intTypePromotion=1

hướng dẫn thực hành chế độ báo cáo tài chính doanh nghiệp: phần 1

Chia sẻ: Thangnam Thangnam | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:268

0
143
lượt xem
27
download

hướng dẫn thực hành chế độ báo cáo tài chính doanh nghiệp: phần 1

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

phần 1 cuốn sách "hướng dẫn thực hành chế độ báo cáo tài chính doanh nghiệp" giới thiệu các vấn đề sau: những vấn đề cơ bản về báo cáo tài chính, hướng dẫn thực hiện các qui định về báo cáo tài chính theo chế độ kế toán doanh nghiệp, hướng dẫn lập và trình bày hệ thống báo cáo tài chính năm. mời các bạn tham khảo

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: hướng dẫn thực hành chế độ báo cáo tài chính doanh nghiệp: phần 1

 1. H N IH 3 I V ! N V 8 1 V H X V H N (900Z-S-0Z Aefiu 3ia-Q0/9003/fi L os qujp laAnO oaui i|uei| ues) □ □ . u i 0 D a H N V H O flH i N U O D N O flH h n ih o i y i 0 g N 3 I1 ONDjDHd N 3 A D 9 N S I
 2. TS. NGUYEN PHUCfNG LIEN BO TAl CHINH , HUONG DAN THtfC HANH A A f I \ I u k I I (Ban hanh theo Quyet djnh so 15/2006/QD-BTC ngay 20-3-2006) t o N H A XU AT BAN T A l CHINH
 3. L d l NOI DAU Ke toan la mot phUdng tien dUdc sU dung de thu thap, do luting, danh gia, va truyen dat nhutng thong tin kinh te, tai chfnh ve qua trinh hoat dong kinh doanh cua doanh nghiep, nhU cac thong tin ve thu nhap, chi tieu, tai san, nd phai tra, von chu sd hufu, ket qua kinh doanh, va cac luong tien. Do la tat ca cac thong tin kinh te, tai chfnh cd ban nham trd giup cho cac ca nhan, doanh nghiep hay cac to chiic ra cac quyet dinh can thiet de hoan thanh cac muc tieu kinh te cua ho. Cac thong tin nay dUOc trinh bay du6i hinh thiic cac Bao cao tai chfnh de cong bo cho nhiing ngiidi ben ngoai doanh nghiep sii dung. Do do B a o c a o ta i ch in h thiic hien chiic nang la cong cu truyen dat dinh ky cac chi tieu hoat dong kinh doanh trong ky ditdc bao cao, va tinh trang tai chinh cua cac doanh nghiep vao mot ngay nhat dinh (ngay bao cao). De bao cao tai chfnh phat huy dUdc tac dung hQu fch la cong cu trd giup cho ngUdi sii dung trong viec ra cac quyet dinh kinh te hdp ly va hieu qua, thi cac bao cao nay phai cung cap cac thong tin kinh te, tai chfnh trung thufc va hdp ly. Nhtim dat ditdc dieu do, tai Dieu 29 Luat Ke toan quy dinh: “Bao cao tai chfnh dUdc lap theo chuan mUc ke toan va che do ke toan dung de tong hdp va thuyet minh ve tinh hinh kinh te, tai chfnh cua ddn vi ke toan”. Dong thdi quy dinh cac doanh nghiep phai tuan thu viec cong bo" cac bao cao tai chfnh b^t buoc, gom: - Bang can doi ke toan; - Bao cao ket qua hoat dong kinh doanh; •> V - Bao cao lUu chuyen tien te; - Ban thuyet minh bao cao tai chfnh. Bo Tai chfnh da ban hanh hai chuan miic va He thong ve bao cao tai chfnh doanh nghiep:
 4. L d l NOI DAU Ke toan la mot phUdng tien dUdc sU dung de thu thap, do lifting, danh gia, va truyen dat nhufng thong tin kinh te, tai chfnh ve qua trinh hoat dong kinh doanh cua doanh nghiep, nhif cac thong tin ve thu nhap, chi tieu, tai san, nd phai tra, von chu sd hufu, ket qua kinh doanh, va cac luong tien. Do la tat ca cac thong tin kinh te, tai chfnh cd ban nham trd giup cho cac ca nhan, doanh nghiep hay cac to chiic ra cac quyet dinh can thiet de hoan thanh cac muc tieu kinh te cua ho. Cac thong tin nay dUdc trinh bay du6i hinh thiic cac Bao cao tai chfnh de cong bo cho nhufng ngifdi ben ngoai doanh nghiep sii dung. Do do B a o c a o ta i ch in h thUc hien chufc nang la cong cu truyen dat dinh ky cac chi tieu hoat dong kinh doanh trong ky dM c bao cao, va tinh trang tai chinh cua cac doanh nghiep vao mot ngay nhat dinh (ngay bao cao). De bao cao tai chfnh phat huy dUdc tac dung hufu fch la cong cu trd giup cho ngUdi sii dung trong viec ra cac quyet dinh kinh te hdp ly va hieu qua, thi cac bao cao nay phai cung cap cac thong tin kinh te, tai chfnh trung thdc va hdp ly. Nham dat ditdc dieu do, tai Dieu 29 Luat Ke toan quy dinh: “Bao cao tai chfnh dUdc lap theo chuan mUc ke toan va che do ke toan dung de tong hdp va thuyet minh ve tinh hinh kinh te, tai chfnh cua ddn vi ke toan”. Dong thdi quy dinh cac doanh nghiep phai tuan thu viec cong bo' cac bao cao tai chfnh bat buoc, gom: - Bang can doi ke toan; - Bao cao ket qua hoat dong kinh doanh; - Bao cao lUu chuyen tien te; - Ban thuyet minh bao cao tai chfnh. Bo Tai chfnh da ban hanh hai chuan miic va He thong ve bao cao tai chfnh doanh nghiep: F,
 5. - Chuan mUc so 21 “Trinh bay bao cao tai chfnh” theo Quyet dinh so 234/2003/QD-BTC ngay 30-12-2003; va - Chuan mUc so 27 “Bao cao tai chfnh giufa nien do” theo Quyet dinh so 12/2005/QD-BTC ngay 15-02-2005; - He thong bao cao tai chfnh theo Che do ke toan doanh nghiep ban hanh theo Quyet dinh so" 15/2006/QD-BTC ngay 20-3-2006. Theo quy dinh hien hanh tai cac van ban neu tren, co doanh nghiep phai cong bo ca he thong bao cao tai chfnh nam va bao cao tai chfnh quy, hoac chi cong bo he thong bao cao tai chfnh nam. De giai thfch va hii6ng dan cu the viec van dung cac van ban phap ly neu tren, cuon sach Hiidng dan bao cao tai chinh doanh nghiep (ban hanh theo Quyet dinh so 15/2006/QD-BTC ngay 20-3-2006) diidc bien soan nh^m trd giup cho cac doanh nghiep va nhutng ngifdi svf dung thong tin ke toan doanh nghiep nham phuc vu cho cong viec va muc dfch cua minh, cung nhu cac doi tifdng hoc tap va nghien ciiu ke toan co the nam bat va van dung cac chfnh sach ke toan neu tren mot cach hieu qua. Noi dung cuon sach gom nhiing vain de va ket cau nhit sau: - Chiidng I - Nhiing van de cd ban ve Bao cao tai chfnh; - Chiidng II - Hudng dan thiic hien cac quy dinh ve Bao cao tai chfnh theo che do ke toan doanh nghiep (ban hanh theo Quyet dinh so" 15/2006/QD- BTC ngay 20-3-2006); - Chiidng III - Hiidng dan lap va trinh bay he thong Bao cao tai chfnh nam; - Chiidng TV - Hu6ng dan lap va trinh bay he thong Bao cao tai chfnh giCia nien do. V6i nhufng noi dung neu tren, cuon sach giai thfch: Nhiing luan diem ccf ban ve bao cao tai chinh; Cac yeu cau va nguyen tac chung ve lap va trinh bay bao cao tai chinh; Hiidng dan thiic hien cac quy dinh ve bao cao tai chinh theo che do ke toan doanh doanh nghiep; Xac dinh cac thong tin kinh te, tai chinh ccf ban can thiet trinh bay tren moi bao cao tai chinh nam va quy; Cac nguyen tac, quy tac ke toan va giai thich cac khai niem, tieu chuan, phan loai, danh gia, thdi diem ghi nhan cac chi tieu “Tai san, Ncf phai trd, Von, Chi phi, Thu nhap, cac luong tien” cong bo" tren he thong bao cao tai chfnh; hiidng dan thiic hanh quy trinh thu thap va xii ly thong tin ke toan cung cap cho viec lap cac bao cao tai chinh; Giai thich va hiidng dan lap va 6
 6. trinh bay cac bao cao tai chinh quy va nam, theo cac van ban phap quy ve che do bao cao tai chinh da neu tren. Hy vong rSng, cuon sach se dap ufng dUdc nhiing van de ma cac doc gia quan tarn. Tuy nhien, trong qua trinh bien soan mac du da co nhieu co gang, song khong the tranh khoi nhiing han che nhat dinh, tac gia chan thanh mong nhan dUdc nhieu y kien dong gop cua ban doc, de lan xuat ban sau se dat dUdc noi dung hoan thien hdn. Xin chan thanh cam dn. Tac gia 7
 7. MUC • LUC • Ldi noi dau CHl/CfNG I - NHUNG VAN DE Cd BAN VE BAO CAO TAI CHINH I. Stf hinh thanh, khai nien, muc dich va y nghia cua Bao cao tai chinh 1. Su hinh thanh 2. Khai niem, va y nghia 3. Muc dich II. CAc yeu cau va nguyen tac chung ve lap va trinh bay bao cao tai chinh 1. Cac yeu cau chung ve lap va trinh bay bao cao tai chinh 2. Cac nguyen tac chung ve lap va trinh bay bao cao tai chinh III. Cac nguyen tac ke toan cd ban ap dung khi lap va trinh bay cac bao cao tai chinh 1. Mot so khai niem hoac gia dinh la cci sd cua nguyen t4c ke toan 2. Cac nguyen tac ke toan cd ban IV. Khai niem, tieu chi, va phan loai “Tai san, Nof phai tra, Von chu so?hufu, Chi phi va Thu nhap” cua doanh nghiep V. Nguyen tac danh gia va ghi nhan “Tai san, Nguon von, Chi phi va thu nhap” cua doanh nghiep VI. Cac tai lieu ke toan cung cap thong tin ke toan cho viec lap va trinh bay bao cao tai chinh L Chiing tif ke toan (ban hanh theo Quyet dinh so 15/2006/QD-BTC ngay 20-3-2006)
 8. 2. Tai khoan ke toan (ban hanh theo Quyet dinh so 15/2006/QD-BTC ngay 20-3-2006) 66 3. So ke toan 76 4. Bao cao tai chfnh 77 VII. Quy trinh thu thap, xif ly so lieu ke toan cung cap cho viec trinh bay bao cao tai chinh (chu ky ke toan) (vi du minh hoa) 77 1. Cac bii6c cua quy trinh thu thap, va ghi chep so lieu 77 2. Hiidng dan thiic hien cac biidc cong viec cua quy trinh ke toan (vf du minh hoa) 79 CHl/dNG II - HUdNG DAN THUC HIEN CAC QUY DINH VE “BAo CAO TAl CHINH” THEO CHE DO KE TOA n DOANH NGHIEP (ban hanh theo Quyet dinh so 15/2006/QD-BTC ngay 20-3-2006) 1. Doi tUdng ap dung 92 2. He thong bao cao tai chfnh cua doanh nghiep 93 3. Trach nhiem lap va trinh bay bao cao tai chfnh 93 4. Yeu cau lap va trinh bay bao cao tai chfnh 94 5. Nguyen tac lap va trinh bay bao cao tai chfnh 94 6. Ky lap bao cao tai chfnh 95 7. Thdi han nop bao cao tai chfnh 95 8. Noi nhan bao cao tai chfnh 96 9. Can cii lap bao cao tai chfnh 97 10. Cac trUdng hdp dtfdc mien lap va nop bao cao tai chfnh 97 11. Noi dung cong khai bao cao tai chfnh 98 12. Hinh thiic va thdi han cong khai bao cao tai chfnh 98 13. Kiem toan bao cao tai chfnh 99 C H l/dN G III - H l/d N G DAN LAP VA TRJNH BAY b Ao CAO TAl CHINH NAM I. Nhufng thong tin chung ve doanh nghiep 100
 9. II. Htfdng dan lap va trinh bay “Bang can doi ke toan” 100 1. Muc dich, chiic nang va noi dung 100 2. Nguyen tac can doi cua BCDKT 100 3. Cac chi tieu (cac khoan muc) cO ban va nguyen t&c trinh bay chung 101 4. Quy tac va tai khoan ke toan cac chi tieu 104 5. Co sd lap 168 6. Cac chi tieu va hinh thiic trinh bay 168 7. Noi dung, phifdng phap lap va trinh bay cac chi tieu 172 III. Htfdng dan lap va trinh bay bao cao “Ket qua hoat dong kinh doanh” 189 1. Muc dich, chiic nang va noi dung • 190 2. Cac chi tieu cd ban va nguyen tac trinh bay chung 191 3. Danh gia cac khoan muc 194 4. Quy tac va tai khoan ke toan cac chi tieu 199 5. Cd sd lap 206 6. Cac chi tieu va hinh thiic trinh bay 206 7. Noi dung, phifdng phap lap va trinh bay cac chi tieu 207 IV. Hifcfng dan lap va trinh bay “Bao cao lifu chuyen tien te” 211 1. Muc dich va y nghia 211 2. Nguyen t&c lap va trinh bay “Bao cao lifu chuyen tien te” 211 3. Cd sd lap 213 4. Yeu cau ve md va ghi so ke toan phuc vu lap BCLCTT 213 5. Cac chi tieu cd ban va nguyen tac lap va trinh bay chung 214 6. Cac chi tieu va hinh thiic trinh bay 228 7. Noi dung, phifdng phifdng phap lap va trinh bay cac chi tieu 223 V. Hifdng dan lap va trinh bay “Ban thuyet minh bao cao tai chinh” 240 1. Muc dich va y nghia 240 2. Cac chi tieu (cac khoan muc) cd ban can trinh bay 241 11
 10. 3. Hinh thiic trinh bay 242 4. Cci sd lap 260 5. Nguyen tac lap va trinh bay “Ban thuyet minh bao cao tai chinh” 260 6. Noi dung va phiidng phap lap cac chi tieu 261 C H l/dN G IV - HLfCiNG DAN LAP VA TRiNH BAY BAO CAO TAI CHINH GILfA NIEN DO I. Nhufng thong tin chung ve doanh nghiep 270 II. Nhufng van de ccf ban ve bao cao tai chinh giufa nien do 270 1. Doi tiidng ap dung 270 2. Khai nien ve ky va bao cao tai chinh giufa nien do 270 3. Hinh thiic va noi dung cua cac bao cao tai chinh giufa nien do 271 4. Cac ky ke toan phai trinh bay trong bao cao tai chfnh giufa nien do 280 5. Hiidng dan lap va trinh bay cac bao cao tai chfnh giiJa nien do 281 5.1. Bang can doi ke toan giiia nien do 281 5.2. Bao cao ket qua hoat dong kinh doanh giiia nien do 288 5.3. Bao cao litu chuyen tien te giita nien do 290 5.4. Ban thuyet minh bao cao tai chinh chon loc 294 • Quyet dinh so' 15/2006/QD-BTC ngay 20-3-2006 cua Bo Tai chfnh ve viec ban hanh Che do Ke toan doanh nghiep 297
 11. CHUdNG I - NHUNG VAN DE cd BAN VE BAO CAO TAI CHINH I. sir h i n h t h A n h , k h A i n ie m , m u c d i c h v A y n g h i a c u a b A o cA o t A i c h i n h 1. Svf hinh thanh bao cao tai chinh Ke toan la mot phifdng tien diidc s£f dung de thu thap, do liidng, danh gia, va truyen dat nhiing thong tin kinh te, tai chfnh ve qua trinh hoat dong kinh doanh cua cac doanh nghiep, thong qua viec thiic hien cac nghiep vu kinh te: mua va ban hang hoa hoac cung cap dich vu; vay va dau tii tien voin; tra liidng cho cong nhan vien, ngiidi lao dong; mua nha, xiidng, dat dai, may moc thiet bi; phan chia ldi nhuan, va thiic hien cac nghia vu doi v6i Nha niidc. Cac nghiep vu kinh te nay anh hiidng den sii hinh thanh va bien doi von kinh doanh cua doanh nghiep. Do do viec thu thap va xii ly cac thong tin ve cac nghiep vu nay diidc thiic hien gian tiep qua viec cung cap cac thong tin ve sii hinh thanh va sii van dong cua vo'n kinh doanh, ve nhiing dien bien va ket qua cua cac qua trinh hoat dong kinh doanh. Muc dich cua ke toan la cung cap nhiing thong tin ve tinh hinh tai chfnh, qua trinh dien bien va ket qua cua cac hoat dong kinh doanh, va cac luong tien, nham trd giup cho cac ca nhan hay cac to chiic ra cac quyet dinh kinh doanh de hoan thanh cac muc tieu kinh te cua ho. Nhit vay, ke toan la bo phan tat yeu va la cong cu cung tao ra hieu qua cua hoat dong kinh doanh cua mot doanh nghiep, bdi vi no co kha nang phan anh toan dien, trung thiic va khach quan ve tinh hinh tai chfnh, qua trinh dien bien va ket qua cua cac hoat dong kinh doanh, va cac luong tien; hoac phat hien ra nhiing ton tai cung nhii cung cgfp cac can cii cho viec quan ly va dieu hanh hoat dong kinh doanh mot cach co hieu qua. Ke toan thiic hien difdc chiic nang nay bang cach thu thap, xii ly va cung cap mot he thong thong tin ve thu nhap, chi tieu, tai san, cong nd, von chu sd hiiu, ket qua kinh doanh, va cac luong tien cua doanh nghiep. Do cung la tat ca cac thong tin kinh te can thiet cho cac doanh nhan trong viec ra cac quyet dinh 13
 12. kinft te, va cno yeu cau cua ccj quan thue de xac dinh nghia vu nop thue cua cac doanh nghiep. Do do, thong tin ke toan la nguon thong tin khong the thieu dUdc khong chi cho chfnh sii quan ly cua doanh nghiep ma con cho ca nhiing ngiidi sii dung khac ngoai doanh nghiep. Muc tieu cuoi cung cua ke toan la ghi nhan, xii ly va cung cap thong tin ve tai san, nd phai tra, von chu sd hufu, doanh thu, thu nhap khac, chi phi va ket qua hoat dong kinh doanh, va cac luong tien cua mot doanh nghiep. Cac thong tin nay diidc trinh bay diidi hinh thiic cac Bao cao tai chfnh de cong bo" cho nhiing ngiidi ben ngoai doanh nghiep sii dung. De cung cap he thong thong tin kinh te - tai chfnh nay nham phuc vu cho viec quan ly hoat dong kinh doanh cua doanh nghiep, va nhu cau sii dung thong tin cua nhiing ngiidi ben ngoai doanh nghiep, nhii: cac nha dau tii, ngan hang, cac to chiic tin dung khac..., ke toan sii dung mot he thong cac cong cu de thiic hien viec thu thap, xU ly va cung cap thong tin ke toan do la: Chiing tuf ke toan, Tai khoan ke toan, So ke toan va Bao cao tai chfnh. Chting tif ke toan la nhiing giay to va vat mang tin phan anh nghiep vu kinh te, tai chfnh phat sinh va da hoan thanh, lam can cii de ghi so ke toan. V6i chiic nang la phan anh tiing nghiep vu kinh te, tai chfnh rieng biet, thi viec kiem tra thiic hien ke hoach kinh doanh, sii bien doi von va nguon von kinh doanh, kiem tra tinh hinh cac quan he thanh toan v6i ngan hang, cac chu nd, tat ca cac qua trinh kinh doanh dien ra trong doanh nghiep khong the diidc giai quyet chi bang viec phan anh cac nghiep vu kinh doanh tren chiing tii ke toan. Nhiing nhiem vu nay diidc thiic hien bang viec sii dung tai khoan ke toan phan anh lan thii hai, bang viec phan loai va he thong hoa cac nghiep vu kinh te phat sinh da diidc ghi trong chiing tii vao tai khoan ke toan, theo ban chat kinh te cua cac nghiep vu nay, va phu hdp v6i cac chi tieu ke hoach, v6i nhiem vu kiem tra sii van dong cua cac loai von va nguon von kinh doanh, tinh hinh cac quan he thanh toan v6i cac chu nd. Nhii vay, Tai k h o a n k e toa n la cong cu phan anh lan thii hai, phan loai va he thong hoa cac nghiep vu kinh te, tai chfnh la doi tiidng cua ke toan. Bang viec ghi kep tat ca cac nghiep vu kinh te tren tai khoan ke toan ma ke toan da the hien moi quan he, sii phu thuoc lan nhau, la tien de cua nhau, nhiing y tiidng kinh te, va y nghia thiic tien cua chung. Do do ke toan 14
 13. da co the cung cap mot bjufc tranh trung thiic va hop ly ve ban chat kinh te cua tat ca cac nghiep vu kinh te da diidc phan anh tren chiing tii ke toan. So k e toa n la sd dung de tap hdp cac tai khoan ke toan phan anh lan hai cac nghiep vu kinh te phat sinh da diidc lap chiing tii hdp ly, hdp le, mot cach co he thong, theo thii tii thdi gian va theo noi dung kinh te cua chung. So lieu cua sd ke toan diidc dung de lap cac bao cao tai chinh tiidng ling. Thong tin ke toan dUdc cung cap tii cac sd ke toan chiia dam bao viec phan anh tong quat tinh hinh hoat donh kinh doanh, thiic trang tai chfnh, ket qua kinh doanh ma doanh nghiep dat diidc va ca viec thiic hien ke hoach tfch luy nhii the nao trong tiing ky ke toan (?). De dap ling nhu cau neu tren, Bao cao tai chinh diidc hinh thanh nhii la mot phiiOng tien nh&m tong hdp va phan anh dinh ky cac thong tin ve tinh hinh hoat dong kinh doanh va tai chfnh cua doanh nghiep trong tiing ky ke toan. Do do bao cao tai chfnh da diidc sii dung nhii la cong cu truyen dat thong tin ke toan cho ngiidi sii dung chung. 2. Khai niem, y nghia cua bao cao tai chinh Nhii tren da neu, van de cd ban la chiing tit ke toan hoac tai khoan ke toan khong phai la hinh thiic phu hdp nhat de truyen dat thong tin ke toan. Cong cu cd ban de cong bo" thong tin ke toan la bao cao tai chfnh. Ke hoach phat trien kinh doanh va xa hoi cua doanh nghiep diidc lap cho tiing ky nhat dinh (thang, quy, nam), cho nen can phai tong hdp dinh ky cac but toan tren cac tai khoan cung cap thong tin cho viec kiem tra thiic hien ke hoach cua tiing ky tiidng ling. Dieu do doi hoi can thiet phai phan tfch dinh ky thiic trang von kinh doanh va sii bien doi cua no dan den sii thay doi trong cd cau cua von kinh doanh bdi sii anh hiidng cua cac nghiep vu kinh te; xac dinh ket qua kinh doanh ma doanh nghiep dat diidc, va ca viec thiic hien ke hoach tfch luy nhii the nao (?). Dieu nay dat diidc b&ng cach dinh ky lap cac Bao cao tai chfnh cong bo" cac thong tin ve qua trinh thiic hien cac ke hoach kinh doanh thong qua cong cu quan trong nhat la Bang can doi ke toan. Bao cao nay phan anh tong von kinh doanh cua doanh nghiep theo hinh thai cu the va nguon hinh thanh chiing. Cac bao cao khac con lai phan anh cac khfa canh lien quan cua hoat dong kinh doanh cua doanh nghiep trong tiing ky diidc bao cao. Tut tfnh chat neu tren cua no, co the hieu: Bao cao tai chinh la cong cu phan anh va tong hop (truyen dat) dinh ky cac chi tieu hoat dong kinh doanh 15
 14. trong ky di/cfc bao cao, va tinh trang tai chinh cua cac doanh nghiep vao mot ngay nhat dinh (ngay bao cao). Nhii vay, cac chi tieu cua cac bao cao tai chfnh the hien cac ket qua cua viec thiic hien ke hoach kinh doanh va phat trien xa hoi trong ky dUdc bao cao, ket qua kinh doanh va tinh trang tai chfnh cua doanh nghiep vao ngay lap cac bao cao tai chfnh. Tom lai: Bao cao tai chfnh la san pham quan trong nhat cua quy trinh ke toan; no la cong cu cd ban de cong bo' thong tin ke toan cua doanh nghiep. No tong hdp va truyen dat tat ca cac so' lieu ke toan diidc phan anh tren cac tai khoan ke toan, hoac ca so' lieu tii cac chiing tut ke toan dUdc l&p va trinh bay vao bao cao tai chfnh de dap iing tot nh&'t moi nhu cau cua ngiidi s£t dung thong tin ke toan. 3. Muc dich cua bao cao tai chinh Muc dfch cua bao cao tai chfnh la cung cap cac thong tin ve tinh hinh tai chfnh, tinh hinh kinh doanh va cac luong tien cua mot doanh nghiep, dap iing nhu cau hQu fch cho so' dong nhiing ngiidi sii dung, do la: cac nha dau til hoac co tiem namg dau til, nhiing ngiidi cung cap tin dung, cac nha phan tfch tai chfnh, cac cd quan nha ml6c, va cac nha quan tri doanh nghiep, trong viec dila ra cac quyet dinh kinh te. De dat muc dfch nay bao cao tai chfnh phai cung cap nhiing thong tin cua mot doanh nghiep ve: a) Tai san; b) Nd phai tra; c) Von chu sd hiiu; d) Doanh thu, thu nhap khac, chi phi, lai va lo; d) Cac luong tien. Cac thong tin nay cung v6i cac thong tin trinh bay trong Ban thuyet minh bao cao tai chfnh giup ngiidi sii dung dil doan diidc cac luong tien trong tiidng lai va dac biet la thdi diem va miic do chac chan cua viec tao ra cac luong tien va cac khoan tiidng dildng tien. II. CAC YEU CAU VA NGUYEN TAC CHUNG VE LAP VA TRiNH BAY bAo cAo t Ai c h in h 1. Cac yeu cau chung ve lap va trinh bay bao cao tai chinh • Trinh bay tru n g th iic va help ly Khi lap va trinh bay bao cao tai chfnh, doanh nghiep phai tuan thu cac
 15. yeu c^u ve Trinh bay trung thiic va hdp ly diidc quy dinh tai doan 09 va 10 cua Chuan miic ke toan so' 21 “Trinh bay bao cao tai chfnh”nhii sau: Bao cao tai chfnh phai trinh bay mot cach trung thiic va hdp ly tinh hinh tai chfnh, tinh hinh va ket qua kinh doanh va cac luong tien cua doanh nghiep. De dam bao yeu cau trung thiic va hdp ly, cac bao cao tai chfnh phai diidc lap va trinh bay tren cd sd tuan thu cac chuan mile ke toan, che do ke toan va cac quy dinh co lien quan hien hanh. Bao cao tai chfnh diidc coi la lap va trinh bay phu hdp v6i chuan mile va che do ke toan Viet Nam neu bao cao tai chfnh tuan thu moi quy dinh cua tiing chuan mile va che do ke toan hien hanh hiidng dan thiic hien chuan mile ke toan Viet Nam cua Bo Tai chfnh. Chuan miic so 21 cung yeu cau: Neu co tuan thu nhiing quy dinh tren thi doanh nghiep can neu rd trong phan thuyet minh bao cao tai chinh la bao cao tai chinh diidc lap va trinh bay phu hdp vdi chuan miic va che do ke toan Viet Nam. Va neu doanh nghiep sii dung chfnh sach ke toan khac vdi quy dinh cua chuan mile va che do ke toan Viet Nam, thi khong diidc coi la tuan thu chuan mile va che do ke toan hien hanh du da thuyet minh day du trong chfnh sach ke toan cung nhii trong phan thuyet minh bao cao tai chfnh. • Cac dieu kien dam bao trinh bay trung thiic va hdp ly, diidc quy dinh tai doan 11 chuan miic so 21: a) Doanh nghiep phai Ilia chon va ap dung cac chfnh sach ke toan cho viec lap va trinh bay bao cao tai chfnh phu hdp vdi quy dinh cua tiing chuan mile ke toan; b) Trinh bay cac thong tin, ke ca cac chfnh sach ke toan, nh^m cung cap thong tin phu hdp, dang tin cay, so sanh diidc va de hieu; c) Cung cap cac thong tin bo sung khi quy dinh trong chuan miic ke toan khong du de giup cho ngiidi sii dung hieu diidc tac dong cua nhiing giao dich hoac nhiing sii kien cu the den tinh hinh tai chfnh, tinh hinh va ket qua kinh doanh cua doanh nghiep. • Cac yeu cau doi vdi viec liia chon chinh sach ke toan neu cac chinh sach nay chita diidc quy dinh trong chuan miic diidc neu d doan 12 (Chuan miic so 21) nhii sau: Triidng hdp chiia cd quy^dinh d chuan miic ke toan va che do ke toan hien hanh, thi doanh nghiep chung de xay diing 17
 16. cac phiidng phap ke toan hdp ly nham dam bao bao cao tai chinh cung cap diidc cac thong tin dap ting cac yeu cau sau: a) Thich hdp v6i nhu cau ra cac quyet dinh kinh te cua ngiidi sii dung; b) Dang tin cay, khi: - Trinh bay trung thiic, hdp ly tinh hinh tai chinh, tinh hinh va ket qua kinh doanh cua doanh nghiep; - Phan anh dung ban chat kinh te cua cac giao dich va sii kien khong chi ddn thuan phan anh hinh thiic hdp phap cua chung; - Trinh bay khach quan, khong thien vi; - Tuan thu nguyen t&c than trong; - Trinh bay day du tren moi khia canh trong yeu. • Cac ca n cii ditOc tham ch ieu n eu d d oa n 14 (C h u a n mrfc so 21) kh i xa y d iln g c a c p h itd n g p h a p k e toa n cu the, d oa n h n gh iep can xem xet: a) Nhiing yeu cau va hiidng dan cua cac chuan miic ke toan de cap den nhufng van de tiidng tii va co lien quan; b) Nhiing khai niem, tieu chuan, dieu kien xac dinh va ghi nhan doi vdi cac tai san, nd phai tra, thu nhap va chi phi dufdc quy dinh trong chuan miic chung; c) Nhiing quy dinh dac thu cua nganh nghe kinh doanh chi diidc chap thuan khi nhiing qui dinh nay phu hdp v6i cac diem (a) va (b) cua doan nay. 2. Cac nguyen tac chung ve lap va trinh bay bao cao tai chinh De dam bao thong tin ke toan diidc cong bo tren cac bao cao tai chinh co the so sanh giufa cac ky ke toan cua mot doanh nghiep hoac giQa cac doanh nghiep trong cung mot linh viic hoat dong, viec lap va trinh bay chung phai tuan thu cac nguyen tac diidc quy dinh tai cac doan tii 15 den 32 (Chuan miic so 21). a) Hoat dong lien tuc Viec tuan theo nguyen tac Hoat dong lien tuc khi lap va trinh bay bao cao tai chinh la dieu kien de doanh nghiep co the danh gia gia tri cua doanh nghiep vao cuoi ky ke toan tren cd sd gia goc. Vi neu doanh nghiep d tinh trang khong hoat dong lien tuc thi tai thdi diem do gia tri cua doanh nghiep phai diidc xac dinh theo gia khac (gia thanh ly). Do do tai doan 15 (Chuan miic so" 21) quy dinh: Khi lap va trinh bay bao cao tai chinh, Giam doc (hoac ngUdi diing dau) * ^ 18
 17. doanh nghiep can phai danh gia ve kha nang hoat dong lien tuc cua doanh nghiep. Bao cao tai chinh phai diidc lap tren cd sd gia dinh la doanh nghiep dang hoat dong lien tuc va se tiep tuc hoat dong kinh doanh binh thiidng trong tiidng lai gan, trti khi doanh nghiep co y dinh cung nhii buoc phai ngiing hoat dong, hoac phai thu hep dang ke qui mo hoat dong cua minh. Khi danh gia, neu Giam doc (hoac ngiidi dilng dau) doanh nghiep biet diidc co nhufng dieu khong ch&c ch&n lien quan den cac sii kien hoac cac dieu kien co the gay ra sii nghi ngd ldn ve kha nang hoat dong lien tuc cua doanh nghiep thi nhiing dieu khong chac chan do can diidc neu ro. Neu bao cao tai chinh khong diidc lap tren cd sd hoat dong lien tuc, thi sii kien nay can diidc neu ro, cung vdi cd scf dung de lap bao cao tai chinh va ly do khien cho doanh nghiep khong diidc coi la dang hoat dong lien tuc. Nguyen tac nay phai ditOc xem xet to'i thieu trong vong 12 thang tdi ke tii ngay ket thue nien do ke toan. Va trong khoang thdi gian nay, de danh gia kha nang hoat dong lien tuc cua doanh nghiep, thi Giam doc (hoac ngiidi diing dau) doanh nghiep can phai xem xet den moi thong tin cd the dii doan diidc kha nang hoat dong lien tuc. b) Cd sd don tich De dam bao phan anh day du moi bien dong ve tdi san va nguon von, sii hinh thanh chi p h i cung nhii viec tao ra doanh thu hoac thu nhap do sii tac dong cua cac nghiep vu kinh te tai thdi diem chung phat sinh, va de xac dinh trung thiic ket qua kinh doanh, thi doanh nghiep phai thiic hien ghi nhan cac nghiep vu kinh te vao thdi diem chung phat sinh, ma khong can ci2 vao thdi diem thiic te thu hoac chi tien hoac tiidng diitfng tien. Viec ghi nhan cac nghiep vu kinh te tdi chinh nhii the diiOc goi la nguyen tac uCd sd don tich". Theo quy dinh tai doan 17, 18 (Chuan miic so" 21), nguyen tac nay diidc quy dinh nhii sau: Doanh nghiep phai lap bao cao tai chinh theo cd sd ke toan don tich, ngoai trii cac thong tin lien quan den cac luong tien. Theo cd sd ke toan don tich, cac giao dich va sii kien diidc ghi nhan vao thdi diem phat sinh, khong can cii vao thdi diem thiic thu, thiic chi tien va diidc ghi nhan vao sd ke toan va bao cao tai chinh cua cac ky ke toan lien quan. Cac khoan chi phi diidc ghi nhan vao Bao cao ket qua hoat dong kinh doanh theo nguyen tac phu hdp giuta doanh thu va chi phi. Tuy nhien, viec 19
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2