intTypePromotion=1

Huyết tâm lệnh - tập 14

Chia sẻ: Thanh Phuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:14

0
76
lượt xem
11
download

Huyết tâm lệnh - tập 14

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'huyết tâm lệnh - tập 14', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Huyết tâm lệnh - tập 14

 1. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 229 Håi thø m−êi bèn DÞ n÷ Con ®−êng thËt dµi vµ tÞch mÞch . Ng−êi trong s¬n th«n cã thãi quen lµ ngñ rÊt sím , nhµ nhµ ®Ìn ®uèc tèi thui . Nh−ng khi ra khái ngâ quanh th× thÊy râ ng«i lÇu nhá . §ªm tèi ®em mµ thÊy râ lµ v× trªn ng«i lÇu nhá Êy ®Ìn ®uèc s¸ng choang . Ch¼ng nh÷ng mïi r−îu thÞt ph−ng phøc tõ trªn ng«i lÇu nhá Êy táa xuèng mµ cßn nghe thÊy trªn Êy cã tiÕng c−êi cña ®µn bµ con g¸i , lÉn tiÕng c−êi cña ®µn «ng . Linh Linh khùng l¹i . Lý TÇm Hoan th¶n nhiªn : - Ch¾c lµ tiÓu th− cña c« vÒ råi ®ã , Linh Linh l¾c ®Çu : - NhÊt ®Þnh kh«ng ph¶i , c« ta nãi Ýt nhÊt còng n¨m ba th¸ng sau c« ta míi vÒ . Lý TÇm Hoan nãi : - Kh¸ch ë nhµ c« kh«ng ph¶i lµ Ýt , còng cã thÓ cã nh÷ng ng−êi kh¸ch ë xa , tr−êng hîp kh«ng cã chñ ë nhµ th× hä tù tiÖn liÖu lo thøc ¨n chø sao . Linh Linh ngÇn ngõ mét gi©y råi nãi ; - §Ó t«i lªn ®ã xem sao . Lý TÇm Hoan ®−a tay chËn l¹i : - C« h·y ®Ó t«i lªn tr−íc . Linh Linh trè m¾t : - T¹i sao vËy ? Nh÷ng ng−êi Êy ®· cã mÆt trªn ng«i lÇu nµy hä lµm thøc ¨n , nhËu nhÑt , hä lµm nh− nhµ cña hä vËy th× tù nhiªn hä kh«ng thÓ ¸c ý g× , ch¼ng lÏ Th¸m Hoa sî t«i lªn råi nguy hiÓm µ ? Lý TÇm Hoan c−êi : - Kh«ng ph¶i thÕ mµ lµ v× t«i ®ang ®ãi tíi n¬i råi . H¾n kh«ng ®îi cho Linh Linh nãi thªm g× n÷a , h¾n mau b−íc nhanh vÒ phÝa ng«i lÇu vµ ®i th¼ng lªn lÇu . H¾n ®i nhanh nh− thÕ kh«ng ph¶i v× h¾n ®ãi nh− ®· nãi víi Linh Linh mµ h×nh nh− h¾n linh c¶m r»ng trªn ®ã thiªn h¹ ®ang gi¨ng c¸i bÉy ®Ó chê h¾n ®Æt ch©n . Cöa lÇu vÉn më ho¸t . Lý TÇm Hoan võa tíi ngay cöa th× h¾n chît nh− khùng l¹i . Trong ®êi h¾n ch−a tõng thÊy con g¸i nhiÒu nh− thÕ , nh÷ng ng−êi con g¸i mËp thï lï . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 2. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 230 Trªn ng«i lÇu nhá kh«ng réng l¾m nh−ng còng kh«ng ph¶i lµ hÑp , cho dï cã kho¶ng h¬n hai m−¬i ng−êi còng kh«ng lµm chËt ®−îc . Nh−ng b©y giê th× chØ ®é h¬n hai m−¬i ng−êi thÕ mµ ng«i lÇu chËt cøng . Lý TÇm Hoan ®i vµo nh−ng h¾n ng¹i v× kh«ng cßn chç ®Ó l¸ch m×nh . Ng«i lÇu nµy vèn dïng nh÷ng xµ ngang vµ v¸n dµy liÖt thµnh nhiÒu gian , mçi gian ®Òu cã chiÕc bµn réng , cã ghÕ ngåi nh−ng b©y giê th× nh÷ng bµn ghÕ Êy ®Òu ®−îc dån vµo mét gãc , chØ chõa l¹i mét sè bµn vµ trªn nh÷ng bµn ®ã ®Çy rÉy nh÷ng thøc ¨n , thøc ¨n tõng ®èng tõng ®èng nh− hßn non bé . Hä ngåi la liÖt chõng m−êi mÊy ng−êi con g¸i . Hä ngåi d−íi sµn v× ghÕ hä ®· dÑp hÕt råi mµ dï cã cßn ®Ó ®ã th× hä ngåi v·o còng kh«ng lät v× th©n h×nh cña hä thï lï . Ng−êi nµo còng thÕ , m«ng ®Ýt cña hä mµ ®Æt vµo ghÕ nµi lµ chiÕc ghÕ ®ã sÏ banh ra ngay . Mµ cho dï cã ngåi lät th× ch©n ghÕ nhÊt ®Þnh còng sôm lu«n . Nh−ng còng kh«ng ai cã thÓ nãi hä lµ heo ®−îc bëi v× b»ng vµo th©n h×nh cña hä th× trªn ®êi nµy còng kh«ng cã con heo nµo nh− thÕ c¶ , cho dï lµ heo n¸i . Lóc Lý TÇm Hoan vµo tíi cöa phßng th× còng lµ lóc mµ c¸i m©m gµ n−íng võa míi b−ng lªn , hä móm nhau l¹i mçi ng−êi mét con nhai nguåm ngoµm . TiÕng nhai thÞt nhai x−¬ng cña hä thËt lµ kinh khiÕp , trªn ®êi ch¾c khång cã mét tiÕng ®éng nµo kinh khiÕp h¬n . ChØ cÇn nghe thÊy mét lÇn , dï ng−êi d¹n gan c¸ch mÊy nhÊt ®Þnh ®ªm ngñ còng ph¶i n»m m¬ . XÝch vµo trong mét chót , bªn sau chiÕc bµn bµy r−îu thÞt cã mét tÊm nÖm , trªn tÊm nÖm cã mét c« g¸i ®ang ngåi , cã n¨m s¸u ng−êi ®µn «ng x©y quanh . Nh÷ng ng−êi ®µn «ng Êy ¨n mÆt thËt ®Ñp , diÖn m¹o hä còng kh¸ kh«i ng« , thªm vµo ®ã mÆt hä cßn t« son phÊn . Th©n h×nh hä còng vµo h¹ng trung b×nh chø kh«ng nhá l¾m nh−ng b©y giê tr−íc c¸i s¾c vãc cña c« g¸i , hä chît y nh− nh÷ng con khØ nhá . Hä ®ang xóm l¹i ®Êm bãp cho c« g¸i ph× ném Êy , cã ng−êi bãp ch©n , cã ng−êi dÇn tay , cã ng−êi ®Êm l−ng xoa n¾n , cã ng−êi cÇm qu¹t phÌ ph¹ch liÒn tay vµ cã ng−êi ®ang b−ng chÐn ®ót cho ng−êi con g¸i . L¹i cã hai ng−êi ®µn «ng kh¸c , mÆt còng b«i son tr¸t phÊn ph× ohôc d−íi ch©n c« ta , khi ¨n thÞt gµ , lóc nµo cao høng c« ta l¹i xÐ mét miÕng qu¨ng xuèng cho hai ng−êi Êy , hä kh«ng dïng tay cÇm mµ l¹i cói mÆt ngo¹m nh− chã . Còng may lµ Lý TÇm Hoan ®ang ®ãi , ®· l©u l¾m h¾n ch−a ¨n mét mãn g× chø gi¸ vµo lóc no ch¾c h¾n ph¶i ãi ra ngay . B×nh sanh h¾n ch−a bao giê thÊy nh÷ng chuyÖn ®¸ng ãi nh− thÕ Êy . Nh−ng h¾n l¹i kh«ng cÞu quay m×nh n¬i kh¸c , h¾n cø thong th¶ b−íc vµo . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 3. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 231 TÊt c¶ nh÷ng tiÕng nhai , tiÕng c−êi , tiÕng nãi lËp tøc ng−ng l¹i ngay , tÊt c¶ nh÷ng cÆp m¾t ®æ dån vµo mÆt h¾n . BÞ m−êi mÊy cÆp m¾t cña con g¸i nh×n vµo xãi m×nh , ®ã lµ mét chuyÖn khã chÞu v« cïng , h×nh nh− hä xem Lý TÇm Hoan y nh− con gµ n−íng mµ hä ®ang nhai trong miÖng . H×nh nh− hä ®ang tøc v× bËn nhai chø nÕu kh«ng th× cã lÏ hä sÏ ngo¹m h¾n mµ ngÊu nghiÕn . BÊt cø mét ng−êi nµo tr−íc mét hoµn c¶nh nh− thÕ , nhÊt ®Þnh còng sÏ c¶m thÊy bÊt an nh−ng Lý TÇm Hoan th× kh«ng . Cho dï trong lßng cã nh− thÕ , h¾n còng kh«ng bao giê béc lé ra ngoµi . H¾n vÉn ®i vµo b»ng nh÷ng b−íc thong dong . H¾n lµ con ng−êi tr−íc sau nh− thÕ , bÊt cø hoµn c¶nh nµo h¾n còng b»ng mét d¸ng ®iÖu nhµn nh· , kh«ng ai , kh«ng mét viÖc g× lµm cho h¾n ®æi thay . CÆp m¾t cña c« g¸i mËp nhÊt trong bän bçng nhiªn khÐp l¹i , kh«ng , ®óng h¬n lµ ®«i m¾t v× nhiÒu thÞt vµ trong mét phót ®am mª . §«i m¾t cña nµng thËt th× còng kh«ng ph¶i lµ th−êng , m¾t hÝ nh−ng v× mËp qu¸ cho nªn míi ngã qua c¶m thÊy nh− mét ®−êng chØ nhá . Cæ nµng còng kh«ng ph¶i ng¾n nh−ng nã nhiÒu khanh thÞt nªn nh×n nh− cæ con rïa . Nµng ngåi y nh− mét hßn gi¶ s¬n , trßn quay mét ®èng . Lý TÇm Hoan im lÆng ®øng ngay tr−íc mÆt ng−êi con g¸i ®ã , h¾n ®iÒm ®¹m mØm c−êi : - §¹i Hoan HØ N÷ N÷ HuÖ V−¬ng . ¸nh m¾t cña c« g¸i vôt s¸ng lªn : - C¸c h¹ biÕt t«i µ ? Lý TÇm Hoan vÉn c−êi. - Cöu ng−ìng thanh danh . §¹i Hoan HØ N÷ HuÖ V−¬ng nãi : - Nh−ng ng−¬i l¹i kh«ng chÞu trèn ? Lý TÇm Hoan c−êi : - T¹i lµm sao t«i l¹i ph¶i trèn ? §¹i Hoan HØ N÷ HuÖ V−¬ng còng c−êi . Lóc nµng b¾t ®Çu c−êi th× kh«ng cã g× ®Æc biÖt nh−ng gi÷a tiÕng c−êi chît thÊy cã ®iÒu kh¸c l¹ . Toµn th©n nh− tr¸i nói cña nµng rung rinh vµ y nh− mét tr¸i cÇu , kh«ng thÊy nµng châi ch©n nh−ng th©n h×nh vôt b¾n lªn . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 4. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 232 Ng−êi nµo chøng kiÕn còng ®Òu c¶m thÊy y nh− d−íi ®Ýt nµng cã mét c¸i ®ßn bËt , thø ®ßn bËt thËt dÞu vµ thËt m¹nh . C¸i tªn ®µn «ng phôc d−íi ch©n nµng tõ n·y giê ®Ó " chùc " nh÷ng miÕng ¨n bè thÝ , bÞ c¸i b¾n m×nh ®ã vµ lén nhµo theo . C¸i chÐn r−îu trªn bµn r¬i nghe lo¶ng xo¶ng . Nµng ®øng s÷ng tr−íc mÆt Lý TÇm Hoan vµ tiÕng c−êi ng−ng bÆt : - Ta tuy ch−a biÕt c¸c h¹ lµ ai nh−ng môc ®Ých cña c¸c h¹ ®Õn ®©y th× ta ®· biÕt . Lý TÇm Hoan nh−íng m¾t : - Sao c« n−¬ng b¶o sao ? §óng råi , t¹i h¹ còng nghÜ c« n−¬ng rÊt biÕt . §¹i Hoan HØ N÷ HuÖ V−¬ng hái : - C¸c h¹ ®i ®−êng xa ®Õn ®©y ch¾c ®· ®ãi . Ta muèn ®·i c¸c h¹ mét b÷a c¬m cã ®−îc kh«ng ? - T¹i h¹ còng ®ang ®ãi ®©y . Nãi xong Lý TÇm Hoan b×nh th¶n b−íc l¹i bµn tiÖc . N÷ HuÖ V−¬ng nh×n h¾n , m¾t hÝp l¹i : - VËy th× nµo dïng b÷a víi ta . Lý TÇm Hoan chît thÊy bÇu r−îu trªn bµn , thÕ lµ côc yÕt hÇu trªn cÇn cæ ®· tuét lªn tuét xuèng . Côc yÕt hÇu nhÊp nh« kh«ng lät qua ®−îc cÆp m¾t ti hÝ cña N÷ HuÖ V−¬ng . - Ch¾c c¸c h¹ ®ang thÌm r−îu . Lý TÇm Hoan nãi ngay : - C« n−¬ng cã con ng−¬i qu¸ tinh t−êng . N÷ HuÖ V−¬ng c−êi hÒnh hÖch . Bµn tay no trßn , ó Þ ra dÊu . Mét tªn mÆc ¸o hoa véi nhÊc lÊy vß r−îu rãt ra mét c¸i chÐn ®Èy ®Õn tr−íc mÆt Lý TÇm Hoan . Lý TÇm Hoan cÇm lÊy chÐn r−îu . ChÐn r−îu kh¸ lín , chÐn r−îu cã thÓ chøa ®ùng h¬n nöa c©n . Lý TÇm Hoan ngöa cæ ®i mét h¬i c¹n s¹ch . N÷ HuÖ V−¬ng c−êi : - Hay , nh− thÕ míi ®¸ng gäi lµ nam nhi chø ? Nh÷ng ng−êi ®µn «ng cã mÆt n¬i ®©y kh«ng mét ai b»ng mét gãc cña c¸c h¹ . Tªn ®µn «ng mÆc ¸o hoa l¹i rãt ®Çy chÐn r−îu n÷a , h¾n c−êi toe toÐt : - Lý Th¸m Hoa ngµn chÐn ch−a say , xin c¹n thªm chÐn n÷a . Lý TÇm Hoan söng sèt . G· ®µn «ng nµy l¹i còng biÕt tªn h¾n n÷a sao ? Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 5. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 233 N÷ HuÖ V−¬ng nh×n tªn ®µn «ng , ®«i mµy nµng cau l¹i : - Ai ? Lý Th¸m Hoa ? Lý Th¸m Hoa nµo ? Ng−êi ®µn «ng c−êi : - Lý Th¸m Hoa chØ cã mét ng−êi , tøc lµ kÎ ®· vang danh tõ tr−íc ®Õn nay : TiÓu Lý Phi §ao Lý TÇm Hoan . N÷ HuÖ V−¬ng lµm ra vÎ s÷ng sê . TÊt c¶ nh÷ng cÆp m¾t trong gian lÇu ®Òu quay vÒ phÝa Lý TÇm Hoan . TiÓu Lý Phi §ao . Trong suèt m−êi n¨m nay , trªn toµn câi giang hå h×nh nh− kh«ng cßn cã ai cã danh hiÖu nµo lõng danh nh− vËy . *** §¹i Hoan HØ N÷ HuÖ V−¬ng vïng c−êi khanh kh¸ch : - Tèt , ®· tõ l©u nghe nãi TiÓu Lý Phi §ao lµ con ng−êi ch¼ng nh÷ng m×nh ®Çy gan mËt mµ còng lµ con ng−o× r−îu thÊm ®Õn ngoµi da , h«m nay ®−îc gÆp , qu¶ nhiªn danh bÊt h− truyÒn . Trõ TiÓu Lý Th¸m Hoa ra , trªn ®êi kh«ng t×m ra ®©u mét con ng−ßi nh− thÕ Êy . Ng−êi ®µn «ng mÆc ¸o hoa c−êi h× h× : - Phi ®ao hä Lý kh«ng khi nµo sai chÖch môc tiªu , c¸i ®ã còng cÇn ph¶i nh¾c ®Õn . Lý TÇm Hoan nh×n s÷ng vµo mÆt h¾n råi vôt hái : - C¸c h¹ cã ph¶i lµ ... Ng−êi ®µn «ng mÆc ¸o hoa c−êi rít nãi : - Lý Th¸m Hoa qu¶ lµ bËc quý nh©n nªn rÊt dÔ quªn nhiÒu chuyÖn nhá , lu«n c¶ l·o b»ng h÷u mµ còng kh«ng nhËn ra . ¸nh m¾t cña N÷ HuÖ V−¬ng chíp ngêi vµ vôt nãi : - Con ng−êi cña ng−¬i tuy Th¸m Hoa kh«ng nhËn ra nh−ng kiÕm ph¸p cña ng−êi th× ch¾c Lý Th¸m Hoa kh«ng quªn ®−îc ®©u . Ng−êi ®µn «ng c−êi khanh kh¸ch : - KiÕm ph¸p cña t«i µ ? KiÕm ph¸p cña t«i th× chÝnh t«i còng ®· quªn mÊt råi . N÷ HuÖ V−¬ng nãi chËm r·i : - Ng−¬i ch−a cã quªn , ng−¬i h·y cÇm thanh kiÕm lªn ®i . §óng lµ mét con ng−êi dÔ nghe , nÕu kh«ng muèn nãi lµ dÔ sai b¶o , ng−êi ®µn «ng b−íc l¹i bªn v¸ch víi lÊy thanh tr−êng kiÕm . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 6. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 234 Kh«ng , h¾n kh«ng lÊy ngay thanh kiÕm trªn v¸ch mµ l¹i ®i th¼ng ra phÝa sau , tõ bªn sau mïi thÞt n−íng x«ng ra hõng hùc , tiÕng binh khÝ l¹i khua vang . Th©n ph¸p cña con ng−êi Êy thËt kh«ng ®¸ng dïng tiÕng " th©n ph¸p " mét chót nµo v× d¸ng ®i cña h¾n gÇn nh− lãm thãm . Tuy nhiªn , bé ph¸p cña h¾n còng kh«ng thÓ nãi lµ chËm ch¹p , chØ mét gi©y sau , h¾n cÇm thanh tr−êng kiÕm b−íc ra . Tay bªn kia h¾n cÇm mét con gµ n−íng vµng −¬m . Con gµ trªn tay h¾n ®−îc hÊt lªn vµ ¸nh thÐp xanh rên nho¸ng lªn nhanh h¬n mét tia sÐt . H¬n ph©n nöa con gµ n−íng ®· bÞ chÆt ra tµnh bèn miÕng vµ ®−îc xá luån vµo thanh kiÕm y nh− ng−êi ta cÇm tõng miÕng thÞt xá vµo que ®Ó h¬ vµo than löa . Lý TÇm Hoan nh−íng m¾t khen . §óng lµ h¾n kh«ng ngê thËt , kh«ng ngê mét ng−êi ®µn «ng xem d¸ng vãc cßm rom nh− thÕ mµ thñ ph¸p l¹i nhanh nhÑn v« cïng , chØ mét ®−êng kiÕm th«i , con gµ ®−îc x¶ ra thµnh bèn m¶nh vµ tõng miÕng ®−îc x©u vµo thanh kiÕm mét c¸ch tµi t×nh. Lý TÇm Hoan khen thËt lµ quen m¾t . Nh−ng nhÊt thêi h¾n kh«ng biÕt ®· gÆp ë ®©u . Ng−êi ®µn «ng mÆc ¸o hoa c−êi h× h× vµ b−íc tíi tr−íc mÆt Lý TÇm Hoan : - ThÞt gµ n−íng lµ ngon tuyÖt , xin mêi Lý Th¸m Hoa dïng mét miÕng ®−a cay . ThÞt gµ n−íng thËt vµng , mì t−¬m cã bét , c¶ bèn miÕng ch−a ¨n mµ ®· nghe bÐo ngËy , thËt lµ thø mµ bÊt cø ai nh×n qua còng ch¶y n−íc d·i råi . Mµu thÐp cña thanh kiÕm xanh rên nh− s¾c n−íc . Lý TÇm Hoan khÏ nhón vai , suýt chót n÷a h¾n bËt kªu lªn thµnh tiÕng : - §o¹t t×nh kiÕm ! *** Ng−êi ®µn «ng c−êi h× h× : - L·o b»ng h÷u cho dÕn bao giê còng vÉn lµ l·o b»ng h÷u . Lý Th¸m Hoa vÉn thËt kh«ng quªn t¹i h¹ . H×nh nh− h¾n bËt c−êi thËt d÷ , tuy kh«ng ra tiÕng nh−ng mÆt h¾n rung rinh ®Õn møc bao nhiªu phÊn t« trªn mÆt h¾n ®Òu nøc ra vµ r¬i l¶ t¶ . H¾n hiÖn nguyªn khu«n mÆt thËt , khu«n mÆt kh«i ng« c−¬ng nghÞ cña ng−êi thiÕu niªn hµo phãng Du Long Sinh . Lý TÇm Hoan nghe da m×nh næi èc , h¾n thËt kh«ng ngê mét thiÕu niªn trµn ®Çy søc sèng trµn ®Çy hµo khÝ cña hai n¨m vÒ tr−íc b©y giê l¹i cã thÓ biÕn ra nh− thÕ . Hai n¨m tr−íc , khi giao ®Êu víi Du Long Sinh , Lý TÇm Hoan ®· tõng biÕt qua kiÐm ph¸p cña h¾n , tuy kh«ng nhanh b»ng tay kiÕm cña TiÓu Phi nh−ng thËt ®¸ng gäi lµ mét ®ãa hoa trong chèn vâ l©m . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 7. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 235 Du Long Sinh lóc ®ã tuy ®· b¹i d−íi tay cña Lý TÇm Hoan nh−ng b»ng con m¾t tinh ®êi vµ b»ng vµo kinh nghiÖm , Lý TÇm Hoan biÕt ngay con ng−êi thiÕu niªn ®ã ngay sau nhÊt ®Þnh sÏ lµm r¹ng rì trong sù nghiÖp trong ®êi ng−êi . B»ng vµo hµo khÝ ngÊt trêi , b»ng vµo th¸i ®é ngang tµng mét câi cña ng−êi thiÕu niªn hä Du , mµ chØ míi cã hai n¨m xa c¸ch b©y giê l¹i cã thÓ trê thµnh tay sai , trê thµnh con vËt ngoan ngo·n cña ng−êi ®µn bµ ghª tëm nh− thÕ hay sao ? Lý TÇm Hoan ®øng ®ã mµ nghi ngê nh·n quang cña m×nh , h¾n sî m×nh hoa m¾t. Nh−ng mét gi©y tho¸ng qua , h¾n biÕt m×nh kh«ng thÓ nµo lÉm lÉn , h¾n chît mÝm miÖng thë dµi , h¾n chît bïi ngïi hèi tiÕc nh− võa ®¸nh r¬i mét vËt g× quý gi¸ xuèng ®¸y biÓn s©u . Du Long Sinh b©y giê th× nh− h×nh c©y t−îng ®¸ , nhiÖt t×nh hõng hùc cña ng−êi thiÕu niªn n¨m cò còng tiªu mÊt råi , h¾n trë mòi kiÕm cho mét miÕng thÞt gµ n−íng vµo miÖng nhai nguåm ngo¶m , h¾n chÐp miÖng lÇm thÇm : - Ngon , mïi vÞ thËt lµ ®Æc biÖt , cã thÓ ¨n mét miÕng thÞt gµ n−íng nh− thÕ nµy ®óng lµ khÈu phóc kh«ng ph¶i nhá . N÷ HuÖ V−¬ng c−êi h× h× : - Bän ®Çu bÕp cña Tµng KiÕm S¬n Trang kh«ng lµm næi mét con gµ n−íng t−¬ng tù nh− thÕ hay sao ? Du Long Sinh thë ra : - Hä còng cã lµm nh−ng nh÷ng thø hä lµm ra ¨n c¶m nghe nh− cñi môc . N÷ HuÖ V−¬ng hái : - NÕu kh«ng gÆp ®−îc ta th× ng−¬i cã thÓ ®−îc ¨n nh÷ng miÕng thÞt ngon nh− thÕ hay kh«ng ? Du Long Sinh l¾c ®Çu : - NhÊt ®Þnh ®¸ng chÕt còng kh«ng khi nµo ¨n ®−îc . N÷ HuÖ V−¬ng l¹i hái : - Ng−¬i theo ra , ngµy ngµy sèng ë bªn ta , ng−¬i cã thÊy vui thÝch hay kh«ng ? Du Long Sinh c−êi : - Vui thÝch l¾m , rÊt − lµ vui thÝch . N÷ HuÖ V−¬ng hái : - Gi÷a Lam YÕt Tö vµ ta , nÕu cÇn ph¶i chän th× ng−¬i b»ng lßng chän ng−êi nµo? D¸ng c¸ch cña Du Long Sinh gÇn nh− muèn bß phôc xuèng ch©n N÷ HuÖ V−¬ng , h¾n nãi trong vÎ v« cïng thµnh khÈn : - NhÊt ®Þnh lµ ph¶i chän N÷ HuÖ V−¬ng cña t«i råi . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 8. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 236 C¸i bông qóa lín mµ N÷ HuÖ V−¬ng l¹i nµy tíi tr−íc h¬n n÷a võa vç phµnh ph¹ch vµo c¸i bông võa c−êi : - Tèt , tèt l¾m , tiÓu tö nµy kÓ lµ cã nh·n quang , thËt kh«ng uæng ta th−¬ng yªu ng−¬i mét chót nµo . Vµ N÷ HuÖ V−¬ng vôt ngöa cæ lªn chØ ngay yÕt hÇu b¶o Du Long Sinh : - §©m , ®©m ngay n¬i ®©y mét kiÕm thö xem . §«i m¾t cña Du Long Sinh rùc s¸ng nh−ng l¹i t¾t ngÊm ngay , h¾n l¾c ®Çu nguÇy nguËy : - Kh«ng ®−îc , nhÊt ®Þnh kh«ng ®−îc , v× nÕu cã bÒ nµo , nÕu N÷ Bå T¸t cã mÖnh hÖ nµo th× ®au lßng t«i l¾m . N÷ HuÖ V−¬ng c−êi khe khÏ : - Con chã con , thËt lµ ngu , lµm sao N÷ HuÖ V−¬ng l¹i cã thÓ mÖnh hÖ nµo ? §©m , ®©m mét kiÕm cho Lý Th¸m Hoa ch¬i cho vui . Bµ ta ngöa cæ lªn chê ®îi . Nh×n vµo cæ thÞt vßng lªn tõng ngÊn cña N÷ HuÖ V−¬ng , Du Long Sinh vôt thÐt lªn mét tiÕng vung thanh kiÕm lªn ®©m th¼ng . ¸nh thÐp nho¸ng lªn loang lo¸ng , tÊt c¶ nh÷ng ng−êi cã mÆt ®Òu thÊy hoa m¾t . §· tõng giao ®Êu víi Du Long Sinh , Lý TÇm Hoan rÊt biÕt thanh kiÕm trªn tay cña Du Long Sinh - thanh §o¹t T×nh KiÕm cña h¾n v« cïng lîi h¹i , cÇm mét sîi tãc thæi qua , sîi tãc sÏ bÞ tiÖn ngät sít , nã lµ kiÕm b¸u ®éc nhÊt v« nhÞ trªn ®êi , ë trong mét tßa trang tr¹i mÖnh danh lµ " Tµng KiÕm " , g· ThiÕu Trang Chñ nµy tù nhiªn ph¶i cã mét thanh kiÕm b¸u h¬n ng−êi . Thanh kiÕm ®ã mét khi ®©m vµo vËt g× , cho dï ®ã lµ s¾t thÐp nhÊt ®Þnh còng sÏ bÞ thñng ngay , thñng mµ kh«ng mét tiÕng ®éng . V× ®· tõng giao ®Êu víi Du Long Sinh nªn Lý TÇm Hoan biÕt râ h¬n ai hÕt , g· thiÕu niªn nµy tuy kh«ng nhanh tay h¬n TiÓu Phi nh−ng h¾n lµ mét cao thñ nhÊt nh× trong chèn vâ l©m , môc tiªu mµ h¾n ®· nh¾m nhÊt ®Þnh h¾n sÏ hoµn thµnh cho dï ®ã lµ môc tiªu di ®éng chø ®õng nãi mét c¸i cæ thËt lín , lín ®Õn n¾m g©n tay vßng ch−a gi¸p ®ang ngöa ra chê ®îi . Mét tiÕng kªu th¶ng thèt vang lªn , Du Long Sinh lén ng−îc ra sau , h¾n v¨ng ®óng vµo lßng cña mét c« g¸i mËp kh¸c ®ang ngåi phÝa sau Lý TÇm Hoan , c« g¸i dang hai tay «m h¾n trum trum trong lßng vµ c−êi ngÊt ng−ëng . Thanh kiÕm c¾m ®óng vµo yÕt hÇu cña N÷ HuÖ V−¬ng , chu«i kiÕm cßn rung lªn bÇn bËt . N÷ HuÖ V−¬ng c−êi rung rung tõng khèi thÞt trªn ng−êi cµng lµm cho chu«i kiÕm rung lªn tõng chËp . Bµ ta vÉn ngåi yªn nh×n Lý TÇm Hoan b»ng tia m¾t d©m ®·ng nhÊt trªn ®êi . Thanh kiÕm cña Du Long Sinh kh«ng vµo s©u ®−îc , mòi kiÕm võa ch¹m vµo da thÞt th× bÞ ngay c¸i ngÉn thÞt trªn cæ cña N÷ HuÖ V−¬ng hÞp l¹i dÝnh cøng vµo n¬i Êy , y nh− mét c¸i kiÒm s¾t kÑp ngang . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 9. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 237 N÷ HuÖ V−¬ng vÉn nh×n Lý TÇm Hoan vµ cÊt giäng c−êi h¨ng h¾c : - Sao ? Ng−êi mËp vÉn cã chç hay cña c¸i mËp , b©y giê th× ch¾c Lý Th¸m Hoa kh«ng muèn tin còng ph¶i tin råi chø ? *** Thanh kiÕm vÉn cø rung bÇn bËt m·i cho ®Õn b©y giê míi chÞu ®øng yªn , N÷ HuÖ V−¬ng vÉn ngåi dùa ngöa vµ cø ®Ó y thanh kiÕm dÝnh bëi hai líp thÞt kÑp l¹i n¬i cæ . Lý TÇm Hoan thë ra : - C«ng phu cña N÷ HuÖ V−¬ng qu¶ thËt ng−êi th−êng kh«ng lµm sao so ®−îc . Tù nhiªn , Lý TÇm Hoan nãi b»ng mét c©u nãi thËt t×nh , c«ng phu dïng hai khoanh thÞt n¬i cÇn cæ ®Ó kÑp thanh kiÕm chÐm s¾t nh− chÐm bïn vµ b»ng mét søc m¹nh ®©m vµo nh− thÕ qu¶ lµ mét c«ng phu hiÕm cã . N÷ HuÖ V−¬ng c−êi h× h× : - Ta còng cã th−êng nghe phi ®ao cña Th¸m Hoa , phi ®ao phãng ra tr¨m ph¸t kh«ng sai mét ph¸t nµo , lu«n c¶ ®øc con nu«i cña ta tµi nghÖ kh«ng ph¶i lµ kÐm l¾m thÕ mµ vÉn kh«ng tr¸nh khái , ch¾c tù Th¸m Hoa còng c¶m thÊy tµi nghÖ cña m×nh nh− thÕ lµ tuyÖt l¾m råi ch¼ng hay b©y giê cã cßn c¶m thÊy nh− thÕ n÷a kh«ng ? Bµ ta l¹i ngöa cæ ra cho thanh kiÕm cña Du Long Sinh r¬i xuèng vµ hái Lý TÇm Hoan : - Nh−ng phi ®ao b¸ch ph¸t b¸ch tróng cña Th¸m Hoa b©y giê cã thÓ giÕt ®−îc ta kh«ng nhØ ? Lý TÇm Hoan l¾c ®Çu c−êi : - NhÊt ®Þnh lµ kh«ng ®−îc . N÷ HuÖ V−¬ng c−êi : - B©y giê Th¸m Hoa cã cßn muèn ®−a Lam YÕt Tö ®i n÷a hay ch¨ng ? Lý TÇm Hoan gËt ®Çu : - RÊt muèn . S¾c mÆt cña N÷ HuÖ V−¬ng h¬i t¸i l¹i nh−ng råi l¹i c−êi ngay : - Thó vÞ , thó vÞ . TH¸m Hoa lµ con ng−êi thó vÞ v« cïng nh−ng Th¸m Hoa ®Þnh ®−a c« ta ®i b»ng c¸ch nµo thÕ chø ? Lý TÇm Hoan còng c−êi : - §Ó thong th¶ råi t«i sÏ nghÜ c¸ch nh−ng nhÊt ®Þnh lµ ph¶i cã c¸ch . N÷ HuÖ V−¬ng gËt ®Çu ; Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 10. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 238 - Tèt l¾m , vËy Th¸m Hoa h·y ë l¹i ®©y vµi ba ngµy ®Ó mµ nghÜ c¸ch . Lý TÇm Hoan nãi : - ë ®©y cã r−îu ngon thÞt bÐo , cho dï ph¶i ë ®Õn vµi ba th¸ng còng ®−îc chø lùa g× vµi ba ngµy . N÷ HuÖ V−¬ng nãi ; - Nh−ng r−îu cña ta kh«ng thÓ ®Ó cho bÊt cø ai uèng khan nh− thÕ ®−îc . Lý TÇm Hoan hái : - ThÕ N÷ HuÖ V−¬ng muèn t«i ph¶i lµm sao ? N÷ HuÖ V−¬ng ®−a tia m¾t kh¸t t×nh vÒ phÝa Lý TÇm Hoan , giäng bµ ta còng chît trë nªn ®¾m ®uèi ; - ThËt t×nh th× ta cø t−ëng Lý Th¸m Hoa lµ con ng−êi giµ l¾m råi nh−ng b©y giê gÆp thÊy h·y cßn xu©n h¬ hí , v× thÕ ta muèn l−u Th¸m Hoa l¹i ®©y bÇu b¹n cïng ta Ýt ngµy råi ta sÏ ®Ó cho Th¸m Hoa ®em Lam YÕt Tö ®i mét c¸ch tù do . Lý TÇm Hoan còng c−êi , giäng nãi h¾n rÊt tù nhiªn : - N÷ HuÖ V−¬ng kh«ng sî t«i giµ nh−ng t«i th× rÊt sî ®èng thÞt trªn m×nh cña N÷ HuÖ V−¬ng , nÕu N÷ HuÖ V−¬ng cã thÓ lµm cho bít ®i chõng vµi tr¨m c©n thÞt th× cã bÇu b¹n víi N÷ HuÖ V−¬ng n¨m bµy th¸ng mét n¨m hay h¬n thÕ n÷a t«i còng kh«ng ®Õn ®çi nhµm ch¸n , chø b©y giê th× ... H¾n thë ra vaffnãi tiÐp : - B©y giê th× t«i c¶m nghe lîm giäng . MÆt cña N÷ HuÖ V−¬ng b©y giê míi hoµn toµn biÕn s¾c nh−ng bµ ta vÉn cø c−êi: - R−îu mêi kh«ng uèng cø muèn uèng r−îu ph¹t . Th«i còng ®−îc , Bµ ta vÉy tay cho thuéc h¹ . Sè nh÷ng c« g¸i ngåi v©y chung quan nµy giê vôt ®øng lªn . §óng ra th× hä lµ nh÷ng c« g¸i qu¸ mËp nh−ng còng v× thÕ mµ hµnh ®éng cña hä ®©m ra chËm ch¹p , tr¸i l¹i ph¶i nãi hä qu¸ nhanh . Sau c¸i vÉy tay cña N÷ HuÖ V−¬ng th× Lý TÇm Hoan nh×n quanh ®· thÊy m×nh bÞ v©y vµo gi÷a . Chung quanh h¾n lµ nh÷ng c« g¸i , kh«ng ph¶i nãi lµ nh÷ng c©y thÞt kª khÝt vµo nhau . Hä kh«ng ®«ng l¾m nh−ng v× hä qu¸ mËp thµnh thö khi hä ®øng dËy v©y quanh vµ cµng lóc hä cµng siÕt vßng v©y nhá l¹i , Lý TÇm Hoan cã c¶m t−ëng m×nh b¾t ®Çu nghÑt thë v× kh«ng cßn mét chót giã nµo cã thÓ lät qua . H¾n t−ëng t−îng nÕu vßng v©y " thÞt ng−êi " cø nh− thÕ mµ Ðp lÊn vµo , Ðp riÕt l¹i , h¾n kh«ng d¸m nghÜ n÷a , h¾n kh«ng d¸m nghÜ lµ gi÷a bøc t−êng b»ng thÞt Êy , h¾n sÏ ra sao . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 11. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 239 B©y giê cho dï h¾n cã thÓ phãng lu«n hai ngän phi ®ao mét l−ît còng kh«ng thÓ lµm g× hä ®−îc v× bÊt qu¸ còng chØ vµi ba ng−êi ng· xuèng råi th× sè ng−êi kia sÏ Ëp vµo vµ muèn hay kh«ng muèn h¾n còng sÏ ... Lý TÇm Hoan ph¶i rïng m×nh . KiÕm kÝch ®ao th−¬ng hay nh÷ng thñ ph¸p cùc h×nh nµo kh¸c ®èi víi h¾n kh«ng cã nghÜa lý g× c¶ nh−ng khi h×nh dung con ng−êi cña m×nh bÞ Ëp gi÷a khèi thÞt ng−êi nh− thÕ , h¾n kh«ng d¸m nghÜ tíi thªm cho mÖt . N÷ HuÖ V−¬ng c−êi sÆc sùa : - Sao ? Lý Th¸m Hoa cã chÞu n»m s¸t bªn m×nh ta kh«ng hay lµ muèn n»m d−íi c¶ n¨m m−êi khèi thÞt Êy ? TiÕng c−êi cña bµ ta rung rinh c¶ sµn nhµ , ban ®Çu cßn Ýt nh−ng cµng lóc nghe h×nh nh− toµn ng«i nhµ chuyÓn ®éng . ¸nh m¾t Lý TÇm Hoan vôt s¸ng lªn mét c¸ch kh¸c th−ëng , mçi h¾n vèn s½n mØm c−êi mét c¸ch th−ëng xuyªn , b©y giê nô c−êi cµng r¹ng rì nh−ng vÉn kh«ng ra tiÕng . Lóc h¾n lªn lÇu , Linh Linh ®· nghe lêi h¾n , nµg lu«n lu«n nghe lêi h¾n - ë l¹i bªn d−íi . B©y giê h¾n sùc nhí ®Õn nµng . NhÊt ®Þnh nµng kh«ng thÓ lÊy m¾t nh×n Lý TÇm Hoan thä n¹n , nhÊt ®Þnh nµng sÏ cã c¸ch , nµng sÏ t×m mäi c¸ch . Ngay trong lóc ®ã , ngay trong lóc mäi ng−êi c¶m thÊy c¸i rung rinh c¶ sµn nhµ kh«ng ph¶i do tiÕng c−êi cña N÷ Bå T¸t th× mét tiÕng chuyÓn ®éng vang lªn . Sù chuyÓn ®éng cña ng«i lÇu cïng ph¸t ra nhiÒu tiÕng r«m rèp , c¶ ng«i lÇu bçng nghiªng h¼n råi ®æ xuèng . TÊt c¶ nh÷ng ng−êi cã mÆt trªn ng«i lÇu còng nghiªng ngöa theo lu«n . Trªn nãc nhµ bçng lé ra lç hæng kh¸ lín sau khi mét bãng ng−êi b¾n vät lªn . Lý TÇm Hoan . Ng−êi b¾n th¼ng træ ra nãc lÇu ®ã lµ Lý TÇm Hoan , h¾n y nh− mét chiÕc Ðn xuyªn liªm , h¾n b¾n vät lªn råi lµ xµ xuèng ®Êt . H¾n nghÜ con ng−êi mang theo c¶ khèi thÞt nh− N÷ HuÖ V−¬ng cho dï cã mét c«ng phu kh¸ m¹nh nh−ng khi ng«i lÇu sËp xuèng , bµ ta nhÊt ®Þnh còng ph¶i ng· theo nÕu kh«ng ®Õn mang th−¬ng th× còng ph¶i l©u l¾m míi mong bß dËy næi . Nh−ng kh«ng , Lý TÇm Hoan võa b¾n ra khái nãc nhµ th× y nh− mét tr¸i khinh khÝ cÇu bÞ døt d©y , c¶ mét khèi thÞt khæng lå N÷ HuÖ V−¬ng còng b¾ng theo nèi ®u«i víi h¾n . Lý TÇm Hoan võa xµ xuèng ®Êt th× ®· nghe tiÕng cña N÷ HuÖ V−¬ng ë phÝa sau l−ng : - Khµ khµ ... Lý Th¸m Hoa , bÊt cø ai mét khi ®· bÞ ta ®Ó m¾t th× cho dï gãc biÓn ch©n trêi còng ®õng mong tho¸t khái . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 12. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 240 ThËt Lý TÇm Hoan kh«ng thÓ nµo t−ëng t−îng næi , b»ng vµo th©n h×nh ph× nén , Ýt nhÊt còng ph¶i cã ba , bèn tr¨m c©n cña N÷ HuÖ V−¬ng mµ l¹i cã mét khinh c«ng nh− thÕ Êy . Kh«ng cßn cã mét sù lùa chän nµo kh¸c , Lý TÇm Hoan vÉy ng−îc tay trë l¹i phÝa sau l−ng . Mét ¸nh s¸ng lã lªn , TiÓu Lý Phi §ao ®· ra khái c¸nh tay . *** TiÓu Lý Phi §ao mét khi ®· bÞ ra khái tay råi th× tr¨m ph¸t kh«ng sai mét ph¸t . Mét vßi m¸u tõ n¬i mÆt cña N÷ HuÖ V−¬ng phôt ra . BËn nµy kh«ng nh− nh÷ng lÇn tr−íc , phi ®ao cña Lý TÇm Hoan lu«n lu«n tróng yÕt hÇu lÇn nµy phi ®ao nh»m vµo mét môc tiªu kh¸c h¼n , phi ®ao bay ®óng vµo m¾t tr¸i ®èi ph−¬ng . Phi ®ao ®· bay ra nhÊt ®Þnh kh«ng thÓ kh«ng tróng môc tiªu . H¾n rÊt tù tin nh− thÕ . Vµ qu¶ thËt ®óng y nh− thÕ , ngän phi ®ao lón vµo m¾t tr¸i cña N÷ HuÖ V−¬ng h¬n ph©n nöa . Ban ®Çu , mét vßi m¸u b¾n ra , thiÕu chót n÷a lµ b¾n vµo m×nh cña Lý TÇm Hoan nh−ng sau vßi m¸u cóp l¹i ®ã th× xèi xuèng mÆt , xuèng ¸o . Con ng−êi cµng mËp dung l−îng m¸u trong ng−êi cµng nhiÒu , suèi m¸u ®· lµm −ít ®Ém con ng−êi cña N÷ HuÖ V−¬ng . ThÕ nh−ng tiÕng c−êi cña bµ ta vÉn kh«ng chÞu døt , vµ b»ng vµo thanh ©m cµng lóc cµng gÇn víi Lý TÇm Hoan . B©y giê th× Lý TÇm Hoan kh«ng thÓ ®iÒm nhiªn n÷a , h¾n quay m×nh l¹i vµ s÷ng sì . Dßng m¸u tõ n¬i m¾t cña N÷ HuÖ V−¬ng vÉn bùt xèi nh−ng bµ ta vÉn c−êi vµ b−íc theo Lý TÇm Hoan , giäng c−êi kh«ng thay ®æi vµ b−íc ch©n kh«ng xiªu vÑo , bµ ta vÉn b−íc theo b»ng b−íc ch©n ch¾c nÞch . Dßng m¸u ch¶y m¹nh ®Õn møc gÇn nh− tiÕng ®éng thÕ nh−ng N÷ HuÖ V−¬ng kh«ng béc lé chót g× gäi lµ ®au ®ín , bµ ta vÉn c−êi h¨ng h¾c : - Lý Th¸m Hoa , cßn mÊy ngän phi ®ao n÷a hay phãng ra cho hÕt c¶ ®i , phi ®ao b©y giê th× cho hai tr¨m ngän c¾m vµo m×nh ta , ta còng ch¼ng kÓ nã vµo ®©u . Bµ ta vôt ®−a tay lªn n¾m c¸n phi ®ao giËt m¹nh ra råi cho th¼ng vµo måm . NhiÒu tiÕng rµo r¹o vang lªn tõ trong miÖng cña N÷ HuÖ V−¬ng lµm cho Lý TÇm Hoan cµng trè m¾t . Phi ®ao cña h¾n ®−îc luyÖn b»ng mét thø thÐp tuy kh«ng ®Õn møc ghim vµo s¾t nh− nghim bïn nh−ng nã vÉn lµ thø thÐp cùc tèt , thø thÐp ban ®ªm loÐ h¼n ¸nh s¸ng xanh lÌ thÕ mµ N÷ HuÖ V−¬ng nhai nh− ng−êi ta nhai cèm . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 13. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 241 Lý TÇm Hoan ®øng nh×n tr©n trèi , thËt h¾n kh«ng biÕt ®ã lµ con ng−êi hay gièng thó thêi tiÒn sö . Muèn cho con vËt Êy ng· xuèng cã lÏ ph¶i ®Õn hai tr¨m ngän phi ®ao . Nh−ng ngay trong lóc Êy , ngay trong lóc N÷ HuÖ V−¬ng cø lï lï ®i l¹i phÝa Lý TÇm Hoan th× bµ ta vôt rèng lªn mét tiÕng dÞ th−êng . TiÕng rèng cña N÷ HuÖ V−¬ng kh«ng gièng cäp mµ còng kh«ng gièng tr©u , tiÕng rèng qu¸ lín lµm xao ®éng c¶ vïng , nh÷ng chiÕc l¸ óa vµng trªn cµnh c©y lao chao r¬i xuèng . Trong tiÕng rèng cña N÷ HuÖ V−¬ng cã mét tiÕng ®éng kh¸c nhá h¬n , l¹ h¬n , tiÕng ®«ng nghe c¸i " bùt " ng¾n ngñi nh−ng Lý TÇm Hoan nghe rÊt râ vµ ngay sau ®ã , h¾n thÊy mét l−ìi thÐp lã ra tr−íc ngùc bµ ta , m¸u theo ®ã phón th¼ng mét vßi . B©y giê th× Lý TÇm Hoan ®· thÊy Du Long Sinh . H¾n tõ phÝa sau l−ng N÷ HuÖ V−¬ng hai tay n¾m chÆt lÊy ®èc kiÕm , thanh kiÕm xuyªn tõ hËu t©m cña N÷ HuÖ V−¬ng thÊu ra tr−íc ngùc . Thanh tr−êng kiÕm tù nhiªn lµ dµi , tõ c¸n ®Õn mòi cã h¬n mét s¶i tay nh−ng b©y giê th× chØ thÊy mòi kiÕm ló ra tr−íc ngùc N÷ HuÖ V−¬ng , hai tay cÇm c¸n cña Du Long Sinh th× ®· s¸t tËn l−ng . Con m¾t cßn l¹i cña N÷ HuÖ V−¬ng trîn trõng lªn , hai tay nhanh nh− c¾t víi ng−îc ra phÝa sau chôp tróng ®«i vai cña Du Long Sinh nÐm qua khái ®Çu , vËt h¾n y nh− vËt nh¸i . Th©n h×nh cña N÷ HuÖ V−¬ng b©y giê míi ®æ xÊp xuèng , ®æ chôp lªn con ng−êi cña Du Long Sinh , x−¬ng trong ng−êi h¾n nghe r«m rèp nh−ng h¾n nghiÕn r¨ng kh«ng kªu mét tiÕng . N÷ HuÖ V−¬ng võa thë võa nãi : - Ng−¬i ... th× ra lµ ng−¬i , Du Long Sinh ... ta ... ta ®·i ng−¬i kh«ng b¹c ... thÕ sao ng−¬i l¹i thõa lóc bÊt phßng ... ¸m h¹i ta .. Du Long Sinh h¬i thë ®øt qu·ng : - Ng−¬i ... ng−¬i kh«ng ngê µ ? N÷ HuÖ V−¬ng ghiÕn r¨ng kÌn kÑt : - Ta ... ch−a tõng b¹c ®·i ... ng−¬i ... khèn khiÕp ... Må h«i trªn tr¸n cña Du Long Sinh ®æ hét , h¾n còng nghiÕn r¨ng : - H¬n mét n¨m nay , ta ... nhÉn nhôc cßn h¬n ... mét con chã lµ ... lµ thø chØ chê cã ®−îc ngµy ... nay ... BÞ khèi thÞt cña N÷ HuÖ V−¬ng cµng lóc cµng Ðp xuèng , Du Long Sinh kh«ng cßn thë ®−îc , h¾n thÊy tr−íc m¾t tèi ®en . Th©n h×nh cña N÷ HuÖ V−¬ng vôt giËt lªn tõng chËp vµ cuèi cïng lËt ngang qua . B©y giê th× Lý TÇm Hoan míi lÇn thÊy ®−îc bé mÆt cña Du Long Sinh , mét bé mÆt cã ®«i m¾t thËt s¸ng nh−ng v« cïng ¶m ®¹m . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 14. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 242 H¾n nghe bµn tay cña Du Long Sinh , bµn tay thËt dÞu , tuy ®· tõng giÕt ng−êi nh−ng nhiÒu lóc l¹i mÒm h¬n bµn tay con g¸i , bµn tay Êy ®ang vuèt nh−ng giät må h«i trªn tr¸n h¾n . Du Long Sinh cè hÕt søc ®Ó në mét nô c−êi nh−ng h¾n thÊt b¹i . H×nh nh− ®«i m«i h¾n kh«ng cßn nghe theo sù chØ huy cña khèi cã , Cuèi cïng h¾n r¸ng hÕt søc nãi víi Lý TÇm Hoan : - T«i ... kh«ng ph¶i lµ ... Du Long Sinh . Lý TÇm Hoan mÝm miÖng gËt ®Çu : - T«i biÕt , b©y giê th× t«i biÕt rÊt râ råi . Du Long Sinh nãi : - Du Long Sinh ®· ... ®· chÕt l©u råi . Lý TÇm Hoan l¹i gËt ®Çu : - T«i biÕt . Du Long Sinh nãi : - Ngµy nay Th¸m Hoa kh«ng cßn nh×n thÊy Du Long Sinh n÷a . Lý TÇm Hoan nãi : - Nh−ng trong giê phót nµy th× thÊy b»ng h÷u vÇn lµ b»ng h÷u , nh÷ng viÖc g× kh¸c t«i kh«ng cÇn biÕt . B©y giê th× Du Long Sinh në nô c−êi nh−ng m¾t h¾n ®· ®øng trßng . © HQD Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2