Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Huyết tâm lệnh - tập 25

Chia sẻ: Thanh Phuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:15

62
lượt xem
9
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'huyết tâm lệnh - tập 25', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Huyết tâm lệnh - tập 25

 1. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 377 Håi thø hai m−¬i l¨m ChuyÖn cña Kinh V« M¹ng L ý TÇm Hoan lµ con ng−êi kh«ng bao giê tr¸nh nÐ . H¾n ®èi diÖn víi L÷ Phông Tiªn nh− nh×n c¸i chÕt . Cø nh− thÕ thËt l©u , L÷ Phông Tiªn vôt thë ra : - ThËt kh«ng ngê trªn ®êi nµy l¹i cã h¹ng ng−êi nh− c¸c h¹ . TiÓu Phi cã mét b»ng h÷u nh− c¸c h¹ qu¶ lµ ph−íc khÝ cña h¾n qu¸ to . Lý TÇm Hoan c−êi : - NÕu anh hiÓu h¾n th× anh sÏ thÊy r»ng t«i mµ cã ®−îc mét b»ng h÷u nh− h¾n th× ph−íc khÝ cña t«i l¹i to h¬n . §«i m¾t ng¹o nghÔ cña L÷ Phông Tiªn vôt trë thµnh mµu ¶m ®¹m : - Mét con ng−êi nghÜa khÝ mµ −u uÊt chÝnh lµ lóc con ng−êi ®ã ®ang kh¸t väng , kh¸t väng mét chót t×nh . H¾n nh×n Lý TÇm Hoan ®¨m ®¨m vµ nãi : - Cã ph¶i anh muèn nãi r»ng anh ®−îc chÕt v× h¾n còng cã thÓ chÕt v× anh ? Lý TÇm Hoan gËt ®Çu . L÷ Phông Tiªn rÝt giäng : - Nh−ng c¸c h¹ ®· ®o¸n ch¾c r»ng ta kh«ng giÕt c¸c h¹ , Ýt nhÊt lµ trong t×nh tr¹ng nµy , cã ph¶i thÕ kh«ng ? Lý TÇm Hoan lµm thinh . Lµm thinh cã nhiÒu ý nghÜa , nãi râ h¬n lµ cã hai ý nghÜa t−¬ng ph¶n . Mét lµ c«ng nhËn , hai lµ phñ nhËn . L÷ Phông Tiªn l¹i nh×n Lý TÇm Hoan mét lóc n÷a , cuèi cïng ¸nh m¾t cña h¾n lo·ng dÇn , h¾n thë ra : - Qu¶ thËt ta kh«ng thÓ giÕt c¸c h¹ , t¹i v× sao , c¸c h¹ cã biÕt kh«ng ? Lý TÇm Hoan ch−a tr¶ lêi th× L÷ Phông Tiªn ®· nãi liÒn theo : - Bëi v× ta cÇn ph¶i lµm cho c¸c h¹ m·i m·i thiÕu nî ta , m·i m·i mang ©n ta . H¾n chît bËt c−êi : - Bëi v× nÕu ta muèn giÕt c¸c h¹ , sau nµy cßn thiÕu g× c¬ héi , chØ cã ®iÒu c¬ héi ®ã sî r»ng m·i m·i sÏ ch¼ng x¶y ra . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 2. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 378 TrÇm ng©m mét chót , Lý TÇm Hoan l¹i c−êi : - Cßn , h·y cßn c¬ héi . L÷ Phông Tiªn nh−íng m¾t : - Sao ? Lý TÇm Hoan nãi : - Bëi v× t«i cßn muèn yªu cÇu huynh ®µi mét chuyÖn . L÷ Phông Tiªn nh×n s÷ng Lý TÇm Hoan lµm nh− h¾n ch−a bao giê gÆp con ng−êi nh− thÕ , thËt l©u h¾n c−êi nh¹t : - LÇn thø nhÊt trao ®æi cßn thiÕu nî thÕ mµ ®· muèn chuyÖn thø hai sao ? §Þnh trao ®æi mãn g× n÷a ®©y ? Lý TÇm Hoan nãi : - LÇn nµy kh«ng ph¶i trao ®æi mµ lµ yªu cÇu . MÆt L÷ Phông Tiªn tuy vÉn ®»m ®»m nh−ng ¸nh m¾t h¾n s¸ng lªn : - §· kh«ng ph¶i lµ trao ®æi th× ta ®©u cã bæn phËn g× ph¶i ®¸ng øng lêi yªu cÇu ®ã chø ? Lý TÇm Hoan chóm chÝm c−êi . M¾t h¾n vÉn nh×n L÷ Phông Tiªn nh−ng ¸nh m¾t khoan hßa , s¸ng sña vµ thµnh khÈn . H¾n nãi : - Bëi v× ®©y lµ chuyÖn t«i yªu cÇu huynh ®µi cho nªn t«i biÕt huynh ®µi nhÊt ®Þnh sÏ ®¸p øng . NÕu ai ch−a tõng nghe , nhÊt ®Þnh cho ®ã lµ lêi khen khÐo lÐo cña mét ng−êi cuång väng nh−ng nÕu ®· tõng sèng chung víi Lý TÇm Hoan sÏ nhËn ngay ra ®ã lµ lêi nãi ch©n thµnh nhÊt cña h¾n . L÷ Phông Tiªn chît nghe lßng Êm ¸p bëi v× tõ trong ¸nh m¾t cña Lý TÇm Hoan , h¾n b¾t gÆp mét t×nh h÷u nghÞ th©n yªu . L÷ Phông Tiªn nãi th× thÇm : - Ng−êi ta b¶o Lý TÇm Hoan vèn kh«ng hÒ yªu cÇu ai bÊt cø chuyÖn g× nh−ng h«m nay l¹i cÇu ta , xem chõng thÓ diÖn cña m×nh ©u còng lµ to l¾m . Lý TÇm Hoan c−êi : - T«i ®· lì thiÕu nî huynh ®i råi , b©y giê cã thiÕu thªm n÷a còng ch¼ng sao . L÷ Phông Tiªn c−êi , cã lÏ trong ®êi h¾n lÇn c−êi nµy míi lµ c¸i c−êi xuÊt ph¸t tËn ®¸y lßng , c¸i c−êi dÔ chÞu nhÊt . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 3. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 379 H¾n nh×n Lý TÇm Hoan : - Ng−êi ta nãi r»ng muèn häc nghÒ mua b¸n , nhÊt nhÊt ph¶i häc c¸ch thiÕu nî , xem chõng cã lÏ anh nªn ®æi nghÒ th−¬ng m·i lµ võa . Trong cuéc ®µm tho¹i tuy thØnh tho¶ng bÊt chît L÷ Phông Tiªn còng cã gäi Lý TÇm Hoan mét tiÕng anh nh−ng rÊt Ýt vµ nÕu cã còng chØ lµ tiÕng nãi víi ý nghÜa xem th−êng nh−ng lÇn nµy th× kh¸c , tiÕng anh cña h¾n ªm dÞu l¹ th−êng , tiÕng gäi cña mét ng−êi b¹n ®èi víi mét ng−êi b¹n . Lý TÇm Hoan thÊp giäng : - Anh ®· b»ng lßng råi chø ? L÷ Phông Tiªn hë ra : - Ýt nhÊt ngay b©y giê t«i ch−a nghÜ ®Õn c¸ch cù tuyÖt , vËy thõa c¬ héi ®ã , anh h·y nãi nhanh ®i . Lý TÇm Hoan vôt ho khan , tinh thÇn cña h¾n chît cã vÎ nÆng nÒ , h¾n nãi : - NÕu anh gÆp TiÓu Phi håi hai n»m vÒ tr−íc , cho dÇu t«i kh«ng cÇu anh , ch¾c ch¾n anh còng sÏ b¹i trong tay h¾n . L÷ Phông Tiªn lÆng lÏ , còng khèng biÕt ®ã lµ th¸i ®é phñ nhËn hay thõa nhËn . Nh−ng nÕu phñ nhËn b»ng c¸ch lµm thinh , ®èi víi con ng−êi cña L÷ Phông Tiªn mµ nãi , ®ã còng lµ chuyÖn " thÕ gian hy h÷u " . Lý TÇm Hoan nãi tiÕp : - NÕu hai n¨m tr−íc vÒ tr−íc ®©y , anh gÆp h¾n , anh sÏ thÊy r»ng ®èi diÖn víi hiÖn t¹i , h¾n víi h¾n lµ hai con ng−êi kh¸c biÖt . L÷ Phông Tiªn cau mÆt : - ChØ ng¨n ng¾n trong kho¶ng thêi gian hai n¨m , t¹i lµm sao c¶i biÕn con ng−êi nh− thÕ ? Lý TÇm Hoan thë dµi : - T¹i v× h¾n bÊt h¹nh gÆp ph¶i mét ng−êi . L÷ Phông Tiªn chíp m¾t : - §µn bµ ? Lý TÇm Hoan gËt ®Çu : - Tù nhiªn lµ ®µn bµ , trªn thÕ gian nµy cã ®µn bµ míi cã kh¶ n¨ng c¶i næi ®µn «ng qu¸ nhanh nh− thÕ . L÷ Phông Tiªn c−êi nh¹t : Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 4. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 380 - H¾n kh«ng ph¶i c¶i biÕn mµ truþ l¹c , mét ng−êi ®µn «ng nÕu v× ®µn bµ mµ truþ l¹c th× con ng−êi ®ã ch¼ng nh÷ng kh«ng ®¸ng th−¬ng mµ ®¸ng gäi lµ con ng−êi ngu xuÈn . Lý TÇm Hoan nãi : - Anh nãi ®óng l¾m , chØ cã ®iÒu anh ch−a ph¶i gÆp mét ng−êi ®µn bµ nh− thÕ Êy . L÷ Phông Tiªn chÕch m«i : - NÕu t«i gÆp th× sao ? Lý TÇm Hoan c−êi : - NÕu gÆp , ch−a biÕt chõng anh sÏ nh− TiÓu Phi hoÆc h¬n n÷a lµ kh¸c . L÷ Phông Tiªn c−êi : - Anh cho r»ng t«i lµ mét cËu bÐ ch−a tõng biÕt ®µn bµ ®Êy µ ? Lý TÇm Hoan nãi : - Cã thÓ anh ®· gÆp nhiÒu h¹ng ®µn bµ råi thÕ nh−ng nµng ... nµng kh«ng gièng nh− nh÷ng ng−êi ®µn bµ kh¸c . L÷ Phông Tiªn nh−íng m¾t : - Sao ? Lý TÇm Hoan nãi : - §· cã ng−êi tõng nãi r»ng nµng gièng nh− mét Tiªn Tö mµ lµ Tiªn Tö chuyªn dÉn ®µn «ng ®i vµo ®i¹ ngôc . L÷ Phông Tiªn chíp m¾t vµ vôt nãi : - T«i ®· biÕt anh nãi ai råi . Lý TÇm Hoan thë ra : - Anh cã thÓ ®o¸n ®óng v× trªn câi ®êi nµy rÊt may mµ chØ cã mét ng−êi , nÕu kh«ng th× ®a sè ®µn «ng ®Òu khã mµ sèng ®−îc . L÷ Phông Tiªn nãi : - Nh÷ng chuyÖn ®ã cã liªn hÖ ®Õn con ng−êi ®−îc gäi lµ Thiªn h¹ ®Ö nhÊt mü nh©n , qu¶ thËt t«i ®· ®−îc nghe . Lý TÇm Hoan cø nh×n xuèng tay m×nh vµ giäng nãi xa x«i : - TiÓu Phi lÇn nµy ®· phÊn chÊn lªn råi , t«i kh«ng ®µnh lÊy m¾t nh×n h¾n ch×m s©u ë l¹i mét lÇn n÷a . L÷ Phông Tiªn hái : Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 5. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 381 - V× thÕ cho nªn anh muèn t«i giÕt nµng ? Lý TÇm Hoan cói mÆt : - ThËt th× t«i chØ mong TiÓu Phi ®õng gÆp l¹i con ng−êi Êy n÷a bëi v× nÕu gÆp l¹i th× h¾n kh«ng c¸ch nµo g−îng næi . L÷ Phông Tiªn trÇm ng©m : - Nh− thÕ th× anh còng cã thÓ lo liÖu thanh to¸n ®−îc mµ ? Lý TÇm Hoan nãi : - ChØ cã mçi mét t«i lµ kh«ng ®−îc . L÷ Phông Tiªn ng¹c nhiªn : - T¹i sao thÕ ? Lý TÇm Hoan buån b· : - Bëi v× nÕu TiÓu Phi mµ biÕt ®−îc th× sÏ hËn t«i suèt ®êi . L÷ Phông Tiªn nãi : - Nh−ng Ýt ra h¾n ph¶i hiÓu r»ng anh v× h¾n mµ hµnh ®éng chø . Lý TÇm Hoan g−îng c−êi : - BÊt luËn ng−êi th«ng minh ®Õn ®©u nh−ng nÕu bÞ h·m vµo thÕ trËn ¸i t×nh råi th× sÏ biÕn thµnh ngu xuÈn . L÷ Phông Tiªn xoa xoa c»m vµ khÏ gËt ®Çu : - Còng ®óng nh−ng t¹i sao anh kh«ng t×m nhê ng−êi kh¸c mµ l¹i t×m t«i ? Lý TÇm Hoan nãi : - Bëi v× ng−êi kh¸c cho dÇu cã ®ñ lùc l−îng giÕt nµng nh−ng khi gÆp nµng råi sÏ kh«ng cßn hµnh ®éng ®−îc bëi v× ... H¾n ngÈng mÆt lªn nh×n th¼ng vµo L÷ Phông Tiªn chÇm chËm nãi : - T«i kh«ng cßn t×m ®©u ®−îc mét ng−êi cÇu xin cøu h¾n . Hai ng−êi nh×n nhau vµ L÷ Phông Tiªn chît c¶m thÊy lßng m×nh Êm ¸p . Tõ trong ¸nh m¾t cña Lý TÇm Hoan , h¾n ®äc thÊy c¶ mét bÇu trêi bi th−¬ng ¶o n·o . Thø bi th−¬ng ·o n·o cña bËc anh hïng . L÷ Phông Tiªn vôt hái : - Nµng t¹i ®©u ? Lý TÇm Hoan nãi : Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 6. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 382 - Linh Linh biÕt chç cña nµng , chØ cã ®iÒu . Linh Linh ngÊt xØu kh¸ l©u , cho ®Õn b©y giê nµng còng ch−a tØnh l¹i . ( thiÕu nöa trang ) *** TiÓu Phi thøc dËy th× Lý TÇm Hoan ®· ngñ trong phßng . TiÕng ho cña Lý TÇm Hoan lµm cho TiÓu Phi chó ý v× trong giÊc ngñ mµ tiÕng sÆc sôa . ¸nh n¾ng ban mai tµ tµ chiÕu qua cöa sæ , räi s¸ng trong phßng b©y giê nh×n vµo TiÓu Phi míi thÊy râ nh÷ng sîi tãc b¹c Èn nÊp trªn ®Çu Lý TÇm Hoan vµ nhÊt lµ nh÷ng nÕt nh¨n trªn tr¸n h¾n . B©y giê , dÊu vÕt thanh niªn chØ cßn l¹i ®«i m¾t h¾n mµ th«i . Khi h¾n nh¾m m¾t l¹i , toµn bé mÆt h¾n tr«ng thËt lµ tiÒu tôy vµ giµ h¼n råi . QuÇn ¸o h¾n thËt lµ xèc xÕch , r¸ch b−¬m nhiÒu chç . Nµo ai biÕt ®−îc trong c¸i th©n thÓ suy nh−îc , lam lò nh− thÕ l¹i chøa ®ùng mét t©m hån c−¬ng nghÞ , mét nh©n c¸ch cao quý l¹ th−êng . Nh×n h¾n , n−íc m¾t TiÓu Phi bçng trµo ra . H¾n sèng h×nh nh− ®Ó mµ chÞu ®ùng dµy vß thèng khæ chø kh«ng ph¶i ®Ó mµ h−ëng thô . ThÕ nh−ng h¾n kh«ng ng· xuèng , h¾n kh«ng bao giê c¶m thÊy cuéc ®êi cña h¾n bi th−¬ng . Bëi v× h¾n quan niÖm r»ng khi h¾n cßn sèng trªn ®êi , nÕu h¾n cã chÞu sù ng−îc ®·i chµ s¸t , nh÷ng thø Êy ®èi víi h¾n lµ vinh dù , lµ s¸ng sña . H¾n cè mang l¹i cho ng−êi kh¸ch nh÷ng niÒm vui , h¾n dån sù thèng khæ cho chÝnh h¾n . N−íc m¾t TiÓu Phi ch¶y dµi trªn m¸ , trªn ¸o . Lý TÇm Hoan vÉn ngñ say . *** Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 7. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 383 N−íc ®Ëu hò võa míi ra lß , h¬i nãng vÉn cßn bèc lªn miÖng chÐn . TiÓu Phi b−ng chÐn n−íc ®Ëu hò cã khuÊy trøng gµ híp tõng híp mét . H¾n ¨n uèng thËt chËm , ®ã lµ thãi quen cña h¾n v× thÕ khi ¨n xong th× th©n thÓ cña h¾n còng ®· thÊm ®Çy søc sèng . H¾n rÊt thÝch c¸i c¶m gi¸c Êy . Bän tiÓu nhÞ bËn rén tõ khuya , b©y giê míi cã thÓ t¹m r¶nh rçi , hä v©y quanh lß s−ëi uèng r−îu vµ t¸n ngÉu . Nh×n hä uèng thø r−îu tÇm th−êng , ®−a cay b»ng nh÷ng miÕng ®Ëu chiªn ®· nguéi , thÕ nh−ng TiÓu Phi vÉn thÊy hä ¨n uèng mét c¸ch thËt ngon , mãn ¨n tuy ¶m ®¹m nh−ng tinh thÇn c¶m thô cña hä cã thõa , cã lÏ t©m hån cña hä kh«ng bÞ nÆng bëi nh÷ng vÊn ®Ò phøc t¹p . Cuéc sèng cña hä thËt lµ ®¬n gi¶n . §èi víi hä , nh− thÕ thËt lµ ®Çy ®ñ . Nh×n c¶nh Êm ¸p trong kh¸ch s¹n , TiÓu Phi chît nhí ®Õn nµng . H¾n nghÜ h«m nay cã lÏ m×nh gÆp l¹i . Trªn ®êi cã rÊt nhiÒu ng−êi ®· v× ng−êi kh¸c mµ sèng trong ®ã cã thÓ v× ng−êi m×nh yªu , còng cã thÓ v× ng−êi m×nh hËn . V× yªu hay v× hËn còng ®Òu thèng khæ nh− nhau . Nh÷ng ng−êi h−ëng ®−îc kho¸i l¹c ®óng nghÜa kh«ng cã mÊy ai . Giã bªn ngoµi vÉn m¹nh , l¸ r¬i rông kh¸ nhiÒu , ng−êi cã t©m sù nh×n c¶nh Êy kh«ng chÕ ngù nçi buån day døt . TiÓu Phi ngÈng mÆt lªn nh×n ra ngoµi cöa , ngay khi ®ã hai ng−êi chÇm chËm b−íc vµo . Hä ®i kh«ng gÊp rót nh−ng thÇn s¾c cña hä rÊt rén rµng . Kh«ng , hä kh«ng ®i vµo qu¸n , hä ®i ngang qua cöa . Ng−êi ®i tr−íc th©n h×nh lám thãm , tãc b¹c ph¬ , l·o cÇm chiÕc gËy èng ®iÕu dµi , ¸o l·o ®· chuyÓn sang mµu b¹c . §i sau lµ mét c« g¸i cã ®«i m¾t to ®en , ã hai giãc bÝnh th¶ dµi . TiÓu Phi nhËn ra ngay ®ã lµ l·o giµ kÓ chyÖn vµ ch¸u g¸i cña l·o , h×nh nh− hai «ng ch¸u hä T«n . ThÕ nh−ng hä kh«ng nh×n thÊy TiÓu Phi , hä ®i xít ngang qua cöa , gi¸ nh− hä thÊy TiÓu Phi th× cã lÏ chuyÖn sÏ kh¸c h¬n . TiÓu Phi uèng xong chÐn n−íc ®Ëu , h¾n lau miÖng vµ ngÈng mÆt lªn l¹i b¾t gÆp mét ng−êi ®i ngang qua cöa . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 8. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 384 Ng−êi Êy mÆc ¸o vµng chÝ gèi , ®Çu ®éi chiÕc nãn réng vµnh che khuÊt tr¸n , h¾n cã d¸ng ®i thËt ®Æc biÖt vµ h×nh nh− h¾n còng kh¸ véi vµng . TiÓu Phi giËt m×nh . Kinh V« M¹ng . ¸nh m¾t Kinh V« M¹ng g¨n chÆt vµo phÝa tr−íc , h×nh nh− b¸m theo «ng ch¸u l·o hä T«n , h¾n ®i xít qua chø kh«ng nh×n thÊy TiÓu Phi . TiÓu Phi nh×n thËt nhanh vµo thanh kiÕm ®ang ®eo trong m×nh cña Kinh V« M¹ng , thÊy thanh kiÕm Êy vµ ®«i m¾t TiÓu Phi kh«ng rêi ®−îc n÷a , h¾n chØ nh×n m·i vµo thanh kiÕm , h¾n kh«ng thÊy mét c¸nh tay cña Kinh V« M¹ng ph¶i dïng sîi d©y ch»ng choµng treo qua cæ . Thanh kiÕm lµm cho TiÓu Phi c¾n r¨ng , hai tay h¾n n¾m l¹i thËt chÆt , thanh kiÕm ®ã ®· lµm cho h¾n b¹i , b¹i mét c¸ch nhôc nh· . H¾n quªn c¸nh tay tµn phÕ cña Kinh V« M¹ng , h¾n chØ nhí thanh kiÕm , h¾n chØ nhí sù sØ nhôc , h¾n quyÕt cïng Kinh V« M¹ng gi¶i quyÕt vÊn ®Ò cao h¹ . Kinh V« M¹ng b−íc nhanh ra khái cöa , ®i lu«n . TiÓu Phi ®øng lªn , tay h¾n l¹i n¾m chÆt h¬n n÷a . Sù kÝch thÝch lµm cho toµn th©n h¾n bèc ra mét søc m¹nh v« h×nh , søc m¹nh ®ã lµm cho tªn tiÓu nhÞ ®ang b−ng chÐn r−îu vïng r¬i xuèng . Nh−ng chÐn r−îu kh«ng r¬i xuèng ®©t , TiÓu Phi ®· ®−a tay ®ãn b¾t . Kh«ng ai cã thÓ hiÓu næi t¹i sao h¾n l¹i nhanh ®Õn thÕ , cho dÇu tay h¾n nhanh nh−ng lóc Êy m¾t h¾n ®ang bËn bªn ngoµi . Nh−ng chÝnh v× bËn theo dâi bªn ngoµi cho nªn tinh thÇn h¾n c¨ng lªn , thø kÝch thich ®ã lµm cho tiÒm thøc Êy bÐn nh¹y v« cïng . Ph¶n øng tù nhiªn ®ã cµng lµm cho TiÓu Phi th©m t©m v÷ng lßng tin . Ngay trong lóc ®ã l¹i thªm mét ng−êi n÷a ®i ngang qua cöa . H¾n còng mÆc ¸o vµng , nãn réng vµnh , d¸ng ®i cña h¾n còng thËt ®éc ®¸o , da mÆt h¾n vµnh bÖch , d−íi bãng tèi qua chiÕc nãn , tr«ng mÆt h¾n y nh− lµm b»ng s¸p cøng . Th−îng Quan Phi . *** Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 9. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 385 Nh−ng TiÓu Phi kh«ng biÕt Th−îng Quan Phi . Nh−ng chØ tho¸ng nh×n , b»ng vµo c¶m gi¸c bÐn nh¹y cña h¾n , h¾n biÕt ngay ng−êi nµy rÊt cã liªn hÖ víi Kinh V« M¹ng vµ cã thÓ ®ang theo Kinh V« M¹ng . Th−îng Quan Phi d¸ng thÊp h¬n Kinh V« M¹ng , tuæi còng nhá h¬n nh−ng t− thÕ , thÇn s¾c cña h¾n tµn khèc kh«ng thua g× Kinh V« M¹ng vµ nhÊt lµ d¸ng ®i , ng−êi ta nh×n vµo cã thÓ hiÓu lÇm lµ anh em ruét víi Kinh V« M¹ng . TiÓu Phi ®i thËt chËm , tr−íc sau h¾n vÉn gi÷ kho¶ng c¸ch nhÊt ®Þnh víi Th−îng Quan Phi . §©y lµ c¸nh ®ång hoang xen lÉn víi rõng chåi , ®i kh«ng bao xa hoµn toµn v¾ng ng¾t , kh«ng mét bãng ng−êi . DÉn ®Çu lµ hai «ng ch¸u kÓ chuyÖn hä T«n nh−ng b©y giê th× ®· khuÊt mÊt råi , Kinh V« M¹ng th× chØ cßn thÊy thÊp tho¸ng bãng ¸o vµng nh−ng Th−îng Quan Phi vÉn b−íc ®i chËm ch¹p . TiÓu Phi chît nhËn ra g· thiÕu niªn nµy rÊt tinh th«ng vÒ bÝ quyÕt theo dâi ®èi ph−¬ng . Muèn theo dâi mµ kh«ng bÞ ®èi ph−¬ng ph¸t hiÖn lµ ph¶i biÕt trÇm tÜnh , ph¶i biÕt Èn nhÉn . PhÝa tr−íc lµ mét hßn nói thÊp , Kinh V« M¹ng rÏ v« con ®−êng nói . B©y giê b−íc ®i cña Th−îng Quan Phi vôt nhanh lªn , h×nh nh− h¾n muèn theo Kinh V« M¹ng b»ng con ®−êng sau nói . Chê cho bãng h¾n khuÊt h¼n vÒ sau nói , TiÓu Phi dïng khinh c«ng nhanh nhÊt phãng th¼ng lªn ®Ønh nói . H¾n biÕt cjhØ cã trªn Êy quan s¸t míi dÔ dµng . Qu¶ nhiªn h¾n hµnh ®éng kh«ng sai . *** Kinh V« M¹ng ch−a bao giê biÕt sî lµ g× , mét con ng−êi ®· kh«ng xem c¸i chÕt vµo ®©u th× kh«ng cã g× lµm cho sî ®−îc . ThÕ nh−ng kh«ng biÕt t¹i sao b©y giê ¸nh m¾t cña g· chît hiÖn râ ®iÒu sî sÖt . Quanh qua mét gãc nói , c¶nh trÝ l¹i cµng thªm hoang v¾ng tiªu s¬ . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 10. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 386 Tay cña Kinh V« M¹ng vôt ®Æt lªn ®èc kiÕm nh−ng ®ã lµ c¸nh tay ph¶i kh«ng ph¶i c¸nh tay dïng kiÕm cña h¾n tõ tr−íc tíi nay , kiÕm cña h¾n th× còng vÉn lµ thanh kiÕm tõng h¹ kh«ng biÕt bao nhiªu ®èi thñ lõng danh nh−ng b©y giê kh«ng cßn lîi khÝ . Tay h¾n nhÊc lªn råi h¹ xuèng . B−íc ®i cña h¾n còng dõng . H×nh nh− h¾n biÕt h¾n ®· vµo ngâ côt . Ngay lóc Êy h¾n nghe giäng c−êi l¹nh lÏo cña Th−îng Quan Phi . H¾n b−íc s¸t sau l−ng Kinh V« M¹ng víi giäng c−êi tµn khèc : - Ng−¬i cã thÓ khái ph¶i ®ãng thªm kÞch n÷a lµm g× . Kinh V« M¹ng chÇm chËm quay l¹i , ®«i m¾t c¸ chÕt cña h¾n tr¬ tr¬ , h¾n nãi tõng tiÕng mét : - Ng−¬i b¶o ta ®ang ®ãng kÞch ? Th−îng Quan Phi nãi : - §óng , ®ãng kÞch . Ng−¬i cè ý theo dâi «ng ch¸u hä T«n lµ ®ãng kÞch bëi v× ng−¬i kh«ng cã g× cÇn theo hä . Kinh V« M¹ng gÆn l¹i : - ThÕ th× ta cã ý ®Þnh g× ? Th−îng Quan Phi nãi : - Ng−¬i lµm nh− thÕ lµ v× ta . Kinh V« M¹ng gÆng l¹i : - V× ng−¬i ? Th−îng Quan Phi nãi : - §óng , v× ng−¬i rÊt biÕt r»ng ta ®ang theo ng−¬i . Kinh V« M¹ng l¹nh lïng : - Nh− vËy chøng tá r»ng ng−¬i kh«ng s¸ng suèt . Th−îng Quan Phi nãi : - Ta tuy kh«ng s¸ng suèt nh−ng còng ®ñ ®Ó giÕt ng−¬i , ng−¬i còng tÊt biÕt r»ng ta sÏ giÕt ng−¬i . Qu¶ thËt Kinh V« M¹ng ®· biÕt nh− thÕ nªn kh«ng lé vÎ l¹nh lïng . Ng−êi l¹ lïng ®Õn kinh dÞ lµ TiÓu Phi . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 11. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 387 B»ng vµo cung c¸ch ®ã , râ rµng hai ng−êi cña hä cïng mét bän víi nhau nh−ng t¹i sao l¹i muèn giÕt nhau ? H¾n nghe Th−îng Quan Phi hái : - M−êi n¨m tr−íc ta cã thÓ giÕt ng−¬i , ng−¬i cã biÕt t¹i sao ? Kinh V« M¹ng lµm th×nh , h¾n lµ ng−êi chØ hái chø kh«ng bao giê ®¸p . Giäng nãi cña Th−îng Quan Phi bçng trë nªn o¸n ®éc l¹ th−êng : - Tren ®êi nµy , nÕu cã ng−¬i th× kh«ng cã ta , ng−¬i kh«ng nh÷ng c−íp mÊt ®Þa vÞ mµ cßn c−íp mÊt cha cña ta , tõ khi ng−¬i ®Õn Kim TiÒn Bang ®Õn giê , nh÷ng c¸i ®¸ng lý thuéc vÒ ta th× trë l¹i thuéc vÒ ng−¬i . Kinh V« M¹ng l¹nh lïng : - ChuyÖn ®ã ®¸ng lý ng−¬i ph¶i tr¸ch ng−¬i v× ng−¬i kh«ng thÓ b»ng ta . Th−îng Quan Phi nghiÕn r»ng : - Ta nghÜ r»ng ng−¬i ®· hiÓu kh«ng ph¶i thËt v× nguyªn do Êy mµ lµ ... H×nh nh− h¾n cè d»n nh−ng kh«ng lµm sao d»n næi , h¾n trÇm giäng : - Mµ lµ t¹i v× ng−¬i lµ ®øa con riªng cña cha ta , mÑ ta v× tøc giËn mÑ ng−¬i mµ chÕt . §«i m¾t cña Kinh V« M¹ng vôt nh− nhá l¹i vµ biÕn thµnh hai giät m¸u . Hai giät m¸u ®Æc . ¸nh m¾t cña TiÓu Phi chît còng ®au khæ l¹ th−êng , gi«ng gièng nçi ®au khæ cña Kinh V« M¹ng nh−ng l¹i nÆng h¬n . Th−îng Quan Phi nãi : - ChuyÖn ®ã c¸c ng−¬i lu«n lu«n che m¾t , c¸c ng−¬i cho r»ng ta kh«ng biÕt ? TiÕng " c¸c ng−¬i " h¾n dïng lµ chØ Kinh V« M¹ng vµ cha h¾n , nã mang theo c¶ mét sù th−¬ng tæn , kh«ng ph¶i th−¬ng cho ng−êi kh¸c mµ th−¬ng tæn h¾n . Sù thèng khæ cùc cïng lµm cho tinh thÇn h¾n trÊn tÜnh , h¾n c−êi nh¹t tiÕp lêi : - ThËt ra th× tõ lóc c¸c ng−¬i ®Õn ®©y lµ ta ®· biÕt ngay vµ ta chê ®îi c¬ héi . Kinh V« M¹ng l¹nh lïng : - C¬ héi ®ã kh«ng ®Õn . Th−îng Quan Phi nãi : - Cã , nh−ng ta kh«ng véi xuèng tay v× ng−¬i cßn cã chç cho ta lîi dông nh−ng b©y giê th× kh¸c . H¾n c−êi khÈy vµ nãi lu«n : Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 12. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 388 - Lóc b©y giê , trong con m¾t cña cha ta , ng−¬i lµ mét c©y ®ao , c©y ®ao giÕt ng−êi , nÕu ta bÎ gÉy c©y ®ao Êy , cha ta ch¼ng dung tha nh−ng b©y giê , b©y giê ng−¬i lµ con vËt tµn phÕ , chuyÖn chÕt cña ng−¬i , cha ta kh«ng khi nµo ®Ó ý . Kinh V« M¹ng trÇm mÆt xuèng , thËt l©u h¾n míi nhÌ nhÑ gËt ®Çu : - §óng , chuyÖn sèng chÕt cña ta chÝnh ta còng cßn kh«ng ®Ó ý huèng chi ng−êi kh¸c . Th−îng Quan Phi nãi : - C©u nãi ng−¬i cã thÓ lõa ng−êi kh¸c chø kh«ng thÓ lõa ta . Kinh V« M¹ng gÆng l¹i : - Lõa ng−¬i ? Th−îng Quan Phi c−êi nh¹t : - NÕu ng−¬i qu¶ t×nh kh«ng sî chÕt th× chuyÖn chi ng−¬i l¹i kÐo dµi thjêi gian ®Ó ch¹y trèn ? Kinh V« M¹ng lËp l¹i : - KÐo dµi ? Ch¹y trèn ? Th−îng Quan Phi gËt ®Çu : - Ng−¬i theo dâi hai «ng ch¸u hä T«n , ng−¬i cè ý t×m ra nh− thÕ lµ chÝnh dÓ cã thêi gian ch¹y trèn . Kinh V« M¹ng lµm thinh . Th−îng Quan Phi nãi : - Gi¸ nh− ng−¬i theo dâi mét ng−êi nµo kh¸c th× cã lÏ ta xem kÕt qu¶ , chê xem ng−¬i theo tËn sµo huyÖt , chê xem ng−¬i giÕt ng−êi råi sau ®ã ta sÏ giÕt ng−¬i . H¾n c−êi vµ nãi lu«n : - ChØ tiÕc lµ ng−¬i chän lÇm ®èi t−îng bëi ng−¬i kh«ng lµm sao theo ®−îc hai «ng ch¸u hä T«n , ng−¬i kh«ng lµm sao biÕt chç cña hä bëi v× ng−¬i kh«ng lµ ®èi thñ cña hä . Kinh V« M¹ng vôt c−êi : - Cã lÏ ... C¸ch c−êi cña h¾n thËt l¹ lïng , h×nh nh− nã chØ mang theo mét giäng ch©m biÕm , kh«ng ph¶i ch©m biÕm ng−êi mµ l¹i ch©m biÕn chÝnh m×nh . Th−îng Quan Phi nãi : - V× thÕ chuyÖn theo dâi cña ng−¬i lµ ®ãng kÞch , ta kh«ng thÓ chê ®îi . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 13. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 389 H¾n nh×n th¼ng vµo Kinh V« M¹ng vµ rÝt giäng : - V× b©y giê ng−¬i ®ang sî chÕt . Kinh V« M¹ng gÆng l¹i : - Sî chÕt ? Th−îng Quan Phi nãi : - Tr−íc kia ng−¬i qu¶ kh«ng sî chÕt , cã thÓ v× lóc ®o kh«ng ai cã thÓ uy hiÕp ®−îc sinh m¹ng cña ng−¬i , chÝnh v× thÕ mµ ng−¬i kh«ng hiÓu hÕt c¸i nghÜa cña c¸i chÕt lµ g× . Keng ! Long Phông Song Hoµn cña Th−îng Quan Phi ®· ®−îc rót ra , giäng h¾n l¹nh b¨ng b¨ng : - Nh−ng b©y giê th× kh¸c , b©y giê ta cã thÓ giÕt ng−¬i lóc nµo còng ®−îc . Kinh V« M¹ng trÇm ng©m : - Xem chõng chuyÖn nµo ng−¬i còng biÕt kh¸ nhiÒu . Th−îng Quan Phi nãi : - Ýt nhÊt ta còng cao minh nhiÒu h¬n c¸i mµ ng−¬i biÕt vÒ ta . Kinh V« M¹ng vôt c−êi : - ChØ tiÕc mét ®iÒu lµ cßn mét chuyÖn mµ ng−¬i kh«ng biÕt . Th−îng Quan Phi hái : - ChuyÖn g× ? Kinh V« M¹ng nãi : - ChuyÖn nµo kh¸c n÷a , ng−¬i kh«ng biÕt th× còng ch¼ng sao nh−ng chuyÖn nµy nÕu ng−¬i biÕt lµ ng−¬i chÕt . Th−îng Quan Phi c−êi nh¹t : - NÕu qu¶ chuyÖn träng yÕu nh− thÕ th× nhÊt ®Þnh lµ ta ph¶i biÕt . Kinh V« M¹ng nãi : - Ng−¬i hoµn toµn kh«ng biÕt bëi v× ®ã lµ sù bÝ mËt cña ta mµ ta ch−a bao giê nãi cho ai biÕt c¶ . Th−îng Quan Phi chíp ngêi ®«i m¾t : - B©y giê th× ng−¬i söa so¹n nãi cho ta biÕt ? Kinh V« M¹ng nãi : Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 14. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 390 - §óng , b©y giê ta söa so¹n cho ng−¬i biÐt nh−ng ph¶i víi mét ®iÒu kiÖn . Th−îng Quan Phi hái : - §iÒu kiÖn g× ? Kinh V« M¹ng nãi thËt chËm : - NÕu ta nãi cho ng−¬i th× ng−¬i ph¶i chÕt . Th−îng Quan Phi hái : - Ng−¬i lµm cho ta chÕt ? Kinh V« M¹ng nãi : - Ta buéc ng−¬i ph¶i chÕt v× nh÷ng kÎ sèng kh«ng thÓ nghe ®−îc chuyÖn bÝ mËt cña ta . Th−îng Quan Phi nh×n s÷ng Kinh V« M¹ng vµ h¾n vôt ngöa c−êi ha h¶ . H¾n c−êi lµ ph¶i . Mét kÎ tµn phÕ nh− Kinh V« M¹ng mµ cßn nãi ®Õn chuyÖn cã thÓ quyÕt ®Þnh sù sèng chÕt cña kÎ kh¸c th× qu¶ lµ chuyÖn ®¸ng c−êi kh«ng g−îng næi . Th−îng Quan Phi võa c−êi võa nãi : - Ng−¬i ®Þnh dïng c¸i g× ®Ó giÕt ta ? Dïng ®Çu ®©m vµo hay dïng miÖng ®Ó c¾n ? Kinh V« M¹ng b©y giê míi tr¶ lêi mét lÇn vµ tr¶ lêi thËt ng¾n , thËt hay : - Kh«ng ph¶i . TiÕng c−êi cña Th−îng Quan Phi nhá l¹i vµ ng−ng h¼n . Hai tiÕng tr¶ lêi cña Kinh V« M¹ng kh«ng gièng tiÕng h¨m däa mµ còng kh«ng ph¶i tiÕng cît ®ïa . Kinh V« M¹ng nãi chËm r·i : - Ta muèn giÕt ng−¬i th× ta dïng c¸nh tay nµy . H¾n ®−a c¸nh tay ph¶i ra phÝa tr−íc . Th−îng Quan Phi c−êi nh−ng giäng c−êi cña h¾n h¬i miÔn c−ìng : - C¸nh tay ®ã ? Hõ , c¸nh tay ®ã ng−¬i kh«ng thÓ giÕt ®−îc mét con chã . Kinh V« M¹ng th¶n nhiªn : - Ta giÕt ng−êi chø kh«ng giÕt chã . Th−îng Quan Phi kh«ng c−êi n÷a , Long Phông Song Hoµn cña h¾n bay ra . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 15. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 391 Cµng ng¾n cµng nguy hiÓm , ®«i vßng Long Phông Song Hoµn cña Th−îng Quan Phi lµ thø binh khÝ cùc hiÓm mµ thÕ Long T−êng Phông Vò Tho¸t Thñ Song Phi l¹i cµng cùc hiÓm v« cïng . Trõ tr−êng hîp qu¸ gÊp rót trong vÊn ®Ò sonh tö hoÆc cÇn ®Æt ®èi ph−¬ng vµo cöa chÕt th× kh«ng bao giê nªn dïng . Vµ khi ®· tung ra , ®èi ph−¬ng kh«ng lµm sao tr¸nh næi . Ngay lóc Êy ¸nh kiÕm bay ra ... Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2