intTypePromotion=3

Hướng dẫn thực hành Adobe Photoshop Cs4 bằng hình minh họa: Phần 1

Chia sẻ: Le Na | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:241

0
193
lượt xem
69
download

Hướng dẫn thực hành Adobe Photoshop Cs4 bằng hình minh họa: Phần 1

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu Thực hành Adobe Photoshop Cs4 bằng hình minh họa: Phần 1 gồm nội dung 6 chương đầu Tài liệu. Nội dung phần này trình bày các bước ban đầu với Photoshop, tìm hiểu các đặc điểm cơ bản về Photoshop, thay đổi kích cỡ của hình ảnh, tạo các vùng chọn, xử lý các vùng chọn.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hướng dẫn thực hành Adobe Photoshop Cs4 bằng hình minh họa: Phần 1

 1. HOÀNG PHƯƠNG - MINH DŨNG • Tim hiểu các điểm cơ bản vế Photoshop • Thay đổi độ phán giải của một ảnh • Tạo các vùng chọn, tô và vè bằng màu sắc • Lam việc với các lớp và bộ lọc • Vẽ các hình dạng • Thêm và xử lý các Uyer. minh • Tự động hóa các công việc • Lưu và ỉn ảnh...
 2. B ạn đọc th â n mến! Nhằm đáp ứng nhu cầu tự học và p h á t huy khả n ăng về công nghệ thông tin của mỗi cá nhân chúng ta. T hiết nghĩ, mọi người tro ng chúng t a ai cũng mong muốn mình được học hỏi và hiểu biết nhiều hơn trong bối cảnh xã hội hóa công nghệ thông tin ngày nay. Qua đó, chúng tôi nhóm biên soạn xin chân trọng giới thiệu đến quý bạn đọc bộ sách thực h à n h về phần mềm Photoshop CS4 mà hầu như ngày nay đang được các bạn sinh viên học sinh ưa chuộng và học tập n h ă m bổ sung kiến thức cho nhu cầu về công nghệ xứ lý ảnh nói chung và In te rn e t nói riêng. Bộ sách này chúng tôi đã thực hành và nghiên cứu kỹ từng chi tiết các tác vụ mới của Photoshop với những tính năng vượt trội và th ú vị hơn những phiên b ản trước đây như: + Làm việc với các công cụ trên hộp công cụ S ử dụ n g c á c thước và các đường gióng + Thay đổi độ phân giải củ a m ột ảnh + T ạo c á c vùng chọn + Xử lý c á c vùng chọn -f Tô và vẽ bằng m àu sắc -f Điều chỉnh m àu sắc Làm việc với các lớp •f Áp dụ n g c á c kiểu lớp + Áp dụ n g c á c bộ lọc 4* Vẻ c á c hình dạng 'i- T h êm và xử lý chừ (type) T ự động h ó a công việc củ a bạn -f Lưu vả in ảnh v.v... C húng tôi m ong rằ n g qua bộ sách này sẽ đáp ứng n h u cầu bạn đọc tro n g việc học th iế t k ế nói chung và xử lý ả n h nói riêng. Và chúng tôi luôn luôn mong muốn sự đóng góp ý kiến quý b ấ u chân th à n h của quý b ạ n đọc nếu có gì sai sót trong quá trìn h b iê n soạn, để sách h o àn th iệ n hcfn trong những lần tá i bản sau. Chúc b ạ n t h à n h công! N h ó m b iê n so ạ n
 3. t ằ ý\ . pđ w 'rt 1 • \ vi v - '- : • . -ĩ 9 * ệ ■. V í • I,* « • •i r' .>■* « ‘; ••V * : I í' • '/ . . . •.- ’■ ■'■ •• * * v ' - r ' '•* í* •'•'■ > ■ .• - ■ • - • ■»w , • *• , V.* * • • • . -èí '"vv* ’ ’ • v'-' - .. • • í. X ' ■ • ^ '■.Vv=^ : / ' ., ■ • í •. •• : • i- ■ ■ < ■
 4. Thực h a n h Photoshop CS4 bang h in h rninh hiiH 7 / d ữ X iơ n fiáỉ dầu vớỉ Photoshop ^ :1 ' 1 1 V^ sam K o Wm Bạn c ó qu an tâ m đ ế n việc tạo, chính sửa và tối ưu hóa c á c ả n h c h ụ p kỳ th u ậ t s ô trên máy ánh cúa mình k h ô n g ? Chương này giới thiệu về Adobe Photoshop, m ột trình ứng dụ n g p h ầ n m ề m đ ể làm việc với các ánh kỷ th u ậ t số .
