Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Huyết tâm lệnh - tập 6

Chia sẻ: Thanh Phuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:19

100
lượt xem
14
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'huyết tâm lệnh - tập 6', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Huyết tâm lệnh - tập 6

 1. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 82 Håi thø s¸u T«n TiÓu B¹ch T r−íc giê hoµng h«n chÝnh lµ c¸i lóc mµ viÖc bu«n b¸n cã chiÒu th−a thít nhÊt. L·o T«n Gï ngåi dùa cöa s−ëi ¸nh n¾ng chiÒu cßn sãt l¹i xÕ gãc trêi t©y . Ngay lóc ®ã , Lý TÇm Hoan dÉn T«n TiÓu B¹ch vÒ tíi vµ chÝnh viÖc ®ã ®· lµm cho l·o T«n Gï h¬i cã vÎ ng¹c nhiªn . ThËt l·o kh«ng ngê c¸i «ng b¹n Töu Quû cña l·o l¹i cã thÓ th©n cËn víi c« g¸i tãc bÝnh nh− thÕ Êy . Ch¼ng nh÷ng hä cïng ®i v¬i nhau mµ hä cßn nãi c−êi rÊt lµ t−¬ng ®¾c . Lý TÇm Hoan cè ý kh«ng ngã tíi bé mÆt ng¹c nhiªn cña l·o T«n Gï , h¾n còng tøc c−êi thÇm , h¾n còng kh«ng hiÓu t¹i sao m×nh l¹i th©n cËn bíi c« g¸i hä T«n nh− thÕ . C« g¸i nµy thËt y nh− mét vµnh khuyªn cø h¶ më miÖng ra lµ c−êi c−êi nãi nãi liÒn ®eo kh«ng døt vµ cã nhiÒu lóc nh÷ng lêi nãi cña c« ta ®· lµm cho nhiÒu ng−êi chèng ®ì bë h¬i tai . Lý TÇm Hoan cho r»ng trªn ®êi nµy chØ cã hai viÖc lµm cho con ng−êi ph¶i nhøc ®Çu , thø nhÊt , trong lóc ngåi ¨n uèng trong bµn tiÖc chît ph¸t gi¸c trõ m×nh ra kh«ng mét ai uèng r−îu . Thø hai bçng kh«ng l¹i gÆp mét ng−êi con g¸i l¾m lêi . ViÖc thø hai lµm cho ng−êi ta nhøc ®Çu gÊp tr¨m lÇn viÖc thø nhÊt . Nh−ng rÊt l¹ lïng b©y giê h¾n ch¼ng nh÷ng kh«ng c¶m thÊy nhøc ®Çu ®èi víi c« g¸i nµy tr¸i l¹i cßn c¶m nghe nhiÒu thÝch thó . HÇu hÕt nh÷ng kÎ cã töu l−îng cao ®Òu rÊt thÝch cã ng−êi t×m m×nh ®Ó th¸ch uèng , chØ khi cã ng−êi t×m tíi th¸ch th× tÊt c¶ nh÷ng viÖc kh¸c còng ®Òu cã thÓ bá qua . Mµ nÕu ng−êi th¸ch uèng r−îu l¹i lµ mét c« g¸i ®Ñp th× l¹i cµng thÝch thó h¬n nhiÒu . Mét ng−êi ®µn bµ nÕu lµ th«ng m×nh võa th«ng minh võa ®Ñp mµ l¹i võa biÕt uèng r−îu th× nÕu cã h¬i l¾m lêi mét chót , ng−êi ®µn «ng rÊt cã thÓ nhÉn n¹i viÖc nhøc ®Çu nh−ng trõ h¹ng ng−êi ®µn bµ cã ®ñ ®iÒu kiÖn cßn ngoµi ra th× kh«ng ®−îc phÐp nhiÒu lêi , tuyÖt ®èi kh«ng ®−îc ph¹m vµo lçi ®ã . Kh«ng biÕt ®ã lµ quy t¾c chung hay riªng cña Lý TÇm Hoan ®èi víi c« g¸i tãc bÝnh . Trªn kho¶ng ®−êng ®i dÉn vÒ ®Õn qu¸n , Lý TÇm Hoan biÕt ®−îc thªm nhiÒu viÖc , tr−íc nhÊt lµ l·o giµ " kÓ chuyÖn " tªn lµ T«n B¹ch Ph¸t , kh«ng biÕt sau khi tãc Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 2. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 83 l·o b¹c míi cã c¸i tªn Êy hay c¸i tªn Êy cã s½n tõ lóc míi sinh nh−ng ®iÒu ®ã ®èi víi ng−êi ®êi cã lÏ kh«ng cÇn l¾m . Ng−êi ta chØ cÇn biÕt mét c¸i " tªn " ®Ó tiÖn viÖc x−ng h« khi ®èi diÖn hay khi nãi víi ng−êi nµo kh¸c cßn viÖc tªn Êy do ®©u mµ cã biÕt cµng hay cµng phong phó cho c©u " chuyÖn kÓ " , b»ng kh«ng th× ch¼ng thiÖt h¹i g× . H¾n biÕt thªm l·o T«n B¹ch Ph¸t nµy lµ «ng néi cña T«n TiÓu B¹ch , cha mÑ nµng mÊt tõ sím , nµng sèng theo «ng néi tõ nhá ®Õn giê . Hai «ng ch¸u hä quÊn ch¾c bªn nhau ®Ó t×m lÏ sèng , tõ tr−íc ®Õn giê kh«ng hÒ rêi nhau nöa b−íc . Khi nghe kÓ ®Õn ®©y , Lý TÇm Hoan hái T«n TiÓu B¹ch : - ThÕ sao b©y giê «ng c« l¹i kh«ng ë bªn c« ? T«n TiÓu B¹ch lÇn nµy tr¶ lêi thËt ng¾n , thËt ®¬n gi¶n : - ¤ng t«i bËn ra ngoµi thµnh ®Ó ®ãn tiÕp mét ng−êi . §¸ng lÏ Lý TÇm Hoan cßn muèn hái : - TiÕp ng−êi sao l¹i ph¶i ra tËn ngoµi thµnh ? - Ng−êi mµ «ng c« ®i tiÕp ®ã lµ ai ? - NÕu chØ cã viÖc ®i tiÕp th× sao «ng c« l¹i kh«ng mang c« ®i theo mµ l¹i ë l¹i mét m×nh ? H¾n ®Þnh hái c©u nh− thÕ nh−ng h¾n tõ tr−íc ®Õn giê vèn kh«ng ph¶i lµ mét ng−êi ®µn «ng l¾m lêi mµ còng nãi chuyÖn víi T«n TiÓu B¹ch th× nµng còng kh«ng ®Ó cho h¾n cã th× giê nhiÒu chuyÖn . H×nh nh− nµng cè ý lµm cho Lý TÇm Hoan kh«ng thÓ hái g× thªm , nªn nµng cø cø c−íp lêi hái tr−íc : - TiÓu Lý Phi §ao ph¸t ra kh«ng hÒ sai mét , ng−êi ta nãi thÕ lµ sù thùc lµ thÕ nh−ng tay ®ao Êy Th¸m Hoa lµm sao luyÖn thµnh nh− thÕ ? - Nghe nãi Th¸m Hoa cã mét ng−êi b»ng h÷u tèt tªn gäi lµ TiÓu Phi , h¾n ra tay nhanh l¾m , nhanh y nh− Th¸m Hoa vËy nh−ng b©y giê ®ét nhiªn h¾n mÊt tÝch , Th¸m Hoa cã biÕt h¾n ë ®©u kh«ng ? - Th¸m Hoa còng mÊt tÝch hai n¨m nay , ng−êi trong giang hå thËt kh«ng ai ngê r»ng Th¸m Hoa l¹i trèn trong nhµ , µ kh«ng , trong qu¸n l·o T«n Gï nh−ng lµm sao Th¸m Hoa ë trong Êy chø ? - B©y giê hµnh tung cña Th¸m Hoa ®· b¹i lé råi , tõ ®©y vÒ sau ng−êi t×m ®Õn Th¸m Hoa nhÊt ®Þnh lµ Ýt , vËy Th¸m Hoa cßn ®Þnh ë ®©y n÷a hay kh«ng ? NÕu ®i th× Th¸m Hoa ®i ®©u ? - Mai Hoa §¹o lµ ai ? T¹i sao ¸m khÝ cña h¾n l¹i h×nh hoa mai ? - Còng ®· hai n¨m nay , Mai Hoa §¹o kh«ng hÒ ra mÆt , vËy cã ph¶i ch¨ng lµ h¾n ®· bÞ trõ ? Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 3. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 84 - NÕu h¾n bÞ trõ th× ng−êi trõ h¾n lµ ai ? Tù nhiªn nh÷ng c©u hái ®ã cña T«n TiÓu B¹ch , Lý TÇm Hoan kh«ng tr¶ lêi mét c©u nµo c¶ , cã mét sè c©u hái , h¾n kh«ng b»ng lßng tr¶ lêi mµ còng cã mét sè c©u hái h¾n kh«ng biÕt tr¶ lêi ra sao . §· l©u råi , h¾n ®o¸n L©m Tiªn Nhi lµ Mai Hoa §¹o . §· l©u l¾m råi , ngµy ®ã , h¾n biÕt L©m Tiªn Nhi , kh«ng nì xuèng tay víi L©m Tiªn Nhi . §· l©u l¾m råi , ngµy ®ã h¾n ®· ®Ó cho TiÓu Phi ra ®i , h¾n biÕt ng−êi thiÕu niªn ®ã bªn ngoµi tuy cã vÎ l¹nh lïng khã tÝnh nh−ng bªn trong l¹i chÊt ch−¸ nhiÖt t×nh . H¾n biÕt TiÓu Phi nhÊt ®Þnh ®· mang theo L©m Tiªn Nhi ®i . Nh−ng hä ®i ®©u ? VÒ sau nµy L©m Tiªn Nhi cã c¶i söa t©m t×nh , cã trê thµnh mét ng−êi tèt ? Nµng cã n¶y sinh ra ®−îc c¸i c¶m t×nh ch©n thµnh víi TiÓu Phi hay kh«ng ? Nh÷ng c¸i ®ã th× Lý TÇm Hoan hoµn toµn kh«ng biÕt . Nh−ng cø ®Õn bao nhiªu vÊn ®Ò Êy th× ng−êi Th¸m Hoa hä Lý l¹i thë dµi . http://hello.to/kimdung ChÝnh h¾n còng kh«ng biÕt tõ ®©y vÒ sau m×nh cã kÕ ho¹ch g× kh«ng ? RiÕt cho tíi lóc vµo qu¸n l·o T«n Gï , ®Õn khi ngåi trªn bµn , Lý TÇm Hoan míi t¹m thêi døt bá bao nhiªu vÊn ®Ò phiÒn phøc bëi v× lóc bÊy giê th× r−îu ®· bµy ra . T«n TiÓu B¹ch cø nh×n Lý TÇm Hoan , ¸nh m¾t nµng thËt nhu mú vµ trän vÑn nÐt c−êi t−¬i . In h×nh nh− nµng ch¼ng nh÷ng chØ thÝch con ng−êi Êy mµ l¹i cßn hÕt søc c¶m th«ng víi h¾n . Lý TÇm Hoan ngÈng mÆt lªn b¾t gÆp c¸i nh×n dÞu dµng vµ th«ng c¶m cña nµng . Tim h¾n vôt nh− ®Ëp m¹nh . T«n TiÓu B¹ch në nô c−êi thËt ®Ñp : - B©y giê th× chóng ta cã thÓ b¾t ®Çu råi chø ? Lý TÇm Hoan gËt ®Çu : - Hay l¾m . M¾t cña T«n TiÓu B¹ch s¸ng mét c¸ch long lanh . Lý TÇm Hoan nh−íng m¾t : - Uèng r−îu mµ còng cã c¸ch thøc n÷a − ? T«n TiÓu B¹ch c−êi : - Tù nhiªn lµ cã chø sao kh«ng ? Lý TÇm Hoan còng c−êi : Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 4. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 85 - T«i chØ biÕt ®éc mét c¸ch , ®ã lµ m×nh cïng nèc r−îu vµo bao tö , ai ®ã cho r−îu " t¹o ph¶n " trong bao tö tr−íc lµ ng−êi Êy thua , thÕ th«i . T«n TiÓu B¹ch bËt c−êi nh−ng råi nµng cè d»n : - Cø nh− thÕ th× häc vÊn vÒ uèng r−îu cña Th¸m Hoa hay cßn kÐm qu¸ . Lý TÇm Hoan vÆn l¹i : - Sao ? T«n TiÓu B¹ch nãi : - Uèng r−îu k×nh gåm cã v¨n cã vâ . Lý TÇm Hoan hái : - V¨n th× c¸ch thøc ra sao cßn vâ th× thÕ nµo ? T«n TiÓu B¹ch nãi : - C¸i c¸ch mµ Th¸m Hoa võa nãi ®ã lµ vâ ®Êu , ng−êi ta gäi n«m na lµ Ng−u Èm . Lý TÇm Hoan hái vÆn : - Ng−u Èm ? T«n TiÓu B¹ch nãi : - Cø trót r−îu v« bao tö , cø ®æ ®Çy häng , nÕu kh«ng gäi lµ ng−u Èm th× gäi lµ g× ? Lý TÇm Hoan bËt c−êi : - Chø kh«ng ®æ r−îu v« miÖng th× ®ã r−îu v« lç tai sao ? T«n TiÓu B¹ch hÊt mÆt lµm nghiªm : - NÕu Th¸m Hoa uèng r−îu b»ng lç tai th× kÓ nh− ®· th¾ng råi v× t«i kh«ng uèng nh− thÕ ®−îc . Lý TÇm Hoan c−êi : - Uèng r−îu b»ng lç tai chËm l¾m , t«i kh«ng cã thÓ " v¨n nh· " nh− thÕ ®©u . T«n TiÓu B¹ch nãi : - T«i lµ mét c« g¸i nhá th× lµm sao cã thÓ " vâ ®Êu " víi Th¸m Hoa cho ®−îc nh−ng " v¨n ®Êu " th× còng cã nhiÒu c¸ch . Th¸m Hoa cã thÓ chän lÊy mét trong nhiÒu c¸ch Êy . Lý TÇm Hoan hái : - Cã hÕt th¶y bao nhiªu c¸ch ? T«n TiÓu B¹ch ãi : - Cã c¸ch n¾m tay ®o¸n ®Ó mµ uèng , cã c¸ch ®¸nh trèng nÐm hoa ®Ó mµ uèng nh−ng nh÷ng c¸ch ®ã tÇm th−êng l¾m , th« tôc l¾m , kh«ng thÓ dïng nã ®−îc . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 5. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 86 Lý TÇm Hoan c−êi : - Nh− vËy th× cßn mÊy c¸ch cã thÓ dïng ®−îc ? T«n TiÓu B¹ch nãi : - ChØ cßn l¹i cã mçi mét c¸ch th«i . Lý TÇm Hoan kh«ng d»n ®−îc , bËt c−êi ha h¶ . T«n TiÓu B¹ch còng ph¶i bËt c−êi : - ChØ cßn mét c¸ch nh−ng c¸ch nµy kh«ng nh÷ng t©n kú mµ l¹i lµ thói vÞ , cho dï cã cßn mu«n v¹n c¸ch nhÊt ®Þnh Th¸m Hoa còng chØ chän nã mµ th«i . Lý TÇm Hoan nãi : - R−îu ®· bµy ra bµn , t«i chØ mong ®−îc uèng mau , bÊt cø dïng ph−¬ng ph¸p nµo còng ®−îc . T«n TiÓu B¹ch nãi : - §−îc råi , Th¸m Hoa h·y nghe nhÐ , c¸ch nµy kÓ ra còng lµ ®¬n gi¶n . Tù nhiªn lµ Lý TÇm Hoan ®¶o tai nghe . T«n TiÓu B¹ch nãi tiÕp : - B©y giê , c¸ch thøc ®ã nh− thÕ nµy , t«i hái Th¸m Hoa mét c©u , nÕu Th¸m Hoa tr¶ lêi ®−îc th× kÓ nh− Th¸m Hoa th¾ng vµ nh− thÕ th× t«i ph¶i uèng mét chÐn . Lý TÇm Hoan hái : - B»ng nh− kh«ng tr¶ lêi ®−îc th× kÓ nh− t«i thua , cã ph¶i thÕ kh«ng ? T«n TiÓu B¹ch c−êi : - Tr¶ lêi kh«ng ®−îc còng ch−a kÓ lµ thua , ®Õn khi nµo t«i tù tr¶ lêi ®−îc c©u hái cña m×nh th× lóc ®ã Th¸m Hoa míi kÓ lµ thua . Lý TÇm Hoan trÇm ng©m : - Nh−ng nÕu t«i thua th× ®Õn phiªn t«i l¹i hái c« chø ? T«n TiÓu B¹ch l¾c ®Çu : - Kh«ng , ng−êi th¾ng ®−îc phÐp hái lu«n chø , hái cho ®Õn khi mµ thua th× míi th«i . Lý TÇm Hoan c−êi : - NÕu c« cø hái t«i nh÷ng chuyÖn vôn vÆn cña t− nh©n th× ch¾c t«i ph¶i thua m¹t kiÕp . T«n TiÓu B¹ch còng c−êi : - Tù nhiªn t«i kh«ng thÓ hái Th¸m Hoa nh− thÕ bëi v× nÕu t«i hái Th¸m Hoa r»ng mÑ t«i lµ ai , anh em t«i gåm cã mÊy ng−êi ? T«i n¨m nay bao nhiªu tuæi ? .. th× Th¸m Hoa lµm sao biÕt ®−îc . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 6. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 87 Lý TÇm Hoan n©ng chÐn lªn : - B©y giê t«i chuÈn bÞ thua råi ®©y . T«n TiÓu B¹ch c−êi : - §−îc råi , muèn thua th× thua , nghe t«i hái ®©y , hái c©u hái thø nhÊt ®Êy nhÐ . Nµng vôt nÝn c−êi ngang vµ nh×n th¼ng vµo mÆt Lý TÇm Hoan : - Th¸m Hoa cã biÕt c¸i th¬ mµ l·o côt giß ®−a ra hæi h«m nay do ai viÕt kh«ng ? Mét c©u hái qu¶ thËt kinh ng−êi . ¸nh m¾t cña Lý TÇm Hoan vôt s¸ng lªn vµ h¾n ®¸p thËt nhanh : - Kh«ng , t«i kh«ng biÕt . T«n TiÓu B¹ch ®iÒm ®¹m mØm c−êi ; - NÕu t«i kh«ng biÕt th× t«i kh«ng hái , ng−êi viÕt l¸ th¬ Êy lµ ... Nµng cè ý ng−ng l¹i vµ nãi tiÕp tõng tiÕng mét : - ... lµ L©m Tiªn Nhi . C©y tr¶ lêi còng qóa kinh ng−êi . Lý TÇm Hoan vèn ®−îc tiÕng lµ con ng−êi b×nh tÜnh nhÊt trong mäi vÊn ®Ò nh−ng c©u tr¶ lêi nµy cña nµng ®· lµm cho giËt ng−îc : - Lµm sao c« biÕt lµ L©m Tiªn Nhi ? T«n TiÓu B¹ch nãi : - Ch−a , b©y giê th× ch−a ph¶i ®Õn Th¸m Hoa hái . Uèng mét chÐn ®i råi nghe ng−êi ta hái tiÕp . Lý TÇm Hoan chôp lÊy chÐn r−îu tu mét h¬i c¹n ®¸y . T«n TiÓu B¹ch hái : - Th¸m Hoa cã biÕt hiÖn t¹i TiÓu Phi ë ®©u kh«ng ? Lý TÇm Hoan l¾c ®Çu : - Kh«ng biÕt . T«n TiÓu B¹ch nãi : - Tuy h¾n lu«n lu«n bªn c¹nh L©m Tiªn Nhi nh−ng nh÷ng viÖc lµm cña nµng , h¾n kh«ng sao biÕt ®−îc . H¾n bÞ nµng che m¾t . Lý TÇm Hoan hái : - H¾n ... b©y giê h¾n ë ®©u ? T«n TiÓu B¹ch nhÑ l¾c ®Çu : - Th¸m Hoa b©y giê ®æi tÝnh thËt nhiÒu , sao mµ nãng thÕ ? Bao giê th¾ng råi míi cã quyÒn hái ng−êi ta chø ? Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 7. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 88 Lý TÇm Hoan ®µnh n©ng chøn thø hai uèng c¹n . ChÐn thø hai nµy h¾n cßn uèng mau h¬n chÐn võa råi, c©u chuyÖn h×nh nh− ®· lµm cho h¾n nãng h¬n . T«n TiÓu B¹ch c−êi : - Th¸m Hoa cã biÕt t¹i sao L©m Tiªn Nhi l¹i viÕt l¸ th− ®ã kh«ng ? Lý TÇm Hoan tr¶ lêi thËt lÑ : - Kh«ng biÕt ! Tuy ®· cã phÇn nµo c¶m thÊy môc ®ich cña L©m Tiªn Nhi nh−ng h¾n kh«ng lµm sao x¸c ®Þnh ch¾c ch¾n ®−îc , mét phÇn kh¸c h×nh nh− h¾n s½n sµng thua cho thËt mau , h¾n nãng n¶y ®Õn møc quªn r»ng nÕu th¾ng th× sÏ cã c¬ héi hái l¹i nh÷ng ®iÒu m×nh muèn biÕt . Vµ b©y giê th× T«n TiÓu B¹ch míi chÞu gi¶i c©u hái cña m×nh : - Bëi nµng biÕt rÊt râ rµng nÕu cã ng−êi ®Õn nhµ L©m Thi ¢m g©y ®iÒu bÊt lîi th× nhÊt ®Þnh Th¸m Hoa sÏ ra mÆt , nµng l¹i cÇn Th¸m Hoa ra mÆt bëi v× nµng lu«n lu«n xem Th¸m Hoa lµ kÎ ®èi ®Çu ®¸ng gêm , trong ®êi , ng−êi mµ nµng hËn nhÊt lµ Th¸m Hoa , chØ khi nµo Th¸m Hoa chÕt nµng míi d¸m xuÊt ®Çu lé diÖn . Lý TÇm Hoan thë dµi vµ uèng c¹n chÐn thø ba . Chê cho Lý TÇm Hoan ®Æt chÐn xuèng , T«n TiÓu B¹ch míi hái : - Th¸m Hoa cã biÕt ng−êi thø nhÊt muèn giÕt Th¸m Hoa lµ ai kh«ng ? Lý TÇm Hoan c−êi ng−îng : - Ng−êi muèn giÕt t«i qu¸ nhiÒu chø ®©u ph¶i mét ? T«n TiÓu B¹ch nãi : - Nh−ng cã thÓ giÕt ®−îc Th¸m Hoa chØ cã thÓ kÓ ®Õn ba ng−êi , ng−êi thø nhÊt lµ Th−îng Quan Kim Hång . ThËt lµ mét chuyÖn ra ngoµi ý nghÜ cña Lý TÇm Hoan cho nªn khi c¹n chÐn thø t− , h¾n kh«ng lµm sao d»n ®ùoc , h¾n hái : - H¾n sÏ ®Õn ®©y µ ? T«n TiÓu B¹ch c−êi : - N÷a , l¹i mang c¸i tËt qu¸ lín råi , ch−a tíi phiªn m×nh hái mµ còng cø hái hoµi . Nµng nh×n nh− xãi vµo mÆt Lý TÇm Hoan vµ hái tiÕp ; - T×nh h×nh cña Th−îng Quan Kim Hång tù nhiªn lµ Th¸m Hoa biÕt rÊt râ råi , nÕu chØ nh÷ng b¸u vËt th«ng th−êng kh«ng bao giê lµm cho h¾n ®éng t©m , nh−ng lÇn nµy t¹i sao h¾n chó ý qu¸ nhiÒu vµo H−ng V©n Trang nh− thÕ ? Lý TÇm Hoan l¾c ®Çu : - C¸i ®ã th× ... kh«ng biÕt . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 8. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 89 T«n TiÓu B¹ch nãi : - Bêi v× h¾n cã nghe r»ng " ®Ö nhÊt danh hiÖp " tr−íc kia ng−êi mang tªn V−¬ng L©n Hoa lµ b»ng h÷u cña lÖnh t«n . Lý TÇm Hoan nãi : - V−¬ng ®¹i hiÖp qu¶ cã nghÜa kim b»ng víi th©n phô cña t«i nh−ng mÊy n¨m tr−íc ®©y ng−êi ®· phÕ bá sù nghiÖp vµo nói tu tiªn th× lµm g× cã quan hÖ víi chuyÖn ngµy nay ? NhÊt lµ chuyÖn ë H−ng V©n Trang ? T«n TiÓu B¹ch l¾c ®Çu c−êi : - Còng vËy th«i , th«i ®−îc kÓ nh− nh−êng cho Th¸m Hoa hái mét c©u cho ®ì buån nh−ng víi ®iÒu kiÖn lµ ph¶i uèng tr−ãc ba chÐn råi t«i míi tr¶ lêi c©u hái ®ã . H×nh nh− c« g¸i hä T«n cè ý muèn lµm cho Lý TÇm Hoan say cóp nh−ng chØ v× nh÷ng vÊn ®Ò mµ nµng ®Æt ra ®¸ qu¸ kinh ng−êi cho nªn chÝnh Lý TÇm Hoan biÕt sÏ say nh−ng vÉn ph¶i uèng nh− th−êng . Hä Lý c¹n xong ba chÐn , T«n TiÓu B¹ch nãi : - Bêi v× Th−îng Quan Kim Hång cã nghe nãi tr−íc khi rót vµo ë Èn , V−¬ng ®¹i hiÖp ®· ®em tÊt c¶ nh÷ng liÔu ®¾c b×nh sinh viÕt lµm hai bµn giao cho lÖnh t«n cÊt gi÷ , riªng Th¸m Hoa th× chØ míi luyÖn ®−îc mét b¶n mµ TiÓu Lý Phi §ao ®· vang déi giang hå , nÕu luyÖn hÕt hai b¶n th× kh«ng lµm sao t−ëng t−îng næi . V× thÕ cho nªn Th−îng Quan Kim Hång lµm sao tr¸nh khái ®éng t©m . Lý TÇm Hoan c−êi söng sèt nh−ng h¾n l¹i g−îng c−êi : - NÕu qu¶ thËt cã chuyÖn nh− tÕ th× t¹i sao t«i l¹i kh«ng biÕt g× c¶ ? T«n TiÓu B¹ch gËt ®Çu : - T«i biÕt ®ã lµ c¸ch t¹o d− luËn cña L©m Tiªn Nhi , chø thËt th× V−¬ng ®¹i hiÖp ®· biÕt râ nh−îc ®iÓm cña con ng−êi nªn ®©u cã chi chuyÖn Êy . Nµng c−êi vµ nãi thËt chËm : - Dï cho ®¹i hiÖp cã vâ c«ng bÝ quyÕt muèn ®Ó l¹i th× kh«ng bao giê ®Ó l¹i cho nhµ hä Lý bëi v× ®¹i hiÖp vµ lÖnh t«n vèn nghÜa kim b»ng th× cã bao giê ng−êi l¹i di h¹i vÒ sau nh− thÕ Lý TÇm Hoan thë ra : - Qu¶ ®óng nh− thÕ . T«n TiÓu B¹ch h¸y h¸y m¾t : - T«i biÕt Th¸m Hoa cã nhiÒu vÊn ®Ò chøa trong lßng muèn hái l¹i t«i nÕu t«i kh«ng ®Ó cho Th¸m Hoa cã c¬ héi th¼ng mét lÇn ®Ó hái th× sî Th¸m Hoa sÏ chÕt n«n nãng . V× thÕ b©y giê t«i hái mét c©u mµ tin ch¾c Th¸m Hoa sÏ tr¶ lêi dÔ nh− lÊy ®å trong tói . Nµng nh×n th¼ng vµo mÆt Lý TÇm Hoan mµ hái thËt chËm ; Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 9. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 90 - Trong tËn ®¸y lßng Th¸m Hoa b©y giê chØ cã mçi mét h×nh bãng cña nµng ? ThËm chÝ cã thÓ v× nµng mµ chÕt , vËy tiÕng " nµng " trong c©u hái cña t«i lµ tiÕng t«i dµnh cho Th¸m Hoa " gì vèn " ®ã , v× nhÊt ®Þnh Th¸m Hoa biÕt râ " nµng " lµ ai råi ? Lý TÇm Hoan chît nghe nh− tim m×nh nh¶y tãt ra ngoµi . *** C©u hái , kh«ng ph¶i - b¶o lµ c©u nãi cña c« g¸i hä T«n míi ®óng - c©u nãi cña c« ta ®· lµm cho Lý TÇm Hoan tèi mÆt . H¾n kh«ng ngê T«n TiÓu B¹ch l¹i cã thÓ nãi mét c©u nh− thÕ . BÊt luËn ai hái h¾n mét c©u nh− thÕ , nhÊt ®Þnh h¾n sÏ tuyÖt ®èi kh«ng bao giê håi ®¸p v× vÊn ®Ò tèi bÝ mËt trong ®êi h¾n , mét bÝ mËt ®au khæ nhÊt ®êi h¾n . NÕu cã ai hái h¾n c©u Êy còng ch¼ng kh¸c nµo lÊy mòi ®ao ®©m vµo bông h¾n . H¾n thËt kh«ng hiÓu t¹i sao T«n TiÓu B¹ch l¹i hái nh− thÕ ? Nµng hái nh− thÕ dông ý g× ? Nh−ng nh×n vµo tia m¾t cña nµng , h¾n kh«ng thÊy chót g× ¸c ý , tia m¾t nµng thËt dÞu , thËt nhu hoµ . Thiªu n÷ hÇu hÕt ®Òu rÊt hiÕu kú , ph¶i ch¨ng c« g¸i hä T«n nµy còng v× hiÒu kú mµ hái ? NhÊt ®Þnh nµng kh«ng ph¶i v× muèn banh xÐ vÕt th−¬ng lßng cña Lý TÇm Hoan bëi v× nµng cã ý tèt , nÕu kh«ng v× ý tèt ®ã th× kh«ng bao giê nµng l¹i thæ lé nh÷ng chuyÖn bÝ mËt kia víi h¾n . V× mçi chuyÖn bÝ mËt ®Òu hoµn toµn cã lîi cã cho Lý TÇm Hoan . Nh−ng c« g¸i hä T«n lµ ai ? T¹i sao nµng biÕt ®−îc nh÷ng chuyÖn mµ kh«ng ai biÕt ? B©y giê th× râ rµng «ng néi cña nµng còng lµ bËc dÞ nh©n trong chèn phong trÇn . " T«n B¹ch Ph¸t " cã lÏ còng chØ lµ mét thø " biÖt hiÖu " lÊy lµm tªn téc m,µ th«i . ThÕ th× tªn thËt cña l·o lµ g× ? Vµ «ng ta ra thµnh ®Ó ®ãn tiÕp ai ? Ph¶i ch¨ng lµ ®ãn Th−îng Quan Kim Hång ? C©u nãi óp më cña c« g¸i tãc bÝnh ®¸ng ®Ó ngê vµo chuyÖn Êy . ThÕ th× TiÓu Phi vµ L©m Tiªn Nhi b©y giê ë ®©u ? Lý TÇm Hoan trÇm ng©m mét lóc thËt l©u råi h¾n vôt thë dµi : - T×nh ®Õn mÆn nång , t×nh trë l¹i , ai nãi v« t×nh thËt h÷u t×nh . H¾n nãi thËt nhá vµ cuèi cïng kh«ng cßn nghe thµnh tiÕng . T«n TiÓu B¹ch còng bËt thë ra : Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 10. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 91 - §a t×nh lµ c¸i khæ tù ngµn x−a . Téi chi Th¸m Hoa ph¶i thÕ ? Ph¶i chi ? TiÕng nãi cña nµng còng thËt nhá , h×nh nh− nµng chØ nãi víi m×nh . - LÇn nµy th× t«i ®· chÞu thua , Th¸m Hoa cø hái ®i , nÕu cã thÓ tr¶ lêi th× kÓ nh− Th¸m Hoa thua vµ uèng thªm chÐn n÷a . Lý TÇm Hoan hái qua mét tho¸ng trÇm ng©m ; - TiÓu Phi vµ L©m Tiªn Nhi b©y giê ë ®©u ? T«n TiÓu B¹ch c−êi : - T«i biÕt c©u hái thø nhÊt lµ c©u hái ®ã bëi v× trõ " nµng " ra , chØ cã TiÓu Phi lµ con ng−êi duy nhÊt lµm cho Th¸m Hoa l−u ý . Lý TÇm Hoan thë ra : - BÊt luËn ng−êi nµo kÕt b¹n víi h¾n th× nhÊt ®Þnh kh«ng thÓ ch¼ng quan t©m . T«n TiÓu B¹ch c−êi thËt dÞu : - Còng nh− Th¸m Hoa vËy , nÕu ng−êi nµo kÕt b¹n ®−îc víi Th¸m Hoa th× kh«ng lµm sao khái ph¶i quan t©m . Nµng c−êi víi c¶ mét s¾c mÆt l¹ lïng vµ vôt rót ra mét cuén giÊy : - §©y lµ ®Þa chØ cña TiÓu Phi , cø theo b¶n ®å nµy th× Th¸m Hoa cã thÓ t×m ra . N¾m chÆt lÊy cuén giÊy , m¾t cña Lý TÇm Hoan s¸ng rùc lªn : - §a t¹ . Trong ngµy h«m nay , h¾n nãi tiÕng " ®a t¹ " hai lÇn . Mét lÇn víi Qu¸ch Tung D−¬ng vµ lÇn nµy . T«n TiÓu B¹ch nh×n th¼ng vµo mÆt h¾n : - T«i ®· nãi rÊt nhiÒu chuyÖn quan hÖ mËt thiÕt cña Th¸m Hoa , thÕ mµ kh«ng mét tiÕng t¹ ©n , t«i nãi cho Th¸m Hoa biÕt ng−êi muèn giÕt Th¸m Hoa còng kh«ng mét tiÕng ¹t ©n , vËy t¹i sao b©y giê Th¸m Hoa l¹i nãi ? Lý TÇm Hoan cói mÆt lµm thinh . Nµng nãi tiÕp : - Cho dï Th¸m Hoa kh«ng nãi , t«i còng cã thÓ biÕt nguyªn nh©n cña hai tiÕng " ®a t¹ " võa råi , bëi v× Th¸m Hoa cã ®−îc b¶n ®å nµu lµ cã thÓ t×m ®−îc Lý TÇm Hoan , bëi v× chØ khi nµo t×m ®−îc h¾n , Th¸m Hoa míi cã thÓ khuyªn h¾n kh«ng nªn si mª mét ng−êi ®µn bµ kh«ng ®¸ng Êy , míi cã thÓ khuyªn h¾n kh«ng nªn huû diÖt tiÒn ®å cña h¾n vµ chÝnh v× thÕ mµ Th¸m Hoa ®· v× h¾n mµ thä ©n . Nµng c−êi c−êi nh−ng giäng c−êi cña nµng cã vÎ u buån . - Còng nh− Th¸m Hoa ®· v× L©m Thi ¢m mµ c¶m t¹ Qu¸ch Tung D−¬ng håi sím , ch¼ng lÏ trong ®êi Th¸m Hoa ch−a hÒ v× m×nh mµ thèt ra tiÕng " c¶m ¬n " . Lý TÇm Hoan vÉn cói mÆt lµm thinh . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 11. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 92 T«n TiÓu B¹ch nh×n s÷ng vµo mÆt Lý TÇm Hoan b»ng mét c¸i nh×n thËt dÞu dµng vµ nµng thë dµi : - ¤ng néi t«i th−êng nãi r»ng mét ng−êi nµo mµ kh«ng bao g× nghÜ ®Õn c¸ nh©n m×nh th× kiÕp sèng cña ng−êi Êy thËt ®¸ng th−¬ng . Lý TÇm Hoan vôt ngÈng mÆt c−êi : - Vµ mét con ng−êi lu«n lu«n nghÜ tíi m×nh th× kiÕp sèng l¹i cßn ®¸ng th−¬ng h¬n n÷a . T«n TiÓu B¹ch l¹i cói mÆt lµm thinh . Nµng lÇm thÇm trong miÖng nh− cè nghiÒn ngÉm l¹i ý nghÜ trong c©u nãi cña Lý TÇm Hoan vµ thËt l©u nµng míi në nô c−êi ªm dÞu . Nµng nghÜ ph¶i nãi mét con ng−êi sèng mµ chØ nghÜ ®Õn m×nh th× cã lÏ khiÕp sèng kh«ng cßn g× thó vÞ . Lý TÇm Hoan l¹i nèc c¹n mét chÐn n÷a : - T«n l·o gia ra thµnh ®ãn ng−êi nh−ng kh«ng biÕt ®ãn ai thÕ nhØ ? T«n TiÓu B¹ch chíp chøp m¾t : - ThËt ra kh«ng ph¶i ®ãn mµ lµ ®−a ng−êi . Lý TÇm Hoan nh−íng m¾t : - §−a ng−êi nh−ng ®−a ai thÕ ? T«n TiÓu B¹ch nãi tõng tiÕng mét : - Th−îng Quan Kim Hång . C©u tr¶ lêi cña nµng lµm cho Lý TÇm Hoan söng sèt . H¾n hái dån : - Th−îng Quan Kim Hång vèn ch−a cã vµo thµnh th× lµm sao l¹i ®i ? T«n TiÓu B¹ch c−êi lªn ¸nh m¾t : - ¤ng néi t«i ®· lo ®−a h¾n ®i th× lµm sao h¾n l¹i kh«ng ®i ®−îc ? CÆp mµy cña Lý TÇm Hoan l¹i nh−íng cao h¬n n÷a : - Nh− vËy lµ T«n l·o gia ®· . H¾n chît gËp m×nh xuèng ho sÆc sôa . Cïng mét lóc h¾n víi khum m×nh xuèng , Lý TÇm Hoan bçng nghe cho¸ng v¸ng , h¬i r−îu x«ng lªn tËn ãc vµ h¾n muèn gôc lu«n . Tõ l©u , l·o T«n Gï ®øng ë xa xa , b©y giê th× l·o b−íc mau tíi vµ l·o cau mµy : - ¤ng b¹n b÷a nay uèng nhiÒu qu¸ mµ l¹i uèng mau qu¸ , cã chuyÖn g× h·y ®Ó s¸ng mai sÏ nãi tiÕp . Lý TÇm Hoan l¾c ®Çu c−êi : Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 12. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 93 - ¤ng b¹n giµ cã biÕt Th−îng Quan Kim Hång kh«ng nhØ ? L·o T«n Gï nãi mau : - T«i kh«ng biÕt mµ , t«i còng kh«ng uèng r−îu ®©u . Lý TÇm Hoan c−êi ha h¶ : - ¤ng b¹n giµ kh«ng cã " c¸ " víi t«i mµ , uèng lµm sao ®−îc kia . L·o T«n Gï nh×n s÷ng Lý TÇm Hoan y nh− tõ tr−íc ®Õn giê l·o ch−a hÒ gÆp h¾n lÇn nµo . Tõ tr−íc ®Õn giê l·o ch−a thÊy ai c−êi lín nh− thÕ Êy . Vµ nhÊt lµ l·o kh«ng bao giê ngê Lý TÇm Hoan - ng−êi b¹n Töu Quû cña l·o l¹i cã thÓ c−êi qu¸ lín nh− thÕ . Lý TÇm Hoan nãi tiÕp : - Nh−ng t«i th× t«i cã thÓ nãi cho «ng b¹n giµ biÕt , Th−îng Quan Kim Hång tù cho m×nh lµ " §Ö NhÊt Cao Thñ " , con m¾t h¾n tõ tr−íc ®Õn nay cao qu¸ khái ®Çu kh«ng hÒ thÊy cã mét ai tõ tr−íc ®Õn nay còng kh«ng hÒ nî ai mét mãn nµo c¶ nh−ng chuyÖn nµy th× l¹i nî T«n l·o tiªn sinh , thÕ th× «ng b¹n giµ cña m×nh xem T«n l·o tiªn sinh lµ ng−êi nh− thÕ nµo nÌ ? L·o T«n Gï nãi : - T«i ®o¸n kh«ng ®−îc ? Lý TÇm Hoan nãi : - ThÕ mµ t«i ®o¸n ®ùoc - µ kh«ng - t«i còng kh«ng ®o¸n ®−îc , v× thÕ nªn cÇn ph¶i hái cho ra . L·o T«n Gï nãi : - Th«i , hái ®· nhiÒu qóa råi ®Êy , hái qu¸ cho nªn ph¶i say , nhÊt ®Þnh ph¶i say . Lý TÇm Hoan l¹i c−êi lín : - Say ? Say th× l¹i lµm sao ? Ng−êi ®êi dÔ say ®−îc mÊy nhiªu lÇn ? H¾n nhÊc chÐn r−îu lªn vµ nãi víi T«n TiÓu B¹ch : - T«n c« n−¬ng , t«i hái c« nhÐ ? VËy chø T«n l·o gia lµ ai ? T«n TiÓu B¹ch c−êi : - T«n l·o gia lµ cha cña cha t«i , lµ «ng néi cña t«i . Lý TÇm Hoan c−êi ha h¶ : - §óng , ®óng , c©u tr¶ lêi ®ã thËt chÝnh x¸c . H¾n ngöa cæ nèc c¹n chÐn r−îu ®ang cÇm . Uèng xong chÐn ®ã , mÆt h¾n l¹i lê ®ê thªm , h¾n nãi nghe nhõa nhùa : - T«n c« n−¬ng , t«i ... t«i cßn nhiÒu c©u hái n÷a ... Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 13. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 94 ¸nh m¾t cña c« g¸i hä T«n s¸ng lªn , nµng mÝm miÖng c−êi : - Cßn h·y ch−a say th× nªn lîi dông thêi c¬ mµ hái hÕt ®i . Lý TÇm Hoan hái : - T«i hái c« , t¹i lµm sao c« l¹i quyÕt t©m lµm cho t«i ... say qu¾t cÇn c©u ? T¹i .. t¹i sao ? T«n TiÓu B¹ch rãt cho h¾n ®Çy mét chÐn n÷a vµ c−êi : - Bêi v× t«i vµ Th¸m Hoa ®ang uèng r−îu k×nh , tù nhiªn t«i ph¶i lµm cho Th¸m Hoa say , v× bÊt cø ng−êi uèng k×nh nµo còng ®Òu muèn lµm cho ®èi thñ cña m×nh say tr−íc , cã ®óng thÕ kh«ng ? Lý TÇm Hoan gËt gËt : - §óng , ®óng ...qu¶ lµ ®óng ... qu¸ ... H¾n uèng lu«n mét chÐn n÷a vµ h¾n gôc lu«n xuèng mÆt bµn . LÇn nµy th× qu¶ thËt h¾n say kh«ng cßn g−îng nãi . *** L·o T«n Gï vµ T«n TiÓu B¹ch kh«ng ai nãi víi ai mét tiÕng , hä ch¨m chó nh×n vµo Lý TÇm Hoan . H×nh nh− c¶ hai ®Òu muèn x¸c ®Þnh xem h¾n ®· say thËt hay say gi¶ . Trêi ®· qu¸ tèi råi . L·o T«n Gï ®−a c©y ®Ìn lªn nãi lÇm thÇm : - §· ®Õn giê c¬m tèi råi sî e l¹i cã kh¸ch mß ®Õn n÷a . L·o vôt b−íc ra , hai tay ®ãng Ëp cöa l¹i vµ gµi then cÈn thËn . Cö chØ cña L·o T«n Gï h×nh nh− kh«ng muèn b¸n n÷a mµ còng cã thÓ lµ kh«ng muèn cho T«n TiÓu B¹ch ®i ra n÷a . C« g¸i hä T«n còng ch¼ng nãi lêi nµo . C¸nh cöa qu¸n cña L·o T«n Gï dÇy vµ nÆng l¾m , b×nh th−êng mçi khi ®ãng , l·o Ì ¹ch c¬ hå ®Çy kh«ng næi n÷a thÕ nh−ng h«m nay th× kh«ng thÕ , l·o ®i l¹i thËt nhanh vµ ®ãng cöa thËt nhanh . §· thÕ , l·o cßn ®ãng thËt nhÑ nhµng . Cã hai c¸ch gi¶i thÝch chuyÖn l¹ Êy . Mét lµ c¸nh cöa ®· ®−îc thay b»ng mét thø gç th«ng ch¼ng h¹n , hai lµ søc cña l·o T«n Gï ®−îc t¨ng thªm gÊp m−êi lÇn . T«n TiÓu B¹ch vôt c−êi : Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 14. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 95 - Ng−êi ta nãi NhÞ thóc lµ Thiªn Sinh ThÇn Lùc nh−ng cã lÏ chØ mét m×nh diÖt n÷ h«m nay míi thÊy . L·o T«n Gï quay l¹i cau mµy : - Ai lµ NhÞ Thóc cña c« ? Ch¼ng l÷ c« còng ®· say råi ? T«n TiÓu B¹ch c−êi h¨n h¾c : - NhÞ Thóc ®ãng trß hay l¾m , gièng l¾m . Nh−ng ch¼ng lÏ b©y giê vÉn cßn say s−a víi vai trß Êy m·i hay sao ? L·o T«n Gï chíp m¾t nh×n c« g¸i thËt nhanh , tuy c¸i chíp Êy nhanh l¾m , nhanh ®Õn møc nÕu cã ai ®øng gÇn còng khã lßng thÊy kÞp , nh÷ng tia s¸ng nh− cßn ngêi ngêi mét lóc thËt l©u . CÆp m¾t lung linh Êy l¹i lµ cña l·o T«n Gï hay sao ? ThËt lµ mét chuyÖn kh«ng ai cã thÓ tin ®−îc , nh÷ng ai lui tíi qu¸n nµy tõ l©u nay kh«ng mét ai cã thÓ ngê ®«i m¾t võa nh×n c« g¸i Êy lµ cña l·o T«n Gï nµy c¶ . NÕu nh×n thÊy ®«i m¾t Êy , Töu Quû sÏ phôc l¾m bëi v× h¾n vµ L·o T«n Gï gÇn gòi ®· ngãt hai n¨m råi mµ h¾n kh«ng thÊy ®−îc ®«i m¾t " thËt " cña l·o ta . ChØ tiÕc lóc nµy h¾n ®· say qu¾t ®i r«i , h¾n ®ang gôc ®Çu trªn bµn kh«ng cßn biÕt trêi tr¨ng g× c¶ . T«n TiÓu B¹ch c−êi : - T«i biÕt b÷a nay th× h¾n ®· say thËt råi , h¾n kh«ng cã gi¶ ®ß ®©u . L·o T«n Gï trÇm giäng : - Nh−ng ng−¬i cã biÕt töu l−îng cña h¾n hay kh«ng ? Lµm sao h¾n l¹i cã thÓ say mau nh− thÕ ? T«n TiÓu B¹ch l¹i c−êi : - NhÞ Thóc kh«ng biÕt , töu l−îng cßn ph¶i phô thuéc vµo t©m t×nh , b÷a nay cho dï töu l−îng cã cao c¸ch mÊy nhÊt ®Þnh còng ph¶i say . L·o T«n Gï cau mÆt : - Nh−ng t¹i sao ng−¬i l¹i phôc cho h¾n say nh− thÕ ? T«n TiÓu B¹ch nh−íng m¾t : - NhÞ Thóc kh«ng biÕt µ ? ¤ng néi b¶o thÕ ®ã . L·o T«n Gï g»n l¹i :' - T¹i sao ? T«n TiÓu B¹ch nãi : - B©y giê th× hµnh tung cña h¾n ®· lé råi , ng−êi muèn t×m khuÊy nhiÔu h¾n nhiÒu l¾m , trong hai h«m nay hai ba tèp ®· liªn tiÕp ®Õn ®©y , v× thÕ Néi ®Þnh mang h¾n tr¸nh ®i n¬i kh¸c . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 15. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 96 C« ta thë ra nãi tiÕp : - NhÞ Thóc còng thõa biÕt tÝnh cña h¾n chø ? NÕu kh«ng lµm cho h¾n say th× lµm sao h¾n chÞu ®i ? L·o T«n Gï hõ hõ hai ba tiÕng: - Hµnh ®éng cña néi ng−¬i thËt cã nhiÒu ®iÓm lµm ta kh«ng hiÓu næi . T«n TiÓu B¹ch hái l¹i : - Kh«ng hiÓu ? NhÞ Thóc kh«ng hiÓu chç nµo ? L·o T«n Gï nãi : - Lóc Lý TÇm Hoan thua buån kh«ng muèn ra mÆt th× néi ng−¬i cø lµm cho h¾n ph¶i ra mÆt , b©y giê h¾n ra mÆt th× l¹i muèn mang h¾n ®i trèn . ThËt ch¼ng hiÓu ra lµm sao c¶ . T«n TiÓu B¹ch l¾c ®Çu : -NhÞ Thóc nãi nh− thÕ lµ lÇm råi , ra mÆt vµ di trèn lµ hai chuyÖn kh¸c nhau chø nhËp l¹i lµm sao ®−îc ? C« ta khÏ liÕc Lý TÇm Hoan vµ nãi tiÕp : - NhÞ Thóc biÕt kÎ muèn chiÕc ®Çu h¾n nhiÒu hay Ýt kh«ng ? L·o T«n Gï c−êi mòi : - BÊt luËn nhiÒu hay Ýt , trõ Th−îng Quan Kim Hång ra th× cã ®¸ng kÓ g× ? T«n TiÓu B¹ch l¹i l¾c ®Çu : - NhÞ Thóc l¹i lÇm n÷a , nh÷ng kÎ nh¾m vµo c¸i ®Çu cña Lý TÇm Hoan ®©u ph¶i toµn lµ h¹ng dÔ ®uæi l¾m sao . L·o T«n Gï nheo m¾t : - Nh÷ng h¹ng Êy ra lµm sao nãi ta nghe ? T«n TiÓu B¹ch nãi : - §µn «ng th× kh«ng kÓ , h·y tÝnh tr−íc vÒ ®µn bµ , trong ®ã ph¶i kÓ N÷ Bå T¸t Miªn C−¬ng vµ Quan Ngo¹i Lam YÕt Tö . L·o T«n Gï cau mµy thËt s©u khi T«n TiÓu B¹ch kÓ ra hai tªn Êy . T«n TiÓu B¹ch nãi lu«n : - Lèi nh¹n xÐt cña Sinh Hå B¸ HiÓu Sinh lµ lèi " träng nam khinh n÷ " , cho nªn trong Binh KhÝ Phæ cña «ng ta kh«ng liÖt cao thï ®µn bµ , nh−ng vÒ hai con " MÉu D¹ Xoa " nµy th× NhÞ Thóc nhÊt ®Þnh ph¶i biÕt chø ? L·o T«n Gï gËt gËt ®Çu , mÆt l·o ta b¾t ®Çu nÆng xuèng . T«n TiÓu B¹ch nãi : - Lam YÕt Tö lµ t×nh nh©n cña Thanh Ma Y Khèc cßn mô Miªn C−¬ng N÷ Bå T¸t lµ mÑ nu«i cña ®¸m Ngò §éc §ång Tö , hai con quØ c¸i nµy tõ l©u theo dâi hµnh Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 16. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 97 tung cña Lý TÇm Hoan d÷ l¸m . B©y giê mét khi chuyÖn ®· lë dë nh− thÕ nµy th× nhÊt ®Þnh chóng sÏ kÐo tíi ®©y lËp tøc . Nµng thë mét h¬i dµi vµ nãi tiÕp : - Trong hai ng−êi Êy , chØ cÇn mét tíi ®©y th«i th× còng ®ñ mÖt råi . L·o T«n Gï cÇm lÊy chiÕc kh¨n , l·o lÆng thinh khum xuèng lau bµn . Lóc trong bông l·o khã chÞu lµ l·o lµm mét ®éng t¸c duy nhÊt : lau bµn . T«n TiÓu B¹ch nãi : - B©y giê th× h·y kÓ ®Õn ®µn «ng . M¾t nµng h¬i lim dim , nµng co tay ®Õm ®Õm : - Th−îng Quan Kim Hång ... L÷ Phông Tiªn ... Kinh V« M¹ng , cßn mét ng−êi n÷a mµ nhÊt ®Þnh NhÞ Thóc kh«ng lµm sao ®o¸n ®−îc . Hai tay lau miÕt trªn mÆt bµn , L·o T«n Gï hái nh−ng kh«ng ngÈng ®Çu lªn : - Ai ? T«n TiÓu B¹ch nãi : - Hå BÊt Qui . L·o T«n Gï ngÈng ph¾tlªn cau mÆt : - Hå BÊt Qui ? C¸i th»ng Hå ®iªn Êy µ ? T«n TiÓu B¹ch gËt ®Çu : - H¾n ®Êy , con ng−êi Êy ®iªn ®iªn khïng khïng , h¾n xö dông thanh kiÕm tróc , nghhe nãi kiÕm ph¸p cña h¾n còng nh− con ng−êi cña h¾n , còng ®iªn ®iªn khïng khïng nh− thÕ , cã lóc th× tinh diÖu v« cïng nh−ng cã lóc l¹i y nh− con nÝt nh¶y ph−ên tuång , kh«ng chiªu nµo ra chiªu nµo c¶ , Kh«ng ai nh×n ®−îc ra sao v× thÕ mµ trong Binh KhÝ Phæ kh«ng cã ®iÒn tªn h¾n . L·o T«n Gï nãi giäng trÇm trÇm : - Khi tinh dÞu lµ khi thËt , cßn lóc ®iªn ®iªn lµ lóc gi¶ Êy . TrÇm ng©m mét lóc thËt l©u , l·o nãi tiÕp : - ChØ cã ®iÒu con ng−êi Êy tõ tr−íc ®Õn nay kh«ng giao dÞch víi ai thÕ sao nay bçng kh«ng l¹i t×m Lý TÇm Hoan mµ khu©ý nhiÔu . T«n TiÓu B¹ch nãi : - Nghe nãi h¾n ®−îc Long Tiªu V©n thØnh ra , h×nh nh− s− phô cña Long Tiªu V©n tr−íc kia cã gióp h¾n mét chuyÖn g× ®ã . L·o T«n Gï cau mÆt : - Con ng−êi Êy tõ tr−íc ®Õn nay rÊt lµ khã t×m mµ Long Tiªu V©n l¹i cã thÓ t×m ra , ©u còng lµ khæ nhäc l¾m . T«n TiÓu B¹ch nãi : Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 17. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 98 - Còng v× con ng−êi Êy khã t×m nªn Long Tiªu V©n ®i suèt hai n¨m nay . L·o T«n Gï hái : - Võa råi ng−¬i nãi L÷ Phông Tiªn cã ph¶i lµ ng−êi mµ trong Binh KhÝ Phæ ®øng vµo hµng thø n¨m , tøc lµ ¤n HÇu Nh©n KÝch ®ã ch¨ng ? T«n TiÓu B¹ch nãi : - H¾n ®Êy nh−ng kh«ng ph¶i h¾n chØ t×m mét m×nh Lý TÇm Hoan mµ h¾n cßn t×m nhiÒu ng−êi kh¾c n÷a . L·o T«n Gï hái : - H¾n cßn t×m ai n÷a ? T«n TiÓu B¹ch nãi : - Ng−êi ©y trong mÊy n¨m gÇn ®©y h×nh nh− cã luyÖn ®−îc mét thø c«ng phu rÊt ®Æc biÖt v× thÕ nªn bÊt luËn trong Binh KhÝ Phæ cã ng−êi nµo ®−îc s¾p trªn h¾n quyÕt t×m ®Ó thö . L·o T«n Gï hái : - Cßn Kinh ... Kinh ... T«n TiÓu B¹ch hái : -Cã ph¶i NhÞ Thóc hái Kinh V« M¹ng ? L·o T«n Gï gËt ®Çu : - Kinh V« M¹ng th× sao ? T«n TiÓu B¹ch nãi : - Kinh V« M¹ng lµ thuéc h¹ bËc nhÊt cña Th−îng Quan Kim Hång . L·o T«n Gï cau mµy : - T¹i sao ta ch−a nghe c¸i tªn Êy nhØ ? T«n TiÓu B¹ch nãi : - Ng−êi Êy míi ra mÆt giang hå trong vßng hai n¨m nay , «ng mnéi nãi trong hµng vâ l©m hËu bèi cã hai ng−êi lîi h¹i nhÊt ®ã lµ TiÓu Phi vµ Kinh V« M¹ng . L·o T«n Gï nghiªng mÆt : - Sao ? T«n TiÓu B¹ch nãi : - Binh khÝ h¾n dïng còng lµ kiÕm , ra tay còng gièng hÖt nh− TiÓu Phi , võa nhanh võa chÝnh x¸c vµ ngoµi ra cßn mét ®iÒu ®¸ng sî . L·o T«n Gï ®¶o tai nghe . T«n TiÓu B¹ch nãi tiÕp : Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 18. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 99 - B×nh th−êng h¾n rÊt Ýt ra tay nh−ng khi giao ®Êu th× lu«n c¶ sinh m¹ng cña h¾n , h¾n còng kh«ng mµng , v× thÕ mçi chiªu cña h¾n ®Òu lµ nh÷ng ®ßn trÝ m¹ng . Kinh V« M¹ng kh«ng ph¶i lµ tªn mµ lµ biÖt hiÖu , gäi m·i thµnh tªn , ý cña h¾n thµnh biÖt hiÖu , biÖt hiÖu Êy lµ muèn nãi c¸i m¹ng cña h¾n kh«ng bao giê nghÜ ®Õn vÊn ®Ò sèng chÕt . LÆng thinh mét lóc L·o T«n Gï míi hái ; - ¤ng néi ng−¬i ®©u ? T«n TiÓu B¹ch ®¸p :" - ¤ng néi cã hÑn víi ch¸u ë ngoµi thµnh . C« ta c−êi lªn ¸nh m¾t : - Néi biÕt thÕ nµo ch¸u còng mang ®−îc Lý TÇm Hoan ®i . B©y giê th× L·o T«n Gï míi nhÕch m«i c−êi : - Ng−¬i lµ mét tiÓu quØ . T«n TiÓu B¹ch bÜu m«i : - Ng−êi ta hai m−¬i tuæi råi mµ NhÞ Thóc cø nãi " tiÓu " hoµi . L·o T«n Gï thë ra : - Ph¶i råi ... ng−¬i ®¸ lín råi , lÇn sau cïng gÆp ta ng−¬i míi n¨m s¸u tuæi cho ®Õn b©y giê . L·o l¹i cói mÆt lao bµn . T«n TiÓu B¹ch còng cói ®Çu : - §· m−êi ba m−êi bèn n¨m råi NhÞ Thóc kh«ng vÒ . L·o T«n Gï gËt ®Çu lÈm bÈm : - M−êi bèn n¨m ... chØ mÊy h«m n÷a lµ ®óng m−êi bèn n¨m trêi . T«n TiÓu B¹ch hái : - T¹i sao NhÞ Thóc kh«ng vÒ ? L·o T«n Gï vôt ®Ëp m¹nh lªn bµn ch©n . lín tioÕng : - Ta ®· høa víi ng−êi ta gi÷ dïm n¬i ®©y , kh«ng , b¶o hé hä m−êi l¨m n¨m míi ®óng , ta sÏ ë ®©y m−êi l¨m n¨m , ng−¬i cã biÕt gißng hä ta , mét lêi nãi ra nh− ®Ønh ®ãng biÕt kh«ng ? T«n TiÓu B¹ch cói ®Çu : - BiÕt . ThËt l©u , m¾t L·o T«n Gï míi trë l¹i víi chiÕc kh¨n lau . V× khi b¾t ®Çu lau th× ¸nh m¾t cña l·o còng b¾t ®Çu tèi l¹i , c¸i tèi cè h÷u cña l·o chñ qu¸n . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 19. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 100 Bao nhiªu lµ sèng ng−êi ng−êi còng theo ®ã mµ mÊt tiªu . Mét con ng−êi nÕu ®¸ tr¶i qua m−êi bèn n¨m lau bµn th× tù nhiªn ®Òu nh− thÕ , cho dï nh− tr−íc kia hä lµ nh©n vËt thÕ nµo . Bêi v× trong con ng−êi lóc lau bôi trªn bµn th× còng y nh− lau mÊt nh÷ng g× rùc rì trong ¸nh m¾t . Nh÷ng g× lîn lî trªn mÆt bµn bÞ lau s¹ch th× nh÷ng tia bÐn nhän trong ¸nh m¾t còng theo ®ã mµ bÞ lau b»ng . L·o T«n Gï hái thËt thÊp : - Bao nhiÒu n¨m nay , ng−êi trong gia ®×nh còng vÉn b×nh yªn ph¶i kh«ng ? L·o T«n Gï hái c©u Êy lµm cho vµnh m«i c« g¸i míi nhuèm l¹i nô c−êi : - B×nh yªn c¶ , §¹i TÈu , Tam TÈu ®Òu sinh con , vui h¬n hÕt lµ ThiÕm Tu l¹i sinh song thai , v× thÕ n¨m n¨m nay Tø Thóc , ®¹i ca , tam ca ®Òu vui h¬n n¨m ngo¸i . ThÊy vÎ ¶m ®¹m trªn g−¬ng mÆt ng−êi NhÞ Thóc , c« g¸i hä T«n véi cói ®Çu : - TÊt c¶ ®Òu mong NhÞ Thóc sím vÒ nh−ng kh«ng biÕt ... L·o T«n Gï c−êi g−îng : - Ng−¬i vÒ nãi l¹i , cuèi sang n¨m th× ta cã thÓ trë vÒ . T«n TiÓu B¹ch vç tay : - VËy th× vui biÕt bao nhiªu , ch¸u cßn nhí NhÞ Thóc lµm ®Ìn hoa ®Ñp l¾m . L·o T«n Gï c−êi : - Sang n¨m ta sÏ lµm cho , b©y giê th× ng−¬i h·y ®i ®i ®Ó néi ng−¬i khái ®îi . L·o liÕc Lý TÇm Hoan vµ khÏ cau mµy : - Nh−ng ng−¬i lµm sao mang h¾n ®i ? T«n TiÓu B¹ch c−êi : - Trong lóc h¾n say nh− con mÌo −ít Êy th× ch¸u cø viÖc v¾t ®¹i lªn l−ng lµ xong . Nµng võa míi ®øng lªn th× chît nghe bªn ngoµi næi lªn mét giäng l¹nh nh− b¨ng : - Ng−¬i cø ®i nh−ng " con mÌo −ít " Êy th× ®Ó l¹i . © HQD Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2