Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Huyết tâm lệnh - tập 35

Chia sẻ: Thanh Phuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:14

66
lượt xem
9
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'huyết tâm lệnh - tập 35', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Huyết tâm lệnh - tập 35

 1. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 518 Håi thø ba m−¬i l¨m VÒ ng«i nhµ cò G iã còng thæi nh−ng kh«ng m¹nh l¾m , c©y l¸ vÉn ®−a nh−ng khung c¶nh còng vÉn v¾ng hoe . Kh«ng cã nh÷ng tiÕng g× lÊn ¸t thÕ nh−ng L©m Tiªn Nhi vÉn lµm nh− v× giã , v× l¸ khua nªn nµng kh«ng nghe nh÷ng lêi qua l¹i cña Lý TÇm Hoan vµ T«n TiÓu B¹ch . H×nh nh− nµng bçng biÕn thµnh mét ng−êi võa c©m võa ®iÕc . T«n TiÓu B¹ch vôt chuyÓn qua chuyÖn kh¸c : - Anh cã biÕt chuyÖn Long Tiªu V©n vµ Th−îng Quan Kim Hång kÕt b¸i víi nhau kh«ng ? Lý TÇm Hoan gËt ®Çu : - Cã nghe nãi qua vµ c« vµ «ng c« còng v× chuyÖn ®ã mµ ®Õn ®©y ? T«n TiÓu B¹ch gËt ®Çu : - §óng thÕ v× biÕt r»ng n¬i ®ã sÏ gÆp nhiÒu ng−êi . Nµng khÏ liÕc Lý TÇm Hoan vµ nhÕch m«i c−ßi : - Nh−ng chñ yÕu vÉn lµ ... vÉn biÕt ch¾c ch¾c n¬i ®ã cã anh . B©y giê Lý TÇm Hoan míi chît nhËn ra sù x−ng h« thay ®æi cña T«n TiÓu B¹ch . Tõ khi b¾t ®Çu gÆp gì ®Õn nµy , T«n TiÓu B¹ch nhÊt luËn gäi Lý TÇm Hoan lµ Lý Th¸m Hoa nh−ng míi ®©y , khi gÆp l¹i lÇn nµy , nµng ®· mÊy lÇn gäi h¾n b»ng anh . Cã rÊt nhiÒu lý do ®Î gi¶i thÝch lèi c¶i biÕn söa danh nh− thÕ nh−ng riªng Lý TÇm Hoan , h¾n thÊy ®©y l¹i lµ mét lÇn biÕn cè manh nha trong ®êi h¾n . H¾n len lÐn thë dµi . H¨n khÏ liÕc vµo mÆt nµng , kh«ng hiÓu t¹i sao bçng d−ng h¾n thÊy lßng m×nh h¬i bµng hoµng nh− võa thÊm r−îu . T«n TiÓu B¹ch nh×n h¾n , mÆt nµng ph¬n phít nh− mét mïa xu©n . Qua thËt l©u , Lý TÇm Hoan l¹i thë dµi : - NÕu kh«ng cã c« vµ T«n L·o Tiªn Sinh th× lÇn gÆp Th−îng Quan Kim Hång nµy cã lÏ ... Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 2. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 519 H¾n biÕt chuyÖn gi¸n ®o¹n trËn ®Êu gi÷a h¾n vµ Th−îng Quan Kim Hång cã bµn tay «ng ch¸u T«n TiÓu B¹ch nhóng vµo nh−ng h¾n kh«ng nãi th¼ng . T«n TiÓu B¹ch mØm c−êi : - Cã lÏ sao ? Cã lÏ Th−îng Quan Kim Hång b©y giê ®· n»m kü trong cç quan tµi ph¶i kh«ng ? Lý TÇm Hoan mØm c−êi kh«ng nãi . H¾n biÕt kh«ng sím th× muén gi÷a h¾n vµ Th−îng Quan Kim Hång còng sÏ cã mét cuéc quyÕt ®Êu nh−ng h¾n kh«ng muèn ®Ó cËp chuyÖn Êy thªm nhiÒu . H¾n biÕt mét khi trong lo l¾ng nhiÒu vÒ mét viÖc g× th× t©m tÊt nhiªn dao ®éng. T«n TiÓu B¹ch nãi : - ThËt ra ®èi víi Th−îng Quan Kim Hång còng kh«ng cÇn ph¶i cã th¸i ®é ®¹o nghÜa , gi¸ nh− ngay khi h¾n nhËn ®−îc c¸i chÕt con h¾n mµ ra tay còng ch¼ng sao . Lý TÇm Hoan c−êi : - DÇu cã thõa lóc Êy mµ ra tay th× còng ch−a ch¾c ®· th¾ng h¾n . T«n TiÓu B¹ch gÆn l¹i : - Ch−a ch¾c ? Anh cho r»ng tr−íc c¸i chÕt cña con h¾n , lßng h¾n kh«ng chót g× bÊn lo¹n c¶ sao ? Lý TÇm Hoan nãi : - Kh«ng h¼n nh− thÕ v× m¸u vÉn trong ruét ch¶y ra , dÇu sao , con ng−êi cña h¾n vÉn cã nh©n tÝnh . T«n TiÓu B¹ch nãi : - ThÕ th× t¹i sao anh l¹i kh«ng chÞu ra tay ? Anh cÇn biÕt r»ng anh cã l−u l¹i h¾n mét chót t×nh ch−a ch¾c h¾n còng sÏ ®èi víi anh nh− thÕ . Lý TÇm Hoan c−êi : - T«i víi h¾n b©y giê ®· l©m vµo thÕ bÊt t−¬ng dung , c¨n b¶n lµ kh«ng cã t×nh g× c¶ . T«n TiÓu B¹ch nãi : - ThÕ th× ... Lý TÇm Hoan c−êi : - C« nhËn r»ng mét khi m×nh lµm mét chuyÖn g× n−¬ng tay víi ng−êi kh¸c lµ m×nh ®· v× hä mµ l−u t×nh hay sao ? Kh«ng , quan niÖm cña t«i kh«ng ph¶i thÕ ®©u , t«i nghÜ r»ng mét khi m×nh cã mét hµnh ®éng ph¶i , viÖc ®ã kh«ng v× ai c¶ mµ m×nh lµm cho chÝnh b¶n th©n m×nh . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 3. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 520 M¾t h¾n ®¨m ®¨m nh×n vÒ phÝa xa x«i nh− ®ang ®−a t©m hån m×nh ®Õn mét n¬i xa nµo ®ã vµ h¾n ung dung nãi tiÕp : - Ch¼ng h¹n nh− khi gÆp mét ng−êi hµnh khÊt , m×nh trao hä mét mãn quµ hoÆc mét Ýt tiÒn , lóc ®ã m×nh ®©u cã nghÜ lµ m×nh muèn l−u ©n nghÜa ? Mµ còng ch−a ch¾c m×nh ®· cã lßng nh©n , ch¼ng qua , vÊn ®Ò n»m trong c¶nh " ta cã ng−êi " kh«ng nªn m×nh hµnh ®éng cho l−¬ng t©m m×nh kh«ng ray røt . Nh− thÕ , tÊt c¶ nh÷ng hµnh ®éng mµ ng−êi ®êi cã thÓ gäi lµ " nh©n nghÜa " Êy , tr−íc hÕt lµ lµm cho chÝnh b¶n th©n m×nh . Sù b¸o d¸p trªn ®êi còng cã nh−ng ®ã lµ viÖc riªng cña hä , kh«ng thÓ nhËp vµo ng−êi ®· thi ©n . T«n TiÓu B¹ch nh×n s÷ng Lý TÇm Hoan , kh«ng hiÓu nµng c¶m th«ng c©u nãi Êy hay lµ nµng kinh ng¹c . ThËt l©u , nµng hái l¹i : - Nh− vËy , trªn ®êi nµy kh«ng cã chuyÖn ng−êi nµy thi ©n cho ng−êi kh¸c ? Lý TÇm Hoan c−êi : - Tuú theo tõng quan niÖm nh−ng theo t«i th× kh«ng . NgÇn ngõ mét phót , T«n TiÓu B¹ch l¹i hái : - Nh− vËy trong ®êi , anh kh«ng hÒ ghi ©n víi bÊt cø mét ai ? Lý TÇm Hoan hái l¹i : - C« muèn t«i cã mang ©n ai kh«ng chø g× ? T«n TiÓu B¹ch gËt ®Çu . Lý TÇm Hoan còng lµm thinh . H×nh nh− h¾n h¬i lùng khùng nh−ng råi h¾n nãi : - Ph¶i nãi thËt t×nh r»ng t«i còng ch−a ý thøc vÊn ®Ò cho ch¾c ch¾n nh−ng t«i nghÜ r»ng bÊt cø ai hµnh ®éng theo lÏ ph¶i , nÕu m×nh cÇn ghi nhí lÏ ph¶i , nÕu m×nh cã mét sù tr¶ ©n nµo ®ã th× hµnh ®éng Êy còng theo lÏ ph¶i . T«n TiÓu B¹ch bËt c−êi : - Anh m©u thuÉn l¾m , «ng t«i b¶o : hä Lý khi ban ©n cho ng−êi kh¸c th× rÊt dÔ quªn nh−ng khi ng−êi kh¸c ban ©n cho h¾n th× h¾n ngµn ®êi cø nhí . Lý TÇm Hoan c−êi . H¾n còng c¶m thÊy vÊn ®Ò v« cïng phøc t¹p khã mµ gi¶i thÝch . T«n TiÓu B¹ch nãi : - Nh−ng anh cã nhËn anh lµ ng−êi tèt hay kh«ng ? Lý TÇm Hoan c−êi : Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 4. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 521 - NÕu t«i qu¶ lµ ng−êi tèt nh− ng−êi ta t−ëng t−îng th× cã lÏ t«i ®· chÕt h¬n t¸m m−¬i lÇn . *** LÇn nµy th× chÝnh Lý TÇm Hoan chuyÓn sang chuyÖn kh¸c , h¾n hái : - Lóc Th−îng Quan Kim Hång kÝnh t«i mét chÐn r−îu , c« cã cßn ë bªn ngoµi hay kh«ng ? T«n TiÓu B¹ch l¾c ®Çu : - §· ®i råi , chuyÖn ®ã sau dã míi nghe . Nµng c−êi c−êi nãi tiÕp : - HiÖn t¹i anh vµ Th−îng Quan Kim Hång ®Òu lµ nh©n vËt ®−îc coi lµ tuyÖt ®Ønh , nhÊt cö nhÊt ®éng cña anh vµ h¾n ®Òu lµ tin tøc chÊn ®éng vâ l©m , chÝnh tèi h«m nay trong thµnh nµy cã c¶ v¹n ng−êi nghÞ luËn vÒ anh vµ h¾n . Lý TÇm Hoan g−îng c−êi : - ChÝnh v× thÕ mµ t«i tÊt phôc «ng c« , chÝnh «ng cè ®· biÕn tõ cuéc diÖn nµy sang cuéc diÖn kh¸c mµ chÝnh ng−êi trong cuéc còng kh«ng hÒ hay biÕt . T«n TiÓu B¹ch trÇm ng©m : - ThËt th× «ng t«i biÕt râ nhiÒu chuyÖn l¾m . Kh«ng hiÓu nghÜ sao , nµng l¶ng sang chuyÖn kh¸c : - Anh cã biÕt khÈu quan tµi Êy ai ®−a tíi ®ã hay kh«ng ? Lý TÇm Hoan c−êi : - §¸ng lý t«i ph¶i hái , kh«ng hái th× th«i chø sao c« l¹i hái t«i ? T«n TiÓu B¹ch c−êi : - ThËt th× c¸i g× t«i còng cã thÓ hiÓu qua nh−ng chØ riªng anh lµ t«i kh«ng lµm sao hiÓu ®−îc . Nµng nãi mµ m¾t cø d¸n vµo mÆt Lý TÇm Hoan , tia m¾t nµng nãi lªn mét sù th¸n phôc ,ch¼ng nh÷ng thÕ , tia m¸t cña nµng ®ang û l¹i , nµng c¶m thÊy tr−íc mÆt h¾n thËt rÊt khã ng−êi nµo lµm g× nµng ®−îc . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 5. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 522 Lý TÇm Hoan còng thÊy ¸nh m¾t cña nµng , h¾n ®· thÊy lßng nµng . H¾n muèn ®−a tay quµng vµo vai nµng cho c¶ hai ng−êi ®−îc chót h¬i Êm cóng thÕ nh−ng h¾n l¹i kh«ng lµm . H¾n quay mÆt sang h−íng kh¸c vµ cói m×nh ho nhÌ nhÑ . H×nh nh− T«n TiÓu B¹ch còng ®îi chê . ThËt l©u , nµng thë dµi : - H×nh nh− anh rÊt sî cã ng−êi hiÓu râ lßng m×nh , v× thÕ cho nªn anh lui«n lu«n phßng bÞ . Lý TÇm Hoan hái : - Sî ? Nh−ng sî c¸i g× ®©u ? T«n TiÓu B¹ch nh×n h¾n vôt nãi : - Anh sî cã ng−êi yªu anh . Nµng nãi tiÕp b»ng mét giäng trÇm tr©m : - V× anh rÊt sî cã ng−êi ®äc ®−îc lßng m×nh bëi v× bÊt cø ng−êi nµo, bÊt cø c« g¸i nµo nÕu ®· hiÓu râ lßng anh råi th× kh«ng lµm sao mµ kh«ng yªu anh ®−îc . Anh b»ng lßng cho ng−êi ta hËn thï chø kh«ng d¸m ®Ó ng−êi ta yªu , cã ph¶i thÕ kh«ng ? Lý TÇm Hoan c−êi : - B©y giê th× qu¶ lµ x· héi c¶i biÕn , rÊt nhiÒu kho¶n , m−êi n¨m vÒ tr−íc , kh«ng mét c« g¸i nµo d¸m nãi tiÕng yªu . T«n TiÓu B¹ch nãi : - B©y giê vÒ sau còng ch−a ch¾c cã c« g¸i nµo khi kh«ng mµ d¸m nãi nh− thÕ ®©u , bÊt luËn t«i sinh vµo thêi kú nµo , cho dï t«i sinh ra håi mét tr¨m tr−íc th× mét khi lßng t«i ®· nghÜ lµ t«i cø nãi th¼ng ra , mét tr¨m tiÕng yªu t«i còng d¸m nãi nh− th−êng . §óng , bÊt luËn thêi nµo còng cã thÓ cã nh÷ng c« g¸i nh− nµng . Nµng lµ con ng−êi d¸m nghÜ , d¸m nãi , d¸m lµm , d¸m yªu , d¸m hËn . Nh−ng còng cã thÓ nÕu nµng sinh nh»m thêi ®¹i x−a nhÊt ®Þnh ng−êi ta sÏ b¶o th¸i ®é cña nµng nh− thÕ lµ ®iªn hoÆc chÝnh nµng lµ mét ng−êi ®iªn . *** Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 6. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 523 §ªm nµy s−¬ng vÉn cßn xuèng thËt nhiÒu . T«n TiÓu B¹ch ®i chÇm chËm trong mµn s−¬ng , h×nh nh− nµng cè kÐo dµi vµ rÊt mong ®o¹n ®−êng ®õng bao giê tíi chç cuèi cïng . Lý TÇm Hoan vèn rÊt nãng lßng gÆp l¹i TiÓu Phi nh−ng b©y giê h¾n còng kh«ng hèi thóc nµng . Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y , t©m t×nh cña h¾n rÊt nÆng nÒ gÇn nh− ch×m lØm , h¾n cã c¶m gi¸c nh− mét c¸i gäng trßng qua cæ ®Ì nÆng xuèng , nÆng m·i , nÆng m·i c¬ hå kh«ng cßn thë ®−îc . ChØ gÇn ®©y , khi nµo cïng ë chung mét châ , cïng gÇn gòi víi T«n TiÓu B¹ch , h¾n míi c¶m thÊy v¬i nhÑ mét phÇn nµo . H¾n chît ph¸t gi¸c T«n TiÓu B¹ch míi lµ con ng−êi th«ng c¶m h¾n h¬n ai hÕt . Nµng hiÓu h¾n ®Õn møc ®é mµ nh÷ng t− t−ëng cña h¾n ch−a thµnh h×nh lµ nµng cã thÓ biÕt ngay . Cã thÓ ®−îc cïng ng−êi hiÓu m×nh s©u nh− thÕ ngåi nãi chuyÖn thËt kh«ng cßn thó vÞ nµo b»ng . ThÕ nh−ng Lý TÇm Hoan l¹i b¾t ®Çu cã ý nghÜ cÇn nªn " B»ng lßng ®Ó cho ng−êi hËn chø kh«ng d¸m ®Ó cho ng−êi yªu ". Cã ph¶i thÕ kh«ng ? Lý TÇm Hoan chît nghe lßng m×nh quÆn th¾t . H¾n võa c¶m thÊy vui vui lµ nçi buån mªnh mong v« cí trµn vµo . H¾n kh«ng ph¶i kh«ng b»ng lßng ®Ó cho ng−êi yªu mµ ®óng nh− T«n TiÓu B¹ch võa nãi , h¾n kh«ng thÓ hay ®óng h¬n n÷a lµ " kh«ng d¸m " . H¾n c¶m thÊy m×nh kh«ng cßn g× ®Ó " cho ai " mµ còng kh«ng cßn chç ®Ó mµ tiÕp nhËn . Mçi mét con ng−êi ®Òu cã mét c¸i " g«ng " riªng , trõ khi chÝnh b¶n th©n ng−êi Êy gi¶i táa , cßn th× kh«ng mét ai , dï cã muèn còng kh«ng thÓ cëi dïm . Lý TÇm Hoan nh− thÕ , TiÓu Phi còng nh− thÕ . Nh−ng " g«ng xiÒng " trong cæ hä cã ph¶i vÜnh viÔn kh«ng thÓ nµo gi¶i tho¸t ®−îc ? Ch¼ng nhÏ hä ph¶i mang nã xuèng mß ? §ang ®i , ®ang vui vÎ víi T«n TiÓu B¹ch , Lý TÇm Hoan chît nghe lßng nÆng trÜu . Vµ ngay khi ®ã , T«n TiÓu B¹ch bçng dõng ch©n : - Tíi råi . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 7. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 524 *** Con ®−êng rÊt v¾ng . Bªn ®−êng cã mét gian nhµ nhá , trong nhµ ¸nh ®Ìn s¸ng rùc . T«n TiÓu B¹ch quay l¹i hái L©m Tiªn Nhi : Chç nµy c« biÕt chø , ph¶i kh«ng ? Tù nhiªn lµ L©m Tiªn Nhi rÊt biÕt , nµng biÕt h¬n ai hÕt v× ®ã lµ " nhµ " cña nµng vµ TiÓu Phi . Nµng c¾n m«i gËt ®Çu . Nh−ng råi nµng vÉn kh«ng d»n ®−îc , nµng hái giäng ngËp ngõng : - Cã ph¶i ... TiÓu Phi ®· vÒ råi ? T«n TiÓu B¹ch gÆn l¹i : - C« cã muèn vµo gÆp h¾n kh«ng ? L©m Tiªn Nhi nãi : - T«i ... t«i cã thÓ vµo ®−îc chø ? T«n TiÓu B¹ch c−êi g»n : - §©y vèn lµ nhµ cña c« , nÕu c« muèn vµo th× chuyÖn rÊt tù nhiªn chø cã g× ph¶i hái ng−êi kh¸c . L©m Tiªn Nhi cói mÆt : - Nh−ng ... nh−ng b©y giê ... T«n TiÓu B¹ch nãi : - B©y giê tù nhiªn lµ cã kh¸c chø kh«ng cßn nh− tr−íc n÷a , vÒ chuyÖn ®ã ch¾c c« còng ®· biÕt hËu qu¶ do ai g©y ra råi chø ? Nµng c−êi nh¹t vµ nãi tiÕp : - §¸ng lý c« cã thÓ ë ®©y b×nh yªn vui s−íng , sèng suèt ®êi víi mét h¹nh phóc trän vÑn , thÕ mµ c« l¹i kh«ng muèn bëi v× c« ®· xem th−êng c¸i nhµ cña c« , xem th−êng ng−êi ®· yªu c« vµ chÝnh c« còng tù xem th−êng m×nh . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 8. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 525 L©m Tiªn Nhi cói ®Çu thÊp giäng : - B©y giõ t«i ®· biÕt t«i ®· sai lÇm , t«i cßn sèng ®Õn ngµy nµy lµ nhê cã h¾n b¶o vÖ , gi¸ nh− kh«ng cã h¾n t«i ®· chÕt l©u råi . Giäng nãi cña nµng cµng lóc cµng thÊp xuèng , n−íc m¾t nµng tõng giät , tõng giät l¨n dµi trªn m¸ : - Lóc t«i vµ h¾n yªu nhau , kh«ng mét ai d¸m ®ông tíi ch©n l«ng t«i nh−ng b©y giê ... b©y giê th× bÊt cø ai còng cã thÓ kÕt liÔu sinh m¹ng cña t«i . T«n TiÓu B¹ch nh×n nµng lanh l¶nh : - C« t−ëng r»ng h¾n vÉn cßn nh− tr−íc µ ? C« cho r»ng h¾n sÏ b¶o hé c« nh− tr−íc µ ? L©m Tiªn Nhi tøc tëi : - T«i ... t«i ®©u cã biÕt ...t«i b©y giê ch¼ng biÕt g× . Nµng vôt ngöa mÆt lªn nãi lín : - T«i chØ muèn thÊy anh Êy mét lÇn n÷a th«i , t«i muèn nãi víi anh Êy ®«i lêi råi sÏ ®i ngay , sù yªu cÇu ®ã t«i nghÜ r»ng còng kh«ng qu¸ ®¸ng , t«i nghÜ c¸c ng−êi kh«ng nªn qu¸ bøc . T«n TiÓu B¹ch nãi : - ThËt th× t«i còng ®©u cã bøc c« , chØ cã ®iÒu nh÷ng lêi nãi cña c« b©y giê rÊt khã lµm cho ai tin ®−îc . L©m Tiªn Nhi nãi : - Cho dÇu nÕu sau ®ã mµ t«i kh«ng chÞu ®i th× c¸c ng−êi vÉn cã thÓ ®uæi t«i ®i cã sao ®©u . T«n TiÓu B¹ch trÇm ng©m vµ khÏ liÕc Lý TÇm Hoan . Lý TÇm Hoan ®øng tr¬ tr¬ , h¾n kh«ng lé mét vÎ g× . Tuy bªn ngoµi th¶n nhiªn nh− thÕ nh−ng trong lßng h¾n lo¹n v« cïng . Trong ®êi cña h¾n , nh−îc ®iÓm lín nhÊt lµ lßng h¾n qu¸ mÒm , cã lóc h¾n biÕt râ rµng chuyÖn ®ã kh«ng nªn lµm , thÕ mµ h¾n kh«ng thÓ nµo cù tuyÖt . RÊt nhiÒu ng−êi biÕt râ nh−îc ®iÓm cña h¾n vµ còng rÊt nhiÒu ng−êi ®· lîi dông nh−îc ®iªm Êy , tù nhiªn lµ hä ®· thµnh c«ng . H¾n còng biÕt râ nh− thÕ , h¾n biÕt h¾n bÞ ng−êi lîi dông nh−ng h¾n còng kh«ng lµm sao c¶i biÕn . H¾n cam t©m ®Ó cho ng−êi ta lµm ®iÒu kh«ng ph¶i víi h¾n ngµn lÇn nh−ng h¾n kh«ng b»ng lßng lµm chØ mét lÇn kh«ng ph¶i víi ai . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 9. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 526 Cã nhiÒu lóc h¾n thÊy râ lµ ®ang bÞ ng−êi ta g¹t thÕ mµ h¾n vÉn b»ng lßng ®Ó cho hä thµnh c«ng . Bëi v× h¾n thÊy r»ng chØ cÇn mét ng−êi trong ®êi nµy nãi víi h¾n nh÷ng lêi nãi thËt th× sù hy sinh cña h¾n suèt ®êi còng ch¼ng thÊy thiÖt thßi . H¾n c¶m thÊy r»ng h¾n cø sèng cho trän vÑn víi lßng h¾n , ai b¶o h¾n qu©n tö còng ®−îc , ai b¶o h¾n lµ th»ng ngu , h¾n còng kh«ng hÒ c·i l¹i , h¾n cho lßng h¾n mµ th«i . BÊt cø ai gÆp h¾n còng ®Òu kh«ng bao giê cã chuyÖn hèi hËn vÒ sau . H¾n ch−a tõng lµm cho ai ®æ må h«i , cµng rÊt Ýt lµm cho ng−êi ®æ m¸u . Må h«i vµ m¸u , h¾n ®· ®æ ra cho rÊt nhiÒu ng−êi . Cã mét viÖc h¾n kh«ng lµm sao tr¸nh ®−îc lµ nh÷ng viÖc cña h¾n lµm th−êng khiÕn cho ng−êi r¬i n−íc m¾t , n−íc m¾t c¶m kÝch , n−íc m¾t th−¬ng c¶m . T«n TiÓu B¹ch nh×n h¾n thë dµi . Nµng biÕt Lý TÇm Hoan quyÕt kh«ng thÓ nhÉn t©m cù tuyÖt , h¾n gÇn nh− kh«ng hÒ cù tuyÖt víi ai . L©m Tiªn Nhi nãi giäng buån buån : - §©y còng cã thÓ lµ lÇn cuèi cïng t«i gÆp l¹i h¾n , nÕu sau nµy h¾n biÕt c¸c ng−êi ®· ®uæi t«i ®i , kh«ng cho t«i gÆp h¾n th× h¾n nhÊt ®Þnh sÏ hËn suèt ®êi . T«n TiÓu B¹ch nãi : - Ng−¬i chØ nãi vµi c©u , nãi xong lËp tøc ®i ngay ph¶i kh«ng ? L©m Tiªn Nhi në nô c−êi buån : - Ch¼ng lÏ t«i thËt ch¼ng biÕt g× c¶ hay sao ? Ch¼ng lÏ t«i cø chê cho c¸c ng−êi ®uæi sao ? T«i chØ mong c¸c ng−êi ®¸p øng yªu cÇu tèi hËu nµy , trän ®êi t«i sÏ c¶m kÝch kh«ng quªn . T«n TiÓu B¹ch l¹i nh×n Lý TÇm Hoan , h¾n nhÌ nhÑ thë ra : - H·y ®Ó cho c« Êy vµo ®i , v« luËn thÕ nµo m×nh còng ®µnh chÞu vËy . *** Trong nhµ rÊt nãng . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 10. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 527 Bëi v× trong gi÷a nhµ cã bèn lß löa cùc lín , than hång hõng hùc . Bao nhiªu ®å vËt trong nhµ còng v× thÕ mµ trë nªn hång . Da mÆt cña TiÓu Phi còng hång , toµn th©n h¾n öng hång . H¾n ®−îc ®Æt n»m chÝnh gi÷a bèn lß löa , h¾n chØ ë tr©n chØ mÆc mçi mét c¸i khè nhá th«i . ChiÕc khè cña h¾n b©y giê ®· −ít mÌm . H¸n n»m ngöa mÆt , må h«i h¾n tu«n ra nh− t¾m , h¬i thë h¾n dËp dån . PhÝa trong gãc nhµ , T«n L·o Tiªn Sinh ®ang ngåi hót thuèc . TiÓu Phi n»m ngöa , m¾t h¾n më trao tr¸o , h×nh nh− h¾n kh«ng thÊy mét ai . Nh−ng bÊt cø ai khi b−íc vµo lµ thÊy h¾n ngay . T«n TiÓu B¹ch buéc miÖng kªu lªn : - ¤ng , «ng lµm g× thÕ ? Sao «ng ... bé «ng tÝnh hÊp h¾n µ ? T«n L·o Tiªn Sinh him hÝp m¾t thë phµo khái thuèc : - HÊp chø sao , hÊp cho r−îu trong ng−êi h¾n tu«n ra , cho tinh thÇn h¾n tØnh t¸o , chø nÕu kh«ng th× h¾n sÏ ®iªn ngay . Lý TÇm Hoan chît nhí L÷ Phông Tiªn . Cø theo c¸ch nµy th× L÷ Phông Tiªn sÏ ®iªn thËt ®Êy . T«n L·o Tiªn Sinh nh×n Lý TÇm Hoan vµ nãi : - T«i muèn hÊp lu«n cho huyÖt khÝ Õ cña h¾n ch¶y ra , cho h¾n trë TiÓu Phi hµnh mét con ng−êi míi . Lý TÇm Hoan vßng tay v¸i dµi : - Xem chõng t¹i h¹ cã lÏ còng ph¶i hÊp lu«n nh−ng sî nÕu bao nhiªu r−îu trong ng−êi ch¶y ra hÕt th× t¹i h¹ ch¾c chØ cßn lµ c¸i thïng trèng rçng . T«n L·o Tiªn Sinh chíp m¾t : - Ngoµi r−îu ra , ch¼ng lÏ trong ng−êi cña Th¸m Hoa kh«ng cã g× n÷a hay sao? Lý TÇm Hoan mØm c−êi : - Cã lÏ còng cßn , cßn mét c¸i bao tö . T«n L·o Tien Sinh vç tay c−êi : - Hay l¾m , cã mét c¸i bao tö mµ lµ mét bao tö häc vÊn v× nÕu kh«ng cã mét c¸i bao tö häc vÊn th× lµm sao lµ cã thÓ nãi ra ®iÒu Êy . ¤ng ta trÇm ng©m métchót råi nãi tiÕp : Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 11. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 528 - ThËt th× t«i còng muèn hÊp Th¸m Hoa mét bËn l¾m , muèn thö xem ngoµi r−îu ra , trong ng−êi Th¸m Hoa cßn cã nh÷ng thø g× n÷a kh«ng , thö xem t¹o ho¸ ®· dïng c¸i chÊt g× ®Ó t¹o thµnh mét ng−êi nh− Th¸mHoa nh− thÕ . T«n TiÓu B¹ch hái : - Råi sau ®ã n÷a lµ g× ? T«n L·o Tiªn Sinh nãi : - Sau ®ã ta sÏ m« pháng theo ®ã mµ lµm cho tÊt c¶ thiªn h¹ ®Òu nh− thÕ Êy , ta sÏ mang tÊt c¶ ®Õn ®©y xem nh÷ng thø mµ ta ®· kiÕm ®−îc trong ng−êi cña Th¸m Hoa nhÐt vµo bao tö hä y nh− lµ nhÐt gia vÞ ®Ó tiÒm vÞt vËy mµ . T«n TiÓu B¹ch c−êi :: - NÕu «ng lµm nh− thÕ th× tÊt c¶ thiªn h¹ sÏ trë thµnh Th¸m Hoa hÕt träi . T«n L·o Tiªn Sinh nãi : - Thiªn h¹ ®Òu biÕn thµnh Th¸m Hoa cã sao ®©u . T«n TiÓu B¹ch nãi : - NÕu hä trë thµnh Th¸m Hoa hÕt th× e cã chç bÊt tiÖn . T«n L·o Tiªn Sinh hái : - BÊt tiÖn ë chç nµo ? T«n TiÓu B¹ch cói ®Çu kh«ng nãi . Hai «ng chau " nhµ kÓ chuyÖn " nµy cã mét thãi quen , cø hÔ b¾t ®Çu vµo chuyÖn lµ hä nãi lu«n kh«ng ngõng , «ng mét c©u ch¸u mét c©u , ng−êi hái ng−êi tr¶ lêi , kh«ng ai chen vµo ®−îc c¶ . Nh−ng b©y giê th× nµng lµm thinh , chÝnh nhê c¸i lµm thinh ®ã cña nµng mµ Lý TÇm Hoan míi cã c¬ héi xen vµo : - NÕu tiÒn bèi biÕn tÊt c¶ thiªn h¹ trë thµnh t¹i h¹ th× ch¾c cã lÏ chØ cã mét ng−êi ®ång ý . T«n L·o Tiªn Sinh hái : - Ng−êi nµo ®èng ý ? Lý TÇm Hoan c−êi : - ¤ng b¸n r−îu . T«n L·o Tiªn Sinh còng bËt c−êi : - T«i còng biÕt r»ng nÕu t«i lµm nh− thÕ th× ch¾c ch¾n còng chØ cã mét ng−êi kh«ng t¸n thµnh . T«n TiÓu B¹ch buéc miÖng : Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 12. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 529 - Ai thÕ «ng ? Hái xong nµng hèi hËn ngay v× nµng thõa biÕt «ng nµng muèn nãi ai råi . Qu¶ nhiªn , T«n L·o Tiªn Sinh c−êi chóm chÝm : - C« chø cßn ai n÷a . T«n TiÓu B¹ch ®á mÆt cói ®Çu : - Ch¸u ... ch¸u lµm sao l¹i kh«ng t¸n thµnh . T«n L·o Tiªn Sinh c−êi : - Thiªn h¹ nÕu biÕn thµnh Th¸m Hoa tÊt c¶ th× ch¸u biÕt chän ng−êi nµo . T«n TiÓu B¹ch nhíng m¾t : - ¤ng kú qu¸ hÌ . Nµng quay ph¾t mÆt ®i n¬i kh¸c vµ hai m¸ ®á rÇn . Gian nhµ bçng yªn ph¨ng ph¾t . Chung quanh chØ cßn nghe thÊy tiÕng kªu l¸ch t¸ch ®Òu ®Òu . L©m Tiªn Nhi d· b−íc vµo . Nµng ®i th¼ng ®Ðn tr−íc mÆt TiÓu Phi . Nµng ®øng im l×m nh×n h¾n . Hai m¾t cña TiÓu Phi h×nh nh− còng ®· thÊy nµng nh−ng h¾n vÉn lµm thinh . L©m Tiªn Nhi thë ra vµ nãi giäng buån buån : - T«i ®Õn ®©y lµ cèt ®Ó nãi víi anh vµi lêi , nghe hay kh«ng lµ tïy ë n¬i anh . TiÓu Phi vÉn lµm thinh . L©m Tiªn Nhi chÇm chËm nãi tiÕp : - Ngµy hom ®ã , t«i biÕt anh rÊt ®au khæ nh−ng t«i th× kh«ng thÓ kh«ng lµm nh− thÕ bëi v× t«i kh«ng thÓ ®Ó yªn cho anh vµo tay cña Th−îng Quan Kim Hång , t«i chØ cßn ph¶i lµm nh− thÕ , chØ lµm nh− thÕ Th−îng Quan Kim Hång míi sÏ kh«ng giÕt anh . TiÓu Phi vÉn lµm thinh . Råi tay h¾n n¾m thËt chÆt . L©m Tiªn Nhi nãi : - H«m nay t«i trë vÒ ®©y , t«i kh«ng hÒ yªu cÇu anh th«ng c¶m hiÓu cho , cµng kh«ng yªu cÇu anh tha thø , t«i ®· tù biÕt duyªn phÇn cña chóng ta ®· hÕt råi . Nµng thë dµi mét h¬i råi nãi tiÕp : Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 13. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 530 - T«i nãi cho anh biÕt nh÷ng ®iÒu ®ã chØ mong lßng anh bít phÇn khã chÞu bëi v× t«i mong anh h·y vui mµ sèng , cßn phÇn t«i ... T«n TiÓu B¹ch vôt lín tiÕng : - C« nãi h¬i nhiÒu råi ®ã nghe . L©m Tiªn Nhi c−êi , giäng c−êi cña nµng nghe ®øt ruét : - V©ng , t«i còng ®· tù thÊy m×nh nãi qu¸ nhiÒu . Qu¶ thËt nµng kh«ng nãi thªm mét tiÕng , nµng quay mÆt trë ra . Nµng ®i kh«ng nhanh nh−ng kh«ng hÒ quay l¹i . L©m Tiªn Nhi ra gÇn tíi cöa , Lý TÇm Hoan thë phµo . H¾n biÕt nÕu h«m nay mµ L©m Tiªn Nhi ra khái nhµ nµy th× m·i m·i TiÓu Phi nhÊt ®Þnh kh«ng bao giê gÆp l¹i . ChØ cÇn h¾n kh«ng gÆp l¹i nµng th× cuéc ®êi h¾n nhÊt ®Þnh sÏ trïng sinh . L©m Tiªn Nhi tù nhiªn còng hiÓu rÊt râ rµng , h«m nay nµng ra khái n¬i ®©y th× còng kÓ nh− nµng ra khái cuéc ®êi . B−íc ch©n cña nµng tuy vÉn kh«ng chËm h¬n nh−ng m¾t nµng ®· lé ®Çy vÎ sî sÖt , trong nhµ tuy s¸ng l¾m nh−ng chÝnh trong nhµ s¸ng lµm cho nªn bªn ngoµi tèi v« cïng . Bªn ngoµi ®· tèi , lßng nµng l¹i cµng nghe tèi h¬n thÕ n÷a . Trªn kh«ng tuy cã rÊt nhiÒu sao nh−ng sao vÉn kh«ng lµm s¸ng ®−îc lßng ng−êi . Trong lßng L©m Tiªn Nhi b©y giê thËt tèi . Nµng sinh ra vèn −u thÝch qu¸ nhiÒu chuyÖn , nµng −a thÝch c¸i ®Ñp , nµng −a thÝch sù a dua , nµng −a thÝch tiÕng vç tay , nµng −a thÝch xa xØ , l·ng phÝ , nµng −a thÝch h−ëng thô , nµng −a thÝch ®−îc ng−êi ta yªu nµng mµ nµng còng yªu thÝch bÞ ng−êi ta hËn . ChÝnh nµng sèng lµ nhê vµo nh÷ng thø ®ã , nµng v× nh÷ng thø ®ã mµ sèng . Gi¸ nh− kh«ng cã nh÷ng thø ®ã th× cho dÇu nµng cã sèng , cuéc sèng còng ch¼ng cã g× thó vÞ . *** Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 14. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 531 Bãng tèi cµng phót cµng gÇn . V× L©m Tiªn Nhi ®· gÇn ra khái cöa . §«i m¾t nµng vôt lé ra nh÷ng tia o¸n ®éc , b»ng vµo ®«i m¾t Êy , cã thÓ thÊy nµng , nÕu ®ñ kh¶ n¨ng , nµng sÏ ®em tÊt c¶ nh©n lo¹i ra giÕt s¹ch . Nh−ng còng ngay lóc Êy , ngay gi÷a lóc nµng s¾p ®i vµo bãng tèi cña cuéc ®êi , TiÓu Phi vôt nhæm dËy , h¾n lín tiÕng : - Khoan . ThËt kh«ng cã ai cã thÓ ngê r»ng chØ mét tiÕng Êy th«i , chØ trong mét tiÕng cña TiÓu Phi mµ kh«ng biÕt bao nhiªu chuyÖn bÊt h¹nh sÏ x¶y ra . Còng ngay trong lóc Êy nh÷ng g× dù tÝnh trong lßng cña L©m Tiªn Nhi vïng c¶i biÕn . ¸nh m¾t cña nµng vôt s¸ng lªn . Bao nhiªu ®¾c ý , bao nhiªu kiªu ng¹o vïng sèng dËy trong lßng nµng . Trong giê phót tèi t¨m nhÊt cuéc ®êi , L©m Tiªn Nhi bçng thÊy ®ét nhiªn bõng s¸ng . Thø ¸nh s¸ng huy hoµng , mü lÖ nhÊt mµ cã lÏ tõ khi l¨n lén ®Õn giê , nµng míi cã ®−îc . " ChØ cã lßng kiªu ng¹o vµ tù tin míi ®óng lµ trang søc ®Ñp nhÊt cña ®µn bµ " Mét ng−êi ®µn bµ kh«ng cã lßng tù tin , kh«ng cã mét hy väng th× dÇu cho ng−êi ®µn bµ Êy cã ®Ñp ®Õn møc nµo còng kh«ng bao giê quyÕn rò ®−îc ai . Còng nh− d−íi m¾t cña ®µn bµ , chØ cã nh÷ng ng−êi ®µn «ng thµnh c«ng chø kh«ng hÒ cã ng−êi ®µn «ng xÊu ®Ñp . " ChØ cã thµnh c«ng trong sù nghiÖp míi ®óng lµ " trang søc phÈm " cña ®µn «ng " . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2