung ....................................................................................................... 452 Pha tạp...................................................................................................... 453 Thư mục ................................................................................................... 453 CÁC MụC MENU ........................................................................................ 455 Cửa sổ chính............................................................................................. 455 Menu File ................................................................................................. 455 Menu Sửa ................................................................................................. 456 Menu Xem................................................................................................ 457 Menu Thư mục......................................................................................... 458 Menu Thư tín............................................................................................ 459 Copyright (C) 2002, Vietkey Group & Vietkhang JSC Trang 12
 13. Hướng dẫn sử dụng Vietkey Linux 2.4 Menu Thiết lập ......................................................................................... 463 Cửa sổ thư tín ........................................................................................... 464 Menu Thư tín............................................................................................ 464 Menu Sửa ................................................................................................. 465 Menu Xem................................................................................................ 466 Menu Tuỳ chọn ........................................................................................ 467 Menu Đính kèm ....................................................................................... 468 Menu Thiết lập ......................................................................................... 469 SỬ DỤNG CÁC TỆP MAILBOX VỚI KMAIL ................................................ 469 MỘT SỐ CÂU HỎI KHI DÙNG KMAIL ........................................................ 474 CHƯƠNG 2 CÁC PHẦN MỀM KẾT NỐI VÀ ỨNG DỤNG MẠNG KHÁC ......... 484 TRÌNH QUAY SỐ:....................................................................................... 484 CHƯƠNG TRÌNH TRÒ CHUYỆN TRÊN MẠNG KIRC ...................................... 488 PHỤ LỤC................................................................................................ 490 MÉT SỐ TIÖN ÝCH KH¸C ............................................................. 490 CHƯƠNG 1 CÀI ĐẶT VÀ SỬ DỤNG KIỂU NỀN KDE_XP ..................................... 490 CHƯƠNG 2 THIẾT LẬP VÀ SỬ DỤNG BỘ TỪ ĐIỂN VISC.............................. 495 CÁC THIẾT LẬP BAN ĐẦU VỚI VD................................................. 496 1 - THIẾT LẬP FONT HIỂN THỊ VÀ CHẾ ĐỘ NHẬP LIỆU................. 496 2 - THIẾT LẬP CƠ SỞ DỮ LIỆU TỪ ĐIỂN............................................ 497 Copyright (C) 2002, Vietkey Group & Vietkhang JSC Trang 13
