Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Huyết tâm lệnh - tập 36

Chia sẻ: Thanh Phuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

68
lượt xem
10
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'huyết tâm lệnh - tập 36', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Huyết tâm lệnh - tập 36

 1. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 532 Håi thø ba m−¬i s¸u Nh÷ng phót yÕu lßng L ©m Tiªn Nhi ®· dõng b−íc nh−ng nµng vÉn kh«ng quay ®Çu l¹i . Nµng ®øng yªn mét chç vµ nhÌ nhÑ thë ra . TiÕng thë cña nµng tuy thËt nhá nh−ng nã chøa ®ùng c¶ nh÷ng g× u ¸n nhÊt trong ®êi . Ng−êi nµo nh×n ®Õn thÇn s¾c cña nµng kh«ng mét ai cã thÓ tin r»ng trong lóc ®¾c ý nh− thÕ Êy mµ nµng l¹i cã thÓ trong lóc ®ã kh«ng bu«ng ra mét tiÕng thë dµi u uÊt . Lßng cña Lý TÇm Hoan nÆng nh− treo ®¸ . H¾n biÕt trªn ®êi nµy kh«ng hÒ cã mét thø ©m nh¹c nµo , thø giäng h¸t nµo cã kh¶ n¨ng lµm ®éng lßng ng−êi nh− tiÕng thë dµi cña nµng . H¾n rÊt mong TiÓu Phi h·y nh×n h¾n mét c¸i , nghe h¾n nãi mét lêi . Nh−ng b©y giê TiÓu Phi chØ cßn thÊy cã mçi mét L©m Tiªn Nhi , chØ cßn nghe cã mçi mét lêi nµng nãi . L©m Tiªn Nhi l¹i thë ra : - Nh÷ng lêi nãi cña t«i ®· nãi hÕt råi , kh«ng cÇn ph¶i ®îi thªm g× n÷a . TiÓu Phi hái : - Kh«ng cÇn ph¶i ®îi ? T¹i sao thÕ ? L©m Tiªn Nhi nãi : - Bëi v× chÝnh t«i ®· høa víi ng−êi kh¸c r»ng t«i ®Õn ®©y chØ ®Ó nãi mét c©u , nãi xong t«i ®i ngay . TiÓu Phi hái : - Tù c« muèn ®i ? L©m Tiªn Nhi thë dµi : - Gi¸ nh− t«i kh«ng ®i th× còng cã ng−êi muèn ®uæi t«i ®i . TiÓu Phi lín giäng : - Ai ? Ai cã ý muèn ®uæi c« ? ¸nh m¾t L©m Tiªn Nhi cµng rùc rì h¬n lªn . Bao nhiªu søc lùc c¬ hå tan biÕn b©y giê còng kÐo trë vÒ , nµng lín giäng : - T«i bÞ ng−êi ta ®uæi ®i khái n¬i nµy . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 2. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 533 TiÓu Phi lín giäng : - T¹i sao c« l¹i bÞ ng−êi ta ®uæi ? §©y chÝnh lµ nhµ cña c« . L©m Tiªn Nhi quay ph¾t trë l¹i , nµng nh×n s©u vµo m¾t TiÓu Phi . B©y giê th× nµng ®· n¾m v÷ng trong tay . M¾t nµng ®Ém −ít v× m¾t nµng lu«n −ít nh− giät m−a ®äng cµnh lª . ThËt l©u , nµng míi thë dµi , giäng nµng ray røc : - B©y giê ... b©y giê n¬i ®©y cßn cã ph¶i lµ nhµ cña ... m×nh ch¨ng ? TiÕng " m×nh " cña nµng tuy kh«ng nhÊn m¹nh nh−ng lßng TiÓu Phi bâng run lªn , h¾n lín tiÕng : - Tù nhiªn ®©y lµ nhµ cña m×nh , chØ cÇn c« b»nglßng th× nhµ nµy vÉn lµ nhµ cña m×nh . H¾n lËp ®i lËp l¹i tiÕng " m×nh " , h×nh nh− tiÕng Êy ®èi víi h¾n thËt lµ huy hoµng mü lÖ . B−íc ch©n cña L©m Tiªn Nhi nhÝch tíi , h×nh nh− nµng muèn ch¹y l¹i ng· vµo lßng TiÓu Phi nh−ng nµng l¹i dõng kÞp , nµng cói ®Çu ñ rò : - Tù nhiªn lµ t«i b»ng lßng nh−ng cã ng−êi l¹i kh«ng b»ng lßng . TiÓu Phi nghiÕn r¨ng nãi tõng tiÕng mét : - Ai ? Ai kh«ng b»ng lßng ? Ai kh«ng b»ng lßng th× ng−êi Êy cø ®i ra ? H×nh nh− h¾n kh«ng d¸m ch¹m vµo ®«i m¾t cña Lý TÇm Hoan vµ h¾n còng kh«ng d¸m nghÜ ®Õn ý nghÜ cña mäi ng−êi . Qu¶ thËt , T«n L·o Tiªn Sinh ®· hÊp cho bao nhiªu r−îu trong ng−êi h¾n tu«n ra , ®· lµm chç huyÕt dÞch cña h¾n ®æi thay nh−ng chÝnh v× bao nhiªu khÝ lùc tung ra nh− thÕ l¹i cµng lµm cho h¾n yÕu mÒm . Mét con ng−êi ®ang trong tr¹ng th¸i yÕu mÒm nh− thÕ th× t×nh c¶m l¹i r¹t rµo h¬n bao giê hÕt . §«i m¾t cña TiÓu Phi gÇn nh− kh«ng rêi khái con ng−êi cña L©m Tiªn Nhi , h¾n nãi tõng tiÕng mét : - T¹i n¬i nµy , kh«ng mét ai cã thÓ ®uæi nµng , chØ cã nµng míi cã thÓ ®uæi ng−êi kh¸c ®−îc . L©m Tiªn Nhi c−êi trong n−íc m¾t : - T«i . t«i rÊt muèn ®−îc sèng víi riªng anh nh−ng hä l¹i lµ b»ng h÷u cña anh . TiÓu Phi nãi ; Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 3. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 534 - Nh÷ng ai kh«ng muèn lµm b»ng h÷u víi c« th× nh÷ng ng−êi ®ã còng kh«ng lµ b»ng h÷u cña t«i . Y nh− mét con Ðn trªn dßng s«ng , L©m Tiªn Nhi lao th¼ng vµo lßng TiÓu Phi . Nµng «m h¾n thËt chÆt : - ChØ cÇn nghe l¹i ®−îc cña anh mét lêi nh− thÕ th× lßng t«i ®· sèng l¹i råi , ngay lóc nµy bÊt luËn lµ ai , bÊt luËn ®èi xö víi t«i nh− thÕ nµo t«i còng ch¼ng cÇn . Cöa vÉn khÐp hê chø kh«ng gµi chèt . Lý TÇm Hoan chÇm chËm b−íc ra , h¾n chuÈn bÞ ®i vµo bãng tèi . Bãng tèi mµ L©m Tiªn Nhi võa tho¸t ra . H¾n thõa biÕt r»ng b©y giê mµ cßn l−u l¹i trong gian nhµ Êy lµ ®· mét chuyÖn qu¸ d− . T«n TiÓu B¹ch theo sau l−ng h¾n , nµng nghiÕn r¨ng : - Ch¼ng lÏ chóng ta l¹i ®i nh− thÕ nµy sao ? Lý TÇm Hoan kh«ng nãi , h¾n nãi ch¾c còng kh«ng ra lêi . T«n TiÓu B¹ch lËp l¹i : - Nh− vËy råi chóng ta ®i sao ? Nh− ®· lÊy l¹i ®−îc sù b×nh th¶n phÇn nµo , Lý TÇm Hoan c−êi : - Kh«ng ®i nh− thÕ nµy th× chê cho ng−êi ta ®uæi hay sao ? T«n TiÓu B¹ch dËm ch©n : - ThËt t«i kh«ng ngê h¾n l¹i lµ con ng−êi nh− thÕ Êy , kh«ng ngê h¾n cßn cã thÓ ®èi víi nµng nh− thÕ Êy . H¹ng ng−êi nh− thÕ lµ h¹ng ng−êi vong ©n béi nghÜa , träng ®µn bµ h¬n b»ng h÷u . Lý TÇm Hoan thë ra : - C« ®· xem lÇm h¾n råi . T«n TiÓu B¹ch nãi : - §óng , t«i ®· xem lÇm h¾n , t«i cø t−ëng h¾n lµ con ng−êi kh¸ . Lý TÇm Hoan nãi : - Kh«ng , t«i nãi xem h¾n lÇm lµ lóc nµy ®©y , h¾n kh«ng ph¶i lµ con ng−êi tÖ nh− c« ®· nãi ®©u . T«n TiÓu B¹ch tøc tèi : - Kh«ng ph¶i h¹ng ng−êi nh− thÕ mµ l¹i lµm nh÷ng chuyÖn nh− thÕ µ ? Lý TÇm Hoan buån buån : Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 4. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 535 - Bëi v× ... bëi v× ... ThËt t×nh th× h¾n còng kh«ng biÕt nãi lµm sao . Nh−ng T«n Lo· Tiªn Sinh ®· nãi thay cho h¾n : - H¾n lµm nh− thÕ lµ t¹i v× h¾n mÊt tù do . T«n TiÓu B¹ch trõng m¾t : - Sao l¹i mÊt tù do , nµo cã ai Ðp h¾n ®©u ? T«n L·o Tiªn Sinh nãi : - Kh«ng ai Ðp bøc h¾n c¶ , chÝnh h¾n ®· trßng xiÒng xÝch vµo cæ h¾n . ¤ng ta thë ra vµ nãi tiÕp : - ThËt ra th× kh«ng ph¶i mét m×nh h¾n mµ trªn ®êi nµy ai còng ®Òu cã mét c¸i g«ng trong m×nh . T«n TiÓu B¹ch nãi : - T«i kh«ng cã . T«n L·o Tiªn Sinh nãi : - T¹i v× ng−¬i cßn nhá nh−ng biÕt chõng ®©u b©y giê ng−¬i còng ®· mµi c−a mµi bóa ®Ó ®ãng cho m×nh mét c¸i g«ng mµ ng−¬i ch−a biÕt ®Êy . Kh«ng nghe c¸i tiÕng tù ®ãng g«ng v× c¸i tiÕng " cßn nhá " ®· lµm cho T«n TiÓu B¹ch nh¶y dùng lªn : - T«i mµ cßn nhá ? Nh− chît thÊy m×nh s¬ suÊt , nµng véi tr¸nh ®i , nµng chØ Lý TÇm Hoan : - Cø cho t«i lµ cßn nhá ®i , thÕ cßn ... cßn Lý TH¸m Hoa ? T«n L·o Tiªn Sinh nãi : - H¾n còng ®ang ®eo mét c¸i g«ng ? T«n TiÓu B¹ch nh×n s÷ng Lý TÇm Hoan : - Th¸m Hoa thõa nhËn µ ? Lý TÇm Hoan c−êi : - T«i thõa nhËn lµ c¸i g«ng Êy t«i ®eo trong cæ ®· h¬n hai m−¬i n¨m . T«n TiÓu B¹ch trßn xoe ®«i m¾t nh−ng nµng kh«ng nãi ®−îc . T«n L·o Tiªn Sinh nãi : Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 5. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 536 - C¸i g× h¾n còng kh«ng cÇn c¶ , cho dÇu cã ng−êi hèi nhôc h¾n , cã ng−êi xö tÖ víi h¾n , h¾n còng kh«ng xem lµ quan träng , nhiÒu ng−êi ®· cho r»ng h¾n kh«ng cßn mét chót dòng khÝ nµo . Lý TÇm Hoan c−êi nh− mÕu . T«n L·o Tiªn Sinh nãi lu«n : - ThÕ nh−ng b»ng h÷u cña h¾n l©m nguy th× cho dÇu trªn löa báng dÇu s«i , cho dÇu ®ao kiÕm chÜa vµo hai bªn h«ng , h¾n còng quyÕt t×m ®Õn cøu cho kú ®−îc . ¤ng ta thë ra vµ nãi tiÕp : - Bëi v× h¾n cã c¸i " g«ng " b»ng h÷u , c¸i " g«ng " quªn m×nh , nh÷ng c¸i " g«ng " mµ thiªn h¹ cho lµ ng«ng cuång ®ã kh«ng bao giê cëi ra cho ®−îc . T«n TiÓu B¹ch hái : - ThÕ cßn h¹ng ng−êi nh− Long Tiªu V©n th× cã ®eo g«ng kh«ng ? T«n L·o Tiªn Sinh ®¸p : - Cã chø , ®ã lµ c¸i g«ng kiÕm tiÒn , c¸i g«ng quyÒn thÕ . T«n TiÓu B¹ch nãi : - ThÕ nh−ng h¾n muèn giÕt Lý Th¸m Hoa ®©u ph¶i v× kim tiÒn vµ quyÒn thÕ v× h¾n rÊt biÕt Lý Th¸m Hoa ®©u cã tranh quyÒn ®o¹t lîi víi h¾n ? T«n L·o Tiene Sinh ®¸p : - H¾n muèn giÕt Lý Th¸m Hoa còng chÝnh v× bÞ mét c¸i g«ng . T«n TiÓu B¹ch hái : - G«ng g× ? T«n L·o Tiªn Sinh nh×n Lý TÇm Hoan nh−ng kh«ng nãi nöa lêi . Lßng cña Lý TÇm Hoan l¹i cµng nÆng lªn h¬n n÷a y nh− lµ ®ang thªm mét c¸i g«ng . T«n TiÓu B¹ch nh×n h¾n vµ nµng bçng hiÓu tra . Së dÜ Long Tiªu V©n muèn giÕt Lý TÇm Hoan v× h¾n mang trong lßng mét sù hoµi nghi vµ tËt ®ã . H¾n hoµi nghi Lý TÇm Hoan trë l¹i Trung Nguyªn lµ ®Ó thu håi s¶n nghiÖp mµ ngµy x−a ®· cho h¾n , s¶n nghiÖp ®ã lµ sinh m¹ng cña h¾n , h¾n kh«ng muèn sù cã mÆt cña Lý TÇm Hoan , v× sù cã mÆt ®ã lµm cho h¾n thÊy s¶n nghiÖp kia kh«ng ph¶i lµ cña h¾n , cho dÇu Lý TÇm Hoan kh«ng thu håi nh−ng sù cã mÆt ®ã lµm cho h¸n ng−îng ngïng kh«ng thÓ vç ngùc nãi r»ng s¶n nghiÖp ®å sé Êy do chÝnh m×nh t¹o dùng . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 6. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 537 H¾n tËt ®ã v× h¾n thÊy Lý TÇm Hoan vÜ ®¹i qu¸ , qu©n tö qu¸ , tinh thÉn vÜ ®¹i vµ lßng qu©n tö ®ã lµm lu mê h×nh bãng vÞ chñ nh©n H−ng V©n Trang hiÖn t¹i vµ nhÊt lµ h¾n c¶m thÊy Lý TÇm Hoan rÊt xøng ®¸ng víi t×nh yªu cña L©m Thi ¢m vµ h¾n c¶m thÊy tr−íc mÆt L©m Thi ¢m , h¾n bçng biÕn thµnh bÐ nhá , ti tiÖn qu¸ . Ngµy h¾n vÒ t¸ tóc t¹i Mai Hoa Trang lóc ®ã ch−a cã c¸i tªn H−ng V©n Trang cña h¾n , chÝnh né c¸i tªn nµy lµm cho h¾n còng ®ñ giÕt Lý TÇm Hoan v× khi cã mÆt Lý TÇm Hoan , h¾n ng−îng ngïng kh«ng d¸m nãi lªn ba tiÕng H−ng V©n Trang bëi v× lóc giao s¶n nghiÖp ra ®i th× Lý TÇm Hoan vÉn ®Ó y tÊm khu«n biÓn s¬n son thiÕp vµng rùc rì Mai Hoa Trang tù nhiªn khi h¾n võa ®Æt ch©n vµo ®©y , h¾n chØ lµ ng−êi b¹n , L©m Thi ¢m tuy vÉn mang danh lµ nghÜa huynh nghÜa muéi víi Lý TÇm Hoan nh−ng nµng ®· yªu Lý TÇm Hoan tha thiÕt , thø t×nh yªu ch−a béc lé b»ng lêi , ®èi víi h¾n , nµng chØ mÆc nhiªn xem nh− ng−êi b¹n cña chång mµ th«i . H¾n còng kh«ng ngá lêi g× víi nµng , h¾n chØ nãi víi Lý TÇm Hoan , v× sù nãi th¼ng cña h¾n nh− thÕ lµm cho Lý TÇm Hoan khã xö , cuèi cïng hä Lý quyÕt ®Þnh ra ®i , hä Lý quan niÖm ra ®i lµ gi¶i tho¸t , gi¶i tho¸t cho chÝnh m×nh vµ gi¶i tho¸t cho c¶ ba ng−êi , chuyÖn trao cho s¶n nghiÖp , chuyÖn nh−êng l¹i t×nh yªu lµ chuyÖn thµnh thËt cña Lý TÇm Hoan . Lý TÇm Hoan nghÜ r»ng m×nh kh«ng cã quyÒn ®Ó cho Long Tiªu V©n , ng−êi anh kÕt nghÜa mµ còng lµ vÞ ©n nh©n mang niÒm thÊt väng vµ tin ch¾c L©m Thi ¢m còng sÏ cã h¹nh phóc bªn ng−êi chång nh− thÕ . M·i cho ®Õn m−êi n¨m sau trë l¹i , Lý TÇm Hoan míi biÕt ban ®Çu v× L©m Thi ¢m hiÓu lÇm , o¸n tr¸ch vµ b»ng lßng lµm vî Long Tiªu V©n nh−ng vÒ sau , nµng biÕt ra sù hy sinh cña Lý TÇm Hoan vµ nhÊt lµ th¸i ®é ti tiÖn cña Long Tiªu V©n lµm cho nµng ®au khæ . ChuyÖn ®ã cµng lµm cho Long Tiªu V©n ®è kþ , cµng lµm cho h¾n quyÕt t©m giÕt cho ®−îc Lý TÇm Hoan . T«n TiÓu B¹ch nh×n Lý TÇm Hoan tr©n trèi , lßng nµng bçng nghe d©ng lªn mét niÒm th−¬ng xãt . Nµng buéc miÖng hái : - Yªu ? Ch¼ng lÏ " yªu " còng lµ mét c¸i " g«ng " ? T«n L·o Tiªn Sinh nãi : - Tù nhiªn vµ nã l¹i cµng nÆng h¬n bÊt cø c¸i g«ng nµo . T«n TiÓu B¹ch hái : - Nh−ng TiÓu Phi cã thËt ®· yªu L©m Tiªn Nhi hay kh«ng ? Ph¶i ch¨ng h¾n yªu gÇn nh− ®iªn lo¹n nh− thÕ lµ t¹i v× h¾n kh«ng ®¹t tíi t×nh yªu ? Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 7. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 538 Kh«ng mét ai tr¶ lêi c©u hái cña nµng . Bëi v× chuyÖn ®ã kh«ng ai cã thÓ håi ®¸p ®−îc . T«n TiÓu B¹ch thë ra , nµng nh×n Lý TÇm Hoan vµ nãi b»ng mét giäng bïi ngïi : - H¾n lµ b»ng h÷u cña anh , cho dÇu nguy hiÓm gian lao ®Õn bùc nµo , anh còng ph¶i t×m c¸ch cëi bá c¸i g«ng khèn n¹n kia cho h¾n . Lý TÇm Hoan bÊt gi¸c quay ®Çu nh×n trë l¹i . Gian nhµ nhá nµy h·y cßn tá râ mµn s−¬ng , ¸nh ®Ìn vÉn cßn r¹ng rì . Lý TÇm Hoan bçng khom m×nh ho sÆc sôa . Bëi v× h¾n biÕt kh«ng mét ai cã thÓ cøu ®−îc TiÓu Phi , kh«ng mét ai cã thÓ cëi gæng cho h¾n . ChØ trõ cã h¾n , chØ cã chÝnh bµn th©n TiÓu Phi míi cã thÓ tù gi¶i tho¸t mµ th«i. *** Lµ mét con ng−êi kh«ng bao giê cã chuyÖn bu«ng xu«i mµ kh«ng lÊy l¹i , nhÊt lµ nµng biÕt chØ phót gi©y n÷a th«i , nhÊt ®Þnh TiÓu Phi sÏ kh¸m ph¸ ra nµng lµ mét c« g¸i mÊt trinh . L©m Tiªn Nhi cè chÞu ®ùng , hai bµn tay xoa nhÑ lªn ngùc TiÓu Phi , giäng nµng thËt nhÑ : - Anh ... t¹i sao anh kh«ng hái ? Anh ... t¹i sao anh kh«ng hái xem ... Th−îng Quan Kim Hång ®· lµm g× ... em ... TiÓu Phi vôt dõng tay . R¨ng h¾n c¾n chÆt , tr¸n h¾n rÞn må h«i . TiÓu Phi vôt la lªn : - Anh biÕt ... anh biÕt em v× anh mµ hy sinh . T×nh yªu chóng ta trän vÑn , anh kh«ng cÇn ... thø ®ã . L©m Tiªn Nhi nøc në : Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 8. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 539 - Nh−ng .. anh , sù « nhôc nµy ... sù thanh b¹ch mµ em cè g×n gi÷ cho anh ®· mÊt ... TiÓu Phi n¾m chÆt hai tay : - Anh cã c¸ch . H¾n nghiÕn r¨ng nãi lín : - Anh ph¶i giÕt Th−îng Quan Kim Hång ... chØ cã giÕt Th−îng Quan Kim Hång th× sù thanh b¹ch cña em ®−îc båi hoµn . H¾n vôt ng−ng ngang , h¾n ®· nghe giäng c−êi lanh l¶nh bªn ngoµi . Giäng cña ng−êi thø nhÊt : - Cø nh− thÕ th× ng−êi mµ ng−¬i ®Þnh giÕt ®Ó röa r¸y cho nµng s¹ch sÏ sÏ chÊt lªn thµnh nói . Giäng cña ng−êi thø hai : - C¸i con chã c¸i Êy , th©n thÓ cña nã b¾t ®Çu tõ m−êi b¶y tuæi ®· d¬ diÕt , cho tíi b©y giê , bÊt luËn h¹ng ®µn «ng nµo trõ ng−¬i ra , chØ cÇn gÆp mÆt mét lÇn lµ nã ®· ngñ ngay víi ng−êi Êy . Giäng cña ng−êi thø ba ®anh ¸c h¬n : - NÕu ng−¬i muèn giÕt nh÷ng kÎ ®· ngñ víi nµng , nÕu mçi ngµy ng−¬i cã thÓ giÕt ®−îc mét tr¨m th× cho ®Õn khi tãc ng−¬i b¹c phÕu còng ch−a giÕt hÕt . Hõ , ®óng lµ thø chØ biÕt gôc ®Çu vµo tròng ngùc ®µn bµ . *** Gian nhµ gåm cã ba cöa sæ . Mçi cöa sæ ®Òu cã mét ng−êi . Tuy giäng nãi cña ba ng−êi kh¸c nhau nh−ng hä cïng gièng nhau mét ®iÓm " s¾c bÐn , tôc t»ng vµ hung ¸c " . TiÓu Phi bu«ng tay , h¾n víi lÊy chiÕc mÒm ®¾p lªn vãc ngäc trÇn truång cho L©m Tiªn Nhi vµ tuét xuèng gi−êng rÝt giäng : - KÎ nµo ? Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 9. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 540 H¾n vèn muèn x«ng ra nh−ng võa nhãn m×nh lªn chît dõng l¹i , h¾n b−íc lui mÊy b−íc , ¸n tr−íc L©m Tiªn Nhi . Bªn ngoµi cöa sæ tiÕng c−êi bËt lªn s»ng sÆc . Hä cÊt tiÕng c−êi vµ mçi ng−êi nãi mét c©u : - Ng−¬i sî bän nµy nh×n thÊy lå lé cña con chã c¸i Êy µ ? - Nã cho ng−êi ta nh×n ®· qu¸ quen råi , cã ng−êi ®µn «ng nµo ch−a thÊy ®©u mµ sî ? Cho ng−êi ta nh×n quen råi , b©y giê tªnh hªnh nh− thÕ mµ nÕu kh«ng cã ai nh×n coi chõng nã ph¸t ®iªn lªn Êy . Çm ! Ba c¸nh cöa cïng mét lóc bung ra . Ba chiÕc lång ®Ìn s¸ng rùc , c¾m trªn ba c©y tróc dµi ®−a th¼ng vµo , tËp trung ¸nh s¸ng quanh m×nh L©m Tiªn Nhi . L©m Tiªn Nhi ®−a tay che m¾t chõng nh− ®Ó che bít ¸nh s¸ng lµm cho nµng cho¸ m¾t nh−ng võa v« t×nh võa cè ý , nµng ®Ó chiÕc mÒm tôt xuèng lÇn lÇn . TiÓu Phi nãng mÆt , h¾n hèt mí quÇn ¸o liÖng lªn gi−êng : - MÆc vµo . L©m Tiªn Nhi chíp ®«i m¾t long lanh , nµng nhoÎn miÖng c−êi : - T¹i sao ? Anh nghÜ t«i nh− thÕ nµy kh«ng xøng ®ang cho thiªn h¹ chiªm ng−ìng ®Êy − ? Nµng ®øng th¼ng lªn , d−íi ¸nh s¸ng cña ba chiÕc lång ®Ìn , th©n thÓ nµng nh− ngäc chuèt . Nµng nhÕch m«i c−êi thËt ®Ñp . Cïng mét lóc nµng tung ra hai vò khÝ . Bªn ngoµi nhiÒu tiÕng c−êi h« h« vµ " b×nh " , c¸nh cöa lín tung ra . *** Ba ng−êi ¸o vµng , ba chiÕc nãn réng vµnh sôp ngang mi m¾t . §ã lµ dÊu hiÖu cña Kim TiÒn Bang . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 10. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 541 Ng−êi ®i ®Çu , l−ng hïm vai gÊu , tay cÇm sîi xÝch , hai ®Çu cã hai tr¸i chuú thËt lín . Ng−êi thø hai , thø ba cÇm ®ao vµ kiÕm : Quû §Çu §ao , T¸ng M«n KiÕm . C¶ ba ng−êi binh khÝ l¨m le , h×nh nh− hä lµ h¹ng ng−êi kh«ng hÒ ®Ó cho mét c¬ héi giÕt ng−êi nµo bÞ tr«i qua . L©m Tiªn Nhi vÉn c−êi , giäng c−êi cña nµng mçi phót mét quyÕn rò : - A , kh«ng ngê l¹i lµ Phong Vò L−u Tinh H−íng Tßng §¹i §µ Chñ , xin lçi . C©y chuú cña H−íng Tßng nhÌ nhÑ ®ong ®−a trong khi hai tay h¾n v÷ng nh− trô ®¸ . L©m Tiªn Nhi hái : - Nh−ng §µ Chñ ®Õn ®©y cã ph¶i theo mÖnh lÖnh cña Th−îng Quan Kim Hång ®Ó giÕt t«i kh«ng nhØ ? H−íng Tßng ®¸p : - §óng . L©m Tiªn Nhi thë ra : - ThËt kh«ng ngê Th−îng Quan Kim Hång l¹i gÊp nh− thÕ nhØ ? H−íng Tßng nãi : - Ng−êi kh«ng cßn dïng ®−îc th× ph¶i chÕt . L©m Tiªn Nhi nãi : - H−íng §µ Chñ ®· lÇm råi , h¾n kh«ng ph¶i v× nguyªn nh©n Êy mµ giÕt t«i ®©u . H−íng Tßng gÆn l¹i : - Sao ? L©m Tiªn Nhi nãi : - H¾n muèn giÕt t«i lµ v× h¾n sî t«i cã ng−êi ®µn «ng kh¸c lµm mÊt mÆt h¾n . H−íng Tßng l¹nh lïng : - MÖnh lÖnh cña Th−îng Quan Bang Chñ kh«ng bao giê cã chuyÖn gi¶i thÝch , chØ cã chÊp hµnh . L©m Tiªn Nhi khÏ liÕc TiÓu Phi : - C¸c vÞ d¸m ®Õn ®©y giÕt t«i ch¾c c¸c vÞ cho r»ng h¾n kh«ng cßn cã thÓ b¶o vÖ cho t«i n÷a sao ? H−íng Tßng nãi : Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 11. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 542 - Cø thö xem . Ng−êi cÇm ®ao nãi : - Kh«ng cÇn ph¶i thö . L©m Tiªn Nhi nh−íng m¾t : - Sao thÕ ? Ng−êi cÇm ®ao nãi : - C« d¸m nãi tr−íc mÆt h¾n nh÷ng lêi nãi võa råi , tù nhiªn c« còng ®· c¶m thÊy h¾n kh«ng cßn b¶o hé c« ®−îc n÷a mµ mét khi tÊt c¶ ®Òu hiÓu nh− thÕ th× cßn thö ®Ó lµm g× ? L©m Tiªn Nhi l¹i nh×n TiÓu Phi lÇn n÷a , nµng nh×n kh¸ l©u nh− ®Ó −íc l−îng vµ nµng vôt c−êi : - §óng , h¾n b©y giê tù b¶o vÖ m×nh vÉn cßn khong ®−îc th× cßn tr«ng g× h¾n b¶o vÖ cho ai nh−ng ... Nµng h¬i nhÝch tíi , th©n nµng ®øng h¬i −ìn tíi tr−íc , mét tay nµng chèng xuèng m«ng , mét tay nhÌ nhÑ vuèt lµn da m¸t dÞu däc theo ®ïi vµ giäng nµng giät lÞm : - C¸c ng−êi giÕt t«i kh«ng thÊy tiÕc sao . Võa nãi nµng võa tõ tõ nhÝch tíi . ChiÕc l−ng dÞu nhiÔu , gß ngùc rung rinh lµm cho tay ®ao tay kiÕm còng ®ong ®−a theo nhÞp b−íc cña nµng . ChØ cã mçi m×nh H−íng Tßng vÉn ®øng nh− t−îng gç . TiÓu Phi më trõng ®«i m¾t , må h«i trªn tr¸n h¾n ®æ ra tõng côc . L©m Tiªn Nhi b−íc th¼ng tíi tr−íc mÆt H−íng Tßng , bµn tay ngäc cña nµng khÏ nhÊc lªn , h×nh nh− nµng muèn choµng ngang cæ h¾n . H−íng Tßng vôt vung tay , tr¸i chuú vót th¼ng vµo gi÷a ngùc L©m Tiªn Nhi . §óng lµ mét chuyÖn ngoµi ý t−ëng nh−ng L©m Tiªn Nhi ph¶n øng thËt nhanh , nµng nh¶y vót m×nh lªn vµ nh¶y lïi l¹i phÝa gi−êng . ChiÕc nãn réng vµnh cña H−íng Tßng trËt xuèng ®Ó lé khu«n mÆt nh¨n nheo vµng bÖt nh−ng c»m h¾n l¸ng m−ít kh«ng cã lÊy mét sîi r©u . Qua phót h·i hïng nh−ng L©m Tiªn Nhi vôt ph¸ lªn c−êi : - µ , ta biÕt råi , ng−êi lµ tªn ... l¹i c¸i , th¶o nµo Th−îng Quan Kim Hång l¹i ch¼ng chän ng−¬i ®Õn ®Ó giÕt ta . H−íng Tßng nh×n nµng nh−ng h¾n kh«ng lé mét vÎ g× . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 12. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 543 ThËt l©u , h¾n quay qua phÝa TiÓu Phi trÇm giäng : - Ng−¬i h·y ®i ra . TiÓu Phi qu¾c m¾t : - §i ra ? H−íng Tßng nãi : - Ch¼ng lÏ ng−êi cßn ®ñ cam ®¶m t×nh nguyÖn b¶o vÖ cho con chã c¸i ? TiÓu Phi chôp lÊy chiÕc ghÕ vung lªn . Bèp ! Tr¸i chuú lÑ h¬n tay cña TiÓu Phi v× tinh thÇn h¾n ®· lung lay , søc h¾n kh«ng cßn m¹nh n÷a , c¸i ghÕ trªn tay h¾n n¸t ra tõng m¶nh mét . H−íng Tßng c−êi khÈy : - Ta phông m¹ng giÕt con chã Êy chø kh«ng ph¶i giÕt ng−¬i vµ ta vèn lµ con ng−êi kh«ng hay vÊy chuyÖn , nÕu kh«ng ng−¬i ®· chÕt råi . TiÓu Phi ®øng tr¬ , må h«i cña h¾n ch¶y rßng rßng . H¾n lµ kÎ giÕt ng−êi . H¾n giÕt ng−êi vµ cã thÓ bÞ ng−êi giÕt l¹i , ®ã lµ cuéc ®êi cña h¾n . B©y giê , d−íi con m¾t cña ng−êi , h¾n kh«ng cßn cã mét gi¸ trÞ nµo . Bß lªn th× khã nh−ng tôt xuèng qu¸ dÔ dµng . Hai tay TiÓu Phi bu«ng thâng xuèng , giäng cña H−íng Tßng trÇm nÆng : - Còng ®−îc , nÕu ng−¬i kh«ng muèn ®i th× h·y ë l¹i ®©y chøng kiÕn . H¾n tõ tõ b−íc l¹i phÝa gi−êng . ¸nh m¾t cña L©m Tiªn Nhi vôt tèi xÇm . Nµng kh«ng sî bÊt cø mét ai , cho dÇu ng−êi Êy kÒ thanh kiÕm tËn cæ nµng , miÖng nµng ch−a chÕt th× nµng vÉn cßn vâ khÝ . Nh−ng nµng sî h¾n . V× h¾n lµ l¹i c¸i . §èi víi mét con ng−êi b¸n nam b¸n n÷ nh− thÕ , vò khÝ lîi h¹i nhÊt cña nµng còng trë thµnh v« dông . Ngay lóc Êy , vôt cã tiÕng ng−êi , tiÕng nãi thËt ch©m r·i : - B»ng vµo con ng−êi nh− ng−¬i mµ còng häc giÕt ng−êi n÷a µ ? Kh«ng , kh«ng xøng l¾m ®©u . Giäng nãi ph¸t ra tõ ngoµi cöa vµ mét con ng−êi xuÊt hiÖn . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 13. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 544 Tia m¾t cña L©m Tiªn Nhi vôt s¸ng lªn . Kinh V« M¹ng . C¸nh tay tr¸i cña h¾n vÉn cßn buéc treo lªn vai b»ng manh v¶i bè cò , bµn tay lã ra xanh dên , c¸nh tay cña ng−êi chÕt . H¾n chÇm chËm b−íc v« , chËm nh−ng nÆng chÞch . §«i m¾t c¸ chÕt cña h¾n nh− nhá l¹i , thø ¸nh m¾t söa so¹n giÕt ng−êi . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2