Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Huyết tâm lệnh - tập 23

Chia sẻ: Thanh Phuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:15

64
lượt xem
9
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'huyết tâm lệnh - tập 23', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Huyết tâm lệnh - tập 23

 1. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 348 håi thø hai m−¬i ba Gi¸ trÞ cña m×nh H ai cha con Long Tiªu V©n tho¸t h¼n ra ngoµi , trong lßng hä rÊt khoan kho¸i, rÊt ®¾c ý . Long Tiªu V©n kh«ng d»n ®−îc , h¾n bËt c−êi : - Con h·y nhí , nh−îc ®iÓm cña ng−êi kh¸c tøc lµ c¬ héi tèt cho m×nh, ng−êi n¾m v÷ng c¬ héi sÏ kh«ng bao giê thÊt b¹i . Long ThiÕu V©n nãi : - Nh−îc ®iÓm cña Lý TÇm Hoan b©y giê con hoµn toµn biÕt râ . Long Tiªu V©n nãi : - V× thÕ cho nªn sím muén g× råi h¾n còng sÏ chÕt vÒ tay m×nh . H¾n chît nghe cã tiÕng c−êi . TiÕng c−êi tõ bªn h«ng nhµ ®èi diÖn . Mét con ng−êi ®ang ®øng d−íi hiªn miÖng ngËm chiÕc ®ïi gµ . Hai cha con Long Tiªu V©n giËt n¶y m×nh : l·o Hå ®iªn . M¾t cña Hå BÊt Quy d¸n chÆt vµo chiÕc ®ïi gµ , kh«ng thÊy h¾n nh×n cha con Long Tiªu V©n, h×nh nh− h¾n thÊy chiÕc ®ïi gµ qóy h¬n hai cha con hä . H¾n kh«ng ngã nh−ng h¾n nãi : - Khái cÇn ph¶i ch¹y nhanh , Lý TÇm Hoan nhÊt ®Þnh kh«ng ®uæi theo ®©u bëi v× nÕu kh«ng thÕ , hai cha con ng−¬i lµm sao ra cöa . Long Tiªu V©n x¸m mÆt . H¾n ®· hiÓu råi . H¾n hiÓu t¹i sao Lý TÇm Hoan suèt m−êi mÊy ngµy nhÞn ®ãi mµ bçng nhiªn cßn søc phãng phi ®ao chÝnh x¸c . H¾n ®· biÕt ai cho Lý TÇm Hoan ¨n trong suèt m−êi mÊy ngµy nay . Nh−ng Hå ®iªn ®©u ph¶i ng−êi dÔ chäc , v× thÕ nªn Long Tiªu V©n lËy ®Ët vßng tay : - Trong suèt m−êi mÊy ngµy nay ®Ó cho c¸c h¹ tæn phÝ chiÕu cè cho ng−êi b»ng h÷u cña t«i thËt cã lçi hÕt søc . Hå BÊt Quy nhón nhón vai : - Kh«ng cã chi , kh«ng cã chi . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 2. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 349 H¾n chît gËt gËt ®Çu nh− thÊm thÝa mét ®iÒu g× vµ vôt c−êi ha h¶ : - ThËt ra th× còng ch¼ng cã chi , Lý TÇm Hoan ¨n còng ch¼ng nhiÒu , mçi ngµy h¾n chØ nuèt s¬ s¬ vµi c¸i ®ïi gµ , n¨m s¸u c¸i b¸nh bao . H¾n ng−ng l¹i råi vç tay c−êi h« hè : - NghÜ tøc c−êi cho c¸i tªn thñ ngôc cña ng−¬i , mçi lÇn ta ®iÓm vµo huyÖt ngñ cña h¾n ®Õn khi h¾n tØnh dËy , h¾n l¹i t−ëng m×nh ngñ thËt ... hµ hµ ... Long Tiªu V©n nghiÕn r¨ng nh−ng kh«ng d¸m nãi . Hå BÊt Quy nãi tiÕp : - Ng−¬i nãi víi ta còng cã chç tèt , ta còng ®· gióp cho ng−¬i mét viÖc , nh− vËy lµ huÒ , b©y giê ta còng cÇn nãi cho ng−¬i biÕt mét ®iÒu , c¸i thø con ng−êi nh− ng−¬i , nöa tiÕng ta còng kh«ng thÌm nãi . Long Tiªu V©n chØ cßn c¸ch c−êi kháa lÊp . Hå BÊt Quy l¹i nãi : - Nh−ng cã mét c©u ta kh«ng nãi kh«ng thÓ ®−îc , mét c©u nãi cuèi cïng . Long Tiªu V©n nãi : - T¹i h¹ xin nghe . Hå BÊt Quy nãi : - Ng−¬i tuy lµ mét th»ng chÕt bÇm , Th−îng Quan Kim Hång cµng chÕt bÇm h¬n n÷a , nÕu ng−¬i muèn cïng h¾n kÕt giao th× tèt h¬n ng−¬i nªn ®i kiÕm mét sîi d©y treo cæ m×nh lªn cho tho¶i m¸i . §ïng lµ c©u nãi cuèi cïng , v× võa døt lêi lµ h¾n ®· nhón ch©n nh¶y tãt lªn nãc nhµ vµ mÊt hót ë phÝa sau . Long Tiªu V©n nh×n theo në nô c−êi ®¾c ý : - Kh«ng ngê chuyÖn kÕt giao gi÷a ta vµ Th−îng Quan Kim Hång ®−îc giang hå hay nhanh nh− thÕ ! *** Men theo ch©n t−êng chÇm chËm b−íc ®i , Lý TÇm Hoan vµ TiÓu Phi kh«ng nãi mét lêi . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 3. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 350 Hä cïng biÕt r»ng trong hoµn c¶nh nµy lÆng thinh nh−ng h¬n c¶ ngµn c©u nãi . Bãng hoµng h«n ®æ xuèng , tõ trong bøc t−êng cao tiÕng s¸o vôt cÊt lªn rÐo r¾t . TiÕng s¸o tuy kh«ng qu¸ bi th−¬ng nh−ng nghe nÆng trÜu −u t− . TiÕng s¸o ®Æt d×u gîi lßng ng−¬i th−¬ng nhí xa x«i . TiÓu Phi vôt nãi : - T«i vÒ . Lý TÇm Hoan hái : - Nµng ®ang ®îi ph¶i kh«ng ? TiÓu Phi lµm thinh . TrÇm ng©m thËt l©u , Lý TÇm Hoan vôt hái : - Anh cho r»ng nµng nhÊt ®Þnh ®îi anh ph¶i kh«ng ? Da mÆt cña TiÓu Phi h¬i x¹m l¹i , h¾n nãi : - LÇn nµy chÝnh nµng muèn t«i ®Õn cøu anh . Lý TÇm Hoan lÆng thinh . H¾n rÊt hiÓu L©m Tiªn Nhi nh−ng lÇn nµy h¾n thÊy khã mµ xÐt ®o¸n . TiÓu Phi nãi tiÕp : - Trong ®êi cña t«i chØ cã hai ng−êi th©n cËn , t«i hy väng ... hy väng c¶ hai sÏ còng sÏ lµ ... b»ng h÷u cña nhau . Mét c©u nãi kh«ng dµi nh−ng h¾n ph¶i ng−ng ®i ng−ng l¹i mÊy lÇn míi nãi xong chøng tá c©u nãi ®ã ®èi víi h¾n qu¸ khã kh¨n . Nh×n d¸ng c¸ch ®au khæ cña ng−êi b¹n t©m giao , Lý TÇm Hoan cµng c¶m thÊy bi th−¬ng v« h¹n . ChØ cã nh÷ng ng−êi cã yªu , biÕt yªu , ®· th«ng c¶m mét c¸ch s©u xa ch©n gi¸ trÞ cña ¸i t×nh , míi thÊy ®−îc nçi thèng khæ cña nh÷ng ng−êi nÆng mang lÊy nã . TiÕng s¸o cßn v¨ng v¼ng nh−ng chÝnh c¸i ch×m c¸i næi Êy cµng khiÕn cho ng−êi nghe nÆng trÜu th−¬ng t©m . Lý TÇm Hoan vôt nãi : - T«i còng muèn gÆp nµng . Vµnh m«i cña TiÓu Phi khÐp vµo nhau thËt chÆt . Lý TÇm Hoan c−êi c−êi : - NÕu kh«ng thÊy tiÖn l¾m th× xin anh h·y thay t«i mµ c¶m t¹ nµng . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 4. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 351 TiÓu Phi buån buån : - T«i chØ mong anh ®õng lµm tæn th−¬ng t×nh c¶m cña nµng . ThËt t×nh TiÓu Phi kh«ng bao giê nãi mét c©u nh− thÕ víi Lý TÇm Hoan , b×nh sinh h¾n kh«ng lµm tæn th−¬ng t×nh c¶m mét ai , nÕu cã h¾n chØ lµm tæn th−¬ng chÝnh h¾n . Nh−ng v× L©m Tiªn Nhi , h¾n c¾n r¨ng nãi ra c©u Êy . *** NgÇng mÆt nh×n lªn . phÝa tr−íc ®Ìn ®uèc huy hoµng . Lý TÇm Hoan vµ TiÓu Phi ®· b−íc tíi mét con ®−êng lín trong thÞ trÊn . Con ®−êng nµy lµ chç sinh ho¹t vÒ ®ªm , tèi ®Õn kh«ng khÝ thËt t−ng bõng , giíi ¨n ch¬i chiÕm nhiÒu h¬n c¶ . TiÕng rao hµng , tiÕng c−êi nãi lén xén , tiÕng chöi thÒ , ng−êi qua ®−êng kh«ng lóc nµo kh«ng cã c¶m t−ëng lïng bïng . Gian hµng b¸n tr¸i c©y rim ®−êng cã lÏ thu hót ng−êi nhiÒu nhÊt , hÇu hÕt kh¸ch hµng cña nã lµ nh÷ng c« cËu cßn ®Ó chám . Nãi thÕ kh«ng cã nghÜa gian hµng nµy kh«ng cã ng−êi lín ®Õn mua nh−ng nÕu ®øng l©u l©u sÏ nhËn ra nh÷ng ng−êi lín ®Õn ®Òu toµn lµ ng−êi lín g¸i . Nh÷ng x©u tr¸i c©y rim ®−êng , bÊt cø nho t¸o hay tr¸i mèc d−íi ¸nh ®Ìn còng trë nªn t−¬i m¸t l¹ th−êng . Lý TÇm Hoan chît dõng l¹i tr−íc gian hµng ®ã . H¾n nh×n ®¨m ®¨m vµo gian hµng , h¾n c¶m thÊy lµm nh− mçi x©u tr¸i c©y rim ®êng ®Òu cã Èn ®«i m¾t lãng l¸nh ng©y th¬ . H¾n bÊt gi¸c lÇm bÇm : - Linh Linh cã cßn ®ã hay kh«ng ? H¾n bçng nghe thÌn thÑn , h¾n ®· bá quªn chuyÖn ®ã trong lßng cña h¾n . Sù thËt th× còng kh«ng ®¸ng tr¸ch , bÊt cø ai khi gÆp ph¶i c¶nh khèn ®èn gÇn ®Õn c¸i chÕt nh− thÕ còng kh«ng cßn lßng d¹ nµo quan t©m ®Õn chuyÖn nhá nhen . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 5. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 352 Nh−ng víi Lý TÇm Hoan th× kh¸c , chuyÖn ®ã ®èi víi h¾n tuy kh«ng ph¶i lµ chuyÖn quan träng trong nh÷ng chuyÖn quan träng trong ®êi h¾n nh÷ng còng kh«ng ph¶i lµ chuyÖn kh«ng ®©u . Nµng chØ cã mét chç n−¬ng tùa v÷ng ch¾c nhÊt trong ®êi lµ h¾n , h¾n kh«ng cã quyÒn bá nµng l¹c lâng b¬ v¬ . TiÓu Phi còng dõng ngay l¹i . ¸nh m¾t cña h¾n còng ®¨m ®¨m nh×n vµo nh÷ng x©u tr¸i c©y , m¾t h¾n më to . Y nh− Linh Linh khi míi ®Æt ch©n ®Õn ®ã , TiÓu Phi nh×n ®Òu s÷ng sê . Lý TÇm Hoan mØm c−êi . Ng−êi b¹n trÎ cña h¾n vÉn ch−a mÊt t×nh ng©y th¬ , ®iÒu mµ h¾n c¶m thÊy vui s−íng nhÊt . TiÓu Phi vôt nãi : - Chóng m×nh l©u l¾m råi ch−a uèng l¹i víi nhau mét chÐn nµo . Lý TÇm Hoan c−êi : -Anh muèn uèng µ ? TiÓu Phi nhoÎn miÖng : - Kh«ng biÕt t¹i sao ë gÇn bªn anh lµ t«i thÊy muèn uèng r−îu . B©y giê Lý TÇm Hoan b¾t gÆp l¹i nô c−êi cña TiÓu Phi , nô c−êi ngµy x−a . Lý TÇm Hoan ®· rÊt buån khi gÆp l¹i TiÓu Phi sau hai n¨m n¬i gian nhµ cña L©m Tiªn Nhi , h¾n buån nghe nh− muèn chÕt khi thÊy nô c−êi ®· mÊt , h¾n buån khi thÊy nô c−êi ®æi thay . B©y giê h¾n nghe lßng rén r· , kh«ng ph¶i c¸i rén r· cña løa tuæi ngµy x−a , b©y giê h¾n ®· s¾p qu¸ bèn m−¬i tuæi nh−ng sù rén r· trong lßng h¾n vÉn kh«ng kh¸c ngµy x−a cho mÊy , h¾n ®−îc thÊy chØ nô c−êi cña b¹n . Lý TÇm Hoan c−êi : - Giê nµy mµ ¨n b¸nh bao uèng r−îu th× tuyÖt l¾m , tuy ¨n b¸nh bao kh«ng ph¶i lµ thø ®−a cay nh−ng t«i muèn m×nh dïng nã . TiÓu Phi c−êi : - §ùoc l¾m , chØ sî chç sang lµ t«i mêi anh kh«ng næi chø b¸nh bao th× d− søc. *** Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 6. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 353 Trªn ®êi cã rÊt nhiÒu chuyÖn l¹ kú . L¹ kú ®Õn møc nãi l¹i kh«ng ai tin nh−ng sù thËt vÉn lµ sù thËt . Ch¼ng h¹n nh− mét c« g¸i cµng xÊu bao nhiªu l¹i cµng lµm chuyÖn lè l¨ng , mét kÎ nghÌo m¹t rÖp th× l¹i −a mêi kh¸ch . Mêi kh¸ch so ví ®−îc mêi khoan kho¸i h¬n nhiÒu , chØ cã ®iÒu h¬i tiÕc lµ c¸i khoan kho¸i Êy rÊt Ýt ng−êi chÞu h−ëng thô . Qu¸n b¸nh bao nµy còng kh«ng kh¸ g× mÊy v× nh÷ng hµng s¹p b¸nh bao bªn ngoµi ®· dÞu bít kh¸ nhiÒu , v× thÕ b©y giê chÝnh ®óng vµo b÷a ¨n tèi nh−ng trong qu¸n vÉn l−a th−a . Trong qu¸n chØ cã bèn n¨m bµn cã kh¸ch . Bµn trong gãc tËn cïng mét ng−êi ¸o tr¾ng . Lý TÇm Hoan b−íc vµo lµ thÊy ngay ng−êi Êy . TiÓu Phi b−íc vµo còng thÊy h¾n . NghÜa lµ c¶ hai cïng nh×n vµo ng−êi ¸o tr¾ng tr−íc nhÊt hay nãi b»ng c¸ch kh¸c lµ ¸nh m¾t cña hä bÞ thu hót tr−íc nh©ts bëi ng−êi ¸o tr¾ng . Kh«ng ph¶i chØ riªng TiÓu Phi vµ Lý TÇm Hoan mµ bÊt cø ng−êi nµo b−íc vµo qu¸n nµy ®Òu còng bÞ h¾n thu hót nh− thÕ c¶ . Tuy ngåi trong chiÕc qu¸n b×nh d©n , d−íi c©y ®Ìn dÇu ¸m khãi nh−ng con ng−êi cña h¾n gÇn nh− kh«ng cã lÊy mét chót bôi nµo, chiÕc ¸o tr¾ng cña h¾n nÕu ®Ó cho ng−êi nµo kh¸c mÆc , nhÊt ®Þnh ng−êi Êy sÏ kh«ng biÕt ngåi vµo ®©u khi v« c¸i qu¸n nµy , kh«ng chØ c¸i qu¸n nµy mµ cã thÓ ë bÊt cø n¬i ®©u ch¾c ch¾n ng−êi mÆc chiÕc ¸o Êy sÏ cø lÊy qu©y kh«ng d¸m ngåi , kh«ng d¸m dùa . ChiÕc ¸o tr¾ng qu¸ , s¹ch qu¸ . Nh×n vµo chiÕc ¸o Êy ng−êi ta cã c¶m t−ëng nh− ®ang ë trong tiÖn giÆt vµ ng−êi Êy võa lÊy chiÕc ¸o trßng vµo . Ng−êi ¸o tr¾ng tuy còng cã nh÷ng ®−êng nh¨n ë tËn cïng ®u«i m¾t nh−ng kh«ng mét ai cã thÕ nãi h¾n giµ . H¾n ¨n vËn rÊt gi¶n ®¬n nh−ng còng rÊt lµ sang träng . Nh−ng nh÷ng thø ®ã kh«ng ph¶i nh÷ng thø thu hót ng−êi kh¸c - c¸i lµm cho mäi ng−êi ®Òu bÞ thu hót n¬i con ng−êi cña h¾n lµ khÝ chÊt cña h¾n . H¾n kh«ng lµm mét cö chØ nµo , h¾n kh«ng nãi mét lêi nµo nh−ng chØ nh×n qua , ng−êi ta thÊy ngay c¸i khÝ chÊt ®ã , c¸i khÝ chÊt h¬n ng−êi . Nh−ng nÕu b¶o ph©n t¸ch v× ®©u mµ cã c¶m gi¸c Êy , nhÊt ®Þnh kh«ng ai cã thÓ gi¶i thÝch ®−îc . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 7. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 354 GÇn bµn cña h¾n cã mÊy bµn xoay quanh nh−ng nh÷ng chiÕc bµn Êy ®Òu bá trèng . H×nh nh− ai còng ®Òu cã mÆc c¶m khi thÊy h¾n , nh×n vµo h¾n ng−êi ta c¶m thÊy m×nh d¬ d¸y qu¸ . §ã chÝnh lµ ng−êi ¸o tr¾ng ®øng d−íi m¸i hiªn h«m nµo , ng−êi ®· dïng nÐn b¹c ®¸nh g·y c©y ®ßn g¸nh cña bän thÇy bãi mï , ng−êi ®· dïng hai ngãn tay lµm kÐo c¾t c©y c«n b¹c tõng khoanh . Nh−ng lµm sao m−êi mÊy ngµy nay mµ h¾n vÉn cßn l¸ng ch¸ng ë ®©y ? Ch¼ng lÏ h¾n chê ®îi ng−êi h¾n hÑn ? H¾n võa n©ng chÐn th× Lý TÇm Hoan vµ TiÓu Phi b−íc vµo , h¾n véi ng−ng tay nöa chõng , m¾t h¾n nh×n s÷ng Lý TÇm Hoan . §èi diÖn víi h¾n lµ mét c« g¸i ¸o hång tãc bÝnh , nµng theo ¸nh m¾t cña h¾n vµ quay l¹i , nµng thÊy Lý TÇm Hoan . GÇn nh− kh«ng kÞp ®Èy ghÕ ra , nµng ®øng ph¾t lªn vµ ch¹y l¹i chôp laýa tay Lý TÇm Hoan dÆt dÆt : - T«i biÕt , t«i biÕt kh«ng khi nµo anh l¹i bá t«i , t«i biÕt kh«ng khi nµo anh l¹i quªn t«i . Lý TÇm Hoan nh×n s©u vµo m¾t Linh Linh , giäng h¾n kÝch ®éng : - C« ... c« vÉn ®îi ®Êy µ ? Linh Linh gËt ®Çu . hai m¾t nµng öng ®á : - T¹i lµm sao mµ l©u qu¸ vËy ? §îi anh lo muèn chÕt . TiÓu Phi vôt hái : - §îi ë ®©y ? B©y giê Linh Linh míi thÊy TiÓu Phi , nµng giËt m×nh tù nhiªn lµ nµng biÕt h¾n nh−ng h¾n kh«ng nhËn biÕt nµng , ch¼ng nh÷ng h¾n kh«ng biÕt nµng mµ h¾n còng kh«ng khi nµo biÕt ®−îc r»ng L©m Tiªn Nhi cßn cã mét tæ Êm kh¸c n÷a , h¾n kh«ng biÕt næi r»ng c« g¸i ®øng tr−íc mÆt m×nh chÝnh lµ ng−êi gióp viÖc cho m×nh . Linh Linh chíp m¾t : - NÕu kh«ng ®îi anh Êy th× t«i ngåi ë ®©y lµm chi ? TiÓu Phi x½ng giäng : - ThiÕu g× chuyÖn lµm chø ®©u ph¶i nhÊt thiÕt v× ®îi ng−êi nªn míi ngåi ®©y ? Nh− kh«ng muèn nãi n÷a , nh−ng võa ng−ng lµ h¾n véi nãi liÒn theo : Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 8. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 355 - NÕu ®îi ng−êi th× sao l¹i quay l−ng ra cöa . §îi ng−êi lµ ph¶i tr«ng ngãng dßm chõng . Mét c©u nãi thËt bÊt ngê , Lý TÇm Hoan kh«ng ngê TiÓu Phi l¹i nãi mét c©u nh− vËy . B×nh th−êng h¾n lµ mét con ng−êi Ýt nãi, cµng Ýt muèn ®¶ ®éng t×nh c¶m cña riªng b©y giê bçng nhiªn l¹i nãi mét c©u nhän ho¾t , nhän ®Õn dÔ sî . NhÊt lµ ®èi víi mét c« g¸i l¹ nh− Linh Linh . T¹i sao ? Lý TÇm Hoan hiÓu ngay , h¾n kh«ng b»ng lßng kÎ nµo lõa g¹t b»ng h÷u cña h¾n . Lý TÇm Hoan nhÌ nhÑ thë ra , h¾n kh«ng d¸m ®Ó ai nghe tiÕng thë buån ®au cña h¾n . C¸u nh×n sù vËt cña TiÓu Phi ch¼ng nh÷ng bÐn nh¹y mµ l¹i cßn kh¸c h¬n ng−êi rÊt nhiÒu chuyÖn , c¸i nh×n cña h¾n thËt thÊu triÖt , râ rµng . ThÕ nh−ng tr−íc mÆt L©m Tiªn Nhi th× h¾n l¹i trë thµnh ng−êi mï m¾t . Lý TÇm Hoan khÏ liÕc TiÓu Phi vµ ®−a m¾t vÒ phÝa Linh Linh . Nµng øa n−íc m¾t : - NÕu anh ®îi mét ng−êi ®Õn m−êi mÊy ngµy th× anh sÏ hiÓu t¹i sao t«i l¹i ngåi quay l−ng ra cöa . Nµng nhÑ lau n−íc m¾t vµ nãi tiÕp b»ng mét giäng bïi ngïi : - Lóc b¾t ®Çu , mçi mét ai ®i vµo qu¸n lµ tim t«i nh¶y rén lªn v× t«i nghÜ lµ anh Êy , mÊy ngµy sau t«i biÕt thªm mét chuyÖn , t«i ph¶i quay l−ng trë ra v× nÕu t«i kh«ng lµm thÕ th× b©y giê t«i ®· ph¸t ®iªn . TiÓu Phi lµm thinh . H¾n c¶m thÊy h¾n nãi h¬i nhiÒu . Linh Linh cói mÆt : - Nh−ng cho dÇu ngåi quay l−ng ra còng ch−a ch¾c t«i cßn tØnh nçi , nÕu kh«ng nhê vÞ L÷ ... L÷ ®¹i ca ®©y gióp thªm lßng tin th× .... C« ta nghÑn ngµo nãi kh«ng thµnh tiÕng . Lý TÇm Hoan dêi tia m¾t vÒ phÝa ng−êi ¸o tr¾ng , h¾n mØm c−êi : - §a t¹ . Ngwoif ¸o tr¾ng ng¾t lêi : Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 9. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 356 - C¸c h¹ kh«ng cÇn ph¶i c¶m t¹ bëi v× t«i ë l¹i ®©y kh«ng ph¶i v× gióp c« n−¬ng nµy mµ lµ v× còng chê c¸c h¹ . Lý TÇm Hoan nh−íng m¾t : - Chê t«i ? Ng−êi ¸o tr¾ng gËt ®Çu : - Ph¶i , t«i ®îi c¸c h¹ . H¾n c−êi c−êi , trong c¸i c−êi ®ã cã Èn kÝn mét c¸i g× ng¹o nghÔ : - Trong ®êi nµy cã rÊt Ýt ng−êi ®¸ng cho t«i ®îi , mét trong sè ®ã lµ TiÓu Lý Phi §ao . Lý TÇm Hoan ch−a kÞp lé mét cö chØ ng¹c nhiªn th× Linh Linh ®· hái : - ña , t«i kh«ng cã nãi t«i ®îi ai mµ ... mµ t¹i sao L÷ ®¹i ca biÕt t«i ®îi Lý Th¸m Hoa ? Ng−êi ¸o tr¾ng ®iÒm ®¹m tr¶ lêi : - NÕu c« muèn sèng trong giang hå , muèn sèng ®−îc l©u th× cã nh÷ng ng−êi mµ nhÊt ®Þnh c« ph¶i biÕt , trong nh÷ng ng−êi Êy , TiÓu Lý Phi §ao lµ mét . TiÓu Phi hái : - Cßn nh÷ng ng−êi nµo n÷a ? Ng−êi ¸o tr¾ng nãi : - Ng−êi nµo n÷a th× kh«ng cÇn nãi , Ýt nhÊt còng ph¶i biÕt thªm t«i vµ c¸c h¹ . TiÓu Phi liÕc xuèng tay m×nh , ¸nh m¾t cña h¾n thËt lµ ¶m ®¹m , h¾n vôt xoay m×nh qua bµn bªn ngåi xuèng gäi tiÓu nhÞ : - R−îu . TiÓu NhÞ cói ®Çu : - Ch¼ng hay kh¸ch quan cã gäi mãn chi ®Ó ®−a cay ? TiÓu Phi nãi : - R−îu . *** Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 10. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 357 Nh÷ng ai biÕt uèng r−îu còng ®Òu hiÓu r»ng mét ng−êi khi mµ muèn say th× khi dïng r−îu hä sÏ ®−a cay b»ng r−îu . ChuyÖn Êy bÊt cø ng−êi uèng r−îu nµo còng biÕt nh÷ng rÊt Ýt ng−êi dïng v× nh÷ng ng−êi kh«ng cã g× qu¸ thèng khæ trong lßng khi uèng r−îu hä lu«n lu«n muèn chËm say . Cµng chËm say chõng nµo cµng tèt chõng Êy . Ng−êi ¸o tr¾ng kh«ng dêi tia m¾t nh×n TiÓu Phi , h×nh nh− h¾n cã thë phµo , thø thë phµo thÊt väng . Nh−ng khi h¾n dêi ¸nh m¾t qua Lý TÇm Hoan th× m¾t h¾n ngêi lªn , ®æng tö thu nhá l¹i lÇn lÇn , ®ã lµ ¸nh m¾t ®Æc tr−ng cña con nhµ vâ . Lý TÇm Hoan còng nh×n h¾n : - Ch¼ng hay ®¹i ca ... Ng−êi ¸o tr¾ng ®¸p : - L÷ Phông Tiªn . §ã lµ mét ®¹i danh hiÓn h¸ch , mét ®¹i danh mµ ng−êi nghe nhÊt ®Þnh th−êng ®æi s¾c . Nh−ng Lý TÇm Hoan kh«ng lé vÎ ng¹c nhiªn , h¾n ®iÒm ®¹m mØm c−êi : - §óng lµ Ng©n KÝch ¤n HÇu L÷ Phông Tiªn . L÷ Phông Tiªn l¹nh lïng : - Ng©n KÝch ¤n HÇu ®· chÕt m−êi n¨m vÒ tr−íc . LÇn nµy th× Lý TÇm Hoan cã vÎ ng¹c nhiªn . Nh−ng h¾n kh«ng hái tíi bëi v× h¾n biÕt c©u nãi ®ã cña L÷ Phông Tiªn ch−a hÕt . Qu¶ nhiªn L÷ Phông Tiªn nãi tiÕp : - Ng©n KÝch ¤n HÇu ®· chÕt nh−ng L÷ Phông Tiªn ch−a chÕt . Lý TÇm Hoan trÇm ng©m , h×nh nh− h¾n cè hiÓu c¸i th©m ý trong c©u nãi ®ã . Trong Binh KhÝ Phæ cña B¸ HiÓu Sinh ®· liÖt Ng©n KÝch cña h¾n vµo hµng thø n¨m . Víi ng−êi kh¸c th× ®ã lµ mét ®iÒu vinh quang nh−ng víi h¾n th× ®ã cã thÓ lµ ®iÒu sØ nhôc . H¾n tuyÖt nhiªn kh«ng thÓ ®øng d−íi mét ai nh−ng h¾n còng biÕt kh«ng khi nµo B¸ HiÓu Sinh nhËn lÇm . NhÊt ®Þnh h¾n ®· huû bá Ng©n KÝch cña m×nh ®Ó luyÖn mét m«n vâ c«ng kh¸c lîi h¹i h¬n . Lý TÇm Hoan chÇm chËm gËt ®Çu : Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 11. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 358 - §óng , t«i ®· nghÜ r»ng Ng©n KÝch ¤n HÇu ®· chÕt . L÷ Phông Tiªn nh×n h¾n ®¨m ®¨m : - L÷ Phông Tiªn còng ®· chÕt håi m−êi n¨m vÒ tr−íc vµ b©y giê sèng l¹i . Lý TÇm Hoan chíp m¾t : - B»ng vµo chuyÖn chi mµ khiÕn cho L÷ ®¹i hiÖp sèng l¹i ? L÷ Phông Tiªn chÇm chËm ®Æt mét bµn tay trªn bµn , bµn tay ph¶i . H¾n nh×n bµn tay cña m×nh nãi : - KhiÕn cho ta sèng l¹i lµ bµn tay nµy . Nh×n vµo bµn tay th× mãng tay c¾t rÊt khÐo , rÊt s¹ch , da tay mÞn mµng . Bµn tay rÊt hîp víi vãc d¸ng cña L÷ Phông Tiªn . Nh−ng nÕu biÕt nh×n th× bµn tay Êy cã chç kh¸c l¹ . Ngãn tay c¸i , ngãn tay gi÷a vµ ngãn trá mµu da kh«ng gièng nh÷ng n¬i kh¸c trong bµn tay . Da cña ba ngãn tay Êy tuy còng rÊt tr¾ng , rÊt mÞn nh−ng nã l¹i ngêi ngêi , nã kh«ng gièng sù cÊu thµnh bëi m¸u thÞt , nã gièng mét thø kim thuéc . Nh−ng ba ngãn tay Êy râ rµng n»m trong bµn tay cña h¾n . NÕu mãng tay ®−îc cÊu thµnh bëi m¸u thÞt th× t¹i sao mãng tay l¹i b»ng kim thuéc . Vµ mµu da còng kh«ng gièng mµu da toµn bé ? L÷ Phông Tiªn nh×n s÷ng bµn tay m×nh vµ khÏ thë ra : - ChØ tiÕc lµ B¸ HiÓu Sinh kh«ng cßn . Lý TÇm Hoan hái : - NÕu «ng Êy ch−a chÕt th× sao ? L÷ Phông Tiªn nãi : - NÕu l·o ch−a chÕt th× ta sÏ ®Õn hái l·o tay cã thÓ liÖt vµo binh khÝ hay kh«ng ? Lý TÇm Hoan c−êi : - H«m qua t«i cã nghe ng−êi ta nãi mét c©u rÊt thó vÞ . L÷ Phông Tiªn hái : - Nãi sao ? Lý TÇm Hoan ®¸p : Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 12. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 359 - H¾n nãi , chØ cÇn cã thÓ giÕt ng−êi th× cã thÓ gäi lµ lîi khÝ . H¾n mØm c−êi nãi tiÕp : - Tay vèn kh«ng ph¶i lµ binh khÝ nh−ng nÕu lµ thø tay giÕt ng−êi th× kh«ng nh÷ng nã chÝnh lµ binh khÝ mµ cßn lµ lîi khÝ . L÷ Phông Tiªn lÆng thinh , h¾n kh«ng nãi mµ h×nh nh− còng kh«ng cö ®éng . Nh−ng ngãn tay c¸i , ngãn gi÷a vµ ngãn trá trong bµn tay cña h¾n chît lón mÊt d−íi mÆt bµn . Kh«ng nghe mét tiÕng ®éng , cho ®Õn chÐn r−îu ®Çy trµng kÕ ®ã còng khång chao ®éng . Ngãn tay cña h¾n Ên lón xuèng mÆt bµn y nh− ng−êi ta dïng mét thanh ®ao thËt bÐn c¾t vµo miÕng thÞt bß non . L÷ Phông Tiªn th− th¶ nãi : - Bµn tay nÕu cã thÓ lµ binh khÝ th× kh«ng biÕt trong Binh KhÝ Phæ sÏ liÖt vµo hµng thø mÊy nhØ ? Lý TÇm Hoan nãi : - C¸i ®ã th× b©y giê rÊt khã nãi . L÷ Phông Tiªn hái : - T¹i sao ? Lý TÇm Hoan ®¸p : - Bëi v× bÊt cø mãn binh khÝ nµo cÇn ®èi phã lµ ng−êi chø kh«ng ph¶i chiÕc bµn . L÷ Phông Tiªn bËt c−êi . Giäng c−êi cña h¾n rÊt ng¹o nghÔ mµ còng rÊt tµn khèc . Cø d−íi m¾t ta th× thÕ nh©n so s¸nh víi chiÕc bµn tay nµy còng kh«ng h¬n kÐm lµ bao . Lý TÇm Hoan nh−íng m¾t : - Sao ? L÷ Phông Tiªn nãi : - Trong ®ã còng cã ng−êi ngo¹i lÖ . Lý TÇm Hoan hái : - MÊy ng−êi ? L÷ Phông Tiªn lanh l¶nh : Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 13. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 360 - Ta vèn nghÜ r»ng cã s¸u ng−êi nh−ng b©y giê thÊy l¹i th× chØ cã bèn mµ th«i . H¾n n÷a nh− v« t×nh nöa nh− cè ý quÐt m¾t vÒ phÝa TiÓu Phi vµ nãi tiÕp : - Bëi v× Qu¸ch Tung D−¬ng ®· chÕt , cßn mét ng−êi n÷a tuy cßn sèng nh−ng so víi chÕt th× còng ch¼ng kh¸c g× . TiÓu Phi ngåi quay l−ng vÒ phÝa L÷ Phông Tiªn , h¾n vèn kh«ng thÊy cö chØ cña hä L÷ nh−ng ngay lóc Êy mÆt h¾n vôt t¸i xanh . Tù nhiªn h¾n ®· nghe vµ hiÓu rÊt râ ý nghÜa trong lêi nãi cña L÷ Phông Tiªn . Lý TÇm Hoan vôt nãi : - Ng−êi Êy còng sèng l¹i råi nh−ng kh«ng ph¶i " chÕt " ®Õn m−êi n¨m . L÷ Phông Tiªn nhón vai : - Ch−a ch¾c . Lý TÇm Hoan hái : - C¸c h¹ cã thÓ " sèng l¹i " th× t¹i sao ng−êi kh¸c kh«ng thÓ " sèng l¹i " ? L÷ Phông Tiªn ®¸p : - T¹i v× kh«ng gièng nhau . Lý TÇm Hoan hái : - Kh«ng gièng ë chç nµo ? L÷ Phông Tiªn ®¸p : - Bëi v× t«i " chÕt " nh−ng kh«ng ph¶i chÕt trong tay cña ®µn bµ , nhÊt lµ c¸i t©m cña t«i kh«ng chÕt . Bôp ! ChÐn r−îu trong tay cña TiÓu Phi n¸t ngøu ra nh− bôi . Nh−ng h¾n vÉn kh«ng ®éng ®Ëy . lµm nh− c¸i chÐn bÓ kh«ng do tay h¾n bãp . M¾t L÷ Phông Tiªn vÉn nh×n Lý TÇm Hoan : - T«i ®Õn ®©y lÇn nµy môc ®Ých lµ ®Ó t×m bèn ng−êi , ®Ó chøng minh bµn tay nµy cã ph¶i lµ lîi khÝ hay kh«ng vµ chÝnh v× thÕ nªn t«i míi ë l¹i ®©y chê c¸c h¹ . Lµm thinh h¬i l©u , Lý TÇm Hoan míi hái : - C¸c h¹ nhÊt ®Þnh cÇn ph¶i chøng minh . L÷ Phông Tiªn gËt ®Çu : - NhÊt ®Þnh . Lý TÇm Hoan hái : Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 14. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 361 - C¸c h¹ muèn chøng minh cho ai xem ? L÷ Phông Tiªn ®¸p : - Cho chÝnh ta xem . Lý TÇm Hoan vôt c−êi : - §óng , tÊt c¶ ai còng ®Òu cã thÓ dèi ®−îc , chØ cã tù m×nh lµ kh«ng dèi ®−îc . L÷ Phông Tiªn ®øng lªn nãi tõng tiÕng mét : - Ta ë ngoµi chê c¸c h¹ . *** TiÖm b¸nh bao kh¸c h¬n nh÷ng tiÖm ¨n kh¸c . §ã lµ n¬i kh«ng cã lùa giê , kh«ng ph¶i lóc th× ®«ng vµ lóc th× nhÊt ®Þnh kh«ng cã kh¸ch . B©y giê chØ cßn cã bän Lý TÇm Hoan . Linh Linh c¾n m«i ngåi im lÆng . Lý TÇm Hoan nhÌ nhÑ ®øng lªn . Linh Linh vôt kÐo tay h¾n vµ hái nhá : - Anh ... anh nhÊt ®Þnh ra ngoµi Êy ? Lý TÇm Hoan c−êi buån : - Trong kiÕp ng−êi cã nh÷ng chuyÖn mµ khi gÆp kh«ng lµm sao tr¸nh ®−îc . H¾n nãi mµ m¾t ngã TiÓu Phi . TiÓu Phi vÉn quay l−ng l¹i . L÷ Phông Tiªn ®· ra tíi cöa . TiÓu Phi vôt trÇm giäng : - §øng l¹i . L÷ Phông Tiªn ®øng l¹i nh−ng kh«ng quay mÆt : - C¸c h¹ còng cã chuyÖn muèn nãi . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 15. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 362 TiÓu Phi ®¸p : - §óng , ta còng cã mét chuyÖn muèn chøng minh . L÷ Phông Tiªn hái : - C¸c h¹ muèn chøng minh chuyÖn chi ? Tay TiÓu Phi vÉn cßn n¾m cøng nh÷ng m¶nh chÐn bÓ , m¸u tõ kÏ tay nhá tõng giät xuèng bµn . H¾n nãi g»n tõng tiÕng : - Ta chØ muèn chøng minh xem ta ®· chÕt hay cßn sèng . L÷ Phông Tiªn quay ph¾t ng−êi trë l¹i . Lµm nh− b©y giê h¾n míi thÊy cã mÆt TiÓu Phi vµ sau ®ã hai m¾t h¾n nh− thu nhá l¹i , h¾n c−êi kh« khèc : - Tèt , ta còng sÏ ®îi c¸c h¹ . *** Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2