intTypePromotion=1

Huyết tâm lệnh - tập 6

Chia sẻ: Thanh Phuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:19

0
90
lượt xem
13
download

Huyết tâm lệnh - tập 6

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'huyết tâm lệnh - tập 6', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Huyết tâm lệnh - tập 6

 1. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 82 Håi thø s¸u T«n TiÓu B¹ch T r−íc giê hoµng h«n chÝnh lµ c¸i lóc mµ viÖc bu«n b¸n cã chiÒu th−a thít nhÊt. L·o T«n Gï ngåi dùa cöa s−ëi ¸nh n¾ng chiÒu cßn sãt l¹i xÕ gãc trêi t©y . Ngay lóc ®ã , Lý TÇm Hoan dÉn T«n TiÓu B¹ch vÒ tíi vµ chÝnh viÖc ®ã ®· lµm cho l·o T«n Gï h¬i cã vÎ ng¹c nhiªn . ThËt l·o kh«ng ngê c¸i «ng b¹n Töu Quû cña l·o l¹i cã thÓ th©n cËn víi c« g¸i tãc bÝnh nh− thÕ Êy . Ch¼ng nh÷ng hä cïng ®i v¬i nhau mµ hä cßn nãi c−êi rÊt lµ t−¬ng ®¾c . Lý TÇm Hoan cè ý kh«ng ngã tíi bé mÆt ng¹c nhiªn cña l·o T«n Gï , h¾n còng tøc c−êi thÇm , h¾n còng kh«ng hiÓu t¹i sao m×nh l¹i th©n cËn bíi c« g¸i hä T«n nh− thÕ . C« g¸i nµy thËt y nh− mét vµnh khuyªn cø h¶ më miÖng ra lµ c−êi c−êi nãi nãi liÒn ®eo kh«ng døt vµ cã nhiÒu lóc nh÷ng lêi nãi cña c« ta ®· lµm cho nhiÒu ng−êi chèng ®ì bë h¬i tai . Lý TÇm Hoan cho r»ng trªn ®êi nµy chØ cã hai viÖc lµm cho con ng−êi ph¶i nhøc ®Çu , thø nhÊt , trong lóc ngåi ¨n uèng trong bµn tiÖc chît ph¸t gi¸c trõ m×nh ra kh«ng mét ai uèng r−îu . Thø hai bçng kh«ng l¹i gÆp mét ng−êi con g¸i l¾m lêi . ViÖc thø hai lµm cho ng−êi ta nhøc ®Çu gÊp tr¨m lÇn viÖc thø nhÊt . Nh−ng rÊt l¹ lïng b©y giê h¾n ch¼ng nh÷ng kh«ng c¶m thÊy nhøc ®Çu ®èi víi c« g¸i nµy tr¸i l¹i cßn c¶m nghe nhiÒu thÝch thó . HÇu hÕt nh÷ng kÎ cã töu l−îng cao ®Òu rÊt thÝch cã ng−êi t×m m×nh ®Ó th¸ch uèng , chØ khi cã ng−êi t×m tíi th¸ch th× tÊt c¶ nh÷ng viÖc kh¸c còng ®Òu cã thÓ bá qua . Mµ nÕu ng−êi th¸ch uèng r−îu l¹i lµ mét c« g¸i ®Ñp th× l¹i cµng thÝch thó h¬n nhiÒu . Mét ng−êi ®µn bµ nÕu lµ th«ng m×nh võa th«ng minh võa ®Ñp mµ l¹i võa biÕt uèng r−îu th× nÕu cã h¬i l¾m lêi mét chót , ng−êi ®µn «ng rÊt cã thÓ nhÉn n¹i viÖc nhøc ®Çu nh−ng trõ h¹ng ng−êi ®µn bµ cã ®ñ ®iÒu kiÖn cßn ngoµi ra th× kh«ng ®−îc phÐp nhiÒu lêi , tuyÖt ®èi kh«ng ®−îc ph¹m vµo lçi ®ã . Kh«ng biÕt ®ã lµ quy t¾c chung hay riªng cña Lý TÇm Hoan ®èi víi c« g¸i tãc bÝnh . Trªn kho¶ng ®−êng ®i dÉn vÒ ®Õn qu¸n , Lý TÇm Hoan biÕt ®−îc thªm nhiÒu viÖc , tr−íc nhÊt lµ l·o giµ " kÓ chuyÖn " tªn lµ T«n B¹ch Ph¸t , kh«ng biÕt sau khi tãc Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 2. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 83 l·o b¹c míi cã c¸i tªn Êy hay c¸i tªn Êy cã s½n tõ lóc míi sinh nh−ng ®iÒu ®ã ®èi víi ng−êi ®êi cã lÏ kh«ng cÇn l¾m . Ng−êi ta chØ cÇn biÕt mét c¸i " tªn " ®Ó tiÖn viÖc x−ng h« khi ®èi diÖn hay khi nãi víi ng−êi nµo kh¸c cßn viÖc tªn Êy do ®©u mµ cã biÕt cµng hay cµng phong phó cho c©u " chuyÖn kÓ " , b»ng kh«ng th× ch¼ng thiÖt h¹i g× . H¾n biÕt thªm l·o T«n B¹ch Ph¸t nµy lµ «ng néi cña T«n TiÓu B¹ch , cha mÑ nµng mÊt tõ sím , nµng sèng theo «ng néi tõ nhá ®Õn giê . Hai «ng ch¸u hä quÊn ch¾c bªn nhau ®Ó t×m lÏ sèng , tõ tr−íc ®Õn giê kh«ng hÒ rêi nhau nöa b−íc . Khi nghe kÓ ®Õn ®©y , Lý TÇm Hoan hái T«n TiÓu B¹ch : - ThÕ sao b©y giê «ng c« l¹i kh«ng ë bªn c« ? T«n TiÓu B¹ch lÇn nµy tr¶ lêi thËt ng¾n , thËt ®¬n gi¶n : - ¤ng t«i bËn ra ngoµi thµnh ®Ó ®ãn tiÕp mét ng−êi . §¸ng lÏ Lý TÇm Hoan cßn muèn hái : - TiÕp ng−êi sao l¹i ph¶i ra tËn ngoµi thµnh ? - Ng−êi mµ «ng c« ®i tiÕp ®ã lµ ai ? - NÕu chØ cã viÖc ®i tiÕp th× sao «ng c« l¹i kh«ng mang c« ®i theo mµ l¹i ë l¹i mét m×nh ? H¾n ®Þnh hái c©u nh− thÕ nh−ng h¾n tõ tr−íc ®Õn giê vèn kh«ng ph¶i lµ mét ng−êi ®µn «ng l¾m lêi mµ còng nãi chuyÖn víi T«n TiÓu B¹ch th× nµng còng kh«ng ®Ó cho h¾n cã th× giê nhiÒu chuyÖn . H×nh nh− nµng cè ý lµm cho Lý TÇm Hoan kh«ng thÓ hái g× thªm , nªn nµng cø cø c−íp lêi hái tr−íc : - TiÓu Lý Phi §ao ph¸t ra kh«ng hÒ sai mét , ng−êi ta nãi thÕ lµ sù thùc lµ thÕ nh−ng tay ®ao Êy Th¸m Hoa lµm sao luyÖn thµnh nh− thÕ ? - Nghe nãi Th¸m Hoa cã mét ng−êi b»ng h÷u tèt tªn gäi lµ TiÓu Phi , h¾n ra tay nhanh l¾m , nhanh y nh− Th¸m Hoa vËy nh−ng b©y giê ®ét nhiªn h¾n mÊt tÝch , Th¸m Hoa cã biÕt h¾n ë ®©u kh«ng ? - Th¸m Hoa còng mÊt tÝch hai n¨m nay , ng−êi trong giang hå thËt kh«ng ai ngê r»ng Th¸m Hoa l¹i trèn trong nhµ , µ kh«ng , trong qu¸n l·o T«n Gï nh−ng lµm sao Th¸m Hoa ë trong Êy chø ? - B©y giê hµnh tung cña Th¸m Hoa ®· b¹i lé råi , tõ ®©y vÒ sau ng−êi t×m ®Õn Th¸m Hoa nhÊt ®Þnh lµ Ýt , vËy Th¸m Hoa cßn ®Þnh ë ®©y n÷a hay kh«ng ? NÕu ®i th× Th¸m Hoa ®i ®©u ? - Mai Hoa §¹o lµ ai ? T¹i sao ¸m khÝ cña h¾n l¹i h×nh hoa mai ? - Còng ®· hai n¨m nay , Mai Hoa §¹o kh«ng hÒ ra mÆt , vËy cã ph¶i ch¨ng lµ h¾n ®· bÞ trõ ? Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 3. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 84 - NÕu h¾n bÞ trõ th× ng−êi trõ h¾n lµ ai ? Tù nhiªn nh÷ng c©u hái ®ã cña T«n TiÓu B¹ch , Lý TÇm Hoan kh«ng tr¶ lêi mét c©u nµo c¶ , cã mét sè c©u hái , h¾n kh«ng b»ng lßng tr¶ lêi mµ còng cã mét sè c©u hái h¾n kh«ng biÕt tr¶ lêi ra sao . §· l©u råi , h¾n ®o¸n L©m Tiªn Nhi lµ Mai Hoa §¹o . §· l©u l¾m råi , ngµy ®ã , h¾n biÕt L©m Tiªn Nhi , kh«ng nì xuèng tay víi L©m Tiªn Nhi . §· l©u l¾m råi , ngµy ®ã h¾n ®· ®Ó cho TiÓu Phi ra ®i , h¾n biÕt ng−êi thiÕu niªn ®ã bªn ngoµi tuy cã vÎ l¹nh lïng khã tÝnh nh−ng bªn trong l¹i chÊt ch−¸ nhiÖt t×nh . H¾n biÕt TiÓu Phi nhÊt ®Þnh ®· mang theo L©m Tiªn Nhi ®i . Nh−ng hä ®i ®©u ? VÒ sau nµy L©m Tiªn Nhi cã c¶i söa t©m t×nh , cã trê thµnh mét ng−êi tèt ? Nµng cã n¶y sinh ra ®−îc c¸i c¶m t×nh ch©n thµnh víi TiÓu Phi hay kh«ng ? Nh÷ng c¸i ®ã th× Lý TÇm Hoan hoµn toµn kh«ng biÕt . Nh−ng cø ®Õn bao nhiªu vÊn ®Ò Êy th× ng−êi Th¸m Hoa hä Lý l¹i thë dµi . http://hello.to/kimdung ChÝnh h¾n còng kh«ng biÕt tõ ®©y vÒ sau m×nh cã kÕ ho¹ch g× kh«ng ? RiÕt cho tíi lóc vµo qu¸n l·o T«n Gï , ®Õn khi ngåi trªn bµn , Lý TÇm Hoan míi t¹m thêi døt bá bao nhiªu vÊn ®Ò phiÒn phøc bëi v× lóc bÊy giê th× r−îu ®· bµy ra . T«n TiÓu B¹ch cø nh×n Lý TÇm Hoan , ¸nh m¾t nµng thËt nhu mú vµ trän vÑn nÐt c−êi t−¬i . In h×nh nh− nµng ch¼ng nh÷ng chØ thÝch con ng−êi Êy mµ l¹i cßn hÕt søc c¶m th«ng víi h¾n . Lý TÇm Hoan ngÈng mÆt lªn b¾t gÆp c¸i nh×n dÞu dµng vµ th«ng c¶m cña nµng . Tim h¾n vôt nh− ®Ëp m¹nh . T«n TiÓu B¹ch në nô c−êi thËt ®Ñp : - B©y giê th× chóng ta cã thÓ b¾t ®Çu råi chø ? Lý TÇm Hoan gËt ®Çu : - Hay l¾m . M¾t cña T«n TiÓu B¹ch s¸ng mét c¸ch long lanh . Lý TÇm Hoan nh−íng m¾t : - Uèng r−îu mµ còng cã c¸ch thøc n÷a − ? T«n TiÓu B¹ch c−êi : - Tù nhiªn lµ cã chø sao kh«ng ? Lý TÇm Hoan còng c−êi : Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 4. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 85 - T«i chØ biÕt ®éc mét c¸ch , ®ã lµ m×nh cïng nèc r−îu vµo bao tö , ai ®ã cho r−îu " t¹o ph¶n " trong bao tö tr−íc lµ ng−êi Êy thua , thÕ th«i . T«n TiÓu B¹ch bËt c−êi nh−ng råi nµng cè d»n : - Cø nh− thÕ th× häc vÊn vÒ uèng r−îu cña Th¸m Hoa hay cßn kÐm qu¸ . Lý TÇm Hoan vÆn l¹i : - Sao ? T«n TiÓu B¹ch nãi : - Uèng r−îu k×nh gåm cã v¨n cã vâ . Lý TÇm Hoan hái : - V¨n th× c¸ch thøc ra sao cßn vâ th× thÕ nµo ? T«n TiÓu B¹ch nãi : - C¸i c¸ch mµ Th¸m Hoa võa nãi ®ã lµ vâ ®Êu , ng−êi ta gäi n«m na lµ Ng−u Èm . Lý TÇm Hoan hái vÆn : - Ng−u Èm ? T«n TiÓu B¹ch nãi : - Cø trót r−îu v« bao tö , cø ®æ ®Çy häng , nÕu kh«ng gäi lµ ng−u Èm th× gäi lµ g× ? Lý TÇm Hoan bËt c−êi : - Chø kh«ng ®æ r−îu v« miÖng th× ®ã r−îu v« lç tai sao ? T«n TiÓu B¹ch hÊt mÆt lµm nghiªm : - NÕu Th¸m Hoa uèng r−îu b»ng lç tai th× kÓ nh− ®· th¾ng råi v× t«i kh«ng uèng nh− thÕ ®−îc . Lý TÇm Hoan c−êi : - Uèng r−îu b»ng lç tai chËm l¾m , t«i kh«ng cã thÓ " v¨n nh· " nh− thÕ ®©u . T«n TiÓu B¹ch nãi : - T«i lµ mét c« g¸i nhá th× lµm sao cã thÓ " vâ ®Êu " víi Th¸m Hoa cho ®−îc nh−ng " v¨n ®Êu " th× còng cã nhiÒu c¸ch . Th¸m Hoa cã thÓ chän lÊy mét trong nhiÒu c¸ch Êy . Lý TÇm Hoan hái : - Cã hÕt th¶y bao nhiªu c¸ch ? T«n TiÓu B¹ch ãi : - Cã c¸ch n¾m tay ®o¸n ®Ó mµ uèng , cã c¸ch ®¸nh trèng nÐm hoa ®Ó mµ uèng nh−ng nh÷ng c¸ch ®ã tÇm th−êng l¾m , th« tôc l¾m , kh«ng thÓ dïng nã ®−îc . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 5. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 86 Lý TÇm Hoan c−êi : - Nh− vËy th× cßn mÊy c¸ch cã thÓ dïng ®−îc ? T«n TiÓu B¹ch nãi : - ChØ cßn l¹i cã mçi mét c¸ch th«i . Lý TÇm Hoan kh«ng d»n ®−îc , bËt c−êi ha h¶ . T«n TiÓu B¹ch còng ph¶i bËt c−êi : - ChØ cßn mét c¸ch nh−ng c¸ch nµy kh«ng nh÷ng t©n kú mµ l¹i lµ thói vÞ , cho dï cã cßn mu«n v¹n c¸ch nhÊt ®Þnh Th¸m Hoa còng chØ chän nã mµ th«i . Lý TÇm Hoan nãi : - R−îu ®· bµy ra bµn , t«i chØ mong ®−îc uèng mau , bÊt cø dïng ph−¬ng ph¸p nµo còng ®−îc . T«n TiÓu B¹ch nãi : - §−îc råi , Th¸m Hoa h·y nghe nhÐ , c¸ch nµy kÓ ra còng lµ ®¬n gi¶n . Tù nhiªn lµ Lý TÇm Hoan ®¶o tai nghe . T«n TiÓu B¹ch nãi tiÕp : - B©y giê , c¸ch thøc ®ã nh− thÕ nµy , t«i hái Th¸m Hoa mét c©u , nÕu Th¸m Hoa tr¶ lêi ®−îc th× kÓ nh− Th¸m Hoa th¾ng vµ nh− thÕ th× t«i ph¶i uèng mét chÐn . Lý TÇm Hoan hái : - B»ng nh− kh«ng tr¶ lêi ®−îc th× kÓ nh− t«i thua , cã ph¶i thÕ kh«ng ? T«n TiÓu B¹ch c−êi : - Tr¶ lêi kh«ng ®−îc còng ch−a kÓ lµ thua , ®Õn khi nµo t«i tù tr¶ lêi ®−îc c©u hái cña m×nh th× lóc ®ã Th¸m Hoa míi kÓ lµ thua . Lý TÇm Hoan trÇm ng©m : - Nh−ng nÕu t«i thua th× ®Õn phiªn t«i l¹i hái c« chø ? T«n TiÓu B¹ch l¾c ®Çu : - Kh«ng , ng−êi th¾ng ®−îc phÐp hái lu«n chø , hái cho ®Õn khi mµ thua th× míi th«i . Lý TÇm Hoan c−êi : - NÕu c« cø hái t«i nh÷ng chuyÖn vôn vÆn cña t− nh©n th× ch¾c t«i ph¶i thua m¹t kiÕp . T«n TiÓu B¹ch còng c−êi : - Tù nhiªn t«i kh«ng thÓ hái Th¸m Hoa nh− thÕ bëi v× nÕu t«i hái Th¸m Hoa r»ng mÑ t«i lµ ai , anh em t«i gåm cã mÊy ng−êi ? T«i n¨m nay bao nhiªu tuæi ? .. th× Th¸m Hoa lµm sao biÕt ®−îc . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 6. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 87 Lý TÇm Hoan n©ng chÐn lªn : - B©y giê t«i chuÈn bÞ thua råi ®©y . T«n TiÓu B¹ch c−êi : - §−îc råi , muèn thua th× thua , nghe t«i hái ®©y , hái c©u hái thø nhÊt ®Êy nhÐ . Nµng vôt nÝn c−êi ngang vµ nh×n th¼ng vµo mÆt Lý TÇm Hoan : - Th¸m Hoa cã biÕt c¸i th¬ mµ l·o côt giß ®−a ra hæi h«m nay do ai viÕt kh«ng ? Mét c©u hái qu¶ thËt kinh ng−êi . ¸nh m¾t cña Lý TÇm Hoan vôt s¸ng lªn vµ h¾n ®¸p thËt nhanh : - Kh«ng , t«i kh«ng biÕt . T«n TiÓu B¹ch ®iÒm ®¹m mØm c−êi ; - NÕu t«i kh«ng biÕt th× t«i kh«ng hái , ng−êi viÕt l¸ th¬ Êy lµ ... Nµng cè ý ng−ng l¹i vµ nãi tiÕp tõng tiÕng mét : - ... lµ L©m Tiªn Nhi . C©y tr¶ lêi còng qóa kinh ng−êi . Lý TÇm Hoan vèn ®−îc tiÕng lµ con ng−êi b×nh tÜnh nhÊt trong mäi vÊn ®Ò nh−ng c©u tr¶ lêi nµy cña nµng ®· lµm cho giËt ng−îc : - Lµm sao c« biÕt lµ L©m Tiªn Nhi ? T«n TiÓu B¹ch nãi : - Ch−a , b©y giê th× ch−a ph¶i ®Õn Th¸m Hoa hái . Uèng mét chÐn ®i råi nghe ng−êi ta hái tiÕp . Lý TÇm Hoan chôp lÊy chÐn r−îu tu mét h¬i c¹n ®¸y . T«n TiÓu B¹ch hái : - Th¸m Hoa cã biÕt hiÖn t¹i TiÓu Phi ë ®©u kh«ng ? Lý TÇm Hoan l¾c ®Çu : - Kh«ng biÕt . T«n TiÓu B¹ch nãi : - Tuy h¾n lu«n lu«n bªn c¹nh L©m Tiªn Nhi nh−ng nh÷ng viÖc lµm cña nµng , h¾n kh«ng sao biÕt ®−îc . H¾n bÞ nµng che m¾t . Lý TÇm Hoan hái : - H¾n ... b©y giê h¾n ë ®©u ? T«n TiÓu B¹ch nhÑ l¾c ®Çu : - Th¸m Hoa b©y giê ®æi tÝnh thËt nhiÒu , sao mµ nãng thÕ ? Bao giê th¾ng råi míi cã quyÒn hái ng−êi ta chø ? Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 7. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 88 Lý TÇm Hoan ®µnh n©ng chøn thø hai uèng c¹n . ChÐn thø hai nµy h¾n cßn uèng mau h¬n chÐn võa råi, c©u chuyÖn h×nh nh− ®· lµm cho h¾n nãng h¬n . T«n TiÓu B¹ch c−êi : - Th¸m Hoa cã biÕt t¹i sao L©m Tiªn Nhi l¹i viÕt l¸ th− ®ã kh«ng ? Lý TÇm Hoan tr¶ lêi thËt lÑ : - Kh«ng biÕt ! Tuy ®· cã phÇn nµo c¶m thÊy môc ®ich cña L©m Tiªn Nhi nh−ng h¾n kh«ng lµm sao x¸c ®Þnh ch¾c ch¾n ®−îc , mét phÇn kh¸c h×nh nh− h¾n s½n sµng thua cho thËt mau , h¾n nãng n¶y ®Õn møc quªn r»ng nÕu th¾ng th× sÏ cã c¬ héi hái l¹i nh÷ng ®iÒu m×nh muèn biÕt . Vµ b©y giê th× T«n TiÓu B¹ch míi chÞu gi¶i c©u hái cña m×nh : - Bëi nµng biÕt rÊt râ rµng nÕu cã ng−êi ®Õn nhµ L©m Thi ¢m g©y ®iÒu bÊt lîi th× nhÊt ®Þnh Th¸m Hoa sÏ ra mÆt , nµng l¹i cÇn Th¸m Hoa ra mÆt bëi v× nµng lu«n lu«n xem Th¸m Hoa lµ kÎ ®èi ®Çu ®¸ng gêm , trong ®êi , ng−êi mµ nµng hËn nhÊt lµ Th¸m Hoa , chØ khi nµo Th¸m Hoa chÕt nµng míi d¸m xuÊt ®Çu lé diÖn . Lý TÇm Hoan thë dµi vµ uèng c¹n chÐn thø ba . Chê cho Lý TÇm Hoan ®Æt chÐn xuèng , T«n TiÓu B¹ch míi hái : - Th¸m Hoa cã biÕt ng−êi thø nhÊt muèn giÕt Th¸m Hoa lµ ai kh«ng ? Lý TÇm Hoan c−êi ng−îng : - Ng−êi muèn giÕt t«i qu¸ nhiÒu chø ®©u ph¶i mét ? T«n TiÓu B¹ch nãi : - Nh−ng cã thÓ giÕt ®−îc Th¸m Hoa chØ cã thÓ kÓ ®Õn ba ng−êi , ng−êi thø nhÊt lµ Th−îng Quan Kim Hång . ThËt lµ mét chuyÖn ra ngoµi ý nghÜ cña Lý TÇm Hoan cho nªn khi c¹n chÐn thø t− , h¾n kh«ng lµm sao d»n ®ùoc , h¾n hái : - H¾n sÏ ®Õn ®©y µ ? T«n TiÓu B¹ch c−êi : - N÷a , l¹i mang c¸i tËt qu¸ lín råi , ch−a tíi phiªn m×nh hái mµ còng cø hái hoµi . Nµng nh×n nh− xãi vµo mÆt Lý TÇm Hoan vµ hái tiÕp ; - T×nh h×nh cña Th−îng Quan Kim Hång tù nhiªn lµ Th¸m Hoa biÕt rÊt râ råi , nÕu chØ nh÷ng b¸u vËt th«ng th−êng kh«ng bao giê lµm cho h¾n ®éng t©m , nh−ng lÇn nµy t¹i sao h¾n chó ý qu¸ nhiÒu vµo H−ng V©n Trang nh− thÕ ? Lý TÇm Hoan l¾c ®Çu : - C¸i ®ã th× ... kh«ng biÕt . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 8. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 89 T«n TiÓu B¹ch nãi : - Bêi v× h¾n cã nghe r»ng " ®Ö nhÊt danh hiÖp " tr−íc kia ng−êi mang tªn V−¬ng L©n Hoa lµ b»ng h÷u cña lÖnh t«n . Lý TÇm Hoan nãi : - V−¬ng ®¹i hiÖp qu¶ cã nghÜa kim b»ng víi th©n phô cña t«i nh−ng mÊy n¨m tr−íc ®©y ng−êi ®· phÕ bá sù nghiÖp vµo nói tu tiªn th× lµm g× cã quan hÖ víi chuyÖn ngµy nay ? NhÊt lµ chuyÖn ë H−ng V©n Trang ? T«n TiÓu B¹ch l¾c ®Çu c−êi : - Còng vËy th«i , th«i ®−îc kÓ nh− nh−êng cho Th¸m Hoa hái mét c©u cho ®ì buån nh−ng víi ®iÒu kiÖn lµ ph¶i uèng tr−ãc ba chÐn råi t«i míi tr¶ lêi c©u hái ®ã . H×nh nh− c« g¸i hä T«n cè ý muèn lµm cho Lý TÇm Hoan say cóp nh−ng chØ v× nh÷ng vÊn ®Ò mµ nµng ®Æt ra ®¸ qu¸ kinh ng−êi cho nªn chÝnh Lý TÇm Hoan biÕt sÏ say nh−ng vÉn ph¶i uèng nh− th−êng . Hä Lý c¹n xong ba chÐn , T«n TiÓu B¹ch nãi : - Bêi v× Th−îng Quan Kim Hång cã nghe nãi tr−íc khi rót vµo ë Èn , V−¬ng ®¹i hiÖp ®· ®em tÊt c¶ nh÷ng liÔu ®¾c b×nh sinh viÕt lµm hai bµn giao cho lÖnh t«n cÊt gi÷ , riªng Th¸m Hoa th× chØ míi luyÖn ®−îc mét b¶n mµ TiÓu Lý Phi §ao ®· vang déi giang hå , nÕu luyÖn hÕt hai b¶n th× kh«ng lµm sao t−ëng t−îng næi . V× thÕ cho nªn Th−îng Quan Kim Hång lµm sao tr¸nh khái ®éng t©m . Lý TÇm Hoan c−êi söng sèt nh−ng h¾n l¹i g−îng c−êi : - NÕu qu¶ thËt cã chuyÖn nh− tÕ th× t¹i sao t«i l¹i kh«ng biÕt g× c¶ ? T«n TiÓu B¹ch gËt ®Çu : - T«i biÕt ®ã lµ c¸ch t¹o d− luËn cña L©m Tiªn Nhi , chø thËt th× V−¬ng ®¹i hiÖp ®· biÕt râ nh−îc ®iÓm cña con ng−êi nªn ®©u cã chi chuyÖn Êy . Nµng c−êi vµ nãi thËt chËm : - Dï cho ®¹i hiÖp cã vâ c«ng bÝ quyÕt muèn ®Ó l¹i th× kh«ng bao giê ®Ó l¹i cho nhµ hä Lý bëi v× ®¹i hiÖp vµ lÖnh t«n vèn nghÜa kim b»ng th× cã bao giê ng−êi l¹i di h¹i vÒ sau nh− thÕ Lý TÇm Hoan thë ra : - Qu¶ ®óng nh− thÕ . T«n TiÓu B¹ch h¸y h¸y m¾t : - T«i biÕt Th¸m Hoa cã nhiÒu vÊn ®Ò chøa trong lßng muèn hái l¹i t«i nÕu t«i kh«ng ®Ó cho Th¸m Hoa cã c¬ héi th¼ng mét lÇn ®Ó hái th× sî Th¸m Hoa sÏ chÕt n«n nãng . V× thÕ b©y giê t«i hái mét c©u mµ tin ch¾c Th¸m Hoa sÏ tr¶ lêi dÔ nh− lÊy ®å trong tói . Nµng nh×n th¼ng vµo mÆt Lý TÇm Hoan mµ hái thËt chËm ; Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 9. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 90 - Trong tËn ®¸y lßng Th¸m Hoa b©y giê chØ cã mçi mét h×nh bãng cña nµng ? ThËm chÝ cã thÓ v× nµng mµ chÕt , vËy tiÕng " nµng " trong c©u hái cña t«i lµ tiÕng t«i dµnh cho Th¸m Hoa " gì vèn " ®ã , v× nhÊt ®Þnh Th¸m Hoa biÕt râ " nµng " lµ ai råi ? Lý TÇm Hoan chît nghe nh− tim m×nh nh¶y tãt ra ngoµi . *** C©u hái , kh«ng ph¶i - b¶o lµ c©u nãi cña c« g¸i hä T«n míi ®óng - c©u nãi cña c« ta ®· lµm cho Lý TÇm Hoan tèi mÆt . H¾n kh«ng ngê T«n TiÓu B¹ch l¹i cã thÓ nãi mét c©u nh− thÕ . BÊt luËn ai hái h¾n mét c©u nh− thÕ , nhÊt ®Þnh h¾n sÏ tuyÖt ®èi kh«ng bao giê håi ®¸p v× vÊn ®Ò tèi bÝ mËt trong ®êi h¾n , mét bÝ mËt ®au khæ nhÊt ®êi h¾n . NÕu cã ai hái h¾n c©u Êy còng ch¼ng kh¸c nµo lÊy mòi ®ao ®©m vµo bông h¾n . H¾n thËt kh«ng hiÓu t¹i sao T«n TiÓu B¹ch l¹i hái nh− thÕ ? Nµng hái nh− thÕ dông ý g× ? Nh−ng nh×n vµo tia m¾t cña nµng , h¾n kh«ng thÊy chót g× ¸c ý , tia m¾t nµng thËt dÞu , thËt nhu hoµ . Thiªu n÷ hÇu hÕt ®Òu rÊt hiÕu kú , ph¶i ch¨ng c« g¸i hä T«n nµy còng v× hiÒu kú mµ hái ? NhÊt ®Þnh nµng kh«ng ph¶i v× muèn banh xÐ vÕt th−¬ng lßng cña Lý TÇm Hoan bëi v× nµng cã ý tèt , nÕu kh«ng v× ý tèt ®ã th× kh«ng bao giê nµng l¹i thæ lé nh÷ng chuyÖn bÝ mËt kia víi h¾n . V× mçi chuyÖn bÝ mËt ®Òu hoµn toµn cã lîi cã cho Lý TÇm Hoan . Nh−ng c« g¸i hä T«n lµ ai ? T¹i sao nµng biÕt ®−îc nh÷ng chuyÖn mµ kh«ng ai biÕt ? B©y giê th× râ rµng «ng néi cña nµng còng lµ bËc dÞ nh©n trong chèn phong trÇn . " T«n B¹ch Ph¸t " cã lÏ còng chØ lµ mét thø " biÖt hiÖu " lÊy lµm tªn téc m,µ th«i . ThÕ th× tªn thËt cña l·o lµ g× ? Vµ «ng ta ra thµnh ®Ó ®ãn tiÕp ai ? Ph¶i ch¨ng lµ ®ãn Th−îng Quan Kim Hång ? C©u nãi óp më cña c« g¸i tãc bÝnh ®¸ng ®Ó ngê vµo chuyÖn Êy . ThÕ th× TiÓu Phi vµ L©m Tiªn Nhi b©y giê ë ®©u ? Lý TÇm Hoan trÇm ng©m mét lóc thËt l©u råi h¾n vôt thë dµi : - T×nh ®Õn mÆn nång , t×nh trë l¹i , ai nãi v« t×nh thËt h÷u t×nh . H¾n nãi thËt nhá vµ cuèi cïng kh«ng cßn nghe thµnh tiÕng . T«n TiÓu B¹ch còng bËt thë ra : Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 10. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 91 - §a t×nh lµ c¸i khæ tù ngµn x−a . Téi chi Th¸m Hoa ph¶i thÕ ? Ph¶i chi ? TiÕng nãi cña nµng còng thËt nhá , h×nh nh− nµng chØ nãi víi m×nh . - LÇn nµy th× t«i ®· chÞu thua , Th¸m Hoa cø hái ®i , nÕu cã thÓ tr¶ lêi th× kÓ nh− Th¸m Hoa thua vµ uèng thªm chÐn n÷a . Lý TÇm Hoan hái qua mét tho¸ng trÇm ng©m ; - TiÓu Phi vµ L©m Tiªn Nhi b©y giê ë ®©u ? T«n TiÓu B¹ch c−êi : - T«i biÕt c©u hái thø nhÊt lµ c©u hái ®ã bëi v× trõ " nµng " ra , chØ cã TiÓu Phi lµ con ng−êi duy nhÊt lµm cho Th¸m Hoa l−u ý . Lý TÇm Hoan thë ra : - BÊt luËn ng−êi nµo kÕt b¹n víi h¾n th× nhÊt ®Þnh kh«ng thÓ ch¼ng quan t©m . T«n TiÓu B¹ch c−êi thËt dÞu : - Còng nh− Th¸m Hoa vËy , nÕu ng−êi nµo kÕt b¹n ®−îc víi Th¸m Hoa th× kh«ng lµm sao khái ph¶i quan t©m . Nµng c−êi víi c¶ mét s¾c mÆt l¹ lïng vµ vôt rót ra mét cuén giÊy : - §©y lµ ®Þa chØ cña TiÓu Phi , cø theo b¶n ®å nµy th× Th¸m Hoa cã thÓ t×m ra . N¾m chÆt lÊy cuén giÊy , m¾t cña Lý TÇm Hoan s¸ng rùc lªn : - §a t¹ . Trong ngµy h«m nay , h¾n nãi tiÕng " ®a t¹ " hai lÇn . Mét lÇn víi Qu¸ch Tung D−¬ng vµ lÇn nµy . T«n TiÓu B¹ch nh×n th¼ng vµo mÆt h¾n : - T«i ®· nãi rÊt nhiÒu chuyÖn quan hÖ mËt thiÕt cña Th¸m Hoa , thÕ mµ kh«ng mét tiÕng t¹ ©n , t«i nãi cho Th¸m Hoa biÕt ng−êi muèn giÕt Th¸m Hoa còng kh«ng mét tiÕng ¹t ©n , vËy t¹i sao b©y giê Th¸m Hoa l¹i nãi ? Lý TÇm Hoan cói mÆt lµm thinh . Nµng nãi tiÕp : - Cho dï Th¸m Hoa kh«ng nãi , t«i còng cã thÓ biÕt nguyªn nh©n cña hai tiÕng " ®a t¹ " võa råi , bëi v× Th¸m Hoa cã ®−îc b¶n ®å nµu lµ cã thÓ t×m ®−îc Lý TÇm Hoan , bëi v× chØ khi nµo t×m ®−îc h¾n , Th¸m Hoa míi cã thÓ khuyªn h¾n kh«ng nªn si mª mét ng−êi ®µn bµ kh«ng ®¸ng Êy , míi cã thÓ khuyªn h¾n kh«ng nªn huû diÖt tiÒn ®å cña h¾n vµ chÝnh v× thÕ mµ Th¸m Hoa ®· v× h¾n mµ thä ©n . Nµng c−êi c−êi nh−ng giäng c−êi cña nµng cã vÎ u buån . - Còng nh− Th¸m Hoa ®· v× L©m Thi ¢m mµ c¶m t¹ Qu¸ch Tung D−¬ng håi sím , ch¼ng lÏ trong ®êi Th¸m Hoa ch−a hÒ v× m×nh mµ thèt ra tiÕng " c¶m ¬n " . Lý TÇm Hoan vÉn cói mÆt lµm thinh . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 11. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 92 T«n TiÓu B¹ch nh×n s÷ng vµo mÆt Lý TÇm Hoan b»ng mét c¸i nh×n thËt dÞu dµng vµ nµng thë dµi : - ¤ng néi t«i th−êng nãi r»ng mét ng−êi nµo mµ kh«ng bao g× nghÜ ®Õn c¸ nh©n m×nh th× kiÕp sèng cña ng−êi Êy thËt ®¸ng th−¬ng . Lý TÇm Hoan vôt ngÈng mÆt c−êi : - Vµ mét con ng−êi lu«n lu«n nghÜ tíi m×nh th× kiÕp sèng l¹i cßn ®¸ng th−¬ng h¬n n÷a . T«n TiÓu B¹ch l¹i cói mÆt lµm thinh . Nµng lÇm thÇm trong miÖng nh− cè nghiÒn ngÉm l¹i ý nghÜ trong c©u nãi cña Lý TÇm Hoan vµ thËt l©u nµng míi në nô c−êi ªm dÞu . Nµng nghÜ ph¶i nãi mét con ng−êi sèng mµ chØ nghÜ ®Õn m×nh th× cã lÏ khiÕp sèng kh«ng cßn g× thó vÞ . Lý TÇm Hoan l¹i nèc c¹n mét chÐn n÷a : - T«n l·o gia ra thµnh ®ãn ng−êi nh−ng kh«ng biÕt ®ãn ai thÕ nhØ ? T«n TiÓu B¹ch chíp chøp m¾t : - ThËt ra kh«ng ph¶i ®ãn mµ lµ ®−a ng−êi . Lý TÇm Hoan nh−íng m¾t : - §−a ng−êi nh−ng ®−a ai thÕ ? T«n TiÓu B¹ch nãi tõng tiÕng mét : - Th−îng Quan Kim Hång . C©u tr¶ lêi cña nµng lµm cho Lý TÇm Hoan söng sèt . H¾n hái dån : - Th−îng Quan Kim Hång vèn ch−a cã vµo thµnh th× lµm sao l¹i ®i ? T«n TiÓu B¹ch c−êi lªn ¸nh m¾t : - ¤ng néi t«i ®· lo ®−a h¾n ®i th× lµm sao h¾n l¹i kh«ng ®i ®−îc ? CÆp mµy cña Lý TÇm Hoan l¹i nh−íng cao h¬n n÷a : - Nh− vËy lµ T«n l·o gia ®· . H¾n chît gËp m×nh xuèng ho sÆc sôa . Cïng mét lóc h¾n víi khum m×nh xuèng , Lý TÇm Hoan bçng nghe cho¸ng v¸ng , h¬i r−îu x«ng lªn tËn ãc vµ h¾n muèn gôc lu«n . Tõ l©u , l·o T«n Gï ®øng ë xa xa , b©y giê th× l·o b−íc mau tíi vµ l·o cau mµy : - ¤ng b¹n b÷a nay uèng nhiÒu qu¸ mµ l¹i uèng mau qu¸ , cã chuyÖn g× h·y ®Ó s¸ng mai sÏ nãi tiÕp . Lý TÇm Hoan l¾c ®Çu c−êi : Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 12. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 93 - ¤ng b¹n giµ cã biÕt Th−îng Quan Kim Hång kh«ng nhØ ? L·o T«n Gï nãi mau : - T«i kh«ng biÕt mµ , t«i còng kh«ng uèng r−îu ®©u . Lý TÇm Hoan c−êi ha h¶ : - ¤ng b¹n giµ kh«ng cã " c¸ " víi t«i mµ , uèng lµm sao ®−îc kia . L·o T«n Gï nh×n s÷ng Lý TÇm Hoan y nh− tõ tr−íc ®Õn giê l·o ch−a hÒ gÆp h¾n lÇn nµo . Tõ tr−íc ®Õn giê l·o ch−a thÊy ai c−êi lín nh− thÕ Êy . Vµ nhÊt lµ l·o kh«ng bao giê ngê Lý TÇm Hoan - ng−êi b¹n Töu Quû cña l·o l¹i cã thÓ c−êi qu¸ lín nh− thÕ . Lý TÇm Hoan nãi tiÕp : - Nh−ng t«i th× t«i cã thÓ nãi cho «ng b¹n giµ biÕt , Th−îng Quan Kim Hång tù cho m×nh lµ " §Ö NhÊt Cao Thñ " , con m¾t h¾n tõ tr−íc ®Õn nay cao qu¸ khái ®Çu kh«ng hÒ thÊy cã mét ai tõ tr−íc ®Õn nay còng kh«ng hÒ nî ai mét mãn nµo c¶ nh−ng chuyÖn nµy th× l¹i nî T«n l·o tiªn sinh , thÕ th× «ng b¹n giµ cña m×nh xem T«n l·o tiªn sinh lµ ng−êi nh− thÕ nµo nÌ ? L·o T«n Gï nãi : - T«i ®o¸n kh«ng ®−îc ? Lý TÇm Hoan nãi : - ThÕ mµ t«i ®o¸n ®ùoc - µ kh«ng - t«i còng kh«ng ®o¸n ®−îc , v× thÕ nªn cÇn ph¶i hái cho ra . L·o T«n Gï nãi : - Th«i , hái ®· nhiÒu qóa råi ®Êy , hái qu¸ cho nªn ph¶i say , nhÊt ®Þnh ph¶i say . Lý TÇm Hoan l¹i c−êi lín : - Say ? Say th× l¹i lµm sao ? Ng−êi ®êi dÔ say ®−îc mÊy nhiªu lÇn ? H¾n nhÊc chÐn r−îu lªn vµ nãi víi T«n TiÓu B¹ch : - T«n c« n−¬ng , t«i hái c« nhÐ ? VËy chø T«n l·o gia lµ ai ? T«n TiÓu B¹ch c−êi : - T«n l·o gia lµ cha cña cha t«i , lµ «ng néi cña t«i . Lý TÇm Hoan c−êi ha h¶ : - §óng , ®óng , c©u tr¶ lêi ®ã thËt chÝnh x¸c . H¾n ngöa cæ nèc c¹n chÐn r−îu ®ang cÇm . Uèng xong chÐn ®ã , mÆt h¾n l¹i lê ®ê thªm , h¾n nãi nghe nhõa nhùa : - T«n c« n−¬ng , t«i ... t«i cßn nhiÒu c©u hái n÷a ... Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 13. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 94 ¸nh m¾t cña c« g¸i hä T«n s¸ng lªn , nµng mÝm miÖng c−êi : - Cßn h·y ch−a say th× nªn lîi dông thêi c¬ mµ hái hÕt ®i . Lý TÇm Hoan hái : - T«i hái c« , t¹i lµm sao c« l¹i quyÕt t©m lµm cho t«i ... say qu¾t cÇn c©u ? T¹i .. t¹i sao ? T«n TiÓu B¹ch rãt cho h¾n ®Çy mét chÐn n÷a vµ c−êi : - Bêi v× t«i vµ Th¸m Hoa ®ang uèng r−îu k×nh , tù nhiªn t«i ph¶i lµm cho Th¸m Hoa say , v× bÊt cø ng−êi uèng k×nh nµo còng ®Òu muèn lµm cho ®èi thñ cña m×nh say tr−íc , cã ®óng thÕ kh«ng ? Lý TÇm Hoan gËt gËt : - §óng , ®óng ...qu¶ lµ ®óng ... qu¸ ... H¾n uèng lu«n mét chÐn n÷a vµ h¾n gôc lu«n xuèng mÆt bµn . LÇn nµy th× qu¶ thËt h¾n say kh«ng cßn g−îng nãi . *** L·o T«n Gï vµ T«n TiÓu B¹ch kh«ng ai nãi víi ai mét tiÕng , hä ch¨m chó nh×n vµo Lý TÇm Hoan . H×nh nh− c¶ hai ®Òu muèn x¸c ®Þnh xem h¾n ®· say thËt hay say gi¶ . Trêi ®· qu¸ tèi råi . L·o T«n Gï ®−a c©y ®Ìn lªn nãi lÇm thÇm : - §· ®Õn giê c¬m tèi råi sî e l¹i cã kh¸ch mß ®Õn n÷a . L·o vôt b−íc ra , hai tay ®ãng Ëp cöa l¹i vµ gµi then cÈn thËn . Cö chØ cña L·o T«n Gï h×nh nh− kh«ng muèn b¸n n÷a mµ còng cã thÓ lµ kh«ng muèn cho T«n TiÓu B¹ch ®i ra n÷a . C« g¸i hä T«n còng ch¼ng nãi lêi nµo . C¸nh cöa qu¸n cña L·o T«n Gï dÇy vµ nÆng l¾m , b×nh th−êng mçi khi ®ãng , l·o Ì ¹ch c¬ hå ®Çy kh«ng næi n÷a thÕ nh−ng h«m nay th× kh«ng thÕ , l·o ®i l¹i thËt nhanh vµ ®ãng cöa thËt nhanh . §· thÕ , l·o cßn ®ãng thËt nhÑ nhµng . Cã hai c¸ch gi¶i thÝch chuyÖn l¹ Êy . Mét lµ c¸nh cöa ®· ®−îc thay b»ng mét thø gç th«ng ch¼ng h¹n , hai lµ søc cña l·o T«n Gï ®−îc t¨ng thªm gÊp m−êi lÇn . T«n TiÓu B¹ch vôt c−êi : Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 14. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 95 - Ng−êi ta nãi NhÞ thóc lµ Thiªn Sinh ThÇn Lùc nh−ng cã lÏ chØ mét m×nh diÖt n÷ h«m nay míi thÊy . L·o T«n Gï quay l¹i cau mµy : - Ai lµ NhÞ Thóc cña c« ? Ch¼ng l÷ c« còng ®· say råi ? T«n TiÓu B¹ch c−êi h¨n h¾c : - NhÞ Thóc ®ãng trß hay l¾m , gièng l¾m . Nh−ng ch¼ng lÏ b©y giê vÉn cßn say s−a víi vai trß Êy m·i hay sao ? L·o T«n Gï chíp m¾t nh×n c« g¸i thËt nhanh , tuy c¸i chíp Êy nhanh l¾m , nhanh ®Õn møc nÕu cã ai ®øng gÇn còng khã lßng thÊy kÞp , nh÷ng tia s¸ng nh− cßn ngêi ngêi mét lóc thËt l©u . CÆp m¾t lung linh Êy l¹i lµ cña l·o T«n Gï hay sao ? ThËt lµ mét chuyÖn kh«ng ai cã thÓ tin ®−îc , nh÷ng ai lui tíi qu¸n nµy tõ l©u nay kh«ng mét ai cã thÓ ngê ®«i m¾t võa nh×n c« g¸i Êy lµ cña l·o T«n Gï nµy c¶ . NÕu nh×n thÊy ®«i m¾t Êy , Töu Quû sÏ phôc l¾m bëi v× h¾n vµ L·o T«n Gï gÇn gòi ®· ngãt hai n¨m råi mµ h¾n kh«ng thÊy ®−îc ®«i m¾t " thËt " cña l·o ta . ChØ tiÕc lóc nµy h¾n ®· say qu¾t ®i r«i , h¾n ®ang gôc ®Çu trªn bµn kh«ng cßn biÕt trêi tr¨ng g× c¶ . T«n TiÓu B¹ch c−êi : - T«i biÕt b÷a nay th× h¾n ®· say thËt råi , h¾n kh«ng cã gi¶ ®ß ®©u . L·o T«n Gï trÇm giäng : - Nh−ng ng−¬i cã biÕt töu l−îng cña h¾n hay kh«ng ? Lµm sao h¾n l¹i cã thÓ say mau nh− thÕ ? T«n TiÓu B¹ch l¹i c−êi : - NhÞ Thóc kh«ng biÕt , töu l−îng cßn ph¶i phô thuéc vµo t©m t×nh , b÷a nay cho dï töu l−îng cã cao c¸ch mÊy nhÊt ®Þnh còng ph¶i say . L·o T«n Gï cau mÆt : - Nh−ng t¹i sao ng−¬i l¹i phôc cho h¾n say nh− thÕ ? T«n TiÓu B¹ch nh−íng m¾t : - NhÞ Thóc kh«ng biÕt µ ? ¤ng néi b¶o thÕ ®ã . L·o T«n Gï g»n l¹i :' - T¹i sao ? T«n TiÓu B¹ch nãi : - B©y giê th× hµnh tung cña h¾n ®· lé råi , ng−êi muèn t×m khuÊy nhiÔu h¾n nhiÒu l¾m , trong hai h«m nay hai ba tèp ®· liªn tiÕp ®Õn ®©y , v× thÕ Néi ®Þnh mang h¾n tr¸nh ®i n¬i kh¸c . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 15. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 96 C« ta thë ra nãi tiÕp : - NhÞ Thóc còng thõa biÕt tÝnh cña h¾n chø ? NÕu kh«ng lµm cho h¾n say th× lµm sao h¾n chÞu ®i ? L·o T«n Gï hõ hõ hai ba tiÕng: - Hµnh ®éng cña néi ng−¬i thËt cã nhiÒu ®iÓm lµm ta kh«ng hiÓu næi . T«n TiÓu B¹ch hái l¹i : - Kh«ng hiÓu ? NhÞ Thóc kh«ng hiÓu chç nµo ? L·o T«n Gï nãi : - Lóc Lý TÇm Hoan thua buån kh«ng muèn ra mÆt th× néi ng−¬i cø lµm cho h¾n ph¶i ra mÆt , b©y giê h¾n ra mÆt th× l¹i muèn mang h¾n ®i trèn . ThËt ch¼ng hiÓu ra lµm sao c¶ . T«n TiÓu B¹ch l¾c ®Çu : -NhÞ Thóc nãi nh− thÕ lµ lÇm råi , ra mÆt vµ di trèn lµ hai chuyÖn kh¸c nhau chø nhËp l¹i lµm sao ®−îc ? C« ta khÏ liÕc Lý TÇm Hoan vµ nãi tiÕp : - NhÞ Thóc biÕt kÎ muèn chiÕc ®Çu h¾n nhiÒu hay Ýt kh«ng ? L·o T«n Gï c−êi mòi : - BÊt luËn nhiÒu hay Ýt , trõ Th−îng Quan Kim Hång ra th× cã ®¸ng kÓ g× ? T«n TiÓu B¹ch l¹i l¾c ®Çu : - NhÞ Thóc l¹i lÇm n÷a , nh÷ng kÎ nh¾m vµo c¸i ®Çu cña Lý TÇm Hoan ®©u ph¶i toµn lµ h¹ng dÔ ®uæi l¾m sao . L·o T«n Gï nheo m¾t : - Nh÷ng h¹ng Êy ra lµm sao nãi ta nghe ? T«n TiÓu B¹ch nãi : - §µn «ng th× kh«ng kÓ , h·y tÝnh tr−íc vÒ ®µn bµ , trong ®ã ph¶i kÓ N÷ Bå T¸t Miªn C−¬ng vµ Quan Ngo¹i Lam YÕt Tö . L·o T«n Gï cau mµy thËt s©u khi T«n TiÓu B¹ch kÓ ra hai tªn Êy . T«n TiÓu B¹ch nãi lu«n : - Lèi nh¹n xÐt cña Sinh Hå B¸ HiÓu Sinh lµ lèi " träng nam khinh n÷ " , cho nªn trong Binh KhÝ Phæ cña «ng ta kh«ng liÖt cao thï ®µn bµ , nh−ng vÒ hai con " MÉu D¹ Xoa " nµy th× NhÞ Thóc nhÊt ®Þnh ph¶i biÕt chø ? L·o T«n Gï gËt gËt ®Çu , mÆt l·o ta b¾t ®Çu nÆng xuèng . T«n TiÓu B¹ch nãi : - Lam YÕt Tö lµ t×nh nh©n cña Thanh Ma Y Khèc cßn mô Miªn C−¬ng N÷ Bå T¸t lµ mÑ nu«i cña ®¸m Ngò §éc §ång Tö , hai con quØ c¸i nµy tõ l©u theo dâi hµnh Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 16. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 97 tung cña Lý TÇm Hoan d÷ l¸m . B©y giê mét khi chuyÖn ®· lë dë nh− thÕ nµy th× nhÊt ®Þnh chóng sÏ kÐo tíi ®©y lËp tøc . Nµng thë mét h¬i dµi vµ nãi tiÕp : - Trong hai ng−êi Êy , chØ cÇn mét tíi ®©y th«i th× còng ®ñ mÖt råi . L·o T«n Gï cÇm lÊy chiÕc kh¨n , l·o lÆng thinh khum xuèng lau bµn . Lóc trong bông l·o khã chÞu lµ l·o lµm mét ®éng t¸c duy nhÊt : lau bµn . T«n TiÓu B¹ch nãi : - B©y giê th× h·y kÓ ®Õn ®µn «ng . M¾t nµng h¬i lim dim , nµng co tay ®Õm ®Õm : - Th−îng Quan Kim Hång ... L÷ Phông Tiªn ... Kinh V« M¹ng , cßn mét ng−êi n÷a mµ nhÊt ®Þnh NhÞ Thóc kh«ng lµm sao ®o¸n ®−îc . Hai tay lau miÕt trªn mÆt bµn , L·o T«n Gï hái nh−ng kh«ng ngÈng ®Çu lªn : - Ai ? T«n TiÓu B¹ch nãi : - Hå BÊt Qui . L·o T«n Gï ngÈng ph¾tlªn cau mÆt : - Hå BÊt Qui ? C¸i th»ng Hå ®iªn Êy µ ? T«n TiÓu B¹ch gËt ®Çu : - H¾n ®Êy , con ng−êi Êy ®iªn ®iªn khïng khïng , h¾n xö dông thanh kiÕm tróc , nghhe nãi kiÕm ph¸p cña h¾n còng nh− con ng−êi cña h¾n , còng ®iªn ®iªn khïng khïng nh− thÕ , cã lóc th× tinh diÖu v« cïng nh−ng cã lóc l¹i y nh− con nÝt nh¶y ph−ên tuång , kh«ng chiªu nµo ra chiªu nµo c¶ , Kh«ng ai nh×n ®−îc ra sao v× thÕ mµ trong Binh KhÝ Phæ kh«ng cã ®iÒn tªn h¾n . L·o T«n Gï nãi giäng trÇm trÇm : - Khi tinh dÞu lµ khi thËt , cßn lóc ®iªn ®iªn lµ lóc gi¶ Êy . TrÇm ng©m mét lóc thËt l©u , l·o nãi tiÕp : - ChØ cã ®iÒu con ng−êi Êy tõ tr−íc ®Õn nay kh«ng giao dÞch víi ai thÕ sao nay bçng kh«ng l¹i t×m Lý TÇm Hoan mµ khu©ý nhiÔu . T«n TiÓu B¹ch nãi : - Nghe nãi h¾n ®−îc Long Tiªu V©n thØnh ra , h×nh nh− s− phô cña Long Tiªu V©n tr−íc kia cã gióp h¾n mét chuyÖn g× ®ã . L·o T«n Gï cau mÆt : - Con ng−êi Êy tõ tr−íc ®Õn nay rÊt lµ khã t×m mµ Long Tiªu V©n l¹i cã thÓ t×m ra , ©u còng lµ khæ nhäc l¾m . T«n TiÓu B¹ch nãi : Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 17. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 98 - Còng v× con ng−êi Êy khã t×m nªn Long Tiªu V©n ®i suèt hai n¨m nay . L·o T«n Gï hái : - Võa råi ng−¬i nãi L÷ Phông Tiªn cã ph¶i lµ ng−êi mµ trong Binh KhÝ Phæ ®øng vµo hµng thø n¨m , tøc lµ ¤n HÇu Nh©n KÝch ®ã ch¨ng ? T«n TiÓu B¹ch nãi : - H¾n ®Êy nh−ng kh«ng ph¶i h¾n chØ t×m mét m×nh Lý TÇm Hoan mµ h¾n cßn t×m nhiÒu ng−êi kh¾c n÷a . L·o T«n Gï hái : - H¾n cßn t×m ai n÷a ? T«n TiÓu B¹ch nãi : - Ng−êi ©y trong mÊy n¨m gÇn ®©y h×nh nh− cã luyÖn ®−îc mét thø c«ng phu rÊt ®Æc biÖt v× thÕ nªn bÊt luËn trong Binh KhÝ Phæ cã ng−êi nµo ®−îc s¾p trªn h¾n quyÕt t×m ®Ó thö . L·o T«n Gï hái : - Cßn Kinh ... Kinh ... T«n TiÓu B¹ch hái : -Cã ph¶i NhÞ Thóc hái Kinh V« M¹ng ? L·o T«n Gï gËt ®Çu : - Kinh V« M¹ng th× sao ? T«n TiÓu B¹ch nãi : - Kinh V« M¹ng lµ thuéc h¹ bËc nhÊt cña Th−îng Quan Kim Hång . L·o T«n Gï cau mµy : - T¹i sao ta ch−a nghe c¸i tªn Êy nhØ ? T«n TiÓu B¹ch nãi : - Ng−êi Êy míi ra mÆt giang hå trong vßng hai n¨m nay , «ng mnéi nãi trong hµng vâ l©m hËu bèi cã hai ng−êi lîi h¹i nhÊt ®ã lµ TiÓu Phi vµ Kinh V« M¹ng . L·o T«n Gï nghiªng mÆt : - Sao ? T«n TiÓu B¹ch nãi : - Binh khÝ h¾n dïng còng lµ kiÕm , ra tay còng gièng hÖt nh− TiÓu Phi , võa nhanh võa chÝnh x¸c vµ ngoµi ra cßn mét ®iÒu ®¸ng sî . L·o T«n Gï ®¶o tai nghe . T«n TiÓu B¹ch nãi tiÕp : Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 18. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 99 - B×nh th−êng h¾n rÊt Ýt ra tay nh−ng khi giao ®Êu th× lu«n c¶ sinh m¹ng cña h¾n , h¾n còng kh«ng mµng , v× thÕ mçi chiªu cña h¾n ®Òu lµ nh÷ng ®ßn trÝ m¹ng . Kinh V« M¹ng kh«ng ph¶i lµ tªn mµ lµ biÖt hiÖu , gäi m·i thµnh tªn , ý cña h¾n thµnh biÖt hiÖu , biÖt hiÖu Êy lµ muèn nãi c¸i m¹ng cña h¾n kh«ng bao giê nghÜ ®Õn vÊn ®Ò sèng chÕt . LÆng thinh mét lóc L·o T«n Gï míi hái ; - ¤ng néi ng−¬i ®©u ? T«n TiÓu B¹ch ®¸p :" - ¤ng néi cã hÑn víi ch¸u ë ngoµi thµnh . C« ta c−êi lªn ¸nh m¾t : - Néi biÕt thÕ nµo ch¸u còng mang ®−îc Lý TÇm Hoan ®i . B©y giê th× L·o T«n Gï míi nhÕch m«i c−êi : - Ng−¬i lµ mét tiÓu quØ . T«n TiÓu B¹ch bÜu m«i : - Ng−êi ta hai m−¬i tuæi råi mµ NhÞ Thóc cø nãi " tiÓu " hoµi . L·o T«n Gï thë ra : - Ph¶i råi ... ng−¬i ®¸ lín råi , lÇn sau cïng gÆp ta ng−¬i míi n¨m s¸u tuæi cho ®Õn b©y giê . L·o l¹i cói mÆt lao bµn . T«n TiÓu B¹ch còng cói ®Çu : - §· m−êi ba m−êi bèn n¨m råi NhÞ Thóc kh«ng vÒ . L·o T«n Gï gËt ®Çu lÈm bÈm : - M−êi bèn n¨m ... chØ mÊy h«m n÷a lµ ®óng m−êi bèn n¨m trêi . T«n TiÓu B¹ch hái : - T¹i sao NhÞ Thóc kh«ng vÒ ? L·o T«n Gï vôt ®Ëp m¹nh lªn bµn ch©n . lín tioÕng : - Ta ®· høa víi ng−êi ta gi÷ dïm n¬i ®©y , kh«ng , b¶o hé hä m−êi l¨m n¨m míi ®óng , ta sÏ ë ®©y m−êi l¨m n¨m , ng−¬i cã biÕt gißng hä ta , mét lêi nãi ra nh− ®Ønh ®ãng biÕt kh«ng ? T«n TiÓu B¹ch cói ®Çu : - BiÕt . ThËt l©u , m¾t L·o T«n Gï míi trë l¹i víi chiÕc kh¨n lau . V× khi b¾t ®Çu lau th× ¸nh m¾t cña l·o còng b¾t ®Çu tèi l¹i , c¸i tèi cè h÷u cña l·o chñ qu¸n . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 19. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 100 Bao nhiªu lµ sèng ng−êi ng−êi còng theo ®ã mµ mÊt tiªu . Mét con ng−êi nÕu ®¸ tr¶i qua m−êi bèn n¨m lau bµn th× tù nhiªn ®Òu nh− thÕ , cho dï nh− tr−íc kia hä lµ nh©n vËt thÕ nµo . Bêi v× trong con ng−êi lóc lau bôi trªn bµn th× còng y nh− lau mÊt nh÷ng g× rùc rì trong ¸nh m¾t . Nh÷ng g× lîn lî trªn mÆt bµn bÞ lau s¹ch th× nh÷ng tia bÐn nhän trong ¸nh m¾t còng theo ®ã mµ bÞ lau b»ng . L·o T«n Gï hái thËt thÊp : - Bao nhiÒu n¨m nay , ng−êi trong gia ®×nh còng vÉn b×nh yªn ph¶i kh«ng ? L·o T«n Gï hái c©u Êy lµm cho vµnh m«i c« g¸i míi nhuèm l¹i nô c−êi : - B×nh yªn c¶ , §¹i TÈu , Tam TÈu ®Òu sinh con , vui h¬n hÕt lµ ThiÕm Tu l¹i sinh song thai , v× thÕ n¨m n¨m nay Tø Thóc , ®¹i ca , tam ca ®Òu vui h¬n n¨m ngo¸i . ThÊy vÎ ¶m ®¹m trªn g−¬ng mÆt ng−êi NhÞ Thóc , c« g¸i hä T«n véi cói ®Çu : - TÊt c¶ ®Òu mong NhÞ Thóc sím vÒ nh−ng kh«ng biÕt ... L·o T«n Gï c−êi g−îng : - Ng−¬i vÒ nãi l¹i , cuèi sang n¨m th× ta cã thÓ trë vÒ . T«n TiÓu B¹ch vç tay : - VËy th× vui biÕt bao nhiªu , ch¸u cßn nhí NhÞ Thóc lµm ®Ìn hoa ®Ñp l¾m . L·o T«n Gï c−êi : - Sang n¨m ta sÏ lµm cho , b©y giê th× ng−¬i h·y ®i ®i ®Ó néi ng−¬i khái ®îi . L·o liÕc Lý TÇm Hoan vµ khÏ cau mµy : - Nh−ng ng−¬i lµm sao mang h¾n ®i ? T«n TiÓu B¹ch c−êi : - Trong lóc h¾n say nh− con mÌo −ít Êy th× ch¸u cø viÖc v¾t ®¹i lªn l−ng lµ xong . Nµng võa míi ®øng lªn th× chît nghe bªn ngoµi næi lªn mét giäng l¹nh nh− b¨ng : - Ng−¬i cø ®i nh−ng " con mÌo −ít " Êy th× ®Ó l¹i . © HQD Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2