Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Huyết tâm lệnh - tập 5

Chia sẻ: Thanh Phuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:15

91
lượt xem
13
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'huyết tâm lệnh - tập 5', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Huyết tâm lệnh - tập 5

 1. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 67 Håi thø n¨m anh hïng tri ngé Nh×n theo d¸ng c¸ch cña Th−îng Quan Phi rÊt l©u , ng−êi ¸o ®en míi tõ tõ quay l¹i , ngã Lý TÇm Hoan vµ dïng mòi kiÕm chØ hai chiÕc th©y n»m d−íi ®Êt , nãi b»ng giäng tõ tèn : - Ngµy ®Çu gÆp mÆt kh«ng cã g× ra m¾t , vËy xin t¹m hai c¸i ®ã ®Ó tá lßng t«n kÝnh . Lý TÇm Hoan trÇm ng©m , nh×n thanh kiÕm trong tay ng−êi ¸o ®en khÏ hái : - Tung D−¬ng ThiÕt KiÕm ? Ng−êi ¸o ®en gËt ®Çu : - V©ng , t«i lµ Qu¸ch Tung D−¬ng . Lý TÇm Hoan thë ra ; - §óng lµ danh bÊt h− truyÒn . Cói mÆt nh×n s÷ng vµo thanh kiÕm cña m×nh , Qu¸ch Tung D−¬ng khÏ nãi : - Nh−ng kh«ng biÕt Tung D−¬ng ThiÕt KiÕm so víi TiÓu Lý Phi §ao th× sÏ ra sao? Lý TÇm Hoan ®iÒm ®¹m mØm c−êi : - T«i kh«ng muèn cã phóc ®¸p vÒ vÊn ®Ò ®ã . Qu¸ch Tung D−¬ng hái : - T¹i sao thÕ ? Lý TÇm Hoan nãi : - Bêi v× nÕu t«i vµ c¸c h¹ , bÊt cø ai mong muèn cã phóc ®¸p nh− thÕ nhÊt ®Þnh sÏ cã nhiÒu hèi hËn . Qu¸ch Tung D−¬ng vôt ngÈng ®Çu lªn . G−¬ng mÆt vèn x¹m mµu cña h¾n bçng h¬i öng ®á , giäng h¾n h¬i cao : - Nh−ng nhÊt ®Þnh ph¶i cã phóc ®¸p ®ã , ph¶i vËy kh«ng ? Lý TÇm Hoan thë dµi vµ nh− nãi mét m×nh : - T«i mong r»ng cµng chËm chõng nµo cµng hay chõng Êy .. Qu¸ch Tung D−¬ng g»n giäng : - Nh−ng t«i nghÜ r»ng cµng sím cµng hay . Lý TÇm Hoan cau mµy : - T¹i sao l¹i ph¶i nh− thÕ ? Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 2. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 68 Qu¸ch Tung D−¬ng nãi : - Bëi v× mét ngµy nµo ®ã gi÷a t«i vµ c¸c h¹ ch−a ph©n cao thÊp th× ngµy Êy t«i vÉn ¨n ngñ kh«ng yªn . TrÇm ng©m mét lóc , Lý TÇm Hoan thë ra : - C¸c h¹ ®Þnh ®Õn bao giê ? Qu¸ch Tung D−¬ng nãi : - Ngay trong ngµy h«m nay . Lý TÇm Hoan g»n giäng : - Vµ ngay t¹i n¬i nµy ? Qu¸ch Tung D−¬ng ®¶o m¾t nh×n quanh vµ c−êi nh¹t : - §©y lµ n¬i cña c¸c h¹ , n¬i ë cò cña c¸c h¹ .. NÕu giao ®Êu n¬i nµy th× c¸c h¹ ®· chiÕm ®−îc phÇn ®Þa lîi . Lý TÇm Hoan mØm c−êi gËt ®Çu : - §óng , b»ng c©u nãi ®ã , c¸c h¹ thËt kh«ng hæ lµ mét tuyÖt ®Ønh vâ l©m . Qu¸ch Tïng D−¬ng nãi : - Nh−ng ngµy giê do t«i ®Þnh th× ®Þa ®iÓm ph¶i do c¸c h¹ chän míi ph¶i h¬n . Lý TÇm Hoan c−êi : - Còng kh«ng cÇn thiÕt ph¶i nhÊt ®Þnh nh− thÕ . TrÇm ng©m mét lóc kh¸ l©u , Qu¸ch Tung D−¬ng nãi døt : - §−îc råi , ®· thÕ xin mêi c¸c h¹ ®i theo t«i . Lý TÇm Hoan c−êi : - V©ng , xin mêi . H¾n b−íc ®i mÊy b−íc , råi nh− kh«ng dõng ®−îc , h¾n l¹i ngåi lÊu . B©y giê th× Lý TÇm Hoan míi ph¸t hiÖn ra r»ng Long ThiÕu V©n ®ang nh×n h¾n b»ng ®«i m¾t ®Çy o¸n ®éc . CËu bÐ cã ®«i m¾t thËt s¸ng nh−ng lµ thø s¸ng cña diÒu h©u . CËu ta nh×n Lý TÇm Hoan nh− d¸n m¾t vµo da thÞt . Cho dÇu ®−êng kiÕm cña Qu¸ch Tung D−¬ng thÇn dÞu ®Õn c¸ch nµo , cho dÇu Gia C¸t C−¬ng chÕt mét c¸ch kinh sî ra sao , ®«i m¾t ®»ng ®»ng Êy còng vôt biÕn thµnh nÐt th¬ ng©y ®óng víi ®«i m¾t cña mét ®øa bÐ nhu hßa : - Lý thóc thóc , tõ bÊy l©u nay ®¹i thóc vÉn m¹nh ®Êy chø ? Lý TÇm Hoan c−êi vµ gËt ®Çu . §øa bÐ nµy nãi chuyÖn lu«n lu«n lµm cho h¾n kh«ng biÕt ph¶i ®èi ®¸p lµm sao. Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 3. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 69 B©y giê th× Long ThiÕu V©n ®· xuèng lÇu , cËu ta ®i s¸t bªn Lý TÇm Hoan vµ vôt ®−a tay n¾m ¸o : - §¹i thóc , ng−êi ¸o ®en Êy xem chõng nh− hung h·n qu¸ , ®¹i thóc kh«ng nªn theo h¾n . Lý TÇm Hoan g−îng mØm c−êi : - Khi lín råi ch¸u sÏ biÕt , cã nh÷ng chuyÖn ch¸u tuy kh«ng muèn lµm nh−ng kh«ng lµm kh«ng ®−îc . Long ThiÕu V©n nãi : - Nh−ng nÕu ®¹i thóc cã bÒ nµo th× lÊy ai b¶o vÖ cho mÑ con ch¸u ? Lý TÇm Hoan khùng l¹i s÷ng sê . Vµ kh«ng biÕt qua bao l©u , khi ngÈng ®Çu lªn Lý TÇm Hoan míi hay r»ng còng kh«ng biÕt tù bao giê , L©m Thi ¢m , ng−êi thiÕu phô ®ªm ®ªm chong ngän ®Ìn leo lÐt ®· ra tËn cÇu thang ®øng nh×n s÷ng xuèng . Trong ¸nh m¾t , tuy ®−îm ®Çy ®au khæ nh−ng d−íi chiÒu s©u cña ¸nh m¾t ®ã ®−îm vÎ vui mõng . Con trai cña nµng cuèi cïng råi còng th©n thiÕt víi Lý TÇm Hoan , ®iÒu mµ nµng h»ng ®ªm cÇu nguyÖn vµ gÇn nh− tuyÖt väng vµ b©y giê th× sù vui mõng Êy ®Õn ®−îc víi nµng . Kh«ng g× cã thÓ lµm cho nµng mõng h¬n n÷a . Riªng Lý TÇm Hoan th× chît nghe chua xãt , h¾n kh«ng ®ñ cam ®¶m ngÈng mÆt tr«ng lªn . Long ThiÕu V©n kªu lín : - MÑ , mÑ ... mÑ coi , Lý ®¹i thóc võa míi vÒ råi l¹i ®i ngay . L©m Thi ¢m r¾ng në nô c−êi : - Lý ®¹i thóc cã chuyÖn kh«ng thÓ kh«ng ®i . Nô c−êi cña nµng thËt thª l−¬ng , tiÕng c−êi cña nµng thËt u uÊt , lóc bÇy giê nÕu Lý TÇm Hoan ngÈng mÆt lªn th× e r»ng tr¸i tim cña h¾n sÏ n¸t tan .. Long ThiÕu V©n nãi : - MÑ , ch¼ng lÏ mÑ ch¼ng cã lêi nµo víi Lý ®¹i thóc hay sao ? Vµnh m«i cña L©m Thi ¢m khÏ rung rung : - Cã chuyÖn g× th× còng ph¶i chê Lý ®¹i thóc trë l¹i råi h·y nãi chø con . Long ThiÕu V©n nhÕch nhÕch m«i , h¸y m¾t : - Con xem chõng ®i lÇn nµy råi ®¹i thóc sÏ kh«ng vÒ . L©m Thi ¢m g¾t lín : - TiÓu V©n , con kh«ng ®−îc nãi ®iÒu g»n dë , h·y ®Ó cho ®¹i thóc ®i . Long ThiÕu V©n gËt ®Çu vµ bu«ng ¸o Lý TÇm Hoan : Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 4. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 70 - §−îc råi , ®¹i thóc ®i ®i , còng ®õng thÌm nhí kü g× ®Õn mÑ con ch¸u n÷a . MÑ con ch¸u tõ ®Çy kÎ nh− kh«ng cßn níi n−¬ng tùa , kh«ng cßn ai lo l¾ng cho mÑ con ch¸u n÷a ®©u . CËu bÐ dÞu m¾t vµ khãc nho nhá . Qu¸ch Tung D−¬ng ®· ®i lªn c©y cÇu nhá , h¾n ®øng khoanh tay nh×n l¹i . Cuèi cïng Lý TÇm Hoan quay m×nh bá ®i , h¾n kh«ng ngÈng ®Çu nh×n lªn mµ còng còng kh«ng nãi mét tiÕng nµo . Gi©y phót b©y giê , v« luËn nãi mét tiÕng nµo kÓ còng b»ng thõa huèng chi h¾n thËt t×nh kh«ng biÕt ph¶i nãi g× vµ h¾n còng kh«ng d¸m nh×n mÆt L©m Thi ¢m . Mét con ng−êi khi cã t×nh c¶m qu¸ møc th× xem bªn ngoµi in h×nh nh− lµ kÎ v« t×nh . Chê ®Õn khi Lý TÇm Hoan ®i xa råi , Long ThiÕu V©n míi ngÈng ®Çu lªn nh×n ch¨m ch¨m sau l−ng h¾n , ¸nh m¾t cña cËu bÐ b©y giê ®· trë l¹i o¸n ®éc nh− tr−íc , vµnh m«i khÏ nhÕch nô c−êi còng o¸n ®éc nh− tia m¾t . H¾n nãi lÇm thÇm : - Ta biÕt b©y giê trong lßng ng−¬i khèn ®èn l¾m nh−ng ta cÇn lµm cho ng−¬i khèn ®èn bëi v× bÊt luËn lµ ai , kÎ nµo mang mét t©m t×nh nÆng triò nh− thÕ mµ ®i giao ®Êu víi Qu¸ch Tung D−¬ng th× kÎ nh− kÎ Êy hÕt ®êi . §óng lµ mét ®øa bÐ th©m ®éc bëi v× h¾n ®· lµm mét chuyÖn qu¸ hay , hay cho c¸i ®éc ¸c cña h¾n v× hÕt søc b×nh tÞnh chó t©m ®èi phã còng ch−a nh×n thÊy thanh thiÕt kiÕm cña hä Qu¸ch huèng chi t©m t×nh ®· lo¹n nh− Lý TÇm Hoan hiÖn t¹i th× t©m trÝ ®©u ®Ó mµ ®ãn ®ì cho kham . Long ThiÕu V©n c−êi chóm chÝm mét m×nh : - Lý TÇm Hoan ¬i , Lý TÇm Hoan , ngµy h«m nay ng−¬i sÏ ®i vµo tö lé . Mïa thu ë bªn ngoµi h×nh nh− cßn ®i vµo s©u h¬n ë trong bèn bøc t−êng . Qu¸ch Tung D−¬ng hai tay vÉn cßn ®ót vµo trong tói ¸o . Lý TÇm Hoan im lÆng ®i theo phÝa sau l−ng h¾n . §−êng kh¸ dµi , kh¸ hÑp mµ l¹i quanh co . Kh«ng biÕt mót ®Çu cña nã n¬i nµo . Giã thu hiu h¾t , hai bªn ®−êng c©y cá ®· tr¬ cµnh . Qu¸ch Tung D−¬ng ®i thËt chËm nh−ng b−íc ®i cña h¾n thËt dµi . Lý TÇm Hoan ®i theo , hai m¾t h¾n nh×n ch¨m chó vµo hä Qu¸ch mét c¸ch xuÊt thÇn . Trªn ®−êng dµi thËt xèp , mçi b−íc ®i cña Qu¸ch Tung D−¬ng ¨n lón thËt lê mê mµ b−íc nµo còng ®Òu nh− b−íc nÊy . Cù ly cña tõng b−íc mét còng ®Òu mét cì nh− nhau .. Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 5. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 71 Xem d¸ng c¸ch th× h×nh nh− h¾n rÊt ung dung nh− kh«ng ®Ó ý g× ®Õn chuyÖn ®o nh−ng kú thËt th× h¾n ®· vËn dông toµn lùc xuèng ®«i ch©n , c¶ bé tay cña h¾n tuy thäc s©u vµo tói ¸o song nã rÊt nhÞp víi b−íc cña ch©n , nhÞp ë ®©y cã nghÜa lµ nhÞp ®iÖu cña viÖc vËn dông néi lùc . V× thÕ cho nªn , mçi b−íc cña h¾n nÕu kÐo th−íc mµ ®o th× nhÊt ®Þnh kh«ng sai mét ly nµo . MÆc cho ®Õn lóc hai tay hai ch©n néi lùc hoµ hîp ®Õn tiÓu ®iÓm cao nhÊt , ®Õn møc ®é tét cïng th× h¾n tù nhiªn dõng l¹i .Vµ nh− thÕ lµ ®· ®Õn mót con ®−êng . §Õn n¬i ®ã th× gi÷a hai ng−êi ®· cã mét mót sinh m¹ng . Lý TÇm Hoan rÊt hiÓu ®iÒu ®ã . Qu¸ch Tung D−¬ng qu¶ lµ mét ®èi thñ ®¸ng gêm . Trong ®êi cña Lý TÇm Hoan cã lÏ ®Õn h«m nay míi gÆp mét ®èi thñ ®óng víi c¸i nghÜa cña nã . Mçi mét ng−êi luyÖn vâ , khi vâ c«ng ®· ®Õn møc ®é tét cïng ®Òu cã mét c¶m gi¸c tÝch mÞch nh− nhau bêi v× ®Õn lóc Êy th× con ng−êi ®ã rÊt khã t×m ®−îc mét ®èi thñ ch©n chÝnh . V× thÕ nªn ®· cã ng−êi kh«ng buån , kh«ng tiÕc cho m×nh bÞ b¹i bëi v× nÕu cã thÓ t×m ra mét ®èi thñ ch©n chÝnh th× dÇu cã b¹i còng vÉn c¶m thÊy khoan kho¸i trong lßng . Nh−ng Lý TÇm Hoan b©y giê kh«ng c¶m thÊy khoan kho¸i chót nµo c¶ . Qu¶ thËt t©m t×nh cña h¾n ®· bÊn lo¹n qu¸ råi . H¾n biÕt rÊt râ , ngay b©y giê lÊy c¸i t©m thÇn bÊn lo¹n nh− thÕ mµ giao ®Êu víi Qu¸ch Tung D−¬ng th× chuyÖn th¾ng ch¾c kh«ng cã ®−îc nhiÒu mµ sù b¹i l¹i nghiªng vÒ m×nh nhiÒu h¬n hÕt . TËn cïng cña con ®−êng còng cã thÓ lµ sinh m¹ng cña h¾n råi . ThËt sù th× h¾n kh«ng sî chÕt nh−ng b©y giê h¾n cã thÓ chÕt ®−îc sao ? Quanh c¶nh bèn bªn cµng ®i cµng hoang v¾ng , xa xa thÊp tho¸ng thÊy d¸ng rõng th−a . Vµ däc hai bªn ®−êng , ng« ®ång trôi l¸ , kh¾p n¬i trªn mÆt ®Êt ®á ãi mét mµu l¸ rông . Lý TÇm Hoan mÝm miÖng thë dµi , ch¼ng lÏ ®©y lµ kho¶ng cuèi cïng cña con ®−êng ? B−íc ®i cña Qu¸ch Tung D−¬ng cµng phót cµng lín h¬n vµ dÊu ch©n lui l¹i cµng lóc cµng mê . Tù nhiªn vËn dông néi lùc cña h¾n ®· ®Æt ®Õn chç cao nhÊt , nh− vËy lµ c«ng phu cña h¾n kÓ ®· hoµn tÊt . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 6. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 72 B©y giê th× c«ng lùc , tinh thÇn , thÓ chÊt cña h¾n ®· ®¹t ®Õn lóc hoµn toµn kh«ng cã g× lay chuyÓn , tÊt c¶ hîp thµnh mét khèi v÷ng nh− s¾t thÐp , dai nh− chÊt nhùa ®· ®ong . Mét kiÕm cña h¾n trong lóc nµy võa m¹nh võa chÝnh x¸c gÊp tr¨m ngµn lÇn so víi lóc b×nh th−êng . Lý TÇm Hoan bçng nhiªn dõng l¹i . H¾n kh«ng nãi , kh«ng ph¸t xuÊt mét tiÕng ®éng nµo nh−ng Qu¸ch Tung D−¬ng th× ®· nghe rÊt râ , mÆc dÇu h¾n kh«ng quay l¹i . Tinh thÇn cña h¾n qua kho¶ng ®−êng vËn dông b©y giê ®· ®Õn møc cã thÓ c¶m biÕt ®−îc b»ng trùc gi¸c . TÊt c¶ nh÷ng g× thay ®æi trong kho¶ng trêi ®Êt im l×m còng kh«ng sao tho¸t qua trùc gi¸c ®ã cña h¸n trong lóc b©y giê . H¾n kh«ng quay ®Çu , h¾n nãi tõng tiÕng mét : - T¹i n¬i ®©y µ ? TrÇm ng©m mét lóc , Lý TÇm Hoan nãi : - Ta kh«ng thÓ giao ®Êu . Qu¸ch Tung D−¬ng vïng quay ph¾t l¹i , tia m¾t nh− ®ao cña h¾n nh×n th¼ng vµo mÆt Lý TÇm Hoan : - Ng−¬i nãi sao ? c¸c h¹ b¶o sao ? Lý TÇm Hoan cói mÆt , lßng h¾n dÇng lªn niÒm chua xãt . BiÕt r»ng ®Õn lóc b©y giê mµ nãi thªm mét tiÕng kh«ng thÓ giao ®Êu , thËt kh«ng kh¸c nµo võa l©m trËn ch−a ®¸nh ch¸t g× mµ ®· b«n ®µo . ChuyÖn nh− thÕ thËt ch¼ng thµ chÕt chø kh«ng lµm sao ®−îc . Nh−ng b©y giê Lý TÇm Hoan kh«ng thÓ kh«ng lµm . Qu¸ch Tung D−¬ng rÝt giäng : - C¸c h¹ b¶o r»ng kh«ng thÓ cïng t«i giao ®Êu ? Lý TÇm Hoan gËt gËt ®Çu . Qu¸ch Tung D−¬ng gÆn l¹i : - T¹i sao thÕ ? Lý TÇm Hoan thë ra : - T«i ®· chÞu thua råi . Qu¸ch Tung D−¬ng trõng trõng ®«i m¾t nh×n Lý TÇm Hoan y nh− ch−a bao giê gÆp mÆt mét con ng−êi nh− thÕ . ThËt l©u , h¾n vôt thë ra : -Lý TÇm Hoan ... Lý TÇm Hoan , ng−¬i qu¶ thËt lµ mét anh hïng trong thiªn h¹ . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 7. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 73 Lý TÇm Hoan c−êi heo h¾t : - Anh hïng ? Con ng−êi nh− t«i mµ cã thÓ lµ anh hïng ®−îc sao ? Qu¸ch Tung D−¬ng thë ra : - Kh¾p trong thiªn h¹ hiÖn hay , c¸c h¹ cã lÏ lµ ng−êi duy nhÊt ®¸ng gäi lµ anh hïng mµ th«i . Lý TÇm Hoan cói mÆt lµm thinh . Qu¸ch Tung D−¬ng nãi tiÕp : - C¸c h¹ b¶o r»ng c¸c h¹ chÞu thua ph¶i kh«ng ? Nh−ng theo t«i , khi mét con ng−êi chÞu nhËn lµ thua lµ mét con ng−êi nhiÒu dòng khÝ . ChÝnh t«i , t«i chØ b»ng lßng chÕt chø kh«ng b»ng lßng nãi mét c©u nh− thÕ . H¾n c−êi vµ nãi lu«n : - Nh−ng chÕt vÉn cßn dÔ h¬n nhiÒu . Cã thÓ v× ng−êi kh¸c ®Ó tù nhËn r»ng m×nh thua , ®Ó tù h¹ m×nh thËt thÊp , nÕu kh«ng nãi lµ chÞu nhôc th× míi lµ c¸i khã vµ chÝnh v× thÕ mµ ®¸ng gäi lµ anh hïng , ®¸ng gäi lµ mét kÎ tu mi ch©n chÝnh . Lý TÇm Hoan vôt ngÈng mÆt lªn mét c¸ch bÊt th−êng : - C¸c h¹ . Tù nhiªn ®ã lµ tr¹ng th¸i bÞ kÝch ®éng qu¸ nhiÒu vµ kh«ng thÓ thèt ra ®−îc thªm tiÕng thø ba .. Qu¸ch Tung D−¬ng kho¸t kho¸t tay : - T«i rÊt hiÓu c¸c h¹ , c¸c h¹ nãi c¸c h¹ kh«ng thÓ giao ®Êu víi t«i chØ v× c¸c h¹ nhËn thÊy ngay b©y giê c¸c h¹ ch−a cã thÓ chÕt ®−îc . C¸c h¹ biÕt r»ng , hiÖn ®ang cã ng−êi cßn cÇn ®Õn sù chiÕu cè cña c¸c h¹ vµ c¸c h¹ kh«ng thÓ bá mÆc nµng . Lý TÇm Hoan lµm thinh , mÆt h¾n öng hång . Mét b»ng h÷u ®¸ng tin cËy nhÊt còng lµ mét ®Þch thñ ®¸ng sî nhÊt nh−ng mét ®Þch thñ ®¸ng sî l¹i lu«n lu«n lµ mét tri ©m . Bëi v× con ng−êi cã ®ñ t− c¸ch lµm mét ®Þch thñ ch©n chÝnh th× míi cã ®ñ t− c¸ch lµm mét ng−êi tri kû . Bêi v× chØ cã h¹ng ng−êi nh− thÕ míi cã thÓ hiÓu râ lßng m×nh . Kh«ng biÕt Lý TÇm Hoan b©y giê ®ang thÝch thó hay lµ ®ang khæ së hoÆc lµ h¾n ®ang c¶m kÝch . Nh−ng dÇu b»ng mét thø t×nh c¶m nµo , h¾n còng kh«ng lµm sao cã thÓ nãi ra lêi . Qu¸ch Tung D−¬ng vôt nãi : - Nh−ng phÇn t«i trong ngµy h«m nay nÕu kh«ng giao ®Êu víi c¸c h¹ lµ kh«ng ®−îc . Lý TÇm Hoan nh−íng m¾t : Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 8. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 74 - T¹i sao thÕ ? Qu¸ch Tung D−¬ng ®iÒm ®¹m tr¶ lêi : - Kh¾p trong thiªn h¹ cã ®−îc mÊy Lý TÇm Hoan ? Ngµy nay nÕu t«i kh«ng giao ®Êu víi c¸c h¹ , ngµy kh¸c muèn t×m mét ®èi thñ nh− thÕ chØ sî r»ng vÜnh viÔn kh«ng bao giê cã . Lý TÇm Hoan nãi : - ChØ cÇn c«ng viÖc cña t«i ë ®©y xong råi th× mét ngµy nµo ®ã cã thÓ do c¸c h¹ ®Þnh vµ t«i sÏ kh«ng bao giê tõ chèi . Qu¸ch Tung D−¬ng l¾c ®Çu : - Chê cho ®Õn lóc ®ã th× sî e r»ng gi÷a t«i vµ c¸c h¹ sÏ kh«ng cßn giao ®Êu ®−îc n÷a råi . Lý TÇm Hoan ng¹c nhiªn : - T¹i sao thÕ ? Tia m¾t Qu¸ch Tung D−¬ng l¬ ®·ng vÒ xa , h¾n nh×n côm mÊy tr¾ng ®ang dËt dê bªn vßm trêi th¨m th¼m vµ h¾n mØm c−êi : - Bêi v× ®Õn lóc ®ã biÕt ®©u t«i vµ c¸c h¹ ch¼ng trë thµnh tri kû . TrÇm ng©m mét lóc thËt l©u ,Lý TÇm Hoan nãi chËm : - C¸c h¹ chØ b»ng lßng ®Æt t«i vµo ®èi thñ chø kh«ng b»ng lßng xem t«i lµ mét ng−êi b¹n hay sao ? Qu¸ch Tung D−¬ng g»n giäng ; - Trän ®êi hä Qu¸ch nµy ®· lì hiÕn m×nh cho vâ ®¹o lµm sao cã chç ®Ó chøa t×nh b»ng h÷u . Nãi ®Õn ®Êy , giäng h¾n h¬i dÞu l¹i : - B»ng h÷u th× lu«n lu«n dÔ cã nh−ng ®ñ cam ®¶m ®Ó nhËn lµ ®èi thñ thËt khã t×m . "Cam ®¶m ®Ó nhËn lµ ®èi thñ " , c©u nãi ®ã nghÜa s©u cña nã vèn lµ ®Ó dïng trong t×nh b¹n nh−ng b©y giê th× Qu¸ch Tung D−¬ng l¹i ®em ra ¸p dông trong c¸i nghÜa ®èi ®Þch , nÕu ng−êi nµo ®ã míi nghe qua thËt khã hiÓu . Néi dung cña nã ®óng lµ " cam ®¶m nh×n nhau " , " cam ®¶m ®Ó ngã th¼ng vµo nhau " , cã nghÜa lµ cam ®¶m nhËn nhau trong mét tr−êng hîp khã kh¨n , " cam ®¶m nhËn nhau lµ b»ng h÷u " , ®ã lµ mét viÖc hiÕm cã , b©y giê hä Qu¸ch l¹i nãi " cam ®¶m nhËn nhau lµ ®Þch thñ " , mét c©u nãi l¹ lïng . Nh−ng Lý TÇm Hoan víi Qu¸ch Tung D−¬ng , c©u nãi ®ã thËt s©u vµ thËt lµ hµm sóc . C¶ hai ng−êi th«ng c¶m nhau rÊt dÔ dµng . §¶o m¾t kh¾p thiªn h¹ , cã thÓ cïng víi t«i quyÕt ®Þnh vÊn ®Ò sèng chÕt , tù nhiªn kh«ng ph¶i chØ mét m×nh c¸c h¹ nh−ng cho dï vÒ ph−¬ng diÖn vâ c«ng , nh÷ng ng−êi Êy cã thÓ h¬n t«i v¹n béi t«i còng Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 9. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 75 kh«ng xem hä vµo ®©u , nÕu t«i ph¶i chÕt vµo tay cña hä th× qu¶ lµ chuyÖn ®ã cã lÏ lµ mét chuyÖn mµ t«i kh«ng bao giê b»ng lßng nh¾m m¾t . Lý TÇm Hoan vßng tay cung kÝnh : - §−îc nghe nh− thÕ qu¶ lµ vµng ngäc , Lý TÇm Hoan nµy cã chÕt còng ch¼ng tiÕc g× , xin ®a t¹ c¸c h¹ .. Cã lÏ ®©y lµ lÇn ®Çu tiªn Lý TÇm Hoan nãi hai tiÕng " ®a t¹ " víi tÊt c¶ lßng thµnh nh−ng lÇn kh¸c nÕu cã còng lµ tiÕng x· giao . Qu¸ch Tung D−¬ng còng lËt ®Ët vßng tay nghiªm giäng : - §a t¹ sù thµnh toµn cña c¸c h¹ , xin mêi ! Lý TÇm Hoan l¹i vßng tay lÇn n÷a : - Xin mêi ! *** B»ng h÷u t−¬ng kÝnh ®· lµ mét chuyÖn quý trong ®êi nh−ng ®èi thñ mµ t−¬ng kÝnh th× l¹i lµ mét chuyÖn quý trªn ®êi Ýt cã . Hä xö sù víi nhau nh− thÕ , thËt qu¶ lµ mét th¸i ®é anh hïng , nã lµ thø t×nh c¶m cña ng−êi qu©n tö . Sù thµnh khÈn cña hä qu¶ ®¸ng lµm cho ng−êi c¶m ®éng vµ tù nhiªn hai ng−êi trong cuéc cßn c¶m ®éng h¬n ai hÕt . Kh¸ tiÕc mét ®iÒu lµ hä l¹i ch¼ng nªn t×nh b»ng h÷u víi nhau . §iÒu ®ã , ng−êi ngoµi cuéc kh«ng sao hiÓu næi . Vµ chÝnh v× thÕ mµ nã trë thµnh v« gi¸ . *** Mét lµn giã thæi qua cuèn lÊy l¸ vµng . Rõng th«ng xao x¸c víi mïa thu ®ang ®Ëm . H¬i l¹nh cña thanh kiÕm rên rîn lan réng mét gãc trêi khi Qu¸ch Tung D−¬ng tuèt ra khái vá . Thanh kiÕm ®−a cao lªn ngang ngùc , hai luång nh·n quang cña h¾n kh«ng rêi khái tÇm ngang nh−ng môc tiªu vÉn lµ n¬i bµn tay hä Lý . H¾n biÕt rÊt râ ®ã lµ bµn tay ®¸ng sî . B©y giê th× Lý TÇm Hoan ®· biÕn ra con ng−êi kh¸c .. §Çu tãc h¾n còng vÉn rèi bêi , quÇn ¸o h¾n còng vÉn nh¨n nheo lam lò nh−ng nh×n vµo toµn th©n cña h¾n , ng−êi ta kh«ng thÊy tiÒu tôy mét chót nµo . G−¬ng mÆt x¬ x¸c cña h¾n tõ lóc nµo b©y giê còng kh«ng cßn n÷a , b©y giê th× hai m¾t h¾n y nh− hai ¸nh sao ®ªm . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 10. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 76 Y nh− mét thanh kiÕm ®· hai n¨m n»m yªn trong vá , ¸nh thÐp ®· bÞ thêi gian phñ lªn mét líp bôi mê , b©y giê th× thanh kiÕm ®· ®−îc tuèt ra , b©y giê th× ¸nh thÐp ®· loÐ lªn nh− phong ®é th−ë nµo . Y nh− mét con ng−êi bÞ giam m×nh trong phßng tèi suèt hai n¨m , b©y giê c¸nh cöa më ho¸c ra , kh«ng khÝ trong lµnh bªn ngoµi , c¶nh vËt rùc rì bªn ngoµi ®· lµm cho t©m hån con ng−êi bõng lªn søc sèng , mét søc sèng bõng lªn vµ tho¸t ra hai c¸nh cöa sæ cña t©m hån . Thanh kiÕm " con ng−êi " cña h¾n ®· tho¸t ra khái vá , gian phßng cña hai n¨m ®· më ho¾c ra råi . " Mét ®ao ghim lót yÕt hÇu kh«ng sai ch¹y mét ly " , kh«ng mét c¸i vÉy tay nµo mµ ngän ®ao bay vµo chç trèng . §ã lµ TiÓu Lý Phi §ao . Mét con ng−êi næi tiÕng phi ®ao tõ lóc nhá , TiÓu Lý Phi §ao mét ngo¹i hiÖu dµnh cho chó bÐ Lý TÇm Hoan ®Õn b©y giê , ®Õn qu¸ nöa ®êi ng−êi còng ch−a cã ai phñ nhËn . Giã b©y giê nh− cã vÎ m¹nh h¬n , giã quyÖn qua l¸ rõng , giã khua ®éng cµnh c©y , giã tèc nh÷ng cµnh l¸ vµng tung lªn nh− nh÷ng cµnh hoa mµu m¸u . Thanh kiÕm cña Qu¸ch Tung D−¬ng vung lªn vµ bay rÝt theo giã , mét ¸nh lãng l¸nh mµu ®en , h¬i kiÕm l¹nh tÊp th¼ng vµo yÕt hÇu hä Lý . Ngän kiÕm h·y cßn ch−a ®øt mµ khÝ l¹nh ®· rÆng giã , ®· vÌo tíi môc tiªu . Nh− cã b¸nh xe d−íi bµn ch©n , kh«ng thÊy Lý TÇm Hoan cö ®éng nh−ng h¾n ®· lïi l¹i sau h¬n b¶y th−íc , l−ng h¾n dùa ®óng vµo mét gèc c©y to . Thanh kiÕm cña Qu¸ch Tung D−¬ng vôt biÕn chiªu , y nh− c©y kim gÆp ®¸ nam ch©m , mòi kiÕm hót th¼ng vµo mÆt cña Lý TÇm Hoan y nh− cã cÇn trôc kÐo lªn mét chiÒu th¼ng ®øng theo th©n c©y . Qu¸ch Tung D−¬ng rÝt lªn mét tiÕng nh− tiÕng hó cña loµi v−în vµ mòi kiÕm còng h− th©n h×nh vót th¼ng lªn . KiÕm vµ ng−êi cña h¾n ®· hîp thµnh l¹i mét . Nh÷ng ®ît l¸ cßn sãt l¹i trªn cµnh c©y ®· bÞ h¬i kiÕm bøc r¬i l¶ t¶ . Nh÷ng ®ît l¸ mµu ®á sËm võa bÞ bøc r¬i l¹i bÞ l−ìi kiÕm x¾t n¸t vµ bung lªn y nh− mét ®¸m m−a m¸u chËp chïng . Quanh c¶nh thËt ®Ñp m¾t mµ còng thËt rîn ng−êi . Lý TÇm Hoan hai tay y nh− c¸nh chim bay , h¾n v−ît trong luån m−a m¸u cña l¸ thu cïng víi nh÷ng côm l¸ n¸t Êy tõ tõ h¹ l¹c . TiÕng hó cña Qu¸ch Tung D−¬ng h·y cßn ch−a døt , mòi kiÕm cïng víi th©n ¶nh cu¶ h¾n chói theo . Nh− mét chiÕc mãng ®−îc xÐ ra tõng m¶nh , mòi kiÕm cña Qu¸ch Tung D−¬ng trót xuèng ®Ønh ®Çu cña Lý TÇm Hoan . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 11. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 77 C¶ mét vïng kiÕm tña ra chu vi gÇn ba tr−îng ,nh− chiÕc n«m thÐp tõ trªn cao phñ xuèng , bÊt cø nÐ vÒ bÕn nµo còng kh«ng lµm sao tho¸t khái vßng khèng chÕ . KÎng ! Mét tiÕng khua ch¸t chóa , nh÷ng tia löa b¾n ra y nh− mét ngän ph¸o b«ng , ngän tiÓu ®ao cña Lý TÇm Hoan b¾n ra tróng ngay mòi kiÕm . Ngay trong lóc ®ã , ¸nh kiÕm rîp trêi vïng t¾t h¼n , m−êng t−îng nh− mét gian phßng bÞ t¾t ngang nh÷ng ngän ®Ìn rùc rì , kh«ng khÝ sau ®ã im lÆng . Bao nhiªu chiÕc l¸ sau còng n¸t ng−íu bay phñ xuèng ®Çu Qu¸ch Tung D−¬ng nh− mét ®¸m m−a muén ë cuèi mïa . Ngän tiÓu ®ao cña Lý TÇm Hoan vÉn cßn y trong tay , mòi tiÓu ®ao bÞ tiÖn ®i mét chót . H¾n ®øng im nh×n Qu¸ch Tung D−¬ng vµ hä Qu¸ch còng ®øng im l×m nh×n h¾n . C¶ hai ng−êi trªn nÐt mÆt kh«ng bé lé mét vÎ g× .. Nh−ng trong lßng cña hai ng−êi ®· biÕt rÊt râ rµng .. Mòi ®ao trong tay cña Lý TÇm Hoan b©y giê ®· kh«ng cßn t¸c dông . TiÓu Lý Phi §ao mét khi bay ra th× b¾n ®i nh− ®iÖn xÑt , trõ bµn tay ®iªu luyÖn , trõ néi lùc phi th−êng cßn ph¶i nhê nhiÒu v·o mòi nhän cña ngän ®ao , chÝnh mòi nhän ®ã ®· xÐ giã ®i ngät xít .. B©y giê , mòi nhän ®ã ®· bÞ tµ , nÕu cÇn phãng ra nã chØ lµ mét vËt tÇm th−êng nh− bao nhiªu vËt tÇm th−êng kh¸c chø kh«ng cßn tacs dông tr¨m lÇn kh«ng sai mét cña TiÓu Lý Phi §ao n÷a . ChØ th¾ng chø kh«ng hÒ b¹i cña TiÓu Lý Phi §ao b©y giê ®· thËt kh«ng cßn ®øng nghÜa n÷a hay sao ? C¸nh tay cña Lý TÇm Hoan chÇm chËm bu«ng xu«i . C¸nh l¸ sau cïng ®· r¬i im trªn mÆt ®Êt . Khu rõng th«ng còng trê vÒ trong im lÆng hoµn toµn . Kh«ng khÝ vµ c¶nh vËt bçng nh− câi chÕt . Qu¸ch Tung D−¬ng nhÌ nhÑ thë dµi vµ chÇm chËm tra thanh kiÕm vµo vá . MÆt h¾n kh«ng lé vÎ g× nh−ng ¸nh m¾t h¾n nh− lu l¹i vµ h¾n nãi b»ng mét giäng trÇm trÇm : - T«i thua . Lý TÇm Hoan khÏ chíp m¾t : - Ai b¶o r»ng c¸c h¹ ®· thua ? Qu¸ch Tung D−¬ng ®¸p : - T«i thõa nhËn lµ ®· thua . H¾n në mét nô c−êi thËt nhÑ vµ chÇm chËm nãi tiÕp : Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 12. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 78 - C©u nãi nµy vèn dï cho ph¶i chÕt , t«i còng kh«ng khi nµo chÞu nãi nh−ng b©y giê t«i nãi víi tÊt c¶ lßng khoan kho¸i , cùc kú khoan kho¸i , hÕt søc lµ khoan kho¸i . H¾n nãi lu«n , h¾n nhÊn m¹nh hai tiÕng khoan kho¸i nh−ng c¸i hËu cña nã cã vÎ u buån . V× trong tiÕng c−êi kÐo nhÑ mµ dµi Êy , h¾n b−íc ra khái rõng th«ng . ChiÕu tia m¾t ®−a tiÔn theo Qu¸ch Tung D−¬ng , Lý TÇm Hoan bçng gËp m×nh ho s»n sÆc . Ngay trong lóc ®ã , bµn tay cña ai vôt vç lªn b«m bèp : - Kú tµi , kú tµi , qu¶ thËt lµ kú tµi . Ng−êi vç tay Êy ch¼ng ai xa l¹ mµ chÝnh lµ c« g¸i tãc bÝnh . Nµng ®· høng kiÕm cuéc so tµi nµy tõ lóc ®Çu cho ®Õn lóc nµu míi chÞu lé diÖn . Lý TÇm Hoan k×m c¬n ho , ng−íc m¾t nh×n c« g¸i : - T«i ®· thua Qu¸ch Tung D−¬ng sao gäi lµ kú tµi . Qu¸ch Tung D−¬ng míi ®¸ng lµ bËc kú tµi . C« g¸i tãc bÝnh l¾c ®Çu ngÇy nguËy: - Th¸m Hoa qu¸ khiªm tèn ®Êy th«i . T«i nãi Th¸m Hoa lµ bËc kú tµi . Lý TÇm Hoan h¬i nhÕch mÐp , xoÌ bµn tay trªn cã l−ìi tiÓu ®ao mòi nhän ®· bÞ tµ : - Lêi nãi cña c« n−¬ng t«i e kh«ng thËt . TiÓu ®ao ®· bÞ kiÕm chÐm tµ mòi th× t«i ®· thua råi . May lµ Qu¸ch Tung D−¬ng ®· thÕ m¹ng cho t«i . KiÕm ph¸p cña Qu¸ch Tung D−¬ng qu¶ thËt kú tµi . C« g¸i tãc bÝnh dËm ch©n , nguýt Lý TÇm Hoan nãi : - T«i nãi ®©y lµ lêi nãi thËt t×nh . Th¸m Hoa ®· cã ba lÇn ®Çy ®ñ c¬ héi lÊy m¹ng cña Qu¸ch Tung D−¬ng thÕ nh−ng Th¸m Hoa l¹i ch¼ng xuèng tay , m·i ®Õn sau nµy khi s¸t khÝ cña Th¸m Hoa ®· kh«ng cßn hay kh«ng muèn v−¬n lªn còng thÕ ®Ó ®Õn nçi bÞ mòi ®ao bÞ g·y ®i , lóc bÊy giê cã thÓ Qu¸ch Tung D−¬ng cã ®ñ ®iÒu kiÖn ®Æt Th¸m Hoa vµo tö ®Þa thÕ nh−ng v× lßng ®· phôc nªn h¾n t×nh nguyÖn chÞu thua . Im lÆng mét lóc ,Lý TÇm Hoan thë ra : - Qu¸ch Tung D−¬ng qu¶ khong hæ lµ mét nh©n tµi tuÊn kiÖt . C« g¸i tãc bÝnh nheo m¾t : - ThÕ cßn Th¸m Hoa ? Lý TÇm Hoan g−îng c−êi vµ l¾c ®Çu : - T«i Êy µ ? T«i mµ cã ra g× . C« g¸i tãc bÝnh chíp m¾t : - T«i hái Th¸m Hoa , vËy chø ®−êng kiÕm thø nhÊt cña Qu¸ch Tung D−¬ng thuéc vÒ thøc g× ? Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 13. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 79 Lý TÇm Hoan nãi : - Phong QuyÖn L−u V©n . C« g¸i tãc bÝnh hái tiÕp : - ThÕ cßn chiªu thø hai ? Lý TÇm Hoan nãi : - L−u Tinh Truy NguyÖt . C« g¸i tãc bÝnh gËt ®Çu : - Tõ chiªu Phong QuyÖn L−u V©n thø nhÊt biÕn sang L−u Tinh Truy NguyÖt ë chiªu thø hai nh−ng kho¶ng gi÷a hai chiªu c¸ch biÕn nhanh lµm cho khã thÊy tuy nhiªn nã vÉn cã mét kÏ hë , nÕu phi ®ao chÞu nh¾m ngay kÏ hë Êy mµ bay vµo th× m¹ng cña Qu¸ch Tung D−¬ng sÏ kh«ng cßn n÷a . Lý TÇm Hoan lµm thinh . C« g¸i tãc bÝnh nãi : - §ã lµ c¬ héi thø nhÊt ®Ó giÕt hä Qu¸ch , Th¸m Hoa cÇn t«i nãi nh÷ng c¬ héi kÕ tiÕp n÷a hay kh«ng ? Lý TÇm Hoan c−êi g−îng : - Th«i còng ®−îc . C« g¸i tãc bÝnh l¹i c−êi : - Ng−êi ta nãi Lý TÇm Hoan xøng ®¸ng gäi lµ nam nhi nh−ng kh«ng ngê l¹i gièng ®µn bµ nh− thÕ nhØ ? Lý TÇm Hoan trong ®êi bÞ ng−êi ta m¾ng kh¸ nhiÒu nh−ng c¸i tiÕng m¾ng lµ " ®µn bµ " th× thËt lµ ch−a tõng chÞu ®ùng , nhÊt lµ tiÕng Êy l¹i tõ cöa miÖng cña mét c« g¸i , h¾n ®øng nghe mµ kh«ng biÕt nªn c−êi hay khãc . C« g¸i l¹i nh×n Lý TÇm Hoan b»ng cÆp m¾t h¸y h¸y : - Th¸m Hoa kh«ng nãi mµ l¹i kh«ng biÕt n÷a n÷a ? Lý TÇm Hoan thë ra : - ¸nh m¾t c« n−¬ng thËt s¸ng , s¸ng ®Õn møc lµm cho ng−êi ®èi diÖn gÇn nh− kh«ng d¸m nh×n th¼ng , nh− thÕ th× ch¾c c« n−¬ng lµ mét bËc cao nh©n , t¹i h¹ thËt v« cïng thÊt lÔ . C« g¸i tãc bÝnh c−êi víi c¸i m«i d−íi trÒ ra : - Th«i , cho xin , ®õng cã gië giäng ®Ò cao , bé tÝnh ®−a t«i lªn m©y ®Êy µ ? T«i ®øng kh«ng cao ®−îc tíi vai Th¸m Hoa th× lµm sao gäi lµ cao ? B©y giê th× Lý TÇm Hoan ®· ho thËt råi . C« g¸i tãc bÝnh dÞu giäng : Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 14. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 80 - T«i biÕt Th¸m Hoa kh«ng ph¶i lµ con ng−êi hay tù khoe khoang nh−ng nÕu cÇn " t©ng " ng−êi ta lªn l¹i lµ së tr−êng , ®ã lµ chç tèt ®ång thêi còng lµ mét c¸i " bÖnh " . Mét con ng−êi sèng trªn ®êi kh«ng nªn tù h¹ m×nh th¸i qu¸ . Lý TÇm Hoan nãi : - C« ... C« g¸i tãc bÝnh chËn ngang : - T«i kh«ng ph¶i hä " C« " mµ còng kh«ng ph¶i tªn " N−¬ng " , t¹i lµm sao Th¸m Hoa cø gäi lµ " C« N−¬ng " hoµi vËy ? Lý TÇm Hoan bËt c−êi , h¾n bçng thÊy c« g¸i nµy ¨n nãi qu¸ cã duyªn . C« g¸i hÊt mÆt lªn lµm theo giäng ng−êi lín : - T«i hä T«n , gäi lµ T«n TiÓu B¹ch , nhí " B¹ch " lµ tr¾ng ®Êy nhÐ . Lý TÇm Hoan nãi : - T¹i h¹ hä Lý ... T«n TiÓu B¹ch kho¸t tay : - Khái , ng−êi ta gäi m×nh lµ Th¸m Hoa th× ng−êi ta ®· biÕt râ danh t¸nh cña m×nh qu¸ råi . Cung ra lµm sao chi n÷a cho nhiÒu chuyÖn ? ChÝnh v× ®· biÕt râ t«n danh nªn t«i míi t×m ®Õn ®Ó giao ®Êu . Lý TÇm Hoan giËt m×nh : - Giao ®Êu ? T«n TiÓu B¹ch c−êi h¾c h¾c : - Kh«ng ph¶i thø giao ®Êu lµ rót kiÕm ®©u bëi v× nãi vÒ vâ c«ng th× mét tr¨m n¨m n÷a t«i còng ch−a luyÖn ®Õn c¸i møc ®Ó cã thÓ giao ®Êu víi Th¸m Hoa ®−îc . T«i nãi ®Êu ë ®©y lµ ®Êu r−îu , uèng r−îu k×nh ®Êy mµ . Bêi v× khi nghe ai cã töu l−îng cao lµ t«i ®©m ra ngøa ng¸y . Lý TÇm Hoan bËt c−êi : - T«i biÕt nh÷ng ng−êi uèng r−îu ®Òu mang chøng bÖnh nh− thÕ nh−ng kh«ng ngê c« ... µ kh«ng , t«i kh«ng ngê T«n TiÓu B¹ch l¹i còng mang chøng bÖnh nh− thÕ − . T«n TiÓu B¹ch nãi : - Nh−ng b©y giê th× h¬i bÊt tiÖn v× nÕu ®Êu ngay b©y giê th× ch¼ng ho¸ ra t«i muèn chiÕm tay trªn hay sao . Lý TÇm Hoan hái : - T¹i sao vËy ? T«n TiÓu B¹ch lµm mÆt nghiªm : Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 15. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 81 - Cuéc ®Êu sinh tö võa råi ®· lµm cho khÝ lùc cña Th¸m Hoa cã phÇn gi¶m Ýt nhiÒu , tù nhiªn töu l−îng sÏ do ®ã mµ ®Êu r−îu còng nh− ®Êu vâ còng cÇn ph¶i ®Õn Thiªn Thêi , §Þa Lîi , Nh©n Hßa , ba thø ®ã nÕu bÞ sót mét lµ kh«ng thÓ ®−îc . Lý TÇm Hoan c−êi : - B¼ng vµo c©u nãi ®ã còng kh«ng th«i , còng ®ñ chøng tá c« n−¬ng lµ bËc cao thñ trong nghÒ r−îu , cã thÓ ®−îc cïng c« n−¬ng ®Êu r−îu th× cho dï bÞ ng· t«i còng rÊt vui lßng . ¸nh m¾t cña T«n TiÓu B¹ch vôt rùc lªn : - ThÕ th× t«i ®· chiÕm h¼n vÒ Thiªn Thêi , vËy th× còng kh«ng thÓ chiÕm lu«n §Þa Lîi , n¬i ®Êu xin nh−êng cho Th¸m Hoa chän ®Êy . Lý TÇm Hoan nãi : - §· thÕ xin mêi c« n−¬ng h·y theo t«i . T«n TiÓu B¹ch ®−a tay theo kiÓu ng−êi lín : - Xin mêi ! © HQD Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2