Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Huyết tâm lệnh - tập 13

Chia sẻ: Thanh Phuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:17

95
lượt xem
12
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'huyết tâm lệnh - tập 13', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Huyết tâm lệnh - tập 13

 1. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 212 Håi thø m−êi ba Vßng khæ chiÕn Nh−ng h¾n cã thËt sÏ ®Õn kh«ng trÔ l¾m hay kh«ng ? ¸nh m¾t cña ngµy thu ®· khuÊt lÇn sau ®Ønh nói r¸ng chiÒu cßn sãt l¹i lµm r¹ng rì cho dßng n−íc trong veo . N−íc suèi trong chãi h¾t ¸nh n¾ng vµng , nh÷ng chiÕc l¸ cuèi mïa l¶ t¶ r¬i nhÌ nhÑ . Nh÷ng chiÕc l¸ kh«ng vµng , nã cã mµu ®á t−¬i nh− m¸u ®· lµm cho dßng suèi trong biÕn thµnh mét ®¸m m©y hång . Thu h·y con ch−a s©u l¾m thÕ mµ sao l¸ rông t¶ t¬i . Ch¼ng lÏ nh÷ng chiÕc l¸ rông ch−a ®óng møc nµy lµ kÕt qu¶ trËn ®Êu cña Kinh V« M¹ng vµ Qu¸ch Tung D−¬ng ? Ph¶i ch¨ng nh÷ng ®−êng kiÕm sinh tö cña hä lµm cho nh÷ng chiÕc l¸ ph¶i r¬i khi cuèng h·y cßn xanh ? Lßng cña Lý TÇm Hoan c¶m nghe nÆng nh− treo ®¸ . Tõ trong c¸i r¬i rông cña nh÷ng chiÕc l¸ , h¾n ®· nhËn ra hai chuyÖn . Thø nhÊt , chuyÖn Th−îng Quan Kim Hång , Kinh V« M¹ng vµ Qu¸ch Tung D−¬ng ®· giao ®Êu víi nhau ®· kh«ng cßn lµ chuyÖn nghi ngê . ChuyÖn tÊt ®· x¶y ra . Trong trËn ®Êu nµy cßn chøng tá nã diÔn ra cùc kú ¸c liÖt . Thø hai , Qu¸ch Tung D−¬ng nhÊt ®Þnh ®· bÞ h·m nhËp vµo vßng khæ chiÕn vµ nh÷ng chiÕc l¸ r¬i h×nh th¸i t¶ t¬i nh− thÕ chøng tá hä Qu¸ch ®· duy trß cuéc sèng kh¸ l©u . Nh−ng h¾n cã thÓ duy tr× ®−îc l©u h¬n n÷a hay kh«ng ? Lý TÇm Hoan tøc v× kh«ng th¾p ®−îc ®«i c¸nh ®Ó bay nhanh ®Õn n¬i quan s¸t ? *** L¸ c©y phong r¬i ®á ®Çy mÆt ®Êt . C¶ mét vïng nói nh− nhuém mµu hång . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 2. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 213 M−êi phÇn l¸ ®á trªn cµnh ®· bÞ kiÕm khÝ lµm r¬i ®æ gÇn b¶y t¸m .C¶ vïng nhuém trµn s¸t khÝ , tõng lµn giã cuèn qua tung nh÷ng bùng l¸ r¬i lµm cho kh«ng gian nh− xèi mét trËn m−a b»ng m¸u . Nh−ng trõ nh÷ng trËn giã bèc tung cµnh l¸ , bèn bªn l¼ng lÆng nh− tê . TrËn ¸c chiÕn ®· kÕt thóc råi ch¨ng ? Vµ ai lµ ng−êi th¶m b¹i ? C¶ rõng phong x¬ x¸c l−a th−a kh«ng mét bãng ng−êi . Cho dï giã cã thÓ nãi còng kh«ng lµm sao gi¶i ®¸p ®−îc nh÷ng Èn øc trong lßng cña Lý TÇm Hoan . TiÕng rÝt cña giã kh«ng lµm sao mang l¹i tin tøc cÊp thiÕt mµ Lý TÇm Hoan muèn biÕt . Ph¶i ch¨ng Qu¸ch Tung D−¬ng ®· th¶m b¹i ? NÕu bÊt h¹nh mµ nh− thÕ th× thi hµi cña h¾n ë ®©u ? TiÕng giã , tiÕng n−íc reo trong khung c¶nh im l×m v¾ng lÆng h×nh nh− tiÕc th−¬ng cho anh hïng chiÕn b¹i ? Lý TÇm Hoan cói nh×n dßng n−íc , h¾n vôt khom m×nh ho sÆc sôa . Ngµy thu cuèi cïng ®· lÇn vµo sau nói , bãng chiÒu cña vïng rõng nói ®· x¹m mµu . Dßng n−íc vèn trong xanh bÞ nh÷ng chiÕc l¸ r¬i ®Çy ®· trë thµnh öng ®á vµ b©y giê bãng hoµng h«n l¹i thªm mét lÇn n÷a biÕn trë xËm mµu . M¸u cña dßng m¸u v× thÕ mµ ®· xËm l¹i lu«n ? T¹i l¸ rõng nhuém ®á hay lµ dßng m¸u cña kÎ chiÕn b¹i ®· lµm cho dßng n−íc ®−îm hång ? Lý TÇm Hoan ngÈng mÆt lªn , h¾n b−íc nhanh tíi ®Çu ngän suèi . N¬i ®©y , tõ trªn ®Ønh n−íc ®æ thµnh th¸c nhá , n−íc xèi xuèng tung lªn tr¾ng xo¸ . Linh Linh hái : - §· chÕt råi cßn ®îi lµm g× ? Lý TÇm Hoan ngöa mÆt nh×n trêi , giäng h¾n thËt xa x«i : - Bëi v× h¾n cã nhiÒu ®iÒu muèn nãi l¹i víi t«i . Linh Linh gÇn nh− ®iÕng chÕt nh÷ng nµng vôt nh×n th¼ng vµo mÆt Lý TÇm Hoan vµ nµng chît yªn lßng , nµng thÊy h¾n vÉn cßn b×nh tÜnh chø kh«ng ph¶i lµ mª s¶ng . Nµng hái gÆn l¹i : - Th¸m Hoa b¶o «ng ta cßn muèn nãi ®iÒu g× ? Lý TÇm Hoan nãi : - §óng , «ng ta nãi . Linh Linh nh−íng m¾t : - ¤ng ta nãi víi Th¸m Hoa nh÷ng g× ? Ch¾c Th¸m Hoa ®· biÕt råi µ ? Lý TÇm Hoan nãi : Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 3. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 214 - T«i ®· biÕt . Linh Linh hái tiÕp : - ¤ng ta nãi nh÷ng g× ? Lý TÇm Hoan nãi : - Nãi rÊt nhiÒu ®iÒu bæ Ých . Linh Linh cau mÆt : - Nh−ng ... nh−ng khi Th¸m Hoa ®Õn ®©y th× h¾n ®· chÕt råi mµ ? Lý TÇm Hoan thë dµi : - §óng, ®óng lµ t«i ®Õn qu¸ trÔ . Linh Linh hái : - Nh− thÕ nh÷ng g× «ng ta muèn nãi , Th¸m Hoa ch−a kÞp nghe ? Lý TÇm Hoan nãi : - Kh«ng , chÝnh nh÷ng lêi nãi Êy cã sau khi chÕt . Linh Linh më trßn ®«i m¾t : - §· chÕt råi mµ cßn nãi ? Ng−êi chÕt cã thÓ nãi chuyÖn ®−îc − ? Lý TÇm Hoan nãi : - Cã nh÷ng ®iÒu kh«ng cÇn ph¶i nãi b»ng lêi mµ t«i còng vÉn cã thÓ nghe . Linh Linh hái : - Nh−ng ... nh−ng t¹i sao t«i l¹i ch¼ng nghe ? Cµng lóc Linh Linh cµng ng¬ ng¸c vµ h×nh nh− ®Õn lóc b©y giê c« ta ®· sî thËt råi . TrÇm ng©m mét lóc , Lý TÇm Hoan ngÈng mÆt : - Ch¾c c« muèn biÕt Qu¸ch Tung D−¬ng nãi nh÷ng g× sau khi chÕt chø ? Linh Linh c¾n r¨ng khÏ gËt ®Çu : - ThËt ra th× h¾n còng ®· nãi víi c« , chØ cã ®iÒu lµ t¹i v× c« kh«ng chó ý nghe . Nghe ®−îc lêi ng−êi chÕt lµ mét chuyÖn quÝ mµ trªn ®êi nµy kh«ng cã g× quÝ b»ng bëi v× ng−êi Êy ®· ®em sinh m¹ng cña m×nh ®Ó ®æi lÊy mét bµi häc cho ng−êi sèng , nÕu c« häc ®−îc c¸ch nghe lêi ng−êi ®· chÕt th× c« sÏ häc hái ®−îc nhiÒu vµ sÏ biÕt ®−îc nhiÒu ®iÒu . M«i cña Linh Linh tr¾ng nh¹t vµ nang b¾t ®Çu run : -Nh÷ng lêi lÏ cña ... ng−êi chÕt th× ... lµm sao cã ®−îc vµ t«i lµm sao nghe ®−îc ? Lý TÇm Hoan vÉn b»ng mét giäng ®Òu ®Òu : - Muèn häc c¸ch nghe lêi lÏ cña ng−êi ®· chÕt , tù nhiªn kh«ng ph¶i lµ mét chuyÖn dÔ nh−ng nÕu cè muèn sèng l©u , sèng mét c¸ch an toµn th× cÇn nªn ph¶i häc . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 4. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 215 Linh Linh nh×n s÷ng Lý TÇm Hoan , nµng nhËn thÊy tuy h¾n kh«ng cè lËp nghiªm nh−ng d¸ng s¾c cña h¾n kh«ng cã chót chi ®ïa bìn . Nµng run run hái : - T«i ... t«i kh«ng biÕt ph¶i häc b»ng c¸ch nµo . Th¸m Hoa cã thÓ d¹y t«i kh«ng ? Lý TÇm Hoan gËt ®Çu : - C« ph¶i hÕt søc chó ý míi ®−îc . Linh Linh nh¾m ®«i m¾t l¹i . Nµng thµnh khÈn ®Ó nghe , nµng cè g¾ng nghe trong giã nh−ng vÉn kh«ng hÒ nghe thÊy nh÷ng g× . Lý TÇm Hoan nãi : - Kh«ng ph¶i nghe b»ng tai mµ ph¶i dïng b»ng ®«i m¾t . Linh Linh më choµng ®«i m¾t . Nµng thÊy thi thÓ cña Qu¸ch Tung D−¬ng bÞ n−íc ®¹p lµm cho quÇn ¸o r¸ch n¸t , b©y giê gÇn nh− lµ lo· thÓ . Da mÆt h¾n ®· t¸i xanh , nh÷ng dßng m¸u trong ng−êi h¾n còng bÞ n−íc lµm tr«i s¹ch , nh÷ng vÕt th−¬ng trªn ng−êi h¾n bÞ n−íc xoi nh− réng thªm ra vµ còng kh«ng cßn mét chót m¸u nµo . ThËt l©u , Lý TÇm Hoan míi hái : - C« ®· nghe thÊy råi ch¨ng ? C« ®· nghe thÊy nh÷ng g× ? Linh Linh ®¸p : - T«i thÊy trªn m×nh bÞ nhiÒu vÕt th−¬ng , céng tÊt c¶ lµ m−êi chÝn chç . Lý TÇm Hoan gËt ®Çu : - §óng . Linh Linh nãi : - Nh÷ng vÕt th−¬ng ®ã h×nh nh− toµn lµ kiÕm vµ h×nh nh− ®ã lµ mét thanh kiÕm thËt bÐn . Lý TÇm Hoan nãi : - T¹i sao ®o¸n ®−îc ch¾c ch¾n ®ã lµ mòi kiÕm ? Linh Linh nãi : - Bëi v× mòi dao hay mòi th−¬ng kh«ng thÓ bÐn nh− thÕ ®−îc ? Lý TÇm Hoan gËt ®Çu : - Tèt l¾m , c« ®· häc ®−îc nhiÒu råi ®ã . Linh Linh tiÕp : Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 5. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 216 - Bëi v× vÕt th−¬ng thËt ng¾n vµ còng tkh«ng s©u l¾m chøng tá bÞ ng−êi dïng mòi kiÕm chø kh«ng ph¶i dïng l−ìi kiÕm . Nµng b¾t ®Çu cã høng v× thÊy Lý TÇm Hoan chó ý ®Õn lêi gi¶i thÝch cña m×nh . Lý TÇm Hoan hái : - Råi sao n÷a ? Linh Linh c−êi : - Tõ ®ã mµ ®o¸n ra th× ng−êi lµm cho «ng ta mang th−¬ng nhÊt ®Þnh lµ Kinh V« M¹ng v× Th−îng Quan Kim Hång nghe nãi dïng song hoµn chø kh«ng dïng kiÕm vµ nh− thÕ th× Th−îng Quan Kim Hång còng cã thÓ kh«ng cã ®Õn ®©y . Lý TÇm Hoan nãi : - Còng cã thÓ cã nh−ng ch−a cã ra tay . Linh Linh gËt gËt ®Çu råi nµng vôt nãi : - Nh÷ng vÕt th−¬ng nµy h¬i xÐo , bªn d−íi s©u , bªn trªn c¹n . Lý TÇm Hoan nh×n nµng nh− khuyÕn khÝch : - §óng l¾m , nãi thªm di . Linh Linh nãi : - Do ®ã cã thÓ thÊy ®−êng kiÕm cña ®èi ph−¬ng b¾t ®Çu tõ d−íi xèc lªn , kiÕm ph¸p l¹ lïng , ng−êi ta nãi kiÕm ph¸p cña Kinh V« M¹ng lµ kú bÝ ch¾c lµ nh− thÕ Êy . Lý TÇm Hoan thë dµi : - §óng , kiÕm ph¸p cña Kinh V« M¹ng v« cïng bÝ hiÓm , mçi ®−êng kiÕm cña h¾n ®i xÐo , ®i theo ®−êng mµ ®èi ph−¬ng kh«ng bao giê nghÜ ®Õn . H¾n chØ mét vÕt th−¬ng n¬i ®Çu gèi cña Qu¸ch Tung D−¬ng vµ nãi tiÕp : - C« h·y xem ®−êng kiÕm nµy . NÕu b¾t ®Çu tõ trªn xµ xuèng th× ch¼ng cã g× lµ l¹ nh−ng vÕt th−¬ng d−íi s©u trªn c¹n chøng tá còng tõ d−íi xèc lªn . Linh Linh gËt ®Çu : - §óng råi . Lý TÇm Hoan nãi : - Do ®ã thÊy r»ng Kinh V« M¹ng xuÊt thñ chØ trõ ®Çu gèi trë xuèng mµ l¹i chuyÓn ®éng thanh kiÕm b»ng cæ tay chø kh«ng pahØ b»ng c¸nh tay , nÕu kh«ng nh×n thÊy vÕt th−¬ng nµy th× nhÊt ®Þnh t«i kh«ng lµm sao t−ëng t−îng ®−îc bé vÞ c«ng kÝch cña thanh kiÕm . Linh Linh ¶o n·o gËt ®Çu . Lý TÇm Hoan nãi tiÕp : - Cao thñ quyÕt ®Êu víi nhau sù thÊt b¹i chØ trong non kÐm nöa chiªu , ë sau l−ng cña Qu¸ch Tung D−¬ng cßn cã b¶y vÕt th−¬ng n÷a mµ b»ng vµo vâ c«ng cña hä Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 6. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 217 Qu¸ch nhÊt ®Þnh kh«ng bao giê cã thÓ ®−a l−ng cho kÎ ®Þch nhanh nh− thÕ cho dÇu kÎ ®Þch ®ã cã h¬n gÊp m−êi lÇn . Linh Linh gËt ®Çu lia lÞa : - §óng ! §óng ! NÕu t«i mµ giao ®Êu víi ai còng kh«ng ®Õn nçi ®−a l−ng cho hä ®©m nh− thÕ . Lý TÇm Hoan nãi : - C¨n cø vµo ®ã , ta thÊy r»ng nh÷ng vÕt th−¬ng cña Qu¸ch Tung D−¬ng ®Òu do khi ng−êi l−ít s¸t qua nhau vµ chøng tá ®−êng kiÕm cña Kinh V« M¹ng chØ b¾t ®Çu thÊp ngay d−íi n¸ch h¾n mµ th«i . H¾n thë dµi s−ên s−ît vµ nãi tiÕp : - Tõ d−íi n¸ch cña m×nh mµ xèc kiÕm , ®óng lµ mét kiÕm ph¸p ch−a tõng nghe thÊy . Nh÷ng vÕt th−¬ng nµy còng tõ d−íi xèc lªn , nh©n dã l¹i thÊy râ rµng khi hai ng−êi l−ít ngang , Kinh V« M¹ng ®· thay ®æi c¸ch cÇm ®èc kiÕm nhê ®ã thõa c¬ ®©m ng−îc trë lªn vµ xuÊt thñ còng nh− biÕn thÕ chØ trong mét ®éng t¸c nghÜa lµ chuyÖn thay ®æi ph−¬ng h−íng cña mòi kiÕm trong tèc ®é nhanh . Linh Linh ®øng h¸ hèc måm nghe gi¶i thÝch . Qua mét lóc l©u , nµng thë dµi : - Th× ra c¸i chÕt cña Qu¸ch tiªn sinh ®Ó nãi cho Th¸m Hoa biÕt nh÷ng ®iÒu nh− thÕ . Lý TÇm Hoan buån b· : - NÕu khong nh− thÕ th× b»ng vµo vâ c«ng cña hä Qu¸ch kh«ng thÓ nµo l¹i ®Ó bÞ nhiÒu vÕt th−¬ng nh− thÕ . Linh Linh cau mÆt : - T¹i sao ? Lý TÇm Hoan nãi : - Cao thñ quyÕt ®Êu nh− t«i ®· nãi lóc n·y , sù th¾ng b¹i chØ trong nöa chiªu th«i bëi v× bÊt cø mét khe hë nµo trong kiÕm ph¸p cña ®èi ph−¬ng , kh«ng mét ai chÞu bá qua ®Ó kÐo dµi . Linh Linh gËt ®Çu : - HiÓu ... t«i ®· hiÓu ... Lý TÇm Hoa nãi lu«n : - C« cø t−ëng t−îng xem , Tung D−¬ng ThiÕt KiÕm ®· nªn danh h¬n hai m−¬i n¨m nay , lÊy kiÕm ph¸p mµ luËn th× h¾n lµ mét trong nh÷ng cao thñ nhÊt nh× chèn vâ l©m , thÕ th× t¹i sao trong mét cuéc chiÕn l¹i ®Ó lé lu«n ®Õn hai m−¬i s¸u chç s¬ hë ? Lµm sao l¹i ®Ó ®èi ph−¬ng liªn tiÕp ®©m hai m−¬i s¸u nh¸t tróng m×nh ? Linh Linh nãi : Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 7. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 218 - §ã chÝnh lµ viÖc l¹ lïng hÕt søc . Lý TÇm Hoan nãi : - Ch−a hÕt , kiÕm ph¸p cña Kinh V« M¹ng ®· ®éc hiÓm nh− thÕ Êy th× t¹i sao lu«n hai m−¬i s¸u vÕt th−¬ng vÕt nµo còng c¹n chø kh«ng s©u vµ t¹i sao trong hai m−¬i s¸u lÇn b¾t gÆp s¬ hë , Kinh V« M¹ng kh«ng chÞu ®−a mét ®−êng kiÕm kÕt liÔu sinh m¹ng cña ®èi ph−¬ng mµ l¹i kÐo dµi nh− thÕ ? Linh Linh trè m¾t : - §óng råi , thÕ th× t¹i lµm sao ? Lý TÇm Hoan khÏ thë dµi ra vµ nãi thËt thÊp : - §ã lµ Qu¸ch Tung D−¬ng ®· cã ý ph¬i bµy s¬ hë lu«n hai m−¬i s¸u bËn . §«i m¾t bå c©u ®en l¸y cña Linh Linh trßn xoe : - Cè ý bµy s¬ hë ? Ch¼ng lÏ «ng ta cè ý cho Kinh V« M¹ng ®©m tróng vµo m×nh? Lý TÇm Hoan gËt ®Çu ñ rò : - §óng thÕ bëi v× sù s¬ hë lµ do cè ý t¹o ra cho nªn h¾n míi kÞp thêi l¸ch tr¸nh , do ®ã mòi kiÕm míi kh«ng sao ph¹m s©u vµo th©n thÓ , qu¸ nhiÒu vÕt th−¬ng mµ còng nhiÒu nh− nhau ®· nãi râ lªn ®iÒu Êy . Linh Linh cµng kh«ng hiÓu : - Nh−ng «ng ta lµm nh− thÕ ®Ó lµm chi ? ChuyÖn chÕt sèng chø ®©u ph¶i chuyÖn ®ïa ? Lý TÇm Hoan l¾c ®Çu : - ChÝnh v× «ng ta muèn ®em tÊt c¶ c¸i l¹ vÒ kiÕm ph¸p cña Kinh V« M¹ng nãi cho t«i ®−îc biÕt . Linh Linh cói mÆt ngËm ngïi . Håi l©u , nµng ngÈng mÆt lªn víi hai dßng n−íc m¾t : - T«i t−ëng r»ng trªn ®êi nµy nöa ng−êi tèt còng kh«ng thÓ cã , ng−êi ta giao h÷u víi nhau chØ v× quyÒn lîi , chØ v× lîi dông lÉn nhau mµ th«i , bëi thÕ nªn t«i cho r»ng mét con ng−êi muèn sèng lµ ph¶i cè häc cho kú ®−îc c¸i bÝ quyÕt trong vÊn ®Ò lîi dông , lµm thÕ nµo ®Ó lõa g¹t ®Ó lîi dông kÎ kh¸c , tuyÖt ®èi kh«ng nªn nãi vÊn ®Ò ®¹o nghÜa v× nh− thÕ chØ chÞu thua thiÖt mµ th«i . Lý TÇm Hoan thë ra : - Nh÷ng lêi cña c« nhÊt ®Þnh còng tõ cöa miÖng cña L©m Tiªn Nhi ? Linh Linh gËt ®Çu : - Nh−ng ®Õn b©y giê th× t«i ®· thÊy kh¸c h¼n råi , t«i thÊy trªn ®êi qu¶ cã ng−êi tèt , trong giang hå qu¶ cã ng−êi xem c¸i chÕt nhÑ tùa l«ng hång , cã nh÷ng ng−êi b¹n d¸m ®em c¸i chÕt ®Ó lµm lîi cho b»ng h÷u . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 8. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 219 Nµng vôt phôt xuèng bªn x¸c cña Qu¸ch Tung D−¬ng , giäng nµng nøc në : - Qu¸ch tiªn sinh , tiªn sinh ch¼ng may ph¶i chÕt ®i nh−ng ch¼ng nh÷ng c¸i chÕt cña tiªn sinh ®· gióp cho b¹n cña tiªn sinh mµ trong c¸i chÕt Êy Ýt nhÊt tiªn sinh còng ®· cøu ®−îc mét kÎ lÇm ®−êng l¹c lèi , d−íi tuyÒn ®µi ch¾c tiªn sinh còng rÊt vui lßng në nô c−êi ®é l−îng . *** Bãng chiÒu ®· xËm mµu . Trªn con ®−êng v¾ng cña triÒn nói cã hai bãng ng−êi b−íc ®i thËt chËm . ¸nh r¸ng chiÒu cßn rít l¹i trªn ¸o hä , lµm cho nh÷ng ®−êng kim tuyÕn ngêi ngêi . Hä cïng ®éi mét thø nãn réng vµnh , thø nãn che khuÊt mÆt . Mét ng−êi ®i tr−íc , mét ng−êi ®i sau , hä kh«ng cïng ®i song song nh− hai ng−êi b¹n th−êng thÊy trªn ®−êng . Hä ®i kh«ng lÑ nh÷ng còng kh«ng ®i chËm , hä ®i b»ng nh÷ng b−íc rÊt thong th¶. Nh−ng trõ nh÷ng tiÕng ®éng khÏ cña b−íc ch©n , hä kh«ng nãi víi nhau mét tiÕng nµo . Hä kh«ng nãi mµ còng kh«ng cã mét ®éng t¸c nµo kh¸c ngoµi ®éng t¸c b−íc ®Òu . D¸ng ®i cña hä rÊt an nhµn nh−ng toµn th©n hä bèc dµy s¸t khÝ , hä ®i th¼ng vµo b×a rõng , nh÷ng con qu¹ ¨n chiÒu bÞ s¸t khÝ tõ trong ng−êi hä bèc ra , chóng ho¶ng hèt bay t¸n lo¹n . Cã nh÷ng con qu¹ bay s−ît qua ®Çu hä , ng−êi ®i sau vïng hÊt tay lªn . Mét con qu¹ rÐ lªn , xui c¸nh r¬i xuèng ®Êt . Ng−êi Êy kh«ng hÒ liÕc nh×n nöa c¸i , b−íc ch©n cña h¾n vÉn cø ®Òu ®Òu . H¾n víi ng−êi ®i tr−íc thËt lµ ¨n khíp , ¨n khíp nh− h×nh víi bãng . H¾n nh− kh«ng biÕt g× ngoµi viÖc b−íc ®i , lu«n c¶ sinh m¹ng cña h¾n hay bÊt cø cña ai , h¾n h×nh nh− hoµn toµn kh«ng bao giê l−u ý .H×nh nh− h¾n kh«ng hÒ biÕt cã sinh vËt nµo ®ang cã trªn mÆt trªn gi¶i ®Êt nµy , h¾n chØ lµ c¸i bãng cña ng−êi ®i tr−íc . *** Bãng tèi ®· ngËp rõng c©y . §i ®Õn ven rõng , ng−êi ®i tr−íc ®ét nhiªn dõng l¹i .Ng−êi ®i sau còng ng−ng ®óng lóc , nÕu cã ai tõ xa ®øng nh×n , chØ thÊy ®ã lµ h×nh bãng chø kh«ng ph¶i hai ng−êi v× b−íc ®i vµ dõng l¹i cña hä thËt ¨n nhÞp .Ngän giã tõ ph−¬ng T©y phÊt m¹nh , ngµn giã lµm tµn thu thËt ®×u hiu . Ng−êi ®i tr−íc lµ Th−îng Quan Kim Hång , ng−êi ®i sau nh− c¸i bãng lµ Kinh V« M¹ng . Th−îng Quan Kim Hång vôt hái : Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 9. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 220 - KiÐm ph¸p cña Qu¸ch Tung D−¬ng nh− thÕ nµo ? Kinh V« M¹ng ®¸p : - Hay . Th−îng Quan Kim Hång lËp l¹i : - Hay , rÊt hay chø ? Kinh V« M¹ng nãi : - RÊt hay , trªn bùc c¸c ch−ëng m«n cña ThÊt Ph¸i hiÖn t¹i . Th−îng Quan Kim Hång nãi : - Nh−ng lóc h¾n cïng ng−¬i giao ®Êu l¹i ®Ó lé s¬ hë lu«n hai m−¬i s¸u bËn . Kinh V« M¹ng nãi : - Hai m−¬i chÝn bËn , cã ba bËn t«i kh«ng xuÊt thñ . Th−îng Quan Kim Hång gËt gËt ®Çu : - §óng , hai m−¬i chÝn bËn nh−ng t¹i sao ba bËn cßn l¹i ng−¬i kh«ng xuÊt thñ ? Kinh V« M¹ng ®¸p : - NÕu xuÊt thñ th× lu«n bËn ®ã th× h¾n ph¶i chÕt ngay . Th−îng Quan Kim Hång hái : - Ng−¬i ®· thÊy nh÷ng s¬ hë Êy lµ do h¾n cè ý ph¬i ra ? Kinh V« M¹ng ®¸p : - §óng vµ t«i kh«ng muèn h¾n chÕt sím , t«i muèn dïng h¾n luyÖn kiÕm cho thËt ch¾c . Th−îng Quan Kim Hång hái : - Ng−¬i cã biÕt t¹i sao h¾n cè ý ph¬i bµy ra s¬ hë nh− thÕ kh«ng ? Kinh V« M¹ng ®¸p : - T«i kh«ng biÕt mµ còng kh«ng nghÜ vÒ chuyÖn ®ã . §óng , ngoµi chuyÖn giÕt ng−êi , bÊt cø chuyÖn nµo kh¸c h¾n kh«ng buån suy nghÜ . Th−îng Quan Kim Hång ®¸p : - H¾n cè ý ph¬i bµy nh÷ng s¬ hë ®ã lµ v× h¾n cè ý ®Ó lµm cho h¾n mang th−¬ng . Kinh V« M¹ng l¬ ®·ng : - ¸... µ . Th−îng Quan Kim Hång nãi : Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 10. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 221 - H¾n tù biÕt tuyÖt ®èi kh«ng ph¶i lµ ®èi thñ cña chóng ta nªn h¾n míi lµm nh− thªds , h¾n muèn Lý TÇm Hoan nh×n vµo nh÷ng vÕt th−¬ng ®ã ®Ó biÕt râ bé vÞ xuÊt thñ cña ng−¬i . Th−îng Quan Kim Hång gÈng mÆt lªn nh×n xa xa vµ th¶n nhiªn nãi tiÐp : - Nh− vËy cã thÓ thÊy r»ng h¾n biÕt Lý TÇm Hoan sÏ t×m ®Õn , nÕu b©y giê ta vµ ng−¬i trë l¹i th× ch¾c ch¾n sÏ gÆp Lý TÇm Hoan . *** T¹i gian nhµ cña TiÓu Phi , Lý TÇm Hoan t×m ra mét c¸i cuèc vµ h¾n h× hôc ®µo huyÖt mé . ChÕt ë ®©u ch«n ë ®ã , chÝnh lµ vÊn ®Ò yªn nghØ cña kh¸ch giang hå . Linh Linh ®øng mét bªn nh×n Lý TÇm Hoan ®µo huyÖt bëi v× hanø kh«ng chÞu cho Linh Linh gióp søc , ®ã lµ thãi quen cña h¾n . BÊt cø lµm mét c«ng viÖc g× , chØ biÕt ®ã lµ chuyÖn cña h¾n ph¶i lµm th× tuyÖt ®èi h¾n kh«ng b»ng lßng cho ai gióp søc . Linh Linh nh×n mét håi råi c« ta vôt hái : - TH¸m Hoa ®Þnh ch«n Qu¸ch tiªn sinh ë t¹i ®©y µ ? Lý TÇm Hoan buån b· gËt ®Çu . Linh Linh chÇm chËm hái tiÕp : - Mét con ng−êi chØ cÇn chÕt mét c¸ch vinh quang th× v« luËn ch«n n¬i nµo còng thÕ th«i , cã ph¶i vËy kh«ng ? Lý TÇm Hoan gËt ®Çu : - §óng thÕ . Linh Linh thèt : - thÕ t¹i sao , µ ®¸ng lý TH¸m Hoa kh«ng nªn ch«n ë ®©y ph¶i . Lý TÇm Hoan vÉn c¾m cói ®µo : - Kh«ng ch«n ë ®©y th× ch«n ë n¬i nµo ? Linh Linh nãi : - §¸ng lý TH¸m Hoa nªn ®Ó y th©y cña Qu¸ch tiªn sinh vµo chçp có nghÜa lµ cø treo y gi÷a dßng n−íc nh− lóc ban ®Çu míi gÆp . Lý TÇm Hoan µm thinh . H¾n kh«ng tá vÎ b»ng lßng hay ph¶n ®èi , tay h¾n vÉn cuèc ®Òu ®Òu . Linh Linh nãi tiÕp : Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 11. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 222 - Nh÷ng tay cã h¹ng nh− Th−îng Quan Kim Hång vµ Kinh V« M¹ng nhÊt ®Þnh kh«ng khã nhËn ra dông ý cña Qu¸ch tiªn sinh cã ph¶i thÕ kh«ng ? Lý TÇm Hoan nhÌ nhÑ gËt ®Çu . Linh Linh nãi lu«n : - Tù nhiªn Kinh V« M¹ng sÏ kh«ng ®Ó cho Th¸m Hoa thÊy biÕt ®−îc bé vÞ kiÕm ph¸p cña h¾n v× thÕ khi mµ hä nghÜ ra dông ý cña Qu¸ch tiªn sinh th× hä nghÜ ra dông ý cña Qu¸ch tiªn sinh th× hä sÏ lËp tøc quay ®aµu trë l¹i . Lý TÇm Hoan gËt ®Çu : - §óng thÕ . Linh Linh nãi : - Lóc hä trë l¹i nÕu ph¸t hiÖn thi thÓ Qu¸ch tiªn sinh kh«ng cã ë ®©y , tù nhiªn hä biÕt Th¸m Hoa ®· ®Õn ®©y råi . Lý TÇm Hoan gËt ®Çu nh−ng h¾n kh«ng nãi mét tiÕng nµo . Linh Linh nãi lu«n : - ThÕ th× hä sÏ chê ®Õn khi cïng Th¸m Hoa giao ®Êu , hä sÏ c¶i biÕn kiÕm ph¸p chø kh«ng y nh− khi giao ®Êu víi Qu¸ch tiªn sinh nghÜa lµ hä kh«ng lËp l¹i c¸i mµ Th¸m Hoa ®· biÕt , cã ph¶i thÕ kh«ng ? Lý TÇm Hoan ®¸p : - §óng nh− thÕ . Linh Linh vÆn l¹i : - NÕu thÕ th× c¸i chÕt cña Qu¸ch tiªn sinh sÏ trë thµnh v« Ých hay sao ? Lý TÇm Hoan cø vung chiÐc cuèc ®µo huyÖt , h¾n nghe tiÕng cña Linh Linh hay kh«ng th× kh«ng biÕt . Linh Linh nãi : - Th¸m Hoa ®· lµ b¹n tèt cña Qu¸ch tiªn sinh tù ph¶i lµm cho c¸i chÕt cña «ng ta cã nhiÒu gi¸ trÞ vµ v× thÕ mµ TH¸m Hoa kh«ng nªn ch«n cÊt . Lý TÇm Hoan nãi thËt chËm vµ thËt nhÑ : - Nh÷ng ®iÒu c« nghÜ chÝnh t«i còng ®· nghÜ råi . Linh Linh hái : - ThÕ th× t¹i sao Th¸m Hoa kh«ng ®Ó thi thÓ cña Qu¸ch tiªn sinh vµo chç cò ? Lý TÇm Hoan nãi : - T«i kh«ng lµm nh− thÕ , b¹n t«i ®· v× t«i mµ chÕt , t«i .. Linh Linh lín giäng ng¾t lêi : Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 12. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 223 - ChÝnh bëi «ng ta ®· v× Th¸m Hoa mµ chÕt cho nªn Th¸m Hoa cµng ph¶i lµm nh− thÐ , nÕu kh«ng c¸i chÕt cña «ng ta trë thµnh v« Ých sao ? Lµm sao cho «ng ta yªn lßng nh¾m m¾t ? TrÇm ng©m mét lóc , Lý TÇm Hoan ngÈng mÆt lªn nãi thËt chËm : - T«i ®o¸n r»ng Th−îng Quan Kim Hång vµ Kinh V« M¹ng kh«ng khi nµo quay trë l¹i . *** Kinh V« M¹ng quay ®Çu l¹i . Th−îng Quan Kim Hång hái : - Ng−¬i muèn trë l¹i gÆp Lý TÇm Hoan ? Kinh V« M¹ng ®¸p : - §óng . Th−îng Quan Kim Hång nãi : - Ta biÕt ng−¬i®· l©u råi muèn cïng Lý TÇm Hoan gia o ®Êu nh−ng b©y giê th× ng−¬i kh«ng ®i ®−îc . Kinh V« M¹ng hái : - T¹i sao ? Th−îng Quan Kim Hång nãi : - NÕu b©y giê ng−¬i ®i th× nhÊt ®Þnh sÏ bÞ h¹i ngay . Kinh V« M¹ng n¾m chÆt chuèi kiÕm , giäng h¾n h¬i khµn : - T¹i sao nhÊt ®Þnh lµ sÏ b¹i ? Th−îng Quan Kim Hång nãi : - Ng−¬i ®· giÕt Qu¸ch Tung D−¬ng , s¸t khÝ ®· bÞ gi¶m råi , Lý TÇm Hoan hiÖn ®ang nung nÊu chÝ c¨m hên , nÕu ng−¬i cïng víi h¾n giao ®Êu th× trªn khÝ thÕ ng−¬i bÞ kÐm h¾n ba phÇn . Kinh V« M¹ng ngËm miÖng nh−ng trong cæ h¾n cã tiÐng hõ hõ . Th−îng Quan Kim Hång nãi tiÕp : - Ng−¬i ®· qua mét trËn míi ®©y , thªm vµo ®ã l¹i ®i thªm mét kho¶ng ®−êng xa , thÓ lùc do ®ã nhÊt ®Þnh cã bÞ gi¶m sót , Lý TÇm Hoan ®ang dïng c¸i thÐ " dÜ dËt ®·i lao " nh− vËy h¾n ®· chiÕm tr−íc ng−¬i ba phÇn n÷a . Kinh V« M¹ng nãi : - Nh−ng chóng ta ... Th−îng Quan Kim Hång chËn hái : Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 13. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 224 - NÕu ta vµ ng−¬i hîp lùc , nhÊt ®Þnh Lý TÇm Hoan sÏ l©m vµo c¸i chÕt ch¾c ch¾n nh−ng lµm sao biÕt ®−îc lµ hiÖn t¹i h¾n ®i cã mét m×nh ? Th¼ng nh− h¾n vµ l·o T«n B¹ch Ph¸t cïng ®i th× gi¶i quyÕt lµm sao ? Kinh V« M¹ng nãi : - B»ng hai ng−êi cña chóng cïng ch−a ch¾c ®· ... Th−îng Quan Kim Hång l¹i chËn ngang , lÇn nµy th× giäng h¾n kh«ng cßn dÞu n÷a : - Ta nãi cho ng−¬i biÕt råi , t¸i xuÊt giang hå lÇn nµy , ta chØ th¾ng chø kh«ng biÕt b¹i , cho nªn kh«ng ph¶i m−êi phÇn mµ lµ hai phÇn ch¾c th¾ng , ta míi chÞu ra tay . Kinh V« M¹ng µm thinh . Th−îng Quan Kim Hång nãi tiÕp : - Huèng chi , con ng−êi cña ngwoi b©y giê ®©u ph¶i lµ con ngwoi cña ng−¬i ngµy tr−íc n÷a . Kinh V« M¹ng nãi : - T«i vÉn lµ t«i . Th−îng Quan Kim Hång nãi : - Ng−¬i vÉn lµ ng−êi b»ng x¸c thÞt nh−ng trong ãc cña ng−¬i kh¸c lµ ë chç lµ b©y giê ng−¬i ®· cã t×nh . Kinh V« M¹ng cau mÆt : - Cã t×nh ? Th−îng Quan Kim Hång nãi : - Ng−¬i cã thÓ th¾ng ng−êi lµ phÇn lín nhê ë chç ng−¬i v« t×nh , nay ng−¬i ®· cã t×nh ng−êi cña ng−¬i vµ kiÕm cña ng−¬i thÕ tÊt ph¶i suy gi¶m . Tay cÇm kiÕm cña Kinh V« M¹ng Çn lÇn bu«ng láng , h×nh h¾n bÞ nãi tróng tim ®en . Th−îng Quan Kim Hång nh×n th¼ng vµo mÆt h¾n : - Lßng ng−¬i tõ tr−íc vèn kh«ng c¸ch nµo ®éng ®−îc , thÕ t¹i sao b©y giê l¹i cã t×nh ? Ai lµ ng−êi ®aqx lµm ®«ng lßng cña ng−¬i thÐ ? Kinh V« M¹ng vôt quay m×nh l¹i : - Kh«ng cã ai c¶ . Th−îng Quan Kim Hång nãi : - Ta vèn còng kh«ng muèn hái ng−¬i ng−êi Êy lµ ai nh−ng nÕu ng−¬i muèn phôc håi b¶n l·nh , muèn th¾ng ®−îc ng−êi kh¸c , muèn th¾ng ®−îc Lý TÇm Hoan , muèn phôc håi y nh− ng−êi ngµy x−a cña ngwoi th× ng−¬i tr−íc hÕt ph¶i giÕt ng−êi ®· lµm cho lßng ng−¬i bÞ ®éng . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 14. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 225 Nãi ®Õn ®©y , Th−îng Quan Kim Hång vôt xoay m×nh ®i th¼ng vµo rõng , b−íc ®i còng y nh− tr−íc , kh«ng mau kh«ng chËm . Kinh V« M¹ng ñ rò b−íc theo . Tay cña h¾n l¹i n¾m chÆt vµo ®èc kiÕm . *** §ªm . §ªm thu . §ªm ®· vÒ khuya . T©m t×nh cña Lý TÇm Hoan còng nh− b−íc ch©n cña h¾n nÆng nh− treo ®¸ . Qu¸ch Tung D−¬ng ®· an t¸ng xong råi . Mét kiÕm kh¸ch vang danh thiªn h¹ ngµy ngñ yªn còng nh− mu«n ngµn ng−êi kh¸c còng chØ mét nÊm ®Êt nhá nhoi . C¸i chÕt cña h¾n ph¶i ch¨ng hoµn toµn cã nhiÒu gi¸ trÞ ? Lý TÇm Hoan ¶m ®¹m , chÝnh h¾n , chÝnh h¾n còng kh«ng thÓ tr¶ lêi . H¾n chØ nghÜ r»ng Qu¸ch Tung D−¬ng ®¸ng lý kh«ng cÇn ph¶i chÕt . Nh−ng ng−êi kh«ng cÇn ph¶i chÕt vÉn ®· chÕt råi , nh− thÐ cã ph¶i lµ ®· d¹i kh«ng ? Cã nh÷ng bËc anh hïng tõ ngµn x−a vµ ®Õn b©y giê vèn vÉn lµ ®«i ®iÓm d¹i . ChÝnh Lý TÇm Hoan l¹i ch¼ng cã lóc còng ®· d¹i hay sao ? Linh Linh theo s¸t bªn h¾n vµ nµng vôt hái : - T¹i sao Th¸m Hoa biÕt ch¾c lµ Th−îng Quan Kim Hång vµ Kinh V« M¹ng sÏ kh«ng tíi ®©y ? Lý TÇm Hoan nãi : - Khi ®· tung ra mét trËn , tróng hay kh«ng tróng nhÊt ®Þnh hä cungx sÏ rót lui , chê cho ®Õn khi nµo cã ®ñ c¬ héi thuËn lîi , hä míi ®¸nh trËn kÕ tiÕp , hä kh«ng bao giê ®¸nh mµ kh«ng n¾t ch¾c phÇn th¾ng lîi , ®ã lµ chç kh«ng gièng ng−êi th−êng cña nh÷ng bËc tiÓu hïng . H¾n thë dµi råi g−îng mØm c−êi : - Nh−ng "TiÓu Hïng " nhÊt ®Þnh kh«ng bao giê d¹i , nã l¹i kh¸c " Anh Hïng " ë chç ®ã . Linh Linh hái : - Anh hïng ®Òu d¹i c¶ hay sao ? Lý TÇm Hoan c−êi : Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 15. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 226 - Nãi d¹i th× qu¸ ®¸ng , ph¶i nãi cã nh÷ng ®iÓm " si mª " th× míi ®óng . Nh−ng ai còng kh«ng ph¶i lµ viÖc ®¸ng chÕ v× chØ cã nh÷ng kÎ chÝ t×nh míi häc ®−îc c¸i si mª Êy mµ th«i . Linh Linh c−êi : - " Si " mµ còng ph¶i häc n÷a sao ? Lý TÇm Hoan nãi : - Tù nhiªn , bÊt cø ng−êi nµo muèn häc ®−îc c¸i si mª Êy còng kh«ng ph¶i lµ chuyÖn dÔ dµng bëi v× " si " vµ " ngu " lµ hai c¸i kh¸c nhau , chØ cã nh÷ng kÎ si mª kiÕm ph¸p cã thÓ luyÖn ®−îc kiÕm ph¸p tinh vi chØ nh÷ng kÎ si t×nh m¬Ý cã thÓ ®−îc ch©n t×nh cña kÎ kh¸c , nh÷ng chuyÖn ®ã nÕu kh«ng ph¶i lµ kÎ si th× kh«ng lµm sao hiÓu ®−îc . Linh Linh cói ®Çu , m«i nµng h¬i ®éng ®Ëy , h×nh nh− nµng ®ang " nhai " l¹i nh÷ng lêi cña Lý TÇm Hoan . Nµng muèn tù hiÓu c¸i ý vÞ cña nh÷ng lêi lÏ ®ã . ThËt l©u nµng míi thë ra : - Cïng víi Th¸m Hoa ë chung , t«i ®· häc ®−îc qu¸ nhiÒu , hiÓu ®−îc kh¸ nhiÒu , chØ cã ®iÒu ... cã ®iÒu Th¸m Hoa råi l¹i ph¶i ®i vµ nhÊt ®Þnh lµ tuyÖt ®èi kh«ng bao giê cho t«i ®i theo c¶ . Lý TÇm Hoan buån b· : - Ýt nhÊt t«i còng cßn ®−a c« trë vÒ hÕt kho¶ng ®−êng nµy . Linh Linh hái : -ThÕ th× t¹i lµm sao chóng ta kh«ng ®i b»ng ng¶ ®Þa ®¹o ? T«i thÊy con ®−êng Êy gÇn h¬n ®ã . Lý TÇm Hoan c−êi : - T«i kh«ng ph¶i lµ chuét nh¾t th× t¹i lµm sao t«i ®i b»ng c¸ch chui xuèng ®Êt chø ? H¾n nh×n nµng c−êi trong ¸nh m¾t vµ tiÕp lu«n : - ChØ cã nh÷ng kÎ kh«ng thÓ gÆp ng−êi kh¸c trong lóc ban ngµy míi thÝch ®i ®Þa ®¹o , mét con ng−êi khi kh«ng ph¶i lµ trêng hîp v¹n bÊt ®¾c dÜ th× kh«ng nªn dïng ®Þa ®¹o . H¾n nãi chuyÖn thËt vui , lêi lÏ v« cïng cëi më . T©m t×nh cña h¾n ®ang håi tr©m träng nh−ng h¾n cèt lµm cho ng−êi kh¸c vui lßng . Linh Linh qu¶ nhiªn bËt c−êi : - §−îc råi t«i sÏ nghe theo lêi cña Th¸m Hoa , tõ ®©y vÒ sau t«i sÏ kh«ng bao giê lµm chuét . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 16. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 227 - C« h·y xem , ë ®©y cã giã m¸t , cã tr¨ng s¸ng , cßn cã suèi trong n−íc m¸t , nh÷ng chuyÖn nh− thÕ nµy nh÷ng ng−êi chuyªn ë d−íi ®Þa ®¹o lµm sao mµ sèng ®−îc ? Linh Linh c−êi : - T«i th× t«i chØ muèn mÆt tr¨ng trªn trêi lµ chiÕc b¸nh , cßn dßng n−íc suèi kia lµ dßng mËt ngät mµ th«i . Nµng nuèt n−íc miÕng vµ thë ra : - Nãi thËt b©y giê bông t«i ®ãi qu¸ råi , ®ãi gÇn chÕt lu«n . VÒ ®Õn nhµ chuþen tr−íc nhÊt lµ t«i ph¶i xuèng nhµ bÕp lµm mÊy mãn ¨n . Nh−ng nµng vïng ng−ng l¹i v× mòi nµng võa b¾t gÆp mét mïi th¬m phøc . Mïi cña r−îu vµ mïi cña thøc ¨n . Cã thÓ mïi Êy tõ xa nh−ng ë gi÷a rõng nói nµy , thø mïi nh− thÕ nã bay ®i xa l¾m . Lý TÇm Hoan nãi : -¸ µ... thÞt gµ n−íng cã thÞt rõng n÷a nh−ng còng lµ thÞt n−íng , thø thÞt n−íng cã −íp tiªu hµnh n−íc m¾m , l¹i cã c¶ thø l·o töu l©u n¨m . Linh Linh c−êi : - Th¸m Hoa còng nghe thÊy nh÷ng mïi Êy n÷a µ ? Lý TÇm Hoan cïng c−êi : - Ng−¬i h¬i lín tuæi råi lç tai cã thÓ h¬i ®iÕc , m¾t còng cã thÓ h¬i mê nh−ng lç mòi th× vÉn cßn thÝnh l¾m . Linh Linh hái : - Th¸m Hoa cã biÕt c¸i mïi " ¸c h¹i " Êy tõ ®©u bay ®Õn kh«ng ? Lý TÇm Hoan l¾c ®Çu : - T«i biÕt thÞ trÊn vïng rõng nói nµy cã mét c¸i qu¸n nh−ng ë ®ã tuyÖt ®èi kh«ng thÓ cã ®−îc thøc ¨n ngon vµ nhÊt lµ r−îu ngon nh− thÕ nµy . Linh Linh nãi tiÕp theo lu«n : - Huèng chi c¸i qu¸n r−îu Êy còng ®· dÑp råi . Lý TÇm Hoan c−êi : - Còng cã thÓ cã nhµ nµo ®ã ®ang lµm tiÖc còng nªn . Linh Linh l¾c ®Çu : - Kh«ng , nhÊt ®Þnh lµ kh«ng , mÊy m−¬i nãc nhµ trong c¸i s¬n trÊn ®Ìo heo hót giã nµy t«i ®· biÕt kh«ng cßn sãt mét nhµ nµo hä lµm viÖc kiÕm ®−îc rÊt Ýt tiÒn , hä ¨n uèng kham khæ dÌ xÐn l¾m míi ®ñ , cã còng ýen tiÖc tïng còng chØ lµ mÊy chÐn m× lµ cïng chø kh«ng lµm sao cã ®−îc nh÷ng thøc ¨n ngon vµ r−îu ngon nh− thÕ ®©u . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 17. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 228 Lý TÇm Hoan trÇm ng©m : - Còng cã thª hä cã kh¸ch xa nµo míi tíi vµ lµ kh¸ch quÝ nªn hä nç lùc ®Ó ®·i ®»ng . Linh Linh vÉn l¾c ®Çu : - Còng kh«ng bao giê cã ®−îc , cho dï hä míi võa kiÕm ra mét mãn tiÒn lín hoÆc do nh÷ng ng−êi b¹n ë xa mang tíi , hä cÇn lµm tiÖc ®·i th× còng khéng thÓ cã ®−îc mïi vÞ nh− thÐ Êy v× t«i biÕt hä tõng ngwoif mét , kh«ng mät nhµ nµo cã ®−îc mét ng−êi ®µn bµ lµm ®−îc nh÷ng thøc ¨n cã mïi vÞ nh− thÕ ®©u , nh÷ng ngµy lÔ tÕt cóng kiÕm hä gÇn mnh− chØ ®éc cã hai mãn nÊu canh vµ kho mµ th«i . Nµng c−êi thËt t−¬i vµ nãi tiÕp : - N¬i nµy mµ lµm ®−îc mãn ¨n ngon nh− thÕ chØ cã ®éc mét ng−êi . Lý TÇm Hoan nh−íng m¾t : - Ai ? Linh Linh chØ vµo ngay mòi cña m×nh vµ c−êi nãi : - T«i chø cßn ai vµo ®©y n÷a ? Nµng h×nh nh− mòi hÝt hÝt trong giã vµ nãi tiÕp : - ChÝnh v× thÕ nªn t«i lÊy lµm l¹ v« cïng , t«i h·y cßn ch−a ®Õn nhµ bÕp thÕ th× mïi r−îu thÞt nµy lµm sao l¹i cã ? Lóc b©y giê hai ng−êi ®· ra khái mét khóc quanh n¬i hãc nói , Lý TÇm Hoan vôt nãi : - H×nh nh− ... ®óng råi , mïi r−îu vµ mïi thøc ¨n nµy xuÊt ph¸t tõ ng«i lÇu nhá cña c« . © HQD Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2