intTypePromotion=1

Hướng dẫn thực hiện nuôi dưỡng và chăm sóc sức khỏe - Khối Mầm

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:54

1
350
lượt xem
83
download

Hướng dẫn thực hiện nuôi dưỡng và chăm sóc sức khỏe - Khối Mầm

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo giáo án khối mầm non - Hướng dẫn thực hiện nuôi dưỡng và chăm sóc sức khỏe - Khối Mầm

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hướng dẫn thực hiện nuôi dưỡng và chăm sóc sức khỏe - Khối Mầm

 1. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com PH N HAI HƯ NG D N TH C HI N NUÔI DƯ NG VÀ CHĂM SÓC S C KH E Nư c u ng H ng ngày tr c n ư c u ng nư c y , n ht là v mùa hè.Lư ng nư c c n ưa vào cơ th tr ( dư i d ng nư c u ng, th c ăn, hoa qu ) t 1,6 – 2 lít nư c m t ngày Nư c u ng c n un sôi kĩ và ng trong bình hay m có n p y kín. M i tr có m t c c riêng. Mùa ông c n nư c cho m. Mùa hè, n u có i u ki n nên cho tr u ng nư c n u b ng các lo i lá như sài t, râu ngô, bông mã , kim ngân hoa,… ho c nư c qu ( dâu, chanh, cam). Giáo viên cho tr u ng theo nhu c u và chia làm nhi u l n trong ngày, hư ng d n tr t l y c c u ng nư c, u ng xong úp c c úng nơi quy nh. Không tr quá khát m i u ng ho c u ng m t l n quá. Không tr u ng nhi u nư c trư c b a ăn. CHĂM SÓC B A ĂN: Trư c khi ăn - Hư ng d n tr r a s ch tay, eo y m trư c khi ăn (n u có). - Hư ng d n tr s p x p bàn gh , cho 4 – 6 tr ng i m t bàn, có l i i quanh bàn d dàng. Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
 2. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com - Chu n b khăn m t, bát, thìa, c c u ng nư c y cho s lư ng tr . - Trư c khi chia th c ăn, cô c n r a tay s ch, qu n áo và u tóc g n gàng. Cô chia th c ăn và cơm ra t ng bát, tr n u, không tr ch lâu. Trong khi ăn - Giáo viên c n vui v , nói năng d u dàng, t o không khí tho i mái cho tr trong khi ăn. ng viên, khuy n khích tr ăn h t su t, k t h p giáo d c dinh dư ng, hành vi v sinh văn minh trong ăn u ng: d y cho tr bi t m i cô và các b n trư c khi b t u ăn; ng i ăn ngay ng n, không co chân lên gh ; c m thìa b ng tay ph i và t xúc ăn m t cách g n gang, tránh vãi; ăn t t n, nhai kĩ, không nói chuy n và ùa ngh ch trong khi ăn… - Giáo viên c n chăm sóc, quan tâm hơn v i tr m i n l p, tr y u ho c m i m d y. N u th y tr ăn kém, cô c n tìm hi u nguyên nhân báo cho nhà b p ho c y t hay b m bi t ch ng chăm sóc tr t t hơn. i v i tr xúc chưa th o, ăn ch m ho c bi ng ăn, cô có th giúp tr xúc và ng viên tr ăn kh n trương hơn. Có bi n pháp phòng tránh hóc s c trong khi tr ăn. Sau khi ăn Hư ng d n tr x p bát, thìa, gh vào nơi quy nh, u ng nư c, lau mi ng, lau tay sau khi ăn, i v sinh (n u tr có nhu c u). CHĂM SÓC GI C NG Chu n b trư c khi tr ng - Trư c kh tr ng , cô nh c nh tr i v sinh, hư ng d n tr t l y g i, chăn… Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
 3. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com - B trí ch ng cho tr s ch s , yên tĩnh, thoáng mát v mùa hè, m áp v mùa ông. Phòng ng nên gi m ánh sáng b ng cách óng b y m t s c a s ho c t c b t èn. - Khi ã n nh ch ng , cô có th hát ho c cho tr nghe nh ng bài hát ru, dân ca êm d u tr d i vào gi c ng . V i nh ng cháu khó ng , cô g n gũi, v v tr giúp tr yên tâm, d ng hơn. Theo dõi tr ng - Trong th i gian tr ng , cô ph i thư ng xuyên có m t theo dõi tr , không tr úp m t vào g i ho c trùm chăn kín, s a l i tư th tr ng tho i mái (n u th y c n thi t). - Khi tr ng : v mùa hè, n u dùng qu t i n chú ý v n t c v a ph i và xa, t phía chân tr ; n u dùng i u hòa nhi t không nên nhi t l nh quá. Mùa ông chú ý p chăn m cho tr , không nên tr m c quá nhi u qu n áo. Cho phép tr i v sinh n u tr có nhu c u. - Quan sát, phát hi n k p th i và x lý các tình hu ng có th x y ra trong khi tr ng . Chăm sóc sau khi tr th c d y - Không nên ánh th c tr d y ng lo t, tr nào th c gi c trư c cô cho d y trư c, tránh ánh th c cùng m t lúc nh hư ng n các tr khác và sinh ho t c a l p. Không nên ánh th c tr d y s m trư c khi tr t th c gi c vì d làm cho tr cáu k nh, m t m i. - Sau khi tr d y h t, cô hư ng d n tr t làm các công vi c v a s c v i tr như: c t g i, chi u. Có th chuy n d n t tr ng thái ng sang ho t ng khác b ng cách cho tr hát m t bài hát ho c âu y m nói chuy n v i tr , h i chúng mơ th y gì. Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
 4. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com Cô b t èn, m c a s t t . Cô nh c nh tr i v sinh, sua khi tr t nh táo cho tr ăn quà chi u. V SINH V SINH CÁ NHÂN V sinh cá nhân tr Chu n b y các dùng v sinh cá nhân * Khi tr r a tay, r a m t - Chu n b y d ng c cho tr r a tay: Thùng có vòi ho c vòi nư c v a t m tay tr (n u ng nư c vào xô hay ch u thì ph i có gáo d i), xà phòng r a tay, khăn khô, s ch lau tay, xô hay ch u h ng nư c b n (n u c n). - Chu n b y khăn m t m b o v sinh (m t khăn m t/tr ), bô, xô, ch u. - Chu n b y qu n áo d tr thay cho tr khi c n thi t, nh t là v mùa ông. * Khi tr i v sinh - Chu n b gi y v sinh cho tr dùng, gi y v sinh m b o m m, s ch s phù h p v i tr - Lau, r a cho tr s ch s sua khi i v sinh.Chu n b nư c cho tr d i sau khi i v sinh. - m b o nhà v sinh luôn s ch s , không hôi khai, không ng nư c b n sau khi tr i ti u ti n cũng như i ti n. Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
 5. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com Giám sát và hư ng d n tr th c hi n v sinh cá nhân * V sinh da - V sinh m t mũi H ơng d n và giám sát tr lau m t s ch s t i các th i i m trư c và sau khi ăn, khi m t b dơ b n. Khi d y tr lau m t c n hư ng d n tr chuy n d ch khăn sao cho da m t c a tr luôn luôn ti p xúc v i ph n khăn s ch. Mùa rét ph i chu n b khăn m cho tr lau m t. - V sinh bàn tay + Thư ng xuyên giám sát và hư ng d n tr , cho tr t r a tay và t lau tay khô theo úng trình t , m b o v sinh, không c n xén các thao tác. + Cô c n chú ý s p x p dùng v sinh v a t m v i c a tr , thu n ti n cho tr khi s d ng, không