Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Huyết tâm lệnh - tập 16

Chia sẻ: Thanh Phuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

82
lượt xem
9
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'huyết tâm lệnh - tập 16', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Huyết tâm lệnh - tập 16

 1. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 255 håi thø m−êi s¸u §Þa tö TiÕng ró ph¸t lªn tõ trong ven rõng kÕ cËn . G· thanh niªn ¸o x¸m ®· ®i vµo ven rõng lóc n·y , b©y giê h¾n thèi ng−îc ra , hai ch©n h¾n lo¹ng cho¹ng , tõ trªn mÆt h¾n , m¸u b¾n ra tõng giät . H¾n thôt ra khái rõng råi quay mÆt nh− muèn ch¹y vÒ chiÕc kiÖu , m¸u tõ trªn mÆt h¾n −ít trµo th©n ¸o tr−íc . D−íi ¸nh tr¨ng lê mê , mÆt h¾n ®Çy nh÷ng m¸u , râ rµng h¾n bÞ mét ®−êng kiÕm tróng ngay kho¶ng gi÷a ch©n mµy . G· thiÕu niªn ¸o ®en muèn ®i vÒ phÝa rõng thÊy thÕ , h¾n biÕn s¾c dõng ch©n . Tªn thiÕu niªn ¸o x¸m tõ tõ quþ xuèng . G· thiÕu niªn ¸o ®en thèi lui hai b−íc , ch©n h¾n h¬i rung . H¾n thß tay rót ngän chuû thñ tõ d−íi èng giµy vµ qu¸t lín : - Ai ë trong rõng ? Trong rõng vÉn lÆng trang . Kh«ng khÝ im l×m cµng t¨ng thªm søc khñng bè cho nh÷ng ai muèn x«ng vµo . G· thiÕu niªn ¸o ®en kh«ng d¸m x«ng vµo , h¾n ®øng im , m¾t h¾n ®¨m ®¨m , tay h¾n rung rung . Qua mét lóc kh¸ l©u tõ trong b−íc ra mét bãng ng−êi . Ng−êi Êy cã vãc th©n cao nghÖu , mÆc ¸o mµu vµng chÝ gèi , ®Çu ®éi nãn réng vµnh che kÝn tíi ch©n mµy , che khuÊt h¼n nöa mÆt bªn phÝa tr¸i . Ch¼ng nh÷ng d¸ng c¸ch cña h¾n ®Æc biÖt kh¸c ng−êi mµ lèi d¾t kiÕm cña h¾n l¹i cµng ®Æc biÖt h¬n n÷a , thanh kiÕm kh«ng treo chÆt mµ l¹i treo h÷ng hê bªn h«ng . Thanh kiÕm kh«ng dµi vµ ch−a rót ra khái vá . Con ng−êi Êy tr«ng còng kh«ng hung ¸c g× l¾m , bëi v× ch−a lé toµn bé ch©n mÆt nh−ng kh«ng hiÓu t¹i sao , g· thiÕu niªn ¸o ®en chît nghe ph¸t l¹nh , bµn tay rÞn −íc må h«i . Trong ng−êi cña con ng−êi Êy h×nh nh− chøa ®Çy s¸t khÝ . L©m Tiªn Nhi biÕt râ con ng−êi Êy h¬n ai hÕt : Kinh V« M¹ng ! Kinh V« M¹ng cßn nghÜa lµ Lý TÇm Hoan ®· chÕt . L©m Tiªn Nhi thÇm lÆng mØm c−êi . Nô c−êi cña nµng vÉn t−¬i nh− hoa në , ®óng lµ nô c−êi Èn chøa g−¬m ®ao . Nµng c−êi lín ë trong lßng , nµng hÐ nhÑ ë vµnh m«i vµ mÆt nµng lµm nh− sî h·i , nµng kÐo tay g· thiÕu niªn ¸o ®en , giäng nµng lËp cËp : - Con ng−êi Êy nghª gím qu¸ , anh cã biÕt h¾n lµ ai kh«ng ? Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 2. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 256 G· thiÕu niªn ¸o ®en g−îng c−êi : - BÊt luËn h¾n lµ ai , cã ta ë ®©y nµng kh«ng ph¶i sî g× c¶ . Nghe râ giäng c−êi cña g· thiÕu niªn ®· rung rung , biÕt râ c©u nãi cña g· lµ g−îng g¹o nh−ng L©m Tiªn Nhi vÉn thë phµo nhÑ nhâm : - T«i kh«ng sî , t«i biÕt anh sÏ b¶o vÖ cho t«i , t«i biÕt cã anh ë ®©y th× kh«ng kÎ nµo ®ông ®Õn l«ng ch©n t«i ®−îc . G· thiÕu niªn ¸o ®en −ìn ngùc : - §óng bÊt luËn h¾n lµ ai , chØ cÇn h¾n d¸m b−íc ®Õn ®©y th× t«i sÏ kÕt liÔu cuéc ®êi cña h¾n . ThËt ra th× chÝnh h¾n còng ®· nhËn biÕt lµ m×nh ®· sî råi , må h«i trong lßng tay h¾n cµng lóc cµng −ít ®Ém nh−ng h¾n lµ mét thiÕu niªn , mét thiÕu niªn ®øng tr−íc ng−êi ®Ñp , h¾n kh«ng cã quyÒn lïi b−íc . Kinh V« M¹ng ®· b−íc tíi tr−íc mÆt g· thiÕu niªn . G· thiÕu niªn ¸o ®en tuy n¾m chÆt ngän chuû thñ , ngän chuû thñ cña h¾n , h¾n ®· kÕt liÔu kh«ng biÕt bao nhiªu sinh m¹ng nh−ng b©y giê th× h¾n kh«ng d¸m hÊt tay . H¾n ®· thÊy cÆp m¾t c¸ chÕt cña Kinh V« M¹ng . Kinh V« M¹ng h×nh nh− kh«ng bao giê ngã g· thiÕu niªn ¸o ®en , giäng h¾n l¹nh b¨ng b¨ng : - Ngän ®ao trong tay ng−¬i giÕt ®−îc con ng−êi chÕt hay kh«ng ? G· thiÕu niªn ¸o ®en giËt m×nh söng sèt . C©u hái thËt kú côc nh−ng ®· hái ch¼ng thÓ kh«ng cã tr¶ lêi , g· thiÕu niªn ¸o ®en thu hÕt cam ®¶m tr¶ lêi : - Tù nhiªn lµ giÕt chÕt bÊt cø ai . C©u tr¶ lêi h×nh nh− kh«ng ¨n khíp l¾m nh−ng Kinh V« M¹ng vÉn nãi : - §−îc , b−íc lªn . G· thiÕu niªn lóng tóng . Ch¼ng thµ ®èi ph−¬ng xèc tíi th× g· còng ®µnh liÒu m¹ng ®»ng nµy h¾n l¹i b¶o nh− thÕ th× qu¸ khã kh¨n . G· thiÕu niªn ¸o lùng khùng mét lóc råi h¾n g−îng c−êi : - Ta víi ng−¬i kh«ng thï o¸n , t¹i lµm sao ta l¹i nì giÕt ng−¬i . Kinh V« M¹ng nãi : - Bëi v× ng−¬i kh«ng giÕt ta th× ta sÏ giÕt ng−¬i . G· thiÕu niªn thôt lui thªm hai b−íc n÷a , må h«i trªn tr¸n h¾n ®æ xuèng tõng h¹t ®Ëu , h¾n bËm gan vung lÑ c¸nh tay . Ngän chuû thñ loÐ lªn mét lµn ¸nh s¸ng nh−ng ¸nh s¸ng t¾t ngang . Mét tiÕng ró lªn thËt ng¾n , g· thiÕu niªn ng· xuèng . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 3. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 257 Thanh kiÕm cña Kinh V« M¹ng ®· ®ót trë vµo trong vá , h¾n ®øng th¶n nhiªn nh− kh«ng cã chuyÖn g× . G· thiÕu niªn ¸o ®en còng lµ danh gia kiÕm ph¸p , h¾n th−êng cho r»ng trªn ®êi nµy kh«ng cã ai sö kiÕm nhanh h¬n h¾n , ai nãi g× h¾n còng kh«ng tin . Cho ®Õn b©y giê th× h¾n ph¶i tin . L©m Tiªn Nhi ®−a tay n¾m lÊy c¸nh tay cña h¾n , nµng thÊy h¾n giËt giËt sí thÞt trªn mÆt , nµng bu«ng tay h¾n vµ nãi : - Ng−êi Êy nhanh tay qu¸ , anh ... anh h·y ch¹y ®i , ®õng lo cho t«i n÷a . Gi¸ nh− g· thiÕu niªn b©y giê ®−îc bèn n¨m m−¬i tuæi th× ch¾c h¾n nghe lêi v× con ng−êi sèng ®Õn tuæi Êy míi nhËn thÊy ®ùoc sinh m¹ng lµ quý gi¸ . Ch¾c g· thiÕu niªn ®· cã nghe c©u " Sinh m¹ng tuy quý gi¸ nh−ng ¸i t×nh cßn quý gi¸ gÊp tr¨m lÇn " nh−ng tiÕc r»ng nh÷ng con ng−êi nãi ra c©u ®ã nhÊt ®Þnh kh«ng sèng qu¸ tuæi thiÕu niªn . G· thiÕu niªn vôt ®øng ph¾t lªn : - §õng sî , ta sÏ sèng chÕt víi h¾n . Lêi lÏ cña h¾n thËt lµ c−¬ng quyÕt nh−ng ch©n h¾n kh«ng b−íc tíi . L©m Tiªn Nhi chíp m¾t : - Kh«ng , anh ®õng cã chÕt , anh cßn cha mÑ vî con , anh h·y trë vÒ , anh h·y trë ch¹y trèn , t«i sÏ chËn h¾n cho anh v× t«i kÎ linh ®inh cã chÕt còng ch¼ng tiÕc g× . C©u nãi cña L©m Tiªn Nhi nh− mét liÒu thuèc håi sinh , g· thiÕu niªn thÐt lªn mét tiÕng nhµo th¼ng vµo Kinh V« M¹ng . L©m Tiªn Nhi në nô c−êi nh− ®ãa hoa ®µo . Mét ng−êi con g¸i muèn cho ng−êi ®µn «ng liÒu m¹ng v× m×nh , ph−¬ng ph¸p tèt nhÊt lµ h·y lµm cho h¾n thÊy r»ng m×nh yªu h¾n , nhÊt lµ cã thÓ chÕt ®i v× h¾n . Ph−¬ng ph¸p ®ã , L©m Tiªn Nhi dïng ®· kh«ng biÕt bao nhiªu lÇn vµ nµng ch−a bÞ thÊt b¹i lÇn nµo . LÇn nµy kh«ng nh÷ng c−êi trong bông mµ nµng c−êi ngoµi miÖng v× nµng biÕt g· thiÕu niªn kh«ng bao giê ngã thÊy . B©y giê nµng kh«ng nh÷ng c−êi miÖng mµ nµng cßn c−êi lªn thµnh tiÕng v× nµng biÕt ch¾c r»ng g· thiÕu niªn kh«ng bao giê nghe ®−îc n÷a . *** ¸nh kiÕm loÐ lªn . G· thiÕu niªn ch¼ng nh÷ng kiÕm ph¸p kh¸ cao mµ thanh kiÕm cña h¾n dïng l¹i lµ thø tèt . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 4. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 258 Trong nh¸y m¾t , h¾n ®· phãng vµo mÆt Kinh V« M¹ng lu«n n¨m chiªu , h¾n kh«ng hÒ nãi mét tiÕng nµo trõ tiÕng thÐt ®Çu tiªn . Kinh V« M¹ng kh«ng ®¸nh tr¶ . G· thiÕu niªn ¸o ®en râ rµng ®©m lu«n n¨m kiÕm toµn vµo n¬i yÕu h¹i trªn mÆt Kinh V« M¹ng nh−ng kh«ng hiÓu t¹i sao l¹i kh«ng tróng mét kiÕm nµo . Kinh V« M¹ng vôt hái : - Ng−¬i lµ ng−êi cña §iÓm Th−¬ng ph¸i ph¶i kh«ng ? G· thiÕu niªn ®· ®©m ®−êng kiÕm thø s¸u , h¾n thÊy ®«i m¾t c¸ chÕt cña Kinh V« M¹ng vÉn tr¬ tr¬ nh− kh«ng bao giê nh×n h¾n nh−ng kh«ng hiÓu t¹i sao l¹i nhËn ®−îc ngay m«n ph¸i qua ®−êng kiÕm cña m×nh . Kinh V« M¹ng hái tiÕp : - T¶ Thiªn Linh lµ g× cña ng−¬i ? G· thiÕu niªn ¸o ®en b©y giê míi tr¶ lêi : - Lµ ... lµ s− phô cña ta . Kinh V« M¹ng nãi : - Qu¸ch Tung D−¬ng ®· chÕt d−íi thanh kiÕm cña ta . Th×nh l×nh h¾n nãi mét c©u kh«ng ¨n nhËp g× víi t×nh thÕ hiÖn t¹i , kh«ng ai ®øng ngoµi cã thÓ nhËn ra dông ý cña h¾n nh−ng g· thiÕu niªn ¸o ®en th× hiÓu mét c¸ch râ rµng . T¹ Thiªn Linh vèn lµ ch−ëng m«n ph¸i §iÓm Th−¬ng , danh x−ng Thiªn Nam §Ö NhÊt KiÕm Kh¸ch , b×nh sinh tung hoµnh kh¾p chèn , kh«ng ai ®−îc coi lµ ®Þch thñ thÕ nh−ng l¹i bÞ b¹i lu«n ba lÇn d−íi kiÕm Qu¸ch Tung D−¬ng . B©y giê Qu¸ch Tung D−¬ng l¹i bÞ Kinh V« M¹ng giÕt chÕt , tù nhiªn T¹ Thiªn Linh kh«ng thÓ lµ ®Þch thñ cña Kinh V« M¹ng mµ thÇy kh«ng ph¶i lµ ®Þch thñ th× trß nµo cã nghÜa g× ? G· thiÕu niªn ¸o ®en t¸i mÆt . BÊt cø ai , dï chØ nghe lÇn ®Çu còng ®Òu nhËn thÊy r»ng Kinh V« M¹ng kh«ng ph¶i h¹ng ng−êi hay nãi kho¸t . Kinh V« M¹ng hái lu«n : - Ta chØ cÇn nhÝch tay lªn lµ c¾t ®øt sinh m¹ng ng−¬i , ng−¬i cã tin thÕ hay kh«ng ? G· thiÕu niªn ¸o ®en c¾n r¨ng kh«ng nãi . ¸nh thÕp nho¸ng lªn , thanh kiÕm cña Kinh V« M¹ng kh«ng biÕt håi nµo ®· to¸t ra khái vá . Mòi kiÕm l¹nh b¨ng b¨ng còng kh«ng biÕt håi nµo ®· nghim ®óng vµo yÕt hÇu cña g· thiÕu niªn . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 5. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 259 Mòi kiÕm chØ ghim ngay nh−ng ch−a Ên m¹nh . Kinh V« M¹ng l¹nh lïng kh«ng nãi mét lêi , ®«i m¾t tr¾ng d· cña h¾n tr¬ tr¬ . Må h«i cña g· thiÕu niªn ¸o ®en nhá xuèng rßng rßng , h¾n rÐ lªn : - T¹i sao ch−a chÞu giÕt ta ®i ? Kinh V« M¹ng th¶n nhiªn : - Ng−¬i muèn chÕt ? G· thiÕu niªn ¸o ®en lín tiÕng : - §¹i tr−îng phu sèng chÕt lµ th−êng , ng−¬i cø viÖc xuèng tay . H¾n cè g¾ng lµm ra vÎ xem c¸i chÕt nhÑ nh− l«ng hång thÕ nh−ng v× tuæi h¾n ch−a giµ nªn c¸i lµm ra vÎ cña h¾n kh«ng hay l¾m . Kinh V« M¹ng hái : - NÕu ta kh«ng muèn giÕt ng−¬i , ng−¬i còng vÉn muèn chÕt µ ? G· thiÕu niªn khùng l¹i . H¾n kh«ng thÓ tr¶ lêi v× ®©u cã ai ®iªn g× mµ muèn chÕt . Kinh V« M¹ng vÉn l¹nh lïng : - Ta biÕt ng−¬i vèn muèn v× nµng mµ chÕt muèn cho nµng c¶m thÊy ng−¬i lµ bËc anh hïng nh−ng nÕu mét khi ng−¬i chÕt råi liÖu nµng cßn cã thÝch ng−¬i kh«ng ? G· thiÕu niªn ¸o ®en kh«ng nãi ®−îc tiÕng nµo . H¾n chît c¶m thÊy mòi kiÕm l¹nh b¨ng ®· rêi khái yÕt hÇu h¾n . H¾n chît c¶m thÊy m×nh nh− mét th»ng ngu . Giäng Kinh V« M¹ng vÉn trÇm trÇm : - Trong con m¾t cña ®µn bµ , mét tr¨m tªn anh hïng chÕt vÉn kh«ng b»ng mét tªn thÊt phu cßn sèng , còng nh− trong m¾t cña ng−¬i , mét tr¨m mü nh©n chÕt råi vÉn kh«ng b»ng mét ng−êi ®µn bµ cßn sèng , ng−¬i cã râ c¸i ch©n nghÜa Êy hay kh«ng ? G· thiÕu niªn g¹t må h«i tr¸n , g−îng c−êi : - RÊt râ . Kinh V« M¹ng hái : - B©y giê ng−¬i cã cßn muèn chÕt n÷a hay kh«ng ? G· thiÕu niªn ®á mÆt : - Sèng còng kh«ng cã g× kh«ng tèt . Kinh V« M¹ng nãi : - Tèt l¾m nh− vËy lµ ng−¬i ®· hiÓu . H¾n nãi tiÕp b»ng mét giäng l¹nh ngµn ®êi : Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 6. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 260 -Ta tõ tr−íc ®Õn nay vèn kh«ng thÝch nãi nhiÒu thÕ mµ h«m nay l¹i nãi kh¸ l©u , môc ®Ých muèn cho ng−¬i th«ng hiÓu c¸i ch©n lý . Chê cho ng−¬i biÕt råi ta sÏ giÕt ng−¬i . G· thiÕu niªn ¸o ®en róng ®éng : - Ng−¬i ... ng−¬i muèn giÕt ta ? Kinh V« M¹ng nãi : - Ta lµ ng−êi chØ hái chø kh«ng cã tr¶ lêi nh−ng víi con ng−êi s¾p chÕt th× ngo¹i lÖ . G· thiÕu niªn ¸o ®en rung giäng : - Nh−ng ... nh−ng nÕu muèn giÕt ta th× t¹i sao ng−¬i l¹i ph¶i nãi dµi dßng ? Kinh V« M¹ng nãi : - Bëi v× ta vèn kh«ng bao giê giÕt nh÷ng ng−êi muèn chÕt , nÕu ng−¬i muèn chÕt th× ta giÕt ng−¬i kh«ng thó vÞ g× c¶ . G· thiÕu niªn ¸o ®en rèng lªn mét tiÕng , lao th¼ng vµo ng−êi Kinh V« M¹ng . TiÕng rèng cña h¾n rÊt ng¾n bëi v× thanh kiÕm cña h¾n võa ®−a ra th× l−ìi kiÕm cña Kinh V« M¹ng ®· ghim ®óng vµo miÖng cña h¾n . M¸u phät ra vµ tr−íc nhÊt lµ thÊm vµo l−ìi cña g· thiÕu niªn , g· tho¸ng c¶m nghe m»n mÆn . H¾n c¶m thÊy nghe mïi vÞ cña c¸i chÕt th× h¾n ®· chÕt ngay . *** KiÕm ®· tra vµo vá . Kinh V« M¹ng cã mét thãi quen kú dÞ lµ mçi bËn sau khi giÕt ng−êi , h¾n tra kiÕm vµo vá thËt nhanh lµm nh− h¾n kh«ng nghÜ ®Õn viÖc dïng kiÕm n÷a . Cã lÏ h¾n nghÜ r»ng ng−êi kh¸c khi thÊy kiÕm h¾n n»m trong vá , tù nhiªn sÏ cã h¬i s¬ xuÊt . H¾n rÊt thÝch nh÷ng con ng−êi s¬ suÊt v× h¹ng ng−êi ®ã chÕt sím h¬n , nhanh h¬n . L©m Tiªn Nhi m¾t kh«ng rêi h¾n , quan s¸t kü cµng tõng ®éng t¸c cña h¾n . M¾t nµng mang c¶ mét trêi hiÒn dÞu , t−¬i c−êi , y nh− mét ng−êi con g¸i ®ang nh×n ng−êi yªu thø nhÊt . Kinh V« M¹ng tr−íc sau vÉn kh«ng liÕc tíi nµng . L©m Tiªn Nhi ®· b¾t ®Çu ph« tr−¬ng t− thÕ róng ®éng lßng ng−êi ®Ó ®ãn tiÕp Kinh V« M¹ng . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 7. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 261 MiÖng cña L©m Tiªn Nhi vÉn hÐ nô c−êi nh−ng trong ¸nh m¾t cña nµng b¾t ®Çu thu nhá l¹i . Nµng ®· thÊy , c¶m thÊy t×nh h×nh bÊt æn . Nh÷ng kÎ ®µn «ng ®· qua trong ®êi nµng , nÕu nh×n nµng , m¾t hä sÏ y nh− con m¾t mÌo ®ãi nh×n thÊy thÞt nh−ng Kinh V« M¹ng th× l¹i kh«ng chÞu nh×n nµng , h¾n lµm nh− trong ng−êi nµng cã ®éc . Eo , l−ng vµ m«ng cña L©m Tiªn Nhi b¾t ®Çu cö ®éng lµm cho bèn con m¾t cña g· phu kiÖu thiÕu ®iÒu muèn lät trßng . Hä bÞ ¸nh m¾t cña L©m Tiªn Nhi lµm cho ®ê ®Én , lµm cho hä kh«ng nh×n thÊy ¸nh thÐp lo¸ng lªn . M·i ®Õn khi hä võa thÊy chíp th× hä còng ®· ró lªn hai tiÕng ng¾n . Hai vßi m¸u phôt qua . Thanh kiÕm cña Kinh V« M¹ng l¹i tra nhanh vµo vá . Nh−ng hai con m¾t c¸ chÕt cña h¾n vÉn nh×n vÒ phÝa kho¶ng trèng kh«ng . Kho¶ng trèng tr−íc m¾t h¨n lµ kho¶ng trèng mÞt mê y nh− hai m¾t h¾n . L©m Tiªn Nhi nhÌ nhÑ thë ra : - T¹i lµm sao anh l¹i ch¼ng ngã t«i ? Cã ph¶i anh sî nh×n råi kh«ng thÓ giÕt t«i ch¨ng ? §«i m¾t cña Kinh V« M¹ng h¬i giËt giËt , thËt l©u h¾n nãi : - C« biÕt t«i ®Õn ®©y ®Ó giÕt c« ph¶i kh«ng ? H¾n cè rÝt lªn nh−ng giäng h¾n vÉn kh«ng giÊu ®−îc c¸i " lµm ra vÎ " Êy . L©m Tiªn Nhi chÇm chËm gËt ®Çu : - T«i biÕt , mét con ng−êi bÊt luËn tµn khèc ®Õn ®©u , bÊt luËn v« t×nh ®Õn thÕ nµo nh−ng khi s¾p giÕt ng−êi t×nh m×nh yªu th× thÇn s¾c kh«ng lµm sao tù nhiªn ®−îc n÷a . Nµng c−êi b»ng mét giäng thª l−¬ng vµ nãi tiÕp : - T«i biÕt vµ t«i chØ muèn hái anh mét c©u , t«i còng lµ ng−êi s¾p chÕt , ch¾c anh kh«ng nì tr¶ lêi . Lµm thinh mét lóc thËt l©u , Kinh V« M¹ng lªn tiÕng : - Hái ®i , ®èi víi nh÷ng ng−êi s¾p chÕt , ta kh«ng khi nµo nãi dèi . L©m Tiªn Nhi nh×n th¼ng vµo mÆt h¾n hái tõng tiÕng mét : - T«i chØ hái anh , vËy chø ai b¶o anh ph¶i giÕt t«i ? Vµ t¹i lµm sao ? Kinh V« M¹ng n¾m chÆt bµn tay rÝt giäng : - Kh«ng ai b¶o c¶ mµ còng kh«ng cã lý do . L©m Tiªn Nhi mÝm miÖng : Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 8. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 262 - NhÊt ®Þnh cã ng−êi kh¸c chen vµo . Ng−êi muèn giÕt t«i nhÊt ®Þnh kh«ng ph¶i lµ anh . Nµng c−êi , nghe ®øt ruét : - T«i biÕt anh yªu t«i , nhÊt ®Þnh anh kh«ng nì giÕt t«i . TiÕng " yªu " ph¸t ra tõ cöa miÖng cña ng−êi kh¸c , cã thÓ tÇm th−êng nh− khi xuÊt ph¸t tõ cöa miÖng cña L©m Tiªn Nhi , nã l¹i trë thµnh ©m nh¹c . NhÊt ®Þnh trªn dêi nµy kh«ng cã ai cã ®−îc giäng nãi, c¸ch nãi nh− nµng . Kinh V« M¹ng cµng n¾m hai bµn tay l¹i thËt chÆt , ai ®øng gÇn cã thÓ nghe nh÷ng ®èt x−¬ng r¨ng r¾c . Nh−ng g−¬ng mÆt h¾n vÉn cø tr¬ tr¬ : - C« qu¶ thËt cã biÕt ? C« cã n¾m ch¾c nh− thÕ kh«ng ? L©m Tiªn Nhi nãi : - T«i biÕt ch¾c r»ng nÕu anh kh«ng yªu t«i th× anh kh«ng giÕt nh÷ng con ng−êi khi n·y . Kinh V« M¹ng kh«ng ng¾t lêi nµng , h¾n l¹i nh− muèn nghe nµng nãi tiÕp . L©m Tiªn Nhi nãi tiÕp : - Anh giÕt hä chØ v× anh ghen . Kinh V« M¹ng gÆng l¹i : - V× ghen ? L©m Tiªn Nhi nãi : - ChØ cÇn ai ®ông vµo con ng−êi cña t«i , chØ cÇn ai nh×n vµo mÆt t«i , chØ cÇn ai nh×n vµo vãc th©n t«i th× anh cÇn lÊy m¹ng cña ng−êi ®ã . Nh− thÕ lµ ghen , nÕu kh«ng yªu t«i th× t¹i sao anh l¹i ghen ? Da mÆt cña Kinh V« M¹ng tr¾ng nhît , giäng nãi cña h¾n còng b¾t ®Çu thay ®æi: - T«i chØ biÕt r»ng t«i muèn giÕt c« , t«i cÇn giÕt ng−êi nµo th× ng−êi ®ã kh«ng mong g× sèng ®−îc . L©m Tiªn Nhi hái mét h¬i : - Thùc anh muèn giÕt t«i µ ? ThÕ t¹i sao anh l¹i kh«ng nh×n vµo mÆt t«i ? Anh d¸m hay kh«ng d¸m ? Bµn tay cña Kinh V« M¹ng n¾m chÆt vµo chuèi kiÕm , må h«i trªn mÆt h¾n nhá xuèng rßng rßng . L©m Tiªn Nhi nh×n th¼ng vµo mÆt h¾n , nµng nãi thËt chËm : - NÕu anh kh«ng d¸m nh×n vµo mÆt t«i th× cho dÇu anh cã giÕt t«i råi th× anh còng sÏ hèi hËn . Nµng ®−a bµn tay ra dß dÉm . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 9. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 263 Kinh V« M¹ng vÉn ®øng yªn . Cuèi cïng L©m Tiªn Nhi n¾m lÊy bµn tay h¾n , kÕ tiÕp th©n ng−êi nµng ng· vµo lßng h¾n , bµn tay nµng lÇn bß lªn ngùc h¾n , giäng nµng thËt dÞu : - NÕu anh kh«ng thÓ tù chñ th× anh ®−a t«i ®Õn gÆp h¾n ®i . H¬i thë cña Kinh V« M¹ng b¾t ®Çu dån dËp : - C« ... c« muèn gÆp ai ? L©m Tiªn Nhi nãi : - GÆp ng−êi b¶o anh ®Õn giÕt t«i , t«i nhÊt ®Þnh lµm h¾n thay ®æi ý kiÕn . MÆt nµng ¸p vµo m¸ h¾n , miÖng nµng c¾n nhÑ vµo mµng tai h¾n , nµng nãi qua h¬i thë : - Anh h·y yªn lßng , t«i sÏ kh«ng bao giê lµm anh hèi hËn vÒ sau . *** Kinh V« M¹ng vÉn kh«ng nh×n nµng , h¾n chÇm chËm quay ®Çu l¹i nh×n vµo khu rõng u ¸m . L©m Tiªn Nhi chíp m¾t : - H¾n ë trong Êy ph¶i kh«ng ? Kinh V« M¹ng kh«ng tr¶ lêi , h¾n kh«ng cÇn ph¶i tr¶ lêi . L©m Tiªn Nhi thá thÎ bªn tai h¾n : - §−îc råi , t«i sÏ vµo gÆp h¾n , nÕu h¾n nhÊt ®Þnh kh«ng bu«ng tha t«i th× anh giÕt t«i còng kh«ng muén . Chê cho nµng xoay m×nh , Kinh V« M¹ng míi nh×n vµo phÝa sau th©n thÓ nµng , con m¾t c¸ chÕt cña h¾n b©y giê linh ®éng , b©y giê míi thÊy lé ®«i m¾t cña con ng−êi . *** Ven rõng tèi ©m ©m kh«ng lÊy mét ®èm s¸ng nµo . Tuy L©m Tiªn Nhi ®i kh«ng lÑ nh−ng nµng thiÕu ®iÒu ch¹m vµo mét con ng−êi . Con ng−êi Êy ®øng sõng s÷ng nh− mét hßn nói , nói b¨ng . ThËt th× vãc th©n h¾n còng kh«ng cao lín l¾m nh−ng oai thÕ cña h¾n lµm cho ng−êi nh×n vµo c¶m thÊy to lín l¹ lïng . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 10. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 264 L©m Tiªn Nhi rÊt cã thÓ tr¸nh nÐ v× nµng ®i kh«ng lÑ l¾m nh−ng nµng kh«ng lµm nh− thÕ , nµng l¹i lµm nh− ho¶ng hèt la lªn mét tiÕng nho nhá råi ng· lu«n vµo lßng ng−êi Êy . Ng−êi Êy ®−a tay ®ì lÊy nµng . L©m Tiªn Nhi g−îng ®øng ngay ng¾n vµ nãi qua h¬i thë dån dËp : - ë ®©y tèi qu¸ . Nµng ®øng c¸ch ng−êi Êy chØ mét kho¶ng ng¾n , nµng tin ch¾c ng−êi Êy nghe ®−îc h¬i thë cña nµng , ngµn tin ch¾c h¬i thë cña nµng sÏ lµm cho ®µn «ng ®éng lßng. Ng−êi Êy kh«ng biÕt cã " ®éng lßng " theo ý nghÜ cña nµng hay kh«ng th× kh«ng râ , chØ nghe h¾n nãi chÇm chËm : - Cã ph¶i c« ®· dïng c¸ch nµy ®Ó lµm cho Kinh V« M¹ng kh«ng giÕt ®−îc c« ph¶i kh«ng ? L©m Tiªn Nhi chíp m¾t : - Ng−êi bµo h¾n giÕt t«i lµ «ng ph¶i kh«ng ? ¤ng lµ Th−îng Quan Bang Chñ ? Th−îng Quan Kim Hång gËt ®Çu : - §óng , ta cã thÓ cho c« biÕt , c¸i ph−¬ng ph¸p yªu mÞ cña c« ®èi víi ta v« dông. Giäng nãi cña Th−îng Quan Kim Hång kh«ng cã vÎ tµn khèc , kh«ng cã vÎ ©m hiÓm , khi b×nh th−êng ®iÒm ®¹m nh−ng ®Æc biÖt lµ kh«ng hÒ ph¸t lé thø c¶m t×nh , bÊt cø lêi nãi nµo h¾n còng nãi nh− ®äc kinh . L©m Tiªn Nhi söa giäng : - ThÕ th× t«i ph¶i dïng ph−¬ng ph¸p nµo míi cã thÓ ®éng lßng Bang Chñ ? Th−îng Quan Kim Hång nãi : - C« cã bao nhiªu ph−¬ng ph¸p h·y dïng hÕt thö xem ? L©m Tiªn Nhi nãi : - T«i biÕt Bang Chñ kh«ng ph¶i h¹ng ng−êi dÔ dµng dao ®éng bëi ®µn bµ nh−ng t¹i lµm sao Bang Chñ l¹i b¶o Kinh V« M¹ng giÕt t«i ? Th−îng Quan Kim Hång nãi : - Ng−êi mµ lóc nµo còng cã thÓ giÕt ng−êi th× kh«ng thÓ ®Ó cho m×nh cã t×nh c¶m , muèn rÌn luyÖn mét con ng−êi kh«ng t×nh nh− thÕ kh«ng ph¶i dÔ dµng , ta kh«ng thÓ ngåi nh×n c¸i tÝnh tèt Êy cña Kinh V« M¹ng bÞ hñy diÖt bëi c« . L©m Tiªn Nhi c−êi : - Nh−ng nÕu Bang Chñ ®Ó cho h¾n giÕt t«i th× Bang Chñ tån thÊt cµng nhiÒu h¬n n÷a . Th−îng Quan Kim Hång cau mÆt : - Sao ? Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 11. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 265 L©m Tiªn Nhi nãi : - T«i h÷u dông h¬n Kinh V« M¹ng rÊt nhiÒu . Th−îng Quan Kim Hång l¹i gÆng : - Sao ? L©m Tiªn Nhi nãi : - Kinh V« M¹ng chØ biÕt giÕt ng−êi , t«i còng biÕt giÕt ng−êi , h¾n giÕt ng−êi ph¶i dïng kiÕm , ph¶i m¸u ch¶y nh− vËy lµ h¹ ®¼ng , cßn t«i , t«i giÕt ng−êi ch¼ng nh÷ng kh«ng thÊy m¸u mµ còng kh«ng cÇn dïng ®ao kiÕm . Th−îng Quan Kim Hång nãi : - Nh−ng h¾n giÕt ng−êi nhanh h¬n c« nhiÒu ? L©m Tiªn Nhi hái : - Nhanh cè nhiªn lµ hay råi nh−ng chËm còng cã c¸i hay cña chËm , Bang Chñ cã nhËn nh− thÕ hay kh«ng ? TrÇm ng©m mét chót , Th−îng Quan Kim Hång hái l¹i : - Ngoµi chuyÖn giÕt ng−êi ra , c« cßn cã c¸i g× hay n÷a kh«ng ? L©m Tiªn Nhi nãi: - T«i cã tiÒn rÊt nhiÒu , nhiÒu ®Õn møc kh«ng ®Õm næi , nhiÒu ®Õn møc ng−êi thÊy ph¶i ph¸t ®iªn . Th−îng Quan Kim Hång gËt gËt ®Çu : - C¸i ®ã qu¶ lµ hay l¾m . Giäng nãi cña h¾n h×nh nh− cã pha tiÕng c−êi , bëi v× h¾n rÊt hiÓu chç lîi Ých cña ®ång tiÒn , hiÓu râ c¸i v¹n n¨ng cña nã . L©m Tiªn Nhi nãi : - T«i l¹i lµ ng−êi th«ng minh , cã thÓ gióp Bang Chñ trong nhiÒu chuyÖn . Th−îng Quan Kim Hång nãi : - §óng , c« lµ mét ng−êi th«ng minh , ng−êi ngu th× kh«ng bao giê cã tiÒn . L©m Tiªn Nhi nãi : - Ngoµi ra t«i cßn c¸i hay kh¸c n÷a . Giäng nãi cña nµng vïng thÊp xuèng vµ pha mïi khªu gîi : - ChØ cÇn lµ ®µn «ng th× Bang Chñ sÏ thÊy ngay c¸i t«i nãi kh«ng ngoa , chØ cÇn Bang Chñ b»ng lßng th× c¸i hay Êy cña t«i sÏ thuéc vÒ Bang Chñ . TrÇm ng©m mét lóc thËt l©u , Th−îng Quan Kim Hång ®æi giäng : - Ta ... ta lµ ®µn «ng ... *** Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 12. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 266 Trong rõng s−¬ng xuèng kh¸ nhiÒu . S−¬ng ®Ém −ít c¶ th©n ¸o cña Kinh V« M¹ng . H¾n ®øng yªn mét chç nh− trêi trång , toµn th©n h¾n mét chót g× may ®éng y nh− mét h×nh c©y . Ngay c¶ nh÷ng tiÕng ®éng trong rõng kh«ng biÕt h¾n cã ®Ó ý hay kh«ng ? *** Trong rõng s−¬ng thËt dµy , kh«ng thÓ nh×n thÊy g× c¶ . Nh−ng vÉn nghe tiÕng ®éng , ®ã lµ tiÕng rªn tiÕng thë . Chît cã tiÕng c−êi cña L©m Tiªn Nhi , thø giäng c−êi tho¶ m·n vµ døt qu·ng : - Anh ... anh qu¶ lµ mét ... ®µn «ng , mµ ®µn «ng nh− anh th× trªn ®êi nµy Ýt cã l¾m ... anh ... anh ... thËt kh«ng ngê ... anh ... Th−îng Quan Kim Hång nãi : - V× c« lµ mét ng−êi ®µn bµ nh− thÕ th× ph¶i cã mét ng−êi ®µn «ng c©n xøng chø. H¾n cè gi÷ cho giäng nãi ®iÒu hßa nh−ng nÕu nghe kü vÉn kh«ng dÊu ®−îc phÇn hæn hÓn . L©m Tiªn Nhi nãi : - Nh−ng ... nh−ng trêi s¾p vÒ s¸ng råi ... khoan khoan ... s¸ng råi , t«i ph¶i vÒ ... Im lÆng thªm chót n÷a vµ tiÕp theo lµ mÊy tiÕng thë phµo . Th−îng Quan Kim Hång hái nhá : - VÒ chi vËy ? L©m Tiªn Nhi nãi : - Cã ng−êi chê ? Th−îng Quan Kim Hång hái : -Ai ? L©m Tiªn Nhi nãi : - TiÓu Phi , anh biÕt TiÓu Phi chø ? Th−îng Quan Kim Hång nãi : - T«i l¹ lµ t¹i sao c« cßn ch−a giÕt h¾n , ®óng lµ c« giÕt ng−êi chËm qu¸ . L©m Tiªn Nhi nãi : - T«i kh«ng thÓ giÕt h¾n mµ còng cã thÓ nãi lµ kh«ng d¸m . Th−îng Quan Kim Hång hái : - T¹i sao vËy ? L©m Tiªn Nhi nãi ; Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 13. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 267 - Bëi v× nÕu t«i giÕt h¾n th× Lý TÇm Hoan sÏ nhÊt ®Þnh giÕt t«i . Th−îng Quan Kim Hång nÝn lÆng . L©m Tiªn Nhi thë ra mét h¬i thËt dµi , giäng nµng ¶o n·o : - T«i còng biÕt anh ch−a giÕt ®−îc Lý TÇm Hoan , nÕu kh«ng th× lµm sao anh l¹i sai Kinh V« M¹ng ®Õn giÕt t«i , anh ®Þnh ®−a Kinh V« M¹ng ®èi phã víi Lý TÇm Hoan vµ v× thÕ nªn anh sî Kinh V« M¹ng trë nªn nhu nh−îc . TrÇm ng©m mét lóc , Th−îng Quan Kim Hång hái : - C« sî Lý TÇm Hoan l¾m µ ? L©m Tiªn Nhi nãi : - Sî l¾m , t«i sî con ng−êi ®ã l¾m . Th−îng Quan Kim Hång l¹i hái : - H¾n so víi t«i nh− thÕ nµo ? L©m Tiªn Nhi nãi : - H¾n ®¸ng sî h¬n anh , con ng−êi cña h¾n kh«ng cÇn mét viÖc g× c¶ , c¸i ®ã chÝnh lµ ®iÒu ®¸ng sî nhÊt . Nµng thë dµi nãi tiÕp : - T«i cã thÓ lµm ®éng lßng anh , cßn h¾n th× t«i kh«ng tµi nµo lµm ®−îc . Th−îng Quan Kim Hång nãi : - H¾n còng lµ ng−êi , nhÊt ®Þnh h¾n còng ph¶i cã nh−îc ®iÓm chø ? L©m Tiªn Nhi nãi : - H¾n kh«ng ph¶i gièng nh− h¹ng ng−êi mÖnh danh lµ s¾t ®¸ , h¾n còng cã nh−îc ®iÓm , nh−îc ®iÓm cña h¾n lµ L©m Thi ¢m , thÕ nh−ng t«i l¹i kh«ng d¸m dïng L©m Thi ¢m ®Ó uy hiÕp h¾n . Th−îng Quan Kim Hång hái : - T¹i lµm sao thÕ ? L©m Tiªn Nhi nãi : - T¹i v× t«i kh«ng n¾m ch¾c l¾m , h¾n cÇm con dao nhá trong tay lµ bÊt cø t«i muèn lµm chuyÖn g× còng kh«ng n¾m ch¾c phÇn th¾ng ®−äc . Nµng thë dµi nãi tiÕp : - V× thÕ cho nªn khi mµ h¾n cßn sèng th× t«i kh«ng d¸m lµm g× ®óng theo ý muèn . L¹i trÇm ng©m mét lóc , Th−îng Quan Kim Hång chËm r·i : - C« h·y yªn lßng , h¾n kh«ng thÓ sèng l©u ®©u . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2