Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Huyết tâm lệnh - tập 22

Chia sẻ: Thanh Phuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:14

50
lượt xem
9
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'huyết tâm lệnh - tập 22', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Huyết tâm lệnh - tập 22

 1. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 334 Håi thø hai m−¬i hai Gi¸ trÞ anh hïng T iÓu Phi chît nghe ruét m×nh cuån cuén nh− nhµo lén , nh− bÞ bãp teo . H¾n khom m×nh xuèng h¹ bµn , ãi toµn n−íc gi¶i . §· h¬n mét ngµy ®ªm , h¾n kh«ng cã thø g× vµo miÖng . " Anh ph¶i høa víi t«i lµ anh sÏ vÒ , t«i sÏ ®îi anh ë ®©y m·i m·i ... " H¾n nghe nh− bªn tai h·y cßn v¨ng v¼ng tiÕng nãi cña ng−êi yªu . V× c©u nãi Êy , bÊt luËn sù t×nh diÔn biÕn ra sao , h¾n còng ph¶i trë vÒ . Nh−ng cßn Lý TÇm Hoan ? Lý TÇm Hoan kh«ng nh÷ng lµ ng−êi b»ng h÷u tèt nhÊt trong ®êi cña h¾n mµ lµ mét con ng−êi nh©n c¸ch vÜ ®¹i nhÊt cã mét kh«ng hai . H¾n cã thÓ ®øng nh×n ng−êi ta giÕt Lý TÇm Hoan sao ? H¾n vôt khom m×nh ôa khan , h¾n ãi , nh−ng lÇn nµy kh«ng ph¶i n−íc gi¶i mµ lµ m¸u . *** Lý TÇm Hoan vèn kh«ng biÕt m×nh ®ang ë t¹i ®©u , h¾n còng kh«ng muèn biÕt m×nh ®ang ë t¹i ®©u . H¾n còng kh«ng ph©n biÖt lµ ban ngµy hay ban tèi . H¾n kh«ng cùa quËy g× ®−îc c¶ , tÊt c¶ nh÷ng huyÖt , tõng khíp x−¬ng ®· bÞ ®iÓm c¶ råi . Kh«ng cã thøc ¨n còng kh«ng n−íc uèng . H¾n bÞ giam gi÷ n¬i ®©y ®· m−êi mÊy h«m råi . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 2. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 335 Cho dÇu h¾n kh«ng bÞ ®iÓm huyÖt , sù ®ãi kh¸t còng lµm cho h¾n tiªu tan søc lùc . Kinh V« M¹ng nh×n h¾n l¹ lïng . H¾n n»m co queo mét gãc t−êng gièng nh− mét c¸i bong bãng x× h¬i . Gian nhµ thËt tèi . Bãng tèi lµm mê khu«n mÆt cña h¾n , kh«ng nhËn ®−îc thÇn th¸i cña h¾n , kh«ng nhËn râ t×nh c¶m cña h¾n ph¸t lé ra sao . Trong ¸nh s¸ng lê mê chØ cã thÓ nh×n thÊy quÇn ¸o cña h¾n qu¸ d¬ d¸y , ®Çu tãc h¾n rèi bêi , d¸ng c¸ch h¾n tiÒu tuþ vµ ®«i m¾t thËt bi th−¬ng . Kinh V« M¹ng vôt hái : - §©y lµ Lý TÇm Hoan ? Long Tiªu V©n ®¸p : - ChÝnh h¾n . Kinh V« M¹ng ph¶ng phÊt h¬i thÊt väng , h¾n hái giäng nghi ngê : - §©y lµ TiÓu Lý Phi §ao ? Long ThiÕu V©n c−êi : - Cho dÇu lµ m·nh s− , thÇn hæ nh−ng nÕu chÞu ®ãi suèt m−êi mÊy ngµy còng thÕ th«i . Long Tiªu V©n thë ra : - Thùc t×nh th× t«i kh«ng muèn ®èi xö víi h¾n nh− thÕ nh−ng ng−êi kh«ng lßng giÕt cäp , cäp vÉn muèn h¹i ng−êi , ®· ®−îc