intTypePromotion=1

Huyền thoại U Minh: Phần 1

Chia sẻ: Minh Anh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:89

0
33
lượt xem
8
download

Huyền thoại U Minh: Phần 1

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu “Huyền thoại U Minh” sẽ tái hiện một trang sử hào hùng và anh dũng đã trở thành “Huyền thoại” của đất và người U Minh. Những tư liệu cùng những trang viết chân thực và rung động lòng người, không chỉ mang đến cho bạn đọc bao xúc cảm, lòng khâm phục và sự yêu mến con người - vùng đất U Minh, mà còn góp phần giáo dục đạo lý truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” cao đẹp cho các thế hệ sau. Mời các bạn cùng tham khảo phần 1 Tài liệu.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Huyền thoại U Minh: Phần 1

 1. Cè vÊn néi dung Th­êng trùc tØnh ñy - h®nd - ubnd tØnh Kiªn giang ChÞu tr¸ch nhiÖm thùc hiÖn néi dung vµ liªn kÕt xuÊt b¶n Nhµ th¬ ®oµn m¹nh ph­¬ng Gi¸m ®èc C«ng ty V¨n hãa TrÝ tuÖ ViÖt Gi¸m ®èc Dù ¸n V¨n hãa Uèng n­íc nhí nguån Ban biªn tËp vµ Thùc hiÖn néi dung ®Æng ®×nh chÊn - trÇn v¨n tr­êng - trÇn anh tuÊn trÇn miªu - hoµng viÖt hïng - §oµn tuyÕt nhung - cao ngäc hµ ph¹m ngäc anh - ®Æng thóy ng©n - v¨n phong thu hoµi - hång h¹nh... Víi sù céng t¸c ®Æc biÖt cña §/c §Æng tuyÕt em - ñy viªn Ban Th­êng vô Tr­ëng ban Tuyªn gi¸o TØnh ñy cïng c¸c ®ång chÝ L©m NghÜa sü, Lª Xu©n B¶o vµ mét sè vÞ l·o thµnh c¸ch m¹ng kh¸c... Ban biªn tËp xin ch©n thµnh c¶m ¬n c¸c ®ång chÝ L·nh ®¹o TØnh uû, UBND tØnh, Ban Tuyªn gi¸o TØnh ñy, V¨n phßng UBND tØnh Kiªn Giang; HuyÖn uû, UBND c¸c huyÖn vïng U Minh Th­îng. Cïng víi sù chung tay gãp søc cña doanh nh©n NguyÔn ViÖt C­êng Chñ tÞch H§QT - Tæng gi¸m ®èc TËp ®oµn Phó C­êng - Kiªn Giang, C«ng ty CP In vµ nghiªn cøu thÞ tr­êng ViÖt C­êng Hµ Néi... ®· tËn t×nh gióp ®ì chóng t«i trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn c«ng tr×nh xuÊt b¶n cã ý nghÜa nµy. Trong cuèn s¸ch ®· sö dông bµi vµ ¶nh cña c¸c t¸c gi¶: TrÇn Quang Quýt, Tr­¬ng Thanh Hïng, §ç §øc Träng, ViÖt Thanh, Vâ Hång L¹c, TrÇn Ngäc Long, Huúnh Minh Kh¸i, TuyÕt Trinh, M¹nh TiÕn, Thóy Ng©n, Cao Hµ, Hång H¹nh, TuÊn Anh, Minh T©m... Do ®iÒu kiÖn kh¸ch quan, Ban biªn tËp kh«ng trùc tiÕp liªn hÖ ®­îc víi mét sè t¸c gi¶. RÊt mong quý vÞ th«ng c¶m ®Ó chóng t«i ®­îc sö dông nh÷ng bµi viÕt cã ý nghÜa trong cuèn s¸ch nµy. C¸c t¸c gi¶ ë Kiªn Giang vµ c¸c tØnh phÝa Nam xin vui lßng liªn hÖ víi Ban Tuyªn gi¸o TØnh ñy tØnh Kiªn Giang ®Ó nhËn nhuËn bót bµi viÕt. Tr©n träng c¶m ¬n c¸c quý t¸c gi¶.
 2. Lêi nãi ®Çu U Minh Th­îng lµ mét vïng rõng trµm ngËp mÆn n»m ë phÝa B¾c s«ng TrÑm, thuéc ®Þa bµn cña bèn huyÖn hiÖn nay lµ U Minh Th­îng, An Minh, An Biªn vµ VÜnh ThuËn cña tØnh Kiªn Giang. Vïng ®Êt vµ con ng­êi U Minh qua bao thÕ hÖ, tõng tr¶i biÕt bao gian nan, thö th¸ch; ®· viÕt nªn nh÷ng trang vµng kú tÝch trong c¸c cuéc kh¸ng chiÕn chèng thùc d©n Ph¸p vµ ®Õ quèc Mü x©m l­îc. Ng­êi d©n U Minh nãi chung vµ U Minh Th­îng nãi riªng, v­ît qua v« vµn gian khæ, hy sinh, kiªn c­êng b¸m ®Êt, b¸m lµng, mét lßng kiªn trung víi c¸ch m¹ng, chiÕn ®Êu ®Õn cïng chèng kÎ thï tµn b¹o, ®· lËp nªn nh÷ng chiÕn c«ng oanh liÖt. Sù hy sinh cña nh©n d©n U Minh lµ v« bê bÕn. M¸u x­¬ng cña hä ®· gãp phÇn vµo th¾ng lîi cña cuéc chiÕn tranh gi¶i phãng d©n téc, mang l¹i cuéc sèng hoµ b×nh h«m nay. N¨m th¸ng tr«i qua, cuéc sèng trong hoµ b×nh x©y dùng ®· vµ ®ang tõng ngµy lµm ®æi thay vïng ®Êt lÞch sö. Th«n - Êp U Minh còng mang diÖn m¹o míi trµn ®Çy søc sèng. Song, qu¸ khø lÞch sö hµo hïng cña U Minh th× kh«ng thÓ phai mê. TruyÒn thèng ®Êu tranh bÊt khuÊt cïng nh÷ng chiÕn tÝch ®­îc lËp nªn cña bao thÕ hÖ ng­êi d©n U Minh sÏ cßn m·i trong trang sö vµng cña d©n téc, 7
