intTypePromotion=1

Huyết tâm lệnh - tập 16

Chia sẻ: Thanh Phuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

0
73
lượt xem
8
download

Huyết tâm lệnh - tập 16

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'huyết tâm lệnh - tập 16', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Huyết tâm lệnh - tập 16

 1. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 255 håi thø m−êi s¸u §Þa tö TiÕng ró ph¸t lªn tõ trong ven rõng kÕ cËn . G· thanh niªn ¸o x¸m ®· ®i vµo ven rõng lóc n·y , b©y giê h¾n thèi ng−îc ra , hai ch©n h¾n lo¹ng cho¹ng , tõ trªn mÆt h¾n , m¸u b¾n ra tõng giät . H¾n thôt ra khái rõng råi quay mÆt nh− muèn ch¹y vÒ chiÕc kiÖu , m¸u tõ trªn mÆt h¾n −ít trµo th©n ¸o tr−íc . D−íi ¸nh tr¨ng lê mê , mÆt h¾n ®Çy nh÷ng m¸u , râ rµng h¾n bÞ mét ®−êng kiÕm tróng ngay kho¶ng gi÷a ch©n mµy . G· thiÕu niªn ¸o ®en muèn ®i vÒ phÝa rõng thÊy thÕ , h¾n biÕn s¾c dõng ch©n . Tªn thiÕu niªn ¸o x¸m tõ tõ quþ xuèng . G· thiÕu niªn ¸o ®en thèi lui hai b−íc , ch©n h¾n h¬i rung . H¾n thß tay rót ngän chuû thñ tõ d−íi èng giµy vµ qu¸t lín : - Ai ë trong rõng ? Trong rõng vÉn lÆng trang . Kh«ng khÝ im l×m cµng t¨ng thªm søc khñng bè cho nh÷ng ai muèn x«ng vµo . G· thiÕu niªn ¸o ®en kh«ng d¸m x«ng vµo , h¾n ®øng im , m¾t h¾n ®¨m ®¨m , tay h¾n rung rung . Qua mét lóc kh¸ l©u tõ trong b−íc ra mét bãng ng−êi . Ng−êi Êy cã vãc th©n cao nghÖu , mÆc ¸o mµu vµng chÝ gèi , ®Çu ®éi nãn réng vµnh che kÝn tíi ch©n mµy , che khuÊt h¼n nöa mÆt bªn phÝa tr¸i . Ch¼ng nh÷ng d¸ng c¸ch cña h¾n ®Æc biÖt kh¸c ng−êi mµ lèi d¾t kiÕm cña h¾n l¹i cµng ®Æc biÖt h¬n n÷a , thanh kiÕm kh«ng treo chÆt mµ l¹i treo h÷ng hê bªn h«ng . Thanh kiÕm kh«ng dµi vµ ch−a rót ra khái vá . Con ng−êi Êy tr«ng còng kh«ng hung ¸c g× l¾m , bëi v× ch−a lé toµn bé ch©n mÆt nh−ng kh«ng hiÓu t¹i sao , g· thiÕu niªn ¸o ®en chît nghe ph¸t l¹nh , bµn tay rÞn −íc må h«i . Trong ng−êi cña con ng−êi Êy h×nh nh− chøa ®Çy s¸t khÝ . L©m Tiªn Nhi biÕt râ con ng−êi Êy h¬n ai hÕt : Kinh V« M¹ng ! Kinh V« M¹ng cßn nghÜa lµ Lý TÇm Hoan ®· chÕt . L©m Tiªn Nhi thÇm lÆng mØm c−êi . Nô c−êi cña nµng vÉn t−¬i nh− hoa në , ®óng lµ nô c−êi Èn chøa g−¬m ®ao . Nµng c−êi lín ë trong lßng , nµng hÐ nhÑ ë vµnh m«i vµ mÆt nµng lµm nh− sî h·i , nµng kÐo tay g· thiÕu niªn ¸o ®en , giäng nµng lËp cËp : - Con ng−êi Êy nghª gím qu¸ , anh cã biÕt h¾n lµ ai kh«ng ? Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 2. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 256 G· thiÕu niªn ¸o ®en g−îng c−êi : - BÊt luËn h¾n lµ ai , cã ta ë ®©y nµng kh«ng ph¶i sî g× c¶ . Nghe râ giäng c−êi cña g· thiÕu niªn ®· rung rung , biÕt râ c©u nãi cña g· lµ g−îng g¹o nh−ng L©m Tiªn Nhi vÉn thë phµo nhÑ nhâm : - T«i kh«ng sî , t«i biÕt anh sÏ b¶o vÖ cho t«i , t«i biÕt cã anh ë ®©y th× kh«ng kÎ nµo ®ông ®Õn l«ng ch©n t«i ®−îc . G· thiÕu niªn ¸o ®en −ìn ngùc : - §óng bÊt luËn h¾n lµ ai , chØ cÇn h¾n d¸m b−íc ®Õn ®©y th× t«i sÏ kÕt liÔu cuéc ®êi cña h¾n . ThËt ra th× chÝnh h¾n còng ®· nhËn biÕt lµ m×nh ®· sî råi , må h«i trong lßng tay h¾n cµng lóc cµng −ít ®Ém nh−ng h¾n lµ mét thiÕu niªn , mét thiÕu niªn ®øng tr−íc ng−êi ®Ñp , h¾n kh«ng cã quyÒn lïi b−íc . Kinh V« M¹ng ®· b−íc tíi tr−íc mÆt g· thiÕu niªn . G· thiÕu niªn ¸o ®en tuy n¾m chÆt ngän chuû thñ , ngän chuû thñ cña h¾n , h¾n ®· kÕt liÔu kh«ng biÕt bao nhiªu sinh m¹ng nh−ng b©y giê th× h¾n kh«ng d¸m hÊt tay . H¾n ®· thÊy cÆp m¾t c¸ chÕt cña Kinh V« M¹ng . Kinh V« M¹ng h×nh nh− kh«ng bao giê ngã g· thiÕu niªn ¸o ®en , giäng h¾n l¹nh b¨ng b¨ng : - Ngän ®ao trong tay ng−¬i giÕt ®−îc con ng−êi chÕt hay kh«ng ? G· thiÕu niªn ¸o ®en giËt m×nh söng sèt . C©u hái thËt kú côc nh−ng ®· hái ch¼ng thÓ kh«ng cã tr¶ lêi , g· thiÕu niªn ¸o ®en thu hÕt cam ®¶m tr¶ lêi : - Tù nhiªn lµ giÕt chÕt bÊt cø ai . C©u tr¶ lêi h×nh nh− kh«ng ¨n khíp l¾m nh−ng Kinh V« M¹ng vÉn nãi : - §−îc , b−íc lªn . G· thiÕu niªn lóng tóng . Ch¼ng thµ ®èi ph−¬ng xèc tíi th× g· còng ®µnh liÒu m¹ng ®»ng nµy h¾n l¹i b¶o nh− thÕ th× qu¸ khã kh¨n . G· thiÕu niªn ¸o lùng khùng mét lóc råi h¾n g−îng c−êi : - Ta víi ng−¬i kh«ng thï o¸n , t¹i lµm sao ta l¹i nì giÕt ng−¬i . Kinh V« M¹ng nãi : - Bëi v× ng−¬i kh«ng giÕt ta th× ta sÏ giÕt ng−¬i . G· thiÕu niªn thôt lui thªm hai b−íc n÷a , må h«i trªn tr¸n h¾n ®æ xuèng tõng h¹t ®Ëu , h¾n bËm gan vung lÑ c¸nh tay . Ngän chuû thñ loÐ lªn mét lµn ¸nh s¸ng nh−ng ¸nh s¸ng t¾t ngang . Mét tiÕng ró lªn thËt ng¾n , g· thiÕu niªn ng· xuèng . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 3. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 257 Thanh kiÕm cña Kinh V« M¹ng ®· ®ót trë vµo trong vá , h¾n ®øng th¶n nhiªn nh− kh«ng cã chuyÖn g× . G· thiÕu niªn ¸o ®en còng lµ danh gia kiÕm ph¸p , h¾n th−êng cho r»ng trªn ®êi nµy kh«ng cã ai sö kiÕm nhanh h¬n h¾n , ai nãi g× h¾n còng kh«ng tin . Cho ®Õn b©y giê th× h¾n ph¶i tin . L©m Tiªn Nhi ®−a tay n¾m lÊy c¸nh tay cña h¾n , nµng thÊy h¾n giËt giËt sí thÞt trªn mÆt , nµng bu«ng tay h¾n vµ nãi : - Ng−êi Êy nhanh tay qu¸ , anh ... anh h·y ch¹y ®i , ®õng lo cho t«i n÷a . Gi¸ nh− g· thiÕu niªn b©y giê ®−îc bèn n¨m m−¬i tuæi th× ch¾c h¾n nghe lêi v× con ng−êi sèng ®Õn tuæi Êy míi nhËn thÊy ®ùoc sinh m¹ng lµ quý gi¸ . Ch¾c g· thiÕu niªn ®· cã nghe c©u " Sinh m¹ng tuy quý gi¸ nh−ng ¸i t×nh cßn quý gi¸ gÊp tr¨m lÇn " nh−ng tiÕc r»ng nh÷ng con ng−êi nãi ra c©u ®ã nhÊt ®Þnh kh«ng sèng qu¸ tuæi thiÕu niªn . G· thiÕu niªn vôt ®øng ph¾t lªn : - §õng sî , ta sÏ sèng chÕt víi h¾n . Lêi lÏ cña h¾n thËt lµ c−¬ng quyÕt nh−ng ch©n h¾n kh«ng b−íc tíi . L©m Tiªn Nhi chíp m¾t : - Kh«ng , anh ®õng cã chÕt , anh cßn cha mÑ vî con , anh h·y trë vÒ , anh h·y trë ch¹y trèn , t«i sÏ chËn h¾n cho anh v× t«i kÎ linh ®inh cã chÕt còng ch¼ng tiÕc g× . C©u nãi cña L©m Tiªn Nhi nh− mét liÒu thuèc håi sinh , g· thiÕu niªn thÐt lªn mét tiÕng nhµo th¼ng vµo Kinh V« M¹ng . L©m Tiªn Nhi në nô c−êi nh− ®ãa hoa ®µo . Mét ng−êi con g¸i muèn cho ng−êi ®µn «ng liÒu m¹ng v× m×nh , ph−¬ng ph¸p tèt nhÊt lµ h·y lµm cho h¾n thÊy r»ng m×nh yªu h¾n , nhÊt lµ cã thÓ chÕt ®i v× h¾n . Ph−¬ng ph¸p ®ã , L©m Tiªn Nhi dïng ®· kh«ng biÕt bao nhiªu lÇn vµ nµng ch−a bÞ thÊt b¹i lÇn nµo . LÇn nµy kh«ng nh÷ng c−êi trong bông mµ nµng c−êi ngoµi miÖng v× nµng biÕt g· thiÕu niªn kh«ng bao giê ngã thÊy . B©y giê nµng kh«ng nh÷ng c−êi miÖng mµ nµng cßn c−êi lªn thµnh tiÕng v× nµng biÕt ch¾c r»ng g· thiÕu niªn kh«ng bao giê nghe ®−îc n÷a . *** ¸nh kiÕm loÐ lªn . G· thiÕu niªn ch¼ng nh÷ng kiÕm ph¸p kh¸ cao mµ thanh kiÕm cña h¾n dïng l¹i lµ thø tèt . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 4. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 258 Trong nh¸y m¾t , h¾n ®· phãng vµo mÆt Kinh V« M¹ng lu«n n¨m chiªu , h¾n kh«ng hÒ nãi mét tiÕng nµo trõ tiÕng thÐt ®Çu tiªn . Kinh V« M¹ng kh«ng ®¸nh tr¶ . G· thiÕu niªn ¸o ®en râ rµng ®©m lu«n n¨m kiÕm toµn vµo n¬i yÕu h¹i trªn mÆt Kinh V« M¹ng nh−ng kh«ng hiÓu t¹i sao l¹i kh«ng tróng mét kiÕm nµo . Kinh V« M¹ng vôt hái : - Ng−¬i lµ ng−êi cña §iÓm Th−¬ng ph¸i ph¶i kh«ng ? G· thiÕu niªn ®· ®©m ®−êng kiÕm thø s¸u , h¾n thÊy ®«i m¾t c¸ chÕt cña Kinh V« M¹ng vÉn tr¬ tr¬ nh− kh«ng bao giê nh×n h¾n nh−ng kh«ng hiÓu t¹i sao l¹i nhËn ®−îc ngay m«n ph¸i qua ®−êng kiÕm cña m×nh . Kinh V« M¹ng hái tiÕp : - T¶ Thiªn Linh lµ g× cña ng−¬i ? G· thiÕu niªn ¸o ®en b©y giê míi tr¶ lêi : - Lµ ... lµ s− phô cña ta . Kinh V« M¹ng nãi : - Qu¸ch Tung D−¬ng ®· chÕt d−íi thanh kiÕm cña ta . Th×nh l×nh h¾n nãi mét c©u kh«ng ¨n nhËp g× víi t×nh thÕ hiÖn t¹i , kh«ng ai ®øng ngoµi cã thÓ nhËn ra dông ý cña h¾n nh−ng g· thiÕu niªn ¸o ®en th× hiÓu mét c¸ch râ rµng . T¹ Thiªn Linh vèn lµ ch−ëng m«n ph¸i §iÓm Th−¬ng , danh x−ng Thiªn Nam §Ö NhÊt KiÕm Kh¸ch , b×nh sinh tung hoµnh kh¾p chèn , kh«ng ai ®−îc coi lµ ®Þch thñ thÕ nh−ng l¹i bÞ b¹i lu«n ba lÇn d−íi kiÕm Qu¸ch Tung D−¬ng . B©y giê Qu¸ch Tung D−¬ng l¹i bÞ Kinh V« M¹ng giÕt chÕt , tù nhiªn T¹ Thiªn Linh kh«ng thÓ lµ ®Þch thñ cña Kinh V« M¹ng mµ thÇy kh«ng ph¶i lµ ®Þch thñ th× trß nµo cã nghÜa g× ? G· thiÕu niªn ¸o ®en t¸i mÆt . BÊt cø ai , dï chØ nghe lÇn ®Çu còng ®Òu nhËn thÊy r»ng Kinh V« M¹ng kh«ng ph¶i h¹ng ng−êi hay nãi kho¸t . Kinh V« M¹ng hái lu«n : - Ta chØ cÇn nhÝch tay lªn lµ c¾t ®øt sinh m¹ng ng−¬i , ng−¬i cã tin thÕ hay kh«ng ? G· thiÕu niªn ¸o ®en c¾n r¨ng kh«ng nãi . ¸nh thÕp nho¸ng lªn , thanh kiÕm cña Kinh V« M¹ng kh«ng biÕt håi nµo ®· to¸t ra khái vá . Mòi kiÕm l¹nh b¨ng b¨ng còng kh«ng biÕt håi nµo ®· nghim ®óng vµo yÕt hÇu cña g· thiÕu niªn . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 5. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 259 Mòi kiÕm chØ ghim ngay nh−ng ch−a Ên m¹nh . Kinh V« M¹ng l¹nh lïng kh«ng nãi mét lêi , ®«i m¾t tr¾ng d· cña h¾n tr¬ tr¬ . Må h«i cña g· thiÕu niªn ¸o ®en nhá xuèng rßng rßng , h¾n rÐ lªn : - T¹i sao ch−a chÞu giÕt ta ®i ? Kinh V« M¹ng th¶n nhiªn : - Ng−¬i muèn chÕt ? G· thiÕu niªn ¸o ®en lín tiÕng : - §¹i tr−îng phu sèng chÕt lµ th−êng , ng−¬i cø viÖc xuèng tay . H¾n cè g¾ng lµm ra vÎ xem c¸i chÕt nhÑ nh− l«ng hång thÕ nh−ng v× tuæi h¾n ch−a giµ nªn c¸i lµm ra vÎ cña h¾n kh«ng hay l¾m . Kinh V« M¹ng hái : - NÕu ta kh«ng muèn giÕt ng−¬i , ng−¬i còng vÉn muèn chÕt µ ? G· thiÕu niªn khùng l¹i . H¾n kh«ng thÓ tr¶ lêi v× ®©u cã ai ®iªn g× mµ muèn chÕt . Kinh V« M¹ng vÉn l¹nh lïng : - Ta biÕt ng−¬i vèn muèn v× nµng mµ chÕt muèn cho nµng c¶m thÊy ng−¬i lµ bËc anh hïng nh−ng nÕu mét khi ng−¬i chÕt råi liÖu nµng cßn cã thÝch ng−¬i kh«ng ? G· thiÕu niªn ¸o ®en kh«ng nãi ®−îc tiÕng nµo . H¾n chît c¶m thÊy mòi kiÕm l¹nh b¨ng ®· rêi khái yÕt hÇu h¾n . H¾n chît c¶m thÊy m×nh nh− mét th»ng ngu . Giäng Kinh V« M¹ng vÉn trÇm trÇm : - Trong con m¾t cña ®µn bµ , mét tr¨m tªn anh hïng chÕt vÉn kh«ng b»ng mét tªn thÊt phu cßn sèng , còng nh− trong m¾t cña ng−¬i , mét tr¨m mü nh©n chÕt råi vÉn kh«ng b»ng mét ng−êi ®µn bµ cßn sèng , ng−¬i cã râ c¸i ch©n nghÜa Êy hay kh«ng ? G· thiÕu niªn g¹t må h«i tr¸n , g−îng c−êi : - RÊt râ . Kinh V« M¹ng hái : - B©y giê ng−¬i cã cßn muèn chÕt n÷a hay kh«ng ? G· thiÕu niªn ®á mÆt : - Sèng còng kh«ng cã g× kh«ng tèt . Kinh V« M¹ng nãi : - Tèt l¾m nh− vËy lµ ng−¬i ®· hiÓu . H¾n nãi tiÕp b»ng mét giäng l¹nh ngµn ®êi : Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 6. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 260 -Ta tõ tr−íc ®Õn nay vèn kh«ng thÝch nãi nhiÒu thÕ mµ h«m nay l¹i nãi kh¸ l©u , môc ®Ých muèn cho ng−¬i th«ng hiÓu c¸i ch©n lý . Chê cho ng−¬i biÕt råi ta sÏ giÕt ng−¬i . G· thiÕu niªn ¸o ®en róng ®éng : - Ng−¬i ... ng−¬i muèn giÕt ta ? Kinh V« M¹ng nãi : - Ta lµ ng−êi chØ hái chø kh«ng cã tr¶ lêi nh−ng víi con ng−êi s¾p chÕt th× ngo¹i lÖ . G· thiÕu niªn ¸o ®en rung giäng : - Nh−ng ... nh−ng nÕu muèn giÕt ta th× t¹i sao ng−¬i l¹i ph¶i nãi dµi dßng ? Kinh V« M¹ng nãi : - Bëi v× ta vèn kh«ng bao giê giÕt nh÷ng ng−êi muèn chÕt , nÕu ng−¬i muèn chÕt th× ta giÕt ng−¬i kh«ng thó vÞ g× c¶ . G· thiÕu niªn ¸o ®en rèng lªn mét tiÕng , lao th¼ng vµo ng−êi Kinh V« M¹ng . TiÕng rèng cña h¾n rÊt ng¾n bëi v× thanh kiÕm cña h¾n võa ®−a ra th× l−ìi kiÕm cña Kinh V« M¹ng ®· ghim ®óng vµo miÖng cña h¾n . M¸u phät ra vµ tr−íc nhÊt lµ thÊm vµo l−ìi cña g· thiÕu niªn , g· tho¸ng c¶m nghe m»n mÆn . H¾n c¶m thÊy nghe mïi vÞ cña c¸i chÕt th× h¾n ®· chÕt ngay . *** KiÕm ®· tra vµo vá . Kinh V« M¹ng cã mét thãi quen kú dÞ lµ mçi bËn sau khi giÕt ng−êi , h¾n tra kiÕm vµo vá thËt nhanh lµm nh− h¾n kh«ng nghÜ ®Õn viÖc dïng kiÕm n÷a . Cã lÏ h¾n nghÜ r»ng ng−êi kh¸c khi thÊy kiÕm h¾n n»m trong vá , tù nhiªn sÏ cã h¬i s¬ xuÊt . H¾n rÊt thÝch nh÷ng con ng−êi s¬ suÊt v× h¹ng ng−êi ®ã chÕt sím h¬n , nhanh h¬n . L©m Tiªn Nhi m¾t kh«ng rêi h¾n , quan s¸t kü cµng tõng ®éng t¸c cña h¾n . M¾t nµng mang c¶ mét trêi hiÒn dÞu , t−¬i c−êi , y nh− mét ng−êi con g¸i ®ang nh×n ng−êi yªu thø nhÊt . Kinh V« M¹ng tr−íc sau vÉn kh«ng liÕc tíi nµng . L©m Tiªn Nhi ®· b¾t ®Çu ph« tr−¬ng t− thÕ róng ®éng lßng ng−êi ®Ó ®ãn tiÕp Kinh V« M¹ng . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 7. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 261 MiÖng cña L©m Tiªn Nhi vÉn hÐ nô c−êi nh−ng trong ¸nh m¾t cña nµng b¾t ®Çu thu nhá l¹i . Nµng ®· thÊy , c¶m thÊy t×nh h×nh bÊt æn . Nh÷ng kÎ ®µn «ng ®· qua trong ®êi nµng , nÕu nh×n nµng , m¾t hä sÏ y nh− con m¾t mÌo ®ãi nh×n thÊy thÞt nh−ng Kinh V« M¹ng th× l¹i kh«ng chÞu nh×n nµng , h¾n lµm nh− trong ng−êi nµng cã ®éc . Eo , l−ng vµ m«ng cña L©m Tiªn Nhi b¾t ®Çu cö ®éng lµm cho bèn con m¾t cña g· phu kiÖu thiÕu ®iÒu muèn lät trßng . Hä bÞ ¸nh m¾t cña L©m Tiªn Nhi lµm cho ®ê ®Én , lµm cho hä kh«ng nh×n thÊy ¸nh thÐp lo¸ng lªn . M·i ®Õn khi hä võa thÊy chíp th× hä còng ®· ró lªn hai tiÕng ng¾n . Hai vßi m¸u phôt qua . Thanh kiÕm cña Kinh V« M¹ng l¹i tra nhanh vµo vá . Nh−ng hai con m¾t c¸ chÕt cña h¾n vÉn nh×n vÒ phÝa kho¶ng trèng kh«ng . Kho¶ng trèng tr−íc m¾t h¨n lµ kho¶ng trèng mÞt mê y nh− hai m¾t h¾n . L©m Tiªn Nhi nhÌ nhÑ thë ra : - T¹i lµm sao anh l¹i ch¼ng ngã t«i ? Cã ph¶i anh sî nh×n råi kh«ng thÓ giÕt t«i ch¨ng ? §«i m¾t cña Kinh V« M¹ng h¬i giËt giËt , thËt l©u h¾n nãi : - C« biÕt t«i ®Õn ®©y ®Ó giÕt c« ph¶i kh«ng ? H¾n cè rÝt lªn nh−ng giäng h¾n vÉn kh«ng giÊu ®−îc c¸i " lµm ra vÎ " Êy . L©m Tiªn Nhi chÇm chËm gËt ®Çu : - T«i biÕt , mét con ng−êi bÊt luËn tµn khèc ®Õn ®©u , bÊt luËn v« t×nh ®Õn thÕ nµo nh−ng khi s¾p giÕt ng−êi t×nh m×nh yªu th× thÇn s¾c kh«ng lµm sao tù nhiªn ®−îc n÷a . Nµng c−êi b»ng mét giäng thª l−¬ng vµ nãi tiÕp : - T«i biÕt vµ t«i chØ muèn hái anh mét c©u , t«i còng lµ ng−êi s¾p chÕt , ch¾c anh kh«ng nì tr¶ lêi . Lµm thinh mét lóc thËt l©u , Kinh V« M¹ng lªn tiÕng : - Hái ®i , ®èi víi nh÷ng ng−êi s¾p chÕt , ta kh«ng khi nµo nãi dèi . L©m Tiªn Nhi nh×n th¼ng vµo mÆt h¾n hái tõng tiÕng mét : - T«i chØ hái anh , vËy chø ai b¶o anh ph¶i giÕt t«i ? Vµ t¹i lµm sao ? Kinh V« M¹ng n¾m chÆt bµn tay rÝt giäng : - Kh«ng ai b¶o c¶ mµ còng kh«ng cã lý do . L©m Tiªn Nhi mÝm miÖng : Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 8. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 262 - NhÊt ®Þnh cã ng−êi kh¸c chen vµo . Ng−êi muèn giÕt t«i nhÊt ®Þnh kh«ng ph¶i lµ anh . Nµng c−êi , nghe ®øt ruét : - T«i biÕt anh yªu t«i , nhÊt ®Þnh anh kh«ng nì giÕt t«i . TiÕng " yªu " ph¸t ra tõ cöa miÖng cña ng−êi kh¸c , cã thÓ tÇm th−êng nh− khi xuÊt ph¸t tõ cöa miÖng cña L©m Tiªn Nhi , nã l¹i trë thµnh ©m nh¹c . NhÊt ®Þnh trªn dêi nµy kh«ng cã ai cã ®−îc giäng nãi, c¸ch nãi nh− nµng . Kinh V« M¹ng cµng n¾m hai bµn tay l¹i thËt chÆt , ai ®øng gÇn cã thÓ nghe nh÷ng ®èt x−¬ng r¨ng r¾c . Nh−ng g−¬ng mÆt h¾n vÉn cø tr¬ tr¬ : - C« qu¶ thËt cã biÕt ? C« cã n¾m ch¾c nh− thÕ kh«ng ? L©m Tiªn Nhi nãi : - T«i biÕt ch¾c r»ng nÕu anh kh«ng yªu t«i th× anh kh«ng giÕt nh÷ng con ng−êi khi n·y . Kinh V« M¹ng kh«ng ng¾t lêi nµng , h¾n l¹i nh− muèn nghe nµng nãi tiÕp . L©m Tiªn Nhi nãi tiÕp : - Anh giÕt hä chØ v× anh ghen . Kinh V« M¹ng gÆng l¹i : - V× ghen ? L©m Tiªn Nhi nãi : - ChØ cÇn ai ®ông vµo con ng−êi cña t«i , chØ cÇn ai nh×n vµo mÆt t«i , chØ cÇn ai nh×n vµo vãc th©n t«i th× anh cÇn lÊy m¹ng cña ng−êi ®ã . Nh− thÕ lµ ghen , nÕu kh«ng yªu t«i th× t¹i sao anh l¹i ghen ? Da mÆt cña Kinh V« M¹ng tr¾ng nhît , giäng nãi cña h¾n còng b¾t ®Çu thay ®æi: - T«i chØ biÕt r»ng t«i muèn giÕt c« , t«i cÇn giÕt ng−êi nµo th× ng−êi ®ã kh«ng mong g× sèng ®−îc . L©m Tiªn Nhi hái mét h¬i : - Thùc anh muèn giÕt t«i µ ? ThÕ t¹i sao anh l¹i kh«ng nh×n vµo mÆt t«i ? Anh d¸m hay kh«ng d¸m ? Bµn tay cña Kinh V« M¹ng n¾m chÆt vµo chuèi kiÕm , må h«i trªn mÆt h¾n nhá xuèng rßng rßng . L©m Tiªn Nhi nh×n th¼ng vµo mÆt h¾n , nµng nãi thËt chËm : - NÕu anh kh«ng d¸m nh×n vµo mÆt t«i th× cho dÇu anh cã giÕt t«i råi th× anh còng sÏ hèi hËn . Nµng ®−a bµn tay ra dß dÉm . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 9. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 263 Kinh V« M¹ng vÉn ®øng yªn . Cuèi cïng L©m Tiªn Nhi n¾m lÊy bµn tay h¾n , kÕ tiÕp th©n ng−êi nµng ng· vµo lßng h¾n , bµn tay nµng lÇn bß lªn ngùc h¾n , giäng nµng thËt dÞu : - NÕu anh kh«ng thÓ tù chñ th× anh ®−a t«i ®Õn gÆp h¾n ®i . H¬i thë cña Kinh V« M¹ng b¾t ®Çu dån dËp : - C« ... c« muèn gÆp ai ? L©m Tiªn Nhi nãi : - GÆp ng−êi b¶o anh ®Õn giÕt t«i , t«i nhÊt ®Þnh lµm h¾n thay ®æi ý kiÕn . MÆt nµng ¸p vµo m¸ h¾n , miÖng nµng c¾n nhÑ vµo mµng tai h¾n , nµng nãi qua h¬i thë : - Anh h·y yªn lßng , t«i sÏ kh«ng bao giê lµm anh hèi hËn vÒ sau . *** Kinh V« M¹ng vÉn kh«ng nh×n nµng , h¾n chÇm chËm quay ®Çu l¹i nh×n vµo khu rõng u ¸m . L©m Tiªn Nhi chíp m¾t : - H¾n ë trong Êy ph¶i kh«ng ? Kinh V« M¹ng kh«ng tr¶ lêi , h¾n kh«ng cÇn ph¶i tr¶ lêi . L©m Tiªn Nhi thá thÎ bªn tai h¾n : - §−îc råi , t«i sÏ vµo gÆp h¾n , nÕu h¾n nhÊt ®Þnh kh«ng bu«ng tha t«i th× anh giÕt t«i còng kh«ng muén . Chê cho nµng xoay m×nh , Kinh V« M¹ng míi nh×n vµo phÝa sau th©n thÓ nµng , con m¾t c¸ chÕt cña h¾n b©y giê linh ®éng , b©y giê míi thÊy lé ®«i m¾t cña con ng−êi . *** Ven rõng tèi ©m ©m kh«ng lÊy mét ®èm s¸ng nµo . Tuy L©m Tiªn Nhi ®i kh«ng lÑ nh−ng nµng thiÕu ®iÒu ch¹m vµo mét con ng−êi . Con ng−êi Êy ®øng sõng s÷ng nh− mét hßn nói , nói b¨ng . ThËt th× vãc th©n h¾n còng kh«ng cao lín l¾m nh−ng oai thÕ cña h¾n lµm cho ng−êi nh×n vµo c¶m thÊy to lín l¹ lïng . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 10. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 264 L©m Tiªn Nhi rÊt cã thÓ tr¸nh nÐ v× nµng ®i kh«ng lÑ l¾m nh−ng nµng kh«ng lµm nh− thÕ , nµng l¹i lµm nh− ho¶ng hèt la lªn mét tiÕng nho nhá råi ng· lu«n vµo lßng ng−êi Êy . Ng−êi Êy ®−a tay ®ì lÊy nµng . L©m Tiªn Nhi g−îng ®øng ngay ng¾n vµ nãi qua h¬i thë dån dËp : - ë ®©y tèi qu¸ . Nµng ®øng c¸ch ng−êi Êy chØ mét kho¶ng ng¾n , nµng tin ch¾c ng−êi Êy nghe ®−îc h¬i thë cña nµng , ngµn tin ch¾c h¬i thë cña nµng sÏ lµm cho ®µn «ng ®éng lßng. Ng−êi Êy kh«ng biÕt cã " ®éng lßng " theo ý nghÜ cña nµng hay kh«ng th× kh«ng râ , chØ nghe h¾n nãi chÇm chËm : - Cã ph¶i c« ®· dïng c¸ch nµy ®Ó lµm cho Kinh V« M¹ng kh«ng giÕt ®−îc c« ph¶i kh«ng ? L©m Tiªn Nhi chíp m¾t : - Ng−êi bµo h¾n giÕt t«i lµ «ng ph¶i kh«ng ? ¤ng lµ Th−îng Quan Bang Chñ ? Th−îng Quan Kim Hång gËt ®Çu : - §óng , ta cã thÓ cho c« biÕt , c¸i ph−¬ng ph¸p yªu mÞ cña c« ®èi víi ta v« dông. Giäng nãi cña Th−îng Quan Kim Hång kh«ng cã vÎ tµn khèc , kh«ng cã vÎ ©m hiÓm , khi b×nh th−êng ®iÒm ®¹m nh−ng ®Æc biÖt lµ kh«ng hÒ ph¸t lé thø c¶m t×nh , bÊt cø lêi nãi nµo h¾n còng nãi nh− ®äc kinh . L©m Tiªn Nhi söa giäng : - ThÕ th× t«i ph¶i dïng ph−¬ng ph¸p nµo míi cã thÓ ®éng lßng Bang Chñ ? Th−îng Quan Kim Hång nãi : - C« cã bao nhiªu ph−¬ng ph¸p h·y dïng hÕt thö xem ? L©m Tiªn Nhi nãi : - T«i biÕt Bang Chñ kh«ng ph¶i h¹ng ng−êi dÔ dµng dao ®éng bëi ®µn bµ nh−ng t¹i lµm sao Bang Chñ l¹i b¶o Kinh V« M¹ng giÕt t«i ? Th−îng Quan Kim Hång nãi : - Ng−êi mµ lóc nµo còng cã thÓ giÕt ng−êi th× kh«ng thÓ ®Ó cho m×nh cã t×nh c¶m , muèn rÌn luyÖn mét con ng−êi kh«ng t×nh nh− thÕ kh«ng ph¶i dÔ dµng , ta kh«ng thÓ ngåi nh×n c¸i tÝnh tèt Êy cña Kinh V« M¹ng bÞ hñy diÖt bëi c« . L©m Tiªn Nhi c−êi : - Nh−ng nÕu Bang Chñ ®Ó cho h¾n giÕt t«i th× Bang Chñ tån thÊt cµng nhiÒu h¬n n÷a . Th−îng Quan Kim Hång cau mÆt : - Sao ? Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 11. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 265 L©m Tiªn Nhi nãi : - T«i h÷u dông h¬n Kinh V« M¹ng rÊt nhiÒu . Th−îng Quan Kim Hång l¹i gÆng : - Sao ? L©m Tiªn Nhi nãi : - Kinh V« M¹ng chØ biÕt giÕt ng−êi , t«i còng biÕt giÕt ng−êi , h¾n giÕt ng−êi ph¶i dïng kiÕm , ph¶i m¸u ch¶y nh− vËy lµ h¹ ®¼ng , cßn t«i , t«i giÕt ng−êi ch¼ng nh÷ng kh«ng thÊy m¸u mµ còng kh«ng cÇn dïng ®ao kiÕm . Th−îng Quan Kim Hång nãi : - Nh−ng h¾n giÕt ng−êi nhanh h¬n c« nhiÒu ? L©m Tiªn Nhi hái : - Nhanh cè nhiªn lµ hay råi nh−ng chËm còng cã c¸i hay cña chËm , Bang Chñ cã nhËn nh− thÕ hay kh«ng ? TrÇm ng©m mét chót , Th−îng Quan Kim Hång hái l¹i : - Ngoµi chuyÖn giÕt ng−êi ra , c« cßn cã c¸i g× hay n÷a kh«ng ? L©m Tiªn Nhi nãi: - T«i cã tiÒn rÊt nhiÒu , nhiÒu ®Õn møc kh«ng ®Õm næi , nhiÒu ®Õn møc ng−êi thÊy ph¶i ph¸t ®iªn . Th−îng Quan Kim Hång gËt gËt ®Çu : - C¸i ®ã qu¶ lµ hay l¾m . Giäng nãi cña h¾n h×nh nh− cã pha tiÕng c−êi , bëi v× h¾n rÊt hiÓu chç lîi Ých cña ®ång tiÒn , hiÓu râ c¸i v¹n n¨ng cña nã . L©m Tiªn Nhi nãi : - T«i l¹i lµ ng−êi th«ng minh , cã thÓ gióp Bang Chñ trong nhiÒu chuyÖn . Th−îng Quan Kim Hång nãi : - §óng , c« lµ mét ng−êi th«ng minh , ng−êi ngu th× kh«ng bao giê cã tiÒn . L©m Tiªn Nhi nãi : - Ngoµi ra t«i cßn c¸i hay kh¸c n÷a . Giäng nãi cña nµng vïng thÊp xuèng vµ pha mïi khªu gîi : - ChØ cÇn lµ ®µn «ng th× Bang Chñ sÏ thÊy ngay c¸i t«i nãi kh«ng ngoa , chØ cÇn Bang Chñ b»ng lßng th× c¸i hay Êy cña t«i sÏ thuéc vÒ Bang Chñ . TrÇm ng©m mét lóc thËt l©u , Th−îng Quan Kim Hång ®æi giäng : - Ta ... ta lµ ®µn «ng ... *** Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 12. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 266 Trong rõng s−¬ng xuèng kh¸ nhiÒu . S−¬ng ®Ém −ít c¶ th©n ¸o cña Kinh V« M¹ng . H¾n ®øng yªn mét chç nh− trêi trång , toµn th©n h¾n mét chót g× may ®éng y nh− mét h×nh c©y . Ngay c¶ nh÷ng tiÕng ®éng trong rõng kh«ng biÕt h¾n cã ®Ó ý hay kh«ng ? *** Trong rõng s−¬ng thËt dµy , kh«ng thÓ nh×n thÊy g× c¶ . Nh−ng vÉn nghe tiÕng ®éng , ®ã lµ tiÕng rªn tiÕng thë . Chît cã tiÕng c−êi cña L©m Tiªn Nhi , thø giäng c−êi tho¶ m·n vµ døt qu·ng : - Anh ... anh qu¶ lµ mét ... ®µn «ng , mµ ®µn «ng nh− anh th× trªn ®êi nµy Ýt cã l¾m ... anh ... anh ... thËt kh«ng ngê ... anh ... Th−îng Quan Kim Hång nãi : - V× c« lµ mét ng−êi ®µn bµ nh− thÕ th× ph¶i cã mét ng−êi ®µn «ng c©n xøng chø. H¾n cè gi÷ cho giäng nãi ®iÒu hßa nh−ng nÕu nghe kü vÉn kh«ng dÊu ®−îc phÇn hæn hÓn . L©m Tiªn Nhi nãi : - Nh−ng ... nh−ng trêi s¾p vÒ s¸ng råi ... khoan khoan ... s¸ng råi , t«i ph¶i vÒ ... Im lÆng thªm chót n÷a vµ tiÕp theo lµ mÊy tiÕng thë phµo . Th−îng Quan Kim Hång hái nhá : - VÒ chi vËy ? L©m Tiªn Nhi nãi : - Cã ng−êi chê ? Th−îng Quan Kim Hång hái : -Ai ? L©m Tiªn Nhi nãi : - TiÓu Phi , anh biÕt TiÓu Phi chø ? Th−îng Quan Kim Hång nãi : - T«i l¹ lµ t¹i sao c« cßn ch−a giÕt h¾n , ®óng lµ c« giÕt ng−êi chËm qu¸ . L©m Tiªn Nhi nãi : - T«i kh«ng thÓ giÕt h¾n mµ còng cã thÓ nãi lµ kh«ng d¸m . Th−îng Quan Kim Hång hái : - T¹i sao vËy ? L©m Tiªn Nhi nãi ; Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 13. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 267 - Bëi v× nÕu t«i giÕt h¾n th× Lý TÇm Hoan sÏ nhÊt ®Þnh giÕt t«i . Th−îng Quan Kim Hång nÝn lÆng . L©m Tiªn Nhi thë ra mét h¬i thËt dµi , giäng nµng ¶o n·o : - T«i còng biÕt anh ch−a giÕt ®−îc Lý TÇm Hoan , nÕu kh«ng th× lµm sao anh l¹i sai Kinh V« M¹ng ®Õn giÕt t«i , anh ®Þnh ®−a Kinh V« M¹ng ®èi phã víi Lý TÇm Hoan vµ v× thÕ nªn anh sî Kinh V« M¹ng trë nªn nhu nh−îc . TrÇm ng©m mét lóc , Th−îng Quan Kim Hång hái : - C« sî Lý TÇm Hoan l¾m µ ? L©m Tiªn Nhi nãi : - Sî l¾m , t«i sî con ng−êi ®ã l¾m . Th−îng Quan Kim Hång l¹i hái : - H¾n so víi t«i nh− thÕ nµo ? L©m Tiªn Nhi nãi : - H¾n ®¸ng sî h¬n anh , con ng−êi cña h¾n kh«ng cÇn mét viÖc g× c¶ , c¸i ®ã chÝnh lµ ®iÒu ®¸ng sî nhÊt . Nµng thë dµi nãi tiÕp : - T«i cã thÓ lµm ®éng lßng anh , cßn h¾n th× t«i kh«ng tµi nµo lµm ®−îc . Th−îng Quan Kim Hång nãi : - H¾n còng lµ ng−êi , nhÊt ®Þnh h¾n còng ph¶i cã nh−îc ®iÓm chø ? L©m Tiªn Nhi nãi : - H¾n kh«ng ph¶i gièng nh− h¹ng ng−êi mÖnh danh lµ s¾t ®¸ , h¾n còng cã nh−îc ®iÓm , nh−îc ®iÓm cña h¾n lµ L©m Thi ¢m , thÕ nh−ng t«i l¹i kh«ng d¸m dïng L©m Thi ¢m ®Ó uy hiÕp h¾n . Th−îng Quan Kim Hång hái : - T¹i lµm sao thÕ ? L©m Tiªn Nhi nãi : - T¹i v× t«i kh«ng n¾m ch¾c l¾m , h¾n cÇm con dao nhá trong tay lµ bÊt cø t«i muèn lµm chuyÖn g× còng kh«ng n¾m ch¾c phÇn th¾ng ®−äc . Nµng thë dµi nãi tiÕp : - V× thÕ cho nªn khi mµ h¾n cßn sèng th× t«i kh«ng d¸m lµm g× ®óng theo ý muèn . L¹i trÇm ng©m mét lóc , Th−îng Quan Kim Hång chËm r·i : - C« h·y yªn lßng , h¾n kh«ng thÓ sèng l©u ®©u . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2