mét bµi häc quÝ gi¸ tr−íc kia nªn t«i kh«ng muèn bÞ dÉm lªn vÕt cò . Kinh V« M¹ng trÇm ng©m vµ vôt hái : - §ao cña h¾n ®©u ? Long Tiªu V©n do dù : - Kinh Tiªn Sinh ch¾c muèn xem ngän ®ao cña h¾n ? Kinh V« M¹ng kh«ng tr¶ lêi , bëi v× c©u hái ®ã lµ thõa . Long Tiªu V©n cuèi cïng råi còng ph¶i lÊy ngän ®ao ra tõ trong l−ng cña chÝnh m×nh . §ao rÊt nhÑ , rÊt ng¾n , rÊt máng gÇn nh− l¸ m¹ non . Kinh V« M¹ng vuèt mòi ®ao , d¸ng c¸ch cña h¾n tr«ng nh− tr×u mÕn . Long Tiªu V©n c−êi : Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 3. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 336 - ThËt ra nã lµ mét thø ®ao th−êng chø kh«ng ®¸ng kÓ lµ lîi khÝ . Kinh V« M¹ng nãi : - Lîi khÝ ? B»ng vµo h¹ng ng−êi nh− ng−¬i mµ còng d¸m bµn vÒ lîi khÝ hay sao ? H¾n ®−a ®«i m¾t thËt l¹nh vµo mÆt Long Tiªu V©n råi gÆn hái : - Ng−¬i biÕt lîi khÝ lµ g× kh«ng ? M¾t h¾n lµ m¾t c¸ chÕt nh−ng nã l¹i cã mét uy lùc l¹ lïng , nã kh«ng béc lé c¶m t×nh nh−ng nã cã thÓ b¾n ra nh÷ng tia nh×n khèc liÖt , nh×n vµo ®«i m¾t ®ã , ng−êi ta cã c¶m gi¸c nh− trong méng gÆp ¸nh m¾t yªu tinh mµ khi tØnh dËy vÉn cßn nghe ín l¹nh . Long Tiªu V©n nghe h¬i thë cña m×nh nh− muèn ghÑt , h¾n cè c−êi m¬n : - Mong Kinh Tiªn Sinh chØ gi¸o . Tia m¾t Kinh V« M¹ng b©y giê míi dêi trë l¹i mòi ®ao , h¾n nãi g»n g»n tõng tiÕng : - Cã thÓ giÕt ng−êi lµ lîi khÝ , nÕu kh«ng cã nghÜa ®ã th× cho dÇu lµ Can T−¬ng M¹c Tµ , nh÷ng thanh kiÕm b¸u cã ®Õn tay h¹ng ng−êi nh− ng−¬i còng sÏ hãa ra thanh s¾t tÇm th−êng chø kh«ng ph¶i lµ lîi khÝ . Long Tiªu V©n c−êi g−îng : - V©ng , v©ng ... Kinh Tiªn Sinh kiªn gi¶i thËt tinh t−êng lµm cho ... Kinh V« M¹ng nh− kh«ng bao giê nghe thÊy , h¾n vôt hái : - Ng−¬i cã biÕt cho ®Õn nay cã bao nhiªu ng−êi ®· chÕt vµo ngän ®ao nµy kh«ng ? Long Tiªu V©n ngËp ngõng : - H×nh nh− ... kh«ng ®Õm hÕt . Kinh V« M¹ng nãi : - §Õm hÕt . Kim TiÒn Bang quËt khëi chØ míi trong thêi gian ng¾n , chØ míi kho¶ng hai n¨m nh−ng tr−íc khi s¸ng lËp , Th−îng Quan Kim Hång ph¶i r·i cña kh«ng biÕt bao l©u ®å m−u ®Þnh ®Þnh kÕ , b×nh sinh Th−îng Quan Kim Hång h×nh nh− rÊt chÞu hai c©u : " Cã chuÈn bÞ lµ nªn , kh«ng chuÈn bÞ lµ h− " " Mét thuËt l¹ , mét b¸t c¬m " Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 4. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 337 Kim TiÒn Bang së dÜ chØ trong vßng hai n¨m uy chÊn thiªn h¹ chuyÖn Êy kh«ng ph¶i do vËn khÝ mµ lµ do chuÈn bÞ . Long Tiªu V©n còng ®· tõng nghe tr−íc ngµy s¸ng lËp , Kim TiÒn Bang ®· s−u tra tÊt c¶ lai lÞch lín nhá cña tõng nh©n vËt giang hå , néi bÊy nhiªu ®ã còng ®ñ thÊy hä ®· hao phÝ bao nhiªu t©m lù . Long Tiªu V©n thËt rÊt khã tin h¾n hái : - §Õm hÕt nh−ng ch¼ng hay ®Õm ®−îc bao nhiªu ? Kinh V« M¹ng nãi : - B¶y m−¬i s¸u ng−êi . H¾n l¹nh lïng nãi tiÕp : - Trong b¶y m−¬i s¸u ng−êi ®ã kh«ng cã ng−êi nµo vâ c«ng thÊp h¬n ng−¬i . Long Tiªu V©n ®µnh c−êi trõ vµ tia m¾t h¾n liÕc vÒ phÝa Lý TÇm Hoan , h¾n mong thÊy ®ùoc mét chót g× ®Ó chøng minh r»ng cßn sè cña Kinh V« M¹ng lµ con sè ®¸ng tin . Nh−ng Lý TÇm Hoan b©y giê cã lÏ kh«ng cßn khÝ lùc ®Ó t×m mét c¸i gËt ®Çu . Long ThiÕu V©n chíp m¾t : - NÕu Lý TÇm Hoan mµ chÕt d−íi ngän ®ao nµy th× ch¾c vui biÕt mÊy . H¾n nãi ch−a døt c©u th× ¸nh thÐp lãe lªn , ngän ®ao bÞ Kinh V« M¹ng xÑt th¼ng vÒ phÝa Lý TÇm Hoan . Long ThiÕu V©n ch¾c ch¾n lµ vui l¾m , h¾n thiÕu chót n÷a nh¶y dùng lªn reo lín . Nh−ng h¾n ch−a kÞp v× ngän ®ao gÇn ®Õn Lý TÇm Hoan bçng quÆt r¬i xuèng ®Êt ngay tr−íc mÆt Lý TÇm Hoan . Thñ ph¸p vÒ ¸m khÝ cña Kinh V« M¹ng qu¶ còng ®¹t ®−îc møc cao . Nh×n theo ngän ®ao , Kinh V« M¹ng vôt nãi : - Gi¶i huyÖt ®¹o cho h¾n . Long ThiÕu V©n ng¹c nhiªn : - Nh−ng ... Kinh V« M¹ng rÝt giäng : - Ta b¶o gi¶i khai huyÖt ®¹o cho h¾n . Cha con Long Tiªu V©n nh×n nhau vµ chît hiÓu ra ý h¾n . Long Tiªu V©n gËt gËt ®Çu vµ hái : Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 5. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 338 - Th−îng Quan Bang Chñ chØ cÇn Lý TÇm Hoan chø kh«ng ph¶i cÇn chuyÖn sèng hay lµ chÕt ®Êy chø ? Long ThiÕu V©n c−êi : - Th−îng Quan l·o b¸ vèn kh«ng −a r−îu vµ Töu Quû chØ khi nµo chÕt ®i míi tan mïi r−îu , míi lµm cho ng−êi kh«ng xèn m¾t . Long Tiªu V©n chíp m¾t : - NhÊt lµ mang mét c¸i th©y ®i cã lÏ dÔ h¬n mang ng−êi sèng , nhÊt ®Þnh sÏ kh«ng bao giê ph¸t sinh chuyÖn phiÒn hµ . Long ThiÕu V©n nãi : - Nh−ng Kinh Tiªn Sinh kh«ng giÕt ng−êi v« lùc ph¶n kh¸ng , v× thÕ ... Kinh V« M¹ng trÇm giäng : - C¸c ng−¬i nãi qu¸ nhiÒu . Long Tiªu V©n c−êi : - V©ng v©ng , t¹i h¹ sÏ gi¶i khai liÒn cho h¾n . §iÓm huyÖt lµ do chÝnh tay h¾n , tù nhiªn h¾n gi¶i rÊt dÔ dµng . Long Tiªu V©n vç vai Lý TÇm Hoan dÞu giäng : - HiÒn ®Ö , xem chõng Kinh tiªn Sinh ®©y muèn cïng víi hiÒn ®Ö ph©n tranh cao h¹ . Kinh Tiªn Sinh vèn lµ tay kiÕm ph¸p tuyÖt lu©n mong hiÒn ®Ö hÕt søc cÈn thËn . §Õn b©y giê h¾n vÉn gäi hai tiÕng " HiÒn ®Ö " b»ng mét giäng ngät ngµo , con ng−êi nh− thÕ thËt ®¸ng lµm cho ng−êi ®êi b¸i phôc . Lý TÇm Hoan kh«ng nãi mét lêi . H¾n kh«ng cã g× ®Ó nãi , h¾n chØ në nô c−êi chua xãt vµ chÇm chËm nhÆt ngän ®ao lªn . H¾ nh×n s÷ng ngän ®ao trong tay , m¾t h¾n h×nh nh− rØ ra ngoµi khãe . Râ rµng ®©y lµ ngän ®ao danh vang thiªn h¹ : TiÓu Lý Phi §ao . B©y giê ngän ®ao ®· n»m trong tay h¾n . Nh−ng sinh lùc cña h¾n cã cßn ®Ó phãng ra hay kh«ng ? *** Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 6. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 339 Giai nh©n xÕ bãng , hµo kiÖt cïng ®−êng , ©u còng lµ mét nçi bi ai nhÊt cña thÕ nh©n . BiÕt lµm sao h¬n n÷a . Nçi bi ai dÔ lµm cho ng−êi xóc ®éng tiÕc th−¬ng . Nh−ng n¬i nµy , b©y giê , kh«ng cã ai xóc ®éng , kh«ng cã ng−êi th−¬ng tiÕc . ¸nh m¾t cña Long ThiÕu V©n ngêi ngêi kho¸i tr¸ , h¾n nãi b»ng mét giäng thong dong : - TiÓu Lý Phi §ao tr¨m ph¸t kh«ng sai mét nh−ng kh«ng biÕt b©y giê cßn hiÖu nghiÖm nh− thÕ kh«ng nhØ ? Lý TÇm Hoan chÇm chËm ng−íc lªn nh×n h¾n vµ chÇm chËm cói ®Çu . Kinh V« M¹ng nãi : - Khi ta giÕt ng−êi nhÊt ®Þnh cho ng−êi mét c¬ héi cuèi cïng cña ng−¬i , ng−¬i hiÓu râ chø ? Lý TÇm Hoan nhÕch m«i c−êi , nô c−êi thª thiÕt . Kinh V« M¹ng nãi : - Tèt , ng−¬i h·y ®øng lªn . Lý TÇm Hoan h¬i thë dån dËp vµ «m ngùc ho sÆc sôa . Long ThiÕu V©n nãi thËt dÞu dµng : - NÕu Lý thóc thóc ®øng lªn kh«ng næi , tiÓu diÖt cã thÓ ®ì cho . H¾n chíp m¾t c−êi c−êi nãi tiÕp : - Nh−ng ch¾c ch¾n kh«ng cÇn , nghe nãi phi ®ao cña Lý thóc thóc bÊt luËn ngåi hay n»m còng vÊn tróng ®Ých nh− th−êng . Lý TÇm Hoan thë mét h¬i dµi , h×nh nh− h¾n muèn nãi mét c©u . Nh−ng h¾n võa hÐ m«i th× ng−ng l¹i . Cã ng−êi b−íc nhanh ®Õn . TiÓu Phi . H¾n ®i vµo nh− mét c¬n giã lèc . Da mÆt h¾n nhît nh¹t , dßng m¸u n¬i khoÐ miÖng vÉn ch−a kh« . ChØ trong nh¸y m¾t , chØ trong mÊy phót mµ tr«ng h¾n giµ qu¸ tuæi . H¾n x«ng v« vµo nh− bay vµ h¾n dõng ngay thËt lÑ , dõng l¹i v÷ng nh− trång . Kinh V« M¹ng nãi : Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 7. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 340 - Ng−¬i vÉn ch−a n¶n chÝ ? Lý TÇm Hoan ngÈng mÆt lªn , n−íc mÆt chùc trµo ra . TiÓu Phi liÕc nhanh vµo mÆt Lý TÇm Hoan , h¾n liÕc thËt nhanh vµ chiÕu ngay l¹i vµo mÆt Kinh V« M¹ng , h¾n nãi tõng tiÕng mét : - Muèn giÕt h¾n tr−íc hÕt ph¶i giÕt ta . H¾n nãi b»ng mét giäng thËt nÆng , thËt v÷ng vµng , hoµn toµn kh«ng hÒ xóc ®éng . ¸nh m¾t c¸ chÕt cña Kinh V« M¹ng thay ®æi l¹ lïng : - Ng−¬i kh«ng cßn nghÜ vÒ nµng . TiÓu Phi nãi : - Ta chÕt råi nµng vÉn cßn sèng ®−îc . Nãi c©u nãi Êy , h¾n vÉn hoµn toµn trÊn tÜnh nh−ng ¸nh m¾t h¾n vÉn kh«ng dÊu kÞp tho¸ng gîn u sÇu, ®au ®ín , h¬i thë h¾n còng cã khã kh¨n . Nh÷ng c¸i Êy kh«ng che ®−îc Kinh V« M¹ng . H×nh nh− Kinh V« M¹ng c¶m nghe cã mét sù an ñi l¹ lïng , h¾n ®iÒm ®¹m hái : - Ng−¬i kh«ng sî nµng ®au khæ ? TiÓu Phi nãi : - Sèng bÊt an kh«ng b»ng lµ chÕt , nÕu ta kh«ng chÕt , nµng cµng ®au khæ h¬n nhiÒu . Kinh V« M¹ng hái : - Ng−¬i cho r»ng nµng lµ h¹ng ng−êi nh− thÕ µ ? TiÓu Phi nãi : - Tù nhiªn . Trong con m¾t cña TiÓu Phi , L©m Tiªn Nhi kh«ng nh÷ng lµ " Tiªn N÷ " mµ cßn lµ " Th¸nh N÷ " cho nªn h¾n kh«ng nh÷ng ®oan quyÕt víi lßng m×nh . Vµnh m«i chai ®¸ cña Kinh V« M¹ng chît hÐ nô c−êi thËt nhÑ . Kh«ng ai thÊy ®−îc c¸i c−êi cña h¾n v× nã nhÕch ra ch−a trän ®· t¾t ngay . Lu«n c¶ h¾n , cã lÏ h¾n kh«ng nhí m×nh cã c−êi kh«ng , nÕu cã th× ë lóc nµo . NÕu cã ai nhanh m¾t thÊy vµnh m«i h¾n ®éng ®Ëy , nhÊt ®Þnh còng kh«ng biÕt ®ã lµ c¸i c−êi cña h¾n , h¾n c−êi thËt kú côc , v× da thÞt trªn mÆt h¾n kh«ng quen hoÆc kh«ng hÒ biÕt cö ®éng theo mét c¸i c−êi , da mÆt trªn mÆt h¾n chai nh− da c¸ ®uèi . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 8. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 341 H¾n kh«ng giê chÞu c−êi bëi v× theo h¾n , c−êi cã thÓ lµm cho con ng−êi mÒm yÕu . Nh−ng c¸i c−êi cña h¾n b©y giê cã kh¸c , c¸i c−êi y nh− c©y kiÕm , chØ cã ®iÒu kiÕm lµm cho ng−êi mang th−¬ng cßn c¸i c−êi nµy sÏ lµm cho tim ch¶y m¸u . ChØ cã mçi mét m×nh TiÓu Phi kh«ng hiÓu næi , h¾n nãi : - Ng−¬i tuy cã t¸m phÇn giÕt ®−îc ta nh−ng cã hai phÇn n÷a , ta cã thÓ giÕt ®−îc ng−¬i . Kinh V« M¹ng nãi : - Ta ®· nãi kh«ng giÕt ng−¬i th× ta kh«ng bao giê giÕt . TiÓu Phi mÝm m«i : - Kh«ng ®−îc . Kinh V« M¹ng nãi : - Ta muèn ng−¬i sèng ®Ó xem ... C©u nãi cña h¾n ch−a døt th× ¸nh kiÕm lÐo lªn . *** Hai ®−êng kiÕm loÐ lªn nh− hai ®−êng ®iÖn xÑt chÐo qua nhau . Nh−ng cßn cã mét ¸nh s¸ng thø ba , ¸nh s¸ng nµy nhanh h¬n hai ¸nh s¸ng tr−íc . ThËt nhanh vµ thËt ng¾n . ChØ trong mét c¸i nhÊy m¾t , tÊt c¶ ¸nh s¸ng ®Òu t¾t ngÊm . TÊt c¶ nh÷ng cö ®éng ®Òu ng−ng l¹i . KiÕm cña Kinh V« M¹ng ®· ghim vµo b¶ vai cña TiÓu Phi nh−ng chØ s©u ®é vµi ph©n . KiÕm cña TiÓu Phi chÜa ngay vµo yÕt hÇu cña Kinh V« M¹ng c¸ch xa ba ph©n r−ìi . B¶ vai h¾n m¸u ®· øa ra ngoµi ¸o , ch¶y dµi xuèng ¸o . Nh−ng t¹i sao mòi kiÕm cña Kinh V« M¹ng kh«ng thÓ s©u h¬n ? Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 9. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 342 N¬i b¶ vai cña h¾n c¾m xiªn xiªn mét ngän phi ®ao . TiÓu Lý Phi §ao *** B»ng mét ma lùc nµo kiÕn cho Lý TÇm Hoan phãng næi ngän phi ®ao ? Da mÆt cña hai cha con Long Tiªu V©n t¸i nhît , tay ch©n run b¾n , hä thôt lui tõng b−íc , tõng b−íc ®Õn s¸t gãc t−êng . Lý TÇm Hoan ®· ®øng lªn . Kinh V« M¹ng tõ tõ quay l¹i , ¸nh m¾t cña h¾n tr¬ tr¬ . ThËt l©u , h¾n vôt nãi : - Hay ! Lý TÇm Hoan mØm c−êi : - Kh«ng ph¶i hay , chØ t¹i c¸c h¹ xem th−êng t«i , kh«ng coi t«i vµo ®©u c¶ , nÕu kh«ng ch−a ch¾c t«i ®· lµm g× ®−îc . Kinh V« M¹ng c−êi nh¹t : - C¸c h¹ cã thÓ lõa ®−îc m¾t t«i nh− vËy ®ñ thÊy b·n l·nh cao h¬n . Lý TÇm Hoan ®iÒm ®¹m : - T«i kh«ng hÒ lõa c¸c h¹ , t«i ch−a hÒ nãi t«i kh«ng thÓ phãng ®ao , c¸i ®ã do chÝnh c¸c h¹ t−ëng nh− thÕ , chÝnh m¾t c¸ h¹ ®· lõa c¸c h¹ . TrÇm ng©m mét phót , Kinh V« M¹ng nãi tõng tiÕng mét : - §óng , lçi chÝnh t¹i h¹ . Lý TÇm Hoan thë ra : - Tèt l¾m , c¸c h¹ tuy lµ ®éc thñ nh−ng kh«ng ph¶i lµ tiÓu nh©n . Kinh V« M¹ng lõ m¾t vÒ phÝa hai cha con Long Tiªu V©n : - TiÓu nh©n kh«ng xøng lµ ®éc thñ . Lý TÇm Hoan nãi : Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 10. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 343 - Hay , c¸c h¹ h·y ®i ®i . Kinh V« M¹ng rÝt giäng : - T¹i lµm sao c¸c h¹ ch¼ng giÕt ta ? Lý TÇm Hoan nãi : - T¹i v× chÝnh c¸c h¹ còng kh«ng cã ý giÕt ng−êi b»ng h÷u cña t«i . Kinh V« M¹ng nghiªng ®Çu dßm ngän ®ao trªn vai m×nh , h¾n hái thËt chËm : - Nh−ng ta cè ý phÕ bá h¾n mét c¸nh tay . Lý TÇm Hoan gËt ®Çu : - T«i biÕt . Kinh V« M¹ng hái : - ThÕ sao ngän ®ao cña c¸c h¹ phãng chÖch ra ngoµi thËt nhÑ nh− thÕ ? Lý TÇm Hoan nãi : - Ng−êi cho t«i mét , t«i xin tr¶ l¹i ba . Kinh V« M¹ng ngÈng mÆt nh×n th¼ng Lý TÇm Hoan , h¾n kh«ng nãi lêi nµo . Tia m¾t h¾n thËt ®Æc biÖt , gi«ng gièng nh− h¾n nh×n Th−îng Quan Kim Hång . Lý TÇm Hoan nãi : - T«i cßn hai chuyÖn muèn nãi . Kinh V« M¹ng nãi : - Nãi ®i . Lý TÇm Hoan nãi : - Qu¶ thËt t«i ®· phãng ngän ®ao nµy vµo m×nh cña b¶y m−¬i s¸u ng−êi råi nh−ng trong ®ã co hai m−¬i t¸m ng−êi kh«ng chÕt , nh÷ng ng−êi chÕt ®Òu thËt ®¸ng chÕt . Kinh V« M¹ng mÝm miÖng lµm thinh . Lý TÇm Hoan ho nho nhá mÊy tiÕng vµ nãi tiÕp : -Trong ®êi t«i , t«i ch−a hÒ giÕt lÇm ng−êi nµo v× thÕ t«i hy väng c¸c h¹ sau nµy giÕt ng−êi cã lÏ nªn cã vµi phót c©n ph©n . L¹i lÆng thinh mét lóc kh¸ l©u , Kinh V« M¹ng ngã Lý TÇm Hoan : - T«i còng cã mét viÖc muèn nãi . Lý TÇm Hoan nãi : Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 11. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 344 - Xin nghe . Kinh V« M¹ng g»n tõng tiÕng : - Tõ tr−íc ®Õn nay ta kh«ng b»ng lßng chÞu cña ai mét lêi gi¸o huÊn , còng kh«ng b»ng lßng cho ai gi¸o huÊn . H¾n chÊm døt c©u nãi b»ng mét c¸i ®Ëp thËt m¹nh vµo c¸n ngän phi ®ao , ngän ®ao lót s©u vµo vai h¾n chØ cã thÊy c¸n . M¸u tõ vai h¾n vät ra , th©n h¾n h¬i l¶o ®¶o nh−ng mÆt h¾n vÉn tr¬ tr¬ , vµnh m«i , khãe m¾t cña h¾n kh«ng hÒ m¸y ®éng . H¾n kh«ng nãi thªm mét tiÕng nµo , còng kh«ng thÌm ngã ®Õn ai , h¾n b−íc nhanh ra cöa . H¾n ®i thËt th¼ng , thËt v÷ng nh− håi h¾n míi b−íc vµo . *** Anh hïng . Sao l¹i gäi lµ anh hïng ? Ch¼ng lÏ anh hïng lµ nh− thÕ Êy ? Cã ng−êi ®· thay mÆt cho " Anh Hïng " mµ ®Þnh nghÜa : GiÕt ng−êi nh− ngãe , ®¸nh b¹c nh− ®iªn , uèng r−îu chÕt bá , mª g¸i kh«ng can næi . Kh«ng hoµn toµn sai nh−ng kh«ng tuyÖt ®èi ph¶i lµ nh− thÕ . Anh hïng cã thÓ cã nhiÒu thø nh−ng anh hïng nh− Lý TÇm Hoan th× trªn ®êi nµy ch¾c kh«ng ®−îc mÊy ng−êi . ThÇn s¾c cña TiÓu Phi thËt lµ x¬ x¸c , h¾n thë dµi s−ên s−ît : - Suèt ®êi h¾n ch¾c kh«ng cßn dïng kiÕm ®−îc . Lý TÇm Hoan nãi : - H¾n h·y cßn tay ph¶i . TiÓu Phi nãi : - Nh−ng h¾n quen ®ïng tay tr¸i , nÕu dïng tay ph¶i nhÊt ®Þnh sÏ chËm h¬n nhiÒu . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 12. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 345 H¾n l¹i thë dµi vµ nãi tiÕp : - §èi víi ng−êi dïng kiÕm mµ nãi " chËm " ®ång nghÜa víi " chÕt " . TiÓu Phi lµ con ng−êi kh«ng bao giê biÕt thë dµi , b©y giê h¾n thë dµi kh«ng chØ riªng cho Kinh V« M¹ng mµ cßn cho c¶ h¾n . Lý TÇm Hoan nh×n h¾n ®¨m ®¨m : - Mét con ng−êi chØ cÇn cã quyÕt t©m th× cho dÇu mÊt h¼n ®i mét c¸nh tay thuËn nhÊt hay mÊt c¶ hai tay , ph¶i dïng miÖng c¾n ®èc kiÕm vÉn lÑ nh− th−êng , nÕu mét con ng−êi cßn c¶ hai tay nh−ng thÇn khÝ bÞ mÊt ®i , nhiÖt huyÕt kh«ng cßn còng kÓ nh− v« dông . H¾n c−êi c−êi nãi tiÕp : - Trong ®êi cßn c¶ hai tay rÊt nhiÒu nh−ng ng−êi dïng kiÕm thËt nhanh hái cã mÊy ai ? TiÓu Phi l¼ng lÆng nghe, ¸nh m¾t h¾n ngêi ngêi . H¾n vôt b−íc nhanh tíi n¾m chÆt tay Lý TÇm Hoan : - T«i hiÓu râ ý anh . Lý TÇm Hoan nãi : - T«i biÕt anh sÏ hiÓu râ rµng . C¶ hai ng−êi n−íc m¾t trµo ra . NÕu cã ng−êi thø ba chøng kiÕn nhÊt ®Þnh còng sÏ v« cïng c¶m ®éng . ChØ tiÕc mét ®iÒu lµ hai cha con cña Long Tiªu V©n l¹i kh«ng ph¶i lµ h¹ng ng−êi nh− thÕ . Hä chØ len lÐn bá ®i . Lý TÇm Hoan ®øng quay l−ng vÒ phÝa hä vµ h×nh nh− h¾n kh«ng ®Ó ý . TiÓu Phi nh×n thÊy nh−ng h¾n kh«ng nãi mét lêi . Cho m·i ®Õn khi hai cha con hä khuÊt ngoµi c¸nh cöa , TiÓu Phi míi thë phµo : - T«i biÕt anh muèn tha cho hä . Lý TÇm Hoan nãi : - H¾n ®· cøu t«i . TiÓu Phi nãi : - H¾n cøu anh mét lÇn nh−ng h¹i anh kh«ng biÕt bao lÇn . Lý TÇm Hoan c−êi , giäng c−êi ¶o n·o : Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 13. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 346 - Cã nh÷ng chuyÖn thËt khã mµ nhí nh−ng cã nh÷ng chuyÖn thËt khã mµ quªn . TiÓu Phi nãi : - §ã ch¼ng qua cã nh÷ng chuyÖn mµ anh kh«ng b»ng lßng nhí ®Êy th«i . H¾n cã thÓ lµ mét con ng−êi Ýt tuæi , Ýt tr¶i ®êi nh−ng nh÷ng nhËn xÐt vÒ cuéc ®êi cña h¾n thËt lµ s¾c bÐn . Lý TÇm Hoan thë ra : - Nh−ng còng cßn nh÷ng chuyÖn mµ dÇu kh«ng b»ng lßng nghÜ ®Õn thÕ nh−ng l¹i lóc nµo còng vÉn hiÖn ra trong ãc , m·i kh«ng lµm sao kh¾c cho ®ã lµ nçi thèng khæ nhÊt cña kiÕp ng−êi . TiÓu Phi hái : - Cßn anh th× sao ? Anh chØ nhí chuyÖn ng−êi ta cøu anh cßn th× tÊt c¶ ®Òu hoµn toµn quªn hÕt . Lý TÇm Hoan c−êi : - Còng cã lÏ kh«ng ph¶i hoµn toµn quªn nh−ng thËt th× ch−a hÒ c¨m hËn bëi v× h¾n còng cã nçi thèng khæ cña h¾n . TrÇm ng©m mét phót , TiÓu Phi vôt bËt c−êi : - B©y giê th× t«i míi biÕt , kiÕp sèng cña con ng−êi hoµn toµn ch¼ng c«ng b×nh . Lý TÇm Hoan hái : - Sao l¹i ch¼ng c«ng b×nh ? TiÓu Phi nãi : - TØ nh− cã ng−êi rÊt thiÖn l−¬ng , chØ bÊt h¹nh lµm sai mét chuyÖn , thÕ mµ ph¶i mang mèi hËn trän ®êi , ch¼ng nh÷ng ng−êi ®êi ®· kh«ng dung thø mµ chÝnh b¶n th©n hä còng kh«ng lµm sao dung thø . Lý TÇm Hoan lµm thinh . H¾n rÊt th«ng c¶m c¸i c¶nh " nhÊt thÊt tóc thµnh thiªn cæ hËn " . TiÓu Phi nãi tiÕp : - Nh−ng nh÷ng ng−êi nh− Long Tiªu V©n suèt ®êi cã thÓ chØ lµm ®−îc mét chuyÖn tèt , chØ cøu anh mét lÇn v× thÕ nªn anh kh«ng khi nµo c¶m thÊy h¾n lµ con ng−êi xÊu . Lêi lÏ cña h¾n lÇn lÇn ra chiÒu c¶m kh¸i . Lý TÇm Hoan chît hiÓu râ ý h¾n . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 14. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 347 H¾n ®· v× L©m Tiªn Nhi mµ bÊt b×nh . H¾n nhËn r»ng L©m Tiªn Nhi suèt ®êi chØ lµm sai cã mçi mét lÇn thÕ mµ Lý TÇm Hoan kh«ng chÞu tha thø . " Yªu " tiÕng thËt ®¬n gi¶n mµ kú diÖu , cã lóc thËt ªm ®Òm , cã lóc thËt ®au ®ín mµ còng cã lóc thËt ®¸ng sî - kh«ng chØ nã cã thÓ biÕn con ng−êi th«ng minh thµnh mét kÎ ngu mµ nã cßn lµm cho ng−êi thµnh ®ui tèi . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2