intTypePromotion=1

Hướng dẫn Tự học và Khắc phục sự số máy tính cá nhân

Chia sẻ: Thach Sau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

8
4.764
lượt xem
4.250
download

Hướng dẫn Tự học và Khắc phục sự số máy tính cá nhân

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nếu chẳng may máy tính rơi vào tình trang 5 bo mạch chủ bốc cháy , đĩa cứng ngừng quay , hệ điều hành ngã quỵ hay phần mềm gián điệp và virus thao túng mọi hoạt động của hệ thống. Quyển sách này sẽ giúp bạn khắc phục những điều đó, giúp cho máy tính hoạt động bình thường. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hướng dẫn Tự học và Khắc phục sự số máy tính cá nhân

 1. th thu t T kh c ph c s c N u ch ng may máy tính rơi vào tình tr ng bo m ch ch "b c cháy", ñĩa c ng ng ng quay, h ñi u hành "ngã qu ” hay ph n m m gián ñi p và virus "thao túng" m i ho t ñ ng c a h th ng... ñ ng v i c u c u b ph n h tr k thu t hay ñưa máy tính ra "b nh vi n", hãy tham kh o bài vi t bên dư i vì bi t ñâu b n s tìm ra ñư c "bí kíp" ñ hóa gi i ñi u phi n toái ñang g p ph i. MÁY TÍNH KHÔNG KH I ð NG • Hình như có ti ng ñ ng kỳ l nào ñó phát ra t máy tính? M t vài âm thanh có th là ñi m báo tr c tr c nghiêm tr ng. N u nghi ng ñĩa c ng c a mình ñang ho t ñ ng trong tr ng thái "nh y cò cò”, bi n pháp an toàn nh t là t t máy tính ngay l p t c. ð xác ñ nh xem ñĩa c ng có ph i là nguyên nhân phát ra các âm thanh trên hay không, b n c n tháo cáp ngu n c a ñĩa này trư c khi b t l i máy tính. N u th ph m chính là ñĩa c ng, bư c k ti p b n c n th c hi n là t i v m t ti n ích có kh năng ñ c ñư c các mã ch n ñoán SMART (Self-Monitoring Analysist and Reporting Technology). D li u SMART có th cho b n bi t chính xác h ng hóc. Hãy tìm ti n ích này t website c a hãng s n xu t ñĩa c ng mà b n ñang s d ng, tham kh o www.ariolic.com/activesmart/low-level-format.html ñ có thêm thông tin chi ti t. • T i sao ti ng n v n t n t i ngay c khi ñã ng t ngu n c a ñĩa c ng? ð n lúc này, dù công vi c s khó khăn hơn do m i th tr nên "mơ h " nhưng chí ít b n cũng có th an tâm r ng d li u v n ñư c an toàn. Khi y, m t bi n pháp "bình dân" nhưng hi u qu ñ tìm ra tr c tr c là s d ng m t ng nghe b ng gi y: b n hãy ñ t m t ñ u vào tai, ñ u còn l i ñ t vào thành ph n nghi ng phát ra ti ng n và chăm chú l ng nghe. • Li u nguyên nhân có ph i do qu t làm mát? N u b n lo ng i v nh ng ti ng ñ ng b t thư ng phát ra t qu t làm mát, hãy s d ng công c mi n phí SpeedFan ñ xác ñ nh xem có ph i qu t làm mát g n trên bo m ch ch quay quá ch m hay không. Vài thành ph n trên bo m ch ch có th "b c cháy" n u chúng không ñư c làm mát hi u qu . ð ng ti c ti n, hãy nhanh chóng thay qu t làm mát m i vì chi phí s ít hơn r t nhi u so v i vi c ph i thay CPU hay bo m ch ch . Ngoài ra, b n cũng có th s d ng ti n ích CPUCool ñ theo dõi "nhi t ñ ” c a h th ng. GIÁM SÁT T C ð QU T LÀM MÁT N u b n nghi ng qu t làm mát hay ñĩa c ng g p s c , hãy th s d ng ti n ích SpeedFan. Ngoài kh năng theo dõi t c ñ c a qu t (trong h u h t máy tính, t c ñ qu t s ñ t t 1.000 ñ n 4.000 vòng quay/phút), Tài li u sưu t m
