intTypePromotion=1
ADSENSE

Hướng dẫn thực hiện chế độ sinh họat - Nhà trẻ

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:15

244
lượt xem
44
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo giáo án khối mầm non - Hướng dẫn thực hiện chế độ sinh họat - Nhà trẻ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hướng dẫn thực hiện chế độ sinh họat - Nhà trẻ

 1. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com PH N 2 HƯ NG D N TH C HI N CH SINH HO T A. NGUYÊN T C TH C HI N Ch sinh ho t là s phân b h p lí v th i gian và các ho t ng trong ngày nhà tr nh m áp ng nhu c u v tâm lí, sinh lí c a tr , qua ó giúp tr hình thành thái s ng, n n p, thói quen và nh ng kĩ năng s ng tích c c. Tùy theo i u ki n th c t a phương, tùy theo mùa có th i u ch nh th i gian bi u cho phù h p, nhưng khi th c hi n c n theo các nguyên t c sau: 1. m b o tính khoa h c, h p lí, v a s c, phù h p v i nh p i u sinh h c c a tr theo l a tu i và cá nhân tr . 2. N i dung ho t ng m t ngày c n phong phú, a d ng, g n gũi v i cu c s ng th c c a tr , áp ng m c tiêu phát tri n c a tr . 3. Phân ph i th i gian thích h p và có s cân b ng gi a các ho t ng tĩnh và ng, gi a h at ng trong l p và ngoài tr i, gi a ho t ng chung c a c l p và ho t ng theo nhóm, cá nhân. Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
 2. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com 4. m b o trình t ư c l p i l p l i, nh m t o n n p và hình thành thói quen t t tr . 5. m b o cho m i tr ư c ho t ng tích c c và phù h p v i c i m riêng c a t ng tr , tránh s ng lo t, gò bó, c ng nh c. 6. m b o s linh ho t, m m d o nh m áp ng các nhu c u c a tr ang trong th i kì l n lên và phát tri n, phù h p v i i u ki n t ng vùng mi n a phương. B. G I Ý TH I KHÓA BI U Tr t 3-6 tháng tu i Th i gian Ho t ng 7h00-7h30 ón tr 7h30- 9h00 Ng ( l n 1) 9h00- 9h30 Bú m ( l n 1) 9h30- 10h30 Chơi- T p 10h30 -12h30 Ng ( l n 2) Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
 3. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com 12h30- 13h00 Bú m ( l n 2) 13h – 14h00 Chơi – T p 14h00 – 15h30 Ng ( l n 3) 15h30 – 16h00 Bú m ( l n 3) 16h00 – 17h00 Chơi/ Tr tr Tr t 6-12 tháng tu i Th i gian Ho t ng 7h00- 8h00 ón tr , t m n ng 8h00 – 9h30 Ng ( l n 1) 9h30-10h30 Ăn 10h30 – 11h30 Chơi- T p Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
 4. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com 11h30 - 12h00 Bú m 12h00 – 14h00 Ng ( l n 2) 14h00 – 15h00 Ăn 15h00 – 16h00 Chơi- T p 16h00 – 17h00 Tr bé ng ( l n 3) Tr l n chơi/ Tr tr . Tr t 12-18 tháng tu i Th i gian Ho t ng 7h00- 8h00 ón tr , t m n ng 8h00- 8h30 Chơi- T p 8h30- 10h00 Ng ( l n 1) Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
 5. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com 10h00 – 11h00 Ăn chính 11h00 – 12h00 Chơi- T p 12h00 – 12h30 Ăn ph 12h30 – 14h00 Ng ( l n 2) 14h00 – 15h00 Ăn chính 15h00 – 17h00 Chơi/ Tr tr Tr 18 – 24 tháng tu i Th i gian H at ng 7h00 – 8h00 ón tr , t m n ng, t p th d c sáng 8h00- 10h00 Chơi – T p Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
 6. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com 10h00 – 11h00 Ăn chính 11h00 – 14h00 Ng 14h00- 14h20 Ăn ph 14h20- 15h00 Chơi – T p 15h00- 16h00 Ăn chính 16h00 – 17h00 Chơi – Tr tr Tr 24- 36 tháng tu i Th i gian Ho t ng 7h00- 8h00 ón tr , t m n ng, th d c sáng 8h00- 10h00 Chơi- T p Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
 7. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com 10h00- 11h00 Ăn chính 11h00- 14h00 Ng 14h00- 14h20 Ăn ph 14h20- 15h00 Chơi- T p 15h00 – 16h00 Ăn chính 16h00 – 17h00 Chơi/ Tr tr C. HƯ NG D N TH C HI N CH SINH HO T I. ÓN TR 1. Trư c khi ón tr - M t cô n trư c chu n b m t s vi c sau: - Làm v sinh, thông thoáng phòng, s p x p giư ng chi u ( nhi u nhóm tr 3-12 tháng n là ng ngay) - Chu n b dùng, qu n áo ho c tã lót, nư c u ng, nư c sinh ho t h ng ngày Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
 8. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com - Chu n b chơi và góc chơi cho tr - Chu n b tư th s n sàng ón tr 2. Trong gi ón tr - C n b trí 2 cô ón tr thái vui v , ni m n . iv i tr t 7-8 tháng tr lên, cô t p cho tr “ ”, tr l n hơn t p cho tr chào cô, chào ba m . - Cô giáo trao i nhanh v tình hình s c kh e c a bé, v thói quen c a nh ng tr m i n nhà tr ho c thông báo nh ng i u c n thi t và nh c nh nh ng quy nh chung c a nhà tr . N u tr s t ho c ang m c nh ng căn b nh lây ( ho c nghi ng tr ang m c b nh lây như s i, th y u....), c n tr tr l i gia ình chăm sóc và cách li th i gian theo quy nh m i nh n tr tr l i nhóm. - Cô qu n tr c n bao quát ư c t t c tr ã nh n vào nhóm - Th i gian u tr m i i nhà tr , thư ng hay khóc vì chưa quen cô, quen b n. Vì v y, m t vài ngày u cô nên g n gũi, ti p xúc làm quen v i tr khi có c cha m tr , sau ó ón d n tr vào nhóm. Khi tr vào nhóm, cô ph i nh nhàng, tươi cư i, d dành và cho tr chơi chơi tr thích. Trư ng h p cá bi t tr khó xa r i b m , hãy cho tr mang m t v t gì ó mà tr thích nh t nhà n nhóm. n khi tr ã quen v i sinh ho t nhóm, cô cho tr t l y chơi theo ý thích, b trí các góc chơi h p lí. Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
 9. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com - Cô n m sĩ s tr theo dõi trong ngày và báo ăn - i v i tr 18- 36 tháng, cô thu d n phòng nhóm g n gàng cho tr t p th d c sáng, t o i u ki n cho tr t m n ng, t m không khí trong lành. Có th cho tr t p trong nhà, hành lang, hiên nhà ho c cho tr t p ngoài sân tùy thu c vào i u ki n c th c a phòng nhóm và th i ti t. Nên cho tr t p theo nh c là t t nh t. II. TH I I M CHƠI – T P TRONG CH SINH HO T H NG NGÀY 1. Th i i m chơi- t p cho tr t 6-12 tháng tu i T ch c cho tr chơi t p ư c th c hi n 2 l n trong ngày ( bu i sáng và bu i chi u)x lúc tr ang th c trong tâm tr ng tho i mái. Th i lư ng chơi- t p cho tr tùy thu c vào t ng tu i và n i dung c th c a t ng ho t ng giáo d c. Trong th i i m này g m có: a. Chơi- T p có ch nh - V i tr l a tu i này, cô ti n hành l n lư t v i t ng tr trong kho ng th i gian quy nh chơi- t p bu i sáng c a th i gian bi u. - Chơi- T p có ch nh g m các n i dung sau: Phát tri n v n ng, nh n bi t và luy n các giác quan, trò chuy n, t p nghe, t p nói, t p nghe hát, nghe nh c. - K t h p chơi- T p có ch nh trong th i gian bi u h ng ngày, sao cho m i ngày các tr ư c tham gia vào ho t ng chơi- t p Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
 10. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com có ch nh v i n i dung c a m t trong nh ng ho t ng trên là n i dung tr ng tâm tích h p v i n i dung c a ho t ng khác, mang tính ch t b tr phù h p v i n i dung tr ng tâm ó b. Chơi v i chơi, chơi trò chơi dân gian và chơi các thi t b chơi V i m i tr sau th i gian chơi- t p có ch nh cho tr chơi các trò chơi nh nhàng, ho c chơi v i các chơi t do nh m phát tri n các giác quan, v n ng..ho c chơi v i các chơi, thi t b như ( xe t p i, b p bênh, con gi ng nhún.....). sau ó chuy n sang trò chơi vui v như Chi chi chành chành, Nu na nu n ng...hay trò chuy n âu y m v i tr . c. Chơi- T p bu i chi u Trong th i i m này, cô giáo cho tr chơi v i các chơi ho c chơi các trò chơi gi i trí, cô có th trò chuy n v i tr qua các c ch , i u b , nét m t, l i nói âu y m. V i tr chưa bi t ng i, giáo viên chơi v i t ng tr m t. V i các tr ã bi t ng i, cô giáo có th t ch c cho 2-3 tr ng i c nh chơi t do v i chơi, ho c cùng chơi v i chơi, thi t b các góc chơi, chơi trò chơi Ú òa, Chi chi chành chành,.... 2. Th i i m chơi- t p cho tr t 12-24 tháng tu i trong ch sinh ho t h ng ngày Có s khác bi t v th i gian t ch c chơi- t p c a tr t 12-18 tháng và t 18-24 tháng: Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
 11. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com - V i tr 12-18 tháng tu i: Chơi – t p ư c t ch c vào sau gi ón( kho ng 30 phút) và sau khi tr ăn chính l n 1. - V i tr t 18-24 tháng tu i: Chơi – t p ư c t ch c vào sau gi ón bu i sáng( 120 phút) và sau ăn ph bu i chi u ( 40 phút). Trong th i gian chơi t p bu i sáng g m có: a. Chơi- t p có ch nh V i tr 12-18 tháng tu i - Chơi- t p có ch nh ti n hành trong kho ng th gian chơi- t p ư c quy nh trong thoi gian bi u bu i sáng, t p sau khi ăn 30 phút. Cô giáo l a ch n n i dung thích h p lên k ho ch tu n sao cho h ng ngày các tr ư c tham gia vào ho t ng ư c quy nh trong th i gian bi u bu i sáng, t p sau khi ăn 30 phút. Cô giáo l a ch n n i dung thích h p lên k ho ch tu n sao cho h ng ngày các tr ư c tham gia vào ho t ng chơi- t p có ch nh v i m t ho t ng tr ng tâm tích h p v i m t n i dung mang tính ch t b tr phù h p. Các ho t ng ó bao g m: ho t ng phát tri n v n ng, ho t ng nh n bi t, t p luy n các giác quan, xem tranh/ nghe c thơ, k chuy n/ t p nói, t p nghe bìa hát/ nghe nh c/ t p hát... - V i tr t 12-18 tháng tu i, chơi- t p có ch nh ư c t ch c v i nhóm nh 3-4 tr , m i l n t p c a m i nhóm kho ng 6-7 phút. Trong quá trình th c hi n chơi- t p có ch nh, cô giáo nên ph i h p xen k h p lí gi a n i dung có tính ch t ng v i n i dung có tính ch t tĩnh. Sau th i gian cho tr chơi- t p có ch nh, cô có th cho tr chơi v i chơi, ho t ng theo ý thích dư i s giám sát c a cô. Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
 12. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com Cô giáo l p k ho ch chơi- t p có ch nh cho t ng nhóm tr có cùng tu i có m c phát tri n tương ng, m b o h ng ngày tr u ư c tham gia vào các ho t ng này. V i tr 18-24 tháng tu i: - T p m t l n vào bu i sáng, t p v i nhóm nh 6-7 tr , m i l n t p kho ng 8-10 phút, có s xen k gi a n i dung có tính ch t ng và tĩnh. - N u tr không còn h ng thú thì ng ng t p luy n và chuy n cho tr chơi t do v i các chơi ho c các trò chơi dân gian. b. Chơi v i chơi, trò chơi dân gian, trò chơi v n ng và các thi t b chơi các góc. - Cô giáo cho tr chơi t do v i các chơi khác nhau nh m phát tri n các giác quan, phát tri n c ng các ngón tay, bàn tay...cô có th cùng chơi v i tr trò chơi dân gian mang tính ch t gi i trí nh nhàng theo nhóm, ho c chơi v i các chơi thi t b mà tr thích các góc. - - T t nh t cô nên ch n nh ng chơi phát tri n ngôn ng , cho tr chơi v i các chơi khác nhau như ôtô, búp bê, x p, ch ng, chơi b p bênh, c u trư t...có th cùng chơi v i tr trò chơi v n ng nh nhàng, k t h p v i l i ca t o s vui v , tho i mái. c. Chơi- t p bu i chi u: - Trong th i i m này, cô giáo có thê t ch c cho tr tham gia các ho t ng nh nhàng theo ý thích: chơi v i chơi, các thi t b chơi Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
 13. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com các khu v c ho t ng ho c chơi trò chơi gi i trí, ho c xem tranh, trò chuy n v i tr , nghe c thơ, hát nh ng bài hát mà tr yêu thích. 3. Th i i m chơi- t p tr 24-36 tháng tu i trong ch sinh ho t h ng ngày. 3.1 Chơi- t p bu i sáng a. Chơi- t p có ch nh - Chơi- t p có ch nh ư c ti n hành vào th i i m chơi- t p bu i sáng. Cô nên s p x p trong m t tu n tr có th tham gia chơi- t p có ch nh v i các n i dung ho t ng khác nhau, các ho t ng bao g m: phát tri n v n ng, ho t ng nh n bi t/ luy n các giác quan, xem tranh truy n/ t p nói/ nghe k chuy n/ c thơ, t p hát và nghe hát nh c, t p v - Trong th i gian này, cô giáo lên k ho ch tu n sao cho m i ngày tr ư c tham gia m t l n vào ho t ng chơi- t p có ch nh. - Ho t ng chơi- t p có ch nh có th ti n hành theo nhóm nh 10- 12 tr , m i nhóm trong kho ng 10-15 phút, tùy thu c vào n i dung ho t ng , s h ng thú c a tr trong nhóm. Cô nên lưu ý xen k n i dung có tính ch t tĩnh vào n i dung có tính ch t ng phù h p. N u tr không còn h ng thú thì k t thúc và cho tr chơi v i các trò chơi phù h p ho c chơi t do các góc. b. Chơi t do v i các chơi các góc - ư c th c hi n trong th i gian bu i sáng. Sau th i gian chơi- t p có ch nh, cô có th cho tr chơi v i các trò chơi: thao tác vai ph n ánh sinh Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
 14. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com ho t, chơi các lo i chơi khác nhau theo ý thích ho c chơi các trò chơi phát tri n ngôn ng , chơi trò có y u t v n ng, trò chơi dân gian ho c tham gia vào các ho t ng theo ý thích c a tr như hát, múa, v . 3.2 Chơi- t p bu i chi u Chơi t p bu i chi u ư c th c hi n trong kho ng 40 phút, sau b a ăn ph . Trong th i i m này, giáo viên có th t ch c cho tr chơi t do v i các chơi mà tr thích các góc, có th chơi các trò chơi có y u t v n ng nh nhàng, tham gia vào ho t ng các góc như: trò chơi luy n khéo tay ( tô màu, v , x p hình, xâu h t...), ho c trò chơi nh n bi t, các trò chơi phát tri n ngôn ng , trò chơi gi i trí ( hát, v n ng theo bài hát mà tr thích)...nh m ôn luy n nh ng n i dung ã h c. Trong th i i m này, cô nên g iý tr c luôn phiên chơi các khu v c chơi khác nhau. III. ĂN, NG , V SINH( xem ph n ba: Hư ng d n nuôi dư ng và chăm sóc s c kh e) IV. TR TR - Trư c khi ra v , cô cho tr v sinh cá nhân, qu n áo, u tóc tr g n gàng, s ch s . Trong th i gian ch ib m n ón, cho tr chơi v i m t s chơi nh nhàng, c thơ, k chuy n, xem tranh ho c chơi các trò chơi dân gian. Nên t o cho tr nh ng n tư ng t t v i l p, v i cô ngày hôm sau tr l i thích n nhà tr và không nên tr ng i m t ch ch b m n ón. - Khi g p b m , cô hư ng d n tr chào b m , chào cô giáo, chào các b n khi ra v . Cô nên trao i m t s thông tin c n thi t trong ngày v cá Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
 15. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com nhân tr cũng như m t s ho t ng c a l p v i cha m tr có s ph i h p v i gia ình trong vi c chăm sóc tr . Lưu ý: - Căn c theo i u ki n khí h u và c i m c a t ng vùng mi n mà xây d ng th i gian bi u cho phù h p v i i u ki n th c t , có th xê d ch th i gian ón và tr tr , không nh t thi t ph i úng như th i gian bi u g i ý trong chương trình và sách hư ng d n. Nhưng khi ón tr t i th i i m nào thì th c hi n theo th i gian bi u t i th i i m ó tránh xáo tr n nh p i u sinh h c c a tr . - Trong quá trình th c hi n th i gian bi u, tùy theo i u ki n, tình hình c th c a ngày hôm ó mà giáo viên có th s p x p l i các ho t ng chơi và chơi- t p có ch nh cho thích h p nhưng v n th i gian cho m i ho t ng và m b o cho tr ăn, ng úng gi . - Ch sinh ho t ph i ư c áp d ng thư ng xuyên, u n. N u không th c hi n úng yêu c u c a ch sinh ho t s làm nh hư ng n s c kh e và vi c giáo d c tr . Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2