Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Huyết tâm lệnh - tập 12

Chia sẻ: Thanh Phuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:17

80
lượt xem
13
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'huyết tâm lệnh - tập 12', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Huyết tâm lệnh - tập 12

 1. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 170 Håi thø m−êi hai Dë khãc dë c−êi Trong tñ quÇn ¸o võa tèi võa bùc h¬i , gi¸ nh− toµn ®å kh«ng s¹ch th× cã lÏ kh«ng tµi nµo chÞu næi nh−ng nhê ®ã lµ tñ ¸o ®µn bµ . KÓ còng hay , ®µn bµ còng cã chç hay , dï g× quÇn ¸o cña hä còng cã phÇn dÔ thë . Vµ gi¸ mµ ng−êi kh¸c th× cho dÇu cã mïi th¬m ®ã còng kh«ng lµm sao chÞu næi v× kh«ng khÝ trong tñ qu¸ Ýt nh−ng ®èi víi Lý TÇm Hoan th× kh¸c , h¾n cã thõa søc chÞu ®ùng . KÎ ®Õn h×nh nh− cã vÎ ng¹c nhiªn , hä nhÊt ®Þnh kh«ng cã ý lµnh bëi v× nÕu lµ ng−êi tèt th× kh«ng khi nµo hä cã th¸i ®é lç m·ng nh− thÕ Êy . B©y giê Lý TÇm Hoan c¶m thÊy b×nh tÜnh h¬n bao giê hÕt . GÆp ph¶i chuyÖn mµ kh«ng cßn c¸ch nµo kh¸c ®−îc th× lu«n lu«n hä cã c¸ch duy nhÊt lµ gi÷ cho m×nh thËt hÕt søc b×nh tÜnh bëi v× kinh nghiÖm cho h¾n biÕt r»ng cho dÇu cã ho¶ng hèt cho ®Õn ph¸t ®iªn còng kh«ng gi¶ quyÕt ®−îc g× , ng−îc l¹i nÕu cã thÓ gi÷ ®−îc b×nh tÜnh th× vÊn ®Ò l¹i cã khi ®æi kh¸c , cã khi l¹i xoay ®−îc t×nh thÕ mét c¸ch bÊt ngê . Nh−ng nãi th× nghe dÔ nh− thÕ , nÕu kh«ng cã chuyÖn x¶y ra th× cã thÓ ai còng nãi ®−îc c¶ nh−ng ®Õn khi ®ông chuyÖn , ®ông ph¶i chuyÖn nguy hiÓm ®Õn tÝnh m¹ng cña chÝnh m×nh th× trong mét tr¨m ng−êi ch−a ch¾c cã ®−îc mét lµm cho tinh thÇn æn ®Þnh . B©y giê th× Linh Linh lªn tiÕng , giäng nµng cã vÎ cù nù : - C¸c ng−¬i lµm g× thÕ ? Bé muèn c−íp cña nhµ nµy sao chø ? ThiÕu chót n÷a Lý TÇm Hoan ®· bËt c−êi thµnh tiÕng . H¾n nhí h«m h¾n míi ®Õn , Linh Linh còng víi c¸i giäng ®ã , còng b¶o h¾n lµ c−êng ®¹o , thËt c« bÐ nµy b¶n l·nh th× kh«ng cã mµ chØ chuyÖn häc c¸i lèi " lµm bé , gi¶ ®ß " th× y hÖt L©m Tiªn Nhi . Nh−ng hai kÎ ®Õn th× h×nh nh− kh«ng thÌm nghe lêi c« bÐ , hä ®i vßng cßng trong phßng vµ h×nh nh− hä cè t×m dÊu vÕt vµ cuèi cïng ®i vÒ phÝa Linh Linh . Linh Linh còng b−íc vÒ phÝa hä vµ nãi lín : - §©y lµ khuª phßng cña tiÓu th− t«i , c¸c ng−êi kh«ng ph¶i muèn xôc x¹o tù do lµ ®−îc ®©u nhÐ . Tù nhiªn ®Õn b©y giê th× kÎ míi ®Õn ph¶i më lêi . ChÝnh Lý TÇm Hoan còng −íc mong nh− thÕ . ChØ v× cã tiÕng hä th× h¾n míi cã thÓ ®o¸n ®−îc ng−êi . - ChÝnh chóng ta ®Õn t×m tiÓu th− cña ng−¬i ®©y . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 2. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 171 µ , tiÕng cña ®µn bµ . Giäng nãi thËt dÞu , thËt dÔ nghe vµ h×nh nh− trong lóc nãi ng−êi Êy cã c−êi . Lý TÇm Hoan cã vÎ nh− ngoµi ý nghÜ cña m×nh , h¾n kh«ng ngê nh÷ng kÎ míi ®Õn , nh÷ng kÎ mµ h¾n ®Þnh hä sÏ hµnh hung Êy l¹i lµ ®µn bµ . Th¶o nµo lóc më cöa Linh Linh lÆng thinh mét lóc kh¸ l©u , cã lÏ nµng còng ®· c¶m thÊy ngoµi ý nghÜ . Linh Linh hái l¹i - C¸c ng−¬i ®Õn t×m tiÓu th− t«i µ ? C¸c ng−¬i cã quen víi tiÓu th− t«i sao ? Ng−êi ®µn bµ nãi : - Tù nhiªn lµ quen chø sao kh«ng ? Ch¼ng nh÷ng quen mµ cßn lµ b»ng h÷u n÷a kia . Linh Linh c−êi : - Nh− vËy mµ nhÞ vÞ kh«ng chÞu nãi sím , b¸o h¹i t«i t−ëng ®©u lµ ¨n c−íp . Ng−êi ®µn bµ còng c−êi : - Bé d¸ng bän nµy gièng ¨n c−íp l¾m µ ? Linh Linh nãi : - Nh− vËy th× nhÞ vÞ kh«ng biÐt råi , ¨n c−íp b©y giê kh«ng ph¶i nh− håi x−a n÷a ®©u , håi ®ã hÔ nãi ®Õn c−íp th× ng−êi ta h×nh dung ngay mét tªn ®µn «ng hung h·n , r©u ria lång ngùc g©n cèt ®Çy m×nh , cßn b©y giê th× kh¸c xa råi , ¨n c−íp b©y giê cã thÓ lµ th− sinh , cã thÓ lµ con ng−êi Êy cã t−íng m¹o phong l−u c«ng tö , kh«ng ai thÊy hä cã d¸ng g× lµ ¨n c−íp c¶ , cã thÕ míi lÇm cho chø . §óng lµ c« bÐ tinh ranh , c« ta m¾ng ng−êi mµ kh«ng ai b¾t bÎ ®−îc . Ng−êi ®µn bµ n·y giê ch−a tr¶ lêi th× ng−êi ®µn bµ thø hai lªn tiÕng : - TiÓu th− cña c« ®i ®©u , xin mêi cho diÖn kiÕn . Ng−êi nµy giäng nãi rÊt thÊp , giäng nãi h×nh nh− h¬i khan , nãi rÊt khã nghe nh−ng Lý TÇm Hoan chît c¶m nhËn nh− lµ giäng nãi cã h¬i quen , h¾n tøc m×nh kh«ng nghÜ ®−îc ng−êi ®ã lµ ai . Linh Linh l¹i c−êi : - NhÞ vÞ ®Õn ®©y thËt kh«ng may , tiÓu th− t«i cã viÖc ®i khái mÊy h«m nay , trong nhµ nµy b©y giê chØ cã mçi mét m×nh t«i , vËy nhÞ vÞ cã g× dÆn b¶o cho biÕt ®Ó vÒ nãi l¹i . Ng−êi ®µn bµ nãi : - Bao giê tiÓu th− c« míi vÒ ? Linh Linh nãi : - C¸i ®ã th× t«i kh«ng biÕt . TiÓu th− t«i kh«ng nãi mµ t«i còng kh«ng d¸m hái . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 3. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 172 Ng−êi ®µn bµ bËt c−êi lanh l¶nh : - Chóng ta ®Õn th× nµng l¹i ®i , chóng ta kh«ng ®Õn th× ngµy nµo còng cã ë nhµ , ch¼ng lÏ nµng biÕt chóng ta ®Õn nµng l¸nh mÆt . Hay lµ ®· trèn ®©u ®©y ? Giäng nãi tuy kh«ng h»n häc nh−ng kh«ng kh¸ch khÝ chót nµo , tù nhiªn b»ng giäng nãi ®ã ®ñ thÊy hä ®Õn ®©y cèt ®Ó mµ g©y sù . Ch¼ng lÏ hä ®Õn ®©y ®Ó ®¸nh ghen ? Ch¼ng lÏ hä mÊt chång vµ biÕt n¬i ®©y cã ng−êi ®µn bµ chuyªn m«n " c©u kh¸ch " ? Linh Linh vÉn c−êi : - NhÞ vÞ ®· lµ b»ng h÷u cña tiÓu th− t«i , nÕu tiÓu th− t«i biÕt nhÞ vÞ ®Õn ®©y th× cã bËn chuyÖn g× còng sÏ ë nhµ hÇu tiÕp mõng kh«ng hÕt cí sao l¹i trèn ? Ng−êi ®µn bµ còng c−êi : - Cã nhiÒu ng−êi kh«ng d¸m thÊy nhiÒu viÖc , kÓ c¶ b»ng h÷u hä còng kh«ng d¸m thÊy , c« bÐ nghÜ cã kú côc kh«ng ? Ng−êi ®µn bµ thø hai giäng nãi chît cã vÎ l¹nh lïng : - Còng cã thÓ v× ®èi b»ng h÷u ®· cã ®iÒu kh«ng ph¶i , kh«ng ph¶i qu¸ nhiÒu . Linh Linh c−êi : - Hai vÞ thËt hay qu¸ ®ïa qu¸ , ë ®©y nhµ ®Êt nhá hÑp , trèn ®i ®©u n÷a còng kh«ng biÕt ph¶i trèn ®©u . Ng−êi ®µn bµ nãi : - õ , thËt thÕ µ ? N¬i ®©y tuy l¹ ®èi víi ta nh−ng nÕu ta muèn trèn th× còng ch−a ch¾c ai ®· t×m ra ®©u nhÐ . Linh Linh nãi : - NÕu thÕ th× trõ phi c« n−¬ng trèn trong tñ ¸o quÇn . Nµng c−êi h¨ng h¾c vµ nãi tiÕp : - Nh−ng mét con ng−êi mµ trèn trong tñ ¸o quÇn nµy th× nhÊt ®Þnh sÏ bÞ ngép thë mµ chÕt , kh«ng ai cã thÓ chÞu næi c¶ . Ng−êi ®µn bµ còng c−êi : - §óng l¾m , tiÓu th− nhµ c« lµ kim chi ngäc diÖp th× nhÊt ®Þnh kh«ng khi nµo chÞu trèn trong c¸i tñ ¸o quÇn nµy ®©u . C¶ hai ng−êi còng nãi cïng c−êi , rÊt lµ cëi më , h×nh nh− hä còng c¶m thÊy c©u chyÖn thËt ®¸ng buån c−êi . Vµ khi hä døt tiÕng c−êi , ng−êi ®µn bµ nãi tiÕp : - Nh−ng tuy tiÓu th− cña c« kh«ng cã trèn trong tñ nµy , vËy th× trong chiÕc tñ b©y giê cã ai trèn trong Êy chø ? Linh Linh hái : Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 4. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 173 - Ai ? Trong tñ cã ng−êi µ ? ña , thÕ sao mµ t«i l¹i kh«ng hay biÕt ? KÓ ra th× lèi øng ®¸p cña c« ta còng kh¸ lµ b×nh tÜnh nh−ng ng−êi ®µn bµ ®· chÆn ngang : - NÕu trong tñ Êy kh«ng cã ng−êi t¹i sao l¹i cã ph¶n øng chµn rµn nh− sî cã ng−êi tíi më cöa ra nh− thÕ ? Ch¼ng lÏ c« sî bän nµy c−íp quÇn ¸o cña tiÓu th− c« sao ? Linh Linh nãi : - §©u cã chuyÖn nh− thÕ . T«i lµm g× l¹i cã ý muèn ®øng chËn ngang ®©u ? Ng−êi ®µn bµ nãi b»ng mét giäng thËt dÞu dµng : - C« em bÐ , c« tuy kh¸ th«ng minh , nãi n¨ng còng kh¸ v÷ng ch·i nh−ng dÇu g× tuæi còng cßn nhá qu¸ , nÕu muèn qua mÆt hai kÎ rµnh ®êi nµy th× sî h·y cßn l©u . Lý TÇm Hoan tuy kh«ng nh×n thÊy g−¬ng mÆt cña Linh Linh nh−ng h¾n ®é chõng vÎ mÆt cña c« ta b©y giê v« cïng th¶m h¹i vµ ®ét nhiªn h¾n còng thÊy lßng m×nh khæ së v« cïng . Mét ng−êi ®µn «ng mét khi bÞ ng−êi kh¸c ph¸t hiÖn ®ang trèn trong tñ ¸o , nhÊt lµ tñ ¸o ®µn bµ th× qu¶ lµ mét chuyÖn kh«ng sao nãi ®−îc . Trªn ®êi nµy , nÕu cÇn ph¶i nãi ®Õn hai tiÐng " ª mÆt " th× cã lÏ ®©y lµ mét chuyÖn ª mÆt v−ît bùc h¬n c¶ c¸i tiÕng " ª " nµo hÕt , cã lÏ ph¶i nãi lµ c¸i mÆt mµ liÖng cho chã ¨n th× ®óng h¬n . Lý TÇm Hoan kh«ng biÕt hai ng−êi ®µn bµ nµy ®Õn ®©y c¨n b¶n ®Ó lµm g× ? Nh−ng h¾n kh«ng thÓ suy nghÜ nhiÒu h¬n n÷a , lßng h¾n ®ang khæ së , kh«ng ph¶i khæ së cho chÝnh sù " ª mÆt " cña m×nh mµ h¾n ®ang khæ së thÕ cho Linh Linh . ThËt ®óng nh− thÕ , mét con ng−êi ®ang lµm mét chuyÖn " dÊu ®ót " bçng nhiªn bÞ ng−êi kh¸m ph¸ víi ý nãi chuyÖn " dÊu ®ót " Êy qu¸ trÎ con th× kh«ng biÕt trong lßng khèn khæ ®Õn møc nµo . Ng−êi ®µn bµ bªn ngoµi còng thËt lµ l¹ , giäng nãi cña nµng rÊt dÞu dµng nh−ng mçi c©u nµng nãi ra h×nh nh− mang theo c¶ mét nói gai nhän , chøng tá nµng lµ mét con ng−êi th©m hiÓm v« cïng , nhÊt ®Þnh nµng ph¶i lµ mét nh©n vËt cùc kú lîi h¹i . Vµ tiÕng ng−êi ®µn bµ vèn Ýt nãi mµ giäng h¬i quen kia th× l¹i khã hiÓu h¬n . Mçi c©u nãi cña nµng gÇn nh− tá râ t×m L©m Tiªn Nhi ®Ó mµ thanh to¸n nh−ng hä lµ ai ? Cø theo tiÕng b−íc ch©n mµ ®o¸n , vâ c«ng cña hä kh«ng ph¶i lµ tÇm th−êng , nhÊt ®Þnh kh«ng thÊp h¬n L©m Tiªn Nhi . Lý TÇm Hoan bçng cã mét ý nghÜ l¹ lïng , h¾n muèn ng−êi trèn trong chiÕc tñ nµy kh«ng ph¶i lµ h¾n mµ lµ L©m Tiªn Nhi , h¾n muèn xem tËn m¾t bµn lÜnh cña nµng. B¶n lÜnh cña nµng ®èi víi ®µn «ng tù nhiªn lµ lîi h¹i nh− thÕ , muèn xem nµng ®èi phã lµm sao . ChØ hiÒm v× trèn trong tñ b©y giê kh«ng ph¶i lµ L©m Tiªn Nhi mµ l¹i lµ h¾n , h×nh nh− trêi b¾t lu«n lu«n ph¶i thay L©m Tiªn Nhi mçi khi cã nguy hiÓm ®Õn cho nµng . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 5. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 174 TiÕng kªu th¶ng thèt cña Linh Linh l¹i ph¸t ra còng mét lóc c¸nh cöa tñ bÞ më banh . Lý TÇm Hoan nh¾m m¾t , h¾n mong hai ng−êi ®µn bµ Êy ®Òu xa l¹ , kh«ng ng−êi nµo nh×n ra mÆt h¾n . H×nh nh− hai ng−êi còng kh«ng ngê trong tñ kh«ng ph¶i lµ L©m Tiªn Nhi mµ lµ mét ng−êi kh¸c , mét g· ®µn «ng , v× thÕ hä còng ®©m söng sèt . Söng sèt mét håi , ng−êi ®µn bµ vôt bËt c−êi : - TiÓu muéi muéi , ng−êi nµy lµ ai thÕ ? H¾n ®ang ngñ ®Êy µ ? Linh Linh ngËp ngõng : - H¾n ... h¾n lµ biÓu ca cña t«i . Ng−êi ®µn bµ c−êi h¨ng h¾c : - Thó vÞ v« cïng , thËt lµ thó vÞ v« cïng . Lóc håi nhá , ta còng th−êng mang t×nh nh©n v« phßng hó hÝ , cã mét lÇn ta bÞ ng−êi b¾t gÆp , ta b¶o h¾n lµ " biÓu ca " cña ta , ha ha .... Nµng c−êi vµ nãi tiÕp : - Kh«ng hiÓu t¹i sao , t¹i lµm sao nh÷ng ng−êi con g¸i trªn thÕ gian nµy cø hay b¶o t×nh nh©n cña m×nh lµ " biÓu ca" , thÕt råi ta cø nghe nãi " ®ã lµ biÓu ca cña t«i " th× hiÓu ngay ®ã lµ " t×nh nh©n " cña ng−êi Êy . Linh Linh ngËp ngõng nh− xÊu hæ : - T¹i v× ... v× ®©y lµ lÇn thø nhÊt ... cña t«i , nÕu sau nµy bÞ b¾t gÆp nh− thÕ n÷a th× ... th× nhÊt ®Þnh sÏ thay ... danh tõ kh¸c . Ng−êi ®µn bµ c−êi : - C« em bÐ nµy tuæi chõng qu¸ nhá nh−ng t×nh nh©n th× l¹i lín sím h¬n ai hÕt , cã lÏ ta còng khã mµ theo kÞp c« em trong viÖc «m Êp biÓu ca nµy , ng−êi ta b¶o " hËu sinh kh¶ uý " lµ tróng phãc , mµ nÌ , sao h¾n ngñ gµ gËt thÕ ? Ch¾c c« em xµi d÷ l¾m ph¶i kh«ng ? Linh Linh ®á mÆt lµm thinh . Còng may , ngay lóc ®ã th× ng−êi ®µn bµ thø hai véi nãi : - Th«i , kh«ng cã L©m Tiªn Nhi th× m×nh ®i vËy . Ng−êi ®µn bµ kia nãi : - GÊp g× d÷ vËy , ®Õn th× ngåi ch¬i chót chø . Tõ lóc tñ ¸o bÞ më , Lý TÇm Hoan ®· nghe mïi h−¬ng sùc nøc , b©y giê th× mïi h−¬ng ®ã cµng nh− s¸t bªn mòi h¾n , ch¾c ng−êi ®µn bµ kia b−íc l¹i gÇn . Qua mét lóc nghe nµng c−êi nãi : - TiÓu muéi muéi , c« em tuæi mµ chän ng−êi hó hÝ th× qu¶ lµ rµnh nghÒ . Tù nhiªn Linh Linh còng ph¶i c−êi : Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 6. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 175 - Vïng nµy ®µn «ng Ýt l¾m , nh÷ng kÎ dÔ coi th× bÞ tiÓu th− nhµ t«i hít c¶ råi , t«i chØ cßn cã c¸ch lµ qu¬ ®¹i thÕ th«i . Ng−êi ®µn bµ l¹i hái : - Ng−êi ®µn «ng nh− thÕ nµy mµ c« cßn ch−a võa ý hay sao ? C« thÊy h¾n kh«ng kh«ng " võa " h¶ ? Hõ , con ng−êi roi roi nh− thÕ lµ nhÊt h¹ng ®Êy nhÐ . Linh Linh nãi : - KÓ ra h¾n còng kh«ng ®Õn nçi tÖ chØ cã mét ®iÒu h¾n ngñ qu¸ nhiÒu , cø h¶ n»m xuèng mµ cho ®Õn ngåi còng thÕ , cã chç dùa lµ h¾n ngñ say vµ mçi lÇn ngñ th× trêi gÇm h¾n còng kh«ng nhóc nhÝch . Ng−êi ®µn bµ c−êi h¨ng h¾c : - Kh«ng , ng−êi nh− thÕ th× khong ¬êi nµo ham ngñ ®©u , ta cã kinh nghiÖm h¬n c« mµ , c¸i thø roi roi nh− vËy lµ khong bao giê biÕt mÖt nh−ng së dÜ h¾n lõ ®õ nh− thÕ lµ t¹i c« em ®Êy , ph¶i biÕt c¸ch xµi vµ xµi võa võa th«i chø , suèt ngµy suèt ®ªm th× b¶o h¾n kh«ng sôm sím . Linh Linh c−êi b»ng giäng thÑn " chÝn ng−êi " : - Víi l¹i tuæi cña h¾n còng cã h¬i lín qu¸ . Ng−êi ®µn c−êi : - õ , õ , h¾n còng cã lín thËt , ®¸ng lý ph¶i ta míi võa . C« ta c−êi h¨ng h¾c vµ nãi tiÕp : - TiÓu muéi muéi , nÕu c« em kh«ng ®−îc −ng ý l¾m th× " ®Ó " h¾n l¹i cho chÞ ®i , chõng hai h«m n÷a , chÞ sÏ kiÕm cho em mét g· thanh niªn xøng ®«i võa løa víi em. C¸ch nãi cña ng−êi ®µn bµ nµy cã vÎ «n nhu , kh¸ " v¨n nh· " nh−ng khi thÊy ®µn «ng th× h×nh nh− c« ta kh«ng cßn gi÷ ®−îc b×nh tÜnh n÷a , nãi xong lµ lËp tøc b−íc l¹i «m xèc Lý TÇm Hoan . Cho ®Õn b©y giê th× Lý TÇm Hoan ph¶i më m¾t ra . Nh−ng gi¸ mµ ®õng më m¾t cßn h¬n v× khi më m¾t ra , khi nh×n thÊy ng−êi ®µn bµ , tim h¾n gÇn nh− ®øng l¹i . *** Ng−êi ®µn bµ «m Lý TÇm Hoan tuæi kh«ng lín l¾m , nhiÒu nhÊt còng chØ chõng hai m−¬i l¨m , hai m−¬i s¸u tuæi th«i nh−ng vãc d¸ng cña c« ta th× thËt lµ qu¸ søc t−ëng t−îng . Da mÆt c« ta tr¾ng nh− trøng gµ bãc vá , hai con m¾t ®en l¸y , c¸i miÖng nhá vµ vµnh m«i trªn h×nh cong tr¸i tim , mçi khi c−êi hai m¸ lóm ®ång tiÒn , tr«ng vµo khu«n mÆt kh«ng th«i , c« qu¶ lµ c« g¸i ®Ñp . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 7. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 176 Gi¸ mµ c¾t c¸i mÆt ®ã ®Ó riªng ra , cho dÇu ai khã tÝnh còng kh«ng lµm sao chª næi , chØ cã ®iÒu ngoµi g−¬ng mÆt ra , c« ta cßn cã nh÷ng thø kh¸c , chÝnh nh÷ng thø Êy lµm cho thiªn h¹ ph¶i hÕt hån hÕt vÝa . ThËt kh«ng dÌ mét con ng−ßi cã giäng dÞu dµng nh− thÕ mµ l¹i cã mét th©n h×nh nh− thÕ , c¸i mËp cña c« ta lµ c¸i mËp mµ nh×n vµo , bÊt cø ®µn «ng nµo còng ph¸t run. §· tõng thÊy rÊt nhiÒu lo¹i ®µn bµ , mËp èm cã nh−ng Lý TÇm Hoan ch−a bao giê tr«ng thÊy mét ng−êi ®µn bµ nµo nh− thÕ , ng−ßi ®µn «ng nµo tèt phóc ®−îc c« ta " yªu " cã lÏ nªn ®©m ®Çu nhµo xuãng s«ng lµ hay h¬n hÕt . Nh−ng c¸i lµm cho Lý TÇm Hoan kinh ng¹c h¬n n÷a lµ c« g¸i thø hai . C« nµy thËt ®Ñp , eo l−ng cña c« ta th¾t l¹i nh− sîi chØ buéc ngang .C« ta tuy ®øng yªn kh«ng ®éng ®Ëy nh−ng v× nh÷ng ®−êng nÐt qu¸ râ rµng cho nªn dï kh«ng uèn Ðo vÉn thõa quyÕn rò . C« g¸i Êy chÝnh lµ c« g¸i mµ Lý TÇm Hoan ®¸nh g·y mét tay : Lam YÕt Tö . Lý TÇm Hoan thë h¾t mét h¬i dµi , h¾n biÕt b÷a nay qu¶ lµ tíi sè råi . MÆt nµng kh«ng lé chót g× , thËm chÝ nµng còng kh«ng liÕc nh×n qua mÆt h¾n . Ng−êi ®µn bµ vÉn cø c−êi , mçi tiÕng c−êi cña c« ta lµ tõng khèi thÞt rung theo , cø mçi bËn nµng c−êi lµ Lý TÇm Hoan nghe chõng nh− ®éng ®Êt . Linh Linh th× ®· ph¸t ho¶ng lªn råi , nµng nãi thËt thÊp : - Êy Êy , ng−êi Êy d¬ d¸y l¾m , lu«n c¶ th¸ng trêi h¾n kh«ng t¾m röa ®Êy . C« n−¬ng ®õng cã ®ông vµo ng−êi h¾n , trong m×nh h¾n ch¼ng nh÷ng ®Çy rËn mµ l¹i cßn nhiÒu rÖp n÷a . Ng−êi ®µn bµ mËp c−êi : - D¬ µ ? Ai bµo h¾n d¬ ? Mµ cho dÇu h¾n cã rÖp nhiÒu ®i n÷a th× c¸i mïi rÖp Êy vÉn lµ c¸i mïi cña ®µn «ng mµ ta th× ®ang cÇn c¸i mïi cña ®µn «ng l¾m . C« ¶ c−êi c−êi nãi tiÕp : - ChØ cÇn thø g× cã mïi da thÞt ®µn «ng th× ta ®· thÝch råi . Linh Linh cµng ho¶ng h¬n lªn : - Nh−ng ... nh−ng ch¼ng nh÷ng h¾n d¬ mµ ... mµ cßn lµ con s©u r−îu n÷a ... Ng−êi ®µn bµ mËp nãi : - Cµng hay , ng−êi ®µn «ng nµo cµng uèng r−îu nhiÒu th× ngwoif Êy cßn ®Çy ®ñ tÝnh chÊt ®µn «ng h¬n n÷a . Råi chõng nh− qu¸ thÝch thó , c« ¶ ®−a tay xoa xoa mÆt Lý TÇm Hoan , võa xoa xoa mÆt Lý TÇm Hoan , võa xoa nµng võa c−êi h¨ng h¾c : - NÕu chµng thÝch r−îu th× thiÕp sÏ cïng víi chµng uèng r−îu , cã nh÷ng viÖc lµm mµ sau khi uèng r−îu v« råi nã cµng bÒn bØ doÎ dai ! Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 8. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 177 Linh Linh thËt kh«ng c−êi ®−îc n÷a , nµng nãi trong sî sÖt : - Cã nhiÒu ng−êi ®µn «ng mµ lóc b×nh thêi t−íng m¹o rÊt ngang nhiªn , rÊt ®µng hoµng nh−ng mét khi gÆp ®µn bµ th× h×nh nh− kh«ng cßn nhí ®Õn tuæi cña chÝnh m×nh , ng−êi ta gäi h¹ng ®µn «ng Êy lµ con ma h¸o s¾c nh−ng kh«ng biÕt ng−êi ®µn bµ mang chøng bÖnh nh− thÕ th× gäi b»ng g× nhØ ? Nµng sî sÖt nh−ng h×nh nh− nµng ®ang tøc tèi tr−íc th¸i ®é d©m lo¹n tr¾ng trîn cña ng−êi ®µn bµ mËp , tøc tèi ®Õn lµm cho nµng kh«ng cßn thÊy sî . Ng−êi ®µn bµ mËp ®· kh«ng giËn mµ cßn c−êi hØ hØ : - Kh«ng biÕt µ ? H¹ng ®µn bµ nh− thÕ th× ng−êi ta gäi lµ h¸o s¾c nh−ng kh«ng " con ma " mµ lµ " ma tinh " , biÕt kh«ng ? " Tinh " cao h¬n " Ma " mét bËc . Linh Linh c−êi nh¹t : - C« nãi c« ®Êy chø ? Nh−ng kh«ng biÕt ®µn «ng hä thÊy c« , hä cã ®éng lßng nh− c« thÊy hä kh«ng nhØ ? Ng−êi ®µn bµ mËp h¸y h¸y m¾t : - Ta ®Êy µ ? Ta th× khái nãi råi . Linh Linh vôt c−êi khan , nµng «m bông mµ c−êi . Ng−êi ®µn bµ mËp trõng m¾t : - Ng−¬i c−êi c¸i g× ®Êy ? Linh Linh nãi : - Ta nghÜ ng−¬i qu¶ thËt lµ ng−êi ®µn bµ xøng ®¸ng víi c¸i danh " com quû d©m dôc " , ng−oi " h¸o " ®Õn møc tr−íc mÆt mäi ng−êi mµ d¸m dïng lêi khªu gîi ng−êi ®µn «ng Êy . Ng−êi ®µn bµ mËp nãi : - Sao l¹i kh«ng d¸m ? Linh Linh hái : - Ng−oi cã biÕt ng−êi Êy lµ ai kh«ng ? Ng−êi ®µn bµ mËp gÆng l¹i : - Ng−¬i cã biÕt ta lµ ai kh«ng ? Linh Linh bÜu m«i : - Ng−¬i lµ " con quû d©m dôc " nh−ng ng−¬i kh«ng lµm g× ®−îc ng−êi Êy ®©u . Ng−êi ®µn bµ mËp rïn vai : - H¾n lµ PhËt ®Êy µ ? Linh Linh vÉn cè lµm cøng : - Ch¼ng lÏ ng−¬i kh«ng muèn biÕt h¾n lµ ai µ ? Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 9. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 178 ChÝ T«n Böu l¹nh lïng : - Khi cÇn muèn biÕt h¾n lµ ®µn «ng , ®µn «ng cã ®ñ thø cña ®µn «ng lµ ®ñ råi . C« ¶ ChÝ T«n Böu ngã Lam YÕt Tö c−êi vµ nãi tiÕp : - Nhê c« mét chót nhÐ , c« lµm ¬n tèng con bÐ nµy ra ngoµi vµ gi÷ chÆt dïm nã mét chót . Toµn th©n Lý TÇm Hoan tª nh− khóc cñi , h¸n muèn möa còng kh«ng möa ®−îc mµ muèn chÕt còng kh«ng chÕt ®−îc , h¾n mong Lam YÕt Tö sím cho h¾n mét ®ao . Nh−ng khèn nçi h×nh nh− Lam YÕt Tö l¹i kh«ng nh×n ra h¾n , c« ta cø lÆng thinh ®Õn l¹nh lïng , c« ta tõ tr−íc ®Õn sau kh«ng hÒ liÕc vµo mÆt h¾n mét c¸i nµo . Nh−ng b©y giê nµng th×nh l×nh vôt nãi : - Ta còng cÇn ng−êi ®µn «ng Êy l¾m . Giäng nãi tõng tiÕng m«jt cña Lam YÕt Tö lµm cho ChÝ T«n Böu giËt m×nh , ®«i m¾t cña c« ta béc lé hung quang : - C« d¸m pháng tay trªn t«i ®Êy µ ? Lam YÕt Tö còng nh×n l¹i b»ng ®«i m¾t l¹nh b¨ng b¨ng : - Tù nhiªn . ChÝ T«n Böu x¹m mÆt nh−ng c« ta l¹i c−êi : - NÕu qu¶ thËt c« còng cÇn ®Õn h¾n th× chÞ em m×nh chia giê víi nhau còng ®−îc mµ . Lam YÕt Tö nãi g»n g»n : - Ta kh«ng cÇn con ng−êi cña h¾n , ta chØ cÇn c¸i m¹ng cña h¾n th«i . ChÝ T«n Böu vÉn c−êi : - Nh− thÕ l¹i cµng dÔ víi nhau h¬n n÷a , cø ®îi t«i " dïng " con ng−êi cña h¾n mét chót råi th× c« lÊy m¹ng h¾n chø cã sao ? Lam YÕt Tö vÉn l¹nh lïng : - Kh«ng , h·y ®Ó t«i cÇn c¸i m¹ng cña h¾n råi c« muèn g× n¬i con ng−êi cña h¾n th× cø tù do . Lam YÕt Tö nãi : - Nh−ng b©y giê th× hanø còng nh− ng−êi chÕt chø cã kh¸c g× ®©u ? ChÝ T«n Böu c−êi : - §µnh vËy nh−ng nÕu c« chÞu ra ngoµi vµ dÉn dïm c« bÐ kia ra ngoµi th× t«i sÏ cã c¸ch lµm cho h¾n ®éng ngay tøc kh¾c . Lam YÕt Tö l¾c ®Çu : - NÕu khi h¾n ®éng ®Ëy ®−îc th× tíi phiªn c« sÏ kh«ng ®éng ®Ëy ®−îc ®©u . Linh Linh vôt c−êi vu v¬ : Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 10. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 179 - §óng , chê ®Õn lóc h¾n ®éng ®Ëy ®−îc , chØ cÇn h¾n cä nguËy ngãn tay ®−îc th× c¸c ng−êi sÏ thÊy .... ChÝ T«n Böu nh−íng m¾t : - C« b¶o h¾n lµ ai ? Linh Linh nãi : - H¾n lµ TiÓu Lý Phi §ao . ChÝ T«n Böu giËt m×nh ng¬ ng¸c nh−ng råi c« ta l¹i chÇm chËm l¾c ®Çu : - Ta kh«ng tin , nÕu h¾n lµ Lý TÇm Hoan th× ®©u cã ®i mª mét c« bÐ miÖng cßn h¬i s÷a nh− thÕ Êy ? Linh Linh ®á mÆt : - H¾n kh«ng cã ®Õ ý ®Õn ®©u , chÝnh t«i ... ®Ó ý h¾n ®Êy th«i , ... v× thÐ t«i mong c¸c ng−êi h·y giÕt h¾n thËt nhanh . ChÝ T«n Böu cau mÆt : - T¹i sao l¹i nh− thÕ ? Linh Linh nãi : - V× tiÓu th− t«i th−êng nãi víi t«i r»ng nÕu thÝch mét ng−êi ®µn «ng nµo mµ ng−êi Êy kh«ng thÝch m×nh th× ng−¬i h·y thu lÊy m¹ng cña ng−êi Êy ®i , nhÊt quyÕt ®õng ®Ó h¾n lät vµo tay cña ng−êi ®µn bµ kh¸c . ChÝ T«n Böu thë ra : - ThËt kh«ng ngê con bÐ ch−a r¸o m¸u ®Çu mµ cßn ®éc ¸c h¬n ta qu¸ møc . Linh Linh hái : - ThÕ ch¼ng lÏ c« l¹i còng muèn lÊy sinh m¹ng cña h¾n ? C« gan ®Õn thÕ µ ? ChÝ T«n Böu trÇm ng©m : - §−îc chÕt d−íi cµnh hoa mÉu ®¬n th× thµnh quû còng phong l−u tét ®é , chÝnh ta còng thÊy nh− thÕ , ®−îc chung gèi víi mét ng−êi nh− Lý TÇm Hoan th× dï s¸ng ra cã chÕt ta còng vui lßng . C« ta l¹i c−êi víi Lam YÕt Tö : - Nh−ng c« kh«ng cã g× ph¶i gÊp , sau khi ta ®· " cÇn " con ng−êi cña h¾n råi th× c« muèn lÊy m¹ng h¾n bao giê còng ®−îc mµ . Lam YÕt Tö gÇm mÆt lµm thinh . ChÝ T«n Böu c−êi : - C« ®õng quªn , t«i ®Õn ®©y lÇn nµy lµ cèt ®Ó gióp tay , vËy th× c« còng nªn nÓt t×nh t«i mét chót chø . NÝn mét håi l©u , Lam YÕt Tö vôt nãi : Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 11. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 180 - Mét ng−êi ®µn «ng khi ®· bÞ chÆt mét c¸nh tay råi th× c« cßn thÝch h¾n n÷a kh«ng ? ChÝ T«n Böu c−êi : - Tay bÞ chÆt mÊt ®©u cã quan hÖ , miÔn lµ chç kh¸c cßn nguyªn lµ ®−îc . Lam YÕt Tö nãi : - VËy th× c« h·y ®Ó cho t«i chÆt tay h¾n mét c¸nh tay råi sau ®ã muèn lµm g× víi h¾n th× lµm . Suy nghÜ mét gi©y , ChÝ T«n Böu hái l¹i : - CÇn chÆt tay ph¶i hay tay tr¸i ? Lam YÕt Tö nghiÕn r¨ng : - H¾n ®· chÆt ta c¸nh tay mÆt th× ta còng sÏ chÆt l¹i h¾n c¸nh tay Êy . ChÝ T«n Böu l¹i thë ra : - KÓ ra nÕu mÊt c¸nh tay ph¶i th× còng h¬i bÊt tiÖn nh−ng nÕu m×nh chñ ®éng th× còng ch¼ng sao chØ cÇn lµ c« ®õng lµm m¸u me bª bÕt nã cã phÇn mÊt høng , tiÖn h¬n hÕt lµ c« cã thÓ dïng " chiÕc ®u«i bß c¹p " chÝch cho h¾n vµo c¸nh tay lµ ®−îc chø g× ? Lam YÕt Tö gËt ®Çu : - Còng ®−îc . Nµng b−íc tíi b»ng b−íc ch©n thËt chËm vµ m¾t nµng chiÕu s¸ng ngêi ngêi . Linh Linh la lín : - C¸c ng−¬i d¸m ®èi xö víi h¾n nh− thÕ µ ? ChÝ T«n Böu dÞu giäng : - TiÓu muéi muéi , bé c« ®· ®au lßng råi µ ? C©u nãi cña c« ta ch−a døt lêi th× tõ trong tay ¸o cña Lam YÕt Tö mét vËt s¸ng xanh ®· bay ra , ¸nh s¸ng nh¾m c¸nh tay Lý TÇm Hoan xÑt tíi . Mét tiÕng ró kÐo dµi thª thiÕt . Tõ trªn tay cña ChÝ T«n Böu , Lý TÇm Hoan cói xuèng n»m dµi . *** ThËt kh«ng ngê tiÕng ró ®ã l¹i ph¸t ra tõ miÖng cña ChÝ T«n Böu .TiÕng ró ch−a kÞp døt th× c« ta ®· bu«ng tha Lý TÇm Hoan , c« ta phãng tíi s¸t bªn Lam YÕt Tö mét c¸ch lång lén nh− ®iªn . ChiÕc l−ng ong cña Lam YÕt Tö khÏ uèn qua , nµng dÔ dµng tr¸nh khái ®µ lao cña ChÝ T«n Böu . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 12. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 181 Nh−ng mét chuyÖn thËt kh«ng ai ngê , chiÕc th©n phôc phÞch cña ChÝ T«n Böu nh− thÕ mµ th©n ph¸p l¹i nhanh nhÑn v« cïng , c¸i tr¸nh cña Lam YÕt Tö thËt nhanh nh−ng ChÝ T«n Böu cßn nhanh h¬n n÷a , c« ta quay m×nh l¹i thËt lÑ vµ chóp ®óng vµo cæ tay cña Lam YÕt Tö . Lam YÕt Tö da mÆt x¹m xanh . C« ta ®øng chÕt tr©n nh− thÓ trêi trång . Cã thÓ giÕt ®−îc ChÝ T«n Böu hay kh«ng lµ trong lóc bÊt ngê chø ®èi diÖn th× Lam YÕt Tö thua xa h¾n mét trêi mét vùc . Da mÆt cña ChÝ T«n Böu cßn xanh h¬n n÷a nh−ng c¸i xanh cña Lam YÕt Tö lµ xanh sî cßn c¸i xanh cña ChÝ T«n Böu lµ c¸i xanh giËn d÷ , c¸i xanh cña c¨m hên . Hai m¾t cña ChÝ T«n Böu låi ra mét c¸ch kinh khñng , c« ta nghiÕn r¨ng nãi ®øt qu·ng : - Lam YÕt Tö ... con bß c¹p c¸i ... ng−¬i c¶ gan d¸m ¸m to¸n ta ... ta sÏ giÕt ng−¬i ... Hai tiÕng " r¾c , r¾c " kh« khan næi lªn , c¶ c¸nh ta , lu«n c¶ èng tay ¸o cña Lam YÕt Tö gÉy l×a . ChÝ T«n Böu qu¨ng c¸nh tay cña Lam YÕt Tö lªn mÆt ®Êt vµ Lam YÕt Tö nh¶y ra xa , vÎ mÆt nµng kh«ng cã mét chót g× ®au ®ín . C¸nh tay bÞ g·y cña Lam YÕt Tö còng lµ c¸nh tay ph¶i . Lam YÕt Tö bËt c−êi h¨ng h¾c : - Ng−¬i h·y xem l¹i coi ng−¬i ®· bÎ g·y c¸i g× ? ChÝ T«n Böu chôp lÊy c¸nh tay võa bÎ qu¨ng vµ giËt n¶y m×nh . Nã chØ c¸i " ®u«i bß c¹p " , mét mãn binh khÝ th−êng dïng cña Lam YÕt Tö . V× sau khi Lý TÇm Hoan ®¸nh g·y c¸nh tay , Lam YÕt Tö lÊy mãn binh khÝ kh¸c thÕ vµo vµ v× nµng mÆc ¸o dµi tay réng thïng th×nh nªn Lý TÇm Hoan kh«ng tr«ng thÊy . Lam YÕt Tö c−êi c−êi nãi tiÐp : - Tróng bëi chÊt ®éc trong chiÕc ®u«i " bß c¹p " cña ta , kh«ng ai cã thÓ b−íc qua b¶y b−íc , cho dÇu ng−¬i câ néi lùc kh¸ng ®éc ®Õn ®©u nh−ng b©y giê còng ®· chËm hÕt råi , ta −íc l−îng ng−¬i còng r¸ng chõng ba b−íc . Võa nãi Lam YÕt Tö võa chÇm chËm bíc vÒ phÝa Lý TÇm Hoan , kh«ng thÌm ®Ó ý ®Ðn Ch−Ý T«n Böu n÷a . ChÝ T«n Böu rèng lªn mét tiÕng vµ ch¹y th¼ng ra ngoµi . Nh−ng ®óng theo lêi cña Lam YÕt Tö nãi , c« ta chØ ch¹y ®−îc qóa hai b−íc lµ ng· chói xuèng . Mét ®èng thÞt rung rung mÊy c¸i råi lÞm lu«n . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 13. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 182 Lam YÕt Tö kh«ng thÌm ngã l¹i , nµng khom m×nh nh×n th¼ng vµo mÆt Lý TÇm Hoan vµ nãi thËt chËm : - Thanh Ma Y Khèc v× ®i t×m L©m Tiªn Nhi mµ chÕt bëi con quû c¸i ®ã , ta ®Õn ®©y t×m nã ®Ó thanh to¸n chø ®èi víi c¸c h¹ v« can . Linh Linh chen v« : - C« muèn h¾n nãi chuyÖn th× sao kh«ng gi¶ huyÖt cho h¾n chø ? Kh«ng nghe ®Õn lêi lÏ cña Linh Linh , Lam YÕt Tö nãi tiÕp víi Lý TÇm Hoan : - Tuy c¸c h¹ ®· phÕ mÊt ta mét c¸nh tay nh−ng l¹i kh«ng h¹i ®Õn sinh m¹ng cña ta , nh− vËy lµ ©n o¸n ph©n minh , c¸c h¹ ®èi víi ta cã mét c¸i ©n th× h«m nay ta tr¶ l¹i c¸i ©n ®ã cho sßng ph¼ng vµ ®ã lµ lý do ta kh«ng b»ng lßng ®Ó cho con heo c¸i Êy khuÊy ®éng ®Õn c¸c h¹ . Lý TÇm Hoan khÏ thë ra . ThËt t×nh h¾n ch−a tõng nghÜ Lam YÕt Tö l¹i lµ mét con ng−êi nh− thÕ . Lam YÕt Tö l¹nh lïng nãi tiÕp : - B©y giê ta ®· tr¶ xong mãn nî cho c¸c h¹ råi , cßn l¹i mãn nî mµ c¸c h¹ ®q· thiÕu ta tù nhiªn kh«ng thÓ kh«ng nãi tíi . B©y giê ta còng chØ cÇn mét c¸nh tay ph¶i cña c¸c h¹ th«i v× míi ®óng lµ ©n o¸n ph©n minh . Lý TÇm Hoan vôt c−êi vµ h¾n chÇm chËm ®−a c¸nh tay ph¶i vÒ phÝa Lam YÕt Tö. Lam YÕt Tö s÷ng sê . Linh Linh còng s÷ng sê . C¸nh tay cña Lý TÇm Hoan cã thÓ ho¹t ®éng th× tù nhiªn ngän phi ®ao còng cã thÓ bay ra . Lam YÕt Tö cø ®øng nh×n c¸nh tay cña Lý TÇm Hoan , c« ta kh«ng lµm sao nãi ra thµnh tiÕng . Linh Linh kh«ng d»n ®−îc , nµng véi hái ngay : - Lµm sao c¸nh tay cña Th¸m Hoa l¹i cã thÓ cö ®éng ®−îc ? Lý TÇm Hoan c−êi : - T«i vèn cã thÓ vËn khÝ gi¶i huyÖt , chØ tiÕc v× c«ng phu ch−a thuÇn thôc , v× thÕ nªn cuèi cïng vÉn chÞu chø kh«ng lµm sao hoµn toµn gi¶i ®−îc , còng may lµ võa råi nhê c¸i nÐm kh¸ m¹nh cña c¸i c« n−¬ng mËp kia nªn g©n cèt tù gi¶i to¶ , chÝnh c¸i nÐm ®ã ®· gióp t«i . Kh«ng ai tin lêi cña Lý TÇm Hoan . Hä nghi h¾n cã thÓ gi¶i huyÖt chø kh«ng ph¶i nhê c¸i nÐm ®ã nh−ng b©y giê kh«ng ph¶i thêi gian c·i lý vÒ mét vÊn ®Ò v« bæ , v× thÕ Linh Linh cù nù ngay : Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 14. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 183 - T¹i sao Th¸m Hoa dÔ nghe lêi c« ta nh− thÕ ? T¹i sao ng−êi ta b¶o ®−a tay cho ng−êi ta chÆt råi còng cø ®−a tay ? T¹i lµm sao l¹i kh«ng chÞu ®−a ngän phi ®ao chø ? Ng− kh«ng ®Ó ý ®Õn lêi nµng , Lý TÇm Hoan nãi víi Lam YÕt Tö : - Lam c« n−¬ng , c¸i cÇn cña c« kh«ng cã g× qu¸ ®¸ng mµ chÝnh t«i còng thÊy hµi lßng , xin mêi . TrÇm ng©m mét lóc thËt l©u , Lam YÕt Tö vôt thë dµi vµ nãi lÇm thÇm : - Trªn ®êi l¹i cã ng−êi nh− thÕ hay sao ? Qu¶ thËt cßn cã ng−êi nh− thÕ nµy hay sao ? Nµng lËp di lËp l¹i c©u nãi mµ chØ cã mét m×nh nµng thÊu ®¸o vµ nµng vôt quay m×nh ®i th¼ng ra ngoµi . Nh−ng kh«ng biÕt tõ bao giê , v× kh«ng ai kÞp nh×n Lý TÇm Hoan ®· tung m×nh ®øng ch¾n tr−íc mÆt nµng . - Lam c« n−¬ng xin h·y n¸n l¹i mét chót . Lam YÕt Tö −êi buån b· : - Cßn ®îi c¸i g× n÷a ? KÓ tõ lóc c¸c h¹ ®−a c¸nh tay ra th× t«i nghÜ r»ng mãn nî ®èi víi t«i c¸c h¹ ®· tr¶ xong . T«i tuy lµ ®µn bµ nh−ng t«i vÉn buÕt nh− thÕ nµo lµ ®¹o nghÜa chø ? Linh Linh chíp m¾t vµ vôt chen v« : - N÷ nh©n thiªn vèn khong ph¶i nãi vÊn ®Ò ®¹o nghÜa , ®ã lµ quyÒn lîi tù nhiªn cña n÷ nh©n nh−ng nam nh©n th× t−¬ng ®èi m¹nh h¬n nªn lý ®óng ph¶i nh−êng nhÞn Ýt nhiÒu . Lam YÕt Tö hái : - C©u nãi ®ã c« häc ®−îc cña ai ? Linh Linh nãi : - Tù nhiªn lµ cña tiÓu th− nhµ t«i chø cßn ai vµo d©y n÷a ? Lam YÕt Tö hái lu«n : - C« rÊt ngaon ngo·n nghe thoe lêi d¹y dç cña c« ¶ l¾m µ ? Linh Linh nãi : - Nµng ®· v× n÷ nh©n cña chóng ta mµ nãi th× bÊt cø ai lµ n÷ nh©n còng ®Òu nghe chø ®©u riªng v× mét m×nh t«i ? Lam YÕt Tö nh×n s÷ng vµo mÆt cña Linh Linh vµ th×nh l×nh b−íc tíi t¸t vµo mÆt c« ta mÊy c¸i . Linh Linh trè m¾t nh×n ngê ng¸c . Lam YÕt Tö hÊt mÆt : - Ta còng nh− c¸c ng−¬i , ta vèn lµ con ng−êi tèt nh−ng ta vÉn ph¶i ®¸nh ng−¬i . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 15. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 184 Ng−¬i cã biÕt t¹i sao kh«ng ? Linh Linh nghiÕn r¨ng : - Ng−¬i ... ng−¬i lµ ... Nµng nãi kh«ng hÕt c©u råi vôt «m mÆt khãc rÊm ra rÊm røc . Lam YÕt Tö nãi : - ChÝnh v× trªn ®êi nµy cã h¹ng ®µn bµ nh− c¸c ng−¬i nªn ®µn bµ míi bÞ ®µn «ng khinh rÎ vµ còng chÝnh v× thÕ mµ ta ph¶i b¹o phôc , ta lµm nh− thÕ Êy . Giäng nãi cña Lam YÕt Tö lÇn lÇn còng cã vÎ nghÑn ngµo : - Khi ta lµm nh÷ng chuyÖn nh− thÕ , trong lßng ta ch¼ng biÕt r»ng nã sÏ huû ho¹i con ng−êi mµ l¹i cßn huû ho¹i chÝnh b¶n th©n m×nh , cuéc ®êi ta chÝnh do ta hñy ho¹i. Lý TÇm Hoan nh×n nµng dÞu giäng : - ChuyÖn qu¸ khø ph¶i thuéc vÒ qu¸ khø , tuæi c« h·y cßn nhá , c« nªn nghÜ chuyÖn lµm l¹i tõ ®Çu . Lam YÕt Tö buån b· thë dµi : - Còng cã thÓ ý nghÜ thËt t×nh xuÊt ph¸t tõ trong lßng c¸c h¹ nh−ng víi ng−êi kh¸c víi ng−êi kh¸c th× ... Lý TÇm Hoan chËn nãi : - Mét con ng−êi sèng lµ v× m×nh chø sao l¹i v× ng−êi kh¸c ? Lam YÕt Tö nh×n Lý TÇm Hoan , nµng hái nh− g»n tõng tiÕng : - ThÕ c¸c h¹ cã ph¶i hoµn toµn v× m×nh mµ sèng hay kh«ng ? Lý TÇm Hoan Êp óng : - T«i ... Lam YÕt Tö nh×n h¾n tr©n tr©n , m«i nµng ®iÓm nhÑ nô c−êi ¶o n·o : - Ai cã thÓ quen ®−îc c¸c h¹ th× ng−êi nµo l¹i kh«ng cã chuyÖn ¨n n¨n . ChØ tiÕc mét ®iÒu lµ m−êi n¨m tr−íc ®©y t«i l¹i kh«ng ®−îc dÞp ®Ó quen cïng c¸c h¹ . C©u nãi ®ã ch−a døt th× nµng ®· v¨ng th¼ng ra ngoµi . Tõ ngoµi xa , giäng nµng vang l¹i : - §Ó th©y ChÝ T«n Böu l¹i ®ã , ta sÏ quay l¹i an t¸ng . Ta lµm viÖc kh«ng bao giê cho ng−êi kh¸c ph¶i v× m×nh mµ lo l¾ng . C©u nãi sau cïng chÊm døt th× bãng nµng còng mÊt lu«n . Linh Linh còng khãc rÊm røc nh−ng b©y giê nµng nÝn bÆt vµ nô c−êi lanh l¶nh : - Râ rµng tù m×nh lµm bËy r«i ®æ thõa cho ng−êi kh¸c , râ rµng chÝnh m×nh lµ ng−êi bÊt h¶o mµ l¹i muèmn tá ra lµ bËc anh hïng , h¹ng ng−êi sao thÊy b¾t buån n«n. Lý TÇm Hoan khÏ thë dµi : Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 16. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 185 - ThËt ra th× c« ta còng kh«ng ph¶i nh− ng−êi mµ c« t−ëng t−îng . Linh Linh nhÕch m«i : - Nh÷ng hµnh ®éng cña c« ¶ , Th¸m Hoa ®õng t−ëng t«i kh«ng biÕt mµ lÇm . Lý TÇm Hoan nãi chÇm chËm : - B©t luËn nµng lµm nh÷ng c«ng chuyÖn g× nh−ng b¶n tÝnh nµng vèn lµ l−¬ng thiÖn . Mµ mét con ng−êi cø cã b¶n tÝnh l−¬ng thiÖn th× dï trong hoµn c¶nh nµo còng cßn cã thuèc cøu ®−¬c . §«i m¾t Linh Linh vôt ®á hoe : - Th¸m Hoa nhÊt ®Þnh cho r»ng con ng−êi t«i ®ª tiÖn xÊu xa l¾m ph¶i kh«ng ? Lý TÇm Hoan dÞu giäng c−êi : - C« h·y cßn lµ mét c« bÐ ch−a biÕt nh− thÕ nµo lµ thiÖn lµ ¸c ®©u . C« lµm sao biÕt thÕ nµo lµ ph¶i , thÕ nµo lµ tr¸i ? Lµm sao c« ®−îc nh− thÕ nµo lµ ®óng nh− thÕ nµo lµ sai ? ChØ cÇn cã ng−êi dËy dç th× cßn thõa thëi giê ®Ó mµ phôc thiÖn . Linh Linh chíp m¾t : - Th¸m Hoa cã b»ng lßng d¹y t«i kh«ng ? Lý TÇm Hoan l¬ ®·ng : - ChØ cÇn cã c¬ héi th× sau nµy . Linh Linh nhíng m¾t : - T¹i sao ph¶i sau nµy ? Chø b©y giê ... Lý TÇm Hoan c−êi : - C« th−a biÕt b©y giê t«i nhÊt ®Þnh ph¶i ®i t×m Qu¸ch Tung D−¬ng nh−ng chØ cÇn t«i cã thÓ trë vÒ ... Linh Linh chËn ngang : - T«i biÕt Th¸m Hoa ®i lµ vÜnh viÔn sÏ kh«ng bao giê trë l¹i n¬i nµy n÷a . T«i chØ lµ mét ®øa con nÝt th× mét ngêi lín nh− Th¸m Hoa lµm sao l¹i cã thÓ bËn t©m v× t«i mµ trë vÒ ®©y ! Nµng dÞu m¾t vµ nãi tiÕp : - Huèng chi t«i ®©u ph¶i lµ ng−êi g× cña Th¸m Hoa , h¬n n÷a t«i l¹i lµ con ng−êi xÊu xa ®ª tiÖn lµm sao ®−îc sù quan t©m cña ai chø ? Sau nµy cho dÇu t«i cã biÕn thµnh kÎ ¸c ®éc h¬n Lam YÕt Tö còng ch¼ng quan hÖ g× ®Õn Th¸m Hoa c¶ , cho dÇu t«i bÞ ng−êi ta giÕt bá th©y ngoµi ®−êng c¸i , Th¸m Hoa còng kh«ng cÇn ph¶i ch«n dïm lµm g× n÷a . Cµng nãi nµng cµng nh− ®éng mèi th−¬ng t©m , n−íc m¾t thi nhau ch¶y dµi trªn m¸ mµ nµng còng kh«ng buån chËn , lµm nh− sau nµy nÕu kh«ng ®−îc häc hái ®Ó biÕn thµnh mét ng−êi tèt th× lçi ®ã hoµn toµn do .... Tr−íc mét c« g¸i ng©y th¬ nh− thÕ thö hái mÊy ai mµ kh«ng mÒm lßng chø ? Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 17. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 186 Lý TÇm Hoan chØ cßn n−íc g−îng c−êi : - Kh«ng , t«i nhÊt ®Þnh sÏ trë l¹i ®©y mµ . Linh Linh Êy tay bôm mÆt : - Mét ng−êi mµ c«ng viÖc lu bï nh− Th¸m Hoa , nãi chyÖn trë l¹i ®Ó t×m t«i ®· thµnh bµ giµ khäm xÊu xÝ mµ kh«ng chõng lóc ®ã t«i chÕt rôc cïng nªn . Lý TÇm Hoan nãi : - Kh«ng , t«i sÏ vÒ mµ ... H¾n nãi ch−a hÕt c©u th× Linh Linh ®· khãc å lªn : - Cã mau thËt kh«ng ... nãi ®Ó t«i chê ... bao giê ? Lý TÇm Hoan c−êi dÞu dµng : - ChØ mong r»ng t«i cßn sèng vµ sau nµy khi gÆp ®−îc Qu¸ch Tung D−¬ng th× t«i sÏ trë vÒ ngay . Linh Linh nh¶y t−ng lªn : - Th¸m Hoa thËt lµ mét con ng−êi tèt . V× Th¸m Hoa , t«i nhÊt ®Þnh còng sÏ lµ mét con ng−êi tèt . Nh−ng ... nh−ng Th¸m Hoa ®õng g¹t t«i nghe ? NÕu kh«ng th× t«i lµm sao häc thµnh con ng−êi tèt ®−îc . Trªn vai Lý TÇm Hoan vèn ®· g¸nh nÆng qu¸ råi , b©y giê h×nh nh− l¹i c¶m thÊy nÆng thªm líp n÷a . Trong ®êi sèng cña Linh Linh cã tèt hay lµ xÊu ®· biÕn thµnh tr¸ch nhiÖm cña h¾n mÊt råi . B©y giê h¾n muèn ®Èy ra còng kh«ng ®−îc n÷a mµ chÝnh hanø còng kh«ng biÕt ph¶i " ®ãn nhËn " nã b»ng c¸ch nµo . H¾n chØ cßn biÕt c−êi trõ . Trong ®êi h¾n , h¾n ®· ®ãn nhËn vµo tay quÝa nhiÒu c« g¸i ng©y th¬ . B©y giê th× h¾n kh«ng lµm sao an bµy cho c« g¸i Linh Linh nµy cho ph¶i lÏ . Nh−ng h¾n kh«ng d− suy nghÜ ®Ó c©n nh¾c nhiÒu h¬n . Trong lßng h¾n b©y giê chØ cã mçi mét vÊn ®Ò träng ®¹i . H¾n hy väng Qu¸ch Tung D−¬ng ®õng gÆp Kinh V« M¹ng vµ Th−îng Quan Kim Hång . H¾n hy väng r»ng h¾n sÏ ®Õn ®ã kh«ng trÔ l¾m . © HQD Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2