intTypePromotion=1

Huyết tâm lệnh - tập 25

Chia sẻ: Thanh Phuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:15

0
58
lượt xem
8
download

Huyết tâm lệnh - tập 25

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'huyết tâm lệnh - tập 25', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Huyết tâm lệnh - tập 25

 1. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 377 Håi thø hai m−¬i l¨m ChuyÖn cña Kinh V« M¹ng L ý TÇm Hoan lµ con ng−êi kh«ng bao giê tr¸nh nÐ . H¾n ®èi diÖn víi L÷ Phông Tiªn nh− nh×n c¸i chÕt . Cø nh− thÕ thËt l©u , L÷ Phông Tiªn vôt thë ra : - ThËt kh«ng ngê trªn ®êi nµy l¹i cã h¹ng ng−êi nh− c¸c h¹ . TiÓu Phi cã mét b»ng h÷u nh− c¸c h¹ qu¶ lµ ph−íc khÝ cña h¾n qu¸ to . Lý TÇm Hoan c−êi : - NÕu anh hiÓu h¾n th× anh sÏ thÊy r»ng t«i mµ cã ®−îc mét b»ng h÷u nh− h¾n th× ph−íc khÝ cña t«i l¹i to h¬n . §«i m¾t ng¹o nghÔ cña L÷ Phông Tiªn vôt trë thµnh mµu ¶m ®¹m : - Mét con ng−êi nghÜa khÝ mµ −u uÊt chÝnh lµ lóc con ng−êi ®ã ®ang kh¸t väng , kh¸t väng mét chót t×nh . H¾n nh×n Lý TÇm Hoan ®¨m ®¨m vµ nãi : - Cã ph¶i anh muèn nãi r»ng anh ®−îc chÕt v× h¾n còng cã thÓ chÕt v× anh ? Lý TÇm Hoan gËt ®Çu . L÷ Phông Tiªn rÝt giäng : - Nh−ng c¸c h¹ ®· ®o¸n ch¾c r»ng ta kh«ng giÕt c¸c h¹ , Ýt nhÊt lµ trong t×nh tr¹ng nµy , cã ph¶i thÕ kh«ng ? Lý TÇm Hoan lµm thinh . Lµm thinh cã nhiÒu ý nghÜa , nãi râ h¬n lµ cã hai ý nghÜa t−¬ng ph¶n . Mét lµ c«ng nhËn , hai lµ phñ nhËn . L÷ Phông Tiªn l¹i nh×n Lý TÇm Hoan mét lóc n÷a , cuèi cïng ¸nh m¾t cña h¾n lo·ng dÇn , h¾n thë ra : - Qu¶ thËt ta kh«ng thÓ giÕt c¸c h¹ , t¹i v× sao , c¸c h¹ cã biÕt kh«ng ? Lý TÇm Hoan ch−a tr¶ lêi th× L÷ Phông Tiªn ®· nãi liÒn theo : - Bëi v× ta cÇn ph¶i lµm cho c¸c h¹ m·i m·i thiÕu nî ta , m·i m·i mang ©n ta . H¾n chît bËt c−êi : - Bëi v× nÕu ta muèn giÕt c¸c h¹ , sau nµy cßn thiÕu g× c¬ héi , chØ cã ®iÒu c¬ héi ®ã sî r»ng m·i m·i sÏ ch¼ng x¶y ra . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 2. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 378 TrÇm ng©m mét chót , Lý TÇm Hoan l¹i c−êi : - Cßn , h·y cßn c¬ héi . L÷ Phông Tiªn nh−íng m¾t : - Sao ? Lý TÇm Hoan nãi : - Bëi v× t«i cßn muèn yªu cÇu huynh ®µi mét chuyÖn . L÷ Phông Tiªn nh×n s÷ng Lý TÇm Hoan lµm nh− h¾n ch−a bao giê gÆp con ng−êi nh− thÕ , thËt l©u h¾n c−êi nh¹t : - LÇn thø nhÊt trao ®æi cßn thiÕu nî thÕ mµ ®· muèn chuyÖn thø hai sao ? §Þnh trao ®æi mãn g× n÷a ®©y ? Lý TÇm Hoan nãi : - LÇn nµy kh«ng ph¶i trao ®æi mµ lµ yªu cÇu . MÆt L÷ Phông Tiªn tuy vÉn ®»m ®»m nh−ng ¸nh m¾t h¾n s¸ng lªn : - §· kh«ng ph¶i lµ trao ®æi th× ta ®©u cã bæn phËn g× ph¶i ®¸ng øng lêi yªu cÇu ®ã chø ? Lý TÇm Hoan chóm chÝm c−êi . M¾t h¾n vÉn nh×n L÷ Phông Tiªn nh−ng ¸nh m¾t khoan hßa , s¸ng sña vµ thµnh khÈn . H¾n nãi : - Bëi v× ®©y lµ chuyÖn t«i yªu cÇu huynh ®µi cho nªn t«i biÕt huynh ®µi nhÊt ®Þnh sÏ ®¸p øng . NÕu ai ch−a tõng nghe , nhÊt ®Þnh cho ®ã lµ lêi khen khÐo lÐo cña mét ng−êi