Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Huyết tâm lệnh - tập 27

Chia sẻ: Thanh Phuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

68
lượt xem
9
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'huyết tâm lệnh - tập 27', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Huyết tâm lệnh - tập 27

 1. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 408 Håi thø hai m−¬i bÈy B·o dËy trong hån I m lÆng . Sù im lÆng trÇm trÇm nh− câi chÕt . §ã lµ sù im lÆng bªn ngoµi , sù im lÆng ®Ó l¾ng nghe b¸o tè . C¬n b·o tè d÷ d»n ®ang næi dËy trong lßng ng−êi . Kh«ng biÕt nh− thÐ bao l©u , b©y giê TiÓu Phi míi ®øng th¼ng m×nh lªn . H¾n ®øng th¼ng nh−ng kh«ng nh×n Lý TÇm Hoan . H×nh nh− h¾n nguyÖn víi lßng kh«ng giê h¾n nh×n vµo mÆt Lý TÇm Hoan , h¾n nãi b»ng giäng l¹nh lïng : - T¹i sao anh lµm nh− thÕ ? C©u nãi ®ã ®èi víi Lý TÇm Hoan lµ c©u nãi mµ ®¸p l¹i qóa dÔ dµng nh−ng kh«ng hiÓu t¹i sao , h¾n kh«ng nãi ®−îc nöa tiÕng . H¾n biÕt cã nh÷ng lêi nãi mµ b©y giê ch¼ng nh÷ng lµm cho m×nh th−¬ng t©m mµ cµng lµm cho ng−êi kh¸c ®au lßng . TiÓu Phi vÉn kh«ng quay l¹i , h¾n nãi thËt b×nh tÜnh : - Anh cho r»ng nµng lµm t«i ch×m ®¾m ? Anh cho r»ng chØ cÇn lµm cho nµng l×a t«i sÏ phÊn chÊn lªn ? Nh−ng anh cã biÕt kh«ng , nÕu kh«ng cã nµng lµ t«i kh«ng lµm sao sèng ®−îc . Lý TÇm Hoan ¶o n·o : - Toi chØ hy väng lµ anh khái bÞ lõa g¹t , t«i chØ mong anh t×m ®−îc mét ng−êi xøng ®¸ng víi t×nh yªu cña anh , t«i tin r»ng nÕu ®−îc nh− thÕ th× anh sÏ quªn ®−îc tÊt c¶ . TiÓu Phi qu¾t mÆt , giäng h¾n kh«ng cßn b×nh tÜnh n÷a : - Anh cho r»ng nµng ®· lõa g¹t t«i ? Anh cho r»ng nµng lµ ng−êi kh«ng ®¸ng ®Ó cho t«i yªu ? Lý TÇm Hoan nãi : - T«i chØ biÕt nµng tõ thuë b¾t ®Çu , nµng ®· mang ®Õn cho anh toµn lµ bÊt h¹nh . Giäng TiÓu Phi d÷ d»n : Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 2. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 409 - Anh lµm sao biÕt r»ng bÊt h¹nh hay h¹nh phóc ? H¾n vôt quay m×nh l¹i nh×n th¼ng vµo mÆt Lý TÇm Hoan , giäng h¾n cµng d÷ d»n h¬n n÷a : - Anh cho r»ng anh lµ mét con ng−êi nh− thÕ nµo mµ l¹i lu«n lu«n khèng chÕ t− t−ëng cña t«i , anh lµ ng−êi nh− thÕ nµo mµ lu«n lu«n khuÊy rèi vµo ®êi sèng riªng t− cña t«i ? Anh cã biÕt lµ anh kh«ng c¸i g× c¶ , anh chØ lµ mét th»ng ngu , anh tù lõa dèi anh , anh ®· kh«ng tiÕc g× ®Ó ®em ng−êi yªu m×nh g¶ cho ng−êi kh¸c , anh ®· ®em ng−êi yªu cña m×nh tèng vµo háa ngôc thÕ mµ anh l¹i tù cho m×nh lµ cao minh vÜ ®¹i , cßn bao nhiªu ng−êi kh¸c lµ ®å bá . Mçi mét c©u nãi cña h¾n y nh− mét c©y kim thËt s¾c ®©m vµo tr¸i tim cña Lý TÇm Hoan . Trªn ®êi nµy cã lÏ kh«ng mét lêi nµo cã thÓ lµm th−¬ng tæn Lý TÇm Hoan nh− thÕ Êy . TiÓu Phi nghiÕn r¨ng nãi tõng tiÕng mét : - Cho dÇu nµng mang ®Õn cho t«i bÊt h¹nh ®i , thÕ cßn anh ? Anh ®· mang l¹i cho t«i nh÷ng g× ? Anh ®· mang l¹i cho t«i c¸i vui s−íng , cho t«i ®au khæ ? Anh ®· mang l¹i cho ng−êi ®êi c¸i g× ? Cho L©m Thi ¢m c¸i g× ? Anh mang l¹i cho nµng c¸i g× ? Anh cã biÕt kiÕp sèng cña L©m Thi ¢m ®· bÞ anh hñy diÖt ? Anh cã biÕt nh− thÕ hay kh«ng mµ anh cßn muèn hñy diÖt c¶ kiÕp sèng cña t«i ? Tay ch©n cña Lý TÇm Hoan bçng run bÇn bËt , h¾n khum m×nh xuèng ho sÆc sôa , h¾n ãi ra tõng bøng m¸u t−¬i . TiÓu Phi ®øng nh×n Lý TÇm Hoan b»ng con m¾t l¹nh lïng , thËt l©u h¾n vïng quay mÆt bá ®i . C¬n ho cña Lý TÇm Hoan kh«ng døt , h¾n kh«ng nãi ®−îc , h¾n cè ®øng lªn ch¹y theo ®−a tay c¶n tr−íc mÆt TiÓu Phi . TiÓu Phi qu¾t m¾t : - Anh muèn g× n÷a ? Dïng èng tay ¸o quÖt gißng m¸u ®ang ch¶y dµi hai bªn mÐp , Lý TÇm Hoan võa thë võa hái : - Anh ... anh ®Þnh ®i t×m nµng ? TiÓu Phi th¶n nhiªn : - §óng , råi sao ? Lý TÇm Hoan l¾c ®Çu : - Kh«ng , anh kh«ng nªn ®i . TiÓu Phi bÜu m«i : Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 3. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 410 - Ai nãi nh− thÕ ? Lý TÇm Hoan mÝm miÖng : - T«i , t«i nãi , bëi v× cho dÇu anh cã ®em nµng vÒ ®−îc th× còng chØ lµ ®em vÒ cho anh sù ®au khæ , sím muén g× råi còng cã mét ngµy nµng sÏ hñy diÖt anh , t«i ... t«i kh«ng thÓ nh×n thÊy anh bÞ hñy diÖt vµo tay ng−êi ®µn bµ Êy . TiÓu Phi n¾m tay m×nh thËt chÆt , Lý TÇm Hoan nãi bao nhiªu h¾n n¾m chÆt bÊy nhiªu . Tõng lãng tay cña h¾n v× dïng qu¸ søc mµ tr¾ng bÖch , da mÆt h¾n cµng xanh h¬n , m¾t h¾n g©n ®á næi lªn nh− m¸ng nhÖn nh− mét côc löa rùc hång . - B©y giê , hai ng−êi tuy xa nhau , tuy anh cã khæ nh−ng chØ khæ trong mét lóc nh−ng nÕu hai ng−êi ë chung th× anh sÏ mang khæ suèt ®êi . Nh÷ng chuyÖn g× kh¸c , anh thÊy râ nhËn xÐt quang minh , t«i kh«ng hiÓu t¹i sao chuyÖn cña anh th× anh l¹i ... TiÓu Phi vôt ng¾t lêi , h¾n g»n tõng tiÕng : - Tõ tr−íc ®Õn giê anh vÉn lµ b»ng h÷u cña t«i . Lý TÇm Hoan gËt ®Çu . TiÓu Phi nãi : - Cho ®Õn b©y giê , cho ®Õn b©y giê th«i , anh còng vÉn lµ b»ng h÷u cña t«i . Lý TÇm Hoan gËt ®Çu . TiÓu Phi nãi : - Nh−ng ngay tõ b©y giê trë vÒ sau th× kh¸c . MÆt cña Lý TÇm Hoan ñ dét h¬n bao giê hÕt : - T¹i lµm sao thÕ ? TiÓu Phi nãi : - Bëi v× t«i cã thÓ chÞu ®ùng ®−îc sù hèi nhôc cña anh ®èi víi t«i nh−ng kh«ng thÓ chÞu ®ùng ®−îc khi anh cã lêi lÏ hèi nhôc nµng . Lý TÇm Hoan dµu dµu : - Anh cho r»ng t«i muèn hèi nhôc nµng ? TiÓu Phi nãi : - T«i ®· chÞu ®õng m·i cho ®Õn b©y giê bëi v× tõ tr−íc ®Õn nµy chóng ta vÉn lµ b»ng h÷u nh−ng tõ ®©y vÒ sau nÕu anh l¹i cßn hèi nhôc nµng mét lêi , sù hèi nhôc ®ã ph¶i ®−îc lÊy m¸u mµ gét röa . Cã lÏ v× qu¸ giËn nªn toµn th©n h¾n ph¸t run vµ giäng h¾n còng run : Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 4. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 411 - BÊt luËn ®ã lµ m¸u cña anh hay lµ m¸u cña t«i còng ®Òu ph¶i ®em ra röa lÊy sù hèi nhôc Êy . Lý TÇm Hoan chît c¶m nghe nh− bÞ ai ®¸nh mét ®ßn thËt m¹nh vµo gi÷a ngùc , h¾n l¶o ®¶o thèi lui , thèi lui ra tíi cöa . H¾n «m ngùc mµ ho nh−ng kh«ng nghe lÊy mét tiÕng bëi v× h¾n ®ang c¾n r¨ng thËt chÆt , miÖng h¾n còng ngËm l¹i thËt chÆt . M¸u , m¸u tõ miÖng ngËm cøng cña h¾n óa ra y nh− ng−êi ta ®ang n¾m mét qu¶ tim bãp m¹nh . TiÓu Phi kh«ng nh×n h¾n : - B©y giê t«i sÏ ®i t×m nµng , bÊt luËn nh− thÕ nµo t«i còng ph¶i t×m nµng , t«i mong anh kh«ng ®i theo , ®õng bao giê nghÜ ®Õn chuyÖn ®i theo , nÕu kh«ng anh sÏ mang hËn suèt ®êi . §ã lµ mét c©u nãi cuèi cïng v× nãi ch−a xong lµ h¾n ®· ra khái cöa . H¾n ®i th¼ng mét m¹ch kh«ng hÒ quay l¹i . N−íc m¾t vèn lµ chÊt mÆn . Nh−ng nÕu nã kh«ng trµo ra m¾t mµ l¹i ch¶y ng−îc vµo trong bông th× chÊt mÆn cña nã biÕn thµnh chÊt ®¾ng . M¸u còng vèn lµ chÊt mÆn . Nh−ng nÕu qu¶ tim bÞ n¸t , m¸u tõ qu¶ tim Êy ø ®äng trong bông , chÊt mÆn cña m¸u biÕn thµnh chÊt cay . M¸u vµ n−íc m¾t hoµ tan , t©m hån cña con ng−êi d©ng lªn mét niÒm cay ®¾ng chua xãt . Lý TÇm Hoan b©y giê c¬ hå kh«ng cßn ®øng lªn ®−îc n÷a . MÆt h¾n cói gÇm xuèng ®Êt , th©n h×nh h¾n lo¹ng cho¹ng . H¾n chît thÊy l¹i nh÷ng dÊu ch©n . Nh−ng dÊu ch©n hiÖn râ bªn ngoµi cöa . Nh−ng dÊu vÕt cè ý l−u l¹i cña L©m Tiªn Nhi , lßng h¾n vôt nghe rîn l¹nh . Nµng cè t©m ®Ó l¹i dÊu vÕt cho TiÓu Phi . Nµng kh«ng l−u l¹i nhiÒu , nµng rÊt biÕt b¶n n¨ng " s¨n ®uæi " cña TiÓu Phi . " Con ng−êi sinh ra vµ lín lªn gi÷a ®ång hoang vu quan ¶i , sèng gÇn d· thó , bµn n¨ng cña h¾n linh mÉn l¹ th−êng ..." Nµng chØ l−u l¹i võa ®ñ cho h¾n ®uæi theo , nµng kh«ng ®Ó cho ng−êi kh¸c thÊy . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 5. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 412 Nh−ng theo ®−îc lµ mét viÖc , cßn theo kÞp råi chuyÖn g× x¶y ra sau ®ã ? TiÓu Phi vµ L÷ Phông Tiªn thÕ tÊt sÏ mét cßn mét mÊt , L©m Tiªn Nhi rÊt thÝch thÊy nh÷ng kÎ ®µn «ng v× nµng mµ sèng chÕt víi nhau . NghÜ ®Õn chuyÖn Êy Lý TÇm Hoan nghe lßng bµn tay rÞn −ít må håi , TiÓu Phi b©y giê cßn ch−a ph¶i lµ ®èi thñ cña L÷ Phông Tiªn . Ng−êi cã thÓ cøu ®−îc m¹ng TiÓu Phi b©y giê lµ Lý TÇm Hoan nh−ng " ... ®õng bao giê nghÜ ®Õn chuyÖn ®i theo , nÕu kh«ng anh sÏ mang hËn suèt ®êi !". C©u nãi cña TiÓu Phi míi rµng rµng ®©y , ®ã lµ c©u nãi sau cïng . TiÓu Phi ch−a bao giê nãi ra råi söa l¹i . Huèng chi , b©y giê ®ªm ®· qu¸ khuya , Lý TÇm Hoan l¹i kh«ng cã thø b¶n n¨ng " s¨n ®uæi " nh− TiÓu Phi , cho dÇu h¾n muèn theo còng ch−a ch¾c theo ®óng ®−îc . Lý TÇm Hoan cè g»ng ®øng lªn , h¾n bång thi thÓ Linh Linh lªn gi−êng kÐo ch¨n ®¾p l¹i . Cho dÇu sù viÖc sÏ ra sao , h¾n nhÊt ®Þnh còng ph¶i ®uæi theo . H¾n ®· h¹ quyÕt t©m . Cho dÇu TiÓu Phi kh«ng cßn xem h¾n lµ b»ng h÷u n÷a , cho dÇu TiÓu Phi cã th¸i dé ra sao , m·i m·i TiÓu Phi còng vÉn lµ b»ng h÷u cña h¾n , t×nh b»ng h÷u cña h¾n ®Õn chÕt h¾n còng kh«ng khi nµo thay ®æi , cho dÇu ng−êi b¹n Êy ®èi víi h¾n ra sao . Còng nh− t×nh yªu cña h¾n , cho dÇu biÓn c¹n non mßn , cho dÇu d©u biÓn th−¬ng tang , lßng h¾n kh«ng khi nµo thay ®æi . " L©m Thi ¢m , b©y giê nµng sèng ra sao ? B©y giê nµng cã ®−îc yªn vui ?" Lßng h¾n bçng d©ng lªn mét niÒm chua xãt . Nh−ng h¾n kh«ng muèn t×m nµng bëi v× h¾n biÕt Long Tiªu V©n nhÊt ®Þnh sÏ hÕt lßng lo l¾ng cho nµng , t×nh h÷u nghÞ cña Long Tiªu V©n tuy ®· thay ®æi hoµn toµn nh−ng riªng víi L©m Thi ¢m , t×nh yªu cña h¾n vÉn lµ bÊt biÕn . Lý TÇm Hoan còng chØ cÇu mong cã thÕ , miÔn h¾n ®èi xö tèt víi nµng cßn th× nh÷ng chuyÖn g× kh¸c n÷a , hä Long vÉn ®−îc h¾n thø tha . *** Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 6. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 413 Long Tiªu V©n nghe lßng khoan kho¸i h¬n bao giê hÕt . Lóc kÕt h«n víi L©m Thi ¢m ®ång thêi ®−îc Lý TÇm Hoan giao cho tÊt c¶ sù nghiÖp cña H−ng V©n Trang - võa ®−îc tiÒn , cã thÓ nãi ®ã lµ phót huy hoµng nhÊt trong cuéc ®êi cña h¾n nh−ng b©y giê , sù huy hoµng ®ã chØ ®¸ng kÓ lµ hµng thø nh× mµ th«i . HiÖn t¹i míi thËt sù lµ phót huy hoµng lý t−ëng trong con ng−êi cña h¾n . Qua ba h«m n÷a , chiÕc ghÕ thø hai cao nhÊt trong Kim TiÒn Bang sÏ cã h¸n ngåi chÔm chÖ , h¾n sÏ thµnh lµ ng−êi anh em kÕt nghÜa víi mét nh©n vËt lõng lÉy nhÊt giang hå : Kim TiÒn Bang Chñ Th−îng Quan Kim Hång . Lu«n c¶ Long ThiÕu V©n , khÝ s¾c cña h¾n còng t−¬i h¬n bao giê hÕt . ChØ cã mét ®iÒu lµm cho Long Tiªu V©n h¬i kh«ng ®−îc tháa m·n lµ L©m Thi ¢m kh«ng chÞu ®Õn Kim TiÒn Bang víi h¾n , kh«ng chÞu cïng víi h¾n h−ëng phót vinh quang . T¹i sao nµng l¹i cù tuyÖt ? Nh−ng h¾n còng kh«ng muèn nghÜ , kh«ng sao , khi h¾n ®Çy ®ñ quyÒn lùc trong tay , h¾n sÏ cã nhiÒu quyÕt ®Þnh mµ sÏ kh«ng mét ai c−ìng l¹i . H¾n ngåi ngÉm nghÜ vµ hÐ miÖng c−êi mét m×nh . Nô c−êi t−¬i nhÊt , tho¶ m·n nhÊt trong ®êi cña h¾n . *** Cã ng−êi mang mét dôc väng lín nhÊt lµ tiÒn b¹c , cã ng−êi th× lµ quyÒn lùc , nÕu mét trong hai c¸i ®ã ®−îc tháa m·n th× nçi thèng khæ nhÊt trong lßng nÕu cã còng sÏ v¬i ngay . Long Tiªu V©n ®−îc c¶ hai , sù thèng khæ trong lßng h¾n kh«ng chØ v¬i mµ cßn tan biÕn hÕt . Long ThiÕu V©n t× tay n¬i cöa sæ , mÆt h¾n tuy vÉn tr¾ng bÖch nh−ng r¹ng rì h¬n bao giê hÕt . Long Tiªu V©n vç vç vai h¾n : - Con nghÜ Th−îng Quan Kim Hång cã th©n tù nghinh tiÕp cha kh«ng ? Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 7. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 414 Long ThiÕu V©n quay l¹i c−êi : - Tù nhiªn lµ cã chø , ch¼ng nh÷ng cã mµ nghi thøc l¹i cßn thËt long träng . Long Tiªu V©n còng c−êi : - Cha còng nghÜ nh− thÕ , cha ®· lµ anh em kÕt nghÜa víi h¾n lµm cha në mÆt chÝnh lµ h¾n ®· lµm cho h¾n në mÆt víi ng−êi ®Êy mµ . H¾n h¬i trÇm ng©m råi l¹i nãi : - Lóc h¾n ®Õn , con nghÜ xem cha nªn gäi h¾n lµ Bang Chñ hay gäi lµ ®¹i ca ? Long ThiÕu V©n c−êi : - §¹i ca chø , chÝnh con ®©y còng ph¶i söa l¹i gäi h¾n lµ B¸ Phô . Long Tiªu V©n c−êi lín : - Cã mét ng−êi B¸ Phô nh− thÕ qu¶ lµ vËn khÝ cña con ... H¾n ng−ng c−êi vµ khÏ cau mµy : - Nh−ng Lý TÇm Hoan ch−a chÕt , kh«ng biÕt h¾n cã trë mÆt hay kh«ng ? Long ThiÕu V©n c−êi : - Kh«ng khi nµo , thiªn h¹ anh hïng chØ biÕt lµ h¾n vµ cha ®Þnh nghÜa kim b»ng v× mÕn träng nghÜa tµi , theo thiÕp mêi cã nãi hä hoµn toµn kh«ng biÕt chuyÖn kÕt nghÜa cã ®iÒu kiÖn g× c¶ , nÕu h¾n cã nuèt lêi trë mÆt th× sau nµy h¾n nãi ai nghe . Long Tiªu V©n gËt ®Çu : - §óng trong vâ l©m , së dÜ ng−êi ta kÝnh phôc h¾n còng lµ do h¾n chØ nãi mét lêi , chÝnh c¸i ®ã ®· lµm cho h¾n bÞ thÕ kÑt víi cha con m×nh ®Êy . *** GiÊy tê trªn bµn ®· kh«ng v¬i mµ l¹i dÇy thªm . Ph¹m vi thèng trÞ cña Kim TiÒn Bang mçi ngµy mét thªm réng lín . Tr¸ch nhiÖm cña Th−îng Quan Kim Hång mçi ngµy mét nÆng thªm bëi v× bao nhiªu c«ng viÖc , h¾n tù quyÕt ®Þnh lÊy , h¾n ph¶i qu¸n xuyÕn tÊt c¶ , h¾n kh«ng tÝn nhiÖm mét ai c¶ . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 8. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 415 B©y giê th× ®· suèt n¨m tiÕng ®ång hå liÒn , h¾n lµm nh− kh«ng ng−ng nghØ . Nh−ng h¾n kh«ng hÒ biÕt mÖt , sù ph¸t triÒn ngµy mét lan réng cña Kim TiÒn Bang lµm cho h¾n v« cïng phÊn khëi , h¾n kh«ng biÕt mÖt mµ rÊt say s−a . Cöa më . Mét ng−êi b−íc vµo . Th−îng Quan Kim Hång kh«ng hÒ ngÈng ®Çu , ng−êi cã quyÒn trùc tiÕp vµo ®©y mµ khong cÇn b¸o tr−íc trong Kim TiÒn Bang chØ cã mét m×nh Kinh V« M¹ng . Còng vÉn y nh− b×nh th−êng , Kinh V« M¹ng b−íc vµo , ®øng im sau l−ng Th−îng Quan Kim Hång , ®øng im kh«ng nãi . Th−îng Quan Kim Hång vÉn c¾m ®Çu lµm viÖc : - Lý TÇm Hoan ®©u ? Kinh V« M¹ng ®¸p : - Tho¸t råi . B©y giê th× Th−îng Quan Kim Hång míi quay l¹i . Tia m¾t h¾n ch¹y thËt nhanh tõ b¶ vai xuèng c¸nh tay tµn phÕ cña Kinh V« M¹ng vµ h¾n l¹i còng thËt l¹ , cói ®Çu vµo c«ng viÖc ®ang lµm . H¾n kh«ng nãi mét tiÕng , mÆt còng kh«ng hÒ ®æi s¾c . Kinh V« M¹ng còng kh«ng béc lé g× ra s¾c mÆt , m¾t h¾n vÉn y nh− bao giê , vÉn tr¬ tr¬ nh×n vµo kho¶ng trèng xa x«i . TÊt c¶ gÇn nh− kh«ng cã g× c¶i biÕn . Th−îng Quan Kim Hång vÉn lµm viÖc , kh«ng hái mét c©u còng kh«ng an ñi mét c©u . C¸nh tay cña Kinh V« M¹ng g·y còng tèt , kh«ng g·y còng tèt , gÇn nh− chuyÖn ®ã ®èi víi Th−îng Quan Kim Hång kh«ng ¨n nh»m g× c¶ . Qua mét lóc l©u , cã tiÕng gâ cöa nhÌ nhÑ . L¹i mét chång giÊy tê míi ®−îc ®−a vµo . Trong ®èng giÊy tê mang vµo cã mét phong th¬ mµu h−êng lît . Th−îng Quan Kim Hång xÐ ra tr−íc nhÊt , h¾n xem qua nhanh nhÊt . Bëi v× trong th¬ chØ ván vÑn mét c©u : " §îi n¬i chç cò , cã c¶ L÷ Phông Tiªn !". Th−îng Quan Kim Hång ngÉm nghÜ håi l©u vµ quyÕt ®Þnh , h¾n chÇm chËm quay ra cöa . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 9. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 416 Còng y nh− cò , Kinh V« M¹ng lÏo ®Ïo theo sau nh− bãng víi h×nh . Hai ng−êi ra khái cöa , xuyªn qua con ®−êng hÇm bÝ mËt træ lªn s©n réng . ¸nh n¾ng xuyªn qua cµnh l¸ . ¸nh n»ng buæi tµn thu y nh− buæi xÕ chiÒu cña ng−êi con g¸i , kh«ng cã mét hÊp lùc nµo khiÕn cho ng−êi chó ý . Hai ng−êi mét tr−íc mät sau ®i thËt nhÞp nhµng nh− thuë bao giê . Nh−ng chØ mÊy phót sau ®ã , Kinh V« M¹ng ph¸t gi¸c ra chuyÖn l¹ : b−íc ®i cña Th−îng Quan Kim Hång lÇn lÇn thay ®æi , bé ph¸p cña h¾n ®· c¶i biÕn . B−íc ch©n cña Kinh V« M¹ng kh«ng nh− tr−íc n÷a . Kh«ng thÊy Th−îng Quan Kim Hång b−íc nhanh h¬n nh−ng cµng lóc kho¶ng c¸ch cña h¾n vµ Kinh V« M¹ng dang xa . Cù ly gi÷a hai ng−êi cµng lóc cµng dµi vµ cuèi cïng Kinh V« M¹ng dõng h¼n l¹i . Th−îng Quan Kim Hång vÉn ®i th¼ng , h¾n kh«ng nh×n l¹i mét lÇn . Nh×n theo bãng khuÊt dÇn cña Th−îng Quan Kim Hång , ®«i m¾t c¸ chÕt cña Kinh V« M¹ng vôt hiÖn râ rÖt nÐt cùc kú thèng khæ , cùc kú bi th¶m . *** Rõng tßng . Mét khu rõng thËt rËm . Rõng tßng , dÇu lµ mïa thu , c©y l¸ vÉn xanh , bãng mÆt trêi kh«ng bao giê xuyªn thñng . Khu rõng u ¸m nh−ng mÆt ®Êt vÉn kh« r¸o , tõng lµn giã nhÑ tho¸ng qua mang mét kh«ng khÝ ªm ®Òm . L©m Tiªn Nhi dùa bªn céi c©y , tay nµng n¾m chÆt tay ¸o cña L÷ Phông Tiªn , ¸nh m¾t " thu ba " cña nµng ®¨m ®¨m vµo mÆt h¾n . L÷ Phông Tiªn cã chiÒu mái mÖt , da mÆt h¾n nh− tr¾ng bÖch , ®u«i m¾t h¾n cã thªm nhiÒu vÕt nh¨n h¬n . L©m Tiªn Nhi nh×n s©u vµo m¾t h¾n : Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 10. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 417 - Cã ©n hËn kh«ng ? L÷ Phông Tiªn c−êi : - ¢n hËn ? Sao l¹i ©n hËn ? Cã em ë bªn m×nh , bÊt cø ng−êi ®µn «ng nµo , bÊt cø trong tr−êng hîp nµo còng kh«ng hÒ cã mét m¶y may ©n hËn . L©m Tiªn Nhi c−êi khóc khÝch vµ nhµo vµo lßng h¾n : - ThËt thÕ − ? L÷ Phông Tiªn «m lÊy eo l−ng mÒm quËt cña nµng : - Kh«ng thËt th× lµ g× ? H¬i thë cña L©m Tiªn Nhi còng ®· nghe gÊp l¾m nh−ng h×nh nh− nµng cè g¾ng chèng chäi , nµng dôi ®Çu vµo ngùc h¾n : - §õng anh ... b©y giê ... b©y giê ch−a ®−îc . Tay L÷ Phông Tiªn h¬i run trªn th©n thÓ cña nµng : - Sao ? sao vËy ? kh«ng muèn n÷a µ ? L©m Tiªn Nhi rµ m«i s¸t vµo vµnh tai h¾n , nµng nãi qua h¬i thë dÞu dµng : - Muèn nh−ng ... nh−ng anh ph¶i gi÷ søc ®Ó ®èi phã víi Th−îng Quan Kim Hång . Nµng ®−a lµn m«i nãng báng qua l¹i trªn vµnh tai cña h¾n vµ th× thµo : - R¸ng ®i , r¸ng thªm mét chót n÷a ... thanh to¸n tªn ®ã råi em ... em sÏ cho anh tÊt c¶ . L÷ Phông Tiªn cµng xiÕt chÆt eo nµng h¬n n÷a : - Em cho r»ng l·o m¹nh h¬n anh µ ? L©m Tiªn Nhi ®Êm th×m thôp lªn l−ng h¾n , nµng c−êi khóc khÝch : - QuØ ... em nãi thËt mµ l·o Êy d÷ l¾m ®Êy . Nµng l¹i ¸p s¸t vµnh m«i vµo tai h¾n : - ChØ cÇn anh giÕt ®−îc Th−îng Quan Kim Hång , chØ cÇn anh giÕt chÕt h¾n xong th× kh«ng chØ em hoµn toµn thuéc vÒ anh mµ thiªn h¹ còng sÏ thuéc vÒ anh , thuéc vÒ chóng ta , ngµy cßn dµi l¾m , nÖm Êm ch¨n ªm ®ang chê ®îi , anh véi v· lµm chi ... Giäng nãi cña nµng y nh− khóc ca uyÓn chuyÓn , khóc ca ngät ngµo nh− mËt , L÷ Phông Tiªn ng©y ngÊt bµng hoµng . Nh−ng tia m¾t cña h¾n vïng ®øng l¹i . L©m Tiªn Nhi còng vïng tuét ra khái bªn tay h¾n , nµng ngåi ngay trªn mÆt ®Êt , chói nÐp vµo gèc c©y . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 11. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 418 Trong khu rõng v¾ng ng¾t vôt nghe tiÕng b−íc ch©n , tiÕng bíc ch©n nhÑ nhµng trªn l¸ , chØ cã nh÷ng ng−êi tõng kinh nghiÖm míi nghe ®−îc mµ th«i . TiÕng b−íc ch©n còng kh«ng cã g× ®Æc biÖt nh−ng kh«ng hiÓu t¹i sao , chØ tho¸ng nghe lµ ®· thÊy rïng m×nh . B−íc ch©n dõng l¹i . Th−îng Quan Kim Hång hiÖn ra bªn céi tßng rËm r¹p . H¾n ®øng im l×m nh− mét hßn non bé . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2