Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Huyết tâm lệnh - tập 3

Chia sẻ: Thanh Phuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:20

101
lượt xem
12
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'huyết tâm lệnh - tập 3', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Huyết tâm lệnh - tập 3

 1. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 32 Håi thø ba Tiªn ThÇn T©y M«n Nhu Ngoµi s©n , mµn s−¬ng xuèngxa l¾mphót cµng dµykh¾c kho¶i . Kh«ng biÕt ë tËn ®©u , cµng , tiÕng canh . Kh«ng biÕt ®· bao l©u , vµnh m«i trÖ xuèng nh− miÕng thÞt tr©u cña l·o giµ mét giß vôt ®iÓm phít nô c−êi . ThËt lµ l¹ , l·o lµ mét con ng−êi cã bé mÆt ghª gím qu¸ , nãi b»ng mét giäng khinh b¹c th× l·o lµ mét con ng−êi co bé mÆt thÊy buån n«n . ThÕ mµ khi l·o c−êi , ®µnh r»ng kh«ng biÕt l·o c−êi hay nhe r¨ng ra ®Ó hï do¹ thiªn h¹ nh−ng nÕu nh×n kü th× l¹i cã phÇn «n nhu tha thiÕt . L·o giµ mét giß gi÷ nguyªn nô c−êi th©n thiÖn thËt l©u vµ l·o nãi : - C¸c h¹ lµ ai , chóng t«i ®· biÕt rÊt râ . Tªn cã bít xanh vÉn cø thØnh b¬ : - ThÕ µ ? L·o giµ mét giß c−êi : - Vµ chóng t«i lµ ai , nghÜ r»ng ch¾c c¸c h¹ còng biÕt råi . Tªn mÆt cã bít xanh tinh ®Õn møc l¹nh b¨ng b¨ng : - Trong vßng hai n¨m gÇn ®©y nh÷ng kÎ kh«ng biÕt c¸c ng−¬i ch¾c lµ h¬i Ýt . L·o giµ mét giß l¹i c−êi , l·o tõ trong l−ng ra mét phong th¬ . Phong th¬ nµy còng y chang nh− phong th¬ mµ l·o giµ ¸o vµng khi n·y ®· mãc trao cho nh÷ng ng−êi ®øng ngoµi s©n xem , nã kh«ng kh¸c mét tÝ nµo c¶ , nh−ng kh«ng hiÓu ts¹i sao l·o T«n Gï bçng l¹i muèn xem thö mét chót coi trong Êy viÕt nh÷ng g× . H×nh nh− c« g¸i tãc bÝnh còng thÕ , ch¾c c« ta còng muèn xem nªn ®−a ®«i m¾t cø liÕc chõng vÒ phÝa ®ã . ChØ tiÕc mét ®iÒu lµ l·o mét giß ®· ®Æt l¸ th− trªn bµn vµ l·o l¹i bËt c−êi : - C¸c h¹ kh«ng nÒ hµ tõ ngµn dÆm ®Õn , nguyªn do nghÜ ch¾c còng v× phong th¬ nµy ®Êy chø ? Tªn cã bít xanh trªn mÆt tr¶ lêi mµ ch¼ng gËt ®Çu : - §óng thÕ . L·o giµ mét giß hái lu«n : - Ch¾c c¸ h¹ kh«ng biÕt phong th¬ nµy cña ai chø ? Tªn cã bít xanh n¬i mÆt ®¸p thán lán : Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 2. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 33 - Kh«ng biÕt . Lao giµ mét giß c−êi : - Cø theo chóng t«i biÕt th× trong giang hå tiÕp ®−îc th¬ nµy kh«ng d−íi mét tr¨m ng−êi , thÕ nh−ng mét kÎ nµo biÕt ng−êi viÕt còng nh− ng−êi göi lµ ai . Chóng t«i ®· dß xÐt kh¾p n¬i , cuèi cïng vÉn kh«ng ra manh mèi . Tªn cã bít xanh trªn mÆt khÏ rïng vai : - NÕu lu«n c¶ c¸c ng−¬i mµ dß xÐt còng kh«ng ra th× trªn ®êi nµy cßn ai mµ biÕt . L·o mét giß cø c−êi : - Chóng t«i tuy kh«ng biÕt lµ ai viÕt phong th¬ nµy nh−ng dông ý cña hä th× chóng t«i biÕt rÊt râ rµng . Tªn cã bít xanh n¬i mÆt nh−íng nh−íng mµy : - Sao ? L·o mét giß nãi : - Dông ý cña kÎ viÕt th− nµy dÉn dô nh÷ng hµo kiÖt thµnh danh trong chèn giang hå ®Õn ®©y , dÉn dô cho mäi ng−êi v× tranh giµnh b¸u vËt ch«n giÊu n¬i nµy mµ sinh ra tµn s¸t vµ tù nhiªn kÎ viÕt th− nµy s÷ lµm caÝ c«ng viÖc cña ng− «ng . Tªn cã bít xanh trªn mÆt vÆn l¹i : - §· biÕt thÕ mµ sao c¸c h¹ l¹i còng ®Õn ®©y ? L·o mét giß nãi : - ChÝnh v× dông ý cña kÎ viÕt th− nµy qu¸ ¸c cho nªn chóng t«i ph¶i ®Õn . Tªn cã bít xanh n¬i mÆt nh−íng mµy l¬ ®·ng : - ThÕ µ ? L·o giµ mét giß cµng tá giäng «n tån : - Chóng t«i ®Õn ®©y cèt lµ khuyªn c¸c vÞ kh«ng nªn ®Ó v−íng bÉy con ng−êi Êy , chØ cÇn c¸c vÞ bá ®i råi ®õng nhóng tay vµo th× ®¹i häa tù nã sÏ tiªu . G· cã bít xanh n¬i mÆt c−êi khÈy : - KÓ ra lßng d¹ cña c¸c ng−¬i còng kh¸ tèt ®Êy chø . Nh− kh«ng nghe thÊy ý nghÜa mØa mai trong c©u nãi ®ã , l·o giµ mét giß cø c−êi c−êi : - Chóng t«i chØ mong ®em ®¹i sù biÕn thµnh tiÓu sù , ®Ó cho toµn thÓ ®−îc sèng trong c¶nh b×nh tÞnh dµi l©u . G· cã bít xanh trªn mÆt nãi thËt chËm : - ThËt ra th× n¬i ®ã cã ch«n giÊu b¸u vËt hay kh«ng , ch¾c ch¾n tÊt c¶ ch−a biÕt . L·o giµ mét giß nh− chôp ®−îc c¬ héi may m¾n l¹i bç tay t¸n th−ëng : Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 3. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 34 - ChÝnh nh− thÕ ... chÝnh nh− thÕ , v× lÏ Êy nÕu tÊt c¶ chÕt sèng víi nhau th× ch¼ng lÏ ho¸ ra oan uæng l¾m − ! G· cã bít xanh trªn mÆt nãi : - Nh−ng ta ®· ®Õn ®©y råi , lµnh d÷ g× còng ph¶i xem cho hÕt chuyÖn , ®©u lÏ v× vµi c©u " thuyÕt phôc " vu v¬ mµ l¹i ®i bá c−îc hay sao . MÆt l·o mét giß vôt nÆng xuèng ngay : - Cø nh− thÕ th× c¸c h¹ kh«ng chÞu bá tr«i ? G· cã bít xanh n¬i mÆt rïn vai : - Cho dÇu ta cã bá tr«i th× ch−a ch¾c c¸c ng−¬i ®· ®−îc . L·o giµ mét giß c−êi nh¹t : - Ngoµi c¸c h¹ ra , t«i kh«ng thÊy ai lµ ng−êi cã thÓ tranh chÊp víi chóng t«i . L·o chÊm døt c©u b»ng c¸ch ®éng nhÑ ®Çu gËy trªn mÆt ®Êt vµ mét tiÕng " céc " kh« khan ch−a kÞp ph¸t ra , lµ ®¸ xanh ®· toÐ löa tø tung . ChiÕc gËy cña l·o xuyªn qua thít ®¸ xanh , lón s©u xuèng nÒn gÇn qu¸ hai ph©n . G· cã bít xanh n¬i mÆt vÉn cø tØnh b¬ : - Còng kh¸ , th¶o nµo trong " Binh khÝ phæ " ®· ch¼ng liÖt chiÕc gËy vµo hµng thø t¸m . L·o mét giß rÝt giäng : - BiÕt råi , Xµ Tiªn cña c¸c h¹ ®−îc liÖt vµo hµng thø bÈy , h¬n ta mét bËc nh−ng ta vÉn muèn xem . G· cã bít xanh trªn mÆt vÉn ®iÒm nhiªn : - Ta còng ®ang cã ý cho c¸c ng−¬i xem ®ã . http://hello.to/kimdung Võa nãi , tªn cã bít xanh trªn mÆt võa Ên nhÑ trªn mÆt bµn , th©n h×nh b¾n vät nh− chiÕc ph¶o th¨ng thiªn . Vót ! Mét tiÕng rÝt xÐ trong giã , tay ph¶i cña h¾n ®· tung ngän roi dµi ®en bãng . TÊt c¶ c¸ lo¹i binh khi mÒm , cµng dµi cµng khã sö dông , ai dïng ngän nhuyÔn tiªn h¬n mét x¶i tay , ng−êi Êy ®−îc kÓ lµ cao thñ vâ l©m , thÕ mµ ngän Xµ Tiªn cña g· cã bít xanh n¬i mÆt l¹i dµi h¬n hai tr−îng r−ìi . Qu¶ lµ mét chuyÖn kinh ng−êi . H¾n chØ rung tay mét c¸i , ngän roi ®· vót tíi ngoµi s©n , cuèn trän mét vßng kh¾p nh÷ng ®Çu ng−êi ®ang ®øng co ro , bao nhiªu ®ång tiÒn trªn ®Çu hä ®Òu v¨ng xuèng ®Êt . Trong sè bèn m−¬i mÊy ng−êi ®ang bÞ " nhèt " trong nh÷ng vßng trßn , hä kh«ng ®Òu nhau , cao cã lïn cã thÕ mµ ngän roi cuèn qua lµm r¬i tÊt c¶ nh÷ng ®ång tiÒn l¹i kh«ng ph¹m l¹i ai mét sîi tãc . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 4. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 35 Lèi sö dông roi cña h¾n thËt lµ uyÓn chuyÓn vµ v« cïng chÝnh x¸c . Ngän roi vµo tay h¾n ®· thµnh vµ ®Çu nh− mét con r¾n , ngän roi nh− cã thªm mét con m¾t ®Ó phãng cho tróng ®Ých . Bèn m−¬i mÊy ng−êi " tï " ®Òu thuéc vµo hµng cã h¹ng trong chèn vâ l©m nh−ng hä ch−a tõng thÊy mµ còng ch−a tõng nghe cã mét tay roi siªu phµm nh− thÕ . Hä ®−a m¾t nh×n nhau vµ kh«ng hÑn mµ còng mét lóc , hä phãng m×nh lªn v−ît qua bê t−êng nh− bÇy ong vì tæ mÊt d¹ng trong ®ªm tèi . L·o giµ ¸o vµng t¸i mÆt qu¸t lªn : - Ng−¬i ®· ®¸nh r¬i §o¹t M¹ng Kim TiÒn th× ng−¬i ph¶i thÕ m¹ng cho nh÷ng kÎ Êy . L·o mét giß kho¸t tay c−êi : - §· cã mét m¹ng cña Tiªn ThÇn T©y M«n nhu th× ®· qu¸ ®ñ ®Ó thay cho bèn m−¬i nh©n m¹ng . Sù viÖc diÔn biÕn bÊt giê lµm cho l·o T«n Gï söng sèt nh−ng ®ång thêi còng gi¶i ®¸p ®−îc nh÷ng th¾c m¾c trong lßng l·o nµy giê , l·o biÕt thªm ®−îc tªn cña g· cã bít xanh trªn mÆt : Tiªn ThÇn T©y M«n Nhu . G· ¸o vµng cã da mÆt mµu n©u kh«ng nãi mét tiÕng nµo nh−ng tay g· ®· ng−êi ¸nh thÐp : mét mãn binh khÝ l¹ lïng , ®ao kh«ng ra ®ao , c−a còng kh«ng ph¶i lµ l−ìi c−a , nã lÊp l¸nh tr«ng rên rîn . §Æc biÖt lµ tªn thiÕu niªn ¸o vµng tõ tr−íc ®Õn giê kh«ng hÐ m«i , hai tay cña h¾n còng kh«ng rót ra khái tói ¸o , b©y giê th× h¾n míi chÇm chËm rót ra kÐo theo lu«n binh khÝ : Hai chiÕc vßng cäng lín h¬n tay c¸i . Binh khÝ cã hai ®Æc ®iÓm : dµi th× lîi thÕ , ng¾n th× hiÓm ¸c , vËy th× binh khÝ cña g· thiÕu niªn ph¶i nãi lµ cùc kú hiÓm ¸c . Mét lÇn ra tay lµ mét thÕ c«ng trÝ m¹ng bëi v× b»ng vµo mãn binh khÝ ng¾n ngñi nh− thÕ , nÕu kh«ng lµm cho ®èi thñ mang th−¬ng th× tr¸i l¹i chÝnh ng−êi sö dông sÏ mang th−¬ng . §ã lµ nguyªn t¾c n»m lßng cña ng−êi dïng binh khÝ ng¾n . Sö dông nh÷ng mãn binh khÝ nh− thÕ tÊt nhiªn lµ nh÷ng kÎ vâ c«ng kh«ng thÓ tÇm th−êng . Bèn tªn ¸o vµng võa nho¸ng m×nh lªn vµ ®· v©y chÆt Tiªn ThÇn T©y M«n Nhu vµo gi÷a . ChØ cã l·o mét giß th× l¹i kh«ng kÕt vµo vßng v©y . L·o lui mÊy b−íc vµ nhÕch m«i c−êi theo dâi . G· ¸o vµng mòi quÆp vïng kÐo bµnh th©n ¸o : tr−íc ngùc g· cã mét sîi d©y ®ai lín b¶ng , trªn ®ã gi¾t chång chÊt lªn nhau bèn m−¬i chÝn c©y lao dµi ng»n kh«ng ®Òu . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 5. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 36 §©y kh«ng ph¶i lµ thø lao dµi nh− lao cña gièng d©n thiÓu sè , cã lÏ ph¶i gäi nã lµ ®o¶n th−¬ng th× míi ®óng bëi v× c©y dµi l¾m còng kh«ng ®Çy nöa s¶i . C¶ n¾m ng−êi cña bän ¸o vµng cïng xo¸y m¾t vµo T©y M«n Nhu , vÎ mÆt hä hÇm hÇm nh−ng trong ¸nh m¾t hä vÉn kh«ng dÊu ®−îc sù e dÌ bëi ngän roi nh− cã m¾t Êy . L·o mét giß c−êi s»ng sÆc : - Lai lÞch cña bèn vÞ b»ng h÷u ta ®©y , ch¾c c¸c h¹ ®· biÕt qua råi chø ? T©y M«n Nhu l¹nh lïng : - Tù nhiªn . L·o mét giß gËt ®Çu : - Cø theo lý lÞch mµ nãi th× th©n danh cña n¨m ng−¬i trong bän ta ®óng ra th× kh«ng nªn liªn hîp v©y c«ng nh−ng chØ v× cÇn ®èi phã gÊp víi ng−¬i nªn h«m nay kh«ng thÓ tõ nan . T©y M«n Nhu c−êi khÈy : - Trong giang hå , bän tiÓu nh©n th−êng lÊy ®«ng th¾ng Ýt , chuyÖn ®ã ta ®· thÊy qu¸ nhiÒu råi chø ®©u ph¶i chi cã c¸c ng−¬i . L·o giµ mét giß l¹i gËt gËt : - Ta vèn kh«ng muèn kÕt liÔu tÝnh m¹ng cña ng−¬i nh−ng tiÕc v× ng−¬i ®· ph¹m vµo quy cñ cña chóng ta th× chóng ta lµm sao l¹i cã thÓ ®Ó cho ng−¬i ®i ®−îc ? Cã lÏ ng−¬i còng thõa biÕt , mét khi quy cñ bÞ huû diÖt th× uy tÝn sÏ tan theo . T©y M«n Nhu nhÕch m«i : - Nh−ng nÕu ta cø muèn ®i th× sao ? L·o mét giß l¾c ®Çu : - Kh«ng , ng−¬i kh«ng ®i ®−îc . T©y M«n Nhu c−êi ha h¶ : - NÕu ®Õn lóc mµ ta thËt t×nh muèn ®i th× b»ng søc cña c¸c ng−¬i kh«ng lµm sao gi÷ ®−îc ta c¶ . Võa nãi , T©y M«n Nhu võa rung nhÑ cæ tay , ngän roi vôt cuèn l¹i thµnh b¶y t¸m vßng d−íi lín trªn nhá y nh− lµ mét con èc vµ h¾n ®øng yªn trong nh÷ng vßng roi trßn èc Êy . L·o mét giß gÇm lªn mét tiÕng , chiÕc gËy s¾t vôt ngang . Chiªu thÕ ®¸nh ra ®ã chØ lµ Hoµnh T¶o Thiªn Qu©n tÇm th−êng nh− ai cã häc vâ ®Òu nhËn râ nh− thÕ Êy ph¸t ra tõ c¸nh tay , tõ chiÕc gËy cña l·o mét giß th× l¹i cµng tÇm th−êng . Ai ®· mÇm vµo vâ nghiÖp còng ®Òu cã thÓ sö dông chiªu Hoµnh T¶o Thiªn Qu©n nh−ng ®èi víi l·o mét giß th× bèn ch÷ " thiÖn " Êy míi thËt ®óng nghÜa . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 6. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 37 T©y M«n Nhu vÉn kh«ng ngít tiÕng c−êi vµ c¶ th©n h×nh cña h¾n , c¶ vßng roi trßn èc vôt nhÊc bæng lªn . RÑt ! RÑt ! NhiÒu tiÕng ®éng liªn tiÕp næi lªn , chØ trong chíp nho¸ng g· ¸o vµng mét m¾t ®· phãng lu«n m−êi ba ngän lao mét l−ît . Nh÷ng ngän l·o xÐ ®i trong giã nh÷ng x©u chuçi b»ng t¬ ®ì n¬i c¸n lao tña ra nh−ng nh÷ng c¸nh hoa ®µo . Nh÷ng ngän lao dµi phãng ra tr−íc nh−ng l¹i ®i sau , nh−ng ngän lao phãng ra sau mµ tíi tr−íc vµ nhiÒu tiÕng déi næi lªn . R¾t ! R¾t ! R¾t ! M−êi mÊy ngän lao ®Òu bÞ vßng roi ®¸nh bËt , dµi còng nh− nbg¾n ®Òu bÞo g·y lµm ®«i , nh÷ng chïm tu«i ®á còng nh− lóc n·y vÉn nh− nh÷ng c¸nh hoa ®µo r¬i ra . NhiÒu ngän lao cßn trín b¸m ghim vµo thµnh t−êng , søc m¹nh bÞ ph¶n ®µ rung lªn bÇn bËt . T©y M«n Nhu nh− mét con rång lín trong m©y , h¾n b¾n th¼ng m×nh mÊt hót vµo ®¸m s−¬ng mï . L·o mét giß rèng lªn : - Theo ! C©y gËy s¾t chèng " n¹ch " mét c¸i xuèng nÒn ®¸ , th©n h×nh l·o vät th¼ng nh− c©y ph¸o t¨ng thiªn , mét ch©n cua l·o h×nh nh− cßn h¬n nh÷ng kÎ ®ñ hai ch©n , tiÕng gËy khua ch−a døt th× l·o ®· kh«ng cßn thÊy n÷a . Bèn ng−êi ¸o vµng cßn l¹i cïng phãng l;ªn mét l−ît , hä nh¾m theo tiÕng giã c©y gËy s¾t . *** Ngâ hÎm l¹i trê vÒ v¾ng lÆng nh− khung c¶nh cè h÷u cña nã , tr−íc s©n töu ®iÕm cßn l¹i hai vòng m¸u vµ hai c¸i th©y ng−êi sãng s−ît . Gi¸ nh− kh«ng cã hai c¸i th©y ng−êi lµm chøng tÝch th× cã lÏ l·o T«n Gï sÏ nghÜ nh÷ng chuyÖn võa qua lµ c¬n ¸c méng v× mÆc dÇu dÊu vÕt chÕt chãc h·y cßn sê sê ra ®ã nh−ng l·o vÉn cø ®øng lÆng ng¬ ng¬ . ThËt l©u , l·o T«n Gï míi nh− chît tØnh , l·o quay vµo trong qu¸n , l·o giµ kÓ chuyÖn ®· " tØnh dËy " tõ bao giê , còng y nh− mét c¬n m¬ , vÎ mÆt l·o kh«ng thÊy chót h¬i h¸m g× ®Ó nãi lªn r»ng l·o võa uèng r−îu , ®· kh«ng cã g× chøng tá r»ng võa míi say kh−ít mµ ¸nh m¾t cña l·o giµ " kÓ chuyÖn " l¹i cã vÎ s¸ng h¬n , l·o nh×n theo h−íng nh÷ng ng−êi ¸o vµng võa ®i khuÊt vµ l·o vôt thë phµo . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 7. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 38 Trong töu qu¸n lóc nµu chØ cßn l¹i ba ng−êi : l·o giµ " kÓ chuyÖn " , c« g¸i tãc bÝnh vµ Töu QuØ ®· say mÒm n»m ngôc trªn bµn . L·o T«n Gï cÊt tiÕng khµn khµn hái : http://come.to/kimdung - T«n gi¸ rµnh chuyÖn giang hå , t«n gi¸ cã thÓ gi¶i thÝch v× sao bän ng−êi vâ l©m khi n·y l¹i sî ®ång tiÒn nh− vËy . Hä sî ®Õn nçi ®øng yªn chê chÕt . L·o giµ " kÓ chuyÖn " nh− kh«ng nghe . L·o T«n Gï hái, l·o quay mÆt vÒ h−íng c« g¸i nãi : - Ch¸u cã nghe nãi ®Õn Kim TiÒn Bang bao giê ch−a ? C« g¸i ®¸p : - Kim TiÒn Bang lµ mét bang ph¸i coi tiÒn nh− sinh m¹ng con ng−êi . Ng−êi cÇm ®Çu Kim TiÒn Bang ®−îc xÕp vµo hµng thø hai trong binh khÝ phæ . L·o giµ " kÓ chuyÖn " gËt ®Ët ®Çu råi nãi : - KÎ cÇm ®Çu ®−îc xÕp vµo hµng thø hai trong binh khÝ phæ th× kÎ Êy vâ c«ng ®©u ph¶i tÇm th−êng . ChÝnh v× lÏ ®ã mµ nh÷ng ng−êi ban n·y bÞ ®Æt ®ång tiÒn lªn ®Çu coi nh− ®· giao m¹ng m×nh cho ®«ng tiÒn ®ã . HiÖn nay Kim TiÒn Bang ®ang bµnh tr−íng thÕ lùc trong vâ l©m , ®· cã bao nhiªu ng−êi quy phôc nh»m b¶o toµn tÝnh m¹ng vµ m−u cÇu danh lîi . C« g¸i tãc bÝnh nhÕch m«i ngÉm nghÜ gåi l©u råi nµng bËt c−êi : - Kim TiÒn Bang cho dï lín m¹nh thÕ nµo nh−ng danh nghÜa vÉn kh«ng minh chÝnh , ®¸ng ®Ó cho ng−êi ta ghÐt mµ còng ®¸ng ®Ó cho thiªn h¹ tøc c−êi . L·o giµ " kÓ chuyÖn " nghiªm giäng : - TiÒn lµ mét thø cã thÓ sai thÇn khiÕn quû , tiÒn lµ mét thø thÇn th«ng qu¶ng ®¹i , thiªn h¹ v¹n vËt sinh tån còng nhê cã nã . Trong ®êi nay cßn cã uy lùc nµo m¹nh h¬n " Kim TiÒn " chø , khi ®ã ch¸u sÏ thÊy " nã " kh«ng cã g× tøc c−êi c¶ . C« g¸i tãc bÝnh gËt ®Çu : - Nh−ng trong ®êi nµy cßn cã nh÷ng kÎ mµ thÕ lùc vÉn kh«ng lµm lay chuyÓn næi . L·o giµ " kÓ chuyÖn " thë ra : - Lµm lay chuyÓn con ng−êi ®−îc kh«ng lµ mét chuyÖn mµ lµm sèng cho con ng−êi l¹i lµ chuyÖn kh¸c , v¶ l¹i nh÷ng ng−êi mµ thÕ lùc kim tiÒn kh«ng lay chuyÓn næi Êy tiÕc v× ch¼ng ®−îc bao nhiªu , thªm n÷a sè mµ kim tiÒn kh«ng lµm lay chuyÓn ®−îc ®ã ngµy mét gi¶m dÇn . C« g¸i tãc bÝnh l¹i nhÕch m«i , nh−ng nµng kh«ng nãi , nµng chØ cói xuèng nh×n nh÷ng mãng tay m×nh . L·o giµ " kÓ chuyÖn " hót mÊy h¬i thuèc , l·o gâ gâ chiÕc «ng ®iÕu lªn thµnh bµn vµ nãi chËm : Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 8. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 39 - ¤ng nãi thÕ , ch¸u cã nghe râ hay kh«ng ? C« g¸i tãc bÝnh më trßn ®«i m¾t , nµng khÏ liÕc qua bµn Töu QuØ vµ në nô c−êi t−¬i : - Ch¸u ®©u cã uèng say th× lµm sao l¹i kh«ng nghe trhÊy . L·o giµ " kÓ chuyÖn " gËt gËt ®Çu : - Lai lÞch cña nh−ng kÎ Êy ch¾c ch¾n ch¸u còng ®· hiÓu râ råi chø ? C« g¸i tãc bÝnh nãi : - HiÓu tÊt c¶ . L·o giµ " kÓ chuyÖn " l¹i gËt ®Çu : - ë ®©y r−îu tuy cã ngon nh−ng mét con ng−êi muèn sèng kh«ng thÓ cø m·i c¾m ®Çu vµo hò r−îu mµ ï ï c¹c c¹c suèt ®êi .. ®Õn lóc cÇn ®i th× ph¶i ®i .. µ ..µ ... chñ qu¸n , tÝnh tiÒn ®i . Mµ «ng chñ qu¸n nµy , cã ph¶i thÕ hay kh«ng nhØ ? *** Hai «ng ch¸u nhµ " kÓ chuyÖn " , mét hái , mét tr¶ lêi , gièng nh− mét cuéc ®µm tho¹i gi¶i buån khi nhµn rçi nh−ng thËt sù th× ®èi víi l·o T«n Gï , cuéc " vÊn ®¸p " nµy y nh− lµ mét " líp " cã chuÈn bÞ , cã s¾p ®Æt ®µng hoµng ®Ó dÉn gi¶i nh÷ng chuyÖn khã hiÓu cho ng−êi kh¸c hiÓu . Nh−ng dÇu sao , qu¶ thËt l·o giµ " kÓ chuyÖn " ®· kÓ chuyÖn kh¸ hÊp dÉn lµm cho l·o T«n Gï nghe ®Õn xuÊt thÇn , b©y giê nghe hái l·o bËt c−êi ®¸p l¹i : - L·o tiªn sinh hiÓu biÕt chuyÖn giang hå qu¸ nhiÒu ch¾c tiªn sinh ph¶i lµ mét anh hïng , vËy th× c¸i kho¶n r−îu nµy t«i xin ®µi thä ®Ó lµm quen . L·o giµ " kÓ chuyÖn " l¾c ®Çu : - T«i vèn kh«ng ph¶i lµ anh hïng mµ chØ lµ mét con s©u r−îu . Nh−ng mµ , anh hïng còng tèt , s©u r−îu còng hay , song nî th× ph¶i tr¶ , cã l−êi tr¶ còng kh«ng thÓ ®−îc , muèn trèn còng kh«ng thÓ ®−îc . L·o mãc ra mét nÐn b¹c ®Æt lªn bµn vÞn lÊy vai c« ch¸u g¸i , løng cøng ®i ra . L·o T«n Gï nh×n theo tr©n trèi, cho ®Õn khi hai «ng ch¸u nhµ " kÓ chuyÖn " khuÊt råi , l·o quay vµo th× Töu QuØ kh«ng biÕt tØnh dËy tõ bao giê . H¾n ®øng ngay n¬i bµn cña g· cã bít xanh , h¾n ®ang cÇm phong th¬ mµ l·o mét giß bá quªn n¬i ®ã . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 9. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 40 L·o T«n Gï c−êi hÒ hÒ : - §¸ng lý h«m nay «ng b¹n ®õng uèng r−îu , «ng b¹n ®· kh«ng xem ®−îc mét vë kÞch kh¸ hay . G· Töu QuØ còng c−êi nh−ng råi h¾n vôt thë ra : - Gót chÝnh cña vë kÞch «ng nãi cã lÏ ch−a kÞp diÔn hay nãi c¸ch kh¸c , lµ nã sÏ diÔn tiÕp vµo mét n¬i kh¸c gÇn ®©y , cã lÏ t«i kh«ng xem còng kh«ng thÓ ®−îc . L·o T«n Gï cau mµy . L·o c¶m thÊy h«m nay ng−êi nµo nãi chuyÖn nghe còng h¬i kú côc , y nh− hä ®· cïng uèng lÇm mét thø thuèc sËt sõ . G· Töu QuØ rót l¸ th¬ , h¾n chØ liÕc s¬ qua , da mÆt t¸i mÐt cña h¾n vôt h¬i öng ®á vµ h¾n gËp m×nh xuèng ho sÆc sôa . L·o T«n Gï kh«ng d»n ®−îc , l·o nhÝch tíi hái : - Trong th¬ ®ã nãi nh÷ng g× thÕ ? Töu QuØ ngËp ngõng : - µ ... kh«ng , kh«ng cã g× ... còng ch¼ng cã g× ... L·o T«n Gï chíp chíp m¾t : - Nghe nãi nh÷ng kia ®Òu v× l¸ th¬ Êy mµ ®Õn ? Töu QuØ nheo m¾t : - Sao ? L·o T«n Gï c−êi : - Hä cßn nãi n¬i Êy cã ch«n dÊu b¸u vËt g× ®ã . Hõ , thËt ®óng lµ ngµy hiÖn quû . L·o võa lau bµn võa nãi tiÕp : - ¤ng b¹n cßn muèn uèng r−îu n÷a th«i ? B÷a nay t«i mêi ®Êy . Kh«ng nghe h¾n tr¶ lêi , l·o T«n Gï quay l¹i thÊy Töu QuØ ®øng ng¬ ng¸c , ®«i m¾t h¾n ®¨m ®¨m vÒ h−íng xa x«i kh«ng biÕt h¾n ®ang nghÜ ngîi nh÷ng g× ? ¸nh m¾t cña h¾n ®· kh«ng cã mét m¶y may mµu r−îu mµ cßn ®−îm vÎ thª l−¬ng v« h¹n , h−aø nh×n ®¨m vÒ phÝa vßng t−êng cao , h−íng ngän ®Ìn leo lÐt ë ng«i lÇu nhá phÝa sau viÖn . ¸nh ®Ìn leo lÐt nµy b©y giê sao bçng gièng nh− m¾t h¾n , nã nh− chøa ®ùng c¶ mét trêi u uÊt . *** L·o T«n Gï trë ra nhµ sau th× tiÕng trèng väng tõ l©u xa xa ®· b¸o m·n canh ba . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 10. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 41 MÊy gian phßng dµnh cho kh¸ch ngô vÉn im l×m . Riªng gian phßng cña Töu QuØ ®Ìn h·y cßn chong , c¸nh cöa khÐp hê theo tõng c¬n giã ®ong ®−a nghe ken kÐt . Nhí l¹i chuyÖn x¶y ra håi h«m , l·o T«n Gï b−íc l¹i vç vç vµo c¸nh cöa : - Ngñ råi µ ? Sao kh«ng gµi chèt ? Bªn trong kh«ng cã tiÕng tr¶ lêi . L·o T«n Gï uèn ®i ngñ nh−ng kh«ng hiÓu t¹i sao l¹i l¹i x« cöa b−íc v« . Töu QuØ kh«ng biÕt ®· ®i ®©u mÊt . Nöa ®ªm gµ g¸y canh ba mµ ®i ®©u thÕ chø ? L·o T«n Gï lÈm bÈm mét m×nh . Ng«i qu¸n nhá nh−ng thËt lµ cµ ngÇu , dÇu thÕ vÉn kh«ng bõa b·i b»ng gian phßng cña Töu QuØ . QuÇn ¸o , kh¨n chiÕu vÊt vÈy ®ã ®©y , ngay trong ®Çu g−êng cua rh¾n b¶y t¸m khóc ghç trßn trßn nho nhá nh−ng vÉn cßn nguyªn , h¾n ch−a kh¾c g× trªn Êy c¶ . Bªn c¹nh bÇu r−îu cßn cã m¶nh giÊy vo trßn . L·o T«n Gï nh×n biÕt ®ã lµ l¸ th− cña l·o giµ mét giß bá l¹i . L·o T«n Gï ®· qu¸ quen víi cµi nghÒ lµm " chñ qu¸n " l©u n¾m , c©u nhËt tông lµ nÕu kh«ng ®ùng ®Õn chÐn c¬m cña m×nh th× kh«ng nªn tß mß . Thiªn h¹ ®a sù nh−ng trong tr−êng hî nµy cã kh¸c , Ýt ra lµ l·o biÕt h¬i h¬i míi ®−îc . L·o kÐo th¼ng m¶nh giÊy , vuèt ngay ng¾n , l·o thÊy trong Êy viÕt : " §óng ngµy r»m th¸ng chÝn , t¹i H−ng V©n Trang sÏ cã cuéc khai quËt n¬i ch«n b¸u vËt , mong c¸c h¹ ®õng bá qua c¬ héi ngµn n¨m mét th−ë " M¶nh giÊy ván vÑn bÊy nhiªu th«i . Kh«ng ®Ò tªn ng−êi nhËn , kh«ng ký tªn ng−êi viÕt . Nh−ng ë ®êi , cµng cã vÎ mËp mê cµng gîi ý tß mß , c¸i g× h¬i bÝ mËt míi cã nhiÒu ng−êi ham kh¸m ph¸ . C«ng dông cña m¶nh giÊy cã mÊy hµng ch÷ ng¾n nµy cã lÏ sÏ tháa m·n tÊt c¶ . ng−êi nhËn còng nh− ng−êi göi , −ù nhiªn kÎ chñ ®éng sÏ ®¹t môc ®Ých cña m×nh . Vµ nhÊt ®Þnh ng−êi viÕt l¸ th− nµy ph¶i lµ mét ng−êi sµnh t©m lý . L·o T«n Gï khÏ cau mµy , vÎ mÆt phít t×nh cè h÷u cña «ng chñ qu¸n chuyªn nghiÖp b©y giê ph¶i tá vÎ l¹ lïng . H−ng V©n Trang , mét l¸ng giÒng cã " cËn " nh−ng kh«ng bao giê " th©n " n»m s¸t bªn qu¸n cña l·o , nãi quen th× thËt lµ quen , nãi l¹ th× còng thËt lµ l¹ . l·o T«n Gï vµ H−ng V©n Trang qu¶ lµ kh¾n khÝt , c¶ hai lu«n lu«n " nh×n " nhau nh−ng ch−a bao giê nãi víi nhau ®−îc mét tiÕng . Ngän ®Ìn dÇu leo lÐt phÝa sau ng«i lÇu nhá th× cïng víi l·o " vÉy tay " . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 11. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 42 L·o vôt nhí ®Õn Töu QuØ , l·o nhí tia m¾t gÇn nh− " ®¾m ®uèi " cña h¾n còng trao ®æi t©m sù víi ¸nh ®Ìn hiu qu¹nh Êy mµ b©y giê th× h¾n ®i ®©u ? H¾n vµ H−ng V©n Trang cã g× quan hÖ ? *** §ªm vÉn trÇm trÇm . S−¬ng vÉn mét mµu tr¾ng ®ôc . Bªn bê ao sen l¸ rông líp líp , con ®−êng mßn cá rèi dÖt ngang däc , lèi mßn nh− l©u qu¸ kh«ng ng−êi lui tíi b©y giê , ®ªm nay l¹i cµnh l¹nh ng¾t , c¸i l¹nh cña nh÷ng g× rên rîn . Mót ®Çu cña chiÕc cÇu ao cã n¨m ba ng«i nhµ m¾t , ®o lµ L·nh H−¬ng TiÓu Tróc . L·nh H−¬ng TiÓu Tróc , mét n¬i mµ tr−íc kia mét vÞ danh hiÖp hµo hao , mét vÞ vâ l©m ®Ö nhÊt mü nh©n - cÆp hµo kiÖt giai nh©n ®· h¬n mét lÇn tao ngé - lóc bÊy giê hoa mai ®ang ®é hÐ nhuþ khoe mµu . Nh−ng b©y giê , hiÖn t¹i v¸ch t−êng ®· bÞ t¬ nhÖn gi¨ng mµn , g¸c lé tghiªn ®· chÊt chång nhiÒu líp bôi , nãi kh«ng cßn vÕt tÝch nµo cña thêi giang vµng son n¨m cò , mai giµ ®· trôi l¸ tr¬ cµnh . Ngän ®Ìn leo lÐt n¬i gian lÇu nhá vÉn cßn ch−a t¾t - xa xa tiÕng canh l¬ ®Ônh bu«ng dïi . B©y giê ®· sang canh t− . §ªm dµi nh−ng kh«ng v« tËn , s−¬ng ®Çy nh−ng ®· cã thÊp tho¸ng bãng ng−êi . Mét bãng ng−êi . T¹i sao ®ªm tr−êng kh«ng yªn giÊc ? Ng−êi bÞ mèi sÇu thøc tr¾ng hay ©m hån vÊt v−ëng kh«ng tan ? D¸ng ng−êi lä râ dÇn . QuÇn ¸o h¾n h¬i xèc xÕch , ®Çu tãc bÒnh bång , d¸ng s¾c h¾n thËt lµ tiÒu tuþ . Tuy nhiªn phong th¸i h¾n vÉn cßn cã ph¶ng phÊt vÎ hµo hoa , m¾t h¾n vÉn l¹nh lïng nh−ng trong s¸ng . H¾n ©m thÇm tiÕn tíi c©y cÇu nhá , h¾n nh×n vµo v−ên mai c»n céi vµ h¾n chît thë dµi . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 12. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 43 H×nh nh− n¨m x−a hoa mai lµ b¹n th©n cña h¾n , h×nh nh− b©y giê hoa mai còng v× h¾n mµ tiÒu tuþ hÐo tµn . Nh−ng , th©n ¶nh h¾n ®ang lê ®ê bçng nhÊc lªn nh− mét c¸nh Ðn xuyªn ngang . H×nh nh− h¾n vót lªn ng«i lÇu nhá , n¬i cã ¸nh ®Ìn leo lÐt . C¸nh cöa sæ trªn ng«i lÇu nhá khÐp kÝn råi , ¸nh s¸ng lê mê xuyªn déi trªn khung cöa giÊy . NÕu ®øng gÇn sÏ thÊy bãng bªn trong . Bãng mét chiÕc bµn nhá , bãng mét ng−êi thiÕu phô c« liªu . http://hello.to/kimdung Mét kÎ hë n¬i khung cöa sæ , tõ ®ã nh×n vµo thÊy râ ng−êi thiÕu phô m¶nh mai ®èi diÖn víi ngän ®Ìn leo lÐt . Nµng ®ang kh©u v¸ . Da mÆt nµng tr¾ng ®Õn nhît nh¹t , ®«i m¾t bå c©u ®· kÐm vÎ tinh anh - vÎ tinh anh cña ngµy xa x−a Êy . Ngµy x−a cña thêi vµng son nhÊt trong ®êi . MÆt nµng b©y giê kh«ng lé vÎ g× ®Ó cã thÓ tõ ®ã ®o¸n ra t©m tr¹ng . Kh«ng hiÓu râ t©m tr¹ng cña nµng trong hiÖn t¹i ra sao nh−ng nh×n vµo khoÐ m¾t , b»ng vµo cµnh m«i lÆng lÏ , ng−êi ta thÊy n¬i ®ã mét c¸i g× l¹nh nh¹t mµ sù h©n hoan cã lÏ l©u l¾m råi bÞ ng−êi mang nã bá l¹i sau l−ng . Nµng ngåi thËt th»ng , ®Çu h¬i khum xuèng , c©y kim trªn tay tõng mòi , tõng mòi chËm ch¹p ®Òu ®Òu . Nµng ngåi dËy nh−ng t©m t− xa v¾ng l¾m . QuÇn ¸o r¸ch cã thÓ dïng kim chØ lµm lµnh nh−ng kho¶ng trèng trong lßng nµng vÜnh viÔn kh«ng lµm sao kh©u v¸ ®−îc . §èi diÖn víi nµng lµ mét cËu bÐ tr¹c m−êi ba m−êi bèn tuæi . G· thiÕu niªn nµy thËt kh¸ kh«i ng« , ®«i m¾t cña g· cã lÏ lµ ®«i m¾t cña nµng , ®«i m¾t th−ë xu©n th× cña ng−êi thiÕu phô . ChØ cã mét ®iÒu da mÆt h¾n tr¾ng xanh , kh«ng gièng da mÆt løa tuæi ®ång niªn . G· ®ang c¾m ®Çu luyÖn viÕt cho mÒm nÐt ch÷ . Tuæi g· tuy nhá nh−ng cã lÏ g· còng ®· quen , ®· cã søc chÞu ®ùng c« liªu . *** Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 13. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 44 Ng−êi ®µn «ng trung niªn mang d¸ng h×nh x¬ x¸c , c¸i bâng khi n·y bªn c¹nh v−ên mai n¬i L·nh H−¬ng TiÓu Tróc b©y giê ®ang ®øng gôc ®Çu bªn cöa sæ , lÆng nh×n ng−êi thiÕu phô vµ cËu bÐ trong phßng . KhoÐ m¾t cña h¾n h×nh nh− ph¶ng phÊt cßn ngÊn lÖ . Kh«ng biÕt qua bao l©u v× thêi gian ë ®ay nh− ng−ng ®äng , cËu bÐ bu«ng bót viÕt ngÈng ®Çu . G· nh×n ngän ®Ìn tr−íc m¾t mét c¸ch tr©n trèi ®Õn gÇn nh− ngê nghÖch . Ng−êi thiÕu phô còng bu«ng kim ngÈng mÆt nh×n con , tia m¾t cña nµng b©y giê thËt hiÒn dÞu : - TiÓu V©n , con ®ang nghÜ g× thÕ ? CËu bÐ c¾n m«i : - Con ®ang nghÜ kh«ng biÕt bao giê cha míi trë vÒ . Tay ng−êi thiÕu phô vôt rung , mòi kim ch¹m vµo ®Çu ngãn tay nh−ng h×nh nh− nµng kh«ng biÕt g× ®au ®ín v× mét c¬n ®au trÇm trong h¬n ®ang nhãi ë lßng nµng . CËu bÐ l¹i nãi : - MÑ , t¹i sao ®ét nhiªn cha l¹i bá ®i ? B©y giê ®· hai n¨m råi kh«ng tin kh«ng tøc . Tr©m ng©m mét lóc , ng−êi thiÕu phô thë ra : - Lóc cha con ®i , mÑ còng kh«ng hÒ hay biÕt . Tia m¾t cña cËu bÐ vôt s¸ng lªn nh− mòi nhän : - Nh−ng con th× con biÕt , con biÕt t¹i sao cha con ®i . Ng−êi thiÕu phô cau mµy g¾t nhá : - Con cßn nhá l¾m , biÕt chi mµ nãi . CËu bÐ vÉn th¶n nhiªn : - Tù nhiªn con biÕt , chø cha con v× sî Lý TÇm Hoan trë vÒ t×m cha ®Ó b¸o thï . ChØ cÇn nghe ®Õn c¸i tªn Lý TÇm Hoan lµ mÆt cña cha con t¸i h¼n . Ng−êi thiÕu phô muèn nãi nh−ng cuèi cïng tÊt c¶ nh÷ng g× muèn nãi biÕn thµnh tiÕng thë dµi . Nµng biÕt con nµng hiÓu chuyÖn rÊt nhiÒu , cã lÏ qu¸ nhiÒu . CËu bÐ l¹i nãi : - Nh−ng Lý TÇm Hoan tr−íc sau vÉn kh«ng vÒ , mµ t¹i sao h¾n l¹i kh«ng vÒ th¨m mÑ ? B©y giê th× c¶ th©n h×nh cña ng−êi thiÕu phô ®· rung lªn , giäng nãi cña nµng còng rung vµ h¬i lín , nµng nãi mét c©u tèi nghÜ , kh«ng h¼n lËp l¹i lêi cËu bÐ mµ còng kh«ng h¼n ®Ó hái ai : Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 14. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 45 - T¹i sao h¾n kh«ng vÒ th¨m mÑ ? CËu bÐ c−êi h× h× : - Con biÕt h¾n lu«n lu«n lµ ng−êi b¹n th©n cña mÑ . Da mÆt ng−êi thiÕu phô cµng ngµy mÐt thªm nhiÒu h¬n n÷a , nh−ng nµng vôt ®øng lªn r¾n giäng : - §· suèt ®ªm råi , trêi s¾p sang råi , con h·y ®i ngñ ®i . CËu bÐ chíp m¾t : - Con kh«ng ngñ , con cÇn ë ®©y cho cã b¹n víi mÑ , suèt hai n¨m nay , ban ®ªm mÑ cã ngñ bao giê ? ChÝnh v× thÕ cho nªn con xèn xang hÕt søc . Ng−êi thiÕu phô tõ tõ khÐp m¾t l¹i , nh÷ng h¹t n−íc m¾t ®äng ngoµi mi vµ r¬i dµid trªn m¸ . CËu bÐ còng ®øng lªn nh−ng cËu ta l¹i c−êi : - Nh−ng con còng cÇn ®i ngñ , ngµy mai lµ ngµy sinh nhËt cña mÑ råi , con ph¶i dËy sím mét tÝ . CËu ta b−íc l¹i h«n mÑ vµ c−êi : - MÑ còng ®i ngñ ®i , s¸ng mai mÑ nhÐ . CËu bÐ ®i ra cöa , miÖng cËu ta vÉn c−êi nh−ng khi khuÊt c¸nh cöa , m¾t cËu bÐ vôt s¸ng lªn l¹ th−êng , miÖng lÈm bÈm : - Lý TÇm Hoan , Lý TÇm Hoan , ai ai còng ®Òu sî ng−¬i nh−ng ta th× kh«ng sî . Hõ , hõ , sÏ cã mét ngµy nµo ®ã ng−¬i sÏ chÕt vµo tay ta . *** §−a m¾t nh×n theo con ra tíi tËn cöa , ng−êi thiÕu phô thë dµi ®au khæ . Nµng nh− ©m thÇm th−¬ng tiÕc . Nµng c¶m nhËn tõ l©u lµ con nµng rÊt th«ng minh hay nãi ®óng ra lµ qu¸ th«ng minh so víi løa tu«Ø cña nã . Nµng chØ cã mét ®øa con . §øa con lµ sinh m¹ng cña nµng cho dï nã cã lµm nhiÒu viÖc mµ thiªn h¹ ®au lßng vµ chÝnh nµng còng ph¶i ®au lßng v× hµnh ®éng hung h¨ng cña nã nh−ng nµng vÉn hÕt mùc yªu con . " MÑ th−¬ng con nh− biÓn hå lai l¸ng " . Lßng ng−êi mÑ th−¬ng con lµ mét thø lßng kh«ng biªn giíi vµ lßng th−¬ng ®ã lµ vÜnh viÔn , lµ v« ®iÒu kiÖn . Nµng l¹i ngåi xuèng khÒu ngän ®Ìn cho tá râ h¬n lªn . Nµng rÊt sî bãng tèi . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 15. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 46 Cø mçi lÇn ®Õm xuèng lµ lßng nµng c¶m nghe sê sî , thø sî sÖt kh«ng thÓ gi¶i thÝch b»ng lêi . Vµ ngay trong lóc ®o , nµng thiÕu phô vïng biÕn s¾c , nµng nghe tiÕngho nhá ngoµi cöa sæ . Toµn th©n nµng chît nghe tª d¹i nh− h×nh c©y t−îng ®¸ , nµng ngåi sê s÷ng , ®«i m¾t nµng tr¬ tr¬ nh×n ra cöa sæ , ¸nh m¾t ng¬ ng¸c cña nµng vôt loÐ lªn mét tr¹ng th¸i võa vui mõng võa sî sÖt . Vµ cø nh− thÕ kh¸ l©u , ng−êi thiÕu phô chÇm chËm ®øng lªn , chÇm chËm ®i lÇn l¹i h−íng cöa sæ vµ ®−a c¸nh tay rung rung ®Èy chèt : - Ai ? Còng nh− c¸nh tay nµng , còng nh− toµn th©n nµng , giäng cña nµng ®ang run rÈy . Bãng tr¨ng xuyªn qua mµn s−¬ng ®ôc nh− biÓn s÷a , bèn bªn v¾ng lÆng kh«ng mét bãng ng−êi . ¸nh m¾t cña ng−êi thiÕu phô chiÕu nhanh bèn phÝa , giäng cña nµng trë nªn thª thiÕt : - T«i biÕt thóc thóc ®· vÒ , ®· vÒ th× t¹i sao cßn tr¸nh mÆt t«i ? Kh«ng mét tiÕng tr¶ lêi , chØ cã ©m h−ëng cña nµng väng l¹i . Ng−êi thiÕu phô thë dµi : - Thóc thóc kh«ng b»ng lßng gÆp t«i ®iÒu ®ã t«i còng kh«ng tr¸ch , qu¶ thËt chóng t«i ®· lµm ®iÒu kh«ng ph¶i víi thóc thóc ... ®· lµm ®iÒu kh«ng ph¶i ... Cµng nãi , giäng cña nµng cµng thËt nhÑ nh− chØ nãi bµng h¬i thë vµ thËt l©u , nµng cø ®øng nh− thÕ thËt l©u míi tõ tõ khÐp c¸nh cöa sæ l¹i . Ngän ®Ìn trong phßng cã lÏ còng nh− giäng nãi cña nµng , ¸nh s¸ng räi qua cöa sæ nh¹t dÇn råi t¾t dÇn . C¶ trêi ®Êt tèi sÇm nh− lßng ng−êi khÐp kÝn . Tr−íc giê höng s¸ng, bãng ®ªm nh− hèi tiÕc , tèi l¹i mét lóc kh¸ l©u . Nh−ng dÇu muèn tíi , thêi gian còng cø ph¶i tr«i ®i , tõ ph−¬ng ®«ng nhiÒu vÖt m©y ®©m ngang vµ cuèi cïng lµ mét khèi cÇu ®á rùc . Bãng ®ªm lui dÇn vÒ phÝa trêi t©y . D−íi gèc ng« ®ång c»n cçi cña ng«i lÇu nhá thÊp tho¸ng mét bãng ng−êi . H¾n ®øng bÊt ®éng nh− mét pho t−îng gç . Kh«ng biÕt h¾n ®øng nh− thÕ ®· bao l©u , quÇn ¸o , ®Çu tãc cña h¾n h¬i s−¬ng ®· lµm −ít ®Ém . Tia m¾t ®¨m ®¨m nh− ®ê ®Én cña h¾n cø d¸n lªn khung cöa sæ trªn lÇu . D¸ng s¾c cña h¾n c»n cçi y nh− gèc ng« ®ång u xï tiÒu tôy . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 16. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 47 H¾n lµ con ng−êi håi ®ªm h«m xuÊt hiÖn bªn chiÕc cÇu con , bªn v−êi mai cña L·nh H−¬ng TiÓu Tróc , rh¾n lµ con ng−êi dßm vµo khung cöa sæ trªn ng«i lÇu nhá b»ng ®«i m¾t tham u , h¾n lµ con ngwoif ®· say kh−ít gôc ®Çu trªn bµn r−îu ë qu¸n cña l·o T«n Gï , h¾n lµ Töu QuØ . H¾n ®øng mét m×nh lÆng lÏ nh−ng còng lµ lóc mµ tËn ®¸y lßng cña h¾n kªu lªn kh«ng kh«ng ngít : L©m Thi ¢m ... L©m Thi ¢m , nµng ch−a bao giê ®èi xö kh«ng ph¶i víi ta mµ tr¸i l¹i ta ®· ®èi xö kh«ng ph¶i víi nµng . Ta tuy kh«ng thÓ gÆp mÆt nµng , ®èi diÖn nµng nh−ng suèt hai n¨m nay , ®ªm ®ªm ta ë kÕ bªn nµng ®Ó b¶o hé cho nµng , nµng cã biÕt kh«ng ? TiÕng lßng cña h¾n kªu lªn kh«ng biÕt ë trªn ng«i lÇu cao kia cã nghe thÊy ? Nµng ®ang lµm g× ? Ph¶i ch¨ng nµng cè dç giÊc ngñ ®Ó th¶ hån ®ãn nghe lßng tri kû ? §ªm ®· hoµn toµn lïi b−íc , trêi ®· s¸ng h¼n råi . H¾n ®−a tay bôm miÖng cè ®Ì nÐn c¬n ho , lÆng lÏ b¨ng qua con ®−êng mßn cá mµ nh− l©u råi kh«ng cã b−íc ch©n ®i vµo n¬i ®©y , l¸ kh« môc quÕn víi ®Êt bïn Èm thÊp . H¾n b¨ng qua mét ng¶ rÏ l¸t ®¸ ®· rªu xanh , xuyªn qua khung cöa vßng nguyÖt s¬n son ®· loang lç kh¸ nhiÒu . Bªn trªn , m¹ng nhÖn líp cò ®· r¸ch te , líp míi chång lªn ®Çy bÞt , h¾n xuyªn qua khung cöa Êy ®i vµo ®¹i s¶nh . N¬i ®©y , ngµy x−a ghÕ bµn khëi quÐt mµ vÉn l¸ng bãng víi kh¸ch khøa vÇy vÇy , b©y giê th× bôi ®ãng lªn tõng líp . Bèn bªn kh«ng thÊy mét ai , kh«ng nghe mét tiÕng ng−êi , dÇu nhá . H¾n xuyªn th¼ng ra phÝa tr−íc , s©n lé thiªn nay ®· hoang tµn . Nh÷ng kÎ ngµy x−a nÕu cã ai t×nh cê ®Æt b−íc vµo ®©y thËt kh«ng ngê mét trang viÖn huy hoµng ®Ö nhÊt n¨m nµo b©y giê l¹i thª l−¬ng d−êng ®Êy . H¾n khom m×nh xuèng ho nho nhá , mét tia n¾ng sím xuyªn qua ®Çu h¾n , nÕu ng−êi ngµy x−a bÊt chît nh×n lªn cã lÏ còng ph¶i ngËm ngïi : M¸i tãc xanh m−ít ngµy nµo vµ víi mí tuæi cña h¾n ®¸ng lý b©y giê còng vÉn cßn xanh thÕ mµ n¨m th¸ng buån ®au , m¸i tãc xanh m−ít Êy b©y giê ®· nhiÒu s−¬ng tuyÕt ®iÓm . Sau cïng h¾n ®i ®Õn mét gian phßng nhá níi phÝa tr−íc . C¸nh cöa khÐp hß , h¾n ®−a tay x« nhÑ . C¸nh cöa bËt vµo trong , m¾t h¾n s¸ng lªn . Mét mïi r−îu d×u dÞu h¨ng h¾c phÊt vµo mòi h¾n . Gian phßng Èm thÊp l¹i võa d¬ dÊy cã mét ng−êi gôc ®Çu trªn chÐn r−îu , tay vÉn cßn n¾m chÆt mét bÇu . Hõ , l¹i thªm mét Töu QuØ . G· Töu QuØ " ch¸nh hiÖu " mØm c−êi vµ vç nhÑ lªn khung cöa . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 17. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 48 Ng−êi gôc ®Çu trªn bµn chËm ch¹p ngÈng ®Çu lªn . MÆt h¾n rç ch»ng . R−îu ®· lµm t¨ng gÊp nÕp nh¨n trªn mÆt h¾n vµ h×nh nh− khung c¶nh c« liªu còng lµ mét thø thuèc tr¾ng nhuém b¹c m¸i ®Çu . B©y giê kh«ng ai cã thÓ r»ng ng−êi mÆt rç Êy lµ vÞ Tæng qu¶n cña trang viÖn ngµy x−a , kjh«ng ai cã thÓ ngê ®ã lµ vÞ th©n sinh cña giang hå " ®Ö nhÊt mü nh©n " . L·o mÆt rç dÞu m¾t lÇm thÇm : - S¸ng sím míi bÐt m¾t lµ ®· cã ng−êi gâ cöa , ®óng lµ ngµy quØ ¸m . Vµ l·o vôt lín tiÕng khi thÊy Töu QuØ : - Ai ! Ng−¬i lµ ai ? T¹i sao l¹i vµo ®©y ? Vµo ®©y ®Ó lµm g× ? Giäng l·o å å , víi sù xuÊt hiÖn cña ng−êi l¹ mÆt h×nh c¸i giäng cña " qu¶n gia " ngµy x−a sèng l¹i mµ tõ l©u råi , l·o kh«ng biÕt " sö dông " víi ai . Töu QuØ mØm c−êi : - Míi xa nhau chØ cã hai n¨m mµ ®· sím quªn ®Ên thÕ sao ? L·o mÆt rç nh−íng nh−íng m¾t nh×n h¾n vµ l·o vôt biÕn s¾c ®øng lªn vßng tay c−êi m¬n trín : - Trêi ¬i , Lý ... Töu QuØ ®ì lÊy tay l·o mÆt rç vµ tay kia che lÊy miÖng l·o , c−êi c−êi : - L·o qu¶n gia cßn nhí nh− thÕ lµ tèt råi , chóng m×nh ng−êi xuèng ®©y nãi chuyÖn . L·o mÆt rç lËt ®Ët nh¾c ghÕ , lau bôi vµ c−êi hÒ hÒ : - TiÓu nh©n lµm sao quªn ®−îc ®¹i gia nh−ng nhÊt thêi m¾t kÐm hß ®å . Töu QuØ thë ra nhÌ nhù : - L·o qu¶n gia còng ®· qu¸ giµ råi , chóng ta ®Òu giµ hÕt , hai n¨m qua ë ®©y , ch− vÞ ®Òu vui vÎ ? L·o mÆt rç l¾c ®Çu : - Tr−íc mÆt ng−êi kh¸c cã thÓ tiÓu nh©n cßn gi÷ thÓ diÖn nh−ng tr−íc mÆt ®¹i gia ... L·o thë dµi nãi tiÕp : - Kh«ng d¸m dÊu ®¹i gia , suèt hai n¨m nay chÝnh tiÓu nh©n còng kh«ng hiÓu sao m×nh cßn sèng ®−îc , tÊt c¶ ngµy nµy sang ngµy kh¸c , hÕt b¸n nh÷ng bøc ho¹ l¹i b¸n bít bµn ghÕ ®Ó mµ ®é nhËt . Töu QuØ cau mµy : - Khèn ®èn ®Õn møc thÕ sao ? L·o mÆt rç cói ®Çu dÞu m¾t . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 18. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 49 Töu QuØ hái : - Long ®¹i gia kh«ng cã vÒ µ ? Tr−íc khi ®i ch¼ng lÏ ®¹i gia l¹i kh«ng thu xÕp gia phÝ cho æn tho¶ sao ? L·o qu¶n gia l¾c ®Çu , m¾t l·o ®á hoe . Da mÆt cña Töu QuØ vôt t¸i nhît , h¾n khom m×nh xuèng ho sÆc sôa . L·o mÆt rç nãi : - Nh÷ng mãn trang søc kh¸ tiÒn cña phu nh©n , ng−êi ®· chia hÕt cho giai nh©n lín nhá , b¶o hä ®i t×m m−u sinh n¬i kh¸c . Ng−êi b»ng lßng tù m×nh chÞu khæ chø kh«ng nì nh×n kÎ kh¸c ... L·o mÆt rç nghÑn ngµo , l·o kh«ng nãi ®−îc hÕt lêi . LÆng ®i mét lóc thËt l©u , Töu QuØ thë ra : - Nh−ng «ng vÉn kh«ng ®i , «ng qu¶ lµ mét con ng−êi trung hËu . L·o mÆt rç cói mÆt c−êi c−êi : - ThËt ra tiÓu nh©n còng kh«ng biÕt ®i ®©u . Töu QuØ nãi thËt dÞu : - L·o qu¶n gia ®õng dÊu t«i , ®õng tù khiªm th¸i qu¸ , cã nh÷ng ng−êi tÝnh t×nh h¬i kú l¹ nh−ng lßng d¹ rÊt tèt chØ cã ®iÒu qu¸ Ýt ng−êi th«ng c¶m . L·o mÆt rç g−îng c−êi : - R−îu nµy dë qu¸ nh−ng nÕu ®¹i gia kh«ng nì chª th× xin uèng t¹m vµi chung . L·o l¨n x¨n lÊy chÐn nh−ng b©y giê l·o míi hay lµ bÇu r−îu ®· c¹n kh« . Töu QuØ t−¬i c−êi : - T«i kh«ng muèn uèng r−îu chØ muèn uèng trµ th«i , l·o qu¶n gia thÊy cã l¹ kh«ng , bçng nhiªn t«i l¹i muèn uèng trµ , bao nhiªu n¨m nay cã lÏ ®©y lµ lÇn thø nhÊt t«i ph¸ lÖn . L·o mÆt rç còng c−êi : - å , thÕ th× dÔ l¾m , t«i sÏ ®i nÊu n−íc , chØ mét chèc th«i n−íc sÏ cã ngay . Töu QuØ dÆn : - BÊt cø gÆp ai , l·o qu¶n gia còng ®õng cho biÕt cã t«i ë ®©y nhÐ . L·o mÆt rç gËt ®Çu : - §¹i gia vÒ lÇn nµy ch¾c cã lÏ ph¶i cã vÊn ®Ò ? Töu QuØ ho¸ng vÎ trÇm ng©m : - Cã ng−êi nãi r»ng n¬i ®©y cã ch«n b¸u vËt . L·o mÆt rç bËt c−êi : - Ch«n dÊu b¸u vËt ? H¸ , nÕu n¬i ®©y cã thËt nh− thÕ th× hay biÕt bao nhiªu . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 19. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 50 Nh−ng l·o vôt nÝn c−êi , l·o nh×n ch¾m chó ng−êi ®èi diÖn vµ bu«ng mét c©u hái nhãng : - Nh−ng nÕu n¬i ®©y cã ch«n b¸u vËt th× ®¹i gia ph¶i biÕt chø ? Töu QuØ thë ra : - T«i vµ l·o qu¶n gia tuy kh«ng tin r»ng n¬i ®©y cã ch«n b¸u vËt nh−ng ngõ¬i tin chuyÖn ®ã th× l¹i qu¸ nhiÒu . L·o mÆt rç nh−íng m¾t : - Nh−ng kÎ t¹o dao ng«n ®ã lµ ai ? T¹i lµm sao hä l¹i bÞa ra chuyÖn Êy ? Töu QuØ l¹i trÇm ng©m : - T«i nghÜ r»ng ng−êi Êy cã hai dông ý : thø nhÊt hä muèn tËp trung nh÷ng kÎ tham l¹i ®Ó tµn s¸t lÉn nhau vµ hä tù nhiªn sÏ ®ãng vai trß " Ng− «ng thñ lîi ". L·o mÆt rç hái : - Ngoµi ra ... http://come.to/kimdung Töu QuØ nãi lu«n : - Thø hai , tõ l©u nay t«i ®−îc coi nh− lµ tuyÖt tÝch giang hå mµ ng−êi ®ã rÊt muèn t«i ra mÆt , hä tung tin cèt ý kÐo t«i ra ¸nh s¸ng . L·o mÆt rç −ìn ngùc : - Ra th× ra chø cã g× mµ sî vµ còng nªn cho kÎ Êy biÕt qua thñ ph¸p cña ®¹i gia chø . Töu QuØ g−îng c−êi : - §Õn ®©y vÒ chuyÖn ®ã cã kh¸ nhiÒu ng−êi , trong ®ã cã mÊy nh©n vËt mµ sî r»ng t«i khã lßng ®èi phã . L·o mÆt rç trè m¾t : - Cã nh÷ng kÎ mµ ®¹i gia kh«ng thÓ ®èi phã lËn µ ? Töu QuØ ch−a kÞp tr¶ lêi th× bªn ngoµi cã tiÕng gâ cöa vµ bªn ngoµi mét giäng «ng èng vµng lªn : - N¬i ®©y cã ph¶i lµ phßng kh¸ch cña Long ®¹i gia kh«ng . Chóng t«i lµ nh÷ng kÎ ®−êng xa xin yÕt kiÕn . L·o mÆt rç nãi th× thÇm : - L¹ kh«ng , suèt hai n¨m trêi kh«ng mét ma nµo lÐo h¸nh sao b©y giê l¹i cã kÎ dÉn x¸c ®Õn ®©y ? Töu QuØ ngåi im lÆng . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 20. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 51 © HQD Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2