 3. trong lßng c¸c thÕ hÖ ng­êi ViÖt Nam nãi chung vµ ng­êi U Minh nãi riªng. Tõ m¹ch nguån truyÒn thèng vÎ vang Êy, cuèn s¸ch HuyÒn tho¹i U Minh sÏ t¸i hiÖn mét trang sö hµo hïng vµ anh dòng ®· trë thµnh HuyÒn tho¹i cña ®Êt vµ ng­êi U Minh. Nh÷ng t­ liÖu cïng nh÷ng trang viÕt ch©n thùc vµ rung ®éng lßng ng­êi, kh«ng chØ mang ®Õn cho b¹n ®äc bao xóc c¶m, lßng kh©m phôc vµ sù yªu mÕn con ng­êi - vïng ®Êt U Minh, mµ cßn gãp phÇn gi¸o dôc ®¹o lý truyÒn thèng Uèng n­íc nhí nguån cao ®Ñp cho c¸c thÕ hÖ sau. Bëi ë ®ã, cã nh÷ng ®iÒu t­ëng nh­ kh«ng thÓ mµ l¹i trë thµnh cã thÓ; Cã bao sù tµn khèc t­ëng nh­ v­ît qu¸ søc chÞu ®ùng cña con ng­êi, nh­ng ng­êi U Minh vÉn chÞu ®ùng, vÉn v­ît qua vµ chiÕn th¾ng; ChÊt HuyÒn tho¹i chÝnh lµ ë ®ã! Víi huyÒn tho¹i u minh, qu¸ khø sÏ hoµ quyÖn víi hiÖn t¹i, lµm nªn søc m¹nh míi, t¹o nªn HuyÒn tho¹i míi cña vïng ®Êt ®· l­u danh sö s¸ch. U Minh h«m nay sÏ lín m¹nh nh­ søc v­¬n Phï §ång, bëi ngän löa cña truyÒn thèng, cña huyÒn tho¹i u minh lu«n rùc ch¸y, tiÕp thªm søc m¹nh cho ng­êi U Minh x©y dùng cuéc sèng vµ quª h­¬ng ngµy cµng giµu ®Ñp. Cuèn s¸ch huyÒn tho¹i u minh tËp hîp bëi c¸c bµi viÕt vµ h×nh ¶nh cña c¸c t¸c gi¶ trong vµ ngoµi tØnh Kiªn Giang, ®­îc xuÊt b¶n sÏ gãp phÇn b¶o tån vµ ph¸t huy nh÷ng gi¸ trÞ truyÒn thèng v« gi¸ Êy cña U Minh nãi riªng vµ cña vïng ®Êt Kiªn Giang nãi chung. Víi ý nghÜa lín lao Êy, huyÒn tho¹i u minh xin më trang cïng b¹n ®äc. Ban Biªn tËp 8
 4. U Minh th­îng m·i lµ niÒm tù hµo cña ®¶ng bé vµ nh©n d©n kiªn giang (TrÝch th­ cña Thñ t­íng NguyÔn TÊn Dòng göi Héi th¶o khoa häc vÒ c¨n cø ®Þa c¸ch m¹ng U Minh Th­îng) U Minh Th­îng lµ mét vïng sinh th¸i ®Æc thï næi tiÕng c¶ trong vµ ngoµi n­íc. N¬i ®©y cßn lµ c¨n cø ®Þa c¸ch m¹ng kiªn c­êng trong cuéc chiÕn ®Êu chèng thùc d©n Ph¸p vµ ®Õ quèc Mü ®Çy gian khæ ¸c liÖt võa qua. NhiÒu ®Þa danh cña vïng ®Êt U Minh Th­îng ®· g¾n liÒn víi nh÷ng chiÕn th¾ng oanh liÖt cña qu©n d©n ta nh­: XÎo R«, Thø M­êi Mét, C©y Bµng, L« 12, Ng· t­ C«ng Sù, KÌ Mét, B×nh Minh, VÜnh ThuËn m·i m·i in ®Ëm vµo ký øc vµ lßng tù hµo cña §¶ng bé vµ nh©n d©n Kiªn Giang. C¨n cø ®Þa U Minh Th­îng, nh©n d©n U Minh Th­îng còng lµ n¬i ®· tõng ®ïm bäc, nu«i d­ìng, b¶o vÖ, chë che rÊt chÝ nghÜa chÝ t×nh cho c¸c c¬ quan Trung ­¬ng côc miÒn Nam, khu ñy Khu 9 vµ Bé T­ lÖnh qu©n khu. C¸c ®ång chÝ l·nh ®¹o cña §¶ng ta: Lª DuÈn, Ph¹m Hïng, Lª §øc Thä, NguyÔn V¨n Linh, Vâ V¨n KiÖt, Lª §øc Anh ®· tõng sèng chiÕn ®Êu, g¾n bã th©n thiÕt víi nh©n d©n trªn vïng ®Êt thuû chung anh dòng nµy. BiÕt bao ®ång chÝ ®ång bµo cña chóng ta tõ mäi miÒn ®Êt n­íc ®· ng· xuèng, m·i m·i n»m l¹i trªn m¶nh ®Êt U Minh ®Ó cã c¬ ®å sù nghiÖp h«m nay. Cã thÓ nãi r»ng, c¨n cø ®Þa c¸ch m¹ng U Minh Th­îng, chiÕn c«ng cña U Minh Th­îng lµ mét ®iÓm son m·i m·i kh«ng thÓ mê trong b¶n anh hïng ca bÊt diÖt cña qu©n d©n ta . 9
 5. huyÒn tho¹i u minh cuèn s¸ch huyÒn tho¹i u minh mét c«ng tr×nh xuÊt b¶n thÊm ®Ém truyÒn thèng c¸ch m¹ng ®Êt vµ ng­êi u minh N ãi tíi U Minh Th­îng, lµ nãi vÒ mét vïng ®Êt lÞch sö, mét vïng sinh th¸i ®Æc biÖt cña n­íc ta, mét vïng ®Êt rõng ngËp n­íc cã diÖn tÝch h¬n 1.700 km2, chØ sau khu rõng Amazon ë Nam Mü, ®­îc giíi h¹n gi÷a hai con s«ng C¸i Lín vµ TrÌm TrÑm. C¸ch ®©y h¬n 300 tr¨m n¨m, trªn hÇu hÕt diÖn tÝch vïng nµy ®­îc bao phñ bëi rõng trµm gÇn nh­ thuÇn chñng. Sù cã mÆt cña con ng­êi míi chØ lµ nh÷ng nhãm c­ d©n nhá bÐ, lät thám gi÷a nh÷ng c¸nh rõng trµm b¹t ngµn mªnh m«ng, víi v« sè ®éng vËt hoang d·. U Minh Th­îng lµ mét vïng rõng ngËp n­íc, §ång chÝ tr­¬ng quèc tuÊn mang ®Æc tr­ng râ rÖt vÒ ®Êt, vÒ n­íc, khÝ hËu vµ thæ ñy viªn Trung ­¬ng §¶ng nh­ìng, giµu cã vµ phong phó s¶n vËt tõ ®Êt, tõ n­íc, tõ BÝ th­ TØnh ñy - Chñ tÞch H§ND rõng. §ã lµ mét hÖ thùc vËt, ®éng vËt nhÊt c­ vµ l­ìng tØnh Kiªn Giang c­ phong phó, dµy ®Æc, cã mÆt trªn tÊt c¶ c¸c khu vùc trong vïng. HÖ thùc vËt ®a d¹ng víi nhiÒu loµi mang ®Æc tr­ng nhiÖt ®íi. Mét hÖ ®éng vËt c­ tró ë c¶ 3 tÇng sinh häc víi sè l­îng ®«ng ®óc, mµ tiªu biÓu lµ nh÷ng “s©n chim”, nh÷ng ao c¸ thiªn nhiªn ®Çy ¾p c¸c loµi thuû s¶n n­íc ngät, n­íc lî, lµ nguån lîi vµ thùc phÈm to lín cho c­ d©n n¬i ®©y. §Æc biÖt, U Minh Th­îng cßn cã mét vïng than bïn nhÊt n­íc víi tr÷ l­îng lín ë gi÷a rõng, tù ®¶m nhiÖm chøc n¨ng gi÷ ®é Èm cho rõng, trung hoµ phÌn trong tù nhiªn, ®ång thêi còng lµ mét nguån nguyªn liÖu ph©n bãn quý b¸u cho c©y trång trong hiÖn t¹i vµ t­¬ng lai cho toµn vïng. 11
 6. huyÒn tho¹i u minh §· lµ mét vïng ®Êt, nh­ mäi vïng ®Êt kh¸c trªn ®Êt n­íc ViÖt Nam, vïng ®Êt nµy còng cã nh÷ng ®Þa danh nh­ c¸c n¬i kh¸c, nh­ng hÖ thèng ®Þa danh ë U Minh Th­îng l¹i cã mét nÐt riªng ®éc ®¸o, rÊt riªng vµ g©y nhiÒu Ên t­îng. Ngoµi nh÷ng ®­êng giao th«ng thuû tù nhiªn nh­ nh÷ng con s«ng, con r¹ch, l¹i cã rÊt nhiÒu ®­êng n­íc tù nhiªn mang ch÷ tªn ®Çu lµ “xÎo, räc, lung, bóng, bµo, l¸ng”... g¾n víi tªn ng­êi më ®Êt, c¶nh quan ®Æc tr­ng hoÆc nh÷ng sù kiÖn ®¸ng ghi nhí. §Æc biÖt nhÊt lµ mét vïng ®Þa danh mang c¸i tªn chung“MiÖt thø” duy nhÊt trªn c¶ n­íc ta, kh«ng lÉn vµo ®©u ®­îc, nãi lªn mét thùc tÕ, tõ trong qu¸ khø, ®©y lµ mét vïng ®Êt xa x«i, hoang d·, th­a d©n tõ bao thÕ kû tr­íc, tr­íc khi vïng ®Êt nµy ®­îc l­u d©n ®Õn khai ph¸, lËp nghiÖp ®Ó ngµy nay trë thµnh mét vïng ®Êt xinh ®Ñp, trï phó. Nh­ng, trªn hÕt vµ ®Æc biÖt h¬n c¶, l¹i lµ mét vïng ®Êt víi nh÷ng sù tÝch, giai tho¹i, sù kiÖn, võa cã tÝnh sö thi, võa mang ®Çy tÝnh huyÒn tho¹i cña ®Êt ph­¬ng Nam, cña m¶nh ®Êt U Minh. C­ d©n U Minh Th­îng, mµ tæ tiªn vèn dÜ còng lµ c­ d©n s«ng Hång, ®· cã nh÷ng thÕ hÖ tõng ®i qua vµ khai ph¸ vïng ®Êt miÒn Trung gian khã. Nh­ng khi ®Æt ch©n ®Õn n¬i nµy, nh÷ng di d©n mang ®Ëm tÝnh c¸ch tù do m¹nh mÏ, thÝch mét ®êi sèng phãng kho¸ng, tr­íc mét kh«ng gian réng lín vµ míi mÎ, ®· cã nh÷ng s¸ng t¹o mang tÝnh ®ét ph¸ trong viÖc c¶i biÕn c¸c c«ng cô lao ®éng, s¶n xuÊt, c¶i biÕn c¸c ph­¬ng tiÖn ®i l¹i mét c¸ch ®éc ®¸o phï hîp víi ®Æc ®iÓm riªng biÖt cña vïng ®Êt. Tõ nh÷ng thuyÒn thóng, chiÕc mñng tre miÒn Trung, biÕn th¸i thµnh nh÷ng chiÕc xuång be v¸n ba l¸ nhá gän, lao l¸ch trªn ®Þa h×nh s«ng n­íc, phï hîp víi nh÷ng ngän r¹ch, con lung quanh co ë nh÷ng c¸nh rõng trµm mµ d©n c­ nh÷ng n¬i kh¸c khã h×nh dung ®­îc. Bªn c¹nh ®ã lµ s¸ng t¹o, biÕn c¶i nh÷ng dông cô ®µo ®Êt, ph¸t cµo cá, b¾t c¸, b¾t l­¬n, t«m, cua phï hîp víi ®Æc ®iÓm sinh th¸i tù nhiªn cña vïng. §ã lµ nh÷ng dông cô mang kiÓu c¸ch s¨n b¾t, h¸i l­îm tõ thêi më ®Êt, tõ xa x­a, nh­ng mang nÐt ®éc ®¸o bëi tÝnh linh ho¹t cña nã. Cïng víi c¶nh quan sinh th¸i ®Æt biÖt, ®©y còng lµ nh÷ng nÐt riªng dÔ thu hót du kh¸ch, nÕu ®­îc kiÓm kª, phôc håi ®Ó ®­a vµo khai th¸c, ph¸t huy mét c¸ch ®óng møc, cã chän läc, võa d©n d·, võa mang tÝnh n©ng cao, t¹o nÐt míi cho v¨n ho¸ U Minh Th­îng trong giai ®o¹n héi nhËp nµy. Nh­ nh÷ng n¬i kh¸c trªn mäi miÒn ®Êt n­íc ViÖt Nam, Nam Bé, ng­êi d©n U Minh Th­îng mang tÝnh chÊt chung cña d©n téc, nh­ng bªn c¹nh ®ã vÉn cã nÐt ®Æc tr­ng trong lèi sèng, c¸ch øng xö x· héi mang ®Ëm dÊu Ên phong c¸ch cña c­ d©n mét vïng ®Êt míi, mµ c¸ch ®©y 3 thÕ kû cßn hoang d·. Kh«ng gian réng r·i vµ hoang d· cña thêi më ®Êt, nh÷ng nhu cÇu khã kh¨n ph¶i chèng chäi víi thiªn nhiªn kh¾c nghiÖt, ®· cè kÕt, hun ®óc, h×nh thµnh cho c­ d©n n¬i ®©y c¸i tÝnh kh¼ng kh¸i, béc trùc, nghÜa khÝ, hµo s¶ng, kh«ng chÞu quú luþ, khuÊt phôc, nh­ng hiÒn lµnh gÇn gòi, dÔ hoµ ®ång, ®oµn kÕt g¾n bã nhau, s½n lßng gióp ®ì nhau khi khã kh¨n, ho¹n n¹n 12
 7. huyÒn tho¹i u minh kh«ng c©u nÖ l¹ hay quen, th©n hay s¬. Nh÷ng tÝnh chÊt Êy cña ng­êi U Minh ®· trë thµnh tµi s¶n v« h×nh qóy b¸u, ®ång thêi còng rÊt h÷u h×nh trong ®êi sèng th­êng nhËt víi chßm xãm l¸ng giÒng, ®­îc kÕt tinh vµ n©ng lªn thµnh truyÒn thèng Anh hïng khi ®Êt n­íc ®øng tr­íc n¹n ngo¹i x©m. Trªn c¸i nÒn tµi s¶n thiªn nhiªn phong phó, giµu cã ®ã, U Minh Th­îng lµ mét vïng ®Êt víi nh÷ng di tÝch lÞch sö v¨n ho¸ ãc Eo cña v­¬ng quèc Phï Nam ë c¸c di chØ C¹nh §Òn, NÒn Vua, lµ nh÷ng ®Þa chØ mµ giíi khoa häc kh¶o cæ rÊt quan t©m ®Ó lµm s¸ng tá lÞch sö vïng ®Êt nµy trong thiªn niªn kû thø nhÊt. Nh÷ng ®Þa danh nh­ M­¬ng §µo, Rä Ghe, miÕu ¤ng Hoµng... g¾n liÒn víi mét thêi vua Gia Long cßn b«n tÈu, tr­íc khi ra ®Õn Phó Quèc..... Tr­íc khi §¶ng ra ®êi, U Minh Th­îng lµ n¬i n­¬ng n¸u, tùu häp l¹i ®Ó x©y dùng lùc l­îng, tiÕp tôc chèng x©m l­îc cña nh÷ng sÜ phu vµ v¨n th©n yªu n­íc, tr­íc sù truy lïng cña giÆc Ph¸p. U Minh Th­îng còng ®· in ®Ëm dÊu ch©n cña nghÜa qu©n chèng Ph¸p víi nh÷ng cuéc khëi nghÜa cña §ç thõa Lu«ng, §ç thõa Tù, kÓ c¶ cña nh÷ng ng­êi khai më ®Êt cïng víi n«ng d©n ®øng lªn chèng T©y nh­ Chñ Chät....thÓ hiÖn nghÜa khÝ yªu n­íc cña nh÷ng l­u d©n giai ®o¹n ®Çu trªn vïng ®Êt ®Æc biÖt nÇy. Sau khi §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam ra ®êi kh«ng bao l©u, chi bé §¶ng ®Çu tiªn ®· ®­îc thµnh lËp ë Ranh H¹t, huyÖn VÜnh ThuËn, thuéc U Minh Th­îng, nhËn l·nh nhiÖm vô thiªng liªng lµ gi¸c ngé, tËp hîp quÇn chóng ®øng lªn chèng giÆc cøu n­íc, giµnh ®éc lËp cho d©n téc. Tõ h¹t nh©n ®á ®Çu tiªn nµy, ®· thæi bïng ngän löa yªu n­íc tõ l©u nung nÊu tù trong s©u th¼m tr¸i tim cña ®«ng ®¶o ng­êi d©n U Minh Th­îng, ®øng lªn ®uæi giÆc theo ngän cê vinh quang cña §¶ng. Khëi nghÜa Nam Kú thÊt b¹i, Ph¸p ra søc ®µn ¸p, ®¸nh ph¸, nhiÒu ®¶ng viªn kú cùu, trong ®ã cã ®ång chÝ Vâ v¨n KiÖt ®· vÒ U Minh Th­îng x©y dùng l¹i lùc l­îng, ®Ó råi chØ vµi n¨m sau ®ã, ®· cïng c¶ n­íc ®øng lªn khëi nghÜa giµnh chÝnh quyÒn trong c¸ch m¹ng Th¸ng T¸m n¨m 1945. §«ng Xu©n 1953-1954, còng nh­ trong chiÕn dÞch Tæng tiÕn c«ng vµ næi dËy Xu©n MËu Th©n 1968, qu©n vµ d©n U Minh Th­îng l¹i phèi hîp nhÞp nhµng víi chiÕn tr­êng chung, c¨ng kÐo ®Þch ®Ó chiÕn tr­êng chÝnh giµnh th¾ng lîi quyÕt ®Þnh. Trong h¬n mét tr¨m n¨m qua, U Minh Th­îng lu«n lµ c¨n cø ®Þa c¸ch m¹ng v÷ng ch¾c, anh dòng kiªn c­êng chèng thùc d©n Ph¸p vµ ®Õ quèc Mü, lµ biÓu t­îng cña sù cã mÆt, sù tån t¹i cña lùc l­îng kh¸ng chiÕn chèng x©m l­îc, lµ niÒm tin cña ®ång bµo Nam bé vµ cña c¶ n­íc khi tr«ng vÒ U Minh. Ch¼ng thÕ mµ giai ®o¹n chèng thùc d©n Ph¸p, trong d©n gian cã c©u: Cao §µi T©y Ninh, Hoµ H¶o L¸ng Linh, ViÖt Minh C¸n G¸o...nãi lªn sù kh¼ng ®Þnh vÒ lùc l­îng c¸ch m¹ng ®· g¾n liÒn víi vïng ®Êt giµu truyÒn thèng c¸ch m¹ng nµy. §iÒu ®ã còng nãi lªn chç dùa tinh thÇn, 13
 8. huyÒn tho¹i u minh lßng tin m¹nh mÏ cña nh©n d©n ë c¶ miÒn T©y Nam bé khi tr«ng vÒ U Minh, khi coi tån vong cña c¸ch m¹ng g¾n liÒn víi sù tån t¹i cña c¨n cø U Minh Th­îng: U Minh Th­îng cßn, c¸ch m¹ng cßn. NhiÒu ®Þa danh cña U Minh Th­îng ®· g¾n liÒn víi nh÷ng chiÕn c«ng oanh liÖt, s¸ng chãi nh­ trËn Ba §×nh, C©y Bµng, XÎo R«, Thø M­êi Mét, S©n G¹ch, Ng· t­ C«ng Sù, L« 12, KÌ Mét, VÜnh ThuËn, XÎo BÇn, Rä Ghe, Kim Qui... mµ ngµy nay t­ëng nh­ huyÒn tho¹i, m·i m·i in ®Ëm trong ký øc cña nh©n d©n U Minh vµ c¶ n­íc. Nh÷ng chiÕn c«ng oanh liÖt hµo hïng ®ã, lu«n lµ niÒm tù hµo m·nh liÖt, lµ lßng tin t­ëng s¾t ®¸ vµo t­¬ng lai cña qu©n vµ d©n U Minh vÒ th¾ng lîi cña c¸ch m¹ng. Còng trªn m¶nh ®Êt U Minh Th­îng nµy, ®· diÔn ra trËn ®¸nh tiªu biÓu, chiÕm vµ diÖt chi khu qu©n sù XÎo R«, trËn tiªu diÖt chi khu qu©n sù ®Çu tiªn ë miÒn T©y Nam bé vµ §ång b»ng s«ng Cöu Long tr­íc khi næ ra ®ång khëi BÕn Tre 1960. Trong nh÷ng n¨m cuèi cña giai ®o¹n ®Õ quèc Mü thi hµnh cuéc chiÕn tranh ®Æc biÖt ë miÒn Nam, còng ë U Minh, l¹i diÔn ra trËn chiÕn cña bé ®éi ®Þa ph­¬ng, lÇn ®Çu tiªn ®¸nh b¹i chiÕn thuËt trùc th¨ng vËn cña ®Þch t¹i KÌ Mét, huyÖn VÜnh ThuËn, tØnh Kiªn Giang. Víi mét ®Þa h×nh b»ng ph¼ng nh­ng s×nh lÇy, ngËp n­íc, kh«ng thuËn lîi cho viÖc triÓn khai x©y dùng hÖ thèng hÇm hµo, c«ng sù phßng ngù, cÊt giÊu kho tµng, còng nh­ triÓn khai nh÷ng hîp ®ång chiÕn ®Êu víi c¸c qu©n binh chñng lín víi vò khÝ khÝ tµi kü thuËt nÆng, nh­ng U Minh Th­îng l¹i cã lîi thÕ ë hÖ thèng kinh r¹ch ch»ng chÞt, ®é che phñ cña rõng dµy ®Æc, dÔ che giÊu lùc l­îng vµ vò khÝ, kÓ c¶ khi bé ®éi ta hµnh qu©n ®¸nh ®Þch gi÷a ban ngµy. N¬i ®©y còng l¹i lµ mét kho hËu cÇn t¹i chç phong phó, mµ trong nh÷ng n¨m ®¸nh Mü næi bËt víi phong trµo “dËp ph¸o” cña nh©n d©n trong vïng, ®ãng gãp mét phÇn thu nhËp hµng n¨m cña hé gia ®×nh b»ng trÞ gi¸ mÊy qu¶ ph¸o b¾n vµo ®ån ®Þch. Trong mäi giai ®o¹n, mäi thêi kú cña c¸ch m¹ng, víi ®Æc ®iÓm sinh th¸i tù nhiªn nh­ thÕ, víi vÞ thÕ ®Æc biÖt trªn bµn cê ®Þa - qu©n sù cña chiÕn tr­êng T©y Nam bé vµ tØnh Kiªn Giang, U Minh Th­îng kh«ng ph¶i lµ mét an toµn khu (ATK) nh­ nh÷ng an toµn khu ë ViÖt B¾c, T©y Nguyªn, §«ng Nam Bé. Nh­ng lßng d©n U Minh l¹i chÝnh lµ mét c¨n cø v÷ng ch¾c mµ kh«ng kÎ thï nµo cã thÓ xuyªn qua ®­îc hay ph¸ næi. V× thÕ, tr­íc søc m¹nh tËp trung cña kÎ ®Þch, bé ®éi ta ®øng ch©n ë ®ã, cã lóc hµng s­ ®oµn mµ nh­ v« h×nh. Nh­ng khi tiÕn c«ng th× nh­ søc thÇn c«ng, nghiÒn n¸t kÎ thï. U Minh Th­îng trong nhiÒu n¨m kh¸ng chiÕn lµ ®Þa bµn ®øng ch©n v÷ng ch¾c cña c¸c c¬ quan Nam Bé sau n¨m 1945, cña Khu Uû khu T©y Nam bé vµ c¸c c¬ quan Qu©n khu 9 trong giai ®o¹n chèng Mü cøu n­íc. NhiÒu ®ång chÝ c¸n bé l·nh ®¹o §¶ng, Nhµ n­íc ta nh­ c¸c ®ång chÝ Lª DuÈn, NguyÔn V¨n Linh, Lª §øc Thä, Ph¹m Hïng, Huúnh Phan Hé, Vâ Quang Anh, Vâ V¨n KiÖt, NguyÔn TÊn Dòng còng ®· tõng l¨n lén n¬i ®©y, tõng ®­îc nh©n d©n U Minh nu«i d­ìng, ®ïm bäc, chë che, b¶o vÖ 14
 9. huyÒn tho¹i u minh trong nh÷ng n¨m th¸ng gian khæ khã kh¨n, ¸c liÖt nhÊt cña chiÕn tr­êng miÒn T©y. Nh÷ng t­íng lÜnh vµ nhµ l·nh ®¹o chÝnh trÞ nh­ Lª §øc Anh, Huúnh Thñ, §ång V¨n Cèng, Vò §øc, NguyÔn §Ö... mµ tµi trÝ cÇm qu©n vang danh c¶ n­íc, còng ®· tõng l¨n lén trªn chiÕn tr­êng U Minh Th­îng - R¹ch Gi¸. Nh÷ng nhµ v¨n, nhµ th¬ Nam Bé tµi hoa nh­ S¬n Nam, NguyÔn BÝnh, TrÇn B¹ch §»ng, Kiªn Giang, Anh §øc, còng ®· ®­îc sinh ra n¬i ®©y, hoÆc ®· cã nh÷ng th¸ng n¨m l¨n lén trªn m¶nh ®Êt U Minh nµy, vµ tõ ®©y ®· cho ra nh÷ng t¸c phÈm ®Ó ®êi, sèng m·i trong v¨n häc ViÖt Nam, khi kh¾c ho¹ râ nÐt ch©n dung ch©n chÊt, nh©n hËu nh­ng khÝ ph¸ch ®Çy chÊt Anh hïng ca cña con ng­êi U Minh tr­íc mäi kÎ thï. Tr¶i qua nhiÒu thËp kû, nh÷ng kÎ x©m l­îc vµ c¶ nh÷ng tªn tay sai, bï nh×n b¸m gãt giµy cña giÆc ngo¹i x©m, lu«n nh×n vÒ U Minh Th­îng víi c¸i nh×n h»n häc, bùc tøc, cay có lÉn bÊt lùc. Thùc d©n Ph¸p ®µo kinh x¸ng XÎo R« vµ kinh x¸ng Ch¾c B¨ng, víi môc ®Ýnh chÝnh lµ chÜa mòi dao nhän ®©m th¼ng vµo U Minh Th­îng ®Ó xo¸ bá c¨n cø c¸ch m¹ng. Hai con kinh x¸ng lín xÐ to¹c, t¸ch xÎ c¶ mét vïng rõng mªnh m«ng tõ ngµn n¨m x­a, thµnh nh÷ng vïng riªng biÖt, t¹o ®iÒu kiÖn dÔ dµng cho chóng ®­a qu©n vµo ®¸nh ph¸ c¨n cø c¸ch m¹ng. Chóng b¾t Ðp d©n phu vµo ®©y, võa khai th¸c c©y rõng, ph¸ rõng, võa ph¸ chç dùa, c¨n cø cña c¸ch m¹ng. N¨m 1952-1953, cã lóc tªn thñ t­íng bï nh×n NguyÔn V¨n T©m ®Ò nghÞ ®æ dÇu ®èt s¹ch rõng U Minh. NguyÔn V¨n ThiÖu, tªn t­íng nguþ khÐt tiÕng hiÕu chiÕn, còng lµ thæng thèng nguþ quyÒn Sµi Gßn, cã lóc ®­a hµng v¹n qu©n ®¸nh ph¸ U Minh, trót xuèng ®©y biÕt bao nhiªu bom ®¹n, kÓ c¶ chÊt ®éc ho¸ häc, quyÕt “nhæ cá U Minh”. Tõ cuèi 1969 ®Õn 1971, ®Þch ®· 3 lÇn tiÕn hµnh kÕ ho¹ch “b×nh ®Þnh” lÊn chiÕm, thùc hiÖn cho b»ng ®­îc ý ®å “nhæ cá U Minh”. Cã lóc ®ån ®Þch ¸n ng÷ hÕt mäi cöa rõng, thËm chÝ lÊn vµo s¸t b×a rõng. Bän th¸m b¸o, biÖt kÝch ngµy ®ªm ©m thÇm luån rõng nh­ nh÷ng con thó d÷ t×m lùc l­îng, c¬ quan cña ta ®¸nh ph¸, tiªu diÖt. Nh­ng, rõng U Minh kh«ng ph¶i lµ cña kÎ x©m l­îc, kh«ng ph¶i cña kÎ tay sai. V× thÕ, nªn dï bao lÇn chóng ®Õn U Minh, nh­ng cã ®i mµ kh«ng vÒ, hoÆc cã vÒ còng quÌ quÆt, tan n¸t x¸c x¬. Kh«ng ph¶i ngÉu nhiªn, trong ca dao kh¸ng chiÕn giai ®o¹n chèng thùc d©n Ph¸p vµ ®Õ quèc Mü ë U Minh phæ biÕn cã c©u: “U Minh ®i dÔ khã vÒ. Khi ®i ¸o gi¸p, khi vÒ ¸o quan”. KÕt côc, chóng ®Òu thÊt b¹i th¶m h¹i tr­íc chiÕn lòy U Minh Th­îng v÷ng ch¾c, kiªn c­êng. Ph­îng hoµng bay g·y c¸nh. Ph¸o lín gôc nßng. Xe thiÕt gi¸p ch¸y rôi co róm, cháng ch¬. Quan qu©n ®Þch thÊt vÝa kinh hån, vøt bá c¶ sóng ®¹n ch¹y khái KÌ Mét, L« 12, Kinh D©n qu©n, XÎo C¹n, XÎo BÇn, M­¬ng Dµo, Kim Qui, Rä Ghe ®Ó gi÷ toµn m¹ng sèng. Nh÷ng dßng kinh, dßng s«ng quanh U Minh Th­îng ngËp ngôa x¸c tµu chiÕn giÆc bÞ b¾n ch¸y, bÞ ®¸nh ch×m. Tr­íc m­a bom b·o ®¹n cña ®Þch, rõng U Minh vÉn xanh, n­íc U Minh vÉn ®á th¾m nh­ lßng d©n U Minh. Ng­êi U Minh vÉn l¹c quan, vÉn mét lßng kiªn trinh, tin t­ëng s¾t ®¸ ë c¸ch 15
 10. huyÒn tho¹i u minh m¹ng, vÉn s¸t c¸nh cïng bé ®éi ra trËn ®uæi Mü, diÖt Ngôy, gi¶i phßng hoµn toµn U Minh trong chiÕn dÞch Hå ChÝ Minh lÞch sö th¸ng 4/1975. Cuéc chiÕn 20 n¨m chèng ®Õ quèc Mü x©m l­îc cña qu©n vµ d©n U Minh Th­îng kÕt thóc, víi nh÷ng con sè ®i vµo lÞch sö cña mét qu¸ khø hµo hïng: ®¸nh chiÕm vµ ph¸ tan hµng chôc cø ®iÓm qu©n sù lín nhá, cã nh÷ng c¨n cø hµnh qu©n cÊp trung ®oµn; diÖt vµ lo¹i khái vßng chiÕn hµng v¹n tªn ®Þch, trong ®ã cã nhiÒu tªn Mü; b¾n r¬i hµng tr¨m m¸y bay hiÖn ®¹i c¸c lo¹i; ®¸nh háng hµng tr¨m khÈu ph¸o lín; tÞch thu vµ ph¸ huû hµng ngµn vò khÝ, ph­¬ng tiÖn chiÕn tranh c¸c lo¹i. Víi nh÷ng chiÕn c«ng thÇn th¸nh vµ thµnh tÝch r¹ng ngêi trong qu¸ khø ®¸nh giÆc cøu n­íc ®ã, hÇu hÕt c¸c huyÖn vµ hµng chôc x· quanh U Minh ®· ®­îc Nhµ n­íc ta tuyªn d­¬ng danh hiÖu cao quý: Anh hïng lùc l­îng vò trang nh©n d©n. Cã 117 bµ mÑ ®­îc phong tÆng MÑ ViÖt Nam Anh hïng. Hµng chôc c¸n bé chiÕn sü c¸c lùc l­îng vò trang còng ®· ®­îc tuyªn d­¬ng hoÆc truy tÆng danh hiÖu Anh hïng lùc l­îng vò trang nh©n d©n. Trong nh÷ng ng­êi con U Minh nh÷ng n¨m th¸ng gian lao Êy, cã ng­êi ngµy nay trë thµnh nguyªn thñ quèc gia, cã ng­êi lµ t­íng lÜnh, cã ng­êi mµ trÝ tuÖ, b¶n lÜnh vµ nh©n c¸ch trë thµnh tµi s¶n quý gi¸ cho x· héi vµ c¸c thÕ hÖ mai sau. ThÕ nh­ng, nh­ quy luËt cña mäi cuéc chiÕn tranh, bªn c¹nh vinh quang, hµo hïng tét ®Ønh ®ã trong thµnh tÝch chiÕn ®Êu vµ chiÕn th¾ng, sù mÊt m¸t còng kh«ng hÒ nhá. §Ó cã ®­îc ®éc lËp tù do, c¸i gi¸ còng rÊt ®¾t. §Ó cã mét U Minh Th­îng xøng danh Anh hïng, ®Êt U Minh còng ®· thÊm m¸u cña hµng ngµn liÖt sü, h¬n 2.000 th­¬ng binh. ë khu rõng trµm Bang BiÖn Phó, ®Æc khu An Ph­íc, nay thuéc huyÖn VÜnh ThuËn, trong 3 n¨m, ®Þch ®· thñ tiªu, giÕt chÕt trªn 2.000 c¸n bé, ®¶ng viªn vµ ®ång bµo. Hµng ngµn ng­êi d©n lµnh v« téi ph¶i chÕt do ®¹n bom cña ®Þch trót xuèng, hay mang trªn m×nh th­¬ng tËt do chiÕn tranh hoÆc di chøng cña chiÕn tranh, ch­a kÓ hËu qu¶ cña chÊt ®éc da cam kÎ ®Þch r¶i xuèng, mµ h¬n ba m­¬i n¨m qua, vÉn hiÖn diÖn rµnh rµnh trªn c¬ thÓ, trong cuéc ®êi cña nh÷ng ®øa trÎ ®­îc sinh ra sau chiÕn tranh. Hµng v¹n ng«i nhµ bÞ bom ®¹n ph¸ tan. Bao nhiªu v­ên c©y bÞ ph¸ n¸t, chÕt gôc d­íi bom ®¹n hoÆc chÊt ®éc mµu da cam do kÎ ®Þch r¶i xuèng. Tµi s¶n cña hµng ngµn gia ®×nh bÞ c­íp ®o¹t, tµn ph¸. Cã nh÷ng ®¸m giç tËp thÓ ë mét xãm ven rõng, mµ ng­êi ®Õn dù h«m nay, vÉn kh«ng thÓ nµo quªn ®­îc h×nh ¶nh mét ngµy giã m­a, víi hµng chôc quan tµi n»m ®ã trong cïng mét xãm nhá. Cã nh÷ng ng«i “mé gi㔠®­îc lËp ra ë nghÜa trang ®Ó t¹m yªn lßng ng­êi cßn sèng, ®Ó ng­êi h«m nay ®Õn viÕng cã chç c¾m nhang t­ëng niÖm trong dÞp lÔ, TÕt, Thanh minh. Trªn mé chÝ ë hÇu hÕt nh÷ng nghÜa trang liÖt sü quanh U Minh Th­îng, ®©u ®©u còng ®Òu thÊy ng­êi d­íi mé hÇu hÕt lµ nh÷ng ng­êi chØ ®é tuæi hai m­¬i, ba m­¬i. ChØ mét sè Ýt ®é tuæi bèn m­¬i, n¨m m­¬i. §Æc biÖt, nh×n kü sÏ thÊy trªn mé chÝ sù cã mÆt gÇn nh­ ®ñ hÕt nh÷ng vïng quª h­¬ng cña ®Êt n­íc ViÖt Nam. Râ råi. §Ó cã ®­îc mét anh 16
 11. huyÒn tho¹i u minh hïng ca chèng Mü cña U Minh Th­îng, m¸u cña tuæi trÎ c¶ n­íc ®· dån vÒ ®©y, ®· ®æ xuèng n¬i ®©y trong nh÷ng th¸ng n¨m ¸c liÖt nhÊt. Sù héi tô trong c¸i hy sinh lín lao ®ã, cµng lµm cho b¶ng vµng thµnh tÝch kh¸ng chiÕn cøu n­íc cña U Minh mang c¸i ®Æc tr­ng râ nÐt cña nh÷ng n¨m th¸ng ¸c liÖt nhÊt, gian khæ nhÊt giai ®o¹n chèng Mü cøu n­íc: thö th¸ch vµ b¶n lÜnh U Minh, thö th¸ch vµ b¶n lÜnh ViÖt Nam. U Minh h«m nay ®ang thay da ®æi thÞt tõng ngµy. Ai l©u ngµy trë l¹i U Minh Th­îng, ®Òu ngì ngµng tr­íc nh÷ng dßng kinh réng mªnh mang n­íc, léng bãng nh÷ng tµu thuyÒn xu«i nguîc, nh÷ng con ®­êng tr¸ng nhùa hay bªt«ng ph¼ng l× réng r·i ®ñ c¸c lo¹i xe dËp d×u xu«i ng­îc. GÇn nh­ hÇu hÕt x· ®Òu cã ®­êng xe « t« vÒ tíi trung t©m. Con ®ª ven rõng ngµy x­a toµn lau sËy, giê ®· thµnh con ®­êng nhùa, tuy ch­a lín, nh­ng ch¹y bao quanh suèt U Minh Th­îng, lµ h×nh ¶nh mµ nh÷ng ng­êi ngµy x­a chèng xuång qua n¬i nµy trong nh÷ng th¸ng n¨m chèng Mü kh«ng thÓ nµo t­ëng t­îng næi, nh­ng ®ã ®· lµ mét thùc tÕ hiÓn hiÖn d­íi ch©n, trong tÇm m¾t. Nh÷ng bÕn s«ng ken cøng ghe thuyÒn bu«n b¸n, Nh÷ng chî x·, chî huyÖn ®«ng nghÑt ng­êi mua kÎ b¸n, chËt cøng hµng ho¸. Nh÷ng m¸i nhµ ngãi, nhµ t«n ngµy mét tr¶i kh¾p xãm Êp vµ c¶ nh÷ng ng«i nhµ lÇu v­¬n cao, tuy ch­a nhiÒu, ®· t¹o nªn mét c¶nh s¾c míi cho U Minh. §Æc biÖt, trong nh÷ng ng«i nhµ däc ®­êng, ®· thÊy thØnh tho¶ng cã nh÷ng chiÕc xe du lÞch ®êi míi ®Ñp ®Ï n»m gi÷a nhµ. C¸i rõng ¨ngten truyÒn h×nh nh÷ng n¨m ®Çu sau gi¶i phãng ®· ®­îc thay dÇn b»ng nh÷ng chiÕc ¨ngten ch¶o trßn n»m khiªm tèn trªn m¸i nhµ, nh­ng l¹i më ra cho chñ nhµ biÕt bao c¸i míi, chØ qua nh÷ng c¸i bÊm tay trªn r¬m«t ®iÒu khiÓn. Nh÷ng gãc rõng ngµy x­a chØ cã tiÕng bom ®¹n, tiÕng m¸y bay ®Þch gÇm ró b¾n ph¸, h«m nay ®· vang väng tiÕng cßi xe rén rµng, tiÕng gi¶ng bµi ªm ªm cña nh÷ng c« gi¸o trÎ d­íi nh÷ng líp häc khang trang, lÉn tiÕng h¸t ©m vang vui vÎ tõ nh÷ng chiÕc TV, dµn nh¹c cña bän trÎ khi ®ªm vÒ. Cuéc sèng ®ang ®æi thay tõng ngµy trªn ®Êt U Minh, ®Ó cã mét U Minh míi hoµn toµn, trªn mét U Minh anh hïng cña nh÷ng n¨m th¸ng khãi löa chiÕn tranh. §Æc biÖt nhÊt, kh«ng bao l©u n÷a, ngay trong khu vùc c¨n cø cò cña TØnh uû nh÷ng n¨m chèng Mü, sÏ ®­îc phôc dùng, t¸i hiÖn l¹i gÇn nh­ nguyªn tr¹ng mét khu c¨n cø kh¸ng chiÕn, nh»m lµm cho thÕ hÖ trÎ h«m nay hiÓu ®­îc phÇn nµo sù gian lao, mÊt m¸t, hy sinh cña thÕ hÖ cha anh giai ®o¹n kh¸ng chiÕn chèng ®Õ quèc Mü x©m l­îc, giµnh ®éc lËp cho ®Êt n­íc. Qua ®ã gi¸o dôc truyÒn thèng yªu n­íc cho líp trÎ, t¹o thªm ®éng lùc gãp tay x©y dùng quª h­¬ng U Minh Th­îng h«m nay vµ ngµy mai cµng thªm giµu ®Ñp, xøng ®¸ng víi sù hy sinh vÜ ®¹i trong c¸c cuéc kh¸ng chiÕn thÇn th¸nh. ChiÕn tranh kÕt thóc ®· l©u. Nh­ng hËu qu¶ vµ di chøng cña nã ®©u ®· dÔ phai trong lßng ng­êi cßn sèng, vµ c¶ víi thÕ hÖ ch­a hÒ biÕt tiÕng ®¹n bom, ®au th­¬ng mÊt m¸t cña chiÕn tranh. KhÐp l¹i qu¸ khø. H­íng vÒ t­¬ng lai. §ã lµ viÖc cÇn lµm, viÖc ph¶i lµm hiÖn nay vµ nh÷ng ngµy s¾p tíi. Nh­ng, sÏ kh«ng ®­îc quªn qu¸ khø. 17
 12. huyÒn tho¹i u minh Kh«ng ®­îc quªn chiÕn tranh víi nh÷ng mÊt m¸t, ®au th­¬ng ®· x¶y ra ë ®©y, trªn m¶nh ®Êt U Minh Th­îng nµy. §ã lµ mÖnh lÖnh thiªng liªng cña qu¸ khø, lµ mÖnh lÖnh tÊt yÕu cña lÞch sö. §ã lµ nh¾n nhñ cña nh÷ng ng­êi ®· vÜnh viÔn n»m xuèng, ®· hiÕn trän cuéc ®êi m×nh ®Ó ®Êt n­íc quang vinh, cho U Minh m·i m·i to¶ s¸ng; ®Ó qu¸ khø lu«n hiÖn diÖn r¹ng rì trong mçi cuéc ®êi h«m nay. Vµ còng lµ hµnh trang ch¾c nÆng cho mçi g­¬ng mÆt trÎ vµo ®êi cña thÕ kû nµy. Quªn qu¸ khø, sÏ kh«ng cã t­¬ng lai. * * * Cã thÓ nh÷ng néi dung c¸c bµi viÕt cña mét sè t¸c gi¶ ®Ò cËp trong tËp s¸ch nµy, ch­a thÓ hµm chøa hÕt nh÷ng g× vÒ U Minh Th­îng, mét vïng ®Êt lÞch sö, mét vïng sinh th¸i tù nhiªn vµ nh©n v¨n ®Æc biÖt. Nh­ng dÉu sao còng ®· lµ mét sù cè g¾ng, mét c¶m thøc ch©n thµnh h«m nay, mét th¸i ®é tr©n träng cÇn thiÕt vÒ mét giai ®o¹n, mét thêi gian lÞch sö ®Çy chÊt anh hïng ca huyÒn tho¹i cña vïng ®Êt ®Æc biÖt ph­¬ng Nam, cña Tæ quèc ViÖt Nam trong hai cuéc kh¸ng chiÕn gi÷ n­íc thÇn th¸nh, mµ nh÷ng ng­êi viÕt mong mái göi ®Õn víi bao ng­êi gÇn xa. TØnh uû Kiªn Giang tr©n träng vµ ch©n thµnh c¶m ¬n nghÜa cö quý b¸u cña C«ng ty V¨n ho¸ TrÝ TuÖ ViÖt, ®· dµnh kinh phÝ tho¶ ®¸ng ®Çu t­ biªn tËp vµ xuÊt b¶n tËp s¸ch nµy, tiÕp sau tËp s¸ch quý “HuyÒn tho¹i Phó Quèc”. Chóng t«i cho r»ng ®©y lµ viÖc lµm thiÕt thùc, ®Çy ý nghÜa, thÓ hiÖn th¸i ®é tri ©n, uèng n­íc nhí nguån ®èi víi nh÷ng ng­êi con cña Tæ quèc, ®· anh dòng ng· xuèng cho ®éc lËp tù do cña ®Êt n­íc, tr­êng tån cña d©n téc ViÖt Nam. Mét nghÜa cö cô thÓ lu«n ®¸ng tr©n träng vµ thiÕt thùc h¬n ngµn lêi nãi. Xin chóc C«ng ty ®¹t nh÷ng kÕt qu¶ ngµy cµng cao h¬n trªn con ®­êng ho¹t ®éng vµ gãp phÇn lín h¬n cho x· héi. KÝnh chµo ch©n thµnh vµ tr©n träng. T.Q.T 18
 13. huyÒn tho¹i u minh V¨n tÕ linh hån c¸c liÖt sü c¸ch m¹ng vïng u minh th­îng ®· hy sinh trong hai cuéc kh¸ng chiÕn b¶o vÖ tæ quèc ChiÕn tranh ®· qua h¬n mét phÇn ba thÕ kû Cuéc sèng thanh b×nh ®· trë l¹i U Minh, N¬i thÊm ®Ém m¸u x­¬ng cña hµng triÖu sinh linh; vµ tõng viÕt nªn b¶n hïng ca bÊt hñ trong cuéc chiÕn ba chôc n¨m rßng chèng giÆc ngo¹i x©m. U Minh, c¶ h«m qua vµ h«m nay, vÉn lµ MiÒn ký øc s©u nÆng t×nh ng­êi cña triÖu triÖu con tim. Bëi U Minh lµ céi nguån, mét câi thiªng liªng: Gi÷a nh÷ng líp rõng giµ nguyªn sinh vµ t¸i t¹o, cßn trÇm tÝch trong lßng mét V¨n hãa ãc-Eo, dÊu tÝch ng­êi x­a ®i më ®Êt vµ gi÷ ®Êt n¬i tËn cïng Tæ quèc th©n yªu. 19
 14. huyÒn tho¹i u minh N¬i Êy cßn in ®Ëm dÊu ch©n ng­êi Anh hïng NguyÔn Trung Trùc mµ khÝ ph¸ch cña «ng bÊt tö mu«n ®êi. Vµ c¶ cuéc tr­êng chinh vÖ quèc h«m qua, U Minh lµ c¨n cø ®Þa kiªn c­êng cña miÒn T©y Nam bé n¬i trùc tiÕp ®èi ®Çu víi kÎ ®Þch d· man KÎ thï còng hiÓu râ U Minh, chóng kh«ng chÞu ®øng nh×n mµ quyÕt triÖt h¹ ®Ó dÔ bÒ thèng trÞ dµi l©u C¶ v¹n tÊn ®¹n bom, chÊt ®éc ®ªm ngµy ®æ xuèng, råi nh÷ng cuéc hµnh qu©n B×nh ®Þnh b¹o tµn, vµ nh÷ng ch­¬ng tr×nh Nhæ cá U Minh khèc liÖt Ng­êi chÕt, nhµ tan, xãm lµng tµn ph¸ ruéng v­ên bÞ cµy ®i xíi l¹i bëi ®¹n bom U Minh lµ m¸u, lµ löa, lµ téi ¸c kÎ thï ! Lµ c¶ lßng d©n kiªn c­êng vµ bÊt khuÊt D©ng hiÕn cho ®êi nh÷ng HuyÒn tho¹i U Minh Cuéc chiÕn nµo mµ kh«ng cã hy sinh. ChiÕn th¾ng nµo l¹i kh«ng ®æi b»ng n­íc m¾t! Th¾ng ®­îc kÎ thï lµ ®iÒu lín nhÊt, lµ vinh quang xuyªn suèt chÆng ®­êng dµi. Nh­ng cßn m·i nçi niÒm kh«ng thÓ nµo ngu«i cña nh÷ng ng­êi ®ang sèng: H¬n s¸u ngh×n n¨m tr¨m liÖt sü Hµng v¹n ng­êi mang th­¬ng tËt ®ín ®au tõ nh÷ng n¨m dµi ®¸nh giÆc gi÷ c¨n cø U Minh 20
 15. huyÒn tho¹i u minh H«m nay ®©y: gi÷a biÓn ®êi cao réng Xin d©ng tÊm ®an thµnh tr­íc ngµn v¹n anh linh Mµ khÊn r»ng: Gi÷a ®Êt trêi U Minh mét câi, nhí m¸u gan x­a Trong rõng Trµm c¨n cø kiªn trung, c«ng lao t¹o dùng Nhí linh x­a: ChÝ khÝ anh hïng VÑn lßng yªu n­íc HËn qu©n thï mµ d©ng hiÕn cho non s«ng Kh«ng qu¶n ng¹i hy sinh tÝnh m¹ng! GÆp lóc phong ba, quyÕt chÝ nghiªng tu«n dßng m¸u ®á Tr¨m trËn ®­¬ng ®Çu ®¸nh b¹i giÆc b×nh ®Þnh U Minh Ba chôc n¨m rßng - H¬n chôc ngµn ngµy ®au th­¬ng nÕm tr¶i LÉm liÖt lêi thÒ lay ®éng ®Êt ph­¬ng Nam Quªn sao ®­îc: Nh÷ng tªn ng­êi, tªn ®Êt Nh÷ng dßng kªnh ®á m¸u c¨m thï N¬i rõng Trµm Bang BiÖn Phó tang th­¬ng Mæ bông, moi gan, d· man h¬n c¶ thêi trung cæ Vµ cßn n÷a mét chi khu HiÕu LÔ GiÆc dùng lªn nu«i uÊt hËn, b¹o tµn M¸y chÐm, kÎ thï lª kh¾p chèn cïng quª ChÆt ®Çu ng­êi mµ nh­ mét trß ch¬i tµn khèc VÉn ch­a hÕt: Nh÷ng Ng· ba C©y Bµng, Ng· t­ C«ng Sù 21
 16. huyÒn tho¹i u minh Nh÷ng Bµu M«n, C¸i Lín, XÎo R« Vµ cßn nhiÒu ®Þa danh kh¸c n÷a Kh¾c ghi trong lßng bao thÕ hÖ U Minh Than «i! M©y b¹c xa ng¨n cuéc thÕ, n·o nïng th¶m c¶nh, nçi niÒm lo Sïi sôt bao lßng thªm nhøc nhèi NgËm ngïi trong d¹, luèng b¨n kho¨n ¢m d­¬ng c¸ch biÖt, sao t×m l¹i DÉu lßng nhung nhí, m·i ai ng¨n? Hìi c¸c anh linh, v¹n dÆm xa mê ®Ó l¹i gi÷a cuéc ®êi biÕt bao th­¬ng nhí! D©u bÓ bao lÇn sãng vç Trêi m©y xanh ng¾t mét mµu U Minh vÉn rõng Trµm ghi dÊu Mµu n­íc n©u hång, ng­êi vµ ®Êt chung nhau Hìi c¸c anh linh, nh÷ng cuéc ®êi kh«ng bao giê thªm tuæi Xin chøng cho lßng ng­êi trän nghÜa tr­íc sau DÉu biÕt r»ng sù tri ©n kh«ng bao giê lµ ®ñ. Mét nÐn t©m nhang thay ®­îc câi lßng Trang s¸ch quý - Mét t­îng ®µi b»ng ch÷ Mong gi÷ bÒn nguån céi U Minh. Xin d©ng lªn h­¬ng hån c¸c liÖt sÜ anh linh! Cßn sèng m·i víi thêi gian HuyÒn tho¹i U Minh kiªn c­êng, trung dòng d­íi trêi xanh... 22
 17. U Minh vïng ®Êt vµ con ng­êi Cã mét huyÒn tho¹i - HuyÒn tho¹i kÓ vÒ mét vïng ®Êt tõ ngµn x­a, n¬i cã nguån tµi nguyªn thiªn nhiªn v« tËn, võa hoang s¬, võa kú vÜ; Víi nh÷ng loµi thó ¨n thÞt næi tiÕng nh­ cäp, beo, c¸ sÊu, råi tr¨n, r¾n, rïa, c¸...; huyÒn tho¹i vÒ nh÷ng ®µn ong, s©n chim. Vµ trªn hÕt lµ huyÒn tho¹i vÒ nh÷ng con ng­êi can tr­êng ®Çy nghÜa khÝ. ë víi rõng, n­¬ng n¸u trong rõng, võa gi÷ rõng, gi÷ ®Êt ®Ó lµm nªn nh÷ng kú tÝch trong lÞch sö l©u dµi ®Êu tranh chèng giÆc ngo¹i x©m. §ã chÝnh lµ tªn gäi U Minh Th­îng, lµ ®Êt vµ ng­êi U Minh Th­îng ®Ëm chÊt nh©n v¨n trªn b¶n ®å Tæ quèc ViÖt Nam yªu dÊu. 23
 18. C¨n cø ®Þa U Minh (Nguån: Phßng KHCN - MT Qu©n khu 9) 25

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản