intTypePromotion=1

Huyết tâm lệnh - tập 5

Chia sẻ: Thanh Phuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:15

0
86
lượt xem
12
download

Huyết tâm lệnh - tập 5

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'huyết tâm lệnh - tập 5', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Huyết tâm lệnh - tập 5

 1. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 67 Håi thø n¨m anh hïng tri ngé Nh×n theo d¸ng c¸ch cña Th−îng Quan Phi rÊt l©u , ng−êi ¸o ®en míi tõ tõ quay l¹i , ngã Lý TÇm Hoan vµ dïng mòi kiÕm chØ hai chiÕc th©y n»m d−íi ®Êt , nãi b»ng giäng tõ tèn : - Ngµy ®Çu gÆp mÆt kh«ng cã g× ra m¾t , vËy xin t¹m hai c¸i ®ã ®Ó tá lßng t«n kÝnh . Lý TÇm Hoan trÇm ng©m , nh×n thanh kiÕm trong tay ng−êi ¸o ®en khÏ hái : - Tung D−¬ng ThiÕt KiÕm ? Ng−êi ¸o ®en gËt ®Çu : - V©ng , t«i lµ Qu¸ch Tung D−¬ng . Lý TÇm Hoan thë ra ; - §óng lµ danh bÊt h− truyÒn . Cói mÆt nh×n s÷ng vµo thanh kiÕm cña m×nh , Qu¸ch Tung D−¬ng khÏ nãi : - Nh−ng kh«ng biÕt Tung D−¬ng ThiÕt KiÕm so víi TiÓu Lý Phi §ao th× sÏ ra sao? Lý TÇm Hoan ®iÒm ®¹m mØm c−êi : - T«i kh«ng muèn cã phóc ®¸p vÒ vÊn ®Ò ®ã . Qu¸ch Tung D−¬ng hái : - T¹i sao thÕ ? Lý TÇm Hoan nãi : - Bêi v× nÕu t«i vµ c¸c h¹ , bÊt cø ai mong muèn cã phóc ®¸p nh− thÕ nhÊt ®Þnh sÏ cã nhiÒu hèi hËn . Qu¸ch Tung D−¬ng vôt ngÈng ®Çu lªn . G−¬ng mÆt vèn x¹m mµu cña h¾n bçng h¬i öng ®á , giäng h¾n h¬i cao : - Nh−ng nhÊt ®Þnh ph¶i cã phóc ®¸p ®ã , ph¶i vËy kh«ng ? Lý TÇm Hoan thë dµi vµ nh− nãi mét m×nh : - T«i mong r»ng cµng chËm chõng nµo cµng hay chõng Êy .. Qu¸ch Tung D−¬ng g»n giäng : - Nh−ng t«i nghÜ r»ng cµng sím cµng hay . Lý TÇm Hoan cau mµy : - T¹i sao l¹i ph¶i nh− thÕ ? Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 2. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 68 Qu¸ch Tung D−¬ng nãi : - Bëi v× mét ngµy nµo ®ã gi÷a t«i vµ c¸c h¹ ch−a ph©n cao thÊp th× ngµy Êy t«i vÉn ¨n ngñ kh«ng yªn . TrÇm ng©m mét lóc , Lý TÇm Hoan thë ra : - C¸c h¹ ®Þnh ®Õn bao giê ? Qu¸ch Tung D−¬ng nãi : - Ngay trong ngµy h«m nay . Lý TÇm Hoan g»n giäng : - Vµ ngay t¹i n¬i nµy ? Qu¸ch Tung D−¬ng ®¶o m¾t nh×n quanh vµ c−êi nh¹t : - §©y lµ n¬i cña c¸c h¹ , n¬i ë cò cña c¸c h¹ .. NÕu giao ®Êu n¬i nµy th× c¸c h¹ ®· chiÕm ®−îc phÇn ®Þa lîi . Lý TÇm Hoan mØm c−êi gËt ®Çu : - §óng , b»ng c©u nãi ®ã , c¸c h¹ thËt kh«ng hæ lµ mét tuyÖt ®Ønh vâ l©m . Qu¸ch Tïng D−¬ng nãi : - Nh−ng ngµy giê do t«i ®Þnh th× ®Þa ®iÓm ph¶i do c¸c h¹ chän míi ph¶i h¬n . Lý TÇm Hoan c−êi : - Còng kh«ng cÇn thiÕt ph¶i nhÊt ®Þnh nh− thÕ . TrÇm ng©m mét lóc kh¸ l©u , Qu¸ch Tung D−¬ng nãi døt : - §−îc råi , ®· thÕ xin mêi c¸c h¹ ®i theo t«i . Lý TÇm Hoan c−êi : - V©ng , xin mêi . H¾n b−íc ®i mÊy b−íc , råi nh− kh«ng dõng ®−îc , h¾n l¹i ngåi lÊu . B©y giê th× Lý TÇm Hoan míi ph¸t hiÖn ra r»ng Long ThiÕu V©n ®ang nh×n h¾n b»ng ®«i m¾t ®Çy o¸n ®éc . CËu bÐ cã ®«i m¾t thËt s¸ng nh−ng lµ thø s¸ng cña diÒu h©u . CËu ta nh×n Lý TÇm Hoan nh− d¸n m¾t vµo da thÞt . Cho dÇu ®−êng kiÕm cña Qu¸ch Tung D−¬ng thÇn dÞu ®Õn c¸ch nµo , cho dÇu Gia C¸t C−¬ng chÕt mét c¸ch kinh sî ra sao , ®«i m¾t ®»ng ®»ng Êy còng vôt biÕn thµnh nÐt th¬ ng©y ®óng víi ®«i m¾t cña mét ®øa bÐ nhu hßa : - Lý thóc thóc , tõ bÊy l©u nay ®¹i thóc vÉn m¹nh ®Êy chø ? Lý TÇm Hoan c−êi vµ gËt ®Çu . §øa bÐ nµy nãi chuyÖn lu«n lu«n lµm cho h¾n kh«ng biÕt ph¶i ®èi ®¸p lµm sao. Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 3. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 69 B©y giê th× Long ThiÕu V©n ®· xuèng lÇu , cËu ta ®i s¸t bªn Lý TÇm Hoan vµ vôt ®−a tay n¾m ¸o : - §¹i thóc , ng−êi ¸o ®en Êy xem chõng nh− hung h·n qu¸ , ®¹i thóc kh«ng nªn theo h¾n . Lý TÇm Hoan g−îng mØm c−êi : - Khi lín råi ch¸u sÏ biÕt , cã nh÷ng chuyÖn ch¸u tuy kh«ng muèn lµm nh−ng kh«ng lµm kh«ng ®−îc . Long ThiÕu V©n nãi : - Nh−ng nÕu ®¹i thóc cã bÒ nµo th× lÊy ai b¶o vÖ cho mÑ con ch¸u ? Lý TÇm Hoan khùng l¹i s÷ng sê . Vµ kh«ng biÕt qua bao l©u , khi ngÈng ®Çu lªn Lý TÇm Hoan míi hay r»ng còng kh«ng biÕt tù bao giê , L©m Thi ¢m , ng−êi thiÕu phô ®ªm ®ªm chong ngän ®Ìn leo lÐt ®· ra tËn cÇu thang ®øng nh×n s÷ng xuèng . Trong ¸nh m¾t , tuy ®−îm ®Çy ®au khæ nh−ng d−íi chiÒu s©u cña ¸nh m¾t ®ã ®−îm vÎ vui mõng . Con trai cña nµng cuèi cïng råi còng th©n thiÕt víi Lý TÇm Hoan , ®iÒu mµ nµng h»ng ®ªm cÇu nguyÖn vµ gÇn nh− tuyÖt väng vµ b©y giê th× sù vui mõng Êy ®Õn ®−îc víi nµng . Kh«ng g× cã thÓ lµm cho nµng mõng h¬n n÷a . Riªng Lý TÇm Hoan th× chît nghe chua xãt , h¾n kh«ng ®ñ cam ®¶m ngÈng mÆt tr«ng lªn . Long ThiÕu V©n kªu lín : - MÑ , mÑ ... mÑ coi , Lý ®¹i thóc võa míi vÒ råi l¹i ®i ngay . L©m Thi ¢m r¾ng në nô c−êi : - Lý ®¹i thóc cã chuyÖn kh«ng thÓ kh«ng ®i . Nô c−êi cña nµng thËt thª l−¬ng , tiÕng c−êi cña nµng thËt u uÊt , lóc bÇy giê nÕu Lý TÇm Hoan ngÈng mÆt lªn th× e r»ng tr¸i tim cña h¾n sÏ n¸t tan .. Long ThiÕu V©n nãi : - MÑ , ch¼ng lÏ mÑ ch¼ng cã lêi nµo víi Lý ®¹i thóc hay sao ? Vµnh m«i cña L©m Thi ¢m khÏ rung rung : - Cã chuyÖn g× th× còng ph¶i chê Lý ®¹i thóc trë l¹i råi h·y nãi chø con . Long ThiÕu V©n nhÕch nhÕch m«i , h¸y m¾t : - Con xem chõng ®i lÇn nµy råi ®¹i thóc sÏ kh«ng vÒ . L©m Thi ¢m g¾t lín : - TiÓu V©n , con kh«ng ®−îc nãi ®iÒu g»n dë , h·y ®Ó cho ®¹i thóc ®i . Long ThiÕu V©n gËt ®Çu vµ bu«ng ¸o Lý TÇm Hoan : Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 4. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 70 - §−îc råi , ®¹i thóc ®i ®i , còng ®õng thÌm nhí kü g× ®Õn mÑ con ch¸u n÷a . MÑ con ch¸u tõ ®Çy kÎ nh− kh«ng cßn níi n−¬ng tùa , kh«ng cßn ai lo l¾ng cho mÑ con ch¸u n÷a ®©u . CËu bÐ dÞu m¾t vµ khãc nho nhá . Qu¸ch Tung D−¬ng ®· ®i lªn c©y cÇu nhá , h¾n ®øng khoanh tay nh×n l¹i . Cuèi cïng Lý TÇm Hoan quay m×nh bá ®i , h¾n kh«ng ngÈng ®Çu nh×n lªn mµ còng còng kh«ng nãi mét tiÕng nµo . Gi©y phót b©y giê , v« luËn nãi mét tiÕng nµo kÓ còng b»ng thõa huèng chi h¾n thËt t×nh kh«ng biÕt ph¶i nãi g× vµ h¾n còng kh«ng d¸m nh×n mÆt L©m Thi ¢m . Mét con ng−êi khi cã t×nh c¶m qu¸ møc th× xem bªn ngoµi in h×nh nh− lµ kÎ v« t×nh . Chê ®Õn khi Lý TÇm Hoan ®i xa råi , Long ThiÕu V©n míi ngÈng ®Çu lªn nh×n ch¨m ch¨m sau l−ng h¾n , ¸nh m¾t cña cËu bÐ b©y giê ®· trë l¹i o¸n ®éc nh− tr−íc , vµnh m«i khÏ nhÕch nô c−êi còng o¸n ®éc nh− tia m¾t . H¾n nãi lÇm thÇm : - Ta biÕt b©y giê trong lßng ng−¬i khèn ®èn l¾m nh−ng ta cÇn lµm cho ng−¬i khèn ®èn bëi v× bÊt luËn lµ ai , kÎ nµo mang mét t©m t×nh nÆng triò nh− thÕ mµ ®i giao ®Êu víi Qu¸ch Tung D−¬ng th× kÎ nh− kÎ Êy hÕt ®êi . §óng lµ mét ®øa bÐ th©m ®éc bëi v× h¾n ®· lµm mét chuyÖn qu¸ hay , hay cho c¸i ®éc ¸c cña h¾n v× hÕt søc b×nh tÞnh chó t©m ®èi phã còng ch−a nh×n thÊy thanh thiÕt kiÕm cña hä Qu¸ch huèng chi t©m t×nh ®· lo¹n nh− Lý TÇm Hoan hiÖn t¹i th× t©m trÝ ®©u ®Ó mµ ®ãn ®ì cho kham . Long ThiÕu V©n c−êi chóm chÝm mét m×nh : - Lý TÇm Hoan ¬i , Lý TÇm Hoan , ngµy h«m nay ng−¬i sÏ ®i vµo tö lé . Mïa thu ë bªn ngoµi h×nh nh− cßn ®i vµo s©u h¬n ë trong bèn bøc t−êng . Qu¸ch Tung D−¬ng hai tay vÉn cßn ®ót vµo trong tói ¸o . Lý TÇm Hoan im lÆng ®i theo phÝa sau l−ng h¾n . §−êng kh¸ dµi , kh¸ hÑp mµ l¹i quanh co . Kh«ng biÕt mót ®Çu cña nã n¬i nµo . Giã thu hiu h¾t , hai bªn ®−êng c©y cá ®· tr¬ cµnh . Qu¸ch Tung D−¬ng ®i thËt chËm nh−ng b−íc ®i cña h¾n thËt dµi . Lý TÇm Hoan ®i theo , hai m¾t h¾n nh×n ch¨m chó vµo hä Qu¸ch mét c¸ch xuÊt thÇn . Trªn ®−êng dµi thËt xèp , mçi b−íc ®i cña Qu¸ch Tung D−¬ng ¨n lón thËt lê mê mµ b−íc nµo còng ®Òu nh− b−íc nÊy . Cù ly cña tõng b−íc mét còng ®Òu mét cì nh− nhau .. Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 5. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 71 Xem d¸ng c¸ch th× h×nh nh− h¾n rÊt ung dung nh− kh«ng ®Ó ý g× ®Õn chuyÖn ®o nh−ng kú thËt th× h¾n ®· vËn dông toµn lùc xuèng ®«i ch©n , c¶ bé tay cña h¾n tuy thäc s©u vµo tói ¸o song nã rÊt nhÞp víi b−íc cña ch©n , nhÞp ë ®©y cã nghÜa lµ nhÞp ®iÖu cña viÖc vËn dông néi lùc . V× thÕ cho nªn , mçi b−íc cña h¾n nÕu kÐo th−íc mµ ®o th× nhÊt ®Þnh kh«ng sai mét ly nµo . MÆc cho ®Õn lóc hai tay hai ch©n néi lùc hoµ hîp ®Õn tiÓu ®iÓm cao nhÊt , ®Õn møc ®é tét cïng th× h¾n tù nhiªn dõng l¹i .Vµ nh− thÕ lµ ®· ®Õn mót con ®−êng . §Õn n¬i ®ã th× gi÷a hai ng−êi ®· cã mét mót sinh m¹ng . Lý TÇm Hoan rÊt hiÓu ®iÒu ®ã . Qu¸ch Tung D−¬ng qu¶ lµ mét ®èi thñ ®¸ng gêm . Trong ®êi cña Lý TÇm Hoan cã lÏ ®Õn h«m nay míi gÆp mét ®èi thñ ®óng víi c¸i nghÜa cña nã . Mçi mét ng−êi luyÖn vâ , khi vâ c«ng ®· ®Õn møc ®é tét cïng ®Òu cã mét c¶m gi¸c tÝch mÞch nh− nhau bêi v× ®Õn lóc Êy th× con ng−êi ®ã rÊt khã t×m ®−îc mét ®èi thñ ch©n chÝnh . V× thÕ nªn ®· cã ng−êi kh«ng buån , kh«ng tiÕc cho m×nh bÞ b¹i bëi v× nÕu cã thÓ t×m ra mét ®èi thñ ch©n chÝnh th× dÇu cã b¹i còng vÉn c¶m thÊy khoan kho¸i trong lßng . Nh−ng Lý TÇm Hoan b©y giê kh«ng c¶m thÊy khoan kho¸i chót nµo c¶ . Qu¶ thËt t©m t×nh cña h¾n ®· bÊn lo¹n qu¸ råi . H¾n biÕt rÊt râ , ngay b©y giê lÊy c¸i t©m thÇn bÊn lo¹n nh− thÕ mµ giao ®Êu víi Qu¸ch Tung D−¬ng th× chuyÖn th¾ng ch¾c kh«ng cã ®−îc nhiÒu mµ sù b¹i l¹i nghiªng vÒ m×nh nhiÒu h¬n hÕt . TËn cïng cña con ®−êng còng cã thÓ lµ sinh m¹ng cña h¾n råi . ThËt sù th× h¾n kh«ng sî chÕt nh−ng b©y giê h¾n cã thÓ chÕt ®−îc sao ? Quanh c¶nh bèn bªn cµng ®i cµng hoang v¾ng , xa xa thÊp tho¸ng thÊy d¸ng rõng th−a . Vµ däc hai bªn ®−êng , ng« ®ång trôi l¸ , kh¾p n¬i trªn mÆt ®Êt ®á ãi mét mµu l¸ rông . Lý TÇm Hoan mÝm miÖng thë dµi , ch¼ng lÏ ®©y lµ kho¶ng cuèi cïng cña con ®−êng ? B−íc ®i cña Qu¸ch Tung D−¬ng cµng phót cµng lín h¬n vµ dÊu ch©n lui l¹i cµng lóc cµng mê . Tù nhiªn vËn dông néi lùc cña h¾n ®· ®Æt ®Õn chç cao nhÊt , nh− vËy lµ c«ng phu cña h¾n kÓ ®· hoµn tÊt . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 6. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 72 B©y giê th× c«ng lùc , tinh thÇn , thÓ chÊt cña h¾n ®· ®¹t ®Õn lóc hoµn toµn kh«ng cã g× lay chuyÓn , tÊt c¶ hîp thµnh mét khèi v÷ng nh− s¾t thÐp , dai nh− chÊt nhùa ®· ®ong . Mét kiÕm cña h¾n trong lóc nµy võa m¹nh võa chÝnh x¸c gÊp tr¨m ngµn lÇn so víi lóc b×nh th−êng . Lý TÇm Hoan bçng nhiªn dõng l¹i . H¾n kh«ng nãi , kh«ng ph¸t xuÊt mét tiÕng ®éng nµo nh−ng Qu¸ch Tung D−¬ng th× ®· nghe rÊt râ , mÆc dÇu h¾n kh«ng quay l¹i . Tinh thÇn cña h¾n qua kho¶ng ®−êng vËn dông b©y giê ®· ®Õn møc cã thÓ c¶m biÕt ®−îc b»ng trùc gi¸c . TÊt c¶ nh÷ng g× thay ®æi trong kho¶ng trêi ®Êt im l×m còng kh«ng sao tho¸t qua trùc gi¸c ®ã cña h¸n trong lóc b©y giê . H¾n kh«ng quay ®Çu , h¾n nãi tõng tiÕng mét : - T¹i n¬i ®©y µ ? TrÇm ng©m mét lóc , Lý TÇm Hoan nãi : - Ta kh«ng thÓ giao ®Êu . Qu¸ch Tung D−¬ng vïng quay ph¾t l¹i , tia m¾t nh− ®ao cña h¾n nh×n th¼ng vµo mÆt Lý TÇm Hoan : - Ng−¬i nãi sao ? c¸c h¹ b¶o sao ? Lý TÇm Hoan cói mÆt , lßng h¾n dÇng lªn niÒm chua xãt . BiÕt r»ng ®Õn lóc b©y giê mµ nãi thªm mét tiÕng kh«ng thÓ giao ®Êu , thËt kh«ng kh¸c nµo võa l©m trËn ch−a ®¸nh ch¸t g× mµ ®· b«n ®µo . ChuyÖn nh− thÕ thËt ch¼ng thµ chÕt chø kh«ng lµm sao ®−îc . Nh−ng b©y giê Lý TÇm Hoan kh«ng thÓ kh«ng lµm . Qu¸ch Tung D−¬ng rÝt giäng : - C¸c h¹ b¶o r»ng kh«ng thÓ cïng t«i giao ®Êu ? Lý TÇm Hoan gËt gËt ®Çu . Qu¸ch Tung D−¬ng gÆn l¹i : - T¹i sao thÕ ? Lý TÇm Hoan thë ra : - T«i ®· chÞu thua råi . Qu¸ch Tung D−¬ng trõng trõng ®«i m¾t nh×n Lý TÇm Hoan y nh− ch−a bao giê gÆp mÆt mét con ng−êi nh− thÕ . ThËt l©u , h¾n vôt thë ra : -Lý TÇm Hoan ... Lý TÇm Hoan , ng−¬i qu¶ thËt lµ mét anh hïng trong thiªn h¹ . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 7. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 73 Lý TÇm Hoan c−êi heo h¾t : - Anh hïng ? Con ng−êi nh− t«i mµ cã thÓ lµ anh hïng ®−îc sao ? Qu¸ch Tung D−¬ng thë ra : - Kh¾p trong thiªn h¹ hiÖn hay , c¸c h¹ cã lÏ lµ ng−êi duy nhÊt ®¸ng gäi lµ anh hïng mµ th«i . Lý TÇm Hoan cói mÆt lµm thinh . Qu¸ch Tung D−¬ng nãi tiÕp : - C¸c h¹ b¶o r»ng c¸c h¹ chÞu thua ph¶i kh«ng ? Nh−ng theo t«i , khi mét con ng−êi chÞu nhËn lµ thua lµ mét con ng−êi nhiÒu dòng khÝ . ChÝnh t«i , t«i chØ b»ng lßng chÕt chø kh«ng b»ng lßng nãi mét c©u nh− thÕ . H¾n c−êi vµ nãi lu«n : - Nh−ng chÕt vÉn cßn dÔ h¬n nhiÒu . Cã thÓ v× ng−êi kh¸c ®Ó tù nhËn r»ng m×nh thua , ®Ó tù h¹ m×nh thËt thÊp , nÕu kh«ng nãi lµ chÞu nhôc th× míi lµ c¸i khã vµ chÝnh v× thÕ mµ ®¸ng gäi lµ anh hïng , ®¸ng gäi lµ mét kÎ tu mi ch©n chÝnh . Lý TÇm Hoan vôt ngÈng mÆt lªn mét c¸ch bÊt th−êng : - C¸c h¹ . Tù nhiªn ®ã lµ tr¹ng th¸i bÞ kÝch ®éng qu¸ nhiÒu vµ kh«ng thÓ thèt ra ®−îc thªm tiÕng thø ba .. Qu¸ch Tung D−¬ng kho¸t kho¸t tay : - T«i rÊt hiÓu c¸c h¹ , c¸c h¹ nãi c¸c h¹ kh«ng thÓ giao ®Êu víi t«i chØ v× c¸c h¹ nhËn thÊy ngay b©y giê c¸c h¹ ch−a cã thÓ chÕt ®−îc . C¸c h¹ biÕt r»ng , hiÖn ®ang cã ng−êi cßn cÇn ®Õn sù chiÕu cè cña c¸c h¹ vµ c¸c h¹ kh«ng thÓ bá mÆc nµng . Lý TÇm Hoan lµm thinh , mÆt h¾n öng hång . Mét b»ng h÷u ®¸ng tin cËy nhÊt còng lµ mét ®Þch thñ ®¸ng sî nhÊt nh−ng mét ®Þch thñ ®¸ng sî l¹i lu«n lu«n lµ mét tri ©m . Bëi v× con ng−êi cã ®ñ t− c¸ch lµm mét ®Þch thñ ch©n chÝnh th× míi cã ®ñ t− c¸ch lµm mét ng−êi tri kû . Bêi v× chØ cã h¹ng ng−êi nh− thÕ míi cã thÓ hiÓu râ lßng m×nh . Kh«ng biÕt Lý TÇm Hoan b©y giê ®ang thÝch thó hay lµ ®ang khæ së hoÆc lµ h¾n ®ang c¶m kÝch . Nh−ng dÇu b»ng mét thø t×nh c¶m nµo , h¾n còng kh«ng lµm sao cã thÓ nãi ra lêi . Qu¸ch Tung D−¬ng vôt nãi : - Nh−ng phÇn t«i trong ngµy h«m nay nÕu kh«ng giao ®Êu víi c¸c h¹ lµ kh«ng ®−îc . Lý TÇm Hoan nh−íng m¾t : Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 8. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 74 - T¹i sao thÕ ? Qu¸ch Tung D−¬ng ®iÒm ®¹m tr¶ lêi : - Kh¾p trong thiªn h¹ cã ®−îc mÊy Lý TÇm Hoan ? Ngµy nay nÕu t«i kh«ng giao ®Êu víi c¸c h¹ , ngµy kh¸c muèn t×m mét ®èi thñ nh− thÕ chØ sî r»ng vÜnh viÔn kh«ng bao giê cã . Lý TÇm Hoan nãi : - ChØ cÇn c«ng viÖc cña t«i ë ®©y xong råi th× mét ngµy nµo ®ã cã thÓ do c¸c h¹ ®Þnh vµ t«i sÏ kh«ng bao giê tõ chèi . Qu¸ch Tung D−¬ng l¾c ®Çu : - Chê cho ®Õn lóc ®ã th× sî e r»ng gi÷a t«i vµ c¸c h¹ sÏ kh«ng cßn giao ®Êu ®−îc n÷a råi . Lý TÇm Hoan ng¹c nhiªn : - T¹i sao thÕ ? Tia m¾t Qu¸ch Tung D−¬ng l¬ ®·ng vÒ xa , h¾n nh×n côm mÊy tr¾ng ®ang dËt dê bªn vßm trêi th¨m th¼m vµ h¾n mØm c−êi : - Bêi v× ®Õn lóc ®ã biÕt ®©u t«i vµ c¸c h¹ ch¼ng trë thµnh tri kû . TrÇm ng©m mét lóc thËt l©u ,Lý TÇm Hoan nãi chËm : - C¸c h¹ chØ b»ng lßng ®Æt t«i vµo ®èi thñ chø kh«ng b»ng lßng xem t«i lµ mét ng−êi b¹n hay sao ? Qu¸ch Tung D−¬ng g»n giäng ; - Trän ®êi hä Qu¸ch nµy ®· lì hiÕn m×nh cho vâ ®¹o lµm sao cã chç ®Ó chøa t×nh b»ng h÷u . Nãi ®Õn ®Êy , giäng h¾n h¬i dÞu l¹i : - B»ng h÷u th× lu«n lu«n dÔ cã nh−ng ®ñ cam ®¶m ®Ó nhËn lµ ®èi thñ thËt khã t×m . "Cam ®¶m ®Ó nhËn lµ ®èi thñ " , c©u nãi ®ã nghÜa s©u cña nã vèn lµ ®Ó dïng trong t×nh b¹n nh−ng b©y giê th× Qu¸ch Tung D−¬ng l¹i ®em ra ¸p dông trong c¸i nghÜa ®èi ®Þch , nÕu ng−êi nµo ®ã míi nghe qua thËt khã hiÓu . Néi dung cña nã ®óng lµ " cam ®¶m nh×n nhau " , " cam ®¶m ®Ó ngã th¼ng vµo nhau " , cã nghÜa lµ cam ®¶m nhËn nhau trong mét tr−êng hîp khã kh¨n , " cam ®¶m nhËn nhau lµ b»ng h÷u " , ®ã lµ mét viÖc hiÕm cã , b©y giê hä Qu¸ch l¹i nãi " cam ®¶m nhËn nhau lµ ®Þch thñ " , mét c©u nãi l¹ lïng . Nh−ng Lý TÇm Hoan víi Qu¸ch Tung D−¬ng , c©u nãi ®ã thËt s©u vµ thËt lµ hµm sóc . C¶ hai ng−êi th«ng c¶m nhau rÊt dÔ dµng . §¶o m¾t kh¾p thiªn h¹ , cã thÓ cïng víi t«i quyÕt ®Þnh vÊn ®Ò sèng chÕt , tù nhiªn kh«ng ph¶i chØ mét m×nh c¸c h¹ nh−ng cho dï vÒ ph−¬ng diÖn vâ c«ng , nh÷ng ng−êi Êy cã thÓ h¬n t«i v¹n béi t«i còng Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 9. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 75 kh«ng xem hä vµo ®©u , nÕu t«i ph¶i chÕt vµo tay cña hä th× qu¶ lµ chuyÖn ®ã cã lÏ lµ mét chuyÖn mµ t«i kh«ng bao giê b»ng lßng nh¾m m¾t . Lý TÇm Hoan vßng tay cung kÝnh : - §−îc nghe nh− thÕ qu¶ lµ vµng ngäc , Lý TÇm Hoan nµy cã chÕt còng ch¼ng tiÕc g× , xin ®a t¹ c¸c h¹ .. Cã lÏ ®©y lµ lÇn ®Çu tiªn Lý TÇm Hoan nãi hai tiÕng " ®a t¹ " víi tÊt c¶ lßng thµnh nh−ng lÇn kh¸c nÕu cã còng lµ tiÕng x· giao . Qu¸ch Tung D−¬ng còng lËt ®Ët vßng tay nghiªm giäng : - §a t¹ sù thµnh toµn cña c¸c h¹ , xin mêi ! Lý TÇm Hoan l¹i vßng tay lÇn n÷a : - Xin mêi ! *** B»ng h÷u t−¬ng kÝnh ®· lµ mét chuyÖn quý trong ®êi nh−ng ®èi thñ mµ t−¬ng kÝnh th× l¹i lµ mét chuyÖn quý trªn ®êi Ýt cã . Hä xö sù víi nhau nh− thÕ , thËt qu¶ lµ mét th¸i ®é anh hïng , nã lµ thø t×nh c¶m cña ng−êi qu©n tö . Sù thµnh khÈn cña hä qu¶ ®¸ng lµm cho ng−êi c¶m ®éng vµ tù nhiªn hai ng−êi trong cuéc cßn c¶m ®éng h¬n ai hÕt . Kh¸ tiÕc mét ®iÒu lµ hä l¹i ch¼ng nªn t×nh b»ng h÷u víi nhau . §iÒu ®ã , ng−êi ngoµi cuéc kh«ng sao hiÓu næi . Vµ chÝnh v× thÕ mµ nã trë thµnh v« gi¸ . *** Mét lµn giã thæi qua cuèn lÊy l¸ vµng . Rõng th«ng xao x¸c víi mïa thu ®ang ®Ëm . H¬i l¹nh cña thanh kiÕm rên rîn lan réng mét gãc trêi khi Qu¸ch Tung D−¬ng tuèt ra khái vá . Thanh kiÕm ®−a cao lªn ngang ngùc , hai luång nh·n quang cña h¾n kh«ng rêi khái tÇm ngang nh−ng môc tiªu vÉn lµ n¬i bµn tay hä Lý . H¾n biÕt rÊt râ ®ã lµ bµn tay ®¸ng sî . B©y giê th× Lý TÇm Hoan ®· biÕn ra con ng−êi kh¸c .. §Çu tãc h¾n còng vÉn rèi bêi , quÇn ¸o h¾n còng vÉn nh¨n nheo lam lò nh−ng nh×n vµo toµn th©n cña h¾n , ng−êi ta kh«ng thÊy tiÒu tôy mét chót nµo . G−¬ng mÆt x¬ x¸c cña h¾n tõ lóc nµo b©y giê còng kh«ng cßn n÷a , b©y giê th× hai m¾t h¾n y nh− hai ¸nh sao ®ªm . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 10. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 76 Y nh− mét thanh kiÕm ®· hai n¨m n»m yªn trong vá , ¸nh thÐp ®· bÞ thêi gian phñ lªn mét líp bôi mê , b©y giê th× thanh kiÕm ®· ®−îc tuèt ra , b©y giê th× ¸nh thÐp ®· loÐ lªn nh− phong ®é th−ë nµo . Y nh− mét con ng−êi bÞ giam m×nh trong phßng tèi suèt hai n¨m , b©y giê c¸nh cöa më ho¸c ra , kh«ng khÝ trong lµnh bªn ngoµi , c¶nh vËt rùc rì bªn ngoµi ®· lµm cho t©m hån con ng−êi bõng lªn søc sèng , mét søc sèng bõng lªn vµ tho¸t ra hai c¸nh cöa sæ cña t©m hån . Thanh kiÕm " con ng−êi " cña h¾n ®· tho¸t ra khái vá , gian phßng cña hai n¨m ®· më ho¾c ra råi . " Mét ®ao ghim lót yÕt hÇu kh«ng sai ch¹y mét ly " , kh«ng mét c¸i vÉy tay nµo mµ ngän ®ao bay vµo chç trèng . §ã lµ TiÓu Lý Phi §ao . Mét con ng−êi næi tiÕng phi ®ao tõ lóc nhá , TiÓu Lý Phi §ao mét ngo¹i hiÖu dµnh cho chó bÐ Lý TÇm Hoan ®Õn b©y giê , ®Õn qu¸ nöa ®êi ng−êi còng ch−a cã ai phñ nhËn . Giã b©y giê nh− cã vÎ m¹nh h¬n , giã quyÖn qua l¸ rõng , giã khua ®éng cµnh c©y , giã tèc nh÷ng cµnh l¸ vµng tung lªn nh− nh÷ng cµnh hoa mµu m¸u . Thanh kiÕm cña Qu¸ch Tung D−¬ng vung lªn vµ bay rÝt theo giã , mét ¸nh lãng l¸nh mµu ®en , h¬i kiÕm l¹nh tÊp th¼ng vµo yÕt hÇu hä Lý . Ngän kiÕm h·y cßn ch−a ®øt mµ khÝ l¹nh ®· rÆng giã , ®· vÌo tíi môc tiªu . Nh− cã b¸nh xe d−íi bµn ch©n , kh«ng thÊy Lý TÇm Hoan cö ®éng nh−ng h¾n ®· lïi l¹i sau h¬n b¶y th−íc , l−ng h¾n dùa ®óng vµo mét gèc c©y to . Thanh kiÕm cña Qu¸ch Tung D−¬ng vôt biÕn chiªu , y nh− c©y kim gÆp ®¸ nam ch©m , mòi kiÕm hót th¼ng vµo mÆt cña Lý TÇm Hoan y nh− cã cÇn trôc kÐo lªn mét chiÒu th¼ng ®øng theo th©n c©y . Qu¸ch Tung D−¬ng rÝt lªn mét tiÕng nh− tiÕng hó cña loµi v−în vµ mòi kiÕm còng h− th©n h×nh vót th¼ng lªn . KiÕm vµ ng−êi cña h¾n ®· hîp thµnh l¹i mét . Nh÷ng ®ît l¸ cßn sãt l¹i trªn cµnh c©y ®· bÞ h¬i kiÕm bøc r¬i l¶ t¶ . Nh÷ng ®ît l¸ mµu ®á sËm võa bÞ bøc r¬i l¹i bÞ l−ìi kiÕm x¾t n¸t vµ bung lªn y nh− mét ®¸m m−a m¸u chËp chïng . Quanh c¶nh thËt ®Ñp m¾t mµ còng thËt rîn ng−êi . Lý TÇm Hoan hai tay y nh− c¸nh chim bay , h¾n v−ît trong luån m−a m¸u cña l¸ thu cïng víi nh÷ng côm l¸ n¸t Êy tõ tõ h¹ l¹c . TiÕng hó cña Qu¸ch Tung D−¬ng h·y cßn ch−a døt , mòi kiÕm cïng víi th©n ¶nh cu¶ h¾n chói theo . Nh− mét chiÕc mãng ®−îc xÐ ra tõng m¶nh , mòi kiÕm cña Qu¸ch Tung D−¬ng trót xuèng ®Ønh ®Çu cña Lý TÇm Hoan . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 11. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 77 C¶ mét vïng kiÕm tña ra chu vi gÇn ba tr−îng ,nh− chiÕc n«m thÐp tõ trªn cao phñ xuèng , bÊt cø nÐ vÒ bÕn nµo còng kh«ng lµm sao tho¸t khái vßng khèng chÕ . KÎng ! Mét tiÕng khua ch¸t chóa , nh÷ng tia löa b¾n ra y nh− mét ngän ph¸o b«ng , ngän tiÓu ®ao cña Lý TÇm Hoan b¾n ra tróng ngay mòi kiÕm . Ngay trong lóc ®ã , ¸nh kiÕm rîp trêi vïng t¾t h¼n , m−êng t−îng nh− mét gian phßng bÞ t¾t ngang nh÷ng ngän ®Ìn rùc rì , kh«ng khÝ sau ®ã im lÆng . Bao nhiªu chiÕc l¸ sau còng n¸t ng−íu bay phñ xuèng ®Çu Qu¸ch Tung D−¬ng nh− mét ®¸m m−a muén ë cuèi mïa . Ngän tiÓu ®ao cña Lý TÇm Hoan vÉn cßn y trong tay , mòi tiÓu ®ao bÞ tiÖn ®i mét chót . H¾n ®øng im nh×n Qu¸ch Tung D−¬ng vµ hä Qu¸ch còng ®øng im l×m nh×n h¾n . C¶ hai ng−êi trªn nÐt mÆt kh«ng bé lé mét vÎ g× .. Nh−ng trong lßng cña hai ng−êi ®· biÕt rÊt râ rµng .. Mòi ®ao trong tay cña Lý TÇm Hoan b©y giê ®· kh«ng cßn t¸c dông . TiÓu Lý Phi §ao mét khi bay ra th× b¾n ®i nh− ®iÖn xÑt , trõ bµn tay ®iªu luyÖn , trõ néi lùc phi th−êng cßn ph¶i nhê nhiÒu v·o mòi nhän cña ngän ®ao , chÝnh mòi nhän ®ã ®· xÐ giã ®i ngät xít .. B©y giê , mòi nhän ®ã ®· bÞ tµ , nÕu cÇn phãng ra nã chØ lµ mét vËt tÇm th−êng nh− bao nhiªu vËt tÇm th−êng kh¸c chø kh«ng cßn tacs dông tr¨m lÇn kh«ng sai mét cña TiÓu Lý Phi §ao n÷a . ChØ th¾ng chø kh«ng hÒ b¹i cña TiÓu Lý Phi §ao b©y giê ®· thËt kh«ng cßn ®øng nghÜa n÷a hay sao ? C¸nh tay cña Lý TÇm Hoan chÇm chËm bu«ng xu«i . C¸nh l¸ sau cïng ®· r¬i im trªn mÆt ®Êt . Khu rõng th«ng còng trê vÒ trong im lÆng hoµn toµn . Kh«ng khÝ vµ c¶nh vËt bçng nh− câi chÕt . Qu¸ch Tung D−¬ng nhÌ nhÑ thë dµi vµ chÇm chËm tra thanh kiÕm vµo vá . MÆt h¾n kh«ng lé vÎ g× nh−ng ¸nh m¾t h¾n nh− lu l¹i vµ h¾n nãi b»ng mét giäng trÇm trÇm : - T«i thua . Lý TÇm Hoan khÏ chíp m¾t : - Ai b¶o r»ng c¸c h¹ ®· thua ? Qu¸ch Tung D−¬ng ®¸p : - T«i thõa nhËn lµ ®· thua . H¾n në mét nô c−êi thËt nhÑ vµ chÇm chËm nãi tiÕp : Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 12. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 78 - C©u nãi nµy vèn dï cho ph¶i chÕt , t«i còng kh«ng khi nµo chÞu nãi nh−ng b©y giê t«i nãi víi tÊt c¶ lßng khoan kho¸i , cùc kú khoan kho¸i , hÕt søc lµ khoan kho¸i . H¾n nãi lu«n , h¾n nhÊn m¹nh hai tiÕng khoan kho¸i nh−ng c¸i hËu cña nã cã vÎ u buån . V× trong tiÕng c−êi kÐo nhÑ mµ dµi Êy , h¾n b−íc ra khái rõng th«ng . ChiÕu tia m¾t ®−a tiÔn theo Qu¸ch Tung D−¬ng , Lý TÇm Hoan bçng gËp m×nh ho s»n sÆc . Ngay trong lóc ®ã , bµn tay cña ai vôt vç lªn b«m bèp : - Kú tµi , kú tµi , qu¶ thËt lµ kú tµi . Ng−êi vç tay Êy ch¼ng ai xa l¹ mµ chÝnh lµ c« g¸i tãc bÝnh . Nµng ®· høng kiÕm cuéc so tµi nµy tõ lóc ®Çu cho ®Õn lóc nµu míi chÞu lé diÖn . Lý TÇm Hoan k×m c¬n ho , ng−íc m¾t nh×n c« g¸i : - T«i ®· thua Qu¸ch Tung D−¬ng sao gäi lµ kú tµi . Qu¸ch Tung D−¬ng míi ®¸ng lµ bËc kú tµi . C« g¸i tãc bÝnh l¾c ®Çu ngÇy nguËy: - Th¸m Hoa qu¸ khiªm tèn ®Êy th«i . T«i nãi Th¸m Hoa lµ bËc kú tµi . Lý TÇm Hoan h¬i nhÕch mÐp , xoÌ bµn tay trªn cã l−ìi tiÓu ®ao mòi nhän ®· bÞ tµ : - Lêi nãi cña c« n−¬ng t«i e kh«ng thËt . TiÓu ®ao ®· bÞ kiÕm chÐm tµ mòi th× t«i ®· thua råi . May lµ Qu¸ch Tung D−¬ng ®· thÕ m¹ng cho t«i . KiÕm ph¸p cña Qu¸ch Tung D−¬ng qu¶ thËt kú tµi . C« g¸i tãc bÝnh dËm ch©n , nguýt Lý TÇm Hoan nãi : - T«i nãi ®©y lµ lêi nãi thËt t×nh . Th¸m Hoa ®· cã ba lÇn ®Çy ®ñ c¬ héi lÊy m¹ng cña Qu¸ch Tung D−¬ng thÕ nh−ng Th¸m Hoa l¹i ch¼ng xuèng tay , m·i ®Õn sau nµy khi s¸t khÝ cña Th¸m Hoa ®· kh«ng cßn hay kh«ng muèn v−¬n lªn còng thÕ ®Ó ®Õn nçi bÞ mòi ®ao bÞ g·y ®i , lóc bÊy giê cã thÓ Qu¸ch Tung D−¬ng cã ®ñ ®iÒu kiÖn ®Æt Th¸m Hoa vµo tö ®Þa thÕ nh−ng v× lßng ®· phôc nªn h¾n t×nh nguyÖn chÞu thua . Im lÆng mét lóc ,Lý TÇm Hoan thë ra : - Qu¸ch Tung D−¬ng qu¶ khong hæ lµ mét nh©n tµi tuÊn kiÖt . C« g¸i tãc bÝnh nheo m¾t : - ThÕ cßn Th¸m Hoa ? Lý TÇm Hoan g−îng c−êi vµ l¾c ®Çu : - T«i Êy µ ? T«i mµ cã ra g× . C« g¸i tãc bÝnh chíp m¾t : - T«i hái Th¸m Hoa , vËy chø ®−êng kiÕm thø nhÊt cña Qu¸ch Tung D−¬ng thuéc vÒ thøc g× ? Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 13. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 79 Lý TÇm Hoan nãi : - Phong QuyÖn L−u V©n . C« g¸i tãc bÝnh hái tiÕp : - ThÕ cßn chiªu thø hai ? Lý TÇm Hoan nãi : - L−u Tinh Truy NguyÖt . C« g¸i tãc bÝnh gËt ®Çu : - Tõ chiªu Phong QuyÖn L−u V©n thø nhÊt biÕn sang L−u Tinh Truy NguyÖt ë chiªu thø hai nh−ng kho¶ng gi÷a hai chiªu c¸ch biÕn nhanh lµm cho khã thÊy tuy nhiªn nã vÉn cã mét kÏ hë , nÕu phi ®ao chÞu nh¾m ngay kÏ hë Êy mµ bay vµo th× m¹ng cña Qu¸ch Tung D−¬ng sÏ kh«ng cßn n÷a . Lý TÇm Hoan lµm thinh . C« g¸i tãc bÝnh nãi : - §ã lµ c¬ héi thø nhÊt ®Ó giÕt hä Qu¸ch , Th¸m Hoa cÇn t«i nãi nh÷ng c¬ héi kÕ tiÕp n÷a hay kh«ng ? Lý TÇm Hoan c−êi g−îng : - Th«i còng ®−îc . C« g¸i tãc bÝnh l¹i c−êi : - Ng−êi ta nãi Lý TÇm Hoan xøng ®¸ng gäi lµ nam nhi nh−ng kh«ng ngê l¹i gièng ®µn bµ nh− thÕ nhØ ? Lý TÇm Hoan trong ®êi bÞ ng−êi ta m¾ng kh¸ nhiÒu nh−ng c¸i tiÕng m¾ng lµ " ®µn bµ " th× thËt lµ ch−a tõng chÞu ®ùng , nhÊt lµ tiÕng Êy l¹i tõ cöa miÖng cña mét c« g¸i , h¾n ®øng nghe mµ kh«ng biÕt nªn c−êi hay khãc . C« g¸i l¹i nh×n Lý TÇm Hoan b»ng cÆp m¾t h¸y h¸y : - Th¸m Hoa kh«ng nãi mµ l¹i kh«ng biÕt n÷a n÷a ? Lý TÇm Hoan thë ra : - ¸nh m¾t c« n−¬ng thËt s¸ng , s¸ng ®Õn møc lµm cho ng−êi ®èi diÖn gÇn nh− kh«ng d¸m nh×n th¼ng , nh− thÕ th× ch¾c c« n−¬ng lµ mét bËc cao nh©n , t¹i h¹ thËt v« cïng thÊt lÔ . C« g¸i tãc bÝnh c−êi víi c¸i m«i d−íi trÒ ra : - Th«i , cho xin , ®õng cã gië giäng ®Ò cao , bé tÝnh ®−a t«i lªn m©y ®Êy µ ? T«i ®øng kh«ng cao ®−îc tíi vai Th¸m Hoa th× lµm sao gäi lµ cao ? B©y giê th× Lý TÇm Hoan ®· ho thËt råi . C« g¸i tãc bÝnh dÞu giäng : Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 14. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 80 - T«i biÕt Th¸m Hoa kh«ng ph¶i lµ con ng−êi hay tù khoe khoang nh−ng nÕu cÇn " t©ng " ng−êi ta lªn l¹i lµ së tr−êng , ®ã lµ chç tèt ®ång thêi còng lµ mét c¸i " bÖnh " . Mét con ng−êi sèng trªn ®êi kh«ng nªn tù h¹ m×nh th¸i qu¸ . Lý TÇm Hoan nãi : - C« ... C« g¸i tãc bÝnh chËn ngang : - T«i kh«ng ph¶i hä " C« " mµ còng kh«ng ph¶i tªn " N−¬ng " , t¹i lµm sao Th¸m Hoa cø gäi lµ " C« N−¬ng " hoµi vËy ? Lý TÇm Hoan bËt c−êi , h¾n bçng thÊy c« g¸i nµy ¨n nãi qu¸ cã duyªn . C« g¸i hÊt mÆt lªn lµm theo giäng ng−êi lín : - T«i hä T«n , gäi lµ T«n TiÓu B¹ch , nhí " B¹ch " lµ tr¾ng ®Êy nhÐ . Lý TÇm Hoan nãi : - T¹i h¹ hä Lý ... T«n TiÓu B¹ch kho¸t tay : - Khái , ng−êi ta gäi m×nh lµ Th¸m Hoa th× ng−êi ta ®· biÕt râ danh t¸nh cña m×nh qu¸ råi . Cung ra lµm sao chi n÷a cho nhiÒu chuyÖn ? ChÝnh v× ®· biÕt râ t«n danh nªn t«i míi t×m ®Õn ®Ó giao ®Êu . Lý TÇm Hoan giËt m×nh : - Giao ®Êu ? T«n TiÓu B¹ch c−êi h¾c h¾c : - Kh«ng ph¶i thø giao ®Êu lµ rót kiÕm ®©u bëi v× nãi vÒ vâ c«ng th× mét tr¨m n¨m n÷a t«i còng ch−a luyÖn ®Õn c¸i møc ®Ó cã thÓ giao ®Êu víi Th¸m Hoa ®−îc . T«i nãi ®Êu ë ®©y lµ ®Êu r−îu , uèng r−îu k×nh ®Êy mµ . Bêi v× khi nghe ai cã töu l−îng cao lµ t«i ®©m ra ngøa ng¸y . Lý TÇm Hoan bËt c−êi : - T«i biÕt nh÷ng ng−êi uèng r−îu ®Òu mang chøng bÖnh nh− thÕ nh−ng kh«ng ngê c« ... µ kh«ng , t«i kh«ng ngê T«n TiÓu B¹ch l¹i còng mang chøng bÖnh nh− thÕ − . T«n TiÓu B¹ch nãi : - Nh−ng b©y giê th× h¬i bÊt tiÖn v× nÕu ®Êu ngay b©y giê th× ch¼ng ho¸ ra t«i muèn chiÕm tay trªn hay sao . Lý TÇm Hoan hái : - T¹i sao vËy ? T«n TiÓu B¹ch lµm mÆt nghiªm : Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 15. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 81 - Cuéc ®Êu sinh tö võa råi ®· lµm cho khÝ lùc cña Th¸m Hoa cã phÇn gi¶m Ýt nhiÒu , tù nhiªn töu l−îng sÏ do ®ã mµ ®Êu r−îu còng nh− ®Êu vâ còng cÇn ph¶i ®Õn Thiªn Thêi , §Þa Lîi , Nh©n Hßa , ba thø ®ã nÕu bÞ sót mét lµ kh«ng thÓ ®−îc . Lý TÇm Hoan c−êi : - B¼ng vµo c©u nãi ®ã còng kh«ng th«i , còng ®ñ chøng tá c« n−¬ng lµ bËc cao thñ trong nghÒ r−îu , cã thÓ ®−îc cïng c« n−¬ng ®Êu r−îu th× cho dï bÞ ng· t«i còng rÊt vui lßng . ¸nh m¾t cña T«n TiÓu B¹ch vôt rùc lªn : - ThÕ th× t«i ®· chiÕm h¼n vÒ Thiªn Thêi , vËy th× còng kh«ng thÓ chiÕm lu«n §Þa Lîi , n¬i ®Êu xin nh−êng cho Th¸m Hoa chän ®Êy . Lý TÇm Hoan nãi : - §· thÕ xin mêi c« n−¬ng h·y theo t«i . T«n TiÓu B¹ch ®−a tay theo kiÓu ng−êi lín : - Xin mêi ! © HQD Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2