cuång väng nh−ng nÕu ®· tõng sèng chung víi Lý TÇm Hoan sÏ nhËn ngay ra ®ã lµ lêi nãi ch©n thµnh nhÊt cña h¾n . L÷ Phông Tiªn chît nghe lßng Êm ¸p bëi v× tõ trong ¸nh m¾t cña Lý TÇm Hoan , h¾n b¾t gÆp mét t×nh h÷u nghÞ th©n yªu . L÷ Phông Tiªn nãi th× thÇm : - Ng−êi ta b¶o Lý TÇm Hoan vèn kh«ng hÒ yªu cÇu ai bÊt cø chuyÖn g× nh−ng h«m nay l¹i cÇu ta , xem chõng thÓ diÖn cña m×nh ©u còng lµ to l¾m . Lý TÇm Hoan c−êi : - T«i ®· lì thiÕu nî huynh ®i råi , b©y giê cã thiÕu thªm n÷a còng ch¼ng sao . L÷ Phông Tiªn c−êi , cã lÏ trong ®êi h¾n lÇn c−êi nµy míi lµ c¸i c−êi xuÊt ph¸t tËn ®¸y lßng , c¸i c−êi dÔ chÞu nhÊt . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 3. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 379 H¾n nh×n Lý TÇm Hoan : - Ng−êi ta nãi r»ng muèn häc nghÒ mua b¸n , nhÊt nhÊt ph¶i häc c¸ch thiÕu nî , xem chõng cã lÏ anh nªn ®æi nghÒ th−¬ng m·i lµ võa . Trong cuéc ®µm tho¹i tuy thØnh tho¶ng bÊt chît L÷ Phông Tiªn còng cã gäi Lý TÇm Hoan mét tiÕng anh nh−ng rÊt Ýt vµ nÕu cã còng chØ lµ tiÕng nãi víi ý nghÜa xem th−êng nh−ng lÇn nµy th× kh¸c , tiÕng anh cña h¾n ªm dÞu l¹ th−êng , tiÕng gäi cña mét ng−êi b¹n ®èi víi mét ng−êi b¹n . Lý TÇm Hoan thÊp giäng : - Anh ®· b»ng lßng råi chø ? L÷ Phông Tiªn hë ra : - Ýt nhÊt ngay b©y giê t«i ch−a nghÜ ®Õn c¸ch cù tuyÖt , vËy thõa c¬ héi ®ã , anh h·y nãi nhanh ®i . Lý TÇm Hoan vôt ho khan , tinh thÇn cña h¾n chît cã vÎ nÆng nÒ , h¾n nãi : - NÕu anh gÆp TiÓu Phi håi hai n»m vÒ tr−íc , cho dÇu t«i kh«ng cÇu anh , ch¾c ch¾n anh còng sÏ b¹i trong tay h¾n . L÷ Phông Tiªn lÆng lÏ , còng khèng biÕt ®ã lµ th¸i ®é phñ nhËn hay thõa nhËn . Nh−ng nÕu phñ nhËn b»ng c¸ch lµm thinh , ®èi víi con ng−êi cña L÷ Phông Tiªn mµ nãi , ®ã còng lµ chuyÖn " thÕ gian hy h÷u " . Lý TÇm Hoan nãi tiÕp : - NÕu hai n¨m tr−íc vÒ tr−íc ®©y , anh gÆp h¾n , anh sÏ thÊy r»ng ®èi diÖn víi hiÖn t¹i , h¾n víi h¾n lµ hai con ng−êi kh¸c biÖt . L÷ Phông Tiªn cau mÆt : - ChØ ng¨n ng¾n trong kho¶ng thêi gian hai n¨m , t¹i lµm sao c¶i biÕn con ng−êi nh− thÕ ? Lý TÇm Hoan thë dµi : - T¹i v× h¾n bÊt h¹nh gÆp ph¶i mét ng−êi . L÷ Phông Tiªn chíp m¾t : - §µn bµ ? Lý TÇm Hoan gËt ®Çu : - Tù nhiªn lµ ®µn bµ , trªn thÕ gian nµy cã ®µn bµ míi cã kh¶ n¨ng c¶i næi ®µn «ng qu¸ nhanh nh− thÕ . L÷ Phông Tiªn c−êi nh¹t : Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 4. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 380 - H¾n kh«ng ph¶i c¶i biÕn mµ truþ l¹c , mét ng−êi ®µn «ng nÕu v× ®µn bµ mµ truþ l¹c th× con ng−êi ®ã ch¼ng nh÷ng kh«ng ®¸ng th−¬ng mµ ®¸ng gäi lµ con ng−êi ngu xuÈn . Lý TÇm Hoan nãi : - Anh nãi ®óng l¾m , chØ cã ®iÒu anh ch−a ph¶i gÆp mét ng−êi ®µn bµ nh− thÕ Êy . L÷ Phông Tiªn chÕch m«i : - NÕu t«i gÆp th× sao ? Lý TÇm Hoan c−êi : - NÕu gÆp , ch−a biÕt chõng anh sÏ nh− TiÓu Phi hoÆc h¬n n÷a lµ kh¸c . L÷ Phông Tiªn c−êi : - Anh cho r»ng t«i lµ mét cËu bÐ ch−a tõng biÕt ®µn bµ ®Êy µ ? Lý TÇm Hoan nãi : - Cã thÓ anh ®· gÆp nhiÒu h¹ng ®µn bµ råi thÕ nh−ng nµng ... nµng kh«ng gièng nh− nh÷ng ng−êi ®µn bµ kh¸c . L÷ Phông Tiªn nh−íng m¾t : - Sao ? Lý TÇm Hoan nãi : - §· cã ng−êi tõng nãi r»ng nµng gièng nh− mét Tiªn Tö mµ lµ Tiªn Tö chuyªn dÉn ®µn «ng ®i vµo ®i¹ ngôc . L÷ Phông Tiªn chíp m¾t vµ vôt nãi : - T«i ®· biÕt anh nãi ai råi . Lý TÇm Hoan thë ra : - Anh cã thÓ ®o¸n ®óng v× trªn câi ®êi nµy rÊt may mµ chØ cã mét ng−êi , nÕu kh«ng th× ®a sè ®µn «ng ®Òu khã mµ sèng ®−îc . L÷ Phông Tiªn nãi : - Nh÷ng chuyÖn ®ã cã liªn hÖ ®Õn con ng−êi ®−îc gäi lµ Thiªn h¹ ®Ö nhÊt mü nh©n , qu¶ thËt t«i ®· ®−îc nghe . Lý TÇm Hoan cø nh×n xuèng tay m×nh vµ giäng nãi xa x«i : - TiÓu Phi lÇn nµy ®· phÊn chÊn lªn råi , t«i kh«ng ®µnh lÊy m¾t nh×n h¾n ch×m s©u ë l¹i mét lÇn n÷a . L÷ Phông Tiªn hái : Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 5. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 381 - V× thÕ cho nªn anh muèn t«i giÕt nµng ? Lý TÇm Hoan cói mÆt : - ThËt th× t«i chØ mong TiÓu Phi ®õng gÆp l¹i con ng−êi Êy n÷a bëi v× nÕu gÆp l¹i th× h¾n kh«ng c¸ch nµo g−îng næi . L÷ Phông Tiªn trÇm ng©m : - Nh− thÕ th× anh còng cã thÓ lo liÖu thanh to¸n ®−îc mµ ? Lý TÇm Hoan nãi : - ChØ cã mçi mét t«i lµ kh«ng ®−îc . L÷ Phông Tiªn ng¹c nhiªn : - T¹i sao thÕ ? Lý TÇm Hoan buån b· : - Bëi v× nÕu TiÓu Phi mµ biÕt ®−îc th× sÏ hËn t«i suèt ®êi . L÷ Phông Tiªn nãi : - Nh−ng Ýt ra h¾n ph¶i hiÓu r»ng anh v× h¾n mµ hµnh ®éng chø . Lý TÇm Hoan g−îng c−êi : - BÊt luËn ng−êi th«ng minh ®Õn ®©u nh−ng nÕu bÞ h·m vµo thÕ trËn ¸i t×nh råi th× sÏ biÕn thµnh ngu xuÈn . L÷ Phông Tiªn xoa xoa c»m vµ khÏ gËt ®Çu : - Còng ®óng nh−ng t¹i sao anh kh«ng t×m nhê ng−êi kh¸c mµ l¹i t×m t«i ? Lý TÇm Hoan nãi : - Bëi v× ng−êi kh¸c cho dÇu cã ®ñ lùc l−îng giÕt nµng nh−ng khi gÆp nµng råi sÏ kh«ng cßn hµnh ®éng ®−îc bëi v× ... H¾n ngÈng mÆt lªn nh×n th¼ng vµo L÷ Phông Tiªn chÇm chËm nãi : - T«i kh«ng cßn t×m ®©u ®−îc mét ng−êi cÇu xin cøu h¾n . Hai ng−êi nh×n nhau vµ L÷ Phông Tiªn chît c¶m thÊy lßng m×nh Êm ¸p . Tõ trong ¸nh m¾t cña Lý TÇm Hoan , h¾n ®äc thÊy c¶ mét bÇu trêi bi th−¬ng ¶o n·o . Thø bi th−¬ng ·o n·o cña bËc anh hïng . L÷ Phông Tiªn vôt hái : - Nµng t¹i ®©u ? Lý TÇm Hoan nãi : Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 6. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 382 - Linh Linh biÕt chç cña nµng , chØ cã ®iÒu . Linh Linh ngÊt xØu kh¸ l©u , cho ®Õn b©y giê nµng còng ch−a tØnh l¹i . ( thiÕu nöa trang ) *** TiÓu Phi thøc dËy th× Lý TÇm Hoan ®· ngñ trong phßng . TiÕng ho cña Lý TÇm Hoan lµm cho TiÓu Phi chó ý v× trong giÊc ngñ mµ tiÕng sÆc sôa . ¸nh n¾ng ban mai tµ tµ chiÕu qua cöa sæ , räi s¸ng trong phßng b©y giê nh×n vµo TiÓu Phi míi thÊy râ nh÷ng sîi tãc b¹c Èn nÊp trªn ®Çu Lý TÇm Hoan vµ nhÊt lµ nh÷ng nÕt nh¨n trªn tr¸n h¾n . B©y giê , dÊu vÕt thanh niªn chØ cßn l¹i ®«i m¾t h¾n mµ th«i . Khi h¾n nh¾m m¾t l¹i , toµn bé mÆt h¾n tr«ng thËt lµ tiÒu tôy vµ giµ h¼n råi . QuÇn ¸o h¾n thËt lµ xèc xÕch , r¸ch b−¬m nhiÒu chç . Nµo ai biÕt ®−îc trong c¸i th©n thÓ suy nh−îc , lam lò nh− thÕ l¹i chøa ®ùng mét t©m hån c−¬ng nghÞ , mét nh©n c¸ch cao quý l¹ th−êng . Nh×n h¾n , n−íc m¾t TiÓu Phi bçng trµo ra . H¾n sèng h×nh nh− ®Ó mµ chÞu ®ùng dµy vß thèng khæ chø kh«ng ph¶i ®Ó mµ h−ëng thô . ThÕ nh−ng h¾n kh«ng ng· xuèng , h¾n kh«ng bao giê c¶m thÊy cuéc ®êi cña h¾n bi th−¬ng . Bëi v× h¾n quan niÖm r»ng khi h¾n cßn sèng trªn ®êi , nÕu h¾n cã chÞu sù ng−îc ®·i chµ s¸t , nh÷ng thø Êy ®èi víi h¾n lµ vinh dù , lµ s¸ng sña . H¾n cè mang l¹i cho ng−êi kh¸ch nh÷ng niÒm vui , h¾n dån sù thèng khæ cho chÝnh h¾n . N−íc m¾t TiÓu Phi ch¶y dµi trªn m¸ , trªn ¸o . Lý TÇm Hoan vÉn ngñ say . *** Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 7. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 383 N−íc ®Ëu hò võa míi ra lß , h¬i nãng vÉn cßn bèc lªn miÖng chÐn . TiÓu Phi b−ng chÐn n−íc ®Ëu hò cã khuÊy trøng gµ híp tõng híp mét . H¾n ¨n uèng thËt chËm , ®ã lµ thãi quen cña h¾n v× thÕ khi ¨n xong th× th©n thÓ cña h¾n còng ®· thÊm ®Çy søc sèng . H¾n rÊt thÝch c¸i c¶m gi¸c Êy . Bän tiÓu nhÞ bËn rén tõ khuya , b©y giê míi cã thÓ t¹m r¶nh rçi , hä v©y quanh lß s−ëi uèng r−îu vµ t¸n ngÉu . Nh×n hä uèng thø r−îu tÇm th−êng , ®−a cay b»ng nh÷ng miÕng ®Ëu chiªn ®· nguéi , thÕ nh−ng TiÓu Phi vÉn thÊy hä ¨n uèng mét c¸ch thËt ngon , mãn ¨n tuy ¶m ®¹m nh−ng tinh thÇn c¶m thô cña hä cã thõa , cã lÏ t©m hån cña hä kh«ng bÞ nÆng bëi nh÷ng vÊn ®Ò phøc t¹p . Cuéc sèng cña hä thËt lµ ®¬n gi¶n . §èi víi hä , nh− thÕ thËt lµ ®Çy ®ñ . Nh×n c¶nh Êm ¸p trong kh¸ch s¹n , TiÓu Phi chît nhí ®Õn nµng . H¾n nghÜ h«m nay cã lÏ m×nh gÆp l¹i . Trªn ®êi cã rÊt nhiÒu ng−êi ®· v× ng−êi kh¸c mµ sèng trong ®ã cã thÓ v× ng−êi m×nh yªu , còng cã thÓ v× ng−êi m×nh hËn . V× yªu hay v× hËn còng ®Òu thèng khæ nh− nhau . Nh÷ng ng−êi h−ëng ®−îc kho¸i l¹c ®óng nghÜa kh«ng cã mÊy ai . Giã bªn ngoµi vÉn m¹nh , l¸ r¬i rông kh¸ nhiÒu , ng−êi cã t©m sù nh×n c¶nh Êy kh«ng chÕ ngù nçi buån day døt . TiÓu Phi ngÈng mÆt lªn nh×n ra ngoµi cöa , ngay khi ®ã hai ng−êi chÇm chËm b−íc vµo . Hä ®i kh«ng gÊp rót nh−ng thÇn s¾c cña hä rÊt rén rµng . Kh«ng , hä kh«ng ®i vµo qu¸n , hä ®i ngang qua cöa . Ng−êi ®i tr−íc th©n h×nh lám thãm , tãc b¹c ph¬ , l·o cÇm chiÕc gËy èng ®iÕu dµi , ¸o l·o ®· chuyÓn sang mµu b¹c . §i sau lµ mét c« g¸i cã ®«i m¾t to ®en , ã hai giãc bÝnh th¶ dµi . TiÓu Phi nhËn ra ngay ®ã lµ l·o giµ kÓ chyÖn vµ ch¸u g¸i cña l·o , h×nh nh− hai «ng ch¸u hä T«n . ThÕ nh−ng hä kh«ng nh×n thÊy TiÓu Phi , hä ®i xít ngang qua cöa , gi¸ nh− hä thÊy TiÓu Phi th× cã lÏ chuyÖn sÏ kh¸c h¬n . TiÓu Phi uèng xong chÐn n−íc ®Ëu , h¾n lau miÖng vµ ngÈng mÆt lªn l¹i b¾t gÆp mét ng−êi ®i ngang qua cöa . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 8. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 384 Ng−êi Êy mÆc ¸o vµng chÝ gèi , ®Çu ®éi chiÕc nãn réng vµnh che khuÊt tr¸n , h¾n cã d¸ng ®i thËt ®Æc biÖt vµ h×nh nh− h¾n còng kh¸ véi vµng . TiÓu Phi giËt m×nh . Kinh V« M¹ng . ¸nh m¾t Kinh V« M¹ng g¨n chÆt vµo phÝa tr−íc , h×nh nh− b¸m theo «ng ch¸u l·o hä T«n , h¾n ®i xít qua chø kh«ng nh×n thÊy TiÓu Phi . TiÓu Phi nh×n thËt nhanh vµo thanh kiÕm ®ang ®eo trong m×nh cña Kinh V« M¹ng , thÊy thanh kiÕm Êy vµ ®«i m¾t TiÓu Phi kh«ng rêi ®−îc n÷a , h¾n chØ nh×n m·i vµo thanh kiÕm , h¾n kh«ng thÊy mét c¸nh tay cña Kinh V« M¹ng ph¶i dïng sîi d©y ch»ng choµng treo qua cæ . Thanh kiÕm lµm cho TiÓu Phi c¾n r¨ng , hai tay h¾n n¾m l¹i thËt chÆt , thanh kiÕm ®ã ®· lµm cho h¾n b¹i , b¹i mét c¸ch nhôc nh· . H¾n quªn c¸nh tay tµn phÕ cña Kinh V« M¹ng , h¾n chØ nhí thanh kiÕm , h¾n chØ nhí sù sØ nhôc , h¾n quyÕt cïng Kinh V« M¹ng gi¶i quyÕt vÊn ®Ò cao h¹ . Kinh V« M¹ng b−íc nhanh ra khái cöa , ®i lu«n . TiÓu Phi ®øng lªn , tay h¾n l¹i n¾m chÆt h¬n n÷a . Sù kÝch thÝch lµm cho toµn th©n h¾n bèc ra mét søc m¹nh v« h×nh , søc m¹nh ®ã lµm cho tªn tiÓu nhÞ ®ang b−ng chÐn r−îu vïng r¬i xuèng . Nh−ng chÐn r−îu kh«ng r¬i xuèng ®©t , TiÓu Phi ®· ®−a tay ®ãn b¾t . Kh«ng ai cã thÓ hiÓu næi t¹i sao h¾n l¹i nhanh ®Õn thÕ , cho dÇu tay h¾n nhanh nh−ng lóc Êy m¾t h¾n ®ang bËn bªn ngoµi . Nh−ng chÝnh v× bËn theo dâi bªn ngoµi cho nªn tinh thÇn h¾n c¨ng lªn , thø kÝch thich ®ã lµm cho tiÒm thøc Êy bÐn nh¹y v« cïng . Ph¶n øng tù nhiªn ®ã cµng lµm cho TiÓu Phi th©m t©m v÷ng lßng tin . Ngay trong lóc ®ã l¹i thªm mét ng−êi n÷a ®i ngang qua cöa . H¾n còng mÆc ¸o vµng , nãn réng vµnh , d¸ng ®i cña h¾n còng thËt ®éc ®¸o , da mÆt h¾n vµnh bÖch , d−íi bãng tèi qua chiÕc nãn , tr«ng mÆt h¾n y nh− lµm b»ng s¸p cøng . Th−îng Quan Phi . *** Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 9. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 385 Nh−ng TiÓu Phi kh«ng biÕt Th−îng Quan Phi . Nh−ng chØ tho¸ng nh×n , b»ng vµo c¶m gi¸c bÐn nh¹y cña h¾n , h¾n biÕt ngay ng−êi nµy rÊt cã liªn hÖ víi Kinh V« M¹ng vµ cã thÓ ®ang theo Kinh V« M¹ng . Th−îng Quan Phi d¸ng thÊp h¬n Kinh V« M¹ng , tuæi còng nhá h¬n nh−ng t− thÕ , thÇn s¾c cña h¾n tµn khèc kh«ng thua g× Kinh V« M¹ng vµ nhÊt lµ d¸ng ®i , ng−êi ta nh×n vµo cã thÓ hiÓu lÇm lµ anh em ruét víi Kinh V« M¹ng . TiÓu Phi ®i thËt chËm , tr−íc sau h¾n vÉn gi÷ kho¶ng c¸ch nhÊt ®Þnh víi Th−îng Quan Phi . §©y lµ c¸nh ®ång hoang xen lÉn víi rõng chåi , ®i kh«ng bao xa hoµn toµn v¾ng ng¾t , kh«ng mét bãng ng−êi . DÉn ®Çu lµ hai «ng ch¸u kÓ chuyÖn hä T«n nh−ng b©y giê th× ®· khuÊt mÊt råi , Kinh V« M¹ng th× chØ cßn thÊy thÊp tho¸ng bãng ¸o vµng nh−ng Th−îng Quan Phi vÉn b−íc ®i chËm ch¹p . TiÓu Phi chît nhËn ra g· thiÕu niªn nµy rÊt tinh th«ng vÒ bÝ quyÕt theo dâi ®èi ph−¬ng . Muèn theo dâi mµ kh«ng bÞ ®èi ph−¬ng ph¸t hiÖn lµ ph¶i biÕt trÇm tÜnh , ph¶i biÕt Èn nhÉn . PhÝa tr−íc lµ mét hßn nói thÊp , Kinh V« M¹ng rÏ v« con ®−êng nói . B©y giê b−íc ®i cña Th−îng Quan Phi vôt nhanh lªn , h×nh nh− h¾n muèn theo Kinh V« M¹ng b»ng con ®−êng sau nói . Chê cho bãng h¾n khuÊt h¼n vÒ sau nói , TiÓu Phi dïng khinh c«ng nhanh nhÊt phãng th¼ng lªn ®Ønh nói . H¾n biÕt cjhØ cã trªn Êy quan s¸t míi dÔ dµng . Qu¶ nhiªn h¾n hµnh ®éng kh«ng sai . *** Kinh V« M¹ng ch−a bao giê biÕt sî lµ g× , mét con ng−êi ®· kh«ng xem c¸i chÕt vµo ®©u th× kh«ng cã g× lµm cho sî ®−îc . ThÕ nh−ng kh«ng biÕt t¹i sao b©y giê ¸nh m¾t cña g· chît hiÖn râ ®iÒu sî sÖt . Quanh qua mét gãc nói , c¶nh trÝ l¹i cµng thªm hoang v¾ng tiªu s¬ . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 10. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 386 Tay cña Kinh V« M¹ng vôt ®Æt lªn ®èc kiÕm nh−ng ®ã lµ c¸nh tay ph¶i kh«ng ph¶i c¸nh tay dïng kiÕm cña h¾n tõ tr−íc tíi nay , kiÕm cña h¾n th× còng vÉn lµ thanh kiÕm tõng h¹ kh«ng biÕt bao nhiªu ®èi thñ lõng danh nh−ng b©y giê kh«ng cßn lîi khÝ . Tay h¾n nhÊc lªn råi h¹ xuèng . B−íc ®i cña h¾n còng dõng . H×nh nh− h¾n biÕt h¾n ®· vµo ngâ côt . Ngay lóc Êy h¾n nghe giäng c−êi l¹nh lÏo cña Th−îng Quan Phi . H¾n b−íc s¸t sau l−ng Kinh V« M¹ng víi giäng c−êi tµn khèc : - Ng−¬i cã thÓ khái ph¶i ®ãng thªm kÞch n÷a lµm g× . Kinh V« M¹ng chÇm chËm quay l¹i , ®«i m¾t c¸ chÕt cña h¾n tr¬ tr¬ , h¾n nãi tõng tiÕng mét : - Ng−¬i b¶o ta ®ang ®ãng kÞch ? Th−îng Quan Phi nãi : - §óng , ®ãng kÞch . Ng−¬i cè ý theo dâi «ng ch¸u hä T«n lµ ®ãng kÞch bëi v× ng−¬i kh«ng cã g× cÇn theo hä . Kinh V« M¹ng gÆn l¹i : - ThÕ th× ta cã ý ®Þnh g× ? Th−îng Quan Phi nãi : - Ng−¬i lµm nh− thÕ lµ v× ta . Kinh V« M¹ng gÆng l¹i : - V× ng−¬i ? Th−îng Quan Phi nãi : - §óng , v× ng−¬i rÊt biÕt r»ng ta ®ang theo ng−¬i . Kinh V« M¹ng l¹nh lïng : - Nh− vËy chøng tá r»ng ng−¬i kh«ng s¸ng suèt . Th−îng Quan Phi nãi : - Ta tuy kh«ng s¸ng suèt nh−ng còng ®ñ ®Ó giÕt ng−¬i , ng−¬i còng tÊt biÕt r»ng ta sÏ giÕt ng−¬i . Qu¶ thËt Kinh V« M¹ng ®· biÕt nh− thÕ nªn kh«ng lé vÎ l¹nh lïng . Ng−êi l¹ lïng ®Õn kinh dÞ lµ TiÓu Phi . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 11. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 387 B»ng vµo cung c¸ch ®ã , râ rµng hai ng−êi cña hä cïng mét bän víi nhau nh−ng t¹i sao l¹i muèn giÕt nhau ? H¾n nghe Th−îng Quan Phi hái : - M−êi n¨m tr−íc ta cã thÓ giÕt ng−¬i , ng−¬i cã biÕt t¹i sao ? Kinh V« M¹ng lµm th×nh , h¾n lµ ng−êi chØ hái chø kh«ng bao giê ®¸p . Giäng nãi cña Th−îng Quan Phi bçng trë nªn o¸n ®éc l¹ th−êng : - Tren ®êi nµy , nÕu cã ng−¬i th× kh«ng cã ta , ng−¬i kh«ng nh÷ng c−íp mÊt ®Þa vÞ mµ cßn c−íp mÊt cha cña ta , tõ khi ng−¬i ®Õn Kim TiÒn Bang ®Õn giê , nh÷ng c¸i ®¸ng lý thuéc vÒ ta th× trë l¹i thuéc vÒ ng−¬i . Kinh V« M¹ng l¹nh lïng : - ChuyÖn ®ã ®¸ng lý ng−¬i ph¶i tr¸ch ng−¬i v× ng−¬i kh«ng thÓ b»ng ta . Th−îng Quan Phi nghiÕn r»ng : - Ta nghÜ r»ng ng−¬i ®· hiÓu kh«ng ph¶i thËt v× nguyªn do Êy mµ lµ ... H×nh nh− h¾n cè d»n nh−ng kh«ng lµm sao d»n næi , h¾n trÇm giäng : - Mµ lµ t¹i v× ng−¬i lµ ®øa con riªng cña cha ta , mÑ ta v× tøc giËn mÑ ng−¬i mµ chÕt . §«i m¾t cña Kinh V« M¹ng vôt nh− nhá l¹i vµ biÕn thµnh hai giät m¸u . Hai giät m¸u ®Æc . ¸nh m¾t cña TiÓu Phi chît còng ®au khæ l¹ th−êng , gi«ng gièng nçi ®au khæ cña Kinh V« M¹ng nh−ng l¹i nÆng h¬n . Th−îng Quan Phi nãi : - ChuyÖn ®ã c¸c ng−¬i lu«n lu«n che m¾t , c¸c ng−¬i cho r»ng ta kh«ng biÕt ? TiÕng " c¸c ng−¬i " h¾n dïng lµ chØ Kinh V« M¹ng vµ cha h¾n , nã mang theo c¶ mét sù th−¬ng tæn , kh«ng ph¶i th−¬ng cho ng−êi kh¸c mµ th−¬ng tæn h¾n . Sù thèng khæ cùc cïng lµm cho tinh thÇn h¾n trÊn tÜnh , h¾n c−êi nh¹t tiÕp lêi : - ThËt ra th× tõ lóc c¸c ng−¬i ®Õn ®©y lµ ta ®· biÕt ngay vµ ta chê ®îi c¬ héi . Kinh V« M¹ng l¹nh lïng : - C¬ héi ®ã kh«ng ®Õn . Th−îng Quan Phi nãi : - Cã , nh−ng ta kh«ng véi xuèng tay v× ng−¬i cßn cã chç cho ta lîi dông nh−ng b©y giê th× kh¸c . H¾n c−êi khÈy vµ nãi lu«n : Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 12. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 388 - Lóc b©y giê , trong con m¾t cña cha ta , ng−¬i lµ mét c©y ®ao , c©y ®ao giÕt ng−êi , nÕu ta bÎ gÉy c©y ®ao Êy , cha ta ch¼ng dung tha nh−ng b©y giê , b©y giê ng−¬i lµ con vËt tµn phÕ , chuyÖn chÕt cña ng−¬i , cha ta kh«ng khi nµo ®Ó ý . Kinh V« M¹ng trÇm mÆt xuèng , thËt l©u h¾n míi nhÌ nhÑ gËt ®Çu : - §óng , chuyÖn sèng chÕt cña ta chÝnh ta còng cßn kh«ng ®Ó ý huèng chi ng−êi kh¸c . Th−îng Quan Phi nãi : - C©u nãi ng−¬i cã thÓ lõa ng−êi kh¸c chø kh«ng thÓ lõa ta . Kinh V« M¹ng gÆng l¹i : - Lõa ng−¬i ? Th−îng Quan Phi c−êi nh¹t : - NÕu ng−¬i qu¶ t×nh kh«ng sî chÕt th× chuyÖn chi ng−¬i l¹i kÐo dµi thjêi gian ®Ó ch¹y trèn ? Kinh V« M¹ng lËp l¹i : - KÐo dµi ? Ch¹y trèn ? Th−îng Quan Phi gËt ®Çu : - Ng−¬i theo dâi hai «ng ch¸u hä T«n , ng−¬i cè ý t×m ra nh− thÕ lµ chÝnh dÓ cã thêi gian ch¹y trèn . Kinh V« M¹ng lµm thinh . Th−îng Quan Phi nãi : - Gi¸ nh− ng−¬i theo dâi mét ng−êi nµo kh¸c th× cã lÏ ta xem kÕt qu¶ , chê xem ng−¬i theo tËn sµo huyÖt , chê xem ng−¬i giÕt ng−êi råi sau ®ã ta sÏ giÕt ng−¬i . H¾n c−êi vµ nãi lu«n : - ChØ tiÕc lµ ng−¬i chän lÇm ®èi t−îng bëi ng−¬i kh«ng lµm sao theo ®−îc hai «ng ch¸u hä T«n , ng−¬i kh«ng lµm sao biÕt chç cña hä bëi v× ng−¬i kh«ng lµ ®èi thñ cña hä . Kinh V« M¹ng vôt c−êi : - Cã lÏ ... C¸ch c−êi cña h¾n thËt l¹ lïng , h×nh nh− nã chØ mang theo mét giäng ch©m biÕm , kh«ng ph¶i ch©m biÕm ng−êi mµ l¹i ch©m biÕn chÝnh m×nh . Th−îng Quan Phi nãi : - V× thÕ chuyÖn theo dâi cña ng−¬i lµ ®ãng kÞch , ta kh«ng thÓ chê ®îi . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 13. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 389 H¾n nh×n th¼ng vµo Kinh V« M¹ng vµ rÝt giäng : - V× b©y giê ng−¬i ®ang sî chÕt . Kinh V« M¹ng gÆng l¹i : - Sî chÕt ? Th−îng Quan Phi nãi : - Tr−íc kia ng−¬i qu¶ kh«ng sî chÕt , cã thÓ v× lóc ®o kh«ng ai cã thÓ uy hiÕp ®−îc sinh m¹ng cña ng−¬i , chÝnh v× thÕ mµ ng−¬i kh«ng hiÓu hÕt c¸i nghÜa cña c¸i chÕt lµ g× . Keng ! Long Phông Song Hoµn cña Th−îng Quan Phi ®· ®−îc rót ra , giäng h¾n l¹nh b¨ng b¨ng : - Nh−ng b©y giê th× kh¸c , b©y giê ta cã thÓ giÕt ng−¬i lóc nµo còng ®−îc . Kinh V« M¹ng trÇm ng©m : - Xem chõng chuyÖn nµo ng−¬i còng biÕt kh¸ nhiÒu . Th−îng Quan Phi nãi : - Ýt nhÊt ta còng cao minh nhiÒu h¬n c¸i mµ ng−¬i biÕt vÒ ta . Kinh V« M¹ng vôt c−êi : - ChØ tiÕc mét ®iÒu lµ cßn mét chuyÖn mµ ng−¬i kh«ng biÕt . Th−îng Quan Phi hái : - ChuyÖn g× ? Kinh V« M¹ng nãi : - ChuyÖn nµo kh¸c n÷a , ng−¬i kh«ng biÕt th× còng ch¼ng sao nh−ng chuyÖn nµy nÕu ng−¬i biÕt lµ ng−¬i chÕt . Th−îng Quan Phi c−êi nh¹t : - NÕu qu¶ chuyÖn träng yÕu nh− thÕ th× nhÊt ®Þnh lµ ta ph¶i biÕt . Kinh V« M¹ng nãi : - Ng−¬i hoµn toµn kh«ng biÕt bëi v× ®ã lµ sù bÝ mËt cña ta mµ ta ch−a bao giê nãi cho ai biÕt c¶ . Th−îng Quan Phi chíp ngêi ®«i m¾t : - B©y giê th× ng−¬i söa so¹n nãi cho ta biÕt ? Kinh V« M¹ng nãi : Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 14. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 390 - §óng , b©y giê ta söa so¹n cho ng−¬i biÐt nh−ng ph¶i víi mét ®iÒu kiÖn . Th−îng Quan Phi hái : - §iÒu kiÖn g× ? Kinh V« M¹ng nãi thËt chËm : - NÕu ta nãi cho ng−¬i th× ng−¬i ph¶i chÕt . Th−îng Quan Phi hái : - Ng−¬i lµm cho ta chÕt ? Kinh V« M¹ng nãi : - Ta buéc ng−¬i ph¶i chÕt v× nh÷ng kÎ sèng kh«ng thÓ nghe ®−îc chuyÖn bÝ mËt cña ta . Th−îng Quan Phi nh×n s÷ng Kinh V« M¹ng vµ h¾n vôt ngöa c−êi ha h¶ . H¾n c−êi lµ ph¶i . Mét kÎ tµn phÕ nh− Kinh V« M¹ng mµ cßn nãi ®Õn chuyÖn cã thÓ quyÕt ®Þnh sù sèng chÕt cña kÎ kh¸c th× qu¶ lµ chuyÖn ®¸ng c−êi kh«ng g−îng næi . Th−îng Quan Phi võa c−êi võa nãi : - Ng−¬i ®Þnh dïng c¸i g× ®Ó giÕt ta ? Dïng ®Çu ®©m vµo hay dïng miÖng ®Ó c¾n ? Kinh V« M¹ng b©y giê míi tr¶ lêi mét lÇn vµ tr¶ lêi thËt ng¾n , thËt hay : - Kh«ng ph¶i . TiÕng c−êi cña Th−îng Quan Phi nhá l¹i vµ ng−ng h¼n . Hai tiÕng tr¶ lêi cña Kinh V« M¹ng kh«ng gièng tiÕng h¨m däa mµ còng kh«ng ph¶i tiÕng cît ®ïa . Kinh V« M¹ng nãi chËm r·i : - Ta muèn giÕt ng−¬i th× ta dïng c¸nh tay nµy . H¾n ®−a c¸nh tay ph¶i ra phÝa tr−íc . Th−îng Quan Phi c−êi nh−ng giäng c−êi cña h¾n h¬i miÔn c−ìng : - C¸nh tay ®ã ? Hõ , c¸nh tay ®ã ng−¬i kh«ng thÓ giÕt ®−îc mét con chã . Kinh V« M¹ng th¶n nhiªn : - Ta giÕt ng−êi chø kh«ng giÕt chã . Th−îng Quan Phi kh«ng c−êi n÷a , Long Phông Song Hoµn cña h¾n bay ra . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 15. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 391 Cµng ng¾n cµng nguy hiÓm , ®«i vßng Long Phông Song Hoµn cña Th−îng Quan Phi lµ thø binh khÝ cùc hiÓm mµ thÕ Long T−êng Phông Vò Tho¸t Thñ Song Phi l¹i cµng cùc hiÓm v« cïng . Trõ tr−êng hîp qu¸ gÊp rót trong vÊn ®Ò sonh tö hoÆc cÇn ®Æt ®èi ph−¬ng vµo cöa chÕt th× kh«ng bao giê nªn dïng . Vµ khi ®· tung ra , ®èi ph−¬ng kh«ng lµm sao tr¸nh næi . Ngay lóc Êy ¸nh kiÕm bay ra ... Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2