intTypePromotion=1

Huyết tâm lệnh - tập 13

Chia sẻ: Thanh Phuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:17

0
88
lượt xem
11
download

Huyết tâm lệnh - tập 13

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'huyết tâm lệnh - tập 13', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Huyết tâm lệnh - tập 13

 1. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 212 Håi thø m−êi ba Vßng khæ chiÕn Nh−ng h¾n cã thËt sÏ ®Õn kh«ng trÔ l¾m hay kh«ng ? ¸nh m¾t cña ngµy thu ®· khuÊt lÇn sau ®Ønh nói r¸ng chiÒu cßn sãt l¹i lµm r¹ng rì cho dßng n−íc trong veo . N−íc suèi trong chãi h¾t ¸nh n¾ng vµng , nh÷ng chiÕc l¸ cuèi mïa l¶ t¶ r¬i nhÌ nhÑ . Nh÷ng chiÕc l¸ kh«ng vµng , nã cã mµu ®á t−¬i nh− m¸u ®· lµm cho dßng suèi trong biÕn thµnh mét ®¸m m©y hång . Thu h·y con ch−a s©u l¾m thÕ mµ sao l¸ rông t¶ t¬i . Ch¼ng lÏ nh÷ng chiÕc l¸ rông ch−a ®óng møc nµy lµ kÕt qu¶ trËn ®Êu cña Kinh V« M¹ng vµ Qu¸ch Tung D−¬ng ? Ph¶i ch¨ng nh÷ng ®−êng kiÕm sinh tö cña hä lµm cho nh÷ng chiÕc l¸ ph¶i r¬i khi cuèng h·y cßn xanh ? Lßng cña Lý TÇm Hoan c¶m nghe nÆng nh− treo ®¸ . Tõ trong c¸i r¬i rông cña nh÷ng chiÕc l¸ , h¾n ®· nhËn ra hai chuyÖn . Thø nhÊt , chuyÖn Th−îng Quan Kim Hång , Kinh V« M¹ng vµ Qu¸ch Tung D−¬ng ®· giao ®Êu víi nhau ®· kh«ng cßn lµ chuyÖn nghi ngê . ChuyÖn tÊt ®· x¶y ra . Trong trËn ®Êu nµy cßn chøng tá nã diÔn ra cùc kú ¸c liÖt . Thø hai , Qu¸ch Tung D−¬ng nhÊt ®Þnh ®· bÞ h·m nhËp vµo vßng khæ chiÕn vµ nh÷ng chiÕc l¸ r¬i h×nh th¸i t¶ t¬i nh− thÕ chøng tá hä Qu¸ch ®· duy trß cuéc sèng kh¸ l©u . Nh−ng h¾n cã thÓ duy tr× ®−îc l©u h¬n n÷a hay kh«ng ? Lý TÇm Hoan tøc v× kh«ng th¾p ®−îc ®«i c¸nh ®Ó bay nhanh ®Õn n¬i quan s¸t ? *** L¸ c©y phong r¬i ®á ®Çy mÆt ®Êt . C¶ mét vïng nói nh− nhuém mµu hång . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 2. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 213 M−êi phÇn l¸ ®á trªn cµnh ®· bÞ kiÕm khÝ lµm r¬i ®æ gÇn b¶y t¸m .C¶ vïng nhuém trµn s¸t khÝ , tõng lµn giã cuèn qua tung nh÷ng bùng l¸ r¬i lµm cho kh«ng gian nh− xèi mét trËn m−a b»ng m¸u . Nh−ng trõ nh÷ng trËn giã bèc tung cµnh l¸ , bèn bªn l¼ng lÆng nh− tê . TrËn ¸c chiÕn ®· kÕt thóc råi ch¨ng ? Vµ ai lµ ng−êi th¶m b¹i ? C¶ rõng phong x¬ x¸c l−a th−a kh«ng mét bãng ng−êi . Cho dï giã cã thÓ nãi còng kh«ng lµm sao gi¶i ®¸p ®−îc nh÷ng Èn øc trong lßng cña Lý TÇm Hoan . TiÕng rÝt cña giã kh«ng lµm sao mang l¹i tin tøc cÊp thiÕt mµ Lý TÇm Hoan muèn biÕt . Ph¶i ch¨ng Qu¸ch Tung D−¬ng ®· th¶m b¹i ? NÕu bÊt h¹nh mµ nh− thÕ th× thi hµi cña h¾n ë ®©u ? TiÕng giã , tiÕng n−íc reo trong khung c¶nh im l×m v¾ng lÆng h×nh nh− tiÕc th−¬ng cho anh hïng chiÕn b¹i ? Lý TÇm Hoan cói nh×n dßng n−íc , h¾n vôt khom m×nh ho sÆc sôa . Ngµy thu cuèi cïng ®· lÇn vµo sau nói , bãng chiÒu cña vïng rõng nói ®· x¹m mµu . Dßng n−íc vèn trong xanh bÞ nh÷ng chiÕc l¸ r¬i ®Çy ®· trë thµnh öng ®á vµ b©y giê bãng hoµng h«n l¹i thªm mét lÇn n÷a biÕn trë xËm mµu . M¸u cña dßng m¸u v× thÕ mµ ®· xËm l¹i lu«n ? T¹i l¸ rõng nhuém ®á hay lµ dßng m¸u cña kÎ chiÕn b¹i ®· lµm cho dßng n−íc ®−îm hång ? Lý TÇm Hoan ngÈng mÆt lªn , h¾n b−íc nhanh tíi ®Çu ngän suèi . N¬i ®©y , tõ trªn ®Ønh n−íc ®æ thµnh th¸c nhá , n−íc xèi xuèng tung lªn tr¾ng xo¸ . Linh Linh hái : - §· chÕt råi cßn ®îi lµm g× ? Lý TÇm Hoan ngöa mÆt nh×n trêi , giäng h¾n thËt xa x«i : - Bëi v× h¾n cã nhiÒu ®iÒu muèn nãi l¹i víi t«i . Linh Linh gÇn nh− ®iÕng chÕt nh÷ng nµng vôt nh×n th¼ng vµo mÆt Lý TÇm Hoan vµ nµng chît yªn lßng , nµng thÊy h¾n vÉn cßn b×nh tÜnh chø kh«ng ph¶i lµ mª s¶ng . Nµng hái gÆn l¹i : - Th¸m Hoa b¶o «ng ta cßn muèn nãi ®iÒu g× ? Lý TÇm Hoan nãi : - §óng , «ng ta nãi . Linh Linh nh−íng m¾t : - ¤ng ta nãi víi Th¸m Hoa nh÷ng g× ? Ch¾c Th¸m Hoa ®· biÕt råi µ ? Lý TÇm Hoan nãi : Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 3. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 214 - T«i ®· biÕt . Linh Linh hái tiÕp : - ¤ng ta nãi nh÷ng g× ? Lý TÇm Hoan nãi : - Nãi rÊt nhiÒu ®iÒu bæ Ých . Linh Linh cau mÆt : - Nh−ng ... nh−ng khi Th¸m Hoa ®Õn ®©y th× h¾n ®· chÕt råi mµ ? Lý TÇm Hoan thë dµi : - §óng, ®óng lµ t«i ®Õn qu¸ trÔ . Linh Linh hái : - Nh− thÕ nh÷ng g× «ng ta muèn nãi , Th¸m Hoa ch−a kÞp nghe ? Lý TÇm Hoan nãi : - Kh«ng , chÝnh nh÷ng lêi nãi Êy cã sau khi chÕt . Linh Linh më trßn ®«i m¾t : - §· chÕt råi mµ cßn nãi ? Ng−êi chÕt cã thÓ nãi chuyÖn ®−îc − ? Lý TÇm Hoan nãi : - Cã nh÷ng ®iÒu kh«ng cÇn ph¶i nãi b»ng lêi mµ t«i còng vÉn cã thÓ nghe . Linh Linh hái : - Nh−ng ... nh−ng t¹i sao t«i l¹i ch¼ng nghe ? Cµng lóc Linh Linh cµng ng¬ ng¸c vµ h×nh nh− ®Õn lóc b©y giê c« ta ®· sî thËt råi . TrÇm ng©m mét lóc , Lý TÇm Hoan ngÈng mÆt : - Ch¾c c« muèn biÕt Qu¸ch Tung D−¬ng nãi nh÷ng g× sau khi chÕt chø ? Linh Linh c¾n r¨ng khÏ gËt ®Çu : - ThËt ra th× h¾n còng ®· nãi víi c« , chØ cã ®iÒu lµ t¹i v× c« kh«ng chó ý nghe . Nghe ®−îc lêi ng−êi chÕt lµ mét chuyÖn quÝ mµ trªn ®êi nµy kh«ng cã g× quÝ b»ng bëi v× ng−êi Êy ®· ®em sinh m¹ng cña m×nh ®Ó ®æi lÊy mét bµi häc cho ng−êi sèng , nÕu c« häc ®−îc c¸ch nghe lêi ng−êi ®· chÕt th× c« sÏ häc hái ®−îc nhiÒu vµ sÏ biÕt ®−îc nhiÒu ®iÒu . M«i cña Linh Linh tr¾ng nh¹t vµ nang b¾t ®Çu run : -Nh÷ng lêi lÏ cña ... ng−êi chÕt th× ... lµm sao cã ®−îc vµ t«i lµm sao nghe ®−îc ? Lý TÇm Hoan vÉn b»ng mét giäng ®Òu ®Òu : - Muèn häc c¸ch nghe lêi lÏ cña ng−êi ®· chÕt , tù nhiªn kh«ng ph¶i lµ mét chuyÖn dÔ nh−ng nÕu cè muèn sèng l©u , sèng mét c¸ch an toµn th× cÇn nªn ph¶i häc . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 4. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 215 Linh Linh nh×n s÷ng Lý TÇm Hoan , nµng nhËn thÊy tuy h¾n kh«ng cè lËp nghiªm nh−ng d¸ng s¾c cña h¾n kh«ng cã chót chi ®ïa bìn . Nµng run run hái : - T«i ... t«i kh«ng biÕt ph¶i häc b»ng c¸ch nµo . Th¸m Hoa cã thÓ d¹y t«i kh«ng ? Lý TÇm Hoan gËt ®Çu : - C« ph¶i hÕt søc chó ý míi ®−îc . Linh Linh nh¾m ®«i m¾t l¹i . Nµng thµnh khÈn ®Ó nghe , nµng cè g¾ng nghe trong giã nh−ng vÉn kh«ng hÒ nghe thÊy nh÷ng g× . Lý TÇm Hoan nãi : - Kh«ng ph¶i nghe b»ng tai mµ ph¶i dïng b»ng ®«i m¾t . Linh Linh më choµng ®«i m¾t . Nµng thÊy thi thÓ cña Qu¸ch Tung D−¬ng bÞ n−íc ®¹p lµm cho quÇn ¸o r¸ch n¸t , b©y giê gÇn nh− lµ lo· thÓ . Da mÆt h¾n ®· t¸i xanh , nh÷ng dßng m¸u trong ng−êi h¾n còng bÞ n−íc lµm tr«i s¹ch , nh÷ng vÕt th−¬ng trªn ng−êi h¾n bÞ n−íc xoi nh− réng thªm ra vµ còng kh«ng cßn mét chót m¸u nµo . ThËt l©u , Lý TÇm Hoan míi hái : - C« ®· nghe thÊy råi ch¨ng ? C« ®· nghe thÊy nh÷ng g× ? Linh Linh ®¸p : - T«i thÊy trªn m×nh bÞ nhiÒu vÕt th−¬ng , céng tÊt c¶ lµ m−êi chÝn chç . Lý TÇm Hoan gËt ®Çu : - §óng . Linh Linh nãi : - Nh÷ng vÕt th−¬ng ®ã h×nh nh− toµn lµ kiÕm vµ h×nh nh− ®ã lµ mét thanh kiÕm thËt bÐn . Lý TÇm Hoan nãi : - T¹i sao ®o¸n ®−îc ch¾c ch¾n ®ã lµ mòi kiÕm ? Linh Linh nãi : - Bëi v× mòi dao hay mòi th−¬ng kh«ng thÓ bÐn nh− thÕ ®−îc ? Lý TÇm Hoan gËt ®Çu : - Tèt l¾m , c« ®· häc ®−îc nhiÒu råi ®ã . Linh Linh tiÕp : Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 5. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 216 - Bëi v× vÕt th−¬ng thËt ng¾n vµ còng tkh«ng s©u l¾m chøng tá bÞ ng−êi dïng mòi kiÕm chø kh«ng ph¶i dïng l−ìi kiÕm . Nµng b¾t ®Çu cã høng v× thÊy Lý TÇm Hoan chó ý ®Õn lêi gi¶i thÝch cña m×nh . Lý TÇm Hoan hái : - Råi sao n÷a ? Linh Linh c−êi : - Tõ ®ã mµ ®o¸n ra th× ng−êi lµm cho «ng ta mang th−¬ng nhÊt ®Þnh lµ Kinh V« M¹ng v× Th−îng Quan Kim Hång nghe nãi dïng song hoµn chø kh«ng dïng kiÕm vµ nh− thÕ th× Th−îng Quan Kim Hång còng cã thÓ kh«ng cã ®Õn ®©y . Lý TÇm Hoan nãi : - Còng cã thÓ cã nh−ng ch−a cã ra tay . Linh Linh gËt gËt ®Çu råi nµng vôt nãi : - Nh÷ng vÕt th−¬ng nµy h¬i xÐo , bªn d−íi s©u , bªn trªn c¹n . Lý TÇm Hoan nh×n nµng nh− khuyÕn khÝch : - §óng l¾m , nãi thªm di . Linh Linh nãi : - Do ®ã cã thÓ thÊy ®−êng kiÕm cña ®èi ph−¬ng b¾t ®Çu tõ d−íi xèc lªn , kiÕm ph¸p l¹ lïng , ng−êi ta nãi kiÕm ph¸p cña Kinh V« M¹ng lµ kú bÝ ch¾c lµ nh− thÕ Êy . Lý TÇm Hoan thë dµi : - §óng , kiÕm ph¸p cña Kinh V« M¹ng v« cïng bÝ hiÓm , mçi ®−êng kiÕm cña h¾n ®i xÐo , ®i theo ®−êng mµ ®èi ph−¬ng kh«ng bao giê nghÜ ®Õn . H¾n chØ mét vÕt th−¬ng n¬i ®Çu gèi cña Qu¸ch Tung D−¬ng vµ nãi tiÕp : - C« h·y xem ®−êng kiÕm nµy . NÕu b¾t ®Çu tõ trªn xµ xuèng th× ch¼ng cã g× lµ l¹ nh−ng vÕt th−¬ng d−íi s©u trªn c¹n chøng tá còng tõ d−íi xèc lªn . Linh Linh gËt ®Çu : - §óng råi . Lý TÇm Hoan nãi : - Do ®ã thÊy r»ng Kinh V« M¹ng xuÊt thñ chØ trõ ®Çu gèi trë xuèng mµ l¹i chuyÓn ®éng thanh kiÕm b»ng cæ tay chø kh«ng pahØ b»ng c¸nh tay , nÕu kh«ng nh×n thÊy vÕt th−¬ng nµy th× nhÊt ®Þnh t«i kh«ng lµm sao t−ëng t−îng ®−îc bé vÞ c«ng kÝch cña thanh kiÕm . Linh Linh ¶o n·o gËt ®Çu . Lý TÇm Hoan nãi tiÕp : - Cao thñ quyÕt ®Êu víi nhau sù thÊt b¹i chØ trong non kÐm nöa chiªu , ë sau l−ng cña Qu¸ch Tung D−¬ng cßn cã b¶y vÕt th−¬ng n÷a mµ b»ng vµo vâ c«ng cña hä Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 6. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 217 Qu¸ch nhÊt ®Þnh kh«ng bao giê cã thÓ ®−a l−ng cho kÎ ®Þch nhanh nh− thÕ cho dÇu kÎ ®Þch ®ã cã h¬n gÊp m−êi lÇn . Linh Linh gËt ®Çu lia lÞa : - §óng ! §óng ! NÕu t«i mµ giao ®Êu víi ai còng kh«ng ®Õn nçi ®−a l−ng cho hä ®©m nh− thÕ . Lý TÇm Hoan nãi : - C¨n cø vµo ®ã , ta thÊy r»ng nh÷ng vÕt th−¬ng cña Qu¸ch Tung D−¬ng ®Òu do khi ng−êi l−ít s¸t qua nhau vµ chøng tá ®−êng kiÕm cña Kinh V« M¹ng chØ b¾t ®Çu thÊp ngay d−íi n¸ch h¾n mµ th«i . H¾n thë dµi s−ên s−ît vµ nãi tiÕp : - Tõ d−íi n¸ch cña m×nh mµ xèc kiÕm , ®óng lµ mét kiÕm ph¸p ch−a tõng nghe thÊy . Nh÷ng vÕt th−¬ng nµy còng tõ d−íi xèc lªn , nh©n dã l¹i thÊy râ rµng khi hai ng−êi l−ít ngang , Kinh V« M¹ng ®· thay ®æi c¸ch cÇm ®èc kiÕm nhê ®ã thõa c¬ ®©m ng−îc trë lªn vµ xuÊt thñ còng nh− biÕn thÕ chØ trong mét ®éng t¸c nghÜa lµ chuyÖn thay ®æi ph−¬ng h−íng cña mòi kiÕm trong tèc ®é nhanh . Linh Linh ®øng h¸ hèc måm nghe gi¶i thÝch . Qua mét lóc l©u , nµng thë dµi : - Th× ra c¸i chÕt cña Qu¸ch tiªn sinh ®Ó nãi cho Th¸m Hoa biÕt nh÷ng ®iÒu nh− thÕ . Lý TÇm Hoan buån b· : - NÕu khong nh− thÕ th× b»ng vµo vâ c«ng cña hä Qu¸ch kh«ng thÓ nµo l¹i ®Ó bÞ nhiÒu vÕt th−¬ng nh− thÕ . Linh Linh cau mÆt : - T¹i sao ? Lý TÇm Hoan nãi : - Cao thñ quyÕt ®Êu nh− t«i ®· nãi lóc n·y , sù th¾ng b¹i chØ trong nöa chiªu th«i bëi v× bÊt cø mét khe hë nµo trong kiÕm ph¸p cña ®èi ph−¬ng , kh«ng mét ai chÞu bá qua ®Ó kÐo dµi . Linh Linh gËt ®Çu : - HiÓu ... t«i ®· hiÓu ... Lý TÇm Hoa nãi lu«n : - C« cø t−ëng t−îng xem , Tung D−¬ng ThiÕt KiÕm ®· nªn danh h¬n hai m−¬i n¨m nay , lÊy kiÕm ph¸p mµ luËn th× h¾n lµ mét trong nh÷ng cao thñ nhÊt nh× chèn vâ l©m , thÕ th× t¹i sao trong mét cuéc chiÕn l¹i ®Ó lé lu«n ®Õn hai m−¬i s¸u chç s¬ hë ? Lµm sao l¹i ®Ó ®èi ph−¬ng liªn tiÕp ®©m hai m−¬i s¸u nh¸t tróng m×nh ? Linh Linh nãi : Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 7. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 218 - §ã chÝnh lµ viÖc l¹ lïng hÕt søc . Lý TÇm Hoan nãi : - Ch−a hÕt , kiÕm ph¸p cña Kinh V« M¹ng ®· ®éc hiÓm nh− thÕ Êy th× t¹i sao lu«n hai m−¬i s¸u vÕt th−¬ng vÕt nµo còng c¹n chø kh«ng s©u vµ t¹i sao trong hai m−¬i s¸u lÇn b¾t gÆp s¬ hë , Kinh V« M¹ng kh«ng chÞu ®−a mét ®−êng kiÕm kÕt liÔu sinh m¹ng cña ®èi ph−¬ng mµ l¹i kÐo dµi nh− thÕ ? Linh Linh trè m¾t : - §óng råi , thÕ th× t¹i lµm sao ? Lý TÇm Hoan khÏ thë dµi ra vµ nãi thËt thÊp : - §ã lµ Qu¸ch Tung D−¬ng ®· cã ý ph¬i bµy s¬ hë lu«n hai m−¬i s¸u bËn . §«i m¾t bå c©u ®en l¸y cña Linh Linh trßn xoe : - Cè ý bµy s¬ hë ? Ch¼ng lÏ «ng ta cè ý cho Kinh V« M¹ng ®©m tróng vµo m×nh? Lý TÇm Hoan gËt ®Çu ñ rò : - §óng thÕ bëi v× sù s¬ hë lµ do cè ý t¹o ra cho nªn h¾n míi kÞp thêi l¸ch tr¸nh , do ®ã mòi kiÕm míi kh«ng sao ph¹m s©u vµo th©n thÓ , qu¸ nhiÒu vÕt th−¬ng mµ còng nhiÒu nh− nhau ®· nãi râ lªn ®iÒu Êy . Linh Linh cµng kh«ng hiÓu : - Nh−ng «ng ta lµm nh− thÕ ®Ó lµm chi ? ChuyÖn chÕt sèng chø ®©u ph¶i chuyÖn ®ïa ? Lý TÇm Hoan l¾c ®Çu : - ChÝnh v× «ng ta muèn ®em tÊt c¶ c¸i l¹ vÒ kiÕm ph¸p cña Kinh V« M¹ng nãi cho t«i ®−îc biÕt . Linh Linh cói mÆt ngËm ngïi . Håi l©u , nµng ngÈng mÆt lªn víi hai dßng n−íc m¾t : - T«i t−ëng r»ng trªn ®êi nµy nöa ng−êi tèt còng kh«ng thÓ cã , ng−êi ta giao h÷u víi nhau chØ v× quyÒn lîi , chØ v× lîi dông lÉn nhau mµ th«i , bëi thÕ nªn t«i cho r»ng mét con ng−êi muèn sèng lµ ph¶i cè häc cho kú ®−îc c¸i bÝ quyÕt trong vÊn ®Ò lîi dông , lµm thÕ nµo ®Ó lõa g¹t ®Ó lîi dông kÎ kh¸c , tuyÖt ®èi kh«ng nªn nãi vÊn ®Ò ®¹o nghÜa v× nh− thÕ chØ chÞu thua thiÖt mµ th«i . Lý TÇm Hoan thë ra : - Nh÷ng lêi cña c« nhÊt ®Þnh còng tõ cöa miÖng cña L©m Tiªn Nhi ? Linh Linh gËt ®Çu : - Nh−ng ®Õn b©y giê th× t«i ®· thÊy kh¸c h¼n råi , t«i thÊy trªn ®êi qu¶ cã ng−êi tèt , trong giang hå qu¶ cã ng−êi xem c¸i chÕt nhÑ tùa l«ng hång , cã nh÷ng ng−êi b¹n d¸m ®em c¸i chÕt ®Ó lµm lîi cho b»ng h÷u . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 8. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 219 Nµng vôt phôt xuèng bªn x¸c cña Qu¸ch Tung D−¬ng , giäng nµng nøc në : - Qu¸ch tiªn sinh , tiªn sinh ch¼ng may ph¶i chÕt ®i nh−ng ch¼ng nh÷ng c¸i chÕt cña tiªn sinh ®· gióp cho b¹n cña tiªn sinh mµ trong c¸i chÕt Êy Ýt nhÊt tiªn sinh còng ®· cøu ®−îc mét kÎ lÇm ®−êng l¹c lèi , d−íi tuyÒn ®µi ch¾c tiªn sinh còng rÊt vui lßng në nô c−êi ®é l−îng . *** Bãng chiÒu ®· xËm mµu . Trªn con ®−êng v¾ng cña triÒn nói cã hai bãng ng−êi b−íc ®i thËt chËm . ¸nh r¸ng chiÒu cßn rít l¹i trªn ¸o hä , lµm cho nh÷ng ®−êng kim tuyÕn ngêi ngêi . Hä cïng ®éi mét thø nãn réng vµnh , thø nãn che khuÊt mÆt . Mét ng−êi ®i tr−íc , mét ng−êi ®i sau , hä kh«ng cïng ®i song song nh− hai ng−êi b¹n th−êng thÊy trªn ®−êng . Hä ®i kh«ng lÑ nh÷ng còng kh«ng ®i chËm , hä ®i b»ng nh÷ng b−íc rÊt thong th¶. Nh−ng trõ nh÷ng tiÕng ®éng khÏ cña b−íc ch©n , hä kh«ng nãi víi nhau mét tiÕng nµo . Hä kh«ng nãi mµ còng kh«ng cã mét ®éng t¸c nµo kh¸c ngoµi ®éng t¸c b−íc ®Òu . D¸ng ®i cña hä rÊt an nhµn nh−ng toµn th©n hä bèc dµy s¸t khÝ , hä ®i th¼ng vµo b×a rõng , nh÷ng con qu¹ ¨n chiÒu bÞ s¸t khÝ tõ trong ng−êi hä bèc ra , chóng ho¶ng hèt bay t¸n lo¹n . Cã nh÷ng con qu¹ bay s−ît qua ®Çu hä , ng−êi ®i sau vïng hÊt tay lªn . Mét con qu¹ rÐ lªn , xui c¸nh r¬i xuèng ®Êt . Ng−êi Êy kh«ng hÒ liÕc nh×n nöa c¸i , b−íc ch©n cña h¾n vÉn cø ®Òu ®Òu . H¾n víi ng−êi ®i tr−íc thËt lµ ¨n khíp , ¨n khíp nh− h×nh víi bãng . H¾n nh− kh«ng biÕt g× ngoµi viÖc b−íc ®i , lu«n c¶ sinh m¹ng cña h¾n hay bÊt cø cña ai , h¾n h×nh nh− hoµn toµn kh«ng bao giê l−u ý .H×nh nh− h¾n kh«ng hÒ biÕt cã sinh vËt nµo ®ang cã trªn mÆt trªn gi¶i ®Êt nµy , h¾n chØ lµ c¸i bãng cña ng−êi ®i tr−íc . *** Bãng tèi ®· ngËp rõng c©y . §i ®Õn ven rõng , ng−êi ®i tr−íc ®ét nhiªn dõng l¹i .Ng−êi ®i sau còng ng−ng ®óng lóc , nÕu cã ai tõ xa ®øng nh×n , chØ thÊy ®ã lµ h×nh bãng chø kh«ng ph¶i hai ng−êi v× b−íc ®i vµ dõng l¹i cña hä thËt ¨n nhÞp .Ngän giã tõ ph−¬ng T©y phÊt m¹nh , ngµn giã lµm tµn thu thËt ®×u hiu . Ng−êi ®i tr−íc lµ Th−îng Quan Kim Hång , ng−êi ®i sau nh− c¸i bãng lµ Kinh V« M¹ng . Th−îng Quan Kim Hång vôt hái : Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 9. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 220 - KiÐm ph¸p cña Qu¸ch Tung D−¬ng nh− thÕ nµo ? Kinh V« M¹ng ®¸p : - Hay . Th−îng Quan Kim Hång lËp l¹i : - Hay , rÊt hay chø ? Kinh V« M¹ng nãi : - RÊt hay , trªn bùc c¸c ch−ëng m«n cña ThÊt Ph¸i hiÖn t¹i . Th−îng Quan Kim Hång nãi : - Nh−ng lóc h¾n cïng ng−¬i giao ®Êu l¹i ®Ó lé s¬ hë lu«n hai m−¬i s¸u bËn . Kinh V« M¹ng nãi : - Hai m−¬i chÝn bËn , cã ba bËn t«i kh«ng xuÊt thñ . Th−îng Quan Kim Hång gËt gËt ®Çu : - §óng , hai m−¬i chÝn bËn nh−ng t¹i sao ba bËn cßn l¹i ng−¬i kh«ng xuÊt thñ ? Kinh V« M¹ng ®¸p : - NÕu xuÊt thñ th× lu«n bËn ®ã th× h¾n ph¶i chÕt ngay . Th−îng Quan Kim Hång hái : - Ng−¬i ®· thÊy nh÷ng s¬ hë Êy lµ do h¾n cè ý ph¬i ra ? Kinh V« M¹ng ®¸p : - §óng vµ t«i kh«ng muèn h¾n chÕt sím , t«i muèn dïng h¾n luyÖn kiÕm cho thËt ch¾c . Th−îng Quan Kim Hång hái : - Ng−¬i cã biÕt t¹i sao h¾n cè ý ph¬i bµy ra s¬ hë nh− thÕ kh«ng ? Kinh V« M¹ng ®¸p : - T«i kh«ng biÕt mµ còng kh«ng nghÜ vÒ chuyÖn ®ã . §óng , ngoµi chuyÖn giÕt ng−êi , bÊt cø chuyÖn nµo kh¸c h¾n kh«ng buån suy nghÜ . Th−îng Quan Kim Hång ®¸p : - H¾n cè ý ph¬i bµy nh÷ng s¬ hë ®ã lµ v× h¾n cè ý ®Ó lµm cho h¾n mang th−¬ng . Kinh V« M¹ng l¬ ®·ng : - ¸... µ . Th−îng Quan Kim Hång nãi : Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 10. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 221 - H¾n tù biÕt tuyÖt ®èi kh«ng ph¶i lµ ®èi thñ cña chóng ta nªn h¾n míi lµm nh− thªds , h¾n muèn Lý TÇm Hoan nh×n vµo nh÷ng vÕt th−¬ng ®ã ®Ó biÕt râ bé vÞ xuÊt thñ cña ng−¬i . Th−îng Quan Kim Hång gÈng mÆt lªn nh×n xa xa vµ th¶n nhiªn nãi tiÐp : - Nh− vËy cã thÓ thÊy r»ng h¾n biÕt Lý TÇm Hoan sÏ t×m ®Õn , nÕu b©y giê ta vµ ng−¬i trë l¹i th× ch¾c ch¾n sÏ gÆp Lý TÇm Hoan . *** T¹i gian nhµ cña TiÓu Phi , Lý TÇm Hoan t×m ra mét c¸i cuèc vµ h¾n h× hôc ®µo huyÖt mé . ChÕt ë ®©u ch«n ë ®ã , chÝnh lµ vÊn ®Ò yªn nghØ cña kh¸ch giang hå . Linh Linh ®øng mét bªn nh×n Lý TÇm Hoan ®µo huyÖt bëi v× hanø kh«ng chÞu cho Linh Linh gióp søc , ®ã lµ thãi quen cña h¾n . BÊt cø lµm mét c«ng viÖc g× , chØ biÕt ®ã lµ chuyÖn cña h¾n ph¶i lµm th× tuyÖt ®èi h¾n kh«ng b»ng lßng cho ai gióp søc . Linh Linh nh×n mét håi råi c« ta vôt hái : - TH¸m Hoa ®Þnh ch«n Qu¸ch tiªn sinh ë t¹i ®©y µ ? Lý TÇm Hoan buån b· gËt ®Çu . Linh Linh chÇm chËm hái tiÕp : - Mét con ng−êi chØ cÇn chÕt mét c¸ch vinh quang th× v« luËn ch«n n¬i nµo còng thÕ th«i , cã ph¶i vËy kh«ng ? Lý TÇm Hoan gËt ®Çu : - §óng thÕ . Linh Linh thèt : - thÕ t¹i sao , µ ®¸ng lý TH¸m Hoa kh«ng nªn ch«n ë ®©y ph¶i . Lý TÇm Hoan vÉn c¾m cói ®µo : - Kh«ng ch«n ë ®©y th× ch«n ë n¬i nµo ? Linh Linh nãi : - §¸ng lý TH¸m Hoa nªn ®Ó y th©y cña Qu¸ch tiªn sinh vµo chçp có nghÜa lµ cø treo y gi÷a dßng n−íc nh− lóc ban ®Çu míi gÆp . Lý TÇm Hoan µm thinh . H¾n kh«ng tá vÎ b»ng lßng hay ph¶n ®èi , tay h¾n vÉn cuèc ®Òu ®Òu . Linh Linh nãi tiÕp : Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 11. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 222 - Nh÷ng tay cã h¹ng nh− Th−îng Quan Kim Hång vµ Kinh V« M¹ng nhÊt ®Þnh kh«ng khã nhËn ra dông ý cña Qu¸ch tiªn sinh cã ph¶i thÕ kh«ng ? Lý TÇm Hoan nhÌ nhÑ gËt ®Çu . Linh Linh nãi lu«n : - Tù nhiªn Kinh V« M¹ng sÏ kh«ng ®Ó cho Th¸m Hoa thÊy biÕt ®−îc bé vÞ kiÕm ph¸p cña h¾n v× thÕ khi mµ hä nghÜ ra dông ý cña Qu¸ch tiªn sinh th× hä nghÜ ra dông ý cña Qu¸ch tiªn sinh th× hä sÏ lËp tøc quay ®aµu trë l¹i . Lý TÇm Hoan gËt ®Çu : - §óng thÕ . Linh Linh nãi : - Lóc hä trë l¹i nÕu ph¸t hiÖn thi thÓ Qu¸ch tiªn sinh kh«ng cã ë ®©y , tù nhiªn hä biÕt Th¸m Hoa ®· ®Õn ®©y råi . Lý TÇm Hoan gËt ®Çu nh−ng h¾n kh«ng nãi mét tiÕng nµo . Linh Linh nãi lu«n : - ThÕ th× hä sÏ chê ®Õn khi cïng Th¸m Hoa giao ®Êu , hä sÏ c¶i biÕn kiÕm ph¸p chø kh«ng y nh− khi giao ®Êu víi Qu¸ch tiªn sinh nghÜa lµ hä kh«ng lËp l¹i c¸i mµ Th¸m Hoa ®· biÕt , cã ph¶i thÕ kh«ng ? Lý TÇm Hoan ®¸p : - §óng nh− thÕ . Linh Linh vÆn l¹i : - NÕu thÕ th× c¸i chÕt cña Qu¸ch tiªn sinh sÏ trë thµnh v« Ých hay sao ? Lý TÇm Hoan cø vung chiÐc cuèc ®µo huyÖt , h¾n nghe tiÕng cña Linh Linh hay kh«ng th× kh«ng biÕt . Linh Linh nãi : - Th¸m Hoa ®· lµ b¹n tèt cña Qu¸ch tiªn sinh tù ph¶i lµm cho c¸i chÕt cña «ng ta cã nhiÒu gi¸ trÞ vµ v× thÕ mµ TH¸m Hoa kh«ng nªn ch«n cÊt . Lý TÇm Hoan nãi thËt chËm vµ thËt nhÑ : - Nh÷ng ®iÒu c« nghÜ chÝnh t«i còng ®· nghÜ råi . Linh Linh hái : - ThÕ th× t¹i sao Th¸m Hoa kh«ng ®Ó thi thÓ cña Qu¸ch tiªn sinh vµo chç cò ? Lý TÇm Hoan nãi : - T«i kh«ng lµm nh− thÕ , b¹n t«i ®· v× t«i mµ chÕt , t«i .. Linh Linh lín giäng ng¾t lêi : Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 12. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 223 - ChÝnh bëi «ng ta ®· v× Th¸m Hoa mµ chÕt cho nªn Th¸m Hoa cµng ph¶i lµm nh− thÐ , nÕu kh«ng c¸i chÕt cña «ng ta trë thµnh v« Ých sao ? Lµm sao cho «ng ta yªn lßng nh¾m m¾t ? TrÇm ng©m mét lóc , Lý TÇm Hoan ngÈng mÆt lªn nãi thËt chËm : - T«i ®o¸n r»ng Th−îng Quan Kim Hång vµ Kinh V« M¹ng kh«ng khi nµo quay trë l¹i . *** Kinh V« M¹ng quay ®Çu l¹i . Th−îng Quan Kim Hång hái : - Ng−¬i muèn trë l¹i gÆp Lý TÇm Hoan ? Kinh V« M¹ng ®¸p : - §óng . Th−îng Quan Kim Hång nãi : - Ta biÕt ng−¬i®· l©u råi muèn cïng Lý TÇm Hoan gia o ®Êu nh−ng b©y giê th× ng−¬i kh«ng ®i ®−îc . Kinh V« M¹ng hái : - T¹i sao ? Th−îng Quan Kim Hång nãi : - NÕu b©y giê ng−¬i ®i th× nhÊt ®Þnh sÏ bÞ h¹i ngay . Kinh V« M¹ng n¾m chÆt chuèi kiÕm , giäng h¾n h¬i khµn : - T¹i sao nhÊt ®Þnh lµ sÏ b¹i ? Th−îng Quan Kim Hång nãi : - Ng−¬i ®· giÕt Qu¸ch Tung D−¬ng , s¸t khÝ ®· bÞ gi¶m råi , Lý TÇm Hoan hiÖn ®ang nung nÊu chÝ c¨m hên , nÕu ng−¬i cïng víi h¾n giao ®Êu th× trªn khÝ thÕ ng−¬i bÞ kÐm h¾n ba phÇn . Kinh V« M¹ng ngËm miÖng nh−ng trong cæ h¾n cã tiÐng hõ hõ . Th−îng Quan Kim Hång nãi tiÕp : - Ng−¬i ®· qua mét trËn míi ®©y , thªm vµo ®ã l¹i ®i thªm mét kho¶ng ®−êng xa , thÓ lùc do ®ã nhÊt ®Þnh cã bÞ gi¶m sót , Lý TÇm Hoan ®ang dïng c¸i thÐ " dÜ dËt ®·i lao " nh− vËy h¾n ®· chiÕm tr−íc ng−¬i ba phÇn n÷a . Kinh V« M¹ng nãi : - Nh−ng chóng ta ... Th−îng Quan Kim Hång chËn hái : Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 13. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 224 - NÕu ta vµ ng−¬i hîp lùc , nhÊt ®Þnh Lý TÇm Hoan sÏ l©m vµo c¸i chÕt ch¾c ch¾n nh−ng lµm sao biÕt ®−îc lµ hiÖn t¹i h¾n ®i cã mét m×nh ? Th¼ng nh− h¾n vµ l·o T«n B¹ch Ph¸t cïng ®i th× gi¶i quyÕt lµm sao ? Kinh V« M¹ng nãi : - B»ng hai ng−êi cña chóng cïng ch−a ch¾c ®· ... Th−îng Quan Kim Hång l¹i chËn ngang , lÇn nµy th× giäng h¾n kh«ng cßn dÞu n÷a : - Ta nãi cho ng−¬i biÕt råi , t¸i xuÊt giang hå lÇn nµy , ta chØ th¾ng chø kh«ng biÕt b¹i , cho nªn kh«ng ph¶i m−êi phÇn mµ lµ hai phÇn ch¾c th¾ng , ta míi chÞu ra tay . Kinh V« M¹ng µm thinh . Th−îng Quan Kim Hång nãi tiÕp : - Huèng chi , con ng−êi cña ngwoi b©y giê ®©u ph¶i lµ con ngwoi cña ng−¬i ngµy tr−íc n÷a . Kinh V« M¹ng nãi : - T«i vÉn lµ t«i . Th−îng Quan Kim Hång nãi : - Ng−¬i vÉn lµ ng−êi b»ng x¸c thÞt nh−ng trong ãc cña ng−¬i kh¸c lµ ë chç lµ b©y giê ng−¬i ®· cã t×nh . Kinh V« M¹ng cau mÆt : - Cã t×nh ? Th−îng Quan Kim Hång nãi : - Ng−¬i cã thÓ th¾ng ng−êi lµ phÇn lín nhê ë chç ng−¬i v« t×nh , nay ng−¬i ®· cã t×nh ng−êi cña ng−¬i vµ kiÕm cña ng−¬i thÕ tÊt ph¶i suy gi¶m . Tay cÇm kiÕm cña Kinh V« M¹ng Çn lÇn bu«ng láng , h×nh h¾n bÞ nãi tróng tim ®en . Th−îng Quan Kim Hång nh×n th¼ng vµo mÆt h¾n : - Lßng ng−¬i tõ tr−íc vèn kh«ng c¸ch nµo ®éng ®−îc , thÕ t¹i sao b©y giê l¹i cã t×nh ? Ai lµ ng−êi ®aqx lµm ®«ng lßng cña ng−¬i thÐ ? Kinh V« M¹ng vôt quay m×nh l¹i : - Kh«ng cã ai c¶ . Th−îng Quan Kim Hång nãi : - Ta vèn còng kh«ng muèn hái ng−¬i ng−êi Êy lµ ai nh−ng nÕu ng−¬i muèn phôc håi b¶n l·nh , muèn th¾ng ®−îc ng−êi kh¸c , muèn th¾ng ®−îc Lý TÇm Hoan , muèn phôc håi y nh− ng−êi ngµy x−a cña ngwoi th× ng−¬i tr−íc hÕt ph¶i giÕt ng−êi ®· lµm cho lßng ng−¬i bÞ ®éng . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 14. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 225 Nãi ®Õn ®©y , Th−îng Quan Kim Hång vôt xoay m×nh ®i th¼ng vµo rõng , b−íc ®i còng y nh− tr−íc , kh«ng mau kh«ng chËm . Kinh V« M¹ng ñ rò b−íc theo . Tay cña h¾n l¹i n¾m chÆt vµo ®èc kiÕm . *** §ªm . §ªm thu . §ªm ®· vÒ khuya . T©m t×nh cña Lý TÇm Hoan còng nh− b−íc ch©n cña h¾n nÆng nh− treo ®¸ . Qu¸ch Tung D−¬ng ®· an t¸ng xong råi . Mét kiÕm kh¸ch vang danh thiªn h¹ ngµy ngñ yªn còng nh− mu«n ngµn ng−êi kh¸c còng chØ mét nÊm ®Êt nhá nhoi . C¸i chÕt cña h¾n ph¶i ch¨ng hoµn toµn cã nhiÒu gi¸ trÞ ? Lý TÇm Hoan ¶m ®¹m , chÝnh h¾n , chÝnh h¾n còng kh«ng thÓ tr¶ lêi . H¾n chØ nghÜ r»ng Qu¸ch Tung D−¬ng ®¸ng lý kh«ng cÇn ph¶i chÕt . Nh−ng ng−êi kh«ng cÇn ph¶i chÕt vÉn ®· chÕt råi , nh− thÐ cã ph¶i lµ ®· d¹i kh«ng ? Cã nh÷ng bËc anh hïng tõ ngµn x−a vµ ®Õn b©y giê vèn vÉn lµ ®«i ®iÓm d¹i . ChÝnh Lý TÇm Hoan l¹i ch¼ng cã lóc còng ®· d¹i hay sao ? Linh Linh theo s¸t bªn h¾n vµ nµng vôt hái : - T¹i sao Th¸m Hoa biÕt ch¾c lµ Th−îng Quan Kim Hång vµ Kinh V« M¹ng sÏ kh«ng tíi ®©y ? Lý TÇm Hoan nãi : - Khi ®· tung ra mét trËn , tróng hay kh«ng tróng nhÊt ®Þnh hä cungx sÏ rót lui , chê cho ®Õn khi nµo cã ®ñ c¬ héi thuËn lîi , hä míi ®¸nh trËn kÕ tiÕp , hä kh«ng bao giê ®¸nh mµ kh«ng n¾t ch¾c phÇn th¾ng lîi , ®ã lµ chç kh«ng gièng ng−êi th−êng cña nh÷ng bËc tiÓu hïng . H¾n thë dµi råi g−îng mØm c−êi : - Nh−ng "TiÓu Hïng " nhÊt ®Þnh kh«ng bao giê d¹i , nã l¹i kh¸c " Anh Hïng " ë chç ®ã . Linh Linh hái : - Anh hïng ®Òu d¹i c¶ hay sao ? Lý TÇm Hoan c−êi : Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 15. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 226 - Nãi d¹i th× qu¸ ®¸ng , ph¶i nãi cã nh÷ng ®iÓm " si mª " th× míi ®óng . Nh−ng ai còng kh«ng ph¶i lµ viÖc ®¸ng chÕ v× chØ cã nh÷ng kÎ chÝ t×nh míi häc ®−îc c¸i si mª Êy mµ th«i . Linh Linh c−êi : - " Si " mµ còng ph¶i häc n÷a sao ? Lý TÇm Hoan nãi : - Tù nhiªn , bÊt cø ng−êi nµo muèn häc ®−îc c¸i si mª Êy còng kh«ng ph¶i lµ chuyÖn dÔ dµng bëi v× " si " vµ " ngu " lµ hai c¸i kh¸c nhau , chØ cã nh÷ng kÎ si mª kiÕm ph¸p cã thÓ luyÖn ®−îc kiÕm ph¸p tinh vi chØ nh÷ng kÎ si t×nh m¬Ý cã thÓ ®−îc ch©n t×nh cña kÎ kh¸c , nh÷ng chuyÖn ®ã nÕu kh«ng ph¶i lµ kÎ si th× kh«ng lµm sao hiÓu ®−îc . Linh Linh cói ®Çu , m«i nµng h¬i ®éng ®Ëy , h×nh nh− nµng ®ang " nhai " l¹i nh÷ng lêi cña Lý TÇm Hoan . Nµng muèn tù hiÓu c¸i ý vÞ cña nh÷ng lêi lÏ ®ã . ThËt l©u nµng míi thë ra : - Cïng víi Th¸m Hoa ë chung , t«i ®· häc ®−îc qu¸ nhiÒu , hiÓu ®−îc kh¸ nhiÒu , chØ cã ®iÒu ... cã ®iÒu Th¸m Hoa råi l¹i ph¶i ®i vµ nhÊt ®Þnh lµ tuyÖt ®èi kh«ng bao giê cho t«i ®i theo c¶ . Lý TÇm Hoan buån b· : - Ýt nhÊt t«i còng cßn ®−a c« trë vÒ hÕt kho¶ng ®−êng nµy . Linh Linh hái : -ThÕ th× t¹i lµm sao chóng ta kh«ng ®i b»ng ng¶ ®Þa ®¹o ? T«i thÊy con ®−êng Êy gÇn h¬n ®ã . Lý TÇm Hoan c−êi : - T«i kh«ng ph¶i lµ chuét nh¾t th× t¹i lµm sao t«i ®i b»ng c¸ch chui xuèng ®Êt chø ? H¾n nh×n nµng c−êi trong ¸nh m¾t vµ tiÕp lu«n : - ChØ cã nh÷ng kÎ kh«ng thÓ gÆp ng−êi kh¸c trong lóc ban ngµy míi thÝch ®i ®Þa ®¹o , mét con ng−êi khi kh«ng ph¶i lµ trêng hîp v¹n bÊt ®¾c dÜ th× kh«ng nªn dïng ®Þa ®¹o . H¾n nãi chuyÖn thËt vui , lêi lÏ v« cïng cëi më . T©m t×nh cña h¾n ®ang håi tr©m träng nh−ng h¾n cèt lµm cho ng−êi kh¸c vui lßng . Linh Linh qu¶ nhiªn bËt c−êi : - §−îc råi t«i sÏ nghe theo lêi cña Th¸m Hoa , tõ ®©y vÒ sau t«i sÏ kh«ng bao giê lµm chuét . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 16. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 227 - C« h·y xem , ë ®©y cã giã m¸t , cã tr¨ng s¸ng , cßn cã suèi trong n−íc m¸t , nh÷ng chuyÖn nh− thÕ nµy nh÷ng ng−êi chuyªn ë d−íi ®Þa ®¹o lµm sao mµ sèng ®−îc ? Linh Linh c−êi : - T«i th× t«i chØ muèn mÆt tr¨ng trªn trêi lµ chiÕc b¸nh , cßn dßng n−íc suèi kia lµ dßng mËt ngät mµ th«i . Nµng nuèt n−íc miÕng vµ thë ra : - Nãi thËt b©y giê bông t«i ®ãi qu¸ råi , ®ãi gÇn chÕt lu«n . VÒ ®Õn nhµ chuþen tr−íc nhÊt lµ t«i ph¶i xuèng nhµ bÕp lµm mÊy mãn ¨n . Nh−ng nµng vïng ng−ng l¹i v× mòi nµng võa b¾t gÆp mét mïi th¬m phøc . Mïi cña r−îu vµ mïi cña thøc ¨n . Cã thÓ mïi Êy tõ xa nh−ng ë gi÷a rõng nói nµy , thø mïi nh− thÕ nã bay ®i xa l¾m . Lý TÇm Hoan nãi : -¸ µ... thÞt gµ n−íng cã thÞt rõng n÷a nh−ng còng lµ thÞt n−íng , thø thÞt n−íng cã −íp tiªu hµnh n−íc m¾m , l¹i cã c¶ thø l·o töu l©u n¨m . Linh Linh c−êi : - Th¸m Hoa còng nghe thÊy nh÷ng mïi Êy n÷a µ ? Lý TÇm Hoan cïng c−êi : - Ng−¬i h¬i lín tuæi råi lç tai cã thÓ h¬i ®iÕc , m¾t còng cã thÓ h¬i mê nh−ng lç mòi th× vÉn cßn thÝnh l¾m . Linh Linh hái : - Th¸m Hoa cã biÕt c¸i mïi " ¸c h¹i " Êy tõ ®©u bay ®Õn kh«ng ? Lý TÇm Hoan l¾c ®Çu : - T«i biÕt thÞ trÊn vïng rõng nói nµy cã mét c¸i qu¸n nh−ng ë ®ã tuyÖt ®èi kh«ng thÓ cã ®−îc thøc ¨n ngon vµ nhÊt lµ r−îu ngon nh− thÕ nµy . Linh Linh nãi tiÕp theo lu«n : - Huèng chi c¸i qu¸n r−îu Êy còng ®· dÑp råi . Lý TÇm Hoan c−êi : - Còng cã thÓ cã nhµ nµo ®ã ®ang lµm tiÖc còng nªn . Linh Linh l¾c ®Çu : - Kh«ng , nhÊt ®Þnh lµ kh«ng , mÊy m−¬i nãc nhµ trong c¸i s¬n trÊn ®Ìo heo hót giã nµy t«i ®· biÕt kh«ng cßn sãt mét nhµ nµo hä lµm viÖc kiÕm ®−îc rÊt Ýt tiÒn , hä ¨n uèng kham khæ dÌ xÐn l¾m míi ®ñ , cã còng ýen tiÖc tïng còng chØ lµ mÊy chÐn m× lµ cïng chø kh«ng lµm sao cã ®−îc nh÷ng thøc ¨n ngon vµ r−îu ngon nh− thÕ ®©u . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 17. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 228 Lý TÇm Hoan trÇm ng©m : - Còng cã thª hä cã kh¸ch xa nµo míi tíi vµ lµ kh¸ch quÝ nªn hä nç lùc ®Ó ®·i ®»ng . Linh Linh vÉn l¾c ®Çu : - Còng kh«ng bao giê cã ®−îc , cho dï hä míi võa kiÕm ra mét mãn tiÒn lín hoÆc do nh÷ng ng−êi b¹n ë xa mang tíi , hä cÇn lµm tiÖc ®·i th× còng khéng thÓ cã ®−îc mïi vÞ nh− thÐ Êy v× t«i biÕt hä tõng ngwoif mét , kh«ng mät nhµ nµo cã ®−îc mét ng−êi ®µn bµ lµm ®−îc nh÷ng thøc ¨n cã mïi vÞ nh− thÕ ®©u , nh÷ng ngµy lÔ tÕt cóng kiÕm hä gÇn mnh− chØ ®éc cã hai mãn nÊu canh vµ kho mµ th«i . Nµng c−êi thËt t−¬i vµ nãi tiÕp : - N¬i nµy mµ lµm ®−îc mãn ¨n ngon nh− thÕ chØ cã ®éc mét ng−êi . Lý TÇm Hoan nh−íng m¾t : - Ai ? Linh Linh chØ vµo ngay mòi cña m×nh vµ c−êi nãi : - T«i chø cßn ai vµo ®©y n÷a ? Nµng h×nh nh− mòi hÝt hÝt trong giã vµ nãi tiÕp : - ChÝnh v× thÕ nªn t«i lÊy lµm l¹ v« cïng , t«i h·y cßn ch−a ®Õn nhµ bÕp thÕ th× mïi r−îu thÞt nµy lµm sao l¹i cã ? Lóc b©y giê hai ng−êi ®· ra khái mét khóc quanh n¬i hãc nói , Lý TÇm Hoan vôt nãi : - H×nh nh− ... ®óng råi , mïi r−îu vµ mïi thøc ¨n nµy xuÊt ph¸t tõ ng«i lÇu nhá cña c« . © HQD Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2