intTypePromotion=1

Hướng dẫn vẽ kỹ thuật trên AutoCad một cách đơn giản phần 8

Chia sẻ: Sdfasfs Sdfsdfad | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:20

0
85
lượt xem
27
download

Hướng dẫn vẽ kỹ thuật trên AutoCad một cách đơn giản phần 8

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hì nh 6.4 - Hộp thoại Order Group. Group Name Hiển thị tên nhóm đối tượng. Description Hiển thị diễn giải của nhóm đối tượng. Remove from position (0-n) Chỉ rõ vị trí hiện tại của đối tượng trong nhóm cần dời. Replace at position (0-n)

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hướng dẫn vẽ kỹ thuật trên AutoCad một cách đơn giản phần 8

 1. 139 C«ng ty tin hä Hµi Hoµ c Re-order Thay ®æi sè thø tù cña c¸c ®èi t−îng trong nhãm, sè thø tù trong nhãm b¾t ®Çu b»ng 0. AutoCAD hiÓn thÞ hép tho¹i Order Group H× nh 6.4 - Hé p tho¹i Order Group. Group Name HiÓn thÞ tªn nhãm ®èi t−îng. Description HiÓn thÞ diÔn gi¶i cña nhãm ®èi t−îng. Remove from position (0-n) ChØ râ vÞ trÝ hiÖn t¹i cña ®èi t−îng trong nhãm cÇn dêi. Replace at position (0-n) ChØ râ vÞ trÝ chÌn ®èi t−îng ®∙ di chuyÓn. Number of objects (1-n) Sè l−îng ®èi t−îng di chuyÓn. Re-Order Thùc hiÖn thay ®æi vÞ trÝ cña c¸c ®èi t−îng trong nhãm. Highlight Lµm s¸ng c¸c ®èi t−îng cã trong nhãm hiÖn theo thø tù trªn vïng b¶n vÏ. Reverse Order §¶o ng−îc sè thø tù c¸c ®èi t−îng trong nhãm hiÖn t¹i.
 2. 140 vÏkü thuËt b»ng ch− ng tr× nh AutoCAD2002 ¬ Description CËp nhËt diÔn gi¶i cho nhãm ®èi t−îng. Explode Ph¸ bá nhãm, c¸c ®èi t−îng trë l¹i tÝnh chÊt ban ®Çu. Selectable T¹i « Selectable thay ®æi gi÷a Yes/no + yes : §Ó chän mét nhãm b¹n chØ viÖc chän mét ®èi t−îng trong nhãm + no : ChØ thùc hiÖn lùa chän víi c¸c ®èi t−îng ®−îc chän Sö dông trªn dßng lÖnh NÕu trªn dßng lÖnh, b¹n nhËp -group th× b¹n nhËn ®−îc lêi nh¾c nhë sau: ?/Order/Add/Remove/Explode/REName/Selectable/: chän hoÆc ↵ Create T¹o mét nhãm míi. Group name (or ?): §Æt tªn nhãm míi hoÆc ↵ Sau ®ã, b¹n lùa chän c¸c ®èi t−îng cÇn ®Æt vµo trong nhãm. ? -- List Groups HiÓn thÞ danh s¸ch tªn vµ sù diÔn t¶ cña c¸c nhãm trong b¶n vÏ. Groups(s) to list : NhËp danh s¸ch tªn hoÆc ↵ Order Thay ®æi vÞ trÝ cña c¸c ®èi t−îng cã trong nhãm Add Thªm ®èi t−îng vµo nhãm hiÖn t¹i. Group name (or ?): NhËp tªn hoÆc ↵ Select objects: Chän ®èi t−îng cÇn thªm vµo nhãm Remove Lo¹i bá ®èi t−îng ra khái nhãm. Group name (or ?): §Æt tªn nhãm míi hoÆc ↵ Select objects: Chän ®èi t−îng lo¹i bá ra khái nhãm. Explode Lo¹i bá tÊt c¶ c¸c ®èi t−îng ra khái nhãm, ®ång thêi nhãm bÞ xo¸. Group name (or ?): NhËp tªn hoÆc ↵ ReName §æi tªn nhãm. Old group name (or ?): Cho tªn nhãm cÇn ®æi tªn↵ New group name (or ?) : NhËp tªn míi cho nhãm↵
 3. 141 C«ng ty tin hä Hµi Hoµ c Selectable Group name (or ?): Cho tªn nhãm ↵ This group is selectable. Do you wish to change it? chän N hoÆc↵ ChuyÓn ®æi gi÷a chÕ ®é chän theo nhãm vµ chän theo ®èi t−îng. 6.6. LÖ nh ISOPLANE Sö dông l−íi vÏ ®¼ng cù :T¹i dßng lÖnh, nhËp isoplane ↵ Enter isometric plane setting [Left/Top/Right] : NhËp chän lùa hoÆc ↵ L−íi ®¼ng cù gióp ta thÓ hiÖn ®èi t−îng 3 chiÒu trong mÆt ph¼ng nh− h×nh hép bªn. Mét l−íi ®¼ng cù mµ c¸c lÖnh SNAP vµ GRID sö dông sÏ phñ lªn h×nh hép. C¸c b¶n vÏ ®¼ng cù chØ lµ gi¶ kh«ng gian 3 chiÒu. Khi ®∙ vÏ b¹n kh«ng thÓ nh×n nã tõ gãc ®é kh¸c hay dÞch chuyÓn c¸c ®−êng Èn trong nã. §Ó thùc hiÖn c¸c kh¶ n¨ng kh¸c, cÇn sö dông hÖ to¹ ®é ng−êi dïng UCS vµ c¸c c«ng cô vÏ kh«ng gian 3D. L−íi ®¼ng cù cã 3 trôc chÝnh víi ®é nghiªng 30,90,150 ®é vµ 3 mÆt tr¸i, ph¶i, trªn, mçi mÆt g¾n víi hai trôc. LÖnh ISOPLANE gióp chän mÆt ®¼ng cù hiÖn thêi vµ cÆp trôc to¹ ®é hiÖn thêi. Toggle ChuyÓn tíi mÆt tiÕp theo, theo thø tù mÆt tr¸i tíi mÆt ®Ønh, tíi mÆt ph¶i. Left Chän mÆt tr¸i, ®−îc ®Þnh nghÜa ®é nghiªng tõ 90 ÷ 150 ®é. Top Chän thao t¸c lµm viÖc t¹i mÆt trªn. §Þnh nghÜa tõ 30 ÷ 150 ®é. Right Chän thao t¸c lµm viÖc t¹i mÆt bªn ph¶i. §Þnh nghÜa tõ 90 ÷ 30 ®é. Trong qu¸ tr× nh vÏcã thÓ sö dô ng phÝ m t¾ t Ctrl - E ® Ó chuyÓ n lÖ nh vÏtõ mÆ t nµ y sang mÆ t kh¸c mé t c¸ch nhanh chã ng vµ tiÖ n lîi.
