intTypePromotion=1

Huyết tâm lệnh - tập 1

Chia sẻ: Thanh Phuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

0
295
lượt xem
27
download

Huyết tâm lệnh - tập 1

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'huyết tâm lệnh - tập 1', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Huyết tâm lệnh - tập 1

 1. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 1 Håi thø nhÊt Töu quû T rêi vµo thu l©u råi , l¸ vµng nhuém öng ®Çu c©y vµ tr¶i dÇn trªn mÆt ®Êt . Ngay ë ®Çu ®−êng cã mét tßa trang viÖn kh¸ lín , nh−ng vÎ ®å sé cña nã l¹i gièng nh− c©y cá mïa thu , nghÜa lµ tr«ng vµo d¸ng s¾c th× tßa trang viÖn nµy còng ®Õn thêi k× tµn t¹ . Hai c¸nh cöa lín mµu ®á ®· xËm mµu , y nh− ®· tr¶i qua mét qu·ng thêi gian kh«ng ng−êi mã tíi , hai vßng khoen còng b¾t ®Çu rØ sÐt . Bªn trong vßng t−êng cao mót dÊu v«i lç chç nhiÒu n¬i , kh«ng nghe mét tiÕng ®éng nµo ®Ó chøng tá r»ng ®ang cã ng−êi trong ®ã , thØnh tho¶ng tiÕng chim rêi r¹c chiÒu thu cµng lµm cho kh«ng khÝ thªm phÇn x¸c x¬ hoang v¾ng . Nh−ng , nghe ®©u tßa trang viÖn nµy còng ®· cã mét thêi huy hoµng , n¬i ®· sinh ra b¶y vÞ th¸m hoa , ba vÞ tiÕn sÜ , mét trong b¶y vÞ Th¸m hoa ®ã l¹i lµ mét con ng−êi hµo phãng vang danh hiÖp sÜ . M−êi n¨m tr−íc d©y , tßa trang viÖn ®· cã mét lÇn thay ®æi chñ nh©n vµ hai n¨m tr−íc ®©y , n¬i trang viÖn nµy ®· x¶y ra nhiÒu chuyÖn kinh ®éng vâ l©m , ®· cã rÊt nhiÒu cao thñ thµnh danh t¸nh th©n trong tßa trang viÖn Êy , khi ng−êi chñ cò sau bao nhiªu n¨m bá ra vïng quan ngo¹i trë vÒ . Còng trßn hai n¨m tr−íc ®©y , sau giai ®o¹n huy hoµng vµ kinh ®éng Êy , tßa trang viÖn bçng nh− trÇm lÆng , ng−êi chñ nh©n míi sau nµy lu«n c¶ ng−êi chñ cò tr−íc kia , kh«ng biÕt tuyÖt tÝch vÒ ®©u . Tõ ®ã , thiªn h¹ vôt lªn truyÒn thuyÕt , mét truyÒn thuyÕt ®¸ng sî , ng−êi ta x× xÇm to nhá , b¶o ®ã lµ tßa nhµ hung hiÓm mang ®Çy chÕt chãc . BÊt cø mét ng−êi nµo , hoÆc cao t¨ng , hoÆc kú sÜ hay mü nh©n nghiªng n−íc nghiªng thµnh , cø ®· ®Æt ch©n vµo toµ trang viÖn Êy th× kÓ nh− chung cuéc cña kiÕp ng−êi , nÕu kh«ng mang th¶m häa th× còng sÏ m·i m·i gian tru©n . B©y giê , n¬i tßa trang viÖn ®ã , ngµy còng nh− ®ªm kh«ng cßn tiÕng huyªn n¸o ån µo , ¸nh s¸ng còng theo ®ã mµ t¾t ngÊm , chØ cã phÝa lÇu nhá ë phÝa sau ®©m vÒ cßn le lãi mét ngän ®Ìn . Nh×n vµo ngän ®Ìn le lãi suèt ®ªm Êy , ng−êi ta b¶o ®ã lµ ngän ®Ìn chê ®îi , nh−ng kh«ng biÕt ng−êi trªn lÇu nhá Êy lµ ai vµ chê ®îi ng−êi nµo ? *** Sau tßa trang viÖn ®å sé mµ v¾ng tªnh Êy cã mét con ®−êng dµi ®Êt hÑp , mïa n¾ng th× bôi bèc mï mÞt theo giã , mïa m−a th× lÇy léi miªn man , vßng t−êng cña toµ trang viÖn qu¸ cao lµm cho con ®−êng dµi ®Êt hÑp Êy nh− kh«ng giê thÊy ®−îc ¸nh mÆt trêi . Nh−ng , bÊt cø mét n¬i ti tiÖn nµo , mét n¬i Èm thÊp ®Õn møc nµo còng vÉn cã ng−êi chui róc . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 2. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 2 Còng cã thÓ hä kh«ng cßn n¬i nµo kh¸c , mµ còng cã thÓ hä ®· ch¸n ngÊy c¶nh phån hoa , nªn t×m c¸ch ®Ó sèng mét c¸ch ©m thÇm lÆng lÏ . Ngay trong con ®−êng hÑp Êy cã mét gian töu ®iÕm , ®¸ng lý ph¶i gäi lµ " qu¸n èc " th× ®óng h¬n , nh−ng v× ngoµi nh÷ng thøc ¨n ®¹m b¹c rÎ tiÒn cßn cã mÊy gian phßng tåi tµn ë phÝa sau dµnh cho kh¸ch lì ®−êng t¹m nghØ , nªn buéc lßng ph¶i gäi nã lµ Töu §iÕm . Chñ nh©n cña gian " Töu §iÕm " nµy lµ mét l·o giµ l−ng gï x¬ x¸c nh− chiÕc qu¸n , kh«ng biÕt «ng ta tªn g× , chØ nghe ng−êi ta lÊy hä l·o riÕt thµnh tªn vµ lu«n lu«n khi gäi , ng−êi ta lÊy c¸i l−ng gï cña l·o kÌm theo , ng−êi ta gäi l·o lµ " L·o T«n Gï " . Còng cã ng−êi " v¨n hoa " h¬n , nh÷ng ng−êi Êy th× gäi l·o lµ " T«n §µ Tö " . Nh−ng c¸i tªn " L·o T«n Gï " th× l¹i cã vÎ quen thuéc h¬n c¶ . L·o cã vÎ b»ng lßng víi cuéc sèng tåi tµn theo " Töu §iÕm " cña l·o . L·o kh«ng mµng ®Õn c¸i lèi gäi " «ng chñ " , l·o xem c¸i tiÕng gäi cã tÝnh c¸ch " ch−ëi cha " Êy nh− lèi x−ng h« th©n mËt . Tù nhiªn lµ cuéc sèng cña l·o T«n Gï rÊt lÆng lÏ c« ®¬n . Cã lóc l·o ®øng tùa cöa nh×n ngän ®Ìn leo lÐt trªn ng«i lÇu nhá mµ th× thµo trong miÖng : - Con ng−êi trªn töu lÇu Êy cho dÇu cã gÊm vãc lôa lµ , h¶i vÞ s¬n tr©n , nh−ng so víi m×nh gÊp béi phÇn c« liªu tÞch mÞch . *** H¬n mét n¨m vÒ tr−íc , cã mét ng−êi kh¸ch l¹ ®Õn viÕng ng«i " Töu §iÕm " cña l·o T«n Gï . Ng−êi kh¸ch Êy ¨n mÆc kh«ng cã g× quan träng , t−íng m¹o tuy xem còng kh¸ kh«i ng« nh−ng l¹i rÊt tiÒu tôy vµ th−êng hay «m bông ho tõng c¬n sÆc sôa , nãi chung , h¾n còng nh− nh÷ng ng−êi kh¸ch tÇm th−êng kh¸c ®Õn t¹i c¸i qu¸n nµy . Song , víi con m¾t cña l·o T«n Gï , con ng−êi ®ã cã nhiÒu ®iÓm bÊt b×nh th−êng. §èi víi c¸i l−ng gï , ®èi víi chiÕc th©n gÇy nh− tµn phÕ cña l·o g×a hä T«n , h¾n kh«ng cã c¸i nh×n , c¸i c−êi chÕ nh¹o nh− nh÷ng ng−êi kh¸ch kh¸c , h¾n kh«ng tá vÎ g× chó ý , mµ còng kh«ng lµm ra vÎ ®Æc biÖt th−¬ng h¹i nh− nh÷ng kÎ " nh©n nghÜa ngoµi da " . Bëi v× c¸i " tá vÎ th−¬ng h¹i " Êy , cã lóc lµm cho ng−êi ta c¶m thÊy cßn « nhôc h¬n lµ ch©m biÕm .. §èi víi thøc ¨n vµ r−îu trong qu¸n l·o T«n Gï , ng−êi kh¸ch l¹ Êy kh«ng chª mµ còng kh«ng khen . H¾n lµ mét con ng−êi Ýt nãi . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 3. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 3 C¸i ®iÒu l¹ lïng h¬n hÕt lµ tõ lóc h¾n ®Æt ch©n tíi töu ®iÕm nµy , th× h¾n ch−a bao giê b−íc ra nöa b−íc . Võa ®Æt ch©n vµo qu¸n nµy , h¾n chän mét c¸i bµn s©u trong gãc , gäi mét ®Üa ®Ëu rang vµ mét ®Üa thÞt bß . Nh×n ®Üa ®Ëu rang vµ ®Üa thÞt bß råi , h¾n gäi thªm hai c¸i b¸nh bao lín vµ b¶y bÇu r−îu . B¶y bÇu r−îu ®ã c¹n xong , h¾n gäi l·o T«n Gï h©m thªm còng b¶y bÇu ®Çy , råi h¾n mang vµo c¸i phßng tuèt ®»ng sau ngåi nhÊp nh¸p . Vµ cho ®Õn khi h¾n ra , b−íc ra ngoµi mét lÇn n÷a , nghÜa lµ chiÒu kÕ ®ã , th× b¶y bÇu r−îu kÕ tiÕp còng c¹n kh« . B©y giê th× ®· qua h¬n mét n¨m råi , thÕ mµ mçi chiÒu tèi h¾n vÉn ngåi n¬i bµn trong gãc s©n Êy , vÉn gäi mét ®Üa ®Ëu rang , mét ®Üa thÞt bß , hai c¸i b¸nh bao lín vµ b¶y bÇu r−îu ®óng y . H¾n võa ho võa uèng r−îu , cho ®Õn khi b¶y bÇu r−îu ®Òu c¹n hÕt , h¾n gäi ch©m thªm b¶y bÇu n÷a , råi l¹i mang th¼ng vÒ phßng . Cho ®Õn chiÒu tèi h«m sau , h¾n l¹i míi lß dß ra ngåi vµo c¸i bµn s©u trong gãc . Cø theo ®iÖp khóc Êy , kh«ng h¬n kh«ng kÐm , còng mçi buæi chiÒu tèi , còng mét ®Üa ®Ëu rang , mét ®Üa thÞt bß , hai c¸i b¸nh bao vµ b¶y bÇu r−îu ch©m tiÕp hai lÇn , h¾n sèng h¬n suèt mét n¨m nay . L·o T«n Gï còng lµ mét ®Ö tö L−u Linh , nh−ng ®èi víi töu l−îng cña con ng−êi Êy , khiÕn l·o phôc s¸t ®Êt . Cã thÓ uèng mét h¬i m−êi bèn bÇu r−îu mµ kh«ng say , con ng−êi nh− thÕ , trong ®êi l·o míi thÊy cã mét lÇn . Cã lóc kh«ng d»n ®−îc , l·o muèn hái qua cho biÕt tªn hä vµ lai lÞch cña h¾n , nh−ng cuèi cïng l·o d»n ®−îc , bëi v× l·o biÕt r»ng cho dÇu cã hái , còng ch−a ch¾c cã lêi ®¸p l¹i . L·o gï hä T«n l¹i kh«ng ph¶i con ng−êi tß mß −a chuyÖn . ChØ cÇn kh¸ch hµng ®õng ®Ó thiÕu chÞu l©u qu¸ , lµ l·o ta kh«ng bao giê hÐ miÖng nãi mét tiÕng . Kh«ng khÝ cña c¸i töu ®iÕm cña l·o T«n Gï cø nh− thÕ l©y lÊt tråi qua , nh−ng mÊy th¸ng gÇn ®©y , trêi bçng ®æ nhiÒu c¬n m−a d÷ déi , cã b÷a m−a nh− " cÇm tØn mµ ®æi " suèt ngµy ®ªm . ChiÒu tèi h«m ®ã , l·o T«n Gï ®i ra phßng sau , thÊy c¸nh cöa phßng cña ng−êi kh¸ch l¹ më ho¸c , h¾n gËp m×nh trªn nÒn g¹ch ho dµi tõng chËp , da mÆt h¾n mÐt xanh kh«ng cßn chót m¸u . §ang ®ªm , l·o T«n Gï ®i t×m thÇy hèt thuèc x¾c thuèc , s¨n sãc cho h¾n suèt ba ngµy , h¾n míi ngåi dËy næi vµ khi ngåi dËy råi lµ h¾n l¹i b¾t ®Çu gäi r−îu . B©y giê l·o T«n Gï chît nghÜ ra r»ng ng−êi kh¸ch l¹ nµy t×m tíi ®©y ®Ó chÕt vµ b©y giê l·o chÞu më lêi : Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 4. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 4 - Cø uèng nh− thÕ nµy , th× bÊt cø ai còng kh«ng thÓ sèng dai . Ng−êi kh¸ch l¹ mØm c−êi ®iÒm ®¹m hái l¹i : - ¤ng cho r»ng , nÕu t«i kh«ng uèng r−îu th× cã thÓ sèng dai ? L·o T«n Gï nÝn lÆng . Nh−ng tõ h«m ®ã trë ®i , ng−êi kh¸ch l¹ th−êng ra kiÕm l·o T«n Gï ®Ó uèng r−îu , ®Ó nãi chuyÖn vµ l·o T«n Gï chît nhËn ra con ng−êi Êy biÕt kh¸ nhiÒu . H¾n nãi ®ñ thø chuyÖn , tõ chuyÖn tÇm th−êng trong chèn d©n gian ®Õn chuyÖn cao s©u trong sö s¸ch , chØ cã mét chuyÖn mµ h¾n kh«ng bao giê chÞu hÐ m«i , ®ã lµ lai lÞch vµ tªn hä cña h¾n . Vµ cuèi cïng , l·o chñ qu¸n T«n Gï kh«ng d»n ®−îc n÷a , l·o hái ngay : - Chóng ta lµ b»ng h÷u víi nhau , ®¸ng lý t«i ph¶i biÕt danh hiÖu cña c¸c h¹ ®Ó x−ng h« cho tiÖn ? NhÞp nhÞp mÊy ®Çu ngãn tay trªn mÆt bµn mét lóc , ng−êi kh¸ch l¹ mØm c−êi : - T«i lµ mét con ma r−îu , x−ng danh lµ mét con ma r−îu , thÕ t¹i sao l·o huynh gä ngay t«i ... Töu Quû cã ph¶i th©n mËt h¬n kh«ng ? Còng nh− t«i gäi l·o huynh lµ " L·o huynh gï " Êy mµ . L·o T«n Gï nhËn biÕt ngay ng−êi kh¸ch l¹ nµy nhÊt ®Þnh cã mét dÜ v·ng th−¬ng t©m l¾m , v× chØ cã thÕ h¾n míi kh«ng chÞu nh¾c ®Õn hä tªn , t×nh nguyÖn trän ®êi gôc ®Çu trong bÇu r−îu . Nh−ng kh«ng , ngoµi viÖc uèng r−îu ra , Töu Quû cßn cã mét c¸i nh×n n÷a : ®iªu kh¾c . GÇn nh− lu«n lu«n lóc nµo còng cã mét con dao nhá vµ mét khóc c©y , nh− vËy h¾n cã hai chø kh«ng ph¶i mét viÖc : uèng r−îu vµ kh½c h×nh , kh«ng biÕt h¾n kh¾c vËt g× , l·o T«n Gï ch−a thÊy h¾n hoµn thµnh . H¾n lµ mét ng−êi kh¸ch ®¸ng gäi lµ qu¸i kh¸ch , " qu¸i " ®Õn møc dÔ sî lu«n . L¹ mét ®iÒu , cã lóc l·o chñ qu¸n T«n Gï l¹i bçng −íc mong cho h¾n ®õng ®i n¬i kh¸c , muèn h¾n ë hoµi ë ®©y víi l·o . *** S¸ng ngµy h«m Êy , khi l·o T«n Gï thøc dËy , l·o c¶m thÊy trêi h«m nay l¹nh qu¸ , l¹nh ®Õn møc l·o ph¶i vµo trong lÊy thªm mét c¸i ¸o b«ng dµy cém mÆc vµo m×nh råi míi ra ngoµi tr−íc . Buæi s¸ng ngµy nµo còng thÕ , viÖc mua b¸n ë cöa hiÖu cña l·o T«n Gï vÉn còng khiªm tèn ®Õn møc l−a th−a , vµi ba bÇu r−îu , mét hai Êm trµ víi n¨m b¶y ng−êi trªn kho¶ng ®−êng v¾ng ng¾t . KÐo chiÕc ghÕ thÊp ngåi n¬i cöa tr−íc , l·o T«n Gï võa víi tay lÊy sµn ®Ëu nµnh chµ vá ®Ó lµm ®Ëu hò th× chît thÊy hai ngùa tõ ngoµi xa phi tíi , trªn yªn hai ng−êi cïng vËn ¸o mµu vµng , ng−êi ®i tr−íc cã cÆp ch©n mµy thËt rËm , ng−êi ®i sau cã mòi qu¾p xuèng nh− má chim −ng . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 5. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 5 C¶ hai ng−êi ®Òu cã r©u ng¾n l−a th−a , hä còng tr¹c trªn ba m−¬i tuæi . T−íng m¹o hai ng−êi ®ã kh«ng cã g× ®Æc biÖt , chØ cã chiÕc ¸o mµu vµng rùc rì cña hä h¬i l¹ m¾t mµ th«i . Hai ng−êi kh«ng chó ý g× ®Õn l·o T«n Gï , tia m¾t hä ®ang bËn dßm vÕ phÝa vßng t−êng mµ l·o T«n Gï còng nh×n hä vµi lÇn , v× bé ¸o vµng léng lÉy chø kh«ng l−u t©m cho l¾m , l·o biÕt hä kh«ng ph¶i lµ h¹ng kh¸ch hµng cña l·o . ChiÕc l−ng gï cña l·o l¹i cuèi xuèng thÊp h¬n , m¾t l·o ch¨m ch¨m theo hai tay chµ trªn sµn ®Ëu . Qu¶ nhiªn , hä kh«ng ph¶i lµ h¹ng kh¸ch hµng cña l·o T«n Gï . C¶ hai ng−êi ®i qua s©n qu¸n rÏ vµo mét ngâ chÑt , sau ®ã mét lóc , hä l¹i tõ mét ngâ chÑt kh¸c trë ra . LÇn nµy , hä xuèng ngùa ngay tr−íc qu¸n . L·o T«n Gï ngõng tay ngÈng mÆt : - Hai vÞ muèn dïng chi ? G· ¸o vµng mµy rËm hái : - Kh«ng cÇn g× c¶ , chóng ta chØ hái «ng mét chuyÖn th«i . L·o T«n Gï b¾t ®Çu chµ ®Ëu , h×nh nh− l·o mÊt høng . G· ¸o vµng quÆp mòi c−êi : - B©y giß bän ta mua cña «ng mÊy c©u hái , mçi c©u mét ®ång b¹c cã ®−îc kh«ng nµo ? Y nh− cã " høng " ngang , l·o T«n Gï gËt ®Çu : - §−îc chø , ®−îc chø . Nãi xong , l·o ®−a mét ngãn tay ra tÝnh . G· mµy r©u bËt c−êi : - VËy còng ®· tÝnh mét c©u µ ? §óng lµ tay bu«n b¸n chuyªn m«n . L·o T«n Gï : - C©u nµy còng thÕ . Nãi xong l·o lµm ngay , l·o ®−a lªn mét ngãn n÷a . G· mòi quÆp hái : - ¤ng ë ®©y bao l©u råi ? L·o T«n Gï ®¸p : - Hai ba m−¬i n¨m . G· mòi quÆp hái : - Trang viÖn bªn ®ã lµ cña ai ? ¤ng cã biÕt kh«ng ? Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 6. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 6 L·o T«n Gï ®¸p ; - Nhµ hä Lý . G· mòi quÆp hái : - Cßn ng−êi chñ sau nµy ? L·o T«n Gï ®¸p : - Hä Long , tªn V©n . G· mòi quÆp hái : - ¤ng cã thÊy kh«ng ? L·o T«n Gï ®¸p : - Kh«ng . G· mòi quÆp hái : - B©y giê h¾n ë ®©u ? L·o T«n Gï ®¸p : - H¾n ®i råi . G· mòi quÆp hái : - §i bao giê ? L·o T«n Gï ®¸p : - H¬n mét n¨m vÒ tr−íc . G· mòi quÆp hái : - Tõ ®ã ®Õn nay , cã lóc nµo h¾n trë vÒ kh«ng ? L·o T«n Gï ®¸p ; - Kh«ng . TrÇm ng©m mét lóc g· mòi quÆp hái : - Trong vµi ngµy gÇn ®©y , cã ng−êi nµo ®Õn hái «ng vÒ chuyÖn nµy kh«ng ? L·o T«n Gï ®¸p ; - Kh«ng ... kh«ng cã , gi¸ mµ ®Òu ®Òu nh− thÕ th× t«i ®· ®¹i ph¸t tµi råi . ThËt ®óng lµ mét nhµ " th−¬ng m·i " , l·o T«n Gï võa tr¶ lêi võa nh¾c khÐo cho kh¸ch hµng vÒ c¸i kho¶n b¸n c©u nãi n·y giê . G· ¸o vµng mµy rËm bËt c−êi : - Th× ngµy nay bän ta cho «ng c¸i tiÓu ph¸t tµi còng ®−îc råi . H¾n mãc mét nÐn b¹c tr¶ cho l·o T«n Gï kh«ng thÌm nãi thªm mét c©u nµo , c¶ hai phãng m×nh lªn ngùa ra roi ®i th¼ng . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 7. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 7 Suèt trªn däc ®−êng ra ®Çu ngâ , hai tªn ¸o vµng cø thØnh tho¶ng dßm ra phÝa vßng t−êng trang viÖn kia .. Tay m©n mª nÐn b¹c , l·o T«n Gï lÈm nhÈm : - Th× ra ë trªn ®êi nµy cã lóc kiÕm tiÒn còng kh«ng khã mÊy . L·o quay ®Çu l¹i vµ h¬i giËt m×nh , v× kh«ng biÕt Töu Quû ®· ®øng bao giê sau l−ng l·o vµ tia m¾t h¾n ®ang ch¨m chó nh×n theo dâi vÒ phÝa con ®−êng mµ hai tªn ¸o vµng võa míi ®i ra . S¾c mÆt cña h¾n l¹nh lïng kh«ng béc lé mät ý nghÜ ®Ó cã thÓ ®o¸n ®−îc t©m tr¹ng cña h¾n . L·o T«n Gï c−êi h× h× : - DËy sím thÕ µ ? Töu Quû còng c−êi : - Håi h«m uèng " mau " qu¸ cho nªn nay míi t−ng høng ®· c¹n " l−¬ng " . H¾n gËp m×nh xuèng ho s»n sÆc vµ bçng ngÈng lªn hái : - Hai ng−êi Êy hái vÒ trang viÖn nµy h¶ ? L·o T«n Gï c−êi : - Bé tÝnh chuyÓn nghÒ thÊy bãi ®Êy µ ? Lµm sao hay thÕ ? Töu Quû c−êi : - NghÒ ruét l©u råi chø cßn chuyÓn sang nghÒ g× n÷a ? §óng , h¾n lµ thÇy bãi mµ l¹i tróng ngay bon . ChØ mÊy phót sau , ba bèn tèp kÐo nhau vµo qu¸n . Tèp ®Çu cã hai ng−êi . Mét l·o giµ ¸o lam tãc b¹c ph¬ , tay cÇm chiÕc èng ®iÕu dµi thËm th−ît , mét n÷a lµ c« g¸i nhá , cã lÏ lµ ch¸u néi ch¸u ngo¹i g× ®ã cña l·o giµ , tãc cña c« ta th¾t thµnh hai bÝm nhá dµi ra tr−íc ngùc ®en ngêi , y nh− cÆp m¾t ®en cña c« ta . Kh«ng , cÆp m¾t cña c« ta cßn ®en h¬n vµ ngêi h¬n bÝm tãc . Tèp thø hai còng cã hai ng−êi , c¶ hai ®Òu cao lín , ®Òu cã hµm r©u quai nãn vµ c¸ch ¨n vËn gièng hÖt nh− nhau , cho ®Õn thanh ®ao ®eo ngang l−ng còng mét mµu mét kiÓu . Hai ng−êi y nh− " ®óc " tõ mét khu«n . Tèp thø ba ®«ng h¬n , hä gåm cã bèn ng−êi . Bèn ng−êi nµy mét cao mét lïn , mét ng−êi mÆt ®á rÇn nh− uèng r−îu , ng−êi nµy nhá tuæi vµ vâ trang b»ng ngän tr−êng th−¬ng . Ng−êi thø t− trong bän lµ ®µn bµ , ng−êi nµy cã mét d¸ng ®i hÕt søc khªu gîi , ch©n th× nhón lªn nhón xuèng , l−ng m«ng uèn qua uèn l¹i , nh×n qua thÊy ng−êi Êy thuéc vÒ lo¹i c« g¸i h¬i " lín " , nh−ng cµng nh×n kÜ , cã lÏ ph¶i gäi lµ c« g¸i " mÑ " th× ®óng h¬n . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 8. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 8 Gi¸ nh− "c« ta " cø nh− b×nh th−êng th× còng kh«ng ai chó ý ®Õn c¸i tuæi h¬i " träng " Êy , nh−ng v× " c« " uèn Ðo " qu¸ , thµnh thö c¸i d¸ng ®iÖu " g¸i non " Êy cho nã ch−ëi cha c¸i løa tuæi cña c« ta .. MiÖng cña l·o T«n Gï cø ch»n ch»n theo tõng b−íc cña c« g¸i , h×nh nh− l·o rÊt sî c¸i eo l−ng cña c« bÞ g·y th×nh l×nh . Tèp thø t− chØ gåm cã mét ng−êi . Ng−êi nµy èm mét c¸ch dÞ th−êng vµ còng cao mét c¸ch dÞ th−êng . Khu«n mÆt cña h¾n theo khæ ng−êi mµ dµi nh− mÆt ngùa . N¬i gß m¸ cña h¾n cã mét bít xanh thËt lín cho¸ng gÇn hÕt mét bªn mÆt h¾n , lµm cho h¾n trë thµnh dÞ hîm . Kh«ng thÊy h¾n cã mãn binh khÝ g× c¶ nh−ng trong l−ng ¸o cña h¾n l¹i næi mét vßng dÔ dËp vµo m¾t thiªn h¹ , chøng tá ®ã lµ mãn binh khÝ ngÇm cuén l¹i . *** C¸i töu ®iÕm cña l·o T«n Gï cã n¨m chiÕc bµn , bèn tèp ng−êi Êy ®i vµo coi nh− kh«ng khÝ trong qu¸n bÞ d¹t h¼n vµo . L·o T«n Gï l¨n x¨n lÝt xÝt , coi bé l·o mÖt ngÊt ng− , cã lÏ l·o mong ngµy qua ®õng qu¸ ®«ng nh− thÕ . Bèn tèp ng−êi nµy uèng r−îu mét c¸ch nh©m nhi , hä nãi n¨ng rÊt Ýt, hä chØ r× rÇm tõng tèp riªng nhau , y nh− hä sî tèp kh¸c nghe thÊy chuyÖn cña tèp m×nh . L·o T«n Gï cµng thÊy mçi tèp ®Òu mang theo mét c¸i g× kh¸c l¹ , kh«ng gièng nh− nh÷ng ng−êi kh¸ch qua ®−êng nghØ ch©n ¨n uèng th−êng ngµy . Nh÷ng tèp ng−êi nµy cã lÏ ch−a tèp nµo ®Õn qu¸n lÇn nµo c¶ . Uèng qua vµi tuÇn r−îu , ng−êi mÆt ®á mang ngän tr−êng th−¬ng cø nh×n ch»m ch»m vµo c« g¸i tãc bÝnh , ch¸u cña l·o giµ tãc b¹c , g· thiÕu niªn mÆt ®á nµy coi chõng còng h¬i " c¶m " còng nªn . Cã lÏ lµ kÎ tõng ®i ®ã ®©y , c« g¸i tãc bÝnh xem chõng còng kh¸ d¹n dÜ , c« ta kh«ng xem c¸i nh×n chßng chäc cña g· thiÕu niªn lµ khã chÞu nh− nh÷ng c« g¸i kh¸c , nµng xem chuyÖn ®ã rÊt th−êng t×nh . Nh×n mét håi , g· thiÕu niªn mÆt ®á vôt c−êi : - C« n−¬ng cã ph¶i lµ ng−êi ®i h¸t thuª kh«ng nhØ ? C« g¸i l¾c ®Çu , hai c¸i bÝm tãc theo c¸i l¾c ®Çu ®ong ®−a qua l¹i cµng lµm cho vÎ " dÔ nh×n " cña c« ta næi h¼n lªn . G· thiÕu niªn mÆt ®á l¹i c−êi : - Cho dÇu kh«ng ph¶i lµ ng−êi ®i h¸t thuª , nh−ng ch¾c còng biÕt ®«i bµi chø ? NÕu h¸t nghe kha kh¸ th× ë ®©y ch¾c ®−îc th−ëng nhiÒu ®Êy ? C« g¸i tãc bÝnh nhÕch m«i mØm c−êi : - Chóng t«i ®©u cã biÕt h¸t , chØ biÕt " nãi " th«i . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 9. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 9 G· thiÕu niªn mÆt ®á hái : - " Nãi " c¸i g× ? C« g¸i tãc bÝnh nãi : - Nãi chuyÖn , kÓ chuyÖn Êy mµ . G· thiÕu niªn mÆt ®á c−êi lín : - Còng hay , nh−ng kÓ chuyÖn g× ®Êy ? Cã biÕt chuyÖn " HËu hoa viªn tµi tö ngé giai nh©n " hoÆc " Con g¸i nhµ quan gieo cÇu kÐn ch«ng " kh«ng nÌ ? C« g¸i tãc bÝnh l¹i l¾c ®Çu : - Kh«ng , chóng t«i chØ biÕt kÓ nh÷ng chuyÖn , nh÷ng tin tøc chÊn ®éng giang hå , nh÷ng chuyÖn quan träng gÇn ®©y trong chèn vâ l©m ®¶m b¶o lµ nh÷ng chuyÖn míi mÎ nhÊt , s«i næi nhÊt . G· thiÕu niªn mÆt ®á vç tay : - Hay , nh− thÕ th× cßn g× hay h¬n n÷a , nhÊt ®Þnh nh÷ng chuyÖn nh− thÕ th× ch− vÞ cã mÆt n¬i ®©y ®Òu hÕt søc hoan nghªnh . KÓ ®i , c« n−¬ng kÓ ®i .. C« g¸i l¾c ®Çu : - T«i ®©u cã biÕt , «ng t«i kia chø . Trõng m¾t vÒ phÝa l·o giµ , g· thiÕu niªn mÆt ®á cau mµy : - ThÕ c« biÕt c¸i g× ? C« g¸i tãc bÝnh ®¶o ®«i m¾t thËt nhanh vµ mØm c−êi thËt dÞu : - T«i Êy µ ? T«i chØ giíi thiÖu «ng t«i Êy mµ . §«i m¾t long lanh cña c« g¸i chíp lªn lµm cho g· thiÕu niªn mÆt ®á muèn rông rêi , g· nuèt n−íc bät khan hai ba c¸i . Ng−êi ®µn bµ ¸o xanh cã d¸ng ®i uèn Ðo khi n·y hÊt mÆt lªn : - KÓ chuyÖn g× th× kÓ ®¹i ®i cho råi , ë ®ã mµ liÕc qua liÕc l¹i . C« g¸i tãc bÝnh kh«ng giËn , l¹i c−êi : - ¤ng nãi mét ®o¹n ®i «ng , dÇu g× ch¾c còng kiÕm ®−îc Ýt tiÒn uèng r−îu . L·o giµ tãc b¹c lim dim ®«i m¾t , l·o uèng mét hîp r−îu , hót mét h¬i thuèc råi míi khµn khµn v« chuyÖn : - Ch¸u nghe nãi ®Õn c¸i tªn Lý TÇm Hoan kh«ng ? Nh÷ng ng−êi cã mÆt , trõ g· thiÕu niªn mÆt ®á mª g¸i ra , cßn th× kh«ng ai chó ý ®Õn cÆp «ng ch¸u nµy c¶ , nh−ng khi nghe ®Õn tªn Lý TÇm Hoan th× y nh− lç tai cña hä cïng nhÊt lo¹t c−¬ng lªn . C« g¸i tãc bÝnh nh×n «ng l·o c−êi c−êi : - Tù nhiªn lµ ch¸u cã nghe råi chø , tøc lµ c¸i vÞ Th¸m Hoa hä Lý , c¸i con ng−êi hiÖp nghÜa khinh tµi Êy chø ai ... Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 10. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 10 C« ta nheo m¾t nãi tiÕp : - Nghe nãi , tõ nhá ®· næi danh lµ " TiÓu Lý Phi §ao " , con dao nhá trong tay h¾n bay ra kh«ng bao giê xÞa bËy , kÓ cho ®Õn b©y giê ch−a cã mét ai tr¸nh khái ngän ®ao Êy , c©u " truyÒn thuyÕt " ®ã kh«ng biÕt cã thËt nh− thÕ hay lµ thiªn h¹ t¸n dãc ? L·o giµ tãc b¹c phun ph× khãi thuèc : - NÕu ng−¬i kh«ng tin th× cø " Sinh Hå " B¸ HiÓu Sinh , hái Cùc L¹c §ång Tö th× sÏ biÕt ®ã lµ " truyÒn thuyÕt " hay lµ sù thËt . C« g¸i tãc bÝnh hái : - B¸ HiÓu Sinh vµ Cùc L¹c §ång Tö ®Òu chÕt vÞ ngän ®ao cña hä Lý µ ? L·o giµ tãc b¹c gËt ®Çu : - §óng hä ®· chÕt hÕt v× hä kh«ng tin " TiÓu Lý Phi §ao " . C« g¸i tãc bÝnh rôt vai thÌ l−ìi : - Ch¸u kh«ng d¸m kh«ng tin chuyÖn ®ã , ai kh«ng tin chuyÖn ®ã lµ ngu . G½ bít xanh trªn mÆt " khÞt " mét tiÕng trong lç mòi , mÆt h¾n nh− dµi thªm ra , nh−ng mäi ng−êi ®ang bËn chó ý tíi hai «ng ch¸u c« g¸i tãc bÝnh nªn kh«ng thÊy sù thay ®æi n¬i con ng−êi h¾n . TÊt c¶ lÆng im thin thÝt ®Ó nghe c©u chuyÖn h×nh nh− ®èi víi hä v« cïng hÊp dÉn . G· " Töu Quû " còng lÆng thinh , nh−ng kh¸c ë chç g· lÆng tghinh kh«ng v× mª nghe , mµ h¾n gôc trªn bµn ngñ tù bao giê . L·o giµ tãc b¹c hót thªm hai h¬i thuèc , uèng mét ngôm n−íc trµ chÐp miÖng : - ChØ tiÕc mét ®iÒu lµ ng−êi anh hïng hµo kiÖt nh− Lý TÇm Hoan ®Õn nay còng chÕt tuèt lu«n . C« g¸i tãc bÝnh trè m¾t : - ChÕt råi ? Ai cã b¶n l·nh giÕt ®−îc h¾n thÕ ? L·o giµ tãc b¹c nãi : - Kh«ng ai cã b¶n l·nh ®ã hÕt , µ quªn , cã b¶n l·nh giÕt ®−îc h¾n chØ cã mçi mét ng−êi . C« g¸i tãc bÝnh hái dån : - Ai ? Ai vËy ? L·o giµ tãc b¹c nãi mét c¸ch tù nhiªn : - ChÝnh b¶n th©n cña h¾n . §«i m¾t to cña c« g¸i tãc bÝnh më to h¬n n÷a vµ c« ta bçng bËt c−êi : - Tù h¾n lµm sao giÕt h¾n ? Nh− vËy nghÜa lµ h¾n vÉn cßn sèng nh¨n ? L·o giµ tãc b¹c h¾t mét h¬i : Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 11. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 11 - Cø kÓ nh− h¾n cßn sèng , nh−ng còng kh«ng h¬n lµ chÕt bao nhiªu , rÊt tiÕc ... rÊt tiÕc ... C« g¸i tãc bÝnh còng thë dµi s−ên s−ît . ThËt l©u , nµng vôt hái : - Trõ Lý TÇm Hoan ra , cßn ai ®¸ng gäi lµ anh hïng h¶o h¸n n÷a kh«ng ? L·o giµ tãc b¹c hái l¹i : - Ng−¬i cã nghe nãi ®Õn c¸i tªn TiÓu Phi hay kh«ng ? C« g¸i tãc bÝnh cau mµy nh− cè nhí : - H×nh nh− cã nghe qua råi th× ph¶i . §«i m¾t long lanh cña c« ta ®¶o lªn : - Nghe nãi kiÕm ph¸p cña con ng−êi Êy nhanh l¾m , trªn ®êi nay kh«ng cã mét ng−êi thø hai nhanh nh− thÕ n÷a , kh«ng biÕt chuyÖn Êy cã thËt hay kh«ng ? L·o giµ tãc b¹c kh«ng tr¶ lêi mµ hái l¹i : - Vâ c«ng cña Thanh Ma Y Khèc nh− thÕ nµo ? C« g¸i tãc bÝnh nãi : - Trong quyÓn s¸ch nãi vÒ nh÷ng mãn binh khÝ lîi h¹i th× " Thanh Ma Thñ " ®øng vµo hµng thø chÝn , dïng mãn binh khÝ Êy tù nhiªn lµ vâ c«ng cña Thanh Ma Y Khèc ®Èu ph¶i tÇm th−êng . L·o giµ tãc b¹c nãi tiÕp : - Ng©n Tiªu Lao Tö . ThiÕu L©m §¬n Cøu , §Æng Quang Minh , TriÖu Kh«i ... nh÷ng ng−êi ®ã vâ c«ng ra sao ? C« g¸i tãc bÝnh nãi : - Hä ®Òu lµ nh÷ng cao thñ sè mét trªn giang hå , ai ai còng biÕt râ . L·o giµ tãc b¹c c−êi : - NÕu kiÕm ph¸p cña TiÓu Phi kh«ng nhanh th× nh÷ng ng−êi Êy lµm sao l¹i bÞ h¹i vµo tay cña h¾n ? C« g¸i tãc bÝnh hái : - HiÖn nay c¸i vÞ TiÓu Phi Êy ra sao ? L·o giµ tãc b¹c thë ra : - H¾n còng y nh− Lý TÇm Hoan , nghÜa lµ tù nhiªn mÊt tÝch , nh−ng kh«ng ai biÕt tin tøc cña h¾n , chØ nghe r»ng h¾n vµ L©m Tiªn Nhi mÊt tÝch cïng mét l−ît . C« g¸i tãc bÝnh chåm m×nh tíi hái : - L©m Tiªn Nhi ? L©m Tiªn Nhi nµo ? Cã ph¶i lµ ng−êi ®· ®−îc thiªn h¹ vâ l©m mÖnh danh lµ " §Ö nhÊt mü nh©n " ®ã kh«ng ? Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 12. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 12 L·o giµ tãc b¹c hÊp h¸y m¾t : - Chø cßn ai vµo ®©y n÷a . G· thiÕu niªn chît bËt c−êi . CÆp m¾t cña g· h¸y giÔu cît , g· nãi : - Thiªn h¹ ®ån r»ng kiÕm ph¸p cña TiÓu Phi , tiÓu ®ao cña hä Lý cao l¾m thÕ mµ bän hä mai mét danh vÞ d−íi bãng giai nh©n . ThÕ cã ®¸ng lµ vÞ anh hïng . Bèp . §Çu g· thiÕu niªn ngoÑo qua mét bªn . Kh«ng biÕt g· mÆt ngùa cã bít xanh ra tay nhanh nh− thÕ nµo , chØ thÊy g· sõng s÷ng ®øng gi÷a töu ®iÕm nh− tõ d−íi ®Êt chui lªn hay tõ trªn trêi r¬i xuèng . G· lõ cÆp m¾t l¹nh tanh vÒ phÝa bµn cña bän ng−êi cïng phe víi g· thiÕu niªn . G· chÇm chËm nãi : - C¸c ng−¬i s¾p bÞ giÕt ®Õn n¬i råi mµ cßn huyªnh hoang . Lóc Êy tõ bµn cña g· thiÕu niªn , b−íc ra mét ng−êi , tay cÇm mét ngän th−¬ng . Y b−íc ®Õn ®øng ®èi diÖn víi g· mÆt ngùa cã bít xanh . C« g¸i tãc bÝnh nãi lín . C« ng©y th¬ nn− kh«ng biÕt s¾p cã mét cuéc giao ®Êu s¾p x¶y ra . - Hai ®èi thñ ®ang gh×m nhau k×a «ng . Coi bé h«m nay thÕ nµo còng cã c¶nh n¸o nhiÖt . Mäi ng−êi trong töu qu¸n dån ¸nh m¾t vÒ g· mÆt ngùa . Th©n thÓ cña g· cao lªu nghªu , kh« dÐt nh− ng−êi bÞnh ho¹n lµm sao ®Êu l¹i " TiÓu B¸ V−¬ng " D−¬ng thõa Tæ . G· mÆt ngùa lÇm l× , h−íng vÒ c« g¸i , nãi mµ lµm nh− ch¼ng thÊy TiÓu B¸ V−¬ng D−¬ng Thõa Tè ®ang ®øng chÒnh Ònh tr−íc mÆt m×nh : - Trong vâ l©m cã nhiÒu h¹ng ng−êi , nh÷ng h¹ng ng−êi nh− thÕ lµm sao xøng lµ ®èi thñ cña ta . Ta chØ d¹y cho c¸c ng−¬i biÕt ®Ó tõ rµy vÒ sau ¨n nãi ph¶i lÔ ®é h¬n chót n÷a . Võa nãi , h¾n võa chÇm chËm quay trë l¹i bµn , thong dong nh− ng−êi v« sù . TiÓu B¸ V−¬ng D−¬ng Thõa Tè vïng hÐt lín : - §øng l¹i , ng−¬i h·y nãi x−m ai lµ kÎ muèn giÕt bän ta ? Ng−êi cã bít xanh n¬i mÆt kh«ng quay ®Çu l¹i , h¾n nãi mét c¸ch th¶n nhiªn : - KÎ muèn giÕt c¸c ng−¬i s¾p ®Õn n¬i råi ®ã . TiÓu B¸ V−¬ng D−¬ng Thõa Tè khi nãi th× ngän th−¬ng trong tay ®· cïng mét lóc nho¸ng lªn vµ ng−êi cã c¸i bít xanh khi nãi còng l¹i nhÝch c¸nh tay lªn , ngän th−¬ng lµm nªn danh phËn cña TiÓu B¸ V−¬ng dÝnh cøng vµo n¸ch cu¶ h¾n nh− bÞ hai thanh s¨ts to kÑp l¹i . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 13. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 13 D−¬ng Thõa Tè dïng toµn lùc , hai tay n¾m c¸n th−¬ng r¸ng søc giËt l¹i , nh−ng cµng r¸ng søc mÆt h¾n cµng ®á nh− giÊc chÝn mµ c©y th−¬ng vÉn cø dÝnh v÷ng trong n¸ch cña ®èi ph−¬ng . D¸ng ®iÖu vµ s¾c diÖn cña TiÓu B¸ V−¬ng b©y giê tr«ng thËt v« cïng th¶m h¹i . Ng−êi bít xanh n¬i mÆt vÉn th¶n nhiªn nh− lóc ban ®Çu : - Tuy ta cho biÕt tr−íc nh− thÕ , nh−ng c¸c ng−¬i kh«ng trèn ®−îc ®©u , cø yªn lÆng ë ®ã mµ chê . Võa døt c©u , h¾n vôt nhÝch tay , c©y th−¬ng sót ra lµm cho D−¬ng Thõa Tè mÊt qu©n b×nh ng· ngöa ra sau nÕu " Thñy Xµ " Hå Mþ kh«ng lÑ tay høng ®ì th× cã lÏ bµn ghÕ còng sÏ theo c¸i ng· cña h¾n mµ ®æ ng· theo lu«n . Vµ khi nh×n l¹i c©y " ThiÕt Th−¬ng " cña TiÓu B¸ V−¬ng , ai nÊy còng kinh hån , c©y th−¬ng s¾t ®· g·y lµm ®«i . Ng−êi cã bít xanh n¬i mÆt tõ tõ ngåi xuèng vµ tõ tõ rãt r−îu nh©m nhi y nh− kh«ng cã chuyÖn g× x¶y ra . TÊt c¶ nh÷ng ng−êi cã mÆt vôt lÇm l× kh«ng nãi , tù nhiªn hä d»n ®−îc c¬n nãng cña TiÓu B¸ V−¬ng , bëi v× hä biÕt ®èi víi ng−êi cã bít xanh n¬i mÆt , cã nãng còng kh«ng lµm g× h¬n ®−îc . Hä ®ang ®o ®¾n −íc l−îng cho kü cµng , nÕu muèn ra tay , Ýt nhÊt hä còng ph¶i kÕt hîp víi nhau tr−íc ®· . TÊt c¶ ®Òu ®ang th¾c m¾c hä ch−a ®o¸n ®−îc ng−êi cã bít xanh n¬i mÆt lµ ai ? B»ng vâ c«ng cña h¾n , tù nhiªn h¾n ph¶i lµ mét vâ l©m cao thñ , nh−ng t¹i sao hä ch−a tõng nhËn biÕt , mµ còng ch−a tõng nghe tiÕng ? Vµ nh÷ng ng−êi "s¾p tíi " ®Ó giÕt nh÷ng tªn mµ h¾n võa kÓ lµ ai ? H¾n víi kÎ ®ã lµ ®ång bän hay lµ ®Þch thñ ? Kh«ng ai b¶o ai , tÊt c¶ cïng ®−a m¾t nh×n ra ngoµi s©n , hä c¶m thÊy cuéc héi h«m nay chõng nh− ®· b¸o hiÖu nh÷ng g× nguy hiÓm l¾m . Vµ nh÷ng chuyÖn s¾p x¶y ra cã dÝnh lÝu g× ®Õn bªn trong tßa trang viÖn cña Lý TÇm Hoan ? Kh«ng khÝ lÆng trang , mét kh«ng khÝ l¹nh lïng dÔ sî .. Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2