intTypePromotion=1

Hướng dẫn thực hành nuôi tốt (GAP) tôm sú quảng canh cải tiến ở Việt Nam

Chia sẻ: Le Quang Hoang | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:17

0
371
lượt xem
167
download

Hướng dẫn thực hành nuôi tốt (GAP) tôm sú quảng canh cải tiến ở Việt Nam

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hướng dẫn thực hành nuôi tốt (GAP) tôm sú quảng canh Cải tiến ở Việt Nam do tập thể các nhà khoa học và tập thể công nhân kĩ thuật cùng tham gia đóng góp nhằm hướng dẫn cho người nuôi tôm những biện pháp kĩ thuật và ....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hướng dẫn thực hành nuôi tốt (GAP) tôm sú quảng canh cải tiến ở Việt Nam

 1. thiet ke moi-31-12-chuan.qxd 1/3/2001 12:36 PM Page 1
 2. thiet ke moi-31-12-chuan.qxd 1/3/2001 12:36 PM Page 2 NAFIQAVED NACA/SUMA Ñaàu ra 7 SOÅ TAY HÖÔÙNG DAÃN THÖÏC HAØNH NUOÂI TOÁT (GAP) TOÂM SUÙ QUAÛNG CANH CAÛI TIEÁN ÔÛ VIEÄT NAM Cuïc Quaûn lyù Chaát löôïng, An toaøn Veä sinh vaø Thuù y Thuyû saûn - NAFIQAVED Maïng löôùi caùc Trung taâm Nuoâi troàng Thuyû saûn Chaâu AÙ - Thaùi Bình Döông - NACA
 3. thiet ke moi-31-12-chuan.qxd 1/3/2001 12:36 PM Page 4 5 I. Löïa choïn ñòa ñieåm vaø LÔØI NOÙI ÑAÀU xaây döïng ao nuoâi Soå tay Höôùng daãn Thöïc haønh Nuoâi toát (GAP) A. Löïa choïn ñòa ñieåm Toâm suù Quaûng canh Caûi tieán ôû Vieät Nam do taäp theå caùc nhaø khoa hoïc, caùc nhaø quaûn lyù vaø coâng 1. Ao nuoâi neân naèm trong khu quy hoaïch nhaân kyõ thuaät tham gia trong Ñeà taøi ÖÙng duïng (Thoâng tin coù theå laáy töø caùn boä khuyeán ngö Qui phaïm Thöïc haønh Nuoâi toát (GAP) cho ñoái hoaëc caùn boä thuyû saûn). töôïng toâm suù (Penaeus monodon), keát hôïp vôùi 2. Nhöõng vuøng coù ñoä maën töø 5-35 ‰ vaø coù noäi dung BMP cuûa Ñaàu ra 7 Hôïp phaàn SUMA pH treân 4 ñeàu coù theå aùp duïng hình thöùc nuoâi (Hoã trôï Nuoâi troàng Thuyû saûn nöôùc maën vaø nöôùc lôï) nhaèm höôùng daãn cho ngöôøi nuoâi toâm nhöõng quaûng canh caûi tieán. bieän phaùp kyõ thuaät vaø quaûn lyù caàn thöïc hieän 3. Ao, ñaàm nuoâi toâm quaûng canh caûi tieán coù trong phoøng ngöøa dòch beänh, baûo veä moâi theå laø vuøng haï trieàu, trung trieàu hoaëc cao tröôøng, ñaûm baûo an toaøn thöïc phaåm vaø taêng trieàu, thích hôïp nhaát laø vuøng trung trieàu; theâm lôïi nhuaän cho coäng ñoàng ngöôøi nuoâi toâm. Traùnh löïa choïn ñòa ñieåm nuoâi ôû nhöõng nôi Cuïc Quaûn lyù Chaát löôïng, An toaøn Veä sinh vaø nhieàu muøn baõ höõu cô (ñaàm laày, baõi laày) hoaëc Thuù y Thuûy saûn (NAFIQAVED), cô quan chuû trì nôi gaàn nguoàn gaây oâ nhieãm ñeán nguoàn nöôùc ñeà taøi GAP, chaân thaønh caùm ôn Hôïp phaàn Hoã nuoâi nhö: nöôùc thaûi coâng nghieäp, khu coâng trôï Nuoâi troàng Thuyû saûn nöôùc lôï vaø nöôùc maën nghieäp taäp trung… (SUMA) vaø Maïng Löôùi Nuoâi Troàng Thuyû Saûn Chaâu AÙ-Thaùi Bình Döông (NACA) ñaõ taøi trôï kinh phí in vaø ñoùng goùp yù kieán cho cuoán soå tay naøy. Nhoùm caùn boä xaây döïng Soå tay Höôùng daãn Thöïc haønh Nuoâi toát (GAP) Toâm suù Quaûng canh Caûi tieán ôû Vieät Nam raát mong nhaän ñöôïc goùp yù cuûa caùc nhaø khoa hoïc, caùc chuyeân gia quaûn lyù vaø baø con nuoâi toâm ñeå giuùp chuùng toâi boå sung hoaøn thieän soå tay cho caùc laàn taùi baûn sau. Chuùc baø con thaéng lôïi trong ngheà nuoâi toâm!
 4. thiet ke moi-31-12-chuan.qxd 1/3/2001 12:36 PM Page 6 6 7 II. Chuaån bò ao nuoâi A. Caûi taïo ao 1. Caûi taïo khoâ: B. Xaây döïng ao nuoâi Naïo veùt ñaùy ao: Caàn naïo veùt buøn ôû nhöõng 1. Khi xaây döïng ao ñaàm, khoâng laøm aûnh höôûng nôi coù maøu ñen, muøi hoâi hoaëc quaù noâng xaáu ñeán röøng ngaäp maën. (1 ha) neân ñaøo heä Neáu ao coù tieàn söû beänh ñoám traéng, thôøi gian thoáng raõnh roäng 2-3 m quanh bôø hoaëc taïo phôi ñaùy, naïo veùt lôùp buøn ñaùy caøng nhieàu thaønh ñöôøng cheùo hình chöõ X nhaèm taïo choã caøng toát, sau ñoù caàn khöû truøng ñaùy baèng voâi truù cho toâm khi moâi tröôøng thay ñoåi. (CaO). 3. Ñeå ñaûm baûo tyû leä soáng vaø söùc khoeû cho toâm Kyõ thuaät boùn voâi: löôïng voâi caàn boùn tröôùc neân boá trí ao öông gioáng töø PL15 leân PL25, sau khi caøy, böøa nhaèm naâng pH cuûa lôùp ñaát ñaùy ñoù thaû ra ao nuoâi (maät ñoä 100-150 toâm vaø tieâu dieät maàm beänh theo höôùng daãn taïi gioáng/m2). Baûng 1. 4. Tu söûa bôø, ñaùy ao ñaûm baûo chaéc chaén, Phôi ñaùy: sau khi caøy, böøa neân phôi ñaùy choáng thaåm laäu nhaèm giöõ nöôùc vaø traùnh laây caøng laâu caøng toát, cho ñeán khi ñaùy ao nöùt nhieãm beänh dòch. 5. Neân troàng caây ngaäp maën, thaû caù, nhuyeãn â theå hai maûnhovoû,o troàng rong bieån... treân keânh ñaùy a kh taïo thoaùaûinöôùc vaø ao xöû lyù chaát thaûi ñeå taïo heä loïc Ct sinh hoïc.
 5. thiet ke moi-31-12-chuan.qxd 1/3/2001 12:37 PM Page 8 8 9 AÙp duïng cho tröôøng hôïp khoâng theå thaùo caïn ñöôïc ao nuoâi vaø nhöõng ao nhieãm pheøn. Caùc böôùc tieán haønh nhö sau: Thaùo bôùt nöôùc xuoáng möùc thaáp nhaát coù theå. Duøng bôm huùt buøn, taäp trung vaøo nhöõng nôi Baûng 1: Tyû leä voâi hoaëc boät ñaù voâi ñeå naâng coù nhieàu buøn ñen vaø buøn coù muøi hoâi. Sau ñoù ñoä pH cuûa ñaát ñaùy ao caøy ao vaø thau röûa ao nhieàu laàn. Boät ñaù voâi Voâi Boùn voâi, boät ñaù cho ao nuoâi theo höôùng daãn pH cuûa ñaát taïi Baûng 1. (CaCO3) kg/ha (CaO) kg/ha >6,5 1000 500 Tu söûa bôø ao, doïn saïch coû, raùc baån quanh bôø ao. 5 ñeán 6 2000 1000 5 ñeán 6 3000 1500 B. Xöû lyù vaø gaây maøu nöôùc 1. Ngay sau khi caûi taïo ao, laáy nöôùc ñuû löôïng Ghi chuù: qui ñònh, kieåm tra ñoä pH. o Trong tröôøng hôïp pH< 5 duøng voâi (CaO), 2. Dieät taïp: Duøng saponin hoaëc reã caây thuoác neáu pH> 6,5 neân söû duïng boät ñaù voâi caù dieät taïp (khi söû duïng caàn theo chæ daãn cuûa (CaCO3). caùn boä kyõ thuaät). o Neáu söû duïng phoái hôïp hai loaïi thì neân 3. Gaây maøu nöôùc: tham khaûo yù kieán cuûa caùn boä kyõ thuaät. Nöôùc ao ñaït yeâu caàu ñeå thaû toâm coù maøu Caûi taïo ñ aù y a chaân chim. Tuy nhieân, nhöõng ao coù ñoä o öô ùt pheøn cao thì khoâng neân phôi ñaùy vì seõ laøm taêng ñoä pheøn. 2. Caûi taïo öôùt: Bo ùn v oâi c ho a o ñaàm
 6. thiet ke moi-31-12-chuan.qxd 1/3/2001 12:37 PM Page 10 10 11 III. Thôøi gian, kyõ thuaät choïn vaø thaû gioáng A. Choïn gioáng 1. Khoâng mua con gioáng khoâng roõ nguoàn goác xanh ñeán naâu. vaø gioáng khoâng coù giaáy chöùng nhaän kieåm Neân choïn nhöõng ngaøy aám vaø coù aùnh saùng dòch. maët trôøi ñeå tieán haønh gaây maøu nöôùc theo moät trong hai caùch döôùi ñaây: 2. Neân mua toâm gioáng ôû nhöõng traïi coù uy tín (gioáng toát, ít dòch beänh, chaát löôïng oån ñònh,..). o Duøng 30-50 kg NPK (5:10:3) cho 1 ha. Neáu sau 3 ngaøy nöôùc vaãn chöa coù maøu toát, caàn boå sung 3. Taïi traïi gioáng caàn quan saùt baèng maét thöôøng theâm 2-3 kg/1ha, sau 3 ngaøy kieåm tra maøu keát hôïp söû duïng kính luùp hoaëc kính hieån vi ñeå nöôùc, neáu chöa ñaït yeâu caàu thì tieáp tuïc laøm nhö kieåm tra ngoaïi quan cuûa toâm: treân cho ñeán khi nöôùc ao coù maøu toát. Neáu thaáy toâm ñeàu côõ, hoaït ñoäng nhanh o Duøng 1kg boät ñaäu naønh rang khoâ+1kg boät caùm nheïn, coù khaû naêng bôi ngöôïc doøng (khi gaïo+ 0,5kg boät caù naáu chín, troän ñeàu, uû qua khuaáy nöôùc) vaø phaûn öùng nhanh leï vôùi taùc ñeâm, hoaø vaøo nöôùc taït ñeàu khaép ao nuoâi, laøm ñoäng beân ngoaøi (voã nheï vaøo thaønh chaäu), lieân tuïc 3-4 ngaøy vaøo luùc saùng sôùm. maøu saéc cuûa toâm saùng hoaëc naâu ñen, raâu vaø o Coùtheå söû duïng phaân höõu cô chaát löôïng cao phuï boä ñaày ñuû, saïch seõ, khoâng dò hình, ruoät ñeå cho ñoäng vaät phuø du gaây maøu nöôùc ñöôïc chöùa ñaày thöùc aên (coù theå quan saùt thaáy moät beàn. Thöôøng laø phaân chuoàng, khoái löôïng daûi ñen lieân tuïc doïc theo soáng löng) thì neân duøng töø 350 - 400 kg/ha. Tröôùc khi söû duïng choïn mua beå toâm ñoù. phaân phaûi ñöôïc uû kyõ vôùi 2% voâi trong thôøi Toâm gioáng gian ít nhaát 1 thaùng. khoeû, p haân taùn ñeàu 4. Kieåm tra pH nöôùc, ñoä maën. Neáu ñaït yeâu caàu thì tieán haønh thaû gioáng. Ma øu n öôùc cuûa a o
 7. thiet ke moi-31-12-chuan.qxd 1/3/2001 12:37 PM Page 12 12 13 4. Sau khi kieåm tra ngoaïi quan, neân tieáp tuïc kieåm tra söùc khoeû toâm baèng moät trong hai caùch döôùi ñaây: To âm g ioáng Soác nöôùc ngoït: laáy nöôùc cuøng vôùi 100 con coù ch aân bôi saïch, toát toâm gioáng töø beå öông vaøo 1/2 coác thuyû tinh, cho theâm moät löôïng nöôùc ngoït töông ñöông vaøo coác vaø chôø khoaûng 1 giôø. Neáu hôn moät phaàn tö soá toâm trong coác bò cheát thì khoâng neân mua. Soác formalin: laáy 100 con toâm gioáng cho vaøo 10 lít nöôùc laáy töø beå gioáng vaø theâm 2ml formol, ñoàng thôøi suïc khí, sau 1 giôø, neáu toâm cheát nhieàu hôn 10% laø gioáng khoâng toát vaø khoâng neân mua. 5. Khi ñaõ choïn ñöôïc meû gioáng öng yù (tuy nhieân toâm gioáng vaãn coù theå mang maàm beänh nguy hieåm) neân thu khoaûng 200 con toâm gioáng, giöõ soáng vaø ñöa ñeán phoøng kieåm nghieäm ñeå kieåm tra beänh ñoám traéng vaø MBV. Chuù yù chæ mua nhöõng meû gioáng khoâng coù vi ruùt gaây beänh ñoám traéng vaø tyû leä nhieãm MBV thaáp hôn10%. Toâm gioáng coù chaân bôi bò toån thöông Neáu thaáy toâm trong beå öông coù con cheát Thuaàn hoaù toâm g ioáng tröô hoaëc khoâng ñaït caùc yeâu caàu neâu taïi muïc ùc khi tha treân thì khoâng neân choïn beå ñoù. To âm gio áng yeáu , tuïm vaøo giöõa
 8. thiet ke moi-31-12-chuan.qxd 1/3/2001 12:37 PM Page 14 14 15 IV. Quaûn lyù moâi tröôøng ao nuoâi B. Thaû gioáng Caùc thoâng soá moâi tröôøng nöôùc nuoâi thích hôïp cho toâm suù ñöôïc giôùi thieäu trong Baûng 2. 1. Caàn tuaân thuû lòch thaû gioáng theo höôùng daãn cuûa cô quan quaûn lyù thuyû saûn ñòa phöông. Baûng 2: Caùc thoâng soá moâi tröôøng nöôùc ao nuoâi toâm suù 2. Theo kinh nghieäm vaø taäp quaùn cuûa töøng ñòa phöông, ñieàu kieän ao nuoâi vaø kinh teá noâng hoä. Thoâng soá Giôùi haïn toái öu Ñeà nghò Tuy nhieân, toát nhaát neân thaû vôùi maät ñoä 3 - 5 con/m2, côõ gioáng töø 2 cm trôû leân. pH 7.5-8.5 Dao ñoäng haøng ngaøy < 0.5 3. Neân vaän chuyeån toâm gioáng vaøo luùc saùng Ñoä maën 15-30‰ Dao ñoäng haøng ngaøy < 5‰ sôùm hay chieàu toái nhaèm traùnh nhieät ñoä quaù Ñoä kieàm 80-130 mg CaCO3/l Phuï thuoäc vaøo dao ñoäng cuûa pH cao gaây soác cho toâm. Thôøi gian vaän chuyeån con gioáng töø traïi gioáng veà nôi nuoâi caøng nhanh Ñoä trong 30-40cm caøng toát (khoâng quaù 6 giôø). 4. Tröôùc khi thaû gioáng caàn so saùnh caùc yeáu toá Coá gaéng ñieàu chænh caùc thoâng soá moâi tröôøng moâi tröôøng (pH, ñoä maën...) giöõa traïi gioáng vaø trong ao nuoâi sao cho caøng gaàn tôùi caùc giôùi haïn ao nuoâi ñeå thöïc hieän ñieàu chænh moâi tröôøng töø toái öu thì caøng toát. töø nhaèm traùnh gaây soác cho toâm. 5. Neân thaû toâm gioáng xuoáng ao nuoâi vaøo luùc A o c où m aøu n saùng sôùm hoaëc chieàu maùt. Choïn ñaàu höôùng gioù öôùc toát ñeå thaû toâm. Toâm gioáng trong caùc tuùi nilon ñöôïc ngaâm xuoáng ao nuoâi khoaûng 30 phuùt cho ñeán khi caân baèng nhieät ñoä, môû tuùi nilon cho nöôùc vaøo töø töø ñeå toâm gioáng töï bôi ra ngoaøi ao nuoâi.
 9. thiet ke moi-31-12-chuan.qxd 1/3/2001 12:37 PM Page 16 16 17 Ao coù V. Quaûn lyù thöùc aên vaø phöông phaùp cho aên nöô ùc quaù trong 1. Duy trì ñoä pH: A. Löïa choïn thöùc aên Neáu pH>8,5 caàn tieán haønh thay nöôùc. 1. Thöùc aên coâng nghieäp Neáu pH< 6,5 söû duïng boät ñaù voâi hoaëc Caàn löïa choïn thöùc aên cuûa nhöõng cô sôû saûn Dolomite baèng caùch hoaø tan roài taït ñeàu xuaát coù uy tín vaø loaïi thöùc aên phaûi ña daïng xuoáng ao. Neáu laø ao pheøn (nöôùc thöôøng coù veà kích côõ ñeå phuø hôïp vôùi côõ toâm trong ao. maøu vaøng) caàn raéc voâi doïc theo bôø ao. Caàn boùn voâi xuoáng ao ngay sau khi trôøi möa to. Caàn kieåm tra thoâng tin treân bao bì ñeå bieát chaát löôïng vaø haïn söû duïng cuûa thöùc aên, Sau khi ñieàu chænh pH caàn duy trì ñoä kieàm ñoái chieáu caùc chæ tieâu chaát löôïng ghi treân 80 - 130mg/ lít. nhaõn vôùi phieáu kieåm tra chaát löôïng cuûa loâ 2. Duy trì maøu nöôùc: haøng. Neáu nöôùc ao coù ñoä trong 50 cm, maø nöôùc ngoaøi möông caáp cuõng trong thì giöõ nöôùc Thöùc aên laïi trong ao vaø boùn boät ñaù voâi (200kg- coân g ng hie 300kg/ha) vaø phaân gaây maøu vaøo saùng sôùm äp. ñeå taêng löôïng taûo trong ao.
 10. thiet ke moi-31-12-chuan.qxd 1/3/2001 12:37 PM Page 18 18 19 VI. Quaûn lyù söùc khoeû A. Ngaên ngöøa laây nhieãm cheùo 1. Duïng cuï chaêm soùc (chaøi, saøng kieåm tra…) 2. Thöùc aên töôi, töï cheá: duøng rieâng cho töøng ao. Khoâng söû duïng thöùc aên ñaõ bò oâi, thiu. 2. Khi ñaõ tieáp xuùc vôùi toâm hay ao nghi nhieãm Thöùc aên töôi phaûi ñöôïc naáu chín (ñaëc bieät laø beänh caàn phaûi veä sinh saïch tröôùc khi tieáp xuùc giaùp xaùc) hoaëc röûa baèng nöôùc muoái tröôùc khi vôùi ao khaùc. cho aên. 3. Khoâng chuyeån toâm nghi nhieãm beänh sang ao khaùc. B. Thôøi ñieåm cho aên, caùch cho aên 4. Bôø ao vaø bôø keânh caàn ñöôïc kieåm tra thöôøng 1. Caàn xaùc ñònh vò trí toâm thöôøng taäp trung maät xuyeân ñeå phaùt hieän vaø xöû lyù kòp thôøi nhöõng choã ñoä cao ñeå raûi thöùc aên nhieàu hôn. Neân traùnh roø ræ, thaåm laäu. nhöõng nôi nhieàu buøn baån. 5. Toâm cheát, toâm bò beänh phaûi ñöôïc thu doïn vaø 2. Thôøi ñieåm cho aên phaûi phuø hôïp vôùi ñaëc tính tieâu huyû, nhöõng nôi coù xaùc toâm cheát caàn ñöôïc sinh hoïc cuûa toâm (ví duï: cho aên vaøo buoåi chieàu khöû truøng. toái vaø ñeâm). Toâm da ït bôø .
 11. thiet ke moi-31-12-chuan.qxd 1/3/2001 12:37 PM Page 20 20 21 y thuyû saûn ñeå ñöôïc höôùng daãn bieän phaùp xöû lyù. 4. Neáu thaáy toâm boû aên, daït bôø, coù phaân traéng, baån ôû voû, mang vaø caùc daáu hieäu baát thöôøng caàn giaûm löôïng thöùc aên cho toâm vaø B. Giaùm saùt söùc khoûe toâm nuoâi vaø xöû thay 15-20cm nöôùc sau ñoù raéc ñeàu boät ñaù lyù söï coá voâi theo möùc töø 200-300kg/ha raûi ñeàu khaép maët ao. Neáu beänh chöa giaûm caàn hoûi yù kieán 1. Haøng ngaøy kieåm tra 2 laàn caùc daáu hieäu cô quan Quaûn lyù thuyû saûn ñòa phöông, ngöôøi ngoaïi quan cuûa toâm treân saøng aên, keát hôïp coù chöùng chæ haønh ngheà thuù y thuyû saûn ñeå kieåm tra caùc chæ tieâu moâi tröôøng ñeå nhaän ñöôïc höôùng daãn bieän phaùp xöû lyù. bieát tình traïng söùc khoeû cuûa toâm. Löu yù caùc hieän töôïng toâm baùm bôø, keùo ñaøn, noåi ñaàu, 5. Neáu toâm cheát coù ñoám traéng treân voû laø chim aên caù xuaát hieän, daáu hieäu baát thöôøng khaû naêng toâm bò nhieãm vi ruùt ñoám traéng raát khaùc treân thaân toâm. cao thì khoâng thaùo nöôùc ao ñeå traùnh laây lan beänh, laäp töùc baùo cho caùc hoä nuoâi xung 2. Neáu toâm coù maøu saùng ñeïp, phuï boä ñaày quanh, cô quan quaû n lyù thuyû saû n ñòa ñuû, ñöôøng chæ thöùc aên ôû löng ñeàu (lieân tuïc) phöông, ngöôøi coù chöùng chæ haønh ngheà thuù laø toâm bình thöôøng. y thuyû saûn ñeå coù bieän phaùp xöû lyù. 3. Neáu toâm giaûm aên, maøu saéc thay ñoåi, ñöôøng chæ thöùc aên môø, khoâng lieân tuïc, chim aên caù xuaát hieän, coù toâm cheát laø toâm coù daáu Toâm ba hieäu beänh. Caàn laáy maãu ñeå xeùt nghieäm ån vo û beänh hoaëc baùo cô quan quaûn lyù thuyû saûn ñòa phöông, ngöôøi coù chöùng chæ haønh ngheà thuù Ki eåm tra toâm baèng saøng aên
 12. thiet ke moi-31-12-chuan.qxd 1/3/2001 12:37 PM Page 22 22 23 VII. Thu hoaïch vaø baûo Mang toâm baån quaûn saûn phaåm Ñaûm baûo qui taéc Nhanh-Saïch-Laïnh trong thu hoaïch. 1. Tieán haønh thu hoaïch theo 2 caùch: Thu tæa: Tieán haønh thu tæa khi toâm bò phaân ñaøn lôùn, löôïng toâm trong ao nhieàu, baét nhöõng con ñaït kích côõ thöông phaåm. Thu moät luùc: Ruùt phai coáng, thaùo nöôùc ñeå thu bôùt soá toâm trong ao, khi ñaõ thu ñöôïc 2/3 soá löôïng toâm trong ao hay khi löôïng toâm öôùc coù trong ao khoâng coøn nhieàu (khoâng quaù 150 kg) thì tieán haønh thaùo caïn vaø baét toaøn boä. 2. Khoâng ñeå toâm tröïc tieáp döôùi naéng quaù 15 phuùt vì toâm seõ bò giaûm chaát löôïng raát nhanh. 3. Duïng cuï thu hoaïch vaø vaän chuyeån phaûi saïch seõ nhaèm traùnh laây nhieãm vi sinh vaät gaây beänh vaøo saûn phaåm. Toâm bò beänh ñoám traéng Thu tæa
 13. thiet ke moi-31-12-chuan.qxd 1/3/2001 12:37 PM Page 24 24 25 4. Sau khi thu hoaïch toâm caàn ñöôïc röûa baèng nöôùc saïch vaø baûo quaûn laïnh baèng nöôùc ñaù ôû nhieät ñoä < 4o C. VIII. Lieân keát coäng ñoàng A. Caùc noäi dung caàn lieân keát 1. Thöïc hieän ñuùng theo luaät lao ñoäng vaø caùc chính saùch lieân quan ñoái vôùi ngöôøi lao ñoäng. 2. Caùc hoä nuoâi toâm caàn coù söï lieân keát ñeå ñaûm baûo söï ñoàng thuaän giöõa nhöõng ngöôøi nuoâi toâm vaø nhöõng ngöôøi söû duïng cuøng nguoàn taøi nguyeân taïi vuøng nuoâi (saûn xuaát noâng nghieäp, ñaùnh baét caù…). 3. Hình thöùc lieân keát: caâu laïc boä, hieäp hoäi, hôïp taùc xaõ, nghieäp ñoaøn… thoâng qua ñieàu leä hoaït ñoäng. C aùc hoä daân tham gia hoaït ñoän gn hoùm Du ïng cuï ñaùn h ba ét ñöôïc ù saün. laøm töø n guyeân lieäu co
 14. thiet ke moi-31-12-chuan.qxd 1/3/2001 12:37 PM Page 26 26 27 IX. Hoà sô vaø löu tröõ hoà sô Khi aùp duïng GAP, vieäc ghi cheùp vaø löu giöõ hoà sô lieân quan ñeán quaù trình nuoâi laø raát quan troïng vaø caàn thieát. A. Muïc ñích B. Lôïi ích cuûa vieäc lieân keát coäng ñoàng 1. Phuïc vuï cho vieäc kieåm soaùt moâi tröôøng vaø 1. Ñöôïc cung caáp thoâng tin veà thôøi tieát, muøa dòch beänh trong suoát vuï nuoâi vaø ñeå tích luyõ kinh vuï, giaù caû thò tröôøng, tình hình dòch beänh vaø nghieäm cho vuï nuoâi tieáp theo. kinh nghieäm phoøng, trò beänh; phoøng, choáng thieân tai vaø baûo veä taøi saûn. 2. Phuïc vuï cho cô quan thaåm quyeàn kieåm tra, ñaùnh giaù, coâng nhaän cô sôû ñaït GAP. 2. Taïo söùc maïnh chung trong kieåm soaùt con 3. Phuïc vuï cho vieäc truy xuaát nguoàn goác saûn gioáng, thöùc aên. phaåm. 3. Taïo ñieàu kieän thuaän lôïi cho caùc cô quan B. Noäi dung caàn ghi cheùp chöùc naêng kieåm tra, caáp chöùng nhaän saûn phaåm thu hoaïch töø ao nuoâi ñaït tieâu chuaån an 1. Caùc yeáu toá ñaàu vaøo: Bieän phaùp xöû lyù ao ñaàm, toaøn veä sinh thöïc phaåm. tieáp nhaän con gioáng, thöùc aên, hoaù chaát xöû lyù... 4. Taïo thuaän lôïi trong vieäc baûo veä thöông 2. Caùc thoâng tin trong quaù trình nuoâi: ngaøy thaû hieäu chaát löôïng saûn phaåm cho coäng ñoàng, gioáng, caùc thoâng soá moâi tröôøng haøng ngaøy, dieãn naâng cao uy tín saûn phaåm treân thò tröôøng. bieán veà söùc khoeû toâm, dieãn bieán thôøi tieát, dòch
 15. thiet ke moi-31-12-chuan.qxd 1/3/2001 12:37 PM Page 28 28 29 Nhöõng ngöôøi tham gia xaây döïng soå tay: beänh, bieän phaùp xöû lyù vaø keát quaû. Nhoùm caùn boä thöïc hieän ñeà taøi/ döï aùn 3. Naêng suaát, saûn löôïng vaø hieäu quaû kinh teá cuûa töøng ao nuoâi vaø cuûa traïi nuoâi. GAP C. Löu tröõ hoà sô K.s Nguyeãn Töû Cöông Cuïc Quaûn lyù Chaát löôïng, An toaøn veä sinh vaø Caùc hoà sô löu tröõ bao goàm: Thuù y thuyû saûn 1. Vaên baûn phaùp lyù, caùc luaät leä cuûa Nhaø nöôùc TS Ñinh Thöông Vaân coù lieân quan vaø taøi lieäu tham khaûo. Vieän Coâng ngheä Sinh hoïc 2. Caùc taøi lieäu phaùp nhaân (chuû quyeàn sôû höõu Th.s Phan Thò Vaân ñaát, maët nöôùc…), baèng caáp, chöùng chæ ñaøo taïo. Vieän Nghieân cöùu NTTS 1 3. Nhaät kyù vaø caùc bieåu maãu ghi cheùp. Th.s Leâ Duy Bình 4. Caùc hôïp ñoàng thueâ khoaùn coâng vieäc: thueâ Trung taâm Chaát löôïng, ATVS & TYTS vuøng 4 nhaân coâng, mua saém trang thieát bò… 5. Caùc thoâng tin veà caùc loaïi thöùc aên, hoaù chaát ñaõ söû duïng. 6. Hoà sô thu maãu, keát quaû kieåm nghieäm, xeùt nghieäm. 7. Hoà sô thu hoaïch vaø giaáy chöùng nhaän saûn phaåm. Chuùc baø con thaønh coâng trong vieäc aùp duïng moâ hình GAP ñeå coù vuï nuoâi toâm boäi thu!
 16. thiet ke moi-31-12-chuan.qxd 1/3/2001 12:37 PM Page 30 30 Th.s Hoaøng Haûi Hoùa Cuïc Quaûn lyù Chaát löôïng, An toaøn veä sinh vaø Thuù y thuyû saûn Th.s Nguyeãn Huy Phöông Cuïc Quaûn lyù Chaát löôïng, An toaøn veä sinh vaø Thuù y thuyû saûn Vaø caùc coäng taùc vieân thöïc hieän Ñeà taøi GAP. Ñaàu ra 7 Döï aùn SUMA/ NACA (Maïng löôùi caùc Trung taâm Nuoâi troàng Thuyû saûn Chaâu AÙ - Thaùi Bình Döông) TS. Flavio Corsin K.s Phaïm Vaên Khang Nguyeãn Haûi Haø Vaø caùc coäng taùc vieân thöïc hieän Ñeà taøi GAP.
 17. thiet ke moi-31-12-chuan.qxd 1/3/2001 12:37 PM Page 32
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2