Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Huyết tâm lệnh - tập 41

Chia sẻ: Thanh Phuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:20

66
lượt xem
11
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'huyết tâm lệnh - tập 41', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Huyết tâm lệnh - tập 41

 1. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 614 Håi thø bèn m−¬i mèt Mét con ng−êi míi M kho¸i l¹ lïng . −a cµng nÆng , giã cµng l¹nh . M−a xèi trªn th©n trÇn trïng trôc cña TiÓu Phi , h¾n nghe khoan Bëi v× m−a cµng l¹nh , h¾n cµng c¶m thÊy h¾n kh«ng ph¶i lµ h×nh c©y t−îng ®¸. Hai n¨m nay , h×nh nh− ®©y lµ lÇn thø nhÊt h¾n biÕt c¶m gi¸c . H¾n c¶m nghe th©n thÓ h¾n rÊt nhÑ nhµng , gièng nh− h¾n míi võa trót bá ngµn c©n ®¸ nÆng . H¾n vôt dõng ®øng l¹i , h¾n nghe trong m−a giã cã tiÕng rÐo xa xa : - TiÓu Phi ... TiÓu Phi ... TiÕng kªu thËt trong nh−ng còng thËt nhÑ , gi¸ nh− chõng hai h«m tr−íc nhÊt ®Þnh h¾n kh«ng lµm sao nghe thÊy . Nh−ng hiÖn t¹i th× kh¸c , hiÖn t¹i b¶n n¨ng cña sù sèng gi÷a ®ång hoang trong con ng−êi cña h¾n ®· trë vÒ . Ch¨qngr nh÷ng m¾t h¾n s¸ng lµ tai h¾n l¹i thÝnh v« cïng . B©y giê th× m¾t h¾n kh«ng cßn mï , tai h¾n kh«ng cßn ®iÕc n÷a . H¾n b¨ng nhanh vÒ h−íng ®ã vµ lªn tiÕng : - Ai ? Mét con ng−êi cã vãc m×nh nhá thã , cã ®«i m¾t ®en , cã hai bÝm tãc th¶ dµi tr−íc ngùc , con ng−êi ®ã ch¹y vÒ h−íng h¾n : - T«i . T«n TiÓu B¹ch ®· t×m ®−îc h¾n . Mét viÖc lµm mµ nµng c¶ quyÕt ph¶i lµm cho kú tr−íc khi trêi s¸ng . Nµng ch¹y thËt nhanh , c¬ hå va vµo m×nh TiÓu Phi , nµng võa thë võa nãi : - Cã lÏ anh kh«ng nhËn ra t«i ... TiÓu Phi ng¾t lêi nµng : Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 2. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 615 - Nhí , t«i nhí , hai n¨m tr−íc , t«i gÆp mét lÇn , c« lµ ng−êi nãi chuyÖn cã duyªn vµ −u nãi nh−ng hai h«m tr−íc ®©y , t«i gÆp l¹i th× c« ch¼ng nãi mét tiÕng nµo . T«n TiÓu B¹ch c−êi : - §óng lµ nhí thËt vµ ®óng thËt ®óng . Lßng nµng vôt nh− hoa në , nµng thÊy râ TiÓu Phi , nµng thÊy h¾n " ®øng thËt th¼ng " . " Mét con ng−êi bÞ ®¸nh ng· nhiÒu lÇn mµ lÇn nµo còng qu¸ ®au l¹i cã thÓ ®øng th¼ng nh− thÕ , con ng−êi Êy ®· biÕn ®æi theo chiÒu h−íng ®i lªn " . ¤ng néi nµng ®· tõng nãi nh− thÕ . Nµng c¶m ®éng thÊy Lý TÇm Hoan qu¶ ®óng lµ tri kû cña TiÓu Phi . H¾n cã thÓ nh×n TiÓu Phi ®ang håi xuèng dèc nh−ng h¾n c¶ quyÕt r»ng TiÓu Phi ®· ®i lªn . TiÓu Phi biÕt r»ng nµng t×m h¾n nhÊt ®Þnh ph¶i cã chuyÖn nh−ng h¾n kh«ng véi hái . H¾n biÕt nµng sÏ nãi . thÕ nh−ng T«n TiÓu B¹ch l¹i kh«ng nãi v× nµng còng ch−a biÕt nªn nãi lµm sao. Cuèi cïng TiÓu Phi ®µnh ph¶i lªn tiÕng : - BÊt luËn chuyÖn g× c« còng cã thÓ nãi ngay v× c« lµ b»ng h÷u cña Lý TÇm Hoan . T«n TiÓu B¹ch chíp m¾t : - Anh ®· gÆp nµng råi ? " Nµng " ë ®©y tù nhiªn lµ L©m Tiªn Nhi . TiÓu Phi gËt ®Çu . T«n TiÓu B¹ch hái : - Nµng ®©u ? TiÓu Phi nãi : - Nµng lµ nµng , t«i lµ t«i , t¹i lµm sao hái vÒ nµng mµ c« l¹i hái t«i ? Tr−íc ®©y cø mçi bËn ai ®øng tr−íc mÆt h¾n mµ nãi vÒ nµng , h¾n béc lé c¶ sù kÝch ®éng phi th−êng , h×nh nh− néi c¸i tªn cña nµng ®èi víi h¾n cã mét ma lùc kh«ng thÓ h×nh dung . Nh−ng giê ®©y th× h¾n rÊt b×nh tÜnh . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 3. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 616 T«n TiÓu B¹ch nh×n s÷ng h¾n vµ vôt thë phµo : - Qu¶ thËt anh ®· cêi bá c¸i g«ng råi . TiÓu Phi lËp l¹i : - C¸i g«ng ? T«n TiÓu B¹ch −êi : - Mçi mét con ng−êi ®Òu cã mét c¸i g«ng trªn cæ , nh−ng rÊt Ýt ng−êi tù cëi ®−îc c¸i g«ng Êy cho m×nh . Nµng vôt c−êi h¬i lín v× nµng nhËn ra nµng ®ang lËp l¹i lêi nãi cña «ng nµng . TiÓu Phi l¾c ®Çu : - T«i ch−a hiÓu . T«n TiÓu B¹ch −êi : - Anh kh«ng cÇn biÕt , chØ cÇn lµm ®−îc nh− thÕ lµ tèt nhÊt råi . TiÓu Phi trÇm ng©m mét phót råi h¾n gËt ®Çu : - T«i biÕt . T«n TiÓu B¹ch nh−íng m¾t : - Anh biÕt thËt µ . VËy t«i hái thËt anh nhÐ , lµm sao anh cëi c¸i g«ng Êy nh− thÕ ? TiÓu Phi suy nghÜ mét lóc råi h¾n bËt c−êi : - T«i chØ t×nh cê nhËn râ . " T×nh cê nhËn râ " . Bèn tiÕng Êy nghe qua rÊt ®¬n gi¶n nh−ng lµm ®−îc qu¶ thËt khã kh¨n . T«n TiÓu B¹ch thë ra : - Mét con ng−êi mµ " nhËn râ " th× qu¶ ®· tr¶ mét gi¸ qu¸ ®¾t . TiÓu Phi hái ngay : - Cã ph¶i h¾n b¶o c« ®Õn t×m t«i ? " H¾n " ë ®©y lµ Lý TÇm Hoan . T«n TiÓu B¹ch nghe hái nh− thÕ vµ nµng l¾c ®Çu : - Kh«ng ph¶i . TiÓu Phi nh−íng m¾t : - H¾n ®©u ? Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 4. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 617 T«n TiÓu B¹ch lµm thinh , nô c−êi trªn m«i vÉn nh− th−êng trùc cña nµng ®· t¾t ngÊm . TiÓu Phi róng ®éng : - H¾n ®· lµm sao råi ? T«n TiÓu B¹ch dµu dµu : - Nãi thËt t×nh , cho ®Õn b©y giê , t«i còng ch−a biÕt h¾n ®· lµm sao . TiÓu Phi biÕn s¾c : - NghÜa lµ sao ? T«n TiÓu B¹ch nãi nh− khãc : - Cã thÓ t«i sÏ t×m ra h¾n nh−ng vÊn ®Ò sèng chÕt ... TiÓu Phi chåm m×nh tíi hái nhanh : - Sèng chÕt lµm sao ? Lµ lµm sao ? T«n TiÓu B¹ch nãi tõng tiÕng mét : - H¾n sèng hay chÕt ®Òu do n¬i anh c¶ . TiÓu Phi n¾m cøng hai bµn tay l¹i , m«i h¾n run run ... *** Bªn ngoµi m−a vÉn kh«ng dõng nh−ng bªn trong th× rÊt kh« r¸o vµ Êm ¸p . Gian phßng chØ cã mét khung cöa sæ , khung cöa sæ rÊt nhá c¸ch mÆt ®Êt kh¸ cao . Cöa sæ lu«n lu«n ®ãng kÝn , ¸nh s¸ng khong hÒ lät vµo mµ m−a còng kh«ng thÓ t¹t vµo . T−êng t« mét mµu tr¾ng to¸t , t« rÊt dµy , v× tÕ kh«ng ai cã thÓ biÕt t−êng Êy b»ng g¹ch hay b»ng s¾t . Nh−ng nh×n qua ai còng cã thÓ biÕt t−êng ®ã kh¸ dµy , vßng t−êng ng¨n tÊt c¶ ®èi víi kÎ tù do , vßng t−êng ®ã ®−îc coi lµ rÊt an toµn , lµ " bÊt kh¶ x©m ph¹m " nh−ng nã còng lµ n¬i x−¬ng tµn cèt rôi ngµn ®êi ®èi víi mét ph¹m nh©n . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 5. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 618 Gian phßng , ngoµi hai c¸i gi−êng vµ mét c¸i bµn rÊt lêi , cßn th× kh«ng cã g× n÷a c¶ , kh«ng cã mét c¸i ghÕ ngåi , mét c¸i chÐn còng kh«ng . Bang Chñ Kim TiÒn Bang , ng−êi uy danh lõng lÊy giang hå , thÕ lùc , tiÒn tµi , m¹nh nhÊt giang hå ë trong mét gian phßng nh− thÕ . Sù ph¸t hiÖn ®ã lµm cho Lý TÇm Hoan bÊt gi¸c s÷ng sê . Th−îng Quan Kim Hång nh×n h¾n thong dong : - N¬i nµy ch¾c tóc h¹ tháa m·n råi chø ? LiÕc quanh mét l−ît n÷a , Lý TÇm Hoan nhÌ nhÑ gËt ®Çu : - Ýt nhÊt còng lµ mét n¬i kh« r¸o . Th−îng Quan Kim Hång nãi : - ThËt kh« r¸o , ta b¶o ®¶m kh«ng mét giät n−íc nµo cã thÓ b¾n vµo ®©y . H¾n trÇm ng©m noÝi tiÕp : - N¬i ®©y ®· kh«ng cã trµ , kh«ng n−íc , còng kh«ng cã r−îu mµ tõ tr−íc ®Õn nay còng kh«ng hÒ cã mét giät n−íc m¾t nµo . Lý TÇm Hoan hái : - ThÕ cßn m¸u ? Ch−a cã mét ai ®æ m¸u n¬i ®©y sao ? Th−îng Quan Kim Hång l¹nh lïng : - Kh«ng , còng kh«ng , cho dÇu cã ng−êi muèn chÕt ë ®©y nh−ng khi b−íc vµo tíi th× m¸u ®· ch¶y c¹n tåi . H¾n nãi tiÕp b»ng mét giäng ng¹o nghÔ : - Mét khi ta kh«ng b»ng lßng th× dÇu muèn sèng hay chÕt , kh«ng mét ai ®Æt ch©n vµo ®−îc . Lý TÇm Hoan c−êi c−êi : - Nãi cho thËt t×nh th× sèng ë ®©y thËt kh«ng khoan kho¸i chiót nµo c¶ nh−ng nÕu chÕt ë ®©y th× tr¸i l¹i , ®óng lµ mét n¬i lý t−ëng . Th−îng Quan Kim Hång nh−íng m¾t : - Sao ? Lý TÇm Hoan nãi : - V× n¬i ®©y gièng hÖt mé phÇn . Th−îng Quan Kim Hång nãi : - NÕu tóc h¹ thÊy thÝch th× ta sÏ mai t¸ng tóc h¹ n¬i ®©y . H¾n nhÕch m«i ®iÓm nhÑ nô cêi tµn khèc vµ chØ xuèng nÒn ®¸ : Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 6. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 619 - Ch«n ngay chç nµy vµ mçi ngµy ta ®øng ®©y lµm viÖc sÏ nhí tíi TiÓu Lý Phi §ao ®ang cã mÆt d−íi ch©n , n¨ng lùc lµm viÖc cña ta nhÊt ®Þnh ph¸t huy tinh thÇn thØnh t¸o . Lý TÇm Hoan cau mµy : - TØnh t¸o ? Th−îng Quan Kim Hång nãi : - Bëi v× nÕu ta kh«ng gi÷ ®−îc sù tØnh t¸o th× cã c¶m t−ëng nh− ®ang bÞ ng−êi ta ®¹p ë trªn m×nh ng−êi kh¸c th× tinh thÇn cùc kú tØnh t¸o . Lý TÇm Hoan nãi : - Nh−ng nÕu mét con ng−êi mµ lu«n lu«n tØnh t¸o nh− thÕ th× e r»ng ph¶i chÞu nhiÒu khæ së ? Th−îng Quan Kim Hång nãi : - Ta kh«ng hÒ khæ së , tõ x−a nay kh«ng hÒ cã chuyÖn ®ã bao giê . Lý TÇm Hoan nãi : - §ã lµ v× c¸c h¹ tõ x−a nay kh«ng hÒ vui s−íng , cã nhiÒu lóc thËt t«i muèn hái kh«ng biÕt c¸c h¹ v× lÏ g× mµ sèng ? §u«i m¾t cña Th−îng Quan Kim Hång giËt liªn håi , thËt l©u h¾n nãi : - Cã nh÷ng ng−êi kh«ng hiÓu t¹i v× ®©u mµ m×nh sèng cßn nh÷ng ng−êi ®¸ng th−¬ng h¬n n÷a , hä thËm chÝ kh«ng hiÓu v× sao mµ m×nh chÕt . Lý TÇm Hoan nghiªng mÆt : - Sao ? Th−îng Quan Kim Hång nh×n th¼ng vµo mÆt Lý TÇm Hoan : - RÊt cã thÓ tóc h¹ kh«ng hiÓu t¹i sao mµ m×nh chÕt . Lý TÇm Hoan nãi : - Còng cã thÓ ta còng kh«ng muèn chÕt . Th−îng Quan Kim Hång nh−íng m¾t : - Kh«ng muèn chÕt ? Lý TÇm Hoan nãi : - Bëi v× ta vèn biÕt chÕt vÉn kh«ng ph¶i lµ mét chuyÖn quan träng . Kh«ng ®îi Th−îng Quan Kim Hång nãi g× , Lý TÇm Hoan tiÕp lu«n : - D−íi con m¾t cña c¸c h¹ th× t¹i h¹ b©y giê ®· lµ mét con ng−êi chÕt , ph¶i kh«ng ? Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 7. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 620 Th−îng Quan Kim Hång nãi : - Tóc h¹ qu¶ lµ mét con ng−êi s¸ng suèt . Lý TÇm Hoan nãi : - §· lµ mét con ng−êi chÕt tÊt nhiªn t«i kh«ng cã ®iÒu chi lo l¾ng , kh«ng cã ®iÒu chi phiÒn n·o thÕ nh−ng cßn tóc h¹ ? H¾n vôt ngåi xuèng , ngåi duçi ch©n mét c¸ch th− th¸i vµ nãi tiÕp : - B©y giê t«i muèn ngåi lµ ngåi , muèn nh¾m m¾t lµ nh¾m m¾t , c¸c h¹ cã thÓ nh− thÕ ®−îc ch¨ng ? Hai n¾m tay cña Th−îng Quan Kim Hång siÕt chÆt l¹i thËt cøng , nh÷ng ®èt x−¬ng kªu r¨ng r¾c . Lý TÇm Hoan nãi : - C¸c h¹ ®· kh«ng lµm ®−îc nh− thÕ bëi v× cßn qu¸ nhiÒu lo l¾ng , cßn ph¶i ®Ò phßng . H¾n dùa vµo t−êng vµ duçi ch©n thËt th¼ng trong t− thÕ thËt khoan kho¸i : - V× thÕ , ngay b©y giê , so víi c¸c h¹ , t«i thong th¶ h¬n nhiÒu . Th−îng Quan Kim Hång vôt c−êi ha h¶ : - Ta ®· b»ng lßng ®Ó cho tóc h¹ kh«ng chÕt trong khi toµn th©n −ít ¸t cho nªn vèn muèn ®îi cho y phôc cña c¸c h¹ kh« råi sÏ ra tay nh−ng b©y giê th× ta ®æi ý . Lý TÇm Hoan hái : - Thay ®æi sao ? Th−îng Quan Kim Hång nãi : - B©y giê ch¼ng nh÷ng ta cho c¸c h¹ mét bé y phôc kh« s¹ch mµ l¹i cßn rãt cho c¸c h¹ mét chÐn r−¬ô ngon , v× lêi lÏ cña c¸c h¹ thËt cã duyªn , cã thÓ nghe ®−îc ng−êi s¾p chÕt nh÷ng lêi thÝch thó nh− thÕ thËt kh«ng ph¶i lµ chuyÖn dÔ . *** Long ThiÕu V©n thun m×nh trong chiÕc mÒn dµy , ¸nh ®Ìn ¶m ®¹m räi vµo mÆt h¾n mê mê . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 8. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 621 L©m Thi ¢m nhÌ nhÑ x« cöa b−íc vµo . Nµng b−íc chÇm chËm , gÇn nh− nhãn gãt , h×nh nh− nµng kh«ng nì lµm mÊt giÊc ngñi cña con nµng . Nµng rãn rÐn l¹i s¸t bªn gi−êng nh×n vµo mÆt con , lßng nµng chît d©ng lªn mét niÒm chua xãt . §©y lµ hßn m¸u duy nhÊt cña nµng , nã lµ sù an ñi duy nhÊt cña ®êi nµng , nã lµ sù ký th¸c an vui vµ ®au khæ . Long ThiÕu V©n cùa m×nh më m¾t , h¾n nh×n mÆt nµngt hËt l©u råi thë ra : - Con biÕt mÑ ®au khæ l¾m , con biÕt cha vµ con ®· mang l¹i cho mÑ qu¸ nhiÒu bÊt h¹nh . L©m Thi ¢m cói mÆt r−ng r−ng . Nµng kh«ng thõa nhËn nh−ng còng kh«ng phñ nhËn . Nµng biÕt con nµng ®· lín kh«n tr−íc tuæi vµ sù ®¶ kÝch nÆng nÒ trong buæi tiÖc " b¸i giao " võa qua cµng lµm cho nã tr−ëng thµnh . Nµng rÊt vui khi thÊy con nµng tuy kh«ng døt h¼n thï h»n víi Lý TÇm Hoan nh−ng còng kh«ng cßn h»n häc l¾m . §−a tay vuèt lªn m¸i tãc cña con , nµng chît giËt m×nh .'M¸i tãc con nµng cßn ®Ém h¬i s−¬ng , h¼n nhiªn nã kh«ng cã ngñ , nã ®ang ë bªn ngoµi míi võa vÒ . Long ThiÕu V©n nh×n s©u vµo m¾t mÑ vµ cho tay vµo ngùc ¸o lÊy ra mét gãi bäc giÊy dÇu cÈn thËn , h¾n trao cho mÑ : - MÑ h·y cÇm ®i . L©m Thi ¢m ng¹c nhiªn : - Chi thÕ con ? Long ThiÕu V©n nhoÎn miÖng c−êi : - QuyÓn BÝ KÝp vâ c«ng , con biÕt mÑ ®ang cÇn nã l¾m , con biÕt mÑ s¾p ®i xa . Con kh«ng tr¸ch mÑ mµ con còng kh«ng buån . Con nghÜ mÑ lµm nh− thÕ lµ ph¶i , mÑ ®i còng lµ ph¶i . Con kh«ng −a h¾n nh−ng con thÊy h¾n nªn sèng , h¾n cÇn ph¶i sèng , h¾n lµ mét con ng−êi tèt . Con còng kh«ng muèn xa mÑ nh−ng mÑ ®i lµ ph¶i , mÑ ®· hy sinh cho con nhiÒu qu¸ , ®Õn lóc mÑ cÇn ph¶i ®−îc sù yªn æn trong hån . H¾n ®¨m ®¨m nh×n nµng vµ nãi tiÕp : - V¶ l¹i , mÑ còng thõa biÕt , con ®©u cßn nhá n÷a , con ®· tr−ëng thµnh , khæng chØ vÒ tuæi mµ cßn tr−ëng thµnh h¼n vÒ t− t−ëng . MÑ ®õng bËn t©m g× c¶ , mÑ ph¶i cam ®¶m gi¶i tho¸t t©m hån cña mÑ . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 9. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 622 L©m Thi ¢m ®Ó mÆc cho n−íc m¾t cña m×nh tu«n ra , nµng kh«ng khãc thµnh tiÕng , nµng còng kh«ng buån lau n−íc m¾t . §óng nh− Long ThiÕu V©n ®· nãi , nµng biÕt con nµng ®· lín . Nã ®· ®Çy ®ñ t− c¸ch ®Ó nãi chuyÖn vÒ ng−êi lín . Long ThiÕu V©n nhoÎm nmiÖng c−êi , tù nhiªn nô c−êi chøa ®ùng nhiÒu chua xãt . Kh«ng mét ai cã quyÒn c¶n mÑ , kh«ng cã t×nh c¶m nµo buéc mÑ ph¶i ®au khæ d»ng dai . ë ®©y , con biÕt mÑ rÊt th−¬ng con , con biÕt mÑ kh«ng khinh bØ cha nh−ng tù nhiªn mÑ kh«ng cã lý do nµo kÝnh nÓ vµ chÝnh v× thÕ , kh«ng ai ®em l¹i cho mÑ ®−îc an ñi . ThÊy mÑ kh«ng nãi , h¾n gi·i bµy dïm cho mÑ : - Con biÕt mÑ lµ ng−êi ®µn bµ nh− thÕ nµo , sù ra ®i cña mÑ kh«ng ai cã quyÒn nghi ngê , kh«ng ai cã quyÒn bªu xÊu , kh«ng ai cã quyÒn nghÜ kh«ng ph¶i vÒ mÑ v× mÑ kh«ng bao giê cã ý t−ëng chø ®õng nãi ®Õn hµnh ®éng sai lÇm . L©m Thi ¢m cø cói mÆt , n−íc m¾t kh«ng bao giê døt . Ngay lóc ®o , ngoµi cöa vôt cã tiÕng Long Tiªu V©n : - Kh«ng , t«i ®· lµm nªn nh÷ng chuyÖn ®èn m¹t nhÊt ®èi víi mét ng−êi b¹n tèt , t«i ph¶i cã ®−îc mét hµnh ®éng cuèi cïng . H¾n b−íc vµo vµ L©m Thi ¢m bçng giËt m×nh . Míi c¸ch mÊy h«m mµ th©n s¾c h¾n hoµn toµn thay ®æi . Nh÷ng vÕt nh¨n v× tuæi b©y giê cµng nh¨n h¬n n÷a , m¸i tãc vèn cßn xanh m−ít b©y giê ®· ®iÓm hoa r©m . Sù d»n vÆt nµo l¹i cã thÓ biÕn ®æi con ng−êi nhanh nh− thÕ ? Long Tiªu V©n nãi tiÕp : - T«i kh«ng ®−îc Th−îng Quan Kim Hång xem träng nh−ng h¾n còng ch¼ng thï h»n vµ nhÊt ®Þnh quyÓn BÝ KÝp nµy sÏ lµm cho h¾n vuimõng , nÕu hanø kh«ng tiÕp ®·i ©n cÇn th× Ýt nhÊt h¾n còng chÊp nhËn gi¶i cuäc quyÕt ®Êu víi Lý TÇm Hoan b»ng tinh thÇn cëi më , phu nh©n h·y ®Ó cho t«i ®i , t«i ®· nhÊt ®Þnh råi . Cung c¸ch gi÷a vî chång Long Tiªu V©n lµ nh− thÕ , hä ®èi xö víi nhau thËt trang träng vµ t−¬ng kÝnh , bÊt cø trwongf hîp nµo hä còng kh«ng tá ra v« lÔ víi nhau , c¶ ®Õn chuyÖn x−ng h« hä còng lùa lêi y nh− tr−íc mÆt ®«ng ng−êi . L©m Thi ¢m nhÊt luËt cói ®Çu , nµng kh«ng nãi mµ còng kh«ng béc lé mét cö chØ nµo c¶ . Long Tiªu V©n cÇm lÊy quyÓn BÝ KÝp trong tay , giäng h¾n buån nh−ng c−¬nmgh quyÕt : Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 10. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 623 - §Õn nh− chuyÖn phu nh©n ®Þnh ®i xa , ®iÒu ®ã t«i ch¼ng nh÷ng kh«ng cn¶ mµ còng kh«ng than tr¸ch , nh− lêi con võa nãi , kh«ng ai cã quyÒn lµm khæ phu nh©n h¬n n÷a , v× phhu nh©n ®· gi÷ h¹nh phóc cho chång con b»ng mét gi¸ qu¸ ®¾t råi . Tuy nhiªn , t«i nãi mét lêi mong phu nh©n ®õng xem ®ã lµ lêi ng¨n c¶n , t«i thÊy r»ng chóng ta b©y giê ®· qu¸ tuæi thanh xu©n , chóng ta sèng b©y giê nÆng nhiÒu vÒ nghÜa vô h¬n lµ h−ëng thô , chóng ta cã thÓ v× nghÜa vô mµ b»ng lßng , cè nhiªn mçi mét con ng−êi cña chóng ta ph¶i cã nhiÓu c¶i söa , t«i nghÜ r»ng phu nh©n còng kh«ng qu¸ ®æi kh¾t khe . H¾n ®øng nh×n s©u vµo m¾t L©m Thi ¢m vµ quay mÆt b−íc nhanh ra khái cöa . L©m Thi ¢m vÉn ngåi bÊt ®éng . Nµng ®· chÞu ®ùng gÇn qu¸ nöa ®êi ng−êi , nµng kh«ng thÓ chÞu ®ùng n÷a sao? PhÇn cña Lý TÇm Hoan coi nh− ®· yªn råi , nµng tin t−ëng T«n TiÓu B¹ch cã thõa ®øc tÝnh ®em l¹i sù an ñi cho h¾n , nµng cßn mong g× h¬n n÷a . §óng nh− Long Tiªu V©n ®· nãi , nµng cã thÓ v× nghÜa vô ®Ó b»ng lßng vµ ho¸n c¶i t×nh h×nh cuéc sèng t−¬ng ®èi yªn vui cho ®Õn ngµy chung cuéc . Con nµng tuy ch−a hoµn toµn thay ®æi nh−ng sù hung h·n kh«ng cßn cã trong ng−êi cña nã . Chång nµng thËt ®· qu¸ râ åi , sù hèi hËn ®· lµm cho chµng giµ ®i tr−íc tuæi , chØ trong vßng mÊy h«m th«i . Nµng gôc mÆt vµo lßng bµn tay , nµng kh«ng khãc , nµng rÊt tØnh t¸o . Ph¶i ch¨ng nµng nªn h¹ quyÕt t©m ? Sù quyÕt t©m thö l¹i mét lÇn n÷a vÒ h¹nh phóc cuØa nµng ? Long ThiÕu V©n nhÌ nhÑ n¾m lÊy bµn tay cña mÑ , h¾n t«n träng sù im lÆng cña mÑ , h¾n kh«ng nãi mét tiÕng nµo . H¾n ®Ó cho n−íc m¾t m×nh tù tiÖn tu«n ra . LÇn thø nhÊt trong ®êi , h¾n khãc . *** Mét tßa trang viÖn rÊt réng lín nh−ng thÊp lÌ tÌ . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 11. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 624 Nã còng nh− mét gia trang hµo phó nh− bao gia trang hµo phó kh¸c , chØ cã ®iÒu nã rÊt cæ . Nh−ng chØ cÇn b−íc qua khái vßng tam cÊp cæng ngopµi , ai còng ph¶i cm¶m nghe nÆng mïi s¸t khÝ . Long Tiªu V©n ®· b−íc vµo tíi cæng . bªn ngoµi cæng lµ mét vßng s©n kh«ng rµo d¹o mªnh m«ng . Trong vßng s©n cã thuû t¹ , cã non bé , cã nh÷ng con ®−êng l¸t ®¸ tµn c©y r©m m¸t . vßng s©n réng v¾ng ng¾t kh«ng mét tiÕng chim kªu . Nh−ng khi Long Tiªu V©n võa b−íc bvµo th× lËp tøc cã hai tèp ng−êi ¸o vµng gåm cã m−êi mÊy tªn µo ra , hä ®Òu lµ nh÷ng tay lùc l−ìng , tay hä l¨m l¨m binh khÝ nh− s½n sµng tö chiÕn . Hä ë trong v×ng s©n s¸t trang viÖn , hä lµ " cËn vÖ " , hä toµn lµ h¶o thñ tuyÓn chän cña Kim TiÒn Bang . - Ng−¬i lµ ai ? ®Õn ®©y cã chuyÖn g× ? Mét tªn trong bän võa thÊy Long Tiªu V©n lµ h»n häc hái ngay . Long Tiªu V©n ®¸p : - §Õn ®©y t×m ng−êi . Tªn ¸o vµng hái : - T×m ai ? Long Tiªu V©n ®¸p : - Th−îng Quan Kim Hång , Bang Chñ cña cc¸c ng−¬i cã ë ®©y kh«ng . Bèn tiÕng " Th−îng Quan Kim Hång " vang lªn nh− tiÕng sÐt , bän ¸o vµng lËp tøc ®æi thay th¸i ®é : - Bang Chñ cã ë ®©y nh−ng ch¼ng hay tóc h¹ lµ ... Long Tiªu V©n ®¸p : - H−ng V©n Trang , Trang Chñ Long Tiªu V©n . TiÕng thÐt rËp lªn mét l−ît : - LÖnh cña Bang Chñ gÆp tªn Long Tiªu V©n lµ giÕt tr−íc bÈm sau . NhiÒu ¸nh thÐp lo¸ng lªn , m¸u t−¬i b¾n xèi vµo lªn ®Çu c©y ngän cá . Tay kh«ng binh khÝ vµ trong lóc bÊt phßng , Long Tiªu V©n chØ vung ®−îc mÊy ngän quyÒn , mÊy tªn ¸o vµng ng· xuèng th× h¾n còng ng· theo . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 12. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 625 TiÓu Phi kh«ng cã kiÕm . §iÒu ®ã kh«ng quan träng v× h¾n chît cã ®Çy ®ñ dòng khÝ vµ tÝn t©m . Lßng qu¶ c¶m vµ sù tù tin h¬n c¶ vò khÝ s¾c bÐn . Bªn ®−êng cã khu rõng tróc , ®øng n¬i ®ã ®· thÊy trang viÖn cña Kim TiÒn Bang . TiÓu Phi dïng truû thñ chÆt ng· mét c©y tre giµ , d»n gèc chÎ lµm ba , rãc dÑp , møc dÇu cho nhän , xÐ v¹t ¸o quÊn vµo tay kiÕm , ®ã lµ thanh " Tróc kiÕm " . H¾n cÇm cøng n¬i tay . Tay h¾n thËt v÷ng vµng , æn ®Þnh . T«n TiÓu B¹ch ®øng l¼ng lÆng nh×n , ®«i m¾t nµng r¹ng rì mét niÒm thÝch thó . Nµng c¶m thÊy mét chuyÖn v« cïng míi l¹ . Nµng hái : - Dïng thanh kiÕm ®ã cã thÓ ®èi phã víi Th−îng Quan Kim Hång sao ? TiÓu Phi trÇm ng©m : - BÊt luËn dïng thanh kiÕm nµo còng kh«ng thÓ ®èi phã víi Th−îng Quan Kim Hång c¶ . T«n TiÓu B¹ch ngÉm nghÜ vµ hái : - Chø dïng c¸i g× mµ ®èi phã víi h¾n ®−îc ? TiÓu Phi kh«ng tr¶ lêi c©u ®ã . H¾n biÕt dïng c¸i g× ®Ó ®èi phã víi Th−îng Quan Kim Hång nh−ng h¾n kh«ng nãi ra ë trªn ®êi cã rÊt nhiÒu viÖc kh«ng thÓ béc lé b»ng lêi nãi . T«n TiÓu B¹ch thë ra : - Ngoµi Th−îng Quan Kim Hång ra , anh cßn ph¶i ®èi phã rÊt nhiÒu ng−êi . TiÓu Phi hái : - C« cã ch¾c Th−îng Quan Kim Hång ®· vÒ ®©y ph¶i kh«ng ? T«n TiÓu B¹ch nãi : - T«i nghÜ ch¾c kh«ng sai ®©u . TiÓu Phi hái : - T¹i sao ? T«n TiÓu B¹ch nãi : - V× n¬i ®©y bÊt cø chuyÖn g× còng kh«ng ai ngã thÊy . TiÓu Phi hái : Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 13. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 626 - Cã thÓ giÕt ®−îc Lý TÇm Hoan ®©u ph¶i lµ chuyÖn mÊt mÆt , t¹i sao h¾n l¹i kh«ng muèn cho ng−êi kh¸c thÊy ? T«n TiÓu B¹ch thë ra : - Mét con ng−êi khi lµm mét chuyÖn vui s−íng nhÊt th× l¹i rÊt Ýt muèn cho ng−êi kh¸c thÊy . TiÓu Phi nãi : - T«i kh«ng biÕt . T«n TiÓu B¹ch hái : - Anh thÝch ¨n mãn g× nhÊt ? TiÓu Phi ®¸p : - C¸i g× còng thÝch . T«n TiÓu B¹ch nãi : - T«i thÝch ¨n h¹nh ®µo nhÊt , mçi bËn ¨n nã , t«i c¶m thÊy sù gh−ëng thô kh«ng cã g× b»ng , nhÊt lµ nh÷ng ngµy trêi ®«ng rót v« mÇn ¨n th× tuyÖt . Nµng c−íi nãi tiÕp : - Len lÐn ¨n nh− thÕ th× ngon kh«ng thÓ t−ëng t−îng nh−ng nÕu cã ng−êi ®øng mét bªn th× mÊt ngon ngay . TiÓu Phi trÇm ng©m : - Co cho r»ng Th−îng Quan Kim Hång coi chuyÖn giÕt Lý TÇm Hoan còng lµ mét sù h−ëng thô ? T«n TiÓu B¹ch nãi : - V× thÕ nªn t«i ®o¸n ch¾c Th−îng Quan Kim Hång ®−a h¾n vÒ ®©y . Nµng trÇm trÇm nãi tiÕp : - D−íi con m¾t cña Th−îng Quan Kim Hång , Lý TÇm Hoan lµ ®Þch thñ duy nhÊt cña h¾n , v× thÕ h¾n y nh− t«i , h¾n muèn len lÐn h−ëng thô mét m×nh . TiÓu Phi chËm chËm cho thanh tróc kiÕm vµo d©y ®ai : - T«i kh«ng hÒ cã chuyÖn h−ëng thô trong lóc giÕt ng−êi nh−ng t«i lµm chuyÖn ®ã kh«ng khã kh¨n g× c¶ . Nãi xong c©u ®ã , h¾n r¶o b−íc thËt nhanh vÒ phÝa cæng gia trang . Long Tiªu V©n n»m d−íi ®Êt . M¸u nhuém ®á ng−êi h¾n . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 14. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 627 H¾n ®· bÞ nhiÒu vÕt th−¬ng , kh«ng cã vÕt th−¬ng nµo trÝ m¹ng , chØ cã mét nh¸t ®ao lµm cho h¾n ®øt l×a ch©n ph¶i . H¾n kh«ng chÕt nh−ng h¾n kh«ng cßn chèng cù . Tªn ¸o vµng cÇm ®ao , tªn ®· ®èn l×a ch©n Long Tiªu V©n , h¾n chèng thanh ®ao nh×n Long Tiªu V©n l−êm l−êm : - Ng−¬i ®· tõng giÕt ng−êi , giÕt ng−êi b»ng c¸ch khëi ®éng mãng tay , nh− vËy ng−¬i cã rÊt nhiÒu thñ ®o¹n , b©y giê th× t¹i sao ng−¬i kh«ng dïng thñ ®o¹n thö xem ? Long Tiªu V©n nghiÕn r¨ng kh«ng nãi . H¾n biÕt bän Kim TiÒn Bang nãi ®óng . H¾n ®· giÕt rÊt nhiÒu ng−êi nh−ng h¾n kh«ng hÒ ra mÆt , h¾n giÕt ng−êi b»ng thñ ®o¹n . H¾n biÕt t¹i sao thñ ®o¹n ®ã kh«ng thÓ dïng ®−îc n¬i ®©y . H¾n dïng thñ ®o¹n giÕt ng−êi dÔdµng t¹i vi nh÷ngng−êi Êy tin h¾n , v× nh÷ng ng−êi Êy lµ ng−êi l−¬ng thiÖn , h¬n n÷a v× hÇu hÕt lµ nh÷ng ng−êi b¹n h¾n , ch¼ng h¹n nh− Lý TÇm Hoan . Cßn ë ®©y , ®èi víi bän chØ biÕt v©ng lÖnh giÕt ng−êi nh− bän nµy th× thñ ®o¹n cña h¾n trë thµnh v« dông . Tªn ¸o vµng c−êi s»ng sÆc : - Sao , ng−¬i kh«ng cßn thñ ®o¹n nµo n÷a c¶ hay sao ? B©y giê ta cho biÕt chø kh«ng giÕt ng−êi b»ng c¸ch lÐn lót nh− ng−¬i , ta cho biÕt tr−íc ®Ó tung thñ ®o¹n , b©y giê thanh ®ao nµy sÏ phËp vµo cæ ng−¬i ®ã , h·y gië thñ ®o¹n ra ®i . Thanh ®ao nho¸ng lªn vµ mét tiÕng ró tiÕp theo . Tªn ¸o vµng bu«ng thanh ®ao cña h¾n , hai tay h¾n bÞn vµo cæ , n¬i yÕt hÇu cña h¾n , thanh tróc kiÕm ghim vµo ®óng b¶y ph©n . TiÓu Phi . Long Tiªu V©n n»m d−íi ®Êt tr¬ m¾t nh×n kinh ng¹c . Thanh tróc kiÕm rót ra , mét vßi m¸u t−íi v·i vÒ phÝa tr−íc , tªn ¸o vµng ng· , hai m¾t h¾n låi ra tr«ng dÔ sî . NhiÒu tiÕng thÐt rËp lªn mét l−ît , binh khÝ nho¸ng lªn . TiÓu Phi lui vµo mét gãc , tay h¾n nhÊc lªn tõng c¸i mét . Thanh tróc kiÕm kh«ng ngít nho¸ng b»ng ¸nh thÐp nh−ng nh÷ng vßi m¸u ®· thay vµo , cø tay h¾n nhÊc lªn lµ n¬i yÕt hÇu cña nh÷ng tªn ¸o vµng b¾n ra tõng vßi m¸u . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 15. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 628 M¸u b¾n ra nh− hoa c¶i vµ th©y ng−êi ng· sÊp vµo nhau . T«n TiÓu B¹ch thÊy ®· ®Õn lóc ph¶i trî lùc , nµng lao m×nh tíi vµ hoa c¶i l¹i b¾n ra theo . Kh«ng ph¶i hoa c¶i m¸u mµ lµ hoa c¶i thÐp . T«n gia ®· næi danh ¸m khÝ , T«n TiÓu B¹ch lµ ch¸u ®Ých t«ng , l¹i lµ con g¸i , tù nhiªn m«n ¸m khÝ nh− ®−îc tËp hîp c¶ vµo nµng , tay nµng khÏ vÈy lªn , tõng vïng ¸nh thÐp nh− hoa c¶i . Kh«ng mét chiÕc ¸m khÝnµo v¨ng trËt ra ngoµi . Tªn ¸o vµng cuèi cïng ng· xuèng . C¶ mét vßng s©n réng lín im ph¨ng ph¾t , kh«ng mét tiÕng chim kªu . T«n TiÓu B¹ch chît rïng m×nh . Nµngcòng ®· tõng chøng kiÕn nhiÒu trËn ®Êu , ®· tõng thÊy th©y ng−êi líp líp nh−ng ch−a bao giê ghª rîn nh− b©y giê . Nh÷ng tªn ¸o vµng co qu¾t bªn nhau , tªn nµo hai tay còng cßn bÞn cøng n¬i yÕt hÇu , m¸u theo kÏ tay bøt ra vµ nh÷ng cÆp m¾t låi tr«ng khñng khiÕp . - Kh«ng sai chÖch yÕt hÇu , giái ! TiÕng c−êi l¹nh ng¾tph¾t ra tõ khung cöa vµo trang viÖn lµm cho T«n TiÓu B¹ch giËt m×nh quay l¹i . Kinh V« M¹ng ! Tay h¾n bu«ng tháng , ®èc kiÕm h·y cßn xÕch ngang l−ng , h¾n ®øng nh− pho t−îng gç . §«i m¾t c¸ chÕt cña h¾n nh×n TiÓu Phi mµ nh− nh×n vµo câi h− v« . T«n TiÓu B¹ch giËt m×nh nh−ng ¸nh m¾t nµng ngêi lªn r¹ng rì . Nµng biÕt chuyÖn x¶y ra ngoµi nµy ®· lµm kinh ®éng bªn trong , ®· lµm cho Kinh V« M¹ng ph¶i ®i ra th× nhÊt ®Þnh Th−îng Quan Kim Hång còng ®· nghe thÊy. TrËn ®Êu gi÷a Th−îng Quan Kim Hång vµ Lý TÇm Hoan ch−a gi¶i quyÕt hay lµ kÕt thóc råi ? Nµng h¬i mõng nh−ng tay nµng bçng run khan . TiÓu Phi tõ tõ quay l¹i . M¾t h¾n ngêi lªn . H¾n ®· nhËn ra Kinh V« M¹ng . H¾n ®· nhí lÇn th¶m b¹i khi ®i cøu Lý TÇm Hoan . H¾n ®øng nh×n Kinh V« M¹ng . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 16. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 629 Y nh− hai con cäp gh×m nhau , s¸t khÝ hõng hõng . Kinh V« M¹ng tõ tõ b−íc tíi . H¾n dõng ngay l¹i , kho¶ng c¸ch gi÷a hai ng−êi võa ®óng tÇm tay . H¬i thÓ cña T«n TiÓu B¹ch ng−ng ®äng l¹i . Kinh V« M¹ng vôt hái : - Cã nªn lµm l¹i hay kh«ng ? " Lµm l¹i " ? Hai tiÕng ®ã vôt lµm cho TiÓu Phi nghe nh− cã mét lß dÇu tõ bông h¾n s«i lªn sïng sôc , h¾n cho thanh tróc kiÕm vµo ®ai l−ng . M¾t h¾n nh×n th¼ng vµo Kinh V« M¹ng , h¾n nãi tõng tiÕng mét : - Kh«ng ph¶i lµm l¹i mµ b¾t ®Çu ? ChØ cã mét ¸nh thÐp nho¸ng lªn v× thanh kiÕm cña TiÓu Phi lµ thanh kiÕm tróc. §· b»ng c©y th× kh«ng cã ¸nh thÐp nho¸ng lªn . ChØ cã mét ¸nh thÐp nho¸ng lªn råi t¾t ngÊm . Mòi tróc kiÕm cña TiÓu Phi võa lón vµo líp da ngoµi n¬i t©m mi cña Kinh V« M¹ng , mòi kiÕm cña Kinh V« M¹ng cßn c¸ch cæ cña TiÓu Phi ®óng ba ph©n r−ìi . Lóc tr−íc , khi TiÓu Phi ®i cøu Lý TÇm Hoan , mòi kiÕm cña Kinh V« M¹ng ph¹m vµo da h¾n , mòi kiÕm cña h¾n cßn c¸ch Kinh V« M¹ng ba ph©n r−ìi , ba ph©n r−ìi chËm , céng víi ba ph©n r−ìi nhanh b©y giê lµ ®óng b¶y ph©n . B¶y ph©n ®ñ ®Ó giÕt ng−êi . C¶ hai ®øng thËt v÷ng nh− ch«n ch©n d−íi ®Êt , tay hä thËt æn ®Þnh , mòi kiÕm cña hä kh«ng may ®éng mét chót nµo . C¶ hai ®Òu kh«ng thu kiÕm vÒ , h×nh nh− c¶ hai ®Òu muèn chøng minh . T«n TiÓu B¹ch gÇn nh− h¸ hèc måm nh×nhai ®Êu thñ . THËt l©u , Kinh V« M¹ng hái : - Ng−¬i kh«ng giÕt ta ? TiÓu Phi ®¸p : - Ta kh«ng giÕt ng−¬i v× ng−¬i lµ Kinh V« M¹ng . Da mÆt cña Kinh V« M¹ng bçng giËt liªn håi , h¾n nhí l¹i c©u nãi ®ã . §ã lµ c©u nãi cña chÝnh h¾n khi giao ®Êu víi lÇn ®Çu . H¾n lÇm bÇm nhai l¹i c©u nãi ®ã , m¾t h¾n cµng x¹m l¹i . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 17. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 630 Thu thanh tróc kiÕm trë vÒ , TiÓu Phi nh×n th¼ng vµo mÆt Kinh V« M¹ng : - Ng−¬i cã thÓ ®i ? Kinh V« M¹ng lËp l¹i : - §i ? TiÓu Phi nãi : - Ng−¬i ®· cho ta c¬ héi mét lÇn , ta còng cho ng−¬i mét lÇn cuèi cïng . Kinh V« M¹ng bu«ng r¬i thanh kiÕm , h¾n chÇm chËm b−íc ®i , d¸ng ®i cña h¾n tr«ng thËt thÊt thÓu . *** T«n TiÓu B¹ch b−íc nhanh l¹i gÇn TiÓu Phi : - Vµo ®i . TiÓu Phi nh×n theo h−íng ®i cña Kinh V« M¹ng vµ ®¸p : - Kh«ng véi . T«n TiÓu B¹ch ng¹c nhiªn : - Anh nghÜ r»ng ... TiÓu Phi ng¾t ngang : - T«i nghÜ r»ng cuéc ®Êu trong Êy còng ®· kÕt thóc . T«n TiÓu B¹ch hái : - Bao giê ? TiÓu Phi nãi : - Khi Kinh V« M¹ng b−íc ra ®©y . T«n TiÓu B¹ch hái : - T¹i sao kh«ng thÓ lµ ®· kÕt thóc tr−íc ®ã ? TiÓu Phi nãi : - NÕu kÕt thóc tr−íc ®ã th× hanø kh«ng thÓ b−íc ra v× h¾n kh«ng thÓ bá x¸c Th−îng Quan Kim Hång . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 18. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 631 T«n TiÓu B¹ch hái : - Nh−ng nÕu ®· kÕt thóc tr−íi råi mµ Th−îng Quan Kim Hång th¾ng ? TiÓu Phi nãi : - NÕu Th−îng Quan Kim Hång ®· th¾ng th× khi n·u tay h¾n kh«ng run . T«n TiÓu B¹ch nãi : - T«i kh«ng thÊy . TiÓu Phi nãi : - §¸ng lý thanh kiÕm cña h¾n chÜa ngay vµo yÕt h©ïi cña t«i , cho dÇu ch−a tíi còng thÕ nh−ng mòi kiÕm khi n·y nhÝch lªn trªn kho¶ng mét ph©n , chøng tá tay h¾n h¬i run . T«n TiÓu B¹ch hái : - T¹i sao ? TiÓu Phi nãi : - B»ng vµo chuyÖn ®ã , cã thÓ thÊy cuéc quyÕt ®Êu trong ®ã ch−a b¾t ®Çu th× ngoµi nµy cã tiÕng ®éng , tù nhiªn tiÕng va ch¹m khi n·y ®· lµm cho hä nghe thÊy , v× thÕ nªn Kinh V« M¹ng ph¶i ra , hä bÞ giao ®éng tyh×nh l×nh v× chç ë cña Th−îng Quan Kim Hång ch−a tõng cã ai x©m ph¹m . T«n TiÓu B¹ch ng¾t ngang : - Long Tiªu V©n khi n·y ? TiÓu Phi nãi : - Long Tiªu V©n bÞ giÕt chø kh«ng ph¶i lµ giao ®Êu , bÊt cø ai vµo ®©y lµ bÞ giÕt ngay . H¾n mØm c−êi nãi tiÕp : - V× thÕ cho nªn hä giao ®éng vµ chÝnh vi thÐ nªn tay cña Kinh V« M¹ng h¬i run , kh«ng ph¶i h¾n sî t«i mµ h¾n sî Lý TÇm Hoan . T«n TiÓu B¹ch hái : - H¾n sî Lý TÇm Hoan nh©n lóc ®ã ra tay vµ Th−îng Quan Kim Hång sÏ b¹i ? - §óng , Th−îng Quan Kim Hång ®· b¹i . §ã kh«ng ph¶i lµ c©u tr¶ lêi cña TiÓu Phi mµ lµ c©u tr¶ lêi cña Lý TÇm Hoan . H¾n ®· ra vµ ®ang ®øng ngay gi÷a cöa . T«n TiÓu B¹ch la lªn : - A ... Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 19. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 632 Nµng ng−ng ngang v× nµng b¸t gÆp tia m¾t xuèng mµu cña Lý TÇm Hoan . H¾n ®· thÊy Long Tiªu V©n . B»ng nh÷ng b−íc ®i thËt nhanh , Lý TÇm Hoan b−íc l¹i bÕ xèc Long Tiªu V©n , giäng h¾n run run : - §¹i ca ... Long Tiªu V©n hÐ m¾t , mØm c−êi nh−ng véi t¾t ngay , h¾n hái : - Lý Th¸m Hoa , kh«ng biÕt t«i ...t«i cßn cã thÓ gäi lµ ...hiÒn ®Ö ... Lý TÇm Hoan bång Long Tiªu V©n ®Æt lªn chiÕc ph¶n bªn ngoµi , giäng h¾n thËt nång nhiÖt : - VÉn nh− x−a ®¹i ca bao giê vÉn lµ ®¹i ca , hiÒn ®Ö vÉn lµ hiÒn ®Ö . N−íc m¾t cña Long Tiªu V©n bçng trµo ra . H¾n nghÑn ngµo nãi kh«ng ra tiÕng . H¾n lÇn l−ng lÊy quyÓn BÝ KÝp trao cho Lý TÇm Hoan : - Thi ¢m ®Þnh mang ®i n¹p cho Th−îng Quan Kim Hång nh−ng ®¹i ca ®µnh ®i ... Lý TÇm Hoan biÕt ngay c©u chuyÖn , n−íc m¾t h¾n còng trµo ra . H¾n ®Æt quyÓn BÝ KÝp bªn c¹nh Long Tiªu V©n , h¾n xÐ v¹t ¸o buéc vÕt th−¬ng n¬i ch©n Long Tiªu V©n , n−íc m¾t r¬i lªn m¶nh v¶i . Long Tiªu V©n mØm c−êi : - Kh«ng sao tù nhiªn mÊt hÕt mét ch©n nh−ng nh− thÕ ®©u ®· lµ tµn phÕ . Lý TÇm Hoan nãi : - §¹i ca h·y ®em quyÓn BÝ KÝp nµy vÒ cho hiÒn diÖt TiÓu V©n , b¶o h¾n cè g¾ng c¨n cø theo ®ã ®Ó luyÖn tËp cho thËt phôc håi . Vµ nh− ®Ó cho c©u chuyÖn l·ng ®i , Lý TÇm Hoan ngo¾t T«n TiÓu B¹ch : - Ch¾c ®¹i ca biÕt T«n c« n−íng ®©y chø , nµng lµ vÞ h«n thª cña tiªu ®Ö . T«n TiÓu B¹ch chØ kÞp khÏ cói ®Çu chµo Long Tiªu V©n råi nµngquay nhanh sang phÝa kh¸c , mÆt nµng öng ®á vµ n−íc m¾t øa ra . Nµng khãc v× mõng . Lóc Lý TÇm Hoan ®i vµo nguy hiÓm , nµng kh«ng hÒ r¬i n−íc m¾t thÕ mµ b©y giê nµng khãc v× h¹nh phóc ®· n¾m ®−îc trong tay . Tia m¾t cña Long Tiªu V©n s¸ng lªn r¹ng rì , h¾n mõng v× ng−êi b¹n , ng−êi em kÕt nghÜa tõ ®©y sÏ t×m ra l¹c thó , h¾n mõng v× biÕt ch¾c L©m Thi ¢m tõ ®©y còng sÏ yªn vui . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 20. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 633 Cho ®Õn b©y giê , Lý TÇm Hoan míi ®øng lªn , h¾n b−íc th¼ng tíi tr−íc mÆt TiÓu Phi mØm c−êi . §«i m¾t TiÓu Phi nh×n h¾n nh− mét ®øa em th¬ d¹i ®i hoang l©u ngµy vÒ gÆp l¹i anh , h¾n c−êi vµ hái : - Kh«ng ng¹c nhiªn ? Lý TÇm Hoan c−êi : - Kh«ng nªn ng¹c nhiªn th× håi míi ra A ®©y , t«i ®· ch¹y l¹i «m chÆt lÊy anh råi . TiÓu Phi hái : - T¹i sao ? Lý TÇm Hoan nãi : - T«i kh«ng thÓ gi¶i thÝch ®ùoc , cã thÓ ®ã lµ linh c¶m , t«i chØ thÊy r»ng lßng t«i cã mét niÒm tin tuyÖt ®èi , t«i biÕt t«i ®· bÊt lùc tr−íc c¸i g«ng trªn cæ cña anh , t«i còng kh«ng hy väng g× ®èi víi mét ng−êi nµo c¶ nh−ng kh«ng hiÓu t¹i sao t«i tin ch¾c anh sÏ tù th¸o bá c¸i g«ng ®ã ra khái cæ m×nh . TiÓu Phi «m choµng lÊy Lý TÇm Hoan : - T«i tù bá ®−îc g«ng còng nhê nh÷ng ng−êi b»ng h÷u nh− anh . Lý TÇm Hoan l¾c ®Çu : - §· lµ b»ng h÷u th× sao nãi lµ nhê . TiÓu Phi ngÉm nghÜ mét håi råi nãi : - Dï sao nµng còng ®Ó l¹i cho m×nh nh÷ng kû niÖm ®Ñp . T«n TiÓu B¹ch xen vµo : - ChÝnh chÞ Êy tù ®i t×m ®au khæ cho m×nh . Nµng nh×n Lý TÇm Hoan : - §¹i ca , m×nh ®i t×m «ng cña tiÓu muéi chø . Lý TÇm Hoan nh×n nµng mét håi . H¾n nhoÎn miÖng c−êi råi bÊt gi¸c gËt ®Çu . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2