 2. th thu t SpeedFan còn có th phân tích • Ti ng "bíp" gì v y? N u nghe th y nh ng ti ng bíp d li u SMART c a ñĩa c ng, kéo dài không bình thư ng (hay vài ti ng bíp cùng lúc) nh th b n có th tìm ra nguyên khi v a kh i ñ ng máy tính, thì có th h th ng ñang nhân h ng hóc. c thông báo cho b n bi t m t ñi u gì ñó – và thư ng là tin x u. Trong khi ti ng bíp ng n thư ng xu t hi n ngay trư c quá trình kh i ñ ng máy s thông báo m i th ñã "s n sàng" thì nh ng âm thanh báo l i l i không tuân theo m t quy ñ nh nào: chúng có th khác nhau tùy vào hãng s n xu t BIOS và th nh tho ng còn ñư c thay ñ i b i các nhà s n xu t bo m ch ch . B n c n ph i tra c u ý nghĩa c a t ng ti ng bíp, b ng cách tham kh o tài li u ñi kèm hay trên website c a hãng s n xu t. Ví d , v i máy Dell Dimension XPS Dxxx, m t ti ng bíp ng t quãng và theo sau ñó là 2 ti ng bíp khác thông báo card ñ h a g p s c (có th chưa ñư c g n ñúng v trí ch ng h n). N u không tìm th y thông tin c n thi t t i website c a hãng s n xu t, b n hãy tham kh o BIOS Central (www.bioscentral.com) ñ xem danh sách và ý nghĩa c a t ng ti ng bíp ñư c s p x p th t theo tên hãng s n xu t BIOS. Ngoài ra, m t vài nhà s n xu t (trong ñó có Dell) ñ t các ñèn ch n ñoán m t sau thùng máy, qua ñó có th báo cáo chi ti t hơn nh ng tr c tr c ñang x y ra. Chúng có th khác nhau tùy vào cách thi t k h th ng nhưng ñèn vàng luôn báo hi u nh ng tri u ch ng không t t. M t l n n a, hãy tham kh o website hãng s n xu t ñ có ñư c câu tr l i chính xác nh t. • Tr c tr c thi t b ph n c ng có th ngăn c n quá trình kh i ñ ng không? N u b n trang b thêm thi t b ph n c ng (g n trong) m i, như b nh ch ng h n, thì b n c n ki m tra xem chúng có ñư c l p ñúng v trí không, hay có x y ra hi n tư ng "l ng" k t n i thi t b này hay cáp n i không, cũng có th thi t b ñó b h ng ho c không tương thích v i máy tính. Hãy b t ñ u b ng cách t t máy và ng t ngu n ñi n, ti p ñ t cơ th b ng cách ch m tay vào m t thành ph n b ng kim lo i bên ngoài v máy, sau ñó ti n hành m thùng ra. B n c n ki m tra t t c dây cáp có ñư c n i chính xác không và ñ m b o b nh RAM, các card g n trong ñư c l p ñúng ch . N u c n thi t, b n hãy n tay d c theo chi u dài c a thanh RAM, ho c cũng có th tháo thanh RAM ñó ra và sau ñó g n chúng tr l i. Khi ñã th c hi n xong, n i l i các cáp n i và kh i ñ ng l i máy tính. Th m chí n u thanh RAM ñư c g n ñúng v trí thì b nh h th ng cũng có th là nguyên nhân tr c tr c – do thanh RAM b h ng. Hãy s d ng công c mi n phí Memtest86 (www.memtest86.com) t o m t ñĩa CD kh i ñ ng ñ ki m tra các h ng hóc trên b nh . Công c này th c hi n các ki m tra chi ti t (và có th phát hi n nhi u tr c tr c mà quá trình ki m tra BIOS ñơn gi n thư ng b sót). Trong m t s ít trư ng h p, máy tính không th kh i ñ ng vì x y ra s "xung ñ t" gi a Tài li u sưu t m
