intTypePromotion=1

Huyết tâm lệnh - tập 32

Chia sẻ: Thanh Phuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:14

0
59
lượt xem
7
download

Huyết tâm lệnh - tập 32

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'huyết tâm lệnh - tập 32', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Huyết tâm lệnh - tập 32

 1. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 473 Håi thø ba m−¬i hai Nh÷ng b−íc lón s©u M ét cç quan tµi míi tinh . N−íc s¬n h×nh nh− ch−a r¸o h¼n . Bèn ng−êi khiªng cç qua tµi ®i th¼ng vµo ®¹i s¶nh , gi÷a buæi tiÖc , hä ®i ngay vÒ phÝa Th−îng Quan Kim Hång . Tõ trong tña ra hai hµng toµn nh÷ng g· ¸o vµng lùc l−ìng , chóng vung nh÷ng ngän ®ao s¸ng lo¸ng vµ qu¸t lín : - C¸c ng−¬i ®· lén chç , h·y th¸o trë ra ngay . G· §¹o Tú nãi : - Chóng t«i kh«ng ®i lén chç , khÈu quan tµi nµy ®−îc d−a ®Õn cho Th−îng Quan l·o gia . Tªn ®¹i h¸n ¸o vµng giËn d÷ : - Ng−¬i muèn chÕt , cç quan tµi nµy sÏ liÖm th©y ng−¬i . G· §¹o Tú c−êi : - Cç quan tµi nµy lµm b»ng c©y §µn H−¬ng , chóng t«i ®©u cã phóc ®øc nµo ®−îc liÖm vµo trong Êy . Tªn ®¹i h¸n ¸o vµng vung tay . Th−îng Quan Kim Hång vôt hái : - Ai b¶o c¸c ng−¬i ®−a cç quan tµi nµy ®Õn ? TiÕng nãi cña Th−îng Quan Kim Hång võa cÊt lªn , tªn ®¹i h¸n ¸o vµng vét dõng tay l¹i . Tªn §¹o Tú nãi : - VÞ l·o gia hä Nh¹c trao cho chóng t«i bèn l−îng b¹c b¶o chóng t«i h«m nay ph¶i ®−a cç quan tµi nµy ®Õn Nh− V©n Kh¸ch S¹n , b¶o chóng t«i ph¶i giao tËn mÆt Th−îng Quan l·o gia . Th−îng Quan Kim Hång cau mÆt : - Hä Nh¹c ! Ng−êi Êy t−íng m¹o ra sao ? Tªn §¹o Tú nãi : Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 2. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 474 - §ã lµ mét ng−êi ®µn «ng , tuæi h×nh nh− kh«ng løn l¾m còng kh«ng nhá l¾m , ®èi xö kh¸ réng r·i nh−ng t−íng m¹o th× kh«ng thÊy râ . Kho¶ng gi÷a ch©n mµy cña Th−îng Quan Kim Hång cau l¹i nh−ng mét tªn §¹o Tú kh¸c ®· nãi ngay : - VÞ Nh¹c gia Êy ®ang ®ªm ®Õn cöa hiÖu chóng t«i , ®· kh«ng gäi cöa còng kh«ng ®èt ®Ìn , «ng ta trao tiÒn c¨n dÆn råi ®i mÊt . Th−îng Quan Kim Hång trÇm mÆt xuèng , h×nh nh− kh«ng cã vÎ g× kinh ng¹c mµ còng ch¼ng hái g× thªm , cã lÏ h¾n biÕt cã hái còng kh«ng h¬n g× ®−îc n÷a . Tªn §¹o Tú nãi : - Cç quan tµi nµy kh«ng nhÑ l¾m , h×nh nh− trong ®ã cã ng−êi . Th−îng Quan Kim Hång ãi : - H·y më ra xem . N¾p quan tµi kh«ng cã khãa ®inh , chØ cÇn hai ng−êi lµ cã thÓ gië ra ®−îc nhÑ nhµng . H×nh nh− trong mét tho¸ng gi©y , vÎ mÆt l¹nh b¨ng cña Th−îng Quan Kim Hång cã h¬i biÕn ®æi . Cã biÕn ®æi nh−ng rÊt khã mµ ph©n biÖt v× m«i h¾n kh«ng may ®éng , mµy h¾n kh«ng cau , m¾t h¾n kh«ng chíp , nãi chung h¾n kh«ng lé ra mét chót g× ®Ó ng−êi ta cã thÓ theo ®ã mµ ®o¸n biÕt t©m tr¹ng h¾n . Kh«ng thÓ gi¶i thÝch ®−îc mÆt h¾n biÕn ®æi bëi mét ®iÓm nµo nh−ng bÊt cø ai nh×n vµo còng nhËn xÐt biÕt ngay lµ cã biÕn ®æi. NÕu b¶o gi¶i thÝch vÒ ®iÓm ®ã th× chØ cã thÓ nãi r»ng h×nh nh− h¾n thay mét bé mÆt kh¸c h¼n , kh«ng ®óng h¬n lµ h¾n võa ®eo vµo mét chiÕc mÆt n¹ . H×nh nh− h¾n kh«ng muèn cho bÊt cø ai thÊy ®−îc bé mÆt thËt cña h¾n lóc b©y giê . Kh«ng riªng Th−îng Quan Kim Hång mµ nhiÒu ng−êi còng th−êng cã s½n mét " mÆt gi¶ " nh− thÕ Êy , b×nh th−êng kh«ng thÊy nh−ng nÕu khi cÇn , hä sÏ " ®eo " ngay . Cã ng−êi v× ®Ó che dÊu nçi bi ai , cã ng−êi v× ®Ó che dÊu sù phÉn né , cã ng−êi v× bÞ buéc lßng ph¶i lµm nh− thÕ , cã ng−êi v× buéc lßng ph¶i t−¬i c−êi tiÕp ®ãn , cã ng−êi bÞ buéc ph¶i lµm cho ng−êi ta sî sÖt còng cã ng−êi v× ®Ó che dÊu sù hèt ho¶ng cña m×nh . TÊt c¶ nh÷ng lý do trªn khiÕn cho hä " ®eo " mÆt n¹ . Th−îng Quan Kim Hång b©y giê ®ang ®eo mÆt n¹ . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 3. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 475 *** Trong cç quan tµi qu¶ nhiªn cã mét th©y ng−êi . ChiÕc th©y ®ã lµ ®øa con mét cña Th−îng Quan Kim Hång : Th−îng Quan Phi. *** Lóc Th−îng Quan Phi chÕt , Lý TÇm Hoan còng cã thÊy . Ch¼ng nh÷ng h¾n thÊy Kinh V« M¹ng giÕt Th−îng Quan Phi mµ cßn thÊy Kinh V« M¹ng ch«n Th−îng Quan Phi . B©y giê , Th−îng Quan Phi l¹i ®−îc n»m yªn trong cç quan tµi . ChiÕc " mÆt n¹ " cña Th−îng Quan Kim Hång ®ang ®eo h×nh nh− cµng phót cµng dµy thªm , h¾n trÇm ng©m kh¸ l©u , h¾n ngã Lý TÇm Hoan : - Tr−íc ®©y tóc h¹ ®· tõng thÊy ? Lý TÇm Hoan hë ra : - Cã thÊy . Th−îng Quan Kim Hång nãi : - B©y giê tóc h¹ xem l¹i thö cã c¶m t−ëng thÕ nµo ? Thi thÓ ®· ®−îc t¾m röa s¹ch sÏ , kh«ng gièng nh− bÞ mãc lªn tõ d−íi ®Êt , m×nh l¹i mÆc " thä y " vµ còng khæng thÊy mét vÕt th−¬ng nµo . ChØ thÊy ngay yÕt hÇu cã mét vÕt th−¬ng , vÕt th−¬ng s©u ®óng b¶y ph©n . Lý TÇm Hoan nãi : - T«i nghÜ h¾n chÕt kh«ng ®au khæ l¾m . Th−îng Quan Kim Hång hái : Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 4. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 476 - Tóc h¹ muèn nãi h¾n chÕt mau ? Lý TÇm Hoan thë dµi : - ChÕt , vèn kh«ng hÒ ®au khæ , ®au khæ lµ lóc chê chÕt nh−ng xem chõng h¾n kh«ng cã giai ®o¹n ®ã . Qu¶ thËt , Th−îng Quan Phi n»m mét c¸ch yªn lµnh nh− mét ng−êi ®ang ngñ . VÎ kinh hoµng tr−íc phót chÕt cña h¾n kh«ng cßn n÷a , cã lÏ nhê ng−êi nµo ®ã röa lau cÈn thËn . Th−îng Quan Kim Hång ®eo " mÆt n¹ " nh−ng m¾t h¾n th× kh«ng sao dÊu ®−îc . ¸nh m¾t h¾n h×nh nh− b©y giê cã löa , h¾n nh×n s÷ng Lý TÇm Hoan : - Ng−êi cã thÓ giÕt h¾n nhanh nh− thÕ , trªn ®êi nµy thËt ch¼ng cã nhiÒu . Lý TÇm Hoan nãi : - Kh«ng nhiÒu, cã lÏ kh«ng qu¸ n¨m ng−êi . Th−îng Quan Kim Hång nãi : - Trong ®ã cã tóc h¹ ? Lý TÇm Hoan chÇm chËm gËt ®Çu : - §óng , t«i lµ mét vµ c¸c h¹ còng lµ mét . Th−îng Quan Kim Hång rÝt giäng : - Nh−ng lµm sao ta cã thÓ giÕt nã ? Lý TÇm Hoan ®iÒm ®¹m : - §óng , c¸c h¹ kh«ng giÕt h¾n , t«i muèn nãi b»ng mét ý kiÕn kh¸c , t«i muèn cho c¸c h¹ râ , ng−êi cã thÓ giÕt h¾n kh«ng nhÊt ®Þnh cÇn ph¶i giÕt h¾n , ng−êi giÕt h¾n kh«ng nhÊt thiÕt lµ ng−êi cã thÓ giÕt h¾n . H¾n chÇm chËm tiÕp lêi : - Trän ®êi nµy th−êng ph¶i sinh ra nh÷ng chuyÖn ngoµi ý nghÜ cña con ng−êi , nã vèn lµ nh÷ng chuyÖn mµ kh«ng ph¶i ai còng cã thÓ nghÜ ra . ¸nh m¾t cña Lý TÇm Hoan lÇn lÇn biÕn l¹i «n hoµ , thËm chÝ mang c¶ nçi niÒm th«ng c¶m s©u xa , h×nh nh− h¾n ®· nh×n xuyªn qua líp mÆt n¹ cña Th−îng Quan Kim Hång , h¾n ®· nh×n thÊy sù bi ai vµ kinh hoµng . Th−îng Quan Kim Hång lµ ng−êi sinh ra ®Ó x©m ph¹m kÎ kh¸c , ®¸nh ng· kÎ kh¸c . B©y giê , cuèi cïng h¾n bÞ ®¸nh ng· , kh«ng ph¶i ®¸nh ng· con ng−êi h¾n mµ lµ ®¸nh ng· lßng tù t«n cña h¾n - c¸i khèn n¹n cho h¾n lµ h¾n l¹i kh«ng biÕt ng−êi Êy lµ ai . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 5. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 477 M¸u sinh ra tõ ruét , con vÉn lµ con . BÊt luËn lµ ai , bÊt luËn kÎ ¸c hay ng−êi thiÖn , ®©y qu¶ lµ mét sù tæn th−¬ng kh«ng ph¶i nhá . H×nh nh− Th−îng Quan Kim Hång ®· cã vÎ bÊt an , lßng d¹ s¾t ®¸ cña h¾n h×nh nh− b¾t ®Çu lay ®éng . ¸nh m¾t cña Lý TÇm Hoan còng béc lé ®Çy th«ng c¶m bÊt nhÉn nh−ng chÝnh c¸i béc lé Êy l¹i cµng nh− mét ngän chïy s¾t ®¸nh båi lµm cho chiÕc " mÆt n¹ " cña Th−îng Quan Kim Hång rít ra tõng m¶nh , h¾n kh«ng thÓ b×nh th¶n ®−îc n÷a , h¾n vïng tÆc l−ìi : - Cuéc chiÕn gi÷a ta vµ tóc h¹ sím muén g× råi còng ph¶i gi¶i quyÕt . Lý TÇm Hoan gËt ®Çu : - Sím muén g× råi còng ph¶i . Th−îng Quan Kim Hång nãi : - H«m nay ... Lý TÇm Hoan ng¾t lêi : - BÊt luËn bao giê , t¹i h¹ còng cã thÓ thï tiÕp , chØ cã ngµy h«m nay th× kh«ng thÓ . Th−îng Quan Kim Hång gÆn l¹i : - T¹i sao ? Lý TÇm Hoan thë ra : - H«m nay , h«m nay t«i cÇn uèng mét chÐn r−îu . M¸t liÕc khÏ vÒ phÝa cç quan tµi vµ bïi ngïi nãi tiÕp : - Cã nh÷ng lóc kh«ng chØ kh«ng thÝch hîp cho mét cuéc quyÕt ®Êu mµ còng kh«ng thÝch hîp lµm bÊt cø viÖc g× ngoµi chuyÖn uèng r−îu ra , gÇn nh− kh«ng cã chuyÖn g× nªn lµm c¶ , h«m nay chÝnh lµ lóc nh− thÕ Êy . H¸n nãi thËt uyÓn chuyÓn , cã thÓ nhiÒu ng−êi kh«ng hiÓu ®−îc hÕt ý cña h¾n nh−ng Th−îng Quan Kim Hång th× hiÓu . Hiªu rÊt râ rµng . Bëi v× h¾n ®· hiÓu rÊt râ t©m t×nh hiÖn nay cña chÝnh m×nh , trong lóc t©m t×nh nh− thÕ Êy mµ cïng víi ng−êi quyÕt ®Êu th× kh«ng kh¸c nµo tù m×nh xÝch lÊy tay m×nh . T©m t×nh ®ã ®· cho ®Þch nh©n mét c¬ héi tèt . Râ rµng Lý TÇm Hoan cã thÓ lîi dông c¬ héi Êy nh−ng h¾n l¹i kh«ng . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 6. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 478 H¾n thõa biÕt r»ng c¬ héi Êy " ngµn n¨m mét thuë " vÒ sau nhÊt ®Þnh kh«ng bao giê cã n÷a nh−ng h¾n nhÊt ®Þnh kh«ng . Th−îng Quan Kim Hång trÇm mÆt mét lóc kh¸ l©u míi hái : - ThÕ th× tóc h¹ nghÜ r»ng cã thÓ ®Õn bao giê ? Lý TÇm Hoan nãi : - Ta ®· nãi råi , bÊt luËn ®Õn bao giê còng ®−îc . Th−îng Quan Kim Hång hái : - §Þa ®iÓm ? Lý TÇm Hoan nãi : - Khi nµo thÊy cÇn , c¸c h¹ nãi mét tiÕng th× bÊt cø n¬i nµo t¹i h¹ còng xin v©ng . Th−îng Quan Kim Hång gÆn l¹i : - Ta nãi , tóc h¹ cã thÓ nghe sao ? Lý TÇm Hoan c−êi : - Lêi cña Th−îng Quan Bang Chñ nãi ra , kh¾p thiªn h¹ ®Òu nghe thÊy , t¹i sao t¹i h¹ l¹i kh«ng nghe thÊy . Th−îng Quan Kim Hång l¹i trÇm ng©m mét lóc råi vôt nãi : - Tóc h¹ cÇn uèng r−îu , n¬i ®©y cã r−îu . Lý TÇm Hoan c−êi : - R−îu n¬i ®©y , t¹i h¹ cã xøng uèng ch¨ng ? Th−îng Quan Kim Hång nãi tõng tiÕng : - Tóc h¹ kh«ng xøng th× kh«ng mét ng−êi thø hai nµo xøng n÷a . H¾n quay qua rãt ®Çy hai chÐn r−îu vµ lín giäng : - Ta xin kÝnh tóc h¹ mét chÐn . Lý TÇm Hoan tiÕp lÊy ngöa cæ uèng nét h¬i : - Ngon , r−îu thËt ngon . Th−îng Quan Kim Hång còng c¹n , h¾n nh×n chÐn kh«ng trªn tay chËm r·i : - Hai m−¬i n¨m nay , lÇn thø nhÊt ta uèng r−îu . Cæn ! ChÐn r−îu r¬i xuèng ®Êt bÓ tan . Th−îng Quan Kim Hång «m xèc th©y con b−íc nhanh ra cöa . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 7. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 479 Lý TÇm Hoan ®−a m¾t nh×n theo h¾n thë dµi lÈm bÈm : - NÕu Th−îng Quan Kim Hång kh«ng ph¶i lµ Th−îng Quan Kim Hång th× t¹i sao l¹i kh«ng thÓ lµ b»ng h÷u cña ta ? " NiÔu Hïng " , hai tiÕng ®ã kh«ng ph©n biÖt lµ thiÖn hay lµ ¸c , hä gÆp nhau kh«ng ph¶i chç thiÖn ¸c mµ lµ ë hai tiÕng " NiÔu Hïng " . Cæn . ChÐn trªn tay Lý TÇm Hoan r¬i xuèng ®Êt bÓ tan . TÊt c¶ mäi ng−êi cã mÆt ®Òu tr¬ tr¬ nh− h×nh gç , m·i cho ®Õn khi Lý TÇm Hoan b−íc ra khái cöa , hä míi vôt thë phµo vµ nh÷ng lêi nghÞ dÞ næi lªn : - ChØ tiÕc mét ®iÒu lµ hä ch−a thËt sù ®¸nh nhau . - H×nh nh− hai con ng−êi Êy cã nh÷ng ®iÓm t−¬ng ®ång . Hä kh«ng gièng nhau vÒ quan niÖm , hä gièng nhau ë chç hä lµ bËc " NiÔu Hïng " . *** TiÓu Phi kh«ng quay mÆt l¹i , h¾n kh«ng muèn nh×n nµng . L©m Tiªn Nhi nh¾c mét chiÕc ghÕ ngåi phÝa sau l−ng h¾n , ghÕ cña nµng b¾c dùa vµo khung cöa . Nµng ngåi kh¸ l©u . TiÓu Phi ®øng tr¬ tr¬ , h¾n kh«ng cö ®éng . C¸ch ®øng cña h¾n tr«ng thËt tøc c−êi . L©m Tiªn Nhi c−êi : - Anh ®øng nh− thÐ , anh kh«ng c¶m thÊy khã chÞu sao ? T¹i lµm sao kh«ng tù nhiªn ngåi xuèng , bªn t«i h·y cßn mét chiÕc ghÕ n÷a ®©y . - Anh kh«ng chÞu ngåi µ ? T«i biÕt anh ngåi kh«ng næi , n¬i ®©y ngåi còng lµ chuyÖn khã kh¨n . - Nh−ng t¹i lµm sao anh ch¼ng chÞu ®i ? Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 8. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 480 - Tuy t«i ngåi ch¾n cöa nh−ng bÊt cø lóc nµo anh còng cã thÓ x« t«i ng· , nÕu kh«ng bªn ®©y cßn c¸nh cöa sæ , anh cã thÓ lµm theo mét tªn trém nh¶y qua ®ã mµ ®i , hai c¸ch ®ã ®Òu rÊt dÔ dµng . - Nh−ng anh kh«ng d¸m cã ph¶i thÕ kh«ng ? - Trong lßng anh ®ang hËn v× kh«ng thÓ giÕt t«i , anh muèn giÐt t«i l¾m nh−ng anh kh«ng d¸m ra tay , c¶ ®Õn chuyÖn ®ông vµo ng−êi t«i anh còng kh«ng d¸m lµm bëi v× trong lßng anh vÉn cßn m·i m·i yªu t«i , cã ph¶i thÕ kh«ng ? Giäng nãi cña nµng thËt lµ mÒm dÞu , thËt dÔ nghe , thËt khªu gîi . Nµng c−êi thËt ngät , thËt khoan kho¸i . Bëi v× nµng rÊt thÝch thÊy ng−êi bÞ nµng vß xÐ , nµng hy väng tÊt c¶ ®µn «ng trªn ®êi nµy ®Òu bÞ nµng vß xÐ . ChØ ®iÒu ®¸ng tiÕc lµ nµng chØ vß xÐ ®−îc con ng−êi thËt sù yªu nµng . Tuy kh«ng thÊy vÎ mÆt thèng khæ cña TiÓu Phi nh−ng nµng cã thÓ nh×n thÊy nh÷ng ®éng m¹ch sau cæ cña TiÓu Phi nh¶y vßng bùc bùc . Nµng c¶m thÊy ngåi nh− nµng ®óng lµ c¸ch ngåi h−ëng thô mét c¸ch khoan kho¸i thong dong . Nµng chît c¶m thÊy còng nªn ®i rãt mét chÐn r−îu ngåi nhÊm nh¸p cho thªm phÇn thó vÞ . Nh−ng còng ngay lóc ®ã , c¸nh cöa bÞ bËt tung b»ng mét chiÕc ®¸ bªn ngoµi , c¸i ghÕ cña nµng chßng gäng . Th−îng Quan Kim Hång tõ ngoµi bång th©y con b−íc m¹nh vµo . Mét ng−êi nµo ®ã , nÕu chiÕc ghÕ m×nh ngåi bÞ ®¹p ng· nh− thÕ Êy nhÊt ®Þnh sÏ cã ph¶n øng b»ng c¸ch nµy hay c¸ch kh¸c nh−ng víi L©m Tiªn Nhi th× kh«ng . Nµng kh«ng nãi mét tiÕng còng kh«ng mét cö ®äng , nµng biÕt b©y giê , ngay trong lóc nµy mµ hÐ m«i lµ ngu xuÈn nhÊt . Th−îng Quan Kim Hång nh×n th¼ng vµo ãt cña TiÓu Phi , giäng hanø trÇm trÇm : - H·y quay l¹i xem thö ai ®©y ? TiÓu Phi ch−a cã cö ®éng th× huyÕt qu¶n ®· c¨ng lªn , cuèi cïng h¾n quay l¹i nh×n ch©m bÈm th©y cña Th−îng Quan Phi . KhoÐ m¾t h¾n h¬i ®éng ®Ëy . Th−îng Quan Kim Hång nh×n vµo mÆt h¾n : - Ng−¬i biÕt h¾n , cã ph¶i thÕ kh«ng . TiÓu Phi gËt ®Çu . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 9. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 481 Th−îng Quan Kim Hång g»n giäng : - B©y giê ng−¬i bçng thÊy h¾n chÕt nh−ng ng−¬i ch−a giËt m×nh v× ng−¬i ®· biÕt tr−íc råi , cã ph¶i thÕ kh«ng ? TiÓu Phi trÇm ng©m vµ vôt nãi : - §óng , qu¶ thËt ta ®· biÕt . Th−îng Quan Kim Hång rÝt giäng : - Ng−¬i lµm sao mµ biÕt ? TiÓu Phi nãi : - V× ng−êi giÕt h¾n chÝnh lµ ta . H¾n nãi mét c¸ch thong dong , h¾n nãi kh«ng nh¸y m¾t lµm nh− h¾n hoµn toµn kh«ng biÕt r»ng c©u nãi Êy sÏ dÉn tíi mét hËu qu¶ ra sao . §¸m thiÕu n÷ trong phßng ho¶ng hèt ®Õn ®ê ng−êi . Lu«n c¶ L©m Tiªn Nhi còng kinh ho¶ng , chØ trong tho¸ng chèc , trong lßng nµng thay ®æi c¶m gi¸c kh«ng biÕt bao nhiªu bËn . Nµng chît nghe d©ng lªn mét niÒm th−¬ng xãt ®au buån . ChÝh nµng còng kh«ng hiÓu t¹i sao nµng l¹i cã c¸i c¶m xóc nµy ®èi víi TiÓu Phi . Nµng biÕt rÊt râ , Th−îng Quan Kim Hång cã thÓ ra tay bÊt cø lóc nµo . Nµng l¹i nh×n TiÓu Phi , nµng nh×n b»ng ®«i m¾t nh×n con ng−êi chÕt . Mét ng−êi chÕt ngu xuÈn nhÊt trªn ®êi . Kh«ng ngu lµm sao ®−îc , kh«ng ngu lµm sao thõa nhËn mét c¸ch qu¸ dÔ dµng nh− thÕ . §óng lµ mét thø ngu xuÈn kh«ng con thuèc ch÷a . Mµ víi mét con ng−êi ngu xuÈn cùc ®é nh− thÕ th× cßn quan t©m ®Õn h¾n lµm g× ? Nµng quay mÆt n¬i kh¸c kh«ng thÌm nh×n ®Õn h¾n n÷a . Nµng thÇm mong Th−îng Quan Kim Hång giÕt h¾n cho råi cµng nhanh cµng tèt , cµng nhanh cµng ®ì cho nµng xèn m¾t . Nh−ng råi nµng l¹i bçng nhiªn tù hái : - Nh−ng nÕu m×nh hoµn toµn kh«ng quan t©m ®Õn h¾n th× h¾n ngu hay h¾n kh«ng mÆc h¾n chø chuyÖn g× m×nh l¹i ph¶i quan t©m ? Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 10. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 482 Th−îng Quan Kim Hång do dù . H¾n nh×n s©u vµo m¾t TiÓu Phi , h×nh nh− tõ trong ®«i m¾t Êy , Th−îng Quan Kim Hång muèn t×m cho ra lÏ thùc h− . Nh−ng h¾n kh«ng lµm sao t×m ®−îc . §«i m¾t trèng rçng , kh«ng Èn chøa mét c¸i g× . Râ rµng kh«ng ph¶i gièng ®«i m¾t cña con ng−êi sèng . Th−îng Quan Kim Hång chît nhËn ra ®«i m¾t thËt quen . Râ rµng lµ ®«i m¾t mµ h¾n ®· tõng nh×n . Khi h¾n tuèt thanh kiÕm cña Kinh V« M¹ng trao cho TiÓu Phi , ®«i m¾t cña Kinh V« M¹ng y hÖt nh− ®«i m¾t cña TiÓu Phi b©y giê . Khi h¾n giÕt mét ng−êi nµo , khi ng−êi Êy ch−a nh¾m m¾t th× ®«i m¾t Êy y hÖt nh− ®«i m¾t cña TiÓu Phi b©y giê . §«i m¾t hoµn toµn kh«ng cã t×nh c¶m , kh«ng cã sinh m¹ng , hoµn toµn trèng rçng . Th−îng Quan Kim Hång chît biÕt . TiÓu Phi im lÆng chê chÕt . Th−îng Quan Kim Hång vôt hái : - Ng−¬i ®ang chê chÕt . TiÓu Phi kh«ng tr¶ lêi . Th−îng Quan Kim Hång hái : - Ng−¬i thõa nhËn giÕt con ta lµ ng−¬i mong ta sÏ giÕt ng−¬i , ph¶i kh«ng ? TiÓu Phi ®Þnh ngËm miÖng . Tia m¾t cña Th−îng Quan Kim Hång rîn lªn c¸i c−êi tµn khèc , h¾n quay m×nh : - Hå Tæng Qu¶n ! H¾n chØ cµng lªn tiÕng lµ cã ng−êi xuÊt hiÖn . Trong khi h¾n lµm mét c«ng viÖc g× , h¾n ®èi diÖn ®èi tho¹i bÊt cø ai , h¾n kh«ng hÒ ®Ó ý chung quanh , gÇn nh− h¾n nghÜ kh«ng cã ai chung quanh h¾n c¶ nh−ng khi h¾n cÇn th× h¾n gäi ngay vµ khi h¾n gäi , tù nhiªn cã ng−êi ®¸p øng . Quanh m×nh h¾n h×nh nh− kh«ng lóc nµo kh«ng cã ng−êi nh−ng còng kh«ng lóc nµo v¾ng mÆt . H¾n kh«ng gäi th× kh«ng ai d¸m lã mÆt nh−ng khi h¾n gäi th× kh«ng ai v¾ng . NÕu h¾n lµ Tö ThÇn th× chung quanh h¾n Èn hiÖn ®Çy Tö Quû , h¾n lÆn thinh th× Tö Quû lÆng thinh , khi h¾n nhÊc tay lªn th× Tö Quû ïa vµo . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 11. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 483 NÕu Hå Tæng Qu¶n ®óng lµ Tö Quû th× nhÊt ®Þnh kh«ng ph¶i lµ Ng¹ Quû . V× nh÷ng con quû ®ãi th× kh«ng bao giê mËp thï lï nh− h¾n . Nh×n toµn diÖn con ng−êi cña h¾n gièng nh− mét tr¸i cÇu , v× cö ®éng cña h¾n nhanh nhÑn qu¸ , mÉn tiÖp qu¸ nªn ng−êi ta cã c¶m gi¸c nh− tr¸i cÇu ®−îc ng−êi l¨n thËt m¹nh , h¾n l¨n tíi vµ cói ®Çu : - Thuéc h¹ cã mÆt . §«i m¾t cña Th−îng Quan Kim Hång vÉn kh«ng rêi TiÓu Phi : - H¾n muèn chÕt , ta kh«ng cho h¾n chÕt . Hå Tæng Qu¶n ®¸p : - V©ng . Th−îng Quan Kim Hång nãi : - Ta cho h¾n thø kh¸c . Hå Tæng Qu¶n ®¸p : - V©ng . Th−îng Quan Kim Hång trÇm ng©m råi tiÕp : - H¾n muèn bÊt cø ai , ta ®Òu cho h¾n . Hå Tæng Qu¶n ®¸p : - V©ng . H¾n võa ®¸p , võa " t×nh cê " liÕc vÒ phÝa L©m Tiªn Nhi lËp l¹i : - BÊt cø lµ ai . Th−îng Quan Kim Hång l¹nh lïng : - BÊt cø ai còng thÕ , cho dÇu h¾n muèn vî ng−¬i , ng−¬i còng cho h¾n . Hß Tæng Qu¶n hÝp ®«i m¾t l¹i c−êi : - V©ng , thuéc h¹ biÕt , b©y giê thuéc h¹ xin ®i mang vî ®Õn cho h¾n . L©m Tiªn Nhi c¾n m«i , cuèi cïng nµng bËt hái : - Nh−ng nÕu h¾n muèn t«i ? Th−îng Quan Kim Hång l¹nh lïng : - Ta ®· nãi råi , bÊt cø ai còng thÕ . L©m Tiªn Nhi nãi : - Nh−ng .... nh−ng t«i th× kh«ng nh− thÕ v× t«i lµ cña anh , ngoµi anh ra , ai còng kh«ng thÓ ... Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 12. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 484 Nµng bá löng c©u nãi , ®i l¹i s¸t bªn Th−îng Quan Kim Hång ®−a tay vuèt dµi trªn vai h¾n . Nµng c−êi , nô c−êi thËt rung ng−êi . Th−îng Quan Kim Hång kh«ng hÒ nh×n nµng , h¾n vôt tay t¸t vµo mÆt nµng thËt m¹nh : - BÊt luËn lµ ai , ng−¬i còng ®−îc vµ cßn " ®−îc " thËt nhiÒu , t¹i sao víi hanø l¹i kh«ng ? Y nh− mét tr¸i cÇu, nµng b¾n b«ng lªn vµ v¨ng tuèt ra ngoµi s©n . Th−îng Quan Kim Hång nãi g»n tõng tiÕng : - H¾n muèn c¸i g× cho h¾n c¸i ®ã nh−ng kh«ng cho h¾n ®i , ta cÇn xem trong vßng ba th¸ng thø h¾n sÏ biÕn thµnh gièng g× cho biÕt . Hå Tæng Qu¶n ®¸p : - V©ng . Th−îng Quan Kim Hång chËm chËm b−íc ra vµ ®i th¼ng . TiÓu Phi c¾n r¨ng thËt cøng , thÕ nh−ng r¨ng h¾n võa nhÞp nghe cïm côp . H¾n tøc tèi gÇm lªn : - Ta giÕt con ng−¬i , t¹i sao ng−¬i kh«ng giÕt ta ®Ó b¸o thï ? Th−îng Quan Kim Hång b−íc ®i chÇm chËm nh−ng h¾n vÉn kh«ng quay ®Çu l¹i : - Bëi v× ta cÇn cho ng−¬i sèng , sèng khæ së nh−ng l¹i kh«ng cã ®ñ dòng khÝ ®Ó mµ chÕt . *** " T¹i sao bÊt cø ai còng ®−îc , l¹i cßn " ®−îc " thËt nhiÒu , cßn h¾n l¹i kh«ng ? " Ta cÇn cho ng−¬i sèng , sèng khæ së nh−ng l¹i kh«ng ®ñ dòng khÝ ®Ó mµ chÕt " Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 13. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 485 TiÓu Phi thôt lui , th©n h¾n co rót l¹i nh− trèn , cè trèn nh÷ng ®−êng roi ¸c ®éc v« h×nh . Ngän roi nh− ®ang quÊt m¹nh liªn tiÕp vµo th©n h¾n . Hå Tæng Qu¶n b−íc l¹i c−êi h× h× : - KiÕp ng−¬i khi ®−îc th× nªn tËn h−ëng , ®õng bao giê ®Ó ®Õn phót hoµn toµn kh«ng . ChuyÖn chi l¹i ph¶i trÇm m×nh «m thèng khæ . H¾n ®−a tay ngo¾c ®¸m thiÕu n÷ : - Cßn ch−a d©ng r−îu cho Phi thiÕu gia , cßn ®øng ®ùc ra ®Ó lµm g× thÕ ? C¸i con ng−êi cña Hå Tæng Qu¶n kÓ còng hay . H¾n nãi chuyÖn víi Th−îng Quan Kim Hång b»ng mét bé mÆt , khi nãi chuyÖn víi TiÓu Phi th× bé mÆt kh¸c , b©y giê nãi víi ®¸m thiÕu n÷ th× l¹i víi bé mÆt kh¸c h¬n . Mçi mét bé mÆt , h¾n cã giäng rÊt t−¬ng xøng . Con ng−êi nµy nÕu lµ ph−êng tuång nhÊt ®Þnh h¾n diÔn xuÊt hÕt chç chª . H×nh nh− ®¹i ®a sè ng−êi ®Òu cã nhiÒu bé mÆt , v× thÕ khi hä võa míi gì chiÕc mÆt n¹ nµy trång lªn chiÕc mÆt n¹ kh¸c , dÔ nh− trë bµn tay . V× " mÆt n¹ " nhiÒu qu¸ , thµnh thö hä lÇn lÇn quªn lu«n , kh«ng biÕt bé mÆt thËt cña hä ra sao ? Vµ v× cã nhiÌu chiÕc mÆt n¹ " ®eo " qóa l©u ngµy , hä ®©m ra l−êi biÕng gì . Bëi v× nh÷ng ng−êi nµy ®· thay mét ch©n lý : mÆt n¹ cµng Ýt , cµng Ýt khi bÞ thua thiÖt . Còng may trªn ®êi l¹i cßn cã ng−êi kh«ng cã chiÐc mÆt n¹ nµo c¶ , hä chØ cã ®éc nhÊt mét bé mÆt thËt cña hä th«i , cã lÏ nh©n gian nµy sÏ cùc kú hçn lo¹n , kh«ng cßn ph©n biÖt ®ùoc cha con , chång vî g× n÷a c¶ . Nh÷ng h¹ng ng−êi kh«ng cã mÆt n¹ , bÊt luËn hä ë hoµn c¶nh nµo , hä chÞu ®ùng gian khæ ®Õn ®©u , mÆt hä kh«ng khi nµo c¶i biÕn . Hä cÇn khãc th× khãc , cÇn c−êi th× c−êi , khi cÇn sèng lµ sèng , lóc cÇn chÕt lµ hä chÕt . Cho ®Õn chÕt hä còng kh«ng b»ng lßng c¶i biÕn mÆt thËt cña hä . Cuéc ®êi vèn lµ mét vë kÞch dµi nh−ng tÊt c¶ ®Òu b»ng lßng lµm kÞch sÜ th× cã lÏ vë kÞch ®êi kh«ng cßn sinh ®éng . Cã nh÷ng kÎ vÉn bÞ l«i cuèn vµo vai tuång trong vë kÞch nh−ng v× hä gi÷ ®−îc b¶n s¾c cña hä cho nªn thØnh tho¶ng ng−êi ta thÊy nhiÒu ®o¹n trong vë kÞch ®ã bÞ s−îng sùng . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 14. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 486 Nh−ng chÝnh nhê vµo ®ã , ®óng h¬n lµ nhê vµo nh÷ng kÎ cã b¶n s¾c ®ã nªn ng−êi ®êi cßn nhËn biÕt ®−îc lµ m×nh ®ang ®ãng kÞch chø nÕu kh«ng , ng−êi ta sÏ nhËn ®êi lµ thËt . *** R−îu ®· ®−îc mang ®Õn . Hå Tæng Qu¶n rãt r−îu , n©ng chÐn c−êi : - V« nÌ , r−îu vµo cµng nhiÒu , «ng b¹n sÏ thÊy tÊt c¶ ®µn bµ con g¸i trªn ®êi nµy ®Òu còng nh− nhau , kh«ng cÇn ng−êi nµy hay ng−êi kh¸c . TiÓu Phi nghiÕn r¨ng : - Kh«ng , ph¶i nh− nhau . Hå Tæng Qu¶n c−êi hÝp m¾t : - ThÕ th× b©y giê «ng b¹n muèn ai ? Trßng ®«i m¾t TiÓu Phi rùc lªn nh− löa : - Ta muèn vî ng−¬i . Hå Tæng Qu¶n kh«ng c−êi n÷a . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2