 5. 8 Thực h à n h Photoshop CS4 bằn g h ìn h m in h họa -àm việc vớ\ các hình ánh Photoshop giúp b ạ n tạo, chính sửa, k ế t hợp và tối ưu hóa các h ìn h ả n h kỹ th u ậ t sô’. Sau đó b ạ n có th ể lưu các h ìn h ả n h để in, chia sẻ th ô n g qua e-m a il, xuâ” bản trực tuyến, và xem t trên th iết bị cầm tay, chẳng hạn như iPod. Xií lý các ảnh chụp Như tê n của nó, Photoshop x uất sắc tron g việc chinh sửa các ả n h chụp kỹ th u ậ t sô*. B ạn có th ể sử dụ n g chương trìn h này đê’ tạo ra các th a y đổi tin h vi, chẳng h ạ n n hư điều ch ỉn h m àu sắc tron g m ột ả n h chụp kỹ t h u ậ t số hoặc m ột án h quét, hoặc bạn có th ể sử dụng các bộ lọc tin h vi để làm cho các ảnh chụp n h a n h của bạn trôn g giông như m ột ả n h nghệ th u ậ t trừu tượng. Xem chương 7 để biết th êm th ồ n g tin về việc điều chính m àu sắc và chương 10 để b iết th ê m th ô n g tin về các bộ lọc.
 6. Thực h à n h Photoshop CS4 bang hình minh họa Vể cá c hình Inh T ính n ă n g vẽ của Photoshop giúp nó trở th à n h m ột công cụ m inh họa xuất sắc cũng như m ột bộ ch ỉn h sửa h ìn h ảnh. B ạn có thế’ á p dụng m àu sắc hoặc các m ẫu và các hìn h ả n h của m ìn h với đủ loại kiểu cọ. Xem chương 6 để b iết th êm thông tin về việc áp dụng màu. Ngoài ra, b ạ n có th ể sử dụng các công cụ đo vẽ địa h ìn h để tích h ợ p các m ẫu tự được số hóa và các chữ th à n h các hình ản h. Xem chương 12 để biết th ê m th ô n g tin về chữ (type). B ạn cũng có thế tạo ra các hìn h d ạ n g h ìn h học, các hình dạng n à y sẽ được trìn h bày trong chương 1 1 . Tạo m ột tranh c ắ t dán kỹ thuật 50 Bạn có thể k ế i hỢp các th à n h phần cùa ảnh khác nhau tro ng Photoshop. Các thảnh phần k ế t hợp cúa b ạ n có thể bao gồm các ản h chụp, ả n h quét, text hoặc bất cứ gì khác m à b ạ n có thê' lưu trên máy tín h dưới đ ạng một ảnh kỹ thuật số. B ằng cách đ ặ t các th à n h phần vào tron g Photoshop trên các lớp riêng biệt, b ạ n có thể di chuyển, biến đổi và tùy biến chúng một cách độc lập vởi nhau. Xem chương 8 để biết th ê m th ô n g tin về các lớp.
 7. 10 Thực h à n h Photoshop CS4 bằng h ìn h m in h họa Truy cệp, t ố chLÍc vằ hiển thị các hình ẩrih Giao diện Bridge của Photoshop cung cấp m ột công cụ dễ sử dụng để truy cập và xem trước các hình á n h dược lưu tr ê n m áy tính cúa bạn. Xem p h ần “Duyệt tìm m ộ t á n h tro n g B rid g e ” tro n g chương này. Với Bridge, b ạn có thê’ dễ dàng theo v ế t các hình ả n h với thông tin mô tả , chẳng h ạ n như chúng được chụp ớ đâu hoặc khi nào. Sau đó b ạ n có thế sử dụng th ô n g tin đó để phân loại các h ìn h ả n h củ a m ình. Photoshop cũng cung câ’p các cách hữu ích đê h iế n th ị các ảnh của bạn sau khi b ạ n chình sửa chúng. Bạn có thê’ hiển thị chúng dưđi d ạ n g m ộ t n h ó m -trong “phòng trưng bày ả n h Web” hoặc k ế t hợp m ộ t số ả n h liê n tục th à n h m ột bức tra n h to à n cánh. Xem chương 13 để biết th ê m chi ,ảm v\ệc vói các ánh tiết. Sau khi b ạ n chỉn h sửa công việc cúa m ìn h , bạn có th ể sử dụng các ả n h th eo n h iề u c á c h k h á c n h a u . P h o t o s h o p cho phép b ạ n in các ả n h cúa mình, lưu chúng theo một dạng phù hợp đế đưa lên một tra n g Web hoặc đế gứi e-mail, hoặc chuẩn bị chúng dể sừ dụng cho một chưưng tr ìn h đ à n trang, Xem chương 14 để biết thêm th ò n g tin về việc lưu các ả n h theo các định dạng khác nhau cũng như in chúng.
 8. Thực h àn h Photoshop CS4 l);'ing h'sĩih minh lii a lỉ Tìm hiểu Photoshop C á c c ô n g cụ CLÌa P hotoshop cho p h ép bạn dì chuyến, tò màu, tạo kiểu dáng và thêm t e x t v à o t r o n g các hình á n h của bạn. Bạn có thê’ tô’i ưu hóa độ tương p h ản và độ sáng của các bức ả n h chụp hoặc b iế n đối chúng th à n h các tá c phẩm thú vỊ nghệ th u ật bằng cách áp dụng các bộ loc. Tìm hiếu các pixeí Các bức á n h kỹ th u ật sò tro n g P h o to sh o p gồm có các ô vuông màu đồng n h ấ t nhỏ xíu được gọi là các ị)ixel. Photoshop làm phép th ầ n th ô n g của m ình bằng cách sắp xếp lại và tò m àu các ó vuông này. N ếu bạn phóng to, b ạ n có thế nhìn t h â y các pixel liinh t h à n h n ê n ảnh. Đi- b iế t th ê m thông tin về công cụ Zoom, hãy xem chương 2 .
 9. 12 Thực h à n h Photoshop CS4 bàn g h ìn h m inh họa Chọn cấc pixel của bạn Đê chinh sửa các pixel cụ th ể trong ả n h của bạn , trước tiên bạn phải chọn chúng bằng cách sử dụng m ột tro n g các công cụ chọn của Photoshop. Bạn có th ể thực h iệ n việc chọn lựa b ằn g cách sứ dụng công cụ Marquee UJ“ hoặc tín h n ăn g chọn tự đo b ằn g cách sử dụng công cụ Lasso. Xem chương 4 đê’ b iế t th ê m th ô n g tin về các côn,g cụ chọn. Photoshop cũng có m ột sô” lệ n h có th ể giúp b ạ n chọn các vùng cụ th ể của hìn h ản h , chẳng h ạ n như m ột m àu sắc nào đó hoặc m ột dãy màu. Các cọ đậc biệt trong Photoshoo cho phép bạn chọn các đối tượng tron g ả n h của m ình dựa trê n mức độ tương p h ản với nền. Td màu Sau khi chọn các pixel, b ạ n có thê á p dụng m àu vào chúng bằng cách sử dụng các công cụ Brush, Airbrush, P ain t Bucket, và Pencil của Photoshop. Bạn cũng có th ế tô các vùng chọn b ằng các m àu đồng n h ấ t hoặc các m àu b án trong suốt, các mẫu, hoặc các pixel được sao chép từ m ột p h ần khác của ản h. Việc tô m àu được trìn h bày tro ng chương 6 . Các công cụ tô đặc b iệt giúp bạn phú lên các đối tượng trong ảnh cúa b ạn, hoặc loại bỏ các đô’m bụi, các v ế t xước, và các kh iếm khuyết từ m ột bức ả n h quét.
 10. Thực h à n h Photoshop CS4 hằng hìnỊi minh h ọ a _________________ 13 Điểu chĩnh màu ôắc Bạn có th ể làm sáng, làm tối hoặc thay đối sắc độ của các m àu ở các phần cùa ảnh băng công cụ Dodge, Burn, và các công cụ tương tự của Photoshop. Các lệnh khác hiển thị các hộp thoại tương tác cho phép bạn thực hiện việc diều chỉnh màu sắc trê n quy mô lớn, vì vậy bạn có thế’ chỉnh sửa các bức ả n h chụp kỷ thuật sô’ quá sáng hoặc quá tôi. Xem chưcmg 7 đế b iết th êm chi tiết. Ấp dụng các kiấu và oấc bộ iọc Các kiểu lớp của Photoshop cho phép bạn dễ dàng bổ sung thêm các bóng đố, các đường viền Ichung, và các hiệu ứng k h ác vào các ánh. Bạn cũng có thê’ thực hiện các hoạt động xử lý m àu sắc phức t ạ p hoặc các hoạt động làm biến dạng bằng cách sử dụng các bộ lọc. Các bộ lọc có thè làm cho h ìn h ả n h của bạn trông giống như một bức tranh thuộc trường phái â n tượng, làm sãc nót hoặc làm mờ các h ìn h ảnh, biến (lạng các hình ả n h theo nhiều cách khác nhau. Chương 9 và ỈO trình bày các hiệu ứng và các bộ loc.
 11. 14 Thực h à n h Photoshop CS4 bằng h ìn h m inh họa Thêm chữ (typ e) Các công cụ type của Photoshop giúp b ạn dễ d àn g đưa các tiêu đẽ và các n h ã n vào trong hình ảnh của m ình, Bạn có t h ể kết hợp các công cụ n à y với các lệnh hiệu ứng đặc b iệ t ciia chương trìn h để tạo ra m ột kiểu chử cong, 3D hoặc kiểu chữ có màu sắc lạ thường. B ạn có th ế tìm h iể u th ô n g tin về chữ tro n g chương 12 .
 12. Thực h à n h Photoshop CS4 hang hìĩih ĩĩiinh họa 15 Khở\ Photoshop trên một máy sính cá nhân Bạn có th ể khơi động Photoshop tivn niộl ma\ tín h cá n h â n (PC) rồi b ắ t đầu tạo và chỉnh sửa các hình anh kv ihuậi sò’. Kbởì động Photoshop trên một máy tính cá nhân 1. Nhấp Start. 2. Nhấp P rogram s. 3. Nhấp A d ob e P h o to sh o p CS4. U I, * ^ A«»« C5»5 C5
 13. 16 Thực h à n h Photoshop CS4 bàng h ìn h m inh họa Photoshop khởi động. M [Ịj tt Q ^ . H £ t
 14. Thực h à n h Photoshop CS4 Làng hình minh họ8i__________________ £7 Khởi độr\ạ Photoshop trên máy Mac Bạn có th ể khởi động Photoshop tríMi mội máy Mac và b ắ t đầu tạo và chính sửa các h ìn h ả n h kỹ th u ậ t H ố . Khcỹi động Photoshop trên máy Mac 1. Trong Pinder, n h ấp Applications, 2. N h ấp folder Adobe Photoshop CS4 . 3. N hấp đúp biểu tượng Adobe Photoshop CS4. ' i Vị iri chinh xdc a ía hiểu UiỢĩig Aílohi’ PhoioslioỊi i:ó thể khác, tùy thuộc vảo việc hạn càí ẩợi phần mềm nhií' thế nao.
 15. 18 Thực h à n h Photoshop CS4 bằng h ìn h m inh họa Photoshop khởi động. "8 ỹtotoCp ĩm ĩdĩĩ L»ĩ»r*Xĩĩtt^73í#r""árĩỹĨH ĩõ Wĩõ W
 16. Thực h à n h Photoshop CS4 b à n g hiiih i n i n h h o a ___________________ VÙ làm v\ệc của Phơtoshơp Y\(^ Trong Photoshop, bạn mơ các hình a:\h ky tl nậi sù’ iro n g c ử a sổ ánh chính và sứ dụng m ột tậ p hợp cãc công cụ. (ỉì
 17. 20 Thực h à n h Photoshop CS4 bằng h ìn h m in h họa Ỡ / A* * h Adn 3 n^ s D /'rO H ?" M o A C :m « W r 4 B ~ ' ;« o » * J W # ^ w i ' « I I ^ *« ••• I I ft ) ! > t « ỉiM liM C C M t t lin ầ l ỵ[ 'ý *• > ' i. 7' aV V 1 ^ 0 Ỡ T M »■>BM > n r » « iH A* M*• Tìm các hình ánh cho các ấự án của bạn B ạn có th ể lấy các tà i liệu thô để làm việc trong Photoshop từ nhiều nguồn khác nhau. 3 ắ t đầu tạ o m ột ánh tử ban đầu Bạn có thê’ tạo ra m ộ t ả n h Photoshop từ ban đầu bàng cách mớ một canvas (nền vẽ) trô n g tro n g cửa số’ ảnh. Sau đó b ạ n có thế’ á p dụng m àu sắc và các m ẫu với các công cụ tô của Photoshop hoặc c ắ t và dán các p h ần của các h ìn h ả n h khác để tạo ra m ột ả n h k ế t hợp. íỉ ã y xem p h ần “Tạo m ột ả n h m ới” để b iết th ê m th ô n g tin về việc mở m ột canvas trông. fO Ỉ
 18. Thực h à n h Photoshop CS4 bàng hình minh họa__________________2 / Các ảnh chụp kỹ thuật s ố Các m áy ả n h kỹ th u ậ t sô’ là một cách rát hav để đưa các h ìn h ả n h kỹ th u ật sô’ vào m áy tín h của bạn. Hầu hẽi máy ánh kỹ th u ậ t số đều lưu hình ả n h của chúng ở dạng JPE C hoặc 'riKl'\ đây là các dạng m à bạn có th ể mờ và chỉnh sửa trong Photoshop. Các công cụ điều chỉnh màu sắc của chương trìn h này rấ t tuvột vời clío việc chính sửa m àu sắc và các v ết ô' tro n g các ả n h chụp kỹ thuật sỏ’- Cấc ảnh chụp và ảnh nghệ thuật được cỊuét Một m áy qu ét (scanner) cho bạn một cách ré tiền để chuyển đổi nội dung h iệ n có t r ê n giấy hoặc trên slide thành dạng kỹ th u ậ t sô” Bạn . có th ể quét các ả n h chụp hoặc ảnh nghệ thuật vào m áy tín h của m ình, tin h ch ỉnh và tạo kiểu cho chúng trong Photoshop, rồi xuâ't chúng sang m ộ t m áy in màu. Đê’ tự động tách cãc ả n h chụp đã được quét với n hau dưới d ạn g m ột hình ánh đơn, hãy xem chương 3.
 19. 22 Thực h à n h Photoshop CS4 bang h ìn h m in h họa Các biíc ánh chụp trự c tuyến có th ế nhận được Có nhiều Web site làm nổi b ậ t các hình ảnh ơ tro ng các m iền công cộng hoặc có săn cho mục đích sử dụng phi thưưng mại. Wikimedia Commons (http://com m ons.wikim edia.org) là m ột site như th ế . Nếu bạn có ít tiề n để chi tiêu, bạn có th ể đăng ký sử dụng các h ìn h ả n h từ các \Veb site m icrostock. còn được gọi là các h ìn h ả n h chi phí th â p có th ế t ả i xuông. iS to ckP h oto (w w w .istockphoto.com ) là m ộ t site microstock phô’ biến. Xác lập Preferences Hộp thoại Preferences của Photoshop cho phép bạn thay đổi các xác lập mặc định và tùy biến diện mạo cùa chương trình. .\X y
 20. Thực h à n h Photoshop CS4 iiĩnli mi^li họ:H 23 Xác lập Preferencee 1. N hàp E d it (P h o to sh o p tiv n mộl tn?íV 2. Nhấp P r e í e r e n c e s . 3. Nhấp G e n e r a l. ii (Ã n> ỉ « ĩii* :c> 1 É S 5 ĨV T IA L S » - 3 « o ít' ••/n « Jứ 'HA 5* ■ p u /* ✓ ầ. ừ X T u t* * t• » V rt~ ■< 0 > ytỵ\ Hộp thoại Preferences xuất hiện và hiến thị Lũy chọn General. P FM « r«« n M c« (p> w lm9 ] t9 » « ? ' V' b 1* ;i *' L CỌ 4. Nhấp ở đây đế chọn hộp thoại nào xuất hiện khi bạn chọn m ột màu.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản