Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Huyết tâm lệnh - tập 32

Chia sẻ: Thanh Phuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:14

63
lượt xem
8
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'huyết tâm lệnh - tập 32', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Huyết tâm lệnh - tập 32

 1. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 473 Håi thø ba m−¬i hai Nh÷ng b−íc lón s©u M ét cç quan tµi míi tinh . N−íc s¬n h×nh nh− ch−a r¸o h¼n . Bèn ng−êi khiªng cç qua tµi ®i th¼ng vµo ®¹i s¶nh , gi÷a buæi tiÖc , hä ®i ngay vÒ phÝa Th−îng Quan Kim Hång . Tõ trong tña ra hai hµng toµn nh÷ng g· ¸o vµng lùc l−ìng , chóng vung nh÷ng ngän ®ao s¸ng lo¸ng vµ qu¸t lín : - C¸c ng−¬i ®· lén chç , h·y th¸o trë ra ngay . G· §¹o Tú nãi : - Chóng t«i kh«ng ®i lén chç , khÈu quan tµi nµy ®−îc d−a ®Õn cho Th−îng Quan l·o gia . Tªn ®¹i h¸n ¸o vµng giËn d÷ : - Ng−¬i muèn chÕt , cç quan tµi nµy sÏ liÖm th©y ng−¬i . G· §¹o Tú c−êi : - Cç quan tµi nµy lµm b»ng c©y §µn H−¬ng , chóng t«i ®©u cã phóc ®øc nµo ®−îc liÖm vµo trong Êy . Tªn ®¹i h¸n ¸o vµng vung tay . Th−îng Quan Kim Hång vôt hái : - Ai b¶o c¸c ng−¬i ®−a cç quan tµi nµy ®Õn ? TiÕng nãi cña Th−îng Quan Kim Hång võa cÊt lªn , tªn ®¹i h¸n ¸o vµng vét dõng tay l¹i . Tªn §¹o Tú nãi : - VÞ l·o gia hä Nh¹c trao cho chóng t«i bèn l−îng b¹c b¶o chóng t«i h«m nay ph¶i ®−a cç quan tµi nµy ®Õn Nh− V©n Kh¸ch S¹n , b¶o chóng t«i ph¶i giao tËn mÆt Th−îng Quan l·o gia . Th−îng Quan Kim Hång cau mÆt : - Hä Nh¹c ! Ng−êi Êy t−íng m¹o ra sao ? Tªn §¹o Tú nãi : Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 2. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 474 - §ã lµ mét ng−êi ®µn «ng , tuæi h×nh nh− kh«ng løn l¾m còng kh«ng nhá l¾m , ®èi xö kh¸ réng r·i nh−ng t−íng m¹o th× kh«ng thÊy râ . Kho¶ng gi÷a ch©n mµy cña Th−îng Quan Kim Hång cau l¹i nh−ng mét tªn §¹o Tú kh¸c ®· nãi ngay : - VÞ Nh¹c gia Êy ®ang ®ªm ®Õn cöa hiÖu chóng t«i , ®· kh«ng gäi cöa còng kh«ng ®èt ®Ìn , «ng ta trao tiÒn c¨n dÆn råi ®i mÊt . Th−îng Quan Kim Hång trÇm mÆt xuèng , h×nh nh− kh«ng cã vÎ g× kinh ng¹c mµ còng ch¼ng hái g× thªm , cã lÏ h¾n biÕt cã hái còng kh«ng h¬n g× ®−îc n÷a . Tªn §¹o Tú nãi : - Cç quan tµi nµy kh«ng nhÑ l¾m , h×nh nh− trong ®ã cã ng−êi . Th−îng Quan Kim Hång ãi : - H·y më ra xem . N¾p quan tµi kh«ng cã khãa ®inh , chØ cÇn hai ng−êi lµ cã thÓ gië ra ®−îc nhÑ nhµng . H×nh nh− trong mét tho¸ng gi©y , vÎ mÆt l¹nh b¨ng cña Th−îng Quan Kim Hång cã h¬i biÕn ®æi . Cã biÕn ®æi nh−ng rÊt khã mµ ph©n biÖt v× m«i h¾n kh«ng may ®éng , mµy h¾n kh«ng cau , m¾t h¾n kh«ng chíp , nãi chung h¾n kh«ng lé ra mét chót g× ®Ó ng−êi ta cã thÓ theo ®ã mµ ®o¸n biÕt t©m tr¹ng h¾n . Kh«ng thÓ gi¶i thÝch ®−îc mÆt h¾n biÕn ®æi bëi mét ®iÓm nµo nh−ng bÊt cø ai nh×n vµo còng nhËn xÐt biÕt ngay lµ cã biÕn ®æi. NÕu b¶o gi¶i thÝch vÒ ®iÓm ®ã th× chØ cã thÓ nãi r»ng h×nh nh− h¾n thay mét bé mÆt kh¸c h¼n , kh«ng ®óng h¬n lµ h¾n võa ®eo vµo mét chiÕc mÆt n¹ . H×nh nh− h¾n kh«ng muèn cho bÊt cø ai thÊy ®−îc bé mÆt thËt cña h¾n lóc b©y giê . Kh«ng riªng Th−îng Quan Kim Hång mµ nhiÒu ng−êi còng th−êng cã s½n mét " mÆt gi¶ " nh− thÕ Êy , b×nh th−êng kh«ng thÊy nh−ng nÕu khi cÇn , hä sÏ " ®eo " ngay . Cã ng−êi v× ®Ó che dÊu nçi bi ai , cã ng−êi v× ®Ó che dÊu sù phÉn né , cã ng−êi v× bÞ buéc lßng ph¶i lµm nh− thÕ , cã ng−êi v× buéc lßng ph¶i t−¬i c−êi tiÕp ®ãn , cã ng−êi bÞ buéc ph¶i lµm cho ng−êi ta sî sÖt còng cã ng−êi v× ®Ó che dÊu sù hèt ho¶ng cña m×nh . TÊt c¶ nh÷ng lý do trªn khiÕn cho hä " ®eo " mÆt n¹ . Th−îng Quan Kim Hång b©y giê ®ang ®eo mÆt n¹ . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 3. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 475 *** Trong cç quan tµi qu¶ nhiªn cã mét th©y ng−êi . ChiÕc th©y ®ã lµ ®øa con mét cña Th−îng Quan Kim Hång : Th−îng Quan Phi. *** Lóc Th−îng Quan Phi chÕt , Lý TÇm Hoan còng cã thÊy . Ch¼ng nh÷ng h¾n thÊy Kinh V« M¹ng giÕt Th−îng Quan Phi mµ cßn thÊy Kinh V« M¹ng ch«n Th−îng Quan Phi . B©y giê , Th−îng Quan Phi l¹i ®−îc n»m yªn trong cç quan tµi . ChiÕc " mÆt n¹ " cña Th−îng Quan Kim Hång ®ang ®eo h×nh nh− cµng phót cµng dµy thªm , h¾n trÇm ng©m kh¸ l©u , h¾n ngã Lý TÇm Hoan : - Tr−íc ®©y tóc h¹ ®· tõng thÊy ? Lý TÇm Hoan hë ra : - Cã thÊy . Th−îng Quan Kim Hång nãi : - B©y giê tóc h¹ xem l¹i thö cã c¶m t−ëng thÕ nµo ? Thi thÓ ®· ®−îc t¾m röa s¹ch sÏ , kh«ng gièng nh− bÞ mãc lªn tõ d−íi ®Êt , m×nh l¹i mÆc " thä y " vµ còng khæng thÊy mét vÕt th−¬ng nµo . ChØ thÊy ngay yÕt hÇu cã mét vÕt th−¬ng , vÕt th−¬ng s©u ®óng b¶y ph©n . Lý TÇm Hoan nãi : - T«i nghÜ h¾n chÕt kh«ng ®au khæ l¾m . Th−îng Quan Kim Hång hái : Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 4. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 476 - Tóc h¹ muèn nãi h¾n chÕt mau ? Lý TÇm Hoan thë dµi : - ChÕt , vèn kh«ng hÒ ®au khæ , ®au khæ lµ lóc chê chÕt nh−ng xem chõng h¾n kh«ng cã giai ®o¹n ®ã . Qu¶ thËt , Th−îng Quan Phi n»m mét c¸ch yªn lµnh nh− mét ng−êi ®ang ngñ . VÎ kinh hoµng tr−íc phót chÕt cña h¾n kh«ng cßn n÷a , cã lÏ nhê ng−êi nµo ®ã röa lau cÈn thËn . Th−îng Quan Kim Hång ®eo " mÆt n¹ " nh−ng m¾t h¾n th× kh«ng sao dÊu ®−îc . ¸nh m¾t h¾n h×nh nh− b©y giê cã löa , h¾n nh×n s÷ng Lý TÇm Hoan : - Ng−êi cã thÓ giÕt h¾n nhanh nh− thÕ , trªn ®êi nµy thËt ch¼ng cã nhiÒu . Lý TÇm Hoan nãi : - Kh«ng nhiÒu, cã lÏ kh«ng qu¸ n¨m ng−êi . Th−îng Quan Kim Hång nãi : - Trong ®ã cã tóc h¹ ? Lý TÇm Hoan chÇm chËm gËt ®Çu : - §óng , t«i lµ mét vµ c¸c h¹ còng lµ mét . Th−îng Quan Kim Hång rÝt giäng : - Nh−ng lµm sao ta cã thÓ giÕt nã ? Lý TÇm Hoan ®iÒm ®¹m : - §óng , c¸c h¹ kh«ng giÕt h¾n , t«i muèn nãi b»ng mét ý kiÕn kh¸c , t«i muèn cho c¸c h¹ râ , ng−êi cã thÓ giÕt h¾n kh«ng nhÊt ®Þnh cÇn ph¶i giÕt h¾n , ng−êi giÕt h¾n kh«ng nhÊt thiÕt lµ ng−êi cã thÓ giÕt h¾n . H¾n chÇm chËm tiÕp lêi : - Trän ®êi nµy th−êng ph¶i sinh ra nh÷ng chuyÖn ngoµi ý nghÜ cña con ng−êi , nã vèn lµ nh÷ng chuyÖn mµ kh«ng ph¶i ai còng cã thÓ nghÜ ra . ¸nh m¾t cña Lý TÇm Hoan lÇn lÇn biÕn l¹i «n hoµ , thËm chÝ mang c¶ nçi niÒm th«ng c¶m s©u xa , h×nh nh− h¾n ®· nh×n xuyªn qua líp mÆt n¹ cña Th−îng Quan Kim Hång , h¾n ®· nh×n thÊy sù bi ai vµ kinh hoµng . Th−îng Quan Kim Hång lµ ng−êi sinh ra ®Ó x©m ph¹m kÎ kh¸c , ®¸nh ng· kÎ kh¸c . B©y giê , cuèi cïng h¾n bÞ ®¸nh ng· , kh«ng ph¶i ®¸nh ng· con ng−êi h¾n mµ lµ ®¸nh ng· lßng tù t«n cña h¾n - c¸i khèn n¹n cho h¾n lµ h¾n l¹i kh«ng biÕt ng−êi Êy lµ ai . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 5. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 477 M¸u sinh ra tõ ruét , con vÉn lµ con . BÊt luËn lµ ai , bÊt luËn kÎ ¸c hay ng−êi thiÖn , ®©y qu¶ lµ mét sù tæn th−¬ng kh«ng ph¶i nhá . H×nh nh− Th−îng Quan Kim Hång ®· cã vÎ bÊt an , lßng d¹ s¾t ®¸ cña h¾n h×nh nh− b¾t ®Çu lay ®éng . ¸nh m¾t cña Lý TÇm Hoan còng béc lé ®Çy th«ng c¶m bÊt nhÉn nh−ng chÝnh c¸i béc lé Êy l¹i cµng nh− mét ngän chïy s¾t ®¸nh båi lµm cho chiÕc " mÆt n¹ " cña Th−îng Quan Kim Hång rít ra tõng m¶nh , h¾n kh«ng thÓ b×nh th¶n ®−îc n÷a , h¾n vïng tÆc l−ìi : - Cuéc chiÕn gi÷a ta vµ tóc h¹ sím muén g× råi còng ph¶i gi¶i quyÕt . Lý TÇm Hoan gËt ®Çu : - Sím muén g× råi còng ph¶i . Th−îng Quan Kim Hång nãi : - H«m nay ... Lý TÇm Hoan ng¾t lêi : - BÊt luËn bao giê , t¹i h¹ còng cã thÓ thï tiÕp , chØ cã ngµy h«m nay th× kh«ng thÓ . Th−îng Quan Kim Hång gÆn l¹i : - T¹i sao ? Lý TÇm Hoan thë ra : - H«m nay , h«m nay t«i cÇn uèng mét chÐn r−îu . M¸t liÕc khÏ vÒ phÝa cç quan tµi vµ bïi ngïi nãi tiÕp : - Cã nh÷ng lóc kh«ng chØ kh«ng thÝch hîp cho mét cuéc quyÕt ®Êu mµ còng kh«ng thÝch hîp lµm bÊt cø viÖc g× ngoµi chuyÖn uèng r−îu ra , gÇn nh− kh«ng cã chuyÖn g× nªn lµm c¶ , h«m nay chÝnh lµ lóc nh− thÕ Êy . H¸n nãi thËt uyÓn chuyÓn , cã thÓ nhiÒu ng−êi kh«ng hiÓu ®−îc hÕt ý cña h¾n nh−ng Th−îng Quan Kim Hång th× hiÓu . Hiªu rÊt râ rµng . Bëi v× h¾n ®· hiÓu rÊt râ t©m t×nh hiÖn nay cña chÝnh m×nh , trong lóc t©m t×nh nh− thÕ Êy mµ cïng víi ng−êi quyÕt ®Êu th× kh«ng kh¸c nµo tù m×nh xÝch lÊy tay m×nh . T©m t×nh ®ã ®· cho ®Þch nh©n mét c¬ héi tèt . Râ rµng Lý TÇm Hoan cã thÓ lîi dông c¬ héi Êy nh−ng h¾n l¹i kh«ng . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 6. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 478 H¾n thõa biÕt r»ng c¬ héi Êy " ngµn n¨m mét thuë " vÒ sau nhÊt ®Þnh kh«ng bao giê cã n÷a nh−ng h¾n nhÊt ®Þnh kh«ng . Th−îng Quan Kim Hång trÇm mÆt mét lóc kh¸ l©u míi hái : - ThÕ th× tóc h¹ nghÜ r»ng cã thÓ ®Õn bao giê ? Lý TÇm Hoan nãi : - Ta ®· nãi råi , bÊt luËn ®Õn bao giê còng ®−îc . Th−îng Quan Kim Hång hái : - §Þa ®iÓm ? Lý TÇm Hoan nãi : - Khi nµo thÊy cÇn , c¸c h¹ nãi mét tiÕng th× bÊt cø n¬i nµo t¹i h¹ còng xin v©ng . Th−îng Quan Kim Hång gÆn l¹i : - Ta nãi , tóc h¹ cã thÓ nghe sao ? Lý TÇm Hoan c−êi : - Lêi cña Th−îng Quan Bang Chñ nãi ra , kh¾p thiªn h¹ ®Òu nghe thÊy , t¹i sao t¹i h¹ l¹i kh«ng nghe thÊy . Th−îng Quan Kim Hång l¹i trÇm ng©m mét lóc råi vôt nãi : - Tóc h¹ cÇn uèng r−îu , n¬i ®©y cã r−îu . Lý TÇm Hoan c−êi : - R−îu n¬i ®©y , t¹i h¹ cã xøng uèng ch¨ng ? Th−îng Quan Kim Hång nãi tõng tiÕng : - Tóc h¹ kh«ng xøng th× kh«ng mét ng−êi thø hai nµo xøng n÷a . H¾n quay qua rãt ®Çy hai chÐn r−îu vµ lín giäng : - Ta xin kÝnh tóc h¹ mét chÐn . Lý TÇm Hoan tiÕp lÊy ngöa cæ uèng nét h¬i : - Ngon , r−îu thËt ngon . Th−îng Quan Kim Hång còng c¹n , h¾n nh×n chÐn kh«ng trªn tay chËm r·i : - Hai m−¬i n¨m nay , lÇn thø nhÊt ta uèng r−îu . Cæn ! ChÐn r−îu r¬i xuèng ®Êt bÓ tan . Th−îng Quan Kim Hång «m xèc th©y con b−íc nhanh ra cöa . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 7. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 479 Lý TÇm Hoan ®−a m¾t nh×n theo h¾n thë dµi lÈm bÈm : - NÕu Th−îng Quan Kim Hång kh«ng ph¶i lµ Th−îng Quan Kim Hång th× t¹i sao l¹i kh«ng thÓ lµ b»ng h÷u cña ta ? " NiÔu Hïng " , hai tiÕng ®ã kh«ng ph©n biÖt lµ thiÖn hay lµ ¸c , hä gÆp nhau kh«ng ph¶i chç thiÖn ¸c mµ lµ ë hai tiÕng " NiÔu Hïng " . Cæn . ChÐn trªn tay Lý TÇm Hoan r¬i xuèng ®Êt bÓ tan . TÊt c¶ mäi ng−êi cã mÆt ®Òu tr¬ tr¬ nh− h×nh gç , m·i cho ®Õn khi Lý TÇm Hoan b−íc ra khái cöa , hä míi vôt thë phµo vµ nh÷ng lêi nghÞ dÞ næi lªn : - ChØ tiÕc mét ®iÒu lµ hä ch−a thËt sù ®¸nh nhau . - H×nh nh− hai con ng−êi Êy cã nh÷ng ®iÓm t−¬ng ®ång . Hä kh«ng gièng nhau vÒ quan niÖm , hä gièng nhau ë chç hä lµ bËc " NiÔu Hïng " . *** TiÓu Phi kh«ng quay mÆt l¹i , h¾n kh«ng muèn nh×n nµng . L©m Tiªn Nhi nh¾c mét chiÕc ghÕ ngåi phÝa sau l−ng h¾n , ghÕ cña nµng b¾c dùa vµo khung cöa . Nµng ngåi kh¸ l©u . TiÓu Phi ®øng tr¬ tr¬ , h¾n kh«ng cö ®éng . C¸ch ®øng cña h¾n tr«ng thËt tøc c−êi . L©m Tiªn Nhi c−êi : - Anh ®øng nh− thÐ , anh kh«ng c¶m thÊy khã chÞu sao ? T¹i lµm sao kh«ng tù nhiªn ngåi xuèng , bªn t«i h·y cßn mét chiÕc ghÕ n÷a ®©y . - Anh kh«ng chÞu ngåi µ ? T«i biÕt anh ngåi kh«ng næi , n¬i ®©y ngåi còng lµ chuyÖn khã kh¨n . - Nh−ng t¹i lµm sao anh ch¼ng chÞu ®i ? Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 8. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 480 - Tuy t«i ngåi ch¾n cöa nh−ng bÊt cø lóc nµo anh còng cã thÓ x« t«i ng· , nÕu kh«ng bªn ®©y cßn c¸nh cöa sæ , anh cã thÓ lµm theo mét tªn trém nh¶y qua ®ã mµ ®i , hai c¸ch ®ã ®Òu rÊt dÔ dµng . - Nh−ng anh kh«ng d¸m cã ph¶i thÕ kh«ng ? - Trong lßng anh ®ang hËn v× kh«ng thÓ giÕt t«i , anh muèn giÐt t«i l¾m nh−ng anh kh«ng d¸m ra tay , c¶ ®Õn chuyÖn ®ông vµo ng−êi t«i anh còng kh«ng d¸m lµm bëi v× trong lßng anh vÉn cßn m·i m·i yªu t«i , cã ph¶i thÕ kh«ng ? Giäng nãi cña nµng thËt lµ mÒm dÞu , thËt dÔ nghe , thËt khªu gîi . Nµng c−êi thËt ngät , thËt khoan kho¸i . Bëi v× nµng rÊt thÝch thÊy ng−êi bÞ nµng vß xÐ , nµng hy väng tÊt c¶ ®µn «ng trªn ®êi nµy ®Òu bÞ nµng vß xÐ . ChØ ®iÒu ®¸ng tiÕc lµ nµng chØ vß xÐ ®−îc con ng−êi thËt sù yªu nµng . Tuy kh«ng thÊy vÎ mÆt thèng khæ cña TiÓu Phi nh−ng nµng cã thÓ nh×n thÊy nh÷ng ®éng m¹ch sau cæ cña TiÓu Phi nh¶y vßng bùc bùc . Nµng c¶m thÊy ngåi nh− nµng ®óng lµ c¸ch ngåi h−ëng thô mét c¸ch khoan kho¸i thong dong . Nµng chît c¶m thÊy còng nªn ®i rãt mét chÐn r−îu ngåi nhÊm nh¸p cho thªm phÇn thó vÞ . Nh−ng còng ngay lóc ®ã , c¸nh cöa bÞ bËt tung b»ng mét chiÕc ®¸ bªn ngoµi , c¸i ghÕ cña nµng chßng gäng . Th−îng Quan Kim Hång tõ ngoµi bång th©y con b−íc m¹nh vµo . Mét ng−êi nµo ®ã , nÕu chiÕc ghÕ m×nh ngåi bÞ ®¹p ng· nh− thÕ Êy nhÊt ®Þnh sÏ cã ph¶n øng b»ng c¸ch nµy hay c¸ch kh¸c nh−ng víi L©m Tiªn Nhi th× kh«ng . Nµng kh«ng nãi mét tiÕng còng kh«ng mét cö ®äng , nµng biÕt b©y giê , ngay trong lóc nµy mµ hÐ m«i lµ ngu xuÈn nhÊt . Th−îng Quan Kim Hång nh×n th¼ng vµo ãt cña TiÓu Phi , giäng hanø trÇm trÇm : - H·y quay l¹i xem thö ai ®©y ? TiÓu Phi ch−a cã cö ®éng th× huyÕt qu¶n ®· c¨ng lªn , cuèi cïng h¾n quay l¹i nh×n ch©m bÈm th©y cña Th−îng Quan Phi . KhoÐ m¾t h¾n h¬i ®éng ®Ëy . Th−îng Quan Kim Hång nh×n vµo mÆt h¾n : - Ng−¬i biÕt h¾n , cã ph¶i thÕ kh«ng . TiÓu Phi gËt ®Çu . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 9. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 481 Th−îng Quan Kim Hång g»n giäng : - B©y giê ng−¬i bçng thÊy h¾n chÕt nh−ng ng−¬i ch−a giËt m×nh v× ng−¬i ®· biÕt tr−íc råi , cã ph¶i thÕ kh«ng ? TiÓu Phi trÇm ng©m vµ vôt nãi : - §óng , qu¶ thËt ta ®· biÕt . Th−îng Quan Kim Hång rÝt giäng : - Ng−¬i lµm sao mµ biÕt ? TiÓu Phi nãi : - V× ng−êi giÕt h¾n chÝnh lµ ta . H¾n nãi mét c¸ch thong dong , h¾n nãi kh«ng nh¸y m¾t lµm nh− h¾n hoµn toµn kh«ng biÕt r»ng c©u nãi Êy sÏ dÉn tíi mét hËu qu¶ ra sao . §¸m thiÕu n÷ trong phßng ho¶ng hèt ®Õn ®ê ng−êi . Lu«n c¶ L©m Tiªn Nhi còng kinh ho¶ng , chØ trong tho¸ng chèc , trong lßng nµng thay ®æi c¶m gi¸c kh«ng biÕt bao nhiªu bËn . Nµng chît nghe d©ng lªn mét niÒm th−¬ng xãt ®au buån . ChÝh nµng còng kh«ng hiÓu t¹i sao nµng l¹i cã c¸i c¶m xóc nµy ®èi víi TiÓu Phi . Nµng biÕt rÊt râ , Th−îng Quan Kim Hång cã thÓ ra tay bÊt cø lóc nµo . Nµng l¹i nh×n TiÓu Phi , nµng nh×n b»ng ®«i m¾t nh×n con ng−êi chÕt . Mét ng−êi chÕt ngu xuÈn nhÊt trªn ®êi . Kh«ng ngu lµm sao ®−îc , kh«ng ngu lµm sao thõa nhËn mét c¸ch qu¸ dÔ dµng nh− thÕ . §óng lµ mét thø ngu xuÈn kh«ng con thuèc ch÷a . Mµ víi mét con ng−êi ngu xuÈn cùc ®é nh− thÕ th× cßn quan t©m ®Õn h¾n lµm g× ? Nµng quay mÆt n¬i kh¸c kh«ng thÌm nh×n ®Õn h¾n n÷a . Nµng thÇm mong Th−îng Quan Kim Hång giÕt h¾n cho råi cµng nhanh cµng tèt , cµng nhanh cµng ®ì cho nµng xèn m¾t . Nh−ng råi nµng l¹i bçng nhiªn tù hái : - Nh−ng nÕu m×nh hoµn toµn kh«ng quan t©m ®Õn h¾n th× h¾n ngu hay h¾n kh«ng mÆc h¾n chø chuyÖn g× m×nh l¹i ph¶i quan t©m ? Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 10. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 482 Th−îng Quan Kim Hång do dù . H¾n nh×n s©u vµo m¾t TiÓu Phi , h×nh nh− tõ trong ®«i m¾t Êy , Th−îng Quan Kim Hång muèn t×m cho ra lÏ thùc h− . Nh−ng h¾n kh«ng lµm sao t×m ®−îc . §«i m¾t trèng rçng , kh«ng Èn chøa mét c¸i g× . Râ rµng kh«ng ph¶i gièng ®«i m¾t cña con ng−êi sèng . Th−îng Quan Kim Hång chît nhËn ra ®«i m¾t thËt quen . Râ rµng lµ ®«i m¾t mµ h¾n ®· tõng nh×n . Khi h¾n tuèt thanh kiÕm cña Kinh V« M¹ng trao cho TiÓu Phi , ®«i m¾t cña Kinh V« M¹ng y hÖt nh− ®«i m¾t cña TiÓu Phi b©y giê . Khi h¾n giÕt mét ng−êi nµo , khi ng−êi Êy ch−a nh¾m m¾t th× ®«i m¾t Êy y hÖt nh− ®«i m¾t cña TiÓu Phi b©y giê . §«i m¾t hoµn toµn kh«ng cã t×nh c¶m , kh«ng cã sinh m¹ng , hoµn toµn trèng rçng . Th−îng Quan Kim Hång chît biÕt . TiÓu Phi im lÆng chê chÕt . Th−îng Quan Kim Hång vôt hái : - Ng−¬i ®ang chê chÕt . TiÓu Phi kh«ng tr¶ lêi . Th−îng Quan Kim Hång hái : - Ng−¬i thõa nhËn giÕt con ta lµ ng−¬i mong ta sÏ giÕt ng−¬i , ph¶i kh«ng ? TiÓu Phi ®Þnh ngËm miÖng . Tia m¾t cña Th−îng Quan Kim Hång rîn lªn c¸i c−êi tµn khèc , h¾n quay m×nh : - Hå Tæng Qu¶n ! H¾n chØ cµng lªn tiÕng lµ cã ng−êi xuÊt hiÖn . Trong khi h¾n lµm mét c«ng viÖc g× , h¾n ®èi diÖn ®èi tho¹i bÊt cø ai , h¾n kh«ng hÒ ®Ó ý chung quanh , gÇn nh− h¾n nghÜ kh«ng cã ai chung quanh h¾n c¶ nh−ng khi h¾n cÇn th× h¾n gäi ngay vµ khi h¾n gäi , tù nhiªn cã ng−êi ®¸p øng . Quanh m×nh h¾n h×nh nh− kh«ng lóc nµo kh«ng cã ng−êi nh−ng còng kh«ng lóc nµo v¾ng mÆt . H¾n kh«ng gäi th× kh«ng ai d¸m lã mÆt nh−ng khi h¾n gäi th× kh«ng ai v¾ng . NÕu h¾n lµ Tö ThÇn th× chung quanh h¾n Èn hiÖn ®Çy Tö Quû , h¾n lÆn thinh th× Tö Quû lÆng thinh , khi h¾n nhÊc tay lªn th× Tö Quû ïa vµo . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 11. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 483 NÕu Hå Tæng Qu¶n ®óng lµ Tö Quû th× nhÊt ®Þnh kh«ng ph¶i lµ Ng¹ Quû . V× nh÷ng con quû ®ãi th× kh«ng bao giê mËp thï lï nh− h¾n . Nh×n toµn diÖn con ng−êi cña h¾n gièng nh− mét tr¸i cÇu , v× cö ®éng cña h¾n nhanh nhÑn qu¸ , mÉn tiÖp qu¸ nªn ng−êi ta cã c¶m gi¸c nh− tr¸i cÇu ®−îc ng−êi l¨n thËt m¹nh , h¾n l¨n tíi vµ cói ®Çu : - Thuéc h¹ cã mÆt . §«i m¾t cña Th−îng Quan Kim Hång vÉn kh«ng rêi TiÓu Phi : - H¾n muèn chÕt , ta kh«ng cho h¾n chÕt . Hå Tæng Qu¶n ®¸p : - V©ng . Th−îng Quan Kim Hång nãi : - Ta cho h¾n thø kh¸c . Hå Tæng Qu¶n ®¸p : - V©ng . Th−îng Quan Kim Hång trÇm ng©m råi tiÕp : - H¾n muèn bÊt cø ai , ta ®Òu cho h¾n . Hå Tæng Qu¶n ®¸p : - V©ng . H¾n võa ®¸p , võa " t×nh cê " liÕc vÒ phÝa L©m Tiªn Nhi lËp l¹i : - BÊt cø lµ ai . Th−îng Quan Kim Hång l¹nh lïng : - BÊt cø ai còng thÕ , cho dÇu h¾n muèn vî ng−¬i , ng−¬i còng cho h¾n . Hß Tæng Qu¶n hÝp ®«i m¾t l¹i c−êi : - V©ng , thuéc h¹ biÕt , b©y giê thuéc h¹ xin ®i mang vî ®Õn cho h¾n . L©m Tiªn Nhi c¾n m«i , cuèi cïng nµng bËt hái : - Nh−ng nÕu h¾n muèn t«i ? Th−îng Quan Kim Hång l¹nh lïng : - Ta ®· nãi råi , bÊt cø ai còng thÕ . L©m Tiªn Nhi nãi : - Nh−ng .... nh−ng t«i th× kh«ng nh− thÕ v× t«i lµ cña anh , ngoµi anh ra , ai còng kh«ng thÓ ... Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 12. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 484 Nµng bá löng c©u nãi , ®i l¹i s¸t bªn Th−îng Quan Kim Hång ®−a tay vuèt dµi trªn vai h¾n . Nµng c−êi , nô c−êi thËt rung ng−êi . Th−îng Quan Kim Hång kh«ng hÒ nh×n nµng , h¾n vôt tay t¸t vµo mÆt nµng thËt m¹nh : - BÊt luËn lµ ai , ng−¬i còng ®−îc vµ cßn " ®−îc " thËt nhiÒu , t¹i sao víi hanø l¹i kh«ng ? Y nh− mét tr¸i cÇu, nµng b¾n b«ng lªn vµ v¨ng tuèt ra ngoµi s©n . Th−îng Quan Kim Hång nãi g»n tõng tiÕng : - H¾n muèn c¸i g× cho h¾n c¸i ®ã nh−ng kh«ng cho h¾n ®i , ta cÇn xem trong vßng ba th¸ng thø h¾n sÏ biÕn thµnh gièng g× cho biÕt . Hå Tæng Qu¶n ®¸p : - V©ng . Th−îng Quan Kim Hång chËm chËm b−íc ra vµ ®i th¼ng . TiÓu Phi c¾n r¨ng thËt cøng , thÕ nh−ng r¨ng h¾n võa nhÞp nghe cïm côp . H¾n tøc tèi gÇm lªn : - Ta giÕt con ng−¬i , t¹i sao ng−¬i kh«ng giÕt ta ®Ó b¸o thï ? Th−îng Quan Kim Hång b−íc ®i chÇm chËm nh−ng h¾n vÉn kh«ng quay ®Çu l¹i : - Bëi v× ta cÇn cho ng−¬i sèng , sèng khæ së nh−ng l¹i kh«ng cã ®ñ dòng khÝ ®Ó mµ chÕt . *** " T¹i sao bÊt cø ai còng ®−îc , l¹i cßn " ®−îc " thËt nhiÒu , cßn h¾n l¹i kh«ng ? " Ta cÇn cho ng−¬i sèng , sèng khæ së nh−ng l¹i kh«ng ®ñ dòng khÝ ®Ó mµ chÕt " Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 13. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 485 TiÓu Phi thôt lui , th©n h¾n co rót l¹i nh− trèn , cè trèn nh÷ng ®−êng roi ¸c ®éc v« h×nh . Ngän roi nh− ®ang quÊt m¹nh liªn tiÕp vµo th©n h¾n . Hå Tæng Qu¶n b−íc l¹i c−êi h× h× : - KiÕp ng−¬i khi ®−îc th× nªn tËn h−ëng , ®õng bao giê ®Ó ®Õn phót hoµn toµn kh«ng . ChuyÖn chi l¹i ph¶i trÇm m×nh «m thèng khæ . H¾n ®−a tay ngo¾c ®¸m thiÕu n÷ : - Cßn ch−a d©ng r−îu cho Phi thiÕu gia , cßn ®øng ®ùc ra ®Ó lµm g× thÕ ? C¸i con ng−êi cña Hå Tæng Qu¶n kÓ còng hay . H¾n nãi chuyÖn víi Th−îng Quan Kim Hång b»ng mét bé mÆt , khi nãi chuyÖn víi TiÓu Phi th× bé mÆt kh¸c , b©y giê nãi víi ®¸m thiÕu n÷ th× l¹i víi bé mÆt kh¸c h¬n . Mçi mét bé mÆt , h¾n cã giäng rÊt t−¬ng xøng . Con ng−êi nµy nÕu lµ ph−êng tuång nhÊt ®Þnh h¾n diÔn xuÊt hÕt chç chª . H×nh nh− ®¹i ®a sè ng−êi ®Òu cã nhiÒu bé mÆt , v× thÕ khi hä võa míi gì chiÕc mÆt n¹ nµy trång lªn chiÕc mÆt n¹ kh¸c , dÔ nh− trë bµn tay . V× " mÆt n¹ " nhiÒu qu¸ , thµnh thö hä lÇn lÇn quªn lu«n , kh«ng biÕt bé mÆt thËt cña hä ra sao ? Vµ v× cã nhiÌu chiÕc mÆt n¹ " ®eo " qóa l©u ngµy , hä ®©m ra l−êi biÕng gì . Bëi v× nh÷ng ng−êi nµy ®· thay mét ch©n lý : mÆt n¹ cµng Ýt , cµng Ýt khi bÞ thua thiÖt . Còng may trªn ®êi l¹i cßn cã ng−êi kh«ng cã chiÐc mÆt n¹ nµo c¶ , hä chØ cã ®éc nhÊt mét bé mÆt thËt cña hä th«i , cã lÏ nh©n gian nµy sÏ cùc kú hçn lo¹n , kh«ng cßn ph©n biÖt ®ùoc cha con , chång vî g× n÷a c¶ . Nh÷ng h¹ng ng−êi kh«ng cã mÆt n¹ , bÊt luËn hä ë hoµn c¶nh nµo , hä chÞu ®ùng gian khæ ®Õn ®©u , mÆt hä kh«ng khi nµo c¶i biÕn . Hä cÇn khãc th× khãc , cÇn c−êi th× c−êi , khi cÇn sèng lµ sèng , lóc cÇn chÕt lµ hä chÕt . Cho ®Õn chÕt hä còng kh«ng b»ng lßng c¶i biÕn mÆt thËt cña hä . Cuéc ®êi vèn lµ mét vë kÞch dµi nh−ng tÊt c¶ ®Òu b»ng lßng lµm kÞch sÜ th× cã lÏ vë kÞch ®êi kh«ng cßn sinh ®éng . Cã nh÷ng kÎ vÉn bÞ l«i cuèn vµo vai tuång trong vë kÞch nh−ng v× hä gi÷ ®−îc b¶n s¾c cña hä cho nªn thØnh tho¶ng ng−êi ta thÊy nhiÒu ®o¹n trong vë kÞch ®ã bÞ s−îng sùng . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 14. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 486 Nh−ng chÝnh nhê vµo ®ã , ®óng h¬n lµ nhê vµo nh÷ng kÎ cã b¶n s¾c ®ã nªn ng−êi ®êi cßn nhËn biÕt ®−îc lµ m×nh ®ang ®ãng kÞch chø nÕu kh«ng , ng−êi ta sÏ nhËn ®êi lµ thËt . *** R−îu ®· ®−îc mang ®Õn . Hå Tæng Qu¶n rãt r−îu , n©ng chÐn c−êi : - V« nÌ , r−îu vµo cµng nhiÒu , «ng b¹n sÏ thÊy tÊt c¶ ®µn bµ con g¸i trªn ®êi nµy ®Òu còng nh− nhau , kh«ng cÇn ng−êi nµy hay ng−êi kh¸c . TiÓu Phi nghiÕn r¨ng : - Kh«ng , ph¶i nh− nhau . Hå Tæng Qu¶n c−êi hÝp m¾t : - ThÕ th× b©y giê «ng b¹n muèn ai ? Trßng ®«i m¾t TiÓu Phi rùc lªn nh− löa : - Ta muèn vî ng−¬i . Hå Tæng Qu¶n kh«ng c−êi n÷a . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2