intTypePromotion=1

Huyết tâm lệnh - tập 38

Chia sẻ: Thanh Phuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:14

0
41
lượt xem
9
download

Huyết tâm lệnh - tập 38

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'huyết tâm lệnh - tập 38', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Huyết tâm lệnh - tập 38

 1. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 559 Håi thø ba m−¬i t¸m Nh÷ng gißng m¸u hËn Trªn ®êi kh«ng mét ai mµ kh«ng cã lóc gi«ng gièng bïn lÇy . B−íc ch©n cña ng−êi dÉm lªn , ®Êt cøng ngang nhiªn ph¶n kh¸ng nh−ng bïn lÇy th× kh«ng . Nã chØ cam t©m , nhÉn n¹i ®Ó cho ng−êi dÉm lón , cµng lóc nã cµng mÒm . Trªn ®êi nµy nÕu cã vËt mÒm th× tr−íc nhÊt ph¶i kÓ ®Õn bïn lÇy . Lý TÇm Hoan tù vÝ m×nh nh− thÕ vµ h¾n rÊt thÝch nh− thÕ . Vßng t−êng cña H−ng V©n Trang h×nh nh− míi ®−îc t« v«i l¹i , dÇu ban ®ªm còng vÉn thÊy huy hoµng . ThÕ mµ b¶ng hiÖu cña qu¸n l·o T«n Gï ®· r¬i ®æ kh«ng biÕt tù bao giê . ¤ng ta ®· gi¶i ghÖ råi ch¨ng ? Tõ con ®−êng Èm thÊp bªn ngoµi , khã lßng thÊy ®−îc bãng ng−êi trong trang viÖn . B©y giê trêi ®· s¸ng råi , tù nhiªn kh«ng bao giê thÊy ¸nh ®Ìn " cø måi tèi , trªn ng«i l©u ®µi nhá phÝa sau mét ¸nh ®Ìn leo lÐt ..." H¬n hai n¨m qua , ®ªm nµo còng thÕ . Lý TÇm Hoan chît nhí tíi nh÷ng chuyÖn mµ h¾n kh«ng muèn nhí . Trong vßng hai n¨m nay , h¾n ®· th−êng trùc bªn khung cöa n¬i qu¸n l·o T«n Gï ®Ó nh×n ¸nh ®Ìn , h¾n cø tr«ng cho trêi mau tèi , h¾n l¹i muèn cho trêi cø tèi m·i . Hai n¨m dµi ®»ng ®½ng , chõng nhí l¹i h¾n c¶m thÊy nh− míi ngµy h«m qua . L·o T«n Gï vÉn kÒ cËn bÇu b¹n cïng víi h¾n , l·o kh«ng hÒ më miÖng . T«n TiÓu B¹ch vôt thë dµi : - B©y giê cßn ch−a ®Õn giê c¬m tèi , thùc kh¸ch h·y cßn chÇn chê , kh«ng biÕt NhÞ Thóc t«i ®ang lµm g× ? Ph¶i ch¨ng còng ®ang lau bµn ghÕ ? Thùc kh¸ch kh«ng bao giê ®Õn n÷a . V× L·o T«n Gï ®· ®i råi . Kh«ng mét ai ®Ó han hái , mµ nÕu cã , ch¾c kh«ng mét ai biÕt l·o ®i ®©u . Mät con ng−êi suèt m−êi ba n¨m dµi Èn nhÉn lau bµn dän r−îu mµ kh«ng ai nh×n ra t«ng tÝch nh− thÕ , nÕu khi cÇn ®i th× nhÊt ®Þnh còng nh− lóc ë , nghÜa lµ rÊt khã cã ai biÕt ®−îc . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 2. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 560 Qu¶ thËt , L·o T«n Gï kh«ng cßn trong qu¸n . Trªn nh÷ng chiÕc bµn cò kü , bôi ®· ®ãng ®Çy . Lý TÇm Hoan dÇn T«n TiÓu B¹ch ®i th¼ng ra sau . Gian phßng cña h¾n vÉn cßn , trèng rçng , m¹ng nhÖn gi¨ng bèn phÝa . Gian phßng cña L·o T«n Gï còng kh«ng cßn mét vËt g× . Nh−ng Lý TÇm Hoan vïng dõng l¹i . H¾n nh×n ch¨m chó vµo khung cöa sæ , n¬i c¹nh gi−êng ngñ cña L·o T«n Gï . D−íi khung cöa sæ nho nhá cã mét mòi tªn b»ng dÊu mùc . Khung cöa l©u ngµy ®· biÕn mµu ®en x¹m , dÊu mùc còng ®en . ChØ khi nµo chó t©m th× míi nh×n thÊy . Ng−êi chó t©m chØ lµ ng−êi mËt thiÕt L·o T«n Gï . ChØ cã nh÷ng ng−êi th©m l¾m míi biÕt ®ã lµ phßng dµnh riªng cho l·o . Nh÷ng kÎ ®Õn ®©y t¹m chó n¨m ba ngµy , nöa th¸ng , kh«ng kÎ nµo chó ý . ChÝnh T«n TiÓu B¹ch cïng ®i víi Lý TÇm Hoan nh−ng nµng kh«ng nh×n thÊy , nµng chØ thÊy nhê ®«i m¾t chÇm chËp nh×n vµo ®ã cña Lý TÇm Hoan . Mòi tªn chØ th¼ng phÝa sau . PhÝa sau cã mét ngâ hÑp mµ lµ ngâ côt . TËn ®Çu ngâ cã mét khung cöa , khung cöa b»ng c©y roi mßi còng ®· môc råi . §©y lµ mét vÊn ®Ò míi mÆc dÇu c¸nh cöa môc ®· l©u råi . V× chØ khi vµo phßng cña L·o T«n Gï , më cöa sæ cña l·o th× míi nh×n thÊy ngâ côt Êy . Mòi tªn dµnh cho ng−êi th©n cña l·o . Ng−êi th©n kh«ng cã nghÜa lµ ruét thÞt v× ng−êi ruét thÞt trõ hai «ng ch¸u cña T«n L·o Tiªn Sinh , kh«ng mét ai bÐn m¶ng vµo ®©y . Hai «ng ch¸u cña T«n TiÓu B¹ch tuy cã vµo ®©y nh−ng kh«ng cã ë l¹i ®©y , vËy th× ng−êi th©n Êy lµ Lý TÇm Hoan . Mòi tªn chØ cho Lý TÇm Hoan , nhÊt ®Þnh ph¶i lµ chuyÖn cã liªn quan tíi h¾n . Lý TÇm Hoan dÉn T«n TiÓu B¹ch ®i ra ngâ côt . Nµng tá th¸i ®é e dÌ : - Hay lµ Th−îng Quan Kim Hång ®¸nh bÉy ? Lý TÇm Hoan kh«ng nãi , h¾n chØ mØm c−êi b−íc lÇn ®i . Th−îng Quan Kim Hång kh«ng hÒ biÕt chuyÖn liªn quan mËt thiÕt gi÷a L·o T«n Gï vµ h¾n , mòi tªn nµy nhÊt ®Þnh lµ mòi tªn cña L·o T«n Gï dµnh cho h¾n mµ th«i . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 3. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 561 T«n TiÓu B¹ch nãi : - Anh kh«ng nªn ®i , nÕu cÇn lµ t«i ®i . Lý TÇm Hoan hái : - T¹i sao ? T«n TiÓu B¹ch ®¸p : - Th−îng Quan Kim Hång muèn giÕt anh chø kh«ng ph¶i lµ t«i . Lý TÇm Hoan hái : - V× thÕ nªn c« nhÊt quyÕt theo vµo ? T«n TiÓu B¹ch nãi : - Kh«ng ®i th× kh«ng kh¸m ph¸ ®−îc ý nghÜ cña mòi tªn . Lý TÇm Hoan nãi : - Nh− vËy th× c« hiÓu t«i kh«ng b»ng Th−îng Quan Kim Hång . T«n TiÓu B¹ch hái : - Sao vËy ? Lý TÇm Hoan nãi : - NÕu qu¶ Th−îng Quan Kim Hång gi¨ng c¸i bÉy nµng , h¾n ®· hiÓu ch¾c r»ng t«i nhÊt ®Þnh sÏ v«, dÇu bß ®i b»ng ®Çu gèi , t«i còng vÉn ph¶i v« . T«n TiÓu B¹ch nh×n h¾n tr©n tr©n , n−íc m¾t nµng tu«n ch¶y . Nµng vôt lao vµo lßng h¾n , «m chÆt lÊy h¾n , n−íc m¾t ®Ém lªn ngùc h¾n . Nµng óp mÆt nµng vµo mÆt h¾n , nµng muèn dïng n−íc m¾t cña nµng ®Ó xãa bít vÎ tiÒu tôy bëi th¸ng n¨m chång chÊt khæ ®au . ChiÕc th©n cøng nh− ®¸ cña Lý TÇm Hoan mÒm lÇn , h¾n quµng tay «m chÆt lÊy nµng . Hai ng−êi «m nhau rÊt chÆt . Hä «m nhau lÇn ®Çu , hä c¶m t−ëng ®©y lµ lÇn cuèi . §i vµo ngâ côt , nÕu lµ bÉy cña Th−îng Quan Kim Hång th× kh«ng mét ai ®o¸n ch¾c , Lý TÇm Hoan còng kh«ng d¸m ch¾c r»ng m×nh sÏ cã ngµy trë ra . Cµng nghÜ nh− thÕ nhiÒu h¬n lµ T«n TiÓu B¹ch . Nh−ng chØ tho¸ng qua , lßng tù tin cña nµng ®éng m¹nh , nµng nãi mét c©u qu¶ quyÕt : - Kh«ng , nhÊt ®Þnh anh ph¶i trë ra v× ... Nµng kh«ng nãi hÕt c©u nh−ng Lý TÇm Hoan ®· hiÓu . Nµng muèn nãi nhÊt ®Þnh h¾n ph¶i trë ra v× n¬i ®©y ®· cã nµng chê ®îi . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 4. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 562 Nµng muèn nãi ®Õn søc m¹nh cña t×nh yªu . ChØ cã t×nh yªu , t×nh yªu lµ søc m¹nh v¹n n¨ng . B»ng vµo nã , ng−êi ta sÏ x« ng· t−êng thµnh , b»ng vµo nã ng−êi ta sÏ v−ît qua tÊt c¶ nh÷ng g× nguy hiÓm . T×nh yªu ®· t¹o cho ng−êi mét niÒm tin tuyÖt ®èi . *** ¸nh s¸ng gÇn nh− kh«ng lät ®−îc vµo con ®−êng hÑp . B−íc vµo lßng ®−êng , ng−êi ta cã c¶m t−ëng nh− ®ang ®i vµo ®Þa ®¹o . Con ®−êng Èm thÊp vµ ©m u . C¸nh cöa cò ®· môc vµ chØ khÐp l¹i . C¸nh cöa ®−îc x« bËt ra , ng−êi ®øng ngoµi nhÊt ®Þnh sÏ buån n«n . M¸u , mét mïi tanh t−ëi . TiÕp liÒn theo lµ nghe h¬i thë å å , thø h¬i thë cña d· thó mang th−¬ng . Bªn trong c¸nh cöa lµ mét gian hÇm réng lín . Cã lÏ n¬i ®ã dïng ®Ó lµm hÇm chøa r−îu . Nh−ng b©y giê kh«ng nghe mïi r−îu , chØ cã mét mïi tanh . *** D−íi hÇm cã c¶ th¶y m−êi mÊy ng−êi . MiÖng hä ngËm c©m . §ã lµ mét cuéc ¸c chiÕn , cuéc ¸c chiÕn chËm ch¹p , hä ®· mái mÖt , hä ®ang gÇm gõ x¶ tõng nh¸t mét . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 5. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 563 H×nh nh− søc lùc ®· mái dÇn nh−ng hä quyÕt kh«ng ng−ng . Hä nhÊt ®Þnh kh«ng lªn tiÕng , ®ao x¶ vµo da thÞt , hä còng ngËm miÖng chèng l¹i chø kh«ng kªu ró . TÊt c¶ vèn cã hai m−¬i b¶y ng−êi , hiÖn t¹i ®· cã chÝn ng−êi n»m yªn d−íi ®Êt. Cßn l¹i m−êi t¸m ng−êi chi ra hai phÝa , mét bªn ®«ng mét bªn Ýt . Mét bªn gåm m−êi ba ng−êi , hä mÆc ¸o vµng , hä cã nãn réng vµnh nh−ng b©y giê th× nãn ®· t¶ t¬i . Binh khÝ cña hä còng cã nhiÒu thø : ®ao , kiÕm , chuú , cã c¶ ng−êi dïng bµn to¸n s¾t . Mét bªn ®¸ng lý lµ chÝn ng−êi nh−ng b©y giê chØ cßn n¨m , trong ®ã cã mét ng−êi mï . ChØ cÇn thÊy ng−êi nµy th«i , Lý TÇm Hoan biÕt hä lµ ai . Trung Nguyªn B¸t NghÜa . Nh÷ng ng−êi anh em cña ThiÕt Gi¸p Kim C−¬ng nh−ng tõ ngµy ng−êi anh c¶ bÞ chÕt th× ThiÕt Gi¸p Kim C−¬ng trèn ®i , h¾n ra vïng quan ngo¹i vµ gÆp Lý TÇm Hoan . H¾n c¶m ©n tri ngé , h¾n b»ng lßng lµm nghÜa béc cho Lý TÇm Hoan nh−ng hä Lý chØ xem h¾n lµ ng−êi b¹n . Lý TÇm Hoan kh«ng hái h¾n vµ h¾n còng kh«ng nãi mét tiÕng nµo vÒ lai lÞch h¾n nh−ng sau nµy Lý TÇm Hoan biÕt sau khi ng−êi anh c¶ cña Trung Nguyªn B¸t NghÜa bÞ chÕt , nh÷ng ng−êi cßn l¹i qu¶ quyÕt lµ do ThiÕt Gi¸p Kim C−¬ng ®· b¸n ®øng b¹n m×nh . Hä ®· khæ c«ng lïng kiÕm ThiÕt Gi¸p Kim C−¬ng ®Ó tr¶ thï . ThiÕt Gi¸p Kim C−¬ng kh«ng chÞu nãi nh−ng Lý TÇm Hoan trë l¹i Truyng Nguyªn , v× c¶m ©n tri ngé , kh«ng muèn cho Lý TÇm Hoan ph¶i lÆn léi vÒ m×nh mµ còng v× nhí quª cha ®Êt tæ , ThiÕt Gi¸p Kim C−¬ng theo vÒ . H¾n bÞ bän Trung Nguyªn B¸t NghÜa b¾t ®i ®−îc , ®· bÞ bän hä lËp bµn tÕ ®Ó m«t bông lÊy gan ThiÕt Gi¸p Kim C−¬ng nÕu kh«ng cã TiÓu Phi cøu kÞp th× h¾n ®· chÕt råi thÕ nh−ng h¾n kh«ng hÒ kªu oan mÆc dÇu h¾n kh«ng hÒ nh×n nhËn m×nh cã téi . H¾n cam t©m chÞu chÕt chø h¾n kh«ng chÞ nãi mét lêi nµo vÒ c¸i chÕt cña ng−êi anh c¶ trong Trung Nguyªn B¸t NghÜa . B©y giê tr−íc nhÊt , trong gian hÇm nµy , Lý TÇm Hoan thÊy râ bèn ng−êi cßn sèng cña Trung Nguyªn B¸t NghÜa : ng−êi ®µn bµ chét m¾t ¤ng §¹i N−¬ng , ¢m D−¬ng Qu¸i Thñ C«ng T«n Vò , thªm hai ng−êi n÷a mµ Lý TÇm Hoan chØ biÕt mÆt chø kh«ng biÕt tªn , ®ã lµ g· thÇy bãi mï vµ tªn b¸n r−îu . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 6. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 564 Sau ®ã th× Lý TÇm Hoan thÊy ThiÕt Gi¸p Kim C−¬ng . ThiÕt Gi¸p Kim C−¬ng m×nh trÇn trïi trôi , h¾n ®øng gi÷a hai phe . H¾n chèng l¹i ¸o vµng Kim TiÒn Bang ®Ó che chë cho phÝa Trung Nguyªn B¸t NghÜa nh−ng do dång thêi h¾n còng bÞ phe Trung Nguyªn B¸t NghÜa tÊn c«ng . ChØ tho¸ng nh×n qua , Lý TÇm Hoan cã thÓ ®o¸n ra c¬ sù . Tuy kh«ng ch¾c l¾m nh−ng h¾n biÕt ngay r»ng phe Trung Nguyªn B¸t NghÜa vÉn cè theo dâi ThiÕt Gi¸p Kim C−¬ng , cã thÓ hä võa b¾t gÆp ThiÕt Gi¸p Kim C−¬ng th× l¹i ®ông ®Çu ngay víi bän Kim TiÒn Bang vµ mÆc dÇu trong lóc nguy ngËp , ThiÕt Gi¸p Kim C−¬ng vÉn cè che chë cho Trung Nguyªn B¸t NghÜa . Nh−ng t¹i sao hä gÆp t¹i n¬i nµy ? VÊn ®Ò ®ã tuy khã hiÓu nh−ng Lý TÇm Hoan vÉn ®o¸n ®−îc phÇn nµo . Cã thÓ v× kh«ng t×m ra tung tÝch cho nªn bän Trung Nguyªn B¸t NghÜa lÈn quÈn H−ng V©n Trang v× hä nghÜ r»ng gi÷a ThiÕt Gi¸p Kim C−¬ng vµ Lý TÇm Hoan h·y cßn liªn l¹c nªn Lý TÇm Hoan bÊt thÇn cã thÓ trë l¹i H−ng V©n Trang , v× thÕ hä cø b¸m lÊy n¬i nµy nhÊt ®Þnh cã ngµy gÆp ®−îc ThiÕt Gi¸p Kim C−¬ng . Riªng phÇn ThiÕt Gi¸p Kim C−¬ng , cã thÓ v× kh«ng ®−îc tin tøc cña Lý TÇm Hoan nªn h¾n vÒ ®©y dß la tin tøc vµ gÆp ngay bän Kim TiÒn Bang . Lý TÇm Hoan b−íc vµo nh−ng kh«ng mét ai hay . Mét phÇn v× h¾n ®øng bªn trªn , cßn ®¸m ng−êi ®¸nh nhau ë tôt d−íi hÇm , mét phÇn hä ®ang khæ chiÕn ®Õn møc r· rêi , hä kh«ng cßn nghe thÊy bªn ngoµi , nhÊt lµ Lý TÇm Hoan b−íc vµo thËt nhÑ . ThiÕt Gi¸p Kim C−¬ng m×nh trÇn trïng trôc , ®óng víi c¸i danh hiÖu mµ h¾n ®ang mang , vãc th©n cao lín vµ r¾n ch¾c y nh− t−îng ®¸ . ¸nh thÐp nho¸ng lªn , mét l−ìi c©u liªm qu¾m m¹nh vµo th©n c©y , ThiÕt Gi¸p Kim C−¬ng vÉn tr¬ tr¬ . G· ¸o vµng vËn dông tËn lùc giËt mét c¸i thËt m¹nh , mét miÕng thÞt tõ b¶ vai ThiÕt Gi¸p Kim C−¬ng v¨ng ra , m¸u ch¶y ®Çm ®×a . Kh«ng mét c¸i nh¨n mÆt , ThiÕt Gi¸p Kim C−¬ng vung tay ®Êm m¹nh . B×nh ! G· ¸o vµng cÇm c©u liªm v¨ng bæng lªn kh«ng , ®ông vµo trÇn nhµ , bôi ®Êt ®æ xuèng µo µo vµ g· n»m nÝn thë . Quay mÆt vÒ phÝa Trung Nguyªn B¸t NghÜa , ThiÕt Gi¸p Kim C−¬ng la lªn : - C¸c anh h·y rót ®i , ®Ó m×nh t«i ®o¹n hËu , rót nhanh ®i . ¤ng §¹i N−¬ng rèng lªn : Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 7. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 565 - Kh«ng ®i , cã chÕt bän ta còng mang ng−¬i theo cïngchÕt . B×nh ! Mét tªn ¸o vµng vung ¹mnh c©y thiÕt tr−îng , ¤ng §¹i N−¬ng bËt ngöa ra sau nh−ng mô ta g−îng dËy ngay thÐt lín : - Tªn ThiÕt Gi¸p Kim C−¬ng nµy lµ cña chóng ta , ngoµi chóng ta ra , kh«ng ai ®−îc ®éng vµo h¾n nÕu kh«ng ... ¸nh thÐp nho¸ng lªn , thanh ®¹i ®ao cña mét tªn ¸o vµng ®· ph¹t m¹nh , ThiÕt Gi¸p Kim C−¬ng lËt ®Ët trÇm qua nh−ng ®· trÔ råi . ¤ng §¹i N−¬ng gËp m×nh xuèng nh− th©n c©y ®èn gèc råi bËt ngöa ra sau , con m¾t cña mô ta trõng trõng nh×n ThiÕt Gi¸p Kim C−¬ng . Mét c¸i chÕt kh«ng ®au ®ín vµ mang theo c¶ mét nçi o¸n hên . *** ThiÕt Gi¸p Kim C−¬ng nghiÕn r¨ng , h¾n ®· bÞ thªm mét ®ao n÷a nh−ng h¾n vÉn tr¬ tr¬ , h¾n qu¾c m¾t nh×n C«ng T«n Vò : - C¸c anh cßn ch−a chÞu ®i sao ? C¸c anh ®· thÊy m¸u hay ch−a ? NÕu c¸c anh chÕt hÕt th× ai lµ ng−êi mang t«i ®i theo ? Tªn thÇy bãi mï c−êi s»ng sÆc : - Bän ta dÇu cã chÕt ®i nhÊt ®Þnh oan hån còng l«i kÐo ng−¬i ®i . Vâ c«ng cña tªn thÊy bãi tuy ®¸ng sî nh−ng dÇu cã giái , cã luyÖn ®−îc ®«i tai rÊt thÝnh nh−ng còng vÉn lµ ng−êi mï , nhÊt lµ trong mét trËn khæ chiÕn kÐo dµi nh− thÕ nµy , sù thÝnh tai cña h¾n còng lÇn lÇn gi¶m sót . H¾n võa nãi døt c©u th× ngän c©u liªm thø hai ®· quÆt s©u vµo bông g· . §èi ph−¬ng giËt m¹nh , ThiÕt Gi¸p Kim C−¬ng vïng nh¾m m¾t . Da bông cña g· thÇy bãi banh ra , ruét gan theo m¸u ®æ µo ra nÒn ®Êt . ThiÕt Gi¸p Kim C−¬ng thÐt lªn : - T¹i sao c¸c anh ch−a chÞu bá ®i ? ChØ cÇn c¸c anh cßn sèng th× t«i sÏ ®Õn tËn n¬i n¹p m¹ng . Tªn mÆt rç nghiÕn r¨ng : Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 8. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 566 - Kh«ng , ng−¬i ph¶i ®Òn téi ngay h«m nay . ThiÕt Gi¸p Kim C−¬ng nh×n h¾n ch¨m ch¨m vµ vôt hái : - NÕu t«i chÕt th× c¸c anh cã ®i kh«ng chø ? C«ng T«n Vò c−êi g»n : - Bän ta ®Õn ®©y chØ v× ng−¬i , cßn th× ®i hay kh«ng còng kh«ng quan hÖ . ThiÕt Gi¸p Kim C−¬ng nh×n s÷ng thanh ¢m D−¬ng §ao cña C«ng T«n Vò th×nh l×n lao tíi thËt nhanh . C¶ vãc th©n nh− hßn non bé cña ThiÕt Gi¸p Kim C−¬ng t¹o hµnh trín mang kh«ng ai c¶n næi , c¶ vãc th©n nh− tÕ lao th¼ng vµo mòi ¢m D−¬ng §ao nhän lÕu . Bùt ! Mòi ®ao lón vµo ngùc h¾n , mòi ®ao lã tíi phÝa sau l−ng , C«ng T«n Vò rèng lªn mét tiÕng råi rót m¹nh thanh ®ao , mét vßi m¸u tõ n¬i ngùc ThiÕt Gi¸p Kim C−¬ng xèi vµo mÆt h¾n . ThiÕt Gi¸p Kim C−¬ng tõ tõ ng· xuèng . C«ng T«n Vò nhµo xuèng «m chÇm ThiÕt Gi¸p Kim C−¬ng nh−ng ngay khi Êy th× l−ng h¾n còng võa bÞ ba nhän ®o¶n th−¬ng c¾m lót . ThiÕt Gi¸p Kim C−¬ng la lªn ®øt qu·ng : - Nî t«i ®· tr¶ råi ... c¸c ... c¸c anh h·y ®i ®i ... C«ng T«n Vò rèng lªn : - Chóng ta ®· lÇm ... chóng ta ®· ... h¾n kh«ng ph¶i ... kh«ng ph¶i ... TiÕng la cña h¾n ®øt ®o¹n , m¸u tõ l−ng h¾n bùc ra ch¶y xèi lªn mÆt ®Êt . M¸u ®äng thµnh tõng vòng . *** Hai m−¬i b¶y ng−êi ®· hÕt m−êi s¸u ng−êi ng· xuèng . Cuéc chiÕn tuy cã chËm nh−ng vÉn kh«ng ng−ng . Bän Trung Nguyªn B¸t NghÜa chØ cßn l¹i ba ng−êi . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 9. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 567 Hä lui vµo mét gãc quyÕt t©m tö chiÕn . Tªn tiÒu phu vung ngän bóa ph¹t ngang ph¹t däc vµ lín tiÕng : - NhÞ ca , cã rót hay kh«ng ? G· mÆt rç rÝt lªn : - Rót ? Trung Nguyªn B¸t NghÜa cã chÕt th× h·y cïng chÕt víi nhau , kÎ nµo nãi rót kÎ ®ã nh− kh«ng cßn trong hµng ngò Trung Nguyªn B¸t NghÜa . Tªn ¸o vµng c−êi s»ng sÆc : - Tèt , c¸c ng−¬i nãi nghÜa khÝ , ta sÏ cho trßn nghÜa khÝ . Thanh ®ao cña h¾n l¹i nhÊc lªn . Nh−ng chØ míi nöa chõng , h¾n bu«ng xu«i tay xuèng , hai m¾t trîn trõng . Mét ngän ®ao nhá ghim ®óng vµo yÕt hÇu cña h¾n . M¸u phón ra mät v×u dµi , hai tay h¾n run run bÞt vµo cæ h¾n . Kh«ng khÝ ®ét nhiªn ng−ng ®äng , kh«ng cßn ai lªn tiÕng , h¬i thë còng gÇn nh− kh«ng cßn nghe n÷a . TiÓu Lý Phi §ao ! TÊt c¶ nh÷ng ®éng t¸c giÕt ng−êi ®Òu ng−ng l¹i mét l−ît nh− c¸i m¸y . Bao nhiªu cÆp m¾t dån vÒ nh×n tr©n trèi ngän ®ao . Kh«ng biÕt ngän ®ao tõ ®©u bay tíi nh−ng hä còng biÕt r»ng ng−êi ®ã lµ ai . Chç tam cÊp xuèng hÇm n»m ngay trong gãc , Lý TÇm Hoan ®øng im n¬i ®ã . TÊt c¶ nh÷ng ng−êi d−íi hÇm ®Òu biÕt nh−ng kh«ng mét ai d¸m ngÈng mÆt , hä lµm nh− mòi ®ao ®ang nh×n d¸o d¸c , cø hÔ b¾t gÆp ®«i m¾t cña ai lµ bay th¼ng vµo yÕt hÇu kÎ ®ã . Hä sî con m¾t cña ngän ®ao . V× thÕ , kh«ng ai b¶o ai , ng−êi nµo còng nh×n ngay xuèng ch©n m×nh . Hä lµ nh÷ng kÎ −u tó cña Kim TiÒn Bang mµ nh÷ng kÎ cao h¹ng cña Th−îng Quan Kim Hång lµ nh÷ng kÎ kh«ng hÒ sî chÕt nh−ng b©y giê cuéc chiÕn d»ng dai khèc liÖt ®· lµm cho hä mÖt nhõ . D−íi ch©n hä lµ nh÷ng x¸c chÕt . Cã ng−êi míi ®©y , thanh ®ao trong tay gÇn nh− cßn loang lo¸ng thÕ mµ chØ mét c¸i nh¸y m¾t ®· n»m im . C¸i chÕt thËt cßn dÔ dµng h¬n c¸i sèng . Sinh m¹ng b©y giê chØ cßn gi¸ trÞ trong mét c¸i vÉy tay gi¸ trÞ vÒ thêi gian . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 10. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 568 Hä mÖt mái thÓ x¸c nh−ng ®iÒu lµm cho hä uÓ o¶i lµ c¸i ®ê ®Én tinh thÇn . ChÝnh sù b·i ho·i tinh thÇn ®ã míi lµm cho hä b¾t ®Çu sî c¸i chÕt mµ trong ®êi hä cã lÏ hä ch−a tõng nghÜ tíi , ch−a tõng nãi mét c©u nµo . TiÓu Lý Phi §ao b©y giê ®ång nghÜa cïng víi tiÕng " chÕt " . *** G· tiÒu phu vôt nãi : - TiÓu Lý Phi §ao . Lý TÇm Hoan ®¸p thËt nhÑ : - V©ng , t«i ®©y . G· tiÒu phu thë phµo tõ tõ ngåi xuèng . G· b¸n r−îu vµ ng−êi mÆt rç còng ngåi theo . Sù mÖt nhäc b©y giê míi chÝnh thøc ®Õn víi hä . Lý TÇm Hoan chÇm chËm b−íc vµo l¹i tr−íc mÆt cña nh÷ng tªn ¸o vµng . Hai tay h¾n kh«ng cã ®ao . Nh−ng d−íi sù t−ëng t−îng cña nh÷ng ten ¸o vµng , ngän ®ao cña Lý TÇm Hoan ®ang ë trong m¾t h¾n . Theo hä , h¾n nh×n vµo ®©u lµ ngän ®ao sÏ ghim ®óng vµo n¬i ®ã . Lý TÇm Hoan nh×n th¼ng vµo mÆt tªn ¸o vµng cÇm ®ao qu¾m : - Th−îng Quan Kim Hång ®· cho c¸c vÞ gi¨ng mét c¸i bÉy n¬i ®©y ? Tªn ¸o vµng gËt ®Çu . Lý TÇm Hoan nãi : - C¸c vÞ h·y cho t«i biÕt thªm nh÷ng c¸i bÉy kh¸c . Tªn ¸o vµng nãi : - Chóng t«i lµ ng−êi cña Kim TiÒn Bang . Lý TÇm Hoan gËt ®Çu : - T«i biÕt . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 11. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 569 Tªn ¸o vµng nãi : - Ng−êi cña Kim TiÒn Bang trong mét tr−êng hîp nµo ®ã cã thÓ cho ®èi ph−¬ng biÕt nh÷ng chuyÖn ®· qua . Lý TÇm Hoan nh×n h¾n. Tªn ¸o vµng nãi : - B©y giê c¸c h¹ muèn chóng t«i nãi chuyÖn ch−a x¶y ®Õn ? Lý TÇm Hoan kh«ng nãi , tia m¾t ®¨m ®¨m . Tªn ¸o vµng nãi : - Chóng t«i chØ cã thÓ tr¶ lêi b»ng c¸ch ... C¸nh tay h¾n hÊt m¹nh lªn , ngän ®ao h¾n qu¾m bæ vµo tr¸n h¾n . Bôp ! Y nh− ng−êi ta bæ mét tr¸i dõa kh« , chØ nghe mét tiÕng déi kh« khan , ãc vµ m¸u vät ra , th©y ng−êi ng· xuèng . D−íi gian hÇm im ph¨ng ph¾c . ThËt l©u , Lý TÇm Hoan nãi : - T«i kh«ng bøc c¸c vÞ , t«i còng mong c¸c vÞ ®õng cã bøc t«i . H¾n quay l¹i phÝa nh÷ng ng−êi cña Trung Nguyªn B¸t NghÜa . Ngay khi Êy , ThiÕt Gi¸p Kim C−¬ng cùa m×nh kªu khe khÏ : - DÞch Minh Hå ... NhÞ ca ... Tªn tiÒu phu lªn tiÕng : - DÞch Minh Hå cã ®©y . ThiÕt Gi¸p Kim C−¬ng hái b»ng giäng yÕu ít : - Nî cña t«i ®· tr¶ xong råi chø ? DÞch Minh Hå nãi : - Xong , Ng−¬i cã thÓ yªn lßng . ThiÕt Gi¸p Kim C−¬ng nãi : - Nh−ng t«i cßn mét chuyÖn cÇn ph¶i nãi . DÞch Minh Hå l¹nh lïng : - Nãi ®i . ThiÕt Gi¸p Kim C−¬ng nãi : - Tuy t«i cã lçi víi ¤ng ®¹i ca nh−ng kh«ng hÒ b¸n ®øng anh Êy . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 12. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 570 DÞch Minh Hå ng¾t ngang : - Ng−¬i kh«ng cÇn nãi , ®iÒu ®ã ta biÕt . Qu¶ thËt h¾n biÕt mµ b©y giê ai còng cã thª biÕt . Mét con ng−êi nÕu cã d· t©m b¸n ®øng anh em th× khi ®· ®Õn møc chÕt sèng chØ cßn trong ®−êng t¬ kÏ tãc nh− tr−êng hîp nµy kh«ng bao giê cã thÓ v× anh em mµ chÞu chÕt . Ai còng biÕt , së dÜ h¾n cã c¸i tªn ThiÕt Gi¸p Kim C−¬ng v× kh«ng mét ai cã thÓ ®¸nh ng· h¾n , chØ trõ vËt bÐn nhän , cßn th× dÇu cho chïy s¾t còng kh«ng lµm g× h¾n ®−îc . Vâ c«ng h¾n kh«ng cao nh−ng søc h¾n thËt kinh hån , chØ cÇn h¾n b»ng lßng ch¹y th× cho dï bao nhiªu ng−êi v©y chÆt , h¾n vÉn cµng ch¹y nh− kh«ng , mét vµi vÕt th−¬ng ®èi víi h¾n kh«ng ¨n nh»m g× c¶ . ThÕ nh−ng b©y giê h¾n l¹i kh«ng chÞu ch¹y , h¾n chØ chèng ®ì cho anh em h¾n ch¹y . Ng−êi nh− thÕ kh«ng khi nµo lµ ng−êi b¸n ®øng anh em . Lý TÇm Hoan quú xuèng kªu nho nhá : - ThiÕt Gi¸p Kim C−¬ng ...ThiÕt Gi¸p Kim C−¬ng ... §«i m¾t trong mµng m¸u vµ må h«i nhÇy nhôa hÐ ra , ThiÕt Gi¸p Kim C−¬ng lé ®Çy vÎ mõng vui : - ThiÕu gia ... thiÕu gia ®· tíi råi ... t«i biÕt ... H¾n cè g»ng ngåi lªn nh−ng h¾n l¹i tÐ n»m trë xuèng . Lý TÇm Hoan quú xuèng bªn c¹nh h¾n , lÊy v¹t ¸o lau s¹ch m¸u vµ må h«i trªn mÆt h¾n . MÆt h¾n kh«ng hÒ nh¨n nhã , tr¸i l¹i thËt t−¬i , m¾t h¾n nh×n s©u vµo m¾t cña ng−êi b¹n th©n : - ThiÕu gia ... t«i kh«ng tiÕc v× ®· hµnh ®éng kÞp thêi ... B©y giê th× Lý TÇm Hoan ®· biÕt c¶ råi . H¾n biÕt qua c©u nãi Êy , h¾n biÕt qua ¸nh m¾t Êy . Nh− vËy th× qu¸ ®óng , Th−îng Quan Kim Hång ®· ®o¸n ®óng . H¾n tin ch¾c r»ng tr−íc khi héi −íc , nhÊt ®Þnh Lý TÇm Hoan sÏ trë l¹i H−ng V©n Trang , h¾n lµ con ng−êi kh«ng t×nh c¶m nh−ng h¾n ®o¸n t×nh c¶m con ng−ßi kh¸c rÊt ®óng , nhÊt lµ h¾n ®o¸n vÒ t×nh c¶m cña Lý TÇm Hoan rÊt ®óng . H¾n trao thiÕp mêi héi −íc nh−ng h¾n kh«ng ch¾c th¾ng , h¾n muèn giÕt tr−íc Lý TÇm Hoan , h¾n bè trÝ mét mµng l−íi bªn c¹nh H−ng V©n Trang . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 13. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 571 Nh−ng lµm sao ThiÕt Gi¸p Kim C−¬ng l¹i biÕt ©m m−u ®ã ? Lý TÇm Hoan nh×n ThiÕt Gi¸p Kim C−¬ng , h¬i thë cña h¾n ®· yÕu lÇn nh−ng h¾n vÉn cè nãi : - L·o ... T«n Gï v× chuyÖn gÊp ph¶i ra vïng ... quan ngo¹i ... Th«i , nh− thÕ lµ ®ñ råi . V× viÖc kh«ng dõng ®−îc nh−ng còng kh«ng t×m gÆp Lý TÇm Hoan kÞp , L·o T«n Gï ®· t×m b¸o cho ThiÕt Gi¸p Kim C−¬ng , cÈn thËn h¬n , l·o cßn l−u dÊu hiÖu " mòi tªn ®en " l¹i n¬i phßng l·o cho Lý TÇm Hoan . ChÝnh v× thÕ mµ ThiÕt Gi¸p Kim C−¬ng ®· ®Õn ®©y . N−íc m¾t cña Lý TÇm Hoan ch¶y dµi theo m¸ . H¾n nãi víi ThiÕt Gi¸p Kim C−¬ng : - Anh h·y nãi ®i ... cßn nh÷ng g× anh ch−a nãi . ThiÕt Gi¸p Kim C−¬ng dïng tµn lùc l¾c ®Çu : - Kh«ng , nh− tÕ ... ®· ... ®· ®ñ råi ... Lý TÇm Hoan nãi : - Nh−ng cßn nh÷ng chyÖn rÊt mËp mê , anh kh«ng h¹i ¤ng Thiªn KiÖt nh−ng t¹i sao anh ch¹y trèn ? T¹i sao anh kh«ng chÞu biÖn b¹ch ? Nãi ®i anh . ThiÕt Gi¸p Kim C−¬ng nãi thËt nhá , nhá ®Õn møc Lý TÇm Hoan ph¶i kÒ tai xuèng : - Kh«ng ... t«i kh«ng trèn mét ai c¶ ... t«i ... t«i muèn trèn chÝnh t«i ... H¾n në nô c−êi , nô c−êi tháa m·n vµ h¾n ngoÎn ®Çu . NhiÒu tiÕng nÊc næi lªn . G· mÆt rç vïng nãi lín : - H¾n kh«ng chÞu nãi nh−ng t«i biÕt . Lý TÇm Hoan quay l¹i . DÞch Minh Hå còng quay l¹i . G· mÆt rç cói mÆt thë dµi . H¾n biÕt , nh− vËy Trung Nguyªn B¸t NghÜa chØ mét m×nh h¾n biÕt nh−ng t¹i sao h¾n l¹i kh«ng chÞu nãi ? Tia m¾t cña DÞch Minh Hå nh− ®iÖn l¹nh xo¸y vµo m¾t h¾n . Lý TÇm Hoan dÞu giäng : - C¸c h¹ biÕt sao ? Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 14. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 572 Tªn mÆt rç ngÈng mÆt lªn , n−íc m¾t ®Çm ®×a . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2