Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Huyết tâm lệnh - tập 4

Chia sẻ: Thanh Phuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:15

120
lượt xem
14
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'huyết tâm lệnh - tập 4', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Huyết tâm lệnh - tập 4

 1. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 52 Håi thø t− TiÓu Lý phi ®ao Qua mét lóc thËt l©u , l·o mÆt rç trë l¹i c−êi h× h× : - B÷a nay nguyªn lµ ngµy sinh nhËt cña phu nh©n , thÕ mµ t«i còng ló mÊt . Nh÷ng ng−êi nµy hä ®Õn ®©y ®Ó mõng lÔ phu nh©n ®Êy . Töu QuØ trÇm giäng hái l¹i : - Nh÷ng ng−êi ®Õn ®©y lµ ai thÕ ? L·o mÆt rç ®¸p : - TÊt c¶ lµ n¨m ng−êi , mét ng−êi cã tuæi xem kh¸ lµ khÝ kh¸i , mét vÞ thiÕu niªn tuÊn tó , mét vÞ " ®éc nh·n " vµ mét vÞ dÔ sî bëi mµu da th©m tÝm . Töu QuØ cau mµy : - Trong ®ã cã ph¶i cã mét vÞ mét ch©n ? L·o mÆt rç gËt ®Çu : - §óng råi , mµ ®¹i gia biÕt hä µ ? Ch¼ng lÏ ®¹i gia còng quen hä sao ? Töu QuØ cói m×nh ho khe khÏ , ¸nh m¾t s¸ng mét c¸ch l¹ lïng . ChØ trong kho¶nh kh¾c mµ h×nh nh− h¾n trë thµnh mét ng−êi kh¸c l¹ . Nh−ng l·o mÆt rç kh«ng hÒ chó ý , l·o c−êi c−êi : - Nh÷ng ng−êi Êy d¸ng m¹o coi cã vÎ kú côc mét chót nh−ng lÔ mõng sinh nhËt l¹i cßn kh¸ lµ ®«n hËu . Lu«n c¶ Long ®¹i gia lóc cßn ë nhµ ®Õn kú sinh nhËt cña phu nh©n còng kh«ng cã ai mõng lÔ to nh− thÕ . Töu QuØ l¬ ®·ng : - ThÕ µ ? L·o mÆt rç th¶n nhiªn : - Trong t¸m bao lÔ vËt mµ hä ®em mõng cã bao dïng b»ng gi©y vµng thËt , sîi d©y Êy nÆng còng cã ®Õn bèn n¨m c©n thËt , trong ®êi t«i ch−a bao giê thÊy mãn lÔ vËt nµo träng hËu nh− thÕ Êy . Töu QuØ cau mµy : - LÔ vËt mµ hä mang ®Õn , phu nh©n cã thu n¹p hay kh«ng ? L·o mÆt rç nãi : - Ban ®Çu phu nh©n vèn kh«ng chÞu nhËn nh−ng ng−êi Êy cø mét mùc nµi Ðp , hä cø ngåi hoµi trong ®¹i s¶nh kh«ng chÞu ®i . Hä b¶o nhÊt ®Þnh hä ph¶i gÆp mÆt ®−îc phu nh©n , hä nãi hä vèn lµ b»ng h÷u cña L−¬ng ®¹i gia , chø kh«ng ph¶i lµ ng−êi xa l¹ . Kh«ng cßn c¸ch nµo h¬n n÷a , phu nh©n ®µnh ph¶i cho thiÕu gia ®Õn ®¹i s¶nh thï tiÕp cïng hä . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 2. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 53 L·o giµ c−êi c−êi nãi tiÕp : - §¹i gia ®õng thÊy thiÕu gia nhá tuæi t−ëng cËu Êy ng©y th¬ mµ lÇm , viÖc ®èi nh©n xö thÕ còng nhiÒu nghÒ ngãn l¾m ®Êy nhÐ , c¸ch nãi n¨ng còng kh«ng thua g× ng−êi lín ®©u , chÝnh nh÷ng ng−êi kh¸ch ®Õn ®©y ®Òu c«ng nhËn r»ng thiÕu gia lµ mét thiÕu niªn th«ng minh tuyÖt ®Ønh ®Êy . Nh×n s÷ng vµo ®¸y chÐn trµ , Töu QuØ th× thÇm ; - N¨m ng−êi ®ã ®· ®Õn th× sau ®ã cßn cã nh÷ng ai ? Cßn cã nh÷ng ai d¸m ®Õn ? *** Gia C¸t C−¬ng , Cao Hµnh Kh«ng , YÕn Song Phi , Thôc Thôc vµ Th−îng Quan Phi hiÖn ®ang ngåi trong ®¹i s¶nh trß chuyÖn víi thanh niªn ¸o hång . Tuy ®· xem nh− kh«ng cßn cã nh÷ng ai d−íi m¾t , kÓ c¶ hai ph¸i h¾c ®¹o giang hå nh−ng b©y giê ®èi diÖn víi mét thanh niªn nh÷ng nh©n vËt chäc troõi khÊy n−íc Êy cã Ýt nhiÒu dÌ dÆt . Lêi lÏ cña hä kh¸ thËn träng , h×nh nh− hä rÊt sî cã ®iÒu s¬ hë . §ã còng lµ mét chuyÖn l¹ . ChØ cã Th−îng Quan Phi lµ im lÆng hoµn toµn , h¾n khong nãi mét tiÕng nµi y nh− trªn ®êi nµy kh«ng cã mét chuyÖn nµo lµm cho h¾n cã thÓ më miªngj ra . H¾n ngåi yªn xem nh− c©u chuyÖn cña nh÷ng ngwoif kia kh«ng ¨n nh»m g× víi h¾n . Gia C¸t C−¬ng th× lu«n lu«n t−¬i c−êi vui vÎ : - ThiÕu trang chñ lµ mét anh tµi tuyÖt ®iÓm , ý chÝ hõng hõng , mai sau mét khi ®· l·o luyÖn råi th× cã lÏ tµi trÝ Êy kh«ng sao l−êng ®−îc . Lóc ®ã xin thiÕu trang chñ ®öng xem chóng t«i lµ ng−êi l¹ nhÐ . CËu bÐ ¸o hång còng c−êi c−êi : - Mét ngµy kia , khi mµ v·n bèi ®· thµnh tùu nh− chu vÞ ®· mong chê th× qu¶ lµ mét ®iÒu v¹n h¹nh nh−ng ®−îc hay kh«ng còng mong nhê ch− vÞ hç trî cho . Gia C¸t C−¬ng vç tay : - Hay , ThiÕu trang chñ nãi chuyÖn thËt hay , th¶o nµo Long ®¹i gia ... L·o vôt ngõng nãi vµ còng nÝn c−êi lu«n , m¾t l·o nh×n th¼ng ra cöa tr−íc . L·o qu¶n gia mÆt rç dÉn kh¸ch b−íc vµo . Kh¸ch lµ mét ng−êi ®µn «ng cao lín , h×nh d¹ng vËn toµn ®å ®en , nh×n vµo con ng−êi cña kh¸ch , mµu ®en ¸nh lªn lãng l¸nh . H¾n thËt cao , cao gÊp hai g· mÆt rç nh−ng h¾n l¹i kh«ng mËp , ng−êi h¾n m¶nh kh¶nh tr«ng thËt nhanh nhÑn . Da mÆt vµ vÎ mÆt cña h¾n kh«ng hiÓu t¹i sao nh×n vµo y nh− mét ng−êi chÕt , cã lÏ do vÎ ©m trÇm cña hj¾n , ®«i mµy h¾n thËt dµi , d−íi c¨m l−a th−a mét hµm r©u , d¸ng c¸ch cña h¾n cã vÎ khinh ng−êi . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 3. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 54 Nh×n toµn bé h¾n lµ mét con n−gêi võa ng¹o m¹n võa nghiªm c¸ch , mét kÎ tinh thÇn h¬i kÐm nh×n vµo h¾n lµ c¶m thÊy ph¸t run . BÊt luËn ng−êi nµo cã ®«i m¾t " giang hå " lµ còng ®Òu dÔ nhËn ra h¾n kh«mng ph¶i kÎ tÇm th−êng . Bän Gia C¸t C−¬ng d−a m¾t nh×n nhau , hä ngÇm hái xem kÎ Êy lµ ai ? G· thiÕu niªn ¸o hång ®· ra tËn bËc thÒm nghinh tiÕp , g· vßng tau trang träng : - §¹i gia quang l©m thËt lµ mét ®iÒu vinh h¹ng cho tÖ x¸ v« cïng . NÐm mét tia nh×n tõ ®Çu tíi ch©n cËu bÐ , Ng−êi ¸o ®en hÊt hµm : - CËu lµ con trai cña Long Tiªu V©n ? CËu bÐ l¹i vßng tay : - V©ng , tiÓu sinh tªn lµ Long ThiÕu V©n . Ng−ng mét gi©y , cËu ta hái l¹i : - Ch¾c tiÒn bèi còng lµ cè giao cña gia phô , ch¼ng hay tiÓu sinh cã ®−îc phÐp biÕt quÝ tÝnh ®¹i danh ? Ng−êi ¸o ®en ®iÒm ®¹m : - Tªn t«i cã nãi ra chacø cËu kh«ng biÕt . Võa nãi , h¾n ngang nhiªn b−íc vµo ®¹i s¶nh . Bän Gia C¸t C−¬ng cïng ®øng dËy ®ãn chµo . Gia C¸t C−¬ng mØm c−êi nãi tr−íc : - T¹i h¹ ... Ng−êi ¸o ®en chËn ngang : - Ta ®· biÕt c¸c ng−¬i vµ c¸c ng−¬i còng kh«ng cÇn t×m hiÓu ®Õn ta . Gia C¸t C−¬ng nãi ; - Nh−ng ... Ng−êi ¸o ®en chËn lu«n : - Ta ®Õn ®©y kh«ng cïng môc ®Ých nh− c¸c ng−¬i , ta chØ ®Õn ®©y xem ch¬i thÕ th«i . Gia C¸t C−¬ng c−êi thËt lín : - §· thÕ th× thËt lµ hay l¾m , chê cho viÖc ë ®©y xong ®· , chóng t¹i h¹ sÏ cã lêi c¶m t¹ ? Ng−êi ¸o ®en nãi : - Ta kh«ng cÇn biÕt ®Õn viÖc cña c¸c ng−¬i th× ng−îc l¹i c¸c ng−¬i còng kh«ng nªn biÕt ®Õn viÖc cña ta , kh«ng ai ph¹m vµo ai th× kh«ng cã chuyÖn chi ph¶i t¹ . H¾n tù ®i t×m mét chiÕc ghÕ ngåi xuèng lÆng thinh , h×nh nh− h¾n nh¾m m¾t vµ d−ìng thÇn . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 4. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 55 Bän Gia C¸t C−¬ng l¹i ®−a m¾t nh×n nhau . Cao Hµnh kh«ng nãi : - Nghe ®· l©u , ng−êi ta b¶o r»ng trang viÖn nµy cã khu v−ên ®Ñp nhÊt trong thiªn h¹ ch¼ng hay thiÕu trang chñ cã thÓ cho chóng t«i du ngo¹n mét vßng ? Long ThiÕu V©n thë ra : - V·n bèi v« n¨ng lµm cho v−ên nhµ ®iªu l¹c , gia viªn vèn ®· hoang phÕ tõ l©u . Cao Hµnh Kh«ng nghiªm giäng : - Ng−êi ta nãi th¾ng c¶nh kh«ng nhÊt thiÕt ph¶i hïng vÜ hay do bµn tay cña ng−êi t« ®iÓm mµ lµ do b¶n th©n cña nã ®· s½n huy hoµng , trong m−êi n¨m qua , n¬i ®©y danh sÜ giai nh©n në ré cho dÇu chi trong n¨m b¶y gian nhµ nho nhá nh−ng tù nã ®· lµm thiªn h¹ trÇm trå . Long ThiÕu V©n mØm c−êi : - V©ng , xin c¸c vÞ cø tù nhiªn . *** NhiÒu c¸nh chim vç ré bay lªn sî h·i . Mét ®oµn ng−¬i chñ kh¸ch ®i th¼ng ra hËu viªn . Tù nhiªn , dÉn ®−êng lµ ThiÕu trang chñ Long ThiÕu V©n vµ cuèi cïng lµ ng−êi kh¸ch ¸o ®en . H¾n ®i tr«ng d¸nh c¸ch lê ®ê , hai tay thäc trong tói ¸o , hai m¾t lim dim nh− ngñ gµ ngñ gËt . ChØ v−ên mai tr¬ trôi xa xa , Long ThiÕu V©n nãi : - §ã lµ L·nh H−¬ng TiÓu Tróc . Tia m¾t cña YÕn Song Phi loÐ s¸ng ngêi : - Nghe nãi ngµy x−a Lý th¸m hoa ë n¬i ®©y ph¶i kh«ng ? Long ThiÕu V©n gËt ®Çu : - V©ng , ngµng x−a ... YÕn Song Phi vç vç giµn th−¬ng cµi trong ngùc ¸o vµ c−êi nh¹t : - H¾n cã " Phi ®ao " , ta cã " Phi th−¬ng " , ngµy nµo ®ã gÆp nhau còng nªn thö xem thø nµo nhanh chËm . Ng−êi ¸o ®en ®øng ®»ng xa nãi giäng l¹nh lïng : - NÕu ng−¬i ®ùoc cïng h¾n so tµi th× cã lÏ tõ ®ã vâ l©m sÏ ®−îc mét truyÒn thuyÕt hay hay . YÕn Song Phi quay l¹i trõng trõng nh×n h¾n . Long ThiÕu V©n véi c−êi v· l· : - Phi ®ao cña Lý thóc thóc t«i lµ do thø s¾t th−êng trui thµnh , nh−ng ng−êi ®êi ®· xem nh− lµ mét thø kiÕm tiªn , chÝnh t«i nghe còng ph¶i bËt c−êi . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 5. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 56 Ng−êi ¸o ®en nãi liÒn theo : - Nghe nãi chÝnh h¾n lµ ng−êi phÕ bá vâ c«ng cña cËu , ch¾c lµ cËu lu«n cßn mang hËn trong lßng chø ? Long ThiÕu V©n c−êi : - §æng thóc thóc lµ bËc tr−ëng bèi cña t«i , lµm sao t«i l¹i cã chuyÖn mang hËn trong lßng ®−îc chø ? Huèng chi , mét con ng−êi kh«ng biÕt vâ c«ng ch−a ch¾c kh«ng lµm nªn ®¹i sù . TiÒn bèi cã thÊy thÕ kh«ng ? H¾n nãi c−êi b»ng mét d¸ng c¸ch thËt thµ chÊt ph¸t , kh«ng ai cã thÓ b¶o ®ã lµ Èn ý . Ng−êi ¸o ®en nh×n s÷ng cËu bÐ , h×nh nh− h¾n ®ang t×m xem bé mÆt thËt cña cËu ta . Gia C¸t C−¬ng l¹i vç tay t¸n th−ëng : - Qu¶ ®óng lµ con ng−êi chÝ khÝ , b»ng mét c©u nãi Êy th«i còng ®ñ xøng ®¸ng lµ c«ng tö cña L−¬ng ®¹i gia råi. Long ThiÕu V©n vßng tay : - TiÒn b«Ý qu¸ khen . Th−îng Quan Phi vôt hái : - Nghe nãi L©m Tiªn Nhi còng ë n¬i L·nh H−¬ng TiÓu Tróc Êy ph¶i kh«ng ? µ , cho ®Õn b©y giê c¸i con ng−êi im h¬i l¾ng tiÕng ®ã míi chÞu b¾t ®Çu më miÖng . H×nh nh− cã h¬i lÊy lµm l¹ vÒ th¸i ®é cña con ng−êi ®o nh−ng Long ThiÕu V©n còng vÉn c−êi : - V©ng , tr−íc kia . Th−îng Quan Phi hái tÕp : - Ng−êi Êy ®i ®©u . Long ThiÕu V©n nãi : - D× L©m t«i bÞ mÊt tÝch vµo mét ®ªm cña hai m−¬i n¨m vÒ tr−íc , lu«n c¶ trang søc quÇn ¸o còng kh«ng cã mang theo . Cã ng−êi nãi d× L©m cña t«i bÞ TiÓu Phi mang ®i mµ còng cã ng−êi nãi d× Êy chÕt vµo tay TiÓu Phi . Th−îng Quan Phi cau mµy lµm thinh nh− cò . Bän ng−êi chñ kh¸ch ®i qua c©y cÇu nhá , th¼ng tíi tr−íc tiÓu lÇu . Ng«i lÇu cña ng−êi thiÕu phô. ¸nh m¾t cña Gia C¸t C−¬ng vôt s¸ng ng−ßi, h×nh nh− ng«i lÇu Êy ®èi víi h¾n cã nhiÒu hÊp dÉn h¬n bÊt cø chç nµo . Cao Hµnh Kh«ng hái : - §©y lµ ®©u thiÕu chñ ? Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 6. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 57 Long ThiÕu V©n ®¸p : - §ã lµ n¬i cø tró cña gia mÉu . Cao Hµnh Kh«ng c−êi ; - Chóng t¹i h¹ ®Õn ®©y vèn lµ ®Ó mõng ngµy sinh nhËt cña lÞnh ®−êng , kh«ng biÕt thiÕu chñ cã thÓ dÉn kiÕn ®−îc ch¨ng ? Long ThiÕu V©n chíp m¾t nh−ng råi h¾n l¹i c−êi : - Gia mÉu tõ tr−íc ®Õn nay rÊt Ýt tiÕp kh¸ch , vËy xin c¸c h¹ cho v·n bèi hái ý kiÕn tr−íc cña ng−êi . Cao Hµnh Kh«ng ®−a tay : - Xin ThiÕu Chñ cø tù nhiªn . Long ThiÕu V©n ®i thËt chËm lªn thang lÇu , d¸ng c¸ch cña h¾n còng nh− lêi lÏ cña h¾n , h¾n ®· mÊt ®i sù nhanh nhÈu cña mét cËu bÐ th«ng th−êng . Chê h¾n lªn l©u råi , Cao Hµnh Kh«ng míi c−êi thÊp giäng : - C¸i th»ng o¾t con Êy kh¸ x¶o quyÖt , lín lªn nhÊt ®Þnh lµ khã chÞu l¾m ®Êy . Thôc Thôc c−êi : - Mét ®øa con nÝt mµ nh− thÕ th× sî kh«ng ®Õn ®−îc lóc khã chÞu ®©u v× h¾n lµm sao mµ sèng ®Õn tuæi tr−ëng thµnh ? Cao Hµnh Kh«ng còng trÇm giäng : - T«i ®· nghiªn cøu kü l−ìng phong th¬ håi h«m , chç ch«n giÊu b¸u vËt « h¶i lµ ë ngay d−íi ch©n ng«i tiÓu l©u nµy . Cø theo lêi ®ßn th× mÊy ®êi lµm quan , gia tµi hä Lý kh«ng ai s¸nh b»ng . Mét mÆt nãi chuyÖn víi dång bän , mét mÆt Cao Hµnh kh«ng tr«ng chõng g· ¸o ®en . Nh−ng ng−êi Êy ®øng tËn m·i ®»ng xa , h¾n cói ®Çu nh×n hai co dÕ ®ang c¾n lén d−íi ®¸m cá , h×nh nh− h¾n kh«ng chó ý ®Õn mÊy ng−êi kia . M¾t cña Cao Hµnh Kh«ng l¹i ngêi lªn : - Ch©u b¸o lµ chuyÖn nhá nh−ng tù häa cña l·o th¸m hoa vµ bÝ kÝp vâ c«ng cña tiÓu th¸m hoa míi lµ quan träng , chóng ta ph¶i hÕt søc chó ý ®iÒu ®ã , quyÕt h«m nay kh«ng thÓ vÒ víi hai bµn tay tr¾ng . Cao Hµnh kh«ng gËt ®Çu vµ Long ThiÕu V©n ®· quay trë xuèng . Gia C¸t C−¬ng ë nô c−êi thËt t−¬i : - Ch¾c lÞnh ®−êng b»ng lßng tiÕp chóng t«i chø ? VÎ mÆt cña Long ThiÕu V©n h¬i ng¬ ng¸c , h¾n l¾c ®Çu : - Gia mÉu kh«ng cã ë trªn lÇu . Gia C¸t C−¬ng cau mÆt : - ña , thÕ lÞnh ®−êng ®i ®©u ? Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 7. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 58 Long ThiÕu V©n nãi: - V·n bèi còng ®ang lÊy lµm l¹ hÕt søc , gia mÉu tõ tr−íc giê rÊt Ýt xuèng khái lÇu . Gia C¸t C−¬ng nãi : - Nh− vËy lµ lÞnh ®−êng nhÊt ®Þnh sÏ vÒ ngay , chóng t«i xin lªn lÇu ®îi vËy . Ba tªn ®¹i h¸n ¸o vµng b−íc tíi nãi nhá : - Xin ®Ó thuéc h¹ lªn xem , nÕu cÇn sÏ " quÐt dän " s¹ch sÏ råi thØnh §−êng chñ lªn xem. Ba tªn nµy tõ l©u ®øng cßn xa h¬n tªn ¸o ®en b©y giê míi phi th©n l−ít tíi , Long ThiÕu V©n h×nh nh− muèn c¶n nh−ng kh«ng d¸m , h¾n h¬i do dù råi cuèi cïng ®øng nÐp nh−êng ®−êng . Gia C¸t C−¬ng h¬i suy nghÜ råi vÉy : - C¸c ng−¬i lªn xem còng tèt nh−ng ... H¾n nãi ch−a døt th× ba tªn ¸o vµng ®· l−ít lªn vµ còng ngay trong lóc Êy , mét bãng ng−êi tõ trªn lao xuèng , trong tay h¾n , ngän roi dµi cuèn vót . ChØ nghe tiÕng re re bay nhanh trong giã , ngän roi dµi ®· cuèn thµnh ba c¸i vßng trßn vµ ba c¸i vßng trßn Êy cuèn ®óng vµo cæ cña ba tªn aã vµng võa phãng lªn lÇu . Ngän roi dµi rÝt lªn nh− tiÕng iÕt vµ dõng h¼n l¹i , g· ¸o vµng thø nhÊt ng· sÊp tíi tr−íc , chiÕc ®Çu gËp l¹i , cÇn cæ ®øt l×a . G· ¸o vµng thø hai xiªu xiªu vµ còng ng· theo , m¾t h¾n trîn tr−nghf , l−ìi thÌ ra nh− ng−êi bÞ treo cæ , h¾n chØ Æc Æc mÊy tiÕng råi ®øt h¬i lu«n . G· thø ba hai tay bÞn lÊy yÕt hÇu ch¹y ®−îc h¬n m−êi th−íc råi còng ng· l¨n quay , mÆt h¾n m¸u dån lªn ®á rÇn , h¬i thë h¾n Ì Ì nÆng nhäc , h¾n vËt m×nh gi·y gôa xem chõng ®au ®ín h¬n hai tªn tr−íc . Ng−êi tõ trªn lÇu b©y giê ch©n míi chÊm ®Êt , khu©n mÆt dµi vµng bÖch cã mét c¸i bít xanh , bao nhiªu ®ã ®u x−ng tªn : Tiªn ThÇn T©y M«n Nhu . Ngän roi mét lÇn bung ra ®· cã ba ng−êi ng· xuèng , lu«n c¶ Gia C¸t C−¬ng còng ph¶i giËt m×nh biÕn s¾c . ChØ cã ng−êi ¸o ®en khÏ nhÕch m«i lÈm bÈm nh− c−êi : - Xµ Tiªn chØ cã thÕ th«i sao ? H¾n ngöa mÆt thë ra sau c©u nãi , d¸ng c¸ch cña h¾n cã chiÒu thÊt väng . *** §óng lµ ngän roi cña T©y M«n Nhu dïng ch−a ®óng møc bëi v× nh×n vµo ba tªn ®¹i h¸n ¸o vµng , hai chÕt mét sèng , riªng hai ng−êi chÕt còng kh«ng ®Òu nhau th× ®ñ biÕt . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 8. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 59 NÕu cã c«ng lùc thËt ®Òu th× kh«ng bao giê cã lçi m¹nh tr−íc yÕu sau nh− thÕ ®ã . Tªn ®Çu cÇn cæ bÞ ®øt l×a , tªn kÕ chØ bÞ siÕt chÕt vµ tªn sau cïng th× l¹i chØ bÞ ngÊt mµ th«i . Cã lÏ ng−êi ¸o ®en thÊt väng lµ v× thÕ . Cã lÏ h¾n ®· biÕt T©y M«n Nhu hay nghe danh th× ®óng h¬n , chØ nghe chø ch−a hÒ gÆp m¾t , ch−a hÒ thÊy thi tµi cho nªn b©y giê lÇn ®Çu tiªn thÊy ngän roi kh«ng ®ñ " ho¶ hÇu " , tr×nh ®é sö dông ch−a tíi møc mµ h¾n mong mái lµm h¾n ®©m ra thÊt väng . Cã lÏ h¾n biÕt kh¸ rµnh vÒ c«ng lùc cña mãn binh khÝ nµy vµ h¾n nh×n thËt kü ®Ó −íc l−îng tµi nghÖ cña ng−êi sö dông . Theo h¾n , cã lÏ lµ ph¶i cã mét t¸c dông ®ång ®Òu , hoÆc chÕt , kh«ng nhÊt thiÕt , nh−ng ph¶i trong mét t×nh tr¹ng nh− nhau . Mµ nÕu c«ng b×nh nhËn xÐt b»ng con m¾t t×nh t−êng cña " chuyªn gia " vâ thuËt th× qu¶ ngän roi võa råi cña T©y M«n Nhu sö dông ch−a ®óng møc , ®¸ng lý ba tªn ¸o vµng ph¶i cïng ng· mét l−ît , cïng trót h¬i hoÆc cïng ng¾c ngo¶i mét c¸ch gièng nhau nÕu ®−îc nh− thÕ ch¾c ch¾n cã lÏ ng−êi ¸o ®en sÏ v« cïng tháa m·n . Nh−ng cã ph¶i lµ ng−êi sö dông ch−a ®óng møc hay lµ dông ý cña ng−êi ta nh− thÕ ? §iÒu ®ã cã lÏ chØ mét m×nh T©y M«n Nhu gi¶i ®¸p ®−îc mµ th«i . Nh×n th¼ng vµo mÆt T©y M«n Nhu , Gia C¸t C−¬ng c−êi s»ng sÆc : - T©y M«n Nhu , ®ªm qua ng−¬i may m¾n tho¸t ®−îc , nh−ng cã lÏ biÕt kh«ng tµi nµo trèn khái nªn b÷a nay ng−¬i ngoan ngo·n ®Õn ®©y n¹p m¹ng ph¶i kh«ng ? Khæ mÆt d· dµi , b©y giê cßn nÆng h¬n chót n÷a , T©y M«n Nhu vót m¹nh ngän tr−êng tiªn . Ngän roi khi ph¸t ra vèn kh«ng nghe h¬i giã , m·i ®Õn khi trín ®i ®Õn phÇn cuèi th× mét tiÕng " vót " míi reo lªn . Bao nhiªu ®ã ®ñ thÊy tèc ®é cña ngän roi thËt lÑ kh«ng t−ëng t−îng ®−îc , søc nhanh cña nã ®i tr−íc tiÕng ®éng cho nªn khi ngän roi ®i mót råi thanh ©m nã míp h¸t lªn . Còng ngay lóc Êy , khi ngän roi cña T©y M«n Nhu cuèn dËy th× th©n ¶nh cña Gia C¸t C−¬ng còng nho¸ng lªn theo , c©y thiÕt tr−îng trong tay h¾n còng nho¸ng ngêi . Hai mãn binh khÝ ch¹m vµo nhau , ngän roi y nh− mét con r¾n quÊn cøng lÊy c©y thiÕt tr−îng . Bùt ! Mét tiÕng déi nghe kh« khèc , c©y thiÕt tr−îng cña Gia C¸t C−¬ng c¾m phËt lªn mÆt ®Êt . ChiÕc ch©n ®éc nhÊt cña Gia C¸t C−¬ng ®øng th¼ng lªn ®Çu c©y gËy vµ th©n h×nh vôt xoay trßn . Y nh− mét con vô l©u ngµy mµ c©y gËy lµ c¸i trôc , cµng quay , th©n hi×nh cña Gia C¸t C−¬ng cµng ®i nhanh nh− chong chãng . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 9. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 60 Nguy hiÓm biÕt bao , ngän roi quÊn cøng trong c©y gËy v× søc quay nhanh nªn cµng lóc cµng bÞ ng¾n l¹i lÇn lÇn .. Tù nhiªn , con ng−êi cña T©y M«n Nhu còng bÞ kÐo vót v« theo . Ngän roi dµi ba tr−îng trong chèc l¸t cuèn hÕt vµo c©y gËy s¾t . Hai mãn binh khÝ kh¸c nhau y nh− hai c¸i tªn cña hä . T©y M«n Nhu vung ngän roi b»ng mét c¸nh tay trong khi Gia C¸t C−¬ng dïng søc lùc to×an th©n ®iÒu khiÓn c©y gËy s¸t , vÒ ph−¬ng diÖn ®èi kh¸ng b»ng søc lùc th× T©y M«n Nhu ®· l©m vµo t×nh thÕ yÕu h¬n . Da mÆt h¾n tõ xanh biÕn thµnh hång , må h«i ®æ xuèng tõng hét nh− hét ®Ëu . Gia C¸t C−¬ng vôt rèng lªn mét tiÕng , hai tay chÞu lªn ®Çu gËy dungtf toµn th©n quÊt ngang mét chiªu Hoµng T¶o Thiªn Qu©n . Lµ chiªu Hoµng T¶o Thiªn Qu©n nh− bao nhiªu chiªu tÇm th−êng kh¸c nh−ng ph−¬ng thøc vµ binh khÝ th× qu¸ l¹ lïng . H¾n dïng toµn th©n lµm gËy vµ dïng gËy lµm th©n , c©y gËy s¾t chÞu cøng d−íi ®Êt nh− trång , sö dông th©n h×nh quÐt ngang thËt m¹nh . NÕu T©y M«n Nhu bu«ng bá c©y roi th× tù nhiªn tr¸nh ra kh«ng khã nh−ng con ng−êi cña h¾n ®−îc nªn danh lµ nhê vµo ngän roi Êy th×o bÊt cø b»ng gi¸ nµo h¾n còng phaØ b¶o toµn . Nh−ng nÕu h¾n kh«ng chÞu bu«ng bá c©y roi th× cã thÓ mét tay gi÷ cøng ngän roi , mét tay b¾t lÊy ch©n ®Þch , cuèi cïng vÉn kh«ng æn tho¶ . Thø nhÊt , theo ®óng quy luËt cña con nhµ vâ lµ tay ph¶i yÕu h¬n ch©n , thø hai trong tr−êng hîp nµy , c¸i ch©n cña Gia C¸t C−¬ng víi thÕ quay nh− vËy nã m¹nh gÊp m−êi lÇn h¬n phãng mét chiÕc ®µ khi døng trªn mÆt ®Êt .. Kú thËt , nÕu luËn vÒ vâ c«ng , kÓ c¶ chuyÖn biÕn ho¸ trong trËn ®Êu th× T©y M«n Nhu nhÊt ®Þnh kh«ng d−íi Gia C¸t C−¬ng nh−ng chiªu Hoµng T¶o Tghiªn Qu©n nµy h×nh nh− lµ chiªu ®Ó ®èi phã víi T©y M«n Nhu , mét chiªu thÕ ®−îc coi lµ sinh tö . ThËt xøng ®¸ng lµ mét cao thñ vâ l©m , võa gÆp biÕn th× T©y M«n Nhu ®· lµm mét bµi to¸n ngoµi c«ng thøc . H¾n b¾t ®Çu thi triÓn ®éng th©n ¶nh , dïng thuËt khinh c«ng tuyÖt ®Ønh bay nhanh thoe chiÒu xoay cña c©y gËy . Tù nhiªn , ch¹y nh− thÕ lµ T©y M«n Nhu ®· dïng c¸ch th¸o ngän tr−êng tiªn nh−ng ngay khi Êy th× Gia C¸t C−¬ng nh− ®o¸n biÕt tr−íc n−íc cê , th©n h×nh h¾n chÞu cøng vµ c©y gËy nhanh nh− chong chãng . C¸i ch©n mét cña h¾n nh− bãng víi h×nh , b¸m s¸t theo sau l−ng T©y M«n Nhu , ng−êi ch¹y cµng nhanh th× ng−êi cµng lÑ , nh÷ng kÎ ®øng ngoµi ®−îc mét phen ngo¹n môc , y nh− ®øng nh×n mét thø ®Ìn kÐo qu©n ma limnh ®éng h¬n nhiÒu . ChØ cã ng−êi ¸o ®en th× ®øng thë dµi : - Kim C−¬ng ThiÕt Tr−îng kh«ng ngê còng chØ cã thÕ mµ th«i . *** Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 10. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 61 ThËt ®óng nh− ng−êi ¸o ®en than thë , Gia C¸t C−¬ng xö dông ngän ®ßn ®ã thËt ®øng møc , nghÜa lµ c¸i ch©n thËt nhanh , thËt chÝnh x¸c th× T©y M«n Nhu dï cã giái còng kh«ng tµi nµo tr¸nh kÞp v× lèi ®¸nh nµy gÇn nh− ngo¹i lÖ , nÕu tÝnh theo chiªu thøc ®éc m«n . Mét chiªu thÕ dïng ®Ó ®èi phã riªng mçi ng−êi nh− cã tr−íc , cã thùc tËp h¼n hoi nh− thÕ , mét chiªu thøc mµ kh«ng ai tõng thÊy còng kh«ng nghe ai nãi ®Õn bao giê . Trong tr−êng hopù nµy , Gia C¸t C−¬ng sö dông ®· cã chËm ®i mét chót , dï vËy T©y M«n Nhu vÉn bÞ bøc ®Õn bë h¬i tai . H¾n phi th©n kÓ nh− vµo hµng sè mét nh−ng nã bÞ vµo yÕu ®iÓm lµ thiÕu h¼n tù do , nã kh«ng nh− ch¹y nh¶y mét m×nh trªn kho¶ng ®−êng dµi , hay cïng víi ®Þch nh©n giao ®Êu trong mét h×nh thøc kh¸c , ë ®©y bÞ gß bã trong ngän roi nh− sîi d©y quÊn trong c©y trô, søc nhannh do ®ã bÞ hn¹n chÕ kh¸n hiÒu , h¾n ch¹y quanh thËt mau trong ngän roi cµng phót cø bÞ thu nga3øn dÇn dÇn . Xem t×nh h×nh nÕu cø kÐo dµi th× ch¾c ch¾n chØ trong nh¸y m¾t n÷a , th©n cña T©y M«n Nhu sÏ chÞu d−íng tÇm ch©n cña ®Þch thñ . Thôc Thôc ®øng ngoµi ch»n miÖng c−êi s»ng sÆc : - ChÕt ®Õn n¬i råi th× chuyÖn chi ph¶i phÝ søc v« Ých , ®−îc råi ta sÏ gióp cho ng−¬i ®−îc lÕt liÔu nhanh h¬n . H¾n dang c¶ hai tay co chuçi trong mét tho¸ng , cÆp §−êng Lang Quan chíp s¸ng xanh rên nh− ¸nh löa ma tr¬i vµ xÑt th¼ng t¬i sau l−ng cña T©y M«n Nhu nh− hai chiÕu mèng dµi . Nh−ng ®ao h¾n võa míi tung ra , th©n h×nh h¾n võa míi nh¶y dùng lªn th× bÞ ngay mét bµn tay ®¸nh Ëp tõ tr−íc mÆt lµm cho con ng−êi cña h¾n nh− nh¶y ®ông vµo t−êng bËt ngöa ra sau . TiÕng ró cña h¾n ph¸t ra ch−a trän th× h¬i thë ®· t¾t ngang bëi v× h¾n kh«ng ph¶i bÞ ®¸nh b»ng ch−ëng phong mµ b©y giê ng−êi ta míi thÊy n¬i yÕt hÇu cña h¾n cã mét ngän tiÓu ®ao lón c¸n . Mét ngän tiÓu ®ao tÇm th−êng , mét ngän tiÒu ®ao kh«ng cã g× ®Æc biÖt nh−ng võa thÊy nã lµ mäi ng−êi ®Òu t¸i mÆt . Gia C¸t C−¬ng lËp tøc ró lªn : - TiÓu Lý Phi §ao ! TiÕng ró cña h¾n ph¸t lªn lµ t©m thÇn cña h¾n còng theo ®ã mµ t¸n lo¹n , hai tay chËm l¹i ®i mét gi©y th«i còng ®ñ ®Ó cho ngän roi cña T©y M«n Nhu tuét th¼ng ra ngoµi . Gia C¸t C−¬ng qu¨ng m×nh lªn mét c¸i , y nh− chiÕc nãn l¸ bÞ hai con trèt tung ra ngoµi h¬n hai tr−îng . Tuy tung m×nh vµ ®øng xuèng thËt æn nh− th¸i s¬n nh−ng hai mÆt cña h¾n vÉn hít h¬ hít h·i nh×n lªn bËc thang cña ng«i lÇu nhá . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 11. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 62 Tõ trªn Êy mét ng−êi thong dong b−íc xuèng . H¾n ¨n vËn thËt lµ x¬ x¸c , d¸ng ®i còng chËm ch¹p nh−ng ¸nh m¾t cña h¾n nh×n cßn s¾c h¬n ngän tiÓu ®ao ghim vµo cæ Thôc Thôc võa råi . H¾n lµ con ng−êi gôt t−îu n¬i qu¸n l·o T«n Gï , h¾n lµ ng−êi ®ang ®ªm th¬ thÈn bªn côm rõng mai n¬i L·nh H−¬ng TiÓu Tróc , h¾n lµ ng−êi héi kiÕn vìi l·o qu¶n gia mÆt rç , h¾n lµ Töu QuØ . Vµ b©y giê , tõ trong cöa miÖng cña Gia C¸t C−¬ng , h¾n lµ TiÓu Lý Phi §ao Lý TÇm Hoan , Th¸m Hoa Lý TÇm Hoan . Gia C¸t C−¬ng n¾m chÆt c©y thiÕt tr−îng , m«i h¾n run run : - TiÓu Lý Th¸m Hoa ! Lý TÇm Hoan mØm c−êi ; - Kh«ng d¸m ! Céc ... céc ! Gia C¸t C−¬ng bÊt gi¸c thôt lïi hai b−íc nh−ng råi h¾n l¹i rÝt lªn : - Ng−¬i vµ bän ta vèn kh«ng thï o¸n , t¹i sao ng−¬i l¹i ®Õn ®©y ®èi ®Çu víi bän ta chø ? Lý TÇm Hoan ®iÒm ®¹m : - T«i tõ tr−íc ®Õn nay kh«ng thÝch ®èi ®Çu víi ai c¶ mµ còng kh«ng muèn ai t×m c¸ch ®èi phã víi hä Lý nµy . H¾n vuèt mòi ®ao tren tay vµ nãi mét c¸ch thËt thong dong : - N¬i ®©y kh«ng cã ch«n dÊu b¸u vËt hay vËt g× c¶ , c¸c vÞ ®· lµm mét viÖc phÝ c«ng v« Ých vµ chÝnh t«i còng ®· v« cïng ©n hËn , xin mêi c¸c vÞ khi ®i nhí ®em lu«n lÔ vËt vÒ . Bän Gia C¸t C−¬ng , Cao Hµnh Kh«ng vµ Th−îng Quan Phi ®¨m ®¨m nh×n vµo con dao trªn tay cña Lý TÇm Hoan mµ n¬i yÕt hÇu cña hä vôt nghe lµnh l¹nh nh− n−íc ®«ng ®Æc l¹i lµm cho hä nãi kh«ng ra tiÕng .. Nh−ng YÕn Song Phi vôt hÐt lªn : - NÕu chóng ta kh«ng ®i th× lµm sao chø ? Lý TÇm Hoan ®iÒm ®¹m tr¶ lêi : - Xin thµnh thËt khuyªn c¸c h¹ nªn ®i lµ h¬n c¶ . YÕn Song Phi rÝt lªn : - Ta vèn muèn t×m ng−¬i ®Ó thö tµi cao thÊp , ng−êi kh¸c sî ng−¬i chø ta th× kh«ng ®©u nhÐ . H¾n banh ngùc ¸o ra bµy mét hµng ®o¶n th−¬ng s¸ng l¸ng . Tõng c¸i tói mµu hång bay phÊt lªn theo giã , tõng mòi th−¬ng ¸nh thÐp xanh r¬n . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 12. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 63 Lý TÇm Hoan ngã l¬ nh− kh«ng muèn nh×n c¸i mµ h¾n ®ang khoe . C¬n giËn nh− trµn lªn tËn cæ , YÕn Song Phi thÐt lªn mét tiÕng , hai tay tung ra mét l−ît , chÝnh ngän th−¬ng víi nh÷ng tµ tôi ®á xÑt nh− tªn b¾n . Nh−ng , nh÷ng ngän th−¬ng bÐn ngãt vÉn ch−a ®Õn s¸t Lý TÇm Hoan th× ®· r¬i l¶ t¶ nh− nh÷ng cäng cá may ®−îc trÎ nÝt phãng ch¬i bÞ giã t¹t ngang . Mäi ng−êi nh×n l¹i thÊy YÕn Song Phi lo¹ng cho¹ng thèi lui , hai tay bÞn cæ chßi trªn mÆt ®Êt . M¸u tõ n¬i yÕt hÇu cña h¾n phôt ra cã vßi . Ngay n¬i ®ã , ngay n¬i bµn tay phón m¸u tõ bªn trong , ng−êi ta nh×n thÊy c¸n cña ngän tiÓu ®ao . TiÓu Lý Phi §ao ! Kh«ng mét ai nh×n thÊy ngän ®ao tõ ®©u bay t¬i , khi YÕn Song Phi võa tung nh÷ng ngän th−¬ng chØ míi võa tung ra chø kh«ng thÓ nhanh h¬n mµ còng kh«ng thÓ chËm h¬n . V× nÕu mau h¬n th× nh÷ng ngän th−¬ng ph¶i rít ngay tr−íc mÆt , yÕn Song Phi chø kh«ng thÓ bay ra nh− thÕ nh−ng còng kh«ng thÓ chËm h¬n , v× nÕu chØ mét gi©y th«i nh−ng ngän th−¬ng Êy sÏ cßn ®ñ trín ghim vµo ng−êi cña g· Th¸m Hoa hä Lý . ThËt lµ nhanh vµ v« cïng chÝnh x¸c . Cã lÏ trªn ®êi kh«ng cßn thÊy sù nhanh nµo vµ chÝnh x¸c b»ng . §«i m¾t cña YÕn Song Phi gÇn nh− låi h¼n ra ngoµi , cã lÏ h¾n chÕt mµ vÉn ch−a hÕt sî , cã lÏ h¾n chÕt mµ vÉn ch−a biÕt xuÊt xø cña ngän ®ao kÕt liÔu ®êi m×nh , cã lÏ h¾n chÕt mµ vÉn ch−a tin r»ng trªn ®êi nµy l¹i cã tay ®ao nhanh nh− thÕ . *** Ng−êi ¸o ®en ®øng nh×n thi thÓ cña YÕn Song Phi vµ c−êi nh¹t : - Ta ®· nãi tr−íc råi , nÕu ng−¬i cã thÓ giao ®Êu ®óng nghÜa víi h¾n th× trªn ®êi nµy cã lÏ kh«ng cßn lµ chuyÖn l¹ nµo ®¸ng nãi , b©y giê th× ch¾c ng−¬i tin lêi nãi cña ta . Vµ h¾n chÇm chËm ngÈng mÆt lªn nh×n Lý TÇm Hoan : - Cho ®Õn b©y giê ta kh«ng cßn c¶m thÊy lµ thÊt väng , TiÓu Lý Phi §ao qu¶ thËt kh«ng hæ víi lêi ®ån . Lý TÇm Hoan khÏ nhÕch m«i : - C¸c h¹ lµ ... Ng−êi ¸o ®en v«i ng¾t lêi : - Ta ®· ng−ìng mé ®¹i danh cña TiÓu Lý Phi §ao l©u råi , h«m nay ®−îc gÆp thËt kh«ng cßn sù kÝnh träng nµo b»ng . Nãi ®Õn ®©y , h¾n vôt quay m×nh . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 13. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 64 Keng ! Mét thanh kiÕm ®en bãng ngêi ngêi nh− bé quÇn ¸o ®en cña h¾n , nã kh«ng thÊy g× ®¸ng nãi lµ sang c¶ nh− nh÷ng thanh kiÕm n¹m ngän cÈn vµng nh−ng khi h¾n rót ra khái vá , h¬i l¹nh to¶ lan ra ®Õn nh÷ng ng−êi kÕ cËn . Cao Hµnh Kh«ng c¶m nghe ¬n ín n¬i x−¬ng sèng nh−ng sù ín l¹nh Êy chØ tho¸ng qua nh− c¬n giã vµ hä Cao kh«ng cßn ph©n biÖt ®−îc h¬i giã Êy tõ ®©u , h¾n kh«ng cßn c¶m gi¸c g× n÷a c¶ v× h¾n ®· bËt ngöa ra sau . Ngay gi÷a tam tinh cña h¾n , mét vßi m¸u phôt lªn nh− vßi n−íc nhá . Gia C¸t C−¬ng chØ thÊy ¸nh kiÕm nho¸ng lªn , chØ thÊy Cao Hµnh Kh«ng ng· xuèng , h¾n kh«ng nh×n thÊy chiªu thøc g× c¶ . Mµ ®èi ph−¬ng chØ " ¨n " nhê c¸i lÑ chø kh«ng ph¶i n¬i chiªu thÕ kú dÞ nµo c¶ . H¬n ai hÕt , Gia C¸t C−¬ng biÕt râ vâ nghÖ cña cao hµnh Kh«ng vµ b©y giê cµng biÕt râ lµ hä Cao kh«ng ph¶i lµ ®Þch thñ cña ng−êi ¸o ®en nh−ng ®iÒu h¾n cø b¨n kho¨n lµ kh«ng hiÓu t¹i sao Cao Hµnh Kh«ng l¹i kh«ng thÓ nÐ tr¸nh cho dÇu mòi kiÕm thø hai còng vÉn sÏ kÕt liÔu cuéc ®êi cña h¾n song Ýt nhÊt còng ph¶i tr¸nh ®−îc ®−êng thø nhÊt . Tuy nhiªn b©y giê kh«ng ph¶i lóc ®¾n ®o vÒ chuyÖn Êy, Gia C¸t C−¬ng chØ thÊy chung quanh h¾n toµn lµ h¬i l¹nh thÊu x−¬ng . H¾n thu hÕt cam ®¶m thÐt lªn mét tiÕng vµ tiÕp liÒn theo , c©y gËy s¾t ®· quÊt ngang theo thÕ Hoµnh T¶o Thiªn Qu©n . L¹i lµ chiªu Hoµnh T¶o Thiªn Qu©n . Nh−ng khi ®· biÕt tõ khi ®èi ®Çu víi T©y M«n Nhu , thÕ Hoµnh T¶o Thiªn Qu©n cña Gia C¸t C−¬ng kh«ng ph¶i nh− nh÷ng chiªu Hoµnh T¶o Thiªn Qu©n cña ng−êi kh¸c , c©y gËy s¾t cña h¾n còng kh«ng ph¶i nh− nh÷ng c©y gËy thÊy trong ®êi . Vµ ¸nh kiÕm cña ng−êi ¸o ®en còng thÊy nho¸ng lªn . Cang ! Mét tiÕng khua ch¾t chóa , hai thø thÐp ch¹m vµo nhau , löa v¨ng nh− ®om ®ãm , ngän thiÕt tr−îng nÆng s¸u m−¬i c©n ch¹m thanh kiÕm vµ c©y gËy s¾t bÞ tiÖn ®øt lµm ®«i trong khi ®µ kiÕm cßn ®i trong thÕ m¹nh . Gia C¸t C−¬ng vôt nghe h¬i l¹nh vµ h¾n còng kh«ng cßn nghe ®au ®ín v× h¾n còng ®· ng· xuèng råi . ChuyÒn x¶y ra tõ lóc YÕn Song Phi b¾t ®Çu ra tay cho ®Õn khi Gia C¸t C−¬ng g· xuèng chØ lµ mét chuyÖn x¶y ra trong kho¶nh kh¾c mµ nh÷ng tay kiÖt hiÖn ¸o vµng ng· xuèng nh− nh÷ng kÎ tÇm th−êng . T©y M«n Nhu chÐp miÖng thë dµi : - Xem chõng trong giang hå ngµy nay T©y M«n Nhu nµy ®· kh«ng cßn chç ®øng n÷a råi . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 14. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 65 H¾n kh«ng nãi hÕt lêi , h¾n bá löng nöa chõng vµ th©n h×nh h¾n vôt lªn m¸i ngãi nh− mét chiÕc ph¸o th¨ng thiªn . T©y M«n Nhu võa cÊt lªn th× Th−îng Quan Phi còng v−ît lªn theo , hai chiÕc vßng trong tay móa tÝt . Ng−êi ¸o ®en quËt vót thanh kiÕm ch¾n ngay tr−íc mÆt , Th−îng Quan Phi hai nhËp mét , hai chiÕc vßng kÑp cøng thanh kiÕm l¹i . - Hay ! TiÕng ch−a kÞp døt , thanh kiÕm trong tay ng−êi ¸o ®en gÆt m¹nh , mét tiÕng kh«p khan næi dËy , hai chiÕc vßng bÞ g·y lµm ®«i . Th−îng Quan Phi nh¾m m¾t . VÎ mÆt h¾n kh«ng biÓu lé mét chót g× sî h·i , y nh− h¾n ®· xem c¸i chÕt ch¼ng ra g× . Ng−êi ¸o ®en nh×n s÷ng vµo mÆt h¾n l¹nh lïng : - Ng−¬i cã ph¶i lµ m«n h¹ Th−îng Quan Kim Hång kh«ng ? Th−îng Quan Phi gËt ®Çu kh«ng nãi . Ng−êi ¸o ®en g»n g»n ; - Thanh kiÕm trong tay ta tõ tr−íc ®Õn nay ch−a tõng ®Ó mét ai sèng ots , nh−ng víi sè tuæi cña ng−¬i l¹i cã thÓ ®ãn næi ta mét kiÕm th× kÓ ra còng kh«ng ph¶i lµ chuyÖn dÏ dµng , thÕ cho nªn . H¾n trë bÒ dÑp c¸n thanh kiÕm ®¹p nhÌ nhù trªn vai cña Th−îng Quan Phi vµ dÞu giäng : - Ng−¬i h·y ®i ®i ! Th−îng Quan Phi vÉn ®øng yªn mét chç , h¾n tõ tõ më m¾t nh×n th¼ng vµo mÆt ng−êi ¸o ®en : - Ng−¬i tuy kh«ng giÕt ta nh−ng ta cã ®iÒu muèn nãi víi ng−¬i . Ng−êi ¸o ®en nãi : - Nãi ®i ! Th−îng Quan Phi nãi g»n tõng tiÕng : - Ngµy nay tuy ng−¬i ®· tha ta nh−ng hËn thï nµy ngµy kh¸c ta nhÊt ®Þnh ph¶i tr¶ , ®Õn lóc ®ã th× ta kh«ng thÓ tha ng−oi ®−îc . Ng−êi ¸o ®en ngöa mÆt c−êi dµi : - Hay , qu¶ kh«ng hæ lµ con trai cña Th−îng Quan Kim Hång ! Vµ h¾n c−êi , nh×n xãi vµo mÆt Th−îng Quan Phi : - Ngµy kh¸c nÕu ng−¬i cã thÓ lµmg cho ta chÕt vµo tay cña ng−¬i , ta cµng kh«ng nh÷ng o¸n tr¸nh ng−¬i mµ ta cßn tù khen vµo con m¾t cña m×nh v× ®· nh×n kh«ng ®Õn ®æi lÇm ng−êi . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 15. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 66 Th−îng Quan Phi vÉn l¹nh lïng : - §· thÕ , t¹i h¹ xin c¸o tõ . Ng−êi ¸o ®en vÈy tay : - Chóc ng−¬i ®i b×nh yªn , ta sÏ ®îi chê ng−¬i . Th−îng Quan Phi vßng tay thi lÔ vµ chÇm chËm quay m×nh . Ng−êi ¸o ®en vôt qu¸t lªn : - H·y khoan ! Th−îng Quan Phi tõ tõ quay l¹i . Ng−êi ¸o ®en nãi : - Ng−¬i h·y nhí cho kü , h«m nay ta tha ng−¬i tuyÖt kh«ng ph¶i v× ng−¬i lµ con cñaTh−îng Quan Kim Hång mµ lµ v× c¸ nh©n cña ng−¬i ®Êy nhÐ . Th−îng Quan Phi kh«ng nãi , h¾n chÇm chËm ®i lu«n . © HQD Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2