intTypePromotion=3

Hướng dẫn thiết kế trang bị động lực tàu thủy - Chương 1

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

0
402
lượt xem
135
download

Hướng dẫn thiết kế trang bị động lực tàu thủy - Chương 1

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN TRONG THIẾT KẾ TRANG TRÍ HỆ ĐỘNG LỰC TÀU THỦY 1. PHƯƠNG PHÁP THIẾT KẾ VÀ BỐ TRÍ BUỒNG MÁY 1.1 Các nhiệm vụ cơ bản được giải quyết khi thiết kế bố trí thiết bị năng lượng tàu Thể tích buồng máy phải nhỏ nhất trên cơ sở đảm bảo mật độ bố trí thiết bị thích hợp. Việc bố trí phải dự định vạch tuyến ống dẫn và cáp điện hợp lý, phục vụ máy móc và các trang thiết bị khác phải tiện lợi, có tính đến các yêu cầu kỹ thuật an toàn cũng như việc tiến...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hướng dẫn thiết kế trang bị động lực tàu thủy - Chương 1

 1. TRÖÔØ TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC BAÙCH KHOA – ÑHQG TPHCM KHOA KHOA KYÕ THUAÄT GIAO THOÂNG BOÄ MOÂN KYÕ THUAÄT TAØU THUÛY LEÂ HOAØNG CHAÂN – HOAØNG HÖÕU CHUNG HÖÔÙNG DAÃN THIEÁT KEÁÁ TRANG BÒ ÑOÄNG LÖÏC TAØU THUYÛ 2
 2. MUÏC LUÏC LÔØI MÔÛ ÑAÀU ................................................................................................................. 5 CHÖÔNG I. NHÖÕNG VAÁN ÑEÀ CÔ BAÛN TRONG THIEÁT KEÁ TRANG TRÍ HEÄ ÑOÄNG LÖÏC TAØU THUÛY .................................................................... 6 1. PHÖÔNG PHAÙP THIEÁT KEÁ VAØ BOÁ TRÍ BUOÀNG MAÙY ............... 6 1.1 Caùc nhieäm vuï cô baûn ñöôïc giaûi quyeát khi thieát keá boá trí thieát bò naêng löôïng taøu ................................................................................................................... 6 1.2 Trình töï thieát keá vaø boá trí buoàng maùy taøu ............................................................ 6 2.1 Phöông phaùp thieát keá boá trí thieát bò naêng löôïng taøu theo hình khoái ................... 6 2. THIEÁT KEÁ BOÁ TRÍ THIEÁT BÒ TRONG BUOÀNG MAÙY.................. 7 2.1 Caùc yeâu caàu chung cuûa vieäc boá trí trang thieát bò buoàng maùy ............................. 7 2.2 Buoàng maùy vaø caùc heä thoáng thieát bò trong buoàng maùy: ...................................... 8 a. Boá trí saøn buoàng maùy, loái ñi laïi, caàu thang vaø loái ra khoûi buoàng maùy ............... 8 b. Ñoäng cô chính vaø truyeàn ñoäng : ........................................................................... 9 c. Boá trí caùc keùt nhieân lieäu, oáng daãn vaø caùp ñieän : ................................................. 9 d. Boá trí trang thieát bò cuûa traïm ñieän taøu .................................................................. 9 e. Heä thoáng huùt khoâ ................................................................................................. 11 f. Boá trí phuï tuøng ñaùy vaø maïn ................................................................................ 11 g. Thoâng gioù vaø ñieàu hoøa khoâng khí trong buoàng maùy ......................................... 12 CHÖÔNG II. TÍNH CHOÏN CAÙC PHAÀN TÖÛ CUÛA HEÄ ÑOÄNG LÖÏC TAØU ...... 14 1. TÍNH SÖÙC CAÛN VAØ CHOÏN COÂNG SUAÁT MAÙY CHÍNH............. 14 1.1 Tính söùc caûn ......................................................................................................... 14 a. Tính söùc caûn theo phöông phaùp haûi quaân. .......................................................... 14 b. Phöông phaùp Papmel ........................................................................................... 14 c. Tính söùc caûn cho taøu soâng theo phöông phaùp Zvonkov..................................... 15 1.2 Choïn maùy chính................................................................................................... 17 a. Choïn maùy chính cho taøu laøm vieäc theo cheá ñoä chaïy töï do, ñöôøng kính chaân vòt khoâng haïn cheá. .................................................................................................... 