intTypePromotion=1

Hướngg dẫn sử dụng Foxpro phần 2

Chia sẻ: Utyew WSFGQWET | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
152
lượt xem
64
download

Hướngg dẫn sử dụng Foxpro phần 2

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ làm việc với các bản ghi thoả mãn . +TITLE : Dùng làm tiêu đề của cửa sổ Browse thay cho tiêu đề ngầm định là tên tệp CSDL. + WIDTH :

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hướngg dẫn sử dụng Foxpro phần 2

  1. [FREEZE ] [NOEDITNOMODIFY] [NOAPPEND] [NODELETE] + §Ó bæ sung mét b¶n ghi vµo cuèi tÖp CSDL ta bÊm Ctrl+N. + §Ó ®¸nh dÊu xo¸ b¶n ghi ta bÊm Ctrl+T. + FILEDS : ChØ hiÓn thÞ nh÷ng tr-êng cã trong danh s¸ch. + FOR : ChØ lµm viÖc víi c¸c b¶n ghi tho¶ m·n . +TITLE : Dïng lµm tiªu ®Ò cña cöa sæ Browse thay cho tiªu ®Ò ngÇm ®Þnh lµ tªn tÖp CSDL. + WIDTH : PhÇn nµy quy ®Þnh chiÒu réng tèi ®a ®Ó hiÓn thÞ mét tr-êng trªn mµn h×nh lµ . NÕu kh«ng cã thµnh phÇn nµy th× ®é réng dµnh cho c¸c tr-êng chÝnh lµ ®é réng cña kiÓu d÷ liÖu cña tr-êng ®ã. VÝ dô WIDTH 10 th× trong cöa sæ tr×nh duyÖt sÏ dµnh cho c¸c tr-êng tèi ®a lµ 10 ký tù. + PARTITION : Theo mÆc ®Þnh cöa sæ Browse chiÕm toµn mµn h×nh (phãng to thu nhá cöa sæ b»ng c¸ch bÊm Ctrl+F10). Tõ kho¸ trªn sÏ ph©n mµn h×nh thµnh 2 phÇn theo chiÒu däc. PhÇn bªn tr¸i gåm cét, phÇn bªn ph¶i lµ sè cét cßn l¹i cña mµn h×nh (mµn h×nh cã 80 cét vµ 24 dßng). B×nh th-êng con trá sÏ n»m ë phÇn bªn ph¶i. Di chuyÓn con trá (vÖt s¸ng) gi÷a hai phÇn b»ng c¸ch bÊm Ctrl+H. Theo ngÇm ®Þnh, khi vÖt s¸ng ë mét phÇn di chuyÓn th× vÖt s¸ng ë phÇn kia còng di chuyÓn theo. Ta cã thÓ bá chÕ ®é liªn kÕt nµy b»ng tõ kho¸ NOLINK (hoÆc bÊm Ctrl+B råi chän Unlink Partition). + LPARTITION: Tõ kho¸ nµy quy ®Þnh con trá mµn h×nh ë khu vùc tr¸i ngay sau khi khëi ®éng lÖnh Browse víi tõ kho¸ PARTITION. + LEDIT vµ REDIT: Khi dïng PARTITION, trong c¶ hai phÇn cña cöa sæ BROWSE ®Òu hiÖn theo d¹ng Browse (d¹ng hµng ngang), ta cã thÓ cho hiÖn theo d¹ng Change (d¹ng hµng däc). NÕu muèn phÇn bªn tr¸i hiÖn d¹ng Change th× dïng tõ kho¸ LEDIT, nÕu muèn phÇn bªn ph¶i hiÖn d¹ng Change th× dïng tõ kho¸ REDIT (hoÆc bÊm Ctrl+B råi chän Change). + LOCK : Tõ kho¸ nµy dïng ®Ó cè ®Þnh tr-êng liªn tôc bªn tr¸i, chóng sÏ kh«ng bÞ tr«i khi cuén mµn h×nh theo chiÒu ngang. NÕu muèn cè ®Þnh c¸c tr-êng kh«ng liªn tôc th× ph¶i ®i kÌm víi FIELDS . + FREEZE : ChØ cho phÐp söa ®æi vµ di chuyÓn trong mét tr-êng ®· chØ ®Þnh. + NOEDIT hay NOMODIFY: Kh«ng cho phÐp chØnh söa d÷ liÖu. + NOAPPEND: Kh«ng cho phÐp bæ sung b¶n ghi vµo CSDL (b»ng c¸ch bÊm Ctrl+N). + NODELETE: Kh«ng cho phÐp ®¸nh dÊu xo¸ c¸c b¶n ghi (b»ng c¸ch bÊm Ctrl+T) Bµi 3: Qu¶n lý cÊu tróc tÖp vµ b¶n ghi
  2. 1. Söa cÊu tróc tÖp CSDL: - Có ph¸p: Modify Structure + LÖnh trªn dïng ®Ó söa cÊu tróc tÖp CSDL ®ang ®-îc më. + Khi dïng lÖnh nµy, cöa sæ thiÕt kÕt cÊu tróc CSDL ®-îc më, ta cã thÓ thªm tr-êng, thay ®æi tªn, thay ®æi kiÓu d÷ liÖu cña c¸c tr-êng. + NÕu tÖp CSDL cã c¸c tr-êng Memo th× tÖp cò l-u tr-êng Memo lµ *.FPT sÏ ®æi thµnh *.TBK. + Khi söa xong bÊm Ctrl+W ®Ó ghi l¹i (m¸y sÏ hái “Make structure changes permanent” ta chän YES) hoÆc bÊm ESC ®Ó huû bá viÖc söa ®æi. - Chó ý: + NÕu kiÓu d÷ liÖu cña mét tr-êng sau khi ta thay ®æi mµ phï hîp víi d÷ liÖu cña tÖp cò th× d÷ liÖu cña tÖp cò chuyÓn sang tÖp míi. NÕu kh«ng phï hîp sÏ bÞ xo¸ bá (VÝ dô: KiÓu Number söa thµnh kiÒu Character lµ phï hîp nh-ng kiÓu Character ®æi thµnh kiÓu Number sÏ kh«ng phï hîp). + NÕu ta thay ®æi tªn tr-êng vµ kiÓu tr-êng hoÆc tªn tr-êng vµ ®é réng cña tr-êng th× Foxpro coi ®©y lµ mét tr-êng míi vµ sÏ huû bá hÕt d÷ liÖu cña tr-êng nµy. Trong tr-êng hîp nµy ta ph¶i tiÕn hµnh hai lÇn söa cÊu tróc: lÇn thø nhÊt söa mäi thay ®æi cña tr-êng nh-ng kh«ng söa tªn tr-êng råi ghi l¹i, lÇn thø hai chØ söa tªn tr-êng. + V× viÖc söa ®æi cÊu tróc tÖp dÔ gÆp rñi ro nªn tr-íc khi söa ®æi ta nªn sao l¹i mét b¶n ®Ó l-u tr÷, nÕu cã g× trôc trÆc ta vÉn cßn b¶n cò. 2. Sao chÐp cÊu tróc tÖp CSDL: - Có ph¸p: COPY STRUCTURE TO [FIELDS ] + LÖnh nµy sao chÐp cÊu tróc tÖp CSDL ®ang më sang mét tÖp míi lµ + TÖp míi t¹o thµnh chØ cã cÊu tróc, ch-a cã néi dung b¶n ghi. + NÕu cã thµnh phÇn FIELDS th× chØ nh÷ng tr-êng n»m trong danh s¸ch míi ®-îc sao chÐp, tøc lµ tÖp míi t¹o thµnh chØ bao gåm c¸c tr-êng cã trong danh s¸ch. 3. Sao l-u cÊu tróc: - Có ph¸p: COPY STRUCTURE EXTENDED TO [FIELDS ] + LÖnh nµy sÏ sao chÐp cÊu tróc cña tÖp CSDL ®ang më thµnh c¸c b¶n ghi cña . TÖp CSDL míi t¹o thµnh nµy cã bèn tr-êng cè ®Þnh: * FIELD_NAME C(10): Ghi tªn c¸c tr-êng cña tÖp CSDL cÇn l-u.
  3. * FIELD_TYPE C(1): Ghi kiÓu cña tr-êng. * FIELD_LEN N(3,0): Ghi ®é réng cña tr-êng. * FILED_DEC N(3,0): Ghi sè ch÷ sè sau phÇn thËp ph©n cña tr-êng sè. + NÕu cã thµnh phÇn FIELDS th× chØ nh÷ng tr-êng n»m trong danh s¸ch cña tÖp CSDL ®ang më míi ®-îc sao. - Chó ý: Sau khi l-u cÊu tróc cña tÖp ®ang më sang , ta cã thÓ t¹o mét tÖp CSDL míi cã cÊu tróc t-¬ng øng víi c¸c b¶n ghi cña b»ng lÖnh: CREATE FROM 4. Sao chÐp cÊu tróc vµ b¶n ghi: - Có ph¸p: COPY TO [FIELDS ] [] [FOR ] [WHILE ] + LÖnh trªn sÏ sao chÐp cÊu tróc cïng b¶n ghi cña tÖp CSDL ®ang më sang tÖp CSDL míi lµ . + NÕu cã thµnh phÇn FIELDS th× chØ nh÷ng tr-êng n»m trong danh s¸ch míi ®-îc sao chÐp. + NÕu cã th× chØ nh÷ng b¶n ghi n»m trong míi ®-îc sao chÐp. + NÕu cã FOR th× chØ nh÷ng b¶n ghi tho¶ m·n míi ®-îc sao chÐp. + NÕu cã WHILE th× c«ng viÖc sao chÐp chØ diÔn ra chõng nµo cßn ®óng. Khi nhËn gi¸ trÞ sai th× viÖc sao chÐp sÏ dõng. 5. Xo¸ b¶n ghi: a. §¸nh dÊu xo¸ b¶n ghi: - §Ó xo¸ b¶n ghi khái tÖp CSDL tr-íc hÕt ta ph¶i ®¸nh dÊu xo¸ b¶n ghi ®ã. - Có ph¸p: DELETE [] [FOR ] [WHILE ] + LÖnh trªn sÏ ®¸nh dÊu xo¸ c¸c b¶n ghi. NÕu kh«ng cã c¸c thµnh phÇn tïy chän th× sÏ ®¸nh dÊu xo¸ tÊt c¶ c¸c b¶n ghi. + NÕu cã th× chØ ®¸nh dÊu xo¸ nh÷ng b¶n ghi n»m trong . + NÕu cã FOR th× chØ ®¸nh dÊu xo¸ nh÷ng b¶n ghi tho¶ m·n . + NÕu cã WHILE th× sÏ ®¸nh dÊu xo¸ nh÷ng b¶n ghi ®Õn khi nhËn gi¸ trÞ sai. b. Kh«i phôc ®¸nh dÊu xo¸: - Có ph¸p:
  4. RECALL [] [FOR ] [WHILE ] + LÖnh trªn sÏ kh«i phôc l¹i c¸c b¶n ghi ®· bÞ ®¸nh dÊu xo¸. + NÕu cã FOR th× chØ kh«i phôc c¸c b¶n ghi tho¶ m·n . + NÕu cã WHILE th× viÖc kh«i phôc chØ x¶y ra chõng nµo cßn ®óng. c. Xo¸ b¶n ghi khái tÖp CSDL: - Có ph¸p: PACK + LÖnh trªn sÏ xo¸ tÊt c¶ c¸c b¶n ghi ®· bÞ ®¸nh dÊu xo¸. d. Xo¸ tÊt c¶ c¸c b¶n ghi khái tÖp CSDL: - Có ph¸p: ZAP + LÖnh trªn sÏ xo¸ tÊt c¶ c¸c b¶n ghi cña tÖp CSDL hiÖn hµnh mµ kh«ng cÇn ®¸nh dÊu xo¸, t-¬ng ®-¬ng víi c¸c c©u lÖnh: Delete All Pack e. C¸c lÖnh vµ c¸c hµm liªn quan: - LÖnh SET DELETE ON/OFF: §Æt chÕ ®é xö lý c¸c b¶n ghi bÞ ®¸nh dÊu xo¸. Ta cã thÓ t¹m thêi che c¸c b¶n ghi bÞ ®¸nh dÊu xo¸ b»ng lÖnh SET DELETE ON, khi ®ã c¸c b¶n ghi ®· bÞ ®¸nh dÊu xo¸ sÏ t¹m thêi bÞ che ®i coi nh- kh«ng tån t¹i. NÕu ta dïng c¸c lÖnh DISPLAY, LIST th× c¸c b¶n ghi ®ã sÏ kh«ng ®-îc hiÖn lªn. - Hµm Delete(): Tr¶ vÒ kÕt qu¶ gi¸ trÞ Logic, cho biÕn b¶n ghi hiÖn hµnh cã bÞ ®¸nh dÊu xo¸ (TRUE) hay kh«ng (FALSE). Bµi 4: Qu¶n lý c¸c tÖp 1. LÖnh DIR: - Có ph¸p: DIR + LÖnh trªn dïng ®Ó liÖt kª c¸c tÖp CSDL trong th- môc hiÖn hµnh. + Trong cã thÓ dïng c¸c ký tù ®¹i diÖn: * DÊu * ®¹i diÖn cho mét nhãm ký tù. * DÊu ? ®¹i diÖn cho mét ký tù. + NÕu chØ dïng lÖnh DIR th× Foxpro liÖt kª tÊt c¶ c¸c tÖp CSDL trong th- môc hiÖn hµnh. 2. LÖnh DISPLAY FILES: - Có ph¸p:
  5. DISPLAY FILES [ON ] [LIKE ] [TO PRINTER] + LÖnh trªn cho hiÓn thÞ c¸c tÖp. + NÕu cã ON th× sÏ hiÓn thÞ c¸c tÖp ë th- môc chØ ra trong . + NÕu cã LIKE th× sÏ hiÓn thÞ c¸c tÖp theo nhãm chØ ®Þnh. + Muèn in kÕt qu¶ ra m¸y in, ta thªm thµnh phÇn TO PRINTER. 3. LÖnh DELETE: - Có ph¸p: DELETE FILE ERASE + Hai lÖnh trªn cã t¸c dông xo¸ khái ®Üa. + Cã thÓ dïng c¸c ký tù ®¹i diÖn nh- dÊu * ? 4. LÖnh COPY FILE: - Có ph¸p: COPY FILE TO + LÖnh trªn sÏ sao chÐp thµnh mét tÖp n÷a cã tªn lµ . + ph¶i ë tr¹ng th¸i ®ãng. 5. LÖnh RENAME: - Có ph¸p: RENAME TO + LÖnh trªn sÏ ®æi tªn cña tÖp cã tªn lµ thµnh . + TÖp cÇn ®æi tªn ph¶i ë tr¹ng th¸i ®ãng. 6. LÖnh TYPE: - Có ph¸p: TYPE [TO PRINTERTO FILE ] + LÖnh trªn dïng ®Ó xem néi dung cña tÖp v¨n b¶n nh- c¸c tÖp *.txt, *.prg, *.pas + NÕu cã TO PRINTER th× néi dung tÖp sÏ ®-îc ®-a ra m¸y in. + NÕu cã TO FILE th× néi dung cña sÏ ®-îc sao chÐp sang tÖp míi lµ . 7. LÖnh RUN: - Có ph¸p:
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản