intTypePromotion=1

Huyết tâm lệnh - tập 27

Chia sẻ: Thanh Phuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

0
58
lượt xem
8
download

Huyết tâm lệnh - tập 27

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'huyết tâm lệnh - tập 27', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Huyết tâm lệnh - tập 27

 1. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 408 Håi thø hai m−¬i bÈy B·o dËy trong hån I m lÆng . Sù im lÆng trÇm trÇm nh− câi chÕt . §ã lµ sù im lÆng bªn ngoµi , sù im lÆng ®Ó l¾ng nghe b¸o tè . C¬n b·o tè d÷ d»n ®ang næi dËy trong lßng ng−êi . Kh«ng biÕt nh− thÐ bao l©u , b©y giê TiÓu Phi míi ®øng th¼ng m×nh lªn . H¾n ®øng th¼ng nh−ng kh«ng nh×n Lý TÇm Hoan . H×nh nh− h¾n nguyÖn víi lßng kh«ng giê h¾n nh×n vµo mÆt Lý TÇm Hoan , h¾n nãi b»ng giäng l¹nh lïng : - T¹i sao anh lµm nh− thÕ ? C©u nãi ®ã ®èi víi Lý TÇm Hoan lµ c©u nãi mµ ®¸p l¹i qóa dÔ dµng nh−ng kh«ng hiÓu t¹i sao , h¾n kh«ng nãi ®−îc nöa tiÕng . H¾n biÕt cã nh÷ng lêi nãi mµ b©y giê ch¼ng nh÷ng lµm cho m×nh th−¬ng t©m mµ cµng lµm cho ng−êi kh¸c ®au lßng . TiÓu Phi vÉn kh«ng quay l¹i , h¾n nãi thËt b×nh tÜnh : - Anh cho r»ng nµng lµm t«i ch×m ®¾m ? Anh cho r»ng chØ cÇn lµm cho nµng l×a t«i sÏ phÊn chÊn lªn ? Nh−ng anh cã biÕt kh«ng , nÕu kh«ng cã nµng lµ t«i kh«ng lµm sao sèng ®−îc . Lý TÇm Hoan ¶o n·o : - Toi chØ hy väng lµ anh khái bÞ lõa g¹t , t«i chØ mong anh t×m ®−îc mét ng−êi xøng ®¸ng víi t×nh yªu cña anh , t«i tin r»ng nÕu ®−îc nh− thÕ th× anh sÏ quªn ®−îc tÊt c¶ . TiÓu Phi qu¾t mÆt , giäng h¾n kh«ng cßn b×nh tÜnh n÷a : - Anh cho r»ng nµng ®· lõa g¹t t«i ? Anh cho r»ng nµng lµ ng−êi kh«ng ®¸ng ®Ó cho t«i yªu ? Lý TÇm Hoan nãi : - T«i chØ biÕt nµng tõ thuë b¾t ®Çu , nµng ®· mang ®Õn cho anh toµn lµ bÊt h¹nh . Giäng TiÓu Phi d÷ d»n : Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 2. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 409 - Anh lµm sao biÕt r»ng bÊt h¹nh hay h¹nh phóc ? H¾n vôt quay m×nh l¹i nh×n th¼ng vµo mÆt Lý TÇm Hoan , giäng h¾n cµng d÷ d»n h¬n n÷a : - Anh cho r»ng anh lµ mét con ng−êi nh− thÕ nµo mµ l¹i lu«n lu«n khèng chÕ t− t−ëng cña t«i , anh lµ ng−êi nh− thÕ nµo mµ lu«n lu«n khuÊy rèi vµo ®êi sèng riªng t− cña t«i ? Anh cã biÕt lµ anh kh«ng c¸i g× c¶ , anh chØ lµ mét th»ng ngu , anh tù lõa dèi anh , anh ®· kh«ng tiÕc g× ®Ó ®em ng−êi yªu m×nh g¶ cho ng−êi kh¸c , anh ®· ®em ng−êi yªu cña m×nh tèng vµo háa ngôc thÕ mµ anh l¹i tù cho m×nh lµ cao minh vÜ ®¹i , cßn bao nhiªu ng−êi kh¸c lµ ®å bá . Mçi mét c©u nãi cña h¾n y nh− mét c©y kim thËt s¾c ®©m vµo tr¸i tim cña Lý TÇm Hoan . Trªn ®êi nµy cã lÏ kh«ng mét lêi nµo cã thÓ lµm th−¬ng tæn Lý TÇm Hoan nh− thÕ Êy . TiÓu Phi nghiÕn r¨ng nãi tõng tiÕng mét : - Cho dÇu nµng mang ®Õn cho t«i bÊt h¹nh ®i , thÕ cßn anh ? Anh ®· mang l¹i cho t«i nh÷ng g× ? Anh ®· mang l¹i cho t«i c¸i vui s−íng , cho t«i ®au khæ ? Anh ®· mang l¹i cho ng−êi ®êi c¸i g× ? Cho L©m Thi ¢m c¸i g× ? Anh mang l¹i cho nµng c¸i g× ? Anh cã biÕt kiÕp sèng cña L©m Thi ¢m ®· bÞ anh hñy diÖt ? Anh cã biÕt nh− thÕ hay kh«ng mµ anh cßn muèn hñy diÖt c¶ kiÕp sèng cña t«i ? Tay ch©n cña Lý TÇm Hoan bçng run bÇn bËt , h¾n khum m×nh xuèng ho sÆc sôa , h¾n ãi ra tõng bøng m¸u t−¬i . TiÓu Phi ®øng nh×n Lý TÇm Hoan b»ng con m¾t l¹nh lïng , thËt l©u h¾n vïng quay mÆt bá ®i . C¬n ho cña Lý TÇm Hoan kh«ng døt , h¾n kh«ng nãi ®−îc , h¾n cè ®øng lªn ch¹y theo ®−a tay c¶n tr−íc mÆt TiÓu Phi . TiÓu Phi qu¾t m¾t : - Anh muèn g× n÷a ? Dïng èng tay ¸o quÖt gißng m¸u ®ang ch¶y dµi hai bªn mÐp , Lý TÇm Hoan võa thë võa hái : - Anh ... anh ®Þnh ®i t×m nµng ? TiÓu Phi th¶n nhiªn : - §óng , råi sao ? Lý TÇm Hoan l¾c ®Çu : - Kh«ng , anh kh«ng nªn ®i . TiÓu Phi bÜu m«i : Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 3. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 410 - Ai nãi nh− thÕ ? Lý TÇm Hoan mÝm miÖng : - T«i , t«i nãi , bëi v× cho dÇu anh cã ®em nµng vÒ ®−îc th× còng chØ lµ ®em vÒ cho anh sù ®au khæ , sím muén g× råi còng cã mét ngµy nµng sÏ hñy diÖt anh , t«i ... t«i kh«ng thÓ nh×n thÊy anh bÞ hñy diÖt vµo tay ng−êi ®µn bµ Êy . TiÓu Phi n¾m tay m×nh thËt chÆt , Lý TÇm Hoan nãi bao nhiªu h¾n n¾m chÆt bÊy nhiªu . Tõng lãng tay cña h¾n v× dïng qu¸ søc mµ tr¾ng bÖch , da mÆt h¾n cµng xanh h¬n , m¾t h¾n g©n ®á næi lªn nh− m¸ng nhÖn nh− mét côc löa rùc hång . - B©y giê , hai ng−êi tuy xa nhau , tuy anh cã khæ nh−ng chØ khæ trong mét lóc nh−ng nÕu hai ng−êi ë chung th× anh sÏ mang khæ suèt ®êi . Nh÷ng chuyÖn g× kh¸c , anh thÊy râ nhËn xÐt quang minh , t«i kh«ng hiÓu t¹i sao chuyÖn cña anh th× anh l¹i ... TiÓu Phi vôt ng¾t lêi , h¾n g»n tõng tiÕng : - Tõ tr−íc ®Õn giê anh vÉn lµ b»ng h÷u cña t«i . Lý TÇm Hoan gËt ®Çu . TiÓu Phi nãi : - Cho ®Õn b©y giê , cho ®Õn b©y giê th«i , anh còng vÉn lµ b»ng h÷u cña t«i . Lý TÇm Hoan gËt ®Çu . TiÓu Phi nãi : - Nh−ng ngay tõ b©y giê trë vÒ sau th× kh¸c . MÆt cña Lý TÇm Hoan ñ dét h¬n bao giê hÕt : - T¹i lµm sao thÕ ? TiÓu Phi nãi : - Bëi v× t«i cã thÓ chÞu ®ùng ®−îc sù hèi nhôc cña anh ®èi víi t«i nh−ng kh«ng thÓ chÞu ®ùng ®−îc khi anh cã lêi lÏ hèi nhôc nµng . Lý TÇm Hoan dµu dµu : - Anh cho r»ng t«i muèn hèi nhôc nµng ? TiÓu Phi nãi : - T«i ®· chÞu ®õng m·i cho ®Õn b©y giê bëi v× tõ tr−íc ®Õn nµy chóng ta vÉn lµ b»ng h÷u nh−ng tõ ®©y vÒ sau nÕu anh l¹i cßn hèi nhôc nµng mét lêi , sù hèi nhôc ®ã ph¶i ®−îc lÊy m¸u mµ gét röa . Cã lÏ v× qu¸ giËn nªn toµn th©n h¾n ph¸t run vµ giäng h¾n còng run : Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 4. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 411 - BÊt luËn ®ã lµ m¸u cña anh hay lµ m¸u cña t«i còng ®Òu ph¶i ®em ra röa lÊy sù hèi nhôc Êy . Lý TÇm Hoan chît c¶m nghe nh− bÞ ai ®¸nh mét ®ßn thËt m¹nh vµo gi÷a ngùc , h¾n l¶o ®¶o thèi lui , thèi lui ra tíi cöa . H¾n «m ngùc mµ ho nh−ng kh«ng nghe lÊy mét tiÕng bëi v× h¾n ®ang c¾n r¨ng thËt chÆt , miÖng h¾n còng ngËm l¹i thËt chÆt . M¸u , m¸u tõ miÖng ngËm cøng cña h¾n óa ra y nh− ng−êi ta ®ang n¾m mét qu¶ tim bãp m¹nh . TiÓu Phi kh«ng nh×n h¾n : - B©y giê t«i sÏ ®i t×m nµng , bÊt luËn nh− thÕ nµo t«i còng ph¶i t×m nµng , t«i mong anh kh«ng ®i theo , ®õng bao giê nghÜ ®Õn chuyÖn ®i theo , nÕu kh«ng anh sÏ mang hËn suèt ®êi . §ã lµ mét c©u nãi cuèi cïng v× nãi ch−a xong lµ h¾n ®· ra khái cöa . H¾n ®i th¼ng mét m¹ch kh«ng hÒ quay l¹i . N−íc m¾t vèn lµ chÊt mÆn . Nh−ng nÕu nã kh«ng trµo ra m¾t mµ l¹i ch¶y ng−îc vµo trong bông th× chÊt mÆn cña nã biÕn thµnh chÊt ®¾ng . M¸u còng vèn lµ chÊt mÆn . Nh−ng nÕu qu¶ tim bÞ n¸t , m¸u tõ qu¶ tim Êy ø ®äng trong bông , chÊt mÆn cña m¸u biÕn thµnh chÊt cay . M¸u vµ n−íc m¾t hoµ tan , t©m hån cña con ng−êi d©ng lªn mét niÒm cay ®¾ng chua xãt . Lý TÇm Hoan b©y giê c¬ hå kh«ng cßn ®øng lªn ®−îc n÷a . MÆt h¾n cói gÇm xuèng ®Êt , th©n h×nh h¾n lo¹ng cho¹ng . H¾n chît thÊy l¹i nh÷ng dÊu ch©n . Nh−ng dÊu ch©n hiÖn râ bªn ngoµi cöa . Nh−ng dÊu vÕt cè ý l−u l¹i cña L©m Tiªn Nhi , lßng h¾n vôt nghe rîn l¹nh . Nµng cè t©m ®Ó l¹i dÊu vÕt cho TiÓu Phi . Nµng kh«ng l−u l¹i nhiÒu , nµng rÊt biÕt b¶n n¨ng " s¨n ®uæi " cña TiÓu Phi . " Con ng−êi sinh ra vµ lín lªn gi÷a ®ång hoang vu quan ¶i , sèng gÇn d· thó , bµn n¨ng cña h¾n linh mÉn l¹ th−êng ..." Nµng chØ l−u l¹i võa ®ñ cho h¾n ®uæi theo , nµng kh«ng ®Ó cho ng−êi kh¸c thÊy . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 5. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 412 Nh−ng theo ®−îc lµ mét viÖc , cßn theo kÞp råi chuyÖn g× x¶y ra sau ®ã ? TiÓu Phi vµ L÷ Phông Tiªn thÕ tÊt sÏ mét cßn mét mÊt , L©m Tiªn Nhi rÊt thÝch thÊy nh÷ng kÎ ®µn «ng v× nµng mµ sèng chÕt víi nhau . NghÜ ®Õn chuyÖn Êy Lý TÇm Hoan nghe lßng bµn tay rÞn −ít må håi , TiÓu Phi b©y giê cßn ch−a ph¶i lµ ®èi thñ cña L÷ Phông Tiªn . Ng−êi cã thÓ cøu ®−îc m¹ng TiÓu Phi b©y giê lµ Lý TÇm Hoan nh−ng " ... ®õng bao giê nghÜ ®Õn chuyÖn ®i theo , nÕu kh«ng anh sÏ mang hËn suèt ®êi !". C©u nãi cña TiÓu Phi míi rµng rµng ®©y , ®ã lµ c©u nãi sau cïng . TiÓu Phi ch−a bao giê nãi ra råi söa l¹i . Huèng chi , b©y giê ®ªm ®· qu¸ khuya , Lý TÇm Hoan l¹i kh«ng cã thø b¶n n¨ng " s¨n ®uæi " nh− TiÓu Phi , cho dÇu h¾n muèn theo còng ch−a ch¾c theo ®óng ®−îc . Lý TÇm Hoan cè g»ng ®øng lªn , h¾n bång thi thÓ Linh Linh lªn gi−êng kÐo ch¨n ®¾p l¹i . Cho dÇu sù viÖc sÏ ra sao , h¾n nhÊt ®Þnh còng ph¶i ®uæi theo . H¾n ®· h¹ quyÕt t©m . Cho dÇu TiÓu Phi kh«ng cßn xem h¾n lµ b»ng h÷u n÷a , cho dÇu TiÓu Phi cã th¸i dé ra sao , m·i m·i TiÓu Phi còng vÉn lµ b»ng h÷u cña h¾n , t×nh b»ng h÷u cña h¾n ®Õn chÕt h¾n còng kh«ng khi nµo thay ®æi , cho dÇu ng−êi b¹n Êy ®èi víi h¾n ra sao . Còng nh− t×nh yªu cña h¾n , cho dÇu biÓn c¹n non mßn , cho dÇu d©u biÓn th−¬ng tang , lßng h¾n kh«ng khi nµo thay ®æi . " L©m Thi ¢m , b©y giê nµng sèng ra sao ? B©y giê nµng cã ®−îc yªn vui ?" Lßng h¾n bçng d©ng lªn mét niÒm chua xãt . Nh−ng h¾n kh«ng muèn t×m nµng bëi v× h¾n biÕt Long Tiªu V©n nhÊt ®Þnh sÏ hÕt lßng lo l¾ng cho nµng , t×nh h÷u nghÞ cña Long Tiªu V©n tuy ®· thay ®æi hoµn toµn nh−ng riªng víi L©m Thi ¢m , t×nh yªu cña h¾n vÉn lµ bÊt biÕn . Lý TÇm Hoan còng chØ cÇu mong cã thÕ , miÔn h¾n ®èi xö tèt víi nµng cßn th× nh÷ng chuyÖn g× kh¸c n÷a , hä Long vÉn ®−îc h¾n thø tha . *** Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 6. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 413 Long Tiªu V©n nghe lßng khoan kho¸i h¬n bao giê hÕt . Lóc kÕt h«n víi L©m Thi ¢m ®ång thêi ®−îc Lý TÇm Hoan giao cho tÊt c¶ sù nghiÖp cña H−ng V©n Trang - võa ®−îc tiÒn , cã thÓ nãi ®ã lµ phót huy hoµng nhÊt trong cuéc ®êi cña h¾n nh−ng b©y giê , sù huy hoµng ®ã chØ ®¸ng kÓ lµ hµng thø nh× mµ th«i . HiÖn t¹i míi thËt sù lµ phót huy hoµng lý t−ëng trong con ng−êi cña h¾n . Qua ba h«m n÷a , chiÕc ghÕ thø hai cao nhÊt trong Kim TiÒn Bang sÏ cã h¸n ngåi chÔm chÖ , h¾n sÏ thµnh lµ ng−êi anh em kÕt nghÜa víi mét nh©n vËt lõng lÉy nhÊt giang hå : Kim TiÒn Bang Chñ Th−îng Quan Kim Hång . Lu«n c¶ Long ThiÕu V©n , khÝ s¾c cña h¾n còng t−¬i h¬n bao giê hÕt . ChØ cã mét ®iÒu lµm cho Long Tiªu V©n h¬i kh«ng ®−îc tháa m·n lµ L©m Thi ¢m kh«ng chÞu ®Õn Kim TiÒn Bang víi h¾n , kh«ng chÞu cïng víi h¾n h−ëng phót vinh quang . T¹i sao nµng l¹i cù tuyÖt ? Nh−ng h¾n còng kh«ng muèn nghÜ , kh«ng sao , khi h¾n ®Çy ®ñ quyÒn lùc trong tay , h¾n sÏ cã nhiÒu quyÕt ®Þnh mµ sÏ kh«ng mét ai c−ìng l¹i . H¾n ngåi ngÉm nghÜ vµ hÐ miÖng c−êi mét m×nh . Nô c−êi t−¬i nhÊt , tho¶ m·n nhÊt trong ®êi cña h¾n . *** Cã ng−êi mang mét dôc väng lín nhÊt lµ tiÒn b¹c , cã ng−êi th× lµ quyÒn lùc , nÕu mét trong hai c¸i ®ã ®−îc tháa m·n th× nçi thèng khæ nhÊt trong lßng nÕu cã còng sÏ v¬i ngay . Long Tiªu V©n ®−îc c¶ hai , sù thèng khæ trong lßng h¾n kh«ng chØ v¬i mµ cßn tan biÕn hÕt . Long ThiÕu V©n t× tay n¬i cöa sæ , mÆt h¾n tuy vÉn tr¾ng bÖch nh−ng r¹ng rì h¬n bao giê hÕt . Long Tiªu V©n vç vç vai h¾n : - Con nghÜ Th−îng Quan Kim Hång cã th©n tù nghinh tiÕp cha kh«ng ? Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 7. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 414 Long ThiÕu V©n quay l¹i c−êi : - Tù nhiªn lµ cã chø , ch¼ng nh÷ng cã mµ nghi thøc l¹i cßn thËt long träng . Long Tiªu V©n còng c−êi : - Cha còng nghÜ nh− thÕ , cha ®· lµ anh em kÕt nghÜa víi h¾n lµm cha në mÆt chÝnh lµ h¾n ®· lµm cho h¾n në mÆt víi ng−êi ®Êy mµ . H¾n h¬i trÇm ng©m råi l¹i nãi : - Lóc h¾n ®Õn , con nghÜ xem cha nªn gäi h¾n lµ Bang Chñ hay gäi lµ ®¹i ca ? Long ThiÕu V©n c−êi : - §¹i ca chø , chÝnh con ®©y còng ph¶i söa l¹i gäi h¾n lµ B¸ Phô . Long Tiªu V©n c−êi lín : - Cã mét ng−êi B¸ Phô nh− thÕ qu¶ lµ vËn khÝ cña con ... H¾n ng−ng c−êi vµ khÏ cau mµy : - Nh−ng Lý TÇm Hoan ch−a chÕt , kh«ng biÕt h¾n cã trë mÆt hay kh«ng ? Long ThiÕu V©n c−êi : - Kh«ng khi nµo , thiªn h¹ anh hïng chØ biÕt lµ h¾n vµ cha ®Þnh nghÜa kim b»ng v× mÕn träng nghÜa tµi , theo thiÕp mêi cã nãi hä hoµn toµn kh«ng biÕt chuyÖn kÕt nghÜa cã ®iÒu kiÖn g× c¶ , nÕu h¾n cã nuèt lêi trë mÆt th× sau nµy h¾n nãi ai nghe . Long Tiªu V©n gËt ®Çu : - §óng trong vâ l©m , së dÜ ng−êi ta kÝnh phôc h¾n còng lµ do h¾n chØ nãi mét lêi , chÝnh c¸i ®ã ®· lµm cho h¾n bÞ thÕ kÑt víi cha con m×nh ®Êy . *** GiÊy tê trªn bµn ®· kh«ng v¬i mµ l¹i dÇy thªm . Ph¹m vi thèng trÞ cña Kim TiÒn Bang mçi ngµy mét thªm réng lín . Tr¸ch nhiÖm cña Th−îng Quan Kim Hång mçi ngµy mét nÆng thªm bëi v× bao nhiªu c«ng viÖc , h¾n tù quyÕt ®Þnh lÊy , h¾n ph¶i qu¸n xuyÕn tÊt c¶ , h¾n kh«ng tÝn nhiÖm mét ai c¶ . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 8. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 415 B©y giê th× ®· suèt n¨m tiÕng ®ång hå liÒn , h¾n lµm nh− kh«ng ng−ng nghØ . Nh−ng h¾n kh«ng hÒ biÕt mÖt , sù ph¸t triÒn ngµy mét lan réng cña Kim TiÒn Bang lµm cho h¾n v« cïng phÊn khëi , h¾n kh«ng biÕt mÖt mµ rÊt say s−a . Cöa më . Mét ng−êi b−íc vµo . Th−îng Quan Kim Hång kh«ng hÒ ngÈng ®Çu , ng−êi cã quyÒn trùc tiÕp vµo ®©y mµ khong cÇn b¸o tr−íc trong Kim TiÒn Bang chØ cã mét m×nh Kinh V« M¹ng . Còng vÉn y nh− b×nh th−êng , Kinh V« M¹ng b−íc vµo , ®øng im sau l−ng Th−îng Quan Kim Hång , ®øng im kh«ng nãi . Th−îng Quan Kim Hång vÉn c¾m ®Çu lµm viÖc : - Lý TÇm Hoan ®©u ? Kinh V« M¹ng ®¸p : - Tho¸t råi . B©y giê th× Th−îng Quan Kim Hång míi quay l¹i . Tia m¾t h¾n ch¹y thËt nhanh tõ b¶ vai xuèng c¸nh tay tµn phÕ cña Kinh V« M¹ng vµ h¾n l¹i còng thËt l¹ , cói ®Çu vµo c«ng viÖc ®ang lµm . H¾n kh«ng nãi mét tiÕng , mÆt còng kh«ng hÒ ®æi s¾c . Kinh V« M¹ng còng kh«ng béc lé g× ra s¾c mÆt , m¾t h¾n vÉn y nh− bao giê , vÉn tr¬ tr¬ nh×n vµo kho¶ng trèng xa x«i . TÊt c¶ gÇn nh− kh«ng cã g× c¶i biÕn . Th−îng Quan Kim Hång vÉn lµm viÖc , kh«ng hái mét c©u còng kh«ng an ñi mét c©u . C¸nh tay cña Kinh V« M¹ng g·y còng tèt , kh«ng g·y còng tèt , gÇn nh− chuyÖn ®ã ®èi víi Th−îng Quan Kim Hång kh«ng ¨n nh»m g× c¶ . Qua mét lóc l©u , cã tiÕng gâ cöa nhÌ nhÑ . L¹i mét chång giÊy tê míi ®−îc ®−a vµo . Trong ®èng giÊy tê mang vµo cã mét phong th¬ mµu h−êng lît . Th−îng Quan Kim Hång xÐ ra tr−íc nhÊt , h¾n xem qua nhanh nhÊt . Bëi v× trong th¬ chØ ván vÑn mét c©u : " §îi n¬i chç cò , cã c¶ L÷ Phông Tiªn !". Th−îng Quan Kim Hång ngÉm nghÜ håi l©u vµ quyÕt ®Þnh , h¾n chÇm chËm quay ra cöa . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 9. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 416 Còng y nh− cò , Kinh V« M¹ng lÏo ®Ïo theo sau nh− bãng víi h×nh . Hai ng−êi ra khái cöa , xuyªn qua con ®−êng hÇm bÝ mËt træ lªn s©n réng . ¸nh n¾ng xuyªn qua cµnh l¸ . ¸nh n»ng buæi tµn thu y nh− buæi xÕ chiÒu cña ng−êi con g¸i , kh«ng cã mét hÊp lùc nµo khiÕn cho ng−êi chó ý . Hai ng−êi mét tr−íc mät sau ®i thËt nhÞp nhµng nh− thuë bao giê . Nh−ng chØ mÊy phót sau ®ã , Kinh V« M¹ng ph¸t gi¸c ra chuyÖn l¹ : b−íc ®i cña Th−îng Quan Kim Hång lÇn lÇn thay ®æi , bé ph¸p cña h¾n ®· c¶i biÕn . B−íc ch©n cña Kinh V« M¹ng kh«ng nh− tr−íc n÷a . Kh«ng thÊy Th−îng Quan Kim Hång b−íc nhanh h¬n nh−ng cµng lóc kho¶ng c¸ch cña h¾n vµ Kinh V« M¹ng dang xa . Cù ly gi÷a hai ng−êi cµng lóc cµng dµi vµ cuèi cïng Kinh V« M¹ng dõng h¼n l¹i . Th−îng Quan Kim Hång vÉn ®i th¼ng , h¾n kh«ng nh×n l¹i mét lÇn . Nh×n theo bãng khuÊt dÇn cña Th−îng Quan Kim Hång , ®«i m¾t c¸ chÕt cña Kinh V« M¹ng vôt hiÖn râ rÖt nÐt cùc kú thèng khæ , cùc kú bi th¶m . *** Rõng tßng . Mét khu rõng thËt rËm . Rõng tßng , dÇu lµ mïa thu , c©y l¸ vÉn xanh , bãng mÆt trêi kh«ng bao giê xuyªn thñng . Khu rõng u ¸m nh−ng mÆt ®Êt vÉn kh« r¸o , tõng lµn giã nhÑ tho¸ng qua mang mét kh«ng khÝ ªm ®Òm . L©m Tiªn Nhi dùa bªn céi c©y , tay nµng n¾m chÆt tay ¸o cña L÷ Phông Tiªn , ¸nh m¾t " thu ba " cña nµng ®¨m ®¨m vµo mÆt h¾n . L÷ Phông Tiªn cã chiÒu mái mÖt , da mÆt h¾n nh− tr¾ng bÖch , ®u«i m¾t h¾n cã thªm nhiÒu vÕt nh¨n h¬n . L©m Tiªn Nhi nh×n s©u vµo m¾t h¾n : Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 10. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 417 - Cã ©n hËn kh«ng ? L÷ Phông Tiªn c−êi : - ¢n hËn ? Sao l¹i ©n hËn ? Cã em ë bªn m×nh , bÊt cø ng−êi ®µn «ng nµo , bÊt cø trong tr−êng hîp nµo còng kh«ng hÒ cã mét m¶y may ©n hËn . L©m Tiªn Nhi c−êi khóc khÝch vµ nhµo vµo lßng h¾n : - ThËt thÕ − ? L÷ Phông Tiªn «m lÊy eo l−ng mÒm quËt cña nµng : - Kh«ng thËt th× lµ g× ? H¬i thë cña L©m Tiªn Nhi còng ®· nghe gÊp l¾m nh−ng h×nh nh− nµng cè g¾ng chèng chäi , nµng dôi ®Çu vµo ngùc h¾n : - §õng anh ... b©y giê ... b©y giê ch−a ®−îc . Tay L÷ Phông Tiªn h¬i run trªn th©n thÓ cña nµng : - Sao ? sao vËy ? kh«ng muèn n÷a µ ? L©m Tiªn Nhi rµ m«i s¸t vµo vµnh tai h¾n , nµng nãi qua h¬i thë dÞu dµng : - Muèn nh−ng ... nh−ng anh ph¶i gi÷ søc ®Ó ®èi phã víi Th−îng Quan Kim Hång . Nµng ®−a lµn m«i nãng báng qua l¹i trªn vµnh tai cña h¾n vµ th× thµo : - R¸ng ®i , r¸ng thªm mét chót n÷a ... thanh to¸n tªn ®ã råi em ... em sÏ cho anh tÊt c¶ . L÷ Phông Tiªn cµng xiÕt chÆt eo nµng h¬n n÷a : - Em cho r»ng l·o m¹nh h¬n anh µ ? L©m Tiªn Nhi ®Êm th×m thôp lªn l−ng h¾n , nµng c−êi khóc khÝch : - QuØ ... em nãi thËt mµ l·o Êy d÷ l¾m ®Êy . Nµng l¹i ¸p s¸t vµnh m«i vµo tai h¾n : - ChØ cÇn anh giÕt ®−îc Th−îng Quan Kim Hång , chØ cÇn anh giÕt chÕt h¾n xong th× kh«ng chØ em hoµn toµn thuéc vÒ anh mµ thiªn h¹ còng sÏ thuéc vÒ anh , thuéc vÒ chóng ta , ngµy cßn dµi l¾m , nÖm Êm ch¨n ªm ®ang chê ®îi , anh véi v· lµm chi ... Giäng nãi cña nµng y nh− khóc ca uyÓn chuyÓn , khóc ca ngät ngµo nh− mËt , L÷ Phông Tiªn ng©y ngÊt bµng hoµng . Nh−ng tia m¾t cña h¾n vïng ®øng l¹i . L©m Tiªn Nhi còng vïng tuét ra khái bªn tay h¾n , nµng ngåi ngay trªn mÆt ®Êt , chói nÐp vµo gèc c©y . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 11. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 418 Trong khu rõng v¾ng ng¾t vôt nghe tiÕng b−íc ch©n , tiÕng bíc ch©n nhÑ nhµng trªn l¸ , chØ cã nh÷ng ng−êi tõng kinh nghiÖm míi nghe ®−îc mµ th«i . TiÕng b−íc ch©n còng kh«ng cã g× ®Æc biÖt nh−ng kh«ng hiÓu t¹i sao , chØ tho¸ng nghe lµ ®· thÊy rïng m×nh . B−íc ch©n dõng l¹i . Th−îng Quan Kim Hång hiÖn ra bªn céi tßng rËm r¹p . H¾n ®øng im l×m nh− mét hßn non bé . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2