18 2. THIEÁT KEÁ CHAÂN VÒT. ..................................................................... 21 2.1 Choïn soá caùnh chaân vòt vaø tæ leä maët ñiaõ............................................................... 21 a. Choïn soá caùnh chaân vòt: ........................................................................................ 21 b. Tyû leä maët ñiaõ. ...................................................................................................... 21 2.2 Tính heä soá doøng theo vaø heä soá löïc huùt ............................................................... 22 a. Heä soá doøng theo: ................................................................................................. 22 3
 3. b. Heä soá löïc huùt ....................................................................................................... 23 2.3 Thieát keá chaân vòt. ................................................................................................ 25 a. Baøi toaùn 1: Thieát keá chaân vòt theo cheá ñoä chaïy töï do, ñöôøng kính khoâng haïn cheá ................................................................................................................. 25 b. Baøi toaùn 2: Thieát keá chaân vòt theo cheá ñoä keùo .................................................. 26 3. THIEÁT KEÁ HEÄ TRUÏC TAØU THUÛY.................................................. 29 3.1 Phöông phaùp tính kích thöôùc cô baûn heä truïc taøu thuûy........................................ 29 a. Kích thöôùc cô baûn heä truïc taøu bieån .................................................................... 29 b. Kích thöôùc cô baûn heä truïc taøu soâng. ................................................................... 31 3.2 Boá trí heä truïc........................................................................................................ 33 a. Tính momen uoán vaø phaûn löïc taïi caùc goái ñôõ truïc. ............................................. 34 b. Nghieäm beàn heä truïc ............................................................................................ 35 3.3 Baøi toaùn ví duï: ..................................................................................................... 37 4. TÍNH CHOÏN CAÙC THIEÁT BÒ VAØ HEÄ THOÁNG ÑÖÔØNG OÁNG. ... 51 4.1 Tính choïn thieát bò buoàng maùy ............................................................................. 51 a. Heä thoáng daàu ñoát. ................................................................................................ 51 b. Heä thoáng daàu boâi trôn ......................................................................................... 51 c. Heä thoáng chöõa chaùy ............................................................................................ 52 4.2 Heä thoáng ñöôøng oáng ............................................................................................ 52 a. Heä thoáng huùt khoâ, daèn taøu .................................................................................. 52 b. Heä thoáng thoâng gioù buoàng maùy .......................................................................... 53 PHUÏ LUÏC PHU LUÏC I: Nhoùm ñoà thò chaân vòt PHUÏ LUÏC II: Thoâng soá kyõ thuaät caùc ñoäng cô thuûy PHUÏ LUÏC III: Kyù hieäu quy öôùc treân sô ñoà ñöôøng oáng PHUÏ LUÏC IV: Giaù trò cuûa ñoä nhaùm haït ñeàu töông ñöông PHUÏ LUÏC V: Heä soá toån thaát cuïc boä PHUÏ LUÏC VI: Quy phaïm phaân caáp vaø ñoùng taøu soâng – Thieát bò ñoäng löïc PHUÏ LUÏC VII: Quy phaïm phaân caáp vaø ñoùng taøu soâng – Caùc heä thoáng vaø ñöôøng oáng PHUÏ LUÏC VIII: Moät soá baûn veõ maãu veà boá trí buoàng maùy vaø heä truïc TAØI LIEÄU THAM KHAÛO 4
 4. LÔØI MÔÛ ÑAÀU Noäi dung chính cuûa taøi lieäu naøy bao goàm nhöõng vaán ñeà cô baûn trong quaù trình thieát keá heä ñoäng löïc chính cuûa taøu thuûy. Taøi lieäu naøy ñöôïc duøng cho moân hoïc “Thieát keá trang bò ñoäng löïc taøu thuûy” vaø ñoà aùn thieát keá moân hoïc cuøng teân taïi Tröôøng Ñaïi Hoïc Baùch Khoa TPHCM. Taøi lieäu ñöôïc bieân soaïn döïa treân moät soá giaùo trình ñaõ trôû neân quen thuoäc trong nhieàu naêm qua vaø coù theâm vaøo nhöõng soá lieäu tích luyõ trong quaù trình tham gia thieát keá thöïc teá. Taøi lieäu höôùng daãn thieát keá trang bò ñoäng löïc taøu naøy bao goàm caùc phaàn toùm taét vaø caùc soá lieäu tra cöùu duøng cho tính toaùn trang bò vaø thieát keá boá trí buoàng maùy taøu thuûy, cuï theå: - Tính söùc caûn vaø choïn coâng suaát maùy chính, - Thieát keá chaân vòt, - Thieát keá heä truïc, - Tính choïn thieát bò vaø heä thoáng ñöôøng oáng, - Boá trí chung buoàng maùy… Trong phaàn phuï luïc, baïn ñoïc coù theå tìm thaáy caùc ñoà thò tra cöùu khi thieát keá chaân vòt, moät soá kyù hieäu qui öôùc, nhöõng quy ñònh cuûa quy phaïm phaân caáp vaø ñoùng taøu thuûy hieän haønh cuõng nhö caùc baûn veõ maãu veà boá trí buoàng maùy. Chuùng toâi xin chaân thaønh caûm ôn caùc giaùo sö Nguyeãn Ñöùc AÂn, Traàn vaên Phöông, thaïc syõ Leâ hoàng Vieät ñaõ cung caáp baøi giaûng, tö lieäu tham khaûo, cuõng nhö ñoùng goùp nhieàu yù kieán xaây döïng vaø hoaøn chænh taøi lieäu naøy. Maëc duø ñaõ raát coá gaéng, nhöng vôùi trình ñoä vaø naêng löïc coù haïn neân vieäc bieân soaïn taäp “Höôùng daãn thieát keá thieát bò vaø heä ñoäng löïc taøu” chaéc chaén coøn nhieàu thieáu soùt, chuùng toâi raát mong nhaän ñöôïc söï ñoùng goùp yù kieán cuûa caùc ñoàng nghieäp, quyù baïn ñoïc ñeå taøi lieäu ñöôïc hoaøn chænh hôn. Tp. Hoà Chí Minh, ngaøy 27 thaùng 10 naêm 2001 Nhoùm taùc giaû. 5
 5. Chöông I. NHÖÕNG VAÁN ÑEÀ CÔ BAÛN TRONG THIEÁT KEÁ TRANG TRÍ HEÄ ÑOÄNG LÖÏC TAØU THUÛY 1. PHÖÔNG PHAÙP THIEÁT KEÁ VAØ BOÁ TRÍ BUOÀNG MAÙY 1.1 Caùc nhieäm vuï cô baûn ñöôïc giaûi quyeát khi thieát keá boá trí thieát bò naêng löôïng taøu Theå tích buoàng maùy phaûi nhoû nhaát treân cô sôû ñaûm baûo maät ñoä boá trí thieát bò thích hôïp. Vieäc boá trí phaûi döï ñònh vaïch tuyeán oáng daãn vaø caùp ñieän hôïp lyù, phuïc vuï maùy moùc vaø caùc trang thieát bò khaùc phaûi tieän lôïi, coù tính ñeán caùc yeâu caàu kyõ thuaät an toaøn cuõng nhö vieäc tieán haønh caùc coâng vieäc söûa chöõa vôùi chi phí lao ñoäng vaø thôøi gian ngaén nhaát. Vieäc boá trí caùc trang thieát bò naêng löôïng taøu, ñöôøng oáng caùp ñieän phaûi phuø hôïp vôùi nhau vaø phaûi ñaûm baûo coâng ngheä laép raùp. Vieäc boá trí phaûi ñaûm baûo caùc yeâu caàu kyõ thuaät vaø thaåm myõ. 1.2 Trình töï thieát keá vaø boá trí buoàng maùy taøu Nhaèm ñaùp öùng ñaày ñuû caùc ñieàu kieän keå treân, vieäc thieát keá boá trí buoàng maùy phaûi ñöôïc hoaøn chænh trong töøng giai ñoaïn thieát keá vaø seõ hoaøn thaønh trong phaàn thi coâng. Khi phaùc thaûo boá trí buoàng maùy, hôïp lyù hôn caû laø theo trình töï sau: ▫ Vuøng boá trí thieát bò naêng löôïng theo chieàu daøi taøu ▫ Vieäc boá trí thieát bò ñaåy töông öùng vôùi voû taøu ▫ Boá trí sô boä maùy chính, truyeàn ñoäng vaø ñöôøng taâm truïc, chieàu daøi oáng bao vaø truïc trung gian ▫ Chieàu daøi caàn thieát trong khoang ñeå boá trí caùc thieát bò naêng löôïng vaø caùc heä thoáng truyeàn ñoäng khaùc ▫ Vieäc boá trí traïm ñieän, thieát bò phuï vaø traïm ñieàu khieån phaûi taäp trung ▫ Caùch boá trí caùc heä thoáng huùt khoâng khí vaø xaû khí ▫ Chieàu cao saøn vaø dieän tích chính ñeå phuïc vuï cuõng nhö boá trí caùc loái ra vaøo buoàng maùy. 2.1 Phöông phaùp thieát keá boá trí thieát bò naêng löôïng taøu theo hình khoái Söï kieåm tra tính phoái hôïp chaët cheõ cuûa vieäc boá trí caùc phaàn töû thieát bò naêng löôïng vaø hoaøn thaønh coâng vieäc ôû caùc giai ñoaïn thieát keá sau cuøng trong nhieàu tröôøng hôïp ñöôïc thöïc hieän nhôø caùc baûn veõ kieåm tra ñoàng thôøi hoaëc moâ hình hoaù boá trí ôû qui moâ lôùn, ñoâi khi ñuùng ñoä lôùn thaät. Tuy nhieân, vieäc xaây döïng caùc baûn veõ kieåm tra ñoàng thôøi, ñoâi khi khoâng theå thöïc hieän ñöôïc roõ raøng veà söï boá trí, coøn vieäc cheá taïo moâ hình song 6