 4. 142 vÏkü thuËt b»ng ch− ng tr× nh AutoCAD2002 ¬ 6.7. LÖ nh DSETTINGS T¹o l−íi cho b¶n vÏ th«ng qua cöa sæ héi tho¹i Tõ Tools menu, chän Drafting Settings... Shortcut menu: Right-click Snap, Grid, Polar, Osnap, or Otrack on the status bar and choose Settings. T¹i dßng lÖnh, nhËp dsettings (cã thÓ gäi lÖnh nµy th«ng qua viÖc bÊm phÝm chuét ph¶i lªn nót Snap, Grid, Polar, Osnap, hoÆc Otrack ®Ó gäi Menu ®éng råi chän Settings...) AutoCAD hiÓn thÞ hép héi tho¹i Drafting Settings h×nh 6.5 H× nh 6.5 - Hé p tho¹i Drafting Settings (trang Object Snap). Hép tho¹i nµy sö dông ®Ó x¸c ®Þnh c¸c ph−¬ng ph¸p b¾t ®iÓm (Object snap) vµ dß t×m (Tracking) c¸c ®èi t−îng khi vÏ h×nh. §¶m b¶o cho c¸c nÐt vÏ ®−îc b¾t ®Çu vµ kÕt thóc ®óng ý muèn kh«ng bÞ hôt còng nh− kh«ng bÞ thõa ra mçi khi vÏ ®èi t−îng nµy giao víi ®èi t−îng kh¸c. 6.8. LÖ nh PEDIT LÖnh söa ®æi c¸c ®−êng ®a tuyÕn Polyline
 5. 143 C«ng ty tin hä Hµi Hoµ c Tuú thuéc vµo ®èi t−îng lµ Polyline 2D, Polyline 3D, 3D Mesh. AutoCAD hiÓn thÞ dßng nh¾c t−¬ng øng Có ph¸p: Trªn thanh c«ng cô, chän Tõ Modify menu, chän Object Polyline Command line: pedit Select polyline or [Multiple]: chän ®èi t−îng cÇn hiÖu chØnh Enter an option [Close/Join/Width/Edit vertex/Fit/Spline/Decurve/Ltype gen/Undo]: chän kiÓu hiÖu chØnh NÕu ®èi t−îng lµ ®−êng th¼ng hay ®−êng trßn th× AutoCAD hiÖn dßng nh¾c: Khi ®èi t−îng kh«ng ph¶i lµ Polyline sÏ xuÊt huiÖn dßng nh¾c Do you want it to turn into one? : Chän Y , N NÕu chän Y ®èi t−îng sÏ ®−îc chuyÓn ®æi thµnh ®−êng Polyline 2D vµ lóc ®ã b¹n cã thÓ hiÖu chØnh ®èi t−îng ®ã. NÕu chän N AutoCAD yªu cÇu chän ®èi t−îng Polyline kh¸c. B¶ ng 6.2 - LÖ nh sö a ® æ i ® −ê ng ® a tuyÕ n 2D Polyline Selection NÕu chän mét ®−êng 2D polyline, AutoCAD hiÓn thÞ dßng nh¾c: Close / Join / Width / Edit vertex / Fit / Spline / Decurve/ Ltype gen / Undo / eXit : LÖnh Pedit cho phÐp hiÖu chØnh mét lo¹t c¸c tÝnh chÊt cña polyline, sau khi hoµn thµnh viÖc hiÖu chØnh mét tÝnh chÊt th× dßng nh¾c trªn lÆp l¹i cho phÐp hiÖu chØnh mét tÝnh chÊt kh¸c cho ®Õn khi dïng tïy chän X (exit) ®Ó kÕt thóc lÖnh. C¸c tïy chän cña lÖnh Pedit nh− sau: Close T¹o mét ph©n ®o¹n khÐp kÝn polyline (nèi ph©n ®o¹n cuèi cïng víi ph©n ®o¹n ®Çu tiªn). Open Khi mét polyline ®ang khÐp kÝn th× tïy chän nµy sÏ hñy bá cho tïy chän Close. Nã xãa ph©n ®o¹n khÐp kÝn polyline, lµm cho polyline trë nªn më. Join Cho phÐp ghÐp c¸c arc, line vµ polyline kh¸c vµo polyline ®−îc chän ®Ó t¹o thµnh mét polyline duy nhÊt. Khi ®ã AutoCAD sÏ nh¾c:
 6. 144 vÏkü thuËt b»ng ch− ng tr× nh AutoCAD2002 ¬ Select object: (chän ®èi t−îng ghÐp vµo) L−u ý:1 - Polyline gèc (®Ó ghÐp c¸c ®èi t−îng kh¸c vµo) ph¶i lµ ®ang më (open). - §èi t−îng thªm vµo ph¶i nèi ®Ønh víi polyline gèc. Width Cho phÐp x¸c ®Þnh bÒ réng ®−êng nÐt míi vµ ®ång bé cho tÊt c¶ c¸c ph©n ®o¹n cña polyline ®−îc chän. Dßng nh¾c tiÕp theo cña AutoCAD sÏ lµ: Enter new width for all segment: (vµo bÒ réng míi cho tÊt c¶ c¸c ph©n ®o¹n). Edit vertex Khi dïng tïy chän nµy, AutoCAD l¹i thÓ hiÖn mét lo¹t c¸c tïy chän con vµ cho phÐp hiÖu chØnh c¸c ®Ønh (vertex) cña polyline vµ c¸c ph©n ®o¹n kÒ bªn chóng (®Ønh nµo ®−îc ®¸nh dÊu b»ng dÊu X th× hiÖu chØnh ®−îc ®Ønh ®ã). Tho¹t ®Çu AutoCAD ®¸nh dÊu ®Ønh ®Çu tiªn cña polyline vµ hiÖn dßng nh¾c: Next/Previous/Break/Insert/Move/Regen/Straighten/Tangent/Wi dth/eXit: Next Di chuyÓn ®iÓm ®¸nh dÊu ®Õn ®Ønh kÕ ®ã. Previous Di chuyÓn ®iÓm ®¸nh dÊu vÒ l¹i ®Ønh tr−íc ®ã. Break T¸ch polyline lµm hai hoÆc xãa mét sè ph©n ®o¹n cña polyline. Dßng nh¾c tiÕp theo lµ: Next/Previous/Go/eXit: §iÓm gÉy thø nhÊt lµ ®Ønh ®−îc ®¸nh dÊu khi dïng tïy chän Break. Dïng Next/Previous ®Ó di chuyÓn ®Õn ®iÓm g∙y thø
 7. 145 C«ng ty tin hä Hµi Hoµ c Break. Dïng Next/Previous ®Ó di chuyÓn ®Õn ®iÓm g∙y thø hai. Dïng Go ®Ó thi hµnh. C¸c ph©n ®o¹n ë gi÷a ®iÓm g∙y thø nhÊt vµ ®iÓm g∙y thø hai sÏ bÞ xãa. Dïng eXit ®Ó tho¸t khái Break trë l¹i Edit vertex. Insert ChÌn mét ®Ønh t¹i mét ®iÓm x¸c ®Þnh theo sau ®Ønh hiÖn thêi ®−îc ®¸nh dÊu. AutoCAD sÏ cã dßng nh¾c: Enter new location of new vertex: vµo vÞ trÝ cho ®Ønh míi(1) Move Dêi ®Ønh ®ang ®−îc ®¸nh dÊu X ®Õn mét vÞ trÝ míi. B¹n còng ph¶i nhËp vÞ trÝ cña ®Ønh míi trªn dßng nh¾c: Enter new location: NhËp to¹ ®é ®Ønh míi(1) Regen ThiÕt lËp l¹i polyline vµ cËp nhËt c¸c thay ®æi. Th−êng dïng víi tïy chän Width. Straighten Xãa c¸c ph©n ®o¹n n»m gi÷a hai ®Ønh ®−îc chän, thay thÕ b»ng mét ph©n ®o¹n th¼ng. Dßng nh¾c cña AutoCAD gièng nh− trong Break: Next/Previous/Go/eXit: Tangent Cho phÐp ®Æt h−íng tiÕp tuyÕn t¹i c¸c ®Ønh ®−îc ®¸nh dÊu ®Ó dïng khi lµm cong polyline b»ng Fit. Dßng nh¾c cña AutoCAD lµ:
 8. 146 vÏkü thuËt b»ng ch− ng tr× nh AutoCAD2002 ¬ Direction of tangent: (vµo gãc x¸c ®Þnh h−íng cña tiÕp tuyÕn) Width Cho phÐp thay ®æi bÒ réng nÐt vÏ cña ph©n ®o¹n ngay sau ®Ønh ®−îc ®¸nh dÊu. AutoCAD nh¾c nhë: Enter starting width : bÒ réng b¾t ®Çu Enter ending width : bÒ réng kÕt thóc Exit Tho¸t khái Edit vertex trë l¹i lÖnh Pedit. Fit T¹o mét ®−êng cong tr¬n ®Òu qua c¸c ®Ønh cña polyline. NÕu cã ®Æt c¸c h−íng tiÕp xóc t¹i c¸c ®Ønh nµy, ®−êng cong ®−îc t¹o thµnh sÏ sö dông c¸c h−íng tiÕp xóc ®ã. Spline T¹o mét ®−êng cong ®iÒu khiÓn ®−îc. §−êng cong nµy sö dông c¸c ®Ønh cña polyline lµm c¸c ®iÓm ®iÒu khiÓn. §−êng cong t¹o thµnh sÏ ®i qua c¸c ®iÓm ®iÒu khiÓn ®Çu vµ cuèi (trõ khi polyline ®ãng) vµ bÞ kÐo vÒ h−íng c¸c ®iÓm kh¸c nh−ng kh«ng nhÊt thiÕt ph¶i ®i qua c¸c ®iÓm nµy. Ltype gen Lµm cho lo¹i ®−êng nÐt ¶nh h−ëng chung trªn toµn bé c¸c ph©n ®o¹n cña polyline (nÕu lµ ON) hay chØ ¶nh h−ëng riªng trªn tõng ph©n ®o¹n (nÕu lµ OFF). H×nh sau minh häa cho sù kh¸c nhau cña mét polyline vÏ trong hai tr−êng hîp.
 9. 147 C«ng ty tin hä Hµi Hoµ c Cã thÓ dïng biÕn Plinegen ®Ó ®Æt Ltypegen cho c¸c polyline míi (Plinegen = 0 t−¬ng øng víi Ltypegen OFF vµ Plinegen =1 t−¬ng øng víi Ltypegen ON) . Undo Hñy bá thao t¸c võa thùc hiÖn xong. Exit Tho¸t khái lÖnh Pedit 3D Polyline Selection NÕu b¹n chän ®−êng 3D Polyline, AutoCAD hiÖn dßng nh¾c: Close / Edit vertex / Spline curve / Decurve / Undo / eXit : Chän mét tÝnh chÊt C¸c lùa chän nµy nh− khi lµm viÖc víi ®a tuyÕn hai chiÒu, song c¸c ®−êng cong sÏ ®−îc t¹o bëi lùa chän "c¸c ®−êng spline" sÏ lµ ba chiÒu. Close T¹o mét ph©n ®o¹n khÐp kÝn polyline (nèi ph©n ®o¹n cuèi cïng víi ph©n ®o¹n ®Çu tiªn). Open Khi mét polyline ®ang khÐp kÝn th× tïy chän nµy sÏ hñy bá cho tïy chän Close. Nã xãa ph©n ®o¹n khÐp kÝn polyline, lµm cho polyline trë nªn më. Edit vetex Khi dïng tïy chän nµy, AutoCAD l¹i thÓ hiÖn mét lo¹t c¸c tïy chän con vµ cho phÐp hiÖu chØnh c¸c ®Ønh 3 chiÒu (vertex) cña polyline vµ c¸c ph©n ®o¹n kÒ bªn chóng (®Ønh nµo ®−îc ®¸nh dÊu b»ng dÊu X th× hiÖu chØnh ®−îc ®Ønh ®ã). Tho¹t ®Çu AutoCAD ®¸nh dÊu ®Ønh ®Çu tiªn cña polyline vµ hiÖn dßng nh¾c: Next Di chuyÓn ®iÓm ®¸nh dÊu ®Õn ®Ønh kÕ ®ã. Previous Di chuyÓn ®iÓm ®¸nh dÊu vÒ l¹i ®Ønh tr−íc ®ã. Break T¸ch polyline lµm hai hoÆc xãa mét sè ph©n ®o¹n cña
 10. 148 vÏkü thuËt b»ng ch− ng tr× nh AutoCAD2002 ¬ polyline. Dßng nh¾c tiÕp theo lµ: Next/Previous/Go/eXit: §iÓm gÉy thø nhÊt lµ ®Ønh ®−îc ®¸nh dÊu khi dïng tïy chän Break. Dïng Next/Previous ®Ó di chuyÓn ®Õn ®iÓm g∙y thø hai. Dïng Go ®Ó thi hµnh. C¸c ph©n ®o¹n ë gi÷a ®iÓm g∙y thø nhÊt vµ ®iÓm g∙y thø hai sÏ bÞ xãa. Dïng eXit ®Ó tho¸t khái Break trë l¹i Edit vertex. Insert ChÌn mét ®Ønh t¹i mét ®iÓm x¸c ®Þnh theo sau ®Ønh hiÖn thêi ®−îc ®¸nh dÊu. AutoCAD sÏ cã dßng nh¾c: Enter new location of new vertex: vµo vÞ trÝ cho ®Ønh míi Move Díi ®Ønh ®ang ®−îc ®¸nh dÊu X ®Õn mét vÞ trÝ míi. B¹n còng ph¶i nhËp vÞ trÝ cña ®Ønh míi trªn dßng nh¾c: Enter new location: NhËp to¹ ®é ®Ønh míi(1) Regen ThiÕt lËp l¹i polyline vµ cËp nhËt c¸c thay ®æi. Th−êng dïng víi tïy chän Width. Straighten Xãa c¸c ph©n ®o¹n n»m gi÷a hai ®Ønh ®−îc chän, thay thÕ b»ng mét ph©n ®o¹n th¼ng. Exit Tho¸t khái Edit vertex trë l¹i lÖnh Pedit. Spline curve Sö dông c¸c ®Ønh cña ®a tuyÕn nh− lµ c¸c ®iÓm ®Þnh vÞ cña ®−êng cong mµ sÏ ®ãng hay më nh− lµ ®a tuyÕn gèc. §−êng cong ®i tõ ®iÓm ®Çu ®Õn ®iÓm cuèi vµ "®æ" tíi ®Ønh dï kh«ng cÇn ph¶i qua chóng. B¹n chØ ra cµng nhiÒu ®iÓm ®Þnh vÞ trªn phÇn cña khung, chóng cµng lµm n½n ®−êng cong h¬n. §−êng cong lo¹i nµy gäi lµ B-spline, chóng cã thÓ t¹o thµnh ®−êng cong bËc hai hay ®−êng cong bËc ba. Decurve Bá c¸c ®Ønh ®∙ bæ sung khi "Fit curve" vµ tÊt c¶ c¸c ®o¹n ®a
 11. 149 C«ng ty tin hä Hµi Hoµ c tuyÕn sÏ ®−îc n¾n th¼ng l¹i. Undo Bá kÕt qu¶ míi nhËn ®−îc do viÖc sö dông phÇn tuú chän ngay tr−íc ®ã. Exit Tho¸t lÖnh PEDIT. 3D Polygon Mesh Selection Khi lùa chän l−íi 3D Polyline AutoCAD hiÖn dßng nh¾c: Edit vertex / Smooth surface / Desmooth / Mclose / Nclose / Undo / eXit : Edit vetex L−íi ®a gi¸c cã thÓ coi nh− mét m¶ng ch÷ nhËt MxN, M vµ N ®−îc cho trong lÖnh 3DMESH (hoÆc cho b»ng SURFTAB1 Vµ SURFTAB2 ®èi víi c¸c lÖnh RULESURF, TABSSURF, REVSSURF vµ EDGESURRF). Vertex (m, n). Next / Previous / Left / Right / Up / Down / Move / REgen / eXit : Chän mét lùa chän Next Di chuyÓn ®Ønh ®¸nh dÊu X tíi ®Ønh tiÕp theo. Previous Di chuyÓn ®Ønh ®¸nh dÊu X tíi ®Ønh tr−íc ®ã. Left DÞch chuyÓn dÊu X lïi theo h−íng N. Right DÞch chuyÓn dÊu X tiÕn theo h−íng N. Up DÞch chuyÓn dÊu X tiÕn theo h−íng M. Down DÞch chuyÓn dÊu X lïi theo h−íng M. Move Di chuyÓn ®Ønh hiÖn t¹i tíi vÞ trÝ míi.
 12. 150 vÏkü thuËt b»ng ch− ng tr× nh AutoCAD2002 ¬ Enter new location: To¹ ®é ®iÓm vÞ trÝ míi Regen ThiÕt lËp l¹i polyline vµ cËp nhËt c¸c thay ®æi. Th−êng dïng víi tïy chän Width. Exit Tho¸t khái Edit vertex. Smooth surface KiÓm so¸t kiÓu cña mÆt ®−îc viÒn, nÕu SURFTYPE b»ng 5 lµ kiÓu mÆt B-spline bËc hai, b»ng 6 lµ mÆt B-spline bËc ba, b»ng 8 lµ mÆt vßm. Desmooth Bá mÆt tr¬n míi viÒn vµ kh«i phôc c¸c ®iÓm ®Þnh vÞ cña l−íi ®a gi¸c gèc. Mclose §ãng polyline nÕu « l−íi ®ang më theo h−íng M. Mopen Më polyline nÕu « l−íi ®ang ®ãng theo h−íng M. Nclose §ãng polyline nÕu « l−íi ®ang më theo h−íng N. Mopen Më polyline nÕu « l−íi ®ang ®ãng theo h−íng N. 6.9. LÖ nh FIND LÖnh t×m kiÕm vµ thay thÕ Text. Tõ Edit menu, chän Find... Command line: Find SÏ thÊy xuÊt hiÖn hép tho¹i h×nh 6.6.
 13. 151 C«ng ty tin hä Hµi Hoµ c H× nh 6.6 - t× m kiÕ m vµ thay thÕ Text trong b¶ n vÏ. T¹i « Find text string : nhËp vµo x©u ký tù cÇn t×m T¹i « Replace with : nhËp vµo x©u ký tù sÏ thay thÕ BÊm chän Options... NÕu muèn hiÖu chØnh c¸c ph−¬ng ¸n t×m kiÕm vµ thay thÕ. Khi ®ã AutoCAD sÏ cho hiÖn hép tho¹i h×nh 6.7 H× nh 6.7 - Chä n ® è i t−î t× m kiÕ m vµ thay thÕ . ng Chän c¸c ®èi t−îng cÇn t×m vµ thay thÕ råi bÊm phÝm OK ®Ó quay l¹i hép tho¹i h×nh 6.6. BÊm phÝm Find (h×nh 6.6) ®Ó thùc hiÖn lÖnh t×m kiÕm.
 14. 152 vÏkü thuËt b»ng ch− ng tr× nh AutoCAD2002 ¬ BÊm phÝm Replace ®Ó thùc hiÖn lÖnh thay thÕ tõng tõ. BÊm phÝm Replace All ®Ó thùc hiÖn lÖnh thay thÕ toµn bé. C¸ lÖ nh lµm viÖ c ví khèi c i Khèi (Block) lµ mét nhãm c¸c ®èi t−îng ®−îc liªn kÕt víi nhau t¹o thanh mét ®èi t−îng duy nhÊt. Sau khi t¹o khèi chóng cã thÓ ®−îc sö dông nh− mét biÓu t−îng, mét ký hiÖu hoÆc mét m« h×nh trong b¶n vÏ (®inh èc, b¸nh r¨ng, tô ®iÖn, ®iÖn trë, bµn ghÕ, con l¨n v.v..). §iÒu ®Æc biÖt tiÖn lîi cña Block lµ chóng cã thÓ ®−îc ®Þnh nghÜa råi ghi ra File ®Ó sö dông cho c¸c b¶n vÏ sau nµy. NghÜa lµ nÕu sö dông khèi ta cã thÓ t¹o ra c¸c th− viÖn ®èi t−îng vÏ ®óng tiªu chuÈn, phï hîp víi c¸c yªu cÇu kü thuËt cña tõng ngµnh, nghÒ cô thÓ. 6.10. LÖ nh BLOCK §Þnh nghÜa mét khèi Cho phÐp nhãm c¸c ®èi t−îng hiÖn diÖn trªn b¶n vÏ thµnh mét khèi míi. Command line: -Block Block name (or ?): (nhËp tªn khèi hoÆc ?) insertion base point: (nhËp ®iÓm c¬ së ®Ó chÌn) Select object: (chän c¸c ®èi t−îng cÇn nhãm vµo khèi) Block name Tªn cña khèi cã thÓ dµi tíi 31 ký tù vµ cã thÓ dïng c¸c ký tù ®Æc biÖt hÖt nh− ($), (-), (_). NÕu nhËp vµo mét tªn khèi trïng víi mét tªn khèi nµo ®ã ®ang tån t¹i, AutoCAD sÏ nh¾c: Block already exists: (khèi ®ang tån t¹i). Sau khi x¸c ®Þnh tªn khèi: NÕu tªn khèi ®∙ tån t¹i th× AutoCAD hiÖn dßng nh¾c Redifine it? : (§Þnh nghÜa l¹i khèi kh«ng? NÕu Y (yes)) cã ®Þnh nghÜa l¹i, cßn N (No) lµ kh«ng ®Þnh nghÜa l¹i vµ tho¸t khái lÖnh Block. NÕu tªn khèi ch−a tån t¹i th× AutoCAD sÏ yªu cÇu x¸c ®Þnh ®iÓm c¬ së ®Ó chÌn, ®©y lµ ®iÓm ®−îc dïng ®Ó chÌn khèi vµo b¶n vÏ. Tuy ®iÓm nµy cã thÓ lÊy bÊt kú nh−ng ®Ó thuËn tiÖn cho qu¸ tr×nh qu¶n lý vµ sö dông khèi cÇn chän ®iÓm nµy lµ ®iÓm ®Æc tr−ng cña khèi. Insertion base point: To¹ ®é ®iÓm c¬ së (1) TiÕp theo AutoCAD yªu cÇu x¸c ®Þnh c¸c ®èi t−îng thµnh phÇn cña khèi còng b»ng dßng nh¾c select object: Chän c¸c ®èi t−îng nhãm thµnh mét khèi
