Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Huyết tâm lệnh - tập 14

Chia sẻ: Thanh Phuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:14

85
lượt xem
12
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'huyết tâm lệnh - tập 14', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Huyết tâm lệnh - tập 14

 1. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 229 Håi thø m−êi bèn DÞ n÷ Con ®−êng thËt dµi vµ tÞch mÞch . Ng−êi trong s¬n th«n cã thãi quen lµ ngñ rÊt sím , nhµ nhµ ®Ìn ®uèc tèi thui . Nh−ng khi ra khái ngâ quanh th× thÊy râ ng«i lÇu nhá . §ªm tèi ®em mµ thÊy râ lµ v× trªn ng«i lÇu nhá Êy ®Ìn ®uèc s¸ng choang . Ch¼ng nh÷ng mïi r−îu thÞt ph−ng phøc tõ trªn ng«i lÇu nhá Êy táa xuèng mµ cßn nghe thÊy trªn Êy cã tiÕng c−êi cña ®µn bµ con g¸i , lÉn tiÕng c−êi cña ®µn «ng . Linh Linh khùng l¹i . Lý TÇm Hoan th¶n nhiªn : - Ch¾c lµ tiÓu th− cña c« vÒ råi ®ã , Linh Linh l¾c ®Çu : - NhÊt ®Þnh kh«ng ph¶i , c« ta nãi Ýt nhÊt còng n¨m ba th¸ng sau c« ta míi vÒ . Lý TÇm Hoan nãi : - Kh¸ch ë nhµ c« kh«ng ph¶i lµ Ýt , còng cã thÓ cã nh÷ng ng−êi kh¸ch ë xa , tr−êng hîp kh«ng cã chñ ë nhµ th× hä tù tiÖn liÖu lo thøc ¨n chø sao . Linh Linh ngÇn ngõ mét gi©y råi nãi ; - §Ó t«i lªn ®ã xem sao . Lý TÇm Hoan ®−a tay chËn l¹i : - C« h·y ®Ó t«i lªn tr−íc . Linh Linh trè m¾t : - T¹i sao vËy ? Nh÷ng ng−êi Êy ®· cã mÆt trªn ng«i lÇu nµy hä lµm thøc ¨n , nhËu nhÑt , hä lµm nh− nhµ cña hä vËy th× tù nhiªn hä kh«ng thÓ ¸c ý g× , ch¼ng lÏ Th¸m Hoa sî t«i lªn råi nguy hiÓm µ ? Lý TÇm Hoan c−êi : - Kh«ng ph¶i thÕ mµ lµ v× t«i ®ang ®ãi tíi n¬i råi . H¾n kh«ng ®îi cho Linh Linh nãi thªm g× n÷a , h¾n mau b−íc nhanh vÒ phÝa ng«i lÇu vµ ®i th¼ng lªn lÇu . H¾n ®i nhanh nh− thÕ kh«ng ph¶i v× h¾n ®ãi nh− ®· nãi víi Linh Linh mµ h×nh nh− h¾n linh c¶m r»ng trªn ®ã thiªn h¹ ®ang gi¨ng c¸i bÉy ®Ó chê h¾n ®Æt ch©n . Cöa lÇu vÉn më ho¸t . Lý TÇm Hoan võa tíi ngay cöa th× h¾n chît nh− khùng l¹i . Trong ®êi h¾n ch−a tõng thÊy con g¸i nhiÒu nh− thÕ , nh÷ng ng−êi con g¸i mËp thï lï . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 2. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 230 Trªn ng«i lÇu nhá kh«ng réng l¾m nh−ng còng kh«ng ph¶i lµ hÑp , cho dï cã kho¶ng h¬n hai m−¬i ng−êi còng kh«ng lµm chËt ®−îc . Nh−ng b©y giê th× chØ ®é h¬n hai m−¬i ng−êi thÕ mµ ng«i lÇu chËt cøng . Lý TÇm Hoan ®i vµo nh−ng h¾n ng¹i v× kh«ng cßn chç ®Ó l¸ch m×nh . Ng«i lÇu nµy vèn dïng nh÷ng xµ ngang vµ v¸n dµy liÖt thµnh nhiÒu gian , mçi gian ®Òu cã chiÕc bµn réng , cã ghÕ ngåi nh−ng b©y giê th× nh÷ng bµn ghÕ Êy ®Òu ®−îc dån vµo mét gãc , chØ chõa l¹i mét sè bµn vµ trªn nh÷ng bµn ®ã ®Çy rÉy nh÷ng thøc ¨n , thøc ¨n tõng ®èng tõng ®èng nh− hßn non bé . Hä ngåi la liÖt chõng m−êi mÊy ng−êi con g¸i . Hä ngåi d−íi sµn v× ghÕ hä ®· dÑp hÕt råi mµ dï cã cßn ®Ó ®ã th× hä ngåi v·o còng kh«ng lät v× th©n h×nh cña hä thï lï . Ng−êi nµo còng thÕ , m«ng ®Ýt cña hä mµ ®Æt vµo ghÕ nµi lµ chiÕc ghÕ ®ã sÏ banh ra ngay . Mµ cho dï cã ngåi lät th× ch©n ghÕ nhÊt ®Þnh còng sôm lu«n . Nh−ng còng kh«ng ai cã thÓ nãi hä lµ heo ®−îc bëi v× b»ng vµo th©n h×nh cña hä th× trªn ®êi nµy còng kh«ng cã con heo nµo nh− thÕ c¶ , cho dï lµ heo n¸i . Lóc Lý TÇm Hoan vµo tíi cöa phßng th× còng lµ lóc mµ c¸i m©m gµ n−íng võa míi b−ng lªn , hä móm nhau l¹i mçi ng−êi mét con nhai nguåm ngoµm . TiÕng nhai thÞt nhai x−¬ng cña hä thËt lµ kinh khiÕp , trªn ®êi ch¾c khång cã mét tiÕng ®éng nµo kinh khiÕp h¬n . ChØ cÇn nghe thÊy mét lÇn , dï ng−êi d¹n gan c¸ch mÊy nhÊt ®Þnh ®ªm ngñ còng ph¶i n»m m¬ . XÝch vµo trong mét chót , bªn sau chiÕc bµn bµy r−îu thÞt cã mét tÊm nÖm , trªn tÊm nÖm cã mét c« g¸i ®ang ngåi , cã n¨m s¸u ng−êi ®µn «ng x©y quanh . Nh÷ng ng−êi ®µn «ng Êy ¨n mÆt thËt ®Ñp , diÖn m¹o hä còng kh¸ kh«i ng« , thªm vµo ®ã mÆt hä cßn t« son phÊn . Th©n h×nh hä còng vµo h¹ng trung b×nh chø kh«ng nhá l¾m nh−ng b©y giê tr−íc c¸i s¾c vãc cña c« g¸i , hä chît y nh− nh÷ng con khØ nhá . Hä ®ang xóm l¹i ®Êm bãp cho c« g¸i ph× ném Êy , cã ng−êi bãp ch©n , cã ng−êi dÇn tay , cã ng−êi ®Êm l−ng xoa n¾n , cã ng−êi cÇm qu¹t phÌ ph¹ch liÒn tay vµ cã ng−êi ®ang b−ng chÐn ®ót cho ng−êi con g¸i . L¹i cã hai ng−êi ®µn «ng kh¸c , mÆt còng b«i son tr¸t phÊn ph× ohôc d−íi ch©n c« ta , khi ¨n thÞt gµ , lóc nµo cao høng c« ta l¹i xÐ mét miÕng qu¨ng xuèng cho hai ng−êi Êy , hä kh«ng dïng tay cÇm mµ l¹i cói mÆt ngo¹m nh− chã . Còng may lµ Lý TÇm Hoan ®ang ®ãi , ®· l©u l¾m h¾n ch−a ¨n mét mãn g× chø gi¸ vµo lóc no ch¾c h¾n ph¶i ãi ra ngay . B×nh sanh h¾n ch−a bao giê thÊy nh÷ng chuyÖn ®¸ng ãi nh− thÕ Êy . Nh−ng h¾n l¹i kh«ng cÞu quay m×nh n¬i kh¸c , h¾n cø thong th¶ b−íc vµo . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 3. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 231 TÊt c¶ nh÷ng tiÕng nhai , tiÕng c−êi , tiÕng nãi lËp tøc ng−ng l¹i ngay , tÊt c¶ nh÷ng cÆp m¾t ®æ dån vµo mÆt h¾n . BÞ m−êi mÊy cÆp m¾t cña con g¸i nh×n vµo xãi m×nh , ®ã lµ mét chuyÖn khã chÞu v« cïng , h×nh nh− hä xem Lý TÇm Hoan y nh− con gµ n−íng mµ hä ®ang nhai trong miÖng . H×nh nh− hä ®ang tøc v× bËn nhai chø nÕu kh«ng th× cã lÏ hä sÏ ngo¹m h¾n mµ ngÊu nghiÕn . BÊt cø mét ng−êi nµo tr−íc mét hoµn c¶nh nh− thÕ , nhÊt ®Þnh còng sÏ c¶m thÊy bÊt an nh−ng Lý TÇm Hoan th× kh«ng . Cho dï trong lßng cã nh− thÕ , h¾n còng kh«ng bao giê béc lé ra ngoµi . H¾n vÉn ®i vµo b»ng nh÷ng b−íc thong dong . H¾n lµ con ng−êi tr−íc sau nh− thÕ , bÊt cø hoµn c¶nh nµo h¾n còng b»ng mét d¸ng ®iÖu nhµn nh· , kh«ng ai , kh«ng mét viÖc g× lµm cho h¾n ®æi thay . CÆp m¾t cña c« g¸i mËp nhÊt trong bän bçng nhiªn khÐp l¹i , kh«ng , ®óng h¬n lµ ®«i m¾t v× nhiÒu thÞt vµ trong mét phót ®am mª . §«i m¾t cña nµng thËt th× còng kh«ng ph¶i lµ th−êng , m¾t hÝ nh−ng v× mËp qu¸ cho nªn míi ngã qua c¶m thÊy nh− mét ®−êng chØ nhá . Cæ nµng còng kh«ng ph¶i ng¾n nh−ng nã nhiÒu khanh thÞt nªn nh×n nh− cæ con rïa . Nµng ngåi y nh− mét hßn gi¶ s¬n , trßn quay mét ®èng . Lý TÇm Hoan im lÆng ®øng ngay tr−íc mÆt ng−êi con g¸i ®ã , h¾n ®iÒm ®¹m mØm c−êi : - §¹i Hoan HØ N÷ N÷ HuÖ V−¬ng . ¸nh m¾t cña c« g¸i vôt s¸ng lªn : - C¸c h¹ biÕt t«i µ ? Lý TÇm Hoan vÉn c−êi. - Cöu ng−ìng thanh danh . §¹i Hoan HØ N÷ HuÖ V−¬ng nãi : - Nh−ng ng−¬i l¹i kh«ng chÞu trèn ? Lý TÇm Hoan c−êi : - T¹i lµm sao t«i l¹i ph¶i trèn ? §¹i Hoan HØ N÷ HuÖ V−¬ng còng c−êi . Lóc nµng b¾t ®Çu c−êi th× kh«ng cã g× ®Æc biÖt nh−ng gi÷a tiÕng c−êi chît thÊy cã ®iÒu kh¸c l¹ . Toµn th©n nh− tr¸i nói cña nµng rung rinh vµ y nh− mét tr¸i cÇu , kh«ng thÊy nµng châi ch©n nh−ng th©n h×nh vôt b¾n lªn . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 4. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 232 Ng−êi nµo chøng kiÕn còng ®Òu c¶m thÊy y nh− d−íi ®Ýt nµng cã mét c¸i ®ßn bËt , thø ®ßn bËt thËt dÞu vµ thËt m¹nh . C¸i tªn ®µn «ng phôc d−íi ch©n nµng tõ n·y giê ®Ó " chùc " nh÷ng miÕng ¨n bè thÝ , bÞ c¸i b¾n m×nh ®ã vµ lén nhµo theo . C¸i chÐn r−îu trªn bµn r¬i nghe lo¶ng xo¶ng . Nµng ®øng s÷ng tr−íc mÆt Lý TÇm Hoan vµ tiÕng c−êi ng−ng bÆt : - Ta tuy ch−a biÕt c¸c h¹ lµ ai nh−ng môc ®Ých cña c¸c h¹ ®Õn ®©y th× ta ®· biÕt . Lý TÇm Hoan nh−íng m¾t : - Sao c« n−¬ng b¶o sao ? §óng råi , t¹i h¹ còng nghÜ c« n−¬ng rÊt biÕt . §¹i Hoan HØ N÷ HuÖ V−¬ng hái : - C¸c h¹ ®i ®−êng xa ®Õn ®©y ch¾c ®· ®ãi . Ta muèn ®·i c¸c h¹ mét b÷a c¬m cã ®−îc kh«ng ? - T¹i h¹ còng ®ang ®ãi ®©y . Nãi xong Lý TÇm Hoan b×nh th¶n b−íc l¹i bµn tiÖc . N÷ HuÖ V−¬ng nh×n h¾n , m¾t hÝp l¹i : - VËy th× nµo dïng b÷a víi ta . Lý TÇm Hoan chît thÊy bÇu r−îu trªn bµn , thÕ lµ côc yÕt hÇu trªn cÇn cæ ®· tuét lªn tuét xuèng . Côc yÕt hÇu nhÊp nh« kh«ng lät qua ®−îc cÆp m¾t ti hÝ cña N÷ HuÖ V−¬ng . - Ch¾c c¸c h¹ ®ang thÌm r−îu . Lý TÇm Hoan nãi ngay : - C« n−¬ng cã con ng−¬i qu¸ tinh t−êng . N÷ HuÖ V−¬ng c−êi hÒnh hÖch . Bµn tay no trßn , ó Þ ra dÊu . Mét tªn mÆc ¸o hoa véi nhÊc lÊy vß r−îu rãt ra mét c¸i chÐn ®Èy ®Õn tr−íc mÆt Lý TÇm Hoan . Lý TÇm Hoan cÇm lÊy chÐn r−îu . ChÐn r−îu kh¸ lín , chÐn r−îu cã thÓ chøa ®ùng h¬n nöa c©n . Lý TÇm Hoan ngöa cæ ®i mét h¬i c¹n s¹ch . N÷ HuÖ V−¬ng c−êi : - Hay , nh− thÕ míi ®¸ng gäi lµ nam nhi chø ? Nh÷ng ng−êi ®µn «ng cã mÆt n¬i ®©y kh«ng mét ai b»ng mét gãc cña c¸c h¹ . Tªn ®µn «ng mÆc ¸o hoa l¹i rãt ®Çy chÐn r−îu n÷a , h¾n c−êi toe toÐt : - Lý Th¸m Hoa ngµn chÐn ch−a say , xin c¹n thªm chÐn n÷a . Lý TÇm Hoan söng sèt . G· ®µn «ng nµy l¹i còng biÕt tªn h¾n n÷a sao ? Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 5. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 233 N÷ HuÖ V−¬ng nh×n tªn ®µn «ng , ®«i mµy nµng cau l¹i : - Ai ? Lý Th¸m Hoa ? Lý Th¸m Hoa nµo ? Ng−êi ®µn «ng c−êi : - Lý Th¸m Hoa chØ cã mét ng−êi , tøc lµ kÎ ®· vang danh tõ tr−íc ®Õn nay : TiÓu Lý Phi §ao Lý TÇm Hoan . N÷ HuÖ V−¬ng lµm ra vÎ s÷ng sê . TÊt c¶ nh÷ng cÆp m¾t trong gian lÇu ®Òu quay vÒ phÝa Lý TÇm Hoan . TiÓu Lý Phi §ao . Trong suèt m−êi n¨m nay , trªn toµn câi giang hå h×nh nh− kh«ng cßn cã ai cã danh hiÖu nµo lõng danh nh− vËy . *** §¹i Hoan HØ N÷ HuÖ V−¬ng vïng c−êi khanh kh¸ch : - Tèt , ®· tõ l©u nghe nãi TiÓu Lý Phi §ao lµ con ng−êi ch¼ng nh÷ng m×nh ®Çy gan mËt mµ còng lµ con ng−o× r−îu thÊm ®Õn ngoµi da , h«m nay ®−îc gÆp , qu¶ nhiªn danh bÊt h− truyÒn . Trõ TiÓu Lý Th¸m Hoa ra , trªn ®êi kh«ng t×m ra ®©u mét con ng−ßi nh− thÕ Êy . Ng−êi ®µn «ng mÆc ¸o hoa c−êi h× h× : - Phi ®ao hä Lý kh«ng khi nµo sai chÖch môc tiªu , c¸i ®ã còng cÇn ph¶i nh¾c ®Õn . Lý TÇm Hoan nh×n s÷ng vµo mÆt h¾n råi vôt hái : - C¸c h¹ cã ph¶i lµ ... Ng−êi ®µn «ng mÆc ¸o hoa c−êi rít nãi : - Lý Th¸m Hoa qu¶ lµ bËc quý nh©n nªn rÊt dÔ quªn nhiÒu chuyÖn nhá , lu«n c¶ l·o b»ng h÷u mµ còng kh«ng nhËn ra . ¸nh m¾t cña N÷ HuÖ V−¬ng chíp ngêi vµ vôt nãi : - Con ng−êi cña ng−¬i tuy Th¸m Hoa kh«ng nhËn ra nh−ng kiÕm ph¸p cña ng−êi th× ch¾c Lý Th¸m Hoa kh«ng quªn ®−îc ®©u . Ng−êi ®µn «ng c−êi khanh kh¸ch : - KiÕm ph¸p cña t«i µ ? KiÕm ph¸p cña t«i th× chÝnh t«i còng ®· quªn mÊt råi . N÷ HuÖ V−¬ng nãi chËm r·i : - Ng−¬i ch−a cã quªn , ng−¬i h·y cÇm thanh kiÕm lªn ®i . §óng lµ mét con ng−êi dÔ nghe , nÕu kh«ng muèn nãi lµ dÔ sai b¶o , ng−êi ®µn «ng b−íc l¹i bªn v¸ch víi lÊy thanh tr−êng kiÕm . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 6. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 234 Kh«ng , h¾n kh«ng lÊy ngay thanh kiÕm trªn v¸ch mµ l¹i ®i th¼ng ra phÝa sau , tõ bªn sau mïi thÞt n−íng x«ng ra hõng hùc , tiÕng binh khÝ l¹i khua vang . Th©n ph¸p cña con ng−êi Êy thËt kh«ng ®¸ng dïng tiÕng " th©n ph¸p " mét chót nµo v× d¸ng ®i cña h¾n gÇn nh− lãm thãm . Tuy nhiªn , bé ph¸p cña h¾n còng kh«ng thÓ nãi lµ chËm ch¹p , chØ mét gi©y sau , h¾n cÇm thanh tr−êng kiÕm b−íc ra . Tay bªn kia h¾n cÇm mét con gµ n−íng vµng −¬m . Con gµ trªn tay h¾n ®−îc hÊt lªn vµ ¸nh thÐp xanh rên nho¸ng lªn nhanh h¬n mét tia sÐt . H¬n ph©n nöa con gµ n−íng ®· bÞ chÆt ra tµnh bèn miÕng vµ ®−îc xá luån vµo thanh kiÕm y nh− ng−êi ta cÇm tõng miÕng thÞt xá vµo que ®Ó h¬ vµo than löa . Lý TÇm Hoan nh−íng m¾t khen . §óng lµ h¾n kh«ng ngê thËt , kh«ng ngê mét ng−êi ®µn «ng xem d¸ng vãc cßm rom nh− thÕ mµ thñ ph¸p l¹i nhanh nhÑn v« cïng , chØ mét ®−êng kiÕm th«i , con gµ ®−îc x¶ ra thµnh bèn m¶nh vµ tõng miÕng ®−îc x©u vµo thanh kiÕm mét c¸ch tµi t×nh. Lý TÇm Hoan khen thËt lµ quen m¾t . Nh−ng nhÊt thêi h¾n kh«ng biÕt ®· gÆp ë ®©u . Ng−êi ®µn «ng mÆc ¸o hoa c−êi h× h× vµ b−íc tíi tr−íc mÆt Lý TÇm Hoan : - ThÞt gµ n−íng lµ ngon tuyÖt , xin mêi Lý Th¸m Hoa dïng mét miÕng ®−a cay . ThÞt gµ n−íng thËt vµng , mì t−¬m cã bét , c¶ bèn miÕng ch−a ¨n mµ ®· nghe bÐo ngËy , thËt lµ thø mµ bÊt cø ai nh×n qua còng ch¶y n−íc d·i råi . Mµu thÐp cña thanh kiÕm xanh rên nh− s¾c n−íc . Lý TÇm Hoan khÏ nhón vai , suýt chót n÷a h¾n bËt kªu lªn thµnh tiÕng : - §o¹t t×nh kiÕm ! *** Ng−êi ®µn «ng c−êi h× h× : - L·o b»ng h÷u cho dÕn bao giê còng vÉn lµ l·o b»ng h÷u . Lý Th¸m Hoa vÉn thËt kh«ng quªn t¹i h¹ . H×nh nh− h¾n bËt c−êi thËt d÷ , tuy kh«ng ra tiÕng nh−ng mÆt h¾n rung rinh ®Õn møc bao nhiªu phÊn t« trªn mÆt h¾n ®Òu nøc ra vµ r¬i l¶ t¶ . H¾n hiÖn nguyªn khu«n mÆt thËt , khu«n mÆt kh«i ng« c−¬ng nghÞ cña ng−êi thiÕu niªn hµo phãng Du Long Sinh . Lý TÇm Hoan nghe da m×nh næi èc , h¾n thËt kh«ng ngê mét thiÕu niªn trµn ®Çy søc sèng trµn ®Çy hµo khÝ cña hai n¨m vÒ tr−íc b©y giê l¹i cã thÓ biÕn ra nh− thÕ . Hai n¨m tr−íc , khi giao ®Êu víi Du Long Sinh , Lý TÇm Hoan ®· tõng biÕt qua kiÐm ph¸p cña h¾n , tuy kh«ng nhanh b»ng tay kiÕm cña TiÓu Phi nh−ng thËt ®¸ng gäi lµ mét ®ãa hoa trong chèn vâ l©m . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 7. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 235 Du Long Sinh lóc ®ã tuy ®· b¹i d−íi tay cña Lý TÇm Hoan nh−ng b»ng con m¾t tinh ®êi vµ b»ng vµo kinh nghiÖm , Lý TÇm Hoan biÕt ngay con ng−êi thiÕu niªn ®ã ngay sau nhÊt ®Þnh sÏ lµm r¹ng rì trong sù nghiÖp trong ®êi ng−êi . B»ng vµo hµo khÝ ngÊt trêi , b»ng vµo th¸i ®é ngang tµng mét câi cña ng−êi thiÕu niªn hä Du , mµ chØ míi cã hai n¨m xa c¸ch b©y giê l¹i cã thÓ trê thµnh tay sai , trê thµnh con vËt ngoan ngo·n cña ng−êi ®µn bµ ghª tëm nh− thÕ hay sao ? Lý TÇm Hoan ®øng ®ã mµ nghi ngê nh·n quang cña m×nh , h¾n sî m×nh hoa m¾t. Nh−ng mét gi©y tho¸ng qua , h¾n biÕt m×nh kh«ng thÓ nµo lÉm lÉn , h¾n chît mÝm miÖng thë dµi , h¾n chît bïi ngïi hèi tiÕc nh− võa ®¸nh r¬i mét vËt g× quý gi¸ xuèng ®¸y biÓn s©u . Du Long Sinh b©y giê th× nh− h×nh c©y t−îng ®¸ , nhiÖt t×nh hõng hùc cña ng−êi thiÕu niªn n¨m cò còng tiªu mÊt råi , h¾n trë mòi kiÕm cho mét miÕng thÞt gµ n−íng vµo miÖng nhai nguåm ngo¶m , h¾n chÐp miÖng lÇm thÇm : - Ngon , mïi vÞ thËt lµ ®Æc biÖt , cã thÓ ¨n mét miÕng thÞt gµ n−íng nh− thÕ nµy ®óng lµ khÈu phóc kh«ng ph¶i nhá . N÷ HuÖ V−¬ng c−êi h× h× : - Bän ®Çu bÕp cña Tµng KiÕm S¬n Trang kh«ng lµm næi mét con gµ n−íng t−¬ng tù nh− thÕ hay sao ? Du Long Sinh thë ra : - Hä còng cã lµm nh−ng nh÷ng thø hä lµm ra ¨n c¶m nghe nh− cñi môc . N÷ HuÖ V−¬ng hái : - NÕu kh«ng gÆp ®−îc ta th× ng−¬i cã thÓ ®−îc ¨n nh÷ng miÕng thÞt ngon nh− thÕ hay kh«ng ? Du Long Sinh l¾c ®Çu : - NhÊt ®Þnh ®¸ng chÕt còng kh«ng khi nµo ¨n ®−îc . N÷ HuÖ V−¬ng l¹i hái : - Ng−¬i theo ra , ngµy ngµy sèng ë bªn ta , ng−¬i cã thÊy vui thÝch hay kh«ng ? Du Long Sinh c−êi : - Vui thÝch l¾m , rÊt − lµ vui thÝch . N÷ HuÖ V−¬ng hái : - Gi÷a Lam YÕt Tö vµ ta , nÕu cÇn ph¶i chän th× ng−¬i b»ng lßng chän ng−êi nµo? D¸ng c¸ch cña Du Long Sinh gÇn nh− muèn bß phôc xuèng ch©n N÷ HuÖ V−¬ng , h¾n nãi trong vÎ v« cïng thµnh khÈn : - NhÊt ®Þnh lµ ph¶i chän N÷ HuÖ V−¬ng cña t«i råi . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 8. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 236 C¸i bông qóa lín mµ N÷ HuÖ V−¬ng l¹i nµy tíi tr−íc h¬n n÷a võa vç phµnh ph¹ch vµo c¸i bông võa c−êi : - Tèt , tèt l¾m , tiÓu tö nµy kÓ lµ cã nh·n quang , thËt kh«ng uæng ta th−¬ng yªu ng−¬i mét chót nµo . Vµ N÷ HuÖ V−¬ng vôt ngöa cæ lªn chØ ngay yÕt hÇu b¶o Du Long Sinh : - §©m , ®©m ngay n¬i ®©y mét kiÕm thö xem . §«i m¾t cña Du Long Sinh rùc s¸ng nh−ng l¹i t¾t ngÊm ngay , h¾n l¾c ®Çu nguÇy nguËy : - Kh«ng ®−îc , nhÊt ®Þnh kh«ng ®−îc , v× nÕu cã bÒ nµo , nÕu N÷ Bå T¸t cã mÖnh hÖ nµo th× ®au lßng t«i l¾m . N÷ HuÖ V−¬ng c−êi khe khÏ : - Con chã con , thËt lµ ngu , lµm sao N÷ HuÖ V−¬ng l¹i cã thÓ mÖnh hÖ nµo ? §©m , ®©m mét kiÕm cho Lý Th¸m Hoa ch¬i cho vui . Bµ ta ngöa cæ lªn chê ®îi . Nh×n vµo cæ thÞt vßng lªn tõng ngÊn cña N÷ HuÖ V−¬ng , Du Long Sinh vôt thÐt lªn mét tiÕng vung thanh kiÕm lªn ®©m th¼ng . ¸nh thÐp nho¸ng lªn loang lo¸ng , tÊt c¶ nh÷ng ng−êi cã mÆt ®Òu thÊy hoa m¾t . §· tõng giao ®Êu víi Du Long Sinh , Lý TÇm Hoan rÊt biÕt thanh kiÕm trªn tay cña Du Long Sinh - thanh §o¹t T×nh KiÕm cña h¾n v« cïng lîi h¹i , cÇm mét sîi tãc thæi qua , sîi tãc sÏ bÞ tiÖn ngät sít , nã lµ kiÕm b¸u ®éc nhÊt v« nhÞ trªn ®êi , ë trong mét tßa trang tr¹i mÖnh danh lµ " Tµng KiÕm " , g· ThiÕu Trang Chñ nµy tù nhiªn ph¶i cã mét thanh kiÕm b¸u h¬n ng−êi . Thanh kiÕm ®ã mét khi ®©m vµo vËt g× , cho dï ®ã lµ s¾t thÐp nhÊt ®Þnh còng sÏ bÞ thñng ngay , thñng mµ kh«ng mét tiÕng ®éng . V× ®· tõng giao ®Êu víi Du Long Sinh nªn Lý TÇm Hoan biÕt râ h¬n ai hÕt , g· thiÕu niªn nµy tuy kh«ng nhanh tay h¬n TiÓu Phi nh−ng h¾n lµ mét cao thñ nhÊt nh× trong chèn vâ l©m , môc tiªu mµ h¾n ®· nh¾m nhÊt ®Þnh h¾n sÏ hoµn thµnh cho dï ®ã lµ môc tiªu di ®éng chø ®õng nãi mét c¸i cæ thËt lín , lín ®Õn n¾m g©n tay vßng ch−a gi¸p ®ang ngöa ra chê ®îi . Mét tiÕng kªu th¶ng thèt vang lªn , Du Long Sinh lén ng−îc ra sau , h¾n v¨ng ®óng vµo lßng cña mét c« g¸i mËp kh¸c ®ang ngåi phÝa sau Lý TÇm Hoan , c« g¸i dang hai tay «m h¾n trum trum trong lßng vµ c−êi ngÊt ng−ëng . Thanh kiÕm c¾m ®óng vµo yÕt hÇu cña N÷ HuÖ V−¬ng , chu«i kiÕm cßn rung lªn bÇn bËt . N÷ HuÖ V−¬ng c−êi rung rung tõng khèi thÞt trªn ng−êi cµng lµm cho chu«i kiÕm rung lªn tõng chËp . Bµ ta vÉn ngåi yªn nh×n Lý TÇm Hoan b»ng tia m¾t d©m ®·ng nhÊt trªn ®êi . Thanh kiÕm cña Du Long Sinh kh«ng vµo s©u ®−îc , mòi kiÕm võa ch¹m vµo da thÞt th× bÞ ngay c¸i ngÉn thÞt trªn cæ cña N÷ HuÖ V−¬ng hÞp l¹i dÝnh cøng vµo n¬i Êy , y nh− mét c¸i kiÒm s¾t kÑp ngang . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 9. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 237 N÷ HuÖ V−¬ng vÉn nh×n Lý TÇm Hoan vµ cÊt giäng c−êi h¨ng h¾c : - Sao ? Ng−êi mËp vÉn cã chç hay cña c¸i mËp , b©y giê th× ch¾c Lý Th¸m Hoa kh«ng muèn tin còng ph¶i tin råi chø ? *** Thanh kiÕm vÉn cø rung bÇn bËt m·i cho ®Õn b©y giê míi chÞu ®øng yªn , N÷ HuÖ V−¬ng vÉn ngåi dùa ngöa vµ cø ®Ó y thanh kiÕm dÝnh bëi hai líp thÞt kÑp l¹i n¬i cæ . Lý TÇm Hoan thë ra : - C«ng phu cña N÷ HuÖ V−¬ng qu¶ thËt ng−êi th−êng kh«ng lµm sao so ®−îc . Tù nhiªn , Lý TÇm Hoan nãi b»ng mét c©u nãi thËt t×nh , c«ng phu dïng hai khoanh thÞt n¬i cÇn cæ ®Ó kÑp thanh kiÕm chÐm s¾t nh− chÐm bïn vµ b»ng mét søc m¹nh ®©m vµo nh− thÕ qu¶ lµ mét c«ng phu hiÕm cã . N÷ HuÖ V−¬ng c−êi h× h× : - Ta còng cã th−êng nghe phi ®ao cña Th¸m Hoa , phi ®ao phãng ra tr¨m ph¸t kh«ng sai mét ph¸t nµo , lu«n c¶ ®øc con nu«i cña ta tµi nghÖ kh«ng ph¶i lµ kÐm l¾m thÕ mµ vÉn kh«ng tr¸nh khái , ch¾c tù Th¸m Hoa còng c¶m thÊy tµi nghÖ cña m×nh nh− thÕ lµ tuyÖt l¾m råi ch¼ng hay b©y giê cã cßn c¶m thÊy nh− thÕ n÷a kh«ng ? Bµ ta l¹i ngöa cæ ra cho thanh kiÕm cña Du Long Sinh r¬i xuèng vµ hái Lý TÇm Hoan : - Nh−ng phi ®ao b¸ch ph¸t b¸ch tróng cña Th¸m Hoa b©y giê cã thÓ giÕt ®−îc ta kh«ng nhØ ? Lý TÇm Hoan l¾c ®Çu c−êi : - NhÊt ®Þnh lµ kh«ng ®−îc . N÷ HuÖ V−¬ng c−êi : - B©y giê Th¸m Hoa cã cßn muèn ®−a Lam YÕt Tö ®i n÷a hay ch¨ng ? Lý TÇm Hoan gËt ®Çu : - RÊt muèn . S¾c mÆt cña N÷ HuÖ V−¬ng h¬i t¸i l¹i nh−ng råi l¹i c−êi ngay : - Thó vÞ , thó vÞ . TH¸m Hoa lµ con ng−êi thó vÞ v« cïng nh−ng Th¸m Hoa ®Þnh ®−a c« ta ®i b»ng c¸ch nµo thÕ chø ? Lý TÇm Hoan còng c−êi : - §Ó thong th¶ råi t«i sÏ nghÜ c¸ch nh−ng nhÊt ®Þnh lµ ph¶i cã c¸ch . N÷ HuÖ V−¬ng gËt ®Çu ; Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 10. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 238 - Tèt l¾m , vËy Th¸m Hoa h·y ë l¹i ®©y vµi ba ngµy ®Ó mµ nghÜ c¸ch . Lý TÇm Hoan nãi : - ë ®©y cã r−îu ngon thÞt bÐo , cho dï ph¶i ë ®Õn vµi ba th¸ng còng ®−îc chø lùa g× vµi ba ngµy . N÷ HuÖ V−¬ng nãi ; - Nh−ng r−îu cña ta kh«ng thÓ ®Ó cho bÊt cø ai uèng khan nh− thÕ ®−îc . Lý TÇm Hoan hái : - ThÕ N÷ HuÖ V−¬ng muèn t«i ph¶i lµm sao ? N÷ HuÖ V−¬ng ®−a tia m¾t kh¸t t×nh vÒ phÝa Lý TÇm Hoan , giäng bµ ta còng chît trë nªn ®¾m ®uèi ; - ThËt t×nh th× ta cø t−ëng Lý Th¸m Hoa lµ con ng−êi giµ l¾m råi nh−ng b©y giê gÆp thÊy h·y cßn xu©n h¬ hí , v× thÕ ta muèn l−u Th¸m Hoa l¹i ®©y bÇu b¹n cïng ta Ýt ngµy råi ta sÏ ®Ó cho Th¸m Hoa ®em Lam YÕt Tö ®i mét c¸ch tù do . Lý TÇm Hoan còng c−êi , giäng nãi h¾n rÊt tù nhiªn : - N÷ HuÖ V−¬ng kh«ng sî t«i giµ nh−ng t«i th× rÊt sî ®èng thÞt trªn m×nh cña N÷ HuÖ V−¬ng , nÕu N÷ HuÖ V−¬ng cã thÓ lµm cho bít ®i chõng vµi tr¨m c©n thÞt th× cã bÇu b¹n víi N÷ HuÖ V−¬ng n¨m bµy th¸ng mét n¨m hay h¬n thÕ n÷a t«i còng kh«ng ®Õn ®çi nhµm ch¸n , chø b©y giê th× ... H¾n thë ra vaffnãi tiÐp : - B©y giê th× t«i c¶m nghe lîm giäng . MÆt cña N÷ HuÖ V−¬ng b©y giê míi hoµn toµn biÕn s¾c nh−ng bµ ta vÉn cø c−êi: - R−îu mêi kh«ng uèng cø muèn uèng r−îu ph¹t . Th«i còng ®−îc , Bµ ta vÉy tay cho thuéc h¹ . Sè nh÷ng c« g¸i ngåi v©y chung quan nµy giê vôt ®øng lªn . §óng ra th× hä lµ nh÷ng c« g¸i qu¸ mËp nh−ng còng v× thÕ mµ hµnh ®éng cña hä ®©m ra chËm ch¹p , tr¸i l¹i ph¶i nãi hä qu¸ nhanh . Sau c¸i vÉy tay cña N÷ HuÖ V−¬ng th× Lý TÇm Hoan nh×n quanh ®· thÊy m×nh bÞ v©y vµo gi÷a . Chung quanh h¾n lµ nh÷ng c« g¸i , kh«ng ph¶i nãi lµ nh÷ng c©y thÞt kª khÝt vµo nhau . Hä kh«ng ®«ng l¾m nh−ng v× hä qu¸ mËp thµnh thö khi hä ®øng dËy v©y quanh vµ cµng lóc hä cµng siÕt vßng v©y nhá l¹i , Lý TÇm Hoan cã c¶m t−ëng m×nh b¾t ®Çu nghÑt thë v× kh«ng cßn mét chót giã nµo cã thÓ lät qua . H¾n t−ëng t−îng nÕu vßng v©y " thÞt ng−êi " cø nh− thÕ mµ Ðp lÊn vµo , Ðp riÕt l¹i , h¾n kh«ng d¸m nghÜ n÷a , h¾n kh«ng d¸m nghÜ lµ gi÷a bøc t−êng b»ng thÞt Êy , h¾n sÏ ra sao . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 11. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 239 B©y giê cho dï h¾n cã thÓ phãng lu«n hai ngän phi ®ao mét l−ît còng kh«ng thÓ lµm g× hä ®−îc v× bÊt qu¸ còng chØ vµi ba ng−êi ng· xuèng råi th× sè ng−êi kia sÏ Ëp vµo vµ muèn hay kh«ng muèn h¾n còng sÏ ... Lý TÇm Hoan ph¶i rïng m×nh . KiÕm kÝch ®ao th−¬ng hay nh÷ng thñ ph¸p cùc h×nh nµo kh¸c ®èi víi h¾n kh«ng cã nghÜa lý g× c¶ nh−ng khi h×nh dung con ng−êi cña m×nh bÞ Ëp gi÷a khèi thÞt ng−êi nh− thÕ , h¾n kh«ng d¸m nghÜ tíi thªm cho mÖt . N÷ HuÖ V−¬ng c−êi sÆc sùa : - Sao ? Lý Th¸m Hoa cã chÞu n»m s¸t bªn m×nh ta kh«ng hay lµ muèn n»m d−íi c¶ n¨m m−êi khèi thÞt Êy ? TiÕng c−êi cña bµ ta rung rinh c¶ sµn nhµ , ban ®Çu cßn Ýt nh−ng cµng lóc nghe h×nh nh− toµn ng«i nhµ chuyÓn ®éng . ¸nh m¾t Lý TÇm Hoan vôt s¸ng lªn mét c¸ch kh¸c th−ëng , mçi h¾n vèn s½n mØm c−êi mét c¸ch th−ëng xuyªn , b©y giê nô c−êi cµng r¹ng rì nh−ng vÉn kh«ng ra tiÕng . Lóc h¾n lªn lÇu , Linh Linh ®· nghe lêi h¾n , nµg lu«n lu«n nghe lêi h¾n - ë l¹i bªn d−íi . B©y giê h¾n sùc nhí ®Õn nµng . NhÊt ®Þnh nµng kh«ng thÓ lÊy m¾t nh×n Lý TÇm Hoan thä n¹n , nhÊt ®Þnh nµng sÏ cã c¸ch , nµng sÏ t×m mäi c¸ch . Ngay trong lóc ®ã , ngay trong lóc mäi ng−êi c¶m thÊy c¸i rung rinh c¶ sµn nhµ kh«ng ph¶i do tiÕng c−êi cña N÷ Bå T¸t th× mét tiÕng chuyÓn ®éng vang lªn . Sù chuyÓn ®éng cña ng«i lÇu cïng ph¸t ra nhiÒu tiÕng r«m rèp , c¶ ng«i lÇu bçng nghiªng h¼n råi ®æ xuèng . TÊt c¶ nh÷ng ng−êi cã mÆt trªn ng«i lÇu còng nghiªng ngöa theo lu«n . Trªn nãc nhµ bçng lé ra lç hæng kh¸ lín sau khi mét bãng ng−êi b¾n vät lªn . Lý TÇm Hoan . Ng−êi b¾n th¼ng træ ra nãc lÇu ®ã lµ Lý TÇm Hoan , h¾n y nh− mét chiÕc Ðn xuyªn liªm , h¾n b¾n vät lªn råi lµ xµ xuèng ®Êt . H¾n nghÜ con ng−êi mang theo c¶ khèi thÞt nh− N÷ HuÖ V−¬ng cho dï cã mét c«ng phu kh¸ m¹nh nh−ng khi ng«i lÇu sËp xuèng , bµ ta nhÊt ®Þnh còng ph¶i ng· theo nÕu kh«ng ®Õn mang th−¬ng th× còng ph¶i l©u l¾m míi mong bß dËy næi . Nh−ng kh«ng , Lý TÇm Hoan võa b¾n ra khái nãc nhµ th× y nh− mét tr¸i khinh khÝ cÇu bÞ døt d©y , c¶ mét khèi thÞt khæng lå N÷ HuÖ V−¬ng còng b¾ng theo nèi ®u«i víi h¾n . Lý TÇm Hoan võa xµ xuèng ®Êt th× ®· nghe tiÕng cña N÷ HuÖ V−¬ng ë phÝa sau l−ng : - Khµ khµ ... Lý Th¸m Hoa , bÊt cø ai mét khi ®· bÞ ta ®Ó m¾t th× cho dï gãc biÓn ch©n trêi còng ®õng mong tho¸t khái . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 12. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 240 ThËt Lý TÇm Hoan kh«ng thÓ nµo t−ëng t−îng næi , b»ng vµo th©n h×nh ph× nén , Ýt nhÊt còng ph¶i cã ba , bèn tr¨m c©n cña N÷ HuÖ V−¬ng mµ l¹i cã mét khinh c«ng nh− thÕ Êy . Kh«ng cßn cã mét sù lùa chän nµo kh¸c , Lý TÇm Hoan vÉy ng−îc tay trë l¹i phÝa sau l−ng . Mét ¸nh s¸ng lã lªn , TiÓu Lý Phi §ao ®· ra khái c¸nh tay . *** TiÓu Lý Phi §ao mét khi ®· bÞ ra khái tay råi th× tr¨m ph¸t kh«ng sai mét ph¸t . Mét vßi m¸u tõ n¬i mÆt cña N÷ HuÖ V−¬ng phôt ra . BËn nµy kh«ng nh− nh÷ng lÇn tr−íc , phi ®ao cña Lý TÇm Hoan lu«n lu«n tróng yÕt hÇu lÇn nµy phi ®ao nh»m vµo mét môc tiªu kh¸c h¼n , phi ®ao bay ®óng vµo m¾t tr¸i ®èi ph−¬ng . Phi ®ao ®· bay ra nhÊt ®Þnh kh«ng thÓ kh«ng tróng môc tiªu . H¾n rÊt tù tin nh− thÕ . Vµ qu¶ thËt ®óng y nh− thÕ , ngän phi ®ao lón vµo m¾t tr¸i cña N÷ HuÖ V−¬ng h¬n ph©n nöa . Ban ®Çu , mét vßi m¸u b¾n ra , thiÕu chót n÷a lµ b¾n vµo m×nh cña Lý TÇm Hoan nh−ng sau vßi m¸u cóp l¹i ®ã th× xèi xuèng mÆt , xuèng ¸o . Con ng−êi cµng mËp dung l−îng m¸u trong ng−êi cµng nhiÒu , suèi m¸u ®· lµm −ít ®Ém con ng−êi cña N÷ HuÖ V−¬ng . ThÕ nh−ng tiÕng c−êi cña bµ ta vÉn kh«ng chÞu døt , vµ b»ng vµo thanh ©m cµng lóc cµng gÇn víi Lý TÇm Hoan . B©y giê th× Lý TÇm Hoan kh«ng thÓ ®iÒm nhiªn n÷a , h¾n quay m×nh l¹i vµ s÷ng sì . Dßng m¸u tõ n¬i m¾t cña N÷ HuÖ V−¬ng vÉn bùt xèi nh−ng bµ ta vÉn c−êi vµ b−íc theo Lý TÇm Hoan , giäng c−êi kh«ng thay ®æi vµ b−íc ch©n kh«ng xiªu vÑo , bµ ta vÉn b−íc theo b»ng b−íc ch©n ch¾c nÞch . Dßng m¸u ch¶y m¹nh ®Õn møc gÇn nh− tiÕng ®éng thÕ nh−ng N÷ HuÖ V−¬ng kh«ng béc lé chót g× gäi lµ ®au ®ín , bµ ta vÉn c−êi h¨ng h¾c : - Lý Th¸m Hoa , cßn mÊy ngän phi ®ao n÷a hay phãng ra cho hÕt c¶ ®i , phi ®ao b©y giê th× cho hai tr¨m ngän c¾m vµo m×nh ta , ta còng ch¼ng kÓ nã vµo ®©u . Bµ ta vôt ®−a tay lªn n¾m c¸n phi ®ao giËt m¹nh ra råi cho th¼ng vµo måm . NhiÒu tiÕng rµo r¹o vang lªn tõ trong miÖng cña N÷ HuÖ V−¬ng lµm cho Lý TÇm Hoan cµng trè m¾t . Phi ®ao cña h¾n ®−îc luyÖn b»ng mét thø thÐp tuy kh«ng ®Õn møc ghim vµo s¾t nh− nghim bïn nh−ng nã vÉn lµ thø thÐp cùc tèt , thø thÐp ban ®ªm loÐ h¼n ¸nh s¸ng xanh lÌ thÕ mµ N÷ HuÖ V−¬ng nhai nh− ng−êi ta nhai cèm . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 13. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 241 Lý TÇm Hoan ®øng nh×n tr©n trèi , thËt h¾n kh«ng biÕt ®ã lµ con ng−êi hay gièng thó thêi tiÒn sö . Muèn cho con vËt Êy ng· xuèng cã lÏ ph¶i ®Õn hai tr¨m ngän phi ®ao . Nh−ng ngay trong lóc Êy , ngay trong lóc N÷ HuÖ V−¬ng cø lï lï ®i l¹i phÝa Lý TÇm Hoan th× bµ ta vôt rèng lªn mét tiÕng dÞ th−êng . TiÕng rèng cña N÷ HuÖ V−¬ng kh«ng gièng cäp mµ còng kh«ng gièng tr©u , tiÕng rèng qu¸ lín lµm xao ®éng c¶ vïng , nh÷ng chiÕc l¸ óa vµng trªn cµnh c©y lao chao r¬i xuèng . Trong tiÕng rèng cña N÷ HuÖ V−¬ng cã mét tiÕng ®éng kh¸c nhá h¬n , l¹ h¬n , tiÕng ®«ng nghe c¸i " bùt " ng¾n ngñi nh−ng Lý TÇm Hoan nghe rÊt râ vµ ngay sau ®ã , h¾n thÊy mét l−ìi thÐp lã ra tr−íc ngùc bµ ta , m¸u theo ®ã phón th¼ng mét vßi . B©y giê th× Lý TÇm Hoan ®· thÊy Du Long Sinh . H¾n tõ phÝa sau l−ng N÷ HuÖ V−¬ng hai tay n¾m chÆt lÊy ®èc kiÕm , thanh kiÕm xuyªn tõ hËu t©m cña N÷ HuÖ V−¬ng thÊu ra tr−íc ngùc . Thanh tr−êng kiÕm tù nhiªn lµ dµi , tõ c¸n ®Õn mòi cã h¬n mét s¶i tay nh−ng b©y giê th× chØ thÊy mòi kiÕm ló ra tr−íc ngùc N÷ HuÖ V−¬ng , hai tay cÇm c¸n cña Du Long Sinh th× ®· s¸t tËn l−ng . Con m¾t cßn l¹i cña N÷ HuÖ V−¬ng trîn trõng lªn , hai tay nhanh nh− c¾t víi ng−îc ra phÝa sau chôp tróng ®«i vai cña Du Long Sinh nÐm qua khái ®Çu , vËt h¾n y nh− vËt nh¸i . Th©n h×nh cña N÷ HuÖ V−¬ng b©y giê míi ®æ xÊp xuèng , ®æ chôp lªn con ng−êi cña Du Long Sinh , x−¬ng trong ng−êi h¾n nghe r«m rèp nh−ng h¾n nghiÕn r¨ng kh«ng kªu mét tiÕng . N÷ HuÖ V−¬ng võa thë võa nãi : - Ng−¬i ... th× ra lµ ng−¬i , Du Long Sinh ... ta ... ta ®·i ng−¬i kh«ng b¹c ... thÕ sao ng−¬i l¹i thõa lóc bÊt phßng ... ¸m h¹i ta .. Du Long Sinh h¬i thë ®øt qu·ng : - Ng−¬i ... ng−¬i kh«ng ngê µ ? N÷ HuÖ V−¬ng ghiÕn r¨ng kÌn kÑt : - Ta ... ch−a tõng b¹c ®·i ... ng−¬i ... khèn khiÕp ... Må h«i trªn tr¸n cña Du Long Sinh ®æ hét , h¾n còng nghiÕn r¨ng : - H¬n mét n¨m nay , ta ... nhÉn nhôc cßn h¬n ... mét con chã lµ ... lµ thø chØ chê cã ®−îc ngµy ... nay ... BÞ khèi thÞt cña N÷ HuÖ V−¬ng cµng lóc cµng Ðp xuèng , Du Long Sinh kh«ng cßn thë ®−îc , h¾n thÊy tr−íc m¾t tèi ®en . Th©n h×nh cña N÷ HuÖ V−¬ng vôt giËt lªn tõng chËp vµ cuèi cïng lËt ngang qua . B©y giê th× Lý TÇm Hoan míi lÇn thÊy ®−îc bé mÆt cña Du Long Sinh , mét bé mÆt cã ®«i m¾t thËt s¸ng nh−ng v« cïng ¶m ®¹m . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 14. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 242 H¾n nghe bµn tay cña Du Long Sinh , bµn tay thËt dÞu , tuy ®· tõng giÕt ng−êi nh−ng nhiÒu lóc l¹i mÒm h¬n bµn tay con g¸i , bµn tay Êy ®ang vuèt nh−ng giät må h«i trªn tr¸n h¾n . Du Long Sinh cè hÕt søc ®Ó në mét nô c−êi nh−ng h¾n thÊt b¹i . H×nh nh− ®«i m«i h¾n kh«ng cßn nghe theo sù chØ huy cña khèi cã , Cuèi cïng h¾n r¸ng hÕt søc nãi víi Lý TÇm Hoan : - T«i ... kh«ng ph¶i lµ ... Du Long Sinh . Lý TÇm Hoan mÝm miÖng gËt ®Çu : - T«i biÕt , b©y giê th× t«i biÕt rÊt râ råi . Du Long Sinh nãi : - Du Long Sinh ®· ... ®· chÕt l©u råi . Lý TÇm Hoan l¹i gËt ®Çu : - T«i biÕt . Du Long Sinh nãi : - Ngµy nay Th¸m Hoa kh«ng cßn nh×n thÊy Du Long Sinh n÷a . Lý TÇm Hoan nãi : - Nh−ng trong giê phót nµy th× thÊy b»ng h÷u vÇn lµ b»ng h÷u , nh÷ng viÖc g× kh¸c t«i kh«ng cÇn biÕt . B©y giê th× Du Long Sinh në nô c−êi nh−ng m¾t h¾n ®· ®øng trßng . © HQD Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2