Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Huyết tâm lệnh - tập 10

Chia sẻ: Thanh Phuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:32

112
lượt xem
11
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'huyết tâm lệnh - tập 10', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Huyết tâm lệnh - tập 10

 1. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 126 håi thø m−êi Th− hÑn gÆp Ng«i nhµ gåm cã n¨m gian . Mét gian lµ phßng kh¸ch , mét gian lµm kho chøa vËt . Gian sau cïng lµ nhµ bÕp , cßn l¹i hai gian ®Òu cã lãt gi−êng n»m . Gian lãt gi−êng n»m cã h¬i lín vµ cã bµn trang ®iÓm . TiÓu Phi chØ vµo ®ã nãi víi Lý TÇm Hoan : - §©y lµ phßng ngñ cña nµng . H¾n chØ gian phßng kÕ bªn nãi lu«n : - Cßn ®©y lµ phßng ngñ cña t«i . C¶ hai gian dän dÑp thËt s¹ch sÏ , cã thÓ nãi kh«ng lµm sao t×m ra ®−îc mét h¹t bôi nµo c¶ . Lý TÇm Hoan lÆng lÏ lµm thinh . B©y giê h¾n míi biÕt TiÓu Phi vµ L©m Tiªn Nhi vÉn cßn h·y ngñ riªng . Hai ng−êi cïng ë chung mét nhµ suèt hai n¨m nay , trong khi TiÓu Phi lµ mét con ng−êi khÝ huyÕt ph−¬ng c−¬ng , mét ng−êi con trai ®ang sung søc . Lý TÇm Hoan chît c¶m thÊy h¬i l¹ lïng vµ h¬i th¸n phôc . TiÓu Phi chît mØm c−êi : - NÕu anh biÕt suèt hai n¨m nay , tèi nµo t«i còng ngñ rÊt sím th× ch¾c anh lÊy lµm l¹ . Lý TÇm Hoan nh−íng m¾t : - Sao ? TiÓu Phi nãi : - Trêi võa chîp tèi th× t«i ®· ngñ råi vµ ngñ th¼ng bon mét giÊc chø kh«ng bao giê thøc dËy gi÷a chõng , ®ªm nµo còng nh− ®ªm nµo . TrÇm ng©m mét gi©y , Lý TÇm Hoan khÏ mØm c−êi : - Sinh ho¹t cã ®iÒu ®é , ¨n ®−îc ngñ ®−îc lµ tèt chø sao . TiÓu Phi nãi : - Suèt hai n¨m nay , ngµy th¸ng cña t«i thËt hÕt søc lµ b×nh tÞnh , cã thÓ nãi trong ®êi t«i ch−a bao giê cã mét gi©y an nhiªn b×nh lÆng nh− thÕ , nµng ... nµng ®èi víi t«i qu¶ thËt lµ tèt . Lý TÇm Hoan c−êi : - ChØ nghe anh nãi kh«ng th«i , t«i còng thÊy cao høng , ph¶i nãi lµ rÊt cao høng th× míi ®óng . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 2. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 127 Tù nhiªn Lý TÇm Hoan muèn cho TiÓu Phi thÊy vÎ miÒn c−ìng cña m×nh vµ ®ét nhiªn h¾n hái : - KiÕm cña anh ®©u ? TiÓu Phi nãi : - T«i ®· kh«ng cßn dïng kiÕm n÷a . B©y giê Lý TÇm Hoa míi thËt sù lµ kinh ng¹c , h¾n hái gÇn nh− l¹c giäng : - Anh kh«ng dïng kiÕm n÷a ? T¹i sao thÕ ? TiÓu Phi nãi : - KiÕm lµ hung khÝ , v¶ l¹i sê tíi nã b¾t t«i ph¶i nhí l¹i nh÷ng chuyÖn ®· qua . Lý TÇm Hoan hái : - Nµng khuyªn anh nh− thÕ ph¶i kh«ng ? TiÓu Phi nãi : - Nµng còng ®· bu«ng bá tÊt c¶ , chóng t«i ®Òu muèn quªn hÕt tÊt c¶ mäi viÖc ®Ó b¾t ®Çu lµm l¹i . Lý TÇm Hoan gËt ®Çu nãi thËt chËm : - Tèt , nh− thÕ lµ tèt , rÊt tèt . H×nh nh− cßn nãi thªm g× n÷a nh−ng tõ trong nhµ tiÕng cña L©m Tiªn Nhi ®· vang lªn : - Thøc nh¾m ®· dän lªn bµn , xin mêi c¸c ngµi vµo ®i chø . *** Thøc ¨n kh«ng nhiÒu nh−ng thËt ngon . L©m Tiªn Nhi lµm thøc ¨n ngon nh− thÕ , thËt lµ mét chuyÖn kh«ng ai ngê tíi . Ngoµi thøc ¨n ra , trªn bµn cã chÐn ®ùng r−îu nh−ng trong chÐn Êy l¹i lµ trµ . L©m Tiªn Nhi c−êi : - §©y lµ vïng s¬n c− m¹c méc , thªm vµo ®ã l¹i v× qu¸ th×nh l×nh kh«ng cã r−îu nªn ®µnh ph¶i thay trµ . Lý TÇm Hoan c−êi : - Còng may lµ t«i cã mang theo b×nh r−îu . Víi lÊy b×nh r−îu ®Ó trªn gãc bµn khi n·y , Lý TÇm Hoan nèc c¹n chÐn trµ vµ nãi víi TiÓu Phi : - Lµm ®i , c¹n chÐn trµ nµy ®i , t«i sÏ rãt r−îu cho anh . TiÓu Phi lµm thinh . L©m Tiªn Nhi mØm c−êi , vÉn víi nô c−êi kh¶ ¸i : - T«i ®· bá r−îu råi . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 3. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 128 Mét lÇn n÷a Lý TÇm Hoan kªu lªn kinh ng¹c : - Bá r−îu ? T¹i sao ? TiÓu Phi lµm thinh , mÆt h¾n kh«ng lé mét vÎ g× . L©m Tiªn Nhi mØm c−êi : - Uèng r−îu nhiÒu kh«ng lîi cho søc kháe , Lý ®¹i ca cã thÊy thÕ kh«ng nhØ ? Lµm thinh mét lóc råi , Lý ®¹i ca míi mØm c−êi : - §óng , uèng r−îu nhiÒu råi sÏ gièng nh− t«i , nÕu t«i cã thÓ sôt l¹i sè tuæi kho¶ng m−êi mÊy hai m−¬i n¨m , nhÊt ®Þnh t«i còng sÏ bá r−îu . TiÓu Phi cói mÆt vµ ¨n c¬m . H×nh nh− h¾n cã g× bøt røt nªn lµm cho l¬ ®·ng , cã lÏ v× thÕ cho nªn h¾n g¾p miÕng thÞt gµ l¹i r¬i xuèng bµn . L©m Tiªn Nhi h¸y yªu : - Xem anh k×a , y nh− lµ mét em nhá kh«ng cÈn thËn chót nµo c¶ . TiÓu Phi lÆng thinh quay ®òa g¾p miÕng thÞt ë trªn bµn . L©m Tiªn Nhi l¹i h¸y yªu mét lÇn n÷a vµ dÞu giäng : - Xem anh k×a , thÞt r¬i d−íi bµn sao l¹i g¾p ¨n ? B»ng mét cö chØ tr×u mÕn , nµng g¾p mét miÕng thÞt kh¸c ®ót vµo tËn miÖng cho TiÓu Phi . *** Thøc ¨n tèi l¹i cßn ngon h¬n thøc ¨n tr−a . Bªn ngoµi trêi ®· nh¸ nhem . Lý TÇm Hoan ngñ trong phßng cña TiÓu Phi cßn TiÓu Phi th× ngñ t¹m ngoµi phßng kh¸ch . L©m Tiªn Nhi tù tay thay nÖm tr¶i gi−êng mµ cßn mang mét bé y phôc s¹ch sÏ th¼ng thím gi¾t trªn ®Òu gi−êng cho TiÓu Phi . Nµng nãi víi TiÓu Phi mµ nãi víi Lý TÇm Hoan : - T«i rÊt thÝch anh mçi ngµy ®Òu thay ¸o s¹ch . Tr−íc giê ngñ , nµng mang vµo mét chËu n−íc cho TiÓu Phi röa mÆt röa tay , chê cho h¾n röa xong , nµng l¹i dïng kh¨n mÞn lau mÆt vµ chµ x¸t hai bªn vµnh tai cña h¾n . Nµng nãi : - Anh h− l¾m , h− nh− em bÐ vËy , röa mÆt kh«ng khi nµo chÞu röa vµnh tai . TiÓu Phi n»m xuèng ngñ , nµng l¹i tù tay ®¾p mÒm cho h¾n cÈn thËn . Nµng ch¨m sãc cho TiÓu Phi cùc kú chu ®¸o , y nh− mét bµ mÑ kü l−ìng s¨n sãc cho mét ®øa con , cßn h¬n n÷a lµ kh¸c . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 4. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 129 Nh− thÕ TiÓu Phi còng ®¸ng gäi lµ h¹nh phóc råi . Nh−ng kh«ng hiÓu t¹i sao , Lý TÇm Hoan bçng c¶m thÊy nghÜ kh«ng ra , h¾n kh«ng hiÓu trong c¸i sinh ho¹t nh− thÕ , TiÓu Phi cã qu¸ h¹nh phóc hay thèng khæ ? TiÕng " anh " tr×u mÕn tõ cöa miÖng cña L©m Tiªn Nhi lµm cho Lý TÇm Hoan nghe ín l¹nh , h¾n nghÜ trong ®êi nÕu cã bao nhiªu ®µn «ng cã lÏ nµng còng cã thÓ dïng c¸i tiÕng tr×u mÕn nh− thÕ c¶ . Míi håi h«m nay , chÝnh h¾n ®· nh×n tËn m¾t c¸i " tr×u mÕn " Êy cña nµng ®èi víi Th−îng Quan Phi , b©y giê l¹i thÊy th¸i ®é Êy cña nµng ®èi víi TiÓu Phi lµm cho Lý TÇm Hoan b¾t buån n«n . ThËt b©y giê Lý TÇm Hoan kh«ng biÕt nªn c−êi hay nªn c¨m hËn . Bªn ngoµi h¬i thë trÇm trÇm , TiÓu Phi qu¶ nhiªn vïi ®Çu ngñ say nh− chÕt . Lý TÇm Hoan th× kh«ng cã ®−îc c¸i ph−íc lín nh− thÕ tõ b¾t ®Çu qu¸ tuæi lªn ba , h¾n kh«ng bao giê lªn gi−êng n»m sím ®−îc , cã giÕt h¾n còng chÞu chø kh«ng tµi nµo ngñ sím . Trong phßng L©m Tiªn Nhi v¾ng lÆng nh− têi , h×nh nh− nµng còng ®· ngñ råi . Lý TÇm Hoan kho¸t ¸o ngoµi ra ngoµi , h¾n muèn nãi chuyÖn víi TiÓu Phi trong khi ch−a ngñ ®−îc . Ngñ TiÓu Phi ngñ qu¸ nªn x« l¾c c¸ch nµo còng tr¬ nh− khóc gç . Nh×n h¾n n»m ngñ cã c¶m t−ëng nh− mét con heo mµ con heo cßn cã c¶m gi¸c nh¹y h¬n TiÓu Phi lóc bÊy giê . Lý TÇm Hoan ®øng lÆng trªn ®Çu gi−êng TiÓu Phi , h¾n trÇm ng©m vµ ®ét nhiªn sù giËn d÷ trµn lªn s¾c mÆt . " Tèi ®Õn lµ t«i ngñ mét giÊc th¼ng bon tíi s¸ng chø kh«ng cã ®ªm nµo tØnh dËy nöa chõng " . Lý TÇm Hoan nhí l¹i c©u nãi cña TiÓu Phi vµ h¾n còng nhí l¹i b÷a c¬m tèi võa råi . Tr−íc khi ¨n c¬m , L©m Tiªn Nhi mang ra cho TiÓu Phi vµ Lý TÇm Hoan mçi ng−êi mét chÐn canh , canh nÇu x−¬ng heo víi m¨ng non thËt ngon , thËt mÒm . TiÓu Phi uèng n−íc canh thËt nhiÒu vµ L©m Tiªn Nhi còng Ðp Lý TÇm Hoan uèng n−íc canh , nµng tù khen r»ng canh ngät l¾m . Tuy kh«ng ghÐt canh nh−ng Lý TÇm Hoan vèn kh«ng −a canh m¨ng , h¾n vÉn b−ng chÐn canh trªn tay , h¾n kh«ng bao giê muèn tõ chèi lßng tèt cña ng−êi . Kh«ng muèn tõ chèi nh−ng chê cho L©m Tiªn Nhi bËn xuèng bÕp lÊy c¬m , Lý TÇm Hoan trót hÕt chÐn canh cña m×nh vµo chÐn canh cña TiÓu Phi vµ TiÓu Phi hóp mét c¸ch ngon lµnh . H¾n cßn nhí khi L©m Tiªn Nhi trë lªn thÊy chÐn canh cña h¾n ®· c¹n th× nµng c−êi cµng thËt ngät . §øng s÷ng trªn ®Çu g−êng cña TiÓu Phi , mÆt Lý TÇm Hoan r¾n l¹i mét c¸ch dÔ sî . Nµng ®· bá chÊt thuèc g× vµo chÐn canh ®ã ? Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 5. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 130 Mäi tèi ®Òu cã mét chÐn canh ngon , th¶o nµo TiÓu Phi kh«ng ®¸nh mét giÊc th¼ng bon tíi s¸ng kh«ng hÒ tØnh giÊc gi÷a chõng ? Vµ TiÓu Phi ngñ nh− thÕ th× nµng sÏ lµm bÊt cø chuyÖn g× kinh thiªn ®éng ®Þa nµo , h¾n lµm sao biÕt ®−îc ? Nh−ng t¹i lµm sao nµng kh«ng bá ®éc d−îc mµ l¹i chØ bá thuèc mª ? Tuy nhiªn nµng kh«ng ph¶i víi môc ®Ých giÕt ng−êi , TiÓu Phi h·y cßn gi¸ trÞ cho nµng lîi dông . MÆt cña Lý TÇm Hoan b¾n ra nh÷ng tia giËn d÷ vµ h¾n vôt quay m×nh vµ ®Ëp m¹nh vµo cöa phßng cña L©m Tiªn Nhi . Cöa phßng ®ãng kÝn kh«ng mét tiÕng tr¶ lêi . Trong ®êi cña Lý TÇm Hoan ch−a bao hÒ ®Ëp cöa mét ai mµ h¾n tuyÖt nhiªn kh«ng bao giê cã ý lµm thÕ . Nh−ng b©y giê th× kh¸c . Trong phßng qu¶ nhiªn kh«ng cã L©m Tiªn Nhi , kh«ng biÕt nµng ®· ®i ®©u trong khi cöa sæ vµ cöa chÝnh gµi then bªn trong . *** ¸nh ®Ìn tr−íc ng«i lÇu vÉn h¾t ra nh÷ng cöa sæ déi öng mµu hång . LÇn tr−íc , tõ ng«i nhµ nµy ®Õn nhµ TiÓu Phi , Lý TÇm Hoan ®i thËt l©u , gÇn hÕt trän nöa ®ªm nh−ng lÇn nµy tõ nhµ TiÓu Phi ®Õ ng«i lÇu h¾n ®i nhanh nh− chíp . LÇn nµy h¾n ®o¸n ®óng lµ L©m Tiªn Nhi ®ang cã mÆt n¬i lÇu ®ã . Cßn ®ang suy nghi cã nªn hay kh«ng nªn kh«ng nªn x«ng vµo th× cöa lÇu vôt më ra . Lý TÇm Hoan thÊy mét ng−êi l¸ch m×nh ra y nh− Th−îng Quan Phi håi tèi h«m qua , nghÜa lµ trong tinh thÇn khoan kho¸i tho¶ m·n nh−ng d¸ng s¾c vÉn cã chiÒu mÖt nhäc . Vµ còng y nh− tèi h«m qua , mét bµn tay tõ trong dã lã ra ®Ó tiÔn ng−êi ®i víi ®éng t¸c cã nhiÒu l−u luyÕn . Lý TÇm Hoan lµ mét con ng−êi rÊt Ýt hay kinh ng¹c nh−ng b©y giê th× m¾t h¾n ph¶i trßn xoe , ¸nh s¸ng tõ trong h¾t ra lµm cho h¾n nhËn râ ng−êi ®µn «ng Êy lµ Qu¸ch Tung D−¬ng . Tõng b−íc mét Qu¸ch Tung D−¬ng chÇm chËm xuèng lÇu , kh¸c h¬n Th−îng Quan Phi , h¾n ®i lu«n chø khong quay ®Çu nh×n l¹i . Cöa lÇu khÐp l¹i thËt mau . T×nh h×nh kh«ng kh¸c ®ªm qua lµ mÊy . Lý TÇm Hoan chît thë dµi . Ngoµi Th−îng Quan Phi vµ Qu¸ch Tung D−¬ng ra , cßn bao nhiªu ng−êi ®µn «ng n÷a ®· cã mÆt n¬i ng«i lÇu Êy ? Ng«i lÇu nhá nµy ®¸ng gäi lµ Thiªn §µng hay §Þa Ngôc ? Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 6. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 131 Ch¼ng nh÷ng ®au buån mµ Lý TÇm Hoan cßn phÉn né , h¾n ®au buån cho TiÓu Phi mµ còng phÉn né thay cho TiÓu Phi . Mét sù phÉn né mµ trong ®êi cña Lý TÇm Hoan ch−a tõng cã bao giê . Võa råi thiÕu chót n÷a h¾n ®· x«ng lªn v¹c trÇn mÆt n¹ cña L©m Tiªn Nhi nh−ng h¾n kÞp d»n . Dï g× Qu¸ch Tung D−¬ng víi h¾n còng b»ng h÷u , nhÊt lµ h¾n còng ®−êng ®−êng mét g· ®µn «ng . H¾n kh«ng muèn Qu¸ch Tung D−¬ng khã chÞu . Qu¸ch Tung D−¬ng ngöa mÆt nh×n trêi hÝt mét h¬i dµi vµ b−íc ch©n h¾n mau dÇn nh−ng chØ kh«ng h¬n hai b−íc , h¾n vôt quay ph¾t l¹i qu¸t lªn : - Ai ? Tung D−¬ng ThiÕt KiÕm qu¶ kh«ng thÑn lµ ®−¬ng kim tuyÖt ®Ønh cao thñ ch¼ng nh÷ng c¶nh gi¸c cao mµ ph¶n øng còng thËt nhanh . Th−îng Quan Phi kh«ng thÓ so víi h¾n . BÊt luËn tõ n¬i ®©u ®i ra , ®Çu ãc h¾n vÉn tØnh t¸o l¹ th−êng nh−ng h¾n thËt kh«ng ngê ng−êi mµ h¾n võa ph¸t gi¸c l¹i lµ Lý TÇm Hoan . *** Tõ ng«i lÇu nhá Êy ®Õn Qu¸n r−îu ChiÒu kh«ng xa lµ mÊy , hai ng−êi däc ®−êng nãi chuyÖn kh«ng nhiÒu vµ còng kh«ng nãi nh÷ng ®iÒu chÝnh ®¸ng n»m trong hä . Nh−ng nh÷ng ®iÒu Êy kh«ng sím th× muén cuèi cïng còng ph¶i nãi ra . Töu ®iÕm ®· ®ãng cöa råi nh−ng trªn ®êi nµy kh«ng cã cöa nµo cã thÓ ng¨n ®−îc hä , hä ®· ®Ó l¹i mét ®Ünh b¹c trªn quµy tiÒn vµ rinh chÐ r−îu lªn nãc nhµ ngåi uèng . Lý TÇm Hoan ®· uèng r−îu thËt nhiÒu , tõ gi÷a s¶nh ®−êng víi m©m cao cç ®Çy thÞnh so¹n ®Õn hãc bÕp tèi t¨m víi chÐn r−îu khan nh−ng h¾n ch−a thËt ngåi trªn nãc nhµ uèng r−îu bao giê . Vµ h¾n chît nhËn ra n¬i nµy uèng r−îu thËt lµ hÊp dÉn . B©y giê th× chÐ r−îu ®· v¬i non nöa . Qu¸ch Tung D−¬ng ®· uèng vµo kh«ng Ýt . Cã mét ng−êi b¹n r−îu ngåi gÇn nh− Lý TÇm Hoan , cã tr¨ng trong sao s¸ng bÊt luËn ng−êi nµo còng cã thÓ uèng h¬n møc b×nh th−êng gÊp béi . Huèng chi , b×nh th−êng töu l−îng cña Qu¸ch Tung D−¬ng còng ®· h¬n ng−êi . Cã nhiÒu chuyÖn còng cÇn r−îu vµo h¬i nhiÒu råi míi tiÖn nãi ra . Vµ Qu¸ch Tung D−¬ng nãi tr−íc : - Anh ... tù nhiªn anh biÕt t«i ®Õn ng«i lÇu ®ã lµm g× råi chø ? Lý TÇm Hoan c−êi : - T«i biÕt anh lµ mét ng−êi ®µn «ng còng nh− t«i . Qu¸ch Tung D−¬ng nãi : Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 7. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 132 - Vµ tù nhiªn anh còng biÕt ng−êi trªn ng«i lÇu ®ã lµ ai råi chø ? Lý TÇm Hoan gËt ®Çu : - Tù nhiªn . Qu¸ch Tung D−¬ng vôt nãi nhanh : - T«i ... t«i còng Ýt hay ®Õn ®ã l¾m . Lý TÇm Hoan nhÊp nh¸p r−îu : - Sao ? Qu¸ch Tung D−¬ng nãi : - ChÜ nh÷ng nµo t©m t×nh kh«ng ®−îc tho¶i m¸i l¾m th× t«i míi ®Õn t×m nµng . Lý TÇm Hoan lµm thinh gËt ®Çu . H¾n rÊt th«ng c¶m víi t©m t×nh cña Qu¸ch Tung D−¬ng , h¾n còng biÕt t©m t×nh cña mét ng−êi bÞ b¹i . Qu¸ch Tung D−¬ng nãi : - T«i còng biÕt kh¸ nhiÒu phô n÷ nh−ng chØ cã nµng lµm cho t«i tho¶ m·n . Lý TÇm Hoan trÇm ng©m vµ h¬i chÇm chËm : - Anh cã bªst nµng lµ mét ng−ßi ®µn bµ nh− thÕ nµo kh«ng ? Uèng xong mét híp r−îu , Qu¸ch Tung D−¬ng míi tr¶ lêi : - T«i biÕt nµng còng ®· kh¸ l©u , còng nh− nh÷ng h¹ng sang kh¸c , chØ cã ®¾c h¬n nhiÒu vµ ®Æc biÖt h¬n nhiÒu . Lý TÇm Hoan hái : - Nµng dèi víi anh ra sao ? Qu¸ch Tung D−¬ng c−êi : - Nµng ®èi víi t«i µ ? C¸i h¹ng ®µn bµ nh− thÕ ®èi víi bÊt cø mét ng−êi dµn «ng nµo còng y mét kiÓu gi¸ trÞ ë chç lµ xem ng−êi ®µn «ng cã bÞ nµng lîi dông ®−îc hay kh«ng th«i . Lý TÇm Hoan nh−íng m¾t ; - Anh còng biÕt nµng ®ang lîi dông anh n÷a sao ? Qu¸ch Tung D−¬ng l¹i c−êi ; - Tù nhiªn lµ biÕt chø sao kh«ng ? ThÕ nh−ng t«i kh«ng bao giê l−u ý ®Õn chuyÖn ®ã bëi v× t«i còng lîi dông nµng ,chØ cµn nµng ®em l¹i cho t«i nh÷ng g× lóc t«i cÇn thiÕt th× tr¶ l¹i chót c«ng lao t«i còng ch¼ng mµng . Lý TÇm Hoan chÇm chËm gËt ®Çu vµ chËn nãi : - §ã lµ chuyÖn c«ng b»ng gi÷a anh vµ nµng nÕu cã h¹i cho ng−êi kh¸c th× anh còng kh«ng l−u ý ®Õn n÷a hay sao ? Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 8. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 133 Qu¸ch Tung D−¬ng ®Æt nhanh chÐn xuèng : - Cã h¹i ®Õn ai ? Lý TÇm Hoan nãi : - Tù nhiªn lµ ng−êi ®· qu¸ yªu nµng . Qu¸ch Tung D−¬ng thë ra : - NhiÒu lóc t«i thËt kh«ng hiÓu ®µn bµ t¹i sao hä lµm nh÷ng chuyÖn th−¬ng h¹i ®Õn ng−êi yªu cña hä . Lý TÇm Hoan c−êi : - Cã thÓ chØ lµm th−¬ng h¹i ®Õn ng−êi yªu cña hä kh«ng th«i , chø nÕu kh«ng yªu hä th× hä lµm sao th−¬ng h¹i ®−îc ? Bëi v× ng−êi kh«ng yªu hä th× dÇu hä cã lµm g× còng ch¼ng ai ph¶i bËn t©m . Qu¸ch Tung D−¬ng mØm c−êi ; - H×nh nh− anh hiÓu ®µn bµ qu¸ nhØ ? Lý TÇm Hoan nãi : - Trªn ®êi nµy kh«ng cã mét ng−êi nµo d¸m b¶o r»ng m×nh hiÓu ®µn bµ , nÕu cã ai b¹o miÖng nhËn nh− thÕ th× nhÊt ®Þnh ng−êi ®ã khæ h¬n nh÷ng ng−êi kh¸c . TrÇm ng©m mét lóc , Qu¸ch Tung D−¬ng vôt hái : - TiÓu Phi cã qu¶ thËt ®· qu¸ yªu nµng kh«ng nhØ ? Lý TÇm Hoan gËt ®Çu : - ThËt qu¶ nh− thÕ . Qu¸ch Tung D−¬ng nãi ; - T«i biÕt nµng lµ b»ng h÷u cña TiÓu Phi vµ TiÓu Phi lµ b»ng h÷u cña anh . Lý TÇm Hoan kho¸t tay : - Anh kh«ng cÇn ph¶i thanh minh , t«i kh«ng tr¸ch anh mét chót nµo c¶ . L¹i trÇm ng©m mét chót n÷a , Qu¸ch Tung D−¬ng hái : - HiÖn t¹i TiÓu Phi vÉn cßn ë chung víi L©m Tiªn Nhi chø ? Lý TÇm Hoan gËt ®Çu : - VÉn ë chung . H¾n thë dµi vµ nãi tiÕp : - H¾n yªu nµng tÑ nhiªn lµ ph¶i h¬n anh nh−ng mèi quan hÖ gi÷a nam n÷ gi÷a nµng vµ h¾n th× l¹i khoong b»ng anh ®èi víi nµng . Qu¸ch Tung D−¬ng ng¹c nhiªn : - Ch¼ng lÏ nµng ®· kh«ng cïng h¾n . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 9. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 134 Lý TÇm Hoan g−îng c−êi : - BÊt luËn víi ai còng ®−îc nh−ng ®èi víi h¾n th× kh«ng . Qu¸ch Tung D−¬ng cµng ng¹c nhiªn h¬n n÷a : - T¹i sao thÕ ? Lý TÇm Hoan nãi : - Bëi v× h¸n rÊt t«n kÝnh nµng , h¾n kh«ng muèn lµm chuyÖn g−îng g¹o , d−íi con m¾t h¾n , nµng lµ " th¸nh n÷ " vµ nµng tù nhiªn nµng muèn h¾n gi÷ nguyªn thÇn t−îng cña nµng nh− thÕ . Hä Lý c−êi chua ch¸t vµ tiÕp lêi : - ThËt ra th× ®µn bµ sinh ra vèn ®Ó ®−îc yªu chø kh«ng ph¶i ®Ó cho ng−êi t«n kÝnh , ng−êi ®µn «ng nÕu ®i t«n kÝnh mét ng−ßi ®µn bµ kh«ng ®¸ng t«n kÝnh th× ng−êi ®µn «ng Êy ®· chu«cs khæ cho m×nh . Qu¸ch Tung D−¬ng cau mÆt : - ThÕ t¹i sao anh kh«ng cho h¾n biÕt ? Lý TÇm Hoan thë ra : - Dï t«i cã nãi h¾n còng kh«ng tin . Ng−ßi ®µn «ng mét khi ®· qu¸ yªu ng−êi ®µn bµ nµo råi cho dÇu m¾t cßn s¸ng còng kÓ nh− mï , tai cßn thÝnh còng kÓ nh− ®iÕc , con ng−êi cã th«ng minh c¸ch mÊy còng kÓ nh− ngu d¹i . TrÇm ng©m mét lóc ,Qu¸ch Tung D−¬ng l¹i hái : - Anh muèn t«i nãi cho h¾n biÕt ? Lý TÇm Hoan lé vÎ buån buån : - H¾n lµ mét thanh niªn cã tiÒn ®å rùc rì mµ l¹i lµ ng−êi b¹n th©n thiÕt cña t«i . T«i kh«ng ®µnh thÊy cuéc ®êi cña h¾n bÞ huû diÖt bëi mét ng−êi ®µn bµ d©m lo¹n . Qu¸ch Tung D−¬ng im lÆng : - B×nh sinh t«i ch−a hÒ nhê v¶ mét ai nh−ng b©y giê ... Qu¸ch Tung D−¬ng ng¾t lêi : - Nh−ng ... biÕt t«i nãi h¾n cã tin kh«ng ? Lý TÇm Hoan nãi : - Ýt nhÊt c¸i quan hÖ gi÷a anh vµ nµng còng lµm cho nµng kh«ng sao phñ nhËn . Qu¸ch Tung D−¬ng ®øng ph¨t lªn : - V©ng t«i ®i víi anh . Lý TÇm Hoan n¾m chÆt tay Qu¸ch Tung D−¬ng víi tÊt c¶ ch©n thµnh c¶m kÝch : - Râ rµng t«i ®· kh«ng nh×n lÇm anh chót nµo c¶ . T«i tin r»ng anh vµ TiÓu Phi còng sÏ lµ ®«i b¹n tèt mµ ®ã lµ chuyÖn mµ t«i h»ng mong −íc . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 10. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 135 Qu¸ch Tung D−¬ng mÝm miÖng thë dµi : - §−îc mét ng−êi xøng ®¸ng lµ b¹n ch¼ng h¹n nh− TiÓu Phi cã mét ng−êi b¹n nh− anh còng ®ñ ®Ó tho¶ m·n mét ®êi råi . *** Gian nhµ kh«ng mét bãng ng−êi . ChiÕc gi−êng cña TiÓu Phi vÉn cßn y ch¨n nÖm , nhµ bÕp vÉn cßn nh÷ng thøc ¨n håi tèi nh−ng c¸i nåi nÊu canh th× kh«ng cßn mét chót cÆn nµo , chiÕc nåi ®−îc röa thËt lµ s¹ch sÏ nh− kh«ng muèn l−u l¹i vÕt tÝch . Phßng ngñ cña L©m Tiªn Nhi ®å ®¹c h·y cßn nguyªn vÑn tr−íc mµn , h·y cßn l−u l¹c theo giã chøng tá kh«ng cã mét sù thu dän nµo c¶ . Phßng cña TiÓu Phi kh«ng mét vËt g× di ®éng , nh÷ng vËt dông cña h¾n vÉn n»m y chç có , lu«n c¶ bé quÇn ¸o dµnh ®Ó thay buæi s¸ng còng h·y cßn m¾c ë ®Çu gi−êng. Nh−ng ng−êi th× ®· kh«ng cßn , kh«ng cßn cã mét ai . Chøng tá hä ra ®i rÊt gÊp , ®i mµ kh«ng kÞp thu dän mét lóc nµo. Ra ®i kh«ng mét lêi tõ gi· , Lý TÇm Hoan kh«ng tin TiÓu Phi l¹i lµm nh− thÕ vµ h¾n vôt khom m×nh ho sÆc sôa . Qu¸ch Tung D−¬ng chÊp tay sau ®Ýt ®øng nh×n h¾n lµm thinh . Chê cho Lý TÇm Hoan hÕt c¬n ho , Qu¸ch Tung D−¬ng míi nãi : - Anh bµo TiÓu Phi lµ ng−êi b¹n th©n nhÊt cña anh ? Lý TÇm Hoan gËt ®Çu : - §óng . Qu¸ch Tung D−¬ng mÝm miÖng : - ThÕ mµ h¾n ®i anh l¹i ch¼ng hÒ hay . LÆng im mét lóc , Lý TÇm Hoan g−îng mØm c−êi : - Cã lÏ ... h¾n ®· gÆp chuyÖn ngoµi ý muèn , còng cã lÏ ... Qu¸ch Tung D−¬ng nãi nhanh : - Còng cã lÏ h¾n nghe lêi ng−ßi ®µn bµ Êy nhiÒu h¬n . Kh«ng ®Ó Lý TÇm Hoan nãi , Qu¸ch Tung D−¬ng hái lu«n ; - Kh«ng biÕt hä ®· ë ®©y bao l©u råi nhØ ? Lý TÇm Hoan nãi : - Cã lÏ ®· hai n¨m . Qu¸ch Tung D−¬ng nãi : - Hai n¨m vÒ tr−íc , nµng hÑn víi t«i ®Ðn c¸i tiÓu l©u Êy råi , n¬i nµy cã thÓ lµ sµo huyÖt cña c« ta ®· l©u l¾m råi còng nªn . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 11. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 136 Lý TÇm Hoan c−êi : - Mét con thá kh«ng ngoan lu«n cã ba hang ng¸ch , sµo huyÖt cña nµng kh«ng chØ riªng mét n¬i nµy . Qu¸ch Tung D−¬ng thë dµi : - ChØ tiÕc lµ t«i chØ biÕt cã ë ®©y th«i . Lý TÇm Hoan kh«ng nãi , h¾n chÇm chËm b−íc vµo phßng cña L©m Tiªn Nhi . Trong phßng chØ cã mét c¸i gi−êng , mét c¸i tñ vµ mét c¸i bµn . Mµn b»ng mét thø v¶i xanh lît , chiÕc nÖm nh¨m nhóm nhiÒu n¬i nh− lµ ®ªm råi qu¶ thËt cã ng−êi n»m , tù nhiªn nµng cè t¹o ra nh− thÕ cèt ®Ó cho TiÓu Phi thÊy vµ tin nh− thÕ . Trong tñ , quÇn ¸o kh«ng nhiÒu vµ nh÷ng c¸i cã níi ®©y ®Òu rÊt ®¬n b¹c , trªn bµn kh«ng cã phÊn s¸p , tù nhiªn tiÓu l©u míi ®óng lµ chç trang ®iÓm cña nµng vµ còng chÝnh n¬i Êy míi chøa rÊt nhiÒu xiªm y léng lÉy . TÊt c¶ nh÷ng vËt dông trong phßng ®Òu ®−îc Lý TÇm Hoan xem, xÐt cÈn thËn nh−ng ®ã chØ lµ nh÷ng vËt dông tÇm th−êng kh«ng cã g× ®Ó cho h¾n t×m ra . Qu¸ch Tung D−¬ng nãi : - Lóc t«i ra ®i , nµng h·y cßn ë n¬i tiÓu l©u , b©y giê th× nµng ®· vÒ ®©y l©u råi mµ l¹i mang c¶ TiÓu Phi ®i , thÕ mµ trªn ®−êng m×nh l¹i kh«ng ph¸t hiÖn ®−îc tung tÝch cña nµng . Lý TÇm Hoan trÇm ng©m : - §ã lµ t¹i v× nµng ®i b»ng mét con ®−êng kh¸c . Qu¸ch Tung D−¬ng nh−íng m¾t : - §i b»ng con ®−êng kh¸c ? PhÝa t©y lµ c¶ mét gi¶i nói hiÓm trë , ch¼ng lÏ cßn cã mét con ®−êng . Lý TÇm Hoan nãi : - Kh«ng ph¶i ®i vßng bªn s−ên nói mµ cã lÏ trong lßng nói . H¾n vôt hÊt tung chiÕc gi−êng , qu¶ nhiªn ë d−íi gi−êng cã mét c¸i hang , kh«ng ph¶i lµ hang mµ cöa miÖng ®Þa ®¹o . *** §Þa ®¹o xuyªn trong lßng nói . B−íc xuèng ®Þa ®¹o , Lý TÇm Hoan biÕt ngay nã sÏ trë vÒ ng«i tiÓu l©u . Qu¸ch Tung D−¬ng nãi : - Lý huynh biÕt ®Þa ®¹o nµy sÏ træ ra ®©u kh«ng ? Lý TÇm Hoan nãi : - D−íi chiÕc gi−êng ë ng«i tiÓu l©u . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 12. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 137 Qu¸ch Tung D−¬ng khÏ gËt ®Çu : - T«i còng nghÜ nh− thÕ . H¾n c−êi nh¹t vµ nãi tiÕp : - Xuèng mét c¸i gi−êng råi l¹i lªn mét c¸i gi−êng , nµng lµm viÖc rÊt Ýt l·ng phÝ thêi gian . Lý TÇm Hoan nãi : - ¦íc hÑn cña nµng qu¸ bËn rén thµnh ra ph¶i cã ph−¬ng ph¸p ®Ó tiÕt kiÖm thêi gian chø . Qu¸ch Tung D−¬ng h¬i ®á mÆt , tuy h¾n thõa biÕt chuyÖn nh− thÕ nµo råi nh−ng khi cã ng−êi nãi th¼ng ra nh− thÕ khiÕn h¾n h¬i khã chÞu . §µn «ng th−êng hay chª ®µn bµ hÑp hßi , kú thËt th× dµn «ng cã khi cßn hÑp hßi h¬i vµ chuyÖn tù t− tù lîi cßn nhiÒu h¬n n÷a . Cho dÇu hä cã mét v¹n ®µn bµ nh−ng hä vÉn mong mét v¹n ng−êi ®µn bµ Êy chØ biÕt cã mçi mét m×nh hä mµ th«i vµ cho dÇu hä kh«ng thÝch mét ng−êi ®µn bµ nµo ®ã , hä còng muèn ng−êi ®µn bµ ®ã chØ thuéc vÒ m×nh . *** §¹i ®¹o tù nhiªn kh«ng dµi l¾m . Chç træ cña ®Þa ®¹o tù nhiªn qu¶ ®óng lµ d−íi gi−êng ngñ n¬i tiªu l©u . C¸i gi−êng nµy so víi c¸i gi−êng ë nhµ TiÓu Phi ®Ñp ®Ï h¬n nhiÒu , mµn tr−íng thªu h×nh sÆc sì . NÖm tr¶i gi−êng nh×n lªn nh−ng ®èng m©y , thËt dµy thËt m−ít .BÊt cø ai võa n»m lªn lµ cã ngay c¶m t−ëng nh− m×nh lóc xuèng lÇn lÇn . L©m Tiªn Nhi tù nhiªn kh«ng cã ë n¬i ®©y , trong ng«i lÇu chØ cã c« g¸i ¸o hång. Nµng ngåi n¬i bµn trang ®Øm ch¨m chØ thªu hoa , kh«ng nµng ®ang thªu mét cÆp " Oan ¦¬ng HÝ Thuû " , ngµ thªu trªn chiÕc ¸o gèi . H×nh thªu thËt phï hîp víi kh«ng khÝ ë ®©y . Qu¸ch Tung D−¬ng vµ Lý TÇm Hoan b−íc vµo , hä ra cöa sæ råi vßng ng· tr−íc , c« g¸i ¸o hång kh«ng cã vÎ g× kinh ng¹c . Y nh− nµng thõa biÕt hä sÏ ®Õn ®©y . Nµng chØ ch¨m chó nh×n b»ng ®«i m¾t vµ nãi thËt duyªn : - Nh− vËy th× c¸c h¹ ®· tõng quen biÕt víi nhau ? Qu¸ch Tung D−¬ng trÇm giäng : - N¬i ®©y chØ cßn l¹i mçi m×nh c« ph¶i kh«ng ? C« g¸i ¸o hång nhÕch nhÕch m«i : Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 13. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 138 - Lµm g× mµ d¸ng ®iÖu hung h·n ®Õn thÕ ? Mçi lÇn «ng ®Õn ®©y , t«i lo gi¨ng mµn tr¶i nÖm , tÊt c¶ nh÷ng g× còng dÒu do tay t«i phôc dÞch , ch¼ng lÏ «ng l¹i sím quªn ®Õn thÕ µ ? Qu¸ch Tung D−¬ng lµm thinh . Tia m¾t cña c« g¸i ¸o hång liÕc vÒ phÝa Lý TÇm Hoan : - ¤ng cã ph¶i lµ Lý Th¸m Hoa kh«ng ? Lý TÇm Hoan gËt ®Çu : - Ph¶i . C« g¸i ¸o hång gÆn l¹i : - ¤ng lµ TiÓu Lý Phi §ao Lý TÇm Hoan ? Lý TÇm Hoan c−êi nhÑ : - C« kh«ng tin µ ? C« g¸i ¸o hång thë ra : - Kh«ng ph¶i t«i kh«ng tin , chØ cã ®iÒu t«i kh«ng thËt ngê ? Lý TÇm Hoan hái l¹i : - Kh«ng ngê chuyÖn chi ? C« g¸i nãi thËt chËm r·i : - Thiªn h¹ ®Òu nãi Lý TÇm Hoan ch¼ng nh÷ng vâ c«ng cao , con ng−êi l¹i th«ng minh tµi trÝ nh−ng t«i kh«ng ngê kÎ næi danh nh− thÕ mµ l¹i vÉn bÞ ng−êi lõa , còng vÉn m¾c bÉy thiªn h¹ nh− th−êng . Nµng h¸y h¸y m¾t vµ nãi tiÕp : - LÇn tr−íc t«i ®· lõa «ng , thËt t×nh t«i còng thÊy hÕt søc lµ kh«ng ph¶i . Lý TÇm Hoan mØm c−êi : - Kh«ng cã chi . Th× t×nh cê bÞ mét c« g¸i ®¸nh lõa ®óng lµ chuyÖn v« cïng thÝch thó , sau khi bÞ c« lõa t«i c¶m thÊy m×nh trÎ l¹i kh¸ nhiÒu . C« g¸i ¸o hång nh×n ch¨m ch¨m vµo Lý TÇm Hoan , h×nh nh− c« ta lÇn lÇn c¶m thÊy ng−êi nµy cã nhiÒu ®iÓm ngé ngé , cã nhiÒu nÐt duyªn d¸ng dÔ gÇn , con ng−êi nh− thÕ qu¶ lµ con ng−êi Ýt cã , hay ®óng h¬n lµ con ng−êi mµ c« ta ch−a tõng thÊy . Vµ nµng në nô c−êi thËt ®Ñp : - T«i xem «ng cho dï kh«ng bÞ t«i lõa th× còng vÉn trÎ rÊt nhiÒu , nÕu bÞ t«i lõa thªm vµi lÇn n÷a th× e r»ng còng sÏ trë thµnh cËu bÐ còng nªn . Lý TÇm Hoan nãi mét c¸ch tØnh kh« : - LÇn sau th× t«i cÈn thËn h¬n chø mét cËu bÐ bèn m−¬i th× sî ng−êi ra sÏ gäi lµ yªu qu¸i . C« g¸i ¸o hång sÆc c−êi : Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 14. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 139 - Nh−ng «ng cø yªn lßng , lÇn tr−íc t«i lõa «ng v× «ng lµ ng−êi l¹ , mÑ t«i ®· nãi víi t«i tõ nhá lµ mu«n ngµn lÇn còng ®õng nãi thËt víi mét ng−êi l¹ nµo , nÕu kh«ng th× lËp tøc bÞ hä xá mòi dÉn ®i . Lý TÇm Hoan hái : - ThÕ cßn b©y giê th× sao ? C« g¸i ¸o hång nghiªng mÆt : - B©y giê th× chóng ta ®· biÕt nhau , tù nhiªn t«i sÏ ch¼ng bao giê lõa «ng n÷a . Lý TÇm Hoan gËt ®Çu : - ThÕ th× xin hái c« , c« cã thÊy ai ®· míi tõ ®©y ®i ra kh«ng ? C« g¸i l¾c ®Çu : - Kh«ng . Nµng l¹i h¸y h¸y m¾t : - Nh−ng t«i l¹i thÊy cã ng−êi tõ ngoµi ®i vµo . Lý TÇm Hoan hái : - Ai ? C« g¸i ¸o hång ®¸p : - Lµ mét ng−êi ®µn «ng mµ t«i kh«ng hÒ quen biÕt . Nµng c−êi c−êi vµ nãi lu«n : - Trõ «ng ra t«i Ýt quen víi ®µn «ng l¾m . Lý TÇm Hoan nh− kh«ng ®Ó ý ®Õn chiÒu s©u cña c©u nãi Êy , h¾n chØ hái : - Ng−êi ®ã ®Õn ®©y lµm g× : C« g¸i ¸o hång nãi : - Ng−êi Êy hung h·n l¾m , h¾n cã r©u , mÆt cã mét sÑo dµi , võa b−íc vµo lµ hái t«i ngay :" C« biÕt Lý TÇm Hoan kh«ng ? " " Lý TÇm Hoan cã ®Õn ®©y kh«ng ? " . Lý TÇm Hoan c−êi v× c¸i d¸ng nh¸y giäng hung h·n cña c« g¸i vµ h¾n hái c« ta : - Råi c« tr¶ lêi nh− thÕ nµo ? C« g¸i ¸o hång nãi : - Bëi v× t«i ch−a biÕt «ng nªn t«i kiÕm chuyÖn lõa h¾n , t«i nãi :" BiÕt chø sao kh«ng , Lý TÇm Hoan sÏ ®Õn b©y giê " . Lý TÇm Hoan bËt c−êi v× c¸ch nãi lõa mµd thµnh ra thËt cña c« g¸i vµ h¾n hái c« ta : - Ng−êi Êy nãi sao ? C« g¸i ¸o hång chíp m¾t : Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 15. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 140 - H¾n giao cho t«i mét phong th¬ , b¶o t«i ph¶i chuyÓn l¹i cho «ng , h¾n cßn dÆn ph¶i trao tËn tay «ng . Lý TÇm Hoan hái : - Råi c« nhËn ? C« g¸i ¸o hång nãi : - Tù nhiªn nhËn chø sao . NÕu t«i kh«ng nhËn th× c¸i nãi l¸o håi n·y lßi chµnh cßn g× . Con ng−êi Êy hung h·n l¾m , mét khi h¾n biÕt t«i nãi l¸o th× h¾n sÏ ®Ëp bÓ ®Çu t«i ngay . Nµng l¹i c−êi c−êi vµ nãi tiÕp : - Con g¸i ®¸nh lõa mµ bÞ ®¸nh vì ®Çu th× nhÊt ®Þnh lµ ®au l¾m , «ng nghÜ cã ph¶i thÕ kh«ng ? Lý TÇm Hoan c−êi : - §µn «ng mµ nÕu ®Çu vì còng ®au l¾m chø . *** C« g¸i ¸o hång cã mét lèi nãi chuyÖn thËt hay . BÊt cø c©u nµo còng y nh− lµ sù thËt nÕu lÇm ng−êi kh¸c nhÊt ®Þnh sÏ hái : - Ng−êi trao th¬ ®i ®©u råi ? T¹i lµm sao gëi th¬ cho t«i mµ l¹i gëi ë ®©y ? T¹o lµm sao h¾n biÕt t«i ë ®©y mµ hái ? Nh−ng Lý TÇm Hoan th× kh«ng hái hÕt . H¾n còng cã mét lèi thËt hay . BÊt luËn ng−êi ta nãi nh− thÕ nµo , h¾n còng tá ra rÊt tin lµ thËt , v× thÕ cã nhiÒu ng−êi t−ëng nh− lµ m×nh ®· lõa ®−îc h¾n rÊt nhiÒu . B©y giê th× c« g¸i qu¶ nhiªn trao bøc th¬ ra . Ngoµi bao th¬ qu¶ nhiªn ®Ó gëi Lý TÇm Hoan . Th− phong kÝn , c« g¸i ¸o hång kh«ng cã lÐn xem . Trong th¬ viÕt " Lý TÇm Hoan tiªn sinh tóc h¹ , ®· ng−ìng mé anh danh tõ l©u rÊt mong cã ngµy gÆp mÆt , ngµy mång mét th¸ng m−êi nµy t¹i s¬n cèc , d−íi lßng phi tuyÒn xin hÑn gÆp nhaui . Lµ bËc qu©n tö mong tóc h¹ kh«ng lµm cho t«i thÊt väng " . Cuèi th− ký : Th−îng Quan Kim Hång . *** Phong th− viÐt rÊt ®¬n gi¶n vµ thËt lµ lÔ ®é ®Õn gÇn toµn s¸o ng÷ . Nh−ng bÊt cø ai tiÕp nhËn phong th− Êy nhÊt ®Þnh sÏ lo s¾p ®Æt hËu sù , nÕu kh«ng th× ¾t còng hån phi ph¸ch t¸n . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 16. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 141 Th−îng Quan Kim Hång mét khi ®· khiªu chiÕn ng−êi nµo , ng−êi Êy nhÊt ®Þnh kh«ng sèng ®−îc l©u h¬n n÷a . Lý TÇm Hoan chÇm chËm xÕp l¸ th− cho vµo l−ng ¸o . MiÖng h¾n vÉn në trßn nô c−êi . C« g¸i ¸o hång lu«n lu«n nh×n vµo mÆt nh− ®Ó theo dâi néi dung cña l¸ th− vµ b©y giê nµng buéc lßng ph¶i hái : - Trong th− viÕt g× thÕ «ng ? Lý TÇm Hoan ®¸p : - Kh«ng cã g× . C« g¸i ¸o hång hái giãng : - Cã ph¶i th− hÑn gÆp cña nµng kh«ng ? Lý TÇm Hoan l¹i c−êi : - §o¸n kh¸ ®Êy . C« g¸i ¸o hång chíp chíp m¾t : - NÕu th− Êy cña ®µn bµ th× biÕt thÕ t«i kh«ng bao giê trao l¹i cho «ng ®©u . Lý TÇm Hoan c−êi : - NÕu c« kh«ng giao cho t«i th× nhÊt ®Þnh nµng sÏ rÊt ®au lßng . C« g¸i ¸o hång trõng m¾t : - Nµng lµ con ng−êi nh− thÕ nµo ? §Ñp l¾m ph¶i kh«ng ? Lý TÇm Hoan c−êi : - Tù nhiªn lµ ®Ñp nÕu kh«ng th× t«i ®· qu¨ng bá phong th− nµy råi , ng−êi ®µn bµ mµ xÊu th× cßn tÖ h¬n ng−êi ®µn «ng ngu n÷a . C« g¸i c¾n m«i : - Nµng ®é bao nhiªu tuæi ? Lý TÇm Hoan chËm r·i : - Còng kh«ng lín lµ bao ? C« g¸i c−êi nh¹t : - Ýt nhÊt còng lµ lín h¬n t«i . Lý TÇm Hoan nãi : - Còng may lµ nµng lín h¬n c« , chø nÕu kh«ng th× ch¾c t«i ph¶i nhËn nµng lµm con nu«i råi . C« g¸i ¸o hång ch©m m¹nh c©y kim xuèng bµn thuª vµ hÊt mÆt lªn : Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 17. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 142 - §· cã ng−êi ®Ñp hÑn th× t¹i sao «ng kh«ng mau mau lªn ®Õn víi ng−êi ta cßn l¸ng ch¸ng ë ®©y lµm g× ? Lý TÇm Hoan c−êi : - Chñ nh©n sao l¹i cã lèi ®uæi kh¸ch sç sµng nh− thÕ ? C« g¸i ¸o hång lanh l¶nh : - T«i kh«ng ®uæi «ng th× «ng còng ph¶i ®i gÊp mµ . Lý TÇm Hoan hái : - Nh−ng nÕu t«i kh«ng muèn ®i th× sao ? C« g¸i s¸ng m¾t : - NÕu kh«ng ®i th× ... th× lµ chñ t«i , t«i sÏ nghÜ c¸ch kho¶n ®·i «ng träng hËu . Lý TÇm Hoan nh−íng m¾t : - ThËt chø ? C« g¸i ¸o hång c−êi duyªn d¸ng : - Tù nhiªn lµ thËt chø , t«i tuy kh«ng ph¶i lµ ng−êi réng r·i nh−ng còng kh«ng ph¶i h¹ng hÑp hßi , nÕu «ng cø ë ®©y lu«n ®Õn m−êi ngµy , t«i còng sÏ kho¶n ®·i m−êi ngµy , nÕu «ng ë ®©y ®Õn suèt ®êi t«i còng ch¼ng ®uæi ®i . Nµng ch−a nãi hÕt th× mÆt ®· öng hång . Vµ mét c« g¸i ®· biÕt ®á mÆt th× c« g¸i Êy kh«ng cßn nhá n÷a . Lý TÇm Hoan gËt ®Çu vµ nãi th¶n nhiªn : - §−îc råi , nh− vËy t«i th× t«i sÏ ë l¹i ®©y . H¾n ch−a nãi døt c©u th× c« g¸i gÇn nh− nh¶y dùng lªn : - ¤ng nãi thËt ®Êy chø ? Lý TÇm Hoan c−êi : - ThËt chø sao l¹i gi¶ ? GÆp ®−îc chñ nh©n qu¸ tèt nh− thÕ nµy th× cã ngu l¾m míi bá ®i . MÆt c« g¸i thËt lµ r¹ng rì : - T«i biÐt «ng rÊt thÝch uèng r−îu , t«i sÏ söa so¹n ngay b©y giê , ë ®©y c¸i g× thiÕu chø r−îu th× rÊt nhiÒu , nhiÒu ®Õn cã thÓ ng©m ngËp «ng lu«n . Lý TÇm Hoan nãi : - Ngoµi r−îu ra t«i cßn cÇn nh÷ng khóc c©y ng¾n , c©y cµng ng¾n cµng tèt . C« g¸i trè m¾t : - C©y ? C©y ®Ó lµm g× ? Ch¼ng lÏ dïng c©y ®Ó l»m thøc nh¾m ? Bé r»ng cøng l¾m µ ? Nµng c−êi h¨n h¾c , c−êi vµ nh×n chÇm chËm vµo mÆt Lý TÇm Hoan : Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 18. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 143 - ¤ng ®· cÇn c©y g× th× t«i sÏ t×m c©y cho «ng , bÊt cø «ng cÇn thø g× , cho dï cÇn mÆt tr¨ng ë trªn trêi t«i còng sÏ v× «ng mµ ®ãng mét chiÕc thang . Theo dâi Lý TÇm Hoan tõ l©u , b©y giê Qu¸ch Tung D−¬ng míi lªn tiÕng : - T«i kh«ng cÇn c©y , t«i chØ cÇn trøng , trøng gµ , trøng vÞt , trøng chim , trøng l¹t , trøng mÆn g× còng ®−îc , chØ cÇn cã trøng cµng nhiÒu cµng tèt . C« g¸i ¸o hång hÊt mÆt lªn nh×n Qu¸ch Tung D−¬ng tõ ®Çu ®Õn ch©n : - ¤ng còng ë l¹i ®©y µ ? Qu¸ch Tung D−¬ng ®iÒm ®¹m : - Khã gÆp ®−îc mét chñ nh©n tèt nh− c« n−¬ng th× lµm s©o bá ®i cho ®−îc . C« g¸i ¸o hång nhÕch nhÕch m«i bá ®i ra mµ trong miÖng c« cø lÇm thÇm : - Trªn ®êi nµy cã qu¸ nhiÒu ng−êi kh«ng biÕt ®iÒu chót nµo c¶ , bao nhiªu chuyÖn kh«ng lµm , cø lu«n lu«n ®i lµm c¸i chuyÖn khuÊy rèi ng−êi ta kh«ng ? *** Gian nhµ thËt réng , thËt kho¶ng kho¸t . Gi−êng nÖm ®Òu thËt míi , thËt tr¾ng . B×nh trµ ch−a ®ãng v¸ng trong lßng , chÐn trµ còng ch−a thÊy d¹ng r¨n ë líp men. Nh−ng kh«ng khÝ trong gian nhµ h¬i l¹nh d−êng nh− cã thiÕu mét c¸i g× . L©m Tiªn Nhi ngåi ë ®Çu gi−êng , nµng ®ang kh©u khuy ¸o . H×nh nh− nµng dïng kim kh«ng ®−îc thuÇn tuý nh− dïng kiÕm , lu«n lu«n cø bÞ ch¨m lÉn vµo tay . TiÓu Phi ®øng tú tay lªn thµnh cöa nh×n ra mµn ®ªm ®en kÞt , h¾n ®øng trÇm lÆng kh«ng biÕt h¾n ®ang suy nghÜ chuyÖn g× . Kh©u xong khuy ¸o , L©m Tiªn Nhi lÊy tay ®Êm nhÑ vµo l−ng vµ khÏ l¾c ®Çu : - T«i thËt kh«ng thÝch ë kh¸ch ®iÕm , cho dÇu kh¸ch ®iÕm cã kho¶ng kho¸t , cã s¹ch sÏ nh− kh¸ch ®iÕm nµy ch¼ng h¹n . ë kh¸ch ®iÕm mét m×nh lu«n cã c¶m t−ëng nh− ®ang ë trong mét c¸i lång , võa b−íc vµo lµ ®· ch¸n ngÊy råi . TiÓu Phi kh«ng nãi , h¾n chØ − − trong miÖng . L©m Tiªn Nhi nãi tiÕp : - T«i th−êng nghe ng−êi ta nãi r»ng dÇu cho nhµ vµng cöa ngäc còng vÉn kh«ng b»ng c¸i c¸i nhµ tranh cña chÝnh m×nh . BÊt luËn ®Õn n¬i nµo còng kh«ng bao giê thÊy th− th¸i nh− ë nhµ m×nh , anh thÊy cã ph¶i thÕ kh«ng ? TiÓu Phi vÉn cø lµm thinh , miÖng h¾n Çm õ , h×nh nh− h¾n ®ang kh«ng ®−îc vui nh−ng h¾n muèn lÆng im , h¾n cã lÏ rÊt sî phËt lßng nµng . L©m Tiªn Nhi chíp chíp m¾t : Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 19. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 144 - T«i ®−a anh tõ nhµ ®Õn ®©y ch¾c anh kh«ng vui , cã ph¶i thÕ kh«ng ? TiÓu Phi ®¸p thËt nhá : - Kh«ng . L©m Tiªn Nhi thë ra : - T«i biÕt Lý TÇm Hoan vèn lµ b¹n th©n thiÕt cña anh còng kh«ng ph¶i lµ kh«ng muèn anh gÇn gòi h¾n nh−ng chóng ta quyÕt ®Þnh b«i xãa dÜ v·ng , quyÕt ®Þnh lµm l¹i cuéc ®êi th× kh«ng thÓ kh«ng xa h¾n bêi v× con ng−êi cña h¾n bÊt luËn ®i ®Õn ®©u còng dÔ kÐo theo nh÷ng chuyÖn phiÒn hµ . Nµng nãi tiÕp b»ng mét giäng thËt dÞu : - Chóng ta ®· thÒ r»ng sÏ kh«ng ®Ó g©y ra nh÷ng chuyÖn phiÒn phøc , cã ph¶i thÕ kh«ng ? TiÓu Phi l¹i Çm õ trong miÖng . L©m Tiªn Nhi nãi lu«n : - Huèng chi con ng−êi cña h¾n tuy cã nhiÒu nghÜa khÝ chØ hiÒm mét ®iÒu lµ h¾n uèng r−îu qu¸ nhiÒu . Mét con ng−ßi mµ uèng r−îu h¬i nhiÒu th× kh«ng lµm sao tr¸nh ®−îc nh÷ng c¸i tËt kh«ng hay , chÝnh lóc mang c¸i tËt kh«ng tèt Êy hay ph¹m vµo c¸i kh«ng tèt , hä còng kh«ng hay biÕt . Nµng khÏ liÕc TiÓu Phi vµ chÇm chËm nãi tiÕp : - Còng chÝnh v× thÕ h¾n míi tung cöa phßng t«i ®Þnh ... TiÓu Phi vïng quay ph¾t l¹i : - §õng cã nãi chuyÖn Êy n÷a cã ®−îc kh«ng ? H¾n nãi g»n tõng tiÕng , h×nh nh− h¾n ®ang bùc l¾m . L©m Tiªn Nhi nhÕch m«i , nµng c−êi thËt dÞu dµng : - ThËt ra th× t«i ®· tha thø , t«i kh«ng tr¸ch phiÒn g× c¶ bëi v× h¾n lµ b»ng h÷u cña anh . ¸nh m¾t TiÓu Phi lé nhiÒu thèng khæ , h¾n cói ®Çu nãi thËt nhá : - T«i kh«ng cã b»ng h÷u , t«i chØ cã mét m×nh nµng . L©m Tiªn Nhi ®−a tay kÐo TiÓu Phi l¹i s¸t bªn nµng , nµng xoa xoa m¸ h¾n vµ nãi thËt ªm : - T«i còng chØ cã mét m×nh anh . Nµng nhãn ch©n cho m¸ nµng kÒ vµo mÆt h¾n , nµng nãi th× thµo : - ChØ cÇn cã anh lµ ®êi t«i qu¸ ®ñ l¾m råi , tÊt c¶ nh÷ng g× trªn ®êi nµy t«i còng kh«ng cÇn thiÕt . TiÓu Phi dang hai tay «m chÆt lÊy L©m Tiªn Nhi , toµn th©n nµng thu nhá trong vßng tay r¾n ch¾c . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 20. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 145 Hai ng−êi «m siÕt vµo nhau mét lóct hËt l©u , nµng vôt h¬i rung rÈy vµ giäng nãi còng rung : - Anh ... anh ®· ... muèn ... TiÓu Phi nh¾m nghiÒn ®«i m¾t gËt ®Çu . L©m Tiªn Nhi c¾n m«i nh− cè d»n xuèng nh÷ng g× ®ang r¹o rùc trong lßng nh−ng giäng nµng vÉn rung rung : - ThËt ra th× t«i còng ... , t«i còng muèn trao tÊt c¶ ... nh÷ng g× quý nhÊt trong ®êi con g¸i cho anh nh−ng ... nh−ng chóng ta b©y giê vÉn ch−a nªn lµm nh− thÕ ... TiÓu Phi cau mÆt : - T¹i sao thÕ ? L©m Tiªn Nhi nãi : - Bëi v× ... v× b©y giê t«i cßn ch−a chÝnh lµ vî cña anh ... TiÓu Phi kh«ng cßn d»n m«i næi n÷a , h¾n nãi trong h¬i thë dån dËp : - T«i ... t«i . L©m Tiªn Nhi nãi : - ThÕ t¹i sao anh kh«ng chÝnh thøc tuyªn bè víi mäi ng−êi r»ng t«i lµ vî cña anh ? t¹i sao anh kh«ng d¸m ? TÊt c¶ nh÷ng g× lÇm lçi tr−íc kia anh kh«ng thÓ tha thø cho t«i − ? Anh kh«ng thËt t©m yªu t«i − ? Cø mçi bËn TiÓu Phi ®ßi gÇn gòi nµng th× nµng n¹i cí ch−a chÝnh thøc nh−ng nÕu TiÓu Phi quyÕt ®Þnh lµm theo ý nµng th× nµng l¹i cã mét c¸ch kh¸c ®Ó kÐo dµi mµ h¾n kh«ng lµm sao nãi ®−îc . Nµng nãi mµ hai tay cø «m siÕt lÊy h¾n , tù nhiªn víi tÊt c¶ nghÖ thuËt yªu ®−¬ng , nµng lµm cho h¾n thªm o»n o¹i . Nµng cµng kª s¸t miÖng vµo m¸ h¾n , giäng nµng nh− dÎo l¹i : - BÊt luËn anh ®èi víi t«i nh− thÕ nµo , t«i còng vÉn yªu anh ... trong lßng t«i b©y giê cã mçi mét h×nh bãng cña anh . Nµng cµng g¾n s¸t th©n h×nh nµng vµo lßng h¾n , nµng cä s¸t nµng o»n o¹i , tÊt c¶ nh÷ng kin nghiÖm lµm cho ®µn «ng ®iªn ®¶o nµng mang ra dïng mét lóc . TiÓu Phi rªn lªn nh÷ng tiÕng nho nhá vµ c¶ hai vïng ng· xuèng gi−êng . L©m Tiªn Nhi run rÈy : - Khoan ... anh ... anh muèn t«i sÏ ... cã c¸ch ®Ó cho anh tho¶ m·n mµ ... chóng m×nh dµnh cho ngµy c−íi ... L©m Tiªn Nhi ®øng lªn soi vµo g−¬ng ®Ó ch¶i ®Çu , mÆt nµng öng hång , nµng nhÑ c¾n m«i , m¾t nµng long lanh nh− n−íc , khu«n mÆt cña nµng b©y giê míi ®óng lµ c¬n thÞnh nhÊt cña xu©n th× . " TÊt c¶ ai còng ®Òu ®−îc c¶ chØ trõ mét m×nh h¾n mµ th«i " . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2