HƯỚNG DẪN TRUY TÌM NHẬN BIẾT SẢM PHẨM

Chia sẻ: Icat Icat | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
49
lượt xem
6
download

HƯỚNG DẪN TRUY TÌM NHẬN BIẾT SẢM PHẨM

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

I. MỤC ĐÍCH: - Tìm kiếm sản phẩm, trong trường hợp sản phẩm bị mất, hoặc các sản phẩm bị lẫn vào nhau, dễ dàng tìm ra vị trí để sản phẩm. - Đảm bảo CBCNV Công ty hiểu rõ toàn bộ các công đoạn tạo thêm thêm giá trị của sản phẩm thêu.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: HƯỚNG DẪN TRUY TÌM NHẬN BIẾT SẢM PHẨM

  1. HÖÔÙNG DAÃN TRUY TÌM NHAÄN BIEÁT SAÛM PHAÅM Sample#: Saûn phaåm theâu Ñieàu khoaûn: 7.5.3 I. MUÏC ÑÍCH: - Tìm kieám saûn phaåm, trong tröôøng hôïp saûn phaåm bò maát, hoaëc caùc saûn phaåm bò laãn vaøo nhau, deã daøng tìm ra vò trí ñeå saûn phaåm. - Ñaûm baûo CBCNV Coâng ty hieåu roõ toaøn boä caùc coâng ñoaïn taïo theâm theâm giaù trò cuûa saûn phaåm theâu. II. PHAÏM VI: AÙp duïng cho caùc saûn phaåm theâu do Coâng ty saûn xuaát. III. NOÄI DUNG: Quaù trình Nhaän bieát Traïng thaùi Truy tìm Nhaän phuï Xaùc ñònh teân maõ Phuï lieäu, baùn Döïa vaøo tem, soå lieäu, baùn haøng, theo töøng thaønh phaåm ñaït nhaän baùn thaønh thaønh #PO goàm baûng chuyeån qua khu vöïc phaåm, phuï lieäu, phaåm maøu nguyeân saûn xuaát keøm theo phieáu xuaát kho lieäu, so saùnh tem, phieáu giao maøu saéc, maët nhaän, chöa ñaït daùn vaûi, bao bì, tem baêng keo, ñeå rieâng traû laïi nôi giao Baùn Xaùc ñònh theo taùc Haøng ñaït chuyeån Soå giao nhaä, tem thaønh nghieäp theâu, qua khu vöïc chôø cuûa töøng boù cuûa phaåm chöa chaát lieäu vaûi, saûn xuaát coù ghi cuï theå: ghi roõ maõ theâu maøu, tem theo töøng boù haøng, maøu, size….
  2. theo maõ, soá löôïng, baøn , maøu. Baùn Ñaõ theå hieän hình Ñöôïc coät traû laïi Soå giao nhaän theâu thaønh theâu treân baùn nguyeân vò trí ban sau khi ñöôïc KCS phaåm sau thaønh phaåm, theo ñaàu, soá ñaùnh thöù theâu kieåm tra vaø khi theâu noäi dung taùc töï trong boù, tem, phaân loaïi theo teân nghieäp coù ñaày ñuû soá töøng maø haøng löôïng. rieâng bieät, tem. Baùn Khi theâu bò gaõy Ñöôïc loaïi ra tröôùc Soá löôïng BTP hö, loãi thaønh kim, raùch vaûi, khi giao haøng. ñöôïc giao nhaän vaø phaåm hö, vaêng daàu leân ñem ñi thay theá loãi vaûi, vaûi bò loãi baøng nhöõng BTP ñaït sôïi, caét khoâng yeâu caàu, phieáu ñuùng raäp, noäi kieåm haøng, Phieáu dung phieáu kieåm NCR.
Đồng bộ tài khoản