Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Huyết tâm lệnh - tập 24

Chia sẻ: Thanh Phuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:14

76
lượt xem
10
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'huyết tâm lệnh - tập 24', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Huyết tâm lệnh - tập 24

 1. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 363 Håi hai m−¬i bèn C¸i gót trong th¾ng b¹i M é phÇn . Trong giíi giang hå , mçi ngµy ®Òu cã nh÷ng trËn quyÕt ®Êu . §ñ c¸c h¹ng ng−êi , ®ñ c¸c nguyªn nh©n , ®ñ c¸c ph−¬ng thøc quyÕt ®Êu . Nh−ng chç quyÕt ®Êu ®óng nghÜa , ®óng víi tÝnh chÊt cña nã chØ cã mÊy n¬i . §ã lµ ®ång hoang , rõng vµ phÇn mé . PhÇn nhiÒu ng−êi ta thÝch b·i tha ma . Trong m−êi trËn quyÕt ®Êu chØ cã mét lµ kh«ng cã ng−êi chÕt , mét lµ nhiÒu nhÊt chÕt ®¸ng lý ph¶i nãi lµ kh«ng trËn quyÕt ®Êu nµo mµ kh«ng cã ng−êi chÕt . Hä chän b·i tha ma , cã lÏ cã hËu ý rÊt râ rµng . §ªm ®· vÒ khuya , s−¬ng phñ kh¸ nhiÒu . L÷ Phông Tiªn vÉn ¸o tr¾ng nh− tuyÕt phñ , h¾n ®øng im l×m tr−íc mét nÊm mé cao tr−íc tÊm mé bia . §øng xa xa nh×n l¹i víi ng−êi tÇm th−íc vµ víi chiÕc ¸o tr¾ng l¹nh lïng tr«ng h¾n y nh− lµ sø gi¶ cña tö thÇn . Linh Linh nÐp s¸t vµo m×nh Lý TÇm Hoan , nµng run rÈy v× s−¬ng , v× sî . TiÓu Phi rÇm giäng : - Dang ra . Linh Linh thôt ra sau l−ng cña Lý TÇm Hoan : - T«i ? Nµng nh×n TiÓu Phi b»ng ®«i m¾t lÊm lÐt . TiÓu Phi l¹nh lïng : - T«i b¶o c« ®Êy . Linh Linh cói ®Çu sî sÖt : - C¸c anh nãi chuyÖn t«i kh«ng thÓ ... nghe ®−îc hay sao ? TiÓu Phi nãi : - C« kh«ng thÓ nghe , kh«ng cã ai cã thÓ nghe . Lý TÇm Hoan thë ra nãi víi Linh Linh thËt dÞu : - Ng−êi ta chÞu khã ngåi víi c« mÊy ngµy liÒn , b©y giê c« còng nªn ®Õn víi ng−êi ta mét chót . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 2. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 364 Linh Linh cói ®Çu mét lóc råi nµng vôt ngÈng mÆt lªn nãi lín ; - ThËt th× t«i kh«ng muèn ë ®©y , kh«ng muèn ®Õn ®©y . C¸c ng−êi kh«ng biÕt g× c¶ , chØ biÕt cã mçi mét viÖc giÕt ng−êi nµy giÕt ng−êi kia , ng−êi kia giÕt ng−êi nä nh−ng ... nh−ng ®Ó lµm g× ? Lu«n c¶ c¸c ng−¬i còng ch−a ch¾c biÕt giÕt ®Ó lµm g× ? Giµ nh− thÕ b¶o lµ anh hïng th× nhÊt ®Þnh tÊt c¶ nh÷ng anh hïng trong thiªn h¹ ®Òu chÕt hÕt . Lý TÇm Hoan , TiÓu Phi vµ L÷ Phông Tiªn im lÆng ®øng nghe . Sau cïng hä im lÆng ®−a m¾t nh×n theo nµng bá ®i nh− ch¹y . Chê cho nµng ®i khuÊt ®· kh¸ xa , TiÓu Phi ngÈng mÆt ngã Lý TÇm Hoan : - T«i ch−a tõng yªu cÇu anh mét chuyÖn g× , cã ph¶i thÕ kh«ng ? Lý TÇm Hoan nãi : - Anh ch−a hÒ yªu cÇu víi mét ai . TiÓu Phi nãi : - B©y giê t«i yªu cÇu anh mét viÖc . Lý TÇm Hoan gËt ®Çu : - Anh nãi ®i . TiÓu Phi mÝm m«i : - LÇn nµy , bÊt luËn thÕ nµo anh còng kh«ng nªn ng¨n c¶n , anh ph¶i ®Ó t«i hµnh ®éng , nÕu anh ra tay th× t«i ... t«i sÏ chÕt t¹i n¬i ®©y . §«i m¾t Lý TÇm Hoan gÇn nh− nh¾m l¹i , giäng h¾n buån da diÕt : - Nh−ng ... nh−ng , TiÓu Phi , anh kh«ng cÇn ph¶i lµm nh− thÕ . TiÓu Phi c−¬ng quyÕt : - Kh«ng , t«i nhÊt ®Þnh lµm nh− thÕ bëi v× ... Giäng h¾n trÇm h¼n xuèng : - Bëi v× L÷ Phông Tiªn nãi ®óng , nÕu cø nh− thÕ nµy m·i t«i cã sèng th× còng nh− ®· chÕt , v× thÕ t«i kh«ng thÓ bá qua c¬ héi . Lý TÇm Hoan gÆng l¹i : - C¬ héi ? TiÓu Phi gËt ®Çu : - NÕu t«i sèng l¹i th× ®©y lµ c¬ héi cuèi cïng . Lý TÇm Hoan nãi : - Ch¼ng lÏ sau nµy kh«ng cßn c¬ héi nµo kh¸c hay sao ? Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 3. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 365 TiÓu Phi l¾c ®Çu : - Sau nµy dÇu cßn cã c¬ héi nh−ng h«m nay lµ ngµy t«i lµm sèng l¹i dòng khÝ cña t«i , nÕu t«i cã ngµn c¬ héi t«i còng kh«ng thÓ nµo phÊn t¸c . Mét con ng−êi khi bÞ ch¹m vµo néi t©m qu¸ m¹nh , nÕu ®Ó l©u h¬n th× chÝ khÝ sÏ tiªu trÇm mµ khi ®· nh− thÕ th× cho dÇu con ng−êi bÞ nghÞ lùc ®Õn ®©u còng sÏ ch×m lu«n chø kh«ng lµm sao ngãc ®Çu lªn ®−îc n÷a . Lý TÇm Hoan nãi : - ý cña anh , t«i hiÓu rÊt râ rµng . TiÓu Phi ng¾t ngang : - HiÓu râ th× tèt l¾m . T«i còng biÕt anh hiÓu thªm r»ng tay t«i b©y giê ®· trë nªn chËm ch¹p bëi v× trong hai n¨m nay chÝnh t«i còng c¶m thÊy ph¶n øng trong con ng−êi m×nh bÞ tr× ®én gÇn nh− tª d¹i . Nh−ng còng v× thÕ mµ t«i c−¬ng quyÕt , ®©y lµ lóc cÇn nhÊt kh«ng thÓ bá qua . Lý TÇm Hoan hái : - T¹i sao ph¶i b©y giê ? TiÓu Phi xoÌ bµn tay ra . Nh÷ng m¶nh chÐn lóc s©u vµo da thÞt , m¸u ®á lßng bµn tay h¾n . H¾n nãi : - Bëi v× b©y giê t«i bçng ph¸t hiÖn ra r»ng sù ®au ®ín vÒ thÓ x¸c kh«ng b»ng sù thèng khæ cña t©m hån , nh−ng khi cã sù ®au ®ín vÒ thÓ x¸c th× sù ®au ®ín cña t©m hån cãa nhiÒu phÇn gi¶m thiÓu , ch¼ng nh÷ng thÕ , sù ®au ®ín vÒ thÓ x¸c cßn lµm cho con ng−êi thanh tÜnh , phÊn chÊn , nã lµm cho thÇn trÝ con ng−êi mÉn nhuÖ. H¾n nãi ®óng . Sù ®au ®ín vÒ thÓ x¸c vèn kÝch thÝch thÇn kinh , nã lµm cho con ng−êi ph¶n øng bÐn nh¹y , nã lµm cho con ng−êi ph¸t xuÊt tiÒm lùc còng nh− mét con ngùa bÞ ®¸ ®au , nã sÏ ch¹y nhanh h¬n vµ mét d· thó mang th−¬ng rÊt ®¸ng sî h¬n lóc b×nh th−êng . Lý TÇm Hoan trÇm ng©m : - Anh cã ®ñ sù tù tin ? TiÓu Phi gÆng l¹i : - §èi víi t«i , anh kh«ng cã ®ñ lßng tin hay sao ? Lý TÇm Hoan c−êi : - Hay l¾m , anh h·y ®i ®i . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 4. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 366 TiÓu Phi vôt h¬i do dù : - VÞ c« n−¬ng khi n·y lµ ai thÕ ? Lý TÇm Hoan nãi : - Nµng tªn Linh Linh , nµng lµ c« g¸i rÊt ®¸ng th−¬ng . TiÓu Phi nãi : - T«i th× t«i thÊy nµng rÊt giái tµi nãi dèi . Lý TÇm Hoan nh−íng m¾t : - Sao ? TiÓu Phi nãi : - NÕu kh«ng ph¶i thËt t©m ®îi anh , nµng ®îi anh rÊt cã thÓ cã mét nguyªn nh©n kh¸c n÷a . Lý TÇm Hoan m¬m mµng : - Sao ? TiÓu Phi nãi : - NÕu nµng thËt lßng ®îi anh th× nµng quan t©m nhiÒu vÒ anh míi ®óng . Lý TÇm Hoan nãi : - Cã lÏ v× ... TiÓu Phi ng¾t ngang : - Th©n h×nh cña anh b©y giê nh×n qua ai còng cã thÓ biÕt anh ®· võa tr¶i qua nhiÒu khèn khæ , thÕ nh−ng nµng l¹i kh«ng hÒ hái han anh vÒ chuyÖn Êy . Lý TÇm Hoan mØm c−êi : - Cã lÏ nµng ch−a cã c¬ héi . TiÓu Phi nãi : - Mét c« g¸i khi ®· quan t©m ®Õn ai th× nhÊt ®Þnh kh«ng bao giê chÞu bá qua c¬ héi . TrÇm ng©m mét lóc , Lý TÇm Hoan c−êi nãi : - Anh sî t«i m¾c bÉy nµng µ ? TiÓu Phi nãi : - T«i chØ thÊy nµng nãi kh«ng thËt l¾m . Lý TÇm Hoan mØm c−êi : Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 5. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 367 - NÕu anh muèn sèng ®−îc tho¶i m¸i th× ®õng bao giê anh hy väng ®µn bµ nãi thËt víi m×nh . TiÓu Phi gÆng l¹i : - Anh cho r»ng ng−êi ®µn bµ nµo còng ®Òu nãi dèi ? Lý TÇm Hoan kh«ng tr¶ lêi th¼ng th¾n , h¾n nãi : - NÕu anh lµ mét ng−êi th«ng minh , sau nµy ®õng bao giê nãi th¼ng t−ríc mÆt ng−êi ®µn bµ r»ng nµng nãi dèi bëi v× nÕu anh v¹ch trÇn nh− thÕ , tÊt nhiªn nµng sÏ cã nhiÒu lý do gi¶ thÝch hµnh ®éng cña m×nh , kh«ng khi nµo hä chÞu nhËn lµ hä ®· nãi dèi víi anh . H¾n c−êi nãi tiÕp : - V× thÕ cho nªn , nÕu anh gÆp mét ng−êi ®µn bµ hay nãi dèi th× ph−¬ng ph¸p hay nhÊt lµ cø lµm nh− anh rÊt tin t−ëng ë nµng , hoµn toµn tin t−ëng ë nµng kh«ng th× anh sÏ r−íc lÊy c¸i khæ vµo th©n . TiÓu Phi nh×n ®¨m ®¨m Lý TÇm Hoan , h¾n nh×n mµ kh«ng nãi . Lý TÇm Hoan mØm c−êi : - Cã ph¶i anh cã nhiÒu ®iÒu muèn nãi n÷a ? TiÓu Phi còng c−êi c−êi : - Cho dÇu cßn th× còng kh«ng cÇn ph¶i nãi bëi v× nh÷ng c¸i t«i ch−a nãi th× anh ®· biÕt c¶ råi . *** Nh×n theo c¸i d¸ng ®i cña TiÓu Phi , Lý TÇm Hoan c¶m thÊy trong lßng m×nh d©ng lªn mét nçi vui s−íng kh«ng sao nãi ®−îc . G· thiÕu niªn quËt c−êng cuèi cïng ®· qu¶ kh«ng ng· xuèng . Vµ nhÊt lµm ®iÒu lµm cho Lý TÇm Hoan l¹c quan nhÊt lµ lÇn nµy , TiÓu Phi nãi rÊt nhiÒu nh−ng tuyÖt nhiªn kh«ng hÒ ®¶ ®éng ®Õn L©m Tiªn Nhi . ¸i t×nh vÉn kh«ng thÓ chiÕm ®−îc sinh m¹ng cña kÎ anh hïng . TiÓu Phi vÉn lµ mét anh hïng . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 6. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 368 KÎ anh hïng mét khi c¶m thÊy c¸i sèng cña m×nh lµ « nhôc , h¾n sÏ b»ng lßng thµ trän ®êi kh«ng bao giê gÆp l¹i ng−êi m×nh yªu , thµ cho cø ®Ó nµng ®æ lÖ , thµ chÕt . Bëi v× h¾n thÊy kh«ng mÆt mòi nµo ®Ó gÆp l¹i nµng . Nh−ng TiÓu Phi liÖu cã th¾ng ®−îc L÷ Phông Tiªn kh«ng ? NÕu lÇn nµy h¾n l¹i b¹i , cho dÇu L÷ Phông Tiªn kh«ng giÕt h¾n liÖu h¾n cã cßn cam ®¶m ®Ó sèng hay kh«ng ? Lý TÇm Hoan vôt khom m×nh ho sÆc sôa . *** L÷ Phông Tiªn h·y cßn ®øng ®îi , h¾n kh«ng nãi mét lêi . Con ng−êi nµy qu¶ nhiªn kiªn nhÉn . GÆp con ng−êi ®ñ søc kiªn nhÉn nh− thÕ Êy , ®óng lµ mét ®èi thñ ®¸ng gêm . TiÓu Phi giËt ph¨ng ngùc ¸o , h¾n xße bµn tay ®Çy miÕng chai chµ x¸t vµo th©n m×nh thËt m¹nh . Nh÷ng miÕng miÓng bÐn ngãt l¹i cµy vµo da thÞt , m¸u l¹i b¾n ra . Trong ¸nh s¸ng lê mê cña mï s−¬ng , s¾c m¸u vÉn t−¬i . M¸u , chØ cã m¸u míi lµm cho ng−êi bÞ kÝch thÝch b¶n tÝnh nguyªn thñy , bµn tÝnh d· thó cña con ng−êi , t×nh dôc vµ cõu hËn còng cã thÓ nh−ng m¸u t−¬i míi thËt lµ trùc tiÕp kÝch thÝch . L÷ Phông Tiªn ®øng quay m¾t vÒ h−íng giã . Nh÷ng ®ãm l©n tinh bÊt chît nho¸ng ngang qua mÆt h¾n , L÷ Phông Tiªn chíp m¾t , tay h¾n nh− m¸y ®éng nh− muèn hÊt ®¸m l©n tinh nh−ng h¾n gi÷ l¹i ngay . M¾t h¾n chØ chíp nöa chõng , nghÜa lµ chØ h¬i m¸y ®éng nöa chõng , nghÜa lµ chØ nh¸y m¾t trong tiÒm thøc , chØ thÕ th«i vµ h¾n ng−ng l¹i thËt nhanh . Trong c¸i " sinh tö quyÕt ®Êu " , tÊt c¶ nh÷ng ®éng t¸c kh«ng cÇn thiÕt ®Òu mang ®Õn mét nguy c¬ trÝ m¹ng , ng−êi luyÖn vâ , ng−êi ®· cã nhiÒu kinh nghiÖm chiÕn ®Êu ®Òu tr¸nh ®−îc lçi lÇm ®ã , L÷ Phông Tiªn lµ h¹ng ng−êi nh− thÕ . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 7. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 369 Nh−ng tay h¾n ch−a m¸y ®éng mµ nh÷ng sí thÞt n¬i b¶ vai h¾n ®· " biÕn ®éng tiÒm n¨ng " , n¬i ®ã trong mét tho¸ng , " kh«ng tÞnh " thÊt t¹c . Tù nhiªn , ®ã kh«ng ph¶i lµ mét c¬ héi tèt , nh−ng mét c¬ héi " xÊu " vÉn h¬n " kh«ng " . Mét c¬ héi dÇu chØ tho¸ng qua víi nöa c¸i nh¸y m¾t , mét c¬ héi dÇu míi cÊu thµnh tõ trong tiÒm thøc cña ®èi ph−¬ng , TiÓu Phi còng ch¼ng bá qua . Thanh kiÕm h¾n nho¸ng lªn . *** ChØ mét vµi kiÕm th«i nh−ng quan hÖ to lín v« cïng . VËn m¹ng cña TiÓu Phi tõ ®©y gëi vµo thanh kiÕm ®ã . NÕu ®Æc thï , TiÓu Phi sÏ ®øng yªn , sÏ röa s¹ch sù nhôc nh· cña mét lÇn thÊt b¹i , nh¸t kiÕm ®ã nÕu thÊt thñ , vËn m¹ng h¾n sÏ tiªu trÇm , lón suèng , lón m·i , con ng−êi h¾n sÏ nh− L÷ Phông Tiªn ®· nãi : Cã sèng còng kh«ng h¬n g× chÕt . Mét nh¸t kiÕm ®−a ra chØ ph¶i thµnh c«ng chø kh«ng cã quyÒn thÊt b¹i . *** ¸nh m¾t loÐ lªn , t¾t ngÊm . R¾c ! Thanh kiÕm g·y lµm ®«i . TiÓu Phi thôt ra sau , trªn tay h¾n chØ cßn ph©n nöa thanh kiÕm , phÇn c¸n . Nöa thanh kiÕm phÇn ngän bÞ kÑp vµo hai ngãn tay cña L÷ Phông Tiªn . Nh−ng mòi kiÕm ®· ghim vµo b¶ vai cña h¾n . L÷ Phông Tiªn tuy kÑp g·y ®−îc thanh kiÕm cña TiÓu Phi nh−ng tay cã phÇn chËm h¬n . M¸u tõ trªn b¶ vai cña h¾n b¾t ®Çu thÊm −ít qua líp ¸o . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 8. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 370 Nh¸t kiÕm ®ã tù nhiªn ®¾c thñ . Da mÆt cña TiÓu Phi ngêi ngêi ¸nh s¸ng dÞ th−êng , ¸nh s¸ng thu ho¹ch vÒ th¾ng lîi . VÎ mÆt cña L÷ Phông Tiªn vÉn th¶n nhiªn , h¾n l¹nh lïng ngã TiÓu Phi , nöa thanh kiÕm ghim vµo b¶ vai cña h¾n , h¾n kh«ng buån nhæ . TiÓu Phi ®øng lÆng im , h¾n kh«ng cã ý ®¸nh tiÕp . Nçi thèng khæ tÝch uÊt trong lßng h¾n ®· ®−îc bóng ra . H¾n nghe lßng nhÑ nhâm , kh«ng ph¶i thø nhÑ nhâm cña qu¶ bãng x× h¬i mµ lµ thø nhÑ cña khèi ®¸ nÆng võa r¬i xuèng . H¾n cÇn th¾ng lîi chø kh«ng ph¶i cÇn m¹ng ng−êi . L÷ Phông Tiªn ®øng yªn nh− chê ®îi ®èi ph−¬ng truy kÝch , h¾n ®îi kh¸ l©u vµ vôt nãi : - Hay ! RÊt hay ! C©u nãi ®ã cã ý nghÜa rÊt râ rµng , con ng−êi cña L÷ Phông Tiªn cã lÏ tõ tr−íc tíi nay ch−a bao giê nãi mét c©u thËt t×nh nh− thÕ , ®−îc h¾n nãi c©u nµy , ng−êi ®èi diÖn nhÊt ®Þnh phÊn chÊn , bao nhiªu sôp ®æ phót chèc t−ng bõng . Nh−ng tr−íc lóc bá ®i , L÷ Phông Tiªn l¹i nãi thªm c©u nãi : - Lý TÇm Hoan nãi qu¶ ®óng vµ thËt ®· kh«ng xem lÇm ng−êi . H¾n nãi c©u ®ã cã nghÜa g× ? Lý TÇm Hoan nãi g× víi h¾n ? *** Bãng L÷ Phông Tiªn lÇn mÊt trong ®¸m s−¬ng mï . MÆt Lý TÇm Hoan s¸ng rùc , h¾n në nô c−êi thËt t−¬i vµ b−íc tíi ®Ëp m¹nh lªn vai TiÓu Phi : - Anh ®óng vÉn lµ anh , t«i biÕt uÊt khÝ trong ng−êi anh ®· ®−îc h¹ xuèng nh−ng kh«ng ph¶i tiªu tan , trªn ®êi kh«ng cã vÞ t−íng b¸ch th¾ng nµo kh«ng cã lóc b¹i , c¶ thÇn th¸nh còng thÕ chø kh«ng nãi ®Õn ng−êi , cã ph¶i thÕ kh«ng ? Giäng h¾n vôt cÊt cao sang s¶ng : - Nh−ng tõ ®©y , lßng tin cña t«i víi anh t¨ng tr−ëng h¬n nhiÒu ... TiÓu Phi ng¾t ngang : Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 9. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 371 - Anh cho r»ng tõ ®©y t«i sÏ kh«ng b¹i n÷a ? Lý TÇm Hoan c−êi : - Vâ c«ng cña L÷ Phông Tiªn kh«ng d−íi mét ng−êi nµo trong thiªn h¹ , nÕu h¾n kh«ng thÓ tr¸nh næi anh mét kiÕm th× trªn ®êi nµy e r»ng kh«ng cßn ai tr¸nh næi . TiÓu Phi nãi : - Nh−ng t«i c¶m thÊy c¸i th¾ng nµy cã h¬i miÔn c−ìng . Lý TÇm Hoan nh−íng m¾t : - MiÔn c−ìng ? TiÓu Phi nãi : - Tay t«i kh«ng cßn lÑ nh− tr−íc n÷a . Lý TÇm Hoan hái : - Ai nãi thÕ ? TiÓu Phi nãi : - Kh«ng cÇn ai nãi , chÝnh t«i , t«i ®ñ cam ®¶m biÕt nh− thÕ . M¾t h¾n nh×n theo h−íng ®i cña L÷ Phông Tiªn , h¾n nãi thËt chËm : - T«i c¶m thÊy r»ng h¾n cã thÓ th¾ng t«i , tay h¾n kh«ng chËm h¬n tay t«i nh− thÕ . Lý TÇm Hoan nãi : - Vâ c«ng cña h¾n qu¶ thËt cã cao , cã thÓ cao h¬n anh nh−ng anh l¹i n¾m ch¾c ®óng c¬ héi , ®ã chÝnh lµ chç mµ kh«ng ai cã thÓ h¬n anh , v× thÕ anh míi th¾ng . H¾n c−êi c−êi nãi tiÕp : - V× thÕ , L÷ Phông Tiªn tuy b¹i , h¾n b¹i nh−ng thµnh thùc phôc anh , c¶ con ng−êi nh− h¾n cßn phôc anh , thÕ mµ anh l¹i kh«ng tù tin ®−îc anh hay sao ? TiÓu Phi bËt c−êi . Lý TÇm Hoan còng c−êi vµ nãi tiÕp : - V« luËn lµ nh− thÕ nµo , chuyÖn n·y còng ®¸ng cho m×nh kh¸nh chóc , anh thÝch kh¸nh chóc b»ng g× nÌ ? TiÓu Phi c−êi : - R−îu , tù nhiªn lµ r−îu , ngoµi r−îu ra ®©u cã g× kh¸c ®−îc . Lý TÇm Hoan c−êi lín : Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 10. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 372 - §óng , tù nhiªn lµ r−îu , kh¸nh chóc mµ kh«ng cã r−îu th× y nh− lµ nÊu canh kh«ng thªm muèi . TiÓu Phi vç tay : - Cßn l¹t h¬n nÊu canh kh«ng muèi n÷a lµ kh¸c . *** TiÓu Phi ®· ngñ vïi . R−îu qu¶ thËt lµ kú diÖu , cã lóc nã lµm cho con ng−êi phÊn chÊn , cã lóc l¹i lµm cho ng−êi ngñ ngon . Trong mÊy ngµy nay , TiÓu Phi gÇn nh− kh«ng hÒ chîp m¾t hay cã ngñ th× còng chØ chËp chên . H¾n kh«ng lµm sao t−ëng t−îng ®−îc , kh«ng hiÓu sao lóc ë " nhµ " cø n»m xuèng lµ th¼ng mét giÊc lu«n tíi s¸ng , ®¸ng lµ ngñ nh− heo . Chê cho TiÓu Phi ngñ råi , Lý TÇm Hoan ©m thÇm ra khái kh¸ch ®iÕm . QuÆt qua mét con ®−êng kh¸c , n¬i ®©y l¹i cã kh¸ch s¹n , Lý TÇm Hoan vßng qua bªn tr¸i nh¶y phãng khái ®Çu t−êng . H¾n chØ b¸m vung mÊy cµnh c©y lµ lät vµo hËu viÖn . Trêi ®· s¾p s¸ng råi , cã mét gian phßng vÉn h·y ®Ó ®Ìn , Lý TÇm Hoan gâ nhÑ vµo c¸nh cöa . TiÕng bªn trong : - Lý Th¸m Hoa ? Lý TÇm Hoan ®¸p : - V©ng . Cöa më . Ng−êi më cöa lµ L÷ Phông Tiªn . Vµnh m«i cña Lý TÇm Hoan ®iÓm mét nô c−êi l¹nh nh¹t : - Lý Th¸m Hoa lµ con ng−êi thñ tÝn . Giäng mét ng−êi con g¸i tiÕp theo : Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 11. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 373 - T«i ®· nãi tr−íc råi , chØ cÇn h¾n høa lµ kh«ng bao giê cã chuyÖn quªn . Ng−êi con g¸i sau l−ng L÷ Phông Tiªn : Linh Linh . ¸nh ®Ìn kh«ng s¸ng l¾m , d−íi ¸nh ®Ìn mï mê , da mÆt Lý TÇm Hoan tr¾ng bÖch mét c¸ch dÔ sî , h¾n l¼ng lÆng ®i vµo vµ quay ngang l¹i vßng tay : - §a t¹ . L÷ Phông Tiªn ®iÒm ®¹m : - Kh«ng cÇn ®a t¹ bëi v× ®©y lµ chuyÖn trao ®æi , kh«ng ai ph¶i c¶m t¹ ai . Lý TÇm Hoan mØm c−êi : - ChuyÖn trao ®æi nµy kh«ng ph¶i còng cã thÓ b»ng lßng , v× thÕ t«i xin ®a t¹ . L÷ Phông Tiªn nãi : - §óng lµ chuyÖn trao ®æi hÕt søc ®Æc biÖt , lóc nµo b¶o Linh Linh ®Õn nãi víi t«i , chÝnh t«i ban ®Çu còng ph¶i v« cïng kinh ng¹c . Lý TÇm Hoan nãi : - V× thÕ cho nªn t«i b¶o riªng nµng ph¶i gi¶i thÝch thËt kü cµng . L÷ Phông Tiªn nãi : - ThËt ra th× còng kh«ng cÇn ph¶i gi¶i thÝch v× t«i rÊt hiÓu vµ th«ng c¶m c¸c h¹ b¶o t«i cè ý b¹i vµo tay TiÓu Phi ch¼ng qua v× muèn cho h¾n cã c¬ héi phÊn chÊn , ®Ó h¾n khái bÞ ch«n vïi , ®ã lµ mét chuyÖn hay . Lý TÇm Hoan nãi : - Qu¶ thËt t«i cã ý nh− thÕ bëi v× h¾n lµ con ng−êi ®¸ng cho t«i lµm nh− thÕ . L÷ Phông Tiªn nãi : - T¹i v× anh lµ b»ng h÷u cña h¾n nh−ng t«i th× kh«ng ph¶i . T«i kh«ng hÒ nghÜ ®Õn mµ trªn ®êi nµy còng kh«ng mét ai yÖu cÇu t«i mét chuyÖn kú côc qu¸ møc nh− thÕ . Lý TÇm Hoan mØm c−êi : - ThÕ nh−ng huynh ®µi vÉn chÞu gióp cho . ¸nh m¾t cña L÷ Phông Tiªn ngã th¼ng vµo Lý TÇm Hoan nh− ®ao xo¸y : - C¸c h¹ tin r»ng t«i nhÊt ®Þnh b»ng lßng ? Lý TÇm Hoan c−êi : - Ýt nhÊt t«i còng cã phÇn n¾m ch¾c bëi v× t«i ®· nh×n thÊy huynh ®µi kh«ng ph¶i nh− h¹ng tÇm th−êng , chØ nh÷ng con ng−êi phi phµm nh− huynh ®µi míi cã thÓ lµm chuyÖn phi phµm . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 12. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 374 ¸nh m¾t cña L÷ Phông Tiªn cã h¬i hßa ho·n : - Anh còng n¾m ch¾c r»ng h¾n kh«ng khi nµo lµm h¹i sinh m¹ng cña t«i ? Lý TÇm Hoan nãi : - T«i biÕt h¾n cßn râ h¬n t«i biÕt biÕt chÝnh t«i , th¾ng b¹i ®èi víi h¾n chØ mét phÇn th«i , h¾n kh«ng khi nµo cè t×nh truy kÝch . L÷ Phông Tiªn vôt thë ra : - Qu¶ ®óng anh kh«ng xem lÇm h¾n còng nh− ®· ch¼ng nh×n lÇm t«i . Vµ h¾n chît c−êi nh¹t : - T«i chØ høa víi c¸c h¹ lµ ®Ó cho h¾n th¾ng mét chiªu , cã nghÜa lµ nÕu h¬n n÷a th× t«i ph¶i thu sinh m¹ng h¾n . Lý TÇm Hoan chíp m¾t : - Huynh ®µi n½m ch¾c nh− thÕ ? L÷ Phông Tiªn rÝt giäng : - C¸c h¹ kh«ng tin ? Hai ng−êi lÆng thinh nh×n nhau thËt l©u . Lý TÇm Hoan chît c−êi : - B©y giê th× cã thÓ nh−ng sau nµy ch−a ch¾c . L÷ Phông Tiªn nãi : - V× thÕ cho nªn ®¸ng lý t«i kh«ng b»ng lßng , ®Ó h¾n sèng t«i sÏ bÞ nhiÒu uy hiÕp . Lý TÇm Hoan nãi : - ThÕ nh− cã ng−êi rÊt thÝch cã ng−êi uy hiÕp , cã k×nh ®Þch ®¸ng gêm , chØ cã nh− thÕ míi kÝch thÝch , cã kÝch thÝch míi tiÕn bé , mét con ng−êi nÕu ®¹t ®−îc møc " tø h¹ v« nh©n " th× cã lÏ ch¼ng cßn g× ®¸ng gäi lµ sinh thó . L÷ Phông Tiªn trÇm ng©m : - Cã lÏ nh−ng ta b»ng lßng lµm chuyÖn ®ã th× l¹i kh«ng cã nguyªn nh©n Êy . Lý TÇm Hoan chÇm chËm gËt ®Çu : - Tù nhiªn lµ kh«ng ph¶i . L÷ Phông Tiªn nãi nhanh : - Ta b»ng lßng lµm lµ v× ®iÒu kiÖn trao ®æi cña c¸c h¹ gi¸ cao . Lý TÇm Hoan c−êi : Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 13. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 375 - NÕu gi¸ hµng cña m×nh kh«ng cao th× lµm sao nãi chuyÖn trao ®æi víi ng−êi ? L÷ Phông Tiªn nãi : - C¸c h¹ nãi ta b»ng lßng chuyÖn Êy th× ch¾c c¸c h¹ còng sÏ chÞu víi ta mét chuyÖn . Lý TÇm Hoan gËt ®Çu : - §óng . L÷ Phông Tiªn nãi : - Nh−ng c¸c h¹ kh«ng hÒ chØ râ ®ã lµ chuyÖn g× . Lý TÇm Hoan gËt ®Çu : - §óng . L÷ Phông Tiªn nãi : - NghÜa lµ ta cã quyÒn b¶o c¸c h¹ lµm chuyÖn g× còng ®−îc . Lý TÇm Hoan gËt ®Çu : - §óng . ¸nh m¾t cña L÷ Phông Tiªn ngêi ngêi tr«ng rÊt dÔ sî : - NÕu ta b¶o c¸c h¹ chÕt ? Lý TÇm Hoan th¶n nhiªn : - LÊy mét m¹ng cña t«i ®Ó ®æi lÊy mét m¹ng cña h¾n , ®iÒu ®ã còng c«ng b»ng . H¾n nãi thËt ®iÒm ®¹m , miÖng h¾n h¬i c−êi y nh− lµ sinh m¹ng cña h¾n kh«ng cßn thuéc vÒ h¾n v× thÕ cho nªn h¾n kh«ng m©ý quan t©m . Nh−ng Linh Linh th× run run nh− cÇy sÊy , nµng vïng chen ra mäp tr−íc mÆt L÷ Phông Tiªn , giäng nµng gÇn nh− khãc : - T«i biÕt anh kh«ng khi nµo lµm nh− thÕ , v× ... v× anh còng lµ ng−êi tèt ... cã ph¶i thÕ kh«ng ? Cã ph¶i thÕ kh«ng ? L÷ Phông Tiªn ngËm miÖng khÝt rinh , h¾n kh«ng hÒ liÕc tíi nµng . H¾n chØ l¹nh lïng nh×n Lý TÇm Hoan , miÖng h¾n mÝm l¹i , khoÐ miÖng h¾n h¬i th¬ nhÕch mét s¾c diÖn cùc kú ng¹o nghÔ . H¹ng ng−êi nh− thÕ Êy kh«ng hÒ xem sinh m¹ng kÎ kh¸c vµo ®©u . Linh Linh nh×n miÖng h¾n , mÆt nµng mçi lóc mét xanh , toµn th©n nµg run lÈy bÈy . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 14. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 376 Nµng rÊt hiÓu Lý TÇm Hoan . Nµng biÕt chØ cÇn L÷ Phông Tiªn nãi mét c©u lµ Lý TÇm Hoan b»ng lßng ®i vµo c¸i chÕt mµ kh«ng nãi nöa lêi . H¾n cã thÓ v× ng−êi kh¸c mµ sèng tù nhiªn h¾n còng cã thÓ v× ng−êi kh¸c mµ chÕt , víi h¾n , ®ã lµ chuyÖn ch¼ng cã g× quan träng . Nµng còng rÊt hiÓu L÷ Phông Tiªn . Sinh m¹ng cña ng−êi kh¸c ®èi víi h¾n ch¼ng cã ra g× . Hai tay nµng «m mÆt vµ ngÊt lu«n . Bëi v× nµng kh«ng muèn , kh«ng d¸m nghe c©u nãi sÏ tho¸t ra tõ cöa miÖng cña L÷ Phông Tiªn . NgÊt lÞm ©u còng lµ mét thø linh d−îc mµ trêi cè ý ban tÆng cho loµi ng−êi , bÊt cø chuyÖn g× khi ng−êi ta kh«ng cßn chÞu ®ùng næi , bÊt cø chuyÖn g× kh«ng thÓ nghe næi , kh«ng thÓ nh×n næi lµ ng−êi ra ngÊt lÞm . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2