 14. Hướng dẫn sử dụng Vietkey Linux 2.4 Phần I Hướng dẫn chung Chương 1 ®¨ng nhËp vµ cÊu h×nh hÖ thèng Bạn còn nhớ mật khẩu khi cài đặt không, lúc này bạn cần nó để đăng nhập vào hệ thống. Ở mục đăng nhập bạn cho tên tài khoản root, ở mục mật khẩu bạn nhập vào mật khẩu của root. Sau đó chọn Go!. Đăng nhập hệ thống Sau khi làm việc xong bạn muốn tắt máy thì hãy vào mục Logout trên menu chính. Có một màn hình để bạn chọn bạn có thể tắt máy, khởi động lại máy hoặc thoát ra và đăng nhập vào hệ thống với tài khoản khác. Lần đầu tiên sử dụng sau khi cài đặt, bạn sẽ phải thiết lập một số cấu hình cho hệ thống. Ngay khi vào KDE, sẽ có một màn hình xuất hiện yêu cầu bạn chọn ngôn ngữ sử dụng và quốc gia. Hệ thống đã ngầm định chọn tiếng Việt và quốc gia là Việt Nam. Bạn có thể chuyển ngay sang bước tiếp theo. Sau đó bạn hãy kiểu giao diện sẽ sử dụng. Copyright (C) 2002, Vietkey Group & Vietkhang JSC Trang 14
 15. Hướng dẫn sử dụng Vietkey Linux 2.4 Chương 2 Mµn h×nh KDE Giới thiệu Chào mừng các bạn đến với Hướng dẫn sử dụng Môi trường làm việc K.Phần này của cuốn sách hướng dẫn tổng thể về Môi trường làm việc K, với một mô tả rộng về giao diện, một vài ví dụ thực hành sử dụng KDE cho công việc hàng ngày, và một vài mẹo để điều chỉnh màn hình KDE. Bao gồm một bảng các phím tắt, và một số mẹo để giúp bạn tìm các cách làm nhanh hơn và hiệu quả hơn. Màn hình KDE Copyright (C) 2002, Vietkey Group & Vietkhang JSC Trang 15
 16. Hướng dẫn sử dụng Vietkey Linux 2.4 Tài liệu này không hướng dẫn sử dụng chi tiết các ứng dụng, theo mỗi đặc trưng riêng của từng cái. Dù sao, KDE là một môi trường thích hợp - cái bạn học trong tài liệu này và theo quá trình khám phá giao diện KDE của bạn là giống nhau và chung nhau đối với các ứng dụng KDE. Tài liệu này cũng giới thiệu một vài triết lý bên trong của KDE và một vài chi tiết lịch sử, và cách tìm kiếm thông tin, bạn sẽ cần nó. Một giới thiệu ngắn về Lịch sử của KDE Trước KDE Từ khi bắt đầu phát triển UNIX®, đã xuất hiện một vấn đề lớn: có một nhân ổn định, phần mềm mạnh và tốt. Nhưng đáng tiếc, chỉ có một số ít người có thể sử dụng UNIX®, vì nó được viết chủ yếu cho sinh viên và các giáo sư những người đã được học về hệ thống lâu. Ví dụ, phương pháp chuẩn để đọc tin trong USENET là: find /var/spool/news -name '[0-9]*' -exec cat {} \; | more Mặc dù nhanh và khá hiệu quả, nó không thể được gọi là thân thiện với người dùng. Ngày nay, có quá nhiều giao diện tốt như tin và KNode, nó cung cấp sự dễ dùng, giao diện đồ họa trực quan (GUIS). Không may, GUI thiếu một giao diện chung. Các thư viện thương mại dành cho người dùng Motif® hứa cung cấp một giải pháp cho vấn đề này, nhưng những thư viện này, đến tận bây giờ, vẫn còn rất đắt và còn quá chậm. Việc thiết lập cấu hình cho các chương trình cũng rất khó. Trong khi dịch thì thường được thực hiện bằng các dòng lệnh như ./configure && make && make install chỉ một số rất ít các chương trình có thể cấu hình bằng menu hoặc scripts. Trong hầu hết các trường hợp, bạn phải tự soạn thảo file cấu hình. Nó thường có lỗi xảy ra, một chỗ trống có thể làm hỏng cả file, bắt buộc bạn phải cấu hình lại từ đầu. Khi nào bạn cần thay đổi thiết lập của chương trình, lại phải làm lại cả cái đống trên. Copyright (C) 2002, Vietkey Group & Vietkhang JSC Trang 16
