Hướng dẫn thực hiện nuôi dưỡng và chăm sóc sức khỏe

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:54

1
221
lượt xem
86
download

Hướng dẫn thực hiện nuôi dưỡng và chăm sóc sức khỏe

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo giáo án khối mầm non - Hướng dẫn thực hiện nuôi dưỡng và chăm sóc sức khỏe

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hướng dẫn thực hiện nuôi dưỡng và chăm sóc sức khỏe

 1. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com PH N HAI HƯ NG D N TH C HI N NUÔI DƯ NG VÀ CHĂM SÓC S C KH E A–T CH C ĂN, NG I–T CH C ĂN 1. S lư ng và ch t lư ng b a ăn a) Nhu c u năng lư ng Nhu c u năng lư ng m t ngày c a tr tu i này trung bình t 1400 – 1600 Kcal, chia làm 4 – 5 b a. Trong th i gian trư ng m m non, tr c n ư c ăn t i thi u m t b a chính và m t b a ph . Nhu c u v năng lư ng c ngày, kho ng 700 – 960 Kcal/tr /ngày. Trong ó: b a chính: 500 – 700 Kcal/tr , b a ph : 200 – 260 Kcal/tr . b) T l gi a các ch t sinh năng lư ng - i v i tr bình thư ng; + Ch t m (protit) cung c p kho ng 12 – 15% năng lư ng kh u ph n + Ch t béo (Lipit) cung c p kho ng 15 - 25% năng lư ng kh u ph n + Ch t b t (gluxit) cung c p kho ng 60 - 73% năng lư ng kh u ph n Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
 2. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com Ví d : + Ch t m (protit) cung c p13% năng lư ng kh u ph n + Ch t béo (Lipit) cung c p 25% năng lư ng kh u ph n + Ch t b t (gluxit) cung c p 62% năng lư ng kh u ph n - T l gi a các ch t sinh năng lư ng nên mb o t 1005 và trong ph m vi c a t ng ch t. - i v i tr béo phì, năng lư ng do ch t béo và ch t b t ư ng cung c p nên duy trì m c t i thi u (t c là ch t béo cung c p 15% và ch t b t ư ng cung c p 60% năng lư ng kh u ph n), ng th i tăng cư ng cho tr ăn nhi u các lo i rau, c , qu và tích c c v n ng. a) Lư ng thưc ph m - M i b a chính, tr ăn 300 - 400g k c cơm và th c ăn(kho ng 2 bát) v i năng lư ng và các ch t dinh dư ng c n thi t như m, béo, ư ng, mu i khoáng và sinh t . Các ch t dinh dư ng này có nhi u trong g o, u, , th t, cá, tr ng, tôm, rau, u, l c, v ng, d u m , các lo i rau, c , qu … và nh ng lo i th c ph m khác, s n có t i a phương. - Lư ng thưc ph m c n cho m t tr h ng ngày trư ng(m t b a chính và m t ph ). Th c M t su t Th c ph m M t Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
 3. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com ph m b achính cơm(g) b a ph su t(g) G o 80 – 100 G o, mì s i 40 – 60 Th t, cá, 25 – 40 Th t ho c cá 15 – 20 tr ng u, l c 10 – 20 u h t 20 – 30 (khô) 20 – 30 ư ng m t D u, m 10 – 15 Ho c qu 100 – 150 nư c chín Rau, c , 35 - 60 S a u 100 - 150 qu nành 2. Nư c u ng - H ng ngày, tr c n ư c u ng nư c y , nh t là v mùa hè. Lư ng nư c c n ưa vào cơ th tr ( dư i d ng nư c u ng, th c ăn, hoa qu ) t 1,6 – 2 lít nư c m t ngày. - Nư c u ng c n un sôi kĩ và ng trong bình hay m có n p y kín. M i tr có m t c c riêng. Mùa ông c n nư c u ng cho m. Mùa hè, n u có Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
 4. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com i u ki n, nên cho tr u ng nư c n u b ng các lo i lá như sài t, rau ngô, bông mã , hoa kim ngân…ho c nư c qu (dâu, cam, chanh). - Giáo viên cho tr u ng theo nhu c u và chia làm nhi u l n trong ngày, hư ng d n tr t l y c c u ng nư c, u ng xong úp c c úng nơi qui nh. Không tr quá khát m i u ng ho c u ng m t l n quá nhi u. Không nên cho tr u ng nhi u nư c trư c b a ăn. 3. Chăm sóc b a ăn a) Trư c khi ăn - Hư ng d n tr r a s ch tay, eo y m trư c khi ăn (n u có). - Hư ng d n tr s p x p bàn gh , cho 4 – 6 tr ng i m t bàn, có l i i quanh bàn d dàng. - Chu n b khăn m t, bát, thìa, c c u ng nư c y cho s lư ng tr . - Trư c khi chia th c ăn, cô c n r a tay s ch, qu n áo và u tóc g n gàng. Cô chia th c ăn và cơm ra t ng bát, tr n u, không tr ch lâu. b) Trong khi ăn - Giáo viên c n vui v , nói năng d u dàng, t o không khí tho i mái cho tr trong khi ăn. ng viên, khuy n khích tr ăn h t su t, k t h p giáo d c dinh dư ng, hành vi v sinh văn minh trong ăn u ng: d y cho tr bi t m i cô và các b n trư c khi b t u ăn; ng i ăn ngay ng n, không co chân lên gh ; c m thìa b ng tay ph i và t xúc ăn m t cách g n gang, tránh vãi; ăn t t n, nhai kĩ, không nói chuy n và ùa ngh ch trong khi ăn… Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
 5. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com - Giáo viên c n chăm sóc, quan tâm hơn v i tr m i n l p, tr y u ho c m i m d y. N u th y tr ăn kém, cô c n tìm hi u nguyên nhân báo cho nhà b p ho c y t hay b m bi t ch ng chăm sóc tr t t hơn. i v i tr xúc chưa th o, ăn ch m ho c bi ng ăn, cô có th giúp tr xúc và ng viên tr ăn kh n trương hơn. Có bi n pháp phòng tránh hóc s c trong khi tr ăn. c) Sau khi ăn Hư ng d n tr x p bát, thìa, gh vào nơi quy nh, u ng nư c, lau mi ng, lau tay sau khi ăn, i v sinh(n u tr có nhu c u). II – CHĂM SÓC GI C NG a. Chu n b trư c khi tr ng - Trư c khi tr ng , cô nh c nh tr i v sinh, hư ng d n tr t l y g i , chăn… - B trí ch ng cho tr s ch s , yên tĩnh, thoáng mát v mùa hè, m áp v mùa ông. Phòng ng nên gi m ánh sáng b ng cách óng b t m t s c a s ho c t c b t èn. - Khi ã n nh ch ng , cô có th hát ho c cho tr nghe nh ng bài hát ru, dân ca êm d u tr d i vào gi c ng . V i nh ng cháu khó ng , cô g n gũi, v v tr giúp tr yên tâm, d ng hơn. 2. Theo dõi tr ng - Trong th i gian tr ng , cô ph i thư ng xuyên có m t theo dõi tr , không tr úp m t vào g i ho c trùm chăn kín, s a l i tư th tr ng tho i mái(n u th y c n thi t). Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