 6. song vôùi baûn veõ phaùt thaûo boá trí seõ keùo daøi ñaùng keå thôøi haïn hoaøn taát thieát keá. Vì theá, gaàn ñaây ngöôøi ta aùp duïng phöông phaùp thieát keá theo khoái, ôû ñoù vieäc boá trí thieát bò naêng löôïng taøu vaø taát caû caùc phaàn töû khaùc cuûa noù ñöôïc xaùc ñònh tröïc tieáp trong quaù trình cheá taïo caùc moâ hình coù tæ leä khoái. Sau ñoù theo caùc moâ hình ngöôøi ta xaây döïng caùc baûn veõ caàn thieát ñeå söû duïng trong quaù trình laùp raùp khi ñoùng taøu. Phöông phaùp naøy theå hieän roõ vieäc boá trí thieát bò naêng löôïng taøu ñöôïc thieát keá. Noù cho pheùp khoâng chæ ruùt ngaén thôøi haïn phaùc thaûo caùc baûn veõ boá trí maø coøn ñaûm baûo vieäc giaû quyeát toát hôn taát caû caùc vaán ñeà thuoäc veà coâng vieäc boá trí. Ngoaøi ra, ngöôøi ta coøn thieát keá boá trí thieát bò naêng löôïng theo taøu maãu. Treân cô sôû choïn taøu thaät laøm maãu, ngöôøi ta tieán haønh phaân tích caùch boá trí thieát bò naêng löôïng vaø caûi tieán caùch boá trí ñeå xaây döïng baûn veõ boá trí thieát bò naêng löôïng cho taøu thieát keá. 2. THIEÁT KEÁ BOÁ TRÍ THIEÁT BÒ TRONG BUOÀNG MAÙY Vò trí buoàng maùy ñöôïc choïn ngay trong quaù trình thieát keá thaân taøu. Noù coù theå ôû phaàn ñuoâi, phaàn giöõa hay phaàn muõi taøu. Khi buoàng maùy naèm ôû phaàn ñuoâi thì cho pheùp nhaän ñöôïc heä truïc ngaén, thuaän tieän cho vieäc boá trí khoang haøng vaø thao taùc khai thaùc xeáp dôõ. Tuy nhieân, luùc naøy taøu khoâng ñaûm baûo ñoä nghieâng doïc yeâu caàu khi tauø khoâng ñuû haøng, chieàu daøi vaø theå tích buoàng maùy lôùn do söï toùp laïi cuûa voøm ñuoâi, khoù ñaûm baûo tính choáng chìm cuûa buoàng maùy, khoù ñaûm baûo ñieàu kieän soáng trong buoàng maùy do söï taêng bieân ñoä vaø gia toác chuyeån ñoäng thaúng ñöùng khi coù soùng löøng vaø ñoä oàn, rung ñoäng taêng lôùn khi chaân vòt hoaït ñoäng. Khi buoàng maùy ôû giöõa taøu vaø nhích veà phía muõi cho pheùp giaûi quyeát ñöôïc nhöôïc ñieåm nghieâng doïc, cho pheùp phaân boá taûi troïng treân voû ñeàu hôn. Tuy nhieân, heä truïc daøi do ñoù phaûi maát theå tích ñeå boá trí haàm truïc. Trong tröôøng buoàng maùy ñöôïc boá trí ôû vò trí trung gian thì cho pheùp khaéc phuïc ñöôïc nhöôïc ñieåm cuûa hai phöông aùn boá trí tröôùc. Kích thöôùc nhoû nhaát caàn thieát cuûa buoàng maùy ñöôïc quyeát ñònh bôûi soá löôïng vaø kích thöôùc cuûa caùc thieát bò chuû yeáu nhö: maùy chính,traïm ñieän taøu vaø caùc cuïm chi tieát khaùc. Vieäc boá trí trang thieát bò trong buoàng maùy phaûi caên cöù vaøo soá löôïng trang thieát bò, vò trí buoàng maùy vaø phaûi tuaân thuû caùc qui ñònh cuûa qui phaïm ñoùng taøu, qui taéc an toaøn kyõ thuaät vaø tieâu chuaån veä sinh. 2.1 Caùc yeâu caàu chung cuûa vieäc boá trí trang thieát bò buoàng maùy Tuøy theo chieàu cao buoàng maùy maø trang thieát bò ñöôïc boá trí moät taàng hay nhieàu taàng nhöng phaûi ñaûm baûo ñuû dieän tích laøm vieäc cho ngöôøi phuïc vuï Trang thieát bò thuoäc heä thoáng naøo ñoù phaûi ñöôïc boá trí quanh moät vuøng ñeå ñöôøng oáng ngaén nhaát. Vieäc boá trí phaân taùn thieát bò ñöôïc aùp duïng trong tröôøng hôïp caàn ñaûm baûo naâng cao söùc soáng cuûa caùc thieát bò. Caàn chuù yù boá trí caùc bôm sao cho ñaûm baûo khaû naêng huùt tin caäy khi taøu nghieâng ngang, nghieâng doïc vaø laéc trong quaù trình vaän haønh. Caùc maùy moùc coù truïc naèm ngang 7
 7. phaûi ñöôïc boá trí song song vôùi maët phaúng caét doïc giöõa taøu ñeå traùnh hieän töôïng hieäu öùng con quay ñeán söï laøm vieäc cuûa caùc goái ñôõ khi taøu laéc ngang. Caùc maùy moùc ñöôïc daãn ñoäng ñieän, phaûi ñöôïc boá trí sao cho ñoäng cô ñieän naèm ôû phía treân saøn buoàng maùy. Caùc maùy moùc coù ñoä oàn lôùn, tuyø theo khaû naêng, phaûi ñöôïc boá trí xa traïm ñieàu khieån, vaùch, traàn buoàng ôû vaø buoàng sinh hoaït. Maùy moùc vaø trang thieát bò trong buoàng maùy phaûi ñöôïc boá trí sao cho coù vò trí troïng taâm khoái löôïng theo mong muoán, nghóa laø khoâng gaây nghieâng ngang vaø laøm xaáu tính oån ñònh cuûa taøu. Ngoaøi ra, caàn phaûi chuù yù ñeán vieäc phaân boá taûi khoái löôïng thieát bò ñeàu hôn trong khu vöïc buoàng maùy. 2.2 Buoàng maùy vaø caùc heä thoáng thieát bò trong buoàng maùy: a. Boá trí saøn buoàng maùy, loái ñi laïi, caàu thang vaø loái ra khoûi buoàng maùy Yeâu caàu veà kích thöôùc buoàng maùy: ñaïi boä phaän caùc maùy moùc treân taøu ñeàu taäp trung trong khu vöïc buoàng maùy. Do ñoù kích thöôùc cuûa buoàng maùy phaûi thích hôïp vôùi toaøn boä thieát bò vaø thuaän tieän cho vieäc baûo döôõng, söû duïng, söûa chöõa ngay taïi buoàng maùy, ñoàng thôøi phaûi xeùt ñeán ñieàu kieän lao ñoäng vaø ñaûm baûo an toaøn cho coâng nhaân khi laøm vieäc. Xuaát phaùt töø qua ñieåm ñoù, buoàng maùy coù kich thöôùc caøng roäng caøng toát. Tuy nhieân buoàng maùy laø moät boä phaän cuûa con taøu, neáu kích thöôùc cuûa buoàng maùy quaù lôùn thì caùc khoang haøng seõ bò giaûm theå tích ñaùng keå. Ñeå ñi laïi phuïc vuï maùy moùc trong buoàng maùy, ngöôøi ta boá trí saøn kim loaïi daïng taám coù gaân gôø, thaùo rôøi ñöôïc. Chuùng ñöôïc gheùp vôùi khung giaøn, lieân keát vôùi keát caáu voû taøu. Keát caáu boong buoàng maùy phaûi ñaûm baûo vieäc thaùo dôõ deå daøng maùy chính vaø caùc thieát bò khaùc qua gieáng maùy hoaëc cöûa khoang thaùo dôõ ñöôïc. Neáu trang thieát bò boá trí cao hôn saøn 2m thì caàn trang bò saøn kim loaïi roäng ít nhaát 450mm vaø coù lan can chaéc chaén vôùi chieàu cao ít nhaát laø 900mm. Qui phaïm qui ñònh: maùy chính vaø maùy phuï phaûi ñöôïc boá trí sao cho töø traïm ñieàu khieån vaø töø choå vaän haønh maùy coù loái ñi töï do ñeán loái ra khoûi buoàng maùy. Chieàu roäng loái ñi laïi khoâng nhoû hôn 600mm vaø chieàu cao khoâng nhoû hôn 1,900mm. Khoaûng caùch giöõa caùc ñoäng cô Diesel khoâng ñöôïc nhoû hôn 1m khi trang bò ñieàu khieån töø xa thì cho pheùp khoâng nhoû hôn 800mm. Moãi buoàng maùy coù ít nhaát 2 loái ra, moät trong caùc loái ra ñoù coù theå ñi qua cöûa kín nöôùc vaøo buoàng coù loái ra ñoäc laäp, coøn loái ra thöù 2 phaûi leân thaúng boong hôû vaø ñöôïc boá trí 2 beân maïn ñoái dieän nhau vaø caùch nhau caøng xa caøng toát. Chieàu roäng caàu thang toái thieåu laø 560mm vôùi chieàu roäng baäc thang ít nhaát laø 100mm vaø coù gaân choáng tröôït. Caàu thang phaûi ñöôïc ñaët nghieâng so vôùi phöông thaúng ñöùng laø 300. Cho pheùp söû duïng caàu thang baèng theùp boá trí thaúng ñöùng roäng 300mm vaø khoaûng caùch giöõa caùc baäc thang toái ña laø 250mm . Kích thöôùc cuûa khoaûng khoâng gieáng maùy, trong ñoù coù boá trí caàu thang khoâng ñöôïc nhoû hôn 600x600mm. 8
 8. Caàn boïc caùch nhieät che chaén caùc cuïm maùy moùc, duïng cuï vaø ñöôøng oáng maø nhieät ñoä cuûa noù coù theå leân tôùi 600C vaø coù theå gaây nguy hieåm cho ngöôøi vaän haønh. Taïi caùc vò trí coù maët thöôøng xuyeân cuaû con ngöôøi thì lôùp caùch nhieät cuûa beà maët noùng phaûi baûo ñaûm nhieät ñoä maët ngoaøi cuûa noù khoâng lôùn hôn qui ñònh trong qui phaïm. b. Ñoäng cô chính vaø truyeàn ñoäng : Trong phaàn tính toaùn söùc caûn vaø chaân vòt ta ñaõ choïn ñöôïc loaïi maùy thích hôïp vôùi yeâu caàu ban ñaàu do ñoù ta seõ coù döôïc caùc thoâng soá veà loaïi maùy ñoù (thöôøng ñöôïc laáy töø catalogue maùy). Maùy chính vaø truyeàn ñoäng thoâng thöôøng ñöôïc ñaët trong khoang maùy treân caùc beä ñöôïc gaén vôùi keát caáu cuûa ñaùy taøu. Caùc ñoäng cô sô caáp vaø maùy phaùt khi truyeàn ñoäng ñieän ñöôïc gaén treân saøn. Ñoái vôùi thieát bò moät truïc chaân vòt ngöôøi ta söû duïng chaân vòt quay phaûi. Ngoaøi ra ñoái vôùi thieát bò chaân vòt bieán böôùc ñoâi khi ngöôøi ta boá trí chaân vòt quay traùi. Ôû thieát bò nhieàu truïc, chaân vòt maïn traùi ñöôïc boá trí quay traùi vaø chaân vòt maïn phaûi ñöôïc boá trí quay phaûi. Theo qui phaïm: maùy chính phaûi ñöôïc laép vaø coá ñònh treân caùc beä cöùng vöõng vôùi soá löôïng caên soáng laép giöõa beä maùy vaø chaân maùy khoâng quaù 2 chieác. Caùc buloâng keïp chaët maùy chính phaûi ñöôïc haõm chaéc chaén ñeå ngaên ngöøa hieän töôïng töï loûng. c. Boá trí caùc keùt nhieân lieäu, oáng daãn vaø caùp ñieän : Vieäc boá trí