Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Huyết tâm lệnh - tập 42

Chia sẻ: Thanh Phuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

59
lượt xem
10
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'huyết tâm lệnh - tập 42', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Huyết tâm lệnh - tập 42

  1. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 634 §o¹n kÕt H µng Ch©u nhÊt d¹ xu©n Hoa thÞ ®¨ng nh− tró Kh«ng biÕt ai ®· viÕt hai c©u nµy nh−ng nÕu ai ®· cã ®−îc mét ®ªm ë Hµng Ch©u , khi ®äc thÊy hai c©u th¬ trªn , nhÊt ®Þnh còng ph¶i ngåi ngÈn ng¬ gëi hån vÒ n¬i ®ã . Hµng Ch©u næi tiÕng lµ n¬i th¾ng c¶nh nh−ng nÕu chØ cã c¶nh ®Ñp kh«ng th× còng sÏ lµm nhµm du kh¸ch , cã lÏ v× biÕt râ t©m lý ng−êi ®êi nh− thÕ nªn nh÷ng kÎ biÕt lµm giµu ®· khai th¸c tËn cïng . Du kh¸ch t×m c¶nh ®Ñp ®Ó ng©m th¬ uèng r−îu , kh«ng cã mét ai tõ chèi nÕu bªn th¾ng c¶nh ®ã cã thªm ng−êi ®Ñp . GÇn nh− bao nhiªu kú n÷ næi danh ®−îc ®−a c¶ vÒ n¬i ®ã nh−ng chç lµm ch¬i kh¸c mua ®iªu ®øng h¬n hÕt ph¶i kÓ Kh¸ch S¹n Hoa Tiªn , mét kh¸ch s¹n lín nhÊt ®èi diÖn víi dßng s«ng ngay thÞ trÊn . Kh¸ch S¹n Hoa Tiªn , n¬i tËp trung ng−êi ®Ñp , ®Ñp nhÊt , c¸i g× còng nhÊt vµ tù nhiªn kh¸ch còng ph¶i chi tiÒn nhiÒu nhÊt . NÕu cã du kh¸ch nhiÒu tiÒn l¾m cña , tù nhiªn còng cã nh÷ng kÎ c¬m võa ®ñ no lµm lông quanh n¨m suèt th¸ng mµ h¹ng ng−êi sau lµ ®a sè . NÕu cã nh÷ng kÎ th−êng xuyªn lui tíi Kh¸ch S¹n Hoa Tiªn ®Ó vung b¹c v¹n ®æi lÊy nô c−êi , tù nhiªn còng cã nh÷ng kÎ lÇn vµo ngâ hÎm tèi t¨m ®Ó mua vui chíp nho¸ng víi nh÷ng b«ng hoa gi¸ rÎ . Nãi chung , n¬i nµo còng cã c¸i hÊp dÉn riªng cña nã . *** Bªn sau Kh¸ch S¹n Hoa Tiªn cã nhiÒu ngâ hÑp , ®Çy ¨m ¾p nh÷ng nhµ nhá lÌ tÌ . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
  2. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 635 PhÇn ®«ng nh÷ng gian nhµ Êy ®Òu nghÌo , hai bªn ®−êng ®Òu cã nh÷ng m−¬ng n−íc ®äng quanh n¨m ®Çy muçi , nh÷ng ®èng r¸c quÊn ruåi h«i h¸m . Nh−ng phÇn ®«ng nh÷ng gian nhµ tåi tµn Êy , bªn sau l¹i cã nhiÒu cöa sæ nho nhá , cã mµn hoa vÐn khÐo , sÆc sì , cè nhiªn lµ thø mµn cña rÎ tiÒn . §ã lµ xãm mua hoa giíi b×nh d©n . Xãm tuy cã vÎ nghÌo tµn , nhµ tuy tåi tÖ , cèng r·nh tuy h«i h¸m tèi t¨m nh−ng nh÷ng c« nµng ë ®©y , ®ªm vÒ còng kh¸ th¬m tho rùc rì . Hä còng hµng lôa hoa hße , còng h−¬ng trÇm x«ng −íp , còng phÊn s¸p nh− ai , lÏ tù nhiªn lµ lo¹i rÎ tiÒn t−¬ng xøng víi gi¸ tiÒn . §ã lµ mÆt tr¸i cña Hµng Ch©u hoa gÊm . *** ¸nh ®Ìn thËt mï mê . Trong mét gian nhµ Èm thÊp cïng ngâ hÑp , tiÕng ho sï sô väng ra . Trong nhµ , phÝa bªn ngoµi kª mét chiÕc ph¶n v¸n ®· long ®inh äp Ñp , mét c¸i bµn mµ mét c¸i ch©n cña nã ph¶i kª thªm ba côc g¹ch míi ®ång ®−îc ba ch©n kia , tù nhiªn ®ã lµ mét chiÕc bµn mµ ®¸ng lý nªn gäi lµ c¸i ghÕ . Trªn bµn , mét Êm n−íc kh«ng cã vá , cã lÏ l©u ngµy , ®Êt vµ trµ quÕn l¹i lµm cho c¸i Êm ®ãng vµng khÌ , bªn c¹nh hai c¸i chÐn mÎ miÖng nhiÒu n¬i , m¸u tr¾ng cña men ®· thµnh x¸m xÞt . XÝch v« trong , ®−îc ng¨n b»ng mét tÊm bè , vèn lµ manh bè mµu cøt ngùa nh−ng b©y giê th× ®· træ hoa , v× n−íc trµ , n−íc m−a , n−íc röa tay ®· lµm cho loang lè nhiÒu n¬i . TÊm bè ng¨n ngang thµnh mét c¸i phßng , bªn trong l¹i ®−îc ng¨n ra thµnh ba buång , còng b»ng thø v¶i bè võa dÇy võa h«i h¸m . Mét l·o giµ ngåi trªn chiÕc ph¶n phÝa ngoµi , m×nh l·o khom xuèng , hai ®Çu gèi kÑp s¸t ®Õn mÐp tai , ®Çu cæ l·o bêm xêm , tr«ng nh− mét d· nh©n . L·o võa ho khµn khµn , võa cµu nhµu trong miÖng : - MÑ nã , kh«ng cßn ®−îc th× t×m nghÒ kh¸c , ba bèn h«m råi kh«ng cã ma nµo. Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
  3. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 636 Mét tiÕng " xÝ " kÐo dµi ng¾t ngang giäng cña l·o . Mét c« g¸i , kh«ng biÕt gäi b»ng g× , kh«ng biÕt cã nªn gäi lµ " c« g¸i " n÷a kh«ng nh−ng v× lèi ¨n vËn cña nµng , nh×n tho¸ng qua ng−êi ta biÕt ®ã lµ g¸i bu«n h−¬ng , v× thÕ ®µnh ph¶i gäi lµ c« , nµng ngåi dùa ngöa trªn chiÕc ghÕ m©y xiªu vÑo , d¸ng s¾c nµng lê ®ê mÖt nhäc , bªn c¹nh nµng cã mét bÇu r−îu l−ng l−ng . Nµng h¸y l·o giµ b»ng nh÷ng ®−êng nh¨n s©u n¬i ®u«i m¾t : - ¤ng giái sao ch¼ng ®æi nghÒ ®i ? Hø , û cã gian nhµ víi ba c¨n phßng n«n möa nµy råi lªn mÆt . L·o giµ vôt ngÈng lªn . L·o khom xuèng tr«ng d· nh©n nh−ng khi l·o ngÈng lªn , thÊy bé mÆt cña l·o ng−êi ta t−ëng ®©u lµ ¸c quû . Da mÆt l·o sÇn sïi nh¨m nhóm , vµng bô , miÖng l·o réng , r¨ng l·o khÓnh ra vµng bô , nh×n qua ph¸t ãi . Nh−ng khñng khiÕp h¬n hÕt lµ con m¾t chét cña l·o : m¾t tr¸i l·o lµ mét lç s©u hun hót ®en ngßm , lóc nµo còng cã ch¶y n−íc nhên øa ra ch¶y dµi trªn m¸ l·o . Con m¾t cßn l¹i cña l·o thËt d÷ d»n , l·o trõng trõng nh×n c« g¸i : - Giái hay dë g× kÖ x¸c t«i . Ba ngµy nay c« ¨n c¸i gièng g× ®Ó c« sèng ®ã chø ? Hèt r¸c ngoµi m−¬ng v« ¨n µ ? Hø , m¹t rÖp bá håi lµm ®æng . C« g¸i nh− muèn nh¶y dùng lªn : - Ai lµm ®æng ? õ , t«i lµm ®æng ®ã , cã chÕt mÑ ai kh«ng c¸i thø ba b÷a c¬m hÈm c¸ −¬n mµ còng ngåi kÓ lÓ , nh÷ng lóc kh¸c ®«ng bao nhiÒu tiÒn t«i nhÐt vµo c¸i miÖng toµn ho¹t cña «ng sao «ng kh«ng kÓ ? Hø , c¸i ®å ¨n ch¸o ®¸ b¸t . L·o giµ chái tay chåm tíi nh−ng råi l·o l¹i tÐ bÖt xuèng , l·o võa thë võa h»n häc : - Cßn kh«ng ®æng n÷a µ ? C¸i håi c« cßn lµm ngoµi Kh¸ch S¹n Hoa Tiªn ®ã nhí kh«ng ? Trêi ¬i lµ trêi , t«i ®· khæ cùc mang c« vÒ ®©y , t«i ®· lo s¨m ¨n mÆc cho c« råi khi cã kh¸ch c« l¹i nãi " T«i hæng cÇn tiÒn " . Trêi ¬i , ngã xuèng mµ coi , b¸n tr«n nu«i miÖng mµ kh«ng cÇn tiÒn th× cÇn c¸i ... c¸i nh÷ng th»ng ®µn «ng Êy µ ? ThËt lµ khèn n¹n cho t«i , ngåi c¶ ®ªm ®ãn kh¸ch , c¶ ®ªm m−êi mÊy th»ng mµ kh«ng cã ®−îc mét phÇn m−êi nÐn b¹c . Nh− kh«ng cßn chÞu næi n÷a , l·o vôt la lªn : - B¸n tr«n lµm nghÜa h¶ ? B¸n tr«n mµ kh«ng cÇn tiÒn th× cÇn c¸i g× ? CÇn c¸i g× ? CÇn c¸i ... c¸i ... Êy ®Êy µ ? C« g¸i còng kh«ng võa , c« ta gi·y ®µnh ®¹ch : Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
  4. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 637 - Lµm g× d÷ vËy ? Muèn ®¸nh h¶ ? §¸nh thö coi ? C¸i ®å ®uæi ruåi kh«ng thÌm bay mµ còng lµm hïng lµm hæ . õ ®ã , t«i cÇn ®µn «ng dã , lµm g× h«n ? Nµng ngåi vËt xuèng chôp lÊy bÇu r−îu uèng nghe ßng äc . L·o giµ l¹i ph¸t lªn ho s× sô , l·o vß ®Çy bøt tai , l·o ®Ëp hai ch©n lªn ph¶n : - Kh«ng cÇn tiÒn , trêi ¬i kh«ng cÇn tiÒn , chØ cÇn ®µn «ng , sao kh«ng ra ngoµi ®−êng mµ n»m dµi ngoµi Êy ? Th©y h«n , kh«ng cÇn tiÒn nªn b©y giê ®ãi r· ruét ra ®ã ? B©y giê cã cÇn còng kh«ng cã ma nµo thÌm tíi ? C« g¸i d»n m¹nh bÇu r−îu xuèng : - ¤ng lµm ¬n c©m c¸i mâm chã cña «ng l¹i ®i , «ng giái l¾m , tµi l¾m . L·o giµ −ìn ngùc , ngùc ¸o l·o kh«ng cã nót x−¬ng s−êng cña l·o låi ra gièng y mét bé x−¬ng kh« , l·o vç vç b»ng bµn tay còng tr¬ x−¬ng : - ¤ng mµ kh«ng giái µ ? Kh«ng giái mµ mãc ®−îc c« tõ d−íi vòng cho Øa vÒ ®©y ? §å v« ¬n b¹c nghÜa , kh«ng cã c¸i giái cña th»ng giµ nµy th× c« ®· chÕt d−íi cèng nh− con chã ghÎ , biÕt ch−a ? Kh«ng cã c¸i giái cña th»ng giµ nµy th× ... C« g¸i nh¶y dùng lªn lµm cho chiÕc ghÕ g·y c¶ hai ch©n , c« ta tÐ nhÑp xuèng nh−ng c« ta chØ ngãc ®Çu chø kh«ng thÌm ngåi dËy : - Giái , giái , giái ... giái l¾m nh−ng giái lµm sao ®Ó cho th©n b¹i danh liÖt ? Giái sao ®Ó cho ng−êi ta phÕ bá vâ c«ng ? Giái sao ®Ó cho KIm TiÒn Bang tan bÌ r· g¸nh ? Giái sao l¹i ®i lµm mét tªn ma c« ®Ó ¨n b¸m ®òng quÇn ®µn bµ ? Giái , giái ... Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2