intTypePromotion=3

Hướng dẫn thiết bài giảng Hóa học 12 (Tập 2): Phần 1

Chia sẻ: Trăm Năm Cô đơn | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:162

0
55
lượt xem
9
download

Hướng dẫn thiết bài giảng Hóa học 12 (Tập 2): Phần 1

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Phần 1 tài liệu Thiết kế bài giảng Hóa học 12 (Tập 2) do TS. Cao Cự Giác chủ biên giới thiệu tới người đọc các bài soạn về các nội dung: Đại cương về kim loại; kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ, nhôm. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hướng dẫn thiết bài giảng Hóa học 12 (Tập 2): Phần 1

 1. CAO C U GlAC (Chii bien) Thiet kebdi gidng H6A HOC 12 TAP HAI ffi N H A XUAT BAN HA N0I
 2. TS. CAO CU G I A C (Chu bien) - ThS. HO THANH THUY *• _r e%. -« THIET KE BAI GIANG m TflTP HW NHA XUAT BAN HA NOI
 3. Chirong 5 DAI ClTOfNG VE KIM LOAI Bai 17. V! TRI CUA KIM LOAI TRONG B A N G T U A N H O A N V A C A U T A O C U A KIM LOAI A. MUC TIEU BAI HOC 1. Kiln thii'c HS biit: • Vi tri cua kim loai trong bang tuan hoan. • Cau tao cua nguyen tu kim loai va cau tao tinh the ciia kim loai. • Lien ket kim loai. HS hieu: Mot so kieu cau true tinh the kim loai (mang tinh the luc phucmg, lap phuang tam dien, lap phuang tam khoi). 2. KT nang • Suy dien: Tu vi trf cua kim loai suy ra cau tao va tinh chat. • So sanh: Lien ket kim loai vai cac loai lien ket khac. 3. Tinh cam, thai dp Vai tro kim loai trong cuoc s6ng, bao ve va khai thac hop li tai nguyen, khoang san cua dat nuac. B. C H U A N B! C U A GV VA HS • GV: - Bang tuan hoan cac nguyen to hoa hoc - Bang phu ve so do cau tao va ghi ban kinh cua nguyen tu cua cac nguyen to thuoc chu ki 2. - Tranh ve 3 kieu mang tinh thi cua kim loai.
 4. » HS: - Xem truac noi dung bai hoc. - Tap lam mot so mo hinh ve tinh thi kim loai. C. TI^N TRINH DAY - HOC Hogt dgng cua GV Hogt dong ciia HS Hogt dgng 1 I. VI TRI CUA KIM LOAI TRONG BANG TUAN HOAN GV chieu bang tuan hoan co to mau cac kl hieu nguyen to len man hinh (hoac treo bang tuan hoan len bang) cho HS thao luan. GV huang dan HS tim ra vi tri cua kim loai trong bang: - Kim loai la cac nguyen to dugc to mau vang a trong bang tuan hoan. - Phi kim la cac nguyen to dugc to mau tim a trong bang tuan hoan. Yeu cau HS xac dinh vi tri cua kim HS quan sat thao luan cho ket qua: loai. Vi tri kim loai gom: - Nhom IA din VIA (Nhom IA tru H nhom IIIA tru B) va mot phan nhom IVA,VA, VIA. -NhomlBdInVIIIB. - Hai ho Lantan va Actini. GV bd sung: Ngoai each xac dinh a tren thi kim loai nam a: - Khoi nguyen to s (trir H, He). - Mot so a khoi nguyen to p. - Toan bo khoi nguyen to d, f. GV yeu cau HS riit ra ket luan ve vi HS thao luan cho ket qua: tri ciia kim loai.
