Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Huyết tâm lệnh - tập 15

Chia sẻ: Thanh Phuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

66
lượt xem
12
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'huyết tâm lệnh - tập 15', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Huyết tâm lệnh - tập 15

 1. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 243 Håi thø m−êi n¨m Lªn kiÖu ®i ¸nh b×nh minh ®· r¹ng râ ch©n trêi . N¬i ven rõng th«ng cã thªm ba nÊm må míi ®¾p . Mé cña Du Long Sinh , Lam YÕt Tö vµ cña N÷ HuÖ V−¬ng . §µo huyÖt lµ do bµn tay cña nh÷ng m«n ®å cña bµ ta . H×nh nh− ®èi víi c¸i chÕt cña N÷ HuÖ V−¬ng hä kh«ng cã g× ®¸ng gäi lµ bi th−¬ng , cã lÏ v× Hoan HØ N÷ HuÖ V−¬ng nµy thËt kh«ng cã lßng d¹ cña Bå T¸t , khi bµ ta sinh tiÒn còng kh«ng cã viÖc nµo cho ng−êi ta " hoan hØ " . ChuyÖn ng«i lÇu bÞ sËp th×nh l×nh ®óng lµ " thµnh tÝch " cña Linh Linh . ChÝnh nµng sau ®ã còng c¶m thÊy lµm nªn chuyÖn ®ã v« cïng høng thó . Nµng nãi : - ThËt t×nh th× t«i còng ch¼ng thÓ cã tµi ba g× cho l¾m , bëi v× ng«i lÇu nµy dùng lªn nhê vµo c©y cét gi÷a b¾t r−îu chung quanh t«i chØ lµm láng gãc c©y cét chÝnh ®ã th× ng«i lÇu sôp ®æ . Còng may mµ t«i ®· dù bÞ tr−íc chø kh«ng th× ®· bÞ ch«n trong ®èng c©y vôn ®ã råi . ThÊy ®¸m bé h¹ cña N÷ HuÖ V−¬ng lÇn l−ît ®i hÕt , nµng lÊy lµm l¹ lïng hÕt søc , nµng nãi Lý TÇm Hoan : - T¹i sao hä kh«ng cã ý b¸o thï cho s− phô cña hä nhØ ? Lý TÇm Hoan thë ra : - Còng cã lµ vÞ N÷ HuÖ V−¬ng cø lo lµm cho hä ®Çy bao tö chø kh«ng khi nµo lµm cho hä no bëi c¶m t×nh . Linh Linh c−êi : - §óng råi , mét con ng−êi khi mµ bao tö qu¸ ®Çy råi th× hä rÊt l−êi biÕng nghÜ ®Õn chuyÖn t©m t×nh . Nh−ng råi nµng l¹i cau mµy hái Lý TÇm Hoan : - ThÕ cßn Th¸m Hoa , t¹i sao Th¸m Hoa l¹i còng th¶ hä ®i nh− thÕ ? Lý TÇm Hoan ®iÒm ®¹m mØm c−êi : - §Ó cho hä ®i v× t«i kh«ng thÓ nu«i næi nh÷ng con ng−êi nh− thÕ ? Linh Linh c¾n m«i trÇm ng©m mét lóc kh¸ l©u : - Nh−ng nÕu chØ cã mét ng−êi th× Th¸m Hoa cã nu«i næi hay kh«ng ? Nµng chíp nh×n Lý TÇm Hoan hËt nhanh råi nãi tiÐp : - ChØ cã mét ng−êi mµ ng−êi Êy l¹i ¨n rÊt Ýt , kh«ng uèng r−îu còng kh«ng thÝch ¨n thÞt hay nh÷ng mãn ngon vËt l¹ , mçi b÷a c¬m chØ cÇn mÊy miÕng ®Ëu hñ kho lµ ®ñ Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 2. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 244 . §· thÕ , ng−êi Êy l¹i cßn biÕt tù lµm thøc ¨n , nÊu c¬m , gi¨ng mµn , tr¶i nÖm , khi Th¸m Hoa lªn gi−êng råi , ng−êi Êy l¹i cßn cã thÓ v× Th¸m Hoa mµ söa gèi ch¶i ®Çu . Lý TÇm Hoan c−êi : - Con ng−êi giái d¾n nh− thÕ Êy th× tù m×nh sèng còng ®· ®Çy ®ñ sung s−íng qu¸ råi , cÇn chi l¹i ph¶i theo t«i ? Linh Linh nhÕch m«i , giäng nµng cã vÎ giËn dçi : - T«i biÕt trong lßng Th¸m Hoa chØ cã mçi mét h×nh bãng cña Lam YÕt Tö v× c« ta ®−îc c¸i eo l−ng nhá h¬n . Lý TÇm Hoan c−êi g−îng : - C« cho r»ng trong lßng t«i chØ cã mçi h×nh bãng cña Lam YÕt Tö µ ? Linh Linh h¸y m¾t : - Chø cßn g× n÷a ? V× nµng , Th¸m Hoa ®· kh«ng kÓ ®Õn th©n , liÒu vµo n¬i nguy hiÓm , v× nµng , Th¸m Hoa cã thÓ lµm bÊt cø nh÷ng chuyÖn g× . Nh−ng thËt ra b©y giê nµng ®· chÕt råi , b©y giê th× Th¸m Hoa còng cã g× mµ ph¶i lo cho ®Õn nµng nh− thÕ ? LÆng thinh mét lóc , Lý TÇm Hoan nhÌ nhÑ gËt ®Çu : - Bëi v× nµng lµ b»ng h÷u cña t«i . Sèng lµ b»ng h÷u th× chÕt còng lµ b»ng h÷u . Linh Linh nhÕch m«i : - ThÕ t«i ... t«i kh«ng ph¶i lµ b»ng h÷u cña Th¸m Hoa µ ? Lý TÇm Hoan nãi ; - Tù nhiªn c« vÉn lµ b»ng h÷u cña t«i chø kh«ng ai b¶o kh«ng ph¶i ? Linh Linh nãi : - §· biÕt nghÜ ®Õn ng−êi b¹n ®· chÕt th× t¹i sao kh«ng nghÜ ®Õn ng−êi b¹n cßn ®ang sèng ? Mi m¾t nµng öng ®á , nµng chíp thËt nhanh nh− cè lµm cho n−íc m¾t ®õng r¬i : - T«i lµ mét ng−êi kh«ng cã th©n nh©n , kh«ng cã b¹n bÌ , b©y giê th× nhµ cöa còng kh«ng cã , ch¼ng lÏ Th¸m Hoa ®ang t©m nh×n t«i sèng vÊt v¶ bªn lÒ ®−êng , sèng lªnh ®ªnh phiªu b¹t nh− mét kÎ ¨n xin . Lý TÇm Hoan chØ cßn n−íc g−îng c−êi . H¾n c¶m thÊy b©y giê nh÷ng c« g¸i nhá cµng lóc cµng nh− giái vÒ ng«n ng÷ . Linh Linh bôm mÆt nh−ng nµng lÐn nh×n Lý TÇm Hoan qua nh÷ng kÏ hë cña ngãn tay , nµng nãi b»ng giäng rÇu rÇu : - Huèng chi , nÕu Th¸m Hoa kh«ng mang t«i ®i th× lµm sao Th¸m Hoa t×m ®−îc tiÓu th− cña t«i ? Mµ kh«ng t×m ®−îc tiÓu th− cña t«i th× lµm sao Th¸m Hoa t×m ®−îc TiÓu Phi ? *** Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 3. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 245 TiÓu Phi ®ang hóp t« canh . Canh thÞt bß thËt th¬m , thËt ngon , h¬i bèc lªn nghe phøc mòi . Tay b−ng b¸t canh h¬i cßn lªn nghi ngót , TiÓu Phi hóp tõng hóp mét , h¾n hóp thËt chËm , ®«i m¾t h¾n nh×n s÷ng chung quanh miÖng b¸t , mÆt h¾n kh«ng lé nÐt g× , h×nh nh− h¾n kh«ng nhËn ra h−¬ng vÞ cña b¸t canh . L©m Tiªn Nhi ®ang ngåi s¸t bªn h¾n , tay nµng chèng c»m vµ m¾t nh×n h¾n ®¨m ®¨m , nµng nh×n h¾n b»ng ¸nh m¾t thËt dÞu dµng , giäng nµng còng dÞu dµng : - GÇn ®©y sao tr«ng mÆt anh nã khã ®¨m ®¨m nh− thÕ ? H×nh nh− trong m×nh anh kh«ng ®−îc khoÎ ? Anh h·y uèng n−íc canh cho nhiÒu h¬n mét tý , canh nµy bæ l¾m , nã lµm cho anh ngñ ®−îc ngon . Uèng ®i , cßn nãng h·y uèng cho hÕt , ®õng ®Ó nguéi mÊt ngon . TiÓu Phi ngÈng mÆt lªn , h¾n ngöa cæ uèng mét h¬i c¹n b¸t . L©m Tiªn Nhi dïng chiÕc kh¾n thËt tr¾ng lau miÖng cho h¾n vµ hái : - Anh thÊy cã ngon miÖng hay kh«ng ? TiÓu Phi ®¸p thËt nhá : - Ngon . L©m Tiªn Nhi hái : - Anh thÊy cÇn thªm mét chÐn n÷a kh«ng ? Móc thªm cho anh mét chÐn n÷a nhÐ? TiÓu Phi gËt ®Çu : - CÇn . L©m Tiªn Nhi c−êi thËt ®Ñp : - Nh− thÕ tèt l¾m , gÇn ®©y thÊy anh ¨n c¬m Ýt qu¸ nªn uèng n−íc canh thËt nhiÒu mét chót cho nã ®ñ chÊt bæ . Gian nhµ thËt s¬ sµi nh−ng l¹i lµ gian nhµ míi . V¸ch t−êng nhµ bÕp vÉn ch−a Êm khãi v× hä míi dêi vÒ ®©y cã hai ngµy . L©m Tiªn Nhi móc thªm mét chÐn canh , nµng mang ®Õn tr−íc mÆt TiÓu Phi kÌm theo mét nô c−êi : - N¬i nµy tuy kh«ng ®−îc réng nh−ng chî bóa th× l¹i kh«ng nhá , chØ cã ®iÒu thÞt th× m¾c qu¸ , mua mét c©n mÊt ®Õn m−êi tiÒn . TiÓu Phi c¾m ®Çu uèng n−íc canh vµ h¾n vôt ngÈng mÆt lªn : - Ngµy mai chóng m×nh ®õng dïng canh thÞt bß n÷a . L©m Tiªn Nhi liÕc h¾n thËt nhanh : - Sao vËy ? Anh kh«ng thÝch µ ? Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 4. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 246 TiÓu Phi trÇm ng©m vµ nãi thËt chËm : - T«i thÝch nh−ng ta kh«ng thÓ tiÕp tôc dïng nh− thÕ . L©m Tiªn Nhi c−êi ªm ¸i : - Anh ®õng cã lo vÒ kho¶n tiÒn b¹c , mÊy lóc nµy Hå C©u vÉn y gi¸ cò , th¸ng tr−íc anh ®i s¨n b¸n ®−îc tÊt c¶ lµ hai m−¬i b¶y l−îng b¹c , cho ®Õn nay vÉn ch−a xµi hÕt . TiÓu Phi nãi : - Nh−ng råi sÏ hÕt , v¶ l¹i ë chèn nµy ®©u cã hå ®Ó cho m×nh s¨n n÷a . L©m Tiªn Nhi nãi : - Bao giê hÕt h½ng hay , huèng chi t«i vÉn cßn mét sè tiÒn riªng . TiÓu Phi l¾c ®Çu : - T«i kh«ng thÓ xµi mãn tiÒn Êy ®−îc . Mi m¾t cña L©m Tiªn Nhi vôt ®á , giäng nµng thÊp xuèng : - T¹i lµm sao l¹i kh«ng thÓ xµi ? Sè tiÒn ©y kh«ng ph¶i lµ cña trém còng kh«ng ph¶i lµ cña c−íp , chÝnh nã lµ do t«i bá c«ng ®i may m−ín cho ng−êi ta , m−êi ®Çu ngãn tay r−ím m¸u míi kiÕm ra ®ã chø . N−íc m¾t nµng b¾t ®Çu tho¸t ra viÒn mi vµ ch¶y rßng rßng trªn m¸ : - Anh cã biÕt kh«ng ? Bao nhiªu tiÒn b¹c tr−íc kia cña t«i , t«i ®· nghe theo lêi anh ®em ph¸t cho ng−êi nghÌo hÕt råi , chuyÖn ®ã ch¼ng lÏ anh l¹i kh«ng biÕt ? TiÓu Phi thë dµi dÞu giäng : - Kh«ng ph¶i t«i kh«ng tin nh−ng v× ... v× ®¸ng lý th× t«i ph¶i lo l¾ng cho Tiªn Nhi ®Çy ®ñ chø kh«ng nªn ®Ó cho Tiªn Nhi chÞu khæ cùc nh− thÕ Êy . L©m Tiªn Nhi «m siÕt vµo l−ng TiÓu Phi , mÆt nµng gôc ®Çu lªn vai h¾n , n−íc m¾t nµng rµn rôa : - T«i biÕt , t«i biÕt anh thËt d¹ yªu t«i , tõ tr−íc ®Õn nay t«i kh«ng cã mét ng−êi th©n , kh«ng cã mét ai ch¨m sãc t«i b»ng tÊm t×nh nång hËu nh− anh . Vµ anh nghÜ xem , chóng ta nh− thÕ nµy còng lµ qu¸ tèt råi , ®¸ng lý kh«ng nªn ph©n biÖt cña t«i hay lµ cña anh g× n÷a c¶ , cña t«i ®· lµ cña anh råi , lu«n c¶ con tim cña t«i còng ®· trao c¶ cho anh , ch¼ng lÏ anh kh«ng thÊy râ ®iÒu Êy n÷a hay sao ? TiÓu Phi khÐp ®«i m¾t l¹i , h¾n cÇm lÊy tay nµng siÕt m¹nh . H¾n chØ mong cÇm lÊy m·i m·i tay nµng nh− thÕ , ngoµi ra h¾n kh«ng −íc muèn g× h¬n . *** Råi TiÓu Phi còng ngñ vïi . Trän ®êi h¾n lµ nh÷ng giÊc ngñ th¼ng b¨ng . L©m Tiªn Nhi nhÌ nhÑ rót bµn tay cña m×nh ra khái bµn tay cña h¾n . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 5. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 247 Nµng ®øng bªn mÐp gi−êng l¼ng lÆng nh×n h¾n ngñ , nh×n cµnh m«i hÐ më víi nô c−êi tho¶ m·n cña h¾n . Vµ nµng còng mØm c−êi mét m×nh , nô c−êi cña nµng thËt lµ mÒm dÞu , mÆn nång . Tù nhiªn nµng chØ c−êi víi mét m×nh nµng . Sau cïng , nµng nhÌ nhÑ ra khái phßng , nhÌ nhÑ khÐp tr¸i cöa phßng l¹i . Trë vÒ phßng m×nh , L©m Tiªn Nhi lÊy chiÕc r−¬ng nhá , trót tõ trong mét chiÕc b×nh nhá ra mét Ýt bét mµu lÊp l¸nh , nµng rãt ra mét chÐn trµ . Mçi ngµy nµng kh«ng bao giê quªn uèng vµo thø bét Êy . Nã lµ thø tr©n ch©u quý gi¸ , nµng ®· nghiÒn ra thµnh bét , nghe ng−êi ta nãi r»ng ng−êi ®µn bµ nµo mçi ngµy ®Òu uèng thø ®ã lµ nhan s¾c mu«n thuë ch¼ng tµn phai . Ng−êi ®µn bµ cµng ®Ñp bao nhiªu th× l¹i cµng sî giµ bÊy nhiªu , lu«n lu«n nghÜ hÕt c¸ch b¶o vÖ nhan s¾c cña m×nh . ThÕ nh−ng hä kh«ng biÕt r»ng kh«ng mét thø linh d−îc nµo cã thÓ gi÷ cho ng−êi ®µn bµ trÎ m·i kh«ng giµ . Nã lµ quy luËt cña t¹o hãa mµ kh«ng mét ai cã kh¶ n¨ng c−ìng l¹i . Nh×n chiÕc b×nh nhá trong tay , L©m Tiªn Nhi bËt c−êi mét m×nh . Nµng lÈm bÈm : - Gi¸ mµ TiÓu Phi biÕt c¸i b×nh nµy ®¸ng gi¸ bao nhiªu tiÒn th× cã lÏ h¾n ph¶i giËt m×nh mµ l¨n ra chÕt mÊt . Nµng cµng nhËn râ ®µn «ng nµo còng dÔ bÞ lõa g¹t c¶ , nhÊt lµ rÊt dÔ bÞ lõa g¹t bëi ®µn bµ . ChÝnh v× thÐ mµ nµng c¶m thÊy r»ng ®µn «ng kh«ng ®¸ng th−¬ng chót nµo c¶ , hay nãi ®¸ng th−¬ng h¹i hä th× còng ®¸ng tøc c−êi hä l¾m . Nµng ch−a tõng gÆp mét ng−êi ®µn «ng nµo mµ kh«ng bÞ lõa g¹t mét c¸ch dÔ dµng . Trõ cã mçi mét ng−êi , ng−êi Êy lµ Lý TÇm Hoan . NghÜ ®Õn Lý TÇm Hoan lµ lËp tøc nµng c¶m thÊy nghe lßng nµng nÆng xuèng . Nµng lÇn tay lÈm nhÈm : - H«m nay ®· lµ mïng n¨m th¸ng m−êi . Lý TÇm Hoan cã ph¶i ®· chÕt råi ch¨ng ? T¹i sao ®Õn nay mµ vÉn ch−a nghe tin tøc ? *** Ngoµi tr−íc cöa lµ mét con ®−êng hÑp v¾ng tªnh . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 6. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 248 §ªm nay sao thËt nhiÒu , trêi thËt trong nh−ng l¹i kh«ng cã tr¨ng . Xa xa , ¸nh ®Ìn th−a thít , s¬n th«n vÒ ®ªm thËt lµ c« tÞch . Hai g· thiÕu niªn mÆc ¸o xanh khiªng trªn vai mét chiÕc kiÖu , c¶ hai vãc d¸ng ch¾c nÞch mÆc dï khiªng kiÖu nh−ng ch©n hä vÉn b−íc nh− bay . Khi ®Õn tr−íc cöa th× chóng dõng ®øng l¹i . Qua mét lóc , L©m Tiªn Nhi nhÑ l¸ch m×nh ra , nµng cÈn thËn quay l¹i khÐp cöa vµ lªn ngåi trong chiÕc kiÖu rÌm kÝn mÝt . RÌm kiÖu vèn lµm b»ng tróc dÑp , v× thÕ nã kh«ng dµy bÞt , ng−êi ngoµi nh×n vµo kh«ng thÊy ng−êi trong nh−ng ng−êi ngåi trong kiÖu th× thÊy bªn ngoµi rÊt râ . ChiÕc kiÖu l¹i ®−îc khiªng lªn ®i nhanh vÒ h−íng tr−íc . Hä kh«ng ®i ®¹i lé , hä còng kh«ng ®i th¼ng mµ hä l¹i quay trë l¹i h−íng ®i lóc tíi . Qua ®−îc ba khóc quanh cña con ®−êng hÑp th× nh÷ng ¸nh ®Ìn leo lÐt cña s¬n th«n còng mÊt hót vÒ xa . §Õn b©y giê , hai tªn khiªng kiÖu míi ®i chËm l¹i . §ång hoang tÝch mÞch kh«ng mét tiÕng ®éng cña con ng−êi , ®ªm cµng s©u kh«ng khÝ cµng c« qu¹nh . §i vÒ h−ãng tr−íc thªm mét ®çi n÷a lµ ®Õn khu rõng rËm r¹p , bªn tr¸i khu rõng lµ mét ng«i miÕu thæ ®Þa , bªn ph¶i lµ b·i tha ma . ChiÕu kiÖu dõng . G· khiªng kiÖu phÝa tr−íc khom m×nh rót tõ d−íi kiÖu ra mét chiÕc ®Ìn lång , h¾n ®èt vµ ®−a lªn thËt cao . ChiÕc ®Ìn lång mµu hång , l¹i thªu mét ®ãa hoa mµ hång , mét ®ãa hoa hång mai , ®em tèi l¹i ¸nh lªn r¹ng rì . ChiÕc ®Ìn lång khi ®−îc tr−¬ng cao th× tõ bªn b·i tha ma phÝa trong mét ng«i miÕu Thæ §¹i tho¸ng ra bèn bãng ng−êi , hä chia bèn h−íng ®i l¹i gÇn chiÕc kiÖu . C¶ bèn ng−êi bé ph¸p ®Òu kh¸ nhanh , tinh thÇn h×nh nh− lµ kh¸ phÊn chÊn nh−ng khi hä ph¸t hiÖn ngoµi m×nh ra cßn cã nh÷ng ng−êi kh¸c n÷a th× bé ph¸p cña hä h¬i lùng khùng , cã lÏ mÆt hä còng cßn nhiÒu thay ®æi , ¸nh m¾t hä ®Òu ¸nh lªn tia c¶nh gi¸c ®Ò phßng . Tõ trong ven rõng ®i ra mét g· trung niªn cã g−¬ng mÆt trßn trßn , h¾n bËn y phôc kh¸ lµ sang träng , nh×n qua m−êng t−îng nh− mét th−¬ng gia ph¸t ®¹t . Nh−ng h¾n cö ®éng thËt lµ nhanh nhÑn chøng tá r»ng vâ c«ng cña h¾n kh«ng ph¶i tÇm th−êng . Tõ b·i tha ma ®i ra mét l−ît hai ng−êi , bªn tr¸i lµ mét g· lïn ¨n vËn toµn bé ®en , bé d¹ng h¾n h¬i lo¾t cho¾t nh−ng nh÷ng con ng−êi lo¾t cho¾t nh− thÕ th−êng lµ nh÷ng con ng−êi nhËm lÑ vµ gian x¶o . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 7. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 249 Ng−êi bªn ph¶i vãc d¸ng trung b×nh , kh«ng mËp kh«ng èm , ¨n vËn còng tÇm th−êng , h¾n lµ mét con ng−êi kh«ng cã g× lµ ®Æc biÖt , con ng−êi tÇm th−êng nÕu chØ nh×n qua d¸ng vãc . Nh−ng h¾n kh«ng tÇm th−êng vÒ ph−¬ng diÖn khinh c«ng , so s¸nh vµo bé ph¸p th× h¾n h¬n g· lïn mét bËc . Tõ trong ng«i miÕu ®i ra lµ mét g· tr¹c tuæi cßn non h¬n hÕt nh−ng khÝ ph¸ch th× tá ra cã chç kh¸c ng−êi , h¾n ®i b»ng nh÷ng b−íc ch©n ch¾c nÞch , ¸nh m¾t h¾n ngêi ngêi , tù nhiªn kh«ng ai kh«ng nhËn ra h¾n lµ mét con ng−êi vâ c«ng tréi h¬n tÊt c¶ . H¾n mÆc chiÕc ¸o choµng mµu vµng , h¾n dong dáng cao . L−ng h¾n ®eo thanh tr−êng kiÕm víi c¸i vá mµu xanh l©n tinh , ph¶n chiÕu víi chiÕc ¸o mµu vµng , c¶ hai vËt ®Òu chãi läi . H¾n lµ mét thiÕu niªn c«ng tö , nhÊt lµ h¾n lµ con nhµ thÕ gia trong chèn vâ l©m . Tù nhiªn L©m Tiªn Nhi biÕt tr−íc cã c¶ th¶y bèn ng−êi , nµng kh«ng vÐn rÌm mµ còng kh«ng xuèng kiÖu , nµng ngåi yªn cÊt giäng c−êi trong v¾t : - Bèn vÞ xa x«i cùc nhäc , n¬i ®©y còng kh«ng cã r−îu ®Ó bèn vÞ tÈy trÇn . §óng lµ chuyÖn mµ khiÕn ng−êi héi diÖn v« cïng ¸y n¸y . V× ph¸t hiÖn ra cã ng−êi cïng tíi chø kh«ng ph¶i mét m×nh m×nh nªn bé mÆt cña bèn ng−êi kh«ng hÑn mµ cóng khã ®¨m ®¨m nh−ng b©y giê tho¾t nghe giäng nãi cña ng−êi ®Ñp , hä còng kh«ng hÑn mµ në nô c−êi tho¶i m¸i . L©m Tiªn Nhi dÞu giäng tiÕp lêi : - T«i biÕt c¶ bèn vÞ ®Òu cã lêi muèn nãi nh−ng ch¼ng hiÓu ai nãi tr−íc ai nãi sau? Ng−êi mÆc ¸m x¸m cã vÎ tÇm th−êng h×nh nh− c¶m thÊy m×nh kh«ng s¸nh kÞp víi ng−êi nªn h¾n lÆng thinh ®øng kÐ nÐ , cßn g· thiÕu niªn khÝ ph¸ch còng kh«ng nãi nh−ng h¾n l¹i quay nh×n n¬i kh¸c , h×nh nh− b¶n tÝnh ng¹o m¹n cña h¾n kh«ng cho phÐp h¾n ®èi diÖn víi nh÷ng ng−êi mµ h¾n tù cho lµ kh«ng xøng ®¸ng . Ng−êi trung niªn cã g−¬ng mÆt trßn hÐ miÖng c−êi toe toÐt , vßng tay nãi víi ng−êi ¸o ®en lo¾t cho¾t : - Xin thØnh huynh ®µi nãi tr−íc . Ng−êi ¸o ®en kh«ng thÌm kh¸ch s¸o , h¾n b−íc lªn tr−íc kiÖu . L©m Tiªn Nhi c−êi : - Míi trong vßng hai th¸ng kh«ng gÆp mµ khinh c«ng cña anh ®· tiÕn triÓn kh¸ nhiÒu , ®ã lµ mét viÖc cÇn kh¸nh chóc . Ng−êi ¸o ®en lé mét nô c−êi ®¾c ý : - Kh«ng d¸m , c« n−¬ng qu¸ khen cho . L©m Tiªn Nhi nãi : - T«i nhê anh lµm gióp cho hai viÖc , ch¾c cã lÏ m· ®¸o thµnh c«ng . T«i biÕt tõ tr−íc ®Õn nay , anh lµ con ng−êi kh«ng bao giê ®Ó cho ai thÊt väng . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 8. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 250 Cho tay vµo l−ng lÊy ra mét xÊp ng©n phiÕu , ng−êi ¸o ®en ®−a tíi tr−íc kiÖu b»ng hai tay : - §· thu vÒ tÊt c¶ chÝn ngµn t¸m tr¨m n¨m m−¬i l−îng do §ång Phóc Ng©n Hµng t¹i S¬n T©y . L©m Tiªn Nhi thß bµn tay bóp m¨ng nh− ngäc chuèt qua bøc rÌm lÊy xÊp ng©n phiÕu , h×nh nh− nµng thÇm ®Õm l¹i råi míi cÊt tiÕng c−êi : - LÇn nµy thËt anh ®· ph¶i cùc nhäc qu¸ nhiÒu , thËt t«i kh«ng biÕt ph¶i dïng lêi lÏ nh− thÕ nµo ®Ó nãi lªn cho xøng ®¸ng lßng c¶m t¹ . Ng−êi ¸o ®en d¸n cøng ®«i m¾t vµo bøc rÌm , ngay c¸i chç L©m Tiªn Nhi võa míi thß ban tay ®Ñp , cæ h¾n nuèt n−íc bät nghe õng ùc , m¾t h¾n bçng ®ê d¹i h¼n thËt l©u h¾n míi g−îng c−êi : - C¶m t¹ th× thËt kÎ hÌn nµy kh«ng bao giê d¸m nhËn chØ mong c« n−¬ng ®õng quªn ng−êi lu«n nghÜ ®Õn c« n−¬ng còng qu¸ ®ñ råi . L©m Tiªn Nhi nãi : - Nh−ng cßn c¸i l·o giµ kÓ chuyÖn hä T«n vµ con ®Çu ch¸u néi cña l·o ta ch¾c anh còng ®· theo dâi bÐn gãt hä ®−îc råi ®Êy chø ? Ng−êi ¸o ®en cói gÇm ®Çu , giäng h¾n h¬i Êp óng : - T«i vèn kh«ng d¸m ®Ó mÊt dÊu ch©n cña hä nh−ng khi ®Õn Quang Trung th× hä bçng biÕn ®©u mÊt . Nh÷ng b»ng h÷u däc theo Quang Trung mµ t«i cã thÓ dß hái , kh«ng mét ai thÊy hä , hai con ng−êi Êy h×nh nh− chui tiªu xuèng ®Êt ®en . L©m Tiªn Nhi lµm thinh . C¸i lµm thinh cña nµng thËt lµ khã chÞu . Ch¼ng thµ m¾ng thËt nÆng lêi mµ ng−êi d−íi cßn nghe dÔ thë , ®»ng nµy c¸i lµm thinh thËt v« cïng ¸c ®éc , c¸i lµm thinh cã vÎ kh«ng ®−îc hµi lßng cña ng−êi ®Ñp cã mét t¸c dông lµm cho kh«ng khÝ ng−ng ®äng h¼n , lµm cho ng−êi ®èi diÖn nghe ngét ng¹t . Ng−êi ¸o ®en cè g¾ng b»ng mét giäng c−êi kh« queo : - Hai «ng ch¸u cña l·o giµ Êy hµnh tung v« cïng kú bÝ , ngoµi mÆt hä tuy kh«ng tá ra r»ng cã biÕt vâ c«ng nh−ng riªng t«i th× kh«ng tin ®iÒu ®ã , chØ cÇn c« n−¬ng níi réng cho t«i ®«i ngµy lµ t«i cã thÓ ®iÒu tra ra lai lÞch . TrÇm ng©m thªm mét lóc thËt l©u , L©m Tiªn Nhi bËt thë dµi ; - Th«i , khái cÇn , t«i biÕt anh kh«ng thÓ nµo theo hä ®−îc . ChuyÖn nµy tuy anh kh«ng lµm nªn nh−ng t«i còng kh«ng cã tr¸ch g× anh ®©u , chê l¸t n÷a råi t«i sÏ nhê anh mét chuyÖn kh¸c . Ng−êi ¸o ®en thë ra nhÑ nhâm , h¾n xu«i tay ®øng nÐp sang bªn . Ng−êi thanh niªn mÆt trßn b©y giê míi vßng tay nãi víi hai ng−êi cßn l¹i : - Xin thÊt lÔ , thÊt lÔ . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 9. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 251 H¾n võa b−íc l¹i gÇn tr−íc kiÖu , d¸ng dÊp cña h¾n thËt lµ cung kÝnh , h¾n cø vßng tay võa b−íc võa gi÷ cung c¸ch v« cïng trang träng . L©m Tiªn Nhi c−êi : - Bu«n b¸n lµm ¨n lµ ng−êi lu«n lu«n gi÷ hßa khÝ , cã nh− thÕ míi sím ph¸t tµi , thËt qu¶ xøng ®¸ng lµ mét th−¬ng gia . Ng−êi mÆt trßn vßng tay , miÖng h¾n c−êi toe toÐt : - T¹i h¹ chØ lµ mét tªn sai vÆt cña c« n−¬ng , nÕu c« n−¬ng kh«ng muèn cho c¬m th× t¹i h¹ chØ cßn cã n−íc dÑp tiÖm , v× thÕ hai tiÕng " th−¬ng gia " thËt t×nh t¹i h¹ kh«ng d¸m nhËn . L©m Tiªn Nhi dÞu giäng : - Nãi chi nh÷ng ®iÒu nh− thÕ , viÖc lµm ¨n cña t«i còng lµ viÖc lµm ¨n cña anh , miÔm chóng ta cè lµm , miÔn anh ®õng bá dë th× nhÊt ®Þnh anh sÏ hoµn toµn tháa m·n. Ng−êi mÆt trßn c−êi cµng r¹ng rì h¬n lªn : - §a t¹ c« n−¬ng , ®a t¹ c« n−¬ng . H¾n cø " ®a t¹ " lu«n mét h¬i mÊy tiÕng råi míi lÊy ra mét xÊp ng©n phiÕu , hai tay tr©n träng ®−a tíi tr−íc : - §©y lµ sè thu lîi trän mét n¨m råi , sè ng©n phiÕu nµy còng l·nh tõ §ång Phóc Ng©n Hµng ë S¬n T©y , xin c« n−¬ng h·y ®Õm qua . L©m Tiªn Nhi c−êi : - ThËt lµ cùc nhäc cho anh hÕt søc , ch¼ng nh÷ng t«i biÕt anh lµ mét con ng−êi ngay th¼ng ®¸ng tin mµ l¹i lµ con ng−êi giái d¾n . Nµng cÇm xÊp ng©n phiÕu , miÖng th× nãi chuyÖn nh−ng tay th× ©m thÇm ®Õm kü nh−ng chØ nãi ®Õn ®ã th× s¾c mÆt nµng h¬i thay ®æi , nô c−êi theo ®ã t¾t lu«n , nµng hái b»ng mét giäng l¹nh lïng : - Sao ? Sao chØ cã s¸u ngµn l−îng ? Ng−êi mÆt trßn c−êi m¬n : - D¹ , s¸u ngµn ba tr¨m ¹ . L©m Tiªn Nhi cau mÆt : - N¨m kia bao nhiªu ? Ng−êi mÆt trßn ®¸p : - D¹ , chÝn ngµn bèn tr¨m l−îng . L©m Tiªn Nhi l¹i hái : - ThÕ cßn n¨m ngo¸i ? Ng−êi mÆt trßn ®¸p : Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 10. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 252 - D¹ , n¨m ngo¸i h×nh nh− h¬n mét v¹n . H¾n võa tr¶ lêi võa lÊy tay lai må h«i tr¸n . L©m Tiªn Nhi c−êi nh¹t : - B¶n l·nh cña anh kh«ng ph¶i tÇm th−êng ®Êy nhÐ , cã thÓ lµm cho chuyÖn lµm ¨n mçi n¨m sôt dÇn nh− thÕ cã lÏ vµi n¨m n÷a sÏ ph¸ s¶n ngay . Må h«i tr¸n cña ng−êi trung niªn mÆt trßn b©y giê ®· ch¶y xuèng m¸ , h¾n nãi gÇn nh− kh«ng thµnh tiÕng : - Trong hai n¨m nay , sù thËt lµm ¨n cã nhiÒu thua lç v× kh¸ch hµng gi¶m sót nh−ng trong n¨m tíi ®©y , t«i ch¾c ch¾n sÏ ph¸t triÒn trë l¹i møc b×nh th−êng . LÆng thinh mét lóc , giäng nãi cña L©m Tiªn Nhi chît dÞu l¹i : - Trong hai n¨m nay , t«i biÕt anh rÊt cùc nhäc còng nªn vÒ nhµ nghØ ng¬i lÊy søc. MÆt cña ng−êi trung niªn t¸i l¹i , giäng h¾n rung rung : - Nh−ng ... nh−ng cßn chuyÖn lµm ¨n . L©m Tiªn Nhi nãi : - ChuyÖn lµm ¨n bªn ®ã råi tù nhiªn t«i l¹i còng sÏ nhê anh , anh kh«ng nªn lo l¾ng g× vÒ chuyÖn ®ã . Ng−êi trung niªn ho¶ng hèt , giäng h¾n gÇn nh− ®í l¹i : - C« n−¬ng , ph¶i ch¨ng c« n−¬ng muèn ... muèn ... H¾n võa nãi võa thôt lui vµ bÊt th×nh l×nh , h¾n nhón ch©n qu¨ng m×nh vµo rõng rËm . H¾n lao ch−a tíi ven rõng th× ®ét nhiªn mét võng ¸nh s¸ng tóa ra . Mét tiÕng ró lµm rung chuyÓn trê khua , m¸u v¨ng tung c¶ cµnh c©y ®ät l¸ , th©n h×nh cña ng−êi trung niªn ®æ xuèng . G· thiÕu niªn ¸o lam trong tay ®· cã mét thanh kiÕm , kh«ng ai thÊy h¨n rót ra tõ lóc nµo , b©y giê th× thÊy h¾n chïi m¸u d−íi gãt giµy vµ chÇm chËm tra vµo vá . Ng−êi mÆc ¸o x¸m nh×n h¾n tr©n tr©n vµ vôt mØm c−êi : - H¶o kiÕm ph¸p ! KÎng ! Thanh kiÕm cña g· thiÕu niªn tra vµo vá vang lªn mét tiÕng ®éng nhá nh−ng v× ®ªm thanh v¾ng nªn nghe râ mån mét , h¾n kh«ng thÌm liÕc vÒ phÝa ng−êi ¸o x¸m . Ng−êi ¸o x¸m còng ®øng yªn kh«ng cã ý nãi thªm nöa tiÕng . Chê mét lóc , thÊy g· thiÕu niªn kh«ng cã ý lªn tiÕng tr−íc , h¾n míi b−íc tíi tr−íc kiÖu vßng tay . H×nh nh− L©m Tiªn Nhi biÕt râ t×nh ý tõng ng−êi mét nªn nµng kh«ng kh¸ch s¸o g× c¶ , nµng nhËp ®Ó ngay : Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 11. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 253 - Long Tiªu V©n ®· vÒ ch−a ? Ng−êi ¸o x¸m ®¸p : - §· vÒ tõ nöa th¸ng nay , cïng ®i víi h¾n ngoµi tªn thËt khïng Hå BÊt Quy ra cßn cã tªn hä L÷ nghe ®©u vèn lµ em chó b¸c víi ¤n HÇu Ng©n KÝch L÷ Phông Tiªn , ng−êi nµy còng dïng cÆp kÝch , xem chõng vâ c«ng còng kh«ng ph¶i tÇm th−êng . L©m Tiªn Nhi hái : - ThÕ cßn l·o giµ gï b¸n qu¸n ? Ng−êi ¸o x¸m nãi : - H¾n vÉn cßn ë l¹i ®ã , con ng−êi ®ã qu¶ cã chÝ Èn nhÉn , h¾n kh«ng lé mét chót manh nha nµo cho ng−êi ta biÕt ®−îc lai lÞch . Long Tiªu V©n ®· tíi qu¸n l·o vµi lÇn nh−ng xem chõng vÉn kh«ng biÕt ®−îc l·o ta . L©m Tiªn Nhi c−êi : - Nh−ng t«i biÕt ch¾c r»ng anh ®· t×m biÕt l·o lµ ai råi bÊt luËn h¾n biÕn d¹ng thÕ nµo ®i n÷a còng khã mµ qua næi m¾t anh . Ng−êi ¸o x¸m c−êi : - NÕu t«i ®o¸n kh«ng lÇm th× h¾n vµ «ng ch¸u l·o T«n B¹ch Ph¸t cã nhiÒu quan hÖ víi nhau , rÊt cã thÓ h¾n lµ Bèi Th−îng NhÊt T«n S¬n T«n L·o NhÞ . Nh− bÞ kinh hoµng ®Õn møc kh«ng nãi ra tiÕng , thËt l©u , L©m Tiªn Nhi míi nãi: - Anh h·y ®i nghe l¹i cho kü cµng , ngµy mai . Giäng nãi cña nµng cµng lóc cµng nhá l¹i , ng−êi ¸o x¸m ph¶i b−íc l¹i gÇn , mÆt h¾n còng lé vÎ vui mõng gËt ®Çu lia lÞa : - T«i biÕt ... t«i hiÓu ... v©ng v©ng , t«i sÏ ®i ngay . Lóc h¾n ®i , ch©n h¾n h×nh nh− rÊt nhanh h¬n . Qu¶ thËt L©m Tiªn Nhi cã tµi sai khiÕn ®µn «ng . Ng−êi ¸o ®en nh×n ch©m bÈm theo ng−êi ¸o x¸m , h×nh nh− h¾n rÊt tøc kh«ng thÓ gi¸ng mét ®ao cho ®· tøc . Nh−ng ngay lóc ®ã th× L©m Tiªn Nhi tõ trong kiÖu thß tay ra ngo¾c h¾n . Bµn tay võa nhá , võa mÒm , lµm cho ng−êi ¸o ®en nh×n ch©m vµo nh− mÊt c¶ hån . H¾n ®i l¹i tr−íc kiÖu mµ ®«i m¾t cø d¸n cøng vµo bµn tay ngäc . L©m Tiªn Nhi nãi b»ng mét giäng thËt dÞu : - Anh h·y xÝch l¹i ®©y , t«i muèn nãi víi anh thËt kü , tèi mai ... Ng−êi ¸o ®en nghiªng tai s¸t l¹i gÇn h¬n , h¾n còng lé vÎ vui mõng kh«ng kÐm , h¾n còng gËt ®Çu lia lÞa : - V©ng v©ng , t«i biÕt, t«i kh«ng quªn . H¾n quay mÆt bá ®i , ch©n h¾n nh− b−íc dµi h¬n . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 12. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 254 Chê cho h¾n ®i khuÊt råi , g· thiÕu niªn ¸o x¸m míi b−íc tíi , giäng hanø l¹nh lïng : - C« n−¬ng thËt qu¸ nhiÒu c«ng viÖc ®Êy ! L©m Tiªn Nhi thë ra : - BiÕt lµm sao b©y giê ? Hä toµn lµ thø sai vÆt chø ®©u ph¶i nh− anh víi t«i , chuyÖn bÊt ®¾c dÜ t«i ph¶i qua loa víi hä thÕ th«i . Nµng ®−a tay n¾m lÊy bµn tay h¾n vµ giäng nµng cµng dÞu : - Anh giËn råi ®Êy ph¶i kh«ng ? G· thiÕu niªn hÊt mÆt lµm thinh . L©m Tiªn Nhi c−êi : - Xem k×a , c¸i mÆt thËt dÔ ghÐt ! Lªn kiÖu ®i , lªn nãi c¸i nµy cho nghe . Hai tiÕng " lªn kiÖu " y nh− mét mãn thuèc an thÇn , bao nhiªu löa ghen trong ng−êi g· thiÕu niªn vôt t¾t ngÊm , h¾n nhoÎn miÖng c−êi ng©y d¹i b−íc lªn . Ngay lóc ®ã , mét tiÕng ró nghe khiÕp ®¶m . TiÕng ró t¾t nghÑn mét c¸ch tøc t−ëi , nÕu ai nghe thÊy còng ph¶i rïng m×nh . © HQD Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2