intTypePromotion=1

Huyết tâm lệnh - tập 42

Chia sẻ: Thanh Phuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
52
lượt xem
9
download

Huyết tâm lệnh - tập 42

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'huyết tâm lệnh - tập 42', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Huyết tâm lệnh - tập 42

  1. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 634 §o¹n kÕt H µng Ch©u nhÊt d¹ xu©n Hoa thÞ ®¨ng nh− tró Kh«ng biÕt ai ®· viÕt hai c©u nµy nh−ng nÕu ai ®· cã ®−îc mét ®ªm ë Hµng Ch©u , khi ®äc thÊy hai c©u th¬ trªn , nhÊt ®Þnh còng ph¶i ngåi ngÈn ng¬ gëi hån vÒ n¬i ®ã . Hµng Ch©u næi tiÕng lµ n¬i th¾ng c¶nh nh−ng nÕu chØ cã c¶nh ®Ñp kh«ng th× còng sÏ lµm nhµm du kh¸ch , cã lÏ v× biÕt râ t©m lý ng−êi ®êi nh− thÕ nªn nh÷ng kÎ biÕt lµm giµu ®· khai th¸c tËn cïng . Du kh¸ch t×m c¶nh ®Ñp ®Ó ng©m th¬ uèng r−îu , kh«ng cã mét ai tõ chèi nÕu bªn th¾ng c¶nh ®ã cã thªm ng−êi ®Ñp . GÇn nh− bao nhiªu kú n÷ næi danh ®−îc ®−a c¶ vÒ n¬i ®ã nh−ng chç lµm ch¬i kh¸c mua ®iªu ®øng h¬n hÕt ph¶i kÓ Kh¸ch S¹n Hoa Tiªn , mét kh¸ch s¹n lín nhÊt ®èi diÖn víi dßng s«ng ngay thÞ trÊn . Kh¸ch S¹n Hoa Tiªn , n¬i tËp trung ng−êi ®Ñp , ®Ñp nhÊt , c¸i g× còng nhÊt vµ tù nhiªn kh¸ch còng ph¶i chi tiÒn nhiÒu nhÊt . NÕu cã du kh¸ch nhiÒu tiÒn l¾m cña , tù nhiªn còng cã nh÷ng kÎ c¬m võa ®ñ no lµm lông quanh n¨m suèt th¸ng mµ h¹ng ng−êi sau lµ ®a sè . NÕu cã nh÷ng kÎ th−êng xuyªn lui tíi Kh¸ch S¹n Hoa Tiªn ®Ó vung b¹c v¹n ®æi lÊy nô c−êi , tù nhiªn còng cã nh÷ng kÎ lÇn vµo ngâ hÎm tèi t¨m ®Ó mua vui chíp nho¸ng víi nh÷ng b«ng hoa gi¸ rÎ . Nãi chung , n¬i nµo còng cã c¸i hÊp dÉn riªng cña nã . *** Bªn sau Kh¸ch S¹n Hoa Tiªn cã nhiÒu ngâ hÑp , ®Çy ¨m ¾p nh÷ng nhµ nhá lÌ tÌ . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
  2. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 635 PhÇn ®«ng nh÷ng gian nhµ Êy ®Òu nghÌo , hai bªn ®−êng ®Òu cã nh÷ng m−¬ng n−íc ®äng quanh n¨m ®Çy muçi , nh÷ng ®èng r¸c quÊn ruåi h«i h¸m . Nh−ng phÇn ®«ng nh÷ng gian nhµ tåi tµn Êy , bªn sau l¹i cã nhiÒu cöa sæ nho nhá , cã mµn hoa vÐn khÐo , sÆc sì , cè nhiªn lµ thø mµn cña rÎ tiÒn . §ã lµ xãm mua hoa giíi b×nh d©n . Xãm tuy cã vÎ nghÌo tµn , nhµ tuy tåi tÖ , cèng r·nh tuy h«i h¸m tèi t¨m nh−ng nh÷ng c« nµng ë ®©y , ®ªm vÒ còng kh¸ th¬m tho rùc rì . Hä còng hµng lôa hoa hße , còng h−¬ng trÇm x«ng −íp , còng phÊn s¸p nh− ai , lÏ tù nhiªn lµ lo¹i rÎ tiÒn t−¬ng xøng víi gi¸ tiÒn . §ã lµ mÆt tr¸i cña Hµng Ch©u hoa gÊm . *** ¸nh ®Ìn thËt mï mê . Trong mét gian nhµ Èm thÊp cïng ngâ hÑp , tiÕng ho sï sô väng ra . Trong nhµ , phÝa bªn ngoµi kª mét chiÕc ph¶n v¸n ®· long ®inh äp Ñp , mét c¸i bµn mµ mét c¸i ch©n cña nã ph¶i kª thªm ba côc g¹ch míi ®ång ®−îc ba ch©n kia , tù nhiªn ®ã lµ mét chiÕc bµn mµ ®¸ng lý nªn gäi lµ c¸i ghÕ . Trªn bµn , mét Êm n−íc kh«ng cã vá , cã lÏ l©u ngµy , ®Êt vµ trµ quÕn l¹i lµm cho c¸i Êm ®ãng vµng khÌ , bªn c¹nh hai c¸i chÐn mÎ miÖng nhiÒu n¬i , m¸u tr¾ng cña men ®· thµnh x¸m xÞt . XÝch v« trong , ®−îc ng¨n b»ng mét tÊm bè , vèn lµ manh bè mµu cøt ngùa nh−ng b©y giê th× ®· træ hoa , v× n−íc trµ , n−íc m−a , n−íc röa tay ®· lµm cho loang lè nhiÒu n¬i . TÊm bè ng¨n ngang thµnh mét c¸i phßng , bªn trong l¹i ®−îc ng¨n ra thµnh ba buång , còng b»ng thø v¶i bè võa dÇy võa h«i h¸m . Mét l·o giµ ngåi trªn chiÕc ph¶n phÝa ngoµi , m×nh l·o khom xuèng , hai ®Çu gèi kÑp s¸t ®Õn mÐp tai , ®Çu cæ l·o bêm xêm , tr«ng nh− mét d· nh©n . L·o võa ho khµn khµn , võa cµu nhµu trong miÖng : - MÑ nã , kh«ng cßn ®−îc th× t×m nghÒ kh¸c , ba bèn h«m råi kh«ng cã ma nµo. Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
  3. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 636 Mét tiÕng " xÝ " kÐo dµi ng¾t ngang giäng cña l·o . Mét c« g¸i , kh«ng biÕt gäi b»ng g× , kh«ng biÕt cã nªn gäi lµ " c« g¸i " n÷a kh«ng nh−ng v× lèi ¨n vËn cña nµng , nh×n tho¸ng qua ng−êi ta biÕt ®ã lµ g¸i bu«n h−¬ng , v× thÕ ®µnh ph¶i gäi lµ c« , nµng ngåi dùa ngöa trªn chiÕc ghÕ m©y xiªu vÑo , d¸ng s¾c nµng lê ®ê mÖt nhäc , bªn c¹nh nµng cã mét bÇu r−îu l−ng l−ng . Nµng h¸y l·o giµ b»ng nh÷ng ®−êng nh¨n s©u n¬i ®u«i m¾t : - ¤ng giái sao ch¼ng ®æi nghÒ ®i ? Hø , û cã gian nhµ víi ba c¨n phßng n«n möa nµy råi lªn mÆt . L·o giµ vôt ngÈng lªn . L·o khom xuèng tr«ng d· nh©n nh−ng khi l·o ngÈng lªn , thÊy bé mÆt cña l·o ng−êi ta t−ëng ®©u lµ ¸c quû . Da mÆt l·o sÇn sïi nh¨m nhóm , vµng bô , miÖng l·o réng , r¨ng l·o khÓnh ra vµng bô , nh×n qua ph¸t ãi . Nh−ng khñng khiÕp h¬n hÕt lµ con m¾t chét cña l·o : m¾t tr¸i l·o lµ mét lç s©u hun hót ®en ngßm , lóc nµo còng cã ch¶y n−íc nhên øa ra ch¶y dµi trªn m¸ l·o . Con m¾t cßn l¹i cña l·o thËt d÷ d»n , l·o trõng trõng nh×n c« g¸i : - Giái hay dë g× kÖ x¸c t«i . Ba ngµy nay c« ¨n c¸i gièng g× ®Ó c« sèng ®ã chø ? Hèt r¸c ngoµi m−¬ng v« ¨n µ ? Hø , m¹t rÖp bá håi lµm ®æng . C« g¸i nh− muèn nh¶y dùng lªn : - Ai lµm ®æng ? õ , t«i lµm ®æng ®ã , cã chÕt mÑ ai kh«ng c¸i thø ba b÷a c¬m hÈm c¸ −¬n mµ còng ngåi kÓ lÓ , nh÷ng lóc kh¸c ®«ng bao nhiÒu tiÒn t«i nhÐt vµo c¸i miÖng toµn ho¹t cña «ng sao «ng kh«ng kÓ ? Hø , c¸i ®å ¨n ch¸o ®¸ b¸t . L·o giµ chái tay chåm tíi nh−ng råi l·o l¹i tÐ bÖt xuèng , l·o võa thë võa h»n häc : - Cßn kh«ng ®æng n÷a µ ? C¸i håi c« cßn lµm ngoµi Kh¸ch S¹n Hoa Tiªn ®ã nhí kh«ng ? Trêi ¬i lµ trêi , t«i ®· khæ cùc mang c« vÒ ®©y , t«i ®· lo s¨m ¨n mÆc cho c« råi khi cã kh¸ch c« l¹i nãi " T«i hæng cÇn tiÒn " . Trêi ¬i , ngã xuèng mµ coi , b¸n tr«n nu«i miÖng mµ kh«ng cÇn tiÒn th× cÇn c¸i ... c¸i nh÷ng th»ng ®µn «ng Êy µ ? ThËt lµ khèn n¹n cho t«i , ngåi c¶ ®ªm ®ãn kh¸ch , c¶ ®ªm m−êi mÊy th»ng mµ kh«ng cã ®−îc mét phÇn m−êi nÐn b¹c . Nh− kh«ng cßn chÞu næi n÷a , l·o vôt la lªn : - B¸n tr«n lµm nghÜa h¶ ? B¸n tr«n mµ kh«ng cÇn tiÒn th× cÇn c¸i g× ? CÇn c¸i g× ? CÇn c¸i ... c¸i ... Êy ®Êy µ ? C« g¸i còng kh«ng võa , c« ta gi·y ®µnh ®¹ch : Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
  4. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 637 - Lµm g× d÷ vËy ? Muèn ®¸nh h¶ ? §¸nh thö coi ? C¸i ®å ®uæi ruåi kh«ng thÌm bay mµ còng lµm hïng lµm hæ . õ ®ã , t«i cÇn ®µn «ng dã , lµm g× h«n ? Nµng ngåi vËt xuèng chôp lÊy bÇu r−îu uèng nghe ßng äc . L·o giµ l¹i ph¸t lªn ho s× sô , l·o vß ®Çy bøt tai , l·o ®Ëp hai ch©n lªn ph¶n : - Kh«ng cÇn tiÒn , trêi ¬i kh«ng cÇn tiÒn , chØ cÇn ®µn «ng , sao kh«ng ra ngoµi ®−êng mµ n»m dµi ngoµi Êy ? Th©y h«n , kh«ng cÇn tiÒn nªn b©y giê ®ãi r· ruét ra ®ã ? B©y giê cã cÇn còng kh«ng cã ma nµo thÌm tíi ? C« g¸i d»n m¹nh bÇu r−îu xuèng : - ¤ng lµm ¬n c©m c¸i mâm chã cña «ng l¹i ®i , «ng giái l¾m , tµi l¾m . L·o giµ −ìn ngùc , ngùc ¸o l·o kh«ng cã nót x−¬ng s−êng cña l·o låi ra gièng y mét bé x−¬ng kh« , l·o vç vç b»ng bµn tay còng tr¬ x−¬ng : - ¤ng mµ kh«ng giái µ ? Kh«ng giái mµ mãc ®−îc c« tõ d−íi vòng cho Øa vÒ ®©y ? §å v« ¬n b¹c nghÜa , kh«ng cã c¸i giái cña th»ng giµ nµy th× c« ®· chÕt d−íi cèng nh− con chã ghÎ , biÕt ch−a ? Kh«ng cã c¸i giái cña th»ng giµ nµy th× ... C« g¸i nh¶y dùng lªn lµm cho chiÕc ghÕ g·y c¶ hai ch©n , c« ta tÐ nhÑp xuèng nh−ng c« ta chØ ngãc ®Çu chø kh«ng thÌm ngåi dËy : - Giái , giái , giái ... giái l¾m nh−ng giái lµm sao ®Ó cho th©n b¹i danh liÖt ? Giái sao ®Ó cho ng−êi ta phÕ bá vâ c«ng ? Giái sao ®Ó cho KIm TiÒn Bang tan bÌ r· g¸nh ? Giái sao l¹i ®i lµm mét tªn ma c« ®Ó ¨n b¸m ®òng quÇn ®µn bµ ? Giái , giái ... Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2