intTypePromotion=1

Huyết tâm lệnh - tập 12

Chia sẻ: Thanh Phuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:17

0
67
lượt xem
12
download

Huyết tâm lệnh - tập 12

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'huyết tâm lệnh - tập 12', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Huyết tâm lệnh - tập 12

 1. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 170 Håi thø m−êi hai Dë khãc dë c−êi Trong tñ quÇn ¸o võa tèi võa bùc h¬i , gi¸ nh− toµn ®å kh«ng s¹ch th× cã lÏ kh«ng tµi nµo chÞu næi nh−ng nhê ®ã lµ tñ ¸o ®µn bµ . KÓ còng hay , ®µn bµ còng cã chç hay , dï g× quÇn ¸o cña hä còng cã phÇn dÔ thë . Vµ gi¸ mµ ng−êi kh¸c th× cho dÇu cã mïi th¬m ®ã còng kh«ng lµm sao chÞu næi v× kh«ng khÝ trong tñ qu¸ Ýt nh−ng ®èi víi Lý TÇm Hoan th× kh¸c , h¾n cã thõa søc chÞu ®ùng . KÎ ®Õn h×nh nh− cã vÎ ng¹c nhiªn , hä nhÊt ®Þnh kh«ng cã ý lµnh bëi v× nÕu lµ ng−êi tèt th× kh«ng khi nµo hä cã th¸i ®é lç m·ng nh− thÕ Êy . B©y giê Lý TÇm Hoan c¶m thÊy b×nh tÜnh h¬n bao giê hÕt . GÆp ph¶i chuyÖn mµ kh«ng cßn c¸ch nµo kh¸c ®−îc th× lu«n lu«n hä cã c¸ch duy nhÊt lµ gi÷ cho m×nh thËt hÕt søc b×nh tÜnh bëi v× kinh nghiÖm cho h¾n biÕt r»ng cho dÇu cã ho¶ng hèt cho ®Õn ph¸t ®iªn còng kh«ng gi¶ quyÕt ®−îc g× , ng−îc l¹i nÕu cã thÓ gi÷ ®−îc b×nh tÜnh th× vÊn ®Ò l¹i cã khi ®æi kh¸c , cã khi l¹i xoay ®−îc t×nh thÕ mét c¸ch bÊt ngê . Nh−ng nãi th× nghe dÔ nh− thÕ , nÕu kh«ng cã chuyÖn x¶y ra th× cã thÓ ai còng nãi ®−îc c¶ nh−ng ®Õn khi ®ông chuyÖn , ®ông ph¶i chuyÖn nguy hiÓm ®Õn tÝnh m¹ng cña chÝnh m×nh th× trong mét tr¨m ng−êi ch−a ch¾c cã ®−îc mét lµm cho tinh thÇn æn ®Þnh . B©y giê th× Linh Linh lªn tiÕng , giäng nµng cã vÎ cù nù : - C¸c ng−¬i lµm g× thÕ ? Bé muèn c−íp cña nhµ nµy sao chø ? ThiÕu chót n÷a Lý TÇm Hoan ®· bËt c−êi thµnh tiÕng . H¾n nhí h«m h¾n míi ®Õn , Linh Linh còng víi c¸i giäng ®ã , còng b¶o h¾n lµ c−êng ®¹o , thËt c« bÐ nµy b¶n l·nh th× kh«ng cã mµ chØ chuyÖn häc c¸i lèi " lµm bé , gi¶ ®ß " th× y hÖt L©m Tiªn Nhi . Nh−ng hai kÎ ®Õn th× h×nh nh− kh«ng thÌm nghe lêi c« bÐ , hä ®i vßng cßng trong phßng vµ h×nh nh− hä cè t×m dÊu vÕt vµ cuèi cïng ®i vÒ phÝa Linh Linh . Linh Linh còng b−íc vÒ phÝa hä vµ nãi lín : - §©y lµ khuª phßng cña tiÓu th− t«i , c¸c ng−êi kh«ng ph¶i muèn xôc x¹o tù do lµ ®−îc ®©u nhÐ . Tù nhiªn ®Õn b©y giê th× kÎ míi ®Õn ph¶i më lêi . ChÝnh Lý TÇm Hoan còng −íc mong nh− thÕ . ChØ v× cã tiÕng hä th× h¾n míi cã thÓ ®o¸n ®−îc ng−êi . - ChÝnh chóng ta ®Õn t×m tiÓu th− cña ng−¬i ®©y . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 2. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 171 µ , tiÕng cña ®µn bµ . Giäng nãi thËt dÞu , thËt dÔ nghe vµ h×nh nh− trong lóc nãi ng−êi Êy cã c−êi . Lý TÇm Hoan cã vÎ nh− ngoµi ý nghÜ cña m×nh , h¾n kh«ng ngê nh÷ng kÎ míi ®Õn , nh÷ng kÎ mµ h¾n ®Þnh hä sÏ hµnh hung Êy l¹i lµ ®µn bµ . Th¶o nµo lóc më cöa Linh Linh lÆng thinh mét lóc kh¸ l©u , cã lÏ nµng còng ®· c¶m thÊy ngoµi ý nghÜ . Linh Linh hái l¹i - C¸c ng−¬i ®Õn t×m tiÓu th− t«i µ ? C¸c ng−¬i cã quen víi tiÓu th− t«i sao ? Ng−êi ®µn bµ nãi : - Tù nhiªn lµ quen chø sao kh«ng ? Ch¼ng nh÷ng quen mµ cßn lµ b»ng h÷u n÷a kia . Linh Linh c−êi : - Nh− vËy mµ nhÞ vÞ kh«ng chÞu nãi sím , b¸o h¹i t«i t−ëng ®©u lµ ¨n c−íp . Ng−êi ®µn bµ còng c−êi : - Bé d¸ng bän nµy gièng ¨n c−íp l¾m µ ? Linh Linh nãi : - Nh− vËy th× nhÞ vÞ kh«ng biÐt råi , ¨n c−íp b©y giê kh«ng ph¶i nh− håi x−a n÷a ®©u , håi ®ã hÔ nãi ®Õn c−íp th× ng−êi ta h×nh dung ngay mét tªn ®µn «ng hung h·n , r©u ria lång ngùc g©n cèt ®Çy m×nh , cßn b©y giê th× kh¸c xa råi , ¨n c−íp b©y giê cã thÓ lµ th− sinh , cã thÓ lµ con ng−êi Êy cã t−íng m¹o phong l−u c«ng tö , kh«ng ai thÊy hä cã d¸ng g× lµ ¨n c−íp c¶ , cã thÕ míi lÇm cho chø . §óng lµ c« bÐ tinh ranh , c« ta m¾ng ng−êi mµ kh«ng ai b¾t bÎ ®−îc . Ng−êi ®µn bµ n·y giê ch−a tr¶ lêi th× ng−êi ®µn bµ thø hai lªn tiÕng : - TiÓu th− cña c« ®i ®©u , xin mêi cho diÖn kiÕn . Ng−êi nµy giäng nãi rÊt thÊp , giäng nãi h×nh nh− h¬i khan , nãi rÊt khã nghe nh−ng Lý TÇm Hoan chît c¶m nhËn nh− lµ giäng nãi cã h¬i quen , h¾n tøc m×nh kh«ng nghÜ ®−îc ng−êi ®ã lµ ai . Linh Linh l¹i c−êi : - NhÞ vÞ ®Õn ®©y thËt kh«ng may , tiÓu th− t«i cã viÖc ®i khái mÊy h«m nay , trong nhµ nµy b©y giê chØ cã mçi mét m×nh t«i , vËy nhÞ vÞ cã g× dÆn b¶o cho biÕt ®Ó vÒ nãi l¹i . Ng−êi ®µn bµ nãi : - Bao giê tiÓu th− c« míi vÒ ? Linh Linh nãi : - C¸i ®ã th× t«i kh«ng biÕt . TiÓu th− t«i kh«ng nãi mµ t«i còng kh«ng d¸m hái . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 3. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 172 Ng−êi ®µn bµ bËt c−êi lanh l¶nh : - Chóng ta ®Õn th× nµng l¹i ®i , chóng ta kh«ng ®Õn th× ngµy nµo còng cã ë nhµ , ch¼ng lÏ nµng biÕt chóng ta ®Õn nµng l¸nh mÆt . Hay lµ ®· trèn ®©u ®©y ? Giäng nãi tuy kh«ng h»n häc nh−ng kh«ng kh¸ch khÝ chót nµo , tù nhiªn b»ng giäng nãi ®ã ®ñ thÊy hä ®Õn ®©y cèt ®Ó mµ g©y sù . Ch¼ng lÏ hä ®Õn ®©y ®Ó ®¸nh ghen ? Ch¼ng lÏ hä mÊt chång vµ biÕt n¬i ®©y cã ng−êi ®µn bµ chuyªn m«n " c©u kh¸ch " ? Linh Linh vÉn c−êi : - NhÞ vÞ ®· lµ b»ng h÷u cña tiÓu th− t«i , nÕu tiÓu th− t«i biÕt nhÞ vÞ ®Õn ®©y th× cã bËn chuyÖn g× còng sÏ ë nhµ hÇu tiÕp mõng kh«ng hÕt cí sao l¹i trèn ? Ng−êi ®µn bµ còng c−êi : - Cã nhiÒu ng−êi kh«ng d¸m thÊy nhiÒu viÖc , kÓ c¶ b»ng h÷u hä còng kh«ng d¸m thÊy , c« bÐ nghÜ cã kú côc kh«ng ? Ng−êi ®µn bµ thø hai giäng nãi chît cã vÎ l¹nh lïng : - Còng cã thÓ v× ®èi b»ng h÷u ®· cã ®iÒu kh«ng ph¶i , kh«ng ph¶i qu¸ nhiÒu . Linh Linh c−êi : - Hai vÞ thËt hay qu¸ ®ïa qu¸ , ë ®©y nhµ ®Êt nhá hÑp , trèn ®i ®©u n÷a còng kh«ng biÕt ph¶i trèn ®©u . Ng−êi ®µn bµ nãi : - õ , thËt thÕ µ ? N¬i ®©y tuy l¹ ®èi víi ta nh−ng nÕu ta muèn trèn th× còng ch−a ch¾c ai ®· t×m ra ®©u nhÐ . Linh Linh nãi : - NÕu thÕ th× trõ phi c« n−¬ng trèn trong tñ ¸o quÇn . Nµng c−êi h¨ng h¾c vµ nãi tiÕp : - Nh−ng mét con ng−êi mµ trèn trong tñ ¸o quÇn nµy th× nhÊt ®Þnh sÏ bÞ ngép thë mµ chÕt , kh«ng ai cã thÓ chÞu næi c¶ . Ng−êi ®µn bµ còng c−êi : - §óng l¾m , tiÓu th− nhµ c« lµ kim chi ngäc diÖp th× nhÊt ®Þnh kh«ng khi nµo chÞu trèn trong c¸i tñ ¸o quÇn nµy ®©u . C¶ hai ng−êi còng nãi cïng c−êi , rÊt lµ cëi më , h×nh nh− hä còng c¶m thÊy c©u chyÖn thËt ®¸ng buån c−êi . Vµ khi hä døt tiÕng c−êi , ng−êi ®µn bµ nãi tiÕp : - Nh−ng tuy tiÓu th− cña c« kh«ng cã trèn trong tñ nµy , vËy th× trong chiÕc tñ b©y giê cã ai trèn trong Êy chø ? Linh Linh hái : Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 4. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 173 - Ai ? Trong tñ cã ng−êi µ ? ña , thÕ sao mµ t«i l¹i kh«ng hay biÕt ? KÓ ra th× lèi øng ®¸p cña c« ta còng kh¸ lµ b×nh tÜnh nh−ng ng−êi ®µn bµ ®· chÆn ngang : - NÕu trong tñ Êy kh«ng cã ng−êi t¹i sao l¹i cã ph¶n øng chµn rµn nh− sî cã ng−êi tíi më cöa ra nh− thÕ ? Ch¼ng lÏ c« sî bän nµy c−íp quÇn ¸o cña tiÓu th− c« sao ? Linh Linh nãi : - §©u cã chuyÖn nh− thÕ . T«i lµm g× l¹i cã ý muèn ®øng chËn ngang ®©u ? Ng−êi ®µn bµ nãi b»ng mét giäng thËt dÞu dµng : - C« em bÐ , c« tuy kh¸ th«ng minh , nãi n¨ng còng kh¸ v÷ng ch·i nh−ng dÇu g× tuæi còng cßn nhá qu¸ , nÕu muèn qua mÆt hai kÎ rµnh ®êi nµy th× sî h·y cßn l©u . Lý TÇm Hoan tuy kh«ng nh×n thÊy g−¬ng mÆt cña Linh Linh nh−ng h¾n ®é chõng vÎ mÆt cña c« ta b©y giê v« cïng th¶m h¹i vµ ®ét nhiªn h¾n còng thÊy lßng m×nh khæ së v« cïng . Mét ng−êi ®µn «ng mét khi bÞ ng−êi kh¸c ph¸t hiÖn ®ang trèn trong tñ ¸o , nhÊt lµ tñ ¸o ®µn bµ th× qu¶ lµ mét chuyÖn kh«ng sao nãi ®−îc . Trªn ®êi nµy , nÕu cÇn ph¶i nãi ®Õn hai tiÐng " ª mÆt " th× cã lÏ ®©y lµ mét chuyÖn ª mÆt v−ît bùc h¬n c¶ c¸i tiÕng " ª " nµo hÕt , cã lÏ ph¶i nãi lµ c¸i mÆt mµ liÖng cho chã ¨n th× ®óng h¬n . Lý TÇm Hoan kh«ng biÕt hai ng−êi ®µn bµ nµy ®Õn ®©y c¨n b¶n ®Ó lµm g× ? Nh−ng h¾n kh«ng thÓ suy nghÜ nhiÒu h¬n n÷a , lßng h¾n ®ang khæ së , kh«ng ph¶i khæ së cho chÝnh sù " ª mÆt " cña m×nh mµ h¾n ®ang khæ së thÕ cho Linh Linh . ThËt ®óng nh− thÕ , mét con ng−êi ®ang lµm mét chuyÖn " dÊu ®ót " bçng nhiªn bÞ ng−êi kh¸m ph¸ víi ý nãi chuyÖn " dÊu ®ót " Êy qu¸ trÎ con th× kh«ng biÕt trong lßng khèn khæ ®Õn møc nµo . Ng−êi ®µn bµ bªn ngoµi còng thËt lµ l¹ , giäng nãi cña nµng rÊt dÞu dµng nh−ng mçi c©u nµng nãi ra h×nh nh− mang theo c¶ mét nói gai nhän , chøng tá nµng lµ mét con ng−êi th©m hiÓm v« cïng , nhÊt ®Þnh nµng ph¶i lµ mét nh©n vËt cùc kú lîi h¹i . Vµ tiÕng ng−êi ®µn bµ vèn Ýt nãi mµ giäng h¬i quen kia th× l¹i khã hiÓu h¬n . Mçi c©u nãi cña nµng gÇn nh− tá râ t×m L©m Tiªn Nhi ®Ó mµ thanh to¸n nh−ng hä lµ ai ? Cø theo tiÕng b−íc ch©n mµ ®o¸n , vâ c«ng cña hä kh«ng ph¶i lµ tÇm th−êng , nhÊt ®Þnh kh«ng thÊp h¬n L©m Tiªn Nhi . Lý TÇm Hoan bçng cã mét ý nghÜ l¹ lïng , h¾n muèn ng−êi trèn trong chiÕc tñ nµy kh«ng ph¶i lµ h¾n mµ lµ L©m Tiªn Nhi , h¾n muèn xem tËn m¾t bµn lÜnh cña nµng. B¶n lÜnh cña nµng ®èi víi ®µn «ng tù nhiªn lµ lîi h¹i nh− thÕ , muèn xem nµng ®èi phã lµm sao . ChØ hiÒm v× trèn trong tñ b©y giê kh«ng ph¶i lµ L©m Tiªn Nhi mµ l¹i lµ h¾n , h×nh nh− trêi b¾t lu«n lu«n ph¶i thay L©m Tiªn Nhi mçi khi cã nguy hiÓm ®Õn cho nµng . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 5. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 174 TiÕng kªu th¶ng thèt cña Linh Linh l¹i ph¸t ra còng mét lóc c¸nh cöa tñ bÞ më banh . Lý TÇm Hoan nh¾m m¾t , h¾n mong hai ng−êi ®µn bµ Êy ®Òu xa l¹ , kh«ng ng−êi nµo nh×n ra mÆt h¾n . H×nh nh− hai ng−êi còng kh«ng ngê trong tñ kh«ng ph¶i lµ L©m Tiªn Nhi mµ lµ mét ng−êi kh¸c , mét g· ®µn «ng , v× thÕ hä còng ®©m söng sèt . Söng sèt mét håi , ng−êi ®µn bµ vôt bËt c−êi : - TiÓu muéi muéi , ng−êi nµy lµ ai thÕ ? H¾n ®ang ngñ ®Êy µ ? Linh Linh ngËp ngõng : - H¾n ... h¾n lµ biÓu ca cña t«i . Ng−êi ®µn bµ c−êi h¨ng h¾c : - Thó vÞ v« cïng , thËt lµ thó vÞ v« cïng . Lóc håi nhá , ta còng th−êng mang t×nh nh©n v« phßng hó hÝ , cã mét lÇn ta bÞ ng−êi b¾t gÆp , ta b¶o h¾n lµ " biÓu ca " cña ta , ha ha .... Nµng c−êi vµ nãi tiÕp : - Kh«ng hiÓu t¹i sao , t¹i lµm sao nh÷ng ng−êi con g¸i trªn thÕ gian nµy cø hay b¶o t×nh nh©n cña m×nh lµ " biÓu ca" , thÕt råi ta cø nghe nãi " ®ã lµ biÓu ca cña t«i " th× hiÓu ngay ®ã lµ " t×nh nh©n " cña ng−êi Êy . Linh Linh ngËp ngõng nh− xÊu hæ : - T¹i v× ... v× ®©y lµ lÇn thø nhÊt ... cña t«i , nÕu sau nµy bÞ b¾t gÆp nh− thÕ n÷a th× ... th× nhÊt ®Þnh sÏ thay ... danh tõ kh¸c . Ng−êi ®µn bµ c−êi : - C« em bÐ nµy tuæi chõng qu¸ nhá nh−ng t×nh nh©n th× l¹i lín sím h¬n ai hÕt , cã lÏ ta còng khã mµ theo kÞp c« em trong viÖc «m Êp biÓu ca nµy , ng−êi ta b¶o " hËu sinh kh¶ uý " lµ tróng phãc , mµ nÌ , sao h¾n ngñ gµ gËt thÕ ? Ch¾c c« em xµi d÷ l¾m ph¶i kh«ng ? Linh Linh ®á mÆt lµm thinh . Còng may , ngay lóc ®ã th× ng−êi ®µn bµ thø hai véi nãi : - Th«i , kh«ng cã L©m Tiªn Nhi th× m×nh ®i vËy . Ng−êi ®µn bµ kia nãi : - GÊp g× d÷ vËy , ®Õn th× ngåi ch¬i chót chø . Tõ lóc tñ ¸o bÞ më , Lý TÇm Hoan ®· nghe mïi h−¬ng sùc nøc , b©y giê th× mïi h−¬ng ®ã cµng nh− s¸t bªn mòi h¾n , ch¾c ng−êi ®µn bµ kia b−íc l¹i gÇn . Qua mét lóc nghe nµng c−êi nãi : - TiÓu muéi muéi , c« em tuæi mµ chän ng−êi hó hÝ th× qu¶ lµ rµnh nghÒ . Tù nhiªn Linh Linh còng ph¶i c−êi : Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 6. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 175 - Vïng nµy ®µn «ng Ýt l¾m , nh÷ng kÎ dÔ coi th× bÞ tiÓu th− nhµ t«i hít c¶ råi , t«i chØ cßn cã c¸ch lµ qu¬ ®¹i thÕ th«i . Ng−êi ®µn bµ l¹i hái : - Ng−êi ®µn «ng nh− thÕ nµy mµ c« cßn ch−a võa ý hay sao ? C« thÊy h¾n kh«ng kh«ng " võa " h¶ ? Hõ , con ng−êi roi roi nh− thÕ lµ nhÊt h¹ng ®Êy nhÐ . Linh Linh nãi : - KÓ ra h¾n còng kh«ng ®Õn nçi tÖ chØ cã mét ®iÒu h¾n ngñ qu¸ nhiÒu , cø h¶ n»m xuèng mµ cho ®Õn ngåi còng thÕ , cã chç dùa lµ h¾n ngñ say vµ mçi lÇn ngñ th× trêi gÇm h¾n còng kh«ng nhóc nhÝch . Ng−êi ®µn bµ c−êi h¨ng h¾c : - Kh«ng , ng−êi nh− thÕ th× khong ¬êi nµo ham ngñ ®©u , ta cã kinh nghiÖm h¬n c« mµ , c¸i thø roi roi nh− vËy lµ khong bao giê biÕt mÖt nh−ng së dÜ h¾n lõ ®õ nh− thÕ lµ t¹i c« em ®Êy , ph¶i biÕt c¸ch xµi vµ xµi võa võa th«i chø , suèt ngµy suèt ®ªm th× b¶o h¾n kh«ng sôm sím . Linh Linh c−êi b»ng giäng thÑn " chÝn ng−êi " : - Víi l¹i tuæi cña h¾n còng cã h¬i lín qu¸ . Ng−êi ®µn c−êi : - õ , õ , h¾n còng cã lín thËt , ®¸ng lý ph¶i ta míi võa . C« ta c−êi h¨ng h¾c vµ nãi tiÕp : - TiÓu muéi muéi , nÕu c« em kh«ng ®−îc −ng ý l¾m th× " ®Ó " h¾n l¹i cho chÞ ®i , chõng hai h«m n÷a , chÞ sÏ kiÕm cho em mét g· thanh niªn xøng ®«i võa løa víi em. C¸ch nãi cña ng−êi ®µn bµ nµy cã vÎ «n nhu , kh¸ " v¨n nh· " nh−ng khi thÊy ®µn «ng th× h×nh nh− c« ta kh«ng cßn gi÷ ®−îc b×nh tÜnh n÷a , nãi xong lµ lËp tøc b−íc l¹i «m xèc Lý TÇm Hoan . Cho ®Õn b©y giê th× Lý TÇm Hoan ph¶i më m¾t ra . Nh−ng gi¸ mµ ®õng më m¾t cßn h¬n v× khi më m¾t ra , khi nh×n thÊy ng−êi ®µn bµ , tim h¾n gÇn nh− ®øng l¹i . *** Ng−êi ®µn bµ «m Lý TÇm Hoan tuæi kh«ng lín l¾m , nhiÒu nhÊt còng chØ chõng hai m−¬i l¨m , hai m−¬i s¸u tuæi th«i nh−ng vãc d¸ng cña c« ta th× thËt lµ qu¸ søc t−ëng t−îng . Da mÆt c« ta tr¾ng nh− trøng gµ bãc vá , hai con m¾t ®en l¸y , c¸i miÖng nhá vµ vµnh m«i trªn h×nh cong tr¸i tim , mçi khi c−êi hai m¸ lóm ®ång tiÒn , tr«ng vµo khu«n mÆt kh«ng th«i , c« qu¶ lµ c« g¸i ®Ñp . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 7. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 176 Gi¸ mµ c¾t c¸i mÆt ®ã ®Ó riªng ra , cho dÇu ai khã tÝnh còng kh«ng lµm sao chª næi , chØ cã ®iÒu ngoµi g−¬ng mÆt ra , c« ta cßn cã nh÷ng thø kh¸c , chÝnh nh÷ng thø Êy lµm cho thiªn h¹ ph¶i hÕt hån hÕt vÝa . ThËt kh«ng dÌ mét con ng−ßi cã giäng dÞu dµng nh− thÕ mµ l¹i cã mét th©n h×nh nh− thÕ , c¸i mËp cña c« ta lµ c¸i mËp mµ nh×n vµo , bÊt cø ®µn «ng nµo còng ph¸t run. §· tõng thÊy rÊt nhiÒu lo¹i ®µn bµ , mËp èm cã nh−ng Lý TÇm Hoan ch−a bao giê tr«ng thÊy mét ng−êi ®µn bµ nµo nh− thÕ , ng−ßi ®µn «ng nµo tèt phóc ®−îc c« ta " yªu " cã lÏ nªn ®©m ®Çu nhµo xuãng s«ng lµ hay h¬n hÕt . Nh−ng c¸i lµm cho Lý TÇm Hoan kinh ng¹c h¬n n÷a lµ c« g¸i thø hai . C« nµy thËt ®Ñp , eo l−ng cña c« ta th¾t l¹i nh− sîi chØ buéc ngang .C« ta tuy ®øng yªn kh«ng ®éng ®Ëy nh−ng v× nh÷ng ®−êng nÐt qu¸ râ rµng cho nªn dï kh«ng uèn Ðo vÉn thõa quyÕn rò . C« g¸i Êy chÝnh lµ c« g¸i mµ Lý TÇm Hoan ®¸nh g·y mét tay : Lam YÕt Tö . Lý TÇm Hoan thë h¾t mét h¬i dµi , h¾n biÕt b÷a nay qu¶ lµ tíi sè råi . MÆt nµng kh«ng lé chót g× , thËm chÝ nµng còng kh«ng liÕc nh×n qua mÆt h¾n . Ng−êi ®µn bµ vÉn cø c−êi , mçi tiÕng c−êi cña c« ta lµ tõng khèi thÞt rung theo , cø mçi bËn nµng c−êi lµ Lý TÇm Hoan nghe chõng nh− ®éng ®Êt . Linh Linh th× ®· ph¸t ho¶ng lªn råi , nµng nãi thËt thÊp : - Êy Êy , ng−êi Êy d¬ d¸y l¾m , lu«n c¶ th¸ng trêi h¾n kh«ng t¾m röa ®Êy . C« n−¬ng ®õng cã ®ông vµo ng−êi h¾n , trong m×nh h¾n ch¼ng nh÷ng ®Çy rËn mµ l¹i cßn nhiÒu rÖp n÷a . Ng−êi ®µn bµ mËp c−êi : - D¬ µ ? Ai bµo h¾n d¬ ? Mµ cho dÇu h¾n cã rÖp nhiÒu ®i n÷a th× c¸i mïi rÖp Êy vÉn lµ c¸i mïi cña ®µn «ng mµ ta th× ®ang cÇn c¸i mïi cña ®µn «ng l¾m . C« ¶ c−êi c−êi nãi tiÕp : - ChØ cÇn thø g× cã mïi da thÞt ®µn «ng th× ta ®· thÝch råi . Linh Linh cµng ho¶ng h¬n lªn : - Nh−ng ... nh−ng ch¼ng nh÷ng h¾n d¬ mµ ... mµ cßn lµ con s©u r−îu n÷a ... Ng−êi ®µn bµ mËp nãi : - Cµng hay , ng−êi ®µn «ng nµo cµng uèng r−îu nhiÒu th× ngwoif Êy cßn ®Çy ®ñ tÝnh chÊt ®µn «ng h¬n n÷a . Råi chõng nh− qu¸ thÝch thó , c« ¶ ®−a tay xoa xoa mÆt Lý TÇm Hoan , võa xoa xoa mÆt Lý TÇm Hoan , võa xoa nµng võa c−êi h¨ng h¾c : - NÕu chµng thÝch r−îu th× thiÕp sÏ cïng víi chµng uèng r−îu , cã nh÷ng viÖc lµm mµ sau khi uèng r−îu v« råi nã cµng bÒn bØ doÎ dai ! Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 8. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 177 Linh Linh thËt kh«ng c−êi ®−îc n÷a , nµng nãi trong sî sÖt : - Cã nhiÒu ng−êi ®µn «ng mµ lóc b×nh thêi t−íng m¹o rÊt ngang nhiªn , rÊt ®µng hoµng nh−ng mét khi gÆp ®µn bµ th× h×nh nh− kh«ng cßn nhí ®Õn tuæi cña chÝnh m×nh , ng−êi ta gäi h¹ng ®µn «ng Êy lµ con ma h¸o s¾c nh−ng kh«ng biÕt ng−êi ®µn bµ mang chøng bÖnh nh− thÕ th× gäi b»ng g× nhØ ? Nµng sî sÖt nh−ng h×nh nh− nµng ®ang tøc tèi tr−íc th¸i ®é d©m lo¹n tr¾ng trîn cña ng−êi ®µn bµ mËp , tøc tèi ®Õn lµm cho nµng kh«ng cßn thÊy sî . Ng−êi ®µn bµ mËp ®· kh«ng giËn mµ cßn c−êi hØ hØ : - Kh«ng biÕt µ ? H¹ng ®µn bµ nh− thÕ th× ng−êi ta gäi lµ h¸o s¾c nh−ng kh«ng " con ma " mµ lµ " ma tinh " , biÕt kh«ng ? " Tinh " cao h¬n " Ma " mét bËc . Linh Linh c−êi nh¹t : - C« nãi c« ®Êy chø ? Nh−ng kh«ng biÕt ®µn «ng hä thÊy c« , hä cã ®éng lßng nh− c« thÊy hä kh«ng nhØ ? Ng−êi ®µn bµ mËp h¸y h¸y m¾t : - Ta ®Êy µ ? Ta th× khái nãi råi . Linh Linh vôt c−êi khan , nµng «m bông mµ c−êi . Ng−êi ®µn bµ mËp trõng m¾t : - Ng−¬i c−êi c¸i g× ®Êy ? Linh Linh nãi : - Ta nghÜ ng−¬i qu¶ thËt lµ ng−êi ®µn bµ xøng ®¸ng víi c¸i danh " com quû d©m dôc " , ng−oi " h¸o " ®Õn møc tr−íc mÆt mäi ng−êi mµ d¸m dïng lêi khªu gîi ng−êi ®µn «ng Êy . Ng−êi ®µn bµ mËp nãi : - Sao l¹i kh«ng d¸m ? Linh Linh hái : - Ng−oi cã biÕt ng−êi Êy lµ ai kh«ng ? Ng−êi ®µn bµ mËp gÆng l¹i : - Ng−¬i cã biÕt ta lµ ai kh«ng ? Linh Linh bÜu m«i : - Ng−¬i lµ " con quû d©m dôc " nh−ng ng−¬i kh«ng lµm g× ®−îc ng−êi Êy ®©u . Ng−êi ®µn bµ mËp rïn vai : - H¾n lµ PhËt ®Êy µ ? Linh Linh vÉn cè lµm cøng : - Ch¼ng lÏ ng−¬i kh«ng muèn biÕt h¾n lµ ai µ ? Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 9. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 178 ChÝ T«n Böu l¹nh lïng : - Khi cÇn muèn biÕt h¾n lµ ®µn «ng , ®µn «ng cã ®ñ thø cña ®µn «ng lµ ®ñ råi . C« ¶ ChÝ T«n Böu ngã Lam YÕt Tö c−êi vµ nãi tiÕp : - Nhê c« mét chót nhÐ , c« lµm ¬n tèng con bÐ nµy ra ngoµi vµ gi÷ chÆt dïm nã mét chót . Toµn th©n Lý TÇm Hoan tª nh− khóc cñi , h¸n muèn möa còng kh«ng möa ®−îc mµ muèn chÕt còng kh«ng chÕt ®−îc , h¾n mong Lam YÕt Tö sím cho h¾n mét ®ao . Nh−ng khèn nçi h×nh nh− Lam YÕt Tö l¹i kh«ng nh×n ra h¾n , c« ta cø lÆng thinh ®Õn l¹nh lïng , c« ta tõ tr−íc ®Õn sau kh«ng hÒ liÕc vµo mÆt h¾n mét c¸i nµo . Nh−ng b©y giê nµng th×nh l×nh vôt nãi : - Ta còng cÇn ng−êi ®µn «ng Êy l¾m . Giäng nãi tõng tiÕng m«jt cña Lam YÕt Tö lµm cho ChÝ T«n Böu giËt m×nh , ®«i m¾t cña c« ta béc lé hung quang : - C« d¸m pháng tay trªn t«i ®Êy µ ? Lam YÕt Tö còng nh×n l¹i b»ng ®«i m¾t l¹nh b¨ng b¨ng : - Tù nhiªn . ChÝ T«n Böu x¹m mÆt nh−ng c« ta l¹i c−êi : - NÕu qu¶ thËt c« còng cÇn ®Õn h¾n th× chÞ em m×nh chia giê víi nhau còng ®−îc mµ . Lam YÕt Tö nãi g»n g»n : - Ta kh«ng cÇn con ng−êi cña h¾n , ta chØ cÇn c¸i m¹ng cña h¾n th«i . ChÝ T«n Böu vÉn c−êi : - Nh− thÕ l¹i cµng dÔ víi nhau h¬n n÷a , cø ®îi t«i " dïng " con ng−êi cña h¾n mét chót råi th× c« lÊy m¹ng h¾n chø cã sao ? Lam YÕt Tö vÉn l¹nh lïng : - Kh«ng , h·y ®Ó t«i cÇn c¸i m¹ng cña h¾n råi c« muèn g× n¬i con ng−êi cña h¾n th× cø tù do . Lam YÕt Tö nãi : - Nh−ng b©y giê th× hanø còng nh− ng−êi chÕt chø cã kh¸c g× ®©u ? ChÝ T«n Böu c−êi : - §µnh vËy nh−ng nÕu c« chÞu ra ngoµi vµ dÉn dïm c« bÐ kia ra ngoµi th× t«i sÏ cã c¸ch lµm cho h¾n ®éng ngay tøc kh¾c . Lam YÕt Tö l¾c ®Çu : - NÕu khi h¾n ®éng ®Ëy ®−îc th× tíi phiªn c« sÏ kh«ng ®éng ®Ëy ®−îc ®©u . Linh Linh vôt c−êi vu v¬ : Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 10. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 179 - §óng , chê ®Õn lóc h¾n ®éng ®Ëy ®−îc , chØ cÇn h¾n cä nguËy ngãn tay ®−îc th× c¸c ng−êi sÏ thÊy .... ChÝ T«n Böu nh−íng m¾t : - C« b¶o h¾n lµ ai ? Linh Linh nãi : - H¾n lµ TiÓu Lý Phi §ao . ChÝ T«n Böu giËt m×nh ng¬ ng¸c nh−ng råi c« ta l¹i chÇm chËm l¾c ®Çu : - Ta kh«ng tin , nÕu h¾n lµ Lý TÇm Hoan th× ®©u cã ®i mª mét c« bÐ miÖng cßn h¬i s÷a nh− thÕ Êy ? Linh Linh ®á mÆt : - H¾n kh«ng cã ®Õ ý ®Õn ®©u , chÝnh t«i ... ®Ó ý h¾n ®Êy th«i , ... v× thÐ t«i mong c¸c ng−êi h·y giÕt h¾n thËt nhanh . ChÝ T«n Böu cau mÆt : - T¹i sao l¹i nh− thÕ ? Linh Linh nãi : - V× tiÓu th− t«i th−êng nãi víi t«i r»ng nÕu thÝch mét ng−êi ®µn «ng nµo mµ ng−êi Êy kh«ng thÝch m×nh th× ng−¬i h·y thu lÊy m¹ng cña ng−êi Êy ®i , nhÊt quyÕt ®õng ®Ó h¾n lät vµo tay cña ng−êi ®µn bµ kh¸c . ChÝ T«n Böu thë ra : - ThËt kh«ng ngê con bÐ ch−a r¸o m¸u ®Çu mµ cßn ®éc ¸c h¬n ta qu¸ møc . Linh Linh hái : - ThÕ ch¼ng lÏ c« l¹i còng muèn lÊy sinh m¹ng cña h¾n ? C« gan ®Õn thÕ µ ? ChÝ T«n Böu trÇm ng©m : - §−îc chÕt d−íi cµnh hoa mÉu ®¬n th× thµnh quû còng phong l−u tét ®é , chÝnh ta còng thÊy nh− thÕ , ®−îc chung gèi víi mét ng−êi nh− Lý TÇm Hoan th× dï s¸ng ra cã chÕt ta còng vui lßng . C« ta l¹i c−êi víi Lam YÕt Tö : - Nh−ng c« kh«ng cã g× ph¶i gÊp , sau khi ta ®· " cÇn " con ng−êi cña h¾n råi th× c« muèn lÊy m¹ng h¾n bao giê còng ®−îc mµ . Lam YÕt Tö gÇm mÆt lµm thinh . ChÝ T«n Böu c−êi : - C« ®õng quªn , t«i ®Õn ®©y lÇn nµy lµ cèt ®Ó gióp tay , vËy th× c« còng nªn nÓt t×nh t«i mét chót chø . NÝn mét håi l©u , Lam YÕt Tö vôt nãi : Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 11. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 180 - Mét ng−êi ®µn «ng khi ®· bÞ chÆt mét c¸nh tay råi th× c« cßn thÝch h¾n n÷a kh«ng ? ChÝ T«n Böu c−êi : - Tay bÞ chÆt mÊt ®©u cã quan hÖ , miÔn lµ chç kh¸c cßn nguyªn lµ ®−îc . Lam YÕt Tö nãi : - VËy th× c« h·y ®Ó cho t«i chÆt tay h¾n mét c¸nh tay råi sau ®ã muèn lµm g× víi h¾n th× lµm . Suy nghÜ mét gi©y , ChÝ T«n Böu hái l¹i : - CÇn chÆt tay ph¶i hay tay tr¸i ? Lam YÕt Tö nghiÕn r¨ng : - H¾n ®· chÆt ta c¸nh tay mÆt th× ta còng sÏ chÆt l¹i h¾n c¸nh tay Êy . ChÝ T«n Böu l¹i thë ra : - KÓ ra nÕu mÊt c¸nh tay ph¶i th× còng h¬i bÊt tiÖn nh−ng nÕu m×nh chñ ®éng th× còng ch¼ng sao chØ cÇn lµ c« ®õng lµm m¸u me bª bÕt nã cã phÇn mÊt høng , tiÖn h¬n hÕt lµ c« cã thÓ dïng " chiÕc ®u«i bß c¹p " chÝch cho h¾n vµo c¸nh tay lµ ®−îc chø g× ? Lam YÕt Tö gËt ®Çu : - Còng ®−îc . Nµng b−íc tíi b»ng b−íc ch©n thËt chËm vµ m¾t nµng chiÕu s¸ng ngêi ngêi . Linh Linh la lín : - C¸c ng−¬i d¸m ®èi xö víi h¾n nh− thÕ µ ? ChÝ T«n Böu dÞu giäng : - TiÓu muéi muéi , bé c« ®· ®au lßng råi µ ? C©u nãi cña c« ta ch−a døt lêi th× tõ trong tay ¸o cña Lam YÕt Tö mét vËt s¸ng xanh ®· bay ra , ¸nh s¸ng nh¾m c¸nh tay Lý TÇm Hoan xÑt tíi . Mét tiÕng ró kÐo dµi thª thiÕt . Tõ trªn tay cña ChÝ T«n Böu , Lý TÇm Hoan cói xuèng n»m dµi . *** ThËt kh«ng ngê tiÕng ró ®ã l¹i ph¸t ra tõ miÖng cña ChÝ T«n Böu .TiÕng ró ch−a kÞp døt th× c« ta ®· bu«ng tha Lý TÇm Hoan , c« ta phãng tíi s¸t bªn Lam YÕt Tö mét c¸ch lång lén nh− ®iªn . ChiÕc l−ng ong cña Lam YÕt Tö khÏ uèn qua , nµng dÔ dµng tr¸nh khái ®µ lao cña ChÝ T«n Böu . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 12. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 181 Nh−ng mét chuyÖn thËt kh«ng ai ngê , chiÕc th©n phôc phÞch cña ChÝ T«n Böu nh− thÕ mµ th©n ph¸p l¹i nhanh nhÑn v« cïng , c¸i tr¸nh cña Lam YÕt Tö thËt nhanh nh−ng ChÝ T«n Böu cßn nhanh h¬n n÷a , c« ta quay m×nh l¹i thËt lÑ vµ chóp ®óng vµo cæ tay cña Lam YÕt Tö . Lam YÕt Tö da mÆt x¹m xanh . C« ta ®øng chÕt tr©n nh− thÓ trêi trång . Cã thÓ giÕt ®−îc ChÝ T«n Böu hay kh«ng lµ trong lóc bÊt ngê chø ®èi diÖn th× Lam YÕt Tö thua xa h¾n mét trêi mét vùc . Da mÆt cña ChÝ T«n Böu cßn xanh h¬n n÷a nh−ng c¸i xanh cña Lam YÕt Tö lµ xanh sî cßn c¸i xanh cña ChÝ T«n Böu lµ c¸i xanh giËn d÷ , c¸i xanh cña c¨m hên . Hai m¾t cña ChÝ T«n Böu låi ra mét c¸ch kinh khñng , c« ta nghiÕn r¨ng nãi ®øt qu·ng : - Lam YÕt Tö ... con bß c¹p c¸i ... ng−¬i c¶ gan d¸m ¸m to¸n ta ... ta sÏ giÕt ng−¬i ... Hai tiÕng " r¾c , r¾c " kh« khan næi lªn , c¶ c¸nh ta , lu«n c¶ èng tay ¸o cña Lam YÕt Tö gÉy l×a . ChÝ T«n Böu qu¨ng c¸nh tay cña Lam YÕt Tö lªn mÆt ®Êt vµ Lam YÕt Tö nh¶y ra xa , vÎ mÆt nµng kh«ng cã mét chót g× ®au ®ín . C¸nh tay bÞ g·y cña Lam YÕt Tö còng lµ c¸nh tay ph¶i . Lam YÕt Tö bËt c−êi h¨ng h¾c : - Ng−¬i h·y xem l¹i coi ng−¬i ®· bÎ g·y c¸i g× ? ChÝ T«n Böu chôp lÊy c¸nh tay võa bÎ qu¨ng vµ giËt n¶y m×nh . Nã chØ c¸i " ®u«i bß c¹p " , mét mãn binh khÝ th−êng dïng cña Lam YÕt Tö . V× sau khi Lý TÇm Hoan ®¸nh g·y c¸nh tay , Lam YÕt Tö lÊy mãn binh khÝ kh¸c thÕ vµo vµ v× nµng mÆc ¸o dµi tay réng thïng th×nh nªn Lý TÇm Hoan kh«ng tr«ng thÊy . Lam YÕt Tö c−êi c−êi nãi tiÐp : - Tróng bëi chÊt ®éc trong chiÕc ®u«i " bß c¹p " cña ta , kh«ng ai cã thÓ b−íc qua b¶y b−íc , cho dÇu ng−¬i câ néi lùc kh¸ng ®éc ®Õn ®©u nh−ng b©y giê còng ®· chËm hÕt råi , ta −íc l−îng ng−¬i còng r¸ng chõng ba b−íc . Võa nãi Lam YÕt Tö võa chÇm chËm bíc vÒ phÝa Lý TÇm Hoan , kh«ng thÌm ®Ó ý ®Ðn Ch−Ý T«n Böu n÷a . ChÝ T«n Böu rèng lªn mét tiÕng vµ ch¹y th¼ng ra ngoµi . Nh−ng ®óng theo lêi cña Lam YÕt Tö nãi , c« ta chØ ch¹y ®−îc qóa hai b−íc lµ ng· chói xuèng . Mét ®èng thÞt rung rung mÊy c¸i råi lÞm lu«n . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 13. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 182 Lam YÕt Tö kh«ng thÌm ngã l¹i , nµng khom m×nh nh×n th¼ng vµo mÆt Lý TÇm Hoan vµ nãi thËt chËm : - Thanh Ma Y Khèc v× ®i t×m L©m Tiªn Nhi mµ chÕt bëi con quû c¸i ®ã , ta ®Õn ®©y t×m nã ®Ó thanh to¸n chø ®èi víi c¸c h¹ v« can . Linh Linh chen v« : - C« muèn h¾n nãi chuyÖn th× sao kh«ng gi¶ huyÖt cho h¾n chø ? Kh«ng nghe ®Õn lêi lÏ cña Linh Linh , Lam YÕt Tö nãi tiÕp víi Lý TÇm Hoan : - Tuy c¸c h¹ ®· phÕ mÊt ta mét c¸nh tay nh−ng l¹i kh«ng h¹i ®Õn sinh m¹ng cña ta , nh− vËy lµ ©n o¸n ph©n minh , c¸c h¹ ®èi víi ta cã mét c¸i ©n th× h«m nay ta tr¶ l¹i c¸i ©n ®ã cho sßng ph¼ng vµ ®ã lµ lý do ta kh«ng b»ng lßng ®Ó cho con heo c¸i Êy khuÊy ®éng ®Õn c¸c h¹ . Lý TÇm Hoan khÏ thë ra . ThËt t×nh h¾n ch−a tõng nghÜ Lam YÕt Tö l¹i lµ mét con ng−êi nh− thÕ . Lam YÕt Tö l¹nh lïng nãi tiÕp : - B©y giê ta ®· tr¶ xong mãn nî cho c¸c h¹ råi , cßn l¹i mãn nî mµ c¸c h¹ ®q· thiÕu ta tù nhiªn kh«ng thÓ kh«ng nãi tíi . B©y giê ta còng chØ cÇn mét c¸nh tay ph¶i cña c¸c h¹ th«i v× míi ®óng lµ ©n o¸n ph©n minh . Lý TÇm Hoan vôt c−êi vµ h¾n chÇm chËm ®−a c¸nh tay ph¶i vÒ phÝa Lam YÕt Tö. Lam YÕt Tö s÷ng sê . Linh Linh còng s÷ng sê . C¸nh tay cña Lý TÇm Hoan cã thÓ ho¹t ®éng th× tù nhiªn ngän phi ®ao còng cã thÓ bay ra . Lam YÕt Tö cø ®øng nh×n c¸nh tay cña Lý TÇm Hoan , c« ta kh«ng lµm sao nãi ra thµnh tiÕng . Linh Linh kh«ng d»n ®−îc , nµng véi hái ngay : - Lµm sao c¸nh tay cña Th¸m Hoa l¹i cã thÓ cö ®éng ®−îc ? Lý TÇm Hoan c−êi : - T«i vèn cã thÓ vËn khÝ gi¶i huyÖt , chØ tiÕc v× c«ng phu ch−a thuÇn thôc , v× thÕ nªn cuèi cïng vÉn chÞu chø kh«ng lµm sao hoµn toµn gi¶i ®−îc , còng may lµ võa råi nhê c¸i nÐm kh¸ m¹nh cña c¸i c« n−¬ng mËp kia nªn g©n cèt tù gi¶i to¶ , chÝnh c¸i nÐm ®ã ®· gióp t«i . Kh«ng ai tin lêi cña Lý TÇm Hoan . Hä nghi h¾n cã thÓ gi¶i huyÖt chø kh«ng ph¶i nhê c¸i nÐm ®ã nh−ng b©y giê kh«ng ph¶i thêi gian c·i lý vÒ mét vÊn ®Ò v« bæ , v× thÕ Linh Linh cù nù ngay : Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 14. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 183 - T¹i sao Th¸m Hoa dÔ nghe lêi c« ta nh− thÕ ? T¹i sao ng−êi ta b¶o ®−a tay cho ng−êi ta chÆt råi còng cø ®−a tay ? T¹i lµm sao l¹i kh«ng chÞu ®−a ngän phi ®ao chø ? Ng− kh«ng ®Ó ý ®Õn lêi nµng , Lý TÇm Hoan nãi víi Lam YÕt Tö : - Lam c« n−¬ng , c¸i cÇn cña c« kh«ng cã g× qu¸ ®¸ng mµ chÝnh t«i còng thÊy hµi lßng , xin mêi . TrÇm ng©m mét lóc thËt l©u , Lam YÕt Tö vôt thë dµi vµ nãi lÇm thÇm : - Trªn ®êi l¹i cã ng−êi nh− thÕ hay sao ? Qu¶ thËt cßn cã ng−êi nh− thÕ nµy hay sao ? Nµng lËp di lËp l¹i c©u nãi mµ chØ cã mét m×nh nµng thÊu ®¸o vµ nµng vôt quay m×nh ®i th¼ng ra ngoµi . Nh−ng kh«ng biÕt tõ bao giê , v× kh«ng ai kÞp nh×n Lý TÇm Hoan ®· tung m×nh ®øng ch¾n tr−íc mÆt nµng . - Lam c« n−¬ng xin h·y n¸n l¹i mét chót . Lam YÕt Tö −êi buån b· : - Cßn ®îi c¸i g× n÷a ? KÓ tõ lóc c¸c h¹ ®−a c¸nh tay ra th× t«i nghÜ r»ng mãn nî ®èi víi t«i c¸c h¹ ®· tr¶ xong . T«i tuy lµ ®µn bµ nh−ng t«i vÉn buÕt nh− thÕ nµo lµ ®¹o nghÜa chø ? Linh Linh chíp m¾t vµ vôt chen v« : - N÷ nh©n thiªn vèn khong ph¶i nãi vÊn ®Ò ®¹o nghÜa , ®ã lµ quyÒn lîi tù nhiªn cña n÷ nh©n nh−ng nam nh©n th× t−¬ng ®èi m¹nh h¬n nªn lý ®óng ph¶i nh−êng nhÞn Ýt nhiÒu . Lam YÕt Tö hái : - C©u nãi ®ã c« häc ®−îc cña ai ? Linh Linh nãi : - Tù nhiªn lµ cña tiÓu th− nhµ t«i chø cßn ai vµo d©y n÷a ? Lam YÕt Tö hái lu«n : - C« rÊt ngaon ngo·n nghe thoe lêi d¹y dç cña c« ¶ l¾m µ ? Linh Linh nãi : - Nµng ®· v× n÷ nh©n cña chóng ta mµ nãi th× bÊt cø ai lµ n÷ nh©n còng ®Òu nghe chø ®©u riªng v× mét m×nh t«i ? Lam YÕt Tö nh×n s÷ng vµo mÆt cña Linh Linh vµ th×nh l×nh b−íc tíi t¸t vµo mÆt c« ta mÊy c¸i . Linh Linh trè m¾t nh×n ngê ng¸c . Lam YÕt Tö hÊt mÆt : - Ta còng nh− c¸c ng−¬i , ta vèn lµ con ng−êi tèt nh−ng ta vÉn ph¶i ®¸nh ng−¬i . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 15. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 184 Ng−¬i cã biÕt t¹i sao kh«ng ? Linh Linh nghiÕn r¨ng : - Ng−¬i ... ng−¬i lµ ... Nµng nãi kh«ng hÕt c©u råi vôt «m mÆt khãc rÊm ra rÊm røc . Lam YÕt Tö nãi : - ChÝnh v× trªn ®êi nµy cã h¹ng ®µn bµ nh− c¸c ng−¬i nªn ®µn bµ míi bÞ ®µn «ng khinh rÎ vµ còng chÝnh v× thÕ mµ ta ph¶i b¹o phôc , ta lµm nh− thÕ Êy . Giäng nãi cña Lam YÕt Tö lÇn lÇn còng cã vÎ nghÑn ngµo : - Khi ta lµm nh÷ng chuyÖn nh− thÕ , trong lßng ta ch¼ng biÕt r»ng nã sÏ huû ho¹i con ng−êi mµ l¹i cßn huû ho¹i chÝnh b¶n th©n m×nh , cuéc ®êi ta chÝnh do ta hñy ho¹i. Lý TÇm Hoan nh×n nµng dÞu giäng : - ChuyÖn qu¸ khø ph¶i thuéc vÒ qu¸ khø , tuæi c« h·y cßn nhá , c« nªn nghÜ chuyÖn lµm l¹i tõ ®Çu . Lam YÕt Tö buån b· thë dµi : - Còng cã thÓ ý nghÜ thËt t×nh xuÊt ph¸t tõ trong lßng c¸c h¹ nh−ng víi ng−êi kh¸c víi ng−êi kh¸c th× ... Lý TÇm Hoan chËn nãi : - Mét con ng−êi sèng lµ v× m×nh chø sao l¹i v× ng−êi kh¸c ? Lam YÕt Tö nh×n Lý TÇm Hoan , nµng hái nh− g»n tõng tiÕng : - ThÕ c¸c h¹ cã ph¶i hoµn toµn v× m×nh mµ sèng hay kh«ng ? Lý TÇm Hoan Êp óng : - T«i ... Lam YÕt Tö nh×n h¾n tr©n tr©n , m«i nµng ®iÓm nhÑ nô c−êi ¶o n·o : - Ai cã thÓ quen ®−îc c¸c h¹ th× ng−êi nµo l¹i kh«ng cã chuyÖn ¨n n¨n . ChØ tiÕc mét ®iÒu lµ m−êi n¨m tr−íc ®©y t«i l¹i kh«ng ®−îc dÞp ®Ó quen cïng c¸c h¹ . C©u nãi ®ã ch−a døt th× nµng ®· v¨ng th¼ng ra ngoµi . Tõ ngoµi xa , giäng nµng vang l¹i : - §Ó th©y ChÝ T«n Böu l¹i ®ã , ta sÏ quay l¹i an t¸ng . Ta lµm viÖc kh«ng bao giê cho ng−êi kh¸c ph¶i v× m×nh mµ lo l¾ng . C©u nãi sau cïng chÊm døt th× bãng nµng còng mÊt lu«n . Linh Linh còng khãc rÊm røc nh−ng b©y giê nµng nÝn bÆt vµ nô c−êi lanh l¶nh : - Râ rµng tù m×nh lµm bËy r«i ®æ thõa cho ng−êi kh¸c , râ rµng chÝnh m×nh lµ ng−êi bÊt h¶o mµ l¹i muèmn tá ra lµ bËc anh hïng , h¹ng ng−êi sao thÊy b¾t buån n«n. Lý TÇm Hoan khÏ thë dµi : Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 16. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 185 - ThËt ra th× c« ta còng kh«ng ph¶i nh− ng−êi mµ c« t−ëng t−îng . Linh Linh nhÕch m«i : - Nh÷ng hµnh ®éng cña c« ¶ , Th¸m Hoa ®õng t−ëng t«i kh«ng biÕt mµ lÇm . Lý TÇm Hoan nãi chÇm chËm : - B©t luËn nµng lµm nh÷ng c«ng chuyÖn g× nh−ng b¶n tÝnh nµng vèn lµ l−¬ng thiÖn . Mµ mét con ng−êi cø cã b¶n tÝnh l−¬ng thiÖn th× dï trong hoµn c¶nh nµo còng cßn cã thuèc cøu ®−¬c . §«i m¾t Linh Linh vôt ®á hoe : - Th¸m Hoa nhÊt ®Þnh cho r»ng con ng−êi t«i ®ª tiÖn xÊu xa l¾m ph¶i kh«ng ? Lý TÇm Hoan dÞu giäng c−êi : - C« h·y cßn lµ mét c« bÐ ch−a biÕt nh− thÕ nµo lµ thiÖn lµ ¸c ®©u . C« lµm sao biÕt thÕ nµo lµ ph¶i , thÕ nµo lµ tr¸i ? Lµm sao c« ®−îc nh− thÕ nµo lµ ®óng nh− thÕ nµo lµ sai ? ChØ cÇn cã ng−êi dËy dç th× cßn thõa thëi giê ®Ó mµ phôc thiÖn . Linh Linh chíp m¾t : - Th¸m Hoa cã b»ng lßng d¹y t«i kh«ng ? Lý TÇm Hoan l¬ ®·ng : - ChØ cÇn cã c¬ héi th× sau nµy . Linh Linh nhíng m¾t : - T¹i sao ph¶i sau nµy ? Chø b©y giê ... Lý TÇm Hoan c−êi : - C« th−a biÕt b©y giê t«i nhÊt ®Þnh ph¶i ®i t×m Qu¸ch Tung D−¬ng nh−ng chØ cÇn t«i cã thÓ trë vÒ ... Linh Linh chËn ngang : - T«i biÕt Th¸m Hoa ®i lµ vÜnh viÔn sÏ kh«ng bao giê trë l¹i n¬i nµy n÷a . T«i chØ lµ mét ®øa con nÝt th× mét ngêi lín nh− Th¸m Hoa lµm sao l¹i cã thÓ bËn t©m v× t«i mµ trë vÒ ®©y ! Nµng dÞu m¾t vµ nãi tiÕp : - Huèng chi t«i ®©u ph¶i lµ ng−êi g× cña Th¸m Hoa , h¬n n÷a t«i l¹i lµ con ng−êi xÊu xa ®ª tiÖn lµm sao ®−îc sù quan t©m cña ai chø ? Sau nµy cho dÇu t«i cã biÕn thµnh kÎ ¸c ®éc h¬n Lam YÕt Tö còng ch¼ng quan hÖ g× ®Õn Th¸m Hoa c¶ , cho dÇu t«i bÞ ng−êi ta giÕt bá th©y ngoµi ®−êng c¸i , Th¸m Hoa còng kh«ng cÇn ph¶i ch«n dïm lµm g× n÷a . Cµng nãi nµng cµng nh− ®éng mèi th−¬ng t©m , n−íc m¾t thi nhau ch¶y dµi trªn m¸ mµ nµng còng kh«ng buån chËn , lµm nh− sau nµy nÕu kh«ng ®−îc häc hái ®Ó biÕn thµnh mét ng−êi tèt th× lçi ®ã hoµn toµn do .... Tr−íc mét c« g¸i ng©y th¬ nh− thÕ thö hái mÊy ai mµ kh«ng mÒm lßng chø ? Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 17. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 186 Lý TÇm Hoan chØ cßn n−íc g−îng c−êi : - Kh«ng , t«i nhÊt ®Þnh sÏ trë l¹i ®©y mµ . Linh Linh Êy tay bôm mÆt : - Mét ng−êi mµ c«ng viÖc lu bï nh− Th¸m Hoa , nãi chyÖn trë l¹i ®Ó t×m t«i ®· thµnh bµ giµ khäm xÊu xÝ mµ kh«ng chõng lóc ®ã t«i chÕt rôc cïng nªn . Lý TÇm Hoan nãi : - Kh«ng , t«i sÏ vÒ mµ ... H¾n nãi ch−a hÕt c©u th× Linh Linh ®· khãc å lªn : - Cã mau thËt kh«ng ... nãi ®Ó t«i chê ... bao giê ? Lý TÇm Hoan c−êi dÞu dµng : - ChØ mong r»ng t«i cßn sèng vµ sau nµy khi gÆp ®−îc Qu¸ch Tung D−¬ng th× t«i sÏ trë vÒ ngay . Linh Linh nh¶y t−ng lªn : - Th¸m Hoa thËt lµ mét con ng−êi tèt . V× Th¸m Hoa , t«i nhÊt ®Þnh còng sÏ lµ mét con ng−êi tèt . Nh−ng ... nh−ng Th¸m Hoa ®õng g¹t t«i nghe ? NÕu kh«ng th× t«i lµm sao häc thµnh con ng−êi tèt ®−îc . Trªn vai Lý TÇm Hoan vèn ®· g¸nh nÆng qu¸ råi , b©y giê h×nh nh− l¹i c¶m thÊy nÆng thªm líp n÷a . Trong ®êi sèng cña Linh Linh cã tèt hay lµ xÊu ®· biÕn thµnh tr¸ch nhiÖm cña h¾n mÊt råi . B©y giê h¾n muèn ®Èy ra còng kh«ng ®−îc n÷a mµ chÝnh hanø còng kh«ng biÕt ph¶i " ®ãn nhËn " nã b»ng c¸ch nµo . H¾n chØ cßn biÕt c−êi trõ . Trong ®êi h¾n , h¾n ®· ®ãn nhËn vµo tay quÝa nhiÒu c« g¸i ng©y th¬ . B©y giê th× h¾n kh«ng lµm sao an bµy cho c« g¸i Linh Linh nµy cho ph¶i lÏ . Nh−ng h¾n kh«ng d− suy nghÜ ®Ó c©n nh¾c nhiÒu h¬n . Trong lßng h¾n b©y giê chØ cã mçi mét vÊn ®Ò träng ®¹i . H¾n hy väng Qu¸ch Tung D−¬ng ®õng gÆp Kinh V« M¹ng vµ Th−îng Quan Kim Hång . H¾n hy väng r»ng h¾n sÏ ®Õn ®ã kh«ng trÔ l¾m . © HQD Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2