Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Huyết tâm lệnh - tập 38

Chia sẻ: Thanh Phuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:14

52
lượt xem
10
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'huyết tâm lệnh - tập 38', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Huyết tâm lệnh - tập 38

 1. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 559 Håi thø ba m−¬i t¸m Nh÷ng gißng m¸u hËn Trªn ®êi kh«ng mét ai mµ kh«ng cã lóc gi«ng gièng bïn lÇy . B−íc ch©n cña ng−êi dÉm lªn , ®Êt cøng ngang nhiªn ph¶n kh¸ng nh−ng bïn lÇy th× kh«ng . Nã chØ cam t©m , nhÉn n¹i ®Ó cho ng−êi dÉm lón , cµng lóc nã cµng mÒm . Trªn ®êi nµy nÕu cã vËt mÒm th× tr−íc nhÊt ph¶i kÓ ®Õn bïn lÇy . Lý TÇm Hoan tù vÝ m×nh nh− thÕ vµ h¾n rÊt thÝch nh− thÕ . Vßng t−êng cña H−ng V©n Trang h×nh nh− míi ®−îc t« v«i l¹i , dÇu ban ®ªm còng vÉn thÊy huy hoµng . ThÕ mµ b¶ng hiÖu cña qu¸n l·o T«n Gï ®· r¬i ®æ kh«ng biÕt tù bao giê . ¤ng ta ®· gi¶i ghÖ råi ch¨ng ? Tõ con ®−êng Èm thÊp bªn ngoµi , khã lßng thÊy ®−îc bãng ng−êi trong trang viÖn . B©y giê trêi ®· s¸ng råi , tù nhiªn kh«ng bao giê thÊy ¸nh ®Ìn " cø måi tèi , trªn ng«i l©u ®µi nhá phÝa sau mét ¸nh ®Ìn leo lÐt ..." H¬n hai n¨m qua , ®ªm nµo còng thÕ . Lý TÇm Hoan chît nhí tíi nh÷ng chuyÖn mµ h¾n kh«ng muèn nhí . Trong vßng hai n¨m nay , h¾n ®· th−êng trùc bªn khung cöa n¬i qu¸n l·o T«n Gï ®Ó nh×n ¸nh ®Ìn , h¾n cø tr«ng cho trêi mau tèi , h¾n l¹i muèn cho trêi cø tèi m·i . Hai n¨m dµi ®»ng ®½ng , chõng nhí l¹i h¾n c¶m thÊy nh− míi ngµy h«m qua . L·o T«n Gï vÉn kÒ cËn bÇu b¹n cïng víi h¾n , l·o kh«ng hÒ më miÖng . T«n TiÓu B¹ch vôt thë dµi : - B©y giê cßn ch−a ®Õn giê c¬m tèi , thùc kh¸ch h·y cßn chÇn chê , kh«ng biÕt NhÞ Thóc t«i ®ang lµm g× ? Ph¶i ch¨ng còng ®ang lau bµn ghÕ ? Thùc kh¸ch kh«ng bao giê ®Õn n÷a . V× L·o T«n Gï ®· ®i råi . Kh«ng mét ai ®Ó han hái , mµ nÕu cã , ch¾c kh«ng mét ai biÕt l·o ®i ®©u . Mät con ng−êi suèt m−êi ba n¨m dµi Èn nhÉn lau bµn dän r−îu mµ kh«ng ai nh×n ra t«ng tÝch nh− thÕ , nÕu khi cÇn ®i th× nhÊt ®Þnh còng nh− lóc ë , nghÜa lµ rÊt khã cã ai biÕt ®−îc . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 2. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 560 Qu¶ thËt , L·o T«n Gï kh«ng cßn trong qu¸n . Trªn nh÷ng chiÕc bµn cò kü , bôi ®· ®ãng ®Çy . Lý TÇm Hoan dÇn T«n TiÓu B¹ch ®i th¼ng ra sau . Gian phßng cña h¾n vÉn cßn , trèng rçng , m¹ng nhÖn gi¨ng bèn phÝa . Gian phßng cña L·o T«n Gï còng kh«ng cßn mét vËt g× . Nh−ng Lý TÇm Hoan vïng dõng l¹i . H¾n nh×n ch¨m chó vµo khung cöa sæ , n¬i c¹nh gi−êng ngñ cña L·o T«n Gï . D−íi khung cöa sæ nho nhá cã mét mòi tªn b»ng dÊu mùc . Khung cöa l©u ngµy ®· biÕn mµu ®en x¹m , dÊu mùc còng ®en . ChØ khi nµo chó t©m th× míi nh×n thÊy . Ng−êi chó t©m chØ lµ ng−êi mËt thiÕt