 5. Hogt dgng cua GV Hogt dgng cda HS - Kim loai chiem da so vi tri trong bang tuan hoan. - Kim loai nam a phia dual ben trai cua bang tuan hoan. II. CAU TAO CUA KIM LOAI Hogt dgng 2 I. Cau tao nguyen tu" GV: Yeu cau HS viet cau hinh HS viet cau hinh ciia cac nhom electron nguyen tu ciia cac nguyen to - Kim loai: kim loai nNa, ^Mg, 13AI, 26Fe va iiNa: Is 2s 2p 3s cac nguyen to phi kim jjP jgS, 17CI. i2Mg: Is 2s 2p 3s*' nAl: ls"2s 2p 3s 3p 26Fe: ls''2s 2p 3s 3p 3d 4s - Phi kim: 15P: Is 2s 2p 3s 3p igS: Is 2s 2p 3s 3p 17CI: ls"2s 2p 3s 3p GV: So sanh so electron a lop ngoai So electron a Idp ngoai ciing cua kim loai Cling cua cac nguyen tii kim loai, phi tii 1-3 electron con phi kim thi thuang co kim tren va riit ra ket luan. nhieu electron (tir 4-^7 electron tru H va khi hiem). Ket luan: Nguyen tir ciia hau hit cdc nguyen td kim logi deu cd it electron a lap ngodi cung (1-3 electron). GV diing bang phu ve sa do cau tao va ghi ban kinh ciia nguyen tii thuoc chu ki 2 (ban kinh nguyen tii dugc bilu dien bang nanomet, nm):
 6. Hogt dgng cua GV Hogt dgng cda HS llNa i2Mg 13AI u S i ]5P 16S 17CI 0.157 0,136 0,125 0,117 0,110 0,104 0,099 Yeu cau HS riit ra nhan xet ve su bien HS quan sat cac so lieu va nhan xet: thien ciia dien tich hat nhan va ban Trong cung chu ki, nguyen tic ciia nguyen kinh nguyen tu. to kim logi cd bdn kinh nguyen tic lan han vd dien tich hat nhdn nhd han so vai nguyen tic cita nguyen to phi kim. Hogt dgng 3 2. Cau tao tinh the GV nhic lai mgt s6 kilu tinh thi da I HS nghien cuu SGK va len bang ve lai hgc a lap 10. Sau do HS nghien ciiu cau triic tinh the kim loai SGK ve noi dung cau tao tinh the kim a) Mang tinh thi luc phwffng loai. Yeu cau HS: - Neu cau triic cac loai tinh the (mo ta hinh ve). - Nhan xet ve do dac kbit cua mang tinh the kim loai. - Cac nguyen tii, ion kim loai nam tren cac dinh va tam cac mat cua hinh luc giac - Lay vi du mgt so kim loai. diing va 3 nguyen tu, ion nam phia trong - So sanh cac loai tinh the kim loai. ciia hinh luc giac. - Nguyen tii va ion chiem 74% con lai 26% la khong gian trong. - Vidu: Be, Mg, Zn,... b) Mang tinh thi lap phirffng tam dien
 7. Hogt dgng cda GV Hogt dgng cua HS - Cac nguyen tu, ion kim loai nam tren cac dinh va tam cac mat cua hinh lap phuang. - Nguyen tu va ion chiem 74% con lai 26% la khong gian trong. - Vidti: Cu, Ag, Au, Al,... c) Mang tinh thi lap phutfng tdm khdi - Cac nguyen tu, ion kim loai nam tren cac dinh va tam ciia hinh lap phuang. - Nguyen tu va ion chiem 68% con lai 32% la khong gian trong. -Fz't/w.-Li,Na,K,V,Mo,... GV giai thieu: Trong tinh the kim logi, nguyen tu vd ion kim logi ndm a nhiing nut mang tinh the. Cdc electron hod tri lien kit yeu vai hat nhdn nen de tach ra khdi nguyen tic vd chuyin dgng tu do trong mang tinh thi. Hogt dgng 4 3. Lien ket kim loai GV: Dua tren c4u tao mang tinh the kim loai, phan tich, dien giang kien thiic lien ket kim loai. Cl trang thai long va ran, cac nguyen tii kim loai lien ket vai nhau bang mgt
 8. Hogt dgng cua GV Hogt dgng cua HS kieu lien ket hoa hgc rieng ggi la lien kit kim logi. GV yeu cau HS nghien ciiii SGK va neu khai niem lien ket kim loai. HS nghien ciiu SGK va nhan xet: - Lien ket kim loai la lien ket dugc hinh thanh giQa cac nguyen tii va ion kim loai trong mang tinh the do su tham gia ciia De kliac sau kien thiic ve lien ket kim cac electron tu do. loai vai cac lien ket khac GV yeu cau HS thao luan cho ket qua. HS so sanh: - Lien ket kim loai vai lien ket cong + Lien ket kim logi v&i lien kit cong hoa tri. hod tri. Gidng nhau: Deu co su gop chung, diing chung electron. Khdc nhau: - Lien ket cong hoa tri chi gop chung mgt so cap electron. - Lien ket kim loai gop chung hau het cac electron tu do cua nguyen tir kim loai. - Lien ket kim loai vai lien ket ion. + Lien kit kim logi v&i lien kit ion Giong nhau: Deu co ban chat la lire hut tinh dien giira ion duang vai phan tir mang dien tich am. Khdc nhau: - Lien ket ion la luc hut tmh dien giiia ion am vai ion duong. - Lien ket kim loai la luc hut tmh dien giira electron vai ion kim loai.
 9. Hogt dgng cua GV Hogt dgng cua HS Hogt dgng 5 CUNG CO B A I V A B A I T A P V E N H A GV chieu cac bai tap sau len man HS quan sat theo luan cho ket qua. hinh cho HS thao luan ciing c6 noi dung bai hgc: Bai 1. Lien ket kim loai la lien ket Dap an A dugc hinh thanh do: A. Su gop chung electron hoa tri ciia cac nguyen tir kim loai. B. Cac electron tu do trong kim loai phan xa tot nhiing tia sang tai. C. Do su gop chung mgt so cap electron hoa tri D. Sir gop chung toan bg electron cua cac nguyen tir kim loai. Bai 2. Cho cac nguyen to co so hieu Dap an C nguyen tir la 12, 17, 1, 26, 24, 9, 7, 15. So nguyen tir la kim loai la A. 12, 17, 1.26,24 B. 17, 1,9,7, 15 C.12, 26, 24, 7 D. 12,26,24, 7, 15. Bai tap ve nha: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 (SGK) D. HU-aNG DAN GIAI BAI TAP TRONG SGK 4. Chgn dap an B. 5. Chgn dap an D. 6. Chgn dap an B. 7. Chgn dap an C
 10. nNaOH = 0,03.1 =0,03 (mol) n^^so, = 0,15.0,5 = 0,075(mol) Phuang trinh hoa hgc: M + H2SO4 -^ MSO4 + H2 (1) H2SO4 + 2NaOH -^ Na2S04 + 2H2O (2) 0,015(mol) ACI2 Fe + ACI2 -^ FeCb + A 1 A-56 0,8 Taco: — X = 0,8 => x A-56 Theo bai ra, ndng do FeCl2 trong dung dich la 0,25M nen so mol FeC^ la 0,25.0,4 = 0,1 (mol) -^ - ^ ^ = 0,1 => A = 64 (Cu) A-56 ^cn=T^cua, = - ^ = 0,2(mol) 0,2 Nong do cua muoi B (CUCI2) trong dung dich C la = 0,5(M). 0,4 10
 11. Bai 18. T I N H C H A T CUA KIM LOAI DAY DIEN HOA CUA KIM LOAI A. MUCTIEUBAI HOC 1. Kiln thiFC HS biet: • Tinh ch4t vat li chung va tinh chit hoa hgc chung ciia kim loai. • Day dien hoa ciia kim loai. HS hiiu: Nguyen nhan gay ra tinh chit vat li chung va tinh chit hoa hgc chung cua kim loai. 2. KTnang • Ren luyen kT nang suy dien: Tir vi tri cua kim loai trong bang tuan hoan, suy ra ciu tao va tir ciu tao suy ra tinh chat ciia kim loai. • Ren luyen kT nang giai cac bai tap ve kim loai. 3. Tinh cam, thai do Hiiu dugc tam quan trgng cua kim loai trong cugc song tir do co biet cac sir dung kim loai mgt each hgp li va tiet kiem B. C H U A N Bj CUA GV VA HS • GV: - Hoa chit: Dinh sit, day sit, day dong, day nhom, hat kem, binh dimg khi clo, dung dich HCl, dung dich H2SO4 loang, dung dich HNO3 loang. - Dung cu: Dung cu thi nghiem chung minh cac kim loai c6 do dan nhiet khac nhau (neu c6). - Ong nghiem, c6c thuy tinh, den c6n, gia thi nghiem. • HS: Xem truac noi dung bai hgc. 11
 12. C. T|£N TRiNH DAY- HOC Hocit dgng cua GV Hogt dgng cua HS Hogt dgng 1 I. TINH CHAT VAT LI 1. Tinh chat vat li chung GV giai thieu: 0 dieu kien thuang, cac HS lang nghe. kim loai deu a trang thai ran (trir Hg), CO tinh deo, dan dien, dan nhiet va co anh kim. Vay the nao la tinh deo, tinh dan dien. tinh dan nhiet, anh kim? va tai sao kim loai CO cac tinh chat tren chung ta se nghien ciru timg tinh chat cu the. 2. Giai thich a) Tinh deo GV yeu cau HS nghien ciru SGK va HS thao luan nhan xet va cho ket qua. cho biet: - Tinh deo cua vdt lieu la tinh bi bien - The nao la tinh deo? dang khi chiu ap luc ben ngoai hoac nhiet tac dung va van giir dugc trang thai bien dang do khi thoi tac dung. - Gidi thich: Kim loai co tinh deo la vi - Giai thich? cac ion duang trong mang tinh the kim loai CO the trugt len nhau de dang ma khong tach ra khoi nhau nha nhiing electron tu do chuyen dgng dinh ket chung vai nhau. ©.e;© T h©:©©| ©:©!© —M©.©.©^ ©:©•© F©:©*©r • •* • ©:©.© l» • !©*©.©[ ^ 1 a) b) GV bo sung: Kim loai co tinh deo Ion : Electron tu dc) nhat la Ag sau do la Al, Cu... ®:Ion (duang ki m loai 12
 13. Hogt dgng cua GV Hogt dgng cua HS b) Tinh dan diin GV yeu cau HS nghien cim SGK va cho biet: - The nao la tinh dan dien? - Tinh ddn diin la tinh chat cua vat lieu khi gan vao 2 dau vat lieu mgt hieu dien the thi tao thanh dong chuyen dai co huang ciia electron tir cue am sang cue duang. Giai thich? - Gidi thich: Do trong kim loai c6 cac electron ty do chuyen dgng hon loan trong mang tinh the, khi c6 hieu dien the lap tire cac electron tu do chuyen dgng thanh dong co huang tao ra dong dien. GV bo sung: Kim loai dan dien tot nhat la Ag, sau do den Cu, Au, Al, Fe,... c) Tinh ddn nhiet GV yeu cau HS nghien cim SGK va cho biet: - The nao la tinh dan dien? - Tinh ddn nhiet la tinh chat ciia vat lieu CO the truyen nang lugng (nhiet) tir vi tri nay den vi tri khac. Giai thich? - Gidi thich: Do kim loai co mat cac electron tu do trong mang tinh the. Cac electron trong viing nhiet do cao co dgng nang Ion, chuyen dgng hon loan va nhanh chong sang vimg co nhiet do thap hon, truyen nang lugng cho cac ion duong a vimg nay nen nhiet lan truyen GV bo sung: Thuong cac kim loai dan dugc tir vimg nay den vimg khac trong dien tot ciing dan nhiet tot. khoi kim loai. 13
 14. Hogt dgng cda GV Hogt dgng cua HS d) Anh kim GV yeu ciu HS nghien ciiu SGK va HS thao luan cho ket qua: cho biet: - The nao la anh kim? -Anh kim la anh sang thu dugc khi kim loai hap thu anh sang trang va phan xa ra anh sang c6 buac song dac trung cho timg kim loai. - Giai thich. - Gidi thich: Do cac dam may electron tu do trong tinh the kim loai hap thu phan xa hau het nhiing tia sang nhin thay dugc, do do kim loai co ve sang lap lanh ggi la anh kirn. GV giai thieu: Ngoai cac tinh chit tren kim loai con co mgt so tinh chit vat li khac nhu: Tinh cimg, khoi lugng rieng, nhiet do nong chay, nhiet do soi. Vidu: Kim loai cimg nhat la Cr. Kim loai nang nhat la Os. Kim loai co t°^ thip nhit la Hg(-39°C). Kim loai c6 t°^ cao nhit la W(3410°C). HS nhan xet: Tinh chdt vdt li chung ciia GV huang dan HS ket luan vin dl. kim logi gdy nen bdi su cd mat cua cdc Nguyen nhan gay ra tinh chat vat li electron tu do cd mat trong tinh thi kim chung cua kim loai? logi. 14
