Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Huyết tâm lệnh - tập 19

Chia sẻ: Thanh Phuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

70
lượt xem
10
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'huyết tâm lệnh - tập 19', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Huyết tâm lệnh - tập 19

 1. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 293 Håi thø m−êi chÝn Trao ®æi m¹ng ng−êi Gian phßng thËt réng . Trong gian phßng réng ®ã chØ cã mét cöa sæ thËt nhá , thËt cao . Cöa sæ ®ãng l¹i kh«ng thÊy c¶nh vËt bªn ngoµi . Cöa c¸i còng rÊt nhá , ng−êi cã vai réng b−íc vµo tÊt ph¶i h¬i nghiªng . Cöa c¸i ®ang më ho¸t . T−êng s¬n mµu tr¾ng , h×nh nh− gia chñ kh«ng muèn cho ai nh×n ra t−êng Êy lµ ®¸ , lµ ®Êt hay lµ s¾t , v× thÕ cho nªn líp s¬n kh¸ dµy . Trong gãc cã hai c¸i gi−êng , gi−êng c©y . Trªn g−êng mÒn nÖm ®Òu rÊt l¹nh nh−ng lµ mét thø v¶i th« . Ngoµi nh÷ng thø Êy ra , trong phßng chØ cßn mét c¸i bµn kh¸ lín . Trªn bµn la liÖt giÊy tê , mét ng−êi s¸t n¬i bµn xem xÐt . thØnh tho¶ng dïng bót son khuyªn , sæ l¹i vµi ®−êng . Cöa miÖng ng−êi Êy thØnh tho¶ng hÐ nô c−êi kÝn ®¸o . H¾n ®øng mµ lµm viÖc v× trong phßng cã bµn chø kh«ng cã ghÕ . H×nh nh− ng−êi nµy cho r»ng nÕu ph¶i ngåi xuèng th× tinh thÇn sÏ tr× ®èn , dÔ b¾t con ng−êi l−êi biÕng , dÔ dµng h− viÖc . ChØ cÇn sai ®i mét mét ®iÓm nhá th× ®¹i sù còng theo ®ã mµ h− lu«n , còng gièng nh− bê ®ª , chØ cÇn háng mét lç nhá th× toµn ®ª , dï lín c¸ch mÊy còng sÏ vì ngay . H¾n kh«ng bao giê ®Ó cho tinh thÇn tr× ®èn . Kh«ng bao giê h¾n ®Ó cho sai ch¹y mét chuyÖn nµo . H¾n ch−a bao giê thÊt b¹i . *** Mét ng−êi n÷a ®øng s¸t sau l−ng ng−êi ®ang xem xÐt giÊy tê. H¾n ®øng thËt th¼ng , thËt ngay , y nh− mét c©y c«n ch«n s©u d−íi ®Êt . H¾n ®øng nh− thÕ kh«ng biÕt ®· bao l©u råi , mét ngãn tay cña h¾n còng kh«ng may ®éng . Kh«ng biÕt tõ ®©u bay tíi mét con muçi , chËm l¹i vµ quay quanh mÆt h¾n . M¾t h¾n kh«ng hÒ nh¸y . Con muçi ®Ëu ngay vµo mòi h¾n vµ b¾t ®Çu hót m¸u , h¾n vÉn ®øng ªm r¬ . Toµn th©n h¾n y nh− c©y ®¸ , h¾n kh«ng biÕt ngøa còng kh«ng biÕt vui buån , thËm chÝ h¾n còng biÕt t¹i sao m×nh l¹i sèng . *** Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 2. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 294 Ng−êi ®øng lµm viÖc lµ Th−îng Quan Kim Hång , ng−êi ®øng sau lµ Kinh V« M¹ng . Hä lµ con ng−êi nh− thÕ Êy, trªn ®êi cã lÏ kh«ng t×m ra ®−îc ng−êi thø ba gièng hä . Lµ ng−êi danh déi giang hå , thÕ lùc rÊt m¹nh , tiÒn cña thËt nhiÒu , lµ mét Bang Chñ Kim TiÒn Bang thÕ nh−ng chç ë cña h¾n lµ nh− thÕ Êy , sinh ho¹t thËt gi¶n ®¬n . §ã lµ chuyÖn mµ kh«ng ai tin ®−îc . Bëi v× d−íi m¾t hä , tiÒn b¹c chØ lµ c«ng cô mµ g¸i ®Ñp còng chØ lµ c«ng cô . TÊt c¶ nh÷ng g× ®Ó h−ëng thô trªn ®êi còng chØ lµ c«ng cô . C¸i mµ hä ®am mª nhÊt lµ quyÒn lùc . QuyÒn lùc , trõ quyÒn lùc ra , hä kh«ng cÇn g× c¶ . Hä v× quyÒn lùc mµ sèng , thËm chÝ sÏ v× quyÒn lùc mµ chÕt . *** Ngoµi tiÕng lµo xµo cña giÊy , kh«ng cßn nghe thÊy tiÕng g× . §Ìn ®· lªn råi , trong gian phßng vÉn mét mµu ¶m ®¹m . Hä ë trong Êy kh«ng biÕt ®· bao l©u , kh«ng biÕt hä ®øng nh− thÕ ®· bao l©u chØ biÕt bãng cöa sæ tõ tèi ®Õn s¸ng råi l¹i tõ s¸ng chuyÓn sang tèi , h×nh nh− hä kh«ng biÕt mÖt , còng kh«ng biÕt ®ãi . Céc ! Mét tiÕng gâ cöa , thËt nhÑ . Th−îng Quan Kim Hång kh«ng ng−ng tay , kh«ng ngöng mÆt . Kinh V« M¹ng hái : - Ai ? Ngoµi cöa ®¸p : - Mét tr¨m b¶y m−¬i chÝn . Kinh V« M¹ng hái : - ChuyÖn g× ? Ngoµi cöa ®¸p : - Cã ng−êi cÇu kiÕn Bang Chñ . Kinh V« M¹ng hái : - Ng−êi nµo ? Ngoµi cöa ®¸p : - H¾n kh«ng chÞu x−ng danh tÝnh . Kinh V« M¹ng hái : Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 3. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 295 - CÇu kiÕn bëi chuyÖn g× ? Ngoµi cöa ®¸p : - H¾n chê gÆp Bang Chñ míi nãi . Kinh V« M¹ng lµm thinh . Hä lµm viÖc h×nh nh− kh«ng cã c¸i lèi tr×nh ®i th−a l¹i . Qu¶ nhiªn , Th−îng Quan Kim Hång hái : - Ng−êi ë t¹i ®©u ? Ngoµi cöa ®¸p : - ë tiÒn viÖn . Th−îng Quan Kim Hång tay h¬i chËm l¹i , mÆt khÏ ngÈng lªn : - GiÕt . Ngoµi cöa ®¸p : - V©ng ! Th−îng Quan Kim Hång vôt hái : - Ai ®−a h¾n ®Õn ? Ngoµi cöa ®¸p : - §Ö B¸t §µ Chñ H−íng Tßng . Th−îng Quan Kim Hång nãi : - GiÕt nèt . Ngoµi cöa ®¸p : - V©ng ! Kinh V« M¹ng nãi : - T«i ®i . Hai tiÕng võa døt th× th©n ¶nh h¾n ®· mÊt hót ngoµi xa . CÇn giÕt ng−êi th× kh«ng bao giê Kinh V« M¹ng chÞu ë kh«ng , nhÊt lµ ®èi víi H−íng Tßng , ng−êi cã danh hiÖu Phong Vò L−u Tinh , cÆp L−u Tinh Chuú cña h¾n trong Binh KhÝ Phæ liÖt vµo hµng thø chÝn , muèn giÕt h¾n kh«ng ph¶i chuyÖn dÔ . *** §Õn cÇu kiÕn Th−îng Quan Kim Hång lµ ai ? CÇu kiÕn h¾n cã chuyÖn g× ? Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 4. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 296 Th−îng Quan Kim Hång hoµn toµn kh«ng l−u ý , h¾n kh«ng cã mét chót hiÕu kú. §óng lµ mét con ng−êi khong cã tÝnh ng−êi . Tay h¾n vÉn kh«ng ngõng , m¾t h¾n vÉn kh«ng ngÈng lªn . Cöa më , Kinh V« M¹ng b−íc vµo . Th−îng Quan Kim Hång kh«ng hái " §· giÕt råi µ ? " v× h¾n biÕt chuyÖn giÕt ng−êi cña Kinh V« M¹ng kh«ng bao giê thÊt thñ . H¾n chØ nãi : - H−íng Tßng nÕu kh«ng ®¸nh tr¶ th× cho gia ®×nh h¾n mét v¹n l−îng , cßn nÕu h¾n cã ®¸nh tr¶ th× diÖt c¶ nhµ . Kinh V« M¹ng nãi : - T«i kh«ng cã giÕt h¾n . Th−îng Quan Kim Hång b©y giê míi ngÈng mÆt lªn , m¾t h¾n nh− ®ao xo¸y vµo Kinh V« M¹ng . M¾t cña Kinh V« M¹ng vÉn nh− m¾t c¸ chÕt : - Bëi v× ng−êi h¾n mang ®Õn t«i kh«ng thÓ giÕt . Th−îng Quan Kim Hång rót giäng : - Ai còng giÕt . Kinh V« M¹ng nãi : - T«i th× t«i kh«ng thÓ giÕt mét ®øa bÐ . Th−îng Quan Kim Hång h¬i khùng l¹i , h¾n bu«ng bót : - Mét ®øa bÐ ? Kinh V« M¹ng nãi : - §óng . Th−îng Quan Kim Hång hái : - §øa bÐ nh− thÕ nµo ? Kinh V« M¹ng nãi : - Mét ®øa bÐ bÞ phÕ vâ c«ng . ¸nh m¾t cña Th−îng Quan Kim Hång loÐ hµo quang , h¾n trÇm giäng : - Mang h¾n vµo ®©y *** Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 5. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 297 Mét ®øa bÐ ®Õn gÆp Th−îng Quan Kim Hång , mét chuyÖn mµ chÝnh Kinh V« M¹ng kh«ng bao giê tin ®−îc . §øa bÐ Êy nÕu kh«ng cã c¸i gan lín h¬n m×nh th× nhÊt ®Þnh ph¶i lµ ®iªn . Nh−ng qu¶ thËt ®óng lµ ®øa bÐ . Mét ®øa bÐ da mÆt tr¾ng nhît nh− d−íi líp da kh«ng cã m¸u . M¾t h¾n kh«ng s¸nh nh− nh÷ng ®øa trÎ kh¸c , m¾t h¾n ng−ng trÖ , trÇm trÇm . H¾n ®i thËt chËm , l−ng h¾n h¬i cong . Míi nh×n qua , sau l−ng ng−êi ta cã thÓ t−ëng lµ mét l·o giµ . H¾n lµ Long ThiÕu V©n . BÊt luËn lµ ai khi gÆp mét ®øa trÎ nh− Long ThiÕu V©n còng kh«ng bao giê chØ ngã mét lÇn , Th−îng Quan Kim Hång vµ Kinh V« M¹ng còng kh«ng ngoµi lÖ Êy . Tia m¾t cña Th−îng Quan Kim Hång khi nh×n vµo bÊt cø ai , nhÊt lµ ®èi víi nh÷ng ng−êi mµ h¾n ®Þnh giÕt th× tia m¾t l¹i cµng nh− cã mét c¸i dïi . C¸i dïi bÐn nhän Êy ®ang soi vµo mÆt cËu bÐ Long ThiÕu V©n . H¾n tuy cã d¸ng ®i có rò nh−ng mÆt h¾n rÊt tù nhiªn , h¾n chÇm chËm b−íc vµo cói m×nh tr−íc Th−îng Quan Kim Hång : - V·n bèi lµ Long ThiÕu V©n xin b¸i kiÕn Bang Chñ . Tia m¾t cña Th−îng Quan Kim Hång lãe ngêi ngêi : - Long ThiÕu V©n ? ThÕ Long Tiªu V©n lµ g× ? Long ThiÕu V©n ®¸p : - Gia phô . Th−îng Quan Kim Hång hái : - Phô th©n sai ng−¬i ®Õn ®©y ph¶i kh«ng ? Long ThiÕu V©n ®¸p : - V©ng . Th−îng Quan Kim Hång hái : - T¹i sao chÝnh h¾n kh«ng ®Õn ? Long ThiÕu V©n ®¸p : - NÕu gia phô ®Õn ®©y cÇu kiÕn , ch¼ng nh÷ng Bang Chñ kh«ng tiÕp mµ sÏ l¹i giÕt ®i . Th−îng Quan Kim Hång rÝt giäng : - Ng−¬i cho r»ng ta sÏ ch¼ng giÕt ng−¬i ? Long ThiÕu V©n ®¸p : - TÝnh m¹ng mét ®øa bÐ cßn ®Ó chám ®ang ®Æt n¬i kÏ tay cña Bang Chñ , ch¼ng nh÷ng Bang Chñ kh«ng nªn giÕt mµ l¹i cßn kh«ng thÓ giÕt . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 6. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 298 S¾c mÆt cña Th−îng Quan Kim Hång dÞu l¹i : - Tuæi ng−¬i tuy nhá , th©n thÓ tuy yÕu nh−ng gan ng−¬i kh¸ lín . Long ThiÕu V©n hái : - Mét con ng−êi khi cã chuyÖn yªu cÇu , bÊt luËn lµ ai , gan kh«ng lín còng tù lµm cho lín . Th−îng Quan Kim Hång gËt ®Çu : - Hay ! H¾n vôt quay l¹i c−êi víi Kinh V« M¹ng : - ChØ nghe lêi nãi kh«ng , ng−¬i cã thÊy ®−îc h¾n lµ ®øa bÐ kh«ng nhØ ? Kinh V« M¹ng l¹nh lïng : - T«i kh«ng cã nghe . ¸nh m¾t cña Th−îng Quan Kim Hång dõng l¹i kh¸ l©u trªn g−¬ng mÆt tr¬ tr¬ cña Kinh V« M¹ng , nô c−êi trªn m«i h¾n t¾t ngay . Theo dâi cö chØ , s¾c diÖn cña hai ng−êi ®èi diÖn , Long ThiÕu V©n chît thÊy v« cïng thÝch thó , h×nh nh− chó rÊt kho¸i c¸i cung c¸ch gç ®¸ cña hä . Th−îng Quan Kim Hång vÉn nh×n Kinh V« M¹ng : - Kh«ng nãi , chÝnh lµ c¸i hay cña ng−¬i nh−ng kh«ng nghe nãi th× l¹i chÝnh lµ c¸i dë cã thÓ lµm cho ng−¬i trÝ m¹ng . Kinh V« M¹ng lµm thinh , ®«i m¾t c¸ trª cña h¾n kh«ng hÒ nh¸y . Th−îng Quan Kim Hång quay l¹i : - CÇu kiÕn cho chuyÖn g× ? Long ThiÕu V©n nãi : - Mçi mét chuyÖn rÊt cã nhiÒu c¸ch nãi ,v·n bèi cã thÓ ®em chuyÖn nµy nãi dµi dßng mét chót nh−ng th× giê cña Bang Chñ lµ vµng ngäc , v·n bèi kh«ng d¸m hµ l¹m , v·n bèi sÏ nãi th¼ng mét c¸ch thËt nhanh . Th−îng Quan Kim Hång nãi : - Tèt , ®èi víi h¹ng ng−êi hay nãi loanh quanh , ph−¬ng ph¸p duy nhÊt cña ta lµ tiÖn ngay l−ìi hä . Long ThiÕu V©n nãi : - V·n bèi ®Õn ®©y ®Þnh bµn víi Bang Chñ mét chuyÖn trao ®æi . Th−îng Quan Kim Hång gÆn l¹i : - Trao ®æi ? S¾c mÆt cña h¾n cµng s¾c l¹nh , h¾n nãi tiÕp tõng triÕng : Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 7. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 299 - Tr−íc ®©y còng cã ng−êi ®Õn nãi víi ta vÒ chuyÖn trao ®æi , ng−¬i cã muèn nghe sù ®¸p øng cña ta víi ng−êi Êy hay kh«ng ? Long ThiÕu V©n nãi : - V·n bèi xin nghe . Th−îng Quan Kim Hång nãi nh− thÐt : - Lo¹n ®ao ph©n th©y . S¾c mÆt cña Long ThiÕu V©n vÉn th¶n nhiªn , h¾n nãi giäng ®iÒm ®¹m : - Nh−ng chuyÖn trao ®æi nµy kh«ng gièng nh÷ng ng−êi kh¸c , nÕu kh«ng thÕ th× v·n bèi ®©u d¸m ®Õn . Th−îng Quan Kim Hång hái : - Trao ®æi lµ trao ®æi chø cã g× kh«ng gièng ? Long ThiÕu V©n nãi : - ChuyÖn trao ®æi nµy ®èi víi Bang Chñ cã tr¨m lîi chø kh«ng mét h¹i . Th−îng Quan Kim Hång nh−íng m¾t : - Sao ? Long ThiÕu V©n nãi : - Bang Chñ uy lõng thiªn h¹ , giµu mu«n xe , tÊt c¶ nh÷ng g× quÝ b¸u trªn ®êi , Bang Chñ kh«ng hÒ thiÕu . Th−îng Quan Kim Hång nãi : - §óng vµ v× thÕ ta kh«ng cÇn nãi chuyÖn trao ®æi víi ai . Long ThiÕu V©n nãi : - Nh−ng cßn cã mét vËt mµ ch−a ch¾c Bang Chñ ®· cã . Th−îng Quan Kim Hång hái : - Nãi ? Long ThiÕu V©n vÉn tõ tèn : - B¶n th©n cña vËt ®ã cã thÓ còng ch¼ng cã g× cao nh−ng ®èi víi riªng Bang Chñ th× l¹i kh¸c . Th−îng Quan Kim Hång hái : - T¹i sao ? Long ThiÕu V©n ®¸p : - T¹i v× trªn ®êi nµy , c¸i g× m×nh muèn mµ kh«ng ®−îc th× c¸i ®ã riªng ®èi víi m×nh lµ quÝ gi¸ . Th−îng Quan Kim Hång trõng m¾t : Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 8. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 300 - Nh−ng c¸i ng−¬i nãi ®ã lµ g× ? Long ThiÕu V©n ®¸p : - C¸i m¹ng cña Lý TÇm Hoan . ¸nh m¾t l¹nh b¨ng b¨ng cña Th−îng Quan Kim Hång vïng loÐ löa , h¾n h¬i chåm tíi : - Nãi l¹i ? Long ThiÕu V©n nãi : - C¸i m¹ng cña Lý TÇm Hoan hiÖn n¨m trong tay chóng t«i , nÕu Bang Chñ muèn th× bÊt cø lóc nµo v·n bèi còng xin d©ng lªn . Th−îng Quan Kim Hång lÆng thinh . Ph¶i chê cho ®Õn khi ¸nh m¾t cña h¾n l¹nh l¹i nh− b×nh th−êng , h¾n nãi chËm ch¹p : - Lý TÇm Hoan th× cã g× ? Ta ch−a bao giê xem h¾n vµo ®©u c¶ . Long ThiÕu V©n nãi : - §· thÕ , v·n bèi xin c¸o thèi . Võa døt tiÕng sau cïng , h¾n vßng tay khom m×nh ra cöa . H¾n ®i rÊt chËm nh−ng kh«ng hÒ ngã l¹i . Th−îng Quan Kim Hång còng kh«ng nh×n theo h¾n . Long ThiÕu V©n cø chÇm chËm ®i ra , h¾n ®−a tay x« cöa . Th−îng Quan Kim Hång vôt nãi : - §øng l¹i . ¸nh mõng lé nhanh trªn ®«i m¾t nh−ng còng ®−îc dËp t¾t thËt nhanh , Long ThiÕu V©n l¹i gi÷ y tia m¾t lê ®ê vµ khÏ vßng tay : - Bang Chñ cã ®iÒu chi dÆn b¶o ? Th−îng Quan Kim Hång kh«ng nh×n Long ThiÕu V©n , tia m¾t ch¨m ch¨m vµo ¸nh löa trªn bµn : - Ng−¬i muèn ®em c¸i m¹ng cña Lý TÇm Hoan ®Ó ®æi lÊy g× ? Long ThiÕu V©n ®¸p : - Gia phô ng−ìng mé uy danh cña Bang Chñ ®· l©u , chØ hiÒm v× kh«ng cã c¬ b¸i kiÕn . Th−îng Quan Kim Hång l¹nh lïng : - Kh«ng cÇn nh÷ng lêi ®ã , ng−¬i muèn cÇn nh÷ng g× ? Long ThiÕu V©n nãi : Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 9. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 301 - Gia phô mong thiªn h¹ quÇn hïng ®−îc cïng víi Bang Chñ b¸i giao . ¸nh m¾t cña Th−îng Quan Kim Hång vôt b¾n ra nh÷ng tia giËn d÷ nh−ng còng ®−îc dËp t¾t rÊt nhanh : - Xem chõng Long Tiªu V©n còng t−ëng xøng ®¸ng lµ kÎ th«ng minh thÕ nh−ng trong chuyÖn nµy h¾n qu¸ ngu . Long ThiÕu V©n nãi : - C¸ch lµm nµy qu¶ thËt cã ngu nh−ng c¸i ngu nhÊt còng lµ c¸i th−êng c«ng hiÖu nhÊt . Th−îng Quan Kim Hång hái : - Ng−¬i n¾m ch¾c chuyÖn bµn vÒ trao ®æi nµy kÕt qu¶ µ ? Long ThiÕu V©n ®¸p ; - V©ng . Th−îng Quan Kim Hång nãi : - NÕu nh− thÕ th× h¾n kh«ng cÇn sai ng−¬i ®Õn . Long ThiÕu V©n nãi : - Bëi v× nÕu thay ng−êi kh¸c th× kh«ng sao diÖn kiÕn Bang Chñ . Th−îng Quan Kim Hång nãi : - C¸c ng−¬i vèn lµ chñ trong viÖc trao ®æi nµy nh−ng ng−¬i ®Õn ®©y th× cuéc diÖn ®· ®æi thay . Long ThiÕu V©n nãi : - ý Bang Chñ muèn nãi lµ sÏ dïng v·n bèi ®Ó uy hiÕp gia phô , buéc ph¶i giao Lý TÇm Hoan ? Th−îng Quan Kim Hång nhÕch m«i ': - §óng , kh¸ l¾m . Long ThiÕu V©n bËt c−êi : - Bang Chñ lµ bËc s¸ng suèt biÕt ng−êi biÕt ta nh−ng ®èi víi gia phô th× l¹i hiÓu lÇm . Th−îng Quan Kim Hång c−êi nh¹t : - Ch¼ng lÏ h¾n b»ng lßng ®Ó ta giÕt ng−¬i chø kh«ng chÞu giao Lý TÇm Hoan ? Long ThiÕu V©n gËt ®Çu : - §óng nh− thÕ . Th−îng Quan Kim Hång nh−íng m¾t : - Ch¼ng lÏ h¾n kh«ng ph¶i lµ ng−êi ? Long ThiÕu V©n nãi : Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 10. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 302 - Lµ ng−êi nh−ng ng−êi còng cã nhiÒu lo¹i . Th−îng Quan Kim Hång hái : - H¾n thuéc lo¹i nµo ? Long ThiÕu V©n nãi : - Gia phô vµ Bang Chñ cïng mét lo¹i ng−êi , khi cÇn ®¹t môc ®Ých th× kh«ng tõ mét thñ ®o¹n nµo , kh«ng tõ mét sù hy sinh nµo . M«i cña Th−îng Quan Kim Hång mÝm l¹i , mÝm l¹i tr«ng nh− mét sîi chØ kÐo ngang . ThËt l©u , h¾n nãi tõ tõ : - GÇn suèt hai m−¬i n¨m nay kh«ng cã ng−êi nµo d¸m nãi trwocs mÆt ta c©u Êy . Long ThiÕu V©n nãi : - Bëi v× Bang Chñ lµ lo¹i ng−êi nh− thÕ nªn v·n bèi míi d¸m nãi nh÷ng lêi nh− thÕ , chØ cã nh÷ng lêi nh− thÕ cã thÓ kh¬i ®éng ®−îc lo¹i ng−êi nh− thÕ . Th−îng Quan Kim Hång nh×n s÷ng vµo mÆt Long ThiÕu V©n : - NÕu ta kh«ng b»ng lßng th× ch¼ng lÏ c¸c ng−¬i l¹i th¶ Lý TÇm Hoan ? Long ThiÕu V©n gËt ®Çu : - Hay , sÏ th¶ . Th−îng Quan Kim Hång hái : - C¸ ng−¬i kh«ng sî h¾n b¸o thï µ ? Long ThiÕu V©n nãi : - H¾n thuéc vÒ lo¹i ng−êi kh¸c , h¾n kh«ng bao giê lµm nh÷ng chuyÖn nh− thÕ . H¾n mØm c−êi nãi tiÕp : - NÕu h¾n chÞu lµm nh÷ng chuyÖn nh− thÕ th× h¾n kh«ng gÆp nh÷ng bi th¶m ngµy nay . Th−îng Quan Kim Hång g¾t giäng : - C¸c ng−¬i cã thÓ tha h¾n , thÕ th× t¹i sao c¸c ng−¬i kh«ng nghÜ r»ng ta cã thÓ giÕt h¾n ? Long ThiÕu V©n kh«ng tr¶ lêi th¼ng mµ l¹i nãi : - TiÓu Lý Phi §ao tr¨m ph¸t kh«ng sai mét . Th−îng Quan Kim Hång hái : - Ng−¬i cho r»ng ta còng kh«ng tr¸nh ®−îc phi ®ao cña h¾n . Long ThiÕu V©n hái l¹i : - Ýt nhÊt Bang Chñ ph¶i thÊy r»ng kh«ng n¾m ch¾c phÇn th¾ng , cã ph¶i thÕ kh«ng ? Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 11. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 303 Th−îng Quan Kim Hång hõ hõ trong cæ chø kh«ng chÞu tr¶ lêi . Long ThiÕu V©n nãi tiÕp : - Gi¸ trÞ c¸i m¹ng cña Bang Chñ lín h¬n mäi vËt trªn ®êi kh«ng lÏ l¹i mang ®i lµm chuyÖn m¹o hiÓm nh− thÕ hay sao ? Vµnh m«i cña Th−îng Quan Kim Hång mÝm chÆt . Long ThiÕu V©n nãi : - Huèng chi , vâ c«ng cña gia phô tuy kh«ng cao nh−ng thanh danh ®Þa vÞ , thñ ®o¹n vµ c¬ m−u th× kh«ng d−íi mét ai , nÕu Bang Chñ vµ ng−êi kÕt nghÜa huynh ®Ö th× chØ cã lîi chø kh«ng cã h¹i . TrÇm ng©m mét lóc , Th−îng Quan Kim Hång vôt hái : - Lý TÇm Hoan còng lµ huynh ®Ö cña cha ng−¬i ph¶i kh«ng ? Long ThiÕu V©n ®¸p : - V©ng . Th−îng Quan Kim Hång c−êi nh¹t : - H¾n ®· b¸n ®øng Lý TÇm Hoan th× lµm sao biÕt ®−îc r»ng h¾n sÏ ch¼ng b¸n ®øng ta ? Long ThiÕu V©n c−êi : - Bëi v× Bang Chñ kh«ng ph¶i lµ Lý TÇm Hoan . C©u tr¶ lêi thËt ®¬n gi¶n mµ còng thËt lµ s¾c bÐn . Th−îng Quan Kim Hång vôt c−êi ha h¶ : - §óng , cho dÇu Long Tiªu V©n cã gan d¸m b¸n ®øng ta th× kh«ng lµm sao cã ®−îc thñ ®o¹n to lín nh− thÕ . Long ThiÕu V©n hái : - Bang Chñ ®· b»ng lßng ? TiÕng c−êi ngon trín cña Th−îng Quan Kim Hång vôt t¾t ngang : - Lµm sao ta biÕt ®−îc r»ng Lý TÇm Hoan ®ang ë trong tay c¸c ng−¬i ? Long ThiÕu V©n nãi : - Bang Chñ chØ cÇn ph¸t thiÕp mêi thiªn h¹ anh hïng ®Õn dù lÔ kÕt giao gi÷a Bang Chñ vµ gia phô . Th−îng Quan Kim Hång ng¾t ngang : - Ng−¬i cho r»ng hä d¸m ®Õn µ ? Long ThiÕu V©n nãi : - §Õn hay kh«ng , ®iÒu ®ã kh«ng quan träng , chØ cÇn hä biÕt lµ môc ®Ých ®¹t thµnh . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 12. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 304 Th−îng Quan Kim Hång c−êi nh¹t : - Ng−¬i nghiªn cøu vÊn ®Ò chu ®¸o l¾m . Long ThiÕu V©n nãi : - ChuyÖn nµy cã lÏ Bang Chñ còng ph¶i nghiªn cøu l¹i , v·n bèi t¹m dõng ch©n t¹i Nh− V©n Kh¸ch S¹n ®Ó ®îi tin . H¾n chËm r·i nãi tiÕp : - ChØ cÇn Bang Chñ ph¸t thiÕp mêi vµ cã ng−êi nhËn ®−îc th× v·n bèi sÏ dÉn ®é Lý TÇm Hoan ®Õn Tæng §µn . Th−îng Quan Kim Hång nh−íng m¾t : - DÉn h¾n ®Õn ®©y ? Hõ , chØ sî cha con ng−¬i kh«ng ®ñ søc lµm chuyÖn ®ã . Long ThiÕu V©n nãi : - ChuyÖn ®ã tù nhiªn v·n bèi rÊt biÕt , c¶ T©m Mi ®¹i s− cña ThiÕu L©m vµ §iÒn ®¹i gia ngµy tr−íc còng kh«ng lµm ®−îc , v·n bèi cã biÕt nh−ng ... Th−îng Quan Kim Hång hái nhanh : - Nh−ng sao ? Long ThiÕu V©n ®¸p : - Trªn ®−êng dÉn ®é Lý TÇm Hoan , nÕu Kinh Tiªn Sinh hé tèng th× v¹n sù ®¹t thµnh . Th−îng Quan Kim Hång trÇm ng©m kh«ng nãi . Kinh V« M¹ng vïng lªn tiÕng : - T«i ®i . Long ThiÕu V©n mõng lªn ¸nh m¾t , h¾n vßng tay cói m×nh : - §a t¹ . Th−îng Quan Kim Hång hái : - Vâ c«ng cña ng−¬i bÞ phÕ kh«ng thÓ nµo kh«i phôc , ng−êi h¹ thñ cã ph¶i lµ Lý TÇm Hoan ? Long ThiÕu V©n nghiÕn r¨ng gËt ®Çu : - §óng . Th−îng Quan Kim Hång hái gÆn : - Ng−¬i c¨m hËn h¾n ? Long ThiÕu V©n n¾m chÆt hai tay : - §óng . Th−îng Quan Kim Hång nh×n ch¨m chó vµo h¾n vµ nãi tõng tiÕng mét : Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 13. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 305 - §¸ng lý ng−¬i nªn c¶m kÝch h¾n . Long ThiÕu V©n ng¹c nhiªn : - C¶m kÝch h¾n ? Th−îng Quan Kim Hång l¹nh lïng : - NÕu h¾n kh«ng phÕ vâ c«ng cña ng−¬i th× h«m nay ng−¬i sÏ chÕt t¹i chç nµy . Long ThiÕu V©n cói mÆt lµm thinh . Th−îng Quan Kim Hång nãi : - Tuæi ng−¬i cßn nhá mµ l¹i th©m ®éc tµn nhÉn nh− thÕ , chØ chõng hai m−¬i n¨m n÷a ng−¬i sÏ tranh hïng h¬n kÐm víi ta , ta lµm sao ®Ó cho ng−¬i sèng ®−îc , nÕu ng−¬i kh«ng bÞ phÕ vâ c«ng ? Long ThiÕu V©n c¾n m«i r−ím m¸u nh−ng h¾n cø cói gÇm mÆt xuèng . © HQD Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2