intTypePromotion=1

Huyết tâm lệnh - tập 15

Chia sẻ: Thanh Phuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

0
62
lượt xem
11
download

Huyết tâm lệnh - tập 15

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'huyết tâm lệnh - tập 15', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Huyết tâm lệnh - tập 15

 1. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 243 Håi thø m−êi n¨m Lªn kiÖu ®i ¸nh b×nh minh ®· r¹ng râ ch©n trêi . N¬i ven rõng th«ng cã thªm ba nÊm må míi ®¾p . Mé cña Du Long Sinh , Lam YÕt Tö vµ cña N÷ HuÖ V−¬ng . §µo huyÖt lµ do bµn tay cña nh÷ng m«n ®å cña bµ ta . H×nh nh− ®èi víi c¸i chÕt cña N÷ HuÖ V−¬ng hä kh«ng cã g× ®¸ng gäi lµ bi th−¬ng , cã lÏ v× Hoan HØ N÷ HuÖ V−¬ng nµy thËt kh«ng cã lßng d¹ cña Bå T¸t , khi bµ ta sinh tiÒn còng kh«ng cã viÖc nµo cho ng−êi ta " hoan hØ " . ChuyÖn ng«i lÇu bÞ sËp th×nh l×nh ®óng lµ " thµnh tÝch " cña Linh Linh . ChÝnh nµng sau ®ã còng c¶m thÊy lµm nªn chuyÖn ®ã v« cïng høng thó . Nµng nãi : - ThËt t×nh th× t«i còng ch¼ng thÓ cã tµi ba g× cho l¾m , bëi v× ng«i lÇu nµy dùng lªn nhê vµo c©y cét gi÷a b¾t r−îu chung quanh t«i chØ lµm láng gãc c©y cét chÝnh ®ã th× ng«i lÇu sôp ®æ . Còng may mµ t«i ®· dù bÞ tr−íc chø kh«ng th× ®· bÞ ch«n trong ®èng c©y vôn ®ã råi . ThÊy ®¸m bé h¹ cña N÷ HuÖ V−¬ng lÇn l−ît ®i hÕt , nµng lÊy lµm l¹ lïng hÕt søc , nµng nãi Lý TÇm Hoan : - T¹i sao hä kh«ng cã ý b¸o thï cho s− phô cña hä nhØ ? Lý TÇm Hoan thë ra : - Còng cã lµ vÞ N÷ HuÖ V−¬ng cø lo lµm cho hä ®Çy bao tö chø kh«ng khi nµo lµm cho hä no bëi c¶m t×nh . Linh Linh c−êi : - §óng råi , mét con ng−êi khi mµ bao tö qu¸ ®Çy råi th× hä rÊt l−êi biÕng nghÜ ®Õn chuyÖn t©m t×nh . Nh−ng råi nµng l¹i cau mµy hái Lý TÇm Hoan : - ThÕ cßn Th¸m Hoa , t¹i sao Th¸m Hoa l¹i còng th¶ hä ®i nh− thÕ ? Lý TÇm Hoan ®iÒm ®¹m mØm c−êi : - §Ó cho hä ®i v× t«i kh«ng thÓ nu«i næi nh÷ng con ng−êi nh− thÕ ? Linh Linh c¾n m«i trÇm ng©m mét lóc kh¸ l©u : - Nh−ng nÕu chØ cã mét ng−êi th× Th¸m Hoa cã nu«i næi hay kh«ng ? Nµng chíp nh×n Lý TÇm Hoan hËt nhanh råi nãi tiÐp : - ChØ cã mét ng−êi mµ ng−êi Êy l¹i ¨n rÊt Ýt , kh«ng uèng r−îu còng kh«ng thÝch ¨n thÞt hay nh÷ng mãn ngon vËt l¹ , mçi b÷a c¬m chØ cÇn mÊy miÕng ®Ëu hñ kho lµ ®ñ Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 2. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 244 . §· thÕ , ng−êi Êy l¹i cßn biÕt tù lµm thøc ¨n , nÊu c¬m , gi¨ng mµn , tr¶i nÖm , khi Th¸m Hoa lªn gi−êng råi , ng−êi Êy l¹i cßn cã thÓ v× Th¸m Hoa mµ söa gèi ch¶i ®Çu . Lý TÇm Hoan c−êi : - Con ng−êi giái d¾n nh− thÕ Êy th× tù m×nh sèng còng ®· ®Çy ®ñ sung s−íng qu¸ råi , cÇn chi l¹i ph¶i theo t«i ? Linh Linh nhÕch m«i , giäng nµng cã vÎ giËn dçi : - T«i biÕt trong lßng Th¸m Hoa chØ cã mçi mét h×nh bãng cña Lam YÕt Tö v× c« ta ®−îc c¸i eo l−ng nhá h¬n . Lý TÇm Hoan c−êi g−îng : - C« cho r»ng trong lßng t«i chØ cã mçi h×nh bãng cña Lam YÕt Tö µ ? Linh Linh h¸y m¾t : - Chø cßn g× n÷a ? V× nµng , Th¸m Hoa ®· kh«ng kÓ ®Õn th©n , liÒu vµo n¬i nguy hiÓm , v× nµng , Th¸m Hoa cã thÓ lµm bÊt cø nh÷ng chuyÖn g× . Nh−ng thËt ra b©y giê nµng ®· chÕt råi , b©y giê th× Th¸m Hoa còng cã g× mµ ph¶i lo cho ®Õn nµng nh− thÕ ? LÆng thinh mét lóc , Lý TÇm Hoan nhÌ nhÑ gËt ®Çu : - Bëi v× nµng lµ b»ng h÷u cña t«i . Sèng lµ b»ng h÷u th× chÕt còng lµ b»ng h÷u . Linh Linh nhÕch m«i : - ThÕ t«i ... t«i kh«ng ph¶i lµ b»ng h÷u cña Th¸m Hoa µ ? Lý TÇm Hoan nãi ; - Tù nhiªn c« vÉn lµ b»ng h÷u cña t«i chø kh«ng ai b¶o kh«ng ph¶i ? Linh Linh nãi : - §· biÕt nghÜ ®Õn ng−êi b¹n ®· chÕt th× t¹i sao kh«ng nghÜ ®Õn ng−êi b¹n cßn ®ang sèng ? Mi m¾t nµng öng ®á , nµng chíp thËt nhanh nh− cè lµm cho n−íc m¾t ®õng r¬i : - T«i lµ mét ng−êi kh«ng cã th©n nh©n , kh«ng cã b¹n bÌ , b©y giê th× nhµ cöa còng kh«ng cã , ch¼ng lÏ Th¸m Hoa ®ang t©m nh×n t«i sèng vÊt v¶ bªn lÒ ®−êng , sèng lªnh ®ªnh phiªu b¹t nh− mét kÎ ¨n xin . Lý TÇm Hoan chØ cßn n−íc g−îng c−êi . H¾n c¶m thÊy b©y giê nh÷ng c« g¸i nhá cµng lóc cµng nh− giái vÒ ng«n ng÷ . Linh Linh bôm mÆt nh−ng nµng lÐn nh×n Lý TÇm Hoan qua nh÷ng kÏ hë cña ngãn tay , nµng nãi b»ng giäng rÇu rÇu : - Huèng chi , nÕu Th¸m Hoa kh«ng mang t«i ®i th× lµm sao Th¸m Hoa t×m ®−îc tiÓu th− cña t«i ? Mµ kh«ng t×m ®−îc tiÓu th− cña t«i th× lµm sao Th¸m Hoa t×m ®−îc TiÓu Phi ? *** Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 3. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 245 TiÓu Phi ®ang hóp t« canh . Canh thÞt bß thËt th¬m , thËt ngon , h¬i bèc lªn nghe phøc mòi . Tay b−ng b¸t canh h¬i cßn lªn nghi ngót , TiÓu Phi hóp tõng hóp mét , h¾n hóp thËt chËm , ®«i m¾t h¾n nh×n s÷ng chung quanh miÖng b¸t , mÆt h¾n kh«ng lé nÐt g× , h×nh nh− h¾n kh«ng nhËn ra h−¬ng vÞ cña b¸t canh . L©m Tiªn Nhi ®ang ngåi s¸t bªn h¾n , tay nµng chèng c»m vµ m¾t nh×n h¾n ®¨m ®¨m , nµng nh×n h¾n b»ng ¸nh m¾t thËt dÞu dµng , giäng nµng còng dÞu dµng : - GÇn ®©y sao tr«ng mÆt anh nã khã ®¨m ®¨m nh− thÕ ? H×nh nh− trong m×nh anh kh«ng ®−îc khoÎ ? Anh h·y uèng n−íc canh cho nhiÒu h¬n mét tý , canh nµy bæ l¾m , nã lµm cho anh ngñ ®−îc ngon . Uèng ®i , cßn nãng h·y uèng cho hÕt , ®õng ®Ó nguéi mÊt ngon . TiÓu Phi ngÈng mÆt lªn , h¾n ngöa cæ uèng mét h¬i c¹n b¸t . L©m Tiªn Nhi dïng chiÕc kh¾n thËt tr¾ng lau miÖng cho h¾n vµ hái : - Anh thÊy cã ngon miÖng hay kh«ng ? TiÓu Phi ®¸p thËt nhá : - Ngon . L©m Tiªn Nhi hái : - Anh thÊy cÇn thªm mét chÐn n÷a kh«ng ? Móc thªm cho anh mét chÐn n÷a nhÐ? TiÓu Phi gËt ®Çu : - CÇn . L©m Tiªn Nhi c−êi thËt ®Ñp : - Nh− thÕ tèt l¾m , gÇn ®©y thÊy anh ¨n c¬m Ýt qu¸ nªn uèng n−íc canh thËt nhiÒu mét chót cho nã ®ñ chÊt bæ . Gian nhµ thËt s¬ sµi nh−ng l¹i lµ gian nhµ míi . V¸ch t−êng nhµ bÕp vÉn ch−a Êm khãi v× hä míi dêi vÒ ®©y cã hai ngµy . L©m Tiªn Nhi móc thªm mét chÐn canh , nµng mang ®Õn tr−íc mÆt TiÓu Phi kÌm theo mét nô c−êi : - N¬i nµy tuy kh«ng ®−îc réng nh−ng chî bóa th× l¹i kh«ng nhá , chØ cã ®iÒu thÞt th× m¾c qu¸ , mua mét c©n mÊt ®Õn m−êi tiÒn . TiÓu Phi c¾m ®Çu uèng n−íc canh vµ h¾n vôt ngÈng mÆt lªn : - Ngµy mai chóng m×nh ®õng dïng canh thÞt bß n÷a . L©m Tiªn Nhi liÕc h¾n thËt nhanh : - Sao vËy ? Anh kh«ng thÝch µ ? Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 4. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 246 TiÓu Phi trÇm ng©m vµ nãi thËt chËm : - T«i thÝch nh−ng ta kh«ng thÓ tiÕp tôc dïng nh− thÕ . L©m Tiªn Nhi c−êi ªm ¸i : - Anh ®õng cã lo vÒ kho¶n tiÒn b¹c , mÊy lóc nµy Hå C©u vÉn y gi¸ cò , th¸ng tr−íc anh ®i s¨n b¸n ®−îc tÊt c¶ lµ hai m−¬i b¶y l−îng b¹c , cho ®Õn nay vÉn ch−a xµi hÕt . TiÓu Phi nãi : - Nh−ng råi sÏ hÕt , v¶ l¹i ë chèn nµy ®©u cã hå ®Ó cho m×nh s¨n n÷a . L©m Tiªn Nhi nãi : - Bao giê hÕt h½ng hay , huèng chi t«i vÉn cßn mét sè tiÒn riªng . TiÓu Phi l¾c ®Çu : - T«i kh«ng thÓ xµi mãn tiÒn Êy ®−îc . Mi m¾t cña L©m Tiªn Nhi vôt ®á , giäng nµng thÊp xuèng : - T¹i lµm sao l¹i kh«ng thÓ xµi ? Sè tiÒn ©y kh«ng ph¶i lµ cña trém còng kh«ng ph¶i lµ cña c−íp , chÝnh nã lµ do t«i bá c«ng ®i may m−ín cho ng−êi ta , m−êi ®Çu ngãn tay r−ím m¸u míi kiÕm ra ®ã chø . N−íc m¾t nµng b¾t ®Çu tho¸t ra viÒn mi vµ ch¶y rßng rßng trªn m¸ : - Anh cã biÕt kh«ng ? Bao nhiªu tiÒn b¹c tr−íc kia cña t«i , t«i ®· nghe theo lêi anh ®em ph¸t cho ng−êi nghÌo hÕt råi , chuyÖn ®ã ch¼ng lÏ anh l¹i kh«ng biÕt ? TiÓu Phi thë dµi dÞu giäng : - Kh«ng ph¶i t«i kh«ng tin nh−ng v× ... v× ®¸ng lý th× t«i ph¶i lo l¾ng cho Tiªn Nhi ®Çy ®ñ chø kh«ng nªn ®Ó cho Tiªn Nhi chÞu khæ cùc nh− thÕ Êy . L©m Tiªn Nhi «m siÕt vµo l−ng TiÓu Phi , mÆt nµng gôc ®Çu lªn vai h¾n , n−íc m¾t nµng rµn rôa : - T«i biÕt , t«i biÕt anh thËt d¹ yªu t«i , tõ tr−íc ®Õn nay t«i kh«ng cã mét ng−êi th©n , kh«ng cã mét ai ch¨m sãc t«i b»ng tÊm t×nh nång hËu nh− anh . Vµ anh nghÜ xem , chóng ta nh− thÕ nµy còng lµ qu¸ tèt råi , ®¸ng lý kh«ng nªn ph©n biÖt cña t«i hay lµ cña anh g× n÷a c¶ , cña t«i ®· lµ cña anh råi , lu«n c¶ con tim cña t«i còng ®· trao c¶ cho anh , ch¼ng lÏ anh kh«ng thÊy râ ®iÒu Êy n÷a hay sao ? TiÓu Phi khÐp ®«i m¾t l¹i , h¾n cÇm lÊy tay nµng siÕt m¹nh . H¾n chØ mong cÇm lÊy m·i m·i tay nµng nh− thÕ , ngoµi ra h¾n kh«ng −íc muèn g× h¬n . *** Råi TiÓu Phi còng ngñ vïi . Trän ®êi h¾n lµ nh÷ng giÊc ngñ th¼ng b¨ng . L©m Tiªn Nhi nhÌ nhÑ rót bµn tay cña m×nh ra khái bµn tay cña h¾n . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 5. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 247 Nµng ®øng bªn mÐp gi−êng l¼ng lÆng nh×n h¾n ngñ , nh×n cµnh m«i hÐ më víi nô c−êi tho¶ m·n cña h¾n . Vµ nµng còng mØm c−êi mét m×nh , nô c−êi cña nµng thËt lµ mÒm dÞu , mÆn nång . Tù nhiªn nµng chØ c−êi víi mét m×nh nµng . Sau cïng , nµng nhÌ nhÑ ra khái phßng , nhÌ nhÑ khÐp tr¸i cöa phßng l¹i . Trë vÒ phßng m×nh , L©m Tiªn Nhi lÊy chiÕc r−¬ng nhá , trót tõ trong mét chiÕc b×nh nhá ra mét Ýt bét mµu lÊp l¸nh , nµng rãt ra mét chÐn trµ . Mçi ngµy nµng kh«ng bao giê quªn uèng vµo thø bét Êy . Nã lµ thø tr©n ch©u quý gi¸ , nµng ®· nghiÒn ra thµnh bét , nghe ng−êi ta nãi r»ng ng−êi ®µn bµ nµo mçi ngµy ®Òu uèng thø ®ã lµ nhan s¾c mu«n thuë ch¼ng tµn phai . Ng−êi ®µn bµ cµng ®Ñp bao nhiªu th× l¹i cµng sî giµ bÊy nhiªu , lu«n lu«n nghÜ hÕt c¸ch b¶o vÖ nhan s¾c cña m×nh . ThÕ nh−ng hä kh«ng biÕt r»ng kh«ng mét thø linh d−îc nµo cã thÓ gi÷ cho ng−êi ®µn bµ trÎ m·i kh«ng giµ . Nã lµ quy luËt cña t¹o hãa mµ kh«ng mét ai cã kh¶ n¨ng c−ìng l¹i . Nh×n chiÕc b×nh nhá trong tay , L©m Tiªn Nhi bËt c−êi mét m×nh . Nµng lÈm bÈm : - Gi¸ mµ TiÓu Phi biÕt c¸i b×nh nµy ®¸ng gi¸ bao nhiªu tiÒn th× cã lÏ h¾n ph¶i giËt m×nh mµ l¨n ra chÕt mÊt . Nµng cµng nhËn râ ®µn «ng nµo còng dÔ bÞ lõa g¹t c¶ , nhÊt lµ rÊt dÔ bÞ lõa g¹t bëi ®µn bµ . ChÝnh v× thÐ mµ nµng c¶m thÊy r»ng ®µn «ng kh«ng ®¸ng th−¬ng chót nµo c¶ , hay nãi ®¸ng th−¬ng h¹i hä th× còng ®¸ng tøc c−êi hä l¾m . Nµng ch−a tõng gÆp mét ng−êi ®µn «ng nµo mµ kh«ng bÞ lõa g¹t mét c¸ch dÔ dµng . Trõ cã mçi mét ng−êi , ng−êi Êy lµ Lý TÇm Hoan . NghÜ ®Õn Lý TÇm Hoan lµ lËp tøc nµng c¶m thÊy nghe lßng nµng nÆng xuèng . Nµng lÇn tay lÈm nhÈm : - H«m nay ®· lµ mïng n¨m th¸ng m−êi . Lý TÇm Hoan cã ph¶i ®· chÕt råi ch¨ng ? T¹i sao ®Õn nay mµ vÉn ch−a nghe tin tøc ? *** Ngoµi tr−íc cöa lµ mét con ®−êng hÑp v¾ng tªnh . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 6. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 248 §ªm nay sao thËt nhiÒu , trêi thËt trong nh−ng l¹i kh«ng cã tr¨ng . Xa xa , ¸nh ®Ìn th−a thít , s¬n th«n vÒ ®ªm thËt lµ c« tÞch . Hai g· thiÕu niªn mÆc ¸o xanh khiªng trªn vai mét chiÕc kiÖu , c¶ hai vãc d¸ng ch¾c nÞch mÆc dï khiªng kiÖu nh−ng ch©n hä vÉn b−íc nh− bay . Khi ®Õn tr−íc cöa th× chóng dõng ®øng l¹i . Qua mét lóc , L©m Tiªn Nhi nhÑ l¸ch m×nh ra , nµng cÈn thËn quay l¹i khÐp cöa vµ lªn ngåi trong chiÕc kiÖu rÌm kÝn mÝt . RÌm kiÖu vèn lµm b»ng tróc dÑp , v× thÕ nã kh«ng dµy bÞt , ng−êi ngoµi nh×n vµo kh«ng thÊy ng−êi trong nh−ng ng−êi ngåi trong kiÖu th× thÊy bªn ngoµi rÊt râ . ChiÕc kiÖu l¹i ®−îc khiªng lªn ®i nhanh vÒ h−íng tr−íc . Hä kh«ng ®i ®¹i lé , hä còng kh«ng ®i th¼ng mµ hä l¹i quay trë l¹i h−íng ®i lóc tíi . Qua ®−îc ba khóc quanh cña con ®−êng hÑp th× nh÷ng ¸nh ®Ìn leo lÐt cña s¬n th«n còng mÊt hót vÒ xa . §Õn b©y giê , hai tªn khiªng kiÖu míi ®i chËm l¹i . §ång hoang tÝch mÞch kh«ng mét tiÕng ®éng cña con ng−êi , ®ªm cµng s©u kh«ng khÝ cµng c« qu¹nh . §i vÒ h−ãng tr−íc thªm mét ®çi n÷a lµ ®Õn khu rõng rËm r¹p , bªn tr¸i khu rõng lµ mét ng«i miÕu thæ ®Þa , bªn ph¶i lµ b·i tha ma . ChiÕu kiÖu dõng . G· khiªng kiÖu phÝa tr−íc khom m×nh rót tõ d−íi kiÖu ra mét chiÕc ®Ìn lång , h¾n ®èt vµ ®−a lªn thËt cao . ChiÕc ®Ìn lång mµu hång , l¹i thªu mét ®ãa hoa mµ hång , mét ®ãa hoa hång mai , ®em tèi l¹i ¸nh lªn r¹ng rì . ChiÕc ®Ìn lång khi ®−îc tr−¬ng cao th× tõ bªn b·i tha ma phÝa trong mét ng«i miÕu Thæ §¹i tho¸ng ra bèn bãng ng−êi , hä chia bèn h−íng ®i l¹i gÇn chiÕc kiÖu . C¶ bèn ng−êi bé ph¸p ®Òu kh¸ nhanh , tinh thÇn h×nh nh− lµ kh¸ phÊn chÊn nh−ng khi hä ph¸t hiÖn ngoµi m×nh ra cßn cã nh÷ng ng−êi kh¸c n÷a th× bé ph¸p cña hä h¬i lùng khùng , cã lÏ mÆt hä còng cßn nhiÒu thay ®æi , ¸nh m¾t hä ®Òu ¸nh lªn tia c¶nh gi¸c ®Ò phßng . Tõ trong ven rõng ®i ra mét g· trung niªn cã g−¬ng mÆt trßn trßn , h¾n bËn y phôc kh¸ lµ sang träng , nh×n qua m−êng t−îng nh− mét th−¬ng gia ph¸t ®¹t . Nh−ng h¾n cö ®éng thËt lµ nhanh nhÑn chøng tá r»ng vâ c«ng cña h¾n kh«ng ph¶i tÇm th−êng . Tõ b·i tha ma ®i ra mét l−ît hai ng−êi , bªn tr¸i lµ mét g· lïn ¨n vËn toµn bé ®en , bé d¹ng h¾n h¬i lo¾t cho¾t nh−ng nh÷ng con ng−êi lo¾t cho¾t nh− thÕ th−êng lµ nh÷ng con ng−êi nhËm lÑ vµ gian x¶o . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 7. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 249 Ng−êi bªn ph¶i vãc d¸ng trung b×nh , kh«ng mËp kh«ng èm , ¨n vËn còng tÇm th−êng , h¾n lµ mét con ng−êi kh«ng cã g× lµ ®Æc biÖt , con ng−êi tÇm th−êng nÕu chØ nh×n qua d¸ng vãc . Nh−ng h¾n kh«ng tÇm th−êng vÒ ph−¬ng diÖn khinh c«ng , so s¸nh vµo bé ph¸p th× h¾n h¬n g· lïn mét bËc . Tõ trong ng«i miÕu ®i ra lµ mét g· tr¹c tuæi cßn non h¬n hÕt nh−ng khÝ ph¸ch th× tá ra cã chç kh¸c ng−êi , h¾n ®i b»ng nh÷ng b−íc ch©n ch¾c nÞch , ¸nh m¾t h¾n ngêi ngêi , tù nhiªn kh«ng ai kh«ng nhËn ra h¾n lµ mét con ng−êi vâ c«ng tréi h¬n tÊt c¶ . H¾n mÆc chiÕc ¸o choµng mµu vµng , h¾n dong dáng cao . L−ng h¾n ®eo thanh tr−êng kiÕm víi c¸i vá mµu xanh l©n tinh , ph¶n chiÕu víi chiÕc ¸o mµu vµng , c¶ hai vËt ®Òu chãi läi . H¾n lµ mét thiÕu niªn c«ng tö , nhÊt lµ h¾n lµ con nhµ thÕ gia trong chèn vâ l©m . Tù nhiªn L©m Tiªn Nhi biÕt tr−íc cã c¶ th¶y bèn ng−êi , nµng kh«ng vÐn rÌm mµ còng kh«ng xuèng kiÖu , nµng ngåi yªn cÊt giäng c−êi trong v¾t : - Bèn vÞ xa x«i cùc nhäc , n¬i ®©y còng kh«ng cã r−îu ®Ó bèn vÞ tÈy trÇn . §óng lµ chuyÖn mµ khiÕn ng−êi héi diÖn v« cïng ¸y n¸y . V× ph¸t hiÖn ra cã ng−êi cïng tíi chø kh«ng ph¶i mét m×nh m×nh nªn bé mÆt cña bèn ng−êi kh«ng hÑn mµ cóng khã ®¨m ®¨m nh−ng b©y giê tho¾t nghe giäng nãi cña ng−êi ®Ñp , hä còng kh«ng hÑn mµ në nô c−êi tho¶i m¸i . L©m Tiªn Nhi dÞu giäng tiÕp lêi : - T«i biÕt c¶ bèn vÞ ®Òu cã lêi muèn nãi nh−ng ch¼ng hiÓu ai nãi tr−íc ai nãi sau? Ng−êi mÆc ¸m x¸m cã vÎ tÇm th−êng h×nh nh− c¶m thÊy m×nh kh«ng s¸nh kÞp víi ng−êi nªn h¾n lÆng thinh ®øng kÐ nÐ , cßn g· thiÕu niªn khÝ ph¸ch còng kh«ng nãi nh−ng h¾n l¹i quay nh×n n¬i kh¸c , h×nh nh− b¶n tÝnh ng¹o m¹n cña h¾n kh«ng cho phÐp h¾n ®èi diÖn víi nh÷ng ng−êi mµ h¾n tù cho lµ kh«ng xøng ®¸ng . Ng−êi trung niªn cã g−¬ng mÆt trßn hÐ miÖng c−êi toe toÐt , vßng tay nãi víi ng−êi ¸o ®en lo¾t cho¾t : - Xin thØnh huynh ®µi nãi tr−íc . Ng−êi ¸o ®en kh«ng thÌm kh¸ch s¸o , h¾n b−íc lªn tr−íc kiÖu . L©m Tiªn Nhi c−êi : - Míi trong vßng hai th¸ng kh«ng gÆp mµ khinh c«ng cña anh ®· tiÕn triÓn kh¸ nhiÒu , ®ã lµ mét viÖc cÇn kh¸nh chóc . Ng−êi ¸o ®en lé mét nô c−êi ®¾c ý : - Kh«ng d¸m , c« n−¬ng qu¸ khen cho . L©m Tiªn Nhi nãi : - T«i nhê anh lµm gióp cho hai viÖc , ch¾c cã lÏ m· ®¸o thµnh c«ng . T«i biÕt tõ tr−íc ®Õn nay , anh lµ con ng−êi kh«ng bao giê ®Ó cho ai thÊt väng . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 8. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 250 Cho tay vµo l−ng lÊy ra mét xÊp ng©n phiÕu , ng−êi ¸o ®en ®−a tíi tr−íc kiÖu b»ng hai tay : - §· thu vÒ tÊt c¶ chÝn ngµn t¸m tr¨m n¨m m−¬i l−îng do §ång Phóc Ng©n Hµng t¹i S¬n T©y . L©m Tiªn Nhi thß bµn tay bóp m¨ng nh− ngäc chuèt qua bøc rÌm lÊy xÊp ng©n phiÕu , h×nh nh− nµng thÇm ®Õm l¹i råi míi cÊt tiÕng c−êi : - LÇn nµy thËt anh ®· ph¶i cùc nhäc qu¸ nhiÒu , thËt t«i kh«ng biÕt ph¶i dïng lêi lÏ nh− thÕ nµo ®Ó nãi lªn cho xøng ®¸ng lßng c¶m t¹ . Ng−êi ¸o ®en d¸n cøng ®«i m¾t vµo bøc rÌm , ngay c¸i chç L©m Tiªn Nhi võa míi thß ban tay ®Ñp , cæ h¾n nuèt n−íc bät nghe õng ùc , m¾t h¾n bçng ®ê d¹i h¼n thËt l©u h¾n míi g−îng c−êi : - C¶m t¹ th× thËt kÎ hÌn nµy kh«ng bao giê d¸m nhËn chØ mong c« n−¬ng ®õng quªn ng−êi lu«n nghÜ ®Õn c« n−¬ng còng qu¸ ®ñ råi . L©m Tiªn Nhi nãi : - Nh−ng cßn c¸i l·o giµ kÓ chuyÖn hä T«n vµ con ®Çu ch¸u néi cña l·o ta ch¾c anh còng ®· theo dâi bÐn gãt hä ®−îc råi ®Êy chø ? Ng−êi ¸o ®en cói gÇm ®Çu , giäng h¾n h¬i Êp óng : - T«i vèn kh«ng d¸m ®Ó mÊt dÊu ch©n cña hä nh−ng khi ®Õn Quang Trung th× hä bçng biÕn ®©u mÊt . Nh÷ng b»ng h÷u däc theo Quang Trung mµ t«i cã thÓ dß hái , kh«ng mét ai thÊy hä , hai con ng−êi Êy h×nh nh− chui tiªu xuèng ®Êt ®en . L©m Tiªn Nhi lµm thinh . C¸i lµm thinh cña nµng thËt lµ khã chÞu . Ch¼ng thµ m¾ng thËt nÆng lêi mµ ng−êi d−íi cßn nghe dÔ thë , ®»ng nµy c¸i lµm thinh thËt v« cïng ¸c ®éc , c¸i lµm thinh cã vÎ kh«ng ®−îc hµi lßng cña ng−êi ®Ñp cã mét t¸c dông lµm cho kh«ng khÝ ng−ng ®äng h¼n , lµm cho ng−êi ®èi diÖn nghe ngét ng¹t . Ng−êi ¸o ®en cè g¾ng b»ng mét giäng c−êi kh« queo : - Hai «ng ch¸u cña l·o giµ Êy hµnh tung v« cïng kú bÝ , ngoµi mÆt hä tuy kh«ng tá ra r»ng cã biÕt vâ c«ng nh−ng riªng t«i th× kh«ng tin ®iÒu ®ã , chØ cÇn c« n−¬ng níi réng cho t«i ®«i ngµy lµ t«i cã thÓ ®iÒu tra ra lai lÞch . TrÇm ng©m thªm mét lóc thËt l©u , L©m Tiªn Nhi bËt thë dµi ; - Th«i , khái cÇn , t«i biÕt anh kh«ng thÓ nµo theo hä ®−îc . ChuyÖn nµy tuy anh kh«ng lµm nªn nh−ng t«i còng kh«ng cã tr¸ch g× anh ®©u , chê l¸t n÷a råi t«i sÏ nhê anh mét chuyÖn kh¸c . Ng−êi ¸o ®en thë ra nhÑ nhâm , h¾n xu«i tay ®øng nÐp sang bªn . Ng−êi thanh niªn mÆt trßn b©y giê míi vßng tay nãi víi hai ng−êi cßn l¹i : - Xin thÊt lÔ , thÊt lÔ . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 9. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 251 H¾n võa b−íc l¹i gÇn tr−íc kiÖu , d¸ng dÊp cña h¾n thËt lµ cung kÝnh , h¾n cø vßng tay võa b−íc võa gi÷ cung c¸ch v« cïng trang träng . L©m Tiªn Nhi c−êi : - Bu«n b¸n lµm ¨n lµ ng−êi lu«n lu«n gi÷ hßa khÝ , cã nh− thÕ míi sím ph¸t tµi , thËt qu¶ xøng ®¸ng lµ mét th−¬ng gia . Ng−êi mÆt trßn vßng tay , miÖng h¾n c−êi toe toÐt : - T¹i h¹ chØ lµ mét tªn sai vÆt cña c« n−¬ng , nÕu c« n−¬ng kh«ng muèn cho c¬m th× t¹i h¹ chØ cßn cã n−íc dÑp tiÖm , v× thÕ hai tiÕng " th−¬ng gia " thËt t×nh t¹i h¹ kh«ng d¸m nhËn . L©m Tiªn Nhi dÞu giäng : - Nãi chi nh÷ng ®iÒu nh− thÕ , viÖc lµm ¨n cña t«i còng lµ viÖc lµm ¨n cña anh , miÔm chóng ta cè lµm , miÔn anh ®õng bá dë th× nhÊt ®Þnh anh sÏ hoµn toµn tháa m·n. Ng−êi mÆt trßn c−êi cµng r¹ng rì h¬n lªn : - §a t¹ c« n−¬ng , ®a t¹ c« n−¬ng . H¾n cø " ®a t¹ " lu«n mét h¬i mÊy tiÕng råi míi lÊy ra mét xÊp ng©n phiÕu , hai tay tr©n träng ®−a tíi tr−íc : - §©y lµ sè thu lîi trän mét n¨m råi , sè ng©n phiÕu nµy còng l·nh tõ §ång Phóc Ng©n Hµng ë S¬n T©y , xin c« n−¬ng h·y ®Õm qua . L©m Tiªn Nhi c−êi : - ThËt lµ cùc nhäc cho anh hÕt søc , ch¼ng nh÷ng t«i biÕt anh lµ mét con ng−êi ngay th¼ng ®¸ng tin mµ l¹i lµ con ng−êi giái d¾n . Nµng cÇm xÊp ng©n phiÕu , miÖng th× nãi chuyÖn nh−ng tay th× ©m thÇm ®Õm kü nh−ng chØ nãi ®Õn ®ã th× s¾c mÆt nµng h¬i thay ®æi , nô c−êi theo ®ã t¾t lu«n , nµng hái b»ng mét giäng l¹nh lïng : - Sao ? Sao chØ cã s¸u ngµn l−îng ? Ng−êi mÆt trßn c−êi m¬n : - D¹ , s¸u ngµn ba tr¨m ¹ . L©m Tiªn Nhi cau mÆt : - N¨m kia bao nhiªu ? Ng−êi mÆt trßn ®¸p : - D¹ , chÝn ngµn bèn tr¨m l−îng . L©m Tiªn Nhi l¹i hái : - ThÕ cßn n¨m ngo¸i ? Ng−êi mÆt trßn ®¸p : Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 10. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 252 - D¹ , n¨m ngo¸i h×nh nh− h¬n mét v¹n . H¾n võa tr¶ lêi võa lÊy tay lai må h«i tr¸n . L©m Tiªn Nhi c−êi nh¹t : - B¶n l·nh cña anh kh«ng ph¶i tÇm th−êng ®Êy nhÐ , cã thÓ lµm cho chuyÖn lµm ¨n mçi n¨m sôt dÇn nh− thÕ cã lÏ vµi n¨m n÷a sÏ ph¸ s¶n ngay . Må h«i tr¸n cña ng−êi trung niªn mÆt trßn b©y giê ®· ch¶y xuèng m¸ , h¾n nãi gÇn nh− kh«ng thµnh tiÕng : - Trong hai n¨m nay , sù thËt lµm ¨n cã nhiÒu thua lç v× kh¸ch hµng gi¶m sót nh−ng trong n¨m tíi ®©y , t«i ch¾c ch¾n sÏ ph¸t triÒn trë l¹i møc b×nh th−êng . LÆng thinh mét lóc , giäng nãi cña L©m Tiªn Nhi chît dÞu l¹i : - Trong hai n¨m nay , t«i biÕt anh rÊt cùc nhäc còng nªn vÒ nhµ nghØ ng¬i lÊy søc. MÆt cña ng−êi trung niªn t¸i l¹i , giäng h¾n rung rung : - Nh−ng ... nh−ng cßn chuyÖn lµm ¨n . L©m Tiªn Nhi nãi : - ChuyÖn lµm ¨n bªn ®ã råi tù nhiªn t«i l¹i còng sÏ nhê anh , anh kh«ng nªn lo l¾ng g× vÒ chuyÖn ®ã . Ng−êi trung niªn ho¶ng hèt , giäng h¾n gÇn nh− ®í l¹i : - C« n−¬ng , ph¶i ch¨ng c« n−¬ng muèn ... muèn ... H¾n võa nãi võa thôt lui vµ bÊt th×nh l×nh , h¾n nhón ch©n qu¨ng m×nh vµo rõng rËm . H¾n lao ch−a tíi ven rõng th× ®ét nhiªn mét võng ¸nh s¸ng tóa ra . Mét tiÕng ró lµm rung chuyÓn trê khua , m¸u v¨ng tung c¶ cµnh c©y ®ät l¸ , th©n h×nh cña ng−êi trung niªn ®æ xuèng . G· thiÕu niªn ¸o lam trong tay ®· cã mét thanh kiÕm , kh«ng ai thÊy h¨n rót ra tõ lóc nµo , b©y giê th× thÊy h¾n chïi m¸u d−íi gãt giµy vµ chÇm chËm tra vµo vá . Ng−êi mÆc ¸o x¸m nh×n h¾n tr©n tr©n vµ vôt mØm c−êi : - H¶o kiÕm ph¸p ! KÎng ! Thanh kiÕm cña g· thiÕu niªn tra vµo vá vang lªn mét tiÕng ®éng nhá nh−ng v× ®ªm thanh v¾ng nªn nghe râ mån mét , h¾n kh«ng thÌm liÕc vÒ phÝa ng−êi ¸o x¸m . Ng−êi ¸o x¸m còng ®øng yªn kh«ng cã ý nãi thªm nöa tiÕng . Chê mét lóc , thÊy g· thiÕu niªn kh«ng cã ý lªn tiÕng tr−íc , h¾n míi b−íc tíi tr−íc kiÖu vßng tay . H×nh nh− L©m Tiªn Nhi biÕt râ t×nh ý tõng ng−êi mét nªn nµng kh«ng kh¸ch s¸o g× c¶ , nµng nhËp ®Ó ngay : Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 11. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 253 - Long Tiªu V©n ®· vÒ ch−a ? Ng−êi ¸o x¸m ®¸p : - §· vÒ tõ nöa th¸ng nay , cïng ®i víi h¾n ngoµi tªn thËt khïng Hå BÊt Quy ra cßn cã tªn hä L÷ nghe ®©u vèn lµ em chó b¸c víi ¤n HÇu Ng©n KÝch L÷ Phông Tiªn , ng−êi nµy còng dïng cÆp kÝch , xem chõng vâ c«ng còng kh«ng ph¶i tÇm th−êng . L©m Tiªn Nhi hái : - ThÕ cßn l·o giµ gï b¸n qu¸n ? Ng−êi ¸o x¸m nãi : - H¾n vÉn cßn ë l¹i ®ã , con ng−êi ®ã qu¶ cã chÝ Èn nhÉn , h¾n kh«ng lé mét chót manh nha nµo cho ng−êi ta biÕt ®−îc lai lÞch . Long Tiªu V©n ®· tíi qu¸n l·o vµi lÇn nh−ng xem chõng vÉn kh«ng biÕt ®−îc l·o ta . L©m Tiªn Nhi c−êi : - Nh−ng t«i biÕt ch¾c r»ng anh ®· t×m biÕt l·o lµ ai råi bÊt luËn h¾n biÕn d¹ng thÕ nµo ®i n÷a còng khã mµ qua næi m¾t anh . Ng−êi ¸o x¸m c−êi : - NÕu t«i ®o¸n kh«ng lÇm th× h¾n vµ «ng ch¸u l·o T«n B¹ch Ph¸t cã nhiÒu quan hÖ víi nhau , rÊt cã thÓ h¾n lµ Bèi Th−îng NhÊt T«n S¬n T«n L·o NhÞ . Nh− bÞ kinh hoµng ®Õn møc kh«ng nãi ra tiÕng , thËt l©u , L©m Tiªn Nhi míi nãi: - Anh h·y ®i nghe l¹i cho kü cµng , ngµy mai . Giäng nãi cña nµng cµng lóc cµng nhá l¹i , ng−êi ¸o x¸m ph¶i b−íc l¹i gÇn , mÆt h¾n còng lé vÎ vui mõng gËt ®Çu lia lÞa : - T«i biÕt ... t«i hiÓu ... v©ng v©ng , t«i sÏ ®i ngay . Lóc h¾n ®i , ch©n h¾n h×nh nh− rÊt nhanh h¬n . Qu¶ thËt L©m Tiªn Nhi cã tµi sai khiÕn ®µn «ng . Ng−êi ¸o ®en nh×n ch©m bÈm theo ng−êi ¸o x¸m , h×nh nh− h¾n rÊt tøc kh«ng thÓ gi¸ng mét ®ao cho ®· tøc . Nh−ng ngay lóc ®ã th× L©m Tiªn Nhi tõ trong kiÖu thß tay ra ngo¾c h¾n . Bµn tay võa nhá , võa mÒm , lµm cho ng−êi ¸o ®en nh×n ch©m vµo nh− mÊt c¶ hån . H¾n ®i l¹i tr−íc kiÖu mµ ®«i m¾t cø d¸n cøng vµo bµn tay ngäc . L©m Tiªn Nhi nãi b»ng mét giäng thËt dÞu : - Anh h·y xÝch l¹i ®©y , t«i muèn nãi víi anh thËt kü , tèi mai ... Ng−êi ¸o ®en nghiªng tai s¸t l¹i gÇn h¬n , h¾n còng lé vÎ vui mõng kh«ng kÐm , h¾n còng gËt ®Çu lia lÞa : - V©ng v©ng , t«i biÕt, t«i kh«ng quªn . H¾n quay mÆt bá ®i , ch©n h¾n nh− b−íc dµi h¬n . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 12. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 254 Chê cho h¾n ®i khuÊt råi , g· thiÕu niªn ¸o x¸m míi b−íc tíi , giäng hanø l¹nh lïng : - C« n−¬ng thËt qu¸ nhiÒu c«ng viÖc ®Êy ! L©m Tiªn Nhi thë ra : - BiÕt lµm sao b©y giê ? Hä toµn lµ thø sai vÆt chø ®©u ph¶i nh− anh víi t«i , chuyÖn bÊt ®¾c dÜ t«i ph¶i qua loa víi hä thÕ th«i . Nµng ®−a tay n¾m lÊy bµn tay h¾n vµ giäng nµng cµng dÞu : - Anh giËn råi ®Êy ph¶i kh«ng ? G· thiÕu niªn hÊt mÆt lµm thinh . L©m Tiªn Nhi c−êi : - Xem k×a , c¸i mÆt thËt dÔ ghÐt ! Lªn kiÖu ®i , lªn nãi c¸i nµy cho nghe . Hai tiÕng " lªn kiÖu " y nh− mét mãn thuèc an thÇn , bao nhiªu löa ghen trong ng−êi g· thiÕu niªn vôt t¾t ngÊm , h¾n nhoÎn miÖng c−êi ng©y d¹i b−íc lªn . Ngay lóc ®ã , mét tiÕng ró nghe khiÕp ®¶m . TiÕng ró t¾t nghÑn mét c¸ch tøc t−ëi , nÕu ai nghe thÊy còng ph¶i rïng m×nh . © HQD Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2