Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Huyết tâm lệnh - tập28

Chia sẻ: Thanh Phuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:16

66
lượt xem
10
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'huyết tâm lệnh - tập28', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Huyết tâm lệnh - tập28

 1. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 419 Håi thø hai m−¬i t¸m LÊy gi¶ lµm thËt D −íi tµn c©y rîp bãng , Th−îng Quan Kim Hång xuÊt hiÖn nh− mét thiªn thÇn. H« hÊp cña L÷ Phông Tiªn chît ngõng l¹i , h¾n hái tõng tiÕng mét : - Th−îng Quan Kim Hång ? ChiÕc nãn réng vµnh vÉn sïm sôp chÝ ch©n mµy , Th−îng Quan Kim Hång kh«ng tr¶ lêi mµ hái l¹i : - L÷ Phông Tiªn ? L÷ Phông Tiªn ®¸p : - Ph¶i . §¸p xong h¾n lËp tøc hèi hËn bëi v× chØ b»ng cung c¸ch ®ã , h¾n ®· bÞ Th−îng Quan Kim Hång mÆc nhiªn chiÕm th−îng phong , h¾n ®· bÞ ng−êi chñ ®éng . H×nh nh− vµnh m«i Th−îng Quan Kim Hång cã Èn nô c−êi nh−ng h¾n vÉn l¹nh lïng : - RÊt tèt , L÷ Phông Tiªn kÓ còng xøng ®¸ng lµ ®èi thñ cña ta . L÷ Phông Tiªn c−êi nh¹t : - NÕu ng−¬i kh«ng ph¶i lµ Th−îng Quan Kim Hång th× ta còng ch¼ng giÕt ng−¬i . Nãi xong c©u ®ã , L÷ Phông Tiªn l¹i thªm mét lÇn hèi hËn . §µnh r»ng c©u nãi ®Çy ®ñ ý nghÜa ng¹o nghÔ cña nã nh−ng thËt ra th× h×nh nh− lËp l¹i ý cña Th−îng Quan Kim Hång . Th−îng Quan Kim Hång trÇm ng©m , ¸nh m¾t d−íi chiÕc nãn réng vµnh chiÕu vÒ phÝa L©m Tiªn Nhi . L©m Tiªn Nhi vÉn ®øng dùa ngöa lªn céi c©y , ¸nh m¾t dÞu dµng cña nµng lÇn lÇn hõng lªn nh− löa . Nµng biÕt , rÊt nhanh , chØ trong m¾t n÷a th«i , m¸u sÏ ®æ t¹i chç nµy . Nµng rÊt thÝch nh÷ng kÎ ®µn «ng v× nµng mµ x©u xÐ lÉn nhau . Th−îng Quan Kim Hång vôt gäi : - Nµng h·y l¹i ®©y . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 2. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 420 L©m Tiªn Nhi liÕc thËt nhanh vÒ phÝa L÷ Phông Tiªn råi còng thËt lÑ , nµng dêi tia m¾t qua Th−îng Quan Kim Hång . L÷ Phông Tiªn c−êi nh¹t : - Nµng kh«ng bao giê qua ®ã . L©m Tiªn Nhi l¹i nh×n L÷ Phông Tiªn råi liÕc qua phÝa Th−îng Quan Kim Hång . Nµng biÕt r»ng ngay b©y giê , kh«ng thÓ trªn h¬n ®−îc n÷a , nµng ph¶i cã mét sù lùa chän thËt nhanh vµ thËt ®óng . Y nh− gi÷a xßng tµi xØu , nhÊt ®Þnh nµng ph¶i ®Æt tiÒn bªn th¾ng . TiÒn trong xßng b¹c t−¬ng dèi dÔ v× nÕu thua mét v¸n g·y cßn gì b¹c b»ng v¸n kh¸c , ®©y ®em c¶ sinh m¹ng cña m×nh ®Ó ®Æt , nhÊt ®Þnh kh«ng thÓ thua , thua lµ kh«ng cßn gì næi . Nh−ng b©y giê cöa th¾ng lµ ai ? Th−îng Quan Kim Hång vÉn ®øng im l×m , h×nh nh− h¾n rÊt tù tin . L÷ Phông Tiªn h¬i thë b¾t ®Çu kh«ng ®Òu n÷a , h×nh nh− trong lßng h¾n ®· cã chuyÖn bÊt an . L©m Tiªn Nhi th×nh l×nh quay vÒ phÝa h¾n mØm c−êi . L÷ Phông Tiªn thë phµo , h¾n nghÜ L©m Tiªn Nhi qu¶ kh«ng phô h¾n nh−ng ngay khi Êy , ngay khi L©m Tiªn Nhi võa hÐ nô c−êi víi h¾n th× nµng nh− mét gi÷a trêi xu©n nµng quÊt m×nh qua gèc c©y vµ lao nhanh vÒ phÝa Th−îng Quan Kim Hång . Th−îng Quan Kim Hång dang hai tay ra vµ L©m Tiªn Nhi ng· vµo lßng h¾n . Linh c¶m gióp cho nµng biÕt ch¸c r»ng nµng ®· ®Æt ®óng vµo cöa th¾ng . Nµng nhÊt ®Þnh kh«ng lÇm . Nµng kh«ng thÓ thua ®−îc v¸n nµy . §«i m¾t cña L÷ Phông Tiªn nh− nhá l¹i v× lßng h¾n còng ®ang tãp l¹i råi . LÇn thø nhÊt trong ®êi , h¾n biÕt mïi vÞ nhôc nh· . Qu¶ lµ mét có qu¸ ®au , lßng tù t«n vµ tù tin cña h¾n hoµn toµn sôp ®æ . Tay h¾n b¾t ®Çu run . Th−îng Quan Kim Hång nh×n h¾n l¹nh lïng vµ vôt nãi : - Ng−¬i ®· b¹i råi . Tay cña L÷ Phông Tiªn cµng run h¬n n÷a . Th−îng Quan Kim Hång vÉn víi giäng l¹nh b¨ng b¨ng : Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 3. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 421 - Kh«ng giÕt ng−¬i v× ng−¬i vÉn kh«ng ®¸ng cho ta xuÊt thñ . Nãi døt lêi h¾n quay m×nh ®i th¼ng ra ngoµi . L©m Tiªn Nhi b−íc theo sau vµ ®i ®−îc Ýt b−íc nµng vôt quay mÆt l¹i mØm c−êi víi L÷ Phông Tiªn : - T«i khuyªn anh h·y chÕt ®i cßn Ýt nhôc h¬n . *** Cuéc chiÕn tuy ch−a ra tay , tuy kh«ng ®æ m¸u nh−ng L÷ Phông Tiªn ®· b¹i . H¾n thõa nhËn lµ m×nh ®s· b¹i . Cuéc chiÕn tuy ch−a ra tay , tuy ch−a ®æ m¸u nh−ng sinh m¹ng cña h¾n coi nh− bÞ huû diÖt , lßng tù tin vµ nghÞ lùc cña h¾n hoµn toµn bÞ hñy diÖt . Nh×n theo Th−îng Quan Kim Hång chÇm chËm b−íc ra khái rõng , h¾n c¶m nghe m×nh kh«ng cßn ®ñ dòng khÝ ®Ó ®uæi theo . Th−îng Quan Kim Hång tuy ch−a ra tay nh−ng sinh m¹ng cña L÷ Phông Tiªn ®· bÞ h¾n ®o¹t råi . " T«i khuyªn anh h·y chÕt ®i cho ®ì nhôc " §ã lµ mét lêi nãi cña L©m Tiªn Nhi , nµng nãi ®óng . Sèng , vÊn ®Ò b©y giê ®èi víi L÷ Phông Tiªn kh«ng cßn høng thó . L÷ Phông Tiªn vïng vôt xuèng , hai tay h¾n run bÇn bËt . *** L©m Tiªn Nhi v−ît lªn n¾m lÊy c¸nh tay cña Th−îng Quan Kim Hång , nµng hái thËt dÞu : Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 4. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 422 - B©y giê th× t«i phôc anh hÕt søc . Th−îng Quan Kim Hång quay l¹i : - Sao ? L©m Tiªn Nhi nãi : - Kinh V« M¹ng giÕt ng−êi tuy cã nhanh tay nh−ng anh cßn nhanh h¬n gÊp m−êi lÇn tr¨m lÇn bëi v× anh giÕt ng−êi kh«ng cÇn ph¶i nhÊc tay . Th−îng Quan Kim Hång th¶n nhiªn : - Bëi v× b©y giê , m·i cho ®Õn b©y giê ta vÉn ch−a gÆp ®−îc ng−êi nµo ®¸ng gäi lµ ®èi thñ . L©m Tiªn Nhi chíp m¾t : - Trªn ®êi nµy cã thÓ lµm anh ph¶i ra tay ch¾c kh«ng nhiÒu l¾m , cã ch¨ng còng chØ cã mét ng−êi . Th−îng Quan Kim Hång hái : - Lý TÇm Hoan ? L©m Tiªn Nhi thë ra : - Con ng−êi Êy cã lóc h×nh nh− rÊt dÔ ng· nh−ng cã lóc l¹i kh«ng lµm sao ng· ®−îc , kh«ng ai lµm ng· ®−îc . Cã lóc thËt t«i kh«ng hiÓu h¾n lµ qu©n tö hay lµ mét tªn khËt khïng hay h¾n lµ bËc anh hïng hµo kiÖt ? Th−îng Quan Kim Hång hái : - H×nh nh− c« rÊt thÝch Lý TÇm Hoan qu¸ nhØ ? L©m Tiªn Nhi c−êi : - Tù nhiªn t«i rÊt thÝch h¾n bëi v× t«i kh«ng muèn chÕt vµo tay h¾n . Th−îng Quan Kim Hång cau mÆt : - Sao ? L©m Tiªn Nhi nãi : - Mét con ng−êi ®èi víi nh©n t×nh cho dÇu cã thÝch thó ®Õn bùc nµo , nhÊt ®Þnh cã lóc còng ph¶i nh¹t phai nh−ng nÕu ®èi víi ®Þch nh©n th× tr¸i l¹i . Nµng ngöa mÆt nh×n Th−îng Quan Kim Hång : - C¸i ch©n lý ®ã nhÊt ®Þnh biÕt râ h¬n t«i . Th−îng Quan Kim Hång nãi : - ThÝch thó còng nhiÒu thø , nµng thÝch h¾n nh−ng lµ hËn h¾n hay lµ yªu h¾n ? L©m Tiªn Nhi c−êi : Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 5. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 423 - Anh h×nh nh− lÇn lÇn còng b¾t ch−íc c¸i nghe n÷a ®Êy µ ? Th−îng Quan Kim Hång hái : - Cßn TiÓu Phi ? L©m Tiªn Nhi nãi : - H¾n còng ghen d÷ l¾m . Th−îng Quan Kim Hång nãi : - Ta chØ hái h¾n hiÖn t¹i ë ®©u ? T¹i lµm sao c« kh«ng giÕt h¾n ? L©m Tiªn Nhi nãi : - T«i còng ®Þnh hái anh , t¹i sao Kinh V« M¹ng l¹i kh«ng giÕt h¾n ? Th−îng Quan Kim Hång nãi : - T«i muèn chÝnh tay c« h¹ thñ , c« kh«ng nì µ ? L©m Tiªn Nhi chíp m¾t : - Muèn giÕt th× rÊt dÔ nh−ng muèn mét ng−êi nµo ®ã lu«n lu«n nghe theo lêi anh th× l¹i khã v« cïng , cã thÓ nãi cho ®Õn b©y giê , t«i ch−a t×m mét ng−êi nµo dÔ sai khiÕn nh− TiÓu Phi . Nµng vôt ng· vµo lßng Th−îng Quan Kim Hång , giäng nµng mÒm nh− h¬i thë : - T«i ®Õn t×m anh kh«ng ph¶i ®Ó c·i nhau víi anh , nÕu qu¶ anh muèn t«i giÕt TiÓu Phi th× c¬ héi cßn nhiÒu , nhÊt ®Þnh t«i sÏ nghe theo lêi anh . Kh«ng cã mét ng−êi nµo cã thÓ giËn nµng . Nµng gièng nh− mét con mÌo , cho dÇu cã ®«i lóc dïng mãng bÐn ®Ó cµo ng−êi nh−ng liÒn sau ®ã , nã véi vµng chui rót ®Çu vµo thÕ l−ìi liÕm ngay , ng−êi ta ch−a kÞp nghe ®au th× nã ®· lµm cho ng−êi ta nghe thËt m¸t r−îi . §ã lµ ngãn nghÒ cña nµng . Th−îng Quan Kim Hång nh×n s÷ng vµo mÆt nµng . Da mÆt nµng d−íi ¸nh n¾ng chiÒu coi nh− cã thÓ dïng ngãn tay bÊm mét c¸i nhÑ lµ thñng ngay vµ lu«n c¶ ngän giã nhÑ man m¸t còng kh«ng lµm sao so ®−îc h¬i thë cña nµng . §Çu cña Th−îng Quan Kim Hång chÇm chËm cói dÇn , cói dÇn . Nh−ng khi vµnh m«i cña h¾n gÇn ®Õn m«i nµng th× nµng vôt chui ra vµ ng· xuèng ®Êt . Vµ còng ngay khi Êy , ®«i m¾t cña Th−îng Quan Kim Hång chît nh− nhá l¹i , h¾n gi÷ ngay l¹i t− thÕ cò , lu«n c¶ ngãn tay còng kh«ng lay ®éng . Trong khu rõng rËm ¶m ®¹m bãng chiÒu trªn nh÷ng líp l¸ kh« chît cã tiÕng ch©n b−íc . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 6. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 424 ¸nh n¾ng chiÒu räi mét c¸i bãng thËt dµi . TiÕng ch©n b−íc thËt ªm , chØ khi ®Õn gÇn míi tho¸ng nghe ph¬n phít , ng−êi nµy ®i thËt nhÑ , nhÑ y nh− mét con mÌo r×nh chuét . Th−îng Quan Kim Hång vÉn kh«ng quay ®Çu l¹i , h¾n biÕt tiÕng b−íc ch©n nhÑ nhµng Êy ®· ®Õn gÇn phÝa sau . L©m Tiªn Nhi cø n»m d−íi ®Êt vµ nµng b¾t ®Çu b»ng nh÷ng tiÕng rªn nho nhá . TiÕng b−íc ch©n cµng gÇn vµ dõng ®øng l¹i sau l−ng cña Th−îng Quan Kim Hång . Ng−êi Êy nãi thËt chËm : - Ta ch−a tõng giÕt ng−êi ë phÝa sau l−ng nh−ng lÇn nµy cã thÓ lµ ngo¹i lÖ . *** Giäng nãi cña ng−êi Êy nghe qua biÕt ngay lµ mét con ng−êi rÊt v÷ng vµng æn ®Þnh nh−ng b©y giê cã lÏ v× qu¸ giËn nªn ®· cã h¬i run . §óng lµ thø thanh ©m ®ang söa so¹n giÕt ng−êi . Th−îng Quan Kim Hång ch¼ng nh÷ng kh«ng hÒ thay ®æi thÇn s¾c mµ còng kh«ng nãi mét lêi . PhÝa sau bãng ng−êi b¾t ®Çu nhÊc kiÕm . KiÕm ®· trong tay , tay ®· nhÊc lªn nh−ng h¾n l¹i do dù kh«ng ®©m tíi vµ h¾n vôt qu¸t lªn : - Ng−¬i kh«ng quay l¹i µ ? Th−îng Quan Kim Hång ®iÒm ®¹m : - GiÕt ng−êi ë ®»ng sau th× còng vÉn giÕt ®−îc ng−êi , chuyÖn chi l¹i ph¶i ®ßi quay l¹i ? TiÕng cña Th−îng Quan Kim Hång võa døt th× tiÕng rªn cña L©m Tiªn Nhi còng døt theo , nµng më m¾t ra vµ gäi b»ng mét giäng bµng hoµng : - TiÓu Phi ! Cïng mét lóc víi tiÕng kªu , nµng b¨ng ngang qua Th−îng Quan Kim Hång vµ ch¹p nhanh vµo m×nh cña TiÓu Phi . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 7. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 425 Nh×n thÊy hai bãng ng−êi phÝa sau nhËp l¹i , Th−îng Quan Kim Hång vôt ®øng dËy chÇm chËm b−íc ®i . H¾n chÇm chËm b−íc qua hai bãng ng−êi vµ ®i th¼ng ra phÝa ven rõng . *** Thanh kiÕm trªn tay TiÓu Phi thÊp dÇn vµ r¬i xuèng ®Êt . L©m Tiªn Nhi n¾m lÊy tay h¾n lÆp ®i lÆp l¹i : - T«i biÕt anh sÏ ®Õn ... t«i biÕt anh sÏ ®Õn ... ChØ cã mét c©u nãi ®ã nµng lÆp di lÆp l¹i kh«ng biÕt bao nhiªu lÇn , cø mçi bËn lµ l¹i thÊp dÇn , thÊp dÇn , cuèi cïng giäng nãi cña nµng chØ cßn nh− h¬i thë bªn vµnh tai TiÓu Phi . Thø giäng nãi ®ã ®· lµm cho b¨ng s¬n ph¶i tan thµnh n−íc . Lßng TiÓu Phi còng tan nh− n−íc , tÊt c¶ nh÷ng g× c¨m hËn , o¸n hên , phÉn né ®Òu tan thµnh n−íc . L©m Tiªn Nhi nãi : - T«i biÕt anh vÒ kh«ng thÊy t«i th× nhÊt ®Þnh anh sÏ t×m t«i , nhÊt ®Þnh anh rÊt nãng lßng , nhÊt ®Þnh anh sÏ kiÕm t«i . D¸ng s¾c cña TiÓu Phi thËt lµ tiÒu tôy , m¾t h¾n öng hång vµ nµng nãi tiÕp b»ng mét giäng thª thiÕt : - T«i biÕt v× cè t×m t«i nªn anh ®· lao khæ qu¸ nhiÒu . TiÓu Phi còng nghÑn ngµo : - Nh−ng ®· t×m ®−îc nµng th× qu¸ ®ñ råi . §óng , chØ cÇn t×m ®−îc nµng lµ ®−îc tÊt c¶ , bÊt luËn b»ng mét gi¸ nµo h¾n còng kh«ng nµi . ChØ cÇn t×m ®−îc nµng , bÊt luËn lao khæ thÕ nµo h¾n còng cã thÓ chÞu ®ùng . Nh−ng ngay trong lóc ®ã , ¸nh kiÕm vôt lãe lªn . Thanh kiÕm cña TiÓu Phi r¬i xuèng ®Êt vôt bay lªn theo mòi ch©n cña mét ng−êi vµ dÝnh lu«n vµo tay cña ng−êi Êy : Th−îng Quan Kim Hång . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 8. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 426 ¸nh m¾t l¹nh lïng cña h¾n nh×n ®¨m ®¨m vµo mòi kiÕm , mét thanh kiÕm tÇm th−êng , nã lµ thanh kiÕm mµ gi÷a ®−êng TiÓu Phi t¹m m−în cña mét kh¸ch th−¬ng . Nh−ng Th−îng Quan Kim Hång l¹i nh×n thanh kiÕm Êy b»ng ®«i m¾t v« cïng thÝch thó . ChØ cÇn cã L©m Tiªn Nhi mét bªn th× kh«ng cßn bÊt cø chuyÖn g× cã thÓ lµm cho TiÓu Phi chó ý n÷a c¶ . Cho ®Õn b©y giê , h¾n míi nhí ra lµ n¬i ®©y cßn cã mét ng−êi , mét ng−êi mµ ®¸ng lý h¾n ®· giÕt råi . B©y giê , thanh kiÕm cña h¾n ®· vµo tay ng−êi ®ã , mét bµn tay æn ®Þnh nh− tay s¾t . Bµn tay Êy mét khi ®· n¾m chÆt ®èc kiÕm råi th× bÊt cø lóc nµo còng cã thÓ lµm cho mòi kiÕm xuyªn