 3. th thu t m t thi t b ph n c ng m i và các thành ph n còn l i trong h th ng; hay ch ñơn gi n do thi t b này không ho t ñ ng. Vi c này thư ng x y ra v i các máy tính "ñ i cũ” cũng như v i h u h t vi c nâng c p. ð ki m tra tình tr ng này, hãy g thi t b m i ra và g n tr l i thi t b cũ. N u máy tính v n kh i ñ ng t t, nghĩa là b n g p r c r i v i thi t b m i. Hãy liên h v i nhà s n xu t ñ có ñư c nh ng tr giúp c n thi t. Th nh tho ng, máy tính có th phát ra âm thanh kh i ñ ng bình thư ng (x y ra khi Windows t i màn hình n n) nhưng b n v n không th y gì trên màn hình. ðó là báo hi u cho c card ñ h a và màn hình. Trư c h t, hãy ki m tra cáp n i màn hình có b l ng hay ñ t không, hay các chân (pin) c a card ñ h a có ñư c c m ch t không? N u m i th v n bình thư ng, hãy n i màn hình này v i m t máy tính khác ñ ki m tra. N u màn hình này v n hi n th t t, b n c n tìm m t màn hình t t khác ñ ki m tra l i máy tính nghi ng trư c ñó. N u màn hình ti p t c "t i om" thì b n có th ch c ch n card ñ h a g p s c hay x y ra hi n tư ng l ng k t n i bên trong máy. Khi ñó, hãy t t ñi n máy tính, m thùng máy ra và ki m tra v trí c a card ñ h a. (N u s d ng card ñ h a tích h p và nó ñang g p s c , b n c n thay m i bo m ch ch ). C M BSOD KH I ð NG L I Hãy kh i ñ ng máy tính ch ñ Safe Mode ( n phím ngay sau khi quá trình kh i ñ ng BIOS và ch n Safe Mode t trình ñơn). Nh n ph i chu t lên bi u tư ng My Computer, ch n Properties, nh n vào th Advanced và ch n nút Settings bên dư i m c Startup and Recovery. Sau ñó, b ñánh d u m c Automatically restart và nh n OK ñ k t thúc. Tài li u sưu t m
 4. th thu t • Thông báo xu t hi n trên màn hình và máy tính ngưng kh i ñ ng? N u màn hình kh i ñ ng c a máy tính xu t hi n m t thông báo l i – hay còn ñư c g i là thông báo BIOS Power-On Self Test, hay POST – thì b n có th tra c u ý nghĩa trong tài li u hư ng d n ñi kèm bo m ch ch hay trên website http://www.bioscentral.com/. N u th y thông báo l i "Non-System disk ..." ("Không ph i ñĩa kh i ñ ng ...") và hi n không có ñĩa nào trong ñĩa m m, b n hãy tháo b t kỳ ñĩa c ng nào g n ngoài và l y ñĩa CD ra kh i ñĩa, sau ñó kh i ñ ng l i máy tính. N u tr c tr c v n ti p di n, có l sector kh i ñ ng hay partition kh i ñ ng c a ñĩa c ng b h ng. Ti n ích Partition Table Doctor 3 (39 USD, www.ptdd.com) có th t o l i b ng partition (phân vùng ñĩa c ng), ñây là m t phương thu c h u hi u có th "h i sinh" máy tính g p s c . Chương trình này cung c p dư i d ng t p tin ISO, nên b n có th s d ng ñ t o ñĩa CD kh i ñ ng. • Ph i làm gì khi g p l i màn hình xanh? Máy tính ñang kh i ñ ng b ng nhiên "treo c ng" và xu t hi n m t màn hình xanh v i thông báo ñ i lo i như "STOP: 0x0000021a Fatal System Error", ñây chính là l i "màn hình xanh ch t chóc" (Blue Screen of Death – BSOD) thư ng g p trong Windows. B n có th tìm hi u chi ti t v l i này cũng như cách kh c ph c b ng cách tìm ki m trên web t m t máy tính khác hay gi i mã l i Stop Error (bao g m 10 ký t , ñư c b t ñ u b ng s 0 và ch x) t i website www.updatexp.com/stop-messages.html. Nhưng chuy n gì s x y ra n u Windows ti n hành kh i ñ ng l i ngay khi l i màn hình xanh v a xu t hi n? Có l k sư nào ñó phát tri n Windows XP nghĩ r ng ñ h th ng t kh i ñ ng l i m i khi b "ngã qu ” nhưng l i không lư ng ñ n tình hu ng s c x y ra trong quá trình kh i ñ ng. ði u này có nghĩa là, v i ngư i dùng Windows, máy tính s bư c vào m t vòng l p vô t n c a quá trình "ngã qu ”, kh i ñ ng l i và ti p t c "ngã qu ”. Lúc này, b n s không bao gi ñ c ñư c mã l i hay thông báo l i mà qua ñó có th giúp ngư i dùng bi t ñư c chuy n t i t gì ñang x y ra. May thay, có m t cách d dàng kh c ph c hi n tư ng này ñư c trình bày trong ph n "C m BSOD kh i ñ ng l i". MÁY TÍNH HO T ð NG B T THƯ NG • Windows hay ng d ng thư ng xuyên "ngã qu ”? Bư c ñ u tiên b n c n th c hi n là xác ñ nh xem tr c tr c có thư ng xuyên x y ra không và ghi nh n các hành vi làm h th ng "gãy gánh". Hãy ghi l i trình t các s ki n và n i dung c a b t kỳ thông báo hay h p tho i c nh báo l i nào, r i tìm thông tin v chúng tr c ti p t i website c a hãng s n xu t ph n m m hay thông qua các công c tìm ki m web. M t b n s a l i hay nâng c p cho ph n m m này có kh năng gi i quy t ñư c v n ñ ñang t n t i. Tài li u sưu t m
 5. th thu t Ngoài ra, ti n ích Event Viewer c a Windows ghi l i r t chi ti t v nhi u hi n tư ng "gãy gánh" c a h th ng và các ng d ng khác. Nh n ph i chu t lên bi u tư ng My Computer, ch n Manage.Expand Event Viewer trong khung c a s bên trái và nh n chu t vào m c Application (thông thư ng, ti n ích Event Viewer trong Windows XP ghi nh n 3 lo i s ki n: Application, Security và System). Hãy quan sát nh ng ghi nh n m i nh t, n u có s ki n nào xu t hi n v i bi u tư ng có d u X màu ñ thì ñi u ñó có nghĩa là Windows ñang g p m t s c nghiêm tr ng. N u b n nh n ñúp chu t vào ghi nh n này, m t h p tho i Event Properties v i nhi u thông tin hơn s xu t hi n, dù khó ñ hi u h t ý nghĩa c a chúng. N u b n không th gi i mã chúng, hãy s d ng cơ s d li u Event ID c a Microsoft t i ñ a ch www.microsoft.com/technet/support/ee/ee_advanced.aspx, ho c EventID.Net (www.eventid.net/search.asp) – nơi mà ngư i dùng chép lên ñó nh ng kinh nghi m và gi i pháp tìm ki m nguyên nhân gây l i. V i phí d ch v 9 USD/ 3 tháng, b n có th truy c p m t cách chi ti t toàn b gi i pháp và thông tin h u ích. • Ph n m m d ch ng? N u phát hi n ra trang ch (homepage) trong trình duy t b thay ñ i, các c a s qu ng cáo t ñ ng xu t hi n hay các bi u tư ng xu t hi n "l n x n" trên màn hình n n c a Windows thì g n như ch c ch n máy tính c a b n ñã b nhi m virus hay ph n m m gián ñi p (spyware). Trong trư ng h p này, vi c ch n ñoán cũng chính là s a ch a. Trư c tiên, hãy ti n hành quét virus cho máy tính. N u chưa cài b t kỳ chương trình phòng ch ng virus nào, b n có th s d ng d ch v quét virus tr c tuy n mi n phí Housecall c a Trend Micro (http://housecall.trendmicro.com). N u b n ñã có chương trình quét virus nhưng mu n trang b thêm công c phát hi n spyware mi n phí, hãy t i v ti n ích Microsoft Windows Defender (trư c ñây ñư c bi t v i tên Microsoft Windows AntiSpyware). • Thi t b ngo i vi m t tác d ng? N u b n ñang g p r c r i v i bàn phím và chu t không dây, hay các thi t b nh p khác, trư c h t hãy ki m tra l i pin c a chúng. N u ñó là pin s c, hãy ñ thi t b này có chút ít th i gian ñ "kh i ñ ng" và r i kh i ñ ng l i máy. Nhưng ph i làm sao n u ñó là thi t b dùng dây ho c pin v n t t? Hãy s d ng wizard hư ng d n kh c ph c s c c a Windows: nh n Start -> Control Panel (hay Start -> Control Panel -> Printers and Other Hardware v i ch ñ hi n th Category), ch n Mouse ho c Keyboard; k ñ n, ch n th Hardware và nh n nút Troubleshoot. Ngoài ra, công c ch n ñoán DirectX có th ñánh giá tình tr ng c a thi t b nh p: nh n Start -> Run, gõ vào l nh dxdiag và nh n OK. Sau ñó, ch n th Input ñ xem k t qu ki m tra t t c thi t b nh p ñư c g n vào h th ng. N u c ti n ích tr giúp c a Windows và công c DirectX ñ u không th ñưa ra m t gi i pháp tri t ñ , b n c n dùng m t con chu t hay bàn phím chu n PS/2, sau ñó ñ n website c a hãng s n xu t ñ t i v trình ñi u khi n thi t b m i nh t. Tài li u sưu t m
 6. th thu t • Máy tính phát nh c trong im l ng? Hãy ñ m b o loa máy tính ñư c c p ñi n và n i dây tín hi u m t cách ch c ch n. Ch y ti n ích ki m soát âm lư ng Windows Volume Control (b ng cách ch n Start -> All Programs -> Accessories -> Entertainment -> Volume Control) và xác ñ nh các h p tho i ñánh d u Mute có ñư c ch n hay không, n u có hãy b nh ng ñánh d u này. N u v n ñ cũng chưa ñư c gi i quy t? Hãy ki m tra xem card âm thanh có ñư c ch n ñúng không (m t s máy tính có nhi u thi t b âm thanh). Trong c a s Volume Control, ch n Options.Properties và ñ m b o m c ñư c li t kê trong trình ñơn th xu ng Mixer Device chính là thi t b âm thanh c a b n (b t k ñó là card r i hay tích h p s n trên bo m ch ch ). Ngoài ra, b n cũng nên xem xét vài v n ñ sau: ñ u n i c a tai nghe và loa có ñư c c m ñúng v trí không? Cáp âm thanh có b l ng không? N u b n nghe th y âm thanh b "ng t quãng" khi l c nh ñ u n i c a tai nghe hay loa, thì ñ u n i ñó g n như ñã h ng. N u ñ u c m audio có th tho i mái "l c lư” khi b n c m vào hay tháo ra, thì có l c ng âm thanh trong máy tính ñã b gãy và bi n pháp duy nh t là thay card âm thanh khác (n u ñang dùng card âm thanh tích h p, b n ph i ki m tra xem có còn khe c m tr ng nào trên bo m ch ch hay không). N u ñã cài ñ t ph n c ng hay ph n m m ngay trư c khi s c x y ra, b n c n ph i n p l i trình ñi u khi n thi t b (driver) cho card âm thanh. Hãy tham kh o trên website c a hãng s n xu t hay Windows Update trong m c Optional Hardware ñ ti n hành nâng c p. N u t t c m i c g ng ñ u th t b i, b n có th th s d ng công c System Restore c a Windows XP ñ ñưa máy tính v l i tr ng thái "kh e m nh" trư c ñó. B n ch n Start -> All Programs -> Accessories -> System Tools -> System Restore và ch n Restore my computer to an earlier time. Windows s t ñ ng t o các c t m c khôi ph c (t i thi u là m i ngày m t l n), vì th n u System Restore làm vi c (nhưng không ph i lúc nào cũng th !) thì b n có th giúp máy tính quay l i tình tr ng ho t ñ ng t t c a nh ng ngày trư c. MÁY TÍNH CH Y CH M • Dư ng như Windows làm vi c có ph n u o i? Tu i tác không ph i là nguyên nhân chính làm nh hư ng ñ n t c ñ x lý c a m t máy tính: có th h th ng ñang "gánh vác" quá nhi u ng d ng ch y ch ñ n n. Các chương trình "lén lút" hay các ti n trình c a Windows bao g m các ti n ích in n và l p ch m c ñĩa c ng s "chén s ch" tài nguyên CPU và b nh chính. Chúng cũng có th làm cho quá trình kh i ñ ng và t t máy ngày càng "ì ch" hơn. Ti n ích MSConfig (ch n Start.Run và gõ vào l nh msconfig) s li t kê danh sách m t s ng d ng ñư c n p trong quá trình kh i ñ ng, tuy nhiên danh sách này chưa th t hoàn ch nh. Thay vào ñó, hãy s d ng ti n ích mi n phí StartupList có kh năng li t kê t t c chương trình ñư c kh i ñ ng cùng v i Windows. Ngoài ra, ti n ích Autoruns c a hãng Sysinternals không nh ng có th nh n d ng các ng d ng t kh i ñ ng mà còn có kh năng vô hi u hóa chúng. ð giành l i tài nguyên c a h th ng, hãy ñóng, xóa ho c gi u các applet trên khay h th ng mà b n không c n. V v n ñ này, b n nên tham kh o m c "Thanh l c Desktop và menu" trong bài vi t "Thu n ph c Windows" (ID: A0410_92). Tài li u sưu t m