caùc keùt nhieân lieäu ñöôïc tieán haønh coù chuù yù ñeán vaán ñeà an toaøn chaùy noå. Qui phaïm qui ñònh: khoâng ñöôïc boá trí caùc keùt nhieân lieäu beân treân caàu thang, maùy chính, oáng xaû, oáng daãn khoùi, noài hôi, thieát bò ñieän vaø traïm ñieàu khieån maùy chính. Caùc keùt nhieân lieäu döï tröõ ñöôïc boá trí beân trong buoàng maùy doïc hai beân maïn hoaëc döôùi saøn, döôùi ñaùy ñoâi. Coù theå boá trí caùc keùt ngoaøi buoàng maùy, phiaù muõi hay phiaù laùi. Caùc tuyeán ñöôøng oáng daãn vaø caùp ñieän trong buoàng maùy caàn ñöôïc ñaët theo ñöôøng thaúng doïc taøu, vuoâng goùc vôùi maët phaúng caét doïc giöõa vaø thaúng ñöùng. Vieäc boá trí phuï tuøng vaø moái noái ñöôøng oáng phaûi ñaûm baûo deã tieáp caän vaø coù khaû naêng thöïc hieän vieäc söûa chöõa maø khoâng phaûi thaùo dôû caùc trang thieát bò keá caän. Caùc tuyeán daãn caùp ñieän trong buoàng maùy ñöôïc boá trí cao treân maët saøn, treân traàn. Trong tröôøng hôïp thaät caàn thieát phaûi ñaët döôùi saøn thì caùp phaûi ñaët trong oáng kim loaïi hoaëc maùng daãn caùp kín. Qui phaïm qui ñònh: vieäc ñaët caùp ñieän phaûi caùch xa nguoàn nhieät ít nhaát laø 100mm, caùch caùc keùt ñaùy ñoâi, keùt nhieân lieäu, daàu nhôøn ít nhaát laø 50mm, vaø caùch toân voû, vaùch kín nöôùc, vaùch choáng chaùy vaø boong ít nhaát 20mm. d. Boá trí trang thieát bò cuûa traïm ñieän taøu Moät caùch toång quaùt nhaát, ôû treân taøu, thì nhöõng thieát bò tieâu thuï naêng löôïng ôû caùc daïng cô naêng nhieät naêng vaø ñieän naêng ñeå hoaït ñoäng hoaëc thöïc hieän caùc chöùc naêng cuûa chuùng thì ñöôïc goïi laø caùc hoä tieâu thuï naêng löôïng. 9
 9. Thoâng thöôøng treân caùc taøu lôùn, ñöôïc trang bò ôû möùc ñoä töï ñoäng hoùa cao thì ñieän naêng laø nguoàn naêng löôïng chính cuûa caùc hoä tieâu thuï naêng löôïng treân taøu. Caùc hoä tieâu thuï ñieän cho pheùp aùp duïng ñieàu khieån töø xa vaø töï ñoäng hoaù deã daøng, coù tính cô ñoäng cao vaø thuaän tieän ñieàu khieån, chæ tieâu kích thöôùc, khoái löôïng cuøng chæ tieâu kinh teá toát. Coâng duïng cuûa traïm ñieän taøu: Traïm ñieän taøu duøng ñeå cung caáp ñieän naêng cho caùc hoä tieâu thuï, ñaûm baûo vieäc ñieän khí hoaù caùc hoä tieâu thuï ôû taát caû caùc cheá ñoä laøm viaäc cuûa taøu. Treân caùc taøu hieän ñaïi, vieäc ñieän khí hoaù trang thieát bò phuï cuûa tbnl taøu, cuûa heä thoáng chung toaøn taøu, caùc phöông tieän töï ñoäng ñieàu khieån vaø thoâng tin lieân laïc ôû möùc ñoä cao. Traïm ñieän taøu laø moät khaùi nieäm duøng ñeå chæ toå hôïp maùy moùc thieát bò thöïc hieän chöùc naêng phaùt ra ñieän naêng, döï tröõ vaø phaân phoái noù. Thaønh phaàn cuûa traïm ñieän taøu goàm coù: caùc ñoäng cô sô caáp (thöôøng goïi laø caùc ñoäng cô Diesel),maùy phaùt ñieän, baûng phaân phoái ñieän chính vôùi thieát bò ñieàu khieån, kieåm tra, boä accu vaø löôùi ñieän. Caùc nguoàn ñieän treân taøu goàm coù caùc maùy phaùt ñieän (moät chieàu hay xoay chieàu) do ñoäng cô sô caáp lai (cuïm Diesel- maùy phaùt söï coá), maùy phaùt do ñoäng cô chính lai, boä aéc-qui. Theo chöùc naêng thöïc hieän traïm ñieän taøu ñöôïc chia thaønh: Traïm ñieän taøu coù coâng suaát nhoû, chuû yeáu ñöôïc duøng trong muïc ñích chieáu saùng. Thoâng thöôøng, coâng suaát cuûa noù khoâng quaù vaø chuïc KW. Treân taøu khoâng coù caùc maùy moùc phuï ñöôïc daãn ñoäng ñieän. Traïm ñieän ñöôïc duøng ñeå ñeå ñaûm baûo söï laøm vieäc cuûa caùc thieát bò ñieän chaân vòt taøu, daãn ñoäng maùy moùc thieát bò phuï vaø chieáu saùng. Coâng suaát cuûa noù coù theå ñaït ñeán vaøi ngaøn KW. Traïm ñieän loaïi naøy ñöôïc trang bò treân taøu vôùi tbnl chính söû duïng ñieän. Caùc thieát bò chuû yeáu cuûa traïm ñieän taøu ñöôïc ñaët trong buoàng maùy cuûa maùy chính. Thieát bò cuûa traïm ñieän söï coá ñöôïc ñaët trong buoàng rieâng, naèm beân treân ñöôøng giôùi haïn chìm söï coá cuûa taøu vaø coù loái thoâng ra maët boong hôû. Caùc maùy phaùt Diesel coù theå ñöôïc boá trí trong buoàng rieâng choáng oàn hoaëc treân caùc saøn thaáp. Vieäc boá trí caùc maùy phaùt Diesel trong caùc buoàng rieâng choáng oàn coù öu ñieåm laø baûo veä ñöôïc caùc buoàng cuûa taøu khoûi bò aûnh höôûng cuûa tieáng oàn ôû möùc ñoä cao. Caùc baûng phaân phoái ñieän cuûa traïm ñieän thöôøng ñöôïc ñaët treân saøn vaø ñaûm baûo loái ñi ôû maët tröôùc vaø maët sau coù chieàu roäng caàn thieát. Trong tröôøng hôïp coù traïm ñieàu khieån taäp trung cuûa thieát bò naêng löôïng thì baûng phaân phoái ñieän chính coù theå ñöôïc ñaët trong buoàng cuûa traïm naøy. Qui phaïm qui ñònh: 10
 10. Baûng phaân phoái ñieän coù chieàu daøi hôn 1.2m thì neân ñaët ñöùng ñoäc laäp vaø coù loái ñi phiaù sau. Loái ñi tröôùc vaø sau baûng ñieän coù chieàu daøi ñeán 3m phaûi coù chieàu roäng toái thieåu laø 600mm vaø baûng ñieän coù chieàu daøi hôn 3m laø 800mm. Khoaûng caùch phiaù sau baûng phaân phoái ñieän kieåu ñoäc laäp coù nhöõng phaàn ñeå hôû coù ñieän phaûi coù raøo che chaén vaø cöûa ra vaøo. Cöûa phaûi coù keát caáu sao cho töø beân trong ñi ra duø cöûa coù bò khoaù vaãn coù theå môû ñöôïc maø khoâng caàn chìa. Phaûi coù choát ñònh vò cöûa ôû vò trí môû. ÔÛ baûng phaân phoái ñieän coù chieàu daøi lôùn hôn 3m phaûi boá trí ít nhaát 2 cöûa ra vaøo baûng ñieän ôû phiaù sau vaø caùch xa nhau. e. Heä thoáng huùt khoâ Heä thoáng huùt khoâ coù khaû naêng ñaûm baûo vieäc huùt khoâ nöôùc ñoïng trong caùc khoang taøu trong quaù trình hoaït ñoäng cuûa con taøu. Bôm huùt khoâ thöôøng laø bôm ly taâm töï huùt, bôm phun tia hoaëc bôm tay. Quy phaïm quy ñònh treân caùc taøu töï haønh coù coâng suaát > 300ml phaûi coù ít nhaát hai bôm huùt khoâ ñöôïc truyeàn ñoäng . treân caùc taøu coù chieàu daøi L ≤ 25m thì moät trong caùc bôm huùt khoâ coù theå ñöôïc daãn ñoäng töø maùy chính coøn bôn thöù 2 coù theå laø bôm tay hoaëc bôm phun tia. Treân caùc taøu coù chieàu daøi ≤ 91,5m, moät trong caùc bôm huùt khoâ coù theå do maùy chính lai, coøn bôm kia phaûi ñöôïc daãn ñoäng ñoäc laäp hoaëc laø bôm phun tia neáu noài hôi laøm vieäc thöôøng xuyeân. Ñoái vôùi taøu coù coâng suaát nhoû hôn 300 maõ löïc thì moät trong caùc bôm huùt khoâ coù theå laø bôm tay, coøn bôm kia laø bôm phun tia. Qui phaïm coøn cho pheùp söû duïng bôm daèn taøu ñoäc laäp, bôm veä sinh, bôm duøng chung coù ñuû löu löôïng, bôm cöùu hoûa laøm bôm huùt khoâ vôùi ñieàu kieän vieäc huùt khoâ buoàng maùy khoâng duøng bôm cöùu hoaû. Vieäc boá trí ñöôøng oáng vaø caùc nhaùnh huùt khoâ phaûi ñaûm baûo huùt khoâ ñöôïc baát kyø khoang kín nöôùc naøo baèng moät bôm baát kyø trong soá nhöõng bôm ñaõ neâu. Vieäc boá trí heä thoáng huùt khoâ ñaûm baûo khoâng ñeå nöôùc ngoaøi chaûy vaøo trong taøu, cuõng nhö khoâng ñeå nhö khoang naøy sang khoang khaùc nhôø söû duïng van ñoùng moät chieàu. Caùc mieäng huùt ñöôïc boá trí nôi thaáp nhaát trong khoang, ñeå ñaûm baûo huùt kieät toaøn boä khoang keå caû khi taøu nghieâng 50 veà baát kyø maïn naøo. Trong buoàng maùy phaûi boá trí nhaùnh huùt khoâ söï coá. f. Boá trí phuï tuøng ñaùy vaø maïn Phuï tuøng ñaùy vaø maïn ñöôïc duøng ñeå nhaän nöôùc beân ngoaøi taøu cho nhu caàu laøm maùt vaø caùc nhu caàu khaùc treân taøu. Chuùng goàm coù mieäng thoâng bieån vaø van thoâng bieån cuøng vôùi löôùi loïc raùc. Trong nhieàu tröôøng hôïp ngöôøi ta boá trí theâm hoäp nöôùc bieån. Ñoái vôùi taøu trang bò thieát bò naêng löôïng Diesel, ñeå nhaän nöôùc ngoaøi maïn ngöôøi ta trang bò hai mieäng thoâng bieån (hoäp nöôùc bieån), coøn caùi kia ñöôïc boá trí döôùi ñaùy taøu ôû 11
 11. phiaù maïn kia. Mieäng huùt ñaët ôû maïn duøng khi taøu chaïy trong vuøng nöôùc caïn, coøn mieäng huùt ñaët ôû ñaùy duøng khi taøu chaïy trong vuøng nöôùc saâu hoaïc khi coù soùng hay baêng giaù. Neân boá trí van thoâng bieån ôû phiaù muõi buoàng maùy, caùch xa chaân vòt ñeå traùnh huùt phaûi khoâng khí vaøo heä thoáng laøm maùt khi taøu laøm vieäc ôû haønh trình luøi vaø phaûi boá trí caùch xa mieäng xaû phaân, ôû maïn ñoái dieän. g. Thoâng gioù vaø ñieàu hoøa khoâng khí trong buoàng maùy Söï toaû nhieät, taïo aåm cuõng nhö söï nhieãm baån khoâng khí ñöôïc ñaët tröng bôûi khí ñoäc, hôi vaø buïi nhieân lieäu vaø daàu nhôøn, laøm xaáu ñaùng keå thaønh phaàn moâi tröôøng khoâng khí beân trong buoàng maùy. Söï nhieãm baån khoâng khí do hôi vaø söï roø ræ qua caùc thieát bò, chi tieát vaø ñöôøng oáng khoâng kín, do söï boác hôi cuûa caùc saûn phaåm daàu moû ôû nhieät ñoä cao trong buoàng maùy. Ñoâi khi khí xaû hoaëc khí loø ñöôïc huùt trôû laïi buoàng maùy qua heä thoáng thoâng thoâng gioù do maøn khoùi phuû boong trong vuøng nhaän khoâng khí cuûa heä thoáng thoâng gioù. Cheá ñoä aåm nhieät cuûa buoàng maùy ñöôïc ñaët tröng bôûi nhieät ñoä cao cuûa khoâng khí, ñeán 400C. nhieät ñoä trong buoàng maùy ñaët bieät cao khi taøu hoaït ñoäng trong vuøng nhieät ñôùi nhö ôû nöôùc ta, luùc naøy ñoä aåm töông ñoái cuûa khoâng khí trong buoàng coù theå ñaït tôùi (80- 85)%. Cöôøng ñoä toûa nhieät treân dieän tích laøm vieäc trong buoàng maùy chöøng (350-500) W/m2 , ñoâi khi ñaït tôùi 700W/m2. ñoä cheânh nhieät ñoä khoâng khí theo phöông thaúng ñöùng vaø phöông naèm ngang ñaït ñeán (15-200C). Cöôøng ñoä toûa nhieät vaø böùc xaï nhieät töø caùc beà maët noùng cuûa trang thieát bò laøm naâng cao nhieät ñoä vaø ñoä aåm khoâng khí trong buoàng maùy vaø traïm ñieàu khieån, tính linh ñoäng keùm vaø ñoä nhieãm baån cuûa khoâng khí trong ñieàu kieän thoâng gioù töï nhieân coù theå taùc ñoäng xaáu ñeán nhaân vieân vaän haønh maùy. Chính vì vaäy, buoàng maùy taøu thöôøng ñöôïc trang bò heä thoáng thoâng gioù hoaëc ñieàu hoaø khoâng khí. Nhieät ñoä vaø ñoä aåm töông ñoái cuûa khoâng khí, cöôøng ñoä toûa nhieät vaø ñoä tinh khieát cuûa khoâng khí laø caùc chæ tieâu vi khí haäu trong buoàng maùy. Khi nhieät ñoä khoâng khí trong vuøng laøm vieäc vöôït quaù trò soá cho pheùp thì ngöôøi ta duøng luoàng khoâng khí thoåi maùt cho nhaân vieân phuïc vuï vôùi v ≤ 4m/s vaø nhieät ñoä khoâng khí döôùi 180C ôû khoaûng caùch toái thieåu laø 1,5m. Veà muøa heø ñoä cheânh leäch cuûa khoâng khí beân trong vaøbeân ngoaøi khoâng quaù 50C. Ñeå caûi thieän ñieàu kieän vi khí haäu trong buoàng maùy ñaït ñöôïc chæ tieâu vi khí haäu, caàn phaûi trang bò heä thoáng thoâng gioù vaø ñieàu hoaø khoâng khí trong buoàng maùy. Heä thoáng thoâng gioù trong buoàng maùy: ▫ Tuøy thuoäc vaøo löôïng chieám nöôùc cuûa taøu vaø coâng suaát cuûa thieát bò naêng löôïng maø heä thoáng thoâng gioù buoàng maùy coù caùc kieåu : nhaân taïo hay töï nhieân. Ngoaøi ra coøn coù kieåu phoái hôïp: huùt vaøo töï nhieân, thaûi ra nhaân taïo: huùt vaøo nhaân taïo, thaûi ra töï nhieân; huùt vaø thaûi ra ñeàu coù hình thöùc laø töï nhieân vaø nhaân taïo. ▫ Kieåu thoâng gioù töï nhieân ñöôïc söû duïng treân caùc taøu coù coâng suaát nhoû hôn 220kW. 12
 12. ÔÛ heä thoáng thoâng gioù töï nhieân, vieäc caáp khoâng khí vaøo buoàng maùy ñöôïc thöïc hieän ▫ nhôø söùc gioù töï nhieân hay söùc gioù ñöôïc taïo ra trong khi taøu chaïy. Khoâng khí ñöôïc thoåi qua oáng thoâng gioù töø boong hôû nhôø thieát bò ñoùn gioù coù daïng maët khæ (coù löôùi baûo veä choáng caùc vaät laï rôi vaøo buoàng maùy) vaøo buoàng maùy saâu ñeán 2.2m tính töø maët saøn buoàng maùy ñeán boong. Khoâng khí baån mang theo löôïng thöøa thoaùt ra ngoaøi qua cöûa aùnh saùng hay cöûa buoàng maùy. ▫ Thaønh phaàn cuûa heä thoáng thoâng gioù nhaân taïo goàm coù: caùc thieát bò nhaän khoâng khí, caùc thieát bò quaït gioù höôùng truïc vaø ly taâm, caùc phuï tuøng ñoùng kín chuyeån maïch, thieát bò haáp thuï aâm, caùc thieát bò choáng löûa, thieát bò phaân phoái khí, caùc ñöôøng oáng khoâng khí töø thieát bò nhaän ñeán thieát bò phaân phoái khí. ▫ Kieåu thoâng gioù vaøo nhaân taïo ñöôïc duøng trong nhöõng vò trí tích tuï nhieät löôïng thöøa vaø khí ñoäc haïi nhieàu (caùc taám chaén caùch aâm cuûa ñoäng coâ Diesel, buoàng noài hôi ñoäc laäp, vuøng boá trí caù keùt nhieân lieäu, daàu nhôøn, thieát bò phaân ly…), cuõng nhö trong haàm truïc. 13

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản