Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Huyết tâm lệnh - tập 11

Chia sẻ: Thanh Phuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

83
lượt xem
12
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'huyết tâm lệnh - tập 11', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Huyết tâm lệnh - tập 11

 1. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 158 håi thø m−êi mét V¹n bÊt ®¾c dÜ Mét con ng−êi sèng trong sÇu muén , ng−êi Êy giµ mét c¸ch cÊp kû . Lý TÇm Hoan tr¨n trèi nh×n pho t−îng , trßng m¾t h¾n ®øng y mét chç .H¾n nghÜ r»ng tõ ®©y trë ®i h¾n kh«ng cßn gÆp nµng . Chît cã tiÕng bªn sau : - Ng−êi thËt ®Ñp , ai thÕ ? T×nh nh©n ®Êy µ ? C« g¸i ¸o hång ®· trë l¹i , nµng b−ng mét c¸i m©m , nµng ®øng sau l−ng Lý TÇm Hoan vµ ch¨m chó nh×n pho t−îng . Lý TÇm Hoan cè dÊu pho t−îng vµo trong èng tay ¸o : - T«i còng kh«ng biÕt nµng lµ ai , còng cã thÓ lµ tiªn n÷ trªn trêi còng nªn . C« g¸i ¸o hång h¸y h¸y m¾t l¾c ®Çu : - Lõa t«i råi ®Êy . Tiªn n÷ ë trªn trêi sèng rÊt vui t−¬i nh−ng nµng nµy th× l¹i rÊt u sÇu . Lý TÇm Hoan nãi : - D−íi m¾t ®Êt còng cã nhiÒu ng−êi vui sèng th× ë trªn trêi l¹i kh«ng cã Tiªn n÷ u sÇu ? C« g¸i ¸o hång nãi : - Nh−ng t«i biÕt Th¸m Hoa së dÜ kh«ng yªu sèng lµ t¹i v× yªu nµng mµ kh«ng ®i ®Õn ®−îc t×nh yªu , t«i ®o¸n thÕ cã ph¶i kh«ng ? Lý TÇm Hoan biÕn s¾c , tim h¾n nh− trÇm h¼n xuèng . C« g¸i ¸o hång c−êi : - Th¸m Hoa ®õng cã dÊu t«i , nh×n vµo s¾c mÆt cña Th¸m Hoa t«i biÕt ngay lµ sù pháng ®o¸n cña t«i kh«ng sai mét chót nµo . Lý TÇm Hoan c−êi g−îng : - §ã lµ chuyÖn cò ®· l©u råi . C« g¸i ¸o hång gÆng hái : - ChyÖn ®· l©u råi thÕ t¹i sao ®Õn nay mµ còng vÉn kh«ng quªn ®−îc h×nh bãng cña nµng ? Lý TÇm Hoan trÇm ng©m mét lóc thËt l©u : - Chê cho ®Õn khi nµo c« ®Õn c¸i tuæi nh− t«i , tù nhiªn c« sÏ hiÓu t¹i sao , b©y giê t«i cã gi¶i thÝch c¸ch nµo c« còng kh«ng lµm sao hiÓu ®−îc . T«i chØ cã thÓ nãi lµ c¸i con ng−êi mµ c« muèn quªn nhÊt th× l¹i còng lµ con ng−êi mµ c« kh«ng lµm sao quªn ®−îc . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 2. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 159 C« g¸i gËt ®Çu chÇm chËm nh− cã phÇn nµo th«ng c¶m c©u nãi ®Çy m©u thuÉn Êy , nµng lÇm thÇm nhai ®i nhai l¹i caau nãi Êy nh− say thÝch thó ®Õn nçi nµng quªn c¶ viÖc ®Æt chiÕc m©m trªn tay nµng xuèng , qua mét lóc thËt l©u , nµng míi nhÌ nhÑ thë dµi : - Ng−êi ta nãi Th¸m Hoa lµ mét con ng−êi l·nh ®¹m v« t×nh nh−ng d−íi con m¾t cña t«i th× hoµn toµn tr¸i ng−îc . Lý TÇm Hoan hái : - ThÕ c« xem t«i lµ con ng−êi thÕ nµo ? C« g¸i nãi : - T«i xem Th¸m Hoa lµ mét ng−êi ®a c¶m ®a sÇu , ®óng lµ mét kÎ ®a t×nh , mét kÎ cã thÓ v× t×nh mµ hy sinh tÊt c¶ . Ng−êi nh− Th¸m Hoa mét khi ®· yªu ai th× ng−êi ®ã ®· hoµn toµn r¬i ®óng vµo vïng h¹nh phóc . Lý TÇm Hoan c−êi : - §ã còng cã thÓ lµ lóc t«i ch−a uèng r−îu , sau khi ®· uèng råi , con ng−êi t«i trë thµnh chai ®¸ . C« g¸i còng c−êi : - Nh− thÕ th× t«i l¹i cµng mau uèng r−îu n÷a v× chÝnh t«i còng muèn trë thµnh con ng−êi chai ®¸ ®Ó tr¸nh ®−îc sÇu khæ trong lßng . *** Tuæi cµng trÎ chõng nµo th× uèng r−îu l¹i cµng nhanh , bëi v× uèng r−îu còng cÇn nhiÒu dòng khÝ . Con ng−êi cµng cã nhiÒu dòng khÝ th× uèng r−îu cµng mau say . Da mÆt c« g¸i ®· b¾t ®Çu öng ®á , nµng vôt nh×n s÷ng vµo mÆt Lý TÇm Hoan : - T«i biÕt Th¸m Hoa tªn lµ Lý TÇm Hoan nh−ng Th¸m Hoa cã biÕt t«i tªn gäi lµ g× kh«ng nhØ ? Lý TÇm Hoan nãi : - C« kh«ng nãi th× lµm sao t«i biÕt ®−îc . C« g¸i nãi : - Th¸m Hoa kh«ng hái th× lµm sao t«i nãi . Nµng nh×n th¼ng vµo m¾t h¾n vµ nãi tiÕp b»ng mét giäng chËm r·i : - Ch¼ng nh÷ng Th¸m Hoa kh«ng hái tªn t«i mµ còng kh«ng hái t«i lµ ng−êi thÕ nµo trong c¸i nhµ nµy ? T¹i sao t«i ë ®©y cã mét m×nh ? T¹i lµ sao Th¸m Hoa kh«ng hái g× hÕt nh− thÕ ? Cã ph¶i Th¸m Hoa nhËn r»ng Th¸m Hoa lµ con ng−êi s¾p chÕt nªn kh«ng cÇn ph¶i biÕt g× thªm ? Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 3. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 160 Lý TÇm Hoan c−êi : - C« ®· say råi . Nh÷ng c« g¸i nhá tuæi khi uèng r−îu th× tèt h¬n hÕt lµ ®i ngñ sím . C« g¸i nãi : - Th¸m Hoa kh«ng muèn nghe n÷a ph¶i kh«ng ? Nh−ng t«i th× th× t«i cø ph¶i nãi , ph¶i nãi cho Th¸m Hoa biÕt . T«i lµ ®øa con g¸i kh«ng cha còng kh«ng cã mÑ , v× thÕ nªn t«i còng khg«nt biÕt tªn hä lµ g× . N¨m n¨m vÒ tr−íc , tiÓu th− mua t«i vÒ ®©y , v× thÕ nªn t«i còng lµ hä L©m , tiÓu th− l¹i thÝch gäi t«i lµ " Linh Linh " , nh− vËy hiÓn nhiªn t«i ®· cã tªn lµ L©m Linh Linh . Nµng c−êi h¨n h¾c vµ nãi tiÕp : - L©m Linh Linh ,Th¸m Hoa nãi c¸i tªn Êy nghe cã ®−îc kh«ng nµo ? Linh Linh lµ c¸i lôc l¹c ®Ó cho ng−ßi ta l¾c , khi ng−êi ta l¾c th× t«i khua leng keng nh−ng nÕu ng−êi ta kh«ng l¾c th× tù nhiªn t«i im tiÕng . Lý TÇm Hoan thë ra . Trong tiÕng nãi nh− kh«ng cña c« g¸i ¸o hång , h¾n nghe thÊy nçi niÒm cay ®¾ng . Cuéc ®êi cña nµng còng ®· tr¶i qua nhiÒu cay ®¾ng . Mµ víi c¸i tuæi nh− thÕ , c¸i tuæi ng©y th¬ nh− thÕ nã cao gÊp ngµn lÇn ®èi víi kÎ ®· thµnh niªn . Trong lßng nµng chøa Èn mét chuçi sÇu chø kh«ng ph¶i nh− c¸i t−¬i vui cëi më cã tÝnh c¸ch kho¶ lÊp ë been ngoµi mµ ng−êi ta ®· thÊy . H¾n chît nghe tiÕng than thë trong lßng h¾n :" T¹i sao trong ®êi m×nh gÆp toµn nh÷ng kÎ bÊt h¹nh nh− thÕ nµy ?" . Nh−ng tiÕng nãi vui c−êi cña Linh Linh l¹i vang lªn : - Th¸m Hoa cã biÕt t¹i sao t«i cø ph¶i ë ®©y mét m×nh nh− thÕ nµy kh«ng ? Nãi cho Th¸m Hoa biÕt còng ch¼ng cã g× ®¸ng gäi lµ can hÖ , tiÓu th− b¶o t«i ë l¹i ®©y , ë l¹i ®Ó gi÷ TH¸m Hoa ®©y . TiÓu th− cßn c¨n dÆn mçi ngµy cßn ph¶i t×m c¸ch cho Th¸m Hoa uèng r−îu cèt lµm sao cho Th¸m Hoa ph¶i bÞ run , nµng nãi chØ cÇn khi Th¸mHoa b¾t ®Çu run th× nhÊt ®Þnh Th¸m Hoa kh«ng lµm sao sèng ®−îc n÷a . Nµng chÊm døt c©u nãi b»ng c¸ch nh×n th¼ng vµo mÆt Lý TÇm Hoan , h×nh nh− nµng chê h¾n lé c¬n thÞnh né giËn d÷ . ThÕ nh−ng Lý TÇm Hoan vÉn ®iÒm ®¹m mØm c−êi : - M−êi n¨m tr−íc ®©y còng cã ng−ßi nãi r»ng t«i s¾p chÕt thÕ nh−ng t«i còng vÇn cßn sèng ®Õn b©y giê , c« cã thÊy nh− thÕ lµ l¹ kh«ng ? Linh Linh trßn xoe ®«i m¾t : - T«i nãi cho Th¸m Hoa biÕt råi , t«i hiÖn ®ang r¾p t©m lµm h¹i Th¸m Hoa , cí sao Th¸m Hoa l¹i kh«ng m¾ng vµo mÆt t«i chø ? Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 4. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 161 Lý TÇm Hoan nãi : - T¹i lµm sao m¾ng c« ? C« bÊt qu¸ chØ lµ " lôc l¹c " nhá mµ th«i . H¾n thë dµi vµ nãi tiÕp : - Mçi mét con ng−êi sèng trªn ®êi nµy ®Òu kh«ng khái Ýt nhÊt mét lÇn lµm c¸i lôc l¹c cho ng−ê kh¸c . C« lµ c¸i lôc l¹c cña ng−êi kh¸c , t«i l¹i lÏ nµo kh«ng gièng c« ? Cßn c¸i ng−êi n¾m c¸i lôc l¹c mµ rung biÕt ®©u l¹i ch¼ng bÞ ng−êi kh¸c giËt d©y ? Linh Linh cø nh×n s÷ng Lý TÇm Hoan , nh×n s÷ng h¾n nh− thÕ thËt l©u råi nµng chît thë dµi . Nµng nãi b»ng mét giäng n÷a buån buån nöa kinh ng¹c : - Tíi b©y giê t«i míi thËt nhËn ra r»ng Th¸m Hoa lµ mét con ng−êi ®óng víi c¸i nghÜa ng−êi , t«i kh«ng hiÓu t¹i sao tiÓu th− l¹i muèn h¹i Th¸m Hoa . Lý TÇm Hoan l¹i ®iÒm ®¹m mØm c−êi : - Ng−êi lu«n lu«n muèn cho ng−êi ta ph¶i chÕt , nhÊt ®Þnh sím muén g× ng−êi Êy l¹i chÕt tr−íc h¬n ai hÕt . Linh Linh nãi : - Nh−ng cã mét sè ng−êi chÕt ®i th× m×nh c¶m thÊy rÊt lµ ®¸ng tiÕc , tr¸i l¹i cã nh÷ng ng−êi chÕt ®i m×nh l¹i kh«ng thÓ cÇm ®−îc n−íc m¾t ! Nµng cói ®Çu thËt thÊp vµ nãi tiÕp b»ng mét giäng buån buån : - NÕu Th¸m Hoa chÕt ®i kh«ng chõng t«i còng ph¶i r¬i n−íc m¾t . Lý TÇm Hoan c−êi : - Bëi v× chóng ta ®· lµ b»ng h÷u , Ýt nhÊt chóng ta ®· quen víi nhau ®−îc mÊy h«m råi . Linh Linh l¾c ®Çu : - Còng kh«ng h¼n lµ nh− thÕ , t«i biÕt c¸i vÞ Qu¸ch tiªn sinh t−¬ng ®èi l©u h¬n biÕt Th¸m Hoa , nh− thÕ nÕu «ng Êy chÕt ®i th× ch−a ch¾c t«i ®· r¬i n−íc m¾t . Nµng vôt c−êi vµ nãi tiÕp : - Bëi v× nÕu t«i cã chÕt , «ng Êy còng kh«ng hÒ r¬i n−íc m¾t . Lý TÇm Hoan nãi : - C« cho r»ng «ng Êy lµ con ng−êi lßng d¹ s¾t ®¸ l¾m µ ? Linh Linh nhÕch m«i : - Cã thÓ nãi «ng Êy lµ mét con ng−êi kh«ng cã lßng d¹ míi ®óng . Lý TÇm Hoan thë ra : - NÕu qu¶ thËt c« nghÜ nh− thÕ th× c« ®· qu¸ lÇm . Cã nhiÒu ng−êi ngoµi mÆt rÊt l¹nh lïng , gÇn nh− kh«ng cã mét tÝ g× t×nh c¶m nh−ng trong lßng hä l¹i cã rÊt nhiÒu nhiÖt huyÕt , hä lµ nh÷ng con ng−êi chuyªn sèng víi néi t©m , hä kh«ng ®Ó ra ngoµi Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 5. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 162 mÆt nh−ng trong lßng hä chan chøa t×nh c¶m , cã thÕ nãi cßn s©u ®Ëm h¬n nh÷ng ng−êi lµm ra vÎ tha thiÕt bªn ngoµi , cµng lµ ng−êi b»ng h÷u nhiÒu nghÜa khÝ , cµng l¹i khã nhËn ®−îc c¶m t×nh béc lé cña hä , mâi khi c« nhËn ®−îc mét c¸ch cô thÓ th× sù r»ng ®· qu¸ muén råi . H×nh nh− trong lßng h¾n cã mét c¶m xóc bÊt b×nh th−êng cho nªn h¾n nãi lu«n mét h¬i kh¸ nhiÒu , c¸i mµ tõ tr−íc ®Õn giê h¾n rÊt Ýt cã vµ chÝnh v× sù c¶m xóc tét cïng ®ã mµ h¾n kh«ng hay r»ng Qu¸ch Tung D−¬ng ®· ®øng sau l−ng h¾n thËt l©u . Qu¶ ®óng nh− nhËn xÐt cña Linh Linh , Lý TÇm Hoan lµ con ng−êi qu¸ nhiÒu t×nh c¶m , con ng−êi rÊt dÔ xóc ®éng tuy r»ng ngoµi mÆt h¾n cã lóc nh− l¹nh lïng nh−ng ®ã ch¼ng qua lµ con ng−êi h¾n qu¸ trÊn tÜnh chø thËt sù th× trong lßng h¾n lu«n sèng víi nh÷ng diÔn biÕn cña sù thËt xung quanh . ChÝnh Qu¸ch Tung D−¬ng còng thÕ , h¾n còng ®óng lµ mÉu ng−êi mµ Lý TÇm Hoan võa nhËn xÐt víi Linh Linh , h¾n kh«ng ph¶i lµ con ng−êi sèng víi néi t©m , h¾n kh«ng ph¶i lµ c¸i h¹ng cã vÎ n«ng næi bªn ngoµi . Ngµy trong lóc nµy , ngay trong lóc h¾n ®øng ngoµi cöa , sau l−ng Lý TÇm Hoan chÝnh lµ lóc h¾n sèng víi néi t©m cña h¾n . H¾n ®ang v« cïng xóc ®éng nh−ng ngoµi mÆt h¾n vÉn l¹nh nh− b¨ng . MÆt h¾n kh«ng lé mét chót c¶m t×nh . *** Buæi s¸ng sím . Ngµy mïng mét th¸ng m−êi . ¸nh n¾ng ban mai ®· xuyªn vµo cöa sæ , ¸nh n¾ng thËt rùc rì . Lý TÇm Hoan dËy rÊt sím , h×nh nh− suèt ®ªm h¾n kh«ng hÒ nh¾m m¾t . Trêi ch− s¸ng h¾n ®· dïng n−íc l¹nh ®Ó röa mÆt råi , h¾n röa mÆt vµ ch¶i ®Çu su«ng sÎ . H¾n thay bé quÇn ¸o míi mua ë thÞ trÊn ngµy h«m tr−íc . H¾n cã mét vãc h×nh võa ph¶i , kh«ng mËp vµ còng kh«ng èm qu¸ , cho nªn tuy y phôc mua ë chî , tuy y phôc may s½n nh−ng vÉn võa vÆn víi vãc ng−êi . §øng ®èi diÖn víi ¸nh d−¬ng quang ngoµi cöa sæ , tinh thÇn h¾n nghe s¶ng kho¸i h¬n bao giê hÕt . Mét con ng−êi th©n h×nh s¹ch sÏ , tinh thÇn s¶ng kho¸i , Lý TÇm Hoan nhÊt ®Þnh lµm cho m×nh thËt s¹ch vµ tinh thÇn hÕt søc thong dong . Bëi v× b÷a nay lµ mét ngµy ®Æc biÖt . §Õn chiÒu tèi h«m nay kh«ng chõng h¾n kh«ng cßn sèng trªn câi ®êi nµy n÷a . Nh−ng khi sèng , h¾n vèn lu«n s¹ch sÏ th× nÕu cã chÕt , h¾n còng ph¶i chÕt cho s¹ch sÏ . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 6. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 163 Cuéc chiÕn h«m nay , phÇn th¾ng sÏ vÒ h¾n nhiÒu l¾m , c¬ héi sèng ®èi víi h¾n thËt lµ Ýt ái nh−ng chØ cÇn cã mét chót xÝu hy väng lµ nhÊt ®Þnh kh«ng bao giê bu«ng bá . Lý TÇm Hoan tõ tr−íc ®Õn giê vèn kh«ng hÒ sî chÕt , h¾n chØ sî chÕt d−íi mét tay kh«ng s¹ch . D−¬ng quang rùc rì , cµnh l¸ c©y phong nh− nhuém c¶ mµu hång . Mét con ng−êi cã thÓ sèng ®−îc qu¶ kh«ng ph¶i lµ chuyÖn v« Ých hoµn toµn . H¾n dïng chiÕc kh¨n cßn míi buéc lÊy tãc , h¾n söa so¹n c¹o mÆt c¹o r©u . Th×nh l×nh cã tiÕng : - §Çu tãc cña Th¸m Hoa cßn rèi l¾m , lµm sao cã thÓ ®Ó vËy mµ ®i héi diÖn víi ng−êi ®Ñp ? §Ó t«i ch¶i cho nhÐ ! Kh«ng biÕt tõ bao giê , Linh Linh ®øng s÷ng n¬i cöa , ®«i m¾t nµng méng ®á h×nh nh− nµng thøc suèt ®ªm ®Ó khãc . Lý TÇm Hoan mØm c−êi khÏ gËt ®Çu , h¾n ngåi trªn chiÕc ghÕ lãt bªn cöa sæ . ¸nh d−¬ng quang chiÕu h¾t vµo mÆt h¾n , h¸n c¶m thÊy h¬i chãi , h¾n nh¾m nghiÒn ®«i m¾t . Vµ tiÕp liÒn theo lµ h¾n nhí l¹i chuyÖn cña h¬n m−êi n¨m vÒ tr−íc . N¨m ®ã , còng cã mét ngµy khÝ trêi gi«ng gièng nh− thÕ nµy , khÝ trêi còng m¸t mÎ , còng trong s¸ng nh− h«m nay , bªn ngoµi cöa sæ còng cã ¸nh d−¬ng quang rùc rì , h¾n còng ngåi trªn chiÕc ghÕ dùa bªn cöa sæ vµ còng cã ng−êi gì ®Çu dïm cho h¾n . Cho ®Õn b©y giê , h×nh nh− h¾n vÉn cßn c¶m thÊy e®«i tay d×u dÞu , Êm ¸p ®Æt lªn ®Çu h¾n , h×nh nh− mòi h¾n còng vÉn cßn nghe h¬i h−¬ng trong m×nh cña " ng−êi Êy " táa ra . Ngµy h«m ®ã , chÝnh h¾n còng chuÈn bÞ cho mét chuyÕn ®i xa , v× lÏ ®ã " nµng " ch¶i ®Çu cho h¾n vµ h×nh nh− tay nµng cè lµm cho thËt chËm . " Nµng " ch¶i tãc thËt chËm , h×nh nh− nµng muèn l−u h¾n l¹i , h×nh nh− nµng cè kÐo dµi th× giê bªn h¾n . Cho ®Õn c¸i l−îc cuèi cïng th× n−íc m¾t cña nµng r¬i l¶ t¶ , r¬i trªn ®Çu h¾n , r¬i vµo cæ , lªn mÆt h¾n . ChÝnh trong chuyÕn ®i xa Êy trë vÒ , h¾n gÆp ph¶i c−êng ®Þch phôc kÝch , cho ®Õn lóc h¾n hoµn toµn kiÖt søc th× cã cøu tinh , kÎ cøu h¾n khái chÕt Êy lµ Long Tiªu V©n . Vµ còng b¾t ®Çu tõ ®ã , Long Tiªu V©n trë thµnh ng−êi anh nu«i , ng−êi b¹n t©m giao cña h¾n . H¾n nhí rÊt râ t×nh cña Long Tiªu V©n , h¾n nhí rÊt râ ©n cøu tö cña Long Tiªu V©n , h¾n nhí ®Õn møc mµ cã lÏ khi chÕt ®i h¾n vÉn kh«ng quªn . Cã mét ®iÒu thËt l¹ lµ h¾n chØ nhí ®Õn nh÷ng ®iÒu tèt cña ng−êi cßn c¸i xÊu th× gÇn nh− h¾n kh«ng bao giê nhí ®Õn nh−ng h¾n cã chó ý ®Õn viÖc Êy ®©u mµ nhí ? H¾n chØ nhí Long Tiªu V©n cøu h¾n mét lÇn , cßn c¸i viÖc mµ Long Tiªu V©n huû c¶ cuéc ®êi cña h¾n th× kh«ng bao giê nhí ®−îc . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 7. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 164 *** Lý TÇm Hoan nh¾m m¾t , h×nh nh− h¾n nghe tõng chiÕc l−îc ®i qua . Vµ bçng h¾n mØm c−êi : - Ngµy ®ã , sau khi t«i ®i råi vÉn cßn trë l¹i , cßn ngµy nay sau khi ®i råi cã cßn ngµy trë l¹i n÷a kh«ng ? Ph¶i chi ngµy h«m ®ã t«i ®i ®õng cã sèng trë vÓ th× cã lÏ hay h¬n . H¾n tõ tõ më m¾t , h¾n kh«ng muèn cho t©m t− m×nh nhí nghÜ vµ h¾n bçng giËt m×nh . H¾n còng c¶m thÊy bµn tay ch¶i tãc h«m nay còng h×nh nh− rÊt chËm , bµn tay nµy còng dÞu dµng Êm ¸p . Lý TÇm Hoan kh«ng d»n ®−îc , h¾n quay mÆt ngÈng lªn , võa b¾t gÆp hai giät n−íc m¾t long lanh nh− hai h¹t ngäc tõ khoÐ m¾t cña Linh Linh nhá xuèng . Hai giät n−íc m¾t r¬i xuèng mÆt Lý TÇm Hoan , hai giät võa r¬i th× hai giät kÕ tiÕp , råi nh− chuçi dµi liªn tôc . H¾n bÊt gi¸c thë dµi . Còng nh÷ng giät n−íc m¾t Êm ¸p , còng víi bµn tay mÒm m¹i n¨m nµo . Lý TÇm Hoan nh− m¬ hå , nh− hoµn toµn sèng l¹i kho¶ng m−êi mÊy n¨m vÒ tr−íc , h¾n ®−a nhÑ n¾m lÊy bµn tay nµng vµ hái trong h¬i thë : - C« l¹i khãc råi µ ? Linh Linh ®á mÆt cói ®Çu , r¨ng nµng c¾n chÆt vµnh m«i : - T«i biÕt Th¸m Hoa −íc hÑn víi ng−êi ®óng vµo ngµy nµy , v× thÕ nªn Th¸m Hoa chuÈn bÞ y trang tinh khiÕt , cã ph¶i thÕ kh«ng ? Lý TÇm Hoan kh«ng nãi . NhÊt thêi h¾n sèng trän vÑn l¹i khung c¶nh c¶u m−êi mÊy n¨m vÒ tr−íc nh−ng råi h¾n nhËn ra bµn tay nµy tuy còng dÞu dµng , n−íc m¾t nµy còng nãng h«i hæi nh−ng ng−êi b©y giê kh«ng ph¶i ng−êi x−a . Linh Linh nãi tiÕp b»ng mét giäng rÇu rÇu : - Th¸m Hoa cÇn ®i gÆp giai nh©n cña Th¸m Hoa , tù nhiªn lßng t«i bçng nhiªn khæ së v« cïng . Lý TÇm Hoan chÇm chËm bu«ng tay nµng ra , h¾n cè g¾ng në nô c−êi kh« hÐo : - C« h·y cßn bÐ qu¸ , c¸i khæ së mµ ý vÞ ch©n chÝnh cña nã ch¾c c« ch−a nhËn râ l¾m ®©u . Linh Linh nãi : Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 8. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 165 - VÒ tr−íc cã lÏ t«i kh«ng nhËn biÕt nh−ng h«m nay th× ®· biÕt råi , tèi h«m qua cã thÓ lµ ch−a biÕt nh−ng håi h«m nay th× ®· biÕt mét c¸ch tËn t−êng , biÕt ®Õn møc mµ chÝnh t«i còng kh«ng ngê ®−îc . Lý TÇm Hoan c−êi : - ChØ trong mét ®ªm mµ c« ®· lín nhanh nh− thÕ lËn sao ? Linh Linh nãi : - Tù nhiªn , cã ng−êi chØ qua mét ®ªm ®Çu xanh b¹c tr¾ng, chuyÖn x−a Êy Th¸m Hoa cã nghe kh«ng nhØ . Lý TÇm Hoan nãi : - Ng−êi Êy v× vÊn ®Õ sèng chÕt cña chÝnh m×nh nªn ®©m ra −u lù , cßn c« , c« th× bëi mét lÏ g× ? Linh Linh cói ®Çu thËt thÊp : - T«i th× ... t«i v× ... t«i chØ v× Th¸m Hoa , t«i kh«ng biÕt ®−îc cuéc héi ngé ngµy nay råi Th¸m Hoa cã trë vÒ kh«ng ! TrÇm ng©m mét lcó kh¸ l©u , Lý TÇm Hoan l¹i thë dµi : - C« cã biÕt ng−êi mµ t«i −íc hÑn ngµy h«m nay lµ ai thÕ ? Linh Linh chÇm chËm buéc tãc l¹i cho Lý TÇm Hoan , nµng buéc xong råi míi tr¶ lêi : - T«i biÕt mét khi mµ Th¸m Hoa nhÊt ®Þnh ph¶i ®i th× kh«ng mét ai cã thÓ l−u l¹i ®−îc . Lý TÇm Hoan nh×n nµng dÞu giäng : - Sau nµy khi lín lªn c« sÏ biÕt , cã nhiÒu viÖc mµ c« cã muèn kh«ng lµm còng kh«ng thÓ ®−îc , nghÜa lµ cã nh÷ng chuyÖn ®−a ®Õn vµ chÝnh m×nh kh«ng cã con ®−êng thø hai ®Ó chän . Linh Linh nãi : - NÕu t«i lµ ng−êi trong t−îng mµ Th¸m Hoa ®· kh¾c håi tèi h«m qua cã thÓ v× t«i mµ ë l¹i ? Lý TÇm Hoan l¹i lÆng thinh . ThËt l©u , vÎ mÆt cña h¾n cµng lä ®Çy thèng khæ : - T«i ®· kh«ng v× " nµng " mµ l−u l¹i ... tõ tr−íc ®Õn nay t«i kh«ng ®· v× " nµng " mµ lµm mét chuyÖn g× ... H¾n vôt ®øng lªn vµ ®−a m¾t l¬ ®·ng nh×n ra cöa sæ : - Thêi gian ®· s¾p ®Õn n¬i råi , t«i ph¶i ®i th«i . H¾n nãi ch−a døt c©u th× Qu¸ch Tung D−¬ng tõ ngoµi xång xéc ch¹y vµo kªu lín : Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 9. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 166 - T«i võa míi vÒ ®Õn n¬i th× huynh ®· véi ®i µ ? Lý TÇm Hoan c−êi : - Th× ra Qu¸ch huynh c¶ ®ªm ®i vµo thÞ trÊn ®Ó cïng ng−êi ®èi Èm , thÕ mµ kh«ng b¶o qau t«i mét tiÕng ®Êy nhÐ . Qu¸ch Tung D−¬ng c−êi lín : - Cã lóc chØ cÇn hai ng−êi ®èi Èm míi tuyÖt , cßn nÕu cã thªm ng−¬× thø ba th× ... H¾n c−êi h× h× , hai ch©n h¾n b−íc cã phÇn xiªu vÑo , tay cÇm bÇu r−îu cña h¾n l¾c lia , h¾n b−íc l¹i vç vai Lý TÇm Hoan vµ giäng h¾n thÊp xuèng : - Khi t©m t×nh cña t«i kh«ng ®−îc s¶ng kho¸i th× t«i cÇn ®i lµm c¸i chuyÖn g× , ch¾c Lý huynh ®· biÕt råi . Lý TÇm Hoan còng bËt c−êi : - µ , th× ra ... H¾n ch−a nãi døt c©u th× bµn tay cña Qu¸ch Tung D−¬ng ®· nh− c¸i m¸y ®iÓm nhanh vµo b¶y ®¹i huyÖt trªn m×nh h¾n . Lý TÇm Hoan tÐ xuèng ®Êt , toµn th©n nh− kh«ng cßn g©n cèt . Linh Linh ho¶ng hèt , nµng lËt ®Ët ch¹y l¹i ®ì h¾n vµ hít h¶i kªu lªn : - ¤ng ... «ng lµm g× thÕ ? ChØ trong kho¶ng kh¾c , vÎ say r−îu trªn mÆt Qu¸ch Tung D−¬ng hoµn toµn biÕn mÊt , h¾n trë l¹i y c¸i bé mÆt l¹nh b¨ng b¨ng cè h÷u : - Ta biÕt h¾n kh«ng bao giê nh−êng c¸i chuyÖn ®ã l¹i cho ta vµ còng kh«ng bao giê chÞu ®Ó ta cïng ®i víi h¾n còng nh− ta võa míi nãi , cã khi chØ cÇn hai ng−êi ®èi Èm nÕu thªm mét ng−êi thø ba th× cuéc " r−îu " trë thµnh v« høng thó . Söng sèt håi l©u , Linh Linh r¬i n−íc m¾t : - H¾n nãi thËt ®óng ... th× ra «ng lµ con ng−ê rÊt tèt ... Qu¸ch Tung D−¬ng l¹nh lïng : - BÊt luËn ta sèng hay chÕt còng kh«ng muèn thÊy ai v× ta mµ r¬i n−íc m¾t , nhÊt lµ thÊy n−íc m¾t cña ®µn bµ , ta ®· ®· buån n«n , n−íc m¾t cña c« h·y dµnh ®Ó cho ng−êi kh¸c . H¾n quay m×nh bá ®i mét n−íc , h¾n ®i mµ kh«ng hÒ quay ®Çu nh×n l¹i. *** Tuy kh«ng thÓ ®éng ®Ëy ®−îc , tuy kh«ng thÓ nãi n¨ng g× nh−ng Lý TÇm Hoan vÉn h−íng ®«i m¾t theo Qu¸ch Tung D−¬ng . Trong khoÐ m¾t h¾n h×nh nh− n−íc m¾t s¾p trµo ra . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 10. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 167 Vµ qua mét lóc thËt l©u , Linh Linh míi lau n−íc m¾t th× thµo : - Trong khiÕp ®êi nÕu cã ®−îc mét ng−êi b¹n xem nhÑ vÊn ®Ò sinh tö th× cã lÏ h¬n bÊt cø cã ®−îc mét tr©n b¶o nµo dÇu quÝ gi¸ ®Õn ®©u . Nµng cói xuèng nh×n vµo mÆt Lý TÇm Hoanét lóc thËt l©u n÷a lµ nãi tiÕp : - Tù nhiªn , Th¸m Hoa còng cã hµnh ®éng ®Ñp víi h¾n nªn h¾n míi ®¸p l¹i b»ng c¸ch ®Ñp nh− thÕ ... cã lÏ thÕ nªn h¾n míi vui lßng lµm mét chuyÖn mµ kh«ng ai lµm ®−îc ... Hai m¾t Lý TÇm Hoan nh¾m nghiÒn . Trong lßng h¾n kh«ng biÕt bao nhiªu nçi niÒm mµ cho dÇu cã nãi thµnh lêi còng kh«ng sao hÕt ®−îc , b©y giê h¾n míi hoµn toµn c¶m nhËn r»ng t×nh c¶m gi÷a con ng−êi víi con ng−êi thËt nhiÒu lóc kh«ng lµm sao gi¶i thÝch . ThËt sù th× Lý TÇm Hoan còng ®· cã v× ng−êi mµ lµm kh¸ nhiÒu viÖc ®¸ng lµm , nh÷ng kÎ Êy , cã ng−êi ®· bá h¾n , cã ng−êi ®· quªn h¾n , thËm chÝ cã ng−êi l¹i dïng h¾n lµm con vËt hy sinh ®Ó t¹o nªn sù nghiÖp cho m×nh . Nh−ng h¾n ch−a lµm g× cho Qu¸ch Tung D−¬ng , h¾n ch−a v× hä Qu¸ch mµ lµm nªn mét chuyÖn v× lîi Ých , thÕ mµ Qu¸ch Tung D−¬ng ®· kh«ng tiÕc v× h¾n mµ hy sinh . §ã míi lµ ch©n chÝnh ®¸ng gäi lµ " b»ng h÷u " . Mét thø b»ng h÷u mµ t×nh c¶m kh«ng thÓ mua ®−îc b»ng tiÒn còng kh«ng thÓ ®em ®æi ch¸c v× trªn ®êi nµy cßn cã thø b»ng h÷u nh− thÕ nªn sù quang huy cña nh©n míi tr−êng tån . Trong gian nhµ kh«ng khÝ vôt nh− ®äng l¹i thµnh mét khèi . Linh Linh ®· gµi cöa l¹i , nµng còng gµi lu«n cöa sæ , im lÆng ngåi s¸t bªn Lý TÇm Hoan . Nµng nh×n h¾n b»ng tia m¾t rÊt dÞu dµng , c¸i nh×n cña nµng thay trhÕ cho bÊt cø mét lêi an ñi nµo hay nhÊt trªn gian . B©y giê ®· mÊy giê råi ? Qu¸ch Tung D−¬ng cã ph¶i ®· b¾t ®Çu giao ®Êu víi Th−îng Quan Kim Hång vµ Kinh V« M¹ng ? Ph¶i ch¨ng hä b¾t ®Çu ®i vµo con ®−êng sinh tö ? PhaØ ch¨ng trËn ¸c ®Êu ®· diÔn ea mµ phÇn th¾ng kh«ng biÕt vÒ ai ? Hay lµ trËn ®Êu võa më mµn lµ ®i vµo kÕt qu¶ ? Sù sinh tö cña hä trong h¬i thë nhÑ . Lý TÇm Hoan im lÆng cho t− t−ëng h−íng vÒ c¸c n¬i ®Êu nh−ng h¾n kh«ng d¸m cho dßng suy nghÜ ®i xa h¬n n÷a . ChuyÖn sèng chÕt cña Qu¸ch Tung D−¬ng chØ trong ®−êng t¬ kÏ tãc , thÕ mµ h¾n n»m yªn mét chç n¬i ®©y , kh«ng thÓ lµm bÊt cø mét chuyÖn g× . T©m t×nh cña Lý TÇm Hoan c¬ hå nøc xÐ khi h¾n nghÜ ®Õn chuyÖn thª th¶m cã thÓ ®−a tíi Qu¸ch Tung D−¬ng . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 11. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 168 *** Céc ... céc ... céc ! Ngay trong lóc t©m t− v»ng vÆc , chît nghe tõ d−íi bËc thang cã tiÕng b−íc ch©n. TiÕng b−íc ch©n thËt nhÑ , thËt chËm nh−ng nghe qua Lý TÇm Hoan nhËn ngay ra lµ cã hai ng−êi còng lªn mét l−ît . C¶ hai ng−êi Êy vâ c«ng kh«ng ph¶i tÇm th−êng . TiÕp theo lµ tiÕng gâ cöa . Céc ... céc ... céc ... Linh Linh nhæm ng−êi lªn . Ai ®Õn ®©y vµo lóc b©y giê ? Ph¶i ch¨ng Qu¸ch Tung D−¬ng ®· bÞ h¹i vµ hung thñ ®ang t×m ®Õn Lý TÇm Hoan ? MÆt Linh Linh rÞn må håi , nµng ngã quanh ngã quÈn vµ vtô cói xuèng «m Lý TÇm Hoan . Céc ... céc ... céc ! TiÕng gâ cöa lÇn nµy gÊp h¬n lÇn tr−íc . Linh Linh c¾n m«i nh−ng cuèi cïng nµng vÉn ph¶i lªn tiÕng : - Cã ®©y , lµm g× gÊp thÕ ? §îi mét chót cho ng−êi ta mÆc y phôc tö tÕ ®· chø . Mét mÆt nãi , mét mÆt nµng dïng ch©n më c¸nh cöa tñ ®Ó quÇn ¸o ®Æt Lý TÇm Hoan vµo ®ã råi lÊy mí quÇn ¸o phñ lªn . Tuy tõ tr−íc ®Õn nay kh«ng hÒ cã chuyÖn trèn mét c¸ch th¶m h¹i nh− thÕ nh−ng b©y giê Lý TÇm Hoan cã muèn tung ra còng kh«ng ®−îc v× toµn th©n huyÖt ®¹o ®· bÞ bÕ , h¾n ®µnh nh¾m m¾t ®Ó cho Linh Linh tù do s¾p xÕp . §ãng cöa tñ l¹i xong , Linh Linh soi kiÕng söa sang l¹i quÇn ¸o tãc tay , nµng kh«ng quªn lau kh« nh÷ng giät må h«i t−¬m trªn tr¸n .Nµng chÇm chËm ®i ra vµ miÖng cè t¹o giäng nhõa nhùa nh− ng¸y ngñ : - DÔ dÇu g× ®−îc mét b÷a r¶nh rang , thÕ mµ y nh− quû ¸m , cø võa chîp m¾t ®· cã ng−êi rÐo lªn . Hø , thËt kiÕp tr−íc t«i m¾c nî g× mµ tr¶ hoµi kh«ng hÐt . Lý TÇm Hoan n»m nghe nµng nãi vµ lÇn lÇn thanh ©m theo ra phÝa ngoµi xa vµ cuèi cïng lµ tiÕng më cöa . KÎ ®Õn kªu cöa kh«ng ph¶i lµ Th−îng Quan Kim Hång vµ Kinh V« M¹ng . Ch¾c ch¾n kh«ng ph¶i hä v× kh«ng nghe tiÕng ®éng nµo .ThËt l©u míi nghe tiÕng Linh Linh : Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 12. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 169 - NhÞ v× t×m ai , ch¾c lµ nhÞ vÞ ®· lÇm nhµ ? VÉn kh«ng cã tiÕng tr¶ lêi . Çm ! H×nh nh− Linh Linh bÞ hä x« bËt vµo khung cöa vµ sau ®ã lµ nghe tiÕng b−íc ch©n . TiÕng b−íc ch©n cña hai ng−êi mµ Lý TÇm Hoan võa nghe lªn thang lÇu lóc n·y. © HQD Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2