intTypePromotion=1

Huyết tâm lệnh - tập 4

Chia sẻ: Thanh Phuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:15

0
112
lượt xem
13
download

Huyết tâm lệnh - tập 4

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'huyết tâm lệnh - tập 4', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Huyết tâm lệnh - tập 4

 1. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 52 Håi thø t− TiÓu Lý phi ®ao Qua mét lóc thËt l©u , l·o mÆt rç trë l¹i c−êi h× h× : - B÷a nay nguyªn lµ ngµy sinh nhËt cña phu nh©n , thÕ mµ t«i còng ló mÊt . Nh÷ng ng−êi nµy hä ®Õn ®©y ®Ó mõng lÔ phu nh©n ®Êy . Töu QuØ trÇm giäng hái l¹i : - Nh÷ng ng−êi ®Õn ®©y lµ ai thÕ ? L·o mÆt rç ®¸p : - TÊt c¶ lµ n¨m ng−êi , mét ng−êi cã tuæi xem kh¸ lµ khÝ kh¸i , mét vÞ thiÕu niªn tuÊn tó , mét vÞ " ®éc nh·n " vµ mét vÞ dÔ sî bëi mµu da th©m tÝm . Töu QuØ cau mµy : - Trong ®ã cã ph¶i cã mét vÞ mét ch©n ? L·o mÆt rç gËt ®Çu : - §óng råi , mµ ®¹i gia biÕt hä µ ? Ch¼ng lÏ ®¹i gia còng quen hä sao ? Töu QuØ cói m×nh ho khe khÏ , ¸nh m¾t s¸ng mét c¸ch l¹ lïng . ChØ trong kho¶nh kh¾c mµ h×nh nh− h¾n trë thµnh mét ng−êi kh¸c l¹ . Nh−ng l·o mÆt rç kh«ng hÒ chó ý , l·o c−êi c−êi : - Nh÷ng ng−êi Êy d¸ng m¹o coi cã vÎ kú côc mét chót nh−ng lÔ mõng sinh nhËt l¹i cßn kh¸ lµ ®«n hËu . Lu«n c¶ Long ®¹i gia lóc cßn ë nhµ ®Õn kú sinh nhËt cña phu nh©n còng kh«ng cã ai mõng lÔ to nh− thÕ . Töu QuØ l¬ ®·ng : - ThÕ µ ? L·o mÆt rç th¶n nhiªn : - Trong t¸m bao lÔ vËt mµ hä ®em mõng cã bao dïng b»ng gi©y vµng thËt , sîi d©y Êy nÆng còng cã ®Õn bèn n¨m c©n thËt , trong ®êi t«i ch−a bao giê thÊy mãn lÔ vËt nµo träng hËu nh− thÕ Êy . Töu QuØ cau mµy : - LÔ vËt mµ hä mang ®Õn , phu nh©n cã thu n¹p hay kh«ng ? L·o mÆt rç nãi : - Ban ®Çu phu nh©n vèn kh«ng chÞu nhËn nh−ng ng−êi Êy cø mét mùc nµi Ðp , hä cø ngåi hoµi trong ®¹i s¶nh kh«ng chÞu ®i . Hä b¶o nhÊt ®Þnh hä ph¶i gÆp mÆt ®−îc phu nh©n , hä nãi hä vèn lµ b»ng h÷u cña L−¬ng ®¹i gia , chø kh«ng ph¶i lµ ng−êi xa l¹ . Kh«ng cßn c¸ch nµo h¬n n÷a , phu nh©n ®µnh ph¶i cho thiÕu gia ®Õn ®¹i s¶nh thï tiÕp cïng hä . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 2. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 53 L·o giµ c−êi c−êi nãi tiÕp : - §¹i gia ®õng thÊy thiÕu gia nhá tuæi t−ëng cËu Êy ng©y th¬ mµ lÇm , viÖc ®èi nh©n xö thÕ còng nhiÒu nghÒ ngãn l¾m ®Êy nhÐ , c¸ch nãi n¨ng còng kh«ng thua g× ng−êi lín ®©u , chÝnh nh÷ng ng−êi kh¸ch ®Õn ®©y ®Òu c«ng nhËn r»ng thiÕu gia lµ mét thiÕu niªn th«ng minh tuyÖt ®Ønh ®Êy . Nh×n s÷ng vµo ®¸y chÐn trµ , Töu QuØ th× thÇm ; - N¨m ng−êi ®ã ®· ®Õn th× sau ®ã cßn cã nh÷ng ai ? Cßn cã nh÷ng ai d¸m ®Õn ? *** Gia C¸t C−¬ng , Cao Hµnh Kh«ng , YÕn Song Phi , Thôc Thôc vµ Th−îng Quan Phi hiÖn ®ang ngåi trong ®¹i s¶nh trß chuyÖn víi thanh niªn ¸o hång . Tuy ®· xem nh− kh«ng cßn cã nh÷ng ai d−íi m¾t , kÓ c¶ hai ph¸i h¾c ®¹o giang hå nh−ng b©y giê ®èi diÖn víi mét thanh niªn nh÷ng nh©n vËt chäc troõi khÊy n−íc Êy cã Ýt nhiÒu dÌ dÆt . Lêi lÏ cña hä kh¸ thËn träng , h×nh nh− hä rÊt sî cã ®iÒu s¬ hë . §ã còng lµ mét chuyÖn l¹ . ChØ cã Th−îng Quan Phi lµ im lÆng hoµn toµn , h¾n khong nãi mét tiÕng nµi y nh− trªn ®êi nµy kh«ng cã mét chuyÖn nµo lµm cho h¾n cã thÓ më miªngj ra . H¾n ngåi yªn xem nh− c©u chuyÖn cña nh÷ng ngwoif kia kh«ng ¨n nh»m g× víi h¾n . Gia C¸t C−¬ng th× lu«n lu«n t−¬i c−êi vui vÎ : - ThiÕu trang chñ lµ mét anh tµi tuyÖt ®iÓm , ý chÝ hõng hõng , mai sau mét khi ®· l·o luyÖn råi th× cã lÏ tµi trÝ Êy kh«ng sao l−êng ®−îc . Lóc ®ã xin thiÕu trang chñ ®öng xem chóng t«i lµ ng−êi l¹ nhÐ . CËu bÐ ¸o hång còng c−êi c−êi : - Mét ngµy kia , khi mµ v·n bèi ®· thµnh tùu nh− chu vÞ ®· mong chê th× qu¶ lµ mét ®iÒu v¹n h¹nh nh−ng ®−îc hay kh«ng còng mong nhê ch− vÞ hç trî cho . Gia C¸t C−¬ng vç tay : - Hay , ThiÕu trang chñ nãi chuyÖn thËt hay , th¶o nµo Long ®¹i gia ... L·o vôt ngõng nãi vµ còng nÝn c−êi lu«n , m¾t l·o nh×n th¼ng ra cöa tr−íc . L·o qu¶n gia mÆt rç dÉn kh¸ch b−íc vµo . Kh¸ch lµ mét ng−êi ®µn «ng cao lín , h×nh d¹ng vËn toµn ®å ®en , nh×n vµo con ng−êi cña kh¸ch , mµu ®en ¸nh lªn lãng l¸nh . H¾n thËt cao , cao gÊp hai g· mÆt rç nh−ng h¾n l¹i kh«ng mËp , ng−êi h¾n m¶nh kh¶nh tr«ng thËt nhanh nhÑn . Da mÆt vµ vÎ mÆt cña h¾n kh«ng hiÓu t¹i sao nh×n vµo y nh− mét ng−êi chÕt , cã lÏ do vÎ ©m trÇm cña hj¾n , ®«i mµy h¾n thËt dµi , d−íi c¨m l−a th−a mét hµm r©u , d¸ng c¸ch cña h¾n cã vÎ khinh ng−êi . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 3. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 54 Nh×n toµn bé h¾n lµ mét con n−gêi võa ng¹o m¹n võa nghiªm c¸ch , mét kÎ tinh thÇn h¬i kÐm nh×n vµo h¾n lµ c¶m thÊy ph¸t run . BÊt luËn ng−êi nµo cã ®«i m¾t " giang hå " lµ còng ®Òu dÔ nhËn ra h¾n kh«mng ph¶i kÎ tÇm th−êng . Bän Gia C¸t C−¬ng d−a m¾t nh×n nhau , hä ngÇm hái xem kÎ Êy lµ ai ? G· thiÕu niªn ¸o hång ®· ra tËn bËc thÒm nghinh tiÕp , g· vßng tau trang träng : - §¹i gia quang l©m thËt lµ mét ®iÒu vinh h¹ng cho tÖ x¸ v« cïng . NÐm mét tia nh×n tõ ®Çu tíi ch©n cËu bÐ , Ng−êi ¸o ®en hÊt hµm : - CËu lµ con trai cña Long Tiªu V©n ? CËu bÐ l¹i vßng tay : - V©ng , tiÓu sinh tªn lµ Long ThiÕu V©n . Ng−ng mét gi©y , cËu ta hái l¹i : - Ch¾c tiÒn bèi còng lµ cè giao cña gia phô , ch¼ng hay tiÓu sinh cã ®−îc phÐp biÕt quÝ tÝnh ®¹i danh ? Ng−êi ¸o ®en ®iÒm ®¹m : - Tªn t«i cã nãi ra chacø cËu kh«ng biÕt . Võa nãi , h¾n ngang nhiªn b−íc vµo ®¹i s¶nh . Bän Gia C¸t C−¬ng cïng ®øng dËy ®ãn chµo . Gia C¸t C−¬ng mØm c−êi nãi tr−íc : - T¹i h¹ ... Ng−êi ¸o ®en chËn ngang : - Ta ®· biÕt c¸c ng−¬i vµ c¸c ng−¬i còng kh«ng cÇn t×m hiÓu ®Õn ta . Gia C¸t C−¬ng nãi ; - Nh−ng ... Ng−êi ¸o ®en chËn lu«n : - Ta ®Õn ®©y kh«ng cïng môc ®Ých nh− c¸c ng−¬i , ta chØ ®Õn ®©y xem ch¬i thÕ th«i . Gia C¸t C−¬ng c−êi thËt lín : - §· thÕ th× thËt lµ hay l¾m , chê cho viÖc ë ®©y xong ®· , chóng t¹i h¹ sÏ cã lêi c¶m t¹ ? Ng−êi ¸o ®en nãi : - Ta kh«ng cÇn biÕt ®Õn viÖc cña c¸c ng−¬i th× ng−îc l¹i c¸c ng−¬i còng kh«ng nªn biÕt ®Õn viÖc cña ta , kh«ng ai ph¹m vµo ai th× kh«ng cã chuyÖn chi ph¶i t¹ . H¾n tù ®i t×m mét chiÕc ghÕ ngåi xuèng lÆng thinh , h×nh nh− h¾n nh¾m m¾t vµ d−ìng thÇn . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 4. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 55 Bän Gia C¸t C−¬ng l¹i ®−a m¾t nh×n nhau . Cao Hµnh kh«ng nãi : - Nghe ®· l©u , ng−êi ta b¶o r»ng trang viÖn nµy cã khu v−ên ®Ñp nhÊt trong thiªn h¹ ch¼ng hay thiÕu trang chñ cã thÓ cho chóng t«i du ngo¹n mét vßng ? Long ThiÕu V©n thë ra : - V·n bèi v« n¨ng lµm cho v−ên nhµ ®iªu l¹c , gia viªn vèn ®· hoang phÕ tõ l©u . Cao Hµnh Kh«ng nghiªm giäng : - Ng−êi ta nãi th¾ng c¶nh kh«ng nhÊt thiÕt ph¶i hïng vÜ hay do bµn tay cña ng−êi t« ®iÓm mµ lµ do b¶n th©n cña nã ®· s½n huy hoµng , trong m−êi n¨m qua , n¬i ®©y danh sÜ giai nh©n në ré cho dÇu chi trong n¨m b¶y gian nhµ nho nhá nh−ng tù nã ®· lµm thiªn h¹ trÇm trå . Long ThiÕu V©n mØm c−êi : - V©ng , xin c¸c vÞ cø tù nhiªn . *** NhiÒu c¸nh chim vç ré bay lªn sî h·i . Mét ®oµn ng−¬i chñ kh¸ch ®i th¼ng ra hËu viªn . Tù nhiªn , dÉn ®−êng lµ ThiÕu trang chñ Long ThiÕu V©n vµ cuèi cïng lµ ng−êi kh¸ch ¸o ®en . H¾n ®i tr«ng d¸nh c¸ch lê ®ê , hai tay thäc trong tói ¸o , hai m¾t lim dim nh− ngñ gµ ngñ gËt . ChØ v−ên mai tr¬ trôi xa xa , Long ThiÕu V©n nãi : - §ã lµ L·nh H−¬ng TiÓu Tróc . Tia m¾t cña YÕn Song Phi loÐ s¸ng ngêi : - Nghe nãi ngµy x−a Lý th¸m hoa ë n¬i ®©y ph¶i kh«ng ? Long ThiÕu V©n gËt ®Çu : - V©ng , ngµng x−a ... YÕn Song Phi vç vç giµn th−¬ng cµi trong ngùc ¸o vµ c−êi nh¹t : - H¾n cã " Phi ®ao " , ta cã " Phi th−¬ng " , ngµy nµo ®ã gÆp nhau còng nªn thö xem thø nµo nhanh chËm . Ng−êi ¸o ®en ®øng ®»ng xa nãi giäng l¹nh lïng : - NÕu ng−¬i ®ùoc cïng h¾n so tµi th× cã lÏ tõ ®ã vâ l©m sÏ ®−îc mét truyÒn thuyÕt hay hay . YÕn Song Phi quay l¹i trõng trõng nh×n h¾n . Long ThiÕu V©n véi c−êi v· l· : - Phi ®ao cña Lý thóc thóc t«i lµ do thø s¾t th−êng trui thµnh , nh−ng ng−êi ®êi ®· xem nh− lµ mét thø kiÕm tiªn , chÝnh t«i nghe còng ph¶i bËt c−êi . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 5. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 56 Ng−êi ¸o ®en nãi liÒn theo : - Nghe nãi chÝnh h¾n lµ ng−êi phÕ bá vâ c«ng cña cËu , ch¾c lµ cËu lu«n cßn mang hËn trong lßng chø ? Long ThiÕu V©n c−êi : - §æng thóc thóc lµ bËc tr−ëng bèi cña t«i , lµm sao t«i l¹i cã chuyÖn mang hËn trong lßng ®−îc chø ? Huèng chi , mét con ng−êi kh«ng biÕt vâ c«ng ch−a ch¾c kh«ng lµm nªn ®¹i sù . TiÒn bèi cã thÊy thÕ kh«ng ? H¾n nãi c−êi b»ng mét d¸ng c¸ch thËt thµ chÊt ph¸t , kh«ng ai cã thÓ b¶o ®ã lµ Èn ý . Ng−êi ¸o ®en nh×n s÷ng cËu bÐ , h×nh nh− h¾n ®ang t×m xem bé mÆt thËt cña cËu ta . Gia C¸t C−¬ng l¹i vç tay t¸n th−ëng : - Qu¶ ®óng lµ con ng−êi chÝ khÝ , b»ng mét c©u nãi Êy th«i còng ®ñ xøng ®¸ng lµ c«ng tö cña L−¬ng ®¹i gia råi. Long ThiÕu V©n vßng tay : - TiÒn b«Ý qu¸ khen . Th−îng Quan Phi vôt hái : - Nghe nãi L©m Tiªn Nhi còng ë n¬i L·nh H−¬ng TiÓu Tróc Êy ph¶i kh«ng ? µ , cho ®Õn b©y giê c¸i con ng−êi im h¬i l¾ng tiÕng ®ã míi chÞu b¾t ®Çu më miÖng . H×nh nh− cã h¬i lÊy lµm l¹ vÒ th¸i ®é cña con ng−êi ®o nh−ng Long ThiÕu V©n còng vÉn c−êi : - V©ng , tr−íc kia . Th−îng Quan Phi hái tÕp : - Ng−êi Êy ®i ®©u . Long ThiÕu V©n nãi : - D× L©m t«i bÞ mÊt tÝch vµo mét ®ªm cña hai m−¬i n¨m vÒ tr−íc , lu«n c¶ trang søc quÇn ¸o còng kh«ng cã mang theo . Cã ng−êi nãi d× L©m cña t«i bÞ TiÓu Phi mang ®i mµ còng cã ng−êi nãi d× Êy chÕt vµo tay TiÓu Phi . Th−îng Quan Phi cau mµy lµm thinh nh− cò . Bän ng−êi chñ kh¸ch ®i qua c©y cÇu nhá , th¼ng tíi tr−íc tiÓu lÇu . Ng«i lÇu cña ng−êi thiÕu phô. ¸nh m¾t cña Gia C¸t C−¬ng vôt s¸ng ng−ßi, h×nh nh− ng«i lÇu Êy ®èi víi h¾n cã nhiÒu hÊp dÉn h¬n bÊt cø chç nµo . Cao Hµnh Kh«ng hái : - §©y lµ ®©u thiÕu chñ ? Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 6. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 57 Long ThiÕu V©n ®¸p : - §ã lµ n¬i cø tró cña gia mÉu . Cao Hµnh Kh«ng c−êi ; - Chóng t¹i h¹ ®Õn ®©y vèn lµ ®Ó mõng ngµy sinh nhËt cña lÞnh ®−êng , kh«ng biÕt thiÕu chñ cã thÓ dÉn kiÕn ®−îc ch¨ng ? Long ThiÕu V©n chíp m¾t nh−ng råi h¾n l¹i c−êi : - Gia mÉu tõ tr−íc ®Õn nay rÊt Ýt tiÕp kh¸ch , vËy xin c¸c h¹ cho v·n bèi hái ý kiÕn tr−íc cña ng−êi . Cao Hµnh Kh«ng ®−a tay : - Xin ThiÕu Chñ cø tù nhiªn . Long ThiÕu V©n ®i thËt chËm lªn thang lÇu , d¸ng c¸ch cña h¾n còng nh− lêi lÏ cña h¾n , h¾n ®· mÊt ®i sù nhanh nhÈu cña mét cËu bÐ th«ng th−êng . Chê h¾n lªn l©u råi , Cao Hµnh Kh«ng míi c−êi thÊp giäng : - C¸i th»ng o¾t con Êy kh¸ x¶o quyÖt , lín lªn nhÊt ®Þnh lµ khã chÞu l¾m ®Êy . Thôc Thôc c−êi : - Mét ®øa con nÝt mµ nh− thÕ th× sî kh«ng ®Õn ®−îc lóc khã chÞu ®©u v× h¾n lµm sao mµ sèng ®Õn tuæi tr−ëng thµnh ? Cao Hµnh Kh«ng còng trÇm giäng : - T«i ®· nghiªn cøu kü l−ìng phong th¬ håi h«m , chç ch«n giÊu b¸u vËt « h¶i lµ ë ngay d−íi ch©n ng«i tiÓu l©u nµy . Cø theo lêi ®ßn th× mÊy ®êi lµm quan , gia tµi hä Lý kh«ng ai s¸nh b»ng . Mét mÆt nãi chuyÖn víi dång bän , mét mÆt Cao Hµnh kh«ng tr«ng chõng g· ¸o ®en . Nh−ng ng−êi Êy ®øng tËn m·i ®»ng xa , h¾n cói ®Çu nh×n hai co dÕ ®ang c¾n lén d−íi ®¸m cá , h×nh nh− h¾n kh«ng chó ý ®Õn mÊy ng−êi kia . M¾t cña Cao Hµnh Kh«ng l¹i ngêi lªn : - Ch©u b¸o lµ chuyÖn nhá nh−ng tù häa cña l·o th¸m hoa vµ bÝ kÝp vâ c«ng cña tiÓu th¸m hoa míi lµ quan träng , chóng ta ph¶i hÕt søc chó ý ®iÒu ®ã , quyÕt h«m nay kh«ng thÓ vÒ víi hai bµn tay tr¾ng . Cao Hµnh kh«ng gËt ®Çu vµ Long ThiÕu V©n ®· quay trë xuèng . Gia C¸t C−¬ng ë nô c−êi thËt t−¬i : - Ch¾c lÞnh ®−êng b»ng lßng tiÕp chóng t«i chø ? VÎ mÆt cña Long ThiÕu V©n h¬i ng¬ ng¸c , h¾n l¾c ®Çu : - Gia mÉu kh«ng cã ë trªn lÇu . Gia C¸t C−¬ng cau mÆt : - ña , thÕ lÞnh ®−êng ®i ®©u ? Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 7. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 58 Long ThiÕu V©n nãi: - V·n bèi còng ®ang lÊy lµm l¹ hÕt søc , gia mÉu tõ tr−íc giê rÊt Ýt xuèng khái lÇu . Gia C¸t C−¬ng nãi : - Nh− vËy lµ lÞnh ®−êng nhÊt ®Þnh sÏ vÒ ngay , chóng t«i xin lªn lÇu ®îi vËy . Ba tªn ®¹i h¸n ¸o vµng b−íc tíi nãi nhá : - Xin ®Ó thuéc h¹ lªn xem , nÕu cÇn sÏ " quÐt dän " s¹ch sÏ råi thØnh §−êng chñ lªn xem. Ba tªn nµy tõ l©u ®øng cßn xa h¬n tªn ¸o ®en b©y giê míi phi th©n l−ít tíi , Long ThiÕu V©n h×nh nh− muèn c¶n nh−ng kh«ng d¸m , h¾n h¬i do dù råi cuèi cïng ®øng nÐp nh−êng ®−êng . Gia C¸t C−¬ng h¬i suy nghÜ råi vÉy : - C¸c ng−¬i lªn xem còng tèt nh−ng ... H¾n nãi ch−a døt th× ba tªn ¸o vµng ®· l−ít lªn vµ còng ngay trong lóc Êy , mét bãng ng−êi tõ trªn lao xuèng , trong tay h¾n , ngän roi dµi cuèn vót . ChØ nghe tiÕng re re bay nhanh trong giã , ngän roi dµi ®· cuèn thµnh ba c¸i vßng trßn vµ ba c¸i vßng trßn Êy cuèn ®óng vµo cæ cña ba tªn aã vµng võa phãng lªn lÇu . Ngän roi dµi rÝt lªn nh− tiÕng iÕt vµ dõng h¼n l¹i , g· ¸o vµng thø nhÊt ng· sÊp tíi tr−íc , chiÕc ®Çu gËp l¹i , cÇn cæ ®øt l×a . G· ¸o vµng thø hai xiªu xiªu vµ còng ng· theo , m¾t h¾n trîn tr−nghf , l−ìi thÌ ra nh− ng−êi bÞ treo cæ , h¾n chØ Æc Æc mÊy tiÕng råi ®øt h¬i lu«n . G· thø ba hai tay bÞn lÊy yÕt hÇu ch¹y ®−îc h¬n m−êi th−íc råi còng ng· l¨n quay , mÆt h¾n m¸u dån lªn ®á rÇn , h¬i thë h¾n Ì Ì nÆng nhäc , h¾n vËt m×nh gi·y gôa xem chõng ®au ®ín h¬n hai tªn tr−íc . Ng−êi tõ trªn lÇu b©y giê ch©n míi chÊm ®Êt , khu©n mÆt dµi vµng bÖch cã mét c¸i bít xanh , bao nhiªu ®ã ®u x−ng tªn : Tiªn ThÇn T©y M«n Nhu . Ngän roi mét lÇn bung ra ®· cã ba ng−êi ng· xuèng , lu«n c¶ Gia C¸t C−¬ng còng ph¶i giËt m×nh biÕn s¾c . ChØ cã ng−êi ¸o ®en khÏ nhÕch m«i lÈm bÈm nh− c−êi : - Xµ Tiªn chØ cã thÕ th«i sao ? H¾n ngöa mÆt thë ra sau c©u nãi , d¸ng c¸ch cña h¾n cã chiÒu thÊt väng . *** §óng lµ ngän roi cña T©y M«n Nhu dïng ch−a ®óng møc bëi v× nh×n vµo ba tªn ®¹i h¸n ¸o vµng , hai chÕt mét sèng , riªng hai ng−êi chÕt còng kh«ng ®Òu nhau th× ®ñ biÕt . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 8. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 59 NÕu cã c«ng lùc thËt ®Òu th× kh«ng bao giê cã lçi m¹nh tr−íc yÕu sau nh− thÕ ®ã . Tªn ®Çu cÇn cæ bÞ ®øt l×a , tªn kÕ chØ bÞ siÕt chÕt vµ tªn sau cïng th× l¹i chØ bÞ ngÊt mµ th«i . Cã lÏ ng−êi ¸o ®en thÊt väng lµ v× thÕ . Cã lÏ h¾n ®· biÕt T©y M«n Nhu hay nghe danh th× ®óng h¬n , chØ nghe chø ch−a hÒ gÆp m¾t , ch−a hÒ thÊy thi tµi cho nªn b©y giê lÇn ®Çu tiªn thÊy ngän roi kh«ng ®ñ " ho¶ hÇu " , tr×nh ®é sö dông ch−a tíi møc mµ h¾n mong mái lµm h¾n ®©m ra thÊt väng . Cã lÏ h¾n biÕt kh¸ rµnh vÒ c«ng lùc cña mãn binh khÝ nµy vµ h¾n nh×n thËt kü ®Ó −íc l−îng tµi nghÖ cña ng−êi sö dông . Theo h¾n , cã lÏ lµ ph¶i cã mét t¸c dông ®ång ®Òu , hoÆc chÕt , kh«ng nhÊt thiÕt , nh−ng ph¶i trong mét t×nh tr¹ng nh− nhau . Mµ nÕu c«ng b×nh nhËn xÐt b»ng con m¾t t×nh t−êng cña " chuyªn gia " vâ thuËt th× qu¶ ngän roi võa råi cña T©y M«n Nhu sö dông ch−a ®óng møc , ®¸ng lý ba tªn ¸o vµng ph¶i cïng ng· mét l−ît , cïng trót h¬i hoÆc cïng ng¾c ngo¶i mét c¸ch gièng nhau nÕu ®−îc nh− thÕ ch¾c ch¾n cã lÏ ng−êi ¸o ®en sÏ v« cïng tháa m·n . Nh−ng cã ph¶i lµ ng−êi sö dông ch−a ®óng møc hay lµ dông ý cña ng−êi ta nh− thÕ ? §iÒu ®ã cã lÏ chØ mét m×nh T©y M«n Nhu gi¶i ®¸p ®−îc mµ th«i . Nh×n th¼ng vµo mÆt T©y M«n Nhu , Gia C¸t C−¬ng c−êi s»ng sÆc : - T©y M«n Nhu , ®ªm qua ng−¬i may m¾n tho¸t ®−îc , nh−ng cã lÏ biÕt kh«ng tµi nµo trèn khái nªn b÷a nay ng−¬i ngoan ngo·n ®Õn ®©y n¹p m¹ng ph¶i kh«ng ? Khæ mÆt d· dµi , b©y giê cßn nÆng h¬n chót n÷a , T©y M«n Nhu vót m¹nh ngän tr−êng tiªn . Ngän roi khi ph¸t ra vèn kh«ng nghe h¬i giã , m·i ®Õn khi trín ®i ®Õn phÇn cuèi th× mét tiÕng " vót " míi reo lªn . Bao nhiªu ®ã ®ñ thÊy tèc ®é cña ngän roi thËt lÑ kh«ng t−ëng t−îng ®−îc , søc nhanh cña nã ®i tr−íc tiÕng ®éng cho nªn khi ngän roi ®i mót råi thanh ©m nã míp h¸t lªn . Còng ngay lóc Êy , khi ngän roi cña T©y M«n Nhu cuèn dËy th× th©n ¶nh cña Gia C¸t C−¬ng còng nho¸ng lªn theo , c©y thiÕt tr−îng trong tay h¾n còng nho¸ng ngêi . Hai mãn binh khÝ ch¹m vµo nhau , ngän roi y nh− mét con r¾n quÊn cøng lÊy c©y thiÕt tr−îng . Bùt ! Mét tiÕng déi nghe kh« khèc , c©y thiÕt tr−îng cña Gia C¸t C−¬ng c¾m phËt lªn mÆt ®Êt . ChiÕc ch©n ®éc nhÊt cña Gia C¸t C−¬ng ®øng th¼ng lªn ®Çu c©y gËy vµ th©n h×nh vôt xoay trßn . Y nh− mét con vô l©u ngµy mµ c©y gËy lµ c¸i trôc , cµng quay , th©n hi×nh cña Gia C¸t C−¬ng cµng ®i nhanh nh− chong chãng . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 9. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 60 Nguy hiÓm biÕt bao , ngän roi quÊn cøng trong c©y gËy v× søc quay nhanh nªn cµng lóc cµng bÞ ng¾n l¹i lÇn lÇn .. Tù nhiªn , con ng−êi cña T©y M«n Nhu còng bÞ kÐo vót v« theo . Ngän roi dµi ba tr−îng trong chèc l¸t cuèn hÕt vµo c©y gËy s¾t . Hai mãn binh khÝ kh¸c nhau y nh− hai c¸i tªn cña hä . T©y M«n Nhu vung ngän roi b»ng mét c¸nh tay trong khi Gia C¸t C−¬ng dïng søc lùc to×an th©n ®iÒu khiÓn c©y gËy s¸t , vÒ ph−¬ng diÖn ®èi kh¸ng b»ng søc lùc th× T©y M«n Nhu ®· l©m vµo t×nh thÕ yÕu h¬n . Da mÆt h¾n tõ xanh biÕn thµnh hång , må h«i ®æ xuèng tõng hét nh− hét ®Ëu . Gia C¸t C−¬ng vôt rèng lªn mét tiÕng , hai tay chÞu lªn ®Çu gËy dungtf toµn th©n quÊt ngang mét chiªu Hoµng T¶o Thiªn Qu©n . Lµ chiªu Hoµng T¶o Thiªn Qu©n nh− bao nhiªu chiªu tÇm th−êng kh¸c nh−ng ph−¬ng thøc vµ binh khÝ th× qu¸ l¹ lïng . H¾n dïng toµn th©n lµm gËy vµ dïng gËy lµm th©n , c©y gËy s¾t chÞu cøng d−íi ®Êt nh− trång , sö dông th©n h×nh quÐt ngang thËt m¹nh . NÕu T©y M«n Nhu bu«ng bá c©y roi th× tù nhiªn tr¸nh ra kh«ng khã nh−ng con ng−êi cña h¾n ®−îc nªn danh lµ nhê vµo ngän roi Êy th×o bÊt cø b»ng gi¸ nµo h¾n còng phaØ b¶o toµn . Nh−ng nÕu h¾n kh«ng chÞu bu«ng bá c©y roi th× cã thÓ mét tay gi÷ cøng ngän roi , mét tay b¾t lÊy ch©n ®Þch , cuèi cïng vÉn kh«ng æn tho¶ . Thø nhÊt , theo ®óng quy luËt cña con nhµ vâ lµ tay ph¶i yÕu h¬n ch©n , thø hai trong tr−êng hîp nµy , c¸i ch©n cña Gia C¸t C−¬ng víi thÕ quay nh− vËy nã m¹nh gÊp m−êi lÇn h¬n phãng mét chiÕc ®µ khi døng trªn mÆt ®Êt .. Kú thËt , nÕu luËn vÒ vâ c«ng , kÓ c¶ chuyÖn biÕn ho¸ trong trËn ®Êu th× T©y M«n Nhu nhÊt ®Þnh kh«ng d−íi Gia C¸t C−¬ng nh−ng chiªu Hoµng T¶o Tghiªn Qu©n nµy h×nh nh− lµ chiªu ®Ó ®èi phã víi T©y M«n Nhu , mét chiªu thÕ ®−îc coi lµ sinh tö . ThËt xøng ®¸ng lµ mét cao thñ vâ l©m , võa gÆp biÕn th× T©y M«n Nhu ®· lµm mét bµi to¸n ngoµi c«ng thøc . H¾n b¾t ®Çu thi triÓn ®éng th©n ¶nh , dïng thuËt khinh c«ng tuyÖt ®Ønh bay nhanh thoe chiÒu xoay cña c©y gËy . Tù nhiªn , ch¹y nh− thÕ lµ T©y M«n Nhu ®· dïng c¸ch th¸o ngän tr−êng tiªn nh−ng ngay khi Êy th× Gia C¸t C−¬ng nh− ®o¸n biÕt tr−íc n−íc cê , th©n h×nh h¾n chÞu cøng vµ c©y gËy nhanh nh− chong chãng . C¸i ch©n mét cña h¾n nh− bãng víi h×nh , b¸m s¸t theo sau l−ng T©y M«n Nhu , ng−êi ch¹y cµng nhanh th× ng−êi cµng lÑ , nh÷ng kÎ ®øng ngoµi ®−îc mét phen ngo¹n môc , y nh− ®øng nh×n mét thø ®Ìn kÐo qu©n ma limnh ®éng h¬n nhiÒu . ChØ cã ng−êi ¸o ®en th× ®øng thë dµi : - Kim C−¬ng ThiÕt Tr−îng kh«ng ngê còng chØ cã thÕ mµ th«i . *** Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 10. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 61 ThËt ®óng nh− ng−êi ¸o ®en than thë , Gia C¸t C−¬ng xö dông ngän ®ßn ®ã thËt ®øng møc , nghÜa lµ c¸i ch©n thËt nhanh , thËt chÝnh x¸c th× T©y M«n Nhu dï cã giái còng kh«ng tµi nµo tr¸nh kÞp v× lèi ®¸nh nµy gÇn nh− ngo¹i lÖ , nÕu tÝnh theo chiªu thøc ®éc m«n . Mét chiªu thÕ dïng ®Ó ®èi phã riªng mçi ng−êi nh− cã tr−íc , cã thùc tËp h¼n hoi nh− thÕ , mét chiªu thøc mµ kh«ng ai tõng thÊy còng kh«ng nghe ai nãi ®Õn bao giê . Trong tr−êng hopù nµy , Gia C¸t C−¬ng sö dông ®· cã chËm ®i mét chót , dï vËy T©y M«n Nhu vÉn bÞ bøc ®Õn bë h¬i tai . H¾n phi th©n kÓ nh− vµo hµng sè mét nh−ng nã bÞ vµo yÕu ®iÓm lµ thiÕu h¼n tù do , nã kh«ng nh− ch¹y nh¶y mét m×nh trªn kho¶ng ®−êng dµi , hay cïng víi ®Þch nh©n giao ®Êu trong mét h×nh thøc kh¸c , ë ®©y bÞ gß bã trong ngän roi nh− sîi d©y quÊn trong c©y trô, søc nhannh do ®ã bÞ hn¹n chÕ kh¸n hiÒu , h¾n ch¹y quanh thËt mau trong ngän roi cµng phót cø bÞ thu nga3øn dÇn dÇn . Xem t×nh h×nh nÕu cø kÐo dµi th× ch¾c ch¾n chØ trong nh¸y m¾t n÷a , th©n cña T©y M«n Nhu sÏ chÞu d−íng tÇm ch©n cña ®Þch thñ . Thôc Thôc ®øng ngoµi ch»n miÖng c−êi s»ng sÆc : - ChÕt ®Õn n¬i råi th× chuyÖn chi ph¶i phÝ søc v« Ých , ®−îc råi ta sÏ gióp cho ng−¬i ®−îc lÕt liÔu nhanh h¬n . H¾n dang c¶ hai tay co chuçi trong mét tho¸ng , cÆp §−êng Lang Quan chíp s¸ng xanh rên nh− ¸nh löa ma tr¬i vµ xÑt th¼ng t¬i sau l−ng cña T©y M«n Nhu nh− hai chiÕu mèng dµi . Nh−ng ®ao h¾n võa míi tung ra , th©n h×nh h¾n võa míi nh¶y dùng lªn th× bÞ ngay mét bµn tay ®¸nh Ëp tõ tr−íc mÆt lµm cho con ng−êi cña h¾n nh− nh¶y ®ông vµo t−êng bËt ngöa ra sau . TiÕng ró cña h¾n ph¸t ra ch−a trän th× h¬i thë ®· t¾t ngang bëi v× h¾n kh«ng ph¶i bÞ ®¸nh b»ng ch−ëng phong mµ b©y giê ng−êi ta míi thÊy n¬i yÕt hÇu cña h¾n cã mét ngän tiÓu ®ao lón c¸n . Mét ngän tiÓu ®ao tÇm th−êng , mét ngän tiÒu ®ao kh«ng cã g× ®Æc biÖt nh−ng võa thÊy nã lµ mäi ng−êi ®Òu t¸i mÆt . Gia C¸t C−¬ng lËp tøc ró lªn : - TiÓu Lý Phi §ao ! TiÕng ró cña h¾n ph¸t lªn lµ t©m thÇn cña h¾n còng theo ®ã mµ t¸n lo¹n , hai tay chËm l¹i ®i mét gi©y th«i còng ®ñ ®Ó cho ngän roi cña T©y M«n Nhu tuét th¼ng ra ngoµi . Gia C¸t C−¬ng qu¨ng m×nh lªn mét c¸i , y nh− chiÕc nãn l¸ bÞ hai con trèt tung ra ngoµi h¬n hai tr−îng . Tuy tung m×nh vµ ®øng xuèng thËt æn nh− th¸i s¬n nh−ng hai mÆt cña h¾n vÉn hít h¬ hít h·i nh×n lªn bËc thang cña ng«i lÇu nhá . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 11. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 62 Tõ trªn Êy mét ng−êi thong dong b−íc xuèng . H¾n ¨n vËn thËt lµ x¬ x¸c , d¸ng ®i còng chËm ch¹p nh−ng ¸nh m¾t cña h¾n nh×n cßn s¾c h¬n ngän tiÓu ®ao ghim vµo cæ Thôc Thôc võa råi . H¾n lµ con ng−êi gôt t−îu n¬i qu¸n l·o T«n Gï , h¾n lµ ng−êi ®ang ®ªm th¬ thÈn bªn côm rõng mai n¬i L·nh H−¬ng TiÓu Tróc , h¾n lµ ng−êi héi kiÕn vìi l·o qu¶n gia mÆt rç , h¾n lµ Töu QuØ . Vµ b©y giê , tõ trong cöa miÖng cña Gia C¸t C−¬ng , h¾n lµ TiÓu Lý Phi §ao Lý TÇm Hoan , Th¸m Hoa Lý TÇm Hoan . Gia C¸t C−¬ng n¾m chÆt c©y thiÕt tr−îng , m«i h¾n run run : - TiÓu Lý Th¸m Hoa ! Lý TÇm Hoan mØm c−êi ; - Kh«ng d¸m ! Céc ... céc ! Gia C¸t C−¬ng bÊt gi¸c thôt lïi hai b−íc nh−ng råi h¾n l¹i rÝt lªn : - Ng−¬i vµ bän ta vèn kh«ng thï o¸n , t¹i sao ng−¬i l¹i ®Õn ®©y ®èi ®Çu víi bän ta chø ? Lý TÇm Hoan ®iÒm ®¹m : - T«i tõ tr−íc ®Õn nay kh«ng thÝch ®èi ®Çu víi ai c¶ mµ còng kh«ng muèn ai t×m c¸ch ®èi phã víi hä Lý nµy . H¾n vuèt mòi ®ao tren tay vµ nãi mét c¸ch thËt thong dong : - N¬i ®©y kh«ng cã ch«n dÊu b¸u vËt hay vËt g× c¶ , c¸c vÞ ®· lµm mét viÖc phÝ c«ng v« Ých vµ chÝnh t«i còng ®· v« cïng ©n hËn , xin mêi c¸c vÞ khi ®i nhí ®em lu«n lÔ vËt vÒ . Bän Gia C¸t C−¬ng , Cao Hµnh Kh«ng vµ Th−îng Quan Phi ®¨m ®¨m nh×n vµo con dao trªn tay cña Lý TÇm Hoan mµ n¬i yÕt hÇu cña hä vôt nghe lµnh l¹nh nh− n−íc ®«ng ®Æc l¹i lµm cho hä nãi kh«ng ra tiÕng .. Nh−ng YÕn Song Phi vôt hÐt lªn : - NÕu chóng ta kh«ng ®i th× lµm sao chø ? Lý TÇm Hoan ®iÒm ®¹m tr¶ lêi : - Xin thµnh thËt khuyªn c¸c h¹ nªn ®i lµ h¬n c¶ . YÕn Song Phi rÝt lªn : - Ta vèn muèn t×m ng−¬i ®Ó thö tµi cao thÊp , ng−êi kh¸c sî ng−¬i chø ta th× kh«ng ®©u nhÐ . H¾n banh ngùc ¸o ra bµy mét hµng ®o¶n th−¬ng s¸ng l¸ng . Tõng c¸i tói mµu hång bay phÊt lªn theo giã , tõng mòi th−¬ng ¸nh thÐp xanh r¬n . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 12. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 63 Lý TÇm Hoan ngã l¬ nh− kh«ng muèn nh×n c¸i mµ h¾n ®ang khoe . C¬n giËn nh− trµn lªn tËn cæ , YÕn Song Phi thÐt lªn mét tiÕng , hai tay tung ra mét l−ît , chÝnh ngän th−¬ng víi nh÷ng tµ tôi ®á xÑt nh− tªn b¾n . Nh−ng , nh÷ng ngän th−¬ng bÐn ngãt vÉn ch−a ®Õn s¸t Lý TÇm Hoan th× ®· r¬i l¶ t¶ nh− nh÷ng cäng cá may ®−îc trÎ nÝt phãng ch¬i bÞ giã t¹t ngang . Mäi ng−êi nh×n l¹i thÊy YÕn Song Phi lo¹ng cho¹ng thèi lui , hai tay bÞn cæ chßi trªn mÆt ®Êt . M¸u tõ n¬i yÕt hÇu cña h¾n phôt ra cã vßi . Ngay n¬i ®ã , ngay n¬i bµn tay phón m¸u tõ bªn trong , ng−êi ta nh×n thÊy c¸n cña ngän tiÓu ®ao . TiÓu Lý Phi §ao ! Kh«ng mét ai nh×n thÊy ngän ®ao tõ ®©u bay t¬i , khi YÕn Song Phi võa tung nh÷ng ngän th−¬ng chØ míi võa tung ra chø kh«ng thÓ nhanh h¬n mµ còng kh«ng thÓ chËm h¬n . V× nÕu mau h¬n th× nh÷ng ngän th−¬ng ph¶i rít ngay tr−íc mÆt , yÕn Song Phi chø kh«ng thÓ bay ra nh− thÕ nh−ng còng kh«ng thÓ chËm h¬n , v× nÕu chØ mét gi©y th«i nh−ng ngän th−¬ng Êy sÏ cßn ®ñ trín ghim vµo ng−êi cña g· Th¸m Hoa hä Lý . ThËt lµ nhanh vµ v« cïng chÝnh x¸c . Cã lÏ trªn ®êi kh«ng cßn thÊy sù nhanh nµo vµ chÝnh x¸c b»ng . §«i m¾t cña YÕn Song Phi gÇn nh− låi h¼n ra ngoµi , cã lÏ h¾n chÕt mµ vÉn ch−a hÕt sî , cã lÏ h¾n chÕt mµ vÉn ch−a biÕt xuÊt xø cña ngän ®ao kÕt liÔu ®êi m×nh , cã lÏ h¾n chÕt mµ vÉn ch−a tin r»ng trªn ®êi nµy l¹i cã tay ®ao nhanh nh− thÕ . *** Ng−êi ¸o ®en ®øng nh×n thi thÓ cña YÕn Song Phi vµ c−êi nh¹t : - Ta ®· nãi tr−íc råi , nÕu ng−¬i cã thÓ giao ®Êu ®óng nghÜa víi h¾n th× trªn ®êi nµy cã lÏ kh«ng cßn lµ chuyÖn l¹ nµo ®¸ng nãi , b©y giê th× ch¾c ng−¬i tin lêi nãi cña ta . Vµ h¾n chÇm chËm ngÈng mÆt lªn nh×n Lý TÇm Hoan : - Cho ®Õn b©y giê ta kh«ng cßn c¶m thÊy lµ thÊt väng , TiÓu Lý Phi §ao qu¶ thËt kh«ng hæ víi lêi ®ån . Lý TÇm Hoan khÏ nhÕch m«i : - C¸c h¹ lµ ... Ng−êi ¸o ®en v«i ng¾t lêi : - Ta ®· ng−ìng mé ®¹i danh cña TiÓu Lý Phi §ao l©u råi , h«m nay ®−îc gÆp thËt kh«ng cßn sù kÝnh träng nµo b»ng . Nãi ®Õn ®©y , h¾n vôt quay m×nh . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 13. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 64 Keng ! Mét thanh kiÕm ®en bãng ngêi ngêi nh− bé quÇn ¸o ®en cña h¾n , nã kh«ng thÊy g× ®¸ng nãi lµ sang c¶ nh− nh÷ng thanh kiÕm n¹m ngän cÈn vµng nh−ng khi h¾n rót ra khái vá , h¬i l¹nh to¶ lan ra ®Õn nh÷ng ng−êi kÕ cËn . Cao Hµnh Kh«ng c¶m nghe ¬n ín n¬i x−¬ng sèng nh−ng sù ín l¹nh Êy chØ tho¸ng qua nh− c¬n giã vµ hä Cao kh«ng cßn ph©n biÖt ®−îc h¬i giã Êy tõ ®©u , h¾n kh«ng cßn c¶m gi¸c g× n÷a c¶ v× h¾n ®· bËt ngöa ra sau . Ngay gi÷a tam tinh cña h¾n , mét vßi m¸u phôt lªn nh− vßi n−íc nhá . Gia C¸t C−¬ng chØ thÊy ¸nh kiÕm nho¸ng lªn , chØ thÊy Cao Hµnh Kh«ng ng· xuèng , h¾n kh«ng nh×n thÊy chiªu thøc g× c¶ . Mµ ®èi ph−¬ng chØ " ¨n " nhê c¸i lÑ chø kh«ng ph¶i n¬i chiªu thÕ kú dÞ nµo c¶ . H¬n ai hÕt , Gia C¸t C−¬ng biÕt râ vâ nghÖ cña cao hµnh Kh«ng vµ b©y giê cµng biÕt râ lµ hä Cao kh«ng ph¶i lµ ®Þch thñ cña ng−êi ¸o ®en nh−ng ®iÒu h¾n cø b¨n kho¨n lµ kh«ng hiÓu t¹i sao Cao Hµnh Kh«ng l¹i kh«ng thÓ nÐ tr¸nh cho dÇu mòi kiÕm thø hai còng vÉn sÏ kÕt liÔu cuéc ®êi cña h¾n song Ýt nhÊt còng ph¶i tr¸nh ®−îc ®−êng thø nhÊt . Tuy nhiªn b©y giê kh«ng ph¶i lóc ®¾n ®o vÒ chuyÖn Êy, Gia C¸t C−¬ng chØ thÊy chung quanh h¾n toµn lµ h¬i l¹nh thÊu x−¬ng . H¾n thu hÕt cam ®¶m thÐt lªn mét tiÕng vµ tiÕp liÒn theo , c©y gËy s¾t ®· quÊt ngang theo thÕ Hoµnh T¶o Thiªn Qu©n . L¹i lµ chiªu Hoµnh T¶o Thiªn Qu©n . Nh−ng khi ®· biÕt tõ khi ®èi ®Çu víi T©y M«n Nhu , thÕ Hoµnh T¶o Thiªn Qu©n cña Gia C¸t C−¬ng kh«ng ph¶i nh− nh÷ng chiªu Hoµnh T¶o Thiªn Qu©n cña ng−êi kh¸c , c©y gËy s¾t cña h¾n còng kh«ng ph¶i nh− nh÷ng c©y gËy thÊy trong ®êi . Vµ ¸nh kiÕm cña ng−êi ¸o ®en còng thÊy nho¸ng lªn . Cang ! Mét tiÕng khua ch¾t chóa , hai thø thÐp ch¹m vµo nhau , löa v¨ng nh− ®om ®ãm , ngän thiÕt tr−îng nÆng s¸u m−¬i c©n ch¹m thanh kiÕm vµ c©y gËy s¾t bÞ tiÖn ®øt lµm ®«i trong khi ®µ kiÕm cßn ®i trong thÕ m¹nh . Gia C¸t C−¬ng vôt nghe h¬i l¹nh vµ h¾n còng kh«ng cßn nghe ®au ®ín v× h¾n còng ®· ng· xuèng råi . ChuyÒn x¶y ra tõ lóc YÕn Song Phi b¾t ®Çu ra tay cho ®Õn khi Gia C¸t C−¬ng g· xuèng chØ lµ mét chuyÖn x¶y ra trong kho¶nh kh¾c mµ nh÷ng tay kiÖt hiÖn ¸o vµng ng· xuèng nh− nh÷ng kÎ tÇm th−êng . T©y M«n Nhu chÐp miÖng thë dµi : - Xem chõng trong giang hå ngµy nay T©y M«n Nhu nµy ®· kh«ng cßn chç ®øng n÷a råi . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 14. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 65 H¾n kh«ng nãi hÕt lêi , h¾n bá löng nöa chõng vµ th©n h×nh h¾n vôt lªn m¸i ngãi nh− mét chiÕc ph¸o th¨ng thiªn . T©y M«n Nhu võa cÊt lªn th× Th−îng Quan Phi còng v−ît lªn theo , hai chiÕc vßng trong tay móa tÝt . Ng−êi ¸o ®en quËt vót thanh kiÕm ch¾n ngay tr−íc mÆt , Th−îng Quan Phi hai nhËp mét , hai chiÕc vßng kÑp cøng thanh kiÕm l¹i . - Hay ! TiÕng ch−a kÞp døt , thanh kiÕm trong tay ng−êi ¸o ®en gÆt m¹nh , mét tiÕng kh«p khan næi dËy , hai chiÕc vßng bÞ g·y lµm ®«i . Th−îng Quan Phi nh¾m m¾t . VÎ mÆt h¾n kh«ng biÓu lé mét chót g× sî h·i , y nh− h¾n ®· xem c¸i chÕt ch¼ng ra g× . Ng−êi ¸o ®en nh×n s÷ng vµo mÆt h¾n l¹nh lïng : - Ng−¬i cã ph¶i lµ m«n h¹ Th−îng Quan Kim Hång kh«ng ? Th−îng Quan Phi gËt ®Çu kh«ng nãi . Ng−êi ¸o ®en g»n g»n ; - Thanh kiÕm trong tay ta tõ tr−íc ®Õn nay ch−a tõng ®Ó mét ai sèng ots , nh−ng víi sè tuæi cña ng−¬i l¹i cã thÓ ®ãn næi ta mét kiÕm th× kÓ ra còng kh«ng ph¶i lµ chuyÖn dÏ dµng , thÕ cho nªn . H¾n trë bÒ dÑp c¸n thanh kiÕm ®¹p nhÌ nhù trªn vai cña Th−îng Quan Phi vµ dÞu giäng : - Ng−¬i h·y ®i ®i ! Th−îng Quan Phi vÉn ®øng yªn mét chç , h¾n tõ tõ më m¾t nh×n th¼ng vµo mÆt ng−êi ¸o ®en : - Ng−¬i tuy kh«ng giÕt ta nh−ng ta cã ®iÒu muèn nãi víi ng−¬i . Ng−êi ¸o ®en nãi : - Nãi ®i ! Th−îng Quan Phi nãi g»n tõng tiÕng : - Ngµy nay tuy ng−¬i ®· tha ta nh−ng hËn thï nµy ngµy kh¸c ta nhÊt ®Þnh ph¶i tr¶ , ®Õn lóc ®ã th× ta kh«ng thÓ tha ng−oi ®−îc . Ng−êi ¸o ®en ngöa mÆt c−êi dµi : - Hay , qu¶ kh«ng hæ lµ con trai cña Th−îng Quan Kim Hång ! Vµ h¾n c−êi , nh×n xãi vµo mÆt Th−îng Quan Phi : - Ngµy kh¸c nÕu ng−¬i cã thÓ lµmg cho ta chÕt vµo tay cña ng−¬i , ta cµng kh«ng nh÷ng o¸n tr¸nh ng−¬i mµ ta cßn tù khen vµo con m¾t cña m×nh v× ®· nh×n kh«ng ®Õn ®æi lÇm ng−êi . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 15. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 66 Th−îng Quan Phi vÉn l¹nh lïng : - §· thÕ , t¹i h¹ xin c¸o tõ . Ng−êi ¸o ®en vÈy tay : - Chóc ng−¬i ®i b×nh yªn , ta sÏ ®îi chê ng−¬i . Th−îng Quan Phi vßng tay thi lÔ vµ chÇm chËm quay m×nh . Ng−êi ¸o ®en vôt qu¸t lªn : - H·y khoan ! Th−îng Quan Phi tõ tõ quay l¹i . Ng−êi ¸o ®en nãi : - Ng−¬i h·y nhí cho kü , h«m nay ta tha ng−¬i tuyÖt kh«ng ph¶i v× ng−¬i lµ con cñaTh−îng Quan Kim Hång mµ lµ v× c¸ nh©n cña ng−¬i ®Êy nhÐ . Th−îng Quan Phi kh«ng nãi , h¾n chÇm chËm ®i lu«n . © HQD Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2