 15. Hogt dgng cua GV Hogt dgng cua HS Hogt dgng 2 II. TINH CHAT HOA HOC GV huong dan HS nit ra tinh chit hoa HS thao luan nhan xet cho ket qua sau: hgc ca ban cua kim loai: - Kim loai thuong co it electron(l-3e) a lap ngoai ciing. - Dac diem cau tao cua nguyen tir kim - Xu huong cho electron de dat dugc loai (so electron hoa tri). cau hinh ben. - Du doan xu huang ciia kim loai de c6 - Tinh chit chung cua kim loai la tinh dugc cau hinh ben cua khi hiem. khir: - Suy ra tinh chat chung cua kim loai. M > M"* + ne Hogt I long 3 1. Tac dung vol phi kim a) Tdc dung v&i clo GV lam thi nghiem: Dot day sat nong HS quan sat thi nghiem va riit ra nhan do sau do dua vao binh dung day khi xet. clo, yeu cau HS quan sat: - Neu hien tugng. - Hien tugng: Day Fe chay manh trong khi clo tao ra khoi mau nau. - Giai thich. - Gidi thich: Vi Fe da khir clo tao ra nhiing hat chit ran sat (III) clorua mau nau. - Viet phuong trinh hoa hgc minh hoa. - Phuong trinh hoa hgc 2Fe° + 3CI2 - ^ ^ 2 FeCL, - Su thay doi so oxi hoa cua Fe va CI2 - Trong phan ung nay: 0 , -1 Fe da khir tir Clj xuong Cl 0 0 + 3 Clj da oxi hoaFe len Fe . 15
 16. Hogt dgng cda GV Hogt dgng cua HS GV nhan xet bo sung: - Hau het cac kim loai deu tac dung true tiep vai clo. - Vai cac halogen khac thi tuy vao mire do oxi hoa ciia halogen va tinh khir cua kim loai ma cho san pham khac nhau Vidu: Fe + L — ! ^ F e l 2 b) Tdc dung v&i oxi GV giai thieu: HS thao luan cho ket qua cac phuang Hau het cac kim loai deu tac dung true trinh phan ling: tiep vai oxi (trir Ag, Au, Pt...) Al + O2 ^ ^ AI2O3 Trong cac phan img kim loai thuong 0 -2 Fe + O2 — ^ Fe203 khir oxi tir: 0 >0 — ^ Fe304 Tuy vao dieu kien phan irng ma san jO pham san pham thu dugc la khac nhau —-—> FeO GV yeu cau HS viet cac phuong trinh (Fe + O2 -> nhieu san pham) phan img minh hoa c) Tdc dung v&i luu huynh GV yeu cau HS nhan xet kha nang oxi HS thao luan: hoa ciia nguyen to S - S la phi kim trung binh thuang phan img a nhiet do cao, kha nang oxi hoa trung binh " 0 - 2 7 S^^->S s GV nhan xet bo sung: - Phuong trinh phan img - Nhieu kim loai tac dung dugc vai S a A] + c '° •> M c' nhiet do cao, rieng Hg tac dung dugc a ./Vi '^ 0 ? /^i2^3 nhiet do thuong. Hg + S '°"'^''"'^ ) HgS 16
 17. Hogt dgng cda GV Hogt dgng cua HS ~ Kim loai bi oxi hoa len so oxi hoa Fe + S -> FeS trung binh nhu: Fe -^-^ FeS (khong tao ra Fe2S3 va FeS2) Yeu cau HS viet cac phan img minh hoa. Hogt dgng 4 2. Tac dung vol dung dfch axit a) V&i dung dfch HCl, H2SO4 hang GV neu van de: Cac dung dich axit HS thao luan de giai quyet van de: HCl, H2SO4 loang co tinh oxi hoa. Nhung tai sao chi tac dung dugc vai cac kim loai dung truac H trong day hoat dgng? San pham phan irng thu dugc la gi? GV huong dan HS Giai quylt vin dl, Cac phan tir axit HCl, H2SO4 loang c6 Viet cac phucmg trinh hoa hgc minh tinh oxi hoa do nguyen tir H trong phan tir axit the hien nen chi tac dung vai cac hoa. kim loai co tinh khir manh hon hidro. San pham phan ung la muoi va H2 Phuong trinh phan img: Fe +HC1 -^ FeCl2 + H 2 t Mg + H2SO4 -^ MgS04 + H s t GV bo sung: Cac kim loai da hoa tri thuang bi oxi hoa len so oxi hoa trung 0 +2 binh nhu: Fe, Cr., Fe Fe b) V&i dung dich UNO3, H2SO4 dgc GV dat vin dl: Tai sao HNO3, H2SO4 dac lai tac dung dugc vai hiu hit cac kim loai (trir Au, Pt). Trong khi axit 17
 18. Hogt dgng cua GV Hogt dgng cua HS HCl, H2SO4 loang khong co dugc tinh chat nbu vay? GV huong dan HS giai quyet van de. HS thao luan dl giai quylt vin dl duoi su huong dan cua GV: + 1 +6-2 +1 +5 -2 - So oxi hoa ciia cac nguyen to trong - S6 oxi hoa: H2SO4, H N Q phan tir axit HNO3, H2SO4. + 1 +5 +6 - Kha nang oxi hoa ciia cac nguyen to. - Kha nang oxi hoa chi c6 H,N, S - S a n pham ciia phan img. nhung de oxi hoa dugc cac kim loai yeu +5 +6 nhu: Cu, Ag... thi chi co the la N, S . - San pham cua su oxi hoa S la: SO2, S, H2S Nia: NO2, NO, N2O, N2, NH3, (NH4NO3) Viet cac phuang trinh phan ung minh Phuong trinh hoa hgc: hoa. 3Cu + 8HNO3 -> 3Cu(N03)2 + 2N0 T + 4H2O 2Ag + 2H2SO4 ^ ^ Ag2S04 + SO21 GV nhan xet va bo sung: + 2H2O - Tuy vao dieu kien phan ling ma cho ra cac san pham khir khac nhau. Fe + 6HN03dac ^ ^ Fe(N03)3 - Thucmg cac kim loai bi oxi hoa len so + 3 N 0 2 t +3H2O oxi hoa cao. Vi du: Fe - HNO3 va H2SO4 dac, ngugi lam thu dgng hoa Al, Fe, Cr... 18
 19. Hogt dgng cua GV Hogt dgng cua HS Hogt dgng 5 3. Tac dung voi nu-dc GV yeu cau HS viet cac kieu phan img HS viet phuang trinh hoa hgc ciia kim loai ma HS da tirng bilt? 2Na + 2H2O -^ 2NaOH + H21 GV thong bao: Vay nhung kim loai nao Fe + H2O - ^ ^ FeO + H21 thi CO phan img theo kilu cua Na, theo kieu cua Fe. Co thi xet nhu sau: - Cac kim loai nhom IA, IIA (trir Be, HS ghi bai. Mg) CO tinh khir manh tac dung vai nuac a nhiet do thuang tao ra baza tan va hidro. - Cac kim loai co tinh khir yeu hon tac dung vai nuac a nhiet do cao tao ra oxit kim loai va hidro - Cac kim loai co tinh khir rat ylu nhu Ag, Au, Pt... thi khong cac dung dugc vai nuac. Hogt dgng 6 4. Tac dung vol dung dich muoi GV lam thi nghiem: Ngam 1 thanh sat HS quan sat va nhan xet da (cao sach gi) vao dung dich CUSO4 loang sau mgt thai gian, cho HS quan sat va yeu cau - Quan sat hien tugng - Hien tuang: dung dich CUSO4 nhat mau dong thofi tren thanh sat co Cu kim loai mau do bam vao thanh sat. - Giai thich - Gidi thich: Fe co tinh khir manh ban Cu. Khu Cu^^ thanh Cu. 19
 20. Hogt dgng cua GV Hogt dgng cua HS Nong do CUSO4 giam lam mau xanh nhat dan, dong thai Cu kim loai mau do tao ra bam len thanh sat. - Viet phuong trinh hoa hgc minh hoa. - Phuong trinh hoa hgc Fe + CUSO4 -> FeS04 + Cu GV lam tiep thi nghiem: Cho 1 mau HS quan sat va nhan xet. Na vao dung dich CUSO4 loang Cho HS quan sat va yeu cau: - Quan sat hien tugng. - Hien tugng: Thay mau Na tan dan ddng thai co khi bay ra va dung dich nhat mau, c6 ket tua mau xanh nhat xuat hien. - Giai thich bang phuong trinh hoa - Gidi thich: Ban diu miu Na tac dung hgc. vai nuac lam mau Na tan va c6 khi 2Na + 2H2O -^ 2NaOH + H2 T Sau do NaOH trao doi vai CUSO4 tao thanh kit tua Cu(0H)2 CuS04+2NaOH^Cu(OH)2 + Na2S04 Kit ludn: Tuy vao ban chat kim loai cho GV yeu ciu HS so sanh 2 thi nghiem vao la gi? ma san pham tao ra la khac de rut ra ket luan. nhau. GV khic sau kiln thirc: Dieu kien kim HS ghi bai loai tac dung vai dung dich muoi tao ra kim loai mai. - Kim loai c6 tinh khir manh hon kim loai trong muoi. - Kim loai khong tac dung vai nuac a nhiet do thuong. - Muoi ciia kim loai tao ra phai tan. 20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản