intTypePromotion=1

Huyết tâm lệnh - tập 11

Chia sẻ: Thanh Phuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

0
78
lượt xem
11
download

Huyết tâm lệnh - tập 11

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'huyết tâm lệnh - tập 11', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Huyết tâm lệnh - tập 11

 1. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 158 håi thø m−êi mét V¹n bÊt ®¾c dÜ Mét con ng−êi sèng trong sÇu muén , ng−êi Êy giµ mét c¸ch cÊp kû . Lý TÇm Hoan tr¨n trèi nh×n pho t−îng , trßng m¾t h¾n ®øng y mét chç .H¾n nghÜ r»ng tõ ®©y trë ®i h¾n kh«ng cßn gÆp nµng . Chît cã tiÕng bªn sau : - Ng−êi thËt ®Ñp , ai thÕ ? T×nh nh©n ®Êy µ ? C« g¸i ¸o hång ®· trë l¹i , nµng b−ng mét c¸i m©m , nµng ®øng sau l−ng Lý TÇm Hoan vµ ch¨m chó nh×n pho t−îng . Lý TÇm Hoan cè dÊu pho t−îng vµo trong èng tay ¸o : - T«i còng kh«ng biÕt nµng lµ ai , còng cã thÓ lµ tiªn n÷ trªn trêi còng nªn . C« g¸i ¸o hång h¸y h¸y m¾t l¾c ®Çu : - Lõa t«i råi ®Êy . Tiªn n÷ ë trªn trêi sèng rÊt vui t−¬i nh−ng nµng nµy th× l¹i rÊt u sÇu . Lý TÇm Hoan nãi : - D−íi m¾t ®Êt còng cã nhiÒu ng−êi vui sèng th× ë trªn trêi l¹i kh«ng cã Tiªn n÷ u sÇu ? C« g¸i ¸o hång nãi : - Nh−ng t«i biÕt Th¸m Hoa së dÜ kh«ng yªu sèng lµ t¹i v× yªu nµng mµ kh«ng ®i ®Õn ®−îc t×nh yªu , t«i ®o¸n thÕ cã ph¶i kh«ng ? Lý TÇm Hoan biÕn s¾c , tim h¾n nh− trÇm h¼n xuèng . C« g¸i ¸o hång c−êi : - Th¸m Hoa ®õng cã dÊu t«i , nh×n vµo s¾c mÆt cña Th¸m Hoa t«i biÕt ngay lµ sù pháng ®o¸n cña t«i kh«ng sai mét chót nµo . Lý TÇm Hoan c−êi g−îng : - §ã lµ chuyÖn cò ®· l©u råi . C« g¸i ¸o hång gÆng hái : - ChyÖn ®· l©u råi thÕ t¹i sao ®Õn nay mµ còng vÉn kh«ng quªn ®−îc h×nh bãng cña nµng ? Lý TÇm Hoan trÇm ng©m mét lóc thËt l©u : - Chê cho ®Õn khi nµo c« ®Õn c¸i tuæi nh− t«i , tù nhiªn c« sÏ hiÓu t¹i sao , b©y giê t«i cã gi¶i thÝch c¸ch nµo c« còng kh«ng lµm sao hiÓu ®−îc . T«i chØ cã thÓ nãi lµ c¸i con ng−êi mµ c« muèn quªn nhÊt th× l¹i còng lµ con ng−êi mµ c« kh«ng lµm sao quªn ®−îc . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 2. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 159 C« g¸i gËt ®Çu chÇm chËm nh− cã phÇn nµo th«ng c¶m c©u nãi ®Çy m©u thuÉn Êy , nµng lÇm thÇm nhai ®i nhai l¹i caau nãi Êy nh− say thÝch thó ®Õn nçi nµng quªn c¶ viÖc ®Æt chiÕc m©m trªn tay nµng xuèng , qua mét lóc thËt l©u , nµng míi nhÌ nhÑ thë dµi : - Ng−êi ta nãi Th¸m Hoa lµ mét con ng−êi l·nh ®¹m v« t×nh nh−ng d−íi con m¾t cña t«i th× hoµn toµn tr¸i ng−îc . Lý TÇm Hoan hái : - ThÕ c« xem t«i lµ con ng−êi thÕ nµo ? C« g¸i nãi : - T«i xem Th¸m Hoa lµ mét ng−êi ®a c¶m ®a sÇu , ®óng lµ mét kÎ ®a t×nh , mét kÎ cã thÓ v× t×nh mµ hy sinh tÊt c¶ . Ng−êi nh− Th¸m Hoa mét khi ®· yªu ai th× ng−êi ®ã ®· hoµn toµn r¬i ®óng vµo vïng h¹nh phóc . Lý TÇm Hoan c−êi : - §ã còng cã thÓ lµ lóc t«i ch−a uèng r−îu , sau khi ®· uèng råi , con ng−êi t«i trë thµnh chai ®¸ . C« g¸i còng c−êi : - Nh− thÕ th× t«i l¹i cµng mau uèng r−îu n÷a v× chÝnh t«i còng muèn trë thµnh con ng−êi chai ®¸ ®Ó tr¸nh ®−îc sÇu khæ trong lßng . *** Tuæi cµng trÎ chõng nµo th× uèng r−îu l¹i cµng nhanh , bëi v× uèng r−îu còng cÇn nhiÒu dòng khÝ . Con ng−êi cµng cã nhiÒu dòng khÝ th× uèng r−îu cµng mau say . Da mÆt c« g¸i ®· b¾t ®Çu öng ®á , nµng vôt nh×n s÷ng vµo mÆt Lý TÇm Hoan : - T«i biÕt Th¸m Hoa tªn lµ Lý TÇm Hoan nh−ng Th¸m Hoa cã biÕt t«i tªn gäi lµ g× kh«ng nhØ ? Lý TÇm Hoan nãi : - C« kh«ng nãi th× lµm sao t«i biÕt ®−îc . C« g¸i nãi : - Th¸m Hoa kh«ng hái th× lµm sao t«i nãi . Nµng nh×n th¼ng vµo m¾t h¾n vµ nãi tiÕp b»ng mét giäng chËm r·i : - Ch¼ng nh÷ng Th¸m Hoa kh«ng hái tªn t«i mµ còng kh«ng hái t«i lµ ng−êi thÕ nµo trong c¸i nhµ nµy ? T¹i sao t«i ë ®©y cã mét m×nh ? T¹i lµ sao Th¸m Hoa kh«ng hái g× hÕt nh− thÕ ? Cã ph¶i Th¸m Hoa nhËn r»ng Th¸m Hoa lµ con ng−êi s¾p chÕt nªn kh«ng cÇn ph¶i biÕt g× thªm ? Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 3. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 160 Lý TÇm Hoan c−êi : - C« ®· say råi . Nh÷ng c« g¸i nhá tuæi khi uèng r−îu th× tèt h¬n hÕt lµ ®i ngñ sím . C« g¸i nãi : - Th¸m Hoa kh«ng muèn nghe n÷a ph¶i kh«ng ? Nh−ng t«i th× th× t«i cø ph¶i nãi , ph¶i nãi cho Th¸m Hoa biÕt . T«i lµ ®øa con g¸i kh«ng cha còng kh«ng cã mÑ , v× thÕ nªn t«i còng khg«nt biÕt tªn hä lµ g× . N¨m n¨m vÒ tr−íc , tiÓu th− mua t«i vÒ ®©y , v× thÕ nªn t«i còng lµ hä L©m , tiÓu th− l¹i thÝch gäi t«i lµ " Linh Linh " , nh− vËy hiÓn nhiªn t«i ®· cã tªn lµ L©m Linh Linh . Nµng c−êi h¨n h¾c vµ nãi tiÕp : - L©m Linh Linh ,Th¸m Hoa nãi c¸i tªn Êy nghe cã ®−îc kh«ng nµo ? Linh Linh lµ c¸i lôc l¹c ®Ó cho ng−ßi ta l¾c , khi ng−êi ta l¾c th× t«i khua leng keng nh−ng nÕu ng−êi ta kh«ng l¾c th× tù nhiªn t«i im tiÕng . Lý TÇm Hoan thë ra . Trong tiÕng nãi nh− kh«ng cña c« g¸i ¸o hång , h¾n nghe thÊy nçi niÒm cay ®¾ng . Cuéc ®êi cña nµng còng ®· tr¶i qua nhiÒu cay ®¾ng . Mµ víi c¸i tuæi nh− thÕ , c¸i tuæi ng©y th¬ nh− thÕ nã cao gÊp ngµn lÇn ®èi víi kÎ ®· thµnh niªn . Trong lßng nµng chøa Èn mét chuçi sÇu chø kh«ng ph¶i nh− c¸i t−¬i vui cëi më cã tÝnh c¸ch kho¶ lÊp ë been ngoµi mµ ng−êi ta ®· thÊy . H¾n chît nghe tiÕng than thë trong lßng h¾n :" T¹i sao trong ®êi m×nh gÆp toµn nh÷ng kÎ bÊt h¹nh nh− thÕ nµy ?" . Nh−ng tiÕng nãi vui c−êi cña Linh Linh l¹i vang lªn : - Th¸m Hoa cã biÕt t¹i sao t«i cø ph¶i ë ®©y mét m×nh nh− thÕ nµy kh«ng ? Nãi cho Th¸m Hoa biÕt còng ch¼ng cã g× ®¸ng gäi lµ can hÖ , tiÓu th− b¶o t«i ë l¹i ®©y , ë l¹i ®Ó gi÷ TH¸m Hoa ®©y . TiÓu th− cßn c¨n dÆn mçi ngµy cßn ph¶i t×m c¸ch cho Th¸m Hoa uèng r−îu cèt lµm sao cho Th¸m Hoa ph¶i bÞ run , nµng nãi chØ cÇn khi Th¸mHoa b¾t ®Çu run th× nhÊt ®Þnh Th¸m Hoa kh«ng lµm sao sèng ®−îc n÷a . Nµng chÊm døt c©u nãi b»ng c¸ch nh×n th¼ng vµo mÆt Lý TÇm Hoan , h×nh nh− nµng chê h¾n lé c¬n thÞnh né giËn d÷ . ThÕ nh−ng Lý TÇm Hoan vÉn ®iÒm ®¹m mØm c−êi : - M−êi n¨m tr−íc ®©y còng cã ng−ßi nãi r»ng t«i s¾p chÕt thÕ nh−ng t«i còng vÇn cßn sèng ®Õn b©y giê , c« cã thÊy nh− thÕ lµ l¹ kh«ng ? Linh Linh trßn xoe ®«i m¾t : - T«i nãi cho Th¸m Hoa biÕt råi , t«i hiÖn ®ang r¾p t©m lµm h¹i Th¸m Hoa , cí sao Th¸m Hoa l¹i kh«ng m¾ng vµo mÆt t«i chø ? Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 4. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 161 Lý TÇm Hoan nãi : - T¹i lµm sao m¾ng c« ? C« bÊt qu¸ chØ lµ " lôc l¹c " nhá mµ th«i . H¾n thë dµi vµ nãi tiÕp : - Mçi mét con ng−êi sèng trªn ®êi nµy ®Òu kh«ng khái Ýt nhÊt mét lÇn lµm c¸i lôc l¹c cho ng−ê kh¸c . C« lµ c¸i lôc l¹c cña ng−êi kh¸c , t«i l¹i lÏ nµo kh«ng gièng c« ? Cßn c¸i ng−êi n¾m c¸i lôc l¹c mµ rung biÕt ®©u l¹i ch¼ng bÞ ng−êi kh¸c giËt d©y ? Linh Linh cø nh×n s÷ng Lý TÇm Hoan , nh×n s÷ng h¾n nh− thÕ thËt l©u råi nµng chît thë dµi . Nµng nãi b»ng mét giäng n÷a buån buån nöa kinh ng¹c : - Tíi b©y giê t«i míi thËt nhËn ra r»ng Th¸m Hoa lµ mét con ng−êi ®óng víi c¸i nghÜa ng−êi , t«i kh«ng hiÓu t¹i sao tiÓu th− l¹i muèn h¹i Th¸m Hoa . Lý TÇm Hoan l¹i ®iÒm ®¹m mØm c−êi : - Ng−êi lu«n lu«n muèn cho ng−êi ta ph¶i chÕt , nhÊt ®Þnh sím muén g× ng−êi Êy l¹i chÕt tr−íc h¬n ai hÕt . Linh Linh nãi : - Nh−ng cã mét sè ng−êi chÕt ®i th× m×nh c¶m thÊy rÊt lµ ®¸ng tiÕc , tr¸i l¹i cã nh÷ng ng−êi chÕt ®i m×nh l¹i kh«ng thÓ cÇm ®−îc n−íc m¾t ! Nµng cói ®Çu thËt thÊp vµ nãi tiÕp b»ng mét giäng buån buån : - NÕu Th¸m Hoa chÕt ®i kh«ng chõng t«i còng ph¶i r¬i n−íc m¾t . Lý TÇm Hoan c−êi : - Bëi v× chóng ta ®· lµ b»ng h÷u , Ýt nhÊt chóng ta ®· quen víi nhau ®−îc mÊy h«m råi . Linh Linh l¾c ®Çu : - Còng kh«ng h¼n lµ nh− thÕ , t«i biÕt c¸i vÞ Qu¸ch tiªn sinh t−¬ng ®èi l©u h¬n biÕt Th¸m Hoa , nh− thÕ nÕu «ng Êy chÕt ®i th× ch−a ch¾c t«i ®· r¬i n−íc m¾t . Nµng vôt c−êi vµ nãi tiÕp : - Bëi v× nÕu t«i cã chÕt , «ng Êy còng kh«ng hÒ r¬i n−íc m¾t . Lý TÇm Hoan nãi : - C« cho r»ng «ng Êy lµ con ng−êi lßng d¹ s¾t ®¸ l¾m µ ? Linh Linh nhÕch m«i : - Cã thÓ nãi «ng Êy lµ mét con ng−êi kh«ng cã lßng d¹ míi ®óng . Lý TÇm Hoan thë ra : - NÕu qu¶ thËt c« nghÜ nh− thÕ th× c« ®· qu¸ lÇm . Cã nhiÒu ng−êi ngoµi mÆt rÊt l¹nh lïng , gÇn nh− kh«ng cã mét tÝ g× t×nh c¶m nh−ng trong lßng hä l¹i cã rÊt nhiÒu nhiÖt huyÕt , hä lµ nh÷ng con ng−êi chuyªn sèng víi néi t©m , hä kh«ng ®Ó ra ngoµi Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 5. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 162 mÆt nh−ng trong lßng hä chan chøa t×nh c¶m , cã thÕ nãi cßn s©u ®Ëm h¬n nh÷ng ng−êi lµm ra vÎ tha thiÕt bªn ngoµi , cµng lµ ng−êi b»ng h÷u nhiÒu nghÜa khÝ , cµng l¹i khã nhËn ®−îc c¶m t×nh béc lé cña hä , mâi khi c« nhËn ®−îc mét c¸ch cô thÓ th× sù r»ng ®· qu¸ muén råi . H×nh nh− trong lßng h¾n cã mét c¶m xóc bÊt b×nh th−êng cho nªn h¾n nãi lu«n mét h¬i kh¸ nhiÒu , c¸i mµ tõ tr−íc ®Õn giê h¾n rÊt Ýt cã vµ chÝnh v× sù c¶m xóc tét cïng ®ã mµ h¾n kh«ng hay r»ng Qu¸ch Tung D−¬ng ®· ®øng sau l−ng h¾n thËt l©u . Qu¶ ®óng nh− nhËn xÐt cña Linh Linh , Lý TÇm Hoan lµ con ng−êi qu¸ nhiÒu t×nh c¶m , con ng−êi rÊt dÔ xóc ®éng tuy r»ng ngoµi mÆt h¾n cã lóc nh− l¹nh lïng nh−ng ®ã ch¼ng qua lµ con ng−êi h¾n qu¸ trÊn tÜnh chø thËt sù th× trong lßng h¾n lu«n sèng víi nh÷ng diÔn biÕn cña sù thËt xung quanh . ChÝnh Qu¸ch Tung D−¬ng còng thÕ , h¾n còng ®óng lµ mÉu ng−êi mµ Lý TÇm Hoan võa nhËn xÐt víi Linh Linh , h¾n kh«ng ph¶i lµ con ng−êi sèng víi néi t©m , h¾n kh«ng ph¶i lµ c¸i h¹ng cã vÎ n«ng næi bªn ngoµi . Ngµy trong lóc nµy , ngay trong lóc h¾n ®øng ngoµi cöa , sau l−ng Lý TÇm Hoan chÝnh lµ lóc h¾n sèng víi néi t©m cña h¾n . H¾n ®ang v« cïng xóc ®éng nh−ng ngoµi mÆt h¾n vÉn l¹nh nh− b¨ng . MÆt h¾n kh«ng lé mét chót c¶m t×nh . *** Buæi s¸ng sím . Ngµy mïng mét th¸ng m−êi . ¸nh n¾ng ban mai ®· xuyªn vµo cöa sæ , ¸nh n¾ng thËt rùc rì . Lý TÇm Hoan dËy rÊt sím , h×nh nh− suèt ®ªm h¾n kh«ng hÒ nh¾m m¾t . Trêi ch− s¸ng h¾n ®· dïng n−íc l¹nh ®Ó röa mÆt råi , h¾n röa mÆt vµ ch¶i ®Çu su«ng sÎ . H¾n thay bé quÇn ¸o míi mua ë thÞ trÊn ngµy h«m tr−íc . H¾n cã mét vãc h×nh võa ph¶i , kh«ng mËp vµ còng kh«ng èm qu¸ , cho nªn tuy y phôc mua ë chî , tuy y phôc may s½n nh−ng vÉn võa vÆn víi vãc ng−êi . §øng ®èi diÖn víi ¸nh d−¬ng quang ngoµi cöa sæ , tinh thÇn h¾n nghe s¶ng kho¸i h¬n bao giê hÕt . Mét con ng−êi th©n h×nh s¹ch sÏ , tinh thÇn s¶ng kho¸i , Lý TÇm Hoan nhÊt ®Þnh lµm cho m×nh thËt s¹ch vµ tinh thÇn hÕt søc thong dong . Bëi v× b÷a nay lµ mét ngµy ®Æc biÖt . §Õn chiÒu tèi h«m nay kh«ng chõng h¾n kh«ng cßn sèng trªn câi ®êi nµy n÷a . Nh−ng khi sèng , h¾n vèn lu«n s¹ch sÏ th× nÕu cã chÕt , h¾n còng ph¶i chÕt cho s¹ch sÏ . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 6. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 163 Cuéc chiÕn h«m nay , phÇn th¾ng sÏ vÒ h¾n nhiÒu l¾m , c¬ héi sèng ®èi víi h¾n thËt lµ Ýt ái nh−ng chØ cÇn cã mét chót xÝu hy väng lµ nhÊt ®Þnh kh«ng bao giê bu«ng bá . Lý TÇm Hoan tõ tr−íc ®Õn giê vèn kh«ng hÒ sî chÕt , h¾n chØ sî chÕt d−íi mét tay kh«ng s¹ch . D−¬ng quang rùc rì , cµnh l¸ c©y phong nh− nhuém c¶ mµu hång . Mét con ng−êi cã thÓ sèng ®−îc qu¶ kh«ng ph¶i lµ chuyÖn v« Ých hoµn toµn . H¾n dïng chiÕc kh¨n cßn míi buéc lÊy tãc , h¾n söa so¹n c¹o mÆt c¹o r©u . Th×nh l×nh cã tiÕng : - §Çu tãc cña Th¸m Hoa cßn rèi l¾m , lµm sao cã thÓ ®Ó vËy mµ ®i héi diÖn víi ng−êi ®Ñp ? §Ó t«i ch¶i cho nhÐ ! Kh«ng biÕt tõ bao giê , Linh Linh ®øng s÷ng n¬i cöa , ®«i m¾t nµng méng ®á h×nh nh− nµng thøc suèt ®ªm ®Ó khãc . Lý TÇm Hoan mØm c−êi khÏ gËt ®Çu , h¾n ngåi trªn chiÕc ghÕ lãt bªn cöa sæ . ¸nh d−¬ng quang chiÕu h¾t vµo mÆt h¾n , h¸n c¶m thÊy h¬i chãi , h¾n nh¾m nghiÒn ®«i m¾t . Vµ tiÕp liÒn theo lµ h¾n nhí l¹i chuyÖn cña h¬n m−êi n¨m vÒ tr−íc . N¨m ®ã , còng cã mét ngµy khÝ trêi gi«ng gièng nh− thÕ nµy , khÝ trêi còng m¸t mÎ , còng trong s¸ng nh− h«m nay , bªn ngoµi cöa sæ còng cã ¸nh d−¬ng quang rùc rì , h¾n còng ngåi trªn chiÕc ghÕ dùa bªn cöa sæ vµ còng cã ng−êi gì ®Çu dïm cho h¾n . Cho ®Õn b©y giê , h×nh nh− h¾n vÉn cßn c¶m thÊy e®«i tay d×u dÞu , Êm ¸p ®Æt lªn ®Çu h¾n , h×nh nh− mòi h¾n còng vÉn cßn nghe h¬i h−¬ng trong m×nh cña " ng−êi Êy " táa ra . Ngµy h«m ®ã , chÝnh h¾n còng chuÈn bÞ cho mét chuyÕn ®i xa , v× lÏ ®ã " nµng " ch¶i ®Çu cho h¾n vµ h×nh nh− tay nµng cè lµm cho thËt chËm . " Nµng " ch¶i tãc thËt chËm , h×nh nh− nµng muèn l−u h¾n l¹i , h×nh nh− nµng cè kÐo dµi th× giê bªn h¾n . Cho ®Õn c¸i l−îc cuèi cïng th× n−íc m¾t cña nµng r¬i l¶ t¶ , r¬i trªn ®Çu h¾n , r¬i vµo cæ , lªn mÆt h¾n . ChÝnh trong chuyÕn ®i xa Êy trë vÒ , h¾n gÆp ph¶i c−êng ®Þch phôc kÝch , cho ®Õn lóc h¾n hoµn toµn kiÖt søc th× cã cøu tinh , kÎ cøu h¾n khái chÕt Êy lµ Long Tiªu V©n . Vµ còng b¾t ®Çu tõ ®ã , Long Tiªu V©n trë thµnh ng−êi anh nu«i , ng−êi b¹n t©m giao cña h¾n . H¾n nhí rÊt râ t×nh cña Long Tiªu V©n , h¾n nhí rÊt râ ©n cøu tö cña Long Tiªu V©n , h¾n nhí ®Õn møc mµ cã lÏ khi chÕt ®i h¾n vÉn kh«ng quªn . Cã mét ®iÒu thËt l¹ lµ h¾n chØ nhí ®Õn nh÷ng ®iÒu tèt cña ng−êi cßn c¸i xÊu th× gÇn nh− h¾n kh«ng bao giê nhí ®Õn nh−ng h¾n cã chó ý ®Õn viÖc Êy ®©u mµ nhí ? H¾n chØ nhí Long Tiªu V©n cøu h¾n mét lÇn , cßn c¸i viÖc mµ Long Tiªu V©n huû c¶ cuéc ®êi cña h¾n th× kh«ng bao giê nhí ®−îc . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 7. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 164 *** Lý TÇm Hoan nh¾m m¾t , h×nh nh− h¾n nghe tõng chiÕc l−îc ®i qua . Vµ bçng h¾n mØm c−êi : - Ngµy ®ã , sau khi t«i ®i råi vÉn cßn trë l¹i , cßn ngµy nay sau khi ®i råi cã cßn ngµy trë l¹i n÷a kh«ng ? Ph¶i chi ngµy h«m ®ã t«i ®i ®õng cã sèng trë vÓ th× cã lÏ hay h¬n . H¾n tõ tõ më m¾t , h¾n kh«ng muèn cho t©m t− m×nh nhí nghÜ vµ h¾n bçng giËt m×nh . H¾n còng c¶m thÊy bµn tay ch¶i tãc h«m nay còng h×nh nh− rÊt chËm , bµn tay nµy còng dÞu dµng Êm ¸p . Lý TÇm Hoan kh«ng d»n ®−îc , h¾n quay mÆt ngÈng lªn , võa b¾t gÆp hai giät n−íc m¾t long lanh nh− hai h¹t ngäc tõ khoÐ m¾t cña Linh Linh nhá xuèng . Hai giät n−íc m¾t r¬i xuèng mÆt Lý TÇm Hoan , hai giät võa r¬i th× hai giät kÕ tiÕp , råi nh− chuçi dµi liªn tôc . H¾n bÊt gi¸c thë dµi . Còng nh÷ng giät n−íc m¾t Êm ¸p , còng víi bµn tay mÒm m¹i n¨m nµo . Lý TÇm Hoan nh− m¬ hå , nh− hoµn toµn sèng l¹i kho¶ng m−êi mÊy n¨m vÒ tr−íc , h¾n ®−a nhÑ n¾m lÊy bµn tay nµng vµ hái trong h¬i thë : - C« l¹i khãc råi µ ? Linh Linh ®á mÆt cói ®Çu , r¨ng nµng c¾n chÆt vµnh m«i : - T«i biÕt Th¸m Hoa −íc hÑn víi ng−êi ®óng vµo ngµy nµy , v× thÕ nªn Th¸m Hoa chuÈn bÞ y trang tinh khiÕt , cã ph¶i thÕ kh«ng ? Lý TÇm Hoan kh«ng nãi . NhÊt thêi h¾n sèng trän vÑn l¹i khung c¶nh c¶u m−êi mÊy n¨m vÒ tr−íc nh−ng råi h¾n nhËn ra bµn tay nµy tuy còng dÞu dµng , n−íc m¾t nµy còng nãng h«i hæi nh−ng ng−êi b©y giê kh«ng ph¶i ng−êi x−a . Linh Linh nãi tiÕp b»ng mét giäng rÇu rÇu : - Th¸m Hoa cÇn ®i gÆp giai nh©n cña Th¸m Hoa , tù nhiªn lßng t«i bçng nhiªn khæ së v« cïng . Lý TÇm Hoan chÇm chËm bu«ng tay nµng ra , h¾n cè g¾ng në nô c−êi kh« hÐo : - C« h·y cßn bÐ qu¸ , c¸i khæ së mµ ý vÞ ch©n chÝnh cña nã ch¾c c« ch−a nhËn râ l¾m ®©u . Linh Linh nãi : Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 8. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 165 - VÒ tr−íc cã lÏ t«i kh«ng nhËn biÕt nh−ng h«m nay th× ®· biÕt råi , tèi h«m qua cã thÓ lµ ch−a biÕt nh−ng håi h«m nay th× ®· biÕt mét c¸ch tËn t−êng , biÕt ®Õn møc mµ chÝnh t«i còng kh«ng ngê ®−îc . Lý TÇm Hoan c−êi : - ChØ trong mét ®ªm mµ c« ®· lín nhanh nh− thÕ lËn sao ? Linh Linh nãi : - Tù nhiªn , cã ng−êi chØ qua mét ®ªm ®Çu xanh b¹c tr¾ng, chuyÖn x−a Êy Th¸m Hoa cã nghe kh«ng nhØ . Lý TÇm Hoan nãi : - Ng−êi Êy v× vÊn ®Õ sèng chÕt cña chÝnh m×nh nªn ®©m ra −u lù , cßn c« , c« th× bëi mét lÏ g× ? Linh Linh cói ®Çu thËt thÊp : - T«i th× ... t«i v× ... t«i chØ v× Th¸m Hoa , t«i kh«ng biÕt ®−îc cuéc héi ngé ngµy nay råi Th¸m Hoa cã trë vÒ kh«ng ! TrÇm ng©m mét lcó kh¸ l©u , Lý TÇm Hoan l¹i thë dµi : - C« cã biÕt ng−êi mµ t«i −íc hÑn ngµy h«m nay lµ ai thÕ ? Linh Linh chÇm chËm buéc tãc l¹i cho Lý TÇm Hoan , nµng buéc xong råi míi tr¶ lêi : - T«i biÕt mét khi mµ Th¸m Hoa nhÊt ®Þnh ph¶i ®i th× kh«ng mét ai cã thÓ l−u l¹i ®−îc . Lý TÇm Hoan nh×n nµng dÞu giäng : - Sau nµy khi lín lªn c« sÏ biÕt , cã nhiÒu viÖc mµ c« cã muèn kh«ng lµm còng kh«ng thÓ ®−îc , nghÜa lµ cã nh÷ng chuyÖn ®−a ®Õn vµ chÝnh m×nh kh«ng cã con ®−êng thø hai ®Ó chän . Linh Linh nãi : - NÕu t«i lµ ng−êi trong t−îng mµ Th¸m Hoa ®· kh¾c håi tèi h«m qua cã thÓ v× t«i mµ ë l¹i ? Lý TÇm Hoan l¹i lÆng thinh . ThËt l©u , vÎ mÆt cña h¾n cµng lä ®Çy thèng khæ : - T«i ®· kh«ng v× " nµng " mµ l−u l¹i ... tõ tr−íc ®Õn nay t«i kh«ng ®· v× " nµng " mµ lµm mét chuyÖn g× ... H¾n vôt ®øng lªn vµ ®−a m¾t l¬ ®·ng nh×n ra cöa sæ : - Thêi gian ®· s¾p ®Õn n¬i råi , t«i ph¶i ®i th«i . H¾n nãi ch−a døt c©u th× Qu¸ch Tung D−¬ng tõ ngoµi xång xéc ch¹y vµo kªu lín : Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 9. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 166 - T«i võa míi vÒ ®Õn n¬i th× huynh ®· véi ®i µ ? Lý TÇm Hoan c−êi : - Th× ra Qu¸ch huynh c¶ ®ªm ®i vµo thÞ trÊn ®Ó cïng ng−êi ®èi Èm , thÕ mµ kh«ng b¶o qau t«i mét tiÕng ®Êy nhÐ . Qu¸ch Tung D−¬ng c−êi lín : - Cã lóc chØ cÇn hai ng−êi ®èi Èm míi tuyÖt , cßn nÕu cã thªm ng−¬× thø ba th× ... H¾n c−êi h× h× , hai ch©n h¾n b−íc cã phÇn xiªu vÑo , tay cÇm bÇu r−îu cña h¾n l¾c lia , h¾n b−íc l¹i vç vai Lý TÇm Hoan vµ giäng h¾n thÊp xuèng : - Khi t©m t×nh cña t«i kh«ng ®−îc s¶ng kho¸i th× t«i cÇn ®i lµm c¸i chuyÖn g× , ch¾c Lý huynh ®· biÕt råi . Lý TÇm Hoan còng bËt c−êi : - µ , th× ra ... H¾n ch−a nãi døt c©u th× bµn tay cña Qu¸ch Tung D−¬ng ®· nh− c¸i m¸y ®iÓm nhanh vµo b¶y ®¹i huyÖt trªn m×nh h¾n . Lý TÇm Hoan tÐ xuèng ®Êt , toµn th©n nh− kh«ng cßn g©n cèt . Linh Linh ho¶ng hèt , nµng lËt ®Ët ch¹y l¹i ®ì h¾n vµ hít h¶i kªu lªn : - ¤ng ... «ng lµm g× thÕ ? ChØ trong kho¶ng kh¾c , vÎ say r−îu trªn mÆt Qu¸ch Tung D−¬ng hoµn toµn biÕn mÊt , h¾n trë l¹i y c¸i bé mÆt l¹nh b¨ng b¨ng cè h÷u : - Ta biÕt h¾n kh«ng bao giê nh−êng c¸i chuyÖn ®ã l¹i cho ta vµ còng kh«ng bao giê chÞu ®Ó ta cïng ®i víi h¾n còng nh− ta võa míi nãi , cã khi chØ cÇn hai ng−êi ®èi Èm nÕu thªm mét ng−êi thø ba th× cuéc " r−îu " trë thµnh v« høng thó . Söng sèt håi l©u , Linh Linh r¬i n−íc m¾t : - H¾n nãi thËt ®óng ... th× ra «ng lµ con ng−ê rÊt tèt ... Qu¸ch Tung D−¬ng l¹nh lïng : - BÊt luËn ta sèng hay chÕt còng kh«ng muèn thÊy ai v× ta mµ r¬i n−íc m¾t , nhÊt lµ thÊy n−íc m¾t cña ®µn bµ , ta ®· ®· buån n«n , n−íc m¾t cña c« h·y dµnh ®Ó cho ng−êi kh¸c . H¾n quay m×nh bá ®i mét n−íc , h¾n ®i mµ kh«ng hÒ quay ®Çu nh×n l¹i. *** Tuy kh«ng thÓ ®éng ®Ëy ®−îc , tuy kh«ng thÓ nãi n¨ng g× nh−ng Lý TÇm Hoan vÉn h−íng ®«i m¾t theo Qu¸ch Tung D−¬ng . Trong khoÐ m¾t h¾n h×nh nh− n−íc m¾t s¾p trµo ra . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 10. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 167 Vµ qua mét lóc thËt l©u , Linh Linh míi lau n−íc m¾t th× thµo : - Trong khiÕp ®êi nÕu cã ®−îc mét ng−êi b¹n xem nhÑ vÊn ®Ò sinh tö th× cã lÏ h¬n bÊt cø cã ®−îc mét tr©n b¶o nµo dÇu quÝ gi¸ ®Õn ®©u . Nµng cói xuèng nh×n vµo mÆt Lý TÇm Hoanét lóc thËt l©u n÷a lµ nãi tiÕp : - Tù nhiªn , Th¸m Hoa còng cã hµnh ®éng ®Ñp víi h¾n nªn h¾n míi ®¸p l¹i b»ng c¸ch ®Ñp nh− thÕ ... cã lÏ thÕ nªn h¾n míi vui lßng lµm mét chuyÖn mµ kh«ng ai lµm ®−îc ... Hai m¾t Lý TÇm Hoan nh¾m nghiÒn . Trong lßng h¾n kh«ng biÕt bao nhiªu nçi niÒm mµ cho dÇu cã nãi thµnh lêi còng kh«ng sao hÕt ®−îc , b©y giê h¾n míi hoµn toµn c¶m nhËn r»ng t×nh c¶m gi÷a con ng−êi víi con ng−êi thËt nhiÒu lóc kh«ng lµm sao gi¶i thÝch . ThËt sù th× Lý TÇm Hoan còng ®· cã v× ng−êi mµ lµm kh¸ nhiÒu viÖc ®¸ng lµm , nh÷ng kÎ Êy , cã ng−êi ®· bá h¾n , cã ng−êi ®· quªn h¾n , thËm chÝ cã ng−êi l¹i dïng h¾n lµm con vËt hy sinh ®Ó t¹o nªn sù nghiÖp cho m×nh . Nh−ng h¾n ch−a lµm g× cho Qu¸ch Tung D−¬ng , h¾n ch−a v× hä Qu¸ch mµ lµm nªn mét chuyÖn v× lîi Ých , thÕ mµ Qu¸ch Tung D−¬ng ®· kh«ng tiÕc v× h¾n mµ hy sinh . §ã míi lµ ch©n chÝnh ®¸ng gäi lµ " b»ng h÷u " . Mét thø b»ng h÷u mµ t×nh c¶m kh«ng thÓ mua ®−îc b»ng tiÒn còng kh«ng thÓ ®em ®æi ch¸c v× trªn ®êi nµy cßn cã thø b»ng h÷u nh− thÕ nªn sù quang huy cña nh©n míi tr−êng tån . Trong gian nhµ kh«ng khÝ vôt nh− ®äng l¹i thµnh mét khèi . Linh Linh ®· gµi cöa l¹i , nµng còng gµi lu«n cöa sæ , im lÆng ngåi s¸t bªn Lý TÇm Hoan . Nµng nh×n h¾n b»ng tia m¾t rÊt dÞu dµng , c¸i nh×n cña nµng thay trhÕ cho bÊt cø mét lêi an ñi nµo hay nhÊt trªn gian . B©y giê ®· mÊy giê råi ? Qu¸ch Tung D−¬ng cã ph¶i ®· b¾t ®Çu giao ®Êu víi Th−îng Quan Kim Hång vµ Kinh V« M¹ng ? Ph¶i ch¨ng hä b¾t ®Çu ®i vµo con ®−êng sinh tö ? PhaØ ch¨ng trËn ¸c ®Êu ®· diÔn ea mµ phÇn th¾ng kh«ng biÕt vÒ ai ? Hay lµ trËn ®Êu võa më mµn lµ ®i vµo kÕt qu¶ ? Sù sinh tö cña hä trong h¬i thë nhÑ . Lý TÇm Hoan im lÆng cho t− t−ëng h−íng vÒ c¸c n¬i ®Êu nh−ng h¾n kh«ng d¸m cho dßng suy nghÜ ®i xa h¬n n÷a . ChuyÖn sèng chÕt cña Qu¸ch Tung D−¬ng chØ trong ®−êng t¬ kÏ tãc , thÕ mµ h¾n n»m yªn mét chç n¬i ®©y , kh«ng thÓ lµm bÊt cø mét chuyÖn g× . T©m t×nh cña Lý TÇm Hoan c¬ hå nøc xÐ khi h¾n nghÜ ®Õn chuyÖn thª th¶m cã thÓ ®−a tíi Qu¸ch Tung D−¬ng . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 11. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 168 *** Céc ... céc ... céc ! Ngay trong lóc t©m t− v»ng vÆc , chît nghe tõ d−íi bËc thang cã tiÕng b−íc ch©n. TiÕng b−íc ch©n thËt nhÑ , thËt chËm nh−ng nghe qua Lý TÇm Hoan nhËn ngay ra lµ cã hai ng−êi còng lªn mét l−ît . C¶ hai ng−êi Êy vâ c«ng kh«ng ph¶i tÇm th−êng . TiÕp theo lµ tiÕng gâ cöa . Céc ... céc ... céc ... Linh Linh nhæm ng−êi lªn . Ai ®Õn ®©y vµo lóc b©y giê ? Ph¶i ch¨ng Qu¸ch Tung D−¬ng ®· bÞ h¹i vµ hung thñ ®ang t×m ®Õn Lý TÇm Hoan ? MÆt Linh Linh rÞn må håi , nµng ngã quanh ngã quÈn vµ vtô cói xuèng «m Lý TÇm Hoan . Céc ... céc ... céc ! TiÕng gâ cöa lÇn nµy gÊp h¬n lÇn tr−íc . Linh Linh c¾n m«i nh−ng cuèi cïng nµng vÉn ph¶i lªn tiÕng : - Cã ®©y , lµm g× gÊp thÕ ? §îi mét chót cho ng−êi ta mÆc y phôc tö tÕ ®· chø . Mét mÆt nãi , mét mÆt nµng dïng ch©n më c¸nh cöa tñ ®Ó quÇn ¸o ®Æt Lý TÇm Hoan vµo ®ã råi lÊy mí quÇn ¸o phñ lªn . Tuy tõ tr−íc ®Õn nay kh«ng hÒ cã chuyÖn trèn mét c¸ch th¶m h¹i nh− thÕ nh−ng b©y giê Lý TÇm Hoan cã muèn tung ra còng kh«ng ®−îc v× toµn th©n huyÖt ®¹o ®· bÞ bÕ , h¾n ®µnh nh¾m m¾t ®Ó cho Linh Linh tù do s¾p xÕp . §ãng cöa tñ l¹i xong , Linh Linh soi kiÕng söa sang l¹i quÇn ¸o tãc tay , nµng kh«ng quªn lau kh« nh÷ng giät må h«i t−¬m trªn tr¸n .Nµng chÇm chËm ®i ra vµ miÖng cè t¹o giäng nhõa nhùa nh− ng¸y ngñ : - DÔ dÇu g× ®−îc mét b÷a r¶nh rang , thÕ mµ y nh− quû ¸m , cø võa chîp m¾t ®· cã ng−êi rÐo lªn . Hø , thËt kiÕp tr−íc t«i m¾c nî g× mµ tr¶ hoµi kh«ng hÐt . Lý TÇm Hoan n»m nghe nµng nãi vµ lÇn lÇn thanh ©m theo ra phÝa ngoµi xa vµ cuèi cïng lµ tiÕng më cöa . KÎ ®Õn kªu cöa kh«ng ph¶i lµ Th−îng Quan Kim Hång vµ Kinh V« M¹ng . Ch¾c ch¾n kh«ng ph¶i hä v× kh«ng nghe tiÕng ®éng nµo .ThËt l©u míi nghe tiÕng Linh Linh : Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 12. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 169 - NhÞ v× t×m ai , ch¾c lµ nhÞ vÞ ®· lÇm nhµ ? VÉn kh«ng cã tiÕng tr¶ lêi . Çm ! H×nh nh− Linh Linh bÞ hä x« bËt vµo khung cöa vµ sau ®ã lµ nghe tiÕng b−íc ch©n . TiÕng b−íc ch©n cña hai ng−êi mµ Lý TÇm Hoan võa nghe lªn thang lÇu lóc n·y. © HQD Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2