Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Huyết tâm lệnh - tập 9

Chia sẻ: Thanh Phuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:17

66
lượt xem
12
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'huyết tâm lệnh - tập 9', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Huyết tâm lệnh - tập 9

 1. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 134 Håi thø chÝn L·nh h−¬ng tiÓu Tróc §ã lµ mét lµng nhá vïng s¬n c−íc . Ngay ë ®Çu th«n , bªn trong ®¸m rõng phong , mét tÊm b¶ng hiÖu lã ra :" Qu¸n R−îu ChiÒu " §äc tªn qu¸n kh«ng lµ Lý TÇm Hoan ®· muèn say råi . R−îu tuy kh«ng ®¸ng gäi lµ qu¸ ngon nh−ng l¹i rÊt trong , nhiÒu h−¬ng vÞ . §óng lµ mét thø r−îu cÊt b»ng thø n−íc suèi bªn rõng . Ngän suèi tõ phÝa sau nói ch¶y ra , trong ®Õn thÊy c¸i d−íi ®¸y . Lý TÇm Hoan biÕt ®i vßng theo nói Êy däc theo con suèi , gÆp mét c¸nh rõng mai , rõng mai Êy cã n¨m ba gian nhµ nho nhá xinh xinh , trong nh÷ng gian nhµ ®ã cã L©m Tiªn Nhi vµ TiÓu Phi . NghÜ tíi g−¬ng mÆt tuÊn tó mµ quËt c−êng , nhí ®Õn tia m¾t tinh anh mµ bÐn nhän cña TiÓu Phi , nhí tíi con ng−êi b¹n trÎ mµ nhiÖt t×nh Êy , t×nh c¶m trong ng−êi Lý TÇm Hoan bçng cuån cuén d©ng lªn . C¸i lµm cho ng−êi ta kh«ng thÓ nµo quªn ®−îc , Lý TÇm Hoan cµng kh«ng thÓ quªn ®−îc lµ sù nhiÖt t×nh cña con ng−êi TiÓu Phi l¹i ®−îc che bëi bé mÆt l¹nh nh− b¨ng , bé mÆt kh«ng thÊy mét nÐt c−êi , bé mÆt nh− s¾t nguéi Êy l¹i cã mét t×nh c¶m cùc kú nång nhiÖt , thø t×nh c¶m cã thÓ chÕt cho ng−êi kh¸c Êy . Lý TÇm Hoan bçng nghe trong lßng chît næi lªn mét sù bån chån , sù bån chån cña con ng−êi l·ng b¹t khi vÒ gÇn tíi quª h−¬ng , khi biÕt gÇn ®−îc gÆp ®−îc kÎ th©n yªu . H¾n håi hép khi nghÜ r»ng s¾p gÆp TiÓu Phi trong phót chèc . Kh«ng biÕt trong hai n¨m qua TiÓu Phi ®· sèng nh− thÕ nµo , kh«ng biÕt con ng−êi h¾n ra sao ? H¾n ®· cã g× thay ®æi hay lµ vÉn gi÷ y nh− cò ? Kh«ng biÕt trong hai n¨m qua L©m Tiªn Nhi ®· ®èi xö víi h¾n nh− thÕ nµo ? " Nµng y nh− mét tiªn n÷ tõ trªn trêi r¬i xuèng nh−ng lu«n lu«n dÉn bän ®µn «ng xuèng ®Õn tËn cïng cña ®Þa ngôc " . C©u nãi cña l·o giµ cã thËt ®óng nh− thÕ hay kh«ng ? TiÓu Phi ph¶i ch¨ng ®· xuèng tËn cïng cña ®Þa ngôc ? Lý TÇm Hoan kh«ng d¸m nghÜ tíi nhiÒu h¬n n÷a , h¾n rÊt hiÓu con ng−êi cña TiÓu Phi , h¾n biÕt h¹ng ng−êi nh− TiÓu Phi , con ng−êi cã mét t×nh c¶m nhiÖt thµnh nh− thÕ cã thÓ v× ¸i t×nh mµ b»ng lßng mµ t×nh nguyÖn sèng tËn cïng n¬i ®Þa ngôc hay sao ? *** Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 2. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 135 ChiÒu xuèng thËt mau . Hoµng h«n cña rõng nói thËt sËm mµu . TiÓu ®iÕm vÉn kh«ng cã lÖ lªn ®Ìn sím v× dÇu ë ®©y m¾c l¾m , v¶ l¹i qu¸ nhá mµ kh¸ch còng th−a . TiÓu ®iÕm b©y giê chØ cã Lý TÇm Hoan lµ ng−êi kh¸ch duy nhÊt . H¾n chän mét c¸i bµn trong gãc nhµ , n¬i thËt tèi t¨m . §ã lµ thãi quen cña h¾n . Ngåi n¬i ghÕ ®ã cã thÓ tr«ng thÊy ng−êi mét c¸ch râ rµng mµ ng−êi ®i vµo l¹i kh«ng thÊy h¾n . Nh−ng h¾n kh«ng thÓ ngê r»ng ng−êi thø nhÊt ®i vµo l¹i lµ Th−îng Quan Phi . Th−îng Quan Phi b−íc vµo lµ ngåi ngay chiÕc bµn ®Æt ë cöa qu¸n . H¾n ngåi dùa cöa vµ nh×n ngay ra cöa y nh− lµ ®ang ®îi mét ng−êi nµo . Tr«ng d¸ng s¾c cña h¾n cã mßi hèi h¶ , véi vµng . So víi th¸i ®é kh¸ trÇm tÜnh cña h¾n th× b©y giê qu¶ lµ hai th¸i cùc , h¾n ngåi mµ thËt bån chån . Tù nhiªn ng−êi h¾n ®îi ph¶i lµ mét nh©n vËt träng yÕu , v¶ l¹i h¾n ®Õn ®©y chØ mét m×nh , kh«ng mang theo mét ng−êi thñ h¹ th× nhÊt ®Þnh cuéc héi −íc nµy ch¼ng nh÷ng träng yÕu mµ cßn lµ bÝ mËt . Gi÷a mét s¬n th«n nh− thÕ nµy th× cã nh©n vËt nµo träng yÕu ? Ng−êi mµ Th−îng Quan Phi chê ®îi ®ã lµ ai ? H¾n ®ét nhiªn ®Õn n¬i ®©y ph¶i ch¨ng lµ cã quan hÖ ®Õn L©m Tiªn Nhi vµ TiÓu Phi ? Lý TÇm Hoan chèng tay vµo tr¸n nh− mét ng−êi ®· ngµ say , h¾n cè dÊu mÆt m×nh . ThËt ra th× nÕu h¾n kh«ng lµm nh− thÕ th× Th−îng Quan Phi còng kh«ng thÊy h¾n . §«i m¾t cña Th−îng Quan Phi nh×n ®¨m ra phÝa tr−íc , h¾n kh«ng nh×n mét n¬i nµo kh¸c c¶ . Trêi mçi lóc mét thªm tèi . Vµ cuèi cïng dÇu cã hµ tiÖn c¸ch mÊy tiÓu ®iÕm vÉn ph¶i lªn ®Ìn . D¸ng s¾c cña Th−îng Quan Phi coi cã mßi nân nµ h¬n lªn . Ngay lóc ®ã chît cã hai chiÕc kiÖu lîp v¶i mµu xanh x¸m dõng ngoµi cöa qu¸n . Phu kiÖu lµ nh÷ng thanh niªn tr¹c ngoµi hai m−¬i tuæi víi ¸o lam thËt míi , giµy èng quÊn bã ch©n vµ sîi gi©y ®ai mµu huyÕt dô tr«ng thËt lµ oai vÖ . ChiÕc kiÖu thø nhÊt b−íc xuèng mét thiÕu n÷ kho¶ng m−êi ba m−êi bèn tuæi ¸o hång , tuy tuæi nµng h·y cßn nhá nh−ng b»ng vµo d¸ng c¸ch rÊt ®ñ søc hÊp dÉn bän ®µn «ng , nhÊt lµ eo l−ng thËt nhá , thËt dÞu , thËt v« cïng hÊp dÉn . Th−îng Quan Phi võa míi n©ng chÐn r−îu ®· véi vµng ®Æt xuèng . §«i m¾t nh− mòi dao cña c« bÐ ®¶o mét vßng thËt nhanh vµ ®i ngay l¹i tr−íc mÆt Th−îng Quan Phi . - Ch¾c c«ng tö ®îi ®· l©u ? Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 3. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 136 Th−îng Quan Phi chíp m¾t : - C« n−¬ng lµ ... C« g¸i liÕc nhanh bèn phÝa vµ h¹ thÊp giäng nh− ng©m th¬ : - Dõng ch©n bªn qu¸n r−îu chiÒu , nhÞ hång hoa nguyÖt yªu kiÒu th−ít tha ... Th−îng Quan Phi ®øng ph¾t lªn : - Nµng ®©u ? T¹i sao nµng kh«ng ®Õn ? C« g¸i ¸o hång nhÕch m«i c−êi : - C«ng tö ®õng nãng n¶y , xin h·y theo t«i . *** Nh×n Th−îng Quan Phi ra cöa , nh×n h¾n b−íc lªn chiÕc kiÖu thø hai , Lý TÇm Hoan chît ph¸t hiÖn ra mét chuyÖn kh¸ kú . Nh÷ng tªn khiªng kiÖu , tªn nµo còng thanh niªn kháe m¹nh , chiÕc kiÖu thø nhÊt khi chïng nhÊc lªn y nh− x¸ch mét vËt nhÑ nhµng kh«ng cã g× cè søc nh−ng chiÕc thø hai th× chóng khiªng thËt nÆng nhäc , chõng nh− ph¶i vËn dông søc lùc kh¸ nhiÒu . KiÖu th× b»ng nhau , nh÷ng kiÖu phu thÓ tr¸ng nh− nhau , th©n h×nh cña Th−îng Quan Phi còng kh«ng cã g× lµ to lín , thÕ th× t¹i sao chiÕc kiÖu thø hai , chiÕc kiÖu h¾n ngåi cã vÎ nÆng nh− thÕ ? Lý TÇm Hoan tr¶ tiÒn r−îu vµ b−íc nhanh ra khái qu¸n . Lµ mét con ng−êi kh«ng thÝch xen vµo chuyÖn cña ng−êi kh¸c , l¹i cµng kh«ng thÝch dßm ngã vµo chuyÖn riªng t− cña bÊt cø ng−êi nµo nh−ng b©y giê th× h¾n quyÕt ®Þnh theo dâi Th−îng Quan Phi , cÇn ph¶i xem kÎ héi −íc víi h¾n lµ ai ? Bëi Lý TÇm Hoan c¶m thÊy Th−îng Quan Phi ®Õn ®©y nhÊt ®Þnh cã dÝnh d¸ng vµo vÊn ®Ò TiÓu Phi . ChuyÖn cña ai th× cã thÓ kh«ng cÇn biÕt tíi nh−ng chuyÖn vÒ TiÓu Phi th× kh«ng thÓ bá l¬ . Con ®−êng chñ yÕu cña s¬n th«n nµy chØ cã mét , nã lµ mét ng¶ tõ quan lé rÏ vµo , ®i ngang qua mét tiÖm t¹p hãa , mét tiÖm g¹o qua mét tiÖm r−îu vµ n¨m b¶y c¸i nhµ kh¸c n÷a th× con ®−êng trë nªn hÑp nhá quanh co dÉn vµo ®¸m rõng phong . Bän phu kiÖu rÏ vµo khu rõng phong ®ã . KiÖu tr−íc bän phu kiÖu ®i rÊt nhÑ nhµng , kiÖu sau th× ng−êi khiªng l¹i th¸o må h«i hét , bëi v× chiÕc kiÖu thø hai ch¼ng nh÷ng nÆng mµ l¹i cßn lu«n lu«n chao ®éng . Th×nh l×nh trong chiÕc kiÖu Êy ph¸t ra mét giäng c−êi l¸nh lãt . TiÕng c−êi Êy võa trßn võa thanh , võa dÞu dµng mang theo h¬i thë dËp dån . BÊt luËn lµ ai , miÔn ngêi ®ã lµ ®µn «ng , nhÊt ®Þnh ph¶i rung ®éng khi nghe thÊy tiÕng c−êi tõ trong kiÖu Êy . ChØ cã ng−êi ®µn bµ tuyÖt ®Ñp míi cã ®−îc giäng c−êi nh− thÕ . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 4. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 137 Nh−ng râ rµng kiÖu Êy lµ kiÖu cña Th−îng Quan Phi ngåi t¹i lµm sao b©y giê l¹i biÕn ra giäng c−êi phô n÷ . *** KiÖu ®· lªn s−ên nói . Lý TÇm Hoan dõng l¹i , h¾n dùa m×nh d−íi mét gèc c©y to d−íi ch©n nói mµ ho . Th× ra trong chiÕc kiÖu thø hai cã nh÷ng hai ng−êi . Ng−êi ®µn «ng hiÓn nhiªn lµ Th−îng Quan Phi . Nh−ng ng−êi ®µn bµ trong Êy lµ ai ? B»ng vµo giäng nãi tiÕng c−êi quyÕn rò Êy , Lý TÇm Hoan m¬ hå nh− ®· cã nghe qua . Giäng nãi tiÕng c−êi quen thuéc . Hä Lý lµ mét ng−êi kinh nghiÖm kh¸ nhiÒu vÒ ®µn bµ , h¾n biÕt cã nhiÒu ng−êi ®µn bµ cã giäng nãi tiÕng c−êi thËt ®Ñp , thËt quyÕn rò nh−ng giäng nãi võa råi trong kiÖu ph¸t ra , thø giäng nãi tiÕng c−êi lµm kinh hån ®éng ph¸ch ®µn «ng Êy , h¾n biÕt trªn ®êi nµy kh«ng cã bao nhiªu . H¾n vèn cã thÓ nãi ra c¸i tªn cña ng−êi ®µn bµ trong kiÖu nh−ng h¾n kh«ng nãi bëi v× h¾n ch−a d¸m x¸c ®Þnh mét c¸ch døt kho¸t . Mµ ®èi víi Lý TÇm Hoan ®· trë thµnh mét thãi quen , bÊt cø vÊn ®Ò g× , bÊt cø chuyÖn g× khi ch−a x¸c ®Þnh døt kho¸t , h¾n nhÊt ®Þnh kh«ng chÞu ph¸n ®o¸n . Trong ®êi h¾n , h¾n b»ng lßng nhËn chÞu hËu qu¶ vµ kh«ng chÞu nghi ngê nh−ng h¾n nhÊt ®Þnh kh«ng chÞu ph¸n ®o¸n . Trong ®êi h¾n , h¾n b»ng lßng nhËn chÞu hËu qu¶ vµ kh«ng chÞu nghi ngê nh−ng h¾n nhÊt ®Þnh kh«ng chÞu ®Ó mét ai bÞ nghi lÇm . H¾n kh«ng chÞu nghi ngê bÊt cø mét ai khi trong tay h¾n kh«ng cã ®ñ b»ng cí râ rµng . H¾n cã thÓ ngê mét ng−êi nµo ®ã lµ ng−êi tèt mÆc dÇu h¾n ch−a quen chø h¾n kh«ng chÞu nghi xÊu cho ai c¶ . Thoai tho¶i trong dèc nói , trong s©u cña rõng phong cã mÊy gian nhµ cã mét ng«i lÇu nhá . KiÖu ®· dõng l¹i ngay n¬i Êy . KiÖu bªn sau , kiÖu phu ®ang ®øng quÑt må h«i , kiÖu phÝa tr−íc , c« g¸i ¸o hång ®· b−íc xuèng . C« ta b−íc xuèng kiÖu vµ ®i th¼ng l¹i bªn ch©n cÇu thang d−íi gian lÇu vµ b−íc nhanh lªn gâ cöa . Céc ... céc ... céc . C« g¸i ¸o hång gâ ba tiÕng ng¾n , cöa lÇu më ho¸c . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 5. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 138 KiÖu thø hai còng cã ng−êi b−íc xuèng , mét ng−êi con g¸i . V× ®øng ®»ng xa vµ ®øng nghÞch chiÒu , Lý TÇm Hoan kh«ng thÊy râ mÆt , chØ thÊy quÇn ¸o ng−êi ®ã nh¨n nheo , m¸i tãc rèi bêi nh−ng vãc ng−êi l¹i v« cïng hÊp dÉn , d¸ng ®i v« cïng khªu gîi . Eo l−ng vµ m«ng nµng uèn vµ rung khi nµng b−íc ch©n ®i nh−ng còng kh«ng uèn vµ rung qu¸ møc , ng−ßi con g¸i mµ khi ®i eo m«ng kh«ng uyÓn chuyÓn tù nhiªn lµ kh«ng ®Ñp nh−ng nÕu qu¸ møc sÏ trë thµnh lè bÞch . Ng−êi con g¸i nµy cã lÏ ®· nghiªn cøu kh¸ nhiÒu nªn c« ta chØ lµm võa ®óng møc , võa ®óng tÇm hÊp dÉn cña nã mµ th«i . B−íc ®i cña nµng thËt nhÑ nhµng , kh«ng mau qu¸ còng kh«ng chËm qu¸ , t− thÕ ®ã , Lý TÇm Hoan còng ®· tõng quen thuéc , ng−êi nµy h¾n ®· cã thÊy råi . Hay Ýt nhÊt còng ®· thÊy mét ng−êi con g¸i y nh− thÕ . Nµng tha th−ít b−íc nhÑ lªn lÇu vµ khi lªn khái bËc thang , nµng vïng quay ph¸t l¹i vÉy tay vÒ phÝa chiÕc kiÖu , cã lÏ nµng vÉy Th−îng Quan Phi , råi míi tho¾t vµo trong cöa . Lý TÇm Hoan chØ nh×n ®−îc ph©n nöa mÆt nµng . Da mÆt nµng tr¾ng hång , chøa ®ùng c¶ mét trêi xu©n s¾c . Vµ b©y giê Lý TÇm Hoan x¸c ®Þnh râ rµng : L©m Tiªn Nhi . L©m Tiªn Nhi ë ®©y cßn TiÓu Phi ë ®©u ? ThiÕu chót n÷a Lý TÇm Hoan ®· ch¹y la lªn hái nµng vÒ tin tøc cña ng−êi b¹n cè tri nh−ng h¾n dõng l¹i kÞp . H¾n kh«ng muèn nh×n c¸i chuyÖn tåi b¹i gi÷a nµng vµ Th−îng Quan Phi . C¸i chuyÖn mµ chØ nãi kh«ng th«i , h¾n còng ®ñ buån n«n . *** Lý TÇm Hoan lµ mét con ng−êi thËt kú . H¾n tuy kh«ng nhËn lµ mét qu©n tö nh−ng chuyÖn h¾n lµm ®a phÇn lµ nh÷ng bËc qu©n tö kh«ng lµm ®−îc hoÆc hä kh«ng muèn lµm hoÆc hä vÜnh viÔn kh«ng lµm næi . ChuiyÖn h¾n lµm kh«ng mét ai cã thÓ lµm ®−îc bëi v× trªn ®êi chØ cã Lý TÇm Hoan , chØ cã mét con ngêi nh− thÕ míi lµm nh÷ng chuyÖn nh− thÕ . V× thÕ , trªn ®êi nµy rÊt nhiÒu ng−êi mong cho Lý TÇm Hoan chÕt ®i nh−ng ®ång thêi còng cã ng−êi , cã mét sè ®«ng ng−êi ®· kh«ng tiÕc sinh m¹ng ®Ó ñng hé , ®Ó che chë cho h¾n . ChuyÖn ®ã cã thÓ l¹ víi mét sè ng−êi mµ còng kh«ng kh«ng l¹ víi mét sè ng−êi *** §ªm ®· vÒ khuya . Lý TÇm Hoan vÉn cø ngåi chê . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 6. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 139 Mét con ng−êi khi chê ®îi mét chuyÖn g× nhÊt ®Þnh kho¶ng thêi gian ®ã h¼n nghÜ rÊt nhiÒu viÖc . ChuyÖn thø nhÊt mµ Lý TÇm Hoan nghÜ ®Õn lµ lóc mµ h¾n vµ TiÓu Phi míi gÆp nhau . Trªn ®−êng b¨ng tuyÕt TiÓu Phi mét m×nh lÇm lòi b−íc ®i . H¾n ®i thËt chËm vµ víi nh÷ng b−íc ch©n thËt ®Òu , thËt ch¾c . H¾n cã vÎ thËt mÖt mái nh−ng h¾n b»ng lßng chÞu ®ùng sù mÖt mái c« ®éc Êy , h¾n b»ng lßng bÞ ®ãi l¹nh dµy vß chø h¾n kh«ng b»ng lßng chÞu nhËn ©n huÖ cña mét ai . Con ng−êi thËt lµ kiªn c−êng , thËt lµ s¾t ®¸ nh−ng còng l¹i lµ mét kÎ cã lßng . Nhí ®Õn TiÓu Phi lµ nhí ®Õn ThiÕt Gi¸p Kim C−¬ng . Håi ®ã , Lý TÇm Hoan kh«ng cã c« tÞch nh− b©y giê , bªn c¹nh lu«n lu«n cã ThiÕt Gi¸p kim C−¬ng , h¾n kh«ng ph¶i lµ gia nh©n mµ cuèi cïng cßn trung tÝn h¬n c¶ mét gia nh©n . ThiÕt Gi¸p Kim C−¬ng , mét c¸i tªn thËt ®óng víi c¸i thÓ chÊt cña con ng−êi søc chÞu ®ùng nh− m×nh ®ång da s¾t y nh− con ng−êi " thÐp " cña h¾n , chØ téi mét ®iÒu lµ con ng−êi s¾t ®¸ Êy cã mét t©m ®Þa qu¸ mÒm , qu¸ nghÜ ®Õn ng−êi kh¸c , qu¸ th−¬ng ng−êi nªn thµnh ra nhu nh−îc , lßng d¹ h¾n cßn yÕu h¬n c¶ lßng d¹ ®µn bµ , tù nhiªn lµ ®µn bµ thËt tèt , chÝnh v× c¸i mÒm yÕu Êy mµ h¾n dÔ bÞ ng−êi lµm xóc ®éng vµ chÝnh v× lÏ duy nhÊt Êy nªn sèng cña h¾n gÇn nh− chØ biÕt vµ chÞu sù tñi hên ®au khæ . Suy quanh nghÜ quÈn , Lý TÇm Hoan chît muèn uèng r−îu , còng may , bªn m×nh h¾n th−êng mang theo mét c¸i b×nh dÑp dÑp . H¾n më b×nh gië n¾p vµ trót th¼ng mét h¬i . Sau cïng h¾n l¹i gËp m×nh ho sÆc sôa . Trong hai n¨m nay , nh÷ng c¬n ho cña Lý TÇm Hoan h×nh nh− cã th−a lÇn . Nh−ng mçi lÇn ho th× l¹i kÐo dµi h¬n lóc tr−íc , tù nhiªn h¾n biÕt ®ã kh«ng ph¶i lµ triÖu chøng tèt cña nh÷ng c¬n ho kinh niªn nh− h¾n . Tuy nhiªn h¾n kh«ng bao giê ®Ó t©m lo nghÜ vÒ chuyÖn Êy . Mµ kh«ng ph¶i chuyÖn ®ã th«i , tõ tr−íc ®Õn giê h¾n kh«ng bao giê nghÜ vÒ h¾n c¶ . Ngay trong lóc Êy , c¸nh cöa trªn lÇu xÞch më . Th−îng Quan Phi b−íc ra , ¸nh s¸ng ®Ìn trong phßng h¾t ra ngoµi räi trªn m×nh h¾n , h¾n h×nh nh− cã nhiÒu tháa m·n nh−ng còng nhiÒu mÖt mái . Trong cöa ra lã ra mét bµn tay n¾m lÊy bµn tay cña h¾n . Trong tho¸ng giã ®ªn nghe tiÕng r× rµo h×nh nh− hä c¨n dÆn g× nhau . Qua mét lóc thËt l©u , bµn tay trong phßng míi chËm chËm bu«ng ra vµ ph¶i qua mét lóc kh¸ l©u n÷a , Th−îng Quan Phi míi chÇm chËp b−íc ®i . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 7. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 140 H¾n b−íc xuèng thang lÇu b»ng nh÷ng b−íc thËt chËm , h¾n lu«n quay ®Çu l¹i h×nh nh− h·y cßn luyÕn tiÕc . Nh−ng c¸nh cöa trªn lÇu ®· ®ãng l¹i råi . Th−îng Quan Phi ngÈng mÆt nh×n trêi thë dµi s−ên s−ît , ch©n h¾n cã mau h¬n nh−ng vÎ mÆt vÉn mét mùc si mª . Cã lóc h¾n mØm c−êi nh−ng cã lóc l¹i thë ra . Cã ph¶i h¾n còng ®· ®i lÇn vµo ®Þa ngôc ? *** ¸nh ®Ìn trªn lÇu thËt dÞu , nã räi trªn mµng máng n¬i khung cöa sæ öng hång . Th−îng Quan Phi ®· khuÊt bãng råi vµ Lý TÇm Hoan chît thÊy ngËm ngïi . H¾n c¶m tiÕc th−¬ng cho ng−êi thiÕu niªn tuÊn tó . Trªn ®êi cã rÊt nhiÒu thiÕu niªn kh«ng nh÷ng th«ng minh mµ l¹i cßn nhiÒu ng¹o m¹n nh−ng hä còng lµ h¹ng dÔ bÞ xá mòi dÉn ®i . ThiÕu niªn lµ mét h¹ng tuæi ®ang lªn nh−ng khi gÆp mét ®èi thñ ®µn bµ , hä còng dÔ dµng xuèng dèc . Hä rÊt dÔ bÞ ®µn bµ ®em lµm mét mãn ®å ch¬i . Lý TÇm Hoan thë dµi b−íc lÇn vÒ phÝa ng«i lÇu . C¸ch kiÕn tróc ng«i lÇu nhá thËt lµ khÐo lÐo , hä dïng nh÷ng c©y g¸t theo v¸ch nói , bªn d−íi lµ chiÕc thang uèn cong cong võa cã vÎ th« s¬ mµ l¹i võa ®Ñp m¾t . Céc ! Lý TÇm Hoan gâ vµo khung cöa . Céc ... céc ! Mét tiÕng ®Çu h¬i l¬i vµ hai tiÕng sau ®ã cã phÇn nhÆt h¬n lªn . H¾n nhí håi míi lªn , c« g¸i gâ cöa y nh− thÕ . Sau ba tiÕng gâ , c¸nh cöa më ra . - ña ! Mét ng−êi lã ra chØ nãi bÊy nhiªu råi khùng l¹i khi nh×n râ mÆt Lý TÇm Hoan . Më cöa kh«ng ph¶i lµ c« tú n÷ ¸o hång còng kh«ng ph¶i lµ L©m Tiªn Nhi mµ lµ mét mô giµ , bµ ta chØ thèt mét c©u råi véi vµng khÐp cöa nh−ng Lý TÇm Hoan ®· x« cöa b−íc v« . Mô giµ giËt m×nh run giäng : - ¤ng ... «ng lµ ai ? ®Õn ®©y lµm g× ? Lý TÇm Hoan nãi : - T«i t×m mét ng−êi b¹n th©n . Mô giµ cau mÆt : Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 8. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 141 - B¹n th©n ? Ai lµ b¹n th©n cña «ng ? Lý TÇm Hoan mØm c−êi : - Khi nµng thÊy t«i th× nµng nhËn ra ngay . Võa nãi h¾n võa b−íc th¼ng vµo trong . Mô giµ muèn ng¨n nh−ng kh«ng d¸m , chØ ®øng nãi h¬i lín tiÕng : - ë ®©y kh«ng cã b¹n cña «ng , ë ®©y chØ cã t«i vµ ch¸u g¸i cña t«i th«i . Lý TÇm Hoan cø b−íc v« , bÊt cø mô giµ nãi g× h¾n còng kh«ng dõng b−íc . Ng«i lÇu gåm cã ba gian , phÝa tr−íc lµ phßng kh¸ch , gi÷a lµ phßng ¨n vµ cuèi lµ phßng ngñ . Tù nhiªn c¸ch tr¸ng trÝ cùc kú trang nh· . Nh−ng c¶ ba gian ®Òu kh«ng thÊy bãng L©m Tiªn Nhi . C« g¸i mÆc ¸o hång h×nh nh− sî qu¸ khi thÊy Lý TÇm Hoan , toµn th©n nµng run lÈy bÈy , da mÆt nµng x¸m mÐt , nµng cø nóp sau l−ng mô giµ , giäng nµng lËp cËp : - Bµ ... cã ph¶i ... ¨n c−íp kh«ng ? B©y giê Lý TÇm Hoan míi nhËn ra thËt kü nµng kh«ng ph¶i kho¶ng m−êi ba m−êi bèn tuæi nh− h¾n thÊy håi ngoµi qu¸n , nµng ®· lín råi , Ýt nhÊt còng m−êi s¸u tuæi . Mô giµ ®· sî quýnh , mô kh«ng nãi ra lêi . Tuy th−êng bÞ ng−ßi ta gäi lµ l·ng tö , say s¾c , thËm chÝ cã ng−êi gäi lµ hung thñ nh−ng ch−a cã mét ai gäi h¾n lµ c−êng ®¹o , lµ ¨n c−íp . B©y giê nghe c« g¸i hái , h¾n chØ g−îng c−êi : - C« xem t«i cã gièng t−íng c−íp thËt kh«ng ? C« g¸i c¾n m«i : - NÕu «ng kh«ng ph¶i lµ c−êng ®¹o th× t¹i sao nöa ®ªm x«ng vµo nhµ ng−êi ta nh− thÕ ? Lý TÇm Hoan nãi : - T«i ®Õn ®©y ®Ó t×m L©m Tiªn Nhi . C« g¸i l¾c ®Çu : - ë ®©y kh«ng cã L©m Tiªn Nhi , chØ cã Chu .. c« n−¬ng . Lý TÇm Hoan cau mÆt . Kh«ng lÏ L©m Tiªn Nhi ®· ®æi tªn ? H¾n hái dån : - Chu c« n−¬ng b©y giê ë ®©u ? C« g¸i chØ vµo mòi m×nh : Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 9. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 142 - T«i hä Chu , Chu c« n−¬ng lµ t«i chø cßn ®©u n÷a ? Lý TÇm Hoan mØm c−êi . H¾n chît c¶m thÊy m×nh y nh− mét th»ng ngèc . C« g¸i h×nh nh− còng c¶m thÊy tøc c−êi , c« ta chíp m¾t : - Nh−ng t«i kh«ng biÕt «ng th× t¹i lµm sao «ng l¹i ®Õn kiÕm t«i ? Lý TÇm Hoan c−êi g−îng : - T«i t×m lµ t×m ®¹i c« n−¬ng chø kh«ng ph¶i lµ tiÓu c« n−¬ng . C« g¸i l¾c ®Çu : - ë ®©y kh«ng cã ®¹i c« n−¬ng nµo n÷a hÕt . Lý TÇm Hoan hái : - N¬i ®©y võa råi kh«ng cã ai ®Õn µ ? C« g¸i nhÝu m¾t : - Cã chø . Lý TÇm Hoan hái tíi : - Ai ? C« g¸i nãi : - T«i vµ bµ t«i , hai bµ ch¸u t«i võa míi tõ thÞ trÊn vÒ ®©y . Nµng chíp chíp m¾t vµ nãi tiÕp : - N¬i nµy chØ cã hai ng−êi , nhá lµ t«i , lín lµ bµ t«i nh−ng bµ t«i ®©u cßn lµ c« n−¬ng n÷a , ch¾c «ng ®©u ph¶i kiÕm bµ t«i ? Lý TÇm Hoan l¹i c−êi . Lóc h¾n tù nhËn m×nh lµ ngu th× h¾n cø c−êi . C« g¸i nãi : - Ngoµi t«i vµ bµ t«i ra , n¬i nµy kh«ng cã ai ®Õn mµ còng kh«ng cã ai ®i , nÕu «ng cã thÊy th× ch¾c «ng thÊy quû . ThËt t×nh Lý TÇm Hoan kh«ng thÊy ai ra , ngo¹i trõ Th−îng Quan Phi nh−n gh¾n kh«ng t×m tªn Êy . C¸nh cöa sæ vÉn nh− th−êng , kh«ng cã dÊu vÕt g× chøng tá r»ng cã ngwoif võa lao ra ®ã . Nh−ng râ rµng L©m Tiªn Nhi ®· cã ®i vµo . Ch¼ng lÏ h¾n thÊy quû thËt sao ? Ch¼ng lÏ ng−êi tõ n¬i kiÖu b−íc vµo ®©y l¹i lµ bµ l·o nµy ? Vµ bµ l·o th×nh l×nh vïng thôp xuèng : Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 10. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 143 - Bµ ch¸u chóng t«i lµ ng−êi ®¸ng th−¬ng , n¬i nµy còng kh«ng cã g× gäi lµ ®¸ng tiÒn , nÕu ®¹i gia thÊy mãn nµo −ng ¨n th× viÖc mang ®i , bµ ch¸u chóng t«i kh«ng d¸m phiÒn hµ chi c¶ . Lý TÇm Hoan nhÕch m«i : - Th«i , ®−îc råi . Trªn bµn ¨n cã mét b×nh r−îu , Lý TÇm Hoan víi tay cÇm b×nh r−îu ®i mét m¹ch ra ngoµi kh«ng quay ®Çu ngã l¹i . Bªn trong c« g¸i c−êi khóc khÝch : - Nh− vËy kh«ng ph¶i c−êng ®¹o mµ lµ Töu Quû ! *** VÇng tr¨ng vÉn cßn vµnh v¹nh . Suèi rõng d−íi ¸nh tr¨ng troiong nh− mét con m·ng xµ uèn m×nh lÊp l¸nh tr−ên ®i chÇm chËm . Tay Lý TÇm Hoan vÉn cÇm chiÕc b×nh , trong b×nh vÉn cßn l−ng l−ng r−îu . §ªm thËt v¾ng , n−íc suèi rãc r¸ch y nh− tiÕng nh¹c ªm ®Òm . Men theo bê suèi , Lý TÇm Hoan ®i thËt chËm , h¾n kh«ng muèn tíi chç cña TiÓu Phi mµ trêi h·y cßn ch−a s¸ng . Vèn tõ tr−íc ®Õn giê h¾n kh«ng muèn khuÊy rÇy mét ai trong lóc vÒ ®ªm , trõ tr−êng hîp v¹n bÊt ®¾c dÜ . Nh−ng ng−îc l¹i , bÊt cø mét ng−êi nµo , bÊt cø ë ®©u vµ bÊt cø giê nµo , muãn khuÊy rÇy h¾n , h¾n vÉn kh«ng cã g× khã chÞu . C¸i mô giµ Êy ®óng lµ mét mô giµ , quyÕt kh«ng thÓ lµ L©m Tiªn Nhi . ThÕ th× L©m Tiªn Nhi ®i ®©u ? Lý TÇm Hoan dÞu dÞu m¾t : - Kh«ng lÏ b©y giê m×nh thËt ®· giµ råi ? Kh«ng lÏ m¾t m×nh ®· mê ch¨ng ? Tr¨ng ®· xÕ vÒ t©y , nh÷ng v× sao còng b¾t ®Çu rêi r¹t . MÐ trêi ®«ng m©y ®· gi¾t ngang . ®ªm cã dµi nh−ng vÉn kh«ng lµm sao tèi m·i . Mïa thu ®· t¹n , s¾p c¹n mïa ®«ng , hoa mai ®· b¾t ®Çu lai rai hÐ c¸nh . Lý TÇm Hoan chît nghe mét mïi h−¬ng thoang tho¶ng ngÈng ®Çu lªn , rõng mai ®· thÊy d¹ng dÇn . S©u vµo trong rõng mai mét chót , lê mê mét gãc lÇu . §èi diÖn víi rõng mai , ®«i m¾t cña Lý TÇm Hoan h×nh nh− d¹i h¼n . Gi÷a thung lòng nói , cµnh mai chong nh÷ng bóp hµo nhän nh− rõng kÝch , mét cµnh thiªn nhiªn tuyÖt diÖu , nã kh«ng gièng nh− nh÷ng rõng mai trong v−ên trÇn tôc tÇm th−êng . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 11. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 144 Nh−ng trªn ®êi ®©u cã rõng mai nµo l¹i cã thÓ h¬n ®−îc rõng mai cña chÝnh nhµ m×nh ? Víi Lý TÇm Hoan còng thÕ , cho dÇu h¾n cã kh¸ch quan c¸nh mÊy nh−ng ch¾c ch¾n còng kh«ng cã rõng mai nµo s¸nh b»ng rõng mai ë L·nh H−¬ng TiÓu Tróc , n¬i ®· ghi nhËn nh÷ng kú niÖm vui buån trong ®êi h¾n . Bªn c¹nh rõng mai b©y giê lµ ®Çu ngän suèi , n−íc trong ng¾t b¾t nguån tõ ®ã . Mét dßng n−íc b¾n th¼ng vµo ngän s¸t trong v¸ch nói ®æ xuèng ®Çu suèi , n−íc tia ra c¶ mét vïng réng lín s¸t víi rõng mai tr«ng thµnh mét bøc ho¹ lung linh . Trong bøc ho¹ thiªn nhiªn Êy cã mét ng−êi . Lý TÇm Hoan còng kh«ng thÊy râ mÆt , h¾n chØ thÊy vãc ng−êi thanh tó , mÆc bé ®å xanh thËt s¹ch , thËt míi , ®Çu ch¶i gän gµng , ãng m−ît . Ng−êi Êy tay x¸ch mét thïng n−íc quyÒn qua rõng mai ®i th¼ng vµo nhµ . Vãc d¸ng ng−êi Êy tuy kh«ng kh¸c TiÓu Phi mÊy nh−ng Lý TÇm Hoan biÕt ch¾c kh«ng ph¶i lµ TiÓu Phi . Con ng−êi cña TiÓu Phi cã bao giê bÞ rµng buéc bëi mét bé ®å gän ghÏ míi mÎ nh− thÕ Êy ? §Çu tãc h¾n lu«n bång bÒnh chø kh«ng thÓ cã chuyÖn ch¶i gì l¸ng bãng nh− c«ng tö bét vËy ®©u . ThÕ th× ng−êi Êy lµ ai ? Lý TÇm Hoan thËt kh«ng thÓ ®o¸n ra ng−êi nµo nh− thÕ mµ ë chung víi TiÓu Phi. H¾n lËp tøc b−íc theo . Ng«i nhµ ®· më cöa , trong nhµ tuy kh«ng cã ®¸ng gäi lµ hoa lÖ nh−ng tÊt c¶ nh÷ng g× trang trÝ còng ®Òu s¹ch sÏ , s¹ch ®Ðn møc cã thÓ ®−a tay rê kh¾p chç kh«ng bao giê v−íng bôi . Bªn c¹nh chiÕc bµn dµi cã mét c¸i bµn : “ b¸t tiªn " , ng−êi thiÕu niªn ¸o xanh lÊy tõ trong thïng n−íc ra mét nói vµi cÈn thËn lau tõng chç mét . H¾n lau bµn cßn chËm h¬n c¶ l·o T«n Gï , chËm h¬n nhiÒu , lµm nh− thÓ nÕu trªn bµn cßn nh÷ng h¹t bôi nhá lµ h¾n kh«ng sèng ®−îc vËy . Lý TÇm Hoan ®øng phÝa sau h¾n nh×n ch¨m chó . Con ng−êi nµy gièng t¹c TiÓu Phi , gièng ë khæ ng−ßi nh−ng d¸ng c¸ch th× hoµn toµn tr¸i ng−îc . TiÓu Phi kh«ng thÓ lµ con ng−êi " ch¶i chuèt " , TiÓu Phi kh«ng thÓ lµm c¸i c«ng viÖc lau bµn mµ l¹i lau tØ mØ nh− thÕ . Nh−ng kh«ng cÇn biÕt h¾n lµ ai , ë ®©y th× tù nhiªn h¾n ph¶i biÕt vÒ TiÓu Phi . Lý TÇm Hoan cÊt tiÕng ho nhÌ nhÑ , h¾n hy väng ng−êi Êy quay l¹i . Ph¶n øng cña con ng−êi Êy kh«ng nhanh nh−ng cuèi cïng råi h¾n còng quay l¹i . Lý TÇm Hoan söng sèt ®øng tr¬ tr¬ nh− pho t−îng gç . ThËt h¾n kh«ng sao ngê ®−îc , con ng−êi mµ h¾n kh«ng thÓ t−ëng t−îng lµ TiÓu Phi th× l¹i ®óng lµ TiÓu Phi . *** Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 12. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 145 Dung m¹o cñaTiÓu Phi kh«ng cã g× thay ®æi , vÉn ®«i m¾t to ®en víi chiÕc mòi thËt th¼ng , ch¼ng nh÷ng h¾n kh«ng gi¶m phÇn tuÊn tó mµ l¹i cã vÎ tuÊn tó h¬n h¼n lªn . Nh−ng vÒ thÇn th¸i th× tr¸i l¹i cã nhiÒu biÕn ®æi , biÕn ®æi h¬n tr−íc rÊt nhiÒu . ¸nh m¾t tuy vÉn to ®en nh−ng ®· mÊt h¼n c¸i " ma lùc " cña håi nµo . G−¬ng mÆt c−¬ng nghÞ ®Çy vÎ c« ®éc ng¹o m¹n n¨m x−a b©y giê trë thµnh nhu hoµ nhi mét nhµ tu , nhu hoµ ®Õn møc gÇn nh− ®Çn ®én . Nh×n chung , TiÓu Phi b©y giê " dÔ coi " h¬n lóc tr−íc , s¹ch sÏ h¬n lóc tr−íc nh−ng phong th¸i lµm cho ng−êi h¬i rîn l¹nh mçi khi nh×n vµo m¾t h¾n b©y g× còng tiªu mÊt h¼n . Ng−êi Êy thËt lµ TiÓu Phi ®©y sao ? Cã ph¶i con ng−êi thui thui c« ®éc b−íc nh÷ng b−íc ®i ch¾c nÞch gi÷a vïng b¨ng tuyÕt d¹o nµo ®ã − ? Cã ph¶i lµ ng−êi thiÕu niªn thµ chÕt chø kh«ng b»ng lßng tiÕp nhËn bÊt cø ©n huÖ cña mét ai , cã ph¶i ng−êi thiÕu niªn tuèt kiÕm nhanh nh− giã , con ng−êi ®· lµm cho quÇn hïng khiÐp ®¶m ®ã ch¨ng ? Lý TÇm Hoan thËt kh«ng muèn tin nh− thÕ . H¾n kh«ng muèn tin ng−êi thiªu niªn ®øng tr−íc mÆt h¾n b©y giê lµ TiÓu Phi . H¾n kh«ng lµm sao t−ëng t−îng ng−êi thiÐu niªn mÆc bé ®å thËt míi thËt s¹ch , l»n xÕp th¼ng b¨ng ®ang cÇm c¸i nïi v¶i thËn träng lau bµn tr−íc mÆt h¾n b©y giê lµ TiÓu Phi . C¸i tªn TiÓu Phi quen biÕt tõ tr−íc ®Õn giê . Nh−ng sù thËt lµ nh− thÕ , sù thËt lµ TiÓu Phi ®ang ®øng tr−íc mÆt h¾n ®©y . TiÓu Phi còng ®· thÊy Lý TÇm Hoan . Ban ®Çu h×nh nh− h¾n c¶m thÊy chuyÖn bÊt ngê , chuyÖn ngoµi ý muèn , h¾n h¬i khùng tay nh−ng sau cïng h¾n còng lÇn lÇn còng ®iÓm ®−îc c¸i mØm c−êi - thËt lµ mét chuyÖn gióp cho Lý TÇm Hoan cã phÇn nhÑ bít . NÐt c−êi cña h¾n vÉn cßn nguyªn vÑn . Lý TÇm Hoan còng c−êi theo . Ngoµi miÖng tuy c−êi nh−ng trong lßng hä Lý còng v« cïng ¶o n·o . Hai ng−êi nh×n th¼ng vµo nhau , ®èi diÖn mµ c−êi . Kh«ng ai nhÝch ch©n còng kh«ng ai lªn tiÕng . Nh−ng c¶ hai lÇn lÇn c¶m nghe cay cay lç mòi vµ m¾t hä cïng mét tiÕng öng lªn. Kh«ng biÕt nh− thÕ bao l©u , TiÓu Phi nãi trong h¬i thë : - Lý huynh ®Êy µ . Lý TÇm Hoan gËt ®Çu : - T«i ®©y . TiÓu Phi nãi giäng trÇm trÇm : Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 13. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 146 - Cuèi cïng råi anh còng ®Õn . Lý TÇm Hoan gËt gï nãi rËp theo : - Cuèi cïng råi t«i vÉn ph¶i ®Õn . TiÓu Phi nãi : - T«i biÕt anh nhÊt ®Þnh sÏ ®Õn . Lý TÇm Hoan l¹i gËt gï : - T«i nhÊt ®Þnh ph¶i ®Õn . Hä nãi chuyÖn víi nhua ch©m chËm v× h×nh nh− giäng nãi cña hä nghÑn ngµo vµ chØ nãi bÊy nhiªu th«i råi hä lÆng thinh nh− kh«ng cßn g× nãi n÷a . Nh−ng còng ngay trong lóc ®ã , TiÓu Phi tõ trong nhµ vïng ch¹y ra , Lý TÇm Hoan còng tõ ngoµi ch¹y Ëp vµo , hai ng−êi gÇn nh− ®Êm sÇm vµo nhau , bèn tay ®Òu «m chÆt . H¬i thë cña c¶ hai gÇn nh− kh«ng cßn nghe n÷a . Qua mét lóc l©u , Lý TÇm Hoan thë mét h¬i dµi nh− cè d»n c¬n xóc ®éng : - Trong hai n¨m nay anh cã khoÎ kh«ng ? TiÓu Phi chËm chËm gËt ®Çu : - T«i ... t«i rÊt khoÎ , cßn anh ? Lý TÇm Hoan nhÕch mÐp m«i heo h¾t : - T«i ®Êy µ ? T«i th× ®· giµ råi . H¾n ®−a b×nh r−îu ®ang cÇm n¬i tay lªn nãi tiÕp : - Anh xem , t«i vÉn cßn uèng r−îu nh− n¨m nµo , trong hai n¨m nay c¸i chøng ho ¸c nghiÖt h×nh nh− ®· sî r−îu mµ d«ng ®i mÊt . C©u nãi ch−a døt lµ h¾n l¹i gËp m×nh ho sÆc sùa . TiÓu Phi im lÆng nh×n Lý TÇm Hoan , m¾t h¾n −ít lÇn . Th×nh l×nh tõ trong cã tiÕng kªu lªn : - Coi k×a , Lý ®¹i ca ®· ®Õn sao anh cø tr¬ tr¬ nh− thÕ ? Sao kh«ng mêi Lý ®¹i ca vµo nhµ ? Mõng qu¸ nªn quyªn c¶ ®i ? Lý TÇm Hoan ngÈng mÆt lªn . B©y giê th× kh«ng cßn lÇm n÷a , L©m Tiªn Nhi ®· ra mÆt víi h¾n thËt råi . *** L©m Tiªn Nhi× kh«ng thay ®æi chót nµo . Nµng vÉn trÎ nh− n¨m nµo , vÉn ®Ñp nh− n¨m nµo , tiÕng c−êi cña nµng vÉn trong , giäng nãi cña nµng nh− anh hãt , nhÊt lµ tia m¾t , tia s¸ng nh− l©n tinh s¸nh nh− v× sao mµn ®ªm tèi . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 14. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 147 NÕu cã ng−êi qu¶ quyÕt r»ng nµng cã thay ®æi th× sù thay ®æi cã nghÜa lµ nµng ®Ñp h¬n h¼n lªn , mét nÐt ®Ñp quyÕn rò h¬n c¶ d¹o nµo . Nµng nh×n Lý TÇm Hoan b»ng mét tia m¾t dÞu dµng vµ giäng nµng còng hÕt søc dÞu dµng : - Hai n¨m qua thËt mau nh−ng nã còng thËt lµ trÇm trÇm v× Lý ®¹i ca kh«ng ®Õn th¨m chóng t«i , ch¾c Lý ®¹i ca ®· quªn chóng t« råi ph¶i kh«ng ? BÊt cø mét ai nghe c©u nãi cña nµng còng t−ëng r»ng tõ l©u råi Lý TÇm Hoan vèn biÕt chç ë cña hä nh−ng kh«ng ®Õn ®©y th¨m hä . Lý TÇm Hoan nh×n th¼ng vµo m¹t nµng vµ c−êi nãi mét c¸ch th¶n nhiªn : - T¹i v× c« kh«ng ®−a kiÖu ®Õn r−íc t«i , b¶o lµm sao t«i ®Õn ®−îc ? L©m Tiªn Nhi c−êi thËt t−¬i vµ th¶n nhiªn kh«ng kÐm g× Lý TÇm Hoan : - Nãi tíi kiÖu th× thËt lµ thÌm , t«i vÉn muèn ®i thö mét bËn xem sao nh−ng vÉn ch−a bao giê ®i ®−îc . Lý TÇm Hoan chíp m¾t : - C« ch−a tõng ngåi kiÖu lÇn nµo µ ? L©m Tiªn Nhi nãi b»ng mét giäng buån buån : - Con ng−êi nh− t«i th× lµm g× cã phóc ngåi ®−îc trªn kiÖu ? Lý TÇm Hoan c−êi lªn ¸nh m¾t : - Nh−ng håi tèi h«m qua trªn thÞ trÊn t«i thÊy cã ng−êi ngåi kiÖu y hÖt nh− c« . H¾n nãi mµ ®«i m¾t cø d¸n chÆt vµo mÆt nµng . §· kh«ng cã mét chót g× kinh ng¹c mµ tr¸i l¹i nµng cßn c−êi thËt ®Ñp : - Ch¾c cã lÏ t«i tõ trong méng ®i ra . Anh nãi cã ph¶i kh«ng nµo ? C©u hái sau cïng tù nhiªn nµng hÊt hµm vÒ TiÓu Phi . TiÓu Phi nãi ngay : - Mçi tèi nµng ngñ rÊt sím , tõ tr−íc ®Õn nay kh«ng hÒ ®i ®©u c¶ . Trong bông cña Lý TÇm Hoan lµm mét bµi to¸n thËt nhanh , TiÓu Phi nhÊt ®Þnh kh«ng bao giê nãi l¸o , nhÊt lµ ®èi víi h¾n nh−ng nÕu qu¶ thËt L©m Tiªn Nhi mçi tèi ®Òu ngñ rÊt sím vµ tõ tr−íc ®Õn nay kh«ng ®i ®©u th× c« g¸i håi tèi lµ ai ? L©m Tiªn Nhi ®øng s¸t bªn TiÓu Phi , nµng ®−a tay vuèt l¹i nÕp ¸o h¾n , mÆc dï h¼n ®· rÊt th¼ng råi , th¸i ®é vµ giäng nãi cña nµng thËt rÊt «n nhu : - §ªm råi anh ngñ ngon ®Êy chø ? TiÓu Phi khÏ gËt ®Çu . Nµng khe khÏ hái tiÕp : - VËy anh h·y ra ngoµi ch¬i cho m¸t , t«i vµo trong lµm mÊy mãn nh¾m cho Lý ®¹i ca tÈy trÇn nhÐ . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 15. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 148 Vµ nµng liÕc nhÑ vÒ phÝa Lý TÇm Hoan : - Bªn ngoµi hoa mai ®· s¾p në råi , t«i biÕt Lý ®¹i ca rÊt thÝch hoa mai cã ph¶i thÕ kh«ng ? *** D¸ng ®i cña TiÓu Phi ®· cã nhiÒu thay ®æi . VÒ tr−íc h¾n ®i tuy vÉn th¼ng th©n h×nh vµ mçi b−íc ®i ®Òu cã mét cù ly nhÊt ®Þnh nh−ng nh÷ng thí thÞt , ®−êng g©n cña h¾n hoµn toµn phãng tóng , ng−êi kh¸c ®i lµ mÖt nhäc nh−ng víi h¾n , lóc ®i chÝnh lµ lóc nghØ ng¬i . B©y giê th× ®· kh¸c råi . B©y giê th©n ng−êi h¾n còng vÉn nh− x−a , th¼ng nh−ng cøng ng¾t , tinh thÇn h¾n l¹i cã vÎ hÕt søc khÈn tr−¬ng , khi khÈn tr−¬ng nh−ng cã khi l¹i lê ®ê . B−íc ch©n cña h¾n vÉn gi÷ cù ly nh−ng c¸i gi÷ cña h¾n b©y giê thËt ®óng lµ gi÷ nghÜa lµ h¾n nh− bÞ mét c¸i g× rµng buéc chø kh«ng cßn phãng tóng . Hai ng−êi cø lµm thinh b−íc ®i , kh«ng ai nãi mét lêi . Lý TÇm Hoan kh«ng nãi lµ v× h¾n kh«ng biÕt ph¶i nãi g× . H¾n vÉn muèn hái TiÓu Phi coi t¹i sao l¹i ph¶i trèn biÖt n¬i ®©y ? L©m Tiªn Nhi cã tù nhËn nh÷ng téi lçi tõ tr−íc cña nµng kh«ng ? Nh÷ng tµi vËt nµng ®· c−íp cña ng−êi ta d−íi ¸c d¹ng Mai Hoa §¹o ®· cã giao hoµn toµn hÕt cho khæ chñ ? ThÕ nh−ng h¾n l¹i kh«ng hái mét c©u nµo . H¾n kh«ng muèn ®éng ®Õn chç ®au kÝn cña TiÓu Phi kh«ng muèn lµm cho TiÓu Phi bÞ ray røt bëi vÕt th−¬ng lßng . §i thªm mét kho¶ng kh¸ dµi , ®ang trÇm ng©m , TiÓu Phi vôt thë ra : - T«i cã lçi víi anh nhiÒu qu¸ . Lý TÇm Hoan còng thë ra : - Anh ®· v× cøu t«i mµ ph¶i tù nhËn lµ Mai Hoa §¹o , lu«n ®Õn tÝnh m¹ng anh còng kh«ng cÇn , nÕu cÇn nãi ®Õn lçi th× chÝnh t«i cã lçi víi anh chø ®©u phaØo anh cã lçi ! Vµ nÕu qu¶ nh− thÕ lµ anh cã lçi th× t«i mong trong thiªn h¹ mçi ng−êi ®Òu cã lçi víi t«i . Nh− kh«ng nghe c©u nãi cña Lý TÇm Hoan , TiÓu Phi nãi tiÕp theo chÇm chËm : - §¸ng lý lóc ra ®i t«i ph¶i nãi qua víi anh mét tiÕng . Lý TÇm Hoan nh×n h¾n b»ng tia m¾t dÞu dµng : - T«i biÕt anh cã c¸i khã xö trong lßng , t«i kh«ng tr¸ch anh g× c¶ . TiÓu Phi buån buån : - T«i biÕt kh«ng nªn lµm nh− thÕ nh−ng thËt t×nh bÊt luËn ra sao t«i còng kh«ng thÓ h¹ thñ ®èi víi nµng , thËt t×n t«i b©y giê kh«ng lµm sao xa nµng ®−îc n÷a . Lý TÇm Hoan c−êi : Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 16. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 149 - Mét ng−êi ®an «ng khi ®· yªu mét ng−êi ®µn bµ , ®ã lµ chuyÖn t×nh nghÜa cao dµy , nhÊt ®Þnh kh«ng cã mét chót sai lÇm nµo c¶ . T¹i sao anh cø tr¸ch m×nh nh− thÕ . TiÓu Phi ngËp ngõng : - Nh−ng ... nh−ng ... Tinh thÇn cña h¾n chõng nh− bÞ kÝch ®éng h¾n vïng lín tiÕng : - Nh−ng t«i vÉn cã lçi víi anh vµ còng cã lçi víi n¹n nh©n cña Mai Hoa §¹o . Lý TÇm Hoan trÇm ng©m mét chót vµ bu«ng mét c©u hái gièng ; - Nh−ng nµng còng ®· c¶i qu¶ råi mµ , cã ph¶i thÕ kh«ng ? TiÓu Phi nãi : - Tr−íc giê ra ®i , nµng ®· ®em tÊt c¶ nh÷ng g× c−íp giËt tr−íc kia trao tr¶ l¹i cho mäi ng−êi . Lý TÇm Hoan gËt ®Çu : - §· thÕ th× anh cßn g× ®©u n÷a mµ khã chÞu ? " Bu«ng c©y ®ao giÕt chãc tøc lµ ®· thµnh PhËt råi " c©u nãi ®ã anh còng kh«ng biÕt n÷a sao ? Vµ nh− ®Ó cho TiÓu Phi kh«ng thÓ suy nghÜ nhiÒu h¬n , Lý TÇm Hoan vôt ngÈng mÆt c−êi : - Anh xem , c©y mai nµy hoa ®· b¾t ®Çu në råi ®Êy nhÐ . TiÓu Phi gËt ®Çu kh«ng nãi . Lý TÇm Hoan hái tiÕp : - T«i ®è anh c©y mai ®· në mÊy hoa råi . TiÓu Phi ®¸p mµ vÉn kh«ng ngÈng mÆt lªn ; - M−êi b¶y ®o¸ . Lßng Lý TÇm Hoan vïng nÆng trÜu . Bêi v× h¾n còng ®· ®Õm nh÷ng ®ãa hoa mai vµ qu¶ ®óng y nh− thÕ . H¾n rÊt th«ng c¶m víi nh÷ng ng−êi ®Õm hoa mai , trong khi hä ®Õm lµ giê phót u buån lÆng lÏ nhÊt . TiÓu Phi ngÈng ®Çu lªn vµ nãi th× thÇm : - Xem chõng cã mét ®o¸ n÷a s¾p në råi . Kh«ng hiÓu t¹i sao chóng l¹i në sím ra nh− thÕ nhØ ? §o¸ hoa në sím råi còng sÏ tµn rÊt sím ! © HQD Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 17. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 150 Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2