vµo tim kÎ kh¸c . Víi bµn tay Êy , bÊt cø thanh kiÕm tÇm th−êng ®Õn ®©u còng sÏ trë thµnh kiÕm b¸u , thanh kiÕm ®ã sÏ bèc lªn kiÕm khÝ , s¸t khÝ . TiÓu Phi trÇm giäng : - Ng−¬i lµ ai ? Th−îng Quan Kim Hång kh«ng tr¶ lêi , miÖng h¾n h×nh nh− Èn tho¸ng nô c−êi , mét nô c−êi khinh khÞ . ThËt l©u h¾n nãi : - Ng−¬i ®Þnh dïng thanh kiÕm nµy ®Ó giÕt ta ? TiÓu Phi nãi : - BÊt luËn thanh kiÕm nh− thÕ nµo còng ®Òu cã thÓ giÕt ng−êi . Th−îng Quan Kim Hång bËt c−êi : - Nh−ng ®©y kh«ng ph¶i lµ thanh kiÕm cña ng−êi , nÕu dïng thanh kiÕm nµy th× ng−¬i chØ giÕt ®−îc ng−¬i th«i . ¸nh kiÕm l¹i lãe lªn , thanh kiÕm vïng trë ng−îc . Th−îng Quan Kim Hång n¾m chÆt mòi kiÕm , trao c¸n kiÕm cho TiÓu Phi vµ c−êi nãi : - NÕu ng−¬i kh«ng tin th× cø thö xem . TiÓu Phi ch−a ®−a tay ra nh−ng tõ b¶ vai cña h¾n , nh÷ng ®−êng g©n cèt ®· næi lªn . H¾n chît ph¸t gi¸c ra r»ng ®øng tr−íc con ng−êi nµy h¾n bçng trë thµnh bÞ ®éng . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 9. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 427 Tr−íc mÆt nh÷ng ng−êi kh¸c , tõ tr−íc ®Õn giê h¾n ch−a hÒ cã c¶m gi¸c nh− thÕ Êy , h¾n chît nghe nh− b¾t ®Çu buån n«n . Lµm sao h¾n cã thÓ thu lÊy thanh kiÕm Êy cho ®−îc ? Nh−ng cuèi cïng råi h¾n vÉn ®−a tay nh−ng c¸n kiÕm ®· bÞ mét ng−êi kh¸c c−íp lÊy , mét bµn tay nh− ngäc chuèt . L©m Tiªn Nhi n−íc m¾t s¾p trµo ra : - Anh ®Þnh giÕt ng−êi nµy ? Anh cã biÕt ng−êi nµy lµ ai kh«ng ? TiÓu Phi hái : - H¾n lµ ai ? L©m Tiªn Nhi nãi : - ¤ng Êy lµ ©n nh©n cña t«i . TiÓu Phi gÆng l¹i : - ¢n nh©n ? L©m Tiªn Nhi nãi : - L÷ Phông Tiªn bøc b¸ch t«i , v»n vËt t«i , t«i ®Þnh tù tö th× ©n nh©n ®©y cøu kÞp , gi¸ nh− trÔ mét chót th× ... N−íc m¾t nµng trµo ra , nµng kh«ng nãi ®−îc hÕt lêi . TiÓu Phi xu«i tay söng sèt . L©m Tiªn Nhi lau n−íc m¾t : - T«i nghÜ r»ng anh nhÊt ®Þnh sÏ v× t«i mµ b¸o ®¸p ©n s©u nh−ng b©y giê , b©y giê ... Th−îng Quan Kim Hång vôt nãi : - S¸t nh©n , nã vèn còng lµ vÊn ®Ò b¸o ®¸p . L©m Tiªn Nhi quay ph¾t l¹i : - ¤ng ... ¤ng muèn b¶o h¾n giÕt ng−êi ? Th−îng Quan Kim Hång nãi : - H¾n thiÕu nî ta mét c¸i m¹ng th× t¹i sao h¾n l¹i kh«ng thÓ lÊy m¹ng ng−êi kh¸c thÕ vµo ®ã chø ? L©m Tiªn Nhi nãi : - Nh−ng «ng cøu t«i chø ®©u cøu h¾n ? TiÓu Phi c¾n r¨ng nãi tõng tiÕng mét : Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 10. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 428 - Nµng thiÕu , ta tr¶ . Th−îng Quan Kim Hång hái : - Ng−¬i ch−a tõng thiÕu nî ai chø ? TiÓu Phi ®¸p : - Kh«ng hÒ . Th−îng Quan Kim Hång hái : - Ng−¬i ®Þnh lÊy m¹ng ai ®Ó b¸o ®¸p cho ra ? TiÓu Phi nãi : - BÊt cø ai chØ trõ mçi mét ng−êi . Th−îng Quan Kim Hång hái : - Trõ ai ? TiÓu Phi ®¸p : - Lý TÇm Hoan . Th−îng Quan Kim Hång c−êi nh¹t : - Ng−¬i kh«ng d¸m giÕt h¾n . ¸nh m¾t cña TiÓu Phi lé ®Çy thèng khæ , h¾n nãi ngËp ngõng : - Ta kh«ng d¸m ... ta kh«ng d¸m ... v× ta thiÕu nî h¾n qu¸ nhiÒu . Th−îng Quan Kim Hång c−êi : - RÊt tèt , rÊt tèt . TiÓu Phi hái : - Nh−ng «ng b¶o t«i giÕt ai ? Th−îng Quan Kim Hång nãi : - §−îc , ng−¬i h·y theo ta . *** §ªm ®· phñ mµu ®en . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 11. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 429 TiÓu Phi kh«ng cßn d¾t tay L©m Tiªn Nhi n÷a , h¾n ®ang nghe thÊy mét c¶m gi¸c bÊt an . H¾n chît c¶m thÊy b−íc ch©n cña Th−îng Quan Kim Hång cã mét nhÞp ®iÖu hÕt søc l¹ lïng . Th−îng Quan Kim Hång kh«ng hÒ quay ®Çu l¹i nh−ng h¾n vÉn quan s¸t TiÓu Phi kh«ng sãt mét tÝ nµo , TiÓu Phi c¶m thÊy nh− thÕ Êy . Trong lßng TiÓu Phi chît nghe thÊy mét ¸p lùc nÆng nÒ , mét ¸p lùc mµ h¾n kh«ng thÓ h×nh dung . Bªn ven trêi ®· chíp nho¸ng nh÷ng v× sao , giã thæi m¹nh bèn phÝa ®ång trèng rçng . Kh«ng nghe mét tiÕng ®éng , nh÷ng c«n trïng rÇm rÜ lµm cho kho¶ng trêi ®Êt thªm vÎ thª l−¬ng . Trong kho¶ng trêi ®Êt mªnh m«ng chØ cßn nghe thÊy tiÕng b−íc ch©n . TiÓu Phi chît c¶m thÊy tiÕng b−íc ch©n cña h¾n bçng d−ng cïng víi tiÕng b−íc ch©n cña Th−îng Quan Kim Hång hoµ chung mét nhÞp . Tõng b−íc , tõng b−íc mét ¨n nhÞp vµo vµ mét ®iÒu l¹ lïng h¬n n÷a lµ dÊu ch©n h¾n kh«ng dông ý nh−ng vÉn chång lªn dÊu ch©n cña Th−îng Quan Kim Hång kh«ng sai chót nµo ? T¹i sao ? TiÓu Phi kh«ng hÒ nh×n xuèng . Th−îng Quan Kim Hång kh«ng hÒ nh×n xuèng . Kh«ng ai chê ®îi , kh«ng ai b−íc theo nh−ng tù nhiªn l¹i hoµ hîp mét c¸ch l¹ lïng . HÊp lùc cña ai ? Tù nhiªn ®ã lµ hÊp lùc cña ng−êi ®i tr−íc , cña Th−îng Quan Kim Hång , hÊp lùc ®ã ®· thu hót b−íc ch©n cña TiÓu Phi . TiÓu Phi thö lµm mét chuiyÖn ®o l−êng : h¾n b−íc nhanh h¬n , Th−îng Quan Kim Hång còng b−íc nhanh h¬n , h¾n b−íc chËm l¹i , Th−îng Quan Kim Hång còng b−íc chËm l¹i . Tr−íc sau nh− h×nh víi bãng , hai ng−êi dÝnh chÆt vµo nhau . Ban ®Çu , Th−îng Quan Kim Hång h×nh nh− cè ý lµm cho hßa hîp nh−ng vÒ sau tù nhiªn TiÓu Phi ph¶i theo . Bµn tay cña TiÓu Phi b¾t ®Çu rÞn må h«i . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 12. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 430 Còng kh«ng hiÓu t¹i sao , TiÓu Phi chît c¶m thÊy c¸ch ®i nµy rÊt thong dong , rÊt khoan kho¸i , h¾n c¶m thÊy h×nh nh− t©m thÇn h¾n còng thong dong . Sù thong dong ®ã cã thÓ gi¶i thÝch r»ng h¾n kh«ng ph¶i dông lùc , dông trÝ vµ trÝ lùc ®· do ng−êi chñ ®éng . L©m Tiªn Nhi còng b¾t ®Çu ph¸t gi¸c , mÆt nµng chît h¬i ®æi kh¸c . Nµng ®· cã vÎ kh«ng b»ng lßng . TiÓu Phi lµ cña riªng nµng , ph¶i do nµng chÕ ngù , ph¶i do nµng sai khiÕn . H¾n kh«ng ®−îc thuéc vÒ ai . Nµng kh«ng b»ng lßng ®Ó cho ai c−íp h¾n . Kinh V« M¹ng h·y cßn ®øng ®ã . H¾n vÉn ®øng y ngay chç h¾n bÞ Th−îng Quan Kim Hång bá r¬i . Bãng xÕ hoµng h«n , ®Õm xuèng råi s¸ng lªn víi nh÷ng v× sao . H¾n vÉn ®øng nh− trêi trång . Con ng−êi h¾n kh«ng hÒ di ®éng , m¾t h¾n kh«ng hÒ di ®éng . H¾n ®øng thËt th¼ng , ®«i m¾t h¾n nh×n tr©n tr©n nh− nh×n vµo kho¶ng trèng, h¾n nh×n theo h−íng mµ Th−îng Quan Kim Hång võa mÊt hót khi n·y , h×nh nh− h¾n ®îi tr«ng . H¾n mong cã sù trë l¹i , h¾n mong cã mét sù quay vÒ , kh«ng ph¶i cña con ng−êi mµ lµ cña l−¬ng t©m . B©y giê th× bãng cña Th−îng Quan Kim Hång xuÊt hiÖn . VÉn y n¬i mót con ®−êng khi n·y nh−ng lµ mét c¸i bãng cµng phót cµng ®Ëm vµ lín h¬n . ¸nh m¾t cña Kinh V« M¹ng tuy kh«ng s¸ng lãe nh−ng h×nh nh− cã ngêi h¬n . H¾n thÊy chiÕc nãn réng vµnh , h¾n thÊy mµu ¸o , h¾n thÊy d¸ng ®i , h¾n thÊy trong tay Th−îng Quan Kim Hång cã mét thanh kiÕm , thanh kiÕm chíp ngêi . Vµ sau cïng , h¾n thÊy TiÓu Phi . Gi¸ nh− ng−êi kh¸c ®øng tõ xa nh×n l¹i , kh«ng ai kh«ng nãi ®ã lµ Th−îng Quan Kim Hång vµ Kinh V« M¹ng v× d¸ng ®i cña hä hoµ nhÞp l¹ lïng , lèi hßa nhÞp rËp khu«n , còng nh− Kinh V« M¹ng d¹o nµo . Kh«ng ai cã thÓ t−ëng t−îng b©y giê b−íc ®i cña TiÓu Phi l¹i thay vµo vÞ trÝ cña Kinh V« M¹ng . §«i m¾t Kinh V« M¹ng vôt tèi sÇm , thø tèi cña mét ®ªm ®en kh«ng tr¨ng kh«ng sao , thø tèi cña bÇu trêi tr−íc giê th¾p s¸ng , l¹nh lïng , trèng rçng . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 13. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 431 Ai nh×n vµo ®«i m¾t Kinh V« M¹ng b©y giê còng cã thÓ thÊy mét sù v¾ng lÆng ®Õn l¹nh lïng , m«t sù bá trèng mµ c¶ sinh m¹ng còng kh«ng cßn thÊy bãng , c¸i sèng ®· kh«ng mµ c¸i chÕt còng kh«ng , kh«ng cã hoµn toµn . Th−îng Quan Kim Hång cµng lóc cµng gÇn vµ cuèi cïng dõng ngay tr−íc mÆt h¾n . Tia m¾t cña Th−îng Quan Kim Hång nh×n vÒ phÝa xa xa tr¬ tr¸o , h¾n kh«ng nh×n Kinh V« M¹ng . TiÓu Phi còng dõng l¹i . Th−îng Quan Kim Hång vôt ®−a tay rót thanh kiÕm ®eo n¬i h«ng Kinh V« M¹ng vµ nãi thËt chËm : - Thanh kiÕm nµy ch¾c ng−¬i kh«ng cßn dïng n÷a ? Kinh V« M¹ng ®¸p : - Ph¶i . Giäng nãi cña h¾n dÔ sî v× thanh ©m kh«ng gièng nh− thanh ©m cña ng−êi sèng . Trªn tay tr¸i cña Th−îng Quan Kim Hång h·y cßn n¾m mòi kiÕm cña TiÓu Phi khi n·y , h¾n ®−a c¸n kiÕm vÒ phÝa Kinh V« M¹ng : - Thanh kiÕm nµy cho ng−¬i . Kinh V« M¹ng chÇm chËm ®−a tay tiÕp lÊy . Th−îng Quan Kim Hång nãi : - B©y giê ng−¬i dïng thanh kiÕm nµo còng kh«ng cã g× ph©n biÖt . H¾n b−íc ngang qua , tõ tr−íc ®Õn sau , h¾n kh«ng hÒ nh×n Kinh V« M¹ng . L©m Tiªn Nhi nh×n Kinh V« M¹ng nhoÎn miÖng c−êi : - ChÕt , c¸i ®ã bé khã l¾m sao µ ? *** Mét vÇng m©y ®en ¸ng mÊt chßm sao . Tõ kh«ng gian mét tiÕng sÐt ®inh tai , m−a µo µo trót xuèng . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 14. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 432 Kinh V« M¹ng vÉn ®øng tr¬ tr¬ . Toµn th©n thÓ h¾n −ít ®Çm ®Ò , tãc h¾n , ®Çu h¾n , mÆt h¾n , n−íc ch¶y rßng rßng . Kh«ng biÕt trong n−íc m−a Êy cã n−íc m¾t hay kh«ng ? Kh«ng , Kinh V« M¹ng kh«ng cã n−íc m¾t . Ng−êi kh«ng ch¶y n−íc m¾t , th−êng th−êng chØ lµ m¸u . *** KiÕm . Thanh kiÕm thËt máng , thËt bÐn vµ thËt nhän . Còng lµ thø kiÕm kh«ng cã ng¸ng n¬i tay . Kh«ng cã giã nªn ngän ®Ìn thËt th¼ng , tõ thanh kiÕm ¸nh s¸ng chíp ngêi ngêi . Cöa ®ãng im l×m , bªn ngoµi trêi ®ang m−a , nh−ng giã ch¼ng lät vµo . TiÓu Phi ®øng th¼ng d−íi ngän ®Ìn , h¾n nh×n thanh kiÕm kh«ng hÒ chíp . Th−îng Quan Kim Hång nh×n nh− xãi vµo mÆt h¾n : - Ng−¬i xem thanh kiÕm nµy ra sao ? TiÓu Phi nãi : - Tèt , rÊt tèt . Th−îng Quan Kim Hång hái : - So víi thanh kiÕm tr−íc kia cña ng−¬i ? TiÓu Phi nãi : - Cµng nhÑ h¬n nhiÒu . Th−îng Quan Kim Hång vôt giËt lÊy thanh kiÐm , dïng hai ngãn tay kÑp mòi kiÕm uèn thanh khua lanh l·nh . Cong ... cong ... cong ... TiÕng thÐp ng©n dµi kh«ng døt , tiÕng thÐp thË trong . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 15. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 433 §«i m¾t cña TiÓu Phi hõng lªn ¸nh löa . Th−îng Quan Kim Hång nhÕch m«i c−êi : - So víi thanh kiÕm tr−íc cña ng−¬i ? TiÓu Phi nãi : - Uèn cong nh− thÕ sÏ g·y ngay . Th−îng Quan Kim Hång lo¸ng tay lªn . ¸nh kiÕm chíp ngêi . ChÐn trµ ®Æt trªn bµn bÞ tiÖn lµm ®«i . ChÐn trµ bÞ tiÖn thËt gän , kh«ng mét chót bîn miÕng r¬i ra . Y nh− ng−êi ta chÐm vµo côc bét . TiÓu Phi buéc miªng kªu lªn : - Tèt , qu¸ tèt . Th−îng Quan Kim Hång chËm r·i : - Qu¶ lµ thanh kiÕm tèt , tuy nhÑ nh−ng s¾c , tuy máng nh−ng dÎo , cøng mµ mÒm , mÒm mµ dÎo , ns lµ thanh kiÕm tù tay Cæ §¹i S− nhµ luyÖn kiÕm duy nhÊt biÕt pha kim lo¹i rÌn riªng cho Kinh V« M¹ng . H¾n c−êi c−êi nh×n TiÓu Phi : - KiÕm ph¸p cña ng−¬i ph¶ng phÊt nh− kiÕm ph¸p cña Kinh V« M¹ng ? TiÓu Phi nãi : - Cã vµi ®iÓm gièng nhau . Th−îng Quan Kim Hång nãi : - Tay h¾n tuy cã ®éc vµ d÷ nh−ng kh«ng æn ®Þnh vµ chÝnh x¸c b»ng ng−¬i , v× thÕ ng−¬i cã thÓ " ®îi " cßn h¾n kh«ng thÓ , v× thÕ thanh kiÕm nµy thÝch hîp víi ng−¬i h¬n . TiÓu Phi trÇm ng©m hái l¹i : - §©y lµ thanh kiÕm cña t«i ? Th−îng Quan Kim Hång nãi : - KiÕm vèn v« chñ , ai cã tµi lµ ®−îc . Th−îng Quan Kim Hång trao thanh kiÕm cho TiÓu Phi c−êi lín : - B©y giê kiÕm nµy thuéc vÒ ng−¬i . TiÓu Phi trÇm ng©m mét lóc vµ h¾n l¹i bu«ng mét c©u ®ång nghÜa : Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 16. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 434 - §©y lµ thanh kiÕm cña t«i . Th−îng Quan Kim Hång nãi : - ChØ cã thanh kiÕm ®ã , ng−¬i míi cã thÓ giÕt ng−êi, chØ cã thanh kiÕm ®ã míi thËt lµ thanh kiÕm cña ng−¬i . H¾n vôt c−êi xßa : - Còng cã thÓ , khi cã thanh kiÕm ®ã ng−¬i míi giÕt ®−îc ta . TiÓu Phi ®øng lµm thinh . Th−îng Quan Kim Hång l¹i nãi : - Ng−¬i thiÕu nî ta , v× thÕ cÇn ph¶i v× ta giÕt ng−êi , v× thÕ ta míi trao cho ng−¬i thanh kiÕm giÕt ng−êi , ®ã lµ chuyÖn c«ng b»ng . TiÓu Phi n¾m chÆt lÊy thanh kiÕm . Th−îng Quan Kim Hång nãi : - Tèt , rÊt tèt , cã ®−îc thanh kiÕm ®ã , ngµy mai ng−¬i sÏ tr¶ nî xong . TiÓu Phi hái : - ¤ng b¶o t«i giÕt ai ? Th−îng Quan Kim Hång chËm r·i : - Ng−êi mµ ta b¶o ng−¬i giÕt tuyÖt nhiªn kh«ng ph¶i lµ b»ng h÷u cña ng−¬i . Nãi xong c©u ®ã , h¾n bá ra ngoµi . Bªn ngoµi tiÕng h¾n h·y cßn lång léng : - Hai ng−êi Êy lµ kh¸ch cña ta , tr−íc buæi chiÒu ngµy mai , kh«ng mét ai ®−îc phÐp lµm phiÒn ®Õn hä . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2