tr ph i ch i lâu và tránh ư c tình tr ng tr b qua các thao tác. Ch ng cho tr r a tay ph i có m t không gian nh t nh, ánh sáng và không m ư t. + Trư ng h p tr m i chuy n l p, tr m i vcào l p, cô hư ng d n t m t ng thao tác r a tay cho tr và cho tr làm quen d n v i vi c t ph c v dư i s giúp c a cô. * V sinh răng mi ng - Cô thư ng xuyên nh c nh tr u ng nư c và súc mi ng sua khi ăn. - Hư ng d n tr cách ch i răng và k t h p v i gia ình d y tr t p ánh răng nhà. Tuyên truy n cho ph huynh không nên cho tr ăn quà v t nh t là k o, bánh ng t. Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
 6. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com - Khám răng nh kỳ phát hi n s m răng sâu và ch a tr k p th i. T p cho tr có thói quen ng m mi ng khi ng , th b ng mũi mi ng và răng không b khô, h n ch sâu răng. * V sinh qu n áo, giày dép - Không tr m c qu n áo m ư t. Khi tr b nôn, a, ti u ti n ra qu n áo ho c khi m hôi ra nhi u, cô c n thay ngay cho tr . C i b t qu n áo cho tr khi tr i nóng, m c thêm khi tr i l nh. - ch ng nhi m l nh ôi chân c a tr , ngoài ôi dép hay giày tr i n l p, c n có thêm m t ôi dép s ch cho tr i trong l p. - Cô nh c cha m c a tr ưa t t, qu n áo d tr thay cho tr khi c n thi t. Nên cho tr m c qu n áo b ng nh ng lo i v i m m, th m m hôi. Nên dùng lo i giày dép hơi r ng so v i chân c a tr m t chút, dép m m, m ng nh , d c i, có quai sau cho tr d i. * Hư ng d n tr i v sinh Hư ng d n tr i v sinh úng nơi quy nh. D y tr cách gi v sinh cho b n thân, gi gìn nhà v sinh s ch s . Nh c tr r a tay sau khi i v sinh. V sinh cá nhân cô Cô giáo ph i là t m gương v gi v sinh và chăm sóc b o v s c kh e cho b n thân và nh ng ngư i xung quanh tr h c t p và làm theo, không làm lây lan b nh t t sang tr và c ng ng V sinh thân th Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
 7. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com - Gi gìn da s ch s , nh t là hai bàn tay. Khi chăm sóc tr , hai bàn tay cô ph i luôn s ch s . Cô ph i r a tay b ng xà phòng và nư c s ch trư c khi cho tr ăn ho c ti p xúc v i th c ăn, sau khi i v sinh cho tr , sau khi quét rác hay lau nhà. - u tóc g n gàng, s ch s . Không móng tay dài khi chăm sóc tr . - Luôn gi v sinh răng mi ng s ch s . - eo kh u trang khi chia cơm cho tr , khi ho, s mũi, viêm h ng. V sinh qu n áo, dùng cá nhân - Qu n áo ph i luôn g n gàng, s ch s . n u có qu n áo công tác, ph i thư ng xuyên m c trong quá trình chăm sóc tr . Không m c trang ph c công tác v gia ình ho c ra kh i trư ng. - dùng cá nhân c a tr và cô ph i riêng bi t, không s d ng dùng cá nhân c a tr . Khám s c kh e nh kì Nhà trư ng c n khám s c kh e nh kỳ và tiêm phòng d ch y cho các giáo viên, cán b nhân viên. N u cô m c b nh truy n nhi m ho c nhi m trùng c p tính thì không ư c tr c ti p chăm sóc tr . V SINH MÔI TRƯ NG V sinh dùng chơi V sinh dùng Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
 8. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com - Bát, thìa, ca c c ph c v ăn u ng cho tr c n có qui nh theo ngành: M i tr có va, c c, bát, thìa, khăn m t riêng và có ánh d u tr nh n ra. Bình, thùng ng nư c u ng cho tr ph i có n p y, c n ư c v sinh hàng ngày, nơi s ch s tránh b i, côn trùng. Tyu t o không cho tr thò tay ho c u ng tr c ti p vào thùng ng nư c. nư c không u ng h t sau m t ngày ph i i. - Bát, thìa, ca, c c u ng nư c c a tr ph i ư c r a s ch h ng ngày, phơi n ng, tráng nư c sôi trư c khi ăn. - Không nên dùng các lo i bát, thìa, c c b ng nh a tái sinh ho c s c m cho tr ăn, u ng. - H ng ngày, gi t khăn r a m t c a tr b ng xà phòng và nư c s ch, sau ó phơi n ng ho c s y khô. H ng tu n, h p khăn ho c lu c khăn chní m t l n. - Bàn gh , trang trí thư ng xuyên lau b ng khăn m tránh b i. - dùng v sinh (xô, ch u…) dùng xong ánh r a s ch s , úp nơi khô ráo, g n gàng V sinh chơi chơi c a tr ph i àm b o s ch s , an toàn cho tr khi chơi. H ng ngày nên v sinh chơi c u tr ít nh t m t l n V sinh phòng nhóm Thông gió H ng ngày, trư c khi tr l p cô c n: - M t t c các c a s và c a ra vào phòng ư c thông thoáng. Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
 9. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com - Nên có phòng ng riêng thì khi tr phòng chơi, cô làm thông thoáng phòng ng . V sinh n n nhà - M i ngày, nên quét nhà và lau nhà ít nh t 3 l n(trư c gi ón tr , sau 2 b a ăn sáng, chi u). - N u có tr ái d m khi ng , sau khi tr ng d y c n làm v sinh nơi ng tránh mùi khai (trư c tiên ph i th m ngay nư c ti u b ng khăn khô r i m i lau l i b ng khăn m). - Cô không ư c i gu c, dép b n vào phòng tr . Không ư c gia súc vào phòng tr . M i tu n, c n t ch c t ng v sinh toàn b phòng tr : Lau các c a s , quét m ng nh n, lau bóng èn, c r a n n nhà, c giát giư ng, phơi chăn chi u. Cùng v i các b ph n khác làm v sinh bên ngoài(quét d n sân vư n, khơi thông c ng rãnh, phát b i r m quanh nhà…). V sinh nơi i ti n, ti u ti n (nhà v sinh) - Ch cho tr i v sinh ph i s ch s , vì th sau khi tr i v sinh xong, cô ph i ki m tra m b o nhà v sinh luôn s ch. Luôn ki m tra tránh trơn trư t khi tr i v sinh. - H ng ngày, t ng v sinh toàn b khu v sinh trư c khi ra v . - H ng tu n, t ng v sinh toàn b khu v sinh và khu v c xung quanh. X lí rác, nư c th i X lí rác Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
 10. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com - T p trung rác vào thùng ng rác có n p y, xa phòng tr . H ng ngày, ph i rác tránh tình tr ng ng rác, c r a thùng rác sau khi rác. - Trư ng h p có h rác chung c a trư ng, sau m i l n rác l i l p ph m tl p t m ng, khi yh ,l p t dày 15 – 20cm. X lí nư c th i - Thư ng xuyên khơi thông c ng rãnh, tránh ng, n u không s t o i u ki n cho ru i, mu i sinh s n và phát tri n. H ng tu n t ng v sinh toàn b h th ng c ng rãnh Gi s ch ngu n nư c - Cung c p nư c s ch: m b o có nư c s ch cho tr dùng: t i thi u tr h c m t bu i là 10 lít/tr /bu i, còn tr bán trú là 50 – 60 lít/tr /ngày, bao g m nư c n u ăn và nư c sinh ho t. - Ngu n nư c s ch: T t nh t là nư c máy. Trư ng h p l y t ngu n nư c gi ng(gi ng khoang, gi ng ào…) nư c mưa, nư c su i…thì ph i x lí ho c l ng l c b ng các phương pháp l ng, l c m b o tiêu chu n v sinh cho phép. - ánh giá ngu n nư c: Nư c ph i không màu, không mùi, không v l . N u ngu ng nư c có nghi ng nên ngh cơ quan y t ki m tra. - m b o v sinh d ng c ch a nư c; + D ng c ch a nư c ph i m b o s ch, có n p y, d c r a, không gây c khi ch a nư c thư ng xuyên, nên có vòi l y nư c. Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
 11. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com + Có k ho ch thau r a d ng c ch a nư c, tránh nư c lưu quá lâu ngày(tùy theo ch t lư ng nư c và lo i d ng c ch a nư c mà có th nh kỳ 1 tháng/1 l n ho c t i thi u là 3 tháng/1 l n). THEO DÕI S C KH E VÀ PHÒNG B NH KHÁM S C KH E NH KÌ M c ích khám s c kh e nh kỳ là phát hi n s m tình tr ng s c kh e và b nh t t ch a tr k p th i. - H ng năm, nhà trư ng c n liên h ch t ch v i y t a phương(tr m y t phư ng, xã) có k ho ch khám s c kh e nh kỳ cho tr m i năm hai l n( u năm h c và cu i năm h c). - Giáo viên có nhi m v ph i h p v i nhà trư ng t ch c khám nh kỳ cho tr . Lưu k t qu khám và thông báo cho gia ình k t qu ki m tra s c kh e c a tr . THEO DÕI TH L C VÀ TÌNH TR NG DINH DƯ NG Ch s th l c dùng theo dõi tr - Cân n ng (kg) theo tháng tu i - Chi u cao ng (cm) theo tháng tu i - Cân n ng theo chi u cao ng. Yêu c u - Ti n hành cân tr 3 tháng m t l n và o tr 6 tháng m t l n. Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
 12. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com - i v i tr b suy dinh dư ng, tr th a cân – béo phì nên cân và theo dõi hàng tháng. N u tr v a trãi qua m t t m, s c kh e gi m sút, c n ư c ki m tra cân n ng ánh giá s ph i h c s c kh e c a tr . - Có th cân tr b ng b t kỳ lo i cân nào nhà trư ng có nhưng ph i th ng nh t dùng m t lo i cân cho các l n cân. - o chi u cao ng c a tr b ng thư c o chi u cao (ho c có th dùng thư c dây óng vào tư ng). Khi o, chú ý tr ng th ng và 3 i m u, mông, gót chân trên m t ư ng th ng. Chi u cao c a tr ư c tính t i m ti p xúc gót chân v i m t sàn n nh u ( i m cao nh t c a u tr ). - Quy nh m t s ngày th ng nh t cho các l n cân, o. Sau m i l n cân, o, c n ch m ngay lên bi u tránh quên và nh m l n, sau ó ánh giá tình tr ng dinh dư ng cho t ng tr và thông báo cho gia ình. - Mùa ông ti n hành cân, o trong phòng, tránh gió lùa, b b t qu n áo cân, o chính xác. Cách ánh giá k t qu th l c và tình tr ng dinh dư ng Cân n ng theo tháng tu i ( ư c theo dõi b ng bi u tăng trư ng) Sau m i l n cân, ch m bi u m t i m tương ng v i s cân và s tháng tu i c a tr , n i các i m ch m ó v i nhau, ta s ư c ư ng bi u di n v s phát tri n c a tr . Ý nghĩa c a các ư ng bi u di n v s phát tri n c a tr Khi ư ng bi u di n n m kênh A + Có hư ng i lên là phát tri n bình thư ng Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
 13. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com + N m ngang là e d a + i xu ng là nguy hi m. Trong trư ng h p ư ng bi u di n n m ngang ho c i xu ng, c n tìm nguyên nhân và ph i h p v i gia ình có bi n pháp can thi p s m, k p th i chăm sóc, phòng ch ng suy dinh dư ng. Khi ư ng bi u di n n m kênh B (SDD I) : suy dinh dư ng v a. Khi ư ng bi u di n n m kênh C (SDD II) : suy dinh dư ng n ng Khi ư ng bi u di n n m kênh D (SDD III) : suy dinh dư ng r t n ng. Lưu ý: Trong trư ng h p tr n m kênh B, C và D c n ph i h p v i gia ình ch t ch và cò bi n pháp chăm sóc t bi t nâng cao th l c s c kh e c a tr . Khi cân n ng c a tr n m trên kênh A và t c tăng cân h ng tháng nhanh, c n theo dõi và có ch ăn u ng h p lý k t h p v i v n ng phù h p tránh th a cân – béo phì. Chi u cao theo tháng tu i ( ư c theo dõi b ng bi u chi u cao ho c ánh giá theo b ng chi u cao) - Chi u cao n m trong kho ng trung bình tr lên là phát tri n bình thư ng. Chi u cao ph n ánh trung thành tình tr ng dinh dư ng trong c quá trình phát tri n c a tr , chi u cao dù có tăng ch m nhưng không bao gi ng ho c gi m i như cân n ng. Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
 14. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com - Chi u cao n m trong kho ng trung bình tr xu ng ph n ánh s thi u dinh dư ng trong m t th i gian dài hay tình tr ng suy dinh dư ng trư ng di n (th th p còi). B ng chi u cao ng theo tháng tu i Chi u cao trung bình (cm) Tháng tu i Tr trai Tr gái 61 101,2 – 119,7 100,0 – 117,8 62 101,7 – 120,3 100,5 – 118,4 63 102,2 – 120,9 100,9 – 119,0 64 102,7 – 121,4 101,4 - 119,7 65 103,2 – 122,0 101,8 – 120,3 66 103,6 – 122,6 102,2 – 120,9 67 104,1 – 123,1 102,7 – 121,5 Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
 15. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com 68 104,6 – 123,7 103,1 – 122,1 69 105,0 – 124,2 103,5 – 122,7 70 105,5 – 124,7 104,0 – 123,3 71 105,9 – 125,3 104,4 – 123,9 72 106,4 – 125,8 104,8 – 124,5 Cân n ng theo chi u cao ng (tra theo b ng) - ng v i m t chi u cao nh t nh s có m t cân b ng tương ng. Ch s này ph n ánh s phát tri n cân i c a cơ th . - N u cân n ng tương ng v i chi u cao th p hơn bình thư ng ph n ánh tình tr ng thi u inh dư ng. N u cân n ng tương ng v i chi u cao hơn bình thư ng c n theo dõi th a cân – béo phì. B NG : CÂN N NG THEO CHI U CAO NG Chi u Cân n ng nên có Cân n ng nên có cao (kg) Chi u (kg) cao (cm) (cm) Tr Tr Tr Tr Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
 16. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com trai gái trai gái 12,7 12,5 16,7 16,2 99 114 – 18,7 – 18,5 – 23,9 – 23,7 12,9 12,7 17,0 16,5 100 115 – 19,0 – 18,8 – 24,3 – 24,2 13,2 12,9 17,3 16,8 101 116 – 19,2 – 19,1 – 24,8 – 24,7 13,4 13,1 17,6 17,1 102 117 – 19,5 – 19,4 – 25,3 – 25,2 13,6 13,3 17,9 17,4 103 118 – 19,8 – 19,7 – 25,8 – 25,8 13,9 13,6 18,3 17,7 104 119 – 20,2 – 20,0 – 26,4 – 26,4 14,1 13,8 18,6 18,1 105 120 – 20,5 – 20,3 – 27,0 – 27,0 14,4 14,0 18,9 18,4 106 121 – 20,8 – 20,6 – 27,5 – 27,6 Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
 17. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com 14,7 14,3 19,3 18,8 107 122 – 21,1 – 21,0 – 28,2 – 28,3 14,9 14,5 19,6 19,1 108 123 – 21,5 – 21,3 – 28,8 – 29,0 15,2 14,8 20,0 19,5 109 124 – 21,8 – 21,7 – 29,5 - 29,8 15,5 15,0 20,4 20,4 110 125 – 22,2 – 22,0 – 30,1 – 30,5 15,8 15,3 20,7 20,8 111 126 – 22,6 – 22,4 – 30,9 – 32,2 16,1 15,6 21,1 21,2 112 127 – 23,0 – 22,8 – 31,6 – 32,2 16,4 15,9 21,5 21,6 113 128 – 23,4 – 23,3 – 32,3 – 34,6 TIÊM CH NG VÀ PHÒNG D CH 1. Tiêm ch ng Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
 18. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com - Giáo viên nh c nh và tuyên truy n cho ph huynh tiêm phòng y cho tr theo hư ng d n c a y t a phương. - C n theo dõi ch t ch tình tr ng s c kh e c a tr sau tiêm ch ng: + Gi v t tiêm ch ng s ch s , không tr s mó h ac gãi vào ó. + Trong ngày tiêm ch ng, c n cho tr ho t ng ít. + L y nhi t cho tr h ng ngày, n u tr s t cho tr ăn nh , ngh ngơi. + N u tr au v t tiêm ch ng, chư m nóng ch tiêm ch ng b ng g t s ch. - Báo cho y t a phương nh ng trư ng h p b t thư ng có bi n pháp x lí k p th i L ch tiêm ch ng Tu i Lo i v c xin S l n a bàn tri n khai Tiêm 3 mũi: 1 – 5 Viêm não - Tiêm mũi 2 Vùng có tu i nh t B n cáh mũi 1 sau 2 tu n. nguy cơ - Tiêm mũi 3 cách mũi 2 sau m t Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
 19. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com năm 2 – 5 T ( u ng - U ng 2 l n: tu i trư ic mùa d ch l n 2 u ng cách l n 1 h ng năm) sau 2 tu n 3 – 10 Thương hàn Tiêm 1 mũi thu i 6 tu i S i Tiêm mũi 2 ( Ngu n: Chương trình tiên ch ng m r ng Qu c gia ) Lưu ý: H ng năm, ngoài vi c t ch ctiêm ch ng cho tr em theo l ch như trên còn có nh ng ngày tiêm ch ng chi n d chvà có nh ng t tiêm ch ng t xu t tùy theo tình hình d ch b nh các a phương. Vì v y giáo viên và nhà trư ng c n n m ư c các thông tin này t y t a phương tuyên truy n cho ph huynh ưa con i tiêm ch ng y . 2. Phòng d ch -N u trong l p có m t s tr m c cùng m t b nh, cô báo cho nhà trư ng m iyt n khám, tìm nguyên nhân, có bi n pháp phòng d ch b nh lây lan. - trư ng h p trong vùng x y ra m t d ch nào ó, nhà trư ng c n ph i h pv iyt phòng d ch cho tr . Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
 20. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com 3. Th i gian cách ly m t s b nh truy n nhi m Khi tr m c b nh truy n nhi m, ph i tr nhà trong th i kỳ lây b nh và theo dõi nh ng tr kh e phòng d ch b nh x y ra. Tên b nh Th i gian cách ly tr Theo dõi tr kh e b b nh ( trong l p) ( nhà) Th y u Su t th i gian tr m c 11 – 21 ngày b nh (7 ngày k t khi tr m c n t m ng nư c) B ch h u Su t th i gian tr m c 7 ngày b nh Ho gà 30 ngày k t khi 14 ngày ma71c b nh Quai b 21 ngày 21 ngày Viêm gan 30 ngày - Theo dõi 10 ngày Trong vòng 40 ngày Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2