Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Huyết tâm lệnh - tập 1

Chia sẻ: Thanh Phuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

304
lượt xem
28
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'huyết tâm lệnh - tập 1', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Huyết tâm lệnh - tập 1

 1. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 1 Håi thø nhÊt Töu quû T rêi vµo thu l©u råi , l¸ vµng nhuém öng ®Çu c©y vµ tr¶i dÇn trªn mÆt ®Êt . Ngay ë ®Çu ®−êng cã mét tßa trang viÖn kh¸ lín , nh−ng vÎ ®å sé cña nã l¹i gièng nh− c©y cá mïa thu , nghÜa lµ tr«ng vµo d¸ng s¾c th× tßa trang viÖn nµy còng ®Õn thêi k× tµn t¹ . Hai c¸nh cöa lín mµu ®á ®· xËm mµu , y nh− ®· tr¶i qua mét qu·ng thêi gian kh«ng ng−êi mã tíi , hai vßng khoen còng b¾t ®Çu rØ sÐt . Bªn trong vßng t−êng cao mót dÊu v«i lç chç nhiÒu n¬i , kh«ng nghe mét tiÕng ®éng nµo ®Ó chøng tá r»ng ®ang cã ng−êi trong ®ã , thØnh tho¶ng tiÕng chim rêi r¹c chiÒu thu cµng lµm cho kh«ng khÝ thªm phÇn x¸c x¬ hoang v¾ng . Nh−ng , nghe ®©u tßa trang viÖn nµy còng ®· cã mét thêi huy hoµng , n¬i ®· sinh ra b¶y vÞ th¸m hoa , ba vÞ tiÕn sÜ , mét trong b¶y vÞ Th¸m hoa ®ã l¹i lµ mét con ng−êi hµo phãng vang danh hiÖp sÜ . M−êi n¨m tr−íc d©y , tßa trang viÖn ®· cã mét lÇn thay ®æi chñ nh©n vµ hai n¨m tr−íc ®©y , n¬i trang viÖn nµy ®· x¶y ra nhiÒu chuyÖn kinh ®éng vâ l©m , ®· cã rÊt nhiÒu cao thñ thµnh danh t¸nh th©n trong tßa trang viÖn Êy , khi ng−êi chñ cò sau bao nhiªu n¨m bá ra vïng quan ngo¹i trë vÒ . Còng trßn hai n¨m tr−íc ®©y , sau giai ®o¹n huy hoµng vµ kinh ®éng Êy , tßa trang viÖn bçng nh− trÇm lÆng , ng−êi chñ nh©n míi sau nµy lu«n c¶ ng−êi chñ cò tr−íc kia , kh«ng biÕt tuyÖt tÝch vÒ ®©u . Tõ ®ã , thiªn h¹ vôt lªn truyÒn thuyÕt , mét truyÒn thuyÕt ®¸ng sî , ng−êi ta x× xÇm to nhá , b¶o ®ã lµ tßa nhµ hung hiÓm mang ®Çy chÕt chãc . BÊt cø mét ng−êi nµo , hoÆc cao t¨ng , hoÆc kú sÜ hay mü nh©n nghiªng n−íc nghiªng thµnh , cø ®· ®Æt ch©n vµo toµ trang viÖn Êy th× kÓ nh− chung cuéc cña kiÕp ng−êi , nÕu kh«ng mang th¶m häa th× còng sÏ m·i m·i gian tru©n . B©y giê , n¬i tßa trang viÖn ®ã , ngµy còng nh− ®ªm kh«ng cßn tiÕng huyªn n¸o ån µo , ¸nh s¸ng còng theo ®ã mµ t¾t ngÊm , chØ cã phÝa lÇu nhá ë phÝa sau ®©m vÒ cßn le lãi mét ngän ®Ìn . Nh×n vµo ngän ®Ìn le lãi suèt ®ªm Êy , ng−êi ta b¶o ®ã lµ ngän ®Ìn chê ®îi , nh−ng kh«ng biÕt ng−êi trªn lÇu nhá Êy lµ ai vµ chê ®îi ng−êi nµo ? *** Sau tßa trang viÖn ®å sé mµ v¾ng tªnh Êy cã mét con ®−êng dµi ®Êt hÑp , mïa n¾ng th× bôi bèc mï mÞt theo giã , mïa m−a th× lÇy léi miªn man , vßng t−êng cña toµ trang viÖn qu¸ cao lµm cho con ®−êng dµi ®Êt hÑp Êy nh− kh«ng giê thÊy ®−îc ¸nh mÆt trêi . Nh−ng , bÊt cø mét n¬i ti tiÖn nµo , mét n¬i Èm thÊp ®Õn møc nµo còng vÉn cã ng−êi chui róc . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 2. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 2 Còng cã thÓ hä kh«ng cßn n¬i nµo kh¸c , mµ còng cã thÓ hä ®· ch¸n ngÊy c¶nh phån hoa , nªn t×m c¸ch ®Ó sèng mét c¸ch ©m thÇm lÆng lÏ . Ngay trong con ®−êng hÑp Êy cã mét gian töu ®iÕm , ®¸ng lý ph¶i gäi lµ " qu¸n èc " th× ®óng h¬n , nh−ng v× ngoµi nh÷ng thøc ¨n ®¹m b¹c rÎ tiÒn cßn cã mÊy gian phßng tåi tµn ë phÝa sau dµnh cho kh¸ch lì ®−êng t¹m nghØ , nªn buéc lßng ph¶i gäi nã lµ Töu §iÕm . Chñ nh©n cña gian " Töu §iÕm " nµy lµ mét l·o giµ l−ng gï x¬ x¸c nh− chiÕc qu¸n , kh«ng biÕt «ng ta tªn g× , chØ nghe ng−êi ta lÊy hä l·o riÕt thµnh tªn vµ lu«n lu«n khi gäi , ng−êi ta lÊy c¸i l−ng gï cña l·o kÌm theo , ng−êi ta gäi l·o lµ " L·o T«n Gï " . Còng cã ng−êi " v¨n hoa " h¬n , nh÷ng ng−êi Êy th× gäi l·o lµ " T«n §µ Tö " . Nh−ng c¸i tªn " L·o T«n Gï " th× l¹i cã vÎ quen thuéc h¬n c¶ . L·o cã vÎ b»ng lßng víi cuéc sèng tåi tµn theo " Töu §iÕm " cña l·o . L·o kh«ng mµng ®Õn c¸i lèi gäi " «ng chñ " , l·o xem c¸i tiÕng gäi cã tÝnh c¸ch " ch−ëi cha " Êy nh− lèi x−ng h« th©n mËt . Tù nhiªn lµ cuéc sèng cña l·o T«n Gï rÊt lÆng lÏ c« ®¬n . Cã lóc l·o ®øng tùa cöa nh×n ngän ®Ìn leo lÐt trªn ng«i lÇu nhá mµ th× thµo trong miÖng : - Con ng−êi trªn töu lÇu Êy cho dÇu cã gÊm vãc lôa lµ , h¶i vÞ s¬n tr©n , nh−ng so víi m×nh gÊp béi phÇn c« liªu tÞch mÞch . *** H¬n mét n¨m vÒ tr−íc , cã mét ng−êi kh¸ch l¹ ®Õn viÕng ng«i " Töu §iÕm " cña l·o T«n Gï . Ng−êi kh¸ch Êy ¨n mÆc kh«ng cã g× quan träng , t−íng m¹o tuy xem còng kh¸ kh«i ng« nh−ng l¹i rÊt tiÒu tôy vµ th−êng hay «m bông ho tõng c¬n sÆc sôa , nãi chung , h¾n còng nh− nh÷ng ng−êi kh¸ch tÇm th−êng kh¸c ®Õn t¹i c¸i qu¸n nµy . Song , víi con m¾t cña l·o T«n Gï , con ng−êi ®ã cã nhiÒu ®iÓm bÊt b×nh th−êng. §èi víi c¸i l−ng gï , ®èi víi chiÕc th©n gÇy nh− tµn phÕ cña l·o g×a hä T«n , h¾n kh«ng cã c¸i nh×n , c¸i c−êi chÕ nh¹o nh− nh÷ng ng−êi kh¸ch kh¸c , h¾n kh«ng tá vÎ g× chó ý , mµ còng kh«ng lµm ra vÎ ®Æc biÖt th−¬ng h¹i nh− nh÷ng kÎ " nh©n nghÜa ngoµi da " . Bëi v× c¸i " tá vÎ th−¬ng h¹i " Êy , cã lóc lµm cho ng−êi ta c¶m thÊy cßn « nhôc h¬n lµ ch©m biÕm .. §èi víi thøc ¨n vµ r−îu trong qu¸n l·o T«n Gï , ng−êi kh¸ch l¹ Êy kh«ng chª mµ còng kh«ng khen . H¾n lµ mét con ng−êi Ýt nãi . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 3. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 3 C¸i ®iÒu l¹ lïng h¬n hÕt lµ tõ lóc h¾n ®Æt ch©n tíi töu ®iÕm nµy , th× h¾n ch−a bao giê b−íc ra nöa b−íc . Võa ®Æt ch©n vµo qu¸n nµy , h¾n chän mét c¸i bµn s©u trong gãc , gäi mét ®Üa ®Ëu rang vµ mét ®Üa thÞt bß . Nh×n ®Üa ®Ëu rang vµ ®Üa thÞt bß råi , h¾n gäi thªm hai c¸i b¸nh bao lín vµ b¶y bÇu r−îu . B¶y bÇu r−îu ®ã c¹n xong , h¾n gäi l·o T«n Gï h©m thªm còng b¶y bÇu ®Çy , råi h¾n mang vµo c¸i phßng tuèt ®»ng sau ngåi nhÊp nh¸p . Vµ cho ®Õn khi h¾n ra , b−íc ra ngoµi mét lÇn n÷a , nghÜa lµ chiÒu kÕ ®ã , th× b¶y bÇu r−îu kÕ tiÕp còng c¹n kh« . B©y giê th× ®· qua h¬n mét n¨m råi , thÕ mµ mçi chiÒu tèi h¾n vÉn ngåi n¬i bµn trong gãc s©n Êy , vÉn gäi mét ®Üa ®Ëu rang , mét ®Üa thÞt bß , hai c¸i b¸nh bao lín vµ b¶y bÇu r−îu ®óng y . H¾n võa ho võa uèng r−îu , cho ®Õn khi b¶y bÇu r−îu ®Òu c¹n hÕt , h¾n gäi ch©m thªm b¶y bÇu n÷a , råi l¹i mang th¼ng vÒ phßng . Cho ®Õn chiÒu tèi h«m sau , h¾n l¹i míi lß dß ra ngåi vµo c¸i bµn s©u trong gãc . Cø theo ®iÖp khóc Êy , kh«ng h¬n kh«ng kÐm , còng mçi buæi chiÒu tèi , còng mét ®Üa ®Ëu rang , mét ®Üa thÞt bß , hai c¸i b¸nh bao vµ b¶y bÇu r−îu ch©m tiÕp hai lÇn , h¾n sèng h¬n suèt mét n¨m nay . L·o T«n Gï còng lµ mét ®Ö tö L−u Linh , nh−ng ®èi víi töu l−îng cña con ng−êi Êy , khiÕn l·o phôc s¸t ®Êt . Cã thÓ uèng mét h¬i m−êi bèn bÇu r−îu mµ kh«ng say , con ng−êi nh− thÕ , trong ®êi l·o míi thÊy cã mét lÇn . Cã lóc kh«ng d»n ®−îc , l·o muèn hái qua cho biÕt tªn hä vµ lai lÞch cña h¾n , nh−ng cuèi cïng