intTypePromotion=1

Huyết tâm lệnh - tập 7

Chia sẻ: Thanh Phuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:15

0
88
lượt xem
11
download

Huyết tâm lệnh - tập 7

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'huyết tâm lệnh - tập 7', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Huyết tâm lệnh - tập 7

 1. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 76 Håi thø bÈy d−íi m¾t giai nh©n Giäng nãi cña nµng thËt gÊp , thËt nÆng vµ mang theo mét ma lùc dÞ th−êng . H×nh nh− giäng nãi Êy cã mét ma lùc khªu ®éng dôc t×nh nam giíi . §óng lµ giäng nãi cña ®µn bµ . L·o T«n Gï vµ T«n TiÓu B¹ch ng¬ ng¸c nh×n nhau . Hai ng−êi ®Òu quay mÆt ra phÝa tr−íc cöa , giäng nãi Êy l¹i ph¸t ra tõ phÝa cöa sau , nh− vËy th× ng−êi Êy ®Õn bao giê ? Ng−êi ta vµo nhµ bao giê mµ c¶ hai chó ch¸u nhµ hä T«n kh«ng hay biÕt ? L·o T«n Gï nÆng mÆt vµ h×nh l×nh l·o cÇm chiÕc kh¨n lau nÐm tuét ra sau . L·o ®· lau bµn suèt m−êi bèn n¨m nay , nÕu mçi ngµy lau hai m−¬i lÇn th× mét n¨m ph¶i ®Õn b¶y ngµn ba tr¨m l−ît , m−êi bèn n¨m ph¶i mÊt m−êi v¹n tr¨m l−ît . Lóc lau tù nhiªn ph¶i n¾m chÆt chiÕc kh¨n , bÊt cø ai nÕu lau ®Õn h¬n m−êi v¹n lÇn th× nhÊt ®Þnh lµ bµn tay ph¶i cøng l¾m . §ã lµ nãi ng−êi th−êng , cßn L·o T«n Gï th× víi §¹i Ma Tr¶o Lùc ®· tõng lµm cho giang hå khiÕp ®¶m , tù nhiªn c¸i nÐm ®ã ph¶i ®¸ng kinh hån . B×nh ! Mét tiÕng déi rung rinh m¸i ngãi , bôi c¸t tung bay , v¸ch t−êng dÇy bÞ chiÕc kh¨n lau tèng thñng mét lç to . Nh−ng , ng−êi ®µn bµ ®øng dùa bªn cöa vÉn cßn ®øng y chç ®ã . Nµng kh«ng nhóc nhÝch , nÕu c¨n cø vµo chç ®øng hiÖn giê th× chiÕc kh¨n lau cña L·o T«n Gï ®· lµm cho ngùc ng−êi Êy bÞ tan tµnh nh−ng kh«ng hiÓu sao ng−êi Êy l¹i ®øng yªn nh− thÕ . Còng cã thÓ v× eo l−ng cña nµng qu¸ nhá nªn khi uèn tr¸nh ®−îc dÔ dµng . Ng−êi ®µn bµ eo l−ng thËt nhá , tr«ng d¸ng h×nh cùc ®Ñp , nã lµ c¸i mµ ®µn «ng mª mÖt . Nh−ng ng−êi ®µn bµ nµy lµm cho ®µn «ng mÊt hån kh«ng ph¶i chØ v× c¸i eo l−ng ®Æc biÖt Êy th«i . B¾p ch©n nµng thËt dµi , thËt suèng vµ th¼ng , ngùc nµng thËt cao , thËt vun . Chç cÇn ph¶i èm th× gÇn nh− thãt l¹i , chç cÇn no th× thËt trßn ®Çy , nh÷ng ®−êng cong trong th©n thÓ cña nµng do ®ã mµ ®−îc næi bËt h¬n tÊt c¶ nh÷ng ng−êi næi bËt . M¾t nµng nhá mµ dµi , miÖng nµng kh¸ réng vµ mòi d−íi h¬i xuèng . Da mÆt nµng thËt tr¾ng nh−ng kh«ng ph¶i lµ tr¾ng mÞn , nh÷ng ®−êng l«ng to xo¾n theo tay , theo cè rËm r× . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 2. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 77 ThËt sù th× nµng còng ch−a ph¶i lµ ng−êi ®µn bµ tuyÖt ®Ñp nh−ng nµng cã mét ma lùc ®Ó dÉn d¾t ng−êi ®µn «ng ph¹m téi cã thÓ nãi ®a sè ®µn «ng khi thÊy nµng th× nhÊt ®Þnh trong lßng sÏ nghÜ ®Õn mét viÖc . ChÝnh nµng còng thõa biÕt viÖc ®ã lµ viÖc g× . Vµ tù nhiªn , kh«ng bao giê nµng lµm cho ®µn «ng ph¶i thÊt väng . Nµng mÆc mét chiÕc ¸o mµu lam , ¸o thËt chÑt , bã s¸t vµo m×nh lµm næi bËt nh÷ng ®−êng cong khªu gîi . L·o T«n Gï quay l¹i nh×n xo¾n vµo nµng . Nµng còng ®ang ch¨m ch¨m nh×n l·o , ¸nh m¾t nµng nh− muèn nãi lªn r»ng trªn ®êi nµy chØ cã mét m×nh l·o lµ anh tuÊn , lµ ng−êi ®µn «ng kh¶ ¸i nhÊt , nµng muèn nãi lªn r»ng l·o lµ mét t×nh nh©n .. Nh−ng khi m¾t nµng ®¶o qua phÝa T«n TiÓu B¹ch th× ®«i m¾t Êy bçng trë thµnh l¹nh ng¾t , d÷ d»n . §èi víi ®µn «ng , bÊt cø víi h¹ng nµo , nµng còng cã Ýt nhiÒu høng thó , nh−ng ®èi víi ®µn bµ th× ng−îc l¹i . BÊt cø víi h¹ng nµo còng ®Òu ch¸n nh− ¨n c¬m nÕp n¸t . L·o T«n Gï ®»ng h¾ng h¬i nho nhá : - Lam YÕt Tö ! Lam YÕt Tö c−êi . Lóc nµng c−êi , hai m¾t nµng nhá røc , võa nhá l¹i võa dµi nh− mét sîi chØ viÒn ngang . Mét sîi chØ dïng ®Ó c©u hån nam giíi . Nµng c−êi thµnh tiÕng : - C¸c h¹ nh·n lùc thËt hay , ng−êi ®µn «ng nµo cã nh·n lùc ®Òu lµm cho t«i −u thÝch . L·o T«n Gï hÊt mÆt lªn , l·o kh«ng nãi mét tiÕng . L·o thÝch ®èi phã víi ®µn bµ vµ còng ch−a tõng ®èi phã víi ®µn bµ . Lam YÕt Tö nãi tiÕp : - Nh−ng nh·n quang cña t«i còng kh¸ l¾m , t«i ®· biÕt c¸c ng−êi lµ ai råi . L·o T«n Gï rÝt giäng : - Ng−¬i ®· biÕt mµ cßn d¸m ®Õn ? Lam YÕt Tö thë ra : - T«i kh«ng muèn ®¾c téi víi ai nh−ng víi " con mÌo say " nµy , t«i kh«ng mang ®i kh«ng ®−îc . Nµng dÞu giäng nãi lu«n : Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 3. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 78 - Cã lÏ c¸c h¹ kh«ng biÕt , muèn t×m mét ng−êi ®µn «ng lµm cho t«i m·n nguyÖn lµ c¶ mét vÊn ®Ò khèn ®èn , kh«ng biÕt bao nhiªu gian khæ míi kiÕm ®−îc mét con ng−êi nh− thÕ , vËy mµ " con mÌo say " nµy giÕt tiªu . T«n TiÓu B¹ch bËt nãi : - Thanh Ma Y Khèc kh«ng ph¶i do h¾n giÕt . Lam YÕt Tö r¾n giäng : - Kh«ng cÇn biÕt h¾n giÕt hay kh«ng , mãn nî nµy ph¶i thanh to¸n ngay víi h¾n . T«n TiÓu B¹ch c−êi khÈy : - Kh«ng cÇn biÕt mãn nî g× nh−ng ®õng mong mang h¾n ®i ®−îc víi ta . Lam YÕt Tö thë ra : - Ta còng biÕt c¸c ng−¬i kh«ng dÔ g× ®Ó ta mang h¾n ®i , ta l¹i kh«ng muèn cïng c¸c ng−¬i ®éng thñ . VËy th× b©y giê còng ta ph¶i lµm sao ? Vµ Lam YÕt Tö vôt ®−a tay ra ngo¾c : - Vµo ®©y . B©y giê l·o T«n Gï mí thÊy phÝa hËu viªn cßn cã mét ng−êi . Bãng ng−êi ®ã thËt cao lín vµ khi Lam YÕt Tö ngo¾c th× h¾n míi x¨n x¸i b−íc lªn . H¾n ¨n vËn thËt lµ sang träng , chßm r©u ®en m−ít cña h¾n ®−îc c¾t tØa rÊt khÐo , ngang l−ng h¾n ®eo mét thanh Cöu Hoµn §ao , t−íng m¹o uy nghi lÉm liÖt . Lam YÕt Tö hái : - C¸c vÞ biÕt ng−êi nµy lµ ai kh«ng ? L·o T«n Gï l¾c ®Çu nh−ng T«n TiÓu B¹ch ®· b−íc nãi : - Ta biÕt h¾n . Lam YÕt Tö nh−íng m¾t : - BiÕt h¾n thËt µ ? T«n TiÓu B¹ch th¶n nhiªn : - H¾n hä Së , tªn T−¬ng Vò , cã biÖt hiÖu Ho¹t B¸ V−¬ng , h¾n lµ Tæng tiªu ®Çu cña Hång V©n tiªu cuéc ë Kim Thµnh . Lam YÕt Tö h¸y h¸y m¾t c−êi víi Ho¹t B¸ V−¬ng : - Lu«n c¶ vÞ tiÓu muéi muéi nµy mµ còng nhËn ra anh th× anh kÓ còng lµ ng−êi cã danh cã tiÕng l¾m ®Êy . Së T−¬ng Vò −ìn ngùc hiu hiu tù ®¾c . T«n TiÓu B¹ch nãi : Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 4. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 79 - Trong giang hå , nh÷ng kÎ cã danh dï lín dï nhá chóng ta còng ®Òu biÕt c¶ nh−ng kh«ng hiÓu vÞ sao vÞ Tæng tiªu ®Çu nµy l¹i ®i chung víi c« n−¬ng ? Lam YÕt Tö c−êi : - Anh ta míi " c©u " t«i trªn con ®−êng ®i tíi ®©y ®ã . Nµng vuèt vuèt chßm r©u ®en m−ît cña hä Së vµ c−êi c−êi nãi tiÕp : - ChÝnh t«i qu¸ −ng c¸i bé r©u nµy nªn míi b»ng lßng theo h¾n ®ã . T«n TiÓu B¹ch còng c−êi : - Cã ph¶i «ng Êy " c©u " c« hay lµ c« " c©u " «ng Êy nhØ . Lam YÕt Tö c−êi h¨ng h¾c : - Tù nhiªn lµ h¾n " c©u " t«i ®Êy chø , c¸c ng−êi chØ biÕt vÞ Tæng tiªu ®Çu nµy vÒ vâ hoÆc vÒ danh khÝ nh−ng c¸c ng−¬i ch−a hiÓu biÕt c¸i tµi " c©u " g¸i cña «ng ta ®Êy nhÐ . L·o T«n Gï nµy giê ®· giËn run , l·o ta g»n giäng : - Nh−ng ng−¬i mang h¾n ®Ðn ®Ó lµm g× ? Lam YÕt Tö nãi : - Mét ng−êi mµ vâ c«ng cã thÓ ®−¬ng cù víi vÞ Tæng tiªu ®Çu cña t«i ®©y th× nhÊt ®Þnh vâ c«ng còng thuéc hµng cao siªu , cã ph¶i thÕ kh«ng nµo ? L·o T«n Gï hõ hõ trong miÖng nh−ng l·o kh«ng nãi g× c¶ . Lam YÕt Tö nãi tiÕp : - VÞ Së Tæng tiªu ®Çu nµy trong tay cã thanh Cöu Hoµn §ao , víi ch©n truyÒn V¹n Th¾ng Liªn Hoµn th× b¶y t¸m m−¬i ng−êi còng khã mµ tr¸nh khái n¬i ®©y . Lam YÕt Tö hái : - NÕu t«i nãi chØ cÇn mét chiªu cña t«i sÏ lÊy m¹ng vÞ Tæng tiªu ®Çu nµy dÔ ît th× hai vÞ cã tin kh«ng nµo ? Tõ l©u ®øng víi d¸ng c¸ch hiu hiu nh− ®Ó ®îi ng−êi ta khen m×nh m·i khen m·i nh−ng b©y giê qua c©u nãi cña Lam YÕt Tö , Së T−¬ng Vò chît nh− ®iÖn giËt thiÕu ®iÒu nh¶y lªn . H¾n nh−íng m¾t : - Sao ? C« nãi c¸i g× ? Giäng cña Lam YÕt Tö thËt dÞu : - Kh«ng cã g× , t«i chØ nãi t«i cÇn ®Õn c¸i m¹ng cña anh l¾m ®Êy th«i . Së T−¬ng Vò ®øng thén mÆt nh−ng råi h¾n l¹i c−êi : - C« nãi ®ïa hoµi . Lam YÕt Tö thë ra : Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 5. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 80 - Ng−êi ta th−êng nãi " NhÊt d¹ phu thª b¸ d¹ ©n " , ng−¬i cho r»ng ta v× gÇn ng−¬i mét chót råi ta kh«ng thÓ giÕt ng−¬i µ ? Së T−¬ng Vò vÉn c−êi : - Sao l¹i kh«ng biÕt , t«i ®ang biÕt c« ®ang ®ïa víi hä ®Êy mµ . Lam YÕt Tö hái mét c¸ch l¬ ®·ng : - µ nµy , anh cã biÕt mét thø Bä C¹p nµo kh«ng nhØ ? Së T−¬ng Vò ®¸p : - Sao l¹i kh«ng , ë miÒn B¾c thø ®ã nhiÒu l¾m , thæ d©n vïng ®ã gäi lµ " YÕt Tö " Lam YÕt Tö l¹i hái : - ThÕ anh cã biÕt thø Bß C¹p Êy c¸i cã mét thãi quen kú dÞ l¾m kh«ng ? Së T−¬ng Vò hái l¹i : - Thãi quen g× ? Lam YÕt Tö nãi : - T«i nãi cho anh biÕt , thø Bß C¹p c¸i kú l¾m , cø mçi khi cïng con ®ùc giao cÊu xong th× nã ¨n cho kú hÕt con ®ùc , ¨n kh«ng cßn mét miÕng da , h×nh nh− thÕ míi " ®· " c¬n cña nã . S¾c mÆt cña Së T−¬ng Vò cã chiÒu thay ®æi nh−ng h¾n vÉn ng−îng c−êi : - Nh−ng c« ®©u ph¶i lµ Bß C¹p c¸i ? Lam YÕt Tö nheo m¾t : - Ai b¶o kh«ng ph¶i ? Anh míi lµ nãi Bß C¹p gäi lµ " YÕt Tö " mµ anh ®· quªn råi µ . ThÕ mµ anh gäi t«i lµ g× nhØ ? Kh«ng ph¶i lµ Lam YÕt Tö sao ? Lam YÕt Tö nhe r¨ng c−êi sau c©u nãi nh−ng Së T−¬ng Vò th× l¹i nh¶y thèi lui ra sau va vµo c¸i bµn ®¸nh xÇm mét tiÕng , song h¾n chØ xiªu xiªu chø kh«ng tÐ còng may . TiÕng rån vang tiÕp liÒn theo , thanh Cöu Hoµn §ao ®· tuèt ra khái vá , h¾n cÇm l¨m l¨m n¬i tay mµ m¾t nh×n tr©n tr©n Lam YÕt Tö nh− võa míi thÊy quû . H¾n lµ tay giang hå l·o luyÖn , tù nhiªn h¾n võa biÕt d¹ng Lam YÕt Tö nh−ng chØ cã ®iÒu h¾n kh«ng ngê mét con c¸ dÔ dµng bÞ h¾n " c©u " Êy l¹i lµ Lam YÕt Tö . Tõ lóc däc ®−êng " qu¬ " ®−îc c« ta , h¾n cø nghÜ lµ m×nh cã sè " ®µo hoa " , c« g¸i qu¸ hÊp dÉn nh− thÕ mµ chØ ba bèn chuyÖn mµ ®· dÝnh ®−îc ngay , h¾n kh«ng ngê r»ng c« g¸i mµ h¾n " xá mòi " nh− kh«ng Êy l¹i lµ con Bß C¹p lõng danh hót m¸u . Giäng cña Lam YÕt Tö vÉn ngät cay : - T«i khuyªn anh , nÕu sau nµy däc ®−êng anh cã " c©u " ®−îc mét c« g¸i nµo th× tèt h¬n hÕt lµ nªn ®iÒu tra c¨n céi cña c« ta nh−ng chØ tiÕc r»ng .... C« ta nhÝch tíi vµ vÉn nãi b»ng mét giäng ®Òu ®Òu nhÌ nhÑ : - ChØ tiÕc r»ng khi häc xong bµi häc quý gi¸ nµy th× anh kh«ng cßn " c©u " ®−îc lÇn thø hai nµo n÷a . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 6. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 81 Së T−¬ng Vò rèng lªn : - §øng l¹i , ng−¬i b−íc tíi mét b−íc n÷a ta sÏ giÕt ng−¬i . Lam YÕt Tö chíp ®«i m¾t long lanh nh− n−íc , giäng c« ta thËt dÞu : - Hay l¾m , anh giÕt t«i ®i , t«i muèn chÕt vµo tay anh l¾m . H¬i giã cña thanh ®ao lµ cho ng−êi ta −íc l−¬ng ®−îc r»ng nÕu n¨m b¶y ng−êi ®øng chung mét chç nhÊt ®Þnh còng sÏ bÞ tiÖn ngang nh− tiÖn chuèi . Mét chiÕc bãng mµu lam no¸ng lªn cïng mét l−ît ví thanh ®ao vµ Së T−¬ng Vò vïng bËt ngöa ra . TiÕng ró cña h¾n bÞ t¾t nghÑt kh«ng tho¸t ra khái miÖng . Toµn th©n h¾n kh«ng cã mét vÕt th−¬ng nµo c¶ , chØ cã níi yÕt hÇu cã mét giät m¸u rØ ra y nh− bÞ Bä C¹p chÝch . *** Y phôc cña Lam YÕt Tö tuy rÊt chËt nh−ng tay cña nµng th× l¹i rÊt dµi , cho nªn d¸ng c¸ch cña nµng xem nh− tiªn tö , t− thÕ cña nµng thËt ®Ñp l¹nh lïng . Hai tay cña nµng rót vµo èng tay ¸o , kh«ng ai thÊy nµng ®Ó vËt g× ®Ó giÕt chÕt Së T−¬ng Vò nh−ng cho dï nµng dïng vËt g× th× còng lµ mét vËt kinh hån . L·o T«n Gï vµ T«n TiÓu B¹ch im lÆng ®øng nh×n , kh«ng tá mét th¸i ®é g× hay nãi ®óng h¬n lµ cã th¸i ®é " l·nh nh·n bµng quang " . Còng cã thÓ hä ra tay kh«ng kÞp còng cã lÏ hä kh«ng muèn ra tay mét con ng−êi ®µn «ng dÔ dµng " cÆp " víi c¸i däc x¸ nh− Së T−¬ng Vò kh«ng xøng ®¸ng cho hä ph¶i mÊt c«ng can thiÖp . Lam YÕt Tö vÉn ®øng khom l−ng nh×n ch¨m chó chiÕc th©y . C« ta nh×n ch¨m ch¨m , h×nh nh− c« ta ®ang tù t¸n th−ëng thµnh tÝch cña m×nh . Sau cïng , nµng bËt c−êi , giäng c−êi thËt ®Ñp : - T«i chØ dïng cã mét chiªu nh−ng cã lÏ lµm c¸c ng−êi tin råi ®Êy chø ? L·o T«n Gï vµ T«n TiÓu B¹ch lµm thinh . Lam YÕt Tö nheo nheo m¾t : - Vâ c«ng cña t«i kÓ còng kha kh¸ chø , ph¶i kh«ng ? Kh«ng ai tr¶ lêi . Lam YÕt Tö l¹i c−êi : - Thanh Ma Thñ cña Thanh Ma Y Khèc tuy liÖt vµo hµng thø chÝn trong " Binh khÝ phæ " cña B¸ HiÓu Sinh nh−ng nÕu B¸ HiÓu Sinh chÞu kÓ ®Õn t«i th× cã lÏ Thanh Ma Thñ ph¶i sa xuèng bËc thø m−êi , hai vÞ thÊy cã ®óng thÕ kh«ng ? C©u nãi nµy th× qu¶ thËt tµi t×nh . C« ta ra tay cßn nhanh , cßn ®éc , cßn chÝnh x¸c h¬n Thanh Ma Y Khèc . Lam YÕt Tö nh×n xÐo vµo mÆt L·o T«n Gï : Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 7. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 82 - B»ng vâ c«ng cña t«i nh− thÕ , t«i cã thÓ mang " con mÌo say " nµy ®i ®−îc chø ? L·o T«n Gï ngÈng mÆt l¹nh lïng : - Kh«ng ! Lam YÕt Tö thë ra : - VËy th× cuèi cïng ta ph¶i lµm sao míi mang h¾n ®i ®−îc , ch¼ng lÏ c¸c h¹ muèn ta cïng c¸c h¹ lªn gi−êng n»m mét bËn . NÕu nh− ng−êi b¹n Töu Quû kh«ng say, nh×n thÊy thÕ ®¸nh cña «ng b¹n giµ gï b©y giê th× ch¾c h¾n sÏ trè m¾t nh×n kinh ng¹c . Tay ph¶i l·o n¾m chÆt ®−a tay tr¸i v−¬n cong mÊy ngãn nh− mãng chim −ng tuy tay kh«ng binh khÝ nh−ng so víi t− thÕ cña Së T−¬ng Vò võa råi th× thËt kh«ng b»ng mét ngãn tay cña l·o . Lam YÕt Tö khÏ uèn l−ng mét c¸i lµm cho thÕ ®¸nh cña L·o T«n Gï vuét vµo kh«ng khÝ . C¸i eo l−ng cña nµng thËt nh− con r¾n nh−ng thËt th× th©n ¶nh nµng l¹i nhÝch sang tr¸i vµ ng−îc l¹i , khi thÊy bªn tr¸i mµ ng−êi nµo biÕt ®· biÕt ®Ò phßng th× nµng nh¶y qua bªn tr¸i l·o . Nh−ng l·o T«n Gï còng kh«ng ph¶i lµ h¹ng cã thÓ bÞ hoa m¾t v× c¸i trß nh¶y nhãt Êy , bµn tay cña l·o vôt uèn c©u nh−ng kh«ng ph¶i tÊn c«ng mµ lµ hoµnh thÕ , vµ bµn tay v−¬n con thÕ c©u lóc n·y l¹i kÐo vÒ thËt gän . §iÒu ®¹i kþ trong khi giao ®Êu lµ " nöa chõng thu thÕ " nh−ng c¸i hay cña l·o T«n Gï lµ thu thÕ mµ kh«ng bÞ mÊt th¨ng b»ng . Bêi v× ng−êi kh¸c khi thu thÕ th×nh l×nh nh− vËy th× nhÊt ®Þnh ph¶i lui ch©n , kh«ng lui ch©n lµ tÐ , l·o T«n Gï kh«ng lui ch©n kh«ng tÐ mµ l¹i cßn ®ñ lùc ®Ó tÊn c«ng theo . §óng lµ cã tËt cã tµi khi hai tay cña l·o T«n Gï thu vÒ th× c¸i l−ng " gï " cña l·o ta lµm viÖc , hai tay cña l·o cuèn nÐp vµo trong bông tù nhiªn c¸i l−ng gï cña l·o cµng låi lªn vµ chÝnh ®o lµ mãn " binh khÝ " ®¸nh th¼ng vµo Lam YÕt Tö . §©y chÝnh lµ mét tuyÖt kü thµnh danh cña l·o T«n Gï , c¸i l−ng gï cña l·o luyÖn thµnh nh− thÐp nguéi . C¸i l−ng gï cña l·o tung ra thËt nhÑ d−íi tr¨m c©n .. Tù nhiªn lµ Lam YÕt Tö ph¶i biÕt chuyÖn ®ã , c« ta l¹i uèn l−ng vµ th©n h×nh trë ra phÝa tr−íc . C« ta c−êi thËt dÞu : - C¸c h¹ ch¼ng nh÷ng nh·n quang cao , vâ c«ng cao mµ con ng−êi cã l¾m biÖt tµi , chØ cÇn c¸c h¹ nãi mét tiÕng lµ bÊt cø ven trêi gãc bÓ nµo t«i còng nguyÖn theo c¸c h¹ . L·o T«n Gï thÐt lín : Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 8. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 83 - Ta sÏ ®−a ng−¬i ®i vÒ ©m phñ ! Lam YÕt Tö l−êm mét c¸i thËt dµi y nh− l−êm mét ng−êi t×nh : - T«i rÊt b»ng lßng ®i chÕt víi c¸c h¹ nh−ng ph¶i lµ chÕt ë trªn gi−êng c¬ . Nh×n vµo mÆt ng−êi ®µn bµ mµ víi nô c−êi mêi mäc , víi m¾t ®−a t×nh , víi ng«n ng÷ tr¾ng trîn ®Õn trÇn truång nh− thÕ , thËt cho dï lµ mét vÞ th¸nh sèng còng kh«ng lµm sao khái c¶m thÊy nh÷ng g× xao xuyÕn . Nh−ng nÕu cã ng−êi tõng biÕt qua thµnh tÝch cña con ng−êi mang tªn Lam YÕt Tö th× nhÊt ®Þnh ph¶i rïng m×nh , kh«ng bao giê d¸m nghÜ vÒ chuyÖn cïng nµng chung gèi dï chØ mét ®ªm th«i . Trong m−êi n¨m nay ®· kh«ng biÕt bao nhiªu ®µn «ng chÕt bëi tay nµng , nãi ®óng h¬n lµ chÕt trªn ng−êi cña Lam YÕt Tö . H«m nay nµng l¹i gÆp mét ng−êi ®µn «ng n÷a . ChØ tiÕc ng−êi ®µn «ng nµy lµ l·o T«n Gï . TiÕc cho l·o v× l·o lµ con ng−êi kh«ng biÕt ng¾m nh×n sê mã vµo m×nh ng−êi ®Ñp , chØ tiÕc cho nµng v× nµng kh«ng cã ®−îc mét ®ªm tho¶ thÝch kÓ c¶ hai ph−¬ng diÖn : th¶o thÝch dôc väng vµ tho¶ thÝch giÕt ng−êi . L·o T«n Gï nh×n ®µn bµ còng y nh− mét bµ giµ rông hÕt r¨ng ngåi nh×n lãng mÝa , ch¼ng nh÷ng kh«ng cã høng thó mµ l¹i cßn ch¸n ngÊy n÷a lµ kh¸c , l·o gÇm mét tiÕng vµ ngän Kª Tr¶o tung ra . Lam YÕt Tö uèn m×nh tr¸nh ra vµ kªu lín : - Khoan , h·y chê mét chót . L·o T«n Gï thu chiªu hÊt mÆt ; - Muèn g× ? Lam YÕt Tö thë ra dÞu giäng : - Cho dï c¸c h¹ cã muèn buéc t«i ph¶i ra tay th× Ýt nhÊt còng nªn xem qua binh khÝ cña t«i ®· chø ? C©u nãi cña nµng ch−a døt th× trong èng tay réng mét vÖt s¸ng mµu lam xÑt th¼ng vµo mÆt l·o T«n Gï . VËt lÊp lo¸ng tuy kh«ng ph¶i dµi nh−ng v× nã bay lÑ qu¸ thµnh ra nã kÐo th¼ng mét lÇn nh− ®iÖn xÑt vµ l·o T«n Gï còng nhanh kh«ng kÐm , vÖt s¸ng võa nho¸ng ra tõ tay ¸o cña nµng th× ngän tr¶o cña l·o còng ®· ®−a lªn . Thãi quen cña l·o T«n Gï tõ nhá lµ bÊt cø giao ®Êu víi ai còng ®Òu lÊy chiÕn thuËt " tèc chiÕn tèc th¾ng " lµm chñ yÕu , l·o kh«ng thÝch nãi l©u mµ còng kh«ng thÝch ®¸nh l©u . L·o muèn ®o¹t phøc mãn binh khÝ cña nµng vµ kÕt liÔu trËn ®Êu cho råi . L·o T«n Gï biÕt rÊt râ r»ng mét khi mãn binh khÝ ®· ®Õn víi tay m×nh th× m¹ng ®èi ph−¬ng còng rông theo lu«n . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 9. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 84 §óng lµ l·o T«n Gï qu¸ nãng . Khi ®−a tay lªn , l·o ch−a biÕt mãn vò khÝ ®èi h−¬ng thuéc lo¹i g× , ch−a biÕt râ mµ ®−a tay høng lÊy lµ mét viÖc lµm tèi kþ . Nh−ng ®èi víi l·o T«n Gï th× kh«ng kþ , l·o tin t−ëng vµo ThiÕt Tr¶o cña l·o , l·o biÕt ch¾c rµng kh«ng bao giê thÊt b¹i v× trong ®êi l·o ch−a tõng thÊt b¹i . *** Tõ tr−íc ®Õn sau T«n TiÓu B¹ch cø im lÆng ®øng nh×n chø kh«ng hÒ cã ý nghÜ ra tay trî lùc . Nµng kh«ng ®Þnh nh¶y vßng chiÕn nh−ng m¾t nµng kh«ng hÒ rêi khái èng tay ¸o cña Lam YÕt Tö . Hai con m¾t nµng thËt lanh , kh«ng cã g× lµm cho hoa m¾t ®−îc . Lµn s¸ng mµu lam võa nho¸ng ra th× nµng ®· thÊy râ rµng . T«n TiÓu B¹ch khÏ mÝm m«i . Nµng ch−a tõng thÊy mãn binh khÝ nµo l¹ lïng nh− thÕ nµy bao giê . B»ng vµo con m¾t s¸ng nh− m¾t mÌo ®ªm , T«n TiÓu B¹ch thÊy nho nhá dµi dµi y nh− ®u«i con Bß C¹p nói nh−ng lín h¬n kh¸ nhiÒu , nã dµi dµi tuy cøng nh−ng l¹i mÒm , nã nh− cã m¾t , muèn uèn cong lóc nµo còng ®−îc . Chç ®¸ng sî cña mãn binh khÝ nµy nã cã gai ng−îc thËt nhän vµ thËt cøng . Tù nhiªn , ®èi víi ThiÕt Tr¶o cña NhÞ Thóc , T«n TiÓu B¹ch hÕt søc lµ tin t−ëng nh−ng c« ta còng biÕt r»ng nÕu bµn tay cña NhÞ Thóc mµ ch¹m vµo mãn binh khÝ Êy th× kÓ nh− thÞt cña NhÞ Thóc bÞ con Bä C¹p c¸i Êy x¬i t¸i mÊt . Lam YÕt Tö ra tay tuy lÑ nh−ngl·o T«n Gï l¹i cßn lÑ h¬n . T«n TiÓu B¹ch biÕt dï r»ng b»ng c¸ch nµo còng kh«ng lµm sao ng¨n kÞp , nµng thËt kh«ng ngê NhÞ Thóc qua m−êi bèn n¨m chuyªn lo lau bµn mµ tÝnh t×nh h·y cßn nãng n¶y nh− thÕ Êy . Nµng nghÜ r»ng , qua mét thêi gian dµi nhÉn n¹i nh− thÕ , tÝnh t×nh con ng−êi sÏ trÇm h¬n lóc b×nh th−êng , nµng nghÜ r»ng mét ng−êi nh− NhÞ Thóc cña nµng mµ cã thÓ lµm mét «ng chñ qu¸n eo sÌo vµ lau bµn suèt m−êi bèn n¨m nh− thÕ th× trªn ®êi nµy bÊt cø chuyÖn g× còng kh«ng lµm cho ng−êi n«ng næi . Nµng chØ nghÜ ®Õn thêi gian vµ sù viÖc trui rÌn cña con ng−êi nh−ng nµng kh«ng hÒ nghÜ ®Õn ph¶n øng nghÞch th−êng cña sù vËt . Mét b·i c¸t kh« nãng qu¸ møc , kh«ng thÓ hiÓu r»ng b·i c¸t Êy kh«ng thÌm n−íc n÷a mµ ph¶i thÊy ng−îc l¹i , cµng kh« nãng cµng hót n−íc thËt mau . Suèt m−êi bèn n¨m " Èn dËt " , l·o T«n Gï b©y giê kh«ng ph¶i ch¸n hÕt tÊt c¶ , kh«ng ph¶i chÝ khÝ nhôt hÕt mµ trong lßng l·o y nh− mét b·i c¸t kh« l©u ngµy . M−êi bèn n¨m ®ãng vai l·o chñ qu¸n sËt sõ , b©y giê cã c¬ héi lµ l·o vïng lªn . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 10. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 85 TÊt c¶ nh÷ng g× ®¸ng lý b×nh thêi l·o thõa biÕt ph¶i cÈn thËn th× b©y giê kh«ng cßn n÷a . B©y giê chÝnh lµ giai ®o¹n béc ph¸t cùc thÞnh trong ®êi cña l·o . Vµ T«n TiÓu B¹ch tuyÖt väng , nµng kh«ng cßn c¸ch g× cøu kÞp . ¸nh vËt mµu lam tõ trong tay ¸o cña Lam YÕt Tö nho¸ng lªn . Rèp ! Mét tiÕng kªu næ kh¸c næi lªn , vËt s¸ng mµu lam kh«ng bay xa ®−îc mµ l¹i rít ngay tr−íc mÆt L·o T«n Gï c¸ch n¨m s¸u b−íc nghÜa lµ nã nho¸ng lªn råi kh«ng ®−îc ®µ ®Èy tíi lµm cho nã ph¶i r¬i ngay . Lam YÕt Tö tung m×nh nh¶y lui l¹i sau h¬n mét tr−îng , ®æ vµo v¸ch t−êng ®¸nh xÇm mét tiÕng råi tÊt c¶ ®Òu im lÆng , mét sù im lÆng ®Õn l¹nh lïng . Con m¾t cña T«n TiÓu B¹ch tuy lanh nh−ng sù viÖc x¶y ra lµm ®¶o lén nh÷ng g× nµng theo dâi . Khi Lam YÕt Tö võa phÊt tay ¸o réng , khi mãn binh khÝ mµu lam võa nho¸ng lªn , khi l·o T«n Gï võa v−¬n bµn tay ®Ó tËn dông " ThiÕt Tr¶o " cña m×nh b¾t mãn binh khÝ ®ã th× tõ trong gãc xã bµn , n¬i kh«ng ai ®Ó ý mét bµn kh¸c n÷a ®−a ra b¾t lÊy c¸nh tay nµng vµ khi tiÕng " rèp " næi lªn lµ bµn tay cña nµng ®· g·y ®o¹n . Mãn binh khÝ mÊt ®µ nªn r¬i xuèng ®Êt . *** Bµn tay b¾t vµ bÎ g·y cæ tay cña Lam YÕt Tö rót vÒ . Khi ®−a ra thËt lÑ nh−ng khi rót vÒ thËt chËm . Sau cïng mét con ng−êi ®øng dËy , thËt kh«ng ai cã thÓ ngê ®−îc kÎ b¾t bÎ g·y cæ tay cña Lam YÕt Tö l¹i lµ kÎ ngôc trªn bµn : Lý TÇm Hoan ! T«n TiÓu B¹ch mõng kªu nh− ró : - µ th× ra Th¸m Hoa kh«ng cã say ! Lý TÇm Hoan c−êi thËt nhÑ : - Trong lóc t©m t×nh t«i h¬i lén xén , thÕ lùc tuy cã uÓ o¶i nh−ng töu l−îng vÉn kh«ng thay ®æi nh− c« ®· t−ëng . T«n TiÓu B¹ch nh×n s÷ng Lý TÇm Hoan , nµng nh×n b»ng tia m¾t c¶m t×nh , kinh dÞ , vui mõng , béi phôc mµ h×nh nh− còng cã chót g× thÊt väng . C¸i nÐt thÊt väng cã lÏ chØ phít qua th«i , cã lÏ nµng nhí tíi " sø m¹ng " cña «ng néi giao cho vµ ®· ®Æt qu¸ nhiÒu hy väng n¬i nµng . Tù nhiªn , c¸i ®ã kh«ng chiÕm nhiÒu trong ¸nh m¾t cña nµng mµ c¸i vui mõng béi phôc th× l¹i t¨ng h¬n .. Nh− vËy lµ nµng kh«ng lµm sao phôc say ®−îc Lý TÇm Hoan . Nh−ng ch¾c ch¾n nµng kh«ng v× thÕ mµ buån . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 11. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 86 ¸nh m¾t long lanh khªu gîi cña Lam YÕt Tö b©y giê kh«ng cßn n÷a , b©y giê cßn ®äng l¹i toµn lµ kinh hoµng vµ sî sÖt . C¸nh tay nµng ®· g·y nh−ng nµng còng kh«ng nghe ®au ®ín , m¾t nµng lÊm la lÊm lÐt , mÆt nµng kh«ng cßn mét hét m¸u . V× trªn tay Lý TÇm Hoan ®· cã s¾n ngän tiÓu ®ao . TiÓu Lý Phi §ao . Ngän TiÓu §ao nhµ hä Lý khi ch−a bay ra th× ng−êi ta ®· hån bay vÝa lóc ®¸ng sî nhÊt còng chÝnh lµ lóc ngän tiÓu ®ao cßn ë trªn tay . V× mét khi ngän tiÓu ®ao Êy ®· bay ra th× ng−êi ®èi diÖn kh«ng cßn biÕt sî lµ g× n÷a . V× ng−êi chÕt kh«ng cßn biÕt sî . Trong nhµ b©y giê chØ cßn nghe tiÕng thë nh−ng h¬i thë kh«ng ®Òu v× ng−êi chÕt cè nÐn . Vµ c¸i h¬i thë kh«ng ®Òu , h¬i thë cè nÐn ®ã cµng lµm cho kh«ng khÝ cµng trë nªn nÆng nÒ h¬n lµ im lÆng hoµn toµn . C¸i kh«ng khÝ Êy cã thÓ lµm cho ng−êi ta ngét ng¹t , lµm cho ng−êi ta ph¶i ®iªn cuång . Lam YÕt Tö vôt rÐ lªn : - T¹i sao phi ®ao cña ng−¬i kh«ng chÞu bay ra ? T¹i sao ng−¬i kh«ng chÞu giÕt ta ®i ? Lý TÇm Hoan nãi tõng tiÕng : - C« v−ît mäi khã kh¨n nguy hiÓm ®Ó v× Thanh Ma Y Khèc mµ b¸o thï , ch¾c c« cã ch©n t×nh ®èi v¬i h¾n , h¾n chÕt tù nhiªn lµ c« rÊt ®au khæ . Lý TÇm Hoan nh×n ngän tiÓu ®ao ®ang cÇm trong tay h¾n , m¾t h¾n chøa ®Çy nçi −u t− : - T«i rÊt th«ng c¶m ®au khæ cña c« . T«i rÊt th«ng c¶m vµ còng mong c« nªn hiÓu r»ng nçi ®au khæ ®ã kh«ng thÓ tiªu tan b»ng c¸ch giÕt ng−êi . C« giÕt bao nhiªu m¹ng th× nçi ®au khæ Êy còng cø tån t¹i trong lßng c« chø kh«ng hÒ gi¶m bít . So¹t ! C©u nãi cña Lý TÇm Hoan chÊm døt b¨ng ngän tiÓu ®ao cña h¾n v−ît phít qua vai cña Lam YÕt Tö vµ c¾m phËt lªn khung cöa . H¾n kho¸t tay nãi tiÕp : - C« h·y ®i ®i ! Lam YÕt Tö trè m¾t s÷ng sê . Kh«ng khÝ l¹i yªn lÆng vµ thËt l©u Lam YÕt Tö míi nÐm tia m¾t th¼ng vµo mÆt Lý TÇm Hoan : - VËy th× thø khæ ®ã lµm sao míi gi¶m ®−îc ? Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 12. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 87 Lý TÇm Hoan thë ra vµ nãi thËt nhá : - T«i còng kh«ng biÕt lµm , cã lÏ khi cã t×m mét bãng h×nh thay thÕ , lóc ®ã ho¹ ch¨ng nçi ®au khæ Êy sÏ gi¶m ®i , t«i chØ hy väng lµ nh− thÕ . Lam YÕt Tö vÉn nh×n s÷ng vµo mÆt Lý TÇm Hoan thËt l©u , nµng bçng trµo n−íc m¾t . *** T«n TiÓu B¹ch còng nh×n Lý TÇm Hoan tr©n trèi . Cã lÏ nµng ch−a thÊy mét ng−êi ®µn «ng nµo nh− thÕ bao giê . Nµng gÇn nh− kh«ng tin r»ng trªn ®êi nµy cã mét ng−êi ®µn «ng nh− thÕ . Nµng nh×n ch¨m ch¨m vµo mÆt h¾n , h×nh nh− nµng thÊy tËn trong lßng cña h¾n . Lam YÕt Tö ®· ®i råi , nµng mang n−íc m¾t ra ®i . TrÇm ng©m mét lóc kh¸ l©u , Lý TÇm Hoan vïng ngÈng c−êi : - C¸c vÞ cã lÏ thÊy kú l¾m ph¶i kh«ng ? Ch¾c c¸c vÞ th¾c m¾c t¹i sao t«i kh«ng giÕt phøc con ng−êi ¸c ®éc Êy ? T«n TiÓu B¹ch kh«ng nãi . L·o T«n Gï n·y giê cø cói mÆt nh×n s÷ng vµo mãn binh khÝ cña Lam YÕt Tö , l·o ta còng kh«ng nãi mét lêi . Lý TÇm Hoan chÇm chËm nãi tiÕp : - ChuyÖn ®ã ch¼ng qua lµ tõ tr−íc ®Õn nay t«i nhËn thÊy r»ng bÊt cø mét ng−êi nµo ®−îc . T«n TiÓu B¹ch còng vôt c−êi : - T«i biÕt Th¸m Hoa kh«ng thÝch giÕt ng−êi cho nªn thÊy Th¸m Hoa kh«ng giÕt c« ta , t«i kh«ng lÊy g× lµm l¹ c¶ . ChØ cã ®iÒu t«i kh«ng hiÓu t¹i sao Th¸m Hoa kh«ng say mµ l¹i cè gi¶ say ? Lý TÇm Hoan mØm c−êi : - C« lµ ng−êi biÕt uèng r−îu ®ang lý c« ph¶i biÕt r»ng nÕu cÇn gi¶ say th× so víi say thËt qu¶ lµ thó vÞ h¬n nhiÒu bêi v× nÕu say thËt , say nhÑp xuèng nh− côc ®Êt th× thËt lµ khèn ®èn , ch¼ng nh÷ng nã ch¼ng thó vÞ g× mµ sang ngµy thø hai cã lÏ sÏ nhøc ®Çu ®Õn chÕt lu«n . T«n TiÓu B¹ch gËt ®Çu : - Cã lý ! Lý TÇm Hoan nãi : - Nh−ng nÕu ®· lµ ng−êi biÕt uèng r−îu th× sím muén g× còng ph¶i say thËt , Ýt nhÊt còng mét lÇn , v× thÕ cho nªn muèn phôc t«i say , ch¾c ch¾n quý vÞ sÏ cßn nhiÒu c¬ héi . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 13. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 88 T«n TiÓu B¹ch thë ra nhÌ nhÑ vµ khÏ liÕc Lý TÇm Hoan : - Nh−ng trong lßng t«i thj× t«i biÕt rÊt râ rµng lÇn nµy t«i lµm mÊt c¬ héi th× vÒ sau lµm sao cã thÓ phôc cho Th¸m Hoa say ®−îc n÷a . Lý TÇm Hoan bËt c−êi : - ThËt ra th× ... H¾n ch−a nãi døt c©u chît thÊy L·o T«n Gï b−íc ra sau quÇy b−ng hò r−îu ng−íc cæ uèng nghe ßng äc .. T«n TiÓu B¹ch ch¹y l¹i giËt hò r−îu c»n nh»n : - Ng−êi ta chØ say gi¶ chø kh«ng b»ng lßng say thËt , cßn NhÞ Thóc t¹i sao l¹i muèn trót cho m×nh say nh− thÕ ? L·o T«n Gï ngåi phÖt xuèng ghÕ lÇm bÇm trong miÖng : - NhÊt tuý gi¶i thiªn sÇu ... say , ph¶i say ... say lµ hay h¬n hÕt ! T«n TiÓu B¹ch cau mÆt : - T¹i sao vËy chø ? L·o T«n Gï vôt nãi nh− thÐt ; - Ng−¬i hái lµm sao µ ? T¹i v× trong ®êi ta , ta kh«ng muèn chÞu ¬n ai hÕt . Ta kh«ng b»ng lßng chÞu ¬n ai hÕt . Ch¼ng thµ cho ta mét ®ao cßn h¬n lµ ban ¬n cho ta , biÕt ch−a ? L·o ta l¹i «m ®Çu rªn rØ : - Lý TÇm Hoan ... T¹i sao c¸c h¹ l¹i cøu ta , ta ®· " bÞ " mét lÇn ... chØ cøu mét lÇn mµ ta ph¶i sèng nh− thÕ nµy bao nhiªu n¨m nay ... ta lµm sao chÞu næi .... Lý TÇm Hoan muèn hái : - Ai ®· cøu «ng ? T¹i sao «ng l¹i høa víi ng−êi Êy ë gi÷ n¬i nµy ®Õn m−êi l¨m n¨m ? Vµ gi÷ ë ®©y lµ gi÷ chuyÖn g× ? Nh−ng L·o T«n Gï cµng thÊp giäng nh− muèn nãi chuyÖn g× ®ã nh−ng l·o chØ Ëm õ råi im bÆt . Kh«ng biÕt l·o ta ®· say hay ngñ . Lý TÇm Hoan ngã T«n TiÓu B¹ch , h¾n muèn hái c« ta nh−ng c¸i bé mÆt l¸u lØnh cña nµng lµm cho h¾n bá qua ý ®Þnh ®ã . C« bÐ nh− T«n TiÓu B¹ch mµ muèn khai th¸c chuyÖn bÝ mËt víi c« ta th× phÝ c«ng mµ ®õng hßng thu kÕt qu¶ . Lý TÇm Hoan chØ cßn n−íc thë dµi : - NhÞ Thóc cña c« thËt lµ kh«ng hæ lµ mét tr−îng phu . T«n TiÓu B¹ch ngã h¾n nh− h¸y : - Th¸m Hoa muèn nãi chØ cã bËc tr−îng phu sau mau nh− thÕ ph¶i kh«ng ? Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 14. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 89 Lý TÇm Hoan c−êi : - T«i muèn nãi chØ cã bËc ®¹i tr−îng phu míi cã thÓ xem lêi høa nÆng h¬n non th¸u , mét lêi høa mµ ®Õn chÕt kh«ng bao giê ®æi , chØ cã ®¹i tr−îng phu míi kh«ng bµng lßng chÞu ¬n ng−êi , chØ cã thÓ ®¹i tr−îng phu míi cã thÓ b»ng lßng v× ng−êi kh¸c mµ hy sinh . T«n TiÓu B¹ch chíp m¾t : - Nh− vËy Th¸m Hoa còng v× b¶o hé ng−êi kh¸c mµ l−u l¹i chèn nµu bao l©u nay ph¶i kh«ng ? Lý TÇm Hoan mÝm miÖng lµm thinh . T«n TiÓu B¹ch nh×n th¼ng vµo mÆt Lý TÇm Hoan : - ThÕ nh−ng Th¸m Hoa kh«ng nghÜ ®Õn TiÓu Phi sao ? Th¸m Hoa kh«ng t×m cuéc s«ng hiÖn t¹i cña h¾n sao ? H¾n kh«ng ph¶i lµ b»ng h÷u cña Th¸m Hoa sao ? C©u nãi mét däc cña T«n TiÓu B¹ch lµm cho Lý TÇm Hoan lÆng ®i mét lóc , cuèi cïng h¾n nãi thËt chËm : - §óng ra h¾n kh«ng tù chiÕu cè lÊy m×nh . T«n TiÓu B¹ch nãi : - T«i th−êng nghe ng−êi ta nãi , L©m Tiªn Nhi bÒ ngoµi th× y nh− tiªn n÷ nh−ng c« ta chÝnh lµ ng−êi chuyªn dÉn ®µn «ng ®i vµo ®Þa ngôc . Vµ nµng gÆng hái tõng tiÕng mét : - Ch¼ng lÏ Th¸m Hoa kh«ng sî ng−êi b»ng h÷u cña Th¸m Hoa bÞ c« ta dÉn vµo ®Þa ngôc ? Lý TÇm Hoan nh¾m m¾t lµm thinh . T«n TiÓu B¹ch thë ra : - T«i còng biÕt Th¸m Hoa kh«ng b»ng lßng ®i , v× nµng , bao nhiªu chuyÖn kh¸c Th¸m Hoa còng bá , bÊt luËn chuyÖn g× còng bá . §«i m¾t nµng vôt trë nªn hoµ dÞu l¹ th−êng , nµng khÏ chíp m¾t nh×n vµo mÆt Lý TÇm Hoan : - ChØ cã ®iÒu t«i lÊy lµm l¹ t¹i sao Th¸m Hoa kh«ng t×m ng−êi kh¸c ®Æt vµo lßng m×nh ®Ó thay thÕ cho nµng ? Tù nhiªn , c¸i tiÕng " nµng " tù n·y giê lµ c« g¸i hä T«n muèn ¸m chØ vµo ng−êi thiÕu phô ë ng«i lÇu nhá trong H−ng V©n Trang : L©m Thi ¢m . Trªn mÆt Lý TÇm Hoan h¾n lªn nh÷ng nÐt cùc thèng khæ vµ h¾n vôt gËp ng−êi ho sÆc sôa . T«n TiÓu B¹ch cói mÆt m©n mª tµ ¸o : - Th¸m Hoa ®· kh«ng muèn ®i th× t«i còng kh«ng Ðp nh−ng Ýt ra Th¸m Hoa còng nªn gÆp néi t«i . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 15. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 90 Lý TÇm Hoan hái : - T«n ... T«n l·o gia b©y giê ë ®©u ? T«n TiÓu B¹ch ®¸p : - ë ngo¹i thµnh , néi t«i ®îi t«i ë Tr−êng §×nh . Lý TÇm Hoan nh−íng m¾t : - Tr−êng §×nh ? T«n TiÓu B¹ch gËt ®Çu : - Bêi v× Th−îng Quan Kim Hång sÏ ®i ngang qua ®ã . Lý TÇm Hoan trÇm ng©m : - Dï cho Th−îng Quan Kim Hång cã ®i ngang n¬i Êy còng ch−a ch¾c T«n l·o gia b¾t gÆp . T«n TiÓu B¹ch nãi : - NhÊt ®Þnh lµ b¾t gÆp , Th−îng Quan Kim Hång kh«ng ®i xe còng kh«ng ®i ngùa v× h¾n th−êng nãi ng−ê ta sinh ra cÆp giß lµ ®Ó dïng ®i . Lý TÇm Hoan c−êi ; - C« cã biÕt nhiÒu chuyÖn qu¸ . T«n TiÓu B¹ch còng c−êi : - Qu¶ thËt còng cã h¬i nhiÒu . Lý TÇm Hoan nãi ; - Ch¼ng nh÷ng c« biÕt Th−îng Quan Kim Hång sÏ ®Õn mµ cßn biÕt tõ ®©u ®Õn , ch¼ng nh÷ng c« biÕt phong th¬ kia cña L©m Tiªn Nhi mµ cßn biÕt c¶ chç Èn tró cña nµng . H¾n nh×n th¼ng vµo mÆt cña T«n TiÓu B¹ch vµ gÆng hái : - Nh÷ng chuyÖn ®ã c« lµm sao biÕt ®−îc ? T«n TiÓu B¹ch c¾n m«i c−êi : - T«i cã c¸ch cña t«i , t«i kh«ng nãi cho ai biÕt . © HQD Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2