 15. 153 C«ng ty tin hä Hµi Hoµ c Sau khi ®Þnh nghÜa khèi xong, c¸c nguyªn thÓ ®−îc nhãm thµnh khèi ®ã sÏ biÕn mÊt. NÕu muèn phôc håi ph¶i dïng lÖnh OOps. ? -- Listing Previously Defined Blocks NÕu tr¶ lêi dßng nh¾c ban ®Çu b»ng ?, AutoCAD sÏ cho phÐp liÖt kª mét hoÆc nhiÒu khèi ®∙ cã. Khi ®ã sÏ cã dßng nh¾c Block (s) name to list : (nhËp tªn mét hoÆc nhiÒu khèi, hoÆc Enter ®Ó yªu cÇu liÖt kª tÊt c¶ c¸c khèi ®∙ ®−îc ®Þnh nghÜa trong b¶n vÏ hiÖn hµnh). C¸c tham sè cña lÖnh Block trªn ®©y còng cã thÓ ®−îc khai b¸o th«ng qua hép tho¹i (h×nh 6.8) nÕu ta nhËp lÖnh b»ng mét trong c¸c c¸ch sau : Trªn thanh c«ng cô, chän Tõ Draw menu, chän Block -> Make... Command line: Block H× nh 6.8 - §Þ nh nghÜ a c¸c tham sè ® Ó t¹o khè i.
 16. 154 vÏkü thuËt b»ng ch− ng tr× nh AutoCAD2002 ¬ Sau khi gäi hép tho¹i h×nh 6.8 thao t¸c nh− sau : T¹i « Name : ®Æt tªn cho khèi sÏ t¹o BÊm ®Ó sau ®ã chän c¸c ®èi t−îng thµnh phÇn cña khèi; BÊm ®Ó chän ®iÓm chÌn cña khèi; Chän ®¬n vÞ khi chÌn khèi Insert units BÊm ®Ó kÕt thóc. 6.11. LÖ nh ATTDEF LÖnh ®Þnh nghÜa thuéc tÝnh cho khèi ®−îc t¹o Tõ Draw menu, chän Block -> Define Attributes... Command line: attdef XuÊt hiÖn hép tho¹i h×nh 6.9 d−íi ®©y H× nh 6.9 - §Þ nh nghÜ a thué c tÝ nh cho khè i. Mode : ®Þnh kiÓu Invisible: NÕu chän thuéc tÝnh nµy th× c¸c thuéc tÝnh ®−îc ®Þnh nghÜa sÏ kh«ng thÓ hiÖn trªn mµn h×nh; Constant: Thuéc tÝnh ®−îc ®Þnh nghÜa cã mét tÝnh chÊt cè ®Þnh vµ kh«ng thÓ thay ®æi ®−îc trong qu¸ tr×nh chÌn khèi vµo b¶n vÏ; Verify: Thuéc tÝnh ®−îc ®Þnh nghÜa sÏ hiÓn thÞ trªn dßng nh¾c cho b¹n kiÓm tra l¹i vµ nÕu cÇn b¹n cã thÓ thay ®æi qu¸ tr×nh chÌn khèi vµo b¶n vÏ;
 17. 155 C«ng ty tin hä Hµi Hoµ c Preset: AutoCAD chÌn khèi vµo b¶n vÏ vµ lÊy gi¸ trÞ thuéc tÝnh ®−îc ®Þnh nghÜa vµ kh«ng ®Æt ra c©u hái. Attribute: thuéc tÝnh Tag - nhËp tªn cña thuéc tÝnh Prompt - NhËp dßng nh¾c nÕu ta muèn nã xuÊt hiÖn khi chÌn khèi cã chøa ®Þnh nghÜa thuéc tÝnh nµy. Value - NhËp gi¸ trÞ mÆc ®Þnh cho thuéc tÝnh (nÕu muèn cã) Insertion point - ®iÓm chÌn Cho phÐp nhËp täa ®é ®iÓm ®Çu cña thuéc tÝnh hoÆc b»ng thiÕt bÞ chØ ®iÓm trªn mµn h×nh (nh¸y chuét vµo « pick point). Text options: Cho phÐp x¸c ®Þnh kiÓu ch÷, chiÒu cao, gãc quay, kiÓu c¨n lÒ cho thuéc tÝnh. Justication: KiÓu c¨n lÒ cho thuéc tÝnh (gièng nh− c¨n lÒ cho dßng text). Text Style: KiÓu ch÷ ®Ó viÕt thuéc tÝnh (®∙ ®−îc ®Þnh nghÜa b»ng lÖnh Style). Height: ChiÒu cao ch÷ Rotation: Gãc quay cña dßng text. Align below previous attribute: NÕu chän chøc n¨ng nµy sÏ cho phÐp t¹o mét thuéc tÝnh míi cã c¸c th«ng sè Text options gièng nh− cña thuéc tÝnh võa t¹o thµnh tr−íc ®ã. Riªng insertion point th× gièng nh− khi trong lÖnh Text mµ ta ↵ (®Ó xuèng dßng). Sau khi chän lùa xong vµ OK, cã thÓ thÊy tªn cña thuéc tÝnh xuÊt hiÖn trªnmµn h×nh. §Ó g¾n thuéc tÝnh vµo khèi nµo ®ã, khi chän c¸c thµnh phÇn cña khèi th× ta ph¶i chän c¶ c¸c thuéc tÝnh nµy (nh¸y chuét vµo tªn cña thuéc tÝnh). 6.12. LÖ nh INSERT LÖnh chÌn khèi th«ng qua hép héi tho¹i Cho phÐp chÌn mét khèi ®∙ ®−îc ®Þnh nghÜa (hay mét b¶n vÏ ®ang tån t¹i) vµo b¶n vÏ hiÖn hµnh th«ng qua hép tho¹i (h×nh 6.10). T¹i thanh c«ng cô, chän Tõ Insert menu, chän Block
 18. 156 vÏkü thuËt b»ng ch− ng tr× nh AutoCAD2002 ¬ H× nh 6.10 - Hé p tho¹i Insert. C¸c tïy chän trong hép tho¹i nµy nh− sau Name... nhËp tªn khèi cÇn chÌn vµo « so¹n th¶o tªn khèi hoÆc nh¸y chuét vµo « block... ®Ó xuÊt hiÖn hép tho¹i phô vµ chän tªn block cÇn chÌn trong c¸c block ®∙ ®−îc ®Þnh nghÜa cña b¶n vÏ hiÖn hµnh. Browse... bÊm chän phÝm nµy (nÕu muèn chÌn khèi lµ mét b¶n vÏ cã trªn ®Üa) ®Ó xuÊt hiÖn hép tho¹i phô vµ chän tªn file ®ang tån t¹i trong th− môc hiÖn hµnh hay c¸c th− môc kh¸c. Insertion point: ®iÓm chÌn. NhËp täa ®é cña ®iÓm sÏ chÌn khèi vµo b¶n vÏ. Khi ®ã mét b¶n sao cña khèi sÏ ®−îc vÏ vµo b¶n vÏ, sao cho ®iÓm c¬ së cña khèi (base point) sÏ trïng hoµn toµn víi ®iÓm chÌn (insertion point) võa nhËp. Scale : (tû lÖ) cho phÐp phãng, thu khèi theo c¶ ba ph−¬ng víi tû lÖ tïy ý. Tû lÖ theo c¸c ph−¬ng cã thÓ kh¸c nhau. NÕu dïng hÖ sè tû lÖ gi¸ trÞ ©m cã thÓ lÊy ®èi xøng. Rotation (quay): cho phÐp xoay khèi khi chÌn vµo b¶n vÏ víi gãc quay t−¬ng øng ®−îc nhËp vµo trong « so¹n th¶o Rotation. Explode (t¸ch ra): NÕu dïng chøc n¨ng nµy cho phÐp chÌn mét khèi nh− lµ mét tËp hîp c¸c nguyªn thÓ riªng lÎ chø kh«ng ph¶i lµ mét thùc thÓ ®¬n. Khi ®ã cã thÓ hiÖu chØnh riªng cho tõng nguyªn thÓ cña khèi. Khi dïng chøc n¨ng expode, khèi sÏ ®−îc chÌn víi c¸c hÖ sè tû lÖ X, Y, Z b»ng nhau, cã nghÜa lµ chØ dïng mét hÖ sè tû lÖ vµ kh«ng cã gi¸ trÞ ©m. Ngoµ i ra ta cò ng cã thÓ chÌn khè i vµ n b¶ n vÏ mµ kh« ng cÇ n th« ng qua hé p tho¹i b» ng c¸ch tõ dß ng lÖ nh gâ kÌm thªm dÊ u trõ (-) tr−í lÖ nh Insert c
 19. 157 C«ng ty tin hä Hµi Hoµ c Command line: -Insert Enter block name or [?] : nhËp tªn khèi hay ? ®Ó liÖt kª c¸c khèi ®∙ ®−îc ®Þnh nghÜa trong b¶n vÏ Specify insertion point or [Scale/X/Y/Z/Rotate/PScale/PX/PY/PZ/PRotate]: nhËp ®iÓm chÌn khèi trªn b¶n vÏ Enter X scale factor, specify opposite corner, or [Corner/XYZ] : nhËp hÖ sè tû lÖ theo ph−¬ng X Enter Y scale factor : nhËp hÖ sè tû lÖ theo ph−¬ng Y,(mÆc ®Þnh b»ng X) Specify rotation angle :>: NhËp gãc quay C¸c tïy chän cña lÖnh nµy nh− sau: Corner - ®Ønh gãc: Tïy chän nµy cho phÐp x¸c ®Þnh tû lÖ X vµ Y ®ång thêi; chøc n¨ng nµy dïng ®iÓm chÌn vµ mét ®iÓm kh¸c nh− lµ hai ®Ønh cña mét h×nh ch÷ nhËt. KÝch th−íc X vµ Y cña h×nh ch÷ nhËt chÝnh lµ tû lÖ X vµ Y. §Ó dïng chøc n¨ng corner, sau dßng nh¾c Scale factor ph¶i vµo mét ®iÓm, diÓm nµy sÏ lµ ®iÓm thø hai cña h×nh ch÷ nhËt. NÕu ®iÓm thø hai n»m bªn tr¸i ®iÓm chÌn sÏ cã tû lÖ X lµ ©m, nÕu ®iÓm thø hai n»m trªn ®iÓm chÌn sÏ cã tû lÖ Y lµ ©m. XYZ: tïy chän nµy cho phÐp chÌn c¸c ®èi t−îng 3 chiÒu (3D) vµo b¶n vÏ. Sau khi thùc hiÖn c¸c thao