Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Huyết tâm lệnh - tập 7

Chia sẻ: Thanh Phuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:15

96
lượt xem
12
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'huyết tâm lệnh - tập 7', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Huyết tâm lệnh - tập 7

 1. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 76 Håi thø bÈy d−íi m¾t giai nh©n Giäng nãi cña nµng thËt gÊp , thËt nÆng vµ mang theo mét ma lùc dÞ th−êng . H×nh nh− giäng nãi Êy cã mét ma lùc khªu ®éng dôc t×nh nam giíi . §óng lµ giäng nãi cña ®µn bµ . L·o T«n Gï vµ T«n TiÓu B¹ch ng¬ ng¸c nh×n nhau . Hai ng−êi ®Òu quay mÆt ra phÝa tr−íc cöa , giäng nãi Êy l¹i ph¸t ra tõ phÝa cöa sau , nh− vËy th× ng−êi Êy ®Õn bao giê ? Ng−êi ta vµo nhµ bao giê mµ c¶ hai chó ch¸u nhµ hä T«n kh«ng hay biÕt ? L·o T«n Gï nÆng mÆt vµ h×nh l×nh l·o cÇm chiÕc kh¨n lau nÐm tuét ra sau . L·o ®· lau bµn suèt m−êi bèn n¨m nay , nÕu mçi ngµy lau hai m−¬i lÇn th× mét n¨m ph¶i ®Õn b¶y ngµn ba tr¨m l−ît , m−êi bèn n¨m ph¶i mÊt m−êi v¹n tr¨m l−ît . Lóc lau tù nhiªn ph¶i n¾m chÆt chiÕc kh¨n , bÊt cø ai nÕu lau ®Õn h¬n m−êi v¹n lÇn th× nhÊt ®Þnh lµ bµn tay ph¶i cøng l¾m . §ã lµ nãi ng−êi th−êng , cßn L·o T«n Gï th× víi §¹i Ma Tr¶o Lùc ®· tõng lµm cho giang hå khiÕp ®¶m , tù nhiªn c¸i nÐm ®ã ph¶i ®¸ng kinh hån . B×nh ! Mét tiÕng déi rung rinh m¸i ngãi , bôi c¸t tung bay , v¸ch t−êng dÇy bÞ chiÕc kh¨n lau tèng thñng mét lç to . Nh−ng , ng−êi ®µn bµ ®øng dùa bªn cöa vÉn cßn ®øng y chç ®ã . Nµng kh«ng nhóc nhÝch , nÕu c¨n cø vµo chç ®øng hiÖn giê th× chiÕc kh¨n lau cña L·o T«n Gï ®· lµm cho ngùc ng−êi Êy bÞ tan tµnh nh−ng kh«ng hiÓu sao ng−êi Êy l¹i ®øng yªn nh− thÕ . Còng cã thÓ v× eo l−ng cña nµng qu¸ nhá nªn khi uèn tr¸nh ®−îc dÔ dµng . Ng−êi ®µn bµ eo l−ng thËt nhá , tr«ng d¸ng h×nh cùc ®Ñp , nã lµ c¸i mµ ®µn «ng mª mÖt . Nh−ng ng−êi ®µn bµ nµy lµm cho ®µn «ng mÊt hån kh«ng ph¶i chØ v× c¸i eo l−ng ®Æc biÖt Êy th«i . B¾p ch©n nµng thËt dµi , thËt suèng vµ th¼ng , ngùc nµng thËt cao , thËt vun . Chç cÇn ph¶i èm th× gÇn nh− thãt l¹i , chç cÇn no th× thËt trßn ®Çy , nh÷ng ®−êng cong trong th©n thÓ cña nµng do ®ã mµ ®−îc næi bËt h¬n tÊt c¶ nh÷ng ng−êi næi bËt . M¾t nµng nhá mµ dµi , miÖng nµng kh¸ réng vµ mòi d−íi h¬i xuèng . Da mÆt nµng thËt tr¾ng nh−ng kh«ng ph¶i lµ tr¾ng mÞn , nh÷ng ®−êng l«ng to xo¾n theo tay , theo cè rËm r× . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 2. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 77 ThËt sù th× nµng còng ch−a ph¶i lµ ng−êi ®µn bµ tuyÖt ®Ñp nh−ng nµng cã mét ma lùc ®Ó dÉn d¾t ng−êi ®µn «ng ph¹m téi cã thÓ nãi ®a sè ®µn «ng khi thÊy nµng th× nhÊt ®Þnh trong lßng sÏ nghÜ ®Õn mét viÖc . ChÝnh nµng còng thõa biÕt viÖc ®ã lµ viÖc g× . Vµ tù nhiªn , kh«ng bao giê nµng lµm cho ®µn «ng ph¶i thÊt väng . Nµng mÆc mét chiÕc ¸o mµu lam , ¸o thËt chÑt , bã s¸t vµo m×nh lµm næi bËt nh÷ng ®−êng cong khªu gîi . L·o T«n Gï quay l¹i nh×n xo¾n vµo nµng . Nµng còng ®ang ch¨m ch¨m nh×n l·o , ¸nh m¾t nµng nh− muèn nãi lªn r»ng trªn ®êi nµy chØ cã mét m×nh l·o lµ anh tuÊn , lµ ng−êi ®µn «ng kh¶ ¸i nhÊt , nµng muèn nãi lªn r»ng l·o lµ mét t×nh nh©n .. Nh−ng khi m¾t nµng ®¶o qua phÝa T«n TiÓu B¹ch th× ®«i m¾t Êy bçng trë thµnh l¹nh ng¾t , d÷ d»n . §èi víi ®µn «ng , bÊt cø víi h¹ng nµo , nµng còng cã Ýt nhiÒu høng thó , nh−ng ®èi víi ®µn bµ th× ng−îc l¹i . BÊt cø víi h¹ng nµo còng ®Òu ch¸n nh− ¨n c¬m nÕp n¸t . L·o T«n Gï ®»ng h¾ng h¬i nho nhá : - Lam YÕt Tö ! Lam YÕt Tö c−êi . Lóc nµng c−êi , hai m¾t nµng nhá røc , võa nhá l¹i võa dµi nh− mét sîi chØ viÒn ngang . Mét sîi chØ dïng ®Ó c©u hån nam giíi . Nµng c−êi thµnh tiÕng : - C¸c h¹ nh·n lùc thËt hay , ng−êi ®µn «ng nµo cã nh·n lùc ®Òu lµm cho t«i −u thÝch . L·o T«n Gï hÊt mÆt lªn , l·o kh«ng nãi mét tiÕng . L·o thÝch ®èi phã víi ®µn bµ vµ còng ch−a tõng ®èi phã víi ®µn bµ . Lam YÕt Tö nãi tiÕp : - Nh−ng nh·n quang cña t«i còng kh¸ l¾m , t«i ®· biÕt c¸c ng−êi lµ ai råi . L·o T«n Gï rÝt giäng : - Ng−¬i ®· biÕt mµ cßn d¸m ®Õn ? Lam YÕt Tö thë ra : - T«i kh«ng muèn ®¾c téi víi ai nh−ng víi " con mÌo say " nµy , t«i kh«ng mang ®i kh«ng ®−îc . Nµng dÞu giäng nãi lu«n : Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 3. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 78 - Cã lÏ c¸c h¹ kh«ng biÕt , muèn t×m mét ng−êi ®µn «ng lµm cho t«i m·n nguyÖn lµ c¶ mét vÊn ®Ò khèn ®èn , kh«ng biÕt bao nhiªu gian khæ míi kiÕm ®−îc mét con ng−êi nh− thÕ , vËy mµ " con mÌo say " nµy giÕt tiªu . T«n TiÓu B¹ch bËt nãi : - Thanh Ma Y Khèc kh«ng ph¶i do h¾n giÕt . Lam YÕt Tö r¾n giäng : - Kh«ng cÇn biÕt h¾n giÕt hay kh«ng , mãn nî nµy ph¶i thanh to¸n ngay víi h¾n . T«n TiÓu B¹ch c−êi khÈy : - Kh«ng cÇn biÕt mãn nî g× nh−ng ®õng mong mang h¾n ®i ®−îc víi ta . Lam YÕt Tö thë ra : - Ta còng biÕt c¸c ng−¬i kh«ng dÔ g× ®Ó ta mang h¾n ®i , ta l¹i kh«ng muèn cïng c¸c ng−¬i ®éng thñ . VËy th× b©y giê còng ta ph¶i lµm sao ? Vµ Lam YÕt Tö vôt ®−a tay ra ngo¾c : - Vµo ®©y . B©y giê l·o T«n Gï mí thÊy phÝa hËu viªn cßn cã mét ng−êi . Bãng ng−êi ®ã thËt cao lín vµ khi Lam YÕt Tö ngo¾c th× h¾n míi x¨n x¸i b−íc lªn . H¾n ¨n vËn thËt lµ sang träng , chßm r©u ®en m−ít cña h¾n ®−îc c¾t tØa rÊt khÐo , ngang l−ng h¾n ®eo mét thanh Cöu Hoµn §ao , t−íng m¹o uy nghi lÉm liÖt . Lam YÕt Tö hái : - C¸c vÞ biÕt ng−êi nµy lµ ai kh«ng ? L·o T«n Gï l¾c ®Çu nh−ng T«n TiÓu B¹ch ®· b−íc nãi : - Ta biÕt h¾n . Lam YÕt Tö nh−íng m¾t : - BiÕt h¾n thËt µ ? T«n TiÓu B¹ch th¶n nhiªn : - H¾n hä Së , tªn T−¬ng Vò , cã biÖt hiÖu Ho¹t B¸ V−¬ng , h¾n lµ Tæng tiªu ®Çu cña Hång V©n tiªu cuéc ë Kim Thµnh . Lam YÕt Tö h¸y h¸y m¾t c−êi víi Ho¹t B¸ V−¬ng : - Lu«n c¶ vÞ tiÓu muéi muéi nµy mµ còng nhËn ra anh th× anh kÓ còng lµ ng−êi cã danh cã tiÕng l¾m ®Êy . Së T−¬ng Vò −ìn ngùc hiu hiu tù ®¾c . T«n TiÓu B¹ch nãi : Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 4. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 79 - Trong giang hå , nh÷ng kÎ cã danh dï lín dï nhá chóng ta còng ®Òu biÕt c¶ nh−ng kh«ng hiÓu vÞ sao vÞ Tæng tiªu ®Çu nµy l¹i ®i chung víi c« n−¬ng ? Lam YÕt Tö c−êi : - Anh ta míi " c©u " t«i trªn con ®−êng ®i tíi ®©y ®ã . Nµng vuèt vuèt chßm r©u ®en m−ît cña hä Së vµ c−êi c−êi nãi tiÕp : - ChÝnh t«i qu¸ −ng c¸i bé r©u nµy nªn míi b»ng lßng theo h¾n ®ã . T«n TiÓu B¹ch còng c−êi : - Cã ph¶i «ng Êy " c©u " c« hay lµ c« " c©u " «ng Êy nhØ . Lam YÕt Tö c−êi h¨ng h¾c : - Tù nhiªn lµ h¾n " c©u " t«i ®Êy chø , c¸c ng−êi chØ biÕt vÞ Tæng tiªu ®Çu nµy vÒ vâ hoÆc vÒ danh khÝ nh−ng c¸c ng−¬i ch−a hiÓu biÕt c¸i tµi " c©u " g¸i cña «ng ta ®Êy nhÐ . L·o T«n Gï nµy giê ®· giËn run , l·o ta g»n giäng : - Nh−ng ng−¬i mang h¾n ®Ðn ®Ó lµm g× ? Lam YÕt Tö nãi : - Mét ng−êi mµ vâ c«ng cã thÓ ®−¬ng cù víi vÞ Tæng tiªu ®Çu cña t«i ®©y th× nhÊt ®Þnh vâ c«ng còng thuéc hµng cao siªu , cã ph¶i thÕ kh«ng nµo ? L·o T«n Gï hõ hõ trong miÖng nh−ng l·o kh«ng nãi g× c¶ . Lam YÕt Tö nãi tiÕp : - VÞ Së Tæng tiªu ®Çu nµy trong tay cã thanh Cöu Hoµn §ao , víi ch©n truyÒn V¹n Th¾ng Liªn Hoµn th× b¶y t¸m m−¬i ng−êi còng khã mµ tr¸nh khái n¬i ®©y . Lam YÕt Tö hái : - NÕu t«i nãi chØ cÇn mét chiªu cña t«i sÏ lÊy m¹ng vÞ Tæng tiªu ®Çu nµy dÔ ît th× hai vÞ cã tin kh«ng nµo ? Tõ l©u ®øng víi d¸ng c¸ch hiu hiu nh− ®Ó ®îi ng−êi ta khen m×nh m·i khen m·i nh−ng b©y giê qua c©u nãi cña Lam YÕt Tö , Së T−¬ng Vò chît nh− ®iÖn giËt thiÕu ®iÒu nh¶y lªn . H¾n nh−íng m¾t : - Sao ? C« nãi c¸i g× ? Giäng cña Lam YÕt Tö thËt dÞu : - Kh«ng cã g× , t«i chØ nãi t«i cÇn ®Õn c¸i m¹ng cña anh l¾m ®Êy th«i . Së T−¬ng Vò ®øng thén mÆt nh−ng råi h¾n l¹i c−êi : - C« nãi ®ïa hoµi . Lam YÕt Tö thë ra : Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 5. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 80 - Ng−êi ta th−êng nãi " NhÊt d¹ phu thª b¸ d¹ ©n " , ng−¬i cho r»ng ta v× gÇn ng−¬i mét chót råi ta kh«ng thÓ giÕt ng−¬i µ ? Së T−¬ng Vò vÉn c−êi : - Sao l¹i kh«ng biÕt , t«i ®ang biÕt c« ®ang ®ïa víi hä ®Êy mµ . Lam YÕt Tö hái mét c¸ch l¬ ®·ng : - µ nµy , anh cã biÕt mét thø Bä C¹p nµo kh«ng nhØ ? Së T−¬ng Vò ®¸p : - Sao l¹i kh«ng , ë miÒn B¾c thø ®ã nhiÒu l¾m , thæ d©n vïng ®ã gäi lµ " YÕt Tö " Lam YÕt Tö l¹i hái : - ThÕ anh cã biÕt thø Bß C¹p Êy c¸i cã mét thãi quen kú dÞ l¾m kh«ng ? Së T−¬ng Vò hái l¹i : - Thãi quen g× ? Lam YÕt Tö nãi : - T«i nãi cho anh biÕt , thø Bß C¹p c¸i kú l¾m , cø mçi khi cïng con ®ùc giao cÊu xong th× nã ¨n cho kú hÕt con ®ùc , ¨n kh«ng cßn mét miÕng da , h×nh nh− thÕ míi " ®· " c¬n cña nã . S¾c mÆt cña Së T−¬ng Vò cã chiÒu thay ®æi nh−ng h¾n vÉn ng−îng c−êi : - Nh−ng c« ®©u ph¶i lµ Bß C¹p c¸i ? Lam YÕt Tö nheo m¾t : - Ai b¶o kh«ng ph¶i ? Anh míi lµ nãi Bß C¹p gäi lµ " YÕt Tö " mµ anh ®· quªn råi µ . ThÕ mµ anh gäi t«i lµ g× nhØ ? Kh«ng ph¶i lµ Lam YÕt Tö sao ? Lam YÕt Tö nhe r¨ng c−êi sau c©u nãi nh−ng Së T−¬ng Vò th× l¹i nh¶y thèi lui ra sau va vµo c¸i bµn ®¸nh xÇm mét tiÕng , song h¾n chØ xiªu xiªu chø kh«ng tÐ còng may . TiÕng rån vang tiÕp liÒn theo , thanh Cöu Hoµn §ao ®· tuèt ra khái vá , h¾n cÇm l¨m l¨m n¬i tay mµ m¾t nh×n tr©n tr©n Lam YÕt Tö nh− võa míi thÊy quû . H¾n lµ tay giang hå l·o luyÖn , tù nhiªn h¾n võa biÕt d¹ng Lam YÕt Tö nh−ng chØ cã ®iÒu h¾n kh«ng ngê mét con c¸ dÔ dµng bÞ h¾n " c©u " Êy l¹i lµ Lam YÕt Tö . Tõ lóc däc ®−êng " qu¬ " ®−îc c« ta , h¾n cø nghÜ lµ m×nh cã sè " ®µo hoa " , c« g¸i qu¸ hÊp dÉn nh− thÕ mµ chØ ba bèn chuyÖn mµ ®· dÝnh ®−îc ngay , h¾n kh«ng ngê r»ng c« g¸i mµ h¾n " xá mòi " nh− kh«ng Êy l¹i lµ con Bß C¹p lõng danh hót m¸u . Giäng cña Lam YÕt Tö vÉn ngät cay : - T«i khuyªn anh , nÕu sau nµy däc ®−êng anh cã " c©u " ®−îc mét c« g¸i nµo th× tèt h¬n hÕt lµ nªn ®iÒu tra c¨n céi cña c« ta nh−ng chØ tiÕc r»ng .... C« ta nhÝch tíi vµ vÉn nãi b»ng mét giäng ®Òu ®Òu nhÌ nhÑ : - ChØ tiÕc r»ng khi häc xong bµi häc quý gi¸ nµy th× anh kh«ng cßn " c©u " ®−îc lÇn thø hai nµo n÷a . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 6. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 81 Së T−¬ng Vò rèng lªn : - §øng l¹i , ng−¬i b−íc tíi mét b−íc n÷a ta sÏ giÕt ng−¬i . Lam YÕt Tö chíp ®«i m¾t long lanh nh− n−íc , giäng c« ta thËt dÞu : - Hay l¾m , anh giÕt t«i ®i , t«i muèn chÕt vµo tay anh l¾m . H¬i giã cña thanh ®ao lµ cho ng−êi ta −íc l−¬ng ®−îc r»ng nÕu n¨m b¶y ng−êi ®øng chung mét chç nhÊt ®Þnh còng sÏ bÞ tiÖn ngang nh− tiÖn chuèi . Mét chiÕc bãng mµu lam no¸ng lªn cïng mét l−ît ví thanh ®ao vµ Së T−¬ng Vò vïng bËt ngöa ra . TiÕng ró cña h¾n bÞ t¾t nghÑt kh«ng tho¸t ra khái miÖng . Toµn th©n h¾n kh«ng cã mét vÕt th−¬ng nµo c¶ , chØ cã níi yÕt hÇu cã mét giät m¸u rØ ra y nh− bÞ Bä C¹p chÝch . *** Y phôc cña Lam YÕt Tö tuy rÊt chËt nh−ng tay cña nµng th× l¹i rÊt dµi , cho nªn d¸ng c¸ch cña nµng xem nh− tiªn tö , t− thÕ cña nµng thËt ®Ñp l¹nh lïng . Hai tay cña nµng rót vµo èng tay ¸o , kh«ng ai thÊy nµng ®Ó vËt g× ®Ó giÕt chÕt Së T−¬ng Vò nh−ng cho dï nµng dïng vËt g× th× còng lµ mét vËt kinh hån . L·o T«n Gï vµ T«n TiÓu B¹ch im lÆng ®øng nh×n , kh«ng tá mét th¸i ®é g× hay nãi ®óng h¬n lµ cã th¸i ®é " l·nh nh·n bµng quang " . Còng cã thÓ hä ra tay kh«ng kÞp còng cã lÏ hä kh«ng muèn ra tay mét con ng−êi ®µn «ng dÔ dµng " cÆp " víi c¸i däc x¸ nh− Së T−¬ng Vò kh«ng xøng ®¸ng cho hä ph¶i mÊt c«ng can thiÖp . Lam YÕt Tö vÉn ®øng khom l−ng nh×n ch¨m chó chiÕc th©y . C« ta nh×n ch¨m ch¨m , h×nh nh− c« ta ®ang tù t¸n th−ëng thµnh tÝch cña m×nh . Sau cïng , nµng bËt c−êi , giäng c−êi thËt ®Ñp : - T«i chØ dïng cã mét chiªu nh−ng cã lÏ lµm c¸c ng−êi tin råi ®Êy chø ? L·o T«n Gï vµ T«n TiÓu B¹ch lµm thinh . Lam YÕt Tö nheo nheo m¾t : - Vâ c«ng cña t«i kÓ còng kha kh¸ chø , ph¶i kh«ng ? Kh«ng ai tr¶ lêi . Lam YÕt Tö l¹i c−êi : - Thanh Ma Thñ cña Thanh Ma Y Khèc tuy liÖt vµo hµng thø chÝn trong " Binh khÝ phæ " cña B¸ HiÓu Sinh nh−ng nÕu B¸ HiÓu Sinh chÞu kÓ ®Õn t«i th× cã lÏ Thanh Ma Thñ ph¶i sa xuèng bËc thø m−êi , hai vÞ thÊy cã ®óng thÕ kh«ng ? C©u nãi nµy th× qu¶ thËt tµi t×nh . C« ta ra tay cßn nhanh , cßn ®éc , cßn chÝnh x¸c h¬n Thanh Ma Y Khèc . Lam YÕt Tö nh×n xÐo vµo mÆt L·o T«n Gï : Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 7. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 82 - B»ng vâ c«ng cña t«i nh− thÕ , t«i cã thÓ mang " con mÌo say " nµy ®i ®−îc chø ? L·o T«n Gï ngÈng mÆt l¹nh lïng : - Kh«ng ! Lam YÕt Tö thë ra : - VËy th× cuèi cïng ta ph¶i lµm sao míi mang h¾n ®i ®−îc , ch¼ng lÏ c¸c h¹ muèn ta cïng c¸c h¹ lªn gi−êng n»m mét bËn . NÕu nh− ng−êi b¹n Töu Quû kh«ng say, nh×n thÊy thÕ ®¸nh cña «ng b¹n giµ gï b©y giê th× ch¾c h¾n sÏ trè m¾t nh×n kinh ng¹c . Tay ph¶i l·o n¾m chÆt ®−a tay tr¸i v−¬n cong mÊy ngãn nh− mãng chim −ng tuy tay kh«ng binh khÝ nh−ng so víi t− thÕ cña Së T−¬ng Vò võa råi th× thËt kh«ng b»ng mét ngãn tay cña l·o . Lam YÕt Tö khÏ uèn l−ng mét c¸i lµm cho thÕ ®¸nh cña L·o T«n Gï vuét vµo kh«ng khÝ . C¸i eo l−ng cña nµng thËt nh− con r¾n nh−ng thËt th× th©n ¶nh nµng l¹i nhÝch sang tr¸i vµ ng−îc l¹i , khi thÊy bªn tr¸i mµ ng−êi nµo biÕt ®· biÕt ®Ò phßng th× nµng nh¶y qua bªn tr¸i l·o . Nh−ng l·o T«n Gï còng kh«ng ph¶i lµ h¹ng cã thÓ bÞ hoa m¾t v× c¸i trß nh¶y nhãt Êy , bµn tay cña l·o vôt uèn c©u nh−ng kh«ng ph¶i tÊn c«ng mµ lµ hoµnh thÕ , vµ bµn tay v−¬n con thÕ c©u lóc n·y l¹i kÐo vÒ thËt gän . §iÒu ®¹i kþ trong khi giao ®Êu lµ " nöa chõng thu thÕ " nh−ng c¸i hay cña l·o T«n Gï lµ thu thÕ mµ kh«ng bÞ mÊt th¨ng b»ng . Bêi v× ng−êi kh¸c khi thu thÕ th×nh l×nh nh− vËy th× nhÊt ®Þnh ph¶i lui ch©n , kh«ng lui ch©n lµ tÐ , l·o T«n Gï kh«ng lui ch©n kh«ng tÐ mµ l¹i cßn ®ñ lùc ®Ó tÊn c«ng theo . §óng lµ cã tËt cã tµi khi hai tay cña l·o T«n Gï thu vÒ th× c¸i l−ng " gï " cña l·o ta lµm viÖc , hai tay cña l·o cuèn nÐp vµo trong bông tù nhiªn c¸i l−ng gï cña l·o cµng låi lªn vµ chÝnh ®o lµ mãn " binh khÝ " ®¸nh th¼ng vµo Lam YÕt Tö . §©y chÝnh lµ mét tuyÖt kü thµnh danh cña l·o T«n Gï , c¸i l−ng gï cña l·o luyÖn thµnh nh− thÐp nguéi . C¸i l−ng gï cña l·o tung ra thËt nhÑ d−íi tr¨m c©n .. Tù nhiªn lµ Lam YÕt Tö ph¶i biÕt chuyÖn ®ã , c« ta l¹i uèn l−ng vµ th©n h×nh trë ra phÝa tr−íc . C« ta c−êi thËt dÞu : - C¸c h¹ ch¼ng nh÷ng nh·n quang cao , vâ c«ng cao mµ con ng−êi cã l¾m biÖt tµi , chØ cÇn c¸c h¹ nãi mét tiÕng lµ bÊt cø ven trêi gãc bÓ nµo t«i còng nguyÖn theo c¸c h¹ . L·o T«n Gï thÐt lín : Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 8. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 83 - Ta sÏ ®−a ng−¬i ®i vÒ ©m phñ ! Lam YÕt Tö l−êm mét c¸i thËt dµi y nh− l−êm mét ng−êi t×nh : - T«i rÊt b»ng lßng ®i chÕt víi c¸c h¹ nh−ng ph¶i lµ chÕt ë trªn gi−êng c¬ . Nh×n vµo mÆt ng−êi ®µn bµ mµ víi nô c−êi mêi mäc , víi m¾t ®−a t×nh , víi ng«n ng÷ tr¾ng trîn ®Õn trÇn truång nh− thÕ , thËt cho dï lµ mét vÞ th¸nh sèng còng kh«ng lµm sao khái c¶m thÊy nh÷ng g× xao xuyÕn . Nh−ng nÕu cã ng−êi tõng biÕt qua thµnh tÝch cña con ng−êi mang tªn Lam YÕt Tö th× nhÊt ®Þnh ph¶i rïng m×nh , kh«ng bao giê d¸m nghÜ vÒ chuyÖn cïng nµng chung gèi dï chØ mét ®ªm th«i . Trong m−êi n¨m nay ®· kh«ng biÕt bao nhiªu ®µn «ng chÕt bëi tay nµng , nãi ®óng h¬n lµ chÕt trªn ng−êi cña Lam YÕt Tö . H«m nay nµng l¹i gÆp mét ng−êi ®µn «ng n÷a . ChØ tiÕc ng−êi ®µn «ng nµy lµ l·o T«n Gï . TiÕc cho l·o v× l·o lµ con ng−êi kh«ng biÕt ng¾m nh×n sê mã vµo m×nh ng−êi ®Ñp , chØ tiÕc cho nµng v× nµng kh«ng cã ®−îc mét ®ªm tho¶ thÝch kÓ c¶ hai ph−¬ng diÖn : th¶o thÝch dôc väng vµ tho¶ thÝch giÕt ng−êi . L·o T«n Gï nh×n ®µn bµ còng y nh− mét bµ giµ rông hÕt r¨ng ngåi nh×n lãng mÝa , ch¼ng nh÷ng kh«ng cã høng thó mµ l¹i cßn ch¸n ngÊy n÷a lµ kh¸c , l·o gÇm mét tiÕng vµ ngän Kª Tr¶o tung ra . Lam YÕt Tö uèn m×nh tr¸nh ra vµ kªu lín : - Khoan , h·y chê mét chót . L·o T«n Gï thu chiªu hÊt mÆt ; - Muèn g× ? Lam YÕt Tö thë ra dÞu giäng : - Cho dï c¸c h¹ cã muèn buéc t«i ph¶i ra tay th× Ýt nhÊt còng nªn xem qua binh khÝ cña t«i ®· chø ? C©u nãi cña nµng ch−a døt th× trong èng tay réng mét vÖt s¸ng mµu lam xÑt th¼ng vµo mÆt l·o T«n Gï . VËt lÊp lo¸ng tuy kh«ng ph¶i dµi nh−ng v× nã bay lÑ qu¸ thµnh ra nã kÐo th¼ng mét lÇn nh− ®iÖn xÑt vµ l·o T«n Gï còng nhanh kh«ng kÐm , vÖt s¸ng võa nho¸ng ra tõ tay ¸o cña nµng th× ngän tr¶o cña l·o còng ®· ®−a lªn . Thãi quen cña l·o T«n Gï tõ nhá lµ bÊt cø giao ®Êu víi ai còng ®Òu lÊy chiÕn thuËt " tèc chiÕn tèc th¾ng " lµm chñ yÕu , l·o kh«ng thÝch nãi l©u mµ còng kh«ng thÝch ®¸nh l©u . L·o muèn ®o¹t phøc mãn binh khÝ cña nµng vµ kÕt liÔu trËn ®Êu cho råi . L·o T«n Gï biÕt rÊt râ r»ng mét khi mãn binh khÝ ®· ®Õn víi tay m×nh th× m¹ng ®èi ph−¬ng còng rông theo lu«n . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 9. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 84 §óng lµ l·o T«n Gï qu¸ nãng . Khi ®−a tay lªn , l·o ch−a biÕt mãn vò khÝ ®èi h−¬ng thuéc lo¹i g× , ch−a biÕt râ mµ ®−a tay høng lÊy lµ mét viÖc lµm tèi kþ . Nh−ng ®èi víi l·o T«n Gï th× kh«ng kþ , l·o tin t−ëng vµo ThiÕt Tr¶o cña l·o , l·o biÕt ch¾c rµng kh«ng bao giê thÊt b¹i v× trong ®êi l·o ch−a tõng thÊt b¹i . *** Tõ tr−íc ®Õn sau T«n TiÓu B¹ch cø im lÆng ®øng nh×n chø kh«ng hÒ cã ý nghÜ ra tay trî lùc . Nµng kh«ng ®Þnh nh¶y vßng chiÕn nh−ng m¾t nµng kh«ng hÒ rêi khái èng tay ¸o cña Lam YÕt Tö . Hai con m¾t nµng thËt lanh , kh«ng cã g× lµm cho hoa m¾t ®−îc . Lµn s¸ng mµu lam võa nho¸ng ra th× nµng ®· thÊy râ rµng . T«n TiÓu B¹ch khÏ mÝm m«i . Nµng ch−a tõng thÊy mãn binh khÝ nµo l¹ lïng nh− thÕ nµy bao giê . B»ng vµo con m¾t s¸ng nh− m¾t mÌo ®ªm , T«n TiÓu B¹ch thÊy nho nhá dµi dµi y nh− ®u«i con Bß C¹p nói nh−ng lín h¬n kh¸ nhiÒu , nã dµi dµi tuy cøng nh−ng l¹i mÒm , nã nh− cã m¾t , muèn uèn cong lóc nµo còng ®−îc . Chç ®¸ng sî cña mãn binh khÝ nµy nã cã gai ng−îc thËt nhän vµ thËt cøng . Tù nhiªn , ®èi víi ThiÕt Tr¶o cña NhÞ Thóc , T«n TiÓu B¹ch hÕt søc lµ tin t−ëng nh−ng c« ta còng biÕt r»ng nÕu bµn tay cña NhÞ Thóc mµ ch¹m vµo mãn binh khÝ Êy th× kÓ nh− thÞt cña NhÞ Thóc bÞ con Bä C¹p c¸i Êy x¬i t¸i mÊt . Lam YÕt Tö ra tay tuy lÑ nh−ngl·o T«n Gï l¹i cßn lÑ h¬n . T«n TiÓu B¹ch biÕt dï r»ng b»ng c¸ch nµo còng kh«ng lµm sao ng¨n kÞp , nµng thËt kh«ng ngê NhÞ Thóc qua m−êi bèn n¨m chuyªn lo lau bµn mµ tÝnh t×nh h·y cßn nãng n¶y nh− thÕ Êy . Nµng nghÜ r»ng , qua mét thêi gian dµi nhÉn n¹i nh− thÕ , tÝnh t×nh con ng−êi sÏ trÇm h¬n lóc b×nh th−êng , nµng nghÜ r»ng mét ng−êi nh− NhÞ Thóc cña nµng mµ cã thÓ lµm mét «ng chñ qu¸n eo sÌo vµ lau bµn suèt m−êi bèn n¨m nh− thÕ th× trªn ®êi nµy bÊt cø chuyÖn g× còng kh«ng lµm cho ng−êi n«ng næi . Nµng chØ nghÜ ®Õn thêi gian vµ sù viÖc trui rÌn cña con ng−êi nh−ng nµng kh«ng hÒ nghÜ ®Õn ph¶n øng nghÞch th−êng cña sù vËt . Mét b·i c¸t kh« nãng qu¸ møc , kh«ng thÓ hiÓu r»ng b·i c¸t Êy kh«ng thÌm n−íc n÷a mµ ph¶i thÊy ng−îc l¹i , cµng kh« nãng cµng hót n−íc thËt mau . Suèt m−êi bèn n¨m " Èn dËt " , l·o T«n Gï b©y giê kh«ng ph¶i ch¸n hÕt tÊt c¶ , kh«ng ph¶i chÝ khÝ nhôt hÕt mµ trong lßng l·o y nh− mét b·i c¸t kh« l©u ngµy . M−êi bèn n¨m ®ãng vai l·o chñ qu¸n sËt sõ , b©y giê cã c¬ héi lµ l·o vïng lªn . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 10. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 85 TÊt c¶ nh÷ng g× ®¸ng lý b×nh thêi l·o thõa biÕt ph¶i cÈn thËn th× b©y giê kh«ng cßn n÷a . B©y giê chÝnh lµ giai ®o¹n béc ph¸t cùc thÞnh trong ®êi cña l·o . Vµ T«n TiÓu B¹ch tuyÖt väng , nµng kh«ng cßn c¸ch g× cøu kÞp . ¸nh vËt mµu lam tõ trong tay ¸o cña Lam YÕt Tö nho¸ng lªn . Rèp ! Mét tiÕng kªu næ kh¸c næi lªn , vËt s¸ng mµu lam kh«ng bay xa ®−îc mµ l¹i rít ngay tr−íc mÆt L·o T«n Gï c¸ch n¨m s¸u b−íc nghÜa lµ nã nho¸ng lªn råi kh«ng ®−îc ®µ ®Èy tíi lµm cho nã ph¶i r¬i ngay . Lam YÕt Tö tung m×nh nh¶y lui l¹i sau h¬n mét tr−îng , ®æ vµo v¸ch t−êng ®¸nh xÇm mét tiÕng råi tÊt c¶ ®Òu im lÆng , mét sù im lÆng ®Õn l¹nh lïng . Con m¾t cña T«n TiÓu B¹ch tuy lanh nh−ng sù viÖc x¶y ra lµm ®¶o lén nh÷ng g× nµng theo dâi . Khi Lam YÕt Tö võa phÊt tay ¸o réng , khi mãn binh khÝ mµu lam võa nho¸ng lªn , khi l·o T«n Gï võa v−¬n bµn tay ®Ó tËn dông " ThiÕt Tr¶o " cña m×nh b¾t mãn binh khÝ ®ã th× tõ trong gãc xã bµn , n¬i kh«ng ai ®Ó ý mét bµn kh¸c n÷a ®−a ra b¾t lÊy c¸nh tay nµng vµ khi tiÕng " rèp " næi lªn lµ bµn tay cña nµng ®· g·y ®o¹n . Mãn binh khÝ mÊt ®µ nªn r¬i xuèng ®Êt . *** Bµn tay b¾t vµ bÎ g·y cæ tay cña Lam YÕt Tö rót vÒ . Khi ®−a ra thËt lÑ nh−ng khi rót vÒ thËt chËm . Sau cïng mét con ng−êi ®øng dËy , thËt kh«ng ai cã thÓ ngê ®−îc kÎ b¾t bÎ g·y cæ tay cña Lam YÕt Tö l¹i lµ kÎ ngôc trªn bµn : Lý TÇm Hoan ! T«n TiÓu B¹ch mõng kªu nh− ró : - µ th× ra Th¸m Hoa kh«ng cã say ! Lý TÇm Hoan c−êi thËt nhÑ : - Trong lóc t©m t×nh t«i h¬i lén xén , thÕ lùc tuy cã uÓ o¶i nh−ng töu l−îng vÉn kh«ng thay ®æi nh− c« ®· t−ëng . T«n TiÓu B¹ch nh×n s÷ng Lý TÇm Hoan , nµng nh×n b»ng tia m¾t c¶m t×nh , kinh dÞ , vui mõng , béi phôc mµ h×nh nh− còng cã chót g× thÊt väng . C¸i nÐt thÊt väng cã lÏ chØ phít qua th«i , cã lÏ nµng nhí tíi " sø m¹ng " cña «ng néi giao cho vµ ®· ®Æt qu¸ nhiÒu hy väng n¬i nµng . Tù nhiªn , c¸i ®ã kh«ng chiÕm nhiÒu trong ¸nh m¾t cña nµng mµ c¸i vui mõng béi phôc th× l¹i t¨ng h¬n .. Nh− vËy lµ nµng kh«ng lµm sao phôc say ®−îc Lý TÇm Hoan . Nh−ng ch¾c ch¾n nµng kh«ng v× thÕ mµ buån . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 11. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 86 ¸nh m¾t long lanh khªu gîi cña Lam YÕt Tö b©y giê kh«ng cßn n÷a , b©y giê cßn ®äng l¹i toµn lµ kinh hoµng vµ sî sÖt . C¸nh tay nµng ®· g·y nh−ng nµng còng kh«ng nghe ®au ®ín , m¾t nµng lÊm la lÊm lÐt , mÆt nµng kh«ng cßn mét hét m¸u . V× trªn tay Lý TÇm Hoan ®· cã s¾n ngän tiÓu ®ao . TiÓu Lý Phi §ao . Ngän TiÓu §ao nhµ hä Lý khi ch−a bay ra th× ng−êi ta ®· hån bay vÝa lóc ®¸ng sî nhÊt còng chÝnh lµ lóc ngän tiÓu ®ao cßn ë trªn tay . V× mét khi ngän tiÓu ®ao Êy ®· bay ra th× ng−êi ®èi diÖn kh«ng cßn biÕt sî lµ g× n÷a . V× ng−êi chÕt kh«ng cßn biÕt sî . Trong nhµ b©y giê chØ cßn nghe tiÕng thë nh−ng h¬i thë kh«ng ®Òu v× ng−êi chÕt cè nÐn . Vµ c¸i h¬i thë kh«ng ®Òu , h¬i thë cè nÐn ®ã cµng lµm cho kh«ng khÝ cµng trë nªn nÆng nÒ h¬n lµ im lÆng hoµn toµn . C¸i kh«ng khÝ Êy cã thÓ lµm cho ng−êi ta ngét ng¹t , lµm cho ng−êi ta ph¶i ®iªn cuång . Lam YÕt Tö vôt rÐ lªn : - T¹i sao phi ®ao cña ng−¬i kh«ng chÞu bay ra ? T¹i sao ng−¬i kh«ng chÞu giÕt ta ®i ? Lý TÇm Hoan nãi tõng tiÕng : - C« v−ît mäi khã kh¨n nguy hiÓm ®Ó v× Thanh Ma Y Khèc mµ b¸o thï , ch¾c c« cã ch©n t×nh ®èi v¬i h¾n , h¾n chÕt tù nhiªn lµ c« rÊt ®au khæ . Lý TÇm Hoan nh×n ngän tiÓu ®ao ®ang cÇm trong tay h¾n , m¾t h¾n chøa ®Çy nçi −u t− : - T«i rÊt th«ng c¶m ®au khæ cña c« . T«i rÊt th«ng c¶m vµ còng mong c« nªn hiÓu r»ng nçi ®au khæ ®ã kh«ng thÓ tiªu tan b»ng c¸ch giÕt ng−êi . C« giÕt bao nhiªu m¹ng th× nçi ®au khæ Êy còng cø tån t¹i trong lßng c« chø kh«ng hÒ gi¶m bít . So¹t ! C©u nãi cña Lý TÇm Hoan chÊm døt b¨ng ngän tiÓu ®ao cña h¾n v−ît phít qua vai cña Lam YÕt Tö vµ c¾m phËt lªn khung cöa . H¾n kho¸t tay nãi tiÕp : - C« h·y ®i ®i ! Lam YÕt Tö trè m¾t s÷ng sê . Kh«ng khÝ l¹i yªn lÆng vµ thËt l©u Lam YÕt Tö míi nÐm tia m¾t th¼ng vµo mÆt Lý TÇm Hoan : - VËy th× thø khæ ®ã lµm sao míi gi¶m ®−îc ? Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 12. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 87 Lý TÇm Hoan thë ra vµ nãi thËt nhá : - T«i còng kh«ng biÕt lµm , cã lÏ khi cã t×m mét bãng h×nh thay thÕ , lóc ®ã ho¹ ch¨ng nçi ®au khæ Êy sÏ gi¶m ®i , t«i chØ hy väng lµ nh− thÕ . Lam YÕt Tö vÉn nh×n s÷ng vµo mÆt Lý TÇm Hoan thËt l©u , nµng bçng trµo n−íc m¾t . *** T«n TiÓu B¹ch còng nh×n Lý TÇm Hoan tr©n trèi . Cã lÏ nµng ch−a thÊy mét ng−êi ®µn «ng nµo nh− thÕ bao giê . Nµng gÇn nh− kh«ng tin r»ng trªn ®êi nµy cã mét ng−êi ®µn «ng nh− thÕ . Nµng nh×n ch¨m ch¨m vµo mÆt h¾n , h×nh nh− nµng thÊy tËn trong lßng cña h¾n . Lam YÕt Tö ®· ®i råi , nµng mang n−íc m¾t ra ®i . TrÇm ng©m mét lóc kh¸ l©u , Lý TÇm Hoan vïng ngÈng c−êi : - C¸c vÞ cã lÏ thÊy kú l¾m ph¶i kh«ng ? Ch¾c c¸c vÞ th¾c m¾c t¹i sao t«i kh«ng giÕt phøc con ng−êi ¸c ®éc Êy ? T«n TiÓu B¹ch kh«ng nãi . L·o T«n Gï n·y giê cø cói mÆt nh×n s÷ng vµo mãn binh khÝ cña Lam YÕt Tö , l·o ta còng kh«ng nãi mét lêi . Lý TÇm Hoan chÇm chËm nãi tiÕp : - ChuyÖn ®ã ch¼ng qua lµ tõ tr−íc ®Õn nay t«i nhËn thÊy r»ng bÊt cø mét ng−êi nµo ®−îc . T«n TiÓu B¹ch còng vôt c−êi : - T«i biÕt Th¸m Hoa kh«ng thÝch giÕt ng−êi cho nªn thÊy Th¸m Hoa kh«ng giÕt c« ta , t«i kh«ng lÊy g× lµm l¹ c¶ . ChØ cã ®iÒu t«i kh«ng hiÓu t¹i sao Th¸m Hoa kh«ng say mµ l¹i cè gi¶ say ? Lý TÇm Hoan mØm c−êi : - C« lµ ng−êi biÕt uèng r−îu ®ang lý c« ph¶i biÕt r»ng nÕu cÇn gi¶ say th× so víi say thËt qu¶ lµ thó vÞ h¬n nhiÒu bêi v× nÕu say thËt , say nhÑp xuèng nh− côc ®Êt th× thËt lµ khèn ®èn , ch¼ng nh÷ng nã ch¼ng thó vÞ g× mµ sang ngµy thø hai cã lÏ sÏ nhøc ®Çu ®Õn chÕt lu«n . T«n TiÓu B¹ch gËt ®Çu : - Cã lý ! Lý TÇm Hoan nãi : - Nh−ng nÕu ®· lµ ng−êi biÕt uèng r−îu th× sím muén g× còng ph¶i say thËt , Ýt nhÊt còng mét lÇn , v× thÕ cho nªn muèn phôc t«i say , ch¾c ch¾n quý vÞ sÏ cßn nhiÒu c¬ héi . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 13. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 88 T«n TiÓu B¹ch thë ra nhÌ nhÑ vµ khÏ liÕc Lý TÇm Hoan : - Nh−ng trong lßng t«i thj× t«i biÕt rÊt râ rµng lÇn nµy t«i lµm mÊt c¬ héi th× vÒ sau lµm sao cã thÓ phôc cho Th¸m Hoa say ®−îc n÷a . Lý TÇm Hoan bËt c−êi : - ThËt ra th× ... H¾n ch−a nãi døt c©u chît thÊy L·o T«n Gï b−íc ra sau quÇy b−ng hò r−îu ng−íc cæ uèng nghe ßng äc .. T«n TiÓu B¹ch ch¹y l¹i giËt hò r−îu c»n nh»n : - Ng−êi ta chØ say gi¶ chø kh«ng b»ng lßng say thËt , cßn NhÞ Thóc t¹i sao l¹i muèn trót cho m×nh say nh− thÕ ? L·o T«n Gï ngåi phÖt xuèng ghÕ lÇm bÇm trong miÖng : - NhÊt tuý gi¶i thiªn sÇu ... say , ph¶i say ... say lµ hay h¬n hÕt ! T«n TiÓu B¹ch cau mÆt : - T¹i sao vËy chø ? L·o T«n Gï vôt nãi nh− thÐt ; - Ng−¬i hái lµm sao µ ? T¹i v× trong ®êi ta , ta kh«ng muèn chÞu ¬n ai hÕt . Ta kh«ng b»ng lßng chÞu ¬n ai hÕt . Ch¼ng thµ cho ta mét ®ao cßn h¬n lµ ban ¬n cho ta , biÕt ch−a ? L·o ta l¹i «m ®Çu rªn rØ : - Lý TÇm Hoan ... T¹i sao c¸c h¹ l¹i cøu ta , ta ®· " bÞ " mét lÇn ... chØ cøu mét lÇn mµ ta ph¶i sèng nh− thÕ nµy bao nhiªu n¨m nay ... ta lµm sao chÞu næi .... Lý TÇm Hoan muèn hái : - Ai ®· cøu «ng ? T¹i sao «ng l¹i høa víi ng−êi Êy ë gi÷ n¬i nµy ®Õn m−êi l¨m n¨m ? Vµ gi÷ ë ®©y lµ gi÷ chuyÖn g× ? Nh−ng L·o T«n Gï cµng thÊp giäng nh− muèn nãi chuyÖn g× ®ã nh−ng l·o chØ Ëm õ råi im bÆt . Kh«ng biÕt l·o ta ®· say hay ngñ . Lý TÇm Hoan ngã T«n TiÓu B¹ch , h¾n muèn hái c« ta nh−ng c¸i bé mÆt l¸u lØnh cña nµng lµm cho h¾n bá qua ý ®Þnh ®ã . C« bÐ nh− T«n TiÓu B¹ch mµ muèn khai th¸c chuyÖn bÝ mËt víi c« ta th× phÝ c«ng mµ ®õng hßng thu kÕt qu¶ . Lý TÇm Hoan chØ cßn n−íc thë dµi : - NhÞ Thóc cña c« thËt lµ kh«ng hæ lµ mét tr−îng phu . T«n TiÓu B¹ch ngã h¾n nh− h¸y : - Th¸m Hoa muèn nãi chØ cã bËc tr−îng phu sau mau nh− thÕ ph¶i kh«ng ? Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 14. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 89 Lý TÇm Hoan c−êi : - T«i muèn nãi chØ cã bËc ®¹i tr−îng phu míi cã thÓ xem lêi høa nÆng h¬n non th¸u , mét lêi høa mµ ®Õn chÕt kh«ng bao giê ®æi , chØ cã ®¹i tr−îng phu míi kh«ng bµng lßng chÞu ¬n ng−êi , chØ cã thÓ ®¹i tr−îng phu míi cã thÓ b»ng lßng v× ng−êi kh¸c mµ hy sinh . T«n TiÓu B¹ch chíp m¾t : - Nh− vËy Th¸m Hoa còng v× b¶o hé ng−êi kh¸c mµ l−u l¹i chèn nµu bao l©u nay ph¶i kh«ng ? Lý TÇm Hoan mÝm miÖng lµm thinh . T«n TiÓu B¹ch nh×n th¼ng vµo mÆt Lý TÇm Hoan : - ThÕ nh−ng Th¸m Hoa kh«ng nghÜ ®Õn TiÓu Phi sao ? Th¸m Hoa kh«ng t×m cuéc s«ng hiÖn t¹i cña h¾n sao ? H¾n kh«ng ph¶i lµ b»ng h÷u cña Th¸m Hoa sao ? C©u nãi mét däc cña T«n TiÓu B¹ch lµm cho Lý TÇm Hoan lÆng ®i mét lóc , cuèi cïng h¾n nãi thËt chËm : - §óng ra h¾n kh«ng tù chiÕu cè lÊy m×nh . T«n TiÓu B¹ch nãi : - T«i th−êng nghe ng−êi ta nãi , L©m Tiªn Nhi bÒ ngoµi th× y nh− tiªn n÷ nh−ng c« ta chÝnh lµ ng−êi chuyªn dÉn ®µn «ng ®i vµo ®Þa ngôc . Vµ nµng gÆng hái tõng tiÕng mét : - Ch¼ng lÏ Th¸m Hoa kh«ng sî ng−êi b»ng h÷u cña Th¸m Hoa bÞ c« ta dÉn vµo ®Þa ngôc ? Lý TÇm Hoan nh¾m m¾t lµm thinh . T«n TiÓu B¹ch thë ra : - T«i còng biÕt Th¸m Hoa kh«ng b»ng lßng ®i , v× nµng , bao nhiªu chuyÖn kh¸c Th¸m Hoa còng bá , bÊt luËn chuyÖn g× còng bá . §«i m¾t nµng vôt trë nªn hoµ dÞu l¹ th−êng , nµng khÏ chíp m¾t nh×n vµo mÆt Lý TÇm Hoan : - ChØ cã ®iÒu t«i lÊy lµm l¹ t¹i sao Th¸m Hoa kh«ng t×m ng−êi kh¸c ®Æt vµo lßng m×nh ®Ó thay thÕ cho nµng ? Tù nhiªn , c¸i tiÕng " nµng " tù n·y giê lµ c« g¸i hä T«n muèn ¸m chØ vµo ng−êi thiÕu phô ë ng«i lÇu nhá trong H−ng V©n Trang : L©m Thi ¢m . Trªn mÆt Lý TÇm Hoan h¾n lªn nh÷ng nÐt cùc thèng khæ vµ h¾n vôt gËp ng−êi ho sÆc sôa . T«n TiÓu B¹ch cói mÆt m©n mª tµ ¸o : - Th¸m Hoa ®· kh«ng muèn ®i th× t«i còng kh«ng Ðp nh−ng Ýt ra Th¸m Hoa còng nªn gÆp néi t«i . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 15. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 90 Lý TÇm Hoan hái : - T«n ... T«n l·o gia b©y giê ë ®©u ? T«n TiÓu B¹ch ®¸p : - ë ngo¹i thµnh , néi t«i ®îi t«i ë Tr−êng §×nh . Lý TÇm Hoan nh−íng m¾t : - Tr−êng §×nh ? T«n TiÓu B¹ch gËt ®Çu : - Bêi v× Th−îng Quan Kim Hång sÏ ®i ngang qua ®ã . Lý TÇm Hoan trÇm ng©m : - Dï cho Th−îng Quan Kim Hång cã ®i ngang n¬i Êy còng ch−a ch¾c T«n l·o gia b¾t gÆp . T«n TiÓu B¹ch nãi : - NhÊt ®Þnh lµ b¾t gÆp , Th−îng Quan Kim Hång kh«ng ®i xe còng kh«ng ®i ngùa v× h¾n th−êng nãi ng−ê ta sinh ra cÆp giß lµ ®Ó dïng ®i . Lý TÇm Hoan c−êi ; - C« cã biÕt nhiÒu chuyÖn qu¸ . T«n TiÓu B¹ch còng c−êi : - Qu¶ thËt còng cã h¬i nhiÒu . Lý TÇm Hoan nãi ; - Ch¼ng nh÷ng c« biÕt Th−îng Quan Kim Hång sÏ ®Õn mµ cßn biÕt tõ ®©u ®Õn , ch¼ng nh÷ng c« biÕt phong th¬ kia cña L©m Tiªn Nhi mµ cßn biÕt c¶ chç Èn tró cña nµng . H¾n nh×n th¼ng vµo mÆt cña T«n TiÓu B¹ch vµ gÆng hái : - Nh÷ng chuyÖn ®ã c« lµm sao biÕt ®−îc ? T«n TiÓu B¹ch c¾n m«i c−êi : - T«i cã c¸ch cña t«i , t«i kh«ng nãi cho ai biÕt . © HQD Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2