intTypePromotion=1

Huyết tâm lệnh - tập 10

Chia sẻ: Thanh Phuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:32

0
98
lượt xem
10
download

Huyết tâm lệnh - tập 10

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'huyết tâm lệnh - tập 10', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Huyết tâm lệnh - tập 10

 1. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 126 håi thø m−êi Th− hÑn gÆp Ng«i nhµ gåm cã n¨m gian . Mét gian lµ phßng kh¸ch , mét gian lµm kho chøa vËt . Gian sau cïng lµ nhµ bÕp , cßn l¹i hai gian ®Òu cã lãt gi−êng n»m . Gian lãt gi−êng n»m cã h¬i lín vµ cã bµn trang ®iÓm . TiÓu Phi chØ vµo ®ã nãi víi Lý TÇm Hoan : - §©y lµ phßng ngñ cña nµng . H¾n chØ gian phßng kÕ bªn nãi lu«n : - Cßn ®©y lµ phßng ngñ cña t«i . C¶ hai gian dän dÑp thËt s¹ch sÏ , cã thÓ nãi kh«ng lµm sao t×m ra ®−îc mét h¹t bôi nµo c¶ . Lý TÇm Hoan lÆng lÏ lµm thinh . B©y giê h¾n míi biÕt TiÓu Phi vµ L©m Tiªn Nhi vÉn cßn h·y ngñ riªng . Hai ng−êi cïng ë chung mét nhµ suèt hai n¨m nay , trong khi TiÓu Phi lµ mét con ng−êi khÝ huyÕt ph−¬ng c−¬ng , mét ng−êi con trai ®ang sung søc . Lý TÇm Hoan chît c¶m thÊy h¬i l¹ lïng vµ h¬i th¸n phôc . TiÓu Phi chît mØm c−êi : - NÕu anh biÕt suèt hai n¨m nay , tèi nµo t«i còng ngñ rÊt sím th× ch¾c anh lÊy lµm l¹ . Lý TÇm Hoan nh−íng m¾t : - Sao ? TiÓu Phi nãi : - Trêi võa chîp tèi th× t«i ®· ngñ råi vµ ngñ th¼ng bon mét giÊc chø kh«ng bao giê thøc dËy gi÷a chõng , ®ªm nµo còng nh− ®ªm nµo . TrÇm ng©m mét gi©y , Lý TÇm Hoan khÏ mØm c−êi : - Sinh ho¹t cã ®iÒu ®é , ¨n ®−îc ngñ ®−îc lµ tèt chø sao . TiÓu Phi nãi : - Suèt hai n¨m nay , ngµy th¸ng cña t«i thËt hÕt søc lµ b×nh tÞnh , cã thÓ nãi trong ®êi t«i ch−a bao giê cã mét gi©y an nhiªn b×nh lÆng nh− thÕ , nµng ... nµng ®èi víi t«i qu¶ thËt lµ tèt . Lý TÇm Hoan c−êi : - ChØ nghe anh nãi kh«ng th«i , t«i còng thÊy cao høng , ph¶i nãi lµ rÊt cao høng th× míi ®óng . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 2. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 127 Tù nhiªn Lý TÇm Hoan muèn cho TiÓu Phi thÊy vÎ miÒn c−ìng cña m×nh vµ ®ét nhiªn h¾n hái : - KiÕm cña anh ®©u ? TiÓu Phi nãi : - T«i ®· kh«ng cßn dïng kiÕm n÷a . B©y giê Lý TÇm Hoa míi thËt sù lµ kinh ng¹c , h¾n hái gÇn nh− l¹c giäng : - Anh kh«ng dïng kiÕm n÷a ? T¹i sao thÕ ? TiÓu Phi nãi : - KiÕm lµ hung khÝ , v¶ l¹i sê tíi nã b¾t t«i ph¶i nhí l¹i nh÷ng chuyÖn ®· qua . Lý TÇm Hoan hái : - Nµng khuyªn anh nh− thÕ ph¶i kh«ng ? TiÓu Phi nãi : - Nµng còng ®· bu«ng bá tÊt c¶ , chóng t«i ®Òu muèn quªn hÕt tÊt c¶ mäi viÖc ®Ó b¾t ®Çu lµm l¹i . Lý TÇm Hoan gËt ®Çu nãi thËt chËm : - Tèt , nh− thÕ lµ tèt , rÊt tèt . H×nh nh− cßn nãi thªm g× n÷a nh−ng tõ trong nhµ tiÕng cña L©m Tiªn Nhi ®· vang lªn : - Thøc nh¾m ®· dän lªn bµn , xin mêi c¸c ngµi vµo ®i chø . *** Thøc ¨n kh«ng nhiÒu nh−ng thËt ngon . L©m Tiªn Nhi lµm thøc ¨n ngon nh− thÕ , thËt lµ mét chuyÖn kh«ng ai ngê tíi . Ngoµi thøc ¨n ra , trªn bµn cã chÐn ®ùng r−îu nh−ng trong chÐn Êy l¹i lµ trµ . L©m Tiªn Nhi c−êi : - §©y lµ vïng s¬n c− m¹c méc , thªm vµo ®ã l¹i v× qu¸ th×nh l×nh kh«ng cã r−îu nªn ®µnh ph¶i thay trµ . Lý TÇm Hoan c−êi : - Còng may lµ t«i cã mang theo b×nh r−îu . Víi lÊy b×nh r−îu ®Ó trªn gãc bµn khi n·y , Lý TÇm Hoan nèc c¹n chÐn trµ vµ nãi víi TiÓu Phi : - Lµm ®i , c¹n chÐn trµ nµy ®i , t«i sÏ rãt r−îu cho anh . TiÓu Phi lµm thinh . L©m Tiªn Nhi mØm c−êi , vÉn víi nô c−êi kh¶ ¸i : - T«i ®· bá r−îu råi . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 3. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 128 Mét lÇn n÷a Lý TÇm Hoan kªu lªn kinh ng¹c : - Bá r−îu ? T¹i sao ? TiÓu Phi lµm thinh , mÆt h¾n kh«ng lé mét vÎ g× . L©m Tiªn Nhi mØm c−êi : - Uèng r−îu nhiÒu kh«ng lîi cho søc kháe , Lý ®¹i ca cã thÊy thÕ kh«ng nhØ ? Lµm thinh mét lóc råi , Lý ®¹i ca míi mØm c−êi : - §óng , uèng r−îu nhiÒu råi sÏ gièng nh− t«i , nÕu t«i cã thÓ sôt l¹i sè tuæi kho¶ng m−êi mÊy hai m−¬i n¨m , nhÊt ®Þnh t«i còng sÏ bá r−îu . TiÓu Phi cói mÆt vµ ¨n c¬m . H×nh nh− h¾n cã g× bøt røt nªn lµm cho l¬ ®·ng , cã lÏ v× thÕ cho nªn h¾n g¾p miÕng thÞt gµ l¹i r¬i xuèng bµn . L©m Tiªn Nhi h¸y yªu : - Xem anh k×a , y nh− lµ mét em nhá kh«ng cÈn thËn chót nµo c¶ . TiÓu Phi lÆng thinh quay ®òa g¾p miÕng thÞt ë trªn bµn . L©m Tiªn Nhi l¹i h¸y yªu mét lÇn n÷a vµ dÞu giäng : - Xem anh k×a , thÞt r¬i d−íi bµn sao l¹i g¾p ¨n ? B»ng mét cö chØ tr×u mÕn , nµng g¾p mét miÕng thÞt kh¸c ®ót vµo tËn miÖng cho TiÓu Phi . *** Thøc ¨n tèi l¹i cßn ngon h¬n thøc ¨n tr−a . Bªn ngoµi trêi ®· nh¸ nhem . Lý TÇm Hoan ngñ trong phßng cña TiÓu Phi cßn TiÓu Phi th× ngñ t¹m ngoµi phßng kh¸ch . L©m Tiªn Nhi tù tay thay nÖm tr¶i gi−êng mµ cßn mang mét bé y phôc s¹ch sÏ th¼ng thím gi¾t trªn ®Òu gi−êng cho TiÓu Phi . Nµng nãi víi TiÓu Phi mµ nãi víi Lý TÇm Hoan : - T«i rÊt thÝch anh mçi ngµy ®Òu thay ¸o s¹ch . Tr−íc giê ngñ , nµng mang vµo mét chËu n−íc cho TiÓu Phi röa mÆt röa tay , chê cho h¾n röa xong , nµng l¹i dïng kh¨n mÞn lau mÆt vµ chµ x¸t hai bªn vµnh tai cña h¾n . Nµng nãi : - Anh h− l¾m , h− nh− em bÐ vËy , röa mÆt kh«ng khi nµo chÞu röa vµnh tai . TiÓu Phi n»m xuèng ngñ , nµng l¹i tù tay ®¾p mÒm cho h¾n cÈn thËn . Nµng ch¨m sãc cho TiÓu Phi cùc kú chu ®¸o , y nh− mét bµ mÑ kü l−ìng s¨n sãc cho mét ®øa con , cßn h¬n n÷a lµ kh¸c . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 4. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 129 Nh− thÕ TiÓu Phi còng ®¸ng gäi lµ h¹nh phóc råi . Nh−ng kh«ng hiÓu t¹i sao , Lý TÇm Hoan bçng c¶m thÊy nghÜ kh«ng ra , h¾n kh«ng hiÓu trong c¸i sinh ho¹t nh− thÕ , TiÓu Phi cã qu¸ h¹nh phóc hay thèng khæ ? TiÕng " anh " tr×u mÕn tõ cöa miÖng cña L©m Tiªn Nhi lµm cho Lý TÇm Hoan nghe ín l¹nh , h¾n nghÜ trong ®êi nÕu cã bao nhiªu ®µn «ng cã lÏ nµng còng cã thÓ dïng c¸i tiÕng tr×u mÕn nh− thÕ c¶ . Míi håi h«m nay , chÝnh h¾n ®· nh×n tËn m¾t c¸i " tr×u mÕn " Êy cña nµng ®èi víi Th−îng Quan Phi , b©y giê l¹i thÊy th¸i ®é Êy cña nµng ®èi víi TiÓu Phi lµm cho Lý TÇm Hoan b¾t buån n«n . ThËt b©y giê Lý TÇm Hoan kh«ng biÕt nªn c−êi hay nªn c¨m hËn . Bªn ngoµi h¬i thë trÇm trÇm , TiÓu Phi qu¶ nhiªn vïi ®Çu ngñ say nh− chÕt . Lý TÇm Hoan th× kh«ng cã ®−îc c¸i ph−íc lín nh− thÕ tõ b¾t ®Çu qu¸ tuæi lªn ba , h¾n kh«ng bao giê lªn gi−êng n»m sím ®−îc , cã giÕt h¾n còng chÞu chø kh«ng tµi nµo ngñ sím . Trong phßng L©m Tiªn Nhi v¾ng lÆng nh− têi , h×nh nh− nµng còng ®· ngñ råi . Lý TÇm Hoan kho¸t ¸o ngoµi ra ngoµi , h¾n muèn nãi chuyÖn víi TiÓu Phi trong khi ch−a ngñ ®−îc . Ngñ TiÓu Phi ngñ qu¸ nªn x« l¾c c¸ch nµo còng tr¬ nh− khóc gç . Nh×n h¾n n»m ngñ cã c¶m t−ëng nh− mét con heo mµ con heo cßn cã c¶m gi¸c nh¹y h¬n TiÓu Phi lóc bÊy giê . Lý TÇm Hoan ®øng lÆng trªn ®Çu gi−êng TiÓu Phi , h¾n trÇm ng©m vµ ®ét nhiªn sù giËn d÷ trµn lªn s¾c mÆt . " Tèi ®Õn lµ t«i ngñ mét giÊc th¼ng bon tíi s¸ng chø kh«ng cã ®ªm nµo tØnh dËy nöa chõng " . Lý TÇm Hoan nhí l¹i c©u nãi cña TiÓu Phi vµ h¾n còng nhí l¹i b÷a c¬m tèi võa råi . Tr−íc khi ¨n c¬m , L©m Tiªn Nhi mang ra cho TiÓu Phi vµ Lý TÇm Hoan mçi ng−êi mét chÐn canh , canh nÇu x−¬ng heo víi m¨ng non thËt ngon , thËt mÒm . TiÓu Phi uèng n−íc canh thËt nhiÒu vµ L©m Tiªn Nhi còng Ðp Lý TÇm Hoan uèng n−íc canh , nµng tù khen r»ng canh ngät l¾m . Tuy kh«ng ghÐt canh nh−ng Lý TÇm Hoan vèn kh«ng −a canh m¨ng , h¾n vÉn b−ng chÐn canh trªn tay , h¾n kh«ng bao giê muèn tõ chèi lßng tèt cña ng−êi . Kh«ng muèn tõ chèi nh−ng chê cho L©m Tiªn Nhi bËn xuèng bÕp lÊy c¬m , Lý TÇm Hoan trót hÕt chÐn canh cña m×nh vµo chÐn canh cña TiÓu Phi vµ TiÓu Phi hóp mét c¸ch ngon lµnh . H¾n cßn nhí khi L©m Tiªn Nhi trë lªn thÊy chÐn canh cña h¾n ®· c¹n th× nµng c−êi cµng thËt ngät . §øng s÷ng trªn ®Çu g−êng cña TiÓu Phi , mÆt Lý TÇm Hoan r¾n l¹i mét c¸ch dÔ sî . Nµng ®· bá chÊt thuèc g× vµo chÐn canh ®ã ? Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 5. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 130 Mäi tèi ®Òu cã mét chÐn canh ngon , th¶o nµo TiÓu Phi kh«ng ®¸nh mét giÊc th¼ng bon tíi s¸ng kh«ng hÒ tØnh giÊc gi÷a chõng ? Vµ TiÓu Phi ngñ nh− thÕ th× nµng sÏ lµm bÊt cø chuyÖn g× kinh thiªn ®éng ®Þa nµo , h¾n lµm sao biÕt ®−îc ? Nh−ng t¹i lµm sao nµng kh«ng bá ®éc d−îc mµ l¹i chØ bá thuèc mª ? Tuy nhiªn nµng kh«ng ph¶i víi môc ®Ých giÕt ng−êi , TiÓu Phi h·y cßn gi¸ trÞ cho nµng lîi dông . MÆt cña Lý TÇm Hoan b¾n ra nh÷ng tia giËn d÷ vµ h¾n vôt quay m×nh vµ ®Ëp m¹nh vµo cöa phßng cña L©m Tiªn Nhi . Cöa phßng ®ãng kÝn kh«ng mét tiÕng tr¶ lêi . Trong ®êi cña Lý TÇm Hoan ch−a bao hÒ ®Ëp cöa mét ai mµ h¾n tuyÖt nhiªn kh«ng bao giê cã ý lµm thÕ . Nh−ng b©y giê th× kh¸c . Trong phßng qu¶ nhiªn kh«ng cã L©m Tiªn Nhi , kh«ng biÕt nµng ®· ®i ®©u trong khi cöa sæ vµ cöa chÝnh gµi then bªn trong . *** ¸nh ®Ìn tr−íc ng«i lÇu vÉn h¾t ra nh÷ng cöa sæ déi öng mµu hång . LÇn tr−íc , tõ ng«i nhµ nµy ®Õn nhµ TiÓu Phi , Lý TÇm Hoan ®i thËt l©u , gÇn hÕt trän nöa ®ªm nh−ng lÇn nµy tõ nhµ TiÓu Phi ®Õ ng«i lÇu h¾n ®i nhanh nh− chíp . LÇn nµy h¾n ®o¸n ®óng lµ L©m Tiªn Nhi ®ang cã mÆt n¬i lÇu ®ã . Cßn ®ang suy nghi cã nªn hay kh«ng nªn kh«ng nªn x«ng vµo th× cöa lÇu vôt më ra . Lý TÇm Hoan thÊy mét ng−êi l¸ch m×nh ra y nh− Th−îng Quan Phi håi tèi h«m qua , nghÜa lµ trong tinh thÇn khoan kho¸i tho¶ m·n nh−ng d¸ng s¾c vÉn cã chiÒu mÖt nhäc . Vµ còng y nh− tèi h«m qua , mét bµn tay tõ trong dã lã ra ®Ó tiÔn ng−êi ®i víi ®éng t¸c cã nhiÒu l−u luyÕn . Lý TÇm Hoan lµ mét con ng−êi rÊt Ýt hay kinh ng¹c nh−ng b©y giê th× m¾t h¾n ph¶i trßn xoe , ¸nh s¸ng tõ trong h¾t ra lµm cho h¾n nhËn râ ng−êi ®µn «ng Êy lµ Qu¸ch Tung D−¬ng . Tõng b−íc mét Qu¸ch Tung D−¬ng chÇm chËm xuèng lÇu , kh¸c h¬n Th−îng Quan Phi , h¾n ®i lu«n chø khong quay ®Çu nh×n l¹i . Cöa lÇu khÐp l¹i thËt mau . T×nh h×nh kh«ng kh¸c ®ªm qua lµ mÊy . Lý TÇm Hoan chît thë dµi . Ngoµi Th−îng Quan Phi vµ Qu¸ch Tung D−¬ng ra , cßn bao nhiªu ng−êi ®µn «ng n÷a ®· cã mÆt n¬i ng«i lÇu Êy ? Ng«i lÇu nhá nµy ®¸ng gäi lµ Thiªn §µng hay §Þa Ngôc ? Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 6. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 131 Ch¼ng nh÷ng ®au buån mµ Lý TÇm Hoan cßn phÉn né , h¾n ®au buån cho TiÓu Phi mµ còng phÉn né thay cho TiÓu Phi . Mét sù phÉn né mµ trong ®êi cña Lý TÇm Hoan ch−a tõng cã bao giê . Võa råi thiÕu chót n÷a h¾n ®· x«ng lªn v¹c trÇn mÆt n¹ cña L©m Tiªn Nhi nh−ng h¾n kÞp d»n . Dï g× Qu¸ch Tung D−¬ng víi h¾n còng b»ng h÷u , nhÊt lµ h¾n còng ®−êng ®−êng mét g· ®µn «ng . H¾n kh«ng muèn Qu¸ch Tung D−¬ng khã chÞu . Qu¸ch Tung D−¬ng ngöa mÆt nh×n trêi hÝt mét h¬i dµi vµ b−íc ch©n h¾n mau dÇn nh−ng chØ kh«ng h¬n hai b−íc , h¾n vôt quay ph¾t l¹i qu¸t lªn : - Ai ? Tung D−¬ng ThiÕt KiÕm qu¶ kh«ng thÑn lµ ®−¬ng kim tuyÖt ®Ønh cao thñ ch¼ng nh÷ng c¶nh gi¸c cao mµ ph¶n øng còng thËt nhanh . Th−îng Quan Phi kh«ng thÓ so víi h¾n . BÊt luËn tõ n¬i ®©u ®i ra , ®Çu ãc h¾n vÉn tØnh t¸o l¹ th−êng nh−ng h¾n thËt kh«ng ngê ng−êi mµ h¾n võa ph¸t gi¸c l¹i lµ Lý TÇm Hoan . *** Tõ ng«i lÇu nhá Êy ®Õn Qu¸n r−îu ChiÒu kh«ng xa lµ mÊy , hai ng−êi däc ®−êng nãi chuyÖn kh«ng nhiÒu vµ còng kh«ng nãi nh÷ng ®iÒu chÝnh ®¸ng n»m trong hä . Nh−ng nh÷ng ®iÒu Êy kh«ng sím th× muén cuèi cïng còng ph¶i nãi ra . Töu ®iÕm ®· ®ãng cöa råi nh−ng trªn ®êi nµy kh«ng cã cöa nµo cã thÓ ng¨n ®−îc hä , hä ®· ®Ó l¹i mét ®Ünh b¹c trªn quµy tiÒn vµ rinh chÐ r−îu lªn nãc nhµ ngåi uèng . Lý TÇm Hoan ®· uèng r−îu thËt nhiÒu , tõ gi÷a s¶nh ®−êng víi m©m cao cç ®Çy thÞnh so¹n ®Õn hãc bÕp tèi t¨m víi chÐn r−îu khan nh−ng h¾n ch−a thËt ngåi trªn nãc nhµ uèng r−îu bao giê . Vµ h¾n chît nhËn ra n¬i nµy uèng r−îu thËt lµ hÊp dÉn . B©y giê th× chÐ r−îu ®· v¬i non nöa . Qu¸ch Tung D−¬ng ®· uèng vµo kh«ng Ýt . Cã mét ng−êi b¹n r−îu ngåi gÇn nh− Lý TÇm Hoan , cã tr¨ng trong sao s¸ng bÊt luËn ng−êi nµo còng cã thÓ uèng h¬n møc b×nh th−êng gÊp béi . Huèng chi , b×nh th−êng töu l−îng cña Qu¸ch Tung D−¬ng còng ®· h¬n ng−êi . Cã nhiÒu chuyÖn còng cÇn r−îu vµo h¬i nhiÒu råi míi tiÖn nãi ra . Vµ Qu¸ch Tung D−¬ng nãi tr−íc : - Anh ... tù nhiªn anh biÕt t«i ®Õn ng«i lÇu ®ã lµm g× råi chø ? Lý TÇm Hoan c−êi : - T«i biÕt anh lµ mét ng−êi ®µn «ng còng nh− t«i . Qu¸ch Tung D−¬ng nãi : Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 7. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 132 - Vµ tù nhiªn anh còng biÕt ng−êi trªn ng«i lÇu ®ã lµ ai råi chø ? Lý TÇm Hoan gËt ®Çu : - Tù nhiªn . Qu¸ch Tung D−¬ng vôt nãi nhanh : - T«i ... t«i còng Ýt hay ®Õn ®ã l¾m . Lý TÇm Hoan nhÊp nh¸p r−îu : - Sao ? Qu¸ch Tung D−¬ng nãi : - ChÜ nh÷ng nµo t©m t×nh kh«ng ®−îc tho¶i m¸i l¾m th× t«i míi ®Õn t×m nµng . Lý TÇm Hoan lµm thinh gËt ®Çu . H¾n rÊt th«ng c¶m víi t©m t×nh cña Qu¸ch Tung D−¬ng , h¾n còng biÕt t©m t×nh cña mét ng−êi bÞ b¹i . Qu¸ch Tung D−¬ng nãi : - T«i còng biÕt kh¸ nhiÒu phô n÷ nh−ng chØ cã nµng lµm cho t«i tho¶ m·n . Lý TÇm Hoan trÇm ng©m vµ h¬i chÇm chËm : - Anh cã bªst nµng lµ mét ng−ßi ®µn bµ nh− thÕ nµo kh«ng ? Uèng xong mét híp r−îu , Qu¸ch Tung D−¬ng míi tr¶ lêi : - T«i biÕt nµng còng ®· kh¸ l©u , còng nh− nh÷ng h¹ng sang kh¸c , chØ cã ®¾c h¬n nhiÒu vµ ®Æc biÖt h¬n nhiÒu . Lý TÇm Hoan hái : - Nµng dèi víi anh ra sao ? Qu¸ch Tung D−¬ng c−êi : - Nµng ®èi víi t«i µ ? C¸i h¹ng ®µn bµ nh− thÕ ®èi víi bÊt cø mét ng−êi dµn «ng nµo còng y mét kiÓu gi¸ trÞ ë chç lµ xem ng−êi ®µn «ng cã bÞ nµng lîi dông ®−îc hay kh«ng th«i . Lý TÇm Hoan nh−íng m¾t ; - Anh còng biÕt nµng ®ang lîi dông anh n÷a sao ? Qu¸ch Tung D−¬ng l¹i c−êi ; - Tù nhiªn lµ biÕt chø sao kh«ng ? ThÕ nh−ng t«i kh«ng bao giê l−u ý ®Õn chuyÖn ®ã bëi v× t«i còng lîi dông nµng ,chØ cµn nµng ®em l¹i cho t«i nh÷ng g× lóc t«i cÇn thiÕt th× tr¶ l¹i chót c«ng lao t«i còng ch¼ng mµng . Lý TÇm Hoan chÇm chËm gËt ®Çu vµ chËn nãi : - §ã lµ chuyÖn c«ng b»ng gi÷a anh vµ nµng nÕu cã h¹i cho ng−êi kh¸c th× anh còng kh«ng l−u ý ®Õn n÷a hay sao ? Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 8. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 133 Qu¸ch Tung D−¬ng ®Æt nhanh chÐn xuèng : - Cã h¹i ®Õn ai ? Lý TÇm Hoan nãi : - Tù nhiªn lµ ng−êi ®· qu¸ yªu nµng . Qu¸ch Tung D−¬ng thë ra : - NhiÒu lóc t«i thËt kh«ng hiÓu ®µn bµ t¹i sao hä lµm nh÷ng chuyÖn th−¬ng h¹i ®Õn ng−êi yªu cña hä . Lý TÇm Hoan c−êi : - Cã thÓ chØ lµm th−¬ng h¹i ®Õn ng−êi yªu cña hä kh«ng th«i , chø nÕu kh«ng yªu hä th× hä lµm sao th−¬ng h¹i ®−îc ? Bëi v× ng−êi kh«ng yªu hä th× dÇu hä cã lµm g× còng ch¼ng ai ph¶i bËn t©m . Qu¸ch Tung D−¬ng mØm c−êi ; - H×nh nh− anh hiÓu ®µn bµ qu¸ nhØ ? Lý TÇm Hoan nãi : - Trªn ®êi nµy kh«ng cã mét ng−êi nµo d¸m b¶o r»ng m×nh hiÓu ®µn bµ , nÕu cã ai b¹o miÖng nhËn nh− thÕ th× nhÊt ®Þnh ng−êi ®ã khæ h¬n nh÷ng ng−êi kh¸c . TrÇm ng©m mét lóc , Qu¸ch Tung D−¬ng vôt hái : - TiÓu Phi cã qu¶ thËt ®· qu¸ yªu nµng kh«ng nhØ ? Lý TÇm Hoan gËt ®Çu : - ThËt qu¶ nh− thÕ . Qu¸ch Tung D−¬ng nãi ; - T«i biÕt nµng lµ b»ng h÷u cña TiÓu Phi vµ TiÓu Phi lµ b»ng h÷u cña anh . Lý TÇm Hoan kho¸t tay : - Anh kh«ng cÇn ph¶i thanh minh , t«i kh«ng tr¸ch anh mét chót nµo c¶ . L¹i trÇm ng©m mét chót n÷a , Qu¸ch Tung D−¬ng hái : - HiÖn t¹i TiÓu Phi vÉn cßn ë chung víi L©m Tiªn Nhi chø ? Lý TÇm Hoan gËt ®Çu : - VÉn ë chung . H¾n thë dµi vµ nãi tiÕp : - H¾n yªu nµng tÑ nhiªn lµ ph¶i h¬n anh nh−ng mèi quan hÖ gi÷a nam n÷ gi÷a nµng vµ h¾n th× l¹i khoong b»ng anh ®èi víi nµng . Qu¸ch Tung D−¬ng ng¹c nhiªn : - Ch¼ng lÏ nµng ®· kh«ng cïng h¾n . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 9. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 134 Lý TÇm Hoan g−îng c−êi : - BÊt luËn víi ai còng ®−îc nh−ng ®èi víi h¾n th× kh«ng . Qu¸ch Tung D−¬ng cµng ng¹c nhiªn h¬n n÷a : - T¹i sao thÕ ? Lý TÇm Hoan nãi : - Bëi v× h¸n rÊt t«n kÝnh nµng , h¾n kh«ng muèn lµm chuyÖn g−îng g¹o , d−íi con m¾t h¾n , nµng lµ " th¸nh n÷ " vµ nµng tù nhiªn nµng muèn h¾n gi÷ nguyªn thÇn t−îng cña nµng nh− thÕ . Hä Lý c−êi chua ch¸t vµ tiÕp lêi : - ThËt ra th× ®µn bµ sinh ra vèn ®Ó ®−îc yªu chø kh«ng ph¶i ®Ó cho ng−êi t«n kÝnh , ng−êi ®µn «ng nÕu ®i t«n kÝnh mét ng−ßi ®µn bµ kh«ng ®¸ng t«n kÝnh th× ng−êi ®µn «ng Êy ®· chu«cs khæ cho m×nh . Qu¸ch Tung D−¬ng cau mÆt : - ThÕ t¹i sao anh kh«ng cho h¾n biÕt ? Lý TÇm Hoan thë ra : - Dï t«i cã nãi h¾n còng kh«ng tin . Ng−ßi ®µn «ng mét khi ®· qu¸ yªu ng−êi ®µn bµ nµo råi cho dÇu m¾t cßn s¸ng còng kÓ nh− mï , tai cßn thÝnh còng kÓ nh− ®iÕc , con ng−êi cã th«ng minh c¸ch mÊy còng kÓ nh− ngu d¹i . TrÇm ng©m mét lóc ,Qu¸ch Tung D−¬ng l¹i hái : - Anh muèn t«i nãi cho h¾n biÕt ? Lý TÇm Hoan lé vÎ buån buån : - H¾n lµ mét thanh niªn cã tiÒn ®å rùc rì mµ l¹i lµ ng−êi b¹n th©n thiÕt cña t«i . T«i kh«ng ®µnh thÊy cuéc ®êi cña h¾n bÞ huû diÖt bëi mét ng−êi ®µn bµ d©m lo¹n . Qu¸ch Tung D−¬ng im lÆng : - B×nh sinh t«i ch−a hÒ nhê v¶ mét ai nh−ng b©y giê ... Qu¸ch Tung D−¬ng ng¾t lêi : - Nh−ng ... biÕt t«i nãi h¾n cã tin kh«ng ? Lý TÇm Hoan nãi : - Ýt nhÊt c¸i quan hÖ gi÷a anh vµ nµng còng lµm cho nµng kh«ng sao phñ nhËn . Qu¸ch Tung D−¬ng ®øng ph¨t lªn : - V©ng t«i ®i víi anh . Lý TÇm Hoan n¾m chÆt tay Qu¸ch Tung D−¬ng víi tÊt c¶ ch©n thµnh c¶m kÝch : - Râ rµng t«i ®· kh«ng nh×n lÇm anh chót nµo c¶ . T«i tin r»ng anh vµ TiÓu Phi còng sÏ lµ ®«i b¹n tèt mµ ®ã lµ chuyÖn mµ t«i h»ng mong −íc . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 10. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 135 Qu¸ch Tung D−¬ng mÝm miÖng thë dµi : - §−îc mét ng−êi xøng ®¸ng lµ b¹n ch¼ng h¹n nh− TiÓu Phi cã mét ng−êi b¹n nh− anh còng ®ñ ®Ó tho¶ m·n mét ®êi råi . *** Gian nhµ kh«ng mét bãng ng−êi . ChiÕc gi−êng cña TiÓu Phi vÉn cßn y ch¨n nÖm , nhµ bÕp vÉn cßn nh÷ng thøc ¨n håi tèi nh−ng c¸i nåi nÊu canh th× kh«ng cßn mét chót cÆn nµo , chiÕc nåi ®−îc röa thËt lµ s¹ch sÏ nh− kh«ng muèn l−u l¹i vÕt tÝch . Phßng ngñ cña L©m Tiªn Nhi ®å ®¹c h·y cßn nguyªn vÑn tr−íc mµn , h·y cßn l−u l¹c theo giã chøng tá kh«ng cã mét sù thu dän nµo c¶ . Phßng cña TiÓu Phi kh«ng mét vËt g× di ®éng , nh÷ng vËt dông cña h¾n vÉn n»m y chç có , lu«n c¶ bé quÇn ¸o dµnh ®Ó thay buæi s¸ng còng h·y cßn m¾c ë ®Çu gi−êng. Nh−ng ng−êi th× ®· kh«ng cßn , kh«ng cßn cã mét ai . Chøng tá hä ra ®i rÊt gÊp , ®i mµ kh«ng kÞp thu dän mét lóc nµo. Ra ®i kh«ng mét lêi tõ gi· , Lý TÇm Hoan kh«ng tin TiÓu Phi l¹i lµm nh− thÕ vµ h¾n vôt khom m×nh ho sÆc sôa . Qu¸ch Tung D−¬ng chÊp tay sau ®Ýt ®øng nh×n h¾n lµm thinh . Chê cho Lý TÇm Hoan hÕt c¬n ho , Qu¸ch Tung D−¬ng míi nãi : - Anh bµo TiÓu Phi lµ ng−êi b¹n th©n nhÊt cña anh ? Lý TÇm Hoan gËt ®Çu : - §óng . Qu¸ch Tung D−¬ng mÝm miÖng : - ThÕ mµ h¾n ®i anh l¹i ch¼ng hÒ hay . LÆng im mét lóc , Lý TÇm Hoan g−îng mØm c−êi : - Cã lÏ ... h¾n ®· gÆp chuyÖn ngoµi ý muèn , còng cã lÏ ... Qu¸ch Tung D−¬ng nãi nhanh : - Còng cã lÏ h¾n nghe lêi ng−ßi ®µn bµ Êy nhiÒu h¬n . Kh«ng ®Ó Lý TÇm Hoan nãi , Qu¸ch Tung D−¬ng hái lu«n ; - Kh«ng biÕt hä ®· ë ®©y bao l©u råi nhØ ? Lý TÇm Hoan nãi : - Cã lÏ ®· hai n¨m . Qu¸ch Tung D−¬ng nãi : - Hai n¨m vÒ tr−íc , nµng hÑn víi t«i ®Ðn c¸i tiÓu l©u Êy råi , n¬i nµy cã thÓ lµ sµo huyÖt cña c« ta ®· l©u l¾m råi còng nªn . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 11. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 136 Lý TÇm Hoan c−êi : - Mét con thá kh«ng ngoan lu«n cã ba hang ng¸ch , sµo huyÖt cña nµng kh«ng chØ riªng mét n¬i nµy . Qu¸ch Tung D−¬ng thë dµi : - ChØ tiÕc lµ t«i chØ biÕt cã ë ®©y th«i . Lý TÇm Hoan kh«ng nãi , h¾n chÇm chËm b−íc vµo phßng cña L©m Tiªn Nhi . Trong phßng chØ cã mét c¸i gi−êng , mét c¸i tñ vµ mét c¸i bµn . Mµn b»ng mét thø v¶i xanh lît , chiÕc nÖm nh¨m nhóm nhiÒu n¬i nh− lµ ®ªm råi qu¶ thËt cã ng−êi n»m , tù nhiªn nµng cè t¹o ra nh− thÕ cèt ®Ó cho TiÓu Phi thÊy vµ tin nh− thÕ . Trong tñ , quÇn ¸o kh«ng nhiÒu vµ nh÷ng c¸i cã níi ®©y ®Òu rÊt ®¬n b¹c , trªn bµn kh«ng cã phÊn s¸p , tù nhiªn tiÓu l©u míi ®óng lµ chç trang ®iÓm cña nµng vµ còng chÝnh n¬i Êy míi chøa rÊt nhiÒu xiªm y léng lÉy . TÊt c¶ nh÷ng vËt dông trong phßng ®Òu ®−îc Lý TÇm Hoan xem, xÐt cÈn thËn nh−ng ®ã chØ lµ nh÷ng vËt dông tÇm th−êng kh«ng cã g× ®Ó cho h¾n t×m ra . Qu¸ch Tung D−¬ng nãi : - Lóc t«i ra ®i , nµng h·y cßn ë n¬i tiÓu l©u , b©y giê th× nµng ®· vÒ ®©y l©u råi mµ l¹i mang c¶ TiÓu Phi ®i , thÕ mµ trªn ®−êng m×nh l¹i kh«ng ph¸t hiÖn ®−îc tung tÝch cña nµng . Lý TÇm Hoan trÇm ng©m : - §ã lµ t¹i v× nµng ®i b»ng mét con ®−êng kh¸c . Qu¸ch Tung D−¬ng nh−íng m¾t : - §i b»ng con ®−êng kh¸c ? PhÝa t©y lµ c¶ mét gi¶i nói hiÓm trë , ch¼ng lÏ cßn cã mét con ®−êng . Lý TÇm Hoan nãi : - Kh«ng ph¶i ®i vßng bªn s−ên nói mµ cã lÏ trong lßng nói . H¾n vôt hÊt tung chiÕc gi−êng , qu¶ nhiªn ë d−íi gi−êng cã mét c¸i hang , kh«ng ph¶i lµ hang mµ cöa miÖng ®Þa ®¹o . *** §Þa ®¹o xuyªn trong lßng nói . B−íc xuèng ®Þa ®¹o , Lý TÇm Hoan biÕt ngay nã sÏ trë vÒ ng«i tiÓu l©u . Qu¸ch Tung D−¬ng nãi : - Lý huynh biÕt ®Þa ®¹o nµy sÏ træ ra ®©u kh«ng ? Lý TÇm Hoan nãi : - D−íi chiÕc gi−êng ë ng«i tiÓu l©u . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 12. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 137 Qu¸ch Tung D−¬ng khÏ gËt ®Çu : - T«i còng nghÜ nh− thÕ . H¾n c−êi nh¹t vµ nãi tiÕp : - Xuèng mét c¸i gi−êng råi l¹i lªn mét c¸i gi−êng , nµng lµm viÖc rÊt Ýt l·ng phÝ thêi gian . Lý TÇm Hoan nãi : - ¦íc hÑn cña nµng qu¸ bËn rén thµnh ra ph¶i cã ph−¬ng ph¸p ®Ó tiÕt kiÖm thêi gian chø . Qu¸ch Tung D−¬ng h¬i ®á mÆt , tuy h¾n thõa biÕt chuyÖn nh− thÕ nµo råi nh−ng khi cã ng−êi nãi th¼ng ra nh− thÕ khiÕn h¾n h¬i khã chÞu . §µn «ng th−êng hay chª ®µn bµ hÑp hßi , kú thËt th× dµn «ng cã khi cßn hÑp hßi h¬i vµ chuyÖn tù t− tù lîi cßn nhiÒu h¬n n÷a . Cho dÇu hä cã mét v¹n ®µn bµ nh−ng hä vÉn mong mét v¹n ng−êi ®µn bµ Êy chØ biÕt cã mçi mét m×nh hä mµ th«i vµ cho dÇu hä kh«ng thÝch mét ng−êi ®µn bµ nµo ®ã , hä còng muèn ng−êi ®µn bµ ®ã chØ thuéc vÒ m×nh . *** §¹i ®¹o tù nhiªn kh«ng dµi l¾m . Chç træ cña ®Þa ®¹o tù nhiªn qu¶ ®óng lµ d−íi gi−êng ngñ n¬i tiªu l©u . C¸i gi−êng nµy so víi c¸i gi−êng ë nhµ TiÓu Phi ®Ñp ®Ï h¬n nhiÒu , mµn tr−íng thªu h×nh sÆc sì . NÖm tr¶i gi−êng nh×n lªn nh−ng ®èng m©y , thËt dµy thËt m−ít .BÊt cø ai võa n»m lªn lµ cã ngay c¶m t−ëng nh− m×nh lóc xuèng lÇn lÇn . L©m Tiªn Nhi tù nhiªn kh«ng cã ë n¬i ®©y , trong ng«i lÇu chØ cã c« g¸i ¸o hång. Nµng ngåi n¬i bµn trang ®Øm ch¨m chØ thªu hoa , kh«ng nµng ®ang thªu mét cÆp " Oan ¦¬ng HÝ Thuû " , ngµ thªu trªn chiÕc ¸o gèi . H×nh thªu thËt phï hîp víi kh«ng khÝ ë ®©y . Qu¸ch Tung D−¬ng vµ Lý TÇm Hoan b−íc vµo , hä ra cöa sæ råi vßng ng· tr−íc , c« g¸i ¸o hång kh«ng cã vÎ g× kinh ng¹c . Y nh− nµng thõa biÕt hä sÏ ®Õn ®©y . Nµng chØ ch¨m chó nh×n b»ng ®«i m¾t vµ nãi thËt duyªn : - Nh− vËy th× c¸c h¹ ®· tõng quen biÕt víi nhau ? Qu¸ch Tung D−¬ng trÇm giäng : - N¬i ®©y chØ cßn l¹i mçi m×nh c« ph¶i kh«ng ? C« g¸i ¸o hång nhÕch nhÕch m«i : Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 13. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 138 - Lµm g× mµ d¸ng ®iÖu hung h·n ®Õn thÕ ? Mçi lÇn «ng ®Õn ®©y , t«i lo gi¨ng mµn tr¶i nÖm , tÊt c¶ nh÷ng g× còng dÒu do tay t«i phôc dÞch , ch¼ng lÏ «ng l¹i sím quªn ®Õn thÕ µ ? Qu¸ch Tung D−¬ng lµm thinh . Tia m¾t cña c« g¸i ¸o hång liÕc vÒ phÝa Lý TÇm Hoan : - ¤ng cã ph¶i lµ Lý Th¸m Hoa kh«ng ? Lý TÇm Hoan gËt ®Çu : - Ph¶i . C« g¸i ¸o hång gÆn l¹i : - ¤ng lµ TiÓu Lý Phi §ao Lý TÇm Hoan ? Lý TÇm Hoan c−êi nhÑ : - C« kh«ng tin µ ? C« g¸i ¸o hång thë ra : - Kh«ng ph¶i t«i kh«ng tin , chØ cã ®iÒu t«i kh«ng thËt ngê ? Lý TÇm Hoan hái l¹i : - Kh«ng ngê chuyÖn chi ? C« g¸i nãi thËt chËm r·i : - Thiªn h¹ ®Òu nãi Lý TÇm Hoan ch¼ng nh÷ng vâ c«ng cao , con ng−êi l¹i th«ng minh tµi trÝ nh−ng t«i kh«ng ngê kÎ næi danh nh− thÕ mµ l¹i vÉn bÞ ng−êi lõa , còng vÉn m¾c bÉy thiªn h¹ nh− th−êng . Nµng h¸y h¸y m¾t vµ nãi tiÕp : - LÇn tr−íc t«i ®· lõa «ng , thËt t×nh t«i còng thÊy hÕt søc lµ kh«ng ph¶i . Lý TÇm Hoan mØm c−êi : - Kh«ng cã chi . Th× t×nh cê bÞ mét c« g¸i ®¸nh lõa ®óng lµ chuyÖn v« cïng thÝch thó , sau khi bÞ c« lõa t«i c¶m thÊy m×nh trÎ l¹i kh¸ nhiÒu . C« g¸i ¸o hång nh×n ch¨m ch¨m vµo Lý TÇm Hoan , h×nh nh− c« ta lÇn lÇn c¶m thÊy ng−êi nµy cã nhiÒu ®iÓm ngé ngé , cã nhiÒu nÐt duyªn d¸ng dÔ gÇn , con ng−êi nh− thÕ qu¶ lµ con ng−êi Ýt cã , hay ®óng h¬n lµ con ng−êi mµ c« ta ch−a tõng thÊy . Vµ nµng në nô c−êi thËt ®Ñp : - T«i xem «ng cho dï kh«ng bÞ t«i lõa th× còng vÉn trÎ rÊt nhiÒu , nÕu bÞ t«i lõa thªm vµi lÇn n÷a th× e r»ng còng sÏ trë thµnh cËu bÐ còng nªn . Lý TÇm Hoan nãi mét c¸ch tØnh kh« : - LÇn sau th× t«i cÈn thËn h¬n chø mét cËu bÐ bèn m−¬i th× sî ng−êi ra sÏ gäi lµ yªu qu¸i . C« g¸i ¸o hång sÆc c−êi : Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 14. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 139 - Nh−ng «ng cø yªn lßng , lÇn tr−íc t«i lõa «ng v× «ng lµ ng−êi l¹ , mÑ t«i ®· nãi víi t«i tõ nhá lµ mu«n ngµn lÇn còng ®õng nãi thËt víi mét ng−êi l¹ nµo , nÕu kh«ng th× lËp tøc bÞ hä xá mòi dÉn ®i . Lý TÇm Hoan hái : - ThÕ cßn b©y giê th× sao ? C« g¸i ¸o hång nghiªng mÆt : - B©y giê th× chóng ta ®· biÕt nhau , tù nhiªn t«i sÏ ch¼ng bao giê lõa «ng n÷a . Lý TÇm Hoan gËt ®Çu : - ThÕ th× xin hái c« , c« cã thÊy ai ®· míi tõ ®©y ®i ra kh«ng ? C« g¸i l¾c ®Çu : - Kh«ng . Nµng l¹i h¸y h¸y m¾t : - Nh−ng t«i l¹i thÊy cã ng−êi tõ ngoµi ®i vµo . Lý TÇm Hoan hái : - Ai ? C« g¸i ¸o hång ®¸p : - Lµ mét ng−êi ®µn «ng mµ t«i kh«ng hÒ quen biÕt . Nµng c−êi c−êi vµ nãi lu«n : - Trõ «ng ra t«i Ýt quen víi ®µn «ng l¾m . Lý TÇm Hoan nh− kh«ng ®Ó ý ®Õn chiÒu s©u cña c©u nãi Êy , h¾n chØ hái : - Ng−êi ®ã ®Õn ®©y lµm g× : C« g¸i ¸o hång nãi : - Ng−êi Êy hung h·n l¾m , h¾n cã r©u , mÆt cã mét sÑo dµi , võa b−íc vµo lµ hái t«i ngay :" C« biÕt Lý TÇm Hoan kh«ng ? " " Lý TÇm Hoan cã ®Õn ®©y kh«ng ? " . Lý TÇm Hoan c−êi v× c¸i d¸ng nh¸y giäng hung h·n cña c« g¸i vµ h¾n hái c« ta : - Råi c« tr¶ lêi nh− thÕ nµo ? C« g¸i ¸o hång nãi : - Bëi v× t«i ch−a biÕt «ng nªn t«i kiÕm chuyÖn lõa h¾n , t«i nãi :" BiÕt chø sao kh«ng , Lý TÇm Hoan sÏ ®Õn b©y giê " . Lý TÇm Hoan bËt c−êi v× c¸ch nãi lõa mµd thµnh ra thËt cña c« g¸i vµ h¾n hái c« ta : - Ng−êi Êy nãi sao ? C« g¸i ¸o hång chíp m¾t : Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 15. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 140 - H¾n giao cho t«i mét phong th¬ , b¶o t«i ph¶i chuyÓn l¹i cho «ng , h¾n cßn dÆn ph¶i trao tËn tay «ng . Lý TÇm Hoan hái : - Råi c« nhËn ? C« g¸i ¸o hång nãi : - Tù nhiªn nhËn chø sao . NÕu t«i kh«ng nhËn th× c¸i nãi l¸o håi n·y lßi chµnh cßn g× . Con ng−êi Êy hung h·n l¾m , mét khi h¾n biÕt t«i nãi l¸o th× h¾n sÏ ®Ëp bÓ ®Çu t«i ngay . Nµng l¹i c−êi c−êi vµ nãi tiÕp : - Con g¸i ®¸nh lõa mµ bÞ ®¸nh vì ®Çu th× nhÊt ®Þnh lµ ®au l¾m , «ng nghÜ cã ph¶i thÕ kh«ng ? Lý TÇm Hoan c−êi : - §µn «ng mµ nÕu ®Çu vì còng ®au l¾m chø . *** C« g¸i ¸o hång cã mét lèi nãi chuyÖn thËt hay . BÊt cø c©u nµo còng y nh− lµ sù thËt nÕu lÇm ng−êi kh¸c nhÊt ®Þnh sÏ hái : - Ng−êi trao th¬ ®i ®©u råi ? T¹i lµm sao gëi th¬ cho t«i mµ l¹i gëi ë ®©y ? T¹o lµm sao h¾n biÕt t«i ë ®©y mµ hái ? Nh−ng Lý TÇm Hoan th× kh«ng hái hÕt . H¾n còng cã mét lèi thËt hay . BÊt luËn ng−êi ta nãi nh− thÕ nµo , h¾n còng tá ra rÊt tin lµ thËt , v× thÕ cã nhiÒu ng−êi t−ëng nh− lµ m×nh ®· lõa ®−îc h¾n rÊt nhiÒu . B©y giê th× c« g¸i qu¶ nhiªn trao bøc th¬ ra . Ngoµi bao th¬ qu¶ nhiªn ®Ó gëi Lý TÇm Hoan . Th− phong kÝn , c« g¸i ¸o hång kh«ng cã lÐn xem . Trong th¬ viÕt " Lý TÇm Hoan tiªn sinh tóc h¹ , ®· ng−ìng mé anh danh tõ l©u rÊt mong cã ngµy gÆp mÆt , ngµy mång mét th¸ng m−êi nµy t¹i s¬n cèc , d−íi lßng phi tuyÒn xin hÑn gÆp nhaui . Lµ bËc qu©n tö mong tóc h¹ kh«ng lµm cho t«i thÊt väng " . Cuèi th− ký : Th−îng Quan Kim Hång . *** Phong th− viÐt rÊt ®¬n gi¶n vµ thËt lµ lÔ ®é ®Õn gÇn toµn s¸o ng÷ . Nh−ng bÊt cø ai tiÕp nhËn phong th− Êy nhÊt ®Þnh sÏ lo s¾p ®Æt hËu sù , nÕu kh«ng th× ¾t còng hån phi ph¸ch t¸n . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 16. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 141 Th−îng Quan Kim Hång mét khi ®· khiªu chiÕn ng−êi nµo , ng−êi Êy nhÊt ®Þnh kh«ng sèng ®−îc l©u h¬n n÷a . Lý TÇm Hoan chÇm chËm xÕp l¸ th− cho vµo l−ng ¸o . MiÖng h¾n vÉn në trßn nô c−êi . C« g¸i ¸o hång lu«n lu«n nh×n vµo mÆt nh− ®Ó theo dâi néi dung cña l¸ th− vµ b©y giê nµng buéc lßng ph¶i hái : - Trong th− viÕt g× thÕ «ng ? Lý TÇm Hoan ®¸p : - Kh«ng cã g× . C« g¸i ¸o hång hái giãng : - Cã ph¶i th− hÑn gÆp cña nµng kh«ng ? Lý TÇm Hoan l¹i c−êi : - §o¸n kh¸ ®Êy . C« g¸i ¸o hång chíp chíp m¾t : - NÕu th− Êy cña ®µn bµ th× biÕt thÕ t«i kh«ng bao giê trao l¹i cho «ng ®©u . Lý TÇm Hoan c−êi : - NÕu c« kh«ng giao cho t«i th× nhÊt ®Þnh nµng sÏ rÊt ®au lßng . C« g¸i ¸o hång trõng m¾t : - Nµng lµ con ng−êi nh− thÕ nµo ? §Ñp l¾m ph¶i kh«ng ? Lý TÇm Hoan c−êi : - Tù nhiªn lµ ®Ñp nÕu kh«ng th× t«i ®· qu¨ng bá phong th− nµy råi , ng−êi ®µn bµ mµ xÊu th× cßn tÖ h¬n ng−êi ®µn «ng ngu n÷a . C« g¸i c¾n m«i : - Nµng ®é bao nhiªu tuæi ? Lý TÇm Hoan chËm r·i : - Còng kh«ng lín lµ bao ? C« g¸i c−êi nh¹t : - Ýt nhÊt còng lµ lín h¬n t«i . Lý TÇm Hoan nãi : - Còng may lµ nµng lín h¬n c« , chø nÕu kh«ng th× ch¾c t«i ph¶i nhËn nµng lµm con nu«i råi . C« g¸i ¸o hång ch©m m¹nh c©y kim xuèng bµn thuª vµ hÊt mÆt lªn : Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 17. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 142 - §· cã ng−êi ®Ñp hÑn th× t¹i sao «ng kh«ng mau mau lªn ®Õn víi ng−êi ta cßn l¸ng ch¸ng ë ®©y lµm g× ? Lý TÇm Hoan c−êi : - Chñ nh©n sao l¹i cã lèi ®uæi kh¸ch sç sµng nh− thÕ ? C« g¸i ¸o hång lanh l¶nh : - T«i kh«ng ®uæi «ng th× «ng còng ph¶i ®i gÊp mµ . Lý TÇm Hoan hái : - Nh−ng nÕu t«i kh«ng muèn ®i th× sao ? C« g¸i s¸ng m¾t : - NÕu kh«ng ®i th× ... th× lµ chñ t«i , t«i sÏ nghÜ c¸ch kho¶n ®·i «ng träng hËu . Lý TÇm Hoan nh−íng m¾t : - ThËt chø ? C« g¸i ¸o hång c−êi duyªn d¸ng : - Tù nhiªn lµ thËt chø , t«i tuy kh«ng ph¶i lµ ng−êi réng r·i nh−ng còng kh«ng ph¶i h¹ng hÑp hßi , nÕu «ng cø ë ®©y lu«n ®Õn m−êi ngµy , t«i còng sÏ kho¶n ®·i m−êi ngµy , nÕu «ng ë ®©y ®Õn suèt ®êi t«i còng ch¼ng ®uæi ®i . Nµng ch−a nãi hÕt th× mÆt ®· öng hång . Vµ mét c« g¸i ®· biÕt ®á mÆt th× c« g¸i Êy kh«ng cßn nhá n÷a . Lý TÇm Hoan gËt ®Çu vµ nãi th¶n nhiªn : - §−îc råi , nh− vËy t«i th× t«i sÏ ë l¹i ®©y . H¾n ch−a nãi døt c©u th× c« g¸i gÇn nh− nh¶y dùng lªn : - ¤ng nãi thËt ®Êy chø ? Lý TÇm Hoan c−êi : - ThËt chø sao l¹i gi¶ ? GÆp ®−îc chñ nh©n qu¸ tèt nh− thÕ nµy th× cã ngu l¾m míi bá ®i . MÆt c« g¸i thËt lµ r¹ng rì : - T«i biÐt «ng rÊt thÝch uèng r−îu , t«i sÏ söa so¹n ngay b©y giê , ë ®©y c¸i g× thiÕu chø r−îu th× rÊt nhiÒu , nhiÒu ®Õn cã thÓ ng©m ngËp «ng lu«n . Lý TÇm Hoan nãi : - Ngoµi r−îu ra t«i cßn cÇn nh÷ng khóc c©y ng¾n , c©y cµng ng¾n cµng tèt . C« g¸i trè m¾t : - C©y ? C©y ®Ó lµm g× ? Ch¼ng lÏ dïng c©y ®Ó l»m thøc nh¾m ? Bé r»ng cøng l¾m µ ? Nµng c−êi h¨n h¾c , c−êi vµ nh×n chÇm chËm vµo mÆt Lý TÇm Hoan : Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 18. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 143 - ¤ng ®· cÇn c©y g× th× t«i sÏ t×m c©y cho «ng , bÊt cø «ng cÇn thø g× , cho dï cÇn mÆt tr¨ng ë trªn trêi t«i còng sÏ v× «ng mµ ®ãng mét chiÕc thang . Theo dâi Lý TÇm Hoan tõ l©u , b©y giê Qu¸ch Tung D−¬ng míi lªn tiÕng : - T«i kh«ng cÇn c©y , t«i chØ cÇn trøng , trøng gµ , trøng vÞt , trøng chim , trøng l¹t , trøng mÆn g× còng ®−îc , chØ cÇn cã trøng cµng nhiÒu cµng tèt . C« g¸i ¸o hång hÊt mÆt lªn nh×n Qu¸ch Tung D−¬ng tõ ®Çu ®Õn ch©n : - ¤ng còng ë l¹i ®©y µ ? Qu¸ch Tung D−¬ng ®iÒm ®¹m : - Khã gÆp ®−îc mét chñ nh©n tèt nh− c« n−¬ng th× lµm s©o bá ®i cho ®−îc . C« g¸i ¸o hång nhÕch nhÕch m«i bá ®i ra mµ trong miÖng c« cø lÇm thÇm : - Trªn ®êi nµy cã qu¸ nhiÒu ng−êi kh«ng biÕt ®iÒu chót nµo c¶ , bao nhiªu chuyÖn kh«ng lµm , cø lu«n lu«n ®i lµm c¸i chuyÖn khuÊy rèi ng−êi ta kh«ng ? *** Gian nhµ thËt réng , thËt kho¶ng kho¸t . Gi−êng nÖm ®Òu thËt míi , thËt tr¾ng . B×nh trµ ch−a ®ãng v¸ng trong lßng , chÐn trµ còng ch−a thÊy d¹ng r¨n ë líp men. Nh−ng kh«ng khÝ trong gian nhµ h¬i l¹nh d−êng nh− cã thiÕu mét c¸i g× . L©m Tiªn Nhi ngåi ë ®Çu gi−êng , nµng ®ang kh©u khuy ¸o . H×nh nh− nµng dïng kim kh«ng ®−îc thuÇn tuý nh− dïng kiÕm , lu«n lu«n cø bÞ ch¨m lÉn vµo tay . TiÓu Phi ®øng tú tay lªn thµnh cöa nh×n ra mµn ®ªm ®en kÞt , h¾n ®øng trÇm lÆng kh«ng biÕt h¾n ®ang suy nghÜ chuyÖn g× . Kh©u xong khuy ¸o , L©m Tiªn Nhi lÊy tay ®Êm nhÑ vµo l−ng vµ khÏ l¾c ®Çu : - T«i thËt kh«ng thÝch ë kh¸ch ®iÕm , cho dÇu kh¸ch ®iÕm cã kho¶ng kho¸t , cã s¹ch sÏ nh− kh¸ch ®iÕm nµy ch¼ng h¹n . ë kh¸ch ®iÕm mét m×nh lu«n cã c¶m t−ëng nh− ®ang ë trong mét c¸i lång , võa b−íc vµo lµ ®· ch¸n ngÊy råi . TiÓu Phi kh«ng nãi , h¾n chØ − − trong miÖng . L©m Tiªn Nhi nãi tiÕp : - T«i th−êng nghe ng−êi ta nãi r»ng dÇu cho nhµ vµng cöa ngäc còng vÉn kh«ng b»ng c¸i c¸i nhµ tranh cña chÝnh m×nh . BÊt luËn ®Õn n¬i nµo còng kh«ng bao giê thÊy th− th¸i nh− ë nhµ m×nh , anh thÊy cã ph¶i thÕ kh«ng ? TiÓu Phi vÉn cø lµm thinh , miÖng h¾n Çm õ , h×nh nh− h¾n ®ang kh«ng ®−îc vui nh−ng h¾n muèn lÆng im , h¾n cã lÏ rÊt sî phËt lßng nµng . L©m Tiªn Nhi chíp chíp m¾t : Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 19. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 144 - T«i ®−a anh tõ nhµ ®Õn ®©y ch¾c anh kh«ng vui , cã ph¶i thÕ kh«ng ? TiÓu Phi ®¸p thËt nhá : - Kh«ng . L©m Tiªn Nhi thë ra : - T«i biÕt Lý TÇm Hoan vèn lµ b¹n th©n thiÕt cña anh còng kh«ng ph¶i lµ kh«ng muèn anh gÇn gòi h¾n nh−ng chóng ta quyÕt ®Þnh b«i xãa dÜ v·ng , quyÕt ®Þnh lµm l¹i cuéc ®êi th× kh«ng thÓ kh«ng xa h¾n bêi v× con ng−êi cña h¾n bÊt luËn ®i ®Õn ®©u còng dÔ kÐo theo nh÷ng chuyÖn phiÒn hµ . Nµng nãi tiÕp b»ng mét giäng thËt dÞu : - Chóng ta ®· thÒ r»ng sÏ kh«ng ®Ó g©y ra nh÷ng chuyÖn phiÒn phøc , cã ph¶i thÕ kh«ng ? TiÓu Phi l¹i Çm õ trong miÖng . L©m Tiªn Nhi nãi lu«n : - Huèng chi con ng−êi cña h¾n tuy cã nhiÒu nghÜa khÝ chØ hiÒm mét ®iÒu lµ h¾n uèng r−îu qu¸ nhiÒu . Mét con ng−ßi mµ uèng r−îu h¬i nhiÒu th× kh«ng lµm sao tr¸nh ®−îc nh÷ng c¸i tËt kh«ng hay , chÝnh lóc mang c¸i tËt kh«ng tèt Êy hay ph¹m vµo c¸i kh«ng tèt , hä còng kh«ng hay biÕt . Nµng khÏ liÕc TiÓu Phi vµ chÇm chËm nãi tiÕp : - Còng chÝnh v× thÕ h¾n míi tung cöa phßng t«i ®Þnh ... TiÓu Phi vïng quay ph¾t l¹i : - §õng cã nãi chuyÖn Êy n÷a cã ®−îc kh«ng ? H¾n nãi g»n tõng tiÕng , h×nh nh− h¾n ®ang bùc l¾m . L©m Tiªn Nhi nhÕch m«i , nµng c−êi thËt dÞu dµng : - ThËt ra th× t«i ®· tha thø , t«i kh«ng tr¸ch phiÒn g× c¶ bëi v× h¾n lµ b»ng h÷u cña anh . ¸nh m¾t TiÓu Phi lé nhiÒu thèng khæ , h¾n cói ®Çu nãi thËt nhá : - T«i kh«ng cã b»ng h÷u , t«i chØ cã mét m×nh nµng . L©m Tiªn Nhi ®−a tay kÐo TiÓu Phi l¹i s¸t bªn nµng , nµng xoa xoa m¸ h¾n vµ nãi thËt ªm : - T«i còng chØ cã mét m×nh anh . Nµng nhãn ch©n cho m¸ nµng kÒ vµo mÆt h¾n , nµng nãi th× thµo : - ChØ cÇn cã anh lµ ®êi t«i qu¸ ®ñ l¾m råi , tÊt c¶ nh÷ng g× trªn ®êi nµy t«i còng kh«ng cÇn thiÕt . TiÓu Phi dang hai tay «m chÆt lÊy L©m Tiªn Nhi , toµn th©n nµng thu nhá trong vßng tay r¾n ch¾c . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 20. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 145 Hai ng−êi «m siÕt vµo nhau mét lóct hËt l©u , nµng vôt h¬i rung rÈy vµ giäng nãi còng rung : - Anh ... anh ®· ... muèn ... TiÓu Phi nh¾m nghiÒn ®«i m¾t gËt ®Çu . L©m Tiªn Nhi c¾n m«i nh− cè d»n xuèng nh÷ng g× ®ang r¹o rùc trong lßng nh−ng giäng nµng vÉn rung rung : - ThËt ra th× t«i còng ... , t«i còng muèn trao tÊt c¶ ... nh÷ng g× quý nhÊt trong ®êi con g¸i cho anh nh−ng ... nh−ng chóng ta b©y giê vÉn ch−a nªn lµm nh− thÕ ... TiÓu Phi cau mÆt : - T¹i sao thÕ ? L©m Tiªn Nhi nãi : - Bëi v× ... v× b©y giê t«i cßn ch−a chÝnh lµ vî cña anh ... TiÓu Phi kh«ng cßn d»n m«i næi n÷a , h¾n nãi trong h¬i thë dån dËp : - T«i ... t«i . L©m Tiªn Nhi nãi : - ThÕ t¹i sao anh kh«ng chÝnh thøc tuyªn bè víi mäi ng−êi r»ng t«i lµ vî cña anh ? t¹i sao anh kh«ng d¸m ? TÊt c¶ nh÷ng g× lÇm lçi tr−íc kia anh kh«ng thÓ tha thø cho t«i − ? Anh kh«ng thËt t©m yªu t«i − ? Cø mçi bËn TiÓu Phi ®ßi gÇn gòi nµng th× nµng n¹i cí ch−a chÝnh thøc nh−ng nÕu TiÓu Phi quyÕt ®Þnh lµm theo ý nµng th× nµng l¹i cã mét c¸ch kh¸c ®Ó kÐo dµi mµ h¾n kh«ng lµm sao nãi ®−îc . Nµng nãi mµ hai tay cø «m siÕt lÊy h¾n , tù nhiªn víi tÊt c¶ nghÖ thuËt yªu ®−¬ng , nµng lµm cho h¾n thªm o»n o¹i . Nµng cµng kª s¸t miÖng vµo m¸ h¾n , giäng nµng nh− dÎo l¹i : - BÊt luËn anh ®èi víi t«i nh− thÕ nµo , t«i còng vÉn yªu anh ... trong lßng t«i b©y giê cã mçi mét h×nh bãng cña anh . Nµng cµng g¾n s¸t th©n h×nh nµng vµo lßng h¾n , nµng cä s¸t nµng o»n o¹i , tÊt c¶ nh÷ng kin nghiÖm lµm cho ®µn «ng ®iªn ®¶o nµng mang ra dïng mét lóc . TiÓu Phi rªn lªn nh÷ng tiÕng nho nhá vµ c¶ hai vïng ng· xuèng gi−êng . L©m Tiªn Nhi run rÈy : - Khoan ... anh ... anh muèn t«i sÏ ... cã c¸ch ®Ó cho anh tho¶ m·n mµ ... chóng m×nh dµnh cho ngµy c−íi ... L©m Tiªn Nhi ®øng lªn soi vµo g−¬ng ®Ó ch¶i ®Çu , mÆt nµng öng hång , nµng nhÑ c¾n m«i , m¾t nµng long lanh nh− n−íc , khu«n mÆt cña nµng b©y giê míi ®óng lµ c¬n thÞnh nhÊt cña xu©n th× . " TÊt c¶ ai còng ®Òu ®−îc c¶ chØ trõ mét m×nh h¾n mµ th«i " . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2