intTypePromotion=1

Huyết tâm lệnh - tập 3

Chia sẻ: Thanh Phuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:20

0
88
lượt xem
11
download

Huyết tâm lệnh - tập 3

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'huyết tâm lệnh - tập 3', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Huyết tâm lệnh - tập 3

 1. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 32 Håi thø ba Tiªn ThÇn T©y M«n Nhu Ngoµi s©n , mµn s−¬ng xuèngxa l¾mphót cµng dµykh¾c kho¶i . Kh«ng biÕt ë tËn ®©u , cµng , tiÕng canh . Kh«ng biÕt ®· bao l©u , vµnh m«i trÖ xuèng nh− miÕng thÞt tr©u cña l·o giµ mét giß vôt ®iÓm phít nô c−êi . ThËt lµ l¹ , l·o lµ mét con ng−êi cã bé mÆt ghª gím qu¸ , nãi b»ng mét giäng khinh b¹c th× l·o lµ mét con ng−êi co bé mÆt thÊy buån n«n . ThÕ mµ khi l·o c−êi , ®µnh r»ng kh«ng biÕt l·o c−êi hay nhe r¨ng ra ®Ó hï do¹ thiªn h¹ nh−ng nÕu nh×n kü th× l¹i cã phÇn «n nhu tha thiÕt . L·o giµ mét giß gi÷ nguyªn nô c−êi th©n thiÖn thËt l©u vµ l·o nãi : - C¸c h¹ lµ ai , chóng t«i ®· biÕt rÊt râ . Tªn cã bít xanh vÉn cø thØnh b¬ : - ThÕ µ ? L·o giµ mét giß c−êi : - Vµ chóng t«i lµ ai , nghÜ r»ng ch¾c c¸c h¹ còng biÕt råi . Tªn mÆt cã bít xanh tinh ®Õn møc l¹nh b¨ng b¨ng : - Trong vßng hai n¨m gÇn ®©y nh÷ng kÎ kh«ng biÕt c¸c ng−¬i ch¾c lµ h¬i Ýt . L·o giµ mét giß l¹i c−êi , l·o tõ trong l−ng ra mét phong th¬ . Phong th¬ nµy còng y chang nh− phong th¬ mµ l·o giµ ¸o vµng khi n·y ®· mãc trao cho nh÷ng ng−êi ®øng ngoµi s©n xem , nã kh«ng kh¸c mét tÝ nµo c¶ , nh−ng kh«ng hiÓu ts¹i sao l·o T«n Gï bçng l¹i muèn xem thö mét chót coi trong Êy viÕt nh÷ng g× . H×nh nh− c« g¸i tãc bÝnh còng thÕ , ch¾c c« ta còng muèn xem nªn ®−a ®«i m¾t cø liÕc chõng vÒ phÝa ®ã . ChØ tiÕc mét ®iÒu lµ l·o mét giß ®· ®Æt l¸ th− trªn bµn vµ l·o l¹i bËt c−êi : - C¸c h¹ kh«ng nÒ hµ tõ ngµn dÆm ®Õn , nguyªn do nghÜ ch¾c còng v× phong th¬ nµy ®Êy chø ? Tªn cã bít xanh trªn mÆt tr¶ lêi mµ ch¼ng gËt ®Çu : - §óng thÕ . L·o giµ mét giß hái lu«n : - Ch¾c c¸ h¹ kh«ng biÕt phong th¬ nµy cña ai chø ? Tªn cã bít xanh n¬i mÆt ®¸p thán lán : Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 2. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 33 - Kh«ng biÕt . Lao giµ mét giß c−êi : - Cø theo chóng t«i biÕt th× trong giang hå tiÕp ®−îc th¬ nµy kh«ng d−íi mét tr¨m ng−êi , thÕ nh−ng mét kÎ nµo biÕt ng−êi viÕt còng nh− ng−êi göi lµ ai . Chóng t«i ®· dß xÐt kh¾p n¬i , cuèi cïng vÉn kh«ng ra manh mèi . Tªn cã bít xanh trªn mÆt khÏ rïng vai : - NÕu lu«n c¶ c¸c ng−¬i mµ dß xÐt còng kh«ng ra th× trªn ®êi nµy cßn ai mµ biÕt . L·o mét giß cø c−êi : - Chóng t«i tuy kh«ng biÕt lµ ai viÕt phong th¬ nµy nh−ng dông ý cña hä th× chóng t«i biÕt rÊt râ rµng . Tªn cã bít xanh n¬i mÆt nh−íng nh−íng mµy : - Sao ? L·o mét giß nãi : - Dông ý cña kÎ viÕt th− nµy dÉn dô nh÷ng hµo kiÖt thµnh danh trong chèn giang hå ®Õn ®©y , dÉn dô cho mäi ng−êi v× tranh giµnh b¸u vËt ch«n giÊu n¬i nµy mµ sinh ra tµn s¸t vµ tù nhiªn kÎ viÕt th− nµy s÷ lµm caÝ c«ng viÖc cña ng− «ng . Tªn cã bít xanh trªn mÆt vÆn l¹i : - §· biÕt thÕ mµ sao c¸c h¹ l¹i còng ®Õn ®©y ? L·o mét giß nãi : - ChÝnh v× dông ý cña kÎ viÕt th− nµy qu¸ ¸c cho nªn chóng t«i ph¶i ®Õn . Tªn cã bít xanh n¬i mÆt nh−íng mµy l¬ ®·ng : - ThÕ µ ? L·o giµ mét giß cµng tá giäng «n tån : - Chóng t«i ®Õn ®©y cèt lµ khuyªn c¸c vÞ kh«ng nªn ®Ó v−íng bÉy con ng−êi Êy , chØ cÇn c¸c vÞ bá ®i råi ®õng nhóng tay vµo th× ®¹i häa tù nã sÏ tiªu . G· cã bít xanh n¬i mÆt c−êi khÈy : - KÓ ra lßng d¹ cña c¸c ng−¬i còng kh¸ tèt ®Êy chø . Nh− kh«ng nghe thÊy ý nghÜa mØa mai trong c©u nãi ®ã , l·o giµ mét giß cø c−êi c−êi : - Chóng t«i chØ mong ®em ®¹i sù biÕn thµnh tiÓu sù , ®Ó cho toµn thÓ ®−îc sèng trong c¶nh b×nh tÞnh dµi l©u . G· cã bít xanh trªn mÆt nãi thËt chËm : - ThËt ra th× n¬i ®ã cã ch«n giÊu b¸u vËt hay kh«ng , ch¾c ch¾n tÊt c¶ ch−a biÕt . L·o giµ mét giß nh− chôp ®−îc c¬ héi may m¾n l¹i bç tay t¸n th−ëng : Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 3. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 34 - ChÝnh nh− thÕ ... chÝnh nh− thÕ , v× lÏ Êy nÕu tÊt c¶ chÕt sèng víi nhau th× ch¼ng lÏ ho¸ ra oan uæng l¾m − ! G· cã bít xanh trªn mÆt nãi : - Nh−ng ta ®· ®Õn ®©y råi , lµnh d÷ g× còng ph¶i xem cho hÕt chuyÖn , ®©u lÏ v× vµi c©u " thuyÕt phôc " vu v¬ mµ l¹i ®i bá c−îc hay sao . MÆt l·o mét giß vôt nÆng xuèng ngay : - Cø nh− thÕ th× c¸c h¹ kh«ng chÞu bá tr«i ? G· cã bít xanh n¬i mÆt rïn vai : - Cho dÇu ta cã bá tr«i th× ch−a ch¾c c¸c ng−¬i ®· ®−îc . L·o giµ mét giß c−êi nh¹t : - Ngoµi c¸c h¹ ra , t«i kh«ng thÊy ai lµ ng−êi cã thÓ tranh chÊp víi chóng t«i . L·o chÊm døt c©u b»ng c¸ch ®éng nhÑ ®Çu gËy trªn mÆt ®Êt vµ mét tiÕng " céc " kh« khan ch−a kÞp ph¸t ra , lµ ®¸ xanh ®· toÐ löa tø tung . ChiÕc gËy cña l·o xuyªn qua thít ®¸ xanh , lón s©u xuèng nÒn gÇn qu¸ hai ph©n . G· cã bít xanh n¬i mÆt vÉn cø tØnh b¬ : - Còng kh¸ , th¶o nµo trong " Binh khÝ phæ " ®· ch¼ng liÖt chiÕc gËy vµo hµng thø t¸m . L·o mét giß rÝt giäng : - BiÕt råi , Xµ Tiªn cña c¸c h¹ ®−îc liÖt vµo hµng thø bÈy , h¬n ta mét bËc nh−ng ta vÉn muèn xem . G· cã bít xanh trªn mÆt vÉn ®iÒm nhiªn : - Ta còng ®ang cã ý cho c¸c ng−¬i xem ®ã . http://hello.to/kimdung Võa nãi , tªn cã bít xanh trªn mÆt võa Ên nhÑ trªn mÆt bµn , th©n h×nh b¾n vät nh− chiÕc ph¶o th¨ng thiªn . Vót ! Mét tiÕng rÝt xÐ trong giã , tay ph¶i cña h¾n ®· tung ngän roi dµi ®en bãng . TÊt c¶ c¸ lo¹i binh khi mÒm , cµng dµi cµng khã sö dông , ai dïng ngän nhuyÔn tiªn h¬n mét x¶i tay , ng−êi Êy ®−îc kÓ lµ cao thñ vâ l©m , thÕ mµ ngän Xµ Tiªn cña g· cã bít xanh n¬i mÆt l¹i dµi h¬n hai tr−îng r−ìi . Qu¶ lµ mét chuyÖn kinh ng−êi . H¾n chØ rung tay mét c¸i , ngän roi ®· vót tíi ngoµi s©n , cuèn trän mét vßng kh¾p nh÷ng ®Çu ng−êi ®ang ®øng co ro , bao nhiªu ®ång tiÒn trªn ®Çu hä ®Òu v¨ng xuèng ®Êt . Trong sè bèn m−¬i mÊy ng−êi ®ang bÞ " nhèt " trong nh÷ng vßng trßn , hä kh«ng ®Òu nhau , cao cã lïn cã thÕ mµ ngän roi cuèn qua lµm r¬i tÊt c¶ nh÷ng ®ång tiÒn l¹i kh«ng ph¹m l¹i ai mét sîi tãc . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 4. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 35 Lèi sö dông roi cña h¾n thËt lµ uyÓn chuyÓn vµ v« cïng chÝnh x¸c . Ngän roi vµo tay h¾n ®· thµnh vµ ®Çu nh− mét con r¾n , ngän roi nh− cã thªm mét con m¾t ®Ó phãng cho tróng ®Ých . Bèn m−¬i mÊy ng−êi " tï " ®Òu thuéc vµo hµng cã h¹ng trong chèn vâ l©m nh−ng hä ch−a tõng thÊy mµ còng ch−a tõng nghe cã mét tay roi siªu phµm nh− thÕ . Hä ®−a m¾t nh×n nhau vµ kh«ng hÑn mµ còng mét lóc , hä phãng m×nh lªn v−ît qua bê t−êng nh− bÇy ong vì tæ mÊt d¹ng trong ®ªm tèi . L·o giµ ¸o vµng t¸i mÆt qu¸t lªn : - Ng−¬i ®· ®¸nh r¬i §o¹t M¹ng Kim TiÒn th× ng−¬i ph¶i thÕ m¹ng cho nh÷ng kÎ Êy . L·o mét giß kho¸t tay c−êi : - §· cã mét m¹ng cña Tiªn ThÇn T©y M«n nhu th× ®· qu¸ ®ñ ®Ó thay cho bèn m−¬i nh©n m¹ng . Sù viÖc diÔn biÕn bÊt giê lµm cho l·o T«n Gï söng sèt nh−ng ®ång thêi còng gi¶i ®¸p ®−îc nh÷ng th¾c m¾c trong lßng l·o nµy giê , l·o biÕt thªm ®−îc tªn cña g· cã bít xanh trªn mÆt : Tiªn ThÇn T©y M«n Nhu . G· ¸o vµng cã da mÆt mµu n©u kh«ng nãi mét tiÕng nµo nh−ng tay g· ®· ng−êi ¸nh thÐp : mét mãn binh khÝ l¹ lïng , ®ao kh«ng ra ®ao , c−a còng kh«ng ph¶i lµ l−ìi c−a , nã lÊp l¸nh tr«ng rên rîn . §Æc biÖt lµ tªn thiÕu niªn ¸o vµng tõ tr−íc ®Õn giê kh«ng hÐ m«i , hai tay cña h¾n còng kh«ng rót ra khái tói ¸o , b©y giê th× h¾n míi chÇm chËm rót ra kÐo theo lu«n binh khÝ : Hai chiÕc vßng cäng lín h¬n tay c¸i . Binh khÝ cã hai ®Æc ®iÓm : dµi th× lîi thÕ , ng¾n th× hiÓm ¸c , vËy th× binh khÝ cña g· thiÕu niªn ph¶i nãi lµ cùc kú hiÓm ¸c . Mét lÇn ra tay lµ mét thÕ c«ng trÝ m¹ng bëi v× b»ng vµo mãn binh khÝ ng¾n ngñi nh− thÕ , nÕu kh«ng lµm cho ®èi thñ mang th−¬ng th× tr¸i l¹i chÝnh ng−êi sö dông sÏ mang th−¬ng . §ã lµ nguyªn t¾c n»m lßng cña ng−êi dïng binh khÝ ng¾n . Sö dông nh÷ng mãn binh khÝ nh− thÕ tÊt nhiªn lµ nh÷ng kÎ vâ c«ng kh«ng thÓ tÇm th−êng . Bèn tªn ¸o vµng võa nho¸ng m×nh lªn vµ ®· v©y chÆt Tiªn ThÇn T©y M«n Nhu vµo gi÷a . ChØ cã l·o mét giß th× l¹i kh«ng kÕt vµo vßng v©y . L·o lui mÊy b−íc vµ nhÕch m«i c−êi theo dâi . G· ¸o vµng mòi quÆp vïng kÐo bµnh th©n ¸o : tr−íc ngùc g· cã mét sîi d©y ®ai lín b¶ng , trªn ®ã gi¾t chång chÊt lªn nhau bèn m−¬i chÝn c©y lao dµi ng»n kh«ng ®Òu . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 5. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 36 §©y kh«ng ph¶i lµ thø lao dµi nh− lao cña gièng d©n thiÓu sè , cã lÏ ph¶i gäi nã lµ ®o¶n th−¬ng th× míi ®óng bëi v× c©y dµi l¾m còng kh«ng ®Çy nöa s¶i . C¶ n¾m ng−êi cña bän ¸o vµng cïng xo¸y m¾t vµo T©y M«n Nhu , vÎ mÆt hä hÇm hÇm nh−ng trong ¸nh m¾t hä vÉn kh«ng dÊu ®−îc sù e dÌ bëi ngän roi nh− cã m¾t Êy . L·o mét giß c−êi s»ng sÆc : - Lai lÞch cña bèn vÞ b»ng h÷u ta ®©y , ch¾c c¸c h¹ ®· biÕt qua råi chø ? T©y M«n Nhu l¹nh lïng : - Tù nhiªn . L·o mét giß gËt ®Çu : - Cø theo lý lÞch mµ nãi th× th©n danh cña n¨m ng−¬i trong bän ta ®óng ra th× kh«ng nªn liªn hîp v©y c«ng nh−ng chØ v× cÇn ®èi phã gÊp víi ng−¬i nªn h«m nay kh«ng thÓ tõ nan . T©y M«n Nhu c−êi khÈy : - Trong giang hå , bän tiÓu nh©n th−êng lÊy ®«ng th¾ng Ýt , chuyÖn ®ã ta ®· thÊy qu¸ nhiÒu råi chø ®©u ph¶i chi cã c¸c ng−¬i . L·o giµ mét giß l¹i gËt gËt : - Ta vèn kh«ng muèn kÕt liÔu tÝnh m¹ng cña ng−¬i nh−ng tiÕc v× ng−¬i ®· ph¹m vµo quy cñ cña chóng ta th× chóng ta lµm sao l¹i cã thÓ ®Ó cho ng−¬i ®i ®−îc ? Cã lÏ ng−¬i còng thõa biÕt , mét khi quy cñ bÞ huû diÖt th× uy tÝn sÏ tan theo . T©y M«n Nhu nhÕch m«i : - Nh−ng nÕu ta cø muèn ®i th× sao ? L·o mét giß l¾c ®Çu : - Kh«ng , ng−¬i kh«ng ®i ®−îc . T©y M«n Nhu c−êi ha h¶ : - NÕu ®Õn lóc mµ ta thËt t×nh muèn ®i th× b»ng søc cña c¸c ng−¬i kh«ng lµm sao gi÷ ®−îc ta c¶ . Võa nãi , T©y M«n Nhu võa rung nhÑ cæ tay , ngän roi vôt cuèn l¹i thµnh b¶y t¸m vßng d−íi lín trªn nhá y nh− lµ mét con èc vµ h¾n ®øng yªn trong nh÷ng vßng roi trßn èc Êy . L·o mét giß gÇm lªn mét tiÕng , chiÕc gËy s¾t vôt ngang . Chiªu thÕ ®¸nh ra ®ã chØ lµ Hoµnh T¶o Thiªn Qu©n tÇm th−êng nh− ai cã häc vâ ®Òu nhËn râ nh− thÕ Êy ph¸t ra tõ c¸nh tay , tõ chiÕc gËy cña l·o mét giß th× l¹i cµng tÇm th−êng . Ai ®· mÇm vµo vâ nghiÖp còng ®Òu cã thÓ sö dông chiªu Hoµnh T¶o Thiªn Qu©n nh−ng ®èi víi l·o mét giß th× bèn ch÷ " thiÖn " Êy míi thËt ®óng nghÜa . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 6. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 37 T©y M«n Nhu vÉn kh«ng ngít tiÕng c−êi vµ c¶ th©n h×nh cña h¾n , c¶ vßng roi trßn èc vôt nhÊc bæng lªn . RÑt ! RÑt ! NhiÒu tiÕng ®éng liªn tiÕp næi lªn , chØ trong chíp nho¸ng g· ¸o vµng mét m¾t ®· phãng lu«n m−êi ba ngän lao mét l−ît . Nh÷ng ngän l·o xÐ ®i trong giã nh÷ng x©u chuçi b»ng t¬ ®ì n¬i c¸n lao tña ra nh−ng nh÷ng c¸nh hoa ®µo . Nh÷ng ngän lao dµi phãng ra tr−íc nh−ng l¹i ®i sau , nh−ng ngän lao phãng ra sau mµ tíi tr−íc vµ nhiÒu tiÕng déi næi lªn . R¾t ! R¾t ! R¾t ! M−êi mÊy ngän lao ®Òu bÞ vßng roi ®¸nh bËt , dµi còng nh− nbg¾n ®Òu bÞo g·y lµm ®«i , nh÷ng chïm tu«i ®á còng nh− lóc n·y vÉn nh− nh÷ng c¸nh hoa ®µo r¬i ra . NhiÒu ngän lao cßn trín b¸m ghim vµo thµnh t−êng , søc m¹nh bÞ ph¶n ®µ rung lªn bÇn bËt . T©y M«n Nhu nh− mét con rång lín trong m©y , h¾n b¾n th¼ng m×nh mÊt hót vµo ®¸m s−¬ng mï . L·o mét giß rèng lªn : - Theo ! C©y gËy s¾t chèng " n¹ch " mét c¸i xuèng nÒn ®¸ , th©n h×nh l·o vät th¼ng nh− c©y ph¸o t¨ng thiªn , mét ch©n cua l·o h×nh nh− cßn h¬n nh÷ng kÎ ®ñ hai ch©n , tiÕng gËy khua ch−a døt th× l·o ®· kh«ng cßn thÊy n÷a . Bèn ng−êi ¸o vµng cßn l¹i cïng phãng l;ªn mét l−ît , hä nh¾m theo tiÕng giã c©y gËy s¾t . *** Ngâ hÎm l¹i trê vÒ v¾ng lÆng nh− khung c¶nh cè h÷u cña nã , tr−íc s©n töu ®iÕm cßn l¹i hai vòng m¸u vµ hai c¸i th©y ng−êi sãng s−ît . Gi¸ nh− kh«ng cã hai c¸i th©y ng−êi lµm chøng tÝch th× cã lÏ l·o T«n Gï sÏ nghÜ nh÷ng chuyÖn võa qua lµ c¬n ¸c méng v× mÆc dÇu dÊu vÕt chÕt chãc h·y cßn sê sê ra ®ã nh−ng l·o vÉn cø ®øng lÆng ng¬ ng¬ . ThËt l©u , l·o T«n Gï míi nh− chît tØnh , l·o quay vµo trong qu¸n , l·o giµ kÓ chuyÖn ®· " tØnh dËy " tõ bao giê , còng y nh− mét c¬n m¬ , vÎ mÆt l·o kh«ng thÊy chót h¬i h¸m g× ®Ó nãi lªn r»ng l·o võa uèng r−îu , ®· kh«ng cã g× chøng tá r»ng võa míi say kh−ít mµ ¸nh m¾t cña l·o giµ " kÓ chuyÖn " l¹i cã vÎ s¸ng h¬n , l·o nh×n theo h−íng nh÷ng ng−êi ¸o vµng võa ®i khuÊt vµ l·o vôt thë phµo . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 7. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 38 Trong töu qu¸n lóc nµu chØ cßn l¹i ba ng−êi : l·o giµ " kÓ chuyÖn " , c« g¸i tãc bÝnh vµ Töu QuØ ®· say mÒm n»m ngôc trªn bµn . L·o T«n Gï cÊt tiÕng khµn khµn hái : http://come.to/kimdung - T«n gi¸ rµnh chuyÖn giang hå , t«n gi¸ cã thÓ gi¶i thÝch v× sao bän ng−êi vâ l©m khi n·y l¹i sî ®ång tiÒn nh− vËy . Hä sî ®Õn nçi ®øng yªn chê chÕt . L·o giµ " kÓ chuyÖn " nh− kh«ng nghe . L·o T«n Gï hái, l·o quay mÆt vÒ h−íng c« g¸i nãi : - Ch¸u cã nghe nãi ®Õn Kim TiÒn Bang bao giê ch−a ? C« g¸i ®¸p : - Kim TiÒn Bang lµ mét bang ph¸i coi tiÒn nh− sinh m¹ng con ng−êi . Ng−êi cÇm ®Çu Kim TiÒn Bang ®−îc xÕp vµo hµng thø hai trong binh khÝ phæ . L·o giµ " kÓ chuyÖn " gËt ®Ët ®Çu råi nãi : - KÎ cÇm ®Çu ®−îc xÕp vµo hµng thø hai trong binh khÝ phæ th× kÎ Êy vâ c«ng ®©u ph¶i tÇm th−êng . ChÝnh v× lÏ ®ã mµ nh÷ng ng−êi ban n·y bÞ ®Æt ®ång tiÒn lªn ®Çu coi nh− ®· giao m¹ng m×nh cho ®«ng tiÒn ®ã . HiÖn nay Kim TiÒn Bang ®ang bµnh tr−íng thÕ lùc trong vâ l©m , ®· cã bao nhiªu ng−êi quy phôc nh»m b¶o toµn tÝnh m¹ng vµ m−u cÇu danh lîi . C« g¸i tãc bÝnh nhÕch m«i ngÉm nghÜ gåi l©u råi nµng bËt c−êi : - Kim TiÒn Bang cho dï lín m¹nh thÕ nµo nh−ng danh nghÜa vÉn kh«ng minh chÝnh , ®¸ng ®Ó cho ng−êi ta ghÐt mµ còng ®¸ng ®Ó cho thiªn h¹ tøc c−êi . L·o giµ " kÓ chuyÖn " nghiªm giäng : - TiÒn lµ mét thø cã thÓ sai thÇn khiÕn quû , tiÒn lµ mét thø thÇn th«ng qu¶ng ®¹i , thiªn h¹ v¹n vËt sinh tån còng nhê cã nã . Trong ®êi nay cßn cã uy lùc nµo m¹nh h¬n " Kim TiÒn " chø , khi ®ã ch¸u sÏ thÊy " nã " kh«ng cã g× tøc c−êi c¶ . C« g¸i tãc bÝnh gËt ®Çu : - Nh−ng trong ®êi nµy cßn cã nh÷ng kÎ mµ thÕ lùc vÉn kh«ng lµm lay chuyÓn næi . L·o giµ " kÓ chuyÖn " thë ra : - Lµm lay chuyÓn con ng−êi ®−îc kh«ng lµ mét chuyÖn mµ lµm sèng cho con ng−êi l¹i lµ chuyÖn kh¸c , v¶ l¹i nh÷ng ng−êi mµ thÕ lùc kim tiÒn kh«ng lay chuyÓn næi Êy tiÕc v× ch¼ng ®−îc bao nhiªu , thªm n÷a sè mµ kim tiÒn kh«ng lµm lay chuyÓn ®−îc ®ã ngµy mét gi¶m dÇn . C« g¸i tãc bÝnh l¹i nhÕch m«i , nh−ng nµng kh«ng nãi , nµng chØ cói xuèng nh×n nh÷ng mãng tay m×nh . L·o giµ " kÓ chuyÖn " hót mÊy h¬i thuèc , l·o gâ gâ chiÕc «ng ®iÕu lªn thµnh bµn vµ nãi chËm : Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 8. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 39 - ¤ng nãi thÕ , ch¸u cã nghe râ hay kh«ng ? C« g¸i tãc bÝnh më trßn ®«i m¾t , nµng khÏ liÕc qua bµn Töu QuØ vµ në nô c−êi t−¬i : - Ch¸u ®©u cã uèng say th× lµm sao l¹i kh«ng nghe trhÊy . L·o giµ " kÓ chuyÖn " gËt gËt ®Çu : - Lai lÞch cña nh−ng kÎ Êy ch¾c ch¾n ch¸u còng ®· hiÓu râ råi chø ? C« g¸i tãc bÝnh nãi : - HiÓu tÊt c¶ . L·o giµ " kÓ chuyÖn " l¹i gËt ®Çu : - ë ®©y r−îu tuy cã ngon nh−ng mét con ng−êi muèn sèng kh«ng thÓ cø m·i c¾m ®Çu vµo hò r−îu mµ ï ï c¹c c¹c suèt ®êi .. ®Õn lóc cÇn ®i th× ph¶i ®i .. µ ..µ ... chñ qu¸n , tÝnh tiÒn ®i . Mµ «ng chñ qu¸n nµy , cã ph¶i thÕ hay kh«ng nhØ ? *** Hai «ng ch¸u nhµ " kÓ chuyÖn " , mét hái , mét tr¶ lêi , gièng nh− mét cuéc ®µm tho¹i gi¶i buån khi nhµn rçi nh−ng thËt sù th× ®èi víi l·o T«n Gï , cuéc " vÊn ®¸p " nµy y nh− lµ mét " líp " cã chuÈn bÞ , cã s¾p ®Æt ®µng hoµng ®Ó dÉn gi¶i nh÷ng chuyÖn khã hiÓu cho ng−êi kh¸c hiÓu . Nh−ng dÇu sao , qu¶ thËt l·o giµ " kÓ chuyÖn " ®· kÓ chuyÖn kh¸ hÊp dÉn lµm cho l·o T«n Gï nghe ®Õn xuÊt thÇn , b©y giê nghe hái l·o bËt c−êi ®¸p l¹i : - L·o tiªn sinh hiÓu biÕt chuyÖn giang hå qu¸ nhiÒu ch¾c tiªn sinh ph¶i lµ mét anh hïng , vËy th× c¸i kho¶n r−îu nµy t«i xin ®µi thä ®Ó lµm quen . L·o giµ " kÓ chuyÖn " l¾c ®Çu : - T«i vèn kh«ng ph¶i lµ anh hïng mµ chØ lµ mét con s©u r−îu . Nh−ng mµ , anh hïng còng tèt , s©u r−îu còng hay , song nî th× ph¶i tr¶ , cã l−êi tr¶ còng kh«ng thÓ ®−îc , muèn trèn còng kh«ng thÓ ®−îc . L·o mãc ra mét nÐn b¹c ®Æt lªn bµn vÞn lÊy vai c« ch¸u g¸i , løng cøng ®i ra . L·o T«n Gï nh×n theo tr©n trèi, cho ®Õn khi hai «ng ch¸u nhµ " kÓ chuyÖn " khuÊt råi , l·o quay vµo th× Töu QuØ kh«ng biÕt tØnh dËy tõ bao giê . H¾n ®øng ngay n¬i bµn cña g· cã bít xanh , h¾n ®ang cÇm phong th¬ mµ l·o mét giß bá quªn n¬i ®ã . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 9. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 40 L·o T«n Gï c−êi hÒ hÒ : - §¸ng lý h«m nay «ng b¹n ®õng uèng r−îu , «ng b¹n ®· kh«ng xem ®−îc mét vë kÞch kh¸ hay . G· Töu QuØ còng c−êi nh−ng råi h¾n vôt thë ra : - Gót chÝnh cña vë kÞch «ng nãi cã lÏ ch−a kÞp diÔn hay nãi c¸ch kh¸c , lµ nã sÏ diÔn tiÕp vµo mét n¬i kh¸c gÇn ®©y , cã lÏ t«i kh«ng xem còng kh«ng thÓ ®−îc . L·o T«n Gï cau mµy . L·o c¶m thÊy h«m nay ng−êi nµo nãi chuyÖn nghe còng h¬i kú côc , y nh− hä ®· cïng uèng lÇm mét thø thuèc sËt sõ . G· Töu QuØ rót l¸ th¬ , h¾n chØ liÕc s¬ qua , da mÆt t¸i mÐt cña h¾n vôt h¬i öng ®á vµ h¾n gËp m×nh xuèng ho sÆc sôa . L·o T«n Gï kh«ng d»n ®−îc , l·o nhÝch tíi hái : - Trong th¬ ®ã nãi nh÷ng g× thÕ ? Töu QuØ ngËp ngõng : - µ ... kh«ng , kh«ng cã g× ... còng ch¼ng cã g× ... L·o T«n Gï chíp chíp m¾t : - Nghe nãi nh÷ng kia ®Òu v× l¸ th¬ Êy mµ ®Õn ? Töu QuØ nheo m¾t : - Sao ? L·o T«n Gï c−êi : - Hä cßn nãi n¬i Êy cã ch«n dÊu b¸u vËt g× ®ã . Hõ , thËt ®óng lµ ngµy hiÖn quû . L·o võa lau bµn võa nãi tiÕp : - ¤ng b¹n cßn muèn uèng r−îu n÷a th«i ? B÷a nay t«i mêi ®Êy . Kh«ng nghe h¾n tr¶ lêi , l·o T«n Gï quay l¹i thÊy Töu QuØ ®øng ng¬ ng¸c , ®«i m¾t h¾n ®¨m ®¨m vÒ h−íng xa x«i kh«ng biÕt h¾n ®ang nghÜ ngîi nh÷ng g× ? ¸nh m¾t cña h¾n ®· kh«ng cã mét m¶y may mµu r−îu mµ cßn ®−îm vÎ thª l−¬ng v« h¹n , h−aø nh×n ®¨m vÒ phÝa vßng t−êng cao , h−íng ngän ®Ìn leo lÐt ë ng«i lÇu nhá phÝa sau viÖn . ¸nh ®Ìn leo lÐt nµy b©y giê sao bçng gièng nh− m¾t h¾n , nã nh− chøa ®ùng c¶ mét trêi u uÊt . *** L·o T«n Gï trë ra nhµ sau th× tiÕng trèng väng tõ l©u xa xa ®· b¸o m·n canh ba . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 10. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 41 MÊy gian phßng dµnh cho kh¸ch ngô vÉn im l×m . Riªng gian phßng cña Töu QuØ ®Ìn h·y cßn chong , c¸nh cöa khÐp hê theo tõng c¬n giã ®ong ®−a nghe ken kÐt . Nhí l¹i chuyÖn x¶y ra håi h«m , l·o T«n Gï b−íc l¹i vç vç vµo c¸nh cöa : - Ngñ råi µ ? Sao kh«ng gµi chèt ? Bªn trong kh«ng cã tiÕng tr¶ lêi . L·o T«n Gï uèn ®i ngñ nh−ng kh«ng hiÓu t¹i sao l¹i l¹i x« cöa b−íc v« . Töu QuØ kh«ng biÕt ®· ®i ®©u mÊt . Nöa ®ªm gµ g¸y canh ba mµ ®i ®©u thÕ chø ? L·o T«n Gï lÈm bÈm mét m×nh . Ng«i qu¸n nhá nh−ng thËt lµ cµ ngÇu , dÇu thÕ vÉn kh«ng bõa b·i b»ng gian phßng cña Töu QuØ . QuÇn ¸o , kh¨n chiÕu vÊt vÈy ®ã ®©y , ngay trong ®Çu g−êng cua rh¾n b¶y t¸m khóc ghç trßn trßn nho nhá nh−ng vÉn cßn nguyªn , h¾n ch−a kh¾c g× trªn Êy c¶ . Bªn c¹nh bÇu r−îu cßn cã m¶nh giÊy vo trßn . L·o T«n Gï nh×n biÕt ®ã lµ l¸ th− cña l·o giµ mét giß bá l¹i . L·o T«n Gï ®· qu¸ quen víi cµi nghÒ lµm " chñ qu¸n " l©u n¾m , c©u nhËt tông lµ nÕu kh«ng ®ùng ®Õn chÐn c¬m cña m×nh th× kh«ng nªn tß mß . Thiªn h¹ ®a sù nh−ng trong tr−êng hî nµy cã kh¸c , Ýt ra lµ l·o biÕt h¬i h¬i míi ®−îc . L·o kÐo th¼ng m¶nh giÊy , vuèt ngay ng¾n , l·o thÊy trong Êy viÕt : " §óng ngµy r»m th¸ng chÝn , t¹i H−ng V©n Trang sÏ cã cuéc khai quËt n¬i ch«n b¸u vËt , mong c¸c h¹ ®õng bá qua c¬ héi ngµn n¨m mét th−ë " M¶nh giÊy ván vÑn bÊy nhiªu th«i . Kh«ng ®Ò tªn ng−êi nhËn , kh«ng ký tªn ng−êi viÕt . Nh−ng ë ®êi , cµng cã vÎ mËp mê cµng gîi ý tß mß , c¸i g× h¬i bÝ mËt míi cã nhiÒu ng−êi ham kh¸m ph¸ . C«ng dông cña m¶nh giÊy cã mÊy hµng ch÷ ng¾n nµy cã lÏ sÏ tháa m·n tÊt c¶ . ng−êi nhËn còng nh− ng−êi göi , −ù nhiªn kÎ chñ ®éng sÏ ®¹t môc ®Ých cña m×nh . Vµ nhÊt ®Þnh ng−êi viÕt l¸ th− nµy ph¶i lµ mét ng−êi sµnh t©m lý . L·o T«n Gï khÏ cau mµy , vÎ mÆt phít t×nh cè h÷u cña «ng chñ qu¸n chuyªn nghiÖp b©y giê ph¶i tá vÎ l¹ lïng . H−ng V©n Trang , mét l¸ng giÒng cã " cËn " nh−ng kh«ng bao giê " th©n " n»m s¸t bªn qu¸n cña l·o , nãi quen th× thËt lµ quen , nãi l¹ th× còng thËt lµ l¹ . l·o T«n Gï vµ H−ng V©n Trang qu¶ lµ kh¾n khÝt , c¶ hai lu«n lu«n " nh×n " nhau nh−ng ch−a bao giê nãi víi nhau ®−îc mét tiÕng . Ngän ®Ìn dÇu leo lÐt phÝa sau ng«i lÇu nhá th× cïng víi l·o " vÉy tay " . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 11. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 42 L·o vôt nhí ®Õn Töu QuØ , l·o nhí tia m¾t gÇn nh− " ®¾m ®uèi " cña h¾n còng trao ®æi t©m sù víi ¸nh ®Ìn hiu qu¹nh Êy mµ b©y giê th× h¾n ®i ®©u ? H¾n vµ H−ng V©n Trang cã g× quan hÖ ? *** §ªm vÉn trÇm trÇm . S−¬ng vÉn mét mµu tr¾ng ®ôc . Bªn bê ao sen l¸ rông líp líp , con ®−êng mßn cá rèi dÖt ngang däc , lèi mßn nh− l©u qu¸ kh«ng ng−êi lui tíi b©y giê , ®ªm nay l¹i cµnh l¹nh ng¾t , c¸i l¹nh cña nh÷ng g× rên rîn . Mót ®Çu cña chiÕc cÇu ao cã n¨m ba ng«i nhµ m¾t , ®o lµ L·nh H−¬ng TiÓu Tróc . L·nh H−¬ng TiÓu Tróc , mét n¬i mµ tr−íc kia mét vÞ danh hiÖp hµo hao , mét vÞ vâ l©m ®Ö nhÊt mü nh©n - cÆp hµo kiÖt giai nh©n ®· h¬n mét lÇn tao ngé - lóc bÊy giê hoa mai ®ang ®é hÐ nhuþ khoe mµu . Nh−ng b©y giê , hiÖn t¹i v¸ch t−êng ®· bÞ t¬ nhÖn gi¨ng mµn , g¸c lé tghiªn ®· chÊt chång nhiÒu líp bôi , nãi kh«ng cßn vÕt tÝch nµo cña thêi giang vµng son n¨m cò , mai giµ ®· trôi l¸ tr¬ cµnh . Ngän ®Ìn leo lÐt n¬i gian lÇu nhá vÉn cßn ch−a t¾t - xa xa tiÕng canh l¬ ®Ônh bu«ng dïi . B©y giê ®· sang canh t− . §ªm dµi nh−ng kh«ng v« tËn , s−¬ng ®Çy nh−ng ®· cã thÊp tho¸ng bãng ng−êi . Mét bãng ng−êi . T¹i sao ®ªm tr−êng kh«ng yªn giÊc ? Ng−êi bÞ mèi sÇu thøc tr¾ng hay ©m hån vÊt v−ëng kh«ng tan ? D¸ng ng−êi lä râ dÇn . QuÇn ¸o h¾n h¬i xèc xÕch , ®Çu tãc bÒnh bång , d¸ng s¾c h¾n thËt lµ tiÒu tuþ . Tuy nhiªn phong th¸i h¾n vÉn cßn cã ph¶ng phÊt vÎ hµo hoa , m¾t h¾n vÉn l¹nh lïng nh−ng trong s¸ng . H¾n ©m thÇm tiÕn tíi c©y cÇu nhá , h¾n nh×n vµo v−ên mai c»n céi vµ h¾n chît thë dµi . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 12. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 43 H×nh nh− n¨m x−a hoa mai lµ b¹n th©n cña h¾n , h×nh nh− b©y giê hoa mai còng v× h¾n mµ tiÒu tuþ hÐo tµn . Nh−ng , th©n ¶nh h¾n ®ang lê ®ê bçng nhÊc lªn nh− mét c¸nh Ðn xuyªn ngang . H×nh nh− h¾n vót lªn ng«i lÇu nhá , n¬i cã ¸nh ®Ìn leo lÐt . C¸nh cöa sæ trªn ng«i lÇu nhá khÐp kÝn råi , ¸nh s¸ng lê mê xuyªn déi trªn khung cöa giÊy . NÕu ®øng gÇn sÏ thÊy bãng bªn trong . Bãng mét chiÕc bµn nhá , bãng mét ng−êi thiÕu phô c« liªu . http://hello.to/kimdung Mét kÎ hë n¬i khung cöa sæ , tõ ®ã nh×n vµo thÊy râ ng−êi thiÕu phô m¶nh mai ®èi diÖn víi ngän ®Ìn leo lÐt . Nµng ®ang kh©u v¸ . Da mÆt nµng tr¾ng ®Õn nhît nh¹t , ®«i m¾t bå c©u ®· kÐm vÎ tinh anh - vÎ tinh anh cña ngµy xa x−a Êy . Ngµy x−a cña thêi vµng son nhÊt trong ®êi . MÆt nµng b©y giê kh«ng lé vÎ g× ®Ó cã thÓ tõ ®ã ®o¸n ra t©m tr¹ng . Kh«ng hiÓu râ t©m tr¹ng cña nµng trong hiÖn t¹i ra sao nh−ng nh×n vµo khoÐ m¾t , b»ng vµo cµnh m«i lÆng lÏ , ng−êi ta thÊy n¬i ®ã mét c¸i g× l¹nh nh¹t mµ sù h©n hoan cã lÏ l©u l¾m råi bÞ ng−êi mang nã bá l¹i sau l−ng . Nµng ngåi thËt th»ng , ®Çu h¬i khum xuèng , c©y kim trªn tay tõng mòi , tõng mòi chËm ch¹p ®Òu ®Òu . Nµng ngåi dËy nh−ng t©m t− xa v¾ng l¾m . QuÇn ¸o r¸ch cã thÓ dïng kim chØ lµm lµnh nh−ng kho¶ng trèng trong lßng nµng vÜnh viÔn kh«ng lµm sao kh©u v¸ ®−îc . §èi diÖn víi nµng lµ mét cËu bÐ tr¹c m−êi ba m−êi bèn tuæi . G· thiÕu niªn nµy thËt kh¸ kh«i ng« , ®«i m¾t cña g· cã lÏ lµ ®«i m¾t cña nµng , ®«i m¾t th−ë xu©n th× cña ng−êi thiÕu phô . ChØ cã mét ®iÒu da mÆt h¾n tr¾ng xanh , kh«ng gièng da mÆt løa tuæi ®ång niªn . G· ®ang c¾m ®Çu luyÖn viÕt cho mÒm nÐt ch÷ . Tuæi g· tuy nhá nh−ng cã lÏ g· còng ®· quen , ®· cã søc chÞu ®ùng c« liªu . *** Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 13. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 44 Ng−êi ®µn «ng trung niªn mang d¸ng h×nh x¬ x¸c , c¸i bâng khi n·y bªn c¹nh v−ên mai n¬i L·nh H−¬ng TiÓu Tróc b©y giê ®ang ®øng gôc ®Çu bªn cöa sæ , lÆng nh×n ng−êi thiÕu phô vµ cËu bÐ trong phßng . KhoÐ m¾t cña h¾n h×nh nh− ph¶ng phÊt cßn ngÊn lÖ . Kh«ng biÕt qua bao l©u v× thêi gian ë ®ay nh− ng−ng ®äng , cËu bÐ bu«ng bót viÕt ngÈng ®Çu . G· nh×n ngän ®Ìn tr−íc m¾t mét c¸ch tr©n trèi ®Õn gÇn nh− ngê nghÖch . Ng−êi thiÕu phô còng bu«ng kim ngÈng mÆt nh×n con , tia m¾t cña nµng b©y giê thËt hiÒn dÞu : - TiÓu V©n , con ®ang nghÜ g× thÕ ? CËu bÐ c¾n m«i : - Con ®ang nghÜ kh«ng biÕt bao giê cha míi trë vÒ . Tay ng−êi thiÕu phô vôt rung , mòi kim ch¹m vµo ®Çu ngãn tay nh−ng h×nh nh− nµng kh«ng biÕt g× ®au ®ín v× mét c¬n ®au trÇm trong h¬n ®ang nhãi ë lßng nµng . CËu bÐ l¹i nãi : - MÑ , t¹i sao ®ét nhiªn cha l¹i bá ®i ? B©y giê ®· hai n¨m råi kh«ng tin kh«ng tøc . Tr©m ng©m mét lóc , ng−êi thiÕu phô thë ra : - Lóc cha con ®i , mÑ còng kh«ng hÒ hay biÕt . Tia m¾t cña cËu bÐ vôt s¸ng lªn nh− mòi nhän : - Nh−ng con th× con biÕt , con biÕt t¹i sao cha con ®i . Ng−êi thiÕu phô cau mµy g¾t nhá : - Con cßn nhá l¾m , biÕt chi mµ nãi . CËu bÐ vÉn th¶n nhiªn : - Tù nhiªn con biÕt , chø cha con v× sî Lý TÇm Hoan trë vÒ t×m cha ®Ó b¸o thï . ChØ cÇn nghe ®Õn c¸i tªn Lý TÇm Hoan lµ mÆt cña cha con t¸i h¼n . Ng−êi thiÕu phô muèn nãi nh−ng cuèi cïng tÊt c¶ nh÷ng g× muèn nãi biÕn thµnh tiÕng thë dµi . Nµng biÕt con nµng hiÓu chuyÖn rÊt nhiÒu , cã lÏ qu¸ nhiÒu . CËu bÐ l¹i nãi : - Nh−ng Lý TÇm Hoan tr−íc sau vÉn kh«ng vÒ , mµ t¹i sao h¾n l¹i kh«ng vÒ th¨m mÑ ? B©y giê th× c¶ th©n h×nh cña ng−êi thiÕu phô ®· rung lªn , giäng nãi cña nµng còng rung vµ h¬i lín , nµng nãi mét c©u tèi nghÜ , kh«ng h¼n lËp l¹i lêi cËu bÐ mµ còng kh«ng h¼n ®Ó hái ai : Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 14. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 45 - T¹i sao h¾n kh«ng vÒ th¨m mÑ ? CËu bÐ c−êi h× h× : - Con biÕt h¾n lu«n lu«n lµ ng−êi b¹n th©n cña mÑ . Da mÆt ng−êi thiÕu phô cµng ngµy mÐt thªm nhiÒu h¬n n÷a , nh−ng nµng vôt ®øng lªn r¾n giäng : - §· suèt ®ªm råi , trêi s¾p sang råi , con h·y ®i ngñ ®i . CËu bÐ chíp m¾t : - Con kh«ng ngñ , con cÇn ë ®©y cho cã b¹n víi mÑ , suèt hai n¨m nay , ban ®ªm mÑ cã ngñ bao giê ? ChÝnh v× thÕ cho nªn con xèn xang hÕt søc . Ng−êi thiÕu phô tõ tõ khÐp m¾t l¹i , nh÷ng h¹t n−íc m¾t ®äng ngoµi mi vµ r¬i dµid trªn m¸ . CËu bÐ còng ®øng lªn nh−ng cËu ta l¹i c−êi : - Nh−ng con còng cÇn ®i ngñ , ngµy mai lµ ngµy sinh nhËt cña mÑ råi , con ph¶i dËy sím mét tÝ . CËu ta b−íc l¹i h«n mÑ vµ c−êi : - MÑ còng ®i ngñ ®i , s¸ng mai mÑ nhÐ . CËu bÐ ®i ra cöa , miÖng cËu ta vÉn c−êi nh−ng khi khuÊt c¸nh cöa , m¾t cËu bÐ vôt s¸ng lªn l¹ th−êng , miÖng lÈm bÈm : - Lý TÇm Hoan , Lý TÇm Hoan , ai ai còng ®Òu sî ng−¬i nh−ng ta th× kh«ng sî . Hõ , hõ , sÏ cã mét ngµy nµo ®ã ng−¬i sÏ chÕt vµo tay ta . *** §−a m¾t nh×n theo con ra tíi tËn cöa , ng−êi thiÕu phô thë dµi ®au khæ . Nµng nh− ©m thÇm th−¬ng tiÕc . Nµng c¶m nhËn tõ l©u lµ con nµng rÊt th«ng minh hay nãi ®óng ra lµ qu¸ th«ng minh so víi løa tu«Ø cña nã . Nµng chØ cã mét ®øa con . §øa con lµ sinh m¹ng cña nµng cho dï nã cã lµm nhiÒu viÖc mµ thiªn h¹ ®au lßng vµ chÝnh nµng còng ph¶i ®au lßng v× hµnh ®éng hung h¨ng cña nã nh−ng nµng vÉn hÕt mùc yªu con . " MÑ th−¬ng con nh− biÓn hå lai l¸ng " . Lßng ng−êi mÑ th−¬ng con lµ mét thø lßng kh«ng biªn giíi vµ lßng th−¬ng ®ã lµ vÜnh viÔn , lµ v« ®iÒu kiÖn . Nµng l¹i ngåi xuèng khÒu ngän ®Ìn cho tá râ h¬n lªn . Nµng rÊt sî bãng tèi . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 15. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 46 Cø mçi lÇn ®Õm xuèng lµ lßng nµng c¶m nghe sê sî , thø sî sÖt kh«ng thÓ gi¶i thÝch b»ng lêi . Vµ ngay trong lóc ®o , nµng thiÕu phô vïng biÕn s¾c , nµng nghe tiÕngho nhá ngoµi cöa sæ . Toµn th©n nµng chît nghe tª d¹i nh− h×nh c©y t−îng ®¸ , nµng ngåi sê s÷ng , ®«i m¾t nµng tr¬ tr¬ nh×n ra cöa sæ , ¸nh m¾t ng¬ ng¸c cña nµng vôt loÐ lªn mét tr¹ng th¸i võa vui mõng võa sî sÖt . Vµ cø nh− thÕ kh¸ l©u , ng−êi thiÕu phô chÇm chËm ®øng lªn , chÇm chËm ®i lÇn l¹i h−íng cöa sæ vµ ®−a c¸nh tay rung rung ®Èy chèt : - Ai ? Còng nh− c¸nh tay nµng , còng nh− toµn th©n nµng , giäng cña nµng ®ang run rÈy . Bãng tr¨ng xuyªn qua mµn s−¬ng ®ôc nh− biÓn s÷a , bèn bªn v¾ng lÆng kh«ng mét bãng ng−êi . ¸nh m¾t cña ng−êi thiÕu phô chiÕu nhanh bèn phÝa , giäng cña nµng trë nªn thª thiÕt : - T«i biÕt thóc thóc ®· vÒ , ®· vÒ th× t¹i sao cßn tr¸nh mÆt t«i ? Kh«ng mét tiÕng tr¶ lêi , chØ cã ©m h−ëng cña nµng väng l¹i . Ng−êi thiÕu phô thë dµi : - Thóc thóc kh«ng b»ng lßng gÆp t«i ®iÒu ®ã t«i còng kh«ng tr¸ch , qu¶ thËt chóng t«i ®· lµm ®iÒu kh«ng ph¶i víi thóc thóc ... ®· lµm ®iÒu kh«ng ph¶i ... Cµng nãi , giäng cña nµng cµng thËt nhÑ nh− chØ nãi bµng h¬i thë vµ thËt l©u , nµng cø ®øng nh− thÕ thËt l©u míi tõ tõ khÐp c¸nh cöa sæ l¹i . Ngän ®Ìn trong phßng cã lÏ còng nh− giäng nãi cña nµng , ¸nh s¸ng räi qua cöa sæ nh¹t dÇn råi t¾t dÇn . C¶ trêi ®Êt tèi sÇm nh− lßng ng−êi khÐp kÝn . Tr−íc giê höng s¸ng, bãng ®ªm nh− hèi tiÕc , tèi l¹i mét lóc kh¸ l©u . Nh−ng dÇu muèn tíi , thêi gian còng cø ph¶i tr«i ®i , tõ ph−¬ng ®«ng nhiÒu vÖt m©y ®©m ngang vµ cuèi cïng lµ mét khèi cÇu ®á rùc . Bãng ®ªm lui dÇn vÒ phÝa trêi t©y . D−íi gèc ng« ®ång c»n cçi cña ng«i lÇu nhá thÊp tho¸ng mét bãng ng−êi . H¾n ®øng bÊt ®éng nh− mét pho t−îng gç . Kh«ng biÕt h¾n ®øng nh− thÕ ®· bao l©u , quÇn ¸o , ®Çu tãc cña h¾n h¬i s−¬ng ®· lµm −ít ®Ém . Tia m¾t ®¨m ®¨m nh− ®ê ®Én cña h¾n cø d¸n lªn khung cöa sæ trªn lÇu . D¸ng s¾c cña h¾n c»n cçi y nh− gèc ng« ®ång u xï tiÒu tôy . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 16. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 47 H¾n lµ con ng−êi håi ®ªm h«m xuÊt hiÖn bªn chiÕc cÇu con , bªn v−êi mai cña L·nh H−¬ng TiÓu Tróc , rh¾n lµ con ng−êi dßm vµo khung cöa sæ trªn ng«i lÇu nhá b»ng ®«i m¾t tham u , h¾n lµ con ngwoif ®· say kh−ít gôc ®Çu trªn bµn r−îu ë qu¸n cña l·o T«n Gï , h¾n lµ Töu QuØ . H¾n ®øng mét m×nh lÆng lÏ nh−ng còng lµ lóc mµ tËn ®¸y lßng cña h¾n kªu lªn kh«ng kh«ng ngít : L©m Thi ¢m ... L©m Thi ¢m , nµng ch−a bao giê ®èi xö kh«ng ph¶i víi ta mµ tr¸i l¹i ta ®· ®èi xö kh«ng ph¶i víi nµng . Ta tuy kh«ng thÓ gÆp mÆt nµng , ®èi diÖn nµng nh−ng suèt hai n¨m nay , ®ªm ®ªm ta ë kÕ bªn nµng ®Ó b¶o hé cho nµng , nµng cã biÕt kh«ng ? TiÕng lßng cña h¾n kªu lªn kh«ng biÕt ë trªn ng«i lÇu cao kia cã nghe thÊy ? Nµng ®ang lµm g× ? Ph¶i ch¨ng nµng cè dç giÊc ngñ ®Ó th¶ hån ®ãn nghe lßng tri kû ? §ªm ®· hoµn toµn lïi b−íc , trêi ®· s¸ng h¼n råi . H¾n ®−a tay bôm miÖng cè ®Ì nÐn c¬n ho , lÆng lÏ b¨ng qua con ®−êng mßn cá mµ nh− l©u råi kh«ng cã b−íc ch©n ®i vµo n¬i ®©y , l¸ kh« môc quÕn víi ®Êt bïn Èm thÊp . H¾n b¨ng qua mét ng¶ rÏ l¸t ®¸ ®· rªu xanh , xuyªn qua khung cöa vßng nguyÖt s¬n son ®· loang lç kh¸ nhiÒu . Bªn trªn , m¹ng nhÖn líp cò ®· r¸ch te , líp míi chång lªn ®Çy bÞt , h¾n xuyªn qua khung cöa Êy ®i vµo ®¹i s¶nh . N¬i ®©y , ngµy x−a ghÕ bµn khëi quÐt mµ vÉn l¸ng bãng víi kh¸ch khøa vÇy vÇy , b©y giê th× bôi ®ãng lªn tõng líp . Bèn bªn kh«ng thÊy mét ai , kh«ng nghe mét tiÕng ng−êi , dÇu nhá . H¾n xuyªn th¼ng ra phÝa tr−íc , s©n lé thiªn nay ®· hoang tµn . Nh÷ng kÎ ngµy x−a nÕu cã ai t×nh cê ®Æt b−íc vµo ®©y thËt kh«ng ngê mét trang viÖn huy hoµng ®Ö nhÊt n¨m nµo b©y giê l¹i thª l−¬ng d−êng ®Êy . H¾n khom m×nh xuèng ho nho nhá , mét tia n¾ng sím xuyªn qua ®Çu h¾n , nÕu ng−êi ngµy x−a bÊt chît nh×n lªn cã lÏ còng ph¶i ngËm ngïi : M¸i tãc xanh m−ít ngµy nµo vµ víi mí tuæi cña h¾n ®¸ng lý b©y giê còng vÉn cßn xanh thÕ mµ n¨m th¸ng buån ®au , m¸i tãc xanh m−ít Êy b©y giê ®· nhiÒu s−¬ng tuyÕt ®iÓm . Sau cïng h¾n ®i ®Õn mét gian phßng nhá níi phÝa tr−íc . C¸nh cöa khÐp hß , h¾n ®−a tay x« nhÑ . C¸nh cöa bËt vµo trong , m¾t h¾n s¸ng lªn . Mét mïi r−îu d×u dÞu h¨ng h¾c phÊt vµo mòi h¾n . Gian phßng Èm thÊp l¹i võa d¬ dÊy cã mét ng−êi gôc ®Çu trªn chÐn r−îu , tay vÉn cßn n¾m chÆt mét bÇu . Hõ , l¹i thªm mét Töu QuØ . G· Töu QuØ " ch¸nh hiÖu " mØm c−êi vµ vç nhÑ lªn khung cöa . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 17. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 48 Ng−êi gôc ®Çu trªn bµn chËm ch¹p ngÈng ®Çu lªn . MÆt h¾n rç ch»ng . R−îu ®· lµm t¨ng gÊp nÕp nh¨n trªn mÆt h¾n vµ h×nh nh− khung c¶nh c« liªu còng lµ mét thø thuèc tr¾ng nhuém b¹c m¸i ®Çu . B©y giê kh«ng ai cã thÓ r»ng ng−êi mÆt rç Êy lµ vÞ Tæng qu¶n cña trang viÖn ngµy x−a , kjh«ng ai cã thÓ ngê ®ã lµ vÞ th©n sinh cña giang hå " ®Ö nhÊt mü nh©n " . L·o mÆt rç dÞu m¾t lÇm thÇm : - S¸ng sím míi bÐt m¾t lµ ®· cã ng−êi gâ cöa , ®óng lµ ngµy quØ ¸m . Vµ l·o vôt lín tiÕng khi thÊy Töu QuØ : - Ai ! Ng−¬i lµ ai ? T¹i sao l¹i vµo ®©y ? Vµo ®©y ®Ó lµm g× ? Giäng l·o å å , víi sù xuÊt hiÖn cña ng−êi l¹ mÆt h×nh c¸i giäng cña " qu¶n gia " ngµy x−a sèng l¹i mµ tõ l©u råi , l·o kh«ng biÕt " sö dông " víi ai . Töu QuØ mØm c−êi : - Míi xa nhau chØ cã hai n¨m mµ ®· sím quªn ®Ên thÕ sao ? L·o mÆt rç nh−íng nh−íng m¾t nh×n h¾n vµ l·o vôt biÕn s¾c ®øng lªn vßng tay c−êi m¬n trín : - Trêi ¬i , Lý ... Töu QuØ ®ì lÊy tay l·o mÆt rç vµ tay kia che lÊy miÖng l·o , c−êi c−êi : - L·o qu¶n gia cßn nhí nh− thÕ lµ tèt råi , chóng m×nh ng−êi xuèng ®©y nãi chuyÖn . L·o mÆt rç lËt ®Ët nh¾c ghÕ , lau bôi vµ c−êi hÒ hÒ : - TiÓu nh©n lµm sao quªn ®−îc ®¹i gia nh−ng nhÊt thêi m¾t kÐm hß ®å . Töu QuØ thë ra nhÌ nhù : - L·o qu¶n gia còng ®· qu¸ giµ råi , chóng ta ®Òu giµ hÕt , hai n¨m qua ë ®©y , ch− vÞ ®Òu vui vÎ ? L·o mÆt rç l¾c ®Çu : - Tr−íc mÆt ng−êi kh¸c cã thÓ tiÓu nh©n cßn gi÷ thÓ diÖn nh−ng tr−íc mÆt ®¹i gia ... L·o thë dµi nãi tiÕp : - Kh«ng d¸m dÊu ®¹i gia , suèt hai n¨m nay chÝnh tiÓu nh©n còng kh«ng hiÓu sao m×nh cßn sèng ®−îc , tÊt c¶ ngµy nµy sang ngµy kh¸c , hÕt b¸n nh÷ng bøc ho¹ l¹i b¸n bít bµn ghÕ ®Ó mµ ®é nhËt . Töu QuØ cau mµy : - Khèn ®èn ®Õn møc thÕ sao ? L·o mÆt rç cói ®Çu dÞu m¾t . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 18. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 49 Töu QuØ hái : - Long ®¹i gia kh«ng cã vÒ µ ? Tr−íc khi ®i ch¼ng lÏ ®¹i gia l¹i kh«ng thu xÕp gia phÝ cho æn tho¶ sao ? L·o qu¶n gia l¾c ®Çu , m¾t l·o ®á hoe . Da mÆt cña Töu QuØ vôt t¸i nhît , h¾n khom m×nh xuèng ho sÆc sôa . L·o mÆt rç nãi : - Nh÷ng mãn trang søc kh¸ tiÒn cña phu nh©n , ng−êi ®· chia hÕt cho giai nh©n lín nhá , b¶o hä ®i t×m m−u sinh n¬i kh¸c . Ng−êi b»ng lßng tù m×nh chÞu khæ chø kh«ng nì nh×n kÎ kh¸c ... L·o mÆt rç nghÑn ngµo , l·o kh«ng nãi ®−îc hÕt lêi . LÆng ®i mét lóc thËt l©u , Töu QuØ thë ra : - Nh−ng «ng vÉn kh«ng ®i , «ng qu¶ lµ mét con ng−êi trung hËu . L·o mÆt rç cói mÆt c−êi c−êi : - ThËt ra tiÓu nh©n còng kh«ng biÕt ®i ®©u . Töu QuØ nãi thËt dÞu : - L·o qu¶n gia ®õng dÊu t«i , ®õng tù khiªm th¸i qu¸ , cã nh÷ng ng−êi tÝnh t×nh h¬i kú l¹ nh−ng lßng d¹ rÊt tèt chØ cã ®iÒu qu¸ Ýt ng−êi th«ng c¶m . L·o mÆt rç g−îng c−êi : - R−îu nµy dë qu¸ nh−ng nÕu ®¹i gia kh«ng nì chª th× xin uèng t¹m vµi chung . L·o l¨n x¨n lÊy chÐn nh−ng b©y giê l·o míi hay lµ bÇu r−îu ®· c¹n kh« . Töu QuØ t−¬i c−êi : - T«i kh«ng muèn uèng r−îu chØ muèn uèng trµ th«i , l·o qu¶n gia thÊy cã l¹ kh«ng , bçng nhiªn t«i l¹i muèn uèng trµ , bao nhiªu n¨m nay cã lÏ ®©y lµ lÇn thø nhÊt t«i ph¸ lÖn . L·o mÆt rç còng c−êi : - å , thÕ th× dÔ l¾m , t«i sÏ ®i nÊu n−íc , chØ mét chèc th«i n−íc sÏ cã ngay . Töu QuØ dÆn : - BÊt cø gÆp ai , l·o qu¶n gia còng ®õng cho biÕt cã t«i ë ®©y nhÐ . L·o mÆt rç gËt ®Çu : - §¹i gia vÒ lÇn nµy ch¾c cã lÏ ph¶i cã vÊn ®Ò ? Töu QuØ ho¸ng vÎ trÇm ng©m : - Cã ng−êi nãi r»ng n¬i ®©y cã ch«n b¸u vËt . L·o mÆt rç bËt c−êi : - Ch«n dÊu b¸u vËt ? H¸ , nÕu n¬i ®©y cã thËt nh− thÕ th× hay biÕt bao nhiªu . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 19. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 50 Nh−ng l·o vôt nÝn c−êi , l·o nh×n ch¾m chó ng−êi ®èi diÖn vµ bu«ng mét c©u hái nhãng : - Nh−ng nÕu n¬i ®©y cã ch«n b¸u vËt th× ®¹i gia ph¶i biÕt chø ? Töu QuØ thë ra : - T«i vµ l·o qu¶n gia tuy kh«ng tin r»ng n¬i ®©y cã ch«n b¸u vËt nh−ng ngõ¬i tin chuyÖn ®ã th× l¹i qu¸ nhiÒu . L·o mÆt rç nh−íng m¾t : - Nh−ng kÎ t¹o dao ng«n ®ã lµ ai ? T¹i lµm sao hä l¹i bÞa ra chuyÖn Êy ? Töu QuØ l¹i trÇm ng©m : - T«i nghÜ r»ng ng−êi Êy cã hai dông ý : thø nhÊt hä muèn tËp trung nh÷ng kÎ tham l¹i ®Ó tµn s¸t lÉn nhau vµ hä tù nhiªn sÏ ®ãng vai trß " Ng− «ng thñ lîi ". L·o mÆt rç hái : - Ngoµi ra ... http://come.to/kimdung Töu QuØ nãi lu«n : - Thø hai , tõ l©u nay t«i ®−îc coi nh− lµ tuyÖt tÝch giang hå mµ ng−êi ®ã rÊt muèn t«i ra mÆt , hä tung tin cèt ý kÐo t«i ra ¸nh s¸ng . L·o mÆt rç −ìn ngùc : - Ra th× ra chø cã g× mµ sî vµ còng nªn cho kÎ Êy biÕt qua thñ ph¸p cña ®¹i gia chø . Töu QuØ g−îng c−êi : - §Õn ®©y vÒ chuyÖn ®ã cã kh¸ nhiÒu ng−êi , trong ®ã cã mÊy nh©n vËt mµ sî r»ng t«i khã lßng ®èi phã . L·o mÆt rç trè m¾t : - Cã nh÷ng kÎ mµ ®¹i gia kh«ng thÓ ®èi phã lËn µ ? Töu QuØ ch−a kÞp tr¶ lêi th× bªn ngoµi cã tiÕng gâ cöa vµ bªn ngoµi mét giäng «ng èng vµng lªn : - N¬i ®©y cã ph¶i lµ phßng kh¸ch cña Long ®¹i gia kh«ng . Chóng t«i lµ nh÷ng kÎ ®−êng xa xin yÕt kiÕn . L·o mÆt rç nãi th× thÇm : - L¹ kh«ng , suèt hai n¨m trêi kh«ng mét ma nµo lÐo h¸nh sao b©y giê l¹i cã kÎ dÉn x¸c ®Õn ®©y ? Töu QuØ ngåi im lÆng . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 20. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 51 © HQD Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2