l·o d»n ®−îc , bëi v× l·o biÕt r»ng cho dÇu cã hái , còng ch−a ch¾c cã lêi ®¸p l¹i . L·o gï hä T«n l¹i kh«ng ph¶i con ng−êi tß mß −a chuyÖn . ChØ cÇn kh¸ch hµng ®õng ®Ó thiÕu chÞu l©u qu¸ , lµ l·o ta kh«ng bao giê hÐ miÖng nãi mét tiÕng . Kh«ng khÝ cña c¸i töu ®iÕm cña l·o T«n Gï cø nh− thÕ l©y lÊt tråi qua , nh−ng mÊy th¸ng gÇn ®©y , trêi bçng ®æ nhiÒu c¬n m−a d÷ déi , cã b÷a m−a nh− " cÇm tØn mµ ®æi " suèt ngµy ®ªm . ChiÒu tèi h«m ®ã , l·o T«n Gï ®i ra phßng sau , thÊy c¸nh cöa phßng cña ng−êi kh¸ch l¹ më ho¸c , h¾n gËp m×nh trªn nÒn g¹ch ho dµi tõng chËp , da mÆt h¾n mÐt xanh kh«ng cßn chót m¸u . §ang ®ªm , l·o T«n Gï ®i t×m thÇy hèt thuèc x¾c thuèc , s¨n sãc cho h¾n suèt ba ngµy , h¾n míi ngåi dËy næi vµ khi ngåi dËy råi lµ h¾n l¹i b¾t ®Çu gäi r−îu . B©y giê l·o T«n Gï chît nghÜ ra r»ng ng−êi kh¸ch l¹ nµy t×m tíi ®©y ®Ó chÕt vµ b©y giê l·o chÞu më lêi : Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 4. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 4 - Cø uèng nh− thÕ nµy , th× bÊt cø ai còng kh«ng thÓ sèng dai . Ng−êi kh¸ch l¹ mØm c−êi ®iÒm ®¹m hái l¹i : - ¤ng cho r»ng , nÕu t«i kh«ng uèng r−îu th× cã thÓ sèng dai ? L·o T«n Gï nÝn lÆng . Nh−ng tõ h«m ®ã trë ®i , ng−êi kh¸ch l¹ th−êng ra kiÕm l·o T«n Gï ®Ó uèng r−îu , ®Ó nãi chuyÖn vµ l·o T«n Gï chît nhËn ra con ng−êi Êy biÕt kh¸ nhiÒu . H¾n nãi ®ñ thø chuyÖn , tõ chuyÖn tÇm th−êng trong chèn d©n gian ®Õn chuyÖn cao s©u trong sö s¸ch , chØ cã mét chuyÖn mµ h¾n kh«ng bao giê chÞu hÐ m«i , ®ã lµ lai lÞch vµ tªn hä cña h¾n . Vµ cuèi cïng , l·o chñ qu¸n T«n Gï kh«ng d»n ®−îc n÷a , l·o hái ngay : - Chóng ta lµ b»ng h÷u víi nhau , ®¸ng lý t«i ph¶i biÕt danh hiÖu cña c¸c h¹ ®Ó x−ng h« cho tiÖn ? NhÞp nhÞp mÊy ®Çu ngãn tay trªn mÆt bµn mét lóc , ng−êi kh¸ch l¹ mØm c−êi : - T«i lµ mét con ma r−îu , x−ng danh lµ mét con ma r−îu , thÕ t¹i sao l·o huynh gä ngay t«i ... Töu Quû cã ph¶i th©n mËt h¬n kh«ng ? Còng nh− t«i gäi l·o huynh lµ " L·o huynh gï " Êy mµ . L·o T«n Gï nhËn biÕt ngay ng−êi kh¸ch l¹ nµy nhÊt ®Þnh cã mét dÜ v·ng th−¬ng t©m l¾m , v× chØ cã thÕ h¾n míi kh«ng chÞu nh¾c ®Õn hä tªn , t×nh nguyÖn trän ®êi gôc ®Çu trong bÇu r−îu . Nh−ng kh«ng , ngoµi viÖc uèng r−îu ra , Töu Quû cßn cã mét c¸i nh×n n÷a : ®iªu kh¾c . GÇn nh− lu«n lu«n lóc nµo còng cã mét con dao nhá vµ mét khóc c©y , nh− vËy h¾n cã hai chø kh«ng ph¶i mét viÖc : uèng r−îu vµ kh½c h×nh , kh«ng biÕt h¾n kh¾c vËt g× , l·o T«n Gï ch−a thÊy h¾n hoµn thµnh . H¾n lµ mét ng−êi kh¸ch ®¸ng gäi lµ qu¸i kh¸ch , " qu¸i " ®Õn møc dÔ sî lu«n . L¹ mét ®iÒu , cã lóc l·o chñ qu¸n T«n Gï l¹i bçng −íc mong cho h¾n ®õng ®i n¬i kh¸c , muèn h¾n ë hoµi ë ®©y víi l·o . *** S¸ng ngµy h«m Êy , khi l·o T«n Gï thøc dËy , l·o c¶m thÊy trêi h«m nay l¹nh qu¸ , l¹nh ®Õn møc l·o ph¶i vµo trong lÊy thªm mét c¸i ¸o b«ng dµy cém mÆc vµo m×nh råi míi ra ngoµi tr−íc . Buæi s¸ng ngµy nµo còng thÕ , viÖc mua b¸n ë cöa hiÖu cña l·o T«n Gï vÉn còng khiªm tèn ®Õn møc l−a th−a , vµi ba bÇu r−îu , mét hai Êm trµ víi n¨m b¶y ng−êi trªn kho¶ng ®−êng v¾ng ng¾t . KÐo chiÕc ghÕ thÊp ngåi n¬i cöa tr−íc , l·o T«n Gï võa víi tay lÊy sµn ®Ëu nµnh chµ vá ®Ó lµm ®Ëu hò th× chît thÊy hai ngùa tõ ngoµi xa phi tíi , trªn yªn hai ng−êi cïng vËn ¸o mµu vµng , ng−êi ®i tr−íc cã cÆp ch©n mµy thËt rËm , ng−êi ®i sau cã mòi qu¾p xuèng nh− má chim −ng . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 5. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 5 C¶ hai ng−êi ®Òu cã r©u ng¾n l−a th−a , hä còng tr¹c trªn ba m−¬i tuæi . T−íng m¹o hai ng−êi ®ã kh«ng cã g× ®Æc biÖt , chØ cã chiÕc ¸o mµu vµng rùc rì cña hä h¬i l¹ m¾t mµ th«i . Hai ng−êi kh«ng chó ý g× ®Õn l·o T«n Gï , tia m¾t hä ®ang bËn dßm vÕ phÝa vßng t−êng mµ l·o T«n Gï còng nh×n hä vµi lÇn , v× bé ¸o vµng léng lÉy chø kh«ng l−u t©m cho l¾m , l·o biÕt hä kh«ng ph¶i lµ h¹ng kh¸ch hµng cña l·o . ChiÕc l−ng gï cña l·o l¹i cuèi xuèng thÊp h¬n , m¾t l·o ch¨m ch¨m theo hai tay chµ trªn sµn ®Ëu . Qu¶ nhiªn , hä kh«ng ph¶i lµ h¹ng kh¸ch hµng cña l·o T«n Gï . C¶ hai ng−êi ®i qua s©n qu¸n rÏ vµo mét ngâ chÑt , sau ®ã mét lóc , hä l¹i tõ mét ngâ chÑt kh¸c trë ra . LÇn nµy , hä xuèng ngùa ngay tr−íc qu¸n . L·o T«n Gï ngõng tay ngÈng mÆt : - Hai vÞ muèn dïng chi ? G· ¸o vµng mµy rËm hái : - Kh«ng cÇn g× c¶ , chóng ta chØ hái «ng mét chuyÖn th«i . L·o T«n Gï b¾t ®Çu chµ ®Ëu , h×nh nh− l·o mÊt høng . G· ¸o vµng quÆp mòi c−êi : - B©y giß bän ta mua cña «ng mÊy c©u hái , mçi c©u mét ®ång b¹c cã ®−îc kh«ng nµo ? Y nh− cã " høng " ngang , l·o T«n Gï gËt ®Çu : - §−îc chø , ®−îc chø . Nãi xong , l·o ®−a mét ngãn tay ra tÝnh . G· mµy r©u bËt c−êi : - VËy còng ®· tÝnh mét c©u µ ? §óng lµ tay bu«n b¸n chuyªn m«n . L·o T«n Gï : - C©u nµy còng thÕ . Nãi xong l·o lµm ngay , l·o ®−a lªn mét ngãn n÷a . G· mòi quÆp hái : - ¤ng ë ®©y bao l©u råi ? L·o T«n Gï ®¸p : - Hai ba m−¬i n¨m . G· mòi quÆp hái : - Trang viÖn bªn ®ã lµ cña ai ? ¤ng cã biÕt kh«ng ? Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 6. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 6 L·o T«n Gï ®¸p ; - Nhµ hä Lý . G· mòi quÆp hái : - Cßn ng−êi chñ sau nµy ? L·o T«n Gï ®¸p : - Hä Long , tªn V©n . G· mòi quÆp hái : - ¤ng cã thÊy kh«ng ? L·o T«n Gï ®¸p : - Kh«ng . G· mòi quÆp hái : - B©y giê h¾n ë ®©u ? L·o T«n Gï ®¸p : - H¾n ®i råi . G· mòi quÆp hái : - §i bao giê ? L·o T«n Gï ®¸p : - H¬n mét n¨m vÒ tr−íc . G· mòi quÆp hái : - Tõ ®ã ®Õn nay , cã lóc nµo h¾n trë vÒ kh«ng ? L·o T«n Gï ®¸p ; - Kh«ng . TrÇm ng©m mét lóc g· mòi quÆp hái : - Trong vµi ngµy gÇn ®©y , cã ng−êi nµo ®Õn hái «ng vÒ chuyÖn nµy kh«ng ? L·o T«n Gï ®¸p ; - Kh«ng ... kh«ng cã , gi¸ mµ ®Òu ®Òu nh− thÕ th× t«i ®· ®¹i ph¸t tµi råi . ThËt ®óng lµ mét nhµ " th−¬ng m·i " , l·o T«n Gï võa tr¶ lêi võa nh¾c khÐo cho kh¸ch hµng vÒ c¸i kho¶n b¸n c©u nãi n·y giê . G· ¸o vµng mµy rËm bËt c−êi : - Th× ngµy nay bän ta cho «ng c¸i tiÓu ph¸t tµi còng ®−îc råi . H¾n mãc mét nÐn b¹c tr¶ cho l·o T«n Gï kh«ng thÌm nãi thªm mét c©u nµo , c¶ hai phãng m×nh lªn ngùa ra roi ®i th¼ng . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 7. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 7 Suèt trªn däc ®−êng ra ®Çu ngâ , hai tªn ¸o vµng cø thØnh tho¶ng dßm ra phÝa vßng t−êng trang viÖn kia .. Tay m©n mª nÐn b¹c , l·o T«n Gï lÈm nhÈm : - Th× ra ë trªn ®êi nµy cã lóc kiÕm tiÒn còng kh«ng khã mÊy . L·o quay ®Çu l¹i vµ h¬i giËt m×nh , v× kh«ng biÕt Töu Quû ®· ®øng bao giê sau l−ng l·o vµ tia m¾t h¾n ®ang ch¨m chó nh×n theo dâi vÒ phÝa con ®−êng mµ hai tªn ¸o vµng võa míi ®i ra . S¾c mÆt cña h¾n l¹nh lïng kh«ng béc lé mät ý nghÜ ®Ó cã thÓ ®o¸n ®−îc t©m tr¹ng cña h¾n . L·o T«n Gï c−êi h× h× : - DËy sím thÕ µ ? Töu Quû còng c−êi : - Håi h«m uèng " mau " qu¸ cho nªn nay míi t−ng høng ®· c¹n " l−¬ng " . H¾n gËp m×nh xuèng ho s»n sÆc vµ bçng ngÈng lªn hái : - Hai ng−êi Êy hái vÒ trang viÖn nµy h¶ ? L·o T«n Gï c−êi : - Bé tÝnh chuyÓn nghÒ thÊy bãi ®Êy µ ? Lµm sao hay thÕ ? Töu Quû c−êi : - NghÒ ruét l©u råi chø cßn chuyÓn sang nghÒ g× n÷a ? §óng , h¾n lµ thÇy bãi mµ l¹i tróng ngay bon . ChØ mÊy phót sau , ba bèn tèp kÐo nhau vµo qu¸n . Tèp ®Çu cã hai ng−êi . Mét l·o giµ ¸o lam tãc b¹c ph¬ , tay cÇm chiÕc èng ®iÕu dµi thËm th−ît , mét n÷a lµ c« g¸i nhá , cã lÏ lµ ch¸u néi ch¸u ngo¹i g× ®ã cña l·o giµ , tãc cña c« ta th¾t thµnh hai bÝm nhá dµi ra tr−íc ngùc ®en ngêi , y nh− cÆp m¾t ®en cña c« ta . Kh«ng , cÆp m¾t cña c« ta cßn ®en h¬n vµ ngêi h¬n bÝm tãc . Tèp thø hai còng cã hai ng−êi , c¶ hai ®Òu cao lín , ®Òu cã hµm r©u quai nãn vµ c¸ch ¨n vËn gièng hÖt nh− nhau , cho ®Õn thanh ®ao ®eo ngang l−ng còng mét mµu mét kiÓu . Hai ng−êi y nh− " ®óc " tõ mét khu«n . Tèp thø ba ®«ng h¬n , hä gåm cã bèn ng−êi . Bèn ng−êi nµy mét cao mét lïn , mét ng−êi mÆt ®á rÇn nh− uèng r−îu , ng−êi nµy nhá tuæi vµ vâ trang b»ng ngän tr−êng th−¬ng . Ng−êi thø t− trong bän lµ ®µn bµ , ng−êi nµy cã mét d¸ng ®i hÕt søc khªu gîi , ch©n th× nhón lªn nhón xuèng , l−ng m«ng uèn qua uèn l¹i , nh×n qua thÊy ng−êi Êy thuéc vÒ lo¹i c« g¸i h¬i " lín " , nh−ng cµng nh×n kÜ , cã lÏ ph¶i gäi lµ c« g¸i " mÑ " th× ®óng h¬n . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 8. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 8 Gi¸ nh− "c« ta " cø nh− b×nh th−êng th× còng kh«ng ai chó ý ®Õn c¸i tuæi h¬i " träng " Êy , nh−ng v× " c« " uèn Ðo " qu¸ , thµnh thö c¸i d¸ng ®iÖu " g¸i non " Êy cho nã ch−ëi cha c¸i løa tuæi cña c« ta .. MiÖng cña l·o T«n Gï cø ch»n ch»n theo tõng b−íc cña c« g¸i , h×nh nh− l·o rÊt sî c¸i eo l−ng cña c« bÞ g·y th×nh l×nh . Tèp thø t− chØ gåm cã mét ng−êi . Ng−êi nµy èm mét c¸ch dÞ th−êng vµ còng cao mét c¸ch dÞ th−êng . Khu«n mÆt cña h¾n theo khæ ng−êi mµ dµi nh− mÆt ngùa . N¬i gß m¸ cña h¾n cã mét bít xanh thËt lín cho¸ng gÇn hÕt mét bªn mÆt h¾n , lµm cho h¾n trë thµnh dÞ hîm . Kh«ng thÊy h¾n cã mãn binh khÝ g× c¶ nh−ng trong l−ng ¸o cña h¾n l¹i næi mét vßng dÔ dËp vµo m¾t thiªn h¹ , chøng tá ®ã lµ mãn binh khÝ ngÇm cuén l¹i . *** C¸i töu ®iÕm cña l·o T«n Gï cã n¨m chiÕc bµn , bèn tèp ng−êi Êy ®i vµo coi nh− kh«ng khÝ trong qu¸n bÞ d¹t h¼n vµo . L·o T«n Gï l¨n x¨n lÝt xÝt , coi bé l·o mÖt ngÊt ng− , cã lÏ l·o mong ngµy qua ®õng qu¸ ®«ng nh− thÕ . Bèn tèp ng−êi nµy uèng r−îu mét c¸ch nh©m nhi , hä nãi n¨ng rÊt Ýt, hä chØ r× rÇm tõng tèp riªng nhau , y nh− hä sî tèp kh¸c nghe thÊy chuyÖn cña tèp m×nh . L·o T«n Gï cµng thÊy mçi tèp ®Òu mang theo mét c¸i g× kh¸c l¹ , kh«ng gièng nh− nh÷ng ng−êi kh¸ch qua ®−êng nghØ ch©n ¨n uèng th−êng ngµy . Nh÷ng tèp ng−êi nµy cã lÏ ch−a tèp nµo ®Õn qu¸n lÇn nµo c¶ . Uèng qua vµi tuÇn r−îu , ng−êi mÆt ®á mang ngän tr−êng th−¬ng cø nh×n ch»m ch»m vµo c« g¸i tãc bÝnh , ch¸u cña l·o giµ tãc b¹c , g· thiÕu niªn mÆt ®á nµy coi chõng còng h¬i " c¶m " còng nªn . Cã lÏ lµ kÎ tõng ®i ®ã ®©y , c« g¸i tãc bÝnh xem chõng còng kh¸ d¹n dÜ , c« ta kh«ng xem c¸i nh×n chßng chäc cña g· thiÕu niªn lµ khã chÞu nh− nh÷ng c« g¸i kh¸c , nµng xem chuyÖn ®ã rÊt th−êng t×nh . Nh×n mét håi , g· thiÕu niªn mÆt ®á vôt c−êi : - C« n−¬ng cã ph¶i lµ ng−êi ®i h¸t thuª kh«ng nhØ ? C« g¸i l¾c ®Çu , hai c¸i bÝm tãc theo c¸i l¾c ®Çu ®ong ®−a qua l¹i cµng lµm cho vÎ " dÔ nh×n " cña c« ta næi h¼n lªn . G· thiÕu niªn mÆt ®á l¹i c−êi : - Cho dÇu kh«ng ph¶i lµ ng−êi ®i h¸t thuª , nh−ng ch¾c còng biÕt ®«i bµi chø ? NÕu h¸t nghe kha kh¸ th× ë ®©y ch¾c ®−îc th−ëng nhiÒu ®Êy ? C« g¸i tãc bÝnh nhÕch m«i mØm c−êi : - Chóng t«i ®©u cã biÕt h¸t , chØ biÕt " nãi " th«i . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 9. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 9 G· thiÕu niªn mÆt ®á hái : - " Nãi " c¸i g× ? C« g¸i tãc bÝnh nãi : - Nãi chuyÖn , kÓ chuyÖn Êy mµ . G· thiÕu niªn mÆt ®á c−êi lín : - Còng hay , nh−ng kÓ chuyÖn g× ®Êy ? Cã biÕt chuyÖn " HËu hoa viªn tµi tö ngé giai nh©n " hoÆc " Con g¸i nhµ quan gieo cÇu kÐn ch«ng " kh«ng nÌ ? C« g¸i tãc bÝnh l¹i l¾c ®Çu : - Kh«ng , chóng t«i chØ biÕt kÓ nh÷ng chuyÖn , nh÷ng tin tøc chÊn ®éng giang hå , nh÷ng chuyÖn quan träng gÇn ®©y trong chèn vâ l©m ®¶m b¶o lµ nh÷ng chuyÖn míi mÎ nhÊt , s«i næi nhÊt . G· thiÕu niªn mÆt ®á vç tay : - Hay , nh− thÕ th× cßn g× hay h¬n n÷a , nhÊt ®Þnh nh÷ng chuyÖn nh− thÕ th× ch− vÞ cã mÆt n¬i ®©y ®Òu hÕt søc hoan nghªnh . KÓ ®i , c« n−¬ng kÓ ®i .. C« g¸i l¾c ®Çu : - T«i ®©u cã biÕt , «ng t«i kia chø . Trõng m¾t vÒ phÝa l·o giµ , g· thiÕu niªn mÆt ®á cau mµy : - ThÕ c« biÕt c¸i g× ? C« g¸i tãc bÝnh ®¶o ®«i m¾t thËt nhanh vµ mØm c−êi thËt dÞu : - T«i Êy µ ? T«i chØ giíi thiÖu «ng t«i Êy mµ . §«i m¾t long lanh cña c« g¸i chíp lªn lµm cho g· thiÕu niªn mÆt ®á muèn rông rêi , g· nuèt n−íc bät khan hai ba c¸i . Ng−êi ®µn bµ ¸o xanh cã d¸ng ®i uèn Ðo khi n·y hÊt mÆt lªn : - KÓ chuyÖn g× th× kÓ ®¹i ®i cho råi , ë ®ã mµ liÕc qua liÕc l¹i . C« g¸i tãc bÝnh kh«ng giËn , l¹i c−êi : - ¤ng nãi mét ®o¹n ®i «ng , dÇu g× ch¾c còng kiÕm ®−îc Ýt tiÒn uèng r−îu . L·o giµ tãc b¹c lim dim ®«i m¾t , l·o uèng mét hîp r−îu , hót mét h¬i thuèc råi míi khµn khµn v« chuyÖn : - Ch¸u nghe nãi ®Õn c¸i tªn Lý TÇm Hoan kh«ng ? Nh÷ng ng−êi cã mÆt , trõ g· thiÕu niªn mÆt ®á mª g¸i ra , cßn th× kh«ng ai chó ý ®Õn cÆp «ng ch¸u nµy c¶ , nh−ng khi nghe ®Õn tªn Lý TÇm Hoan th× y nh− lç tai cña hä cïng nhÊt lo¹t c−¬ng lªn . C« g¸i tãc bÝnh nh×n «ng l·o c−êi c−êi : - Tù nhiªn lµ ch¸u cã nghe råi chø , tøc lµ c¸i vÞ Th¸m Hoa hä Lý , c¸i con ng−êi hiÖp nghÜa khinh tµi Êy chø ai ... Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 10. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 10 C« ta nheo m¾t nãi tiÕp : - Nghe nãi , tõ nhá ®· næi danh lµ " TiÓu Lý Phi §ao " , con dao nhá trong tay h¾n bay ra kh«ng bao giê xÞa bËy , kÓ cho ®Õn b©y giê ch−a cã mét ai tr¸nh khái ngän ®ao Êy , c©u " truyÒn thuyÕt " ®ã kh«ng biÕt cã thËt nh− thÕ hay lµ thiªn h¹ t¸n dãc ? L·o giµ tãc b¹c phun ph× khãi thuèc : - NÕu ng−¬i kh«ng tin th× cø " Sinh Hå " B¸ HiÓu Sinh , hái Cùc L¹c §ång Tö th× sÏ biÕt ®ã lµ " truyÒn thuyÕt " hay lµ sù thËt . C« g¸i tãc bÝnh hái : - B¸ HiÓu Sinh vµ Cùc L¹c §ång Tö ®Òu chÕt vÞ ngän ®ao cña hä Lý µ ? L·o giµ tãc b¹c gËt ®Çu : - §óng hä ®· chÕt hÕt v× hä kh«ng tin " TiÓu Lý Phi §ao " . C« g¸i tãc bÝnh rôt vai thÌ l−ìi : - Ch¸u kh«ng d¸m kh«ng tin chuyÖn ®ã , ai kh«ng tin chuyÖn ®ã lµ ngu . G½ bít xanh trªn mÆt " khÞt " mét tiÕng trong lç mòi , mÆt h¾n nh− dµi thªm ra , nh−ng mäi ng−êi ®ang bËn chó ý tíi hai «ng ch¸u c« g¸i tãc bÝnh nªn kh«ng thÊy sù thay ®æi n¬i con ng−êi h¾n . TÊt c¶ lÆng im thin thÝt ®Ó nghe c©u chuyÖn h×nh nh− ®èi víi hä v« cïng hÊp dÉn . G· " Töu Quû " còng lÆng thinh , nh−ng kh¸c ë chç g· lÆng tghinh kh«ng v× mª nghe , mµ h¾n gôc trªn bµn ngñ tù bao giê . L·o giµ tãc b¹c hót thªm hai h¬i thuèc , uèng mét ngôm n−íc trµ chÐp miÖng : - ChØ tiÕc mét ®iÒu lµ ng−êi anh hïng hµo kiÖt nh− Lý TÇm Hoan ®Õn nay còng chÕt tuèt lu«n . C« g¸i tãc bÝnh trè m¾t : - ChÕt råi ? Ai cã b¶n l·nh giÕt ®−îc h¾n thÕ ? L·o giµ tãc b¹c nãi : - Kh«ng ai cã b¶n l·nh ®ã hÕt , µ quªn , cã b¶n l·nh giÕt ®−îc h¾n chØ cã mçi mét ng−êi . C« g¸i tãc bÝnh hái dån : - Ai ? Ai vËy ? L·o giµ tãc b¹c nãi mét c¸ch tù nhiªn : - ChÝnh b¶n th©n cña h¾n . §«i m¾t to cña c« g¸i tãc bÝnh më to h¬n n÷a vµ c« ta bçng bËt c−êi : - Tù h¾n lµm sao giÕt h¾n ? Nh− vËy nghÜa lµ h¾n vÉn cßn sèng nh¨n ? L·o giµ tãc b¹c h¾t mét h¬i : Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 11. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 11 - Cø kÓ nh− h¾n cßn sèng , nh−ng còng kh«ng h¬n lµ chÕt bao nhiªu , rÊt tiÕc ... rÊt tiÕc ... C« g¸i tãc bÝnh còng thë dµi s−ên s−ît . ThËt l©u , nµng vôt hái : - Trõ Lý TÇm Hoan ra , cßn ai ®¸ng gäi lµ anh hïng h¶o h¸n n÷a kh«ng ? L·o giµ tãc b¹c hái l¹i : - Ng−¬i cã nghe nãi ®Õn c¸i tªn TiÓu Phi hay kh«ng ? C« g¸i tãc bÝnh cau mµy nh− cè nhí : - H×nh nh− cã nghe qua råi th× ph¶i . §«i m¾t long lanh cña c« ta ®¶o lªn : - Nghe nãi kiÕm ph¸p cña con ng−êi Êy nhanh l¾m , trªn ®êi nay kh«ng cã mét ng−êi thø hai nhanh nh− thÕ n÷a , kh«ng biÕt chuyÖn Êy cã thËt hay kh«ng ? L·o giµ tãc b¹c kh«ng tr¶ lêi mµ hái l¹i : - Vâ c«ng cña Thanh Ma Y Khèc nh− thÕ nµo ? C« g¸i tãc bÝnh nãi : - Trong quyÓn s¸ch nãi vÒ nh÷ng mãn binh khÝ lîi h¹i th× " Thanh Ma Thñ " ®øng vµo hµng thø chÝn , dïng mãn binh khÝ Êy tù nhiªn lµ vâ c«ng cña Thanh Ma Y Khèc ®Èu ph¶i tÇm th−êng . L·o giµ tãc b¹c nãi tiÕp : - Ng©n Tiªu Lao Tö . ThiÕu L©m §¬n Cøu , §Æng Quang Minh , TriÖu Kh«i ... nh÷ng ng−êi ®ã vâ c«ng ra sao ? C« g¸i tãc bÝnh nãi : - Hä ®Òu lµ nh÷ng cao thñ sè mét trªn giang hå , ai ai còng biÕt râ . L·o giµ tãc b¹c c−êi : - NÕu kiÕm ph¸p cña TiÓu Phi kh«ng nhanh th× nh÷ng ng−êi Êy lµm sao l¹i bÞ h¹i vµo tay cña h¾n ? C« g¸i tãc bÝnh hái : - HiÖn nay c¸i vÞ TiÓu Phi Êy ra sao ? L·o giµ tãc b¹c thë ra : - H¾n còng y nh− Lý TÇm Hoan , nghÜa lµ tù nhiªn mÊt tÝch , nh−ng kh«ng ai biÕt tin tøc cña h¾n , chØ nghe r»ng h¾n vµ L©m Tiªn Nhi mÊt tÝch cïng mét l−ît . C« g¸i tãc bÝnh chåm m×nh tíi hái : - L©m Tiªn Nhi ? L©m Tiªn Nhi nµo ? Cã ph¶i lµ ng−êi ®· ®−îc thiªn h¹ vâ l©m mÖnh danh lµ " §Ö nhÊt mü nh©n " ®ã kh«ng ? Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 12. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 12 L·o giµ tãc b¹c hÊp h¸y m¾t : - Chø cßn ai vµo ®©y n÷a . G· thiÕu niªn chît bËt c−êi . CÆp m¾t cña g· h¸y giÔu cît , g· nãi : - Thiªn h¹ ®ån r»ng kiÕm ph¸p cña TiÓu Phi , tiÓu ®ao cña hä Lý cao l¾m thÕ mµ bän hä mai mét danh vÞ d−íi bãng giai nh©n . ThÕ cã ®¸ng lµ vÞ anh hïng . Bèp . §Çu g· thiÕu niªn ngoÑo qua mét bªn . Kh«ng biÕt g· mÆt ngùa cã bít xanh ra tay nhanh nh− thÕ nµo , chØ thÊy g· sõng s÷ng ®øng gi÷a töu ®iÕm nh− tõ d−íi ®Êt chui lªn hay tõ trªn trêi r¬i xuèng . G· lõ cÆp m¾t l¹nh tanh vÒ phÝa bµn cña bän ng−êi cïng phe víi g· thiÕu niªn . G· chÇm chËm nãi : - C¸c ng−¬i s¾p bÞ giÕt ®Õn n¬i råi mµ cßn huyªnh hoang . Lóc Êy tõ bµn cña g· thiÕu niªn , b−íc ra mét ng−êi , tay cÇm mét ngän th−¬ng . Y b−íc ®Õn ®øng ®èi diÖn víi g· mÆt ngùa cã bít xanh . C« g¸i tãc bÝnh nãi lín . C« ng©y th¬ nn− kh«ng biÕt s¾p cã mét cuéc giao ®Êu s¾p x¶y ra . - Hai ®èi thñ ®ang gh×m nhau k×a «ng . Coi bé h«m nay thÕ nµo còng cã c¶nh n¸o nhiÖt . Mäi ng−êi trong töu qu¸n dån ¸nh m¾t vÒ g· mÆt ngùa . Th©n thÓ cña g· cao lªu nghªu , kh« dÐt nh− ng−êi bÞnh ho¹n lµm sao ®Êu l¹i " TiÓu B¸ V−¬ng " D−¬ng thõa Tæ . G· mÆt ngùa lÇm l× , h−íng vÒ c« g¸i , nãi mµ lµm nh− ch¼ng thÊy TiÓu B¸ V−¬ng D−¬ng Thõa Tè ®ang ®øng chÒnh Ònh tr−íc mÆt m×nh : - Trong vâ l©m cã nhiÒu h¹ng ng−êi , nh÷ng h¹ng ng−êi nh− thÕ lµm sao xøng lµ ®èi thñ cña ta . Ta chØ d¹y cho c¸c ng−¬i biÕt ®Ó tõ rµy vÒ sau ¨n nãi ph¶i lÔ ®é h¬n chót n÷a . Võa nãi , h¾n võa chÇm chËm quay trë l¹i bµn , thong dong nh− ng−êi v« sù . TiÓu B¸ V−¬ng D−¬ng Thõa Tè vïng hÐt lín : - §øng l¹i , ng−¬i h·y nãi x−m ai lµ kÎ muèn giÕt bän ta ? Ng−êi cã bít xanh n¬i mÆt kh«ng quay ®Çu l¹i , h¾n nãi mét c¸ch th¶n nhiªn : - KÎ muèn giÕt c¸c ng−¬i s¾p ®Õn n¬i råi ®ã . TiÓu B¸ V−¬ng D−¬ng Thõa Tè khi nãi th× ngän th−¬ng trong tay ®· cïng mét lóc nho¸ng lªn vµ ng−êi cã c¸i bít xanh khi nãi còng l¹i nhÝch c¸nh tay lªn , ngän th−¬ng lµm nªn danh phËn cña TiÓu B¸ V−¬ng dÝnh cøng vµo n¸ch cu¶ h¾n nh− bÞ hai thanh s¨ts to kÑp l¹i . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 13. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 13 D−¬ng Thõa Tè dïng toµn lùc , hai tay n¾m c¸n th−¬ng r¸ng søc giËt l¹i , nh−ng cµng r¸ng søc mÆt h¾n cµng ®á nh− giÊc chÝn mµ c©y th−¬ng vÉn cø dÝnh v÷ng trong n¸ch cña ®èi ph−¬ng . D¸ng ®iÖu vµ s¾c diÖn cña TiÓu B¸ V−¬ng b©y giê tr«ng thËt v« cïng th¶m h¹i . Ng−êi bít xanh n¬i mÆt vÉn th¶n nhiªn nh− lóc ban ®Çu : - Tuy ta cho biÕt tr−íc nh− thÕ , nh−ng c¸c ng−¬i kh«ng trèn ®−îc ®©u , cø yªn lÆng ë ®ã mµ chê . Võa døt c©u , h¾n vôt nhÝch tay , c©y th−¬ng sót ra lµm cho D−¬ng Thõa Tè mÊt qu©n b×nh ng· ngöa ra sau nÕu " Thñy Xµ " Hå Mþ kh«ng lÑ tay høng ®ì th× cã lÏ bµn ghÕ còng sÏ theo c¸i ng· cña h¾n mµ ®æ ng· theo lu«n . Vµ khi nh×n l¹i c©y " ThiÕt Th−¬ng " cña TiÓu B¸ V−¬ng , ai nÊy còng kinh hån , c©y th−¬ng s¾t ®· g·y lµm ®«i . Ng−êi cã bít xanh n¬i mÆt tõ tõ ngåi xuèng vµ tõ tõ rãt r−îu nh©m nhi y nh− kh«ng cã chuyÖn g× x¶y ra . TÊt c¶ nh÷ng ng−êi cã mÆt vôt lÇm l× kh«ng nãi , tù nhiªn hä d»n ®−îc c¬n nãng cña TiÓu B¸ V−¬ng , bëi v× hä biÕt ®èi víi ng−êi cã bít xanh n¬i mÆt , cã nãng còng kh«ng lµm g× h¬n ®−îc . Hä ®ang ®o ®¾n −íc l−îng cho kü cµng , nÕu muèn ra tay , Ýt nhÊt hä còng ph¶i kÕt hîp víi nhau tr−íc ®· . TÊt c¶ ®Òu ®ang th¾c m¾c hä ch−a ®o¸n ®−îc ng−êi cã bít xanh n¬i mÆt lµ ai ? B»ng vâ c«ng cña h¾n , tù nhiªn h¾n ph¶i lµ mét vâ l©m cao thñ , nh−ng t¹i sao hä ch−a tõng nhËn biÕt , mµ còng ch−a tõng nghe tiÕng ? Vµ nh÷ng ng−êi "s¾p tíi " ®Ó giÕt nh÷ng tªn mµ h¾n võa kÓ lµ ai ? H¾n víi kÎ ®ã lµ ®ång bän hay lµ ®Þch thñ ? Kh«ng ai b¶o ai , tÊt c¶ cïng ®−a m¾t nh×n ra ngoµi s©n , hä c¶m thÊy cuéc héi h«m nay chõng nh− ®· b¸o hiÖu nh÷ng g× nguy hiÓm l¾m . Vµ nh÷ng chuyÖn s¾p x¶y ra cã dÝnh lÝu g× ®Õn bªn trong tßa trang viÖn cña Lý TÇm Hoan ? Kh«ng khÝ lÆng trang , mét kh«ng khÝ l¹nh lïng dÔ sî .. Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2