 6. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com - Khi tr ng : v mùa hè, n u dùng qu t i n chú ý v n t c v a ph i và xa, t phía chân tr ; n u dùng i u hòa nhi t không nên nhi t l nh quá. Mùa ông chú ý p chăn m cho tr , không nên tr m c quá nhi u qu n áo. Cho phép tr i v sinh n u tr có nhu c u. - Quan sát, phát hi n k p th i và x lý các tình hu ng có th x y ra trong khi tr ng . 3. Chăm sóc sau khi tr th c d y - Không nên ánh th c tr d y ng lo t, tr nào th c gi c trư c cô cho d y trư c, tránh ánh th c cùng m t lúc nh hư ng n các tr khác và sinh ho t c a l p. Không nên ánh th c tr d y s m trư c khi tr t th c gi c vì d làm cho tr cáu k nh, m t m i. - Sau khi tr d y h t, cô hư ng d n tr t làm các công vi c v a s c v i tr như: c t g i, chi u. Có th chuy n d n t tr ng thái ng sang ho t ng khác b ng cách cho tr hát m t bài hát ho c âu y m nói chuy n v i tr , h i chúng mơ th y gì. Cô b t èn, m c a s t t . Cô nh c nh tr i v sinh, sau khi tr t nh táo cho tr ăn quà chi u. B – V SINH I – V SINH CÁ NHÂN 1. V sinh cá nhân tr a) Chu n b y các dùng v sinh cá nhân * Khi tr r a tay, r a m t Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
 7. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com - Chu n b y d ng c cho tr r a tay: Thùng có vòi ho c vòi nư c v a t m tay tr (n u ng nư c vào xô hay ch u thì ph i có gáo gi i), xà phòng r a tay, khăn khô, s ch lau tay, xô hay ch u h ng nư c b n(n u c n). - Chu n b y khăn m t m b o v sinh(m t khăn m t/tr ), bô, xô, ch u. - Chu n b y qu n áo d tr thay cho tr khi c n thi t, nh t là v mùa ông. * Khi tr i v sinh - Chu n b gi y v sinh cho tr dùng, gi y v sinh m b o m m, s ch s phù h p v i tr - Lau, r a cho tr s ch s sau khi i v sinh. - m b o nhà v sinh luôn s ch s , không hôi khai, không ng nư c b n sau khi tr i ti u ti n cũng như i ti n. b) Giám sát và hư ng d n tr th c hi n v sinh cá nhân * V sinh da - V sinh bàn tay + Thư ng xuyên giám sát và hư ng d n tr , cho tr t r a tay và t lau tay khô theo úng trình t , m b o v sinh, không c n xén các thao tác. + Cô c n chú ý s p x p dùng v sinh v a t m v i c a tr , thu n ti n cho tr khi s d ng, không tr ph i ch i lâu và tránh ư c tình tr ngtr b qua các thao tác. Ch ng cho tr r a tay ph i có m t không gian nh t nh, ánh sáng và không m ư t. Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
 8. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com + Trư ng h p tr m i chuy n l p, tr m i vào l p, cô hư ng d n t m t ng thao tác r a tay cho tr và cho tr làm quen d n v i vi c t ph c v dư i s giúp c a cô. * V sinh răng mi ng - Cô thư ng xuyên nh c nh tr u ng nư c và súc mi ng sau khi ăn. - Hư ng d n tr cách ch i răng và k t h p v i gia ình d y tr t p ánh răng nhà. Tuyên truy n cho ph huynh không nên cho tr ăn quà v t nh t là k o, bánh ng t. - Khám răng nh kỳ phát hi n s m răng sâu và ch a tr k p th i. t p cho tr có thói quen ng m mi ng khi ng , th b ng mũi mi ng và răng không b khô, h n ch sâu răng. * V sinh qu n áo, giày dép - Không tr m c qu n áo m ư t. Khi tr b nôn, i, ti u ti n ra qu n áo ho c khi m hôi ra nhi u, cô c n thay ngay cho tr . C i b t qu n áo cho tr khi tr i nóng, m c thêm khi tr i l nh. - ch ng nhi m l nh ôi chân c a tr , ngoài ôi dép hay giày tr i n l p, c n có thêm m t ôi dép s ch cho tr i trong l p. - Cô nh c cha m c a tr ưa t t, qu n áo d tr thay cho tr khi c n thi t. Nên cho tr m c qu n áo b ng nh ng lo i v i m m, th m m hôi. Nên dùng lo i giày dép hơi r ng so v i chân c a tr m t chút, dép m m, m mg nh , d c i, có quai sau cho tr d i. * Hư ng d n tr i v sinh Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
 9. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com Hư ng d n tr i v sinh úng nơi quy nh. D y tr cách gi v sinh cho b n thân, gi gìn nhà v sinh s ch s . Nh c tr r a tay sau khi i v sinh. 2. V sinh cá nhân cô Cô giáo ph i là t m gương v gi v sinh và chăm sóc b o v s c kh e cho b n thân và nh ng ngư i xung quanh tr h c t p và làm theo, không làm lây lan b nh t t sang tr và c ng ng. a) V sinh thân th - Gi gìn da s ch s , nh t là hai bàn tay. Khi chăm sóc tr , hai bàn tay cô ph i luôn s ch s . Cô ph i r a tay b ng xà phòng và nư c s ch trư c khi cho tr ăn ho c ti p xúc v i th c ăn, sau khi i v sinh cho tr , sau khi quét rác hay lau nhà. - u tóc g n gàng, s ch s . Không móng tay dài khi chăm sóc tr . - Luôn gi v sinh răng mi ng s ch s . - eo kh u trang khi chia cơm cho tr , khi ho, s mũi, viêm h ng. b) V sinh qu n, dùng cá nhân - Qu n áo ph i luôn g n gàng, s ch s . n u có qu n áo công tác, ph i thư ng xuyên m c trong quá trình chăm sóc tr . Không m c trang ph c công tác v gia ình ho c ra kh i trư ng. - dùng cá nhân c a tr và cô ph i riêng bi t, không s d ng dùng cá nhân c a tr . Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
 10. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com c) Khám s c kh e nh kỳ Nhà trư ng c n khám s c kh e nh kỳ và tiêm phòng d ch y cho các giáo viên, cán b nhân viên. N u cô m c b nh truy n nhi m ho c nhi m trùng c p tính thì không ư c tr c ti p chăm sóc tr . II – V SINH MÔI TRƯ NG 1. V sinh dùng chơi a) V sinh dùng - Bát, thìa, ca c c ph c v ăn u ng cho tr c n có qui nh theo ngành: M i tr có va, c c, bát, thìa, khăn m t riêng và có ánh d u tr nh n ra. Bình, thùng ng nư c u ng cho tr ph i có n p y, c n ư c v sinh hàng ngày, nơi s ch s tránh b i, côn trùng. Tyu t o không cho tr thò tay ho c u ng tr c ti p vào thùng ung nư c. nư c không u ng h t sau m t ngày ph i i. - Bát, thìa, ca, c c u ng nư c c a tr ph i ư c r a s ch h ng ngày, phơi n ng, tráng nư c sôi trư c khi ăn. - không nên dùng các lo i bát, thìa, c c b ng nh a tái sinh ho c s c m cho tr ăn, u ng. - H ng ngày, gi t khăn r a m t c a tr b ng xà phòng và nư c s ch, sau ó phơi n ng ho c s y khô. H ng tu n, h p khăn ho c lu c khăn chní m t l n. - Bàn gh , trang trí thư ng xuyên lau b ng khăn m tránh b i. - dùng v sinh(xô, ch u…) dùng xong ánh r a s ch s , úp nơi khô ráo, g n gàng Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
 11. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com b) V sinh chơi chơi c a tr ph i m b o s ch s , an toàn khi cho tr chơi. H ng tu n nên v sinh chơi c a tr ít nh t m t l n. 2. V sinh phòng t m a) Thông gió H ng ngày, trư c khi tr l p cô c n: - M t t c các c a s và c a ra vào phòng ư c thông thoáng. - Nên có phòng ng riêng thì khi tr phòng chơi, cô làm thông thoáng phòng ng . b) V sinh n n nhà - M i ngày, nên quét nhà và lau nhà ít nh t 3 l n(trư c gi ón tr , sau 2 b a ăn sáng, chi u). - N u có tr ái d m khi ng , sau khi tr ng d y c n làm v sinh nơi ng tránh mùi khai(trư c tiên ph i th m ngay nư c ti u b ng khăn khô r i m i lau l i b ng khăn m). - Cô không ư c i gu c, dép b n vào phòng tr . Không ư c gia súc vào phòng tr . M i tu n, c n t ch c t ng v sinh toàn b phòng tr : Lau các c a s , quét m ng nh n, lau bóng èn, c r a n n nhà, c giát giư ng, phơi chăn chi u. Cùng v i các b ph n khác làm v sinh bên ngoài(quét d n sân vư n, khơi thông c ng rãnh, phát b i r m quanh nhà…). c) V sinh nơi i ti n, ti u ti n(nhà v sinh) Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
 12. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com - Ch cho tr i v sinh ph i s ch s , vì th sau khi tr i v sinh xong, cô ph i ki m tra m b o nhà v sinh luôn s ch. Luôn ki m tra tránh trơn trư c khi tr i v sinh. - H ng ngày, t ng v sinh toàn b khu v sinh trư c khi ra v . - H ng tu n, t ng v sinh toàn b khu v sinh và khu v c xung quanh. 3. X lí rác, nư c th i a) X lí rác - T p trung rác vào thùng ng rác có n p y, xa phòng tr . H ng ngày, ph i rác tránh tình tr ng ng rác, c r a thùng rác sau khi rác. - Trư ng h p có h rác chung c a trư ng, sau m i l n rác l i l p ph m tl p t m ng, khi yh ,l p t dày 15 – 20cm. b) X lí nư c th i - Thư ng xuyên khơi thông c ng rãnh, tránh ng, n u không s t o i u ki n cho ru i, mu i sinh s n và phát tri n. H ng tu n t ng v sinh toàn b h th ng c ng rãnh. 4. Gi s ch ngu n nư c - Cung c p nư c s ch: m b o có nư c s ch cho tr dùng: t i thi u tr h c m t bu i là 10 lít/tr /bu i, còn tr bán trú là 50 – 60 lít/tr /ngày, bao g m nư c n u ăn và nư c sinh ho t. - Ngu n nư c s ch: T t nh t là nư c máy. Trư ng h p l y t ngu n nư c gi ng(gi ng khoang, gi ng ào…) nư c mưa, nư c su i…thì ph i x lí ho c l ng l c b ng các phương pháp l ng, l c m b o tiêu chu n v sinh cho phép. Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
 13. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com - ánh giá ngu n nư c: Nư c ph i không màu, không mùi, không v l . N u ngu n nư c có nghi ng nên ngh cơ quan y t ki m tra. - m b o v sinh d ng c ch a nư c; + D ng c ch a nư c ph i m b o s ch, có n p y, d c r a, không gây c khi ch a nư c thư ng xuyên, nên có vòi l y nư c. + Có k ho ch thau r a d ng c ch a nư c, tránh nư c lưu quá lâu ngày(tùy theo ch t lư ng nư c và lo i d ng c ch a nư c mà có th nh kỳ 1 tháng/1 l n ho c t i thi u là 3 tháng/1 l n). C- THEO DÕI S C KH E VÀ PHÒNG B NH I – KHÁM S C KH E NH KỲ M c ích khám s c kh e nh kỳ là phát hi n s m tình tr ng s c kh e và b nh t t ch a tr k p th i. - H ng năm, nhà trư ng c n liên h ch t ch v i y t a phương(tr m y t phư ng, xã) có k ho ch khám s c kh e nh kỳ cho tr m i năm hai l n( u năm h c và cu i năm h c). - Giáo viên có nhi m v ph i h p v i nhà trư ng t ch c khám nh kỳ cho tr . Lưu k t qu khám và thông báo cho gia ình k t qu ki m tra s c kh e c a tr . II – THEO DÕI TH L C VÀ TÌNH TR NG DINH DƯ NG 1. Ch s th l c dùng theo dõi tr - Cân n ng (kg) theo tháng tu i Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
 14. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com - Chi u cao ng (cm) theo tháng tu i - Cân n ng theo chi u cao ng. 2. Yêu c u Ti n hành cân tr 3 tháng m t l n và o tr 6 tháng m t l n. - i v i tr b suy dinh dư ng, tr th a cân – béo phì nên cân và theo dõi hàng tháng. N u tr v a trãi qua m t t m, s c kh e gi m sút, c n ư c ki m tra cân n ng ánh giá s ph i h c s c kh e c a tr . - Có th cân tr b ng b t kỳ lo i cân nào nhà trư ng có nhưng ph i th ng nh t dùng m t lo i cân cho các l n cân. - o chi u cao ng c a tr b ng thư c o chi u cao (ho c có th dùng thư c dây óng vào tư ng). Khi o, chú ý tr ng th ng và 3 i m u, mông, gót chân trên m t ư ng th ng. Chi u cao c a tr ư c tính t i m ti p xúc gót chân v i m t sàn n nh u( i m cao nh t c a u tr ). - Quy nh m t s ngày th ng nh t cho các l n cân, o. - Sau m i l n cân, o, c n ch m ngay lên bi u tránh quên và nh m l n, sau ó ánh giá tình tr ng dinh dư ng cho t ng tr và thông báo cho gia ình. - Mùa ông ti n hành cân, o trong phòng, tránh gió lùa, b b t qu n áo cân, o chính xác. 3. Cách ánh giá k t qu th l c và tình tr ng dinh dư ng a) Cân n ng theo tháng tu i ( ư c theo dõi b ng bi u tăng trư ng) Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
 15. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com Sau m i l n cân, ch m bi u m t i m tương ng v i s cân và s tháng tu i c a tr , n i các i m ch m ó v i nhau, ta s ư c ư ng bi u di n v s phát tri n c a tr . • Ý nghĩa c a các ư ng bi u di n v s phát tri n c a tr - Khi ư ng bi u di n n m kênh A + Có hư ng i lên là phát tri n bình thư ng + N m ngang là e d a + i xu ng là nguy hi m. Trong trư ng h p ư ng bi u di n n m ngang ho c i xu ng, c n tìm nguyên nhân và ph i h p v i gia ình có bi n pháp can thi p s m, k p th i chăm sóc, phòng ch ng suy dinh dư ng. - Khi ư ng bi u di n n m kênh B (SDD I) : suy dinh dư ng v a. - Khi ư ng bi u di n n m kênh C (SDD II) : suy dinh dư ng n ng - Khi ư ng bi u di n n m kênh D (SDD III) : suy dinh dư ng r t n ng. Lưu ý: - Trong trư ng h p tr n m kênh B, C và D c n ph i h p v i gia ình ch t ch và cò bi n pháp chăm sóc t bi t nâng cao th l c s c kh e c a tr . Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
 16. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com - Khi cân n ng c a tr n m trên kênh A và t c tăng cân h ng tháng nhanh, c n theo dõi và có ch ăn u ng h p lý k t h p v i v n ng phù h p tránh th a cân – béo phì. b) Chi u cao theo tháng tu i ( ư c theo dõi b ng bi u chi u cao ho c ánh giá theo b ng chi u cao) - Chi u cao n m trong kho ng trung bình tr lên là phát tri n bình thư ng. Chi u cao ph n ánh trung thành tình tr ng dinh dư ng trong c quá trình phát tri n c a tr , chi u cao dù có tăng ch m nhưng không bao gi ng ho c gi m i như cân n ng. - Chi u cao n m trong kho ng trung bình tr xu ng ph n ánh s thi u dinh dư ng trong m t th i gian dài hay tình tr ng suy dinh dư ng trư ng di n (th th p còi). B NG : CHI U CAO ÚNG THEO THÁNG TU I Tháng tu i Chi u cao trung bình (cm) Tr trai Tr gái 49 95,0 – 112,2 94,1 – 113,3 50 95,5 – 112,8 94,6 – 110,9 Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
 17. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com 51 96,1 – 113,5 95,1 – 111,6 52 96,6 – 114,2 95,6 – 112,2 53 97,1 – 114,8 96,1 – 112,7 54 97,7 – 115,4 96,7 – 113,5 55 98,2 – 116,1 97,1 – 114,1 56 98,7 – 116,7 97,6 – 114,7 57 99,2 – 117,3 98,1 – 115,3 58 99,7 – 117,9 98,6 – 116,0 59 100,2 – 118,5 99,1 – 117,2 60 100,7 – 119,1 99,5 – 117,2 c) Cân ng theo chi u cao ng (tra theo b ng) - ng v i m t chi u cao nh t nh s có m t cân b ng tương ng. Ch s này ph n ánh s phát tri n cân i c a cơ th . Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
 18. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com - N u cân n ng tương ng v i chi u cao th p hơn bình thư ng ph n ánh tình tr ng thi u inh dư ng. N u cân n ng tương ng v i chi u cao hơn bình thư ng c n theo dõi th a cân – béo phì. B NG : CÂN N NG THEO CHI U CAO NG Chi u Cân n ng nên Chi u Cân n ng nên có cao có (kg) cao (cm) (kg) (cm) Tr Tr Tr Tr trai gái trai gái 93 11,4 11,2 109 15,2 14,8 – 16,9 – 16,7 – 21,8 – 21,7 94 11,6 11,4 110 15,5- 15,0 – 17,2 – 17,1 22,2 – 22,0 95 11,9 11,6 111 15,8 15,3 – 17,5 – 17,3 – 22,6 – 22,4 96 12,1 11,8 112 16,1 15,6 – 17,8 – 17,6 – 23,0 – 22,8 Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
 19. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com 97 12,3 12,0 113 16,4 15,9 – 18,1 – 17,9 – 23,4 – 23,3 98 12,5 12,3 114 16,7 16,2 – 18,4 – 18,2 – 23,9 – 23,7 99 12,7 12,5 115 17,0 16,5 – 18,7 – 18,5 – 24,3 – 24,2 100 12,9 12,7 116 17,3 16,8 – 19,0 – 18,8 – 24,8 – 24,7 101 13,2 12,9 117 17,6 17,1 – 19,2 – 19,1 – 25,3 – 25,2 102 13,4 13,1 118 17,9 17,4 – 19,5 – 19,4 – 25,8 – 25,8 103 13,6 13,3 119 18,3 17,7 – 19,8 – 19,7 – 26,4 – 26,4 104 13,9 13,6 120 18,6 18,1 – 20,2 – 20,0 – 27,0 – 27,0 105 14,1 13,8 121 18,9 18,4 Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
 20. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com -20,5 – 20,3 – 27,5 – 17,6 106 14,4 14,0 122 19,3 18,8 – 20,8 – 20,6 – 28,2 – 28,3 107 14,7 14,3 123 19,6 19,1 – 21,1 – 21,0 – 28,8 – 29,0 108 14,9 14,5 124 20,0 19,5 – 21,5 – 21,3 – 29,5 – 29,8 III – TIÊM CH NG VÀ PHÒNG D CH 1. Tiêm ch ng - Giáo viên nh c nh và tuyên truy n cho ph huynh tiêm phòng y cho tr theo hư ng d n c a y t a phương. - C n theo dõi ch t ch tình tr ng s c kh e c a tr sau tiêm ch ng: + Gi v t tiêm ch ng s ch s , không tr s mó ho c gãi vào ó. + Trong ngày tiêm ch ng, c n cho tr ho t ng ít. + L y nhi t cho tr h ng ngày, n u tr s t cho tr ăn nh , ngh ngơi. + N u tr au v t tiêm ch ng, chư m nóng ch tiêm ch ng b ng g t s ch. Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản