intTypePromotion=1
ADSENSE

hướng dẫn thực hành chế độ báo cáo tài chính doanh nghiệp: phần 2

Chia sẻ: Thangnam Thangnam | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:111

100
lượt xem
20
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

nối tiếp nội dung phần 1 cuốn sách "hướng dẫn thực hành chế độ báo cáo tài chính doanh nghiệp" do ts. nguyễn phương liên biên soạn, phần 2 giới thiệu tới người đọc các hướng dẫn lập và trình bày hệ thống báo cáo tài chính giữa niên độ. mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: hướng dẫn thực hành chế độ báo cáo tài chính doanh nghiệp: phần 2

 1. CHUdNG IV - HUCfNG DAN LAP VA TRINH BAY BAO cAO t Ai CHfNH GIUA NIEN DO I. NHlTNG THONG TIN CHUNG VE DOANH NGHIEP Trong bao cao tai chinh giUa nien do, doanh nghiep phai trinh bay cac thong tin chung sau day: a) Ten va dia chi cua doanh nghiep bao cao; b) Neu ro bao cao tai chinh nay la bao cao tai chinh rieng cua doanh nghiep, bao cao tai chinh tong hdp hay bao cao tai chinh hdp nhat cua cong ty me, tap doan; c) Ngay ket thue ky ke toan quy; d) Ngay lap bao cao tai chinh; d) Don vi tien te dung de lap bao cao tai chinh. II. NHUNG VAN DE C d BAN VE BAO CAO TAl CHINH G I0 A NIEN DO 1. Doi tifdng ap dung He thong bao cao tai chinh giiia nien do (Bao cao tai chinh quy) diidc ap dung cho cac DNNN, cac doanh nghiep niem yet tren thi trUdng chUng khoan va cac doanh nghiep khac khi tii nguyen lap bao cao tai chinh giUa nien do. Doi vdi DNNN, cac doanh nghiep niem yet tren thi trUdng chUng khoan phai lap bao cao tai chinh giUa nien do dang day du. Cac doanh nghiep khac neu tii nguyen lap bao cao tai chinh giUa nien do thi dUdc liia chon dang day du hoac tom lUdc. 2. Khai niem ve ky va Bao cao tai chinh giufa nien do Ky ke todn gitia nien do: La ky lap bao cao tai chinh thang hoac quy theo quy dinh ciia phap luat. Bao cao tdi chinh gitia nien do: La bao cao tai chinh gom cac bao cao day dii theo qui dinh trong Chuan miic ke toan so 21 “Trinh bay bao cao tai chmh” hoac cac bao cao tai chinh tom lUdc qui dinh trong Chuan mUc so 27 270
 2. “Bao cao tai chfnh giGa nien do” cho mot ky ke toan giiia nien do. 3. Hinh thtic va noi dung cua cac bao cao tai chinh giufa nien do 3.1. Bao cao tdi chinh giUa nien do (dang day du) Neu doanh nghiep lap va trinh bay bao cao tai chinh day du giuta nien do, thi hinh thufc va noi dung cua tufng bao cao do phai phu hop vdi quy dinh tai Chuan miic ke toan so' 21 “Trinh bay bao cao tai chinh”, co nghia la doanh nghiep ap dung m&u cua he thong bao cao tai chinh nam, cu the nhii sau: * Danh muc Bao cao tdi chinh giita nien do (dang day dii): - Bang can do'i ke toan giuta nien do (dang d&y du): Mau so' B Ola-DN - Bao cao ket qua hoat dong kinh doanh giiia nien do (dang day du): Mau so' B 02a-DN - Bao cao liiu chuyen tien te giiia nien do (dang day du): Mau so' B 03a-DN - Ban thuyet minh bao cao tai chinh chon loc Mau so' B09a-DN * Mau bieu bao cao tdi chinh giUa nien do (dang day dii): a ! Bang can doi ke todn giUa nien do (dang day dii) Don vi bao c a o :................ Mau so B Ola - DN Dia c h i:.............................. (Ban hanh theo Quyet dinh so 15/2006/QD-BTC Ngay 20-3-2006 cua Bo trudng BTC) BANG CAN DOI KE TOAN GIUA NIEN DO (Dang day dii) Quy ... nam ... Tai ngay ... thang ... nam ... Dctn vi tin h :.. Ma Thuyet So cuoi So dau tAi san SO minh quy nam 1 2 3 4 5 A - t A i SAN NGAN HAN 100 (100 = 110 + 120 + 130 + 140 + 150) I. Tien va cac khoan tifOng difdng 110 tien 271
 3. 1. Tien 111 ... (*) Ghi chu: (*) Noi dung cdc chi tieu vd md so tren Bao cao nay tiidng tii nhii cdc chi tieu cua bang can doi ke todn nam - Mau so B 01-DN. Lap, ngay ... thang ... nam ... Ngifcfi lap bieu Ke toan tritfcfng Giam doc (Ky, ho ten) (Ky, ho ten) (Ky, ho ten, dong dau) b) Bao cao ket qua hoat dong kinh doanh giUa nien do (dang day du) Ddn vi bao c a o :................ Mau so B 02a - D N Dia c h i:............................. (Ban hanh theo Quyet dinh so' 15/2006/QD-BTC Ngay 20/3/2006 cua Bo triidng BTC) BAO CAO KET QUA HOAT DONG KINH DOANH GIUA NIEN DO (D a n g day du) Q u y ... nam ... Ddn vi tin h :... Luy ke tti dau Quy ... nam den cuo'i Ma Thuyet CHI TIEU quy nay so' minh Nam Nam Nam Nam nay triidc nay triidc 1 2 3 4 5 6 7 1. Doanh thu ban hang va cung cap dich vu ... (*) Ghi chu: (*) Noi dung cdc chi tieu vd md so tren bao cao nay tiidng tii nhii cdc chi tieu cua Bao cao ket qua hoat dong kinh doanh nam - Mau so B 02-DN. Lap, ngay ... thang ... nam ... Ngtfcfi lap bieu Ke toan trifofng Giam doc (Ky, ho ten) (Ky, ho ten) (Ky, ho ten, dong dau) 272
 4. c) Bao cao litu chuyen tien te giita nien do (dang day du) Ddn vi bao cao: ................ Mau so B 03a - D N Dia c h i:............................. (Ban hanh theo Quyet dinh so 15/2006/QD-BTC Ngay 20-3-2006 cua Bo triidng BTC) b Ao c Ao LUtJ CHUYEN TIEN TE GIUA NIEN DO (D a n g day du) (Theo phiidng phap triic tiep) Q u y ... nam ... Ddn vi tin h :... Luy ke tti dau nam Ma Thuyet den cuoi quy nay CHI TIEU sd" minh Nam Nam nay triidc 1 2 3 4 5 I. Lifu chuyen tien tvf hoat dong kinh doanh 1. Tien thu tii ban hang, cung cap dich 01 vu va doanh thu khac 2. Tien chi tra cho ngiidi cung cap hang 02 hoa va dich vu •••(*) Ghi chu: (*) Noi dung cdc chi tieu vd md so tren bao cao nay tiidng tii nhii cdc chi tieu cua Bao cao liiu chuyen tien te nam - Mau so B 03-DN. Lap, ngay ... thang ... nam ... Ngifcfi lap bieu Ke toan triidng Giam doc (Ky, ho ten) (Ky, ho ten) (Ky, ho ten, dong dau) Ddn vi bao c a o :................ Mau so B 03a - D N Dia c h i:.............................. (Ban hanh theo Quyet dinh so" 15/2006/QD-BTC Ngay 20-3-2006 cua Bo triidng BTC) 273
 5. BAO CAO LLfU CHUYEN TIEN TE G I0A NIEN DO (D a n g day du) (Theo phiidng phap gian tiep) Q u y ... nam ... Ddn vi tin h :... Luy ke tii dau nam Ma Thuyet den cuoi quy nay CHI TIEU /s' so minh Nam Nam nay triidc 1 2 3 4 5 I. Lifu chuyen tien tif hoat dong kinh doanh 1. Loi n h u a n triidc th u e 01 2. D ieu ch in h ch o cd c k h oa n - Khau hao TSCD 02 ... (*) Ghi chu: (*) Noi dung cdc chi tieu vd ma so tren bao cao nay tiidng tii nhii cdc chi tieu cua Bao cao liiu chuyen tien te nam - Mau so B 03-DN. Lap, ngay ... thang ... nam ... Ngifcfi lap bieu Ke toan trtfofng Giam doc (Ky, ho ten) (Ky, ho ten) (Ky, ho ten. dong dau) d) Ban thuyet mirth bao cao tdi chinh chon loc Ddn vi bao c a o :................ M au so B 09a - D N Dia c h i:............................. (Ban hanh theo Quyet dinh so 15/2006/QD-BTC Ngay 20-3-2006 cua Bo trdng BTC) BAN THUYET MINH b A o C Ao TAl CHINH CHON LOC Quy ... nam ... I. Dac diem hoat dong cua doanh nghiep 1. Hinh thiic sd hufu von. 274
 6. 2. Linh viic kinh doanh. 3. Nganh nghe kinh doanh. 4. Dac diem hoat dong kinh doanh cua doanh nghiep trong ky ke toan co anh hifdng den bao cao tai chinh. II. Ky ke toan, ddn vi tien te suf dung trong ke toan 1. Ky ke toan nam (bat dau tii ngay ket thiic vao ngay 2. Don vi tien te sii dung trong ke toan. III. Chuan mu’c va che do ke toan ap dung 1. Che do ke toan ap dung. 2. Tuyen bo" ve viec tuan thu chuan miic ke toan va che do ke toan. 3 . Hinh thiic ke toan ap dung. IV. Cac chinh sach ke toan ap dung Doanh nghiep phai cong bo" viec lap bao cao tai chinh giiia nien do va bao cao tai chinh nam gan nhat la cung ap dung cac chinh sach ke toan nhii nhau. Triidng hdp cd thay doi thi phai md ta sii thay doi va neu ro anh hiidng cua nhiing thay ddi dd. VI. Cac su’ kien hoac giao dich trong yeu trong ky ke toan giufa nien do 1. Giai thich ve tinh thdi vu hoac tinh chu ky cua cac hoat dong kinh doanh trong ky ke toan giiia nien do. 2. Trinh bay tinh chat va gia tri cua cac khoan muc anh hiidng den tai san, nd phai tra, nguon von chu sd hiiu, thu nhap thuan, hoac cac luong tien diidc coi la yeu to khong binh thiidng do tinh chat, quy md hoac tac dong cua chung. 3. Trinh bay nhiing bien dong trong nguon von chu sd hiiu va gia tri luy ke tinh den ngay lap bao cao tai chinh giiia nien do, cung nhii phan thuyet minh tifdng iing mang tinh so sanh cua cung ky ke toan tren cua nien do trade gan nhat. 4. Tinh chat va gia tri cua nhufng thay doi trong cac udc tinh ke toan da difdc bao cao trong bao cao giufa nien do triidc cua nien do ke toan hien tai hoac nhufng thay ddi trong cac u'dc tinh ke toan da diidc bao cao trong cac nien do triidc, neu nhiing thay doi nay cd anh hifdng trong yeu den ky ke" 275
 7. toan giiia nien do hien tai. 5. Trinh bay viec phat hanh, mua lai va hoan tra cac chiing khoan nd va chiing khoan von. 6. Co tiic da tra (tong so' hay tren moi co ph&n) cua co phieu pho thong va co phieu liu dai (ap dung cho cong ty co phan). 7. Trinh bay doanh thu va ket qua kinh doanh bo phan theo linh viic kinh doanh hoac khu viic dia ly diia tren cd sd phan chia cua bad cao bo phan (ap dung cho cong ty niem yet). 8. Trinh bay nhiing sii kien trong yeu phat sinh sau ngay ket thue ky ke toan giiia nien do chiia diidc phan anh trong bao cao tai chinh giiia nien do do. 9. Trinh bay nhiing thay doi trong cac khoan nd tiem tang hoac tai san tiem tang ke tii ngay ket thue ky ke toan nam gan nhat. 10. Cac thong tin khac. Lap, ngay ... thang ... nam ... Ngtfcri lap bieu Ke toan trifefng Giam doc (Ky, ho ten) (Ky, ho ten) (Ky, ho ten, dong dau) * Ldi nhuan tren mot co phieu triidc va sau ngay phan phoi can phai diidc trinh bay trong Bao cao ket qua hoat dong kinh doanh day du hoac tom liidc cua ky ke toan giiia nien do. 3.2. Bao cao tdi chinh giiia nien do (dang tom luge) Neu doanh nghiep lap va trinh bay bao cao tai chinh tom liidc giiia nien do, thi hinh thiic va noi dung cua tiing bao cao tai chinh tom liidc do toi thieu phai bao gom cac de muc va so' cong chi tiet diidc trinh bay trong bao cao tai chinh nam gan nhat va phan thuyet minh diidc chon loc theo yeu cau cua Chuan miic nay. De bao cao tai chinh tom liidc giiia nien do khong bi sai lech, doanh nghiep can phai trinh bay cac khoan muc hoac cac phan thuyet minh bo sung. Ldi nhuan tren mot co phieu triidc va sau ngay phan pho'i can phai diidc trinh bay trong Bao cao ket qua hoat dong kinh doanh day du hoac tom liidc cua ky ke toan giiia nien do. * Danh muc bao cao tdi chinh giiia nien do (dang tom liidc) 276
 8. - Bang can doi ke toan giufa nien do (dang tom liidc): Mau so B Olb-DN - Bao cao ket qua hoat dong kinh doanh giufa nien do (dang tom lUdc): Mau so B 02b-DN - Bao cao lifu chuyen tien te giufa nien do (dang tom lifdc): M lu so" B 03b-DN - Ban thuyet minh bao cao tai chinh chon loc: Mau so B 09a-DN * Mau bieu bao cao tdi chinh giiia nien do (dang tom liidc) a) Bang can doi ke toan giUa nien do (dang tom liidc) Ddn vi bao c a o :................ M au so B 01b - DN Dia c h i:............................. (Ban hanh theo Quyet dinh so" 15/2006/QD-BTC Ngay 20-3-2006 cua Bo triidng BTC) BANG CAN DOI KE TOAN GIUA NIEN DO (Dang tom liiOc) Tai ngay ... thang ... nam ... Ddn vi tin h :... So So Ma Thuyet t Ai san cuoi dau so minh quy nam 1 2 3 4 5 A - t Ai san n gan han 100 (100 = 110 + 120 + 130 + 140 + 150) I. Tien va cac khoan tifdng difdng 110 II. Cac khoan dau tif tai chinh ngan han 120 i III. Cac khoan phai thu ngan han 130 IV. Hang ton kho 140 V. Tai san ngan han khac 150 B - t A i s a n d A i HAN 200 (200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260) I. Cac khoan phai thu dai han 210 II. Tai san co dinh 220 III. Bat dong san dau tif 240 IV.---- ---- Cac khoan dau tif--tai --------------------------- ---— —chinh dai han ------ ------------ ■____ 250 277
 9. V. Tai san dai han khac 260 TONG C 0 N G TAl SAN (270 = 100 + 200) 270 NGUON VON A - NCf PHAI TRA (300 = 310 + 330) 300 I. No? ngan han 310 II. No? dai han 330 B - VON CHU Sd HUU (400 = 410 + 430) 400 I. Von chu so? hufu 410 II. Nguon kinh phi va quy khac 430 TONG CONG NGUON VON 440 (440 = 300 + 400) Lap, ngay ... thang ... nam ... Ngifofi lap bieu Ke toan trvfofng Giam doc (Ky, ho ten) (Ky, ho ten) (Ky, ho ten, dong dau) b) Bao cao ket qua hoat dong kinh doanh giiia nien do (dang tom liidc) Ddn vi bdo c a o :................ Mau so B 02b - DN Dia c h i:............................. (Ban hanh theo Quyet dinh so" 15/2006/QD-BTC Ngay 20-3-2006 cua Bo trufdng BTC) b AO CA o KET QUA HOAT DONG KINH DOANH GIUA NIEN DO (Dang tom liidc) Q u y ... nam ... Ddn vi tin h :... Luy ke tii dau Quy ... nam den cuoi Ma Thuyet CHI TIEU quy nay SO minh Nam Nam Nam Nam nay triidc nay triidc 1 2 3 4 5 6 7 1. Doanh thu ban hang va 01 cung cap dich vu 278
 10. Luy ke tii dau Quy ... nam den cuoi Ma Thuyet CHI TIEU quy nay minh /s ' so Nam Nam Nam Nam nay trUdc nay triidc 1 2 3 4 5 6 7 2. Doanh thu hoat dong tai 31 chinh va thu nhap khac 3. Tong ldi nhuan ke toan 50 triidc thue 4. Ldi nhuan sau thue thu 60 nhap doanh nghiep Lap, ngay ... thang ... nam ... Ngifdi lap bieu Ke toan trifcfng Giam doc (Ky, ho ten) (Ky, ho ten) (Ky, ho ten, dong dau) c) Bao cao liiu chuyen tien te giiia nien do (dang tom liidc) Ddn vi bao cao: Mau so B 03b - DN Dia c h i:............ (Ban hanh theo Quyet dinh so' 15/2006/QD-BTC Ngay 20-3-2006 cua Bo triidng BTC) BAO CAO L l/U CHUYEN TIEN TE (Dang tom liiOc) Q u y ... nam ... Ddn vi tin h :... Luy ke tii dau nam Ma Thuyet den cuoi quy nay CHI TIEU so minh Nam Nam nay triidc 1 2 3 4 5 9 % 1. Lifu chuyen tien tif hoat dong 20 kinh doanh 279
 11. Luy ke tuf dau nam Ma Thuyet den cuo'i quy nay CHI TIEU so minh Nam Nam nay triidc 1 2 3 4 5 2. Lifu chuyen tien thuan tif hoat 30 dong dau tif 3. Lifu chuyen tien thuan tif hoat 40 dong tai chinh 4. Lifu chuyen tien thuan trong ky 50 (50 = 20 + 30 + 40) 5. Tien va tifdng difdng tien dau ky 60 6. Anh hifofng cua thay doi ty gia 61 hoi doai quy doi ngoai te 7. Tien va tifdng difdng tien cuoi ky 70 (70 = 50 + 60 + 61) Lap, ngay ... thang ... nam ... Ngifdi lap bieu Ke toan trifofng Giam doc (Ky, ho ten) (Ky, ho ten) (Ky, ho ten, dong dau) d) Ban thuyet minh bao cao tdi chinh chon loc (Thitc hien theo Mdu so' 09a-DN) 4. Cac ky ke toan phai trinh bay trong bao cao tai chinh giufa nien do Bao cao tai chinh giiia nien do (tom liidc hoac day du) phai bao gom cac ky nhii sau cho tiing bao cao: * Bang can do'i ke toan vao ngay ket thue ky ke toan giiia nien do hien tai phai bao gom: so' lieu vao ngay ket thue ky ke toan giiia nien do hien tai va so' lieu mang tinh so sanh vao ngay ket thue ky ke toan nam triidc. Vi du: BCDKT quy II/nam 2006 (vao ngay 30-6-2006), phai bao gom so lieu vao ngay 30-6-2006, va so' lieu cua BCDKT vao ngay 31-12-2005. * Bao cao ket qua hoat dong kinh doanh cua ky ke toan giiia nien do 280
 12. hien tai phai bao gom: so lieu cua ky ke toan giuta nien do hien tai va so luy ke tii ngay dau nien do hien tai den ngay lap bao cao tai chinh giuta nien do do. Bao cao ket qua hoat dong kinh doanh cua ky ke toan giuta nien do hien tai co the co so lieu so sanh cua Bao cao ket qua kinh doanh giuta nien do cung ky nam trUdc. Vi du: BCKQHDKD quy II/nam 2006, phai bao gom: so" lieu cua quy II nam 2006 la: tuf ngay 01-4-2006 den ngay 30-6-2006 va so" lieu cua quy II nam 2005 la: tuf ngay 01-4-2005 den ngay 30-6-2005; Dong thdi phai bao gom so luy ke tif dau nam den ngay 30-6-2006 la: tif ngay 01-01-2006 den ngay 30-6-2006; va so luy ke tif dau nam den ngay 30-6-2005 la: tuf ngay 01- 01-2005 den ngay 30-6-2005. * Bao cao lUu chuyen tien te phai bao gom: so" luy ke" tif ngay dau nien do hien tai den ngay lap bao cao tai chmh giuta nien do, cung vdi so" lieu mang tfnh so sanh cua cung ky ke toan giuta nien do trUdc. Vi du: BCLCTT quy 11/2006, phai bao gom so" luy ke tif ngay 01-01- 2006 den ngay 30-6-2006 va so luy ke" tif ngay 01-01-2005 den ngay 30-6- 2005. 5. Hifdng dan lap va trinh bay cac bao cao tai chinh giufa nien do 5.1. B a n g ca n doi ke toan giiia n ien do a) Nguyen tac lap va trinh bay Viec lap va trinh bay Bang can doi ke toan giuta nien do phai tuan thu cac quy dinh chung ve lap va trinh bay bao cao tai chinh, cung nhu cac nguyen tac rieng doi vdi Ban can doi ke toan nam, dUdc quy dinh trong he thong bao cao tai chmh doanh nghiep hien hanh. Ngoai ra khi lap bao cao nay, doanh nghiep phai tuan thu cac quy dinh sau: - Ap dung cac chinh sach ke" toan ve ghi nhan va danh gia tai san, nd phai tra tifdng tif nhu doi vdi Bang can doi ke toan nam; - Noi dung toi thieu can trinh bay trong Bang can doi ke toan giuta nien do dang tom lifdc gom cac khoan muc tong hdp, ma moi khoan muc nay la tong cua cac khoan muc chi tiet cua Bang can doi ke toan nam gan nhat, va cac sd lieu ve cac sU kien, cac hoat dong mdi phat sinh tif cuoi nien do ke toan nam trUdc gan nhat den cuo’i quy bao cao nay. - Phai trinh bay sd lieu tif dau nien do den het ngay ket thue mdi quy 281
 13. bao cao va so lieu so sanh tiing chi tieu tUdng iing dUdc lap vao cuoi ky ke toan nam trUdc gan nhat “So" dau nam ". b) Cd sd lap - Can cii vao cac so ke toan tong hdp; - Can cii vao so, the ke toan chi tiet hoac Bang tong hdp chi tiet; - Can cii vao Bang can doi ke toan nam va Bang can doi ke toan giiia nien do trUdc. c) Noi dung va phiidng phap lap cdc chi tieu trong Bang can doi ke todn giUa nien do (dang day du) (Mau so BOla-DN) - “Ma so" ghi 6 cot 2 dung de cong khi lap bao cao tai chinh tong hdp hoac bao cao tai chinh hdp nhat. - So" hieu ghi d cot 3 “Thuyet minh" cua bao cao nay dung cho ngUdi doc bao cao tham chieu so" lieu chi tiet cua chi tieu nay trong Ban Thuyet minh bao cao tai chinh chon loc. - So" lieu ghi vao cot 5 “So" dau nam " cua bao cao nay tai ngay ket thue quy bao cao dUdc can cii vao so" lieu ciia tiing chi tieu tUdng iing dUdc lap vao cuoi ky ke toan nam trUdc. - So lieu ghi vao cot 4 “So" cuoi quy" cua bao cao nay tai ngay ket thue quy dUdc thiic hien theo hudng dan nhu doi vdi Bang can doi ke" toan nam (Mau so B01-DN). d) Noi dung vd phiidng phap lap cdc chi tieu trong Bang can doi ke todn giiia nien do (dang tom liidc) (Mau so BOlb-DN) - "Ma so" ghi d cot 2 va so hieu ghi d cot 3 "Thuyet minh" va cot 5 “So dau nam" cua bao cao nay tai ngay ket thiic quy bao cao, dUdc thiic hien nhu da hudng dan doi vdi Bang can do" ke" toan quy dang day du (M lu so" BOla- DN). - So" lieu ghi vao cot 4 “So" cuoi quy" cua bao cao nay tai ngay ket thiic quy dUdc can cii vao so" lieu tai ngay ket thiic quy bao cao, dUdc hudng d in nhu sau: PHAN TAI SAN A - TAl SAN NGAN HAN (MA SO 100) Chi tieu tai san ngan han phan anh tong gia tri thuan cac tai san ng&n han hien co cua doanh nghiep tai ngay ket thiic quy bao cao, gom: Tien, cac khoan tUdng dUdng tien, gia tri thuan cua cac khoan dau tii tai chinh n g in 282
 14. han, cac khoan phai thu ngan han, hang ton kho va tai san ngan han khac. M A SO 100 = M A SO 110 + M A SO 120 + M A SO 130 + M A SO 140 + M A SO 150. I. Tien vd cdc khoan tiidng diidng tien (Md so 110) Chi tieu nay phan anh tong hdp toan bo so" tien hien co cua doanh nghiep tai ngay ket thue quy bao cao, gom: tien mat, tien gUi ngan hang (khong ky han), tien dang chuyen va cac khoan tUdng dUdng tien. So" lieu de ghi vao chi tieu nay la tong so" d u Nd cua cac Tai khoan: TK 111 “Tien mat”, TK 112 “Tien gUi ngan hang” (chi tiet khong ky han), TK 113 “Tien dang chuyen”, va chi tiet TK 121 “Dau tu chiing khoan ngan han” (chi tiet ky phieu ngan hang, tin phieu kho bac...) co thdi han thu hoi hoac dao han khong qua 3 thang ke tii ngay mua tren So Cai hoac Nhat ky - So Cai tai ngay ket thue quy bao cao. II. Cdc khoan dau tii tdi chinh ngan han (Md so 120) La chi tieu tong hdp phan anh tong gia tri cua cac khoan dau tu tai chinh ngfin han (sau khi trti di du phong giam gia chiing khoan dau tu ngan han) hien co tai ngay ket thue quy bao cao, bao gom: tien gUi co ky han, dau tu chting khoan ngan han, cho vay ngan han va dau tu ngan han khac tai thdi diem bao cao gitia nien do. Cac khoan dau tu ngan han dUdc phan anh trong muc nay la cac khoan dau tu co thdi han thu hoi von dudi 1 nam hoac trong mot chu ky kinh doanh, khong bao gom cac khoan dau tu ngan han thoa man dinh nghia tUdng dUdng tien tai ngay ket thue quy bad cao, da dUdc tinh vao chi tieu “Cac khoan tUdng dUdng tien”. So" lieu de ghi vao chi tieu nay la tong so" d u Nd cua cac Tai khoan: TK 121 “Dau tU chiing khoan ngan han” (sau khi trti di cac khoan dau tU ngan han da dUdc tinh vao chi tieu “Cac khoan tUdng dudng tien”) va TK 128 “Dau tu ngan han khac” tren So Cai hoac Nhat ky - So Cai tai ngay ket thue quy bao cao sau khi trti di so" du Co cua TK 129 “ D u phong giam gia dau tu ngan han” . III. Cdc khoan phai thu ngan han (Md so 130) La chi tieu tong hdp phan anh toan bo gia tri cua cac khoan phai thu tti khach hang (sau khi trti di du phong phai thu kho doi), khoan tra trUdc cho ngUdi ban, phai thu noi bo, phai thu theo tien do ke hoach hdp dong xay dung, va cac khoan phai thu khac tai ngay ket thue quy bao cao, co thdi han thu hoi hoac thanh toan dudi 1 nam hoac trong mot chu ky kinh doanh. 283
 15. So lieu de ghi vao chi tieu nay la tong so" d u Nd tai ngay ket thue quy bao cao cua cac Tai khoan: TK 131 “Phai thu cua khach hang”, TK 331 “Phai tra cho ngUdi ban”, TK 1368 “Phai thu noi bo khac”, TK 337 “Thanh toan theo tien do ke hoach hdp dong xay dung”, va so' d u Nd chi tiet cua cac Tai khoan 138, 338, 141, 144 theo tUng do'i tUdng phai thu tren so ke toan chi tiet, sau khi trU chi tiet so d u Co cua Tai khoan 139 “ D u phong phai thu kho doi” (Chi tiet du phong phai thu ng&n han cua khach hang kho doi) tai ngay ket thue quy bao cao. IV. Hang ton kho (Md so 140) La chi tieu tong hdp phan anh toan bo gia tri thuan hien co cac loai hang ton kho du trti cho qua trinh san xuat, kinh doanh cua doanh nghiep tai ngay ket thue quy bao cao. So' lieu de ghi vao chi tieu “Hang ton kho” la tong so' d u Nd cua cac Tai khoan: TK 151 “Hang mua dang di dudng” , TK 152 “Nguyen lieu, vat lieu”, TK 153 “Cong cu, dung cu”, TK 154 “Chi phi san xuat, kinh doanh dd dang”, TK 155 “Thanh pham”, TK 156 “Hang hoa”, TK 157 “Hang giii di ban”, va TK 158 “Hang hoa kho bao thue’, sau khi trU so' d u Co Tai khoan 159 “D u phong giam gia hang ton kho” tren So Cai hoac Nhat ky - So Cai tai ngay ket thiic quy bao cao. V. Tdi san ngan han khac (Md so 150) La chi tieu tong hdp phan anh tong cac khoan chi phi tra trUdc ngan han, thue GTGT dUdc th a u trU, thue va cac khoan khac phai thu Nha nUdc va tai san ngan han khac (so' tien tam Ung cho ngUdi lao dong thanh toan, cac khoan cam co', ky quy, ky cUdc ngan han, tai san thieu chd xii ly) tai ngay ket thiic quy bao cao. So' lieu de ghi vao chi tieu nay la tong so' d u Nd cua cac Tai khoan: TK 133 “Thue gia tri gia tang dUdc khau trti” va chi tiet so d u Nd Tai khdan 333 “Thue va cac khoan phai nop Nha nUdc”, TK 1381 “Tai san thieu chd xii ly” , TK 141 “Tam ting”, TK 142 “Chi phi tra trUdc ng&n han” , va TK 144 “Cam co, ky quy, ky cUdc ng&n han” tren So Cai hoac Nhat ky - So Cai tai ngay ket thue quy bao cao. B - T A l S A N D A l H A N (M A SO 200) Chi tieu tai san dai han phan anh tong gia tri thuan cua cac loai tai san khong dUdc phan anh trong chi tieu tai san ngSn han tai ngay ket thiic quy bao cao gom gia tri thuan cac khoan phai thu dai han, tai san co' dinh, 284
 16. bat dong san dau tu, cac khoan dau tu' tai chinh dai han va cac tai san dai han khac co den ngay ket thue quy bao cao. /. Cdc khoan phai thu ddi han (Md so 210) La chi tieu tong hdp phan anh toan bo gia tri thu&n cua cac khoan phai thu dai han cua khach hang (sau khi trii dii phong phai thu dai han kho doi), phai thu noi bo dai han (so von kinh doanh d ddn vi triic thuoc, cac khoan phai thu noi bo dai han khac) va cac khoan phai thu dai han khac (phai thu khac tii cac doi tUdng co lien quan dUdc xep vao loai tai san dai han, va cac khoan ky quy, ky cUdc dai han) tai ngay ket thue quy bao cao, co thdi han thu hoi hoac thanh toan tren 1 nam. So' lieu de ghi vao chi tieu nay la tong so' du Nd chi tiet phai thu dai han cua cac Tai khoan: Chi tiet TK 131 “Phai thu cua khach hang”, TK 1361 “Von kinh doanh d cac ddn vi triic thuoc”, TK 1368 “Phai thu noi bo khac”, va cac Tai khoan 138, 338, 244, sau khi trii di chi tiet so' du Co TK 139 “Dii phong phai thu kho doi” (chi tiet dii phong phai thu dai han kho doi cua khach hang) tai ngay ket thue quy bao cao. II. Tdi san co dinh (Md so 220) La chi tieu tong hdp phan anh toan bo gia tri con lai (Nguyen gia trii gia tri hao mon luy ke) cua cac loai tai san co' dinh va chi phi dau tu xay diing cd ban dd dang hien co, tai ngay ket thiic quy bao cao. So' lieu de ghi vao chi tieu nay la tong so du Nd cua cac Tai khoan: TK 211 “Tai san co' dinh hiiu hinh”, TK 212 “Tai san co' dinh thue tai chinh”, TK 213 “Tai san co' dinh vo hinh”, sau khi trii tong so' du Co cua cac tai khoan phan anh gia tri hao mon: TK 2141 “Hao mon TSCD hiiu hinh”, TK 2142 ‘Hao mon TSCD thue tai chinh”, TK 2143 “Hao mon TSCD vo hinh” va so du Nd cua TK 241 “Xay diing cd ban dd dang” tren So Cai hoac Nhat ky - So Cai :ai ngay ket thiic quy bao cao. III. Bat dong san dau tii (Md so 240) La chi tieu tong hdp phan anh toan bo gia trj con lai cua cac loai bat long san dau tu hien co tai ngay ket thiic quy bao cao. So lieu de phan anh vao chi tieu nay la so du Nd cua Tai khoan 217 Bat dong san dau tu”, sau khi trii so du Co cua Tai khoan 2147 “Hao mon >at dong san dau tu tren So Cai hoac Nhat ky - So Cai tai ngay ket thue |uy bao cao. IV. Cdc khoan dau tii tdi chinh ddi han (Md so 250) 285
 17. La chi tieu tong hdp phan anh tong gia tri thuan cac khoan dau tU tai chmh dai han hien co tai ngay ket thue quy bao cao, nhU: dau tu vao cong ty con, dau tu vao cong ty lien ket, lien doanh (du6i hinh thiic thanh lap cd sd kinh doanh dong kiem soat), dau tu dai han khac... So lieu de ghi vao chi tieu nay la tong so du Nd cua cac Tai khoan: TK 221 “DAu tu vao cong ty con”, TK 222 “Von gop lien doanh”, TK 223 “Dau tu vao cong ty lien ket” va TK 228 “Dau tu dai han khac” tren So Cai hoac Nhat ky - So Cai tai ngay ket thue quy bao cao, sau khi trU so' dU Co TK 229 “ D u phong giam gia dau tu dai han” . V. Tdi san ddi han khac (Md so 260) La chi tieu tong hdp phan anh tong so' chi phi tra trUdc dai han nhUng chua phan bo vao chi phi san xuat, kinh doanh, tai san thue thu nhap hoan lai, cac khoan ky quy, ky cUdc dai han va tai san dai han khac tai ngay ket thue quy bao cao. So lieu de phan anh vao chi tieu nay dUdc can cU vao tong so' du Nd cua cac Tai khoan: TK 242 “Chi phi tra trUdc dai han” , TK 243 “Tai san thue thu nhap hoan lai”, TK 244 “Ky quy, ky cUdc dai han” va cac tai khoan khac co lien quan tren so Cai hoac Nhat ky - So Cai. TONG C0NG TAI SAN (MA SO 270) Phan anh tong tri gia tai san thuan hien co cua doanh nghiep tai thdi diem bao cao, bao gom cac loai thuoc tai san ngan han va tai san dai han. MA SO 270 = MA SO 100 + MA SO 200. PHAN NGUON VON A - NO PHAl TRA (MA SO 300) La chi tieu tong hdp phan anh toan bo so' phai tra tai thdi diem bao cao, gom: Nd ngan han va nd dai han. MA SO 300 = MA SO 310 + MA SO 330. 1. Nd ngan han (Md so 310) La chi tieu tong hdp phan anh tong gia tri cac khoan nd con phai tra co thdi han thanh toan du6i mot nam hoac du6i mot chu ky kinh doanh, cac khoan vay ngan ban. va gia tri cac khoan chi phi phai tra, tai san thUa chd xii ly, cac kho;:’ ; nhan ky quy, ky cUdc ng&n han tai va cac khoan phai tra, phai nop khac ai ngay ket thiic quy bao cao. So lieu de ghi vao chi tieu nay la tong so du Co chi tiet cua cac khoan 286
 18. phai tra ngan han cua cac Tai khoan: TK 311 ‘V ay ngan han”, TK 315 “Nd dai han den han tra”, TK 331 “Phai tra cho ngUdi ban”, TK 131 “Phai thu cua khach hang”, TK 333 “Thue va cac khoan phai nop Nha nUdc”, TK 334 “Phai tra ngUdi lao dong”, TK 335 “Chi phi phai tra”, TK 336 “Phai tra noi bo”, TK 338 “Phai tra, phai nop khac”, TK 138 “Phai thu khac”, TK 337 “Thanh toan theo tien do ke hoach hdp dong xay dung” va TK 351, TK 352 “Du phdng phai tra” (chi tiet du phdng phai tra ng&n han) tren so ke toan chi tiet cac tai khoan lien quan (TK 331, 131, 333, 334, 336, 335, 338, 351, 352, 138) va So Cai hoac Nhat ky - So Cai cac TK 311, 315, 337 tai ngay ket thue quy bao cao. II. Nd ddi han (Md so 330) La chi tieu tong hdp phan anh tong gia tri cac khoan nd phai tra dai han cua doanh nghiep bao gom nhUng khoan nd cd thdi han thanh toan ban dau tren mot nam hoac tren mot chu ky kinh doanh: Khoan phai tra cho ngUdi ban, phai tra dai han noi bo, vay va nd dai han, thue thu nhap hoan lai phai tra va cac khoan phai tra dai han khac tai ngay ket thue quy bao cao. So lieu de ghi vao chi tieu nay la tong so' du Cd chi tiet cac khoan phai tra dai han cua cac tai khoan: TK 331 “Phai tra cho ngUdi ban”, TK 336 “Phai tra noi bo”, TK 338 “Phai tra, phai nop khac”, TK 341 “Vay dai han”, TK 342 “Nd dai han”, TK 335 “Chi phi phai tra”, TK 343 “Trai phieu phat hanh”, TK 344 “Nhan ky quy, ky cu'dc dai han”, TK 347 “Thue thu nhap hoan lai phai tra”, TK 351 “Quy du phdng trd cap mat viec lam”, va TK 352 “Du phdng phai tra” tren so ke toan chi tiet cac TK 331, 336, 338, 351, 352 va So Cai hoac Nhat ky - So Cai cac TK 341, 342, 343, 344, 347 tai ngay ket thue quy bao cao. B - VON CHU SC) HUtJ (MA SO 400) La chi tieu tong hdp phan anh toan bo von thuoc sd hUu cua chu doanh nghiep, cac quy cua doanh nghiep, nguon kinh phi sU nghiep dUdc cap con lai chua chi va nguon kinh phi da hinh thanh TSCD tai ngay ket thue quy bao cao. I. Von chu sc? hi'fu (Md so 410) La chi tieu tong hdp phan anh toan bo von thuoc sd huu cua chu doanh nghiep va cac quy cua doanh nghiep, bao gom: Von dau tu cua chu sd hUu, Thang du von cd phan. von khac, co phieu quy, chenh lech danh gia lai tai
 19. san va chenh lech ty gia hoi doai, quy dau tu phat trien, quy dii phong tai chinh, quy khac thuoc von chu sd hutu, ldi nhuan chua phan phoi va nguon von dau tu XDCB tai ngay ket thue quy bao cao. So' lieu de ghi vao chi tieu nay la tong so du Co cua Tai khoan 411 “Nguon von kinh doanh”, TK 419 “Co phieu quy”, TK 412 “Chenh lech danh gia lai tai san”, TK 413 “Chenh lech ty gia hoi doai”, TK 414 “Quy d£u tu phat trien”, TK 415 “Quy du phong tai chinh”, TK 418 “Cac quy khac thuoc von chu sd hutu”, TK 421 “Ldi nhuan chua phan phoi”, TK 441 “Nguon von dau tu XDCB”, tren So Cai hoac Nhat ky - So Cai tai ngay ket thue quy bao cao. TrUdng hdp cac tai khoan: TK 412, TK 413, TK 419, TK 421 co so du Nd thi so lieu nay dUdc ghi bang so am dudi hinh thUc ghi trong ngoac ddn (...). ' II. Nguon kinh phi vd quy khac (Md so 420) La chi tieu tong hdp phan anh tong gia tri quy khen thUdng, phuc ldi, nguon kinh phi sU nghiep, kinh phi d u an dUdc cap de chi tieu cho cac hoat dong sU nghiep, du an (sau khi trU cac khoan chi b&ng nguon kinh phi sU nghiep, du an) va nguon kinh phi da hinh thanh tai san co' dinh tai ngay ket thue quy bao cao. So' lieu de ghi vao chi tieu nay la tong so' d u Co cua Tai khoan 431 “Quy khen thudng, phuc ldi”, Tai khoan 461 “Nguon kinh phi sU nghiep” sau khi trU so' d u Nd Tai khoan 161 “Chi sU nghiep”, so' d u Co TK 466 “Nguon kinh phi da hinh thanh TSCD” tren So Cai hoac Nhat ky - So Cai tai ngay ket thue quy bao cao. TONG CONG NGUON VON (MA SO 440) Phan anh tong so' cac nguon von hinh thanh tai san cua doanh nghiep tai ngay ket thue quy bao cao. MA SO 440 = MA SO 300 + MA SO 400 Chi tieu “Tong cong Tai _ Chi tieu “Tong cong Nguon san - Ma so 270” von - Ma so' 440” 5.2. Bao cao ket qua hoat dong kinh doanh giiia nien do 5.2.1. Cd sd lap - Can cU Bao cao ket qua hoat dong kinh doanh cua nam va Bao cao ket qua hoat dong kinh doanh gitia nien do trUdc. - Can cti vao so ke toan trong quy dung cho cac tai khoan tti loai 5 den 288
 20. loai 9. 5.2.2. Noi dung vd phiidng phap lap cdc chi tieu trong Bao cao ket qua hoat dong kinh doanh giita nien do (dang day du) (Mau so B02a-DN): - So lieu ghi vao cot 6 “Luy ke tti dau nam den cuoi quy nay / Nam nay" cua bao cao quy nay dUdc lap can cti vao so' lieu ghi d cot 4 “Quy nay" cua bao cao quy nay cong vdi so lieu cot 6 “Luy ke tti d£u nam den cuoi quy nay / Nam nay" cua bao cao nay quy trUdc. Ket qua tim dUdc ghi vao cot 6 cua bao cao nay quy nay theo tting chi tieu phti hdp. Rieng do'i v6i Quy I so' lieu ghi vao cot 6 b&ng so' lieu ghi vao cot 4. - Noi dung va phUdng phap lap cac chi tieu ghi vao cot 4 quy nay "Nam nay) cua Bao cao ket qua hoat dong kinh doanh gitia nien do dang day du dUdc thUc hien theo hudng dan nhu do'i vdi Bao cao ket qua hoat dong kinh doanh nam - Mau so' B02-DN. - So' lieu ghi vao cot 7 “Luy ke tti dau nam den cuo'i quy nay / Nam trUdc" cua bao cao quy nay dUdc lap can cti vao so' lieu ghi d cot 6 "Luy ke tti d&u nam den cuoi quy nay / Nam nay" cua bao cao quy nay nam trUdc theo tting chi tieu phu hdp. Khi lap lan d&u bao cao nay, so lieu tren bao cao nam trUdc khong co thi de trong cot so' lieu nay. - So' lieu ghi vao cot 5 quy nay / Nam trUdc" cac bao cao quy nay dUdc can cti vao so' lieu ghi d cot 4 “Quy nay / Nam nay" cua bao cao quy nay nam trUdc theo tting chi tieu phti hdp. 5.2.3. Noi dung vd phiidng phap lap cdc chi tieu trong Bao cao ket qua hoat dong kinh doanh (dang tom liidc) (Mau so B02b-DN): So' lieu ghi vao cot 6 "Luy ke tti dau nam den cuoi quy nay / Nam nay", cot 7 “Luy ke tti dau nam den cuo'i quy nay / Nam trU6c", va cot 5 “Quy nay / Nam trUdc” cua bao cao nay dUdc thUc hien nhu da hudng dan do'i vdi Bao cao ket qua hoat dong kinh doanh gitia nien do (dang day du). So' lieu ghi vao cot 4 “Quy nay / Nam nay" cua bao cao nay tai ngay ket thue quy dUdc can cti vao so lieu tti dau quy den ngay ket thue quy bao cao, dUdc hudng dan nhu sau: 1. Doanh thu ban hang vd cung cap dich vu (Md so 01) Chi tieu nay phan anh tong doanh thu ban hang hoa, thanh pham, BDS dau tu' va cung cap dich vu trong quy bao cao cua doanh nghiep. So lieu de ghi vao chi tieu nay la luy ke so phat sinh ben Cd cua Tai khoan 511 “Doanh thu ban hang va cung cap dich vu” va Tai khoan 512 289
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2