t¸c trªn, khèi ®−îc chÌn vµo b¶n vÏ sÏ cã ®iÓm c¬ së trïng víi ®iÓm chÌn vµ tu©n theo tû lÖ còng nh− gãc quay ®∙ ®Æt. Ngoµi tr×nh tù thao t¸c nh− trªn khi thùc hiÖn lÖnh insert ta cã thÓ ®¶o ng−îc mét phÇn, b»ng c¸ch nhËp tû lÖ tr−íc khi nhËp ®iÓm chÌn. §iÒu nµy tiÖn lîi khi ta kÐo khèi vµo vÞ trÝ (v× cã hiÖn t−îng kÐo lª (drag) nªn thÊy tr−íc ®−îc vÞ trÝ cña khèi trong b¶n vÏ). §Ó thùc hiÖn thao t¸c nµy, cÇn vµo mét trong c¸c tïy chän sau ®Ó tr¶ lêi dßng nh¾c insertion point. Scale: AutoCAD sÏ nh¾c vµo tû lÖ chung cho c¶ 3 trôc X, Y, Z vµ sÏ kh«ng nh¾c vµo tû lÖ sau khi chän ®iÓm chÌn n÷a. XScale t−¬ng tù Scale nh−ng chØ vµo tû lÖ cho X YScale t−¬ng tù Scale nh−ng chØ vµo tû lÖ cho Y ZScale t−¬ng tù Scale nh−ng chØ vµo tû lÖ cho Z Rotate: AutoCAD sÏ nh¾c vµo gãc quay vµ còng sÏ kh«ng nh¾c vµo gãc quay sau ®ã n÷a. PScale t−¬ng tù nh− scale, nh−ng tû lÖ nµy chØ dïng ®Ó hiÓn thÞ khi kÐo khèi vµo vÞ trÝ. AutoCAD vÉn nh¾c vµo tû lÖ sau khi vµo ®iÓm chÌn. PXScale t−¬ng tù PScale nh−ng chØ ¶nh h−ëng ®Õn tû lÖ X
 20. 158 vÏkü thuËt b»ng ch− ¬ng tr× nh AutoCAD2002 PYScale t−¬ng tù PScale nh−ng chØ ¶nh h−ëng ®Õn tû lÖ Y PZScale t−¬ng tù PScale nh−ng chØ ¶nh h−ëng ®Õn tû lÖ Z PRotate t−¬ng tù Rotate nh−ng AutoCAD nh¾c vµo l¹i gãc quay sau ®ã. Sau khi vµo mét trong c¸c tïy chän trªn dßng nh¾c insertion point: l¹i xuÊt hiÖn ®Ó ta vµo mét chøc n¨ng kh¸c hoÆc vµo ®iÓm chÌn. Duy tr× sù riªng biÖt gi÷a c¸c phÇn khi chÌn. Khi chÌn mét khèi nh−ng muèn duy tr× sù riªng biÖt cña c¸c nguyªn thÓ ph¶i ®Æt dÊu sao (*) tr−íc tªn khèi ChÌn mét file vµo b¶n vÏ Mét b¶n vÏ cã thÓ coi nh− mét khèi khi chÌn vµo b¶n vÏ kh¸c, khi sö dông lÖnh insert AutoCAD sÏ t×m file b¶n vÏ cÇn chÌn (víi ®iÒu kiÖn kh«ng cã mét tªn khèi nµo ®−îc ®Þnh nghÜa trïng víi tªn file) vµ coi file ®ã nh− mét khèi ®Ó chÌn. Nã sÏ dïng tªn file lµm tªn khèi, sau ®ã lÖnh insert ho¹t ®éng b×nh th−êng. §Ó thùc hiÖn viÖc chÌn mét file nh− chÌn mét khèi, cÇn tr¶ lêi dßng nh¾c Block name nh− sau: tªn khèi = tªn file VÝ dô: Command: insert ↵ Block name (or?): Chair = Chair ↵ (G¾n file Chair.dwg thµnh khèi Chair) NÕu quªn tªn file cã thÓ vµo dÊu (~) sau dßng nh¾c Block name ®Ó hiÓn thÞ hép tho¹i select drawing file (chän file b¶n vÏ) vµ cã thÓ chän file cÇn chÌn th«ng qua hép tho¹i nµy. Thay ®æi mét b¶n vÏ ®· ®−îc chÌn Gi¶ sö b¶n vÏ bulong ®−îc chÌn vµo b¶n vÏ LAP, khi ®ã bulong lµ mét khèi cña b¶n vÏ LAP. Ta muèn thay ®æi khèi bulong trong b¶n vÏ LAP, c¸c thay ®æi nµy sÏ kh«ng tù ®éng cËp nhËt ®−îc trªn b¶n vÏ LAP. Muèn cËp nhËt ®−îc - cã nghÜa muèn thay ®æi ®−îc khèi bulong trong b¶n vÏ LAP - ph¶i dïng lÖnh insert vµ tr¶ lêi dßng nh¾c Block name, theo c¸c c¸ch sau: Tªn khèi = tªn file (sö dông khi tªn khèi kh¸c tªn file) Tªn khèi = (sö dông khi tªn khèi trïng tªn file) Tªn khèi = ~ (nÕu muèn x¸c ®Þnh tªn file b»ng hép tho¹i) Sau khi ®äc xong ®Þnh nghÜa khèi tõ file, AutoCAD sÏ th«ng b¸o: Block redefined (khèi ®−îc ®Þnh nghÜa l¹i)
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản