intTypePromotion=1

Huyết tâm lệnh - tập 19

Chia sẻ: Thanh Phuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

0
63
lượt xem
9
download

Huyết tâm lệnh - tập 19

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'huyết tâm lệnh - tập 19', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Huyết tâm lệnh - tập 19

 1. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 293 Håi thø m−êi chÝn Trao ®æi m¹ng ng−êi Gian phßng thËt réng . Trong gian phßng réng ®ã chØ cã mét cöa sæ thËt nhá , thËt cao . Cöa sæ ®ãng l¹i kh«ng thÊy c¶nh vËt bªn ngoµi . Cöa c¸i còng rÊt nhá , ng−êi cã vai réng b−íc vµo tÊt ph¶i h¬i nghiªng . Cöa c¸i ®ang më ho¸t . T−êng s¬n mµu tr¾ng , h×nh nh− gia chñ kh«ng muèn cho ai nh×n ra t−êng Êy lµ ®¸ , lµ ®Êt hay lµ s¾t , v× thÕ cho nªn líp s¬n kh¸ dµy . Trong gãc cã hai c¸i gi−êng , gi−êng c©y . Trªn g−êng mÒn nÖm ®Òu rÊt l¹nh nh−ng lµ mét thø v¶i th« . Ngoµi nh÷ng thø Êy ra , trong phßng chØ cßn mét c¸i bµn kh¸ lín . Trªn bµn la liÖt giÊy tê , mét ng−êi s¸t n¬i bµn xem xÐt . thØnh tho¶ng dïng bót son khuyªn , sæ l¹i vµi ®−êng . Cöa miÖng ng−êi Êy thØnh tho¶ng hÐ nô c−êi kÝn ®¸o . H¾n ®øng mµ lµm viÖc v× trong phßng cã bµn chø kh«ng cã ghÕ . H×nh nh− ng−êi nµy cho r»ng nÕu ph¶i ngåi xuèng th× tinh thÇn sÏ tr× ®èn , dÔ b¾t con ng−êi l−êi biÕng , dÔ dµng h− viÖc . ChØ cÇn sai ®i mét mét ®iÓm nhá th× ®¹i sù còng theo ®ã mµ h− lu«n , còng gièng nh− bê ®ª , chØ cÇn háng mét lç nhá th× toµn ®ª , dï lín c¸ch mÊy còng sÏ vì ngay . H¾n kh«ng bao giê ®Ó cho tinh thÇn tr× ®èn . Kh«ng bao giê h¾n ®Ó cho sai ch¹y mét chuyÖn nµo . H¾n ch−a bao giê thÊt b¹i . *** Mét ng−êi n÷a ®øng s¸t sau l−ng ng−êi ®ang xem xÐt giÊy tê. H¾n ®øng thËt th¼ng , thËt ngay , y nh− mét c©y c«n ch«n s©u d−íi ®Êt . H¾n ®øng nh− thÕ kh«ng biÕt ®· bao l©u råi , mét ngãn tay cña h¾n còng kh«ng may ®éng . Kh«ng biÕt tõ ®©u bay tíi mét con muçi , chËm l¹i vµ quay quanh mÆt h¾n . M¾t h¾n kh«ng hÒ nh¸y . Con muçi ®Ëu ngay vµo mòi h¾n vµ b¾t ®Çu hót m¸u , h¾n vÉn ®øng ªm r¬ . Toµn th©n h¾n y nh− c©y ®¸ , h¾n kh«ng biÕt ngøa còng kh«ng biÕt vui buån , thËm chÝ h¾n còng biÕt t¹i sao m×nh l¹i sèng . *** Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 2. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 294 Ng−êi ®øng lµm viÖc lµ Th−îng Quan Kim Hång , ng−êi ®øng sau lµ Kinh V« M¹ng . Hä lµ con ng−êi nh− thÕ Êy, trªn ®êi cã lÏ kh«ng t×m ra ®−îc ng−êi thø ba gièng hä . Lµ ng−êi danh déi giang hå , thÕ lùc rÊt m¹nh , tiÒn cña thËt nhiÒu , lµ mét Bang Chñ Kim TiÒn Bang thÕ nh−ng chç ë cña h¾n lµ nh− thÕ Êy , sinh ho¹t thËt gi¶n ®¬n . §ã lµ chuyÖn mµ kh«ng ai tin ®−îc . Bëi v× d−íi m¾t hä , tiÒn b¹c chØ lµ c«ng cô mµ g¸i ®Ñp còng chØ lµ c«ng cô . TÊt c¶ nh÷ng g× ®Ó h−ëng thô trªn ®êi còng chØ lµ c«ng cô . C¸i mµ hä ®am mª nhÊt lµ quyÒn lùc . QuyÒn lùc , trõ quyÒn lùc ra , hä kh«ng cÇn g× c¶ . Hä v× quyÒn lùc mµ sèng , thËm chÝ sÏ v× quyÒn lùc mµ chÕt . *** Ngoµi tiÕng lµo xµo cña giÊy , kh«ng cßn nghe thÊy tiÕng g× . §Ìn ®· lªn råi , trong gian phßng vÉn mét mµu ¶m ®¹m . Hä ë trong Êy kh«ng biÕt ®· bao l©u , kh«ng biÕt hä ®øng nh− thÕ ®· bao l©u chØ biÕt bãng cöa sæ tõ tèi ®Õn s¸ng råi l¹i tõ s¸ng chuyÓn sang tèi , h×nh nh− hä kh«ng biÕt mÖt , còng kh«ng biÕt ®ãi . Céc ! Mét tiÕng gâ cöa , thËt nhÑ . Th−îng Quan Kim Hång kh«ng ng−ng tay , kh«ng ngöng mÆt . Kinh V« M¹ng hái : - Ai ? Ngoµi cöa ®¸p : - Mét tr¨m b¶y m−¬i chÝn . Kinh V« M¹ng hái : - ChuyÖn g× ? Ngoµi cöa ®¸p : - Cã ng−êi cÇu kiÕn Bang Chñ . Kinh V« M¹ng hái : - Ng−êi nµo ? Ngoµi cöa ®¸p : - H¾n kh«ng chÞu x−ng danh tÝnh . Kinh V« M¹ng hái : Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 3. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 295 - CÇu kiÕn bëi chuyÖn g× ? Ngoµi cöa ®¸p : - H¾n chê gÆp Bang Chñ míi nãi . Kinh V« M¹ng lµm thinh . Hä lµm viÖc h×nh nh− kh«ng cã c¸i lèi tr×nh ®i th−a l¹i . Qu¶ nhiªn , Th−îng Quan Kim Hång hái : - Ng−êi ë t¹i ®©u ? Ngoµi cöa ®¸p : - ë tiÒn viÖn . Th−îng Quan Kim Hång tay h¬i chËm l¹i , mÆt khÏ ngÈng lªn : - GiÕt . Ngoµi cöa ®¸p : - V©ng ! Th−îng Quan Kim Hång vôt hái : - Ai ®−a h¾n ®Õn ? Ngoµi cöa ®¸p : - §Ö B¸t §µ Chñ H−íng Tßng . Th−îng Quan Kim Hång nãi : - GiÕt nèt . Ngoµi cöa ®¸p : - V©ng ! Kinh V« M¹ng nãi : - T«i ®i . Hai tiÕng võa døt th× th©n ¶nh h¾n ®· mÊt hót ngoµi xa . CÇn giÕt ng−êi th× kh«ng bao giê Kinh V« M¹ng chÞu ë kh«ng , nhÊt lµ ®èi víi H−íng Tßng , ng−êi cã danh hiÖu Phong Vò L−u Tinh , cÆp L−u Tinh Chuú cña h¾n trong Binh KhÝ Phæ liÖt vµo hµng thø chÝn , muèn giÕt h¾n kh«ng ph¶i chuyÖn dÔ . *** §Õn cÇu kiÕn Th−îng Quan Kim Hång lµ ai ? CÇu kiÕn h¾n cã chuyÖn g× ? Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 4. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 296 Th−îng Quan Kim Hång hoµn toµn kh«ng l−u ý , h¾n kh«ng cã mét chót hiÕu kú. §óng lµ mét con ng−êi khong cã tÝnh ng−êi . Tay h¾n vÉn kh«ng ngõng , m¾t h¾n vÉn kh«ng ngÈng lªn . Cöa më , Kinh V« M¹ng b−íc vµo . Th−îng Quan Kim Hång kh«ng hái " §· giÕt råi µ ? " v× h¾n biÕt chuyÖn giÕt ng−êi cña Kinh V« M¹ng kh«ng bao giê thÊt thñ . H¾n chØ nãi : - H−íng Tßng nÕu kh«ng ®¸nh tr¶ th× cho gia ®×nh h¾n mét v¹n l−îng , cßn nÕu h¾n cã ®¸nh tr¶ th× diÖt c¶ nhµ . Kinh V« M¹ng nãi : - T«i kh«ng cã giÕt h¾n . Th−îng Quan Kim Hång b©y giê míi ngÈng mÆt lªn , m¾t h¾n nh− ®ao xo¸y vµo Kinh V« M¹ng . M¾t cña Kinh V« M¹ng vÉn nh− m¾t c¸ chÕt : - Bëi v× ng−êi h¾n mang ®Õn t«i kh«ng thÓ giÕt . Th−îng Quan Kim Hång rót giäng : - Ai còng giÕt . Kinh V« M¹ng nãi : - T«i th× t«i kh«ng thÓ giÕt mét ®øa bÐ . Th−îng Quan Kim Hång h¬i khùng l¹i , h¾n bu«ng bót : - Mét ®øa bÐ ? Kinh V« M¹ng nãi : - §óng . Th−îng Quan Kim Hång hái : - §øa bÐ nh− thÕ nµo ? Kinh V« M¹ng nãi : - Mét ®øa bÐ bÞ phÕ vâ c«ng . ¸nh m¾t cña Th−îng Quan Kim Hång loÐ hµo quang , h¾n trÇm giäng : - Mang h¾n vµo ®©y *** Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 5. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 297 Mét ®øa bÐ ®Õn gÆp Th−îng Quan Kim Hång , mét chuyÖn mµ chÝnh Kinh V« M¹ng kh«ng bao giê tin ®−îc . §øa bÐ Êy nÕu kh«ng cã c¸i gan lín h¬n m×nh th× nhÊt ®Þnh ph¶i lµ ®iªn . Nh−ng qu¶ thËt ®óng lµ ®øa bÐ . Mét ®øa bÐ da mÆt tr¾ng nhît nh− d−íi líp da kh«ng cã m¸u . M¾t h¾n kh«ng s¸nh nh− nh÷ng ®øa trÎ kh¸c , m¾t h¾n ng−ng trÖ , trÇm trÇm . H¾n ®i thËt chËm , l−ng h¾n h¬i cong . Míi nh×n qua , sau l−ng ng−êi ta cã thÓ t−ëng lµ mét l·o giµ . H¾n lµ Long ThiÕu V©n . BÊt luËn lµ ai khi gÆp mét ®øa trÎ nh− Long ThiÕu V©n còng kh«ng bao giê chØ ngã mét lÇn , Th−îng Quan Kim Hång vµ Kinh V« M¹ng còng kh«ng ngoµi lÖ Êy . Tia m¾t cña Th−îng Quan Kim Hång khi nh×n vµo bÊt cø ai , nhÊt lµ ®èi víi nh÷ng ng−êi mµ h¾n ®Þnh giÕt th× tia m¾t l¹i cµng nh− cã mét c¸i dïi . C¸i dïi bÐn nhän Êy ®ang soi vµo mÆt cËu bÐ Long ThiÕu V©n . H¾n tuy cã d¸ng ®i có rò nh−ng mÆt h¾n rÊt tù nhiªn , h¾n chÇm chËm b−íc vµo cói m×nh tr−íc Th−îng Quan Kim Hång : - V·n bèi lµ Long ThiÕu V©n xin b¸i kiÕn Bang Chñ . Tia m¾t cña Th−îng Quan Kim Hång lãe ngêi ngêi : - Long ThiÕu V©n ? ThÕ Long Tiªu V©n lµ g× ? Long ThiÕu V©n ®¸p : - Gia phô . Th−îng Quan Kim Hång hái : - Phô th©n sai ng−¬i ®Õn ®©y ph¶i kh«ng ? Long ThiÕu V©n ®¸p : - V©ng . Th−îng Quan Kim Hång hái : - T¹i sao chÝnh h¾n kh«ng ®Õn ? Long ThiÕu V©n ®¸p : - NÕu gia phô ®Õn ®©y cÇu kiÕn , ch¼ng nh÷ng Bang Chñ kh«ng tiÕp mµ sÏ l¹i giÕt ®i . Th−îng Quan Kim Hång rÝt giäng : - Ng−¬i cho r»ng ta sÏ ch¼ng giÕt ng−¬i ? Long ThiÕu V©n ®¸p : - TÝnh m¹ng mét ®øa bÐ cßn ®Ó chám ®ang ®Æt n¬i kÏ tay cña Bang Chñ , ch¼ng nh÷ng Bang Chñ kh«ng nªn giÕt mµ l¹i cßn kh«ng thÓ giÕt . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 6. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 298 S¾c mÆt cña Th−îng Quan Kim Hång dÞu l¹i : - Tuæi ng−¬i tuy nhá , th©n thÓ tuy yÕu nh−ng gan ng−¬i kh¸ lín . Long ThiÕu V©n hái : - Mét con ng−êi khi cã chuyÖn yªu cÇu , bÊt luËn lµ ai , gan kh«ng lín còng tù lµm cho lín . Th−îng Quan Kim Hång gËt ®Çu : - Hay ! H¾n vôt quay l¹i c−êi víi Kinh V« M¹ng : - ChØ nghe lêi nãi kh«ng , ng−¬i cã thÊy ®−îc h¾n lµ ®øa bÐ kh«ng nhØ ? Kinh V« M¹ng l¹nh lïng : - T«i kh«ng cã nghe . ¸nh m¾t cña Th−îng Quan Kim Hång dõng l¹i kh¸ l©u trªn g−¬ng mÆt tr¬ tr¬ cña Kinh V« M¹ng , nô c−êi trªn m«i h¾n t¾t ngay . Theo dâi cö chØ , s¾c diÖn cña hai ng−êi ®èi diÖn , Long ThiÕu V©n chît thÊy v« cïng thÝch thó , h×nh nh− chó rÊt kho¸i c¸i cung c¸ch gç ®¸ cña hä . Th−îng Quan Kim Hång vÉn nh×n Kinh V« M¹ng : - Kh«ng nãi , chÝnh lµ c¸i hay cña ng−¬i nh−ng kh«ng nghe nãi th× l¹i chÝnh lµ c¸i dë cã thÓ lµm cho ng−¬i trÝ m¹ng . Kinh V« M¹ng lµm thinh , ®«i m¾t c¸ trª cña h¾n kh«ng hÒ nh¸y . Th−îng Quan Kim Hång quay l¹i : - CÇu kiÕn cho chuyÖn g× ? Long ThiÕu V©n nãi : - Mçi mét chuyÖn rÊt cã nhiÒu c¸ch nãi ,v·n bèi cã thÓ ®em chuyÖn nµy nãi dµi dßng mét chót nh−ng th× giê cña Bang Chñ lµ vµng ngäc , v·n bèi kh«ng d¸m hµ l¹m , v·n bèi sÏ nãi th¼ng mét c¸ch thËt nhanh . Th−îng Quan Kim Hång nãi : - Tèt , ®èi víi h¹ng ng−êi hay nãi loanh quanh , ph−¬ng ph¸p duy nhÊt cña ta lµ tiÖn ngay l−ìi hä . Long ThiÕu V©n nãi : - V·n bèi ®Õn ®©y ®Þnh bµn víi Bang Chñ mét chuyÖn trao ®æi . Th−îng Quan Kim Hång gÆn l¹i : - Trao ®æi ? S¾c mÆt cña h¾n cµng s¾c l¹nh , h¾n nãi tiÕp tõng triÕng : Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 7. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 299 - Tr−íc ®©y còng cã ng−êi ®Õn nãi víi ta vÒ chuyÖn trao ®æi , ng−¬i cã muèn nghe sù ®¸p øng cña ta víi ng−êi Êy hay kh«ng ? Long ThiÕu V©n nãi : - V·n bèi xin nghe . Th−îng Quan Kim Hång nãi nh− thÐt : - Lo¹n ®ao ph©n th©y . S¾c mÆt cña Long ThiÕu V©n vÉn th¶n nhiªn , h¾n nãi giäng ®iÒm ®¹m : - Nh−ng chuyÖn trao ®æi nµy kh«ng gièng nh÷ng ng−êi kh¸c , nÕu kh«ng thÕ th× v·n bèi ®©u d¸m ®Õn . Th−îng Quan Kim Hång hái : - Trao ®æi lµ trao ®æi chø cã g× kh«ng gièng ? Long ThiÕu V©n nãi : - ChuyÖn trao ®æi nµy ®èi víi Bang Chñ cã tr¨m lîi chø kh«ng mét h¹i . Th−îng Quan Kim Hång nh−íng m¾t : - Sao ? Long ThiÕu V©n nãi : - Bang Chñ uy lõng thiªn h¹ , giµu mu«n xe , tÊt c¶ nh÷ng g× quÝ b¸u trªn ®êi , Bang Chñ kh«ng hÒ thiÕu . Th−îng Quan Kim Hång nãi : - §óng vµ v× thÕ ta kh«ng cÇn nãi chuyÖn trao ®æi víi ai . Long ThiÕu V©n nãi : - Nh−ng cßn cã mét vËt mµ ch−a ch¾c Bang Chñ ®· cã . Th−îng Quan Kim Hång hái : - Nãi ? Long ThiÕu V©n vÉn tõ tèn : - B¶n th©n cña vËt ®ã cã thÓ còng ch¼ng cã g× cao nh−ng ®èi víi riªng Bang Chñ th× l¹i kh¸c . Th−îng Quan Kim Hång hái : - T¹i sao ? Long ThiÕu V©n ®¸p : - T¹i v× trªn ®êi nµy , c¸i g× m×nh muèn mµ kh«ng ®−îc th× c¸i ®ã riªng ®èi víi m×nh lµ quÝ gi¸ . Th−îng Quan Kim Hång trõng m¾t : Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 8. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 300 - Nh−ng c¸i ng−¬i nãi ®ã lµ g× ? Long ThiÕu V©n ®¸p : - C¸i m¹ng cña Lý TÇm Hoan . ¸nh m¾t l¹nh b¨ng b¨ng cña Th−îng Quan Kim Hång vïng loÐ löa , h¾n h¬i chåm tíi : - Nãi l¹i ? Long ThiÕu V©n nãi : - C¸i m¹ng cña Lý TÇm Hoan hiÖn n¨m trong tay chóng t«i , nÕu Bang Chñ muèn th× bÊt cø lóc nµo v·n bèi còng xin d©ng lªn . Th−îng Quan Kim Hång lÆng thinh . Ph¶i chê cho ®Õn khi ¸nh m¾t cña h¾n l¹nh l¹i nh− b×nh th−êng , h¾n nãi chËm ch¹p : - Lý TÇm Hoan th× cã g× ? Ta ch−a bao giê xem h¾n vµo ®©u c¶ . Long ThiÕu V©n nãi : - §· thÕ , v·n bèi xin c¸o thèi . Võa døt tiÕng sau cïng , h¾n vßng tay khom m×nh ra cöa . H¾n ®i rÊt chËm nh−ng kh«ng hÒ ngã l¹i . Th−îng Quan Kim Hång còng kh«ng nh×n theo h¾n . Long ThiÕu V©n cø chÇm chËm ®i ra , h¾n ®−a tay x« cöa . Th−îng Quan Kim Hång vôt nãi : - §øng l¹i . ¸nh mõng lé nhanh trªn ®«i m¾t nh−ng còng ®−îc dËp t¾t thËt nhanh , Long ThiÕu V©n l¹i gi÷ y tia m¾t lê ®ê vµ khÏ vßng tay : - Bang Chñ cã ®iÒu chi dÆn b¶o ? Th−îng Quan Kim Hång kh«ng nh×n Long ThiÕu V©n , tia m¾t ch¨m ch¨m vµo ¸nh löa trªn bµn : - Ng−¬i muèn ®em c¸i m¹ng cña Lý TÇm Hoan ®Ó ®æi lÊy g× ? Long ThiÕu V©n ®¸p : - Gia phô ng−ìng mé uy danh cña Bang Chñ ®· l©u , chØ hiÒm v× kh«ng cã c¬ b¸i kiÕn . Th−îng Quan Kim Hång l¹nh lïng : - Kh«ng cÇn nh÷ng lêi ®ã , ng−¬i muèn cÇn nh÷ng g× ? Long ThiÕu V©n nãi : Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 9. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 301 - Gia phô mong thiªn h¹ quÇn hïng ®−îc cïng víi Bang Chñ b¸i giao . ¸nh m¾t cña Th−îng Quan Kim Hång vôt b¾n ra nh÷ng tia giËn d÷ nh−ng còng ®−îc dËp t¾t rÊt nhanh : - Xem chõng Long Tiªu V©n còng t−ëng xøng ®¸ng lµ kÎ th«ng minh thÕ nh−ng trong chuyÖn nµy h¾n qu¸ ngu . Long ThiÕu V©n nãi : - C¸ch lµm nµy qu¶ thËt cã ngu nh−ng c¸i ngu nhÊt còng lµ c¸i th−êng c«ng hiÖu nhÊt . Th−îng Quan Kim Hång hái : - Ng−¬i n¾m ch¾c chuyÖn bµn vÒ trao ®æi nµy kÕt qu¶ µ ? Long ThiÕu V©n ®¸p ; - V©ng . Th−îng Quan Kim Hång nãi : - NÕu nh− thÕ th× h¾n kh«ng cÇn sai ng−¬i ®Õn . Long ThiÕu V©n nãi : - Bëi v× nÕu thay ng−êi kh¸c th× kh«ng sao diÖn kiÕn Bang Chñ . Th−îng Quan Kim Hång nãi : - C¸c ng−¬i vèn lµ chñ trong viÖc trao ®æi nµy nh−ng ng−¬i ®Õn ®©y th× cuéc diÖn ®· ®æi thay . Long ThiÕu V©n nãi : - ý Bang Chñ muèn nãi lµ sÏ dïng v·n bèi ®Ó uy hiÕp gia phô , buéc ph¶i giao Lý TÇm Hoan ? Th−îng Quan Kim Hång nhÕch m«i ': - §óng , kh¸ l¾m . Long ThiÕu V©n bËt c−êi : - Bang Chñ lµ bËc s¸ng suèt biÕt ng−êi biÕt ta nh−ng ®èi víi gia phô th× l¹i hiÓu lÇm . Th−îng Quan Kim Hång c−êi nh¹t : - Ch¼ng lÏ h¾n b»ng lßng ®Ó ta giÕt ng−¬i chø kh«ng chÞu giao Lý TÇm Hoan ? Long ThiÕu V©n gËt ®Çu : - §óng nh− thÕ . Th−îng Quan Kim Hång nh−íng m¾t : - Ch¼ng lÏ h¾n kh«ng ph¶i lµ ng−êi ? Long ThiÕu V©n nãi : Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 10. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 302 - Lµ ng−êi nh−ng ng−êi còng cã nhiÒu lo¹i . Th−îng Quan Kim Hång hái : - H¾n thuéc lo¹i nµo ? Long ThiÕu V©n nãi : - Gia phô vµ Bang Chñ cïng mét lo¹i ng−êi , khi cÇn ®¹t môc ®Ých th× kh«ng tõ mét thñ ®o¹n nµo , kh«ng tõ mét sù hy sinh nµo . M«i cña Th−îng Quan Kim Hång mÝm l¹i , mÝm l¹i tr«ng nh− mét sîi chØ kÐo ngang . ThËt l©u , h¾n nãi tõ tõ : - GÇn suèt hai m−¬i n¨m nay kh«ng cã ng−êi nµo d¸m nãi trwocs mÆt ta c©u Êy . Long ThiÕu V©n nãi : - Bëi v× Bang Chñ lµ lo¹i ng−êi nh− thÕ nªn v·n bèi míi d¸m nãi nh÷ng lêi nh− thÕ , chØ cã nh÷ng lêi nh− thÕ cã thÓ kh¬i ®éng ®−îc lo¹i ng−êi nh− thÕ . Th−îng Quan Kim Hång nh×n s÷ng vµo mÆt Long ThiÕu V©n : - NÕu ta kh«ng b»ng lßng th× ch¼ng lÏ c¸c ng−¬i l¹i th¶ Lý TÇm Hoan ? Long ThiÕu V©n gËt ®Çu : - Hay , sÏ th¶ . Th−îng Quan Kim Hång hái : - C¸ ng−¬i kh«ng sî h¾n b¸o thï µ ? Long ThiÕu V©n nãi : - H¾n thuéc vÒ lo¹i ng−êi kh¸c , h¾n kh«ng bao giê lµm nh÷ng chuyÖn nh− thÕ . H¾n mØm c−êi nãi tiÕp : - NÕu h¾n chÞu lµm nh÷ng chuyÖn nh− thÕ th× h¾n kh«ng gÆp nh÷ng bi th¶m ngµy nay . Th−îng Quan Kim Hång g¾t giäng : - C¸c ng−¬i cã thÓ tha h¾n , thÕ th× t¹i sao c¸c ng−¬i kh«ng nghÜ r»ng ta cã thÓ giÕt h¾n ? Long ThiÕu V©n kh«ng tr¶ lêi th¼ng mµ l¹i nãi : - TiÓu Lý Phi §ao tr¨m ph¸t kh«ng sai mét . Th−îng Quan Kim Hång hái : - Ng−¬i cho r»ng ta còng kh«ng tr¸nh ®−îc phi ®ao cña h¾n . Long ThiÕu V©n hái l¹i : - Ýt nhÊt Bang Chñ ph¶i thÊy r»ng kh«ng n¾m ch¾c phÇn th¾ng , cã ph¶i thÕ kh«ng ? Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 11. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 303 Th−îng Quan Kim Hång hõ hõ trong cæ chø kh«ng chÞu tr¶ lêi . Long ThiÕu V©n nãi tiÕp : - Gi¸ trÞ c¸i m¹ng cña Bang Chñ lín h¬n mäi vËt trªn ®êi kh«ng lÏ l¹i mang ®i lµm chuyÖn m¹o hiÓm nh− thÕ hay sao ? Vµnh m«i cña Th−îng Quan Kim Hång mÝm chÆt . Long ThiÕu V©n nãi : - Huèng chi , vâ c«ng cña gia phô tuy kh«ng cao nh−ng thanh danh ®Þa vÞ , thñ ®o¹n vµ c¬ m−u th× kh«ng d−íi mét ai , nÕu Bang Chñ vµ ng−êi kÕt nghÜa huynh ®Ö th× chØ cã lîi chø kh«ng cã h¹i . TrÇm ng©m mét lóc , Th−îng Quan Kim Hång vôt hái : - Lý TÇm Hoan còng lµ huynh ®Ö cña cha ng−¬i ph¶i kh«ng ? Long ThiÕu V©n ®¸p : - V©ng . Th−îng Quan Kim Hång c−êi nh¹t : - H¾n ®· b¸n ®øng Lý TÇm Hoan th× lµm sao biÕt ®−îc r»ng h¾n sÏ ch¼ng b¸n ®øng ta ? Long ThiÕu V©n c−êi : - Bëi v× Bang Chñ kh«ng ph¶i lµ Lý TÇm Hoan . C©u tr¶ lêi thËt ®¬n gi¶n mµ còng thËt lµ s¾c bÐn . Th−îng Quan Kim Hång vôt c−êi ha h¶ : - §óng , cho dÇu Long Tiªu V©n cã gan d¸m b¸n ®øng ta th× kh«ng lµm sao cã ®−îc thñ ®o¹n to lín nh− thÕ . Long ThiÕu V©n hái : - Bang Chñ ®· b»ng lßng ? TiÕng c−êi ngon trín cña Th−îng Quan Kim Hång vôt t¾t ngang : - Lµm sao ta biÕt ®−îc r»ng Lý TÇm Hoan ®ang ë trong tay c¸c ng−¬i ? Long ThiÕu V©n nãi : - Bang Chñ chØ cÇn ph¸t thiÕp mêi thiªn h¹ anh hïng ®Õn dù lÔ kÕt giao gi÷a Bang Chñ vµ gia phô . Th−îng Quan Kim Hång ng¾t ngang : - Ng−¬i cho r»ng hä d¸m ®Õn µ ? Long ThiÕu V©n nãi : - §Õn hay kh«ng , ®iÒu ®ã kh«ng quan träng , chØ cÇn hä biÕt lµ môc ®Ých ®¹t thµnh . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 12. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 304 Th−îng Quan Kim Hång c−êi nh¹t : - Ng−¬i nghiªn cøu vÊn ®Ò chu ®¸o l¾m . Long ThiÕu V©n nãi : - ChuyÖn nµy cã lÏ Bang Chñ còng ph¶i nghiªn cøu l¹i , v·n bèi t¹m dõng ch©n t¹i Nh− V©n Kh¸ch S¹n ®Ó ®îi tin . H¾n chËm r·i nãi tiÕp : - ChØ cÇn Bang Chñ ph¸t thiÕp mêi vµ cã ng−êi nhËn ®−îc th× v·n bèi sÏ dÉn ®é Lý TÇm Hoan ®Õn Tæng §µn . Th−îng Quan Kim Hång nh−íng m¾t : - DÉn h¾n ®Õn ®©y ? Hõ , chØ sî cha con ng−¬i kh«ng ®ñ søc lµm chuyÖn ®ã . Long ThiÕu V©n nãi : - ChuyÖn ®ã tù nhiªn v·n bèi rÊt biÕt , c¶ T©m Mi ®¹i s− cña ThiÕu L©m vµ §iÒn ®¹i gia ngµy tr−íc còng kh«ng lµm ®−îc , v·n bèi cã biÕt nh−ng ... Th−îng Quan Kim Hång hái nhanh : - Nh−ng sao ? Long ThiÕu V©n ®¸p : - Trªn ®−êng dÉn ®é Lý TÇm Hoan , nÕu Kinh Tiªn Sinh hé tèng th× v¹n sù ®¹t thµnh . Th−îng Quan Kim Hång trÇm ng©m kh«ng nãi . Kinh V« M¹ng vïng lªn tiÕng : - T«i ®i . Long ThiÕu V©n mõng lªn ¸nh m¾t , h¾n vßng tay cói m×nh : - §a t¹ . Th−îng Quan Kim Hång hái : - Vâ c«ng cña ng−¬i bÞ phÕ kh«ng thÓ nµo kh«i phôc , ng−êi h¹ thñ cã ph¶i lµ Lý TÇm Hoan ? Long ThiÕu V©n nghiÕn r¨ng gËt ®Çu : - §óng . Th−îng Quan Kim Hång hái gÆn : - Ng−¬i c¨m hËn h¾n ? Long ThiÕu V©n n¾m chÆt hai tay : - §óng . Th−îng Quan Kim Hång nh×n ch¨m chó vµo h¾n vµ nãi tõng tiÕng mét : Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 13. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 305 - §¸ng lý ng−¬i nªn c¶m kÝch h¾n . Long ThiÕu V©n ng¹c nhiªn : - C¶m kÝch h¾n ? Th−îng Quan Kim Hång l¹nh lïng : - NÕu h¾n kh«ng phÕ vâ c«ng cña ng−¬i th× h«m nay ng−¬i sÏ chÕt t¹i chç nµy . Long ThiÕu V©n cói mÆt lµm thinh . Th−îng Quan Kim Hång nãi : - Tuæi ng−¬i cßn nhá mµ l¹i th©m ®éc tµn nhÉn nh− thÕ , chØ chõng hai m−¬i n¨m n÷a ng−¬i sÏ tranh hïng h¬n kÐm víi ta , ta lµm sao ®Ó cho ng−¬i sèng ®−îc , nÕu ng−¬i kh«ng bÞ phÕ vâ c«ng ? Long ThiÕu V©n c¾n m«i r−ím m¸u nh−ng h¾n cø cói gÇm mÆt xuèng . © HQD Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2