 17. Hướng dẫn sử dụng Vietkey Linux 2.4 Tất cả những đóng góp này để giải quyết thực tế là Linux® và các hệ thống UNIX® khác đã không tiếp cận được đông đảo người dùng. Cùng một lúc, nhiều người không thoả mãn với hệ điều hành hiện tại của họ, thường bởi vì thiếu ổn định và giao diện trong các hệ điều hành hiện tại của họ. Những người khác không muốn mua một máy tính mới mỗi lần có một phiên bản nâng cấp của chương trình mà họ không thể không có, vì cần nhiều RAM và nhiều không gian đĩa cứng hơn. Thường thường phiên bản mới cung cấp các chức năng ít người thực sự cần. KDE thì khác mặc dù chúng tôi không có ý định thay thế UNIX® shell, chúng ta đang làm việc trên một công cụ sẽ tạo cho việc sử dụng UNIX® dễ dàng hơn. Chúng tôi cũng muốn hấp dẫn nhiều người đến với môi trường UNIX®. Những thứ đơn giản sẽ tạo ra sự dễ dàng, những việc phức tạp vẫn có thể làm được. Một giao diện duy nhất sẽ được cung cấp, thay cho hàng tá các giao diện hiện đang cần. KDE Có thể làm gì cho bạn KDE được thiết kế cho mọi người. Những người mới với UNIX®, hoặc ngại học các công nghệ mới không tồn tại trong các hệ điều hành cũ không cần phải đối diện với các rắc rối của dòng lệnh trừ phi họ muốn. KDE cung cấp nhiều lợi ích cho người dùng UNIX® có kinh nghiệm, với các công cụ GUI làm cho các công việc rắc rối trước đây của họ đơn giản hơn, và dòng lệnh được thay đổi bằng cách nhấp chuột nếu bạn muốn. Không có vấn đề gì với mức kinh nghiệm bạn có về UNIX® hoặc các hệ điều hành khác, KDE đưa bạn đi: • Một môi trường làm việc đẹp, dễ sử dụng. • Một trình quản lý file mạnh, dễ sử dụng. • Một trình duyệt Web vừa mạnh vừa dễ dùng. • Việc cấu hình được tập trung hóa, đơn giản. Copyright (C) 2002, Vietkey Group & Vietkhang JSC Trang 17
 18. Hướng dẫn sử dụng Vietkey Linux 2.4 Danh sách đầy đủ các ứng dụng, do đó bạn có thể thực hiện trong • vòng vài phút khi đăng nhập KDE lần đầu. • Trợ giúp trực tuyến để hỗ trợ bạn trong mọi tình huống. •Giao diện đồng nhất. Menu ở cùng một vị trí trên ứng dụng, tổ hợp phím làm việc theo cùng một cách, các biểu tượng Thanh công cụ, học một lần làm nhiều lần theo cùng một cách. Nền tảng của KDE Vào tháng 10 năm 1996, Nhà phát triển người Đức LyX Matthias Ettrich khởi động việc phát triển KDE trên mạng người dùng USENET. Ngay sau đó, hai nhà phát triển bắt đầu lên kế hoạch và phần lập trình cho dự án mới. Một năm sau, một trình quản lý cửa sổ và file, một trình mô phỏng đầu cuối, hệ thống trợ giúp và công cụ cấu hình hiển thị được phát hành bản thử Alpha và Beta và khá là ổn định. Vào tháng 7 năm 1998, KDE 1.0 được phát hành. Nó là bản ổn định trong sáu tháng tiếp theo, trong khi các nhà phát triển tiếp tục là việc để cải tiến KDE mà không có ràng buộc chắc chắn. Đến tháng 1 năm 1999, họ phát triển lên bản KDE 1.1, một chuẩn mới, một bản ổn định. Việc phát triển tiếp tục với bản KDE 2.0, một màn hình được viết lại hoàn toàn, sẽ được phát hành vào 23 tháng 10 năm 2000. Bản KDE 2.x đã có sáu bản phát hành nhỏ, mỗi cái có những đặc tính sẽ là đặc tính ổn định trong tương lai. Trong khi viết, KDE 3.0 chuẩn bị để phát hành, giới thiệu nhiều thay đổi từ các phiên bản 2.0. Mặc dù GUI không thay đổi nhiều về bề ngoài như khi chuyển từ KDE 1 đến KDE 2, nhiều thứ đã được tinh lọc, thay đổi rất nhiều hỗ trợ SSL (cho các giao dịch internet an toàn) hoặc hỗ trợ đầy đủ các ngôn ngữ được viết từ phải sang trái (như Ả Rập hay Hebrew) . Bạn có thể tìm thấy nhiều thông tin về sự phát triển thú vị này tại http://www.kde.org/. Copyright (C) 2002, Vietkey Group & Vietkhang JSC Trang 18
 19. Hướng dẫn sử dụng Vietkey Linux 2.4 Các nhà phát triển và sử dụng giao tiếp với nhau qua một vài hộp thư chung, như đã miêu tả ở phần Hộp thư chung. Nếu bạn muốn trợ giúp hãy làm việc đó đi, KDE được phát triển bởi những người tình nguyện, và bạn luôn được chào đón để tham gia. Làm thế nào để lấy các thành phần mới Web site chính của KDE là http://www.kde.org/. Ở đây bạn có thể tìm thấy tất cả các thông tin quan trọng liên quan đến KDE, bao gồm các các thông báo lỗi, lỗi đã sửa, thông tin cho các nhà phát triển và nhiều nữa. Để nâng cấp phần mềm, hãy thăm trang FTP của chúng tôi, ftp://ftp.kde.org/pub/kde/, hoặc các trang ánh xạ khác gần bạn hơn. Bạn có thể tìm một danh sách các trang ánh xạ được cập nhật trên http://www.kde.org/ftpmirrors.html. Trên FTP servers, Thư mục không cố định (unstable) luôn luôn chứa các phần mềm hoàn toàn mới, nhưng nó thường không được kiểm tra và có thể không dịch được. Nếu bạn đang tìm các thành phần đáng tin cậy hơn, hãy xem các thư mục cố định (stable), nơi chúng tôi để các bản Beta và bản phát hành. Nếu bạn có hứng thú phát triển các ứng dụng KDE, bạn nên thăm http://developer.kde.org/" nơi bạn có thể tìm thấy các thông tin quý giá, bao gồm cả những bài giảng, hướng dẫn thư viện API của KDE, và nhiều thứ nữa. Bạn cũng nên thăm Troll Tech's server (http://www.trolltech.com) chứa nhiều thông tin liên quan đến thư viện Qt™ library sử dụng trong KDE. Bạn có thể sẽ thấy rất lợi nếu tham gia vào hộp thư chung các nhà phát triển KDE . Cài đặt Mặc dù sử dụng phần mềm Beta vẫn tạo ra một số khó chịu, không thể cài KDE mà không tạo ra rác trên ổ cứng của bạn. Thực ra, chương này được thiết kế để hướng dẫn bạn trong quá trình cài đặt, do đó bạn có thể xem qua nhanh màn hình mới ngay khi có thể. Như với trình quản lý màn Copyright (C) 2002, Vietkey Group & Vietkhang JSC Trang 19
 20. Hướng dẫn sử dụng Vietkey Linux 2.4 hình mới, nó khuyên bạn nên sao lưu tất cả các file cấu hình X11 cũ trước khi bắt đầu cài đặt. Nếu bạn không biết chính xác vị trí của chúng, hãy thử tất cả các file ẩn (.*) trong thư mục Home của bạn và thư mục /usr/X11/lib/X11/xdm. Yêu cầu Trước khi cài KDE, hãy chắc chắn là hệ thống của bạn thoả mãn đầy đủ các yêu cầu sau: Một hệ thống UNIX tương thích POSIX đang hoạt động. Các hệ • UNIX hoạt động với KDE bao gồm: Linux, FreeBSD, Solaris, HP-UX, và MkLinux. Chúng tôi đang làm việc để KDE có trên nhiều hệ thống hơn. •Một vài vùng đĩa cứng trống ở OPT/KDE sẽ được tạo. Chúng tôi khuyên các bạn nên để dành khoảng 50MB nếu hệ thống của bạn hỗ trợ chia sẻ thư viện, và hơn nếu không có tính năng này. Nếu bạn cần hoặc muốn dựng KDE từ cây nguồn, hãy nhớ để dành khoảng 100MB trong /USR/SRC. •Một hệ thống X11 đang chạy có hoặc không có xdm. Nếu bạn chưa cài X Window, trước tiên bạn kiểm tra đĩa cài UNIX để lấy phiên bản cài được. Nếu bạn không thể tìm thấy một bản nào đang chạy, hãy thăm Trang Web XFree 86 để có thêm thông tin làm thế nào để có và cài được bộ cài X Window, hoặc liên lạc với đại lý cung cấp UNIX của bạn. Thư viện Qt, phiên bản 3.0.2. Bạn có thể lấy về tại Troll Tech's FTP • Server theo định dạng tgz. Chú ý Một cảnh báo trước khi bạn bắt đầu: Trước khi nâng cấp phiên bản cũ của KDE, chúng tôi khuyên bạn làm các việc sau: Copyright (C) 2002, Vietkey Group & Vietkhang JSC Trang 20
Đồng bộ tài khoản