L·o T«n Gï . ChØ cã nh÷ng ng−êi th©m l¾m míi biÕt ®ã lµ phßng dµnh riªng cho l·o . Nh÷ng kÎ ®Õn ®©y t¹m chó n¨m ba ngµy , nöa th¸ng , kh«ng kÎ nµo chó ý . ChÝnh T«n TiÓu B¹ch cïng ®i víi Lý TÇm Hoan nh−ng nµng kh«ng nh×n thÊy , nµng chØ thÊy nhê ®«i m¾t chÇm chËp nh×n vµo ®ã cña Lý TÇm Hoan . Mòi tªn chØ th¼ng phÝa sau . PhÝa sau cã mét ngâ hÑp mµ lµ ngâ côt . TËn ®Çu ngâ cã mét khung cöa , khung cöa b»ng c©y roi mßi còng ®· môc råi . §©y lµ mét vÊn ®Ò míi mÆc dÇu c¸nh cöa môc ®· l©u råi . V× chØ khi vµo phßng cña L·o T«n Gï , më cöa sæ cña l·o th× míi nh×n thÊy ngâ côt Êy . Mòi tªn dµnh cho ng−êi th©n cña l·o . Ng−êi th©n kh«ng cã nghÜa lµ ruét thÞt v× ng−êi ruét thÞt trõ hai «ng ch¸u cña T«n L·o Tiªn Sinh , kh«ng mét ai bÐn m¶ng vµo ®©y . Hai «ng ch¸u cña T«n TiÓu B¹ch tuy cã vµo ®©y nh−ng kh«ng cã ë l¹i ®©y , vËy th× ng−êi th©n Êy lµ Lý TÇm Hoan . Mòi tªn chØ cho Lý TÇm Hoan , nhÊt ®Þnh ph¶i lµ chuyÖn cã liªn quan tíi h¾n . Lý TÇm Hoan dÉn T«n TiÓu B¹ch ®i ra ngâ côt . Nµng tá th¸i ®é e dÌ : - Hay lµ Th−îng Quan Kim Hång ®¸nh bÉy ? Lý TÇm Hoan kh«ng nãi , h¾n chØ mØm c−êi b−íc lÇn ®i . Th−îng Quan Kim Hång kh«ng hÒ biÕt chuyÖn liªn quan mËt thiÕt gi÷a L·o T«n Gï vµ h¾n , mòi tªn nµy nhÊt ®Þnh lµ mòi tªn cña L·o T«n Gï dµnh cho h¾n mµ th«i . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 3. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 561 T«n TiÓu B¹ch nãi : - Anh kh«ng nªn ®i , nÕu cÇn lµ t«i ®i . Lý TÇm Hoan hái : - T¹i sao ? T«n TiÓu B¹ch ®¸p : - Th−îng Quan Kim Hång muèn giÕt anh chø kh«ng ph¶i lµ t«i . Lý TÇm Hoan hái : - V× thÕ nªn c« nhÊt quyÕt theo vµo ? T«n TiÓu B¹ch nãi : - Kh«ng ®i th× kh«ng kh¸m ph¸ ®−îc ý nghÜ cña mòi tªn . Lý TÇm Hoan nãi : - Nh− vËy th× c« hiÓu t«i kh«ng b»ng Th−îng Quan Kim Hång . T«n TiÓu B¹ch hái : - Sao vËy ? Lý TÇm Hoan nãi : - NÕu qu¶ Th−îng Quan Kim Hång gi¨ng c¸i bÉy nµng , h¾n ®· hiÓu ch¾c r»ng t«i nhÊt ®Þnh sÏ v«, dÇu bß ®i b»ng ®Çu gèi , t«i còng vÉn ph¶i v« . T«n TiÓu B¹ch nh×n h¾n tr©n tr©n , n−íc m¾t nµng tu«n ch¶y . Nµng vôt lao vµo lßng h¾n , «m chÆt lÊy h¾n , n−íc m¾t ®Ém lªn ngùc h¾n . Nµng óp mÆt nµng vµo mÆt h¾n , nµng muèn dïng n−íc m¾t cña nµng ®Ó xãa bít vÎ tiÒu tôy bëi th¸ng n¨m chång chÊt khæ ®au . ChiÕc th©n cøng nh− ®¸ cña Lý TÇm Hoan mÒm lÇn , h¾n quµng tay «m chÆt lÊy nµng . Hai ng−êi «m nhau rÊt chÆt . Hä «m nhau lÇn ®Çu , hä c¶m t−ëng ®©y lµ lÇn cuèi . §i vµo ngâ côt , nÕu lµ bÉy cña Th−îng Quan Kim Hång th× kh«ng mét ai ®o¸n ch¾c , Lý TÇm Hoan còng kh«ng d¸m ch¾c r»ng m×nh sÏ cã ngµy trë ra . Cµng nghÜ nh− thÕ nhiÒu h¬n lµ T«n TiÓu B¹ch . Nh−ng chØ tho¸ng qua , lßng tù tin cña nµng ®éng m¹nh , nµng nãi mét c©u qu¶ quyÕt : - Kh«ng , nhÊt ®Þnh anh ph¶i trë ra v× ... Nµng kh«ng nãi hÕt c©u nh−ng Lý TÇm Hoan ®· hiÓu . Nµng muèn nãi nhÊt ®Þnh h¾n ph¶i trë ra v× n¬i ®©y ®· cã nµng chê ®îi . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 4. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 562 Nµng muèn nãi ®Õn søc m¹nh cña t×nh yªu . ChØ cã t×nh yªu , t×nh yªu lµ søc m¹nh v¹n n¨ng . B»ng vµo nã , ng−êi ta sÏ x« ng· t−êng thµnh , b»ng vµo nã ng−êi ta sÏ v−ît qua tÊt c¶ nh÷ng g× nguy hiÓm . T×nh yªu ®· t¹o cho ng−êi mét niÒm tin tuyÖt ®èi . *** ¸nh s¸ng gÇn nh− kh«ng lät ®−îc vµo con ®−êng hÑp . B−íc vµo lßng ®−êng , ng−êi ta cã c¶m t−ëng nh− ®ang ®i vµo ®Þa ®¹o . Con ®−êng Èm thÊp vµ ©m u . C¸nh cöa cò ®· môc vµ chØ khÐp l¹i . C¸nh cöa ®−îc x« bËt ra , ng−êi ®øng ngoµi nhÊt ®Þnh sÏ buån n«n . M¸u , mét mïi tanh t−ëi . TiÕp liÒn theo lµ nghe h¬i thë å å , thø h¬i thë cña d· thó mang th−¬ng . Bªn trong c¸nh cöa lµ mét gian hÇm réng lín . Cã lÏ n¬i ®ã dïng ®Ó lµm hÇm chøa r−îu . Nh−ng b©y giê kh«ng nghe mïi r−îu , chØ cã mét mïi tanh . *** D−íi hÇm cã c¶ th¶y m−êi mÊy ng−êi . MiÖng hä ngËm c©m . §ã lµ mét cuéc ¸c chiÕn , cuéc ¸c chiÕn chËm ch¹p , hä ®· mái mÖt , hä ®ang gÇm gõ x¶ tõng nh¸t mét . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 5. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 563 H×nh nh− søc lùc ®· mái dÇn nh−ng hä quyÕt kh«ng ng−ng . Hä nhÊt ®Þnh kh«ng lªn tiÕng , ®ao x¶ vµo da thÞt , hä còng ngËm miÖng chèng l¹i chø kh«ng kªu ró . TÊt c¶ vèn cã hai m−¬i b¶y ng−êi , hiÖn t¹i ®· cã chÝn ng−êi n»m yªn d−íi ®Êt. Cßn l¹i m−êi t¸m ng−êi chi ra hai phÝa , mét bªn ®«ng mét bªn Ýt . Mét bªn gåm m−êi ba ng−êi , hä mÆc ¸o vµng , hä cã nãn réng vµnh nh−ng b©y giê th× nãn ®· t¶ t¬i . Binh khÝ cña hä còng cã nhiÒu thø : ®ao , kiÕm , chuú , cã c¶ ng−êi dïng bµn to¸n s¾t . Mét bªn ®¸ng lý lµ chÝn ng−êi nh−ng b©y giê chØ cßn n¨m , trong ®ã cã mét ng−êi mï . ChØ cÇn thÊy ng−êi nµy th«i , Lý TÇm Hoan biÕt hä lµ ai . Trung Nguyªn B¸t NghÜa . Nh÷ng ng−êi anh em cña ThiÕt Gi¸p Kim C−¬ng nh−ng tõ ngµy ng−êi anh c¶ bÞ chÕt th× ThiÕt Gi¸p Kim C−¬ng trèn ®i , h¾n ra vïng quan ngo¹i vµ gÆp Lý TÇm Hoan . H¾n c¶m ©n tri ngé , h¾n b»ng lßng lµm nghÜa béc cho Lý TÇm Hoan nh−ng hä Lý chØ xem h¾n lµ ng−êi b¹n . Lý TÇm Hoan kh«ng hái h¾n vµ h¾n còng kh«ng nãi mét tiÕng nµo vÒ lai lÞch h¾n nh−ng sau nµy Lý TÇm Hoan biÕt sau khi ng−êi anh c¶ cña Trung Nguyªn B¸t NghÜa bÞ chÕt , nh÷ng ng−êi cßn l¹i qu¶ quyÕt lµ do ThiÕt Gi¸p Kim C−¬ng ®· b¸n ®øng b¹n m×nh . Hä ®· khæ c«ng lïng kiÕm ThiÕt Gi¸p Kim C−¬ng ®Ó tr¶ thï . ThiÕt Gi¸p Kim C−¬ng kh«ng chÞu nãi nh−ng Lý TÇm Hoan trë l¹i Truyng Nguyªn , v× c¶m ©n tri ngé , kh«ng muèn cho Lý TÇm Hoan ph¶i lÆn léi vÒ m×nh mµ còng v× nhí quª cha ®Êt tæ , ThiÕt Gi¸p Kim C−¬ng theo vÒ . H¾n bÞ bän Trung Nguyªn B¸t NghÜa b¾t ®i ®−îc , ®· bÞ bän hä lËp bµn tÕ ®Ó m«t bông lÊy gan ThiÕt Gi¸p Kim C−¬ng nÕu kh«ng cã TiÓu Phi cøu kÞp th× h¾n ®· chÕt råi thÕ nh−ng h¾n kh«ng hÒ kªu oan mÆc dÇu h¾n kh«ng hÒ nh×n nhËn m×nh cã téi . H¾n cam t©m chÞu chÕt chø h¾n kh«ng chÞ nãi mét lêi nµo vÒ c¸i chÕt cña ng−êi anh c¶ trong Trung Nguyªn B¸t NghÜa . B©y giê tr−íc nhÊt , trong gian hÇm nµy , Lý TÇm Hoan thÊy râ bèn ng−êi cßn sèng cña Trung Nguyªn B¸t NghÜa : ng−êi ®µn bµ chét m¾t ¤ng §¹i N−¬ng , ¢m D−¬ng Qu¸i Thñ C«ng T«n Vò , thªm hai ng−êi n÷a mµ Lý TÇm Hoan chØ biÕt mÆt chø kh«ng biÕt tªn , ®ã lµ g· thÇy bãi mï vµ tªn b¸n r−îu . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 6. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 564 Sau ®ã th× Lý TÇm Hoan thÊy ThiÕt Gi¸p Kim C−¬ng . ThiÕt Gi¸p Kim C−¬ng m×nh trÇn trïi trôi , h¾n ®øng gi÷a hai phe . H¾n chèng l¹i ¸o vµng Kim TiÒn Bang ®Ó che chë cho phÝa Trung Nguyªn B¸t NghÜa nh−ng do dång thêi h¾n còng bÞ phe Trung Nguyªn B¸t NghÜa tÊn c«ng . ChØ tho¸ng nh×n qua , Lý TÇm Hoan cã thÓ ®o¸n ra c¬ sù . Tuy kh«ng ch¾c l¾m nh−ng h¾n biÕt ngay r»ng phe Trung Nguyªn B¸t NghÜa vÉn cè theo dâi ThiÕt Gi¸p Kim C−¬ng , cã thÓ hä võa b¾t gÆp ThiÕt Gi¸p Kim C−¬ng th× l¹i ®ông ®Çu ngay víi bän Kim TiÒn Bang vµ mÆc dÇu trong lóc nguy ngËp , ThiÕt Gi¸p Kim C−¬ng vÉn cè che chë cho Trung Nguyªn B¸t NghÜa . Nh−ng t¹i sao hä gÆp t¹i n¬i nµy ? VÊn ®Ò ®ã tuy khã hiÓu nh−ng Lý TÇm Hoan vÉn ®o¸n ®−îc phÇn nµo . Cã thÓ v× kh«ng t×m ra tung tÝch cho nªn bän Trung Nguyªn B¸t NghÜa lÈn quÈn H−ng V©n Trang v× hä nghÜ r»ng gi÷a ThiÕt Gi¸p Kim C−¬ng vµ Lý TÇm Hoan h·y cßn liªn l¹c nªn Lý TÇm Hoan bÊt thÇn cã thÓ trë l¹i H−ng V©n Trang , v× thÕ hä cø b¸m lÊy n¬i nµy nhÊt ®Þnh cã ngµy gÆp ®−îc ThiÕt Gi¸p Kim C−¬ng . Riªng phÇn ThiÕt Gi¸p Kim C−¬ng , cã thÓ v× kh«ng ®−îc tin tøc cña Lý TÇm Hoan nªn h¾n vÒ ®©y dß la tin tøc vµ gÆp ngay bän Kim TiÒn Bang . Lý TÇm Hoan b−íc vµo nh−ng kh«ng mét ai hay . Mét phÇn v× h¾n ®øng bªn trªn , cßn ®¸m ng−êi ®¸nh nhau ë tôt d−íi hÇm , mét phÇn hä ®ang khæ chiÕn ®Õn møc r· rêi , hä kh«ng cßn nghe thÊy bªn ngoµi , nhÊt lµ Lý TÇm Hoan b−íc vµo thËt nhÑ . ThiÕt Gi¸p Kim C−¬ng m×nh trÇn trïng trôc , ®óng víi c¸i danh hiÖu mµ h¾n ®ang mang , vãc th©n cao lín vµ r¾n ch¾c y nh− t−îng ®¸ . ¸nh thÐp nho¸ng lªn , mét l−ìi c©u liªm qu¾m m¹nh vµo th©n c©y , ThiÕt Gi¸p Kim C−¬ng vÉn tr¬ tr¬ . G· ¸o vµng vËn dông tËn lùc giËt mét c¸i thËt m¹nh , mét miÕng thÞt tõ b¶ vai ThiÕt Gi¸p Kim C−¬ng v¨ng ra , m¸u ch¶y ®Çm ®×a . Kh«ng mét c¸i nh¨n mÆt , ThiÕt Gi¸p Kim C−¬ng vung tay ®Êm m¹nh . B×nh ! G· ¸o vµng cÇm c©u liªm v¨ng bæng lªn kh«ng , ®ông vµo trÇn nhµ , bôi ®Êt ®æ xuèng µo µo vµ g· n»m nÝn thë . Quay mÆt vÒ phÝa Trung Nguyªn B¸t NghÜa , ThiÕt Gi¸p Kim C−¬ng la lªn : - C¸c anh h·y rót ®i , ®Ó m×nh t«i ®o¹n hËu , rót nhanh ®i . ¤ng §¹i N−¬ng rèng lªn : Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 7. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 565 - Kh«ng ®i , cã chÕt bän ta còng mang ng−¬i theo cïngchÕt . B×nh ! Mét tªn ¸o vµng vung ¹mnh c©y thiÕt tr−îng , ¤ng §¹i N−¬ng bËt ngöa ra sau nh−ng mô ta g−îng dËy ngay thÐt lín : - Tªn ThiÕt Gi¸p Kim C−¬ng nµy lµ cña chóng ta , ngoµi chóng ta ra , kh«ng ai ®−îc ®éng vµo h¾n nÕu kh«ng ... ¸nh thÐp nho¸ng lªn , thanh ®¹i ®ao cña mét tªn ¸o vµng ®· ph¹t m¹nh , ThiÕt Gi¸p Kim C−¬ng lËt ®Ët trÇm qua nh−ng ®· trÔ råi . ¤ng §¹i N−¬ng gËp m×nh xuèng nh− th©n c©y ®èn gèc råi bËt ngöa ra sau , con m¾t cña mô ta trõng trõng nh×n ThiÕt Gi¸p Kim C−¬ng . Mét c¸i chÕt kh«ng ®au ®ín vµ mang theo c¶ mét nçi o¸n hên . *** ThiÕt Gi¸p Kim C−¬ng nghiÕn r¨ng , h¾n ®· bÞ thªm mét ®ao n÷a nh−ng h¾n vÉn tr¬ tr¬ , h¾n qu¾c m¾t nh×n C«ng T«n Vò : - C¸c anh cßn ch−a chÞu ®i sao ? C¸c anh ®· thÊy m¸u hay ch−a ? NÕu c¸c anh chÕt hÕt th× ai lµ ng−êi mang t«i ®i theo ? Tªn thÇy bãi mï c−êi s»ng sÆc : - Bän ta dÇu cã chÕt ®i nhÊt ®Þnh oan hån còng l«i kÐo ng−¬i ®i . Vâ c«ng cña tªn thÊy bãi tuy ®¸ng sî nh−ng dÇu cã giái , cã luyÖn ®−îc ®«i tai rÊt thÝnh nh−ng còng vÉn lµ ng−êi mï , nhÊt lµ trong mét trËn khæ chiÕn kÐo dµi nh− thÕ nµy , sù thÝnh tai cña h¾n còng lÇn lÇn gi¶m sót . H¾n võa nãi døt c©u th× ngän c©u liªm thø hai ®· quÆt s©u vµo bông g· . §èi ph−¬ng giËt m¹nh , ThiÕt Gi¸p Kim C−¬ng vïng nh¾m m¾t . Da bông cña g· thÇy bãi banh ra , ruét gan theo m¸u ®æ µo ra nÒn ®Êt . ThiÕt Gi¸p Kim C−¬ng thÐt lªn : - T¹i sao c¸c anh ch−a chÞu bá ®i ? ChØ cÇn c¸c anh cßn sèng th× t«i sÏ ®Õn tËn n¬i n¹p m¹ng . Tªn mÆt rç nghiÕn r¨ng : Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 8. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 566 - Kh«ng , ng−¬i ph¶i ®Òn téi ngay h«m nay . ThiÕt Gi¸p Kim C−¬ng nh×n h¾n ch¨m ch¨m vµ vôt hái : - NÕu t«i chÕt th× c¸c anh cã ®i kh«ng chø ? C«ng T«n Vò c−êi g»n : - Bän ta ®Õn ®©y chØ v× ng−¬i , cßn th× ®i hay kh«ng còng kh«ng quan hÖ . ThiÕt Gi¸p Kim C−¬ng nh×n s÷ng thanh ¢m D−¬ng §ao cña C«ng T«n Vò th×nh l×n lao tíi thËt nhanh . C¶ vãc th©n nh− hßn non bé cña ThiÕt Gi¸p Kim C−¬ng t¹o hµnh trín mang kh«ng ai c¶n næi , c¶ vãc th©n nh− tÕ lao th¼ng vµo mòi ¢m D−¬ng §ao nhän lÕu . Bùt ! Mòi ®ao lón vµo ngùc h¾n , mòi ®ao lã tíi phÝa sau l−ng , C«ng T«n Vò rèng lªn mét tiÕng råi rót m¹nh thanh ®ao , mét vßi m¸u tõ n¬i ngùc ThiÕt Gi¸p Kim C−¬ng xèi vµo mÆt h¾n . ThiÕt Gi¸p Kim C−¬ng tõ tõ ng· xuèng . C«ng T«n Vò nhµo xuèng «m chÇm ThiÕt Gi¸p Kim C−¬ng nh−ng ngay khi Êy th× l−ng h¾n còng võa bÞ ba nhän ®o¶n th−¬ng c¾m lót . ThiÕt Gi¸p Kim C−¬ng la lªn ®øt qu·ng : - Nî t«i ®· tr¶ råi ... c¸c ... c¸c anh h·y ®i ®i ... C«ng T«n Vò rèng lªn : - Chóng ta ®· lÇm ... chóng ta ®· ... h¾n kh«ng ph¶i ... kh«ng ph¶i ... TiÕng la cña h¾n ®øt ®o¹n , m¸u tõ l−ng h¾n bùc ra ch¶y xèi lªn mÆt ®Êt . M¸u ®äng thµnh tõng vòng . *** Hai m−¬i b¶y ng−êi ®· hÕt m−êi s¸u ng−êi ng· xuèng . Cuéc chiÕn tuy cã chËm nh−ng vÉn kh«ng ng−ng . Bän Trung Nguyªn B¸t NghÜa chØ cßn l¹i ba ng−êi . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 9. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 567 Hä lui vµo mét gãc quyÕt t©m tö chiÕn . Tªn tiÒu phu vung ngän bóa ph¹t ngang ph¹t däc vµ lín tiÕng : - NhÞ ca , cã rót hay kh«ng ? G· mÆt rç rÝt lªn : - Rót ? Trung Nguyªn B¸t NghÜa cã chÕt th× h·y cïng chÕt víi nhau , kÎ nµo nãi rót kÎ ®ã nh− kh«ng cßn trong hµng ngò Trung Nguyªn B¸t NghÜa . Tªn ¸o vµng c−êi s»ng sÆc : - Tèt , c¸c ng−¬i nãi nghÜa khÝ , ta sÏ cho trßn nghÜa khÝ . Thanh ®ao cña h¾n l¹i nhÊc lªn . Nh−ng chØ míi nöa chõng , h¾n bu«ng xu«i tay xuèng , hai m¾t trîn trõng . Mét ngän ®ao nhá ghim ®óng vµo yÕt hÇu cña h¾n . M¸u phón ra mät v×u dµi , hai tay h¾n run run bÞt vµo cæ h¾n . Kh«ng khÝ ®ét nhiªn ng−ng ®äng , kh«ng cßn ai lªn tiÕng , h¬i thë còng gÇn nh− kh«ng cßn nghe n÷a . TiÓu Lý Phi §ao ! TÊt c¶ nh÷ng ®éng t¸c giÕt ng−êi ®Òu ng−ng l¹i mét l−ît nh− c¸i m¸y . Bao nhiªu cÆp m¾t dån vÒ nh×n tr©n trèi ngän ®ao . Kh«ng biÕt ngän ®ao tõ ®©u bay tíi nh−ng hä còng biÕt r»ng ng−êi ®ã lµ ai . Chç tam cÊp xuèng hÇm n»m ngay trong gãc , Lý TÇm Hoan ®øng im n¬i ®ã . TÊt c¶ nh÷ng ng−êi d−íi hÇm ®Òu biÕt nh−ng kh«ng mét ai d¸m ngÈng mÆt , hä lµm nh− mòi ®ao ®ang nh×n d¸o d¸c , cø hÔ b¾t gÆp ®«i m¾t cña ai lµ bay th¼ng vµo yÕt hÇu kÎ ®ã . Hä sî con m¾t cña ngän ®ao . V× thÕ , kh«ng ai b¶o ai , ng−êi nµo còng nh×n ngay xuèng ch©n m×nh . Hä lµ nh÷ng kÎ −u tó cña Kim TiÒn Bang mµ nh÷ng kÎ cao h¹ng cña Th−îng Quan Kim Hång lµ nh÷ng kÎ kh«ng hÒ sî chÕt nh−ng b©y giê cuéc chiÕn d»ng dai khèc liÖt ®· lµm cho hä mÖt nhõ . D−íi ch©n hä lµ nh÷ng x¸c chÕt . Cã ng−êi míi ®©y , thanh ®ao trong tay gÇn nh− cßn loang lo¸ng thÕ mµ chØ mét c¸i nh¸y m¾t ®· n»m im . C¸i chÕt thËt cßn dÔ dµng h¬n c¸i sèng . Sinh m¹ng b©y giê chØ cßn gi¸ trÞ trong mét c¸i vÉy tay gi¸ trÞ vÒ thêi gian . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 10. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 568 Hä mÖt mái thÓ x¸c nh−ng ®iÒu lµm cho hä uÓ o¶i lµ c¸i ®ê ®Én tinh thÇn . ChÝnh sù b·i ho·i tinh thÇn ®ã míi lµm cho hä b¾t ®Çu sî c¸i chÕt mµ trong ®êi hä cã lÏ hä ch−a tõng nghÜ tíi , ch−a tõng nãi mét c©u nµo . TiÓu Lý Phi §ao b©y giê ®ång nghÜa cïng víi tiÕng " chÕt " . *** G· tiÒu phu vôt nãi : - TiÓu Lý Phi §ao . Lý TÇm Hoan ®¸p thËt nhÑ : - V©ng , t«i ®©y . G· tiÒu phu thë phµo tõ tõ ngåi xuèng . G· b¸n r−îu vµ ng−êi mÆt rç còng ngåi theo . Sù mÖt nhäc b©y giê míi chÝnh thøc ®Õn víi hä . Lý TÇm Hoan chÇm chËm b−íc vµo l¹i tr−íc mÆt cña nh÷ng tªn ¸o vµng . Hai tay h¾n kh«ng cã ®ao . Nh−ng d−íi sù t−ëng t−îng cña nh÷ng ten ¸o vµng , ngän ®ao cña Lý TÇm Hoan ®ang ë trong m¾t h¾n . Theo hä , h¾n nh×n vµo ®©u lµ ngän ®ao sÏ ghim ®óng vµo n¬i ®ã . Lý TÇm Hoan nh×n th¼ng vµo mÆt tªn ¸o vµng cÇm ®ao qu¾m : - Th−îng Quan Kim Hång ®· cho c¸c vÞ gi¨ng mét c¸i bÉy n¬i ®©y ? Tªn ¸o vµng gËt ®Çu . Lý TÇm Hoan nãi : - C¸c vÞ h·y cho t«i biÕt thªm nh÷ng c¸i bÉy kh¸c . Tªn ¸o vµng nãi : - Chóng t«i lµ ng−êi cña Kim TiÒn Bang . Lý TÇm Hoan gËt ®Çu : - T«i biÕt . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 11. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 569 Tªn ¸o vµng nãi : - Ng−êi cña Kim TiÒn Bang trong mét tr−êng hîp nµo ®ã cã thÓ cho ®èi ph−¬ng biÕt nh÷ng chuyÖn ®· qua . Lý TÇm Hoan nh×n h¾n. Tªn ¸o vµng nãi : - B©y giê c¸c h¹ muèn chóng t«i nãi chuyÖn ch−a x¶y ®Õn ? Lý TÇm Hoan kh«ng nãi , tia m¾t ®¨m ®¨m . Tªn ¸o vµng nãi : - Chóng t«i chØ cã thÓ tr¶ lêi b»ng c¸ch ... C¸nh tay h¾n hÊt m¹nh lªn , ngän ®ao h¾n qu¾m bæ vµo tr¸n h¾n . Bôp ! Y nh− ng−êi ta bæ mét tr¸i dõa kh« , chØ nghe mét tiÕng déi kh« khan , ãc vµ m¸u vät ra , th©y ng−êi ng· xuèng . D−íi gian hÇm im ph¨ng ph¾c . ThËt l©u , Lý TÇm Hoan nãi : - T«i kh«ng bøc c¸c vÞ , t«i còng mong c¸c vÞ ®õng cã bøc t«i . H¾n quay l¹i phÝa nh÷ng ng−êi cña Trung Nguyªn B¸t NghÜa . Ngay khi Êy , ThiÕt Gi¸p Kim C−¬ng cùa m×nh kªu khe khÏ : - DÞch Minh Hå ... NhÞ ca ... Tªn tiÒu phu lªn tiÕng : - DÞch Minh Hå cã ®©y . ThiÕt Gi¸p Kim C−¬ng hái b»ng giäng yÕu ít : - Nî cña t«i ®· tr¶ xong råi chø ? DÞch Minh Hå nãi : - Xong , Ng−¬i cã thÓ yªn lßng . ThiÕt Gi¸p Kim C−¬ng nãi : - Nh−ng t«i cßn mét chuyÖn cÇn ph¶i nãi . DÞch Minh Hå l¹nh lïng : - Nãi ®i . ThiÕt Gi¸p Kim C−¬ng nãi : - Tuy t«i cã lçi víi ¤ng ®¹i ca nh−ng kh«ng hÒ b¸n ®øng anh Êy . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 12. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 570 DÞch Minh Hå ng¾t ngang : - Ng−¬i kh«ng cÇn nãi , ®iÒu ®ã ta biÕt . Qu¶ thËt h¾n biÕt mµ b©y giê ai còng cã thª biÕt . Mét con ng−êi nÕu cã d· t©m b¸n ®øng anh em th× khi ®· ®Õn møc chÕt sèng chØ cßn trong ®−êng t¬ kÏ tãc nh− tr−êng hîp nµy kh«ng bao giê cã thÓ v× anh em mµ chÞu chÕt . Ai còng biÕt , së dÜ h¾n cã c¸i tªn ThiÕt Gi¸p Kim C−¬ng v× kh«ng mét ai cã thÓ ®¸nh ng· h¾n , chØ trõ vËt bÐn nhän , cßn th× dÇu cho chïy s¾t còng kh«ng lµm g× h¾n ®−îc . Vâ c«ng h¾n kh«ng cao nh−ng søc h¾n thËt kinh hån , chØ cÇn h¾n b»ng lßng ch¹y th× cho dï bao nhiªu ng−êi v©y chÆt , h¾n vÉn cµng ch¹y nh− kh«ng , mét vµi vÕt th−¬ng ®èi víi h¾n kh«ng ¨n nh»m g× c¶ . ThÕ nh−ng b©y giê h¾n l¹i kh«ng chÞu ch¹y , h¾n chØ chèng ®ì cho anh em h¾n ch¹y . Ng−êi nh− thÕ kh«ng khi nµo lµ ng−êi b¸n ®øng anh em . Lý TÇm Hoan quú xuèng kªu nho nhá : - ThiÕt Gi¸p Kim C−¬ng ...ThiÕt Gi¸p Kim C−¬ng ... §«i m¾t trong mµng m¸u vµ må h«i nhÇy nhôa hÐ ra , ThiÕt Gi¸p Kim C−¬ng lé ®Çy vÎ mõng vui : - ThiÕu gia ... thiÕu gia ®· tíi råi ... t«i biÕt ... H¾n cè g»ng ngåi lªn nh−ng h¾n l¹i tÐ n»m trë xuèng . Lý TÇm Hoan quú xuèng bªn c¹nh h¾n , lÊy v¹t ¸o lau s¹ch m¸u vµ må h«i trªn mÆt h¾n . MÆt h¾n kh«ng hÒ nh¨n nhã , tr¸i l¹i thËt t−¬i , m¾t h¾n nh×n s©u vµo m¾t cña ng−êi b¹n th©n : - ThiÕu gia ... t«i kh«ng tiÕc v× ®· hµnh ®éng kÞp thêi ... B©y giê th× Lý TÇm Hoan ®· biÕt c¶ råi . H¾n biÕt qua c©u nãi Êy , h¾n biÕt qua ¸nh m¾t Êy . Nh− vËy th× qu¸ ®óng , Th−îng Quan Kim Hång ®· ®o¸n ®óng . H¾n tin ch¾c r»ng tr−íc khi héi −íc , nhÊt ®Þnh Lý TÇm Hoan sÏ trë l¹i H−ng V©n Trang , h¾n lµ con ng−êi kh«ng t×nh c¶m nh−ng h¾n ®o¸n t×nh c¶m con ng−ßi kh¸c rÊt ®óng , nhÊt lµ h¾n ®o¸n vÒ t×nh c¶m cña Lý TÇm Hoan rÊt ®óng . H¾n trao thiÕp mêi héi −íc nh−ng h¾n kh«ng ch¾c th¾ng , h¾n muèn giÕt tr−íc Lý TÇm Hoan , h¾n bè trÝ mét mµng l−íi bªn c¹nh H−ng V©n Trang . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 13. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 571 Nh−ng lµm sao ThiÕt Gi¸p Kim C−¬ng l¹i biÕt ©m m−u ®ã ? Lý TÇm Hoan nh×n ThiÕt Gi¸p Kim C−¬ng , h¬i thë cña h¾n ®· yÕu lÇn nh−ng h¾n vÉn cè nãi : - L·o ... T«n Gï v× chuyÖn gÊp ph¶i ra vïng ... quan ngo¹i ... Th«i , nh− thÕ lµ ®ñ råi . V× viÖc kh«ng dõng ®−îc nh−ng còng kh«ng t×m gÆp Lý TÇm Hoan kÞp , L·o T«n Gï ®· t×m b¸o cho ThiÕt Gi¸p Kim C−¬ng , cÈn thËn h¬n , l·o cßn l−u dÊu hiÖu " mòi tªn ®en " l¹i n¬i phßng l·o cho Lý TÇm Hoan . ChÝnh v× thÕ mµ ThiÕt Gi¸p Kim C−¬ng ®· ®Õn ®©y . N−íc m¾t cña Lý TÇm Hoan ch¶y dµi theo m¸ . H¾n nãi víi ThiÕt Gi¸p Kim C−¬ng : - Anh h·y nãi ®i ... cßn nh÷ng g× anh ch−a nãi . ThiÕt Gi¸p Kim C−¬ng dïng tµn lùc l¾c ®Çu : - Kh«ng , nh− tÕ ... ®· ... ®· ®ñ råi ... Lý TÇm Hoan nãi : - Nh−ng cßn nh÷ng chyÖn rÊt mËp mê , anh kh«ng h¹i ¤ng Thiªn KiÖt nh−ng t¹i sao anh ch¹y trèn ? T¹i sao anh kh«ng chÞu biÖn b¹ch ? Nãi ®i anh . ThiÕt Gi¸p Kim C−¬ng nãi thËt nhá , nhá ®Õn møc Lý TÇm Hoan ph¶i kÒ tai xuèng : - Kh«ng ... t«i kh«ng trèn mét ai c¶ ... t«i ... t«i muèn trèn chÝnh t«i ... H¾n në nô c−êi , nô c−êi tháa m·n vµ h¾n ngoÎn ®Çu . NhiÒu tiÕng nÊc næi lªn . G· mÆt rç vïng nãi lín : - H¾n kh«ng chÞu nãi nh−ng t«i biÕt . Lý TÇm Hoan quay l¹i . DÞch Minh Hå còng quay l¹i . G· mÆt rç cói mÆt thë dµi . H¾n biÕt , nh− vËy Trung Nguyªn B¸t NghÜa chØ mét m×nh h¾n biÕt nh−ng t¹i sao h¾n l¹i kh«ng chÞu nãi ? Tia m¾t cña DÞch Minh Hå nh− ®iÖn l¹nh xo¸y vµo m¾t h¾n . Lý TÇm Hoan dÞu giäng : - C¸c h¹ biÕt sao ? Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 14. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 572 Tªn mÆt rç ngÈng mÆt lªn , n−íc m¾t ®Çm ®×a . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2