 7. th thu t D N D P VÀ TĂNG T C TRÌNH ðƠN Ví d , v i vài applet, b n ch c n nh n ph i NG C NH chu t lên bi u tư ng trên khay h th ng và ch n Options hay Properties. Sau ñó, b Hãy ti n hành quét Registry c a Windows ñánh d u tương ng v i tùy ch n Place b ng công c ShellExView. Khi ti n ích icon in the taskbar hay m c có ý nghĩa này th c hi n xong, hãy s p x p danh sách tương ñương. ð xem danh sách t t c có ñư c theo d ng Type. L n lư t, ch n chương trình ñang ch y trên h th ng, b n m t trình ñơn ng c nh trong danh sách và nh n chu t vào nhãn Processes trong ti n n phím ñ vô hi u hóa chúng. Sau ích Task Manager. Tương ng v i m i ñó, hãy thu nh t i ña (minimize) c a s chương trình là dung lư ng b nh s c a chương trình này và nh n ph i chu t lên d ng, giá tr càng cao thì càng không t t. màn hình n n c a Windows ñ xem trình ð ngưng m t chương trình trong Task ñơn ng c nh m ra nhanh hơn không. N u Manager, nh n chu t lên tên chương trình chưa hài lòng, ti p t c th c hi n công vi c ñó và nh n vào nút End Process. Tuy nhiên, như trên cho các m c còn l i trong danh v n ñ ñ t ra ñây là b n không th xác sách. ñ nh ñư c chương trình này có nhi m v gì? Ti n ích mi n phí Quick Access InfoBar s ñ t m t bi u tư ng vào c nh m i chương trình ñang ch y trong Task Manager, b n hãy nh n chu t lên bi u tư ng ñó ñ bi t ñây là chương trình gì và có an toàn không n u b n ti n hành ch m d t ho t ñ ng c a nó. • G p r c r i v ñ h a khi xem phim ho c chơi game? Trư c h t, hãy ñ m b o b n ñang s d ng driver m i nh t cho card ñ h a. Vi c làm tư ng ch ng như ñơn gi n này thư ng s a ñư c nhi u tr c tr c ñ i v i card ñ h a. B n có th tìm ñư c các driver m i nh t t i website c a nVidia hay ATI, và driver t i 2 website này thư ng m i hơn so v i phiên b n ñư c nhà s n xu t card ñ h a cung c p. Tuy nhiên, card ñ h a trên máy tính xách tay là trư ng h p ngo i l , b n c n liên h v i hãng s n xu t máy tính ñ ñư c tr giúp c th . B n cũng có th th c hi n vài ki m tra cơ b n thi t b ñ h a b ng cách s d ng ti n ích ch n ñoán DirectX. T i nhãn Display (nh n Start.Run, gõ vào l nh dxdiag và nh n OK), th c hi n c ki m tra DirectDraw và Direct3D ñ xác ñ nh có tr c tr c gì v driver, hay có gì ñó ñư c cài ñ t không chính xác không. Hãy ñ t t c ki m tra hoàn t t và tham kh o k t qu ph n h p tho i Notes bên dư i. N u tr c tr c v n "c ng ñ u" ti p di n, hãy s d ng Task Manager ( n t h p phím - - ) ñ ñóng t t c chương trình và tác v ch y ch ñ n n trư c Tài li u sưu t m
 8. th thu t khi xem phim hay chơi game. N u bi n pháp này có th gi i quy t ñư c thì hãy nghĩ ñ n vi c b sung b nh RAM cho máy tính. Tương t , b n nên s p x p l i các t p tin ñang n m "t tán" b ng cách th c hi n d n (defrag) ñĩa c ng – cách này s giúp vi c xem các t p tin video dung lư ng l n mư t mà hơn. ð th c hi n d n ñĩa, b n ch n Start -> All Programs -> Accessories -> System Tools -> Disk Defragmenter. Ngoài ra, b n có th th nhi u ki m tra khác như hư ng d n t i ñ a ch http://www.pcworld.com/news/article/0,aid,115049,pg,9,findid,52594,00.asp. • Trình ñơn ng c nh ñáp ng ch m? Hi n tư ng này không ph i do ph n m m ñ c h i (malware) gây ra, mà do ti n ích b sung Windows ñư c vi t quá t i. Trình ñơn ng c nh là m t d ng c a ti n ích b sung (shell extension) cho Windows. Hãy s d ng công c mi n phí NirSoft ShellExView ñ vô hi u hóa ti n ích b sung cho Windows. Sau khi c m nh ng ti n ích t i, trình ñơn ng c nh s tr l i tr ng thái nhanh nh n v n có. • Vi c ghi ñĩa CD/DVD di n ra ch m hay d ng l i trư c khi hoàn t t? Có l , CPU ñang g p ph i tình tr ng quá t i. Trư c khi ti n hành ghi ñĩa, hãy m ti n ích Task Manager và ch n th Tab. Quan sát bi u ñ ñ xem m c ñ s d ng CPU có ñ t m c 100% trong khi ghi ñĩa hay không. Hãy th ñóng m t s ng d ng, như ti n ích phòng ch ng virus/spyware và công c l p ch m c tìm ki m trên máy tính c a Google, Yahoo hay các hãng khác. Nên nh kh i ñ ng l i ti n ích phòng ch ng virus ngay sau khi th c hi n ghi ñĩa xong. Ngoài ra, b n có th tham kh o nhi u thông tin v th thu t ghi ñĩa cũng như ñ nh d ng video t i website Video-Help.com. GI I MÃ EVENT ID TR C TUY N Các mã Event ID báo cho ngư i dùng nguyên nhân s c ñư c ghi l i trong ti n ích Event Viewer c a Windows, tuy nhiên chúng h u như r t khó hi u. EventID.net s ch cho b n bi t chuy n gì ñang x y ra. Nh p mã Event ID vào bi u m u trên website này và b n s th y m t trang web li t kê t t c nh ng gì ngư i dùng khác chia s v l i này, bên c nh ñó là cách gi i quy t. Tài li u sưu t m
 9. th thu t M NG M T K T N I • Máy tính và thi t b ngo i vi không tìm th y m ng? N u k t n i Internet băng r ng không ho t ñ ng (do modem m t k t n i), hãy th t t r i b t l i ñi n c p cho modem. Cách này thư ng có th gi i quy t ñư c tr c tr c. N u có s d ng thi t b m ng như router hay hub k t n i v i modem, b n c n th c hi n thao tác như trên cho modem trư c, r i sau ñó th c hi n cho các thi t b này. • Máy in m ng không ho t ñ ng? Trư c h t, hãy ñ m b o b n ñã th c hi n chia s máy in. Nh n Start.Control Panel và ch n Printers and Faxes. Nh n ph i chu t lên máy in c n chia s , r i ch n Sharing. th Sharing, nh n Share Name và gõ vào tên máy in. Lưu ý, n u máy in ñư c g n vào m t máy tính n i m ng thì b n c n luôn b t máy tính này. Ho c ñ gi m chi phí tr ti n ñi n, b n có th trang b m t print server (có giá t 30 ñ n 50 USD), giúp k t n i tr c ti p máy in v i h th ng m ng. • K t n i m ng "ch p ch n"? N u m ng ch y quá ch m, hay th m chí không làm vi c, trư c h t b n c n s d ng tính năng gi i quy t s c m ng c a Windows XP: nh n Start - > Help and Support, và bên dư i m c Pick a Help topic nh n Networking and the Web, r i sau ñó ch n Fixing network or Web problems, và cu i cùng ch n Home and Small Office Networking Troubleshooter. Tính năng này s h i b n m t lo t câu h i ñ giúp ch ra tr c tr c, khi b n ñã th c hi n xong ph n tr l i, máy tính s ch y m t chương trình ch n ñoán ñ ch ra ngu n g c c a s c . • Máy tính xách tay khó k t n i vào m ng Wi-Fi? Trư c h t, hãy ñ m b o m ng không b "k t" b i nh ng d li u khác. Ho c hãy tìm xem có thi t b nào k t n i vào m ng ñang th c hi n t i v nh c và phim không? Nh ng vi c này có th làm gi m t c ñ k t n i m ng c a máy tính b n. Th m chí, m t s thi t b s d ng sóng radio cũng có th Tài li u sưu t m
 10. th thu t gây nên tình tr ng tương t và ti n ích Netstumbler s giúp b n kh c ph c tr c tr c này. Ti n ích có kh năng ki m tra nhi u ngu n phát sóng, t thi t b gia d ng như lò viba hay ñi n tho i cordless. NetStumbler cũng có th dò ra t t c m ng không dây có trong khu v c s d ng chung kênh t n s v i b n, thông báo ñ m nh y u c a t ng ngu n phát và giúp tìm ra m t m ng không dây công c ng mi n phí. Băng t n 2,4Ghz có 3 kênh không trùng nhau là 1, 6 và 11, b n nên ch n kênh nào ít ngư i dùng nh t. Ngoài ra, b n cũng c n ki m tra l i tín hi u t máy tính xách tay c a mình. N u có th , b n c n di chuy n l i g n ngu n phát sóng hơn. • K t n i Wi-Fi ch m? Có th ai ñó ñang "xài ké” m ng không dây c a b n ñ truy c p Internet. Gi i pháp c n th c hi n ngay là kích ho t tính năng b o m t c a gateway không dây. ði u này ñòi h i b n ph i th c hi n vài tác v như thay ñ i m t kh u m c ñ nh c a gateway, kích ho t tính năng mã hóa WPA PreShared Key. Các bư c cài ñ t b o m t này có th khác nhau tùy vào hãng s n xu t, tuy nhiên b n s nh n ñư c nh ng hư ng d n chi ti t t i website GetNetWise (http://spotlight.getnetwise.org/wireless/wifitips/). Ngoài ra, b n cũng có th c p nh t tính năng b o m t b ng cách nâng c p firmware cho thi t b không dây, tham kh o hư ng d n t i ñây. • Tư ng l a có v n ñ ? Ph n m m tư ng l a th nh tho ng s ngăn c n chương trình mà b n mu n s d ng ñ truy xu t Internet. B n có th vô tình nh n chu t vào tùy ch n "Keep blocking this program" (n u s d ng ph n m m Windows Firewall) hay "Block" (v i ph n m m tư ng l a c a ZoneAlarm) thay vì "Unblock the program" hay "Allow" l n ñ u tiên ch y chương trình này. ð kh c ph c l i này v i Windows Firewall, ch n Start -> Run, gõ vào l nh wscui.cpl và nh n OK. Sau ñó, nh n ti p vào m c Windows Firewall, ch n th Exceptions và r i nh n Add Programs. Ti p ñ n, ch n các ng d ng mà b n mu n tính năng tư ng l a b qua vi c ki n tra t danh sách có s n, hay nh n Browse ñ xác ñ nh chúng. V i ZoneAlarm, nh n ñúp chu t vào bi u tư ng ZA trên khay h th ng, ch n Program Control Program khung c a s bên trái và nh n vào th Programs. Cu n qua danh sách ñ tìm ra chương trình c n s d ng, và n u b n th y m t d u X màu ñ bên c nh bi u tư ng c a chương trình này, hãy nh n chu t lên ñó và ch n Allow t trình ñơn th xu ng. KI M TRA SÓNG WI-FI V I NETSTUMBLER NetStumbler có th thông báo cho b n bi t sóng radio có nh hư ng ñ n gateway không dây hay không. Hãy lưu ý ñ n ch s SNR (signal-to-noise): nhi u càng cao thì giá tr SNR càng th p và v n ñ này có th do m t gateway không dây g n ñó s d ng cùng kênh (channel) v i thi t b gateway c a b n. Tài li u sưu t m
 11. th thu t Tài li u sưu t m
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2