intTypePromotion=1

Huyết tâm lệnh - tập28

Chia sẻ: Thanh Phuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:16

0
57
lượt xem
9
download

Huyết tâm lệnh - tập28

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'huyết tâm lệnh - tập28', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Huyết tâm lệnh - tập28

 1. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 419 Håi thø hai m−¬i t¸m LÊy gi¶ lµm thËt D −íi tµn c©y rîp bãng , Th−îng Quan Kim Hång xuÊt hiÖn nh− mét thiªn thÇn. H« hÊp cña L÷ Phông Tiªn chît ngõng l¹i , h¾n hái tõng tiÕng mét : - Th−îng Quan Kim Hång ? ChiÕc nãn réng vµnh vÉn sïm sôp chÝ ch©n mµy , Th−îng Quan Kim Hång kh«ng tr¶ lêi mµ hái l¹i : - L÷ Phông Tiªn ? L÷ Phông Tiªn ®¸p : - Ph¶i . §¸p xong h¾n lËp tøc hèi hËn bëi v× chØ b»ng cung c¸ch ®ã , h¾n ®· bÞ Th−îng Quan Kim Hång mÆc nhiªn chiÕm th−îng phong , h¾n ®· bÞ ng−êi chñ ®éng . H×nh nh− vµnh m«i Th−îng Quan Kim Hång cã Èn nô c−êi nh−ng h¾n vÉn l¹nh lïng : - RÊt tèt , L÷ Phông Tiªn kÓ còng xøng ®¸ng lµ ®èi thñ cña ta . L÷ Phông Tiªn c−êi nh¹t : - NÕu ng−¬i kh«ng ph¶i lµ Th−îng Quan Kim Hång th× ta còng ch¼ng giÕt ng−¬i . Nãi xong c©u ®ã , L÷ Phông Tiªn l¹i thªm mét lÇn hèi hËn . §µnh r»ng c©u nãi ®Çy ®ñ ý nghÜa ng¹o nghÔ cña nã nh−ng thËt ra th× h×nh nh− lËp l¹i ý cña Th−îng Quan Kim Hång . Th−îng Quan Kim Hång trÇm ng©m , ¸nh m¾t d−íi chiÕc nãn réng vµnh chiÕu vÒ phÝa L©m Tiªn Nhi . L©m Tiªn Nhi vÉn ®øng dùa ngöa lªn céi c©y , ¸nh m¾t dÞu dµng cña nµng lÇn lÇn hõng lªn nh− löa . Nµng biÕt , rÊt nhanh , chØ trong m¾t n÷a th«i , m¸u sÏ ®æ t¹i chç nµy . Nµng rÊt thÝch nh÷ng kÎ ®µn «ng v× nµng mµ x©u xÐ lÉn nhau . Th−îng Quan Kim Hång vôt gäi : - Nµng h·y l¹i ®©y . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 2. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 420 L©m Tiªn Nhi liÕc thËt nhanh vÒ phÝa L÷ Phông Tiªn råi còng thËt lÑ , nµng dêi tia m¾t qua Th−îng Quan Kim Hång . L÷ Phông Tiªn c−êi nh¹t : - Nµng kh«ng bao giê qua ®ã . L©m Tiªn Nhi l¹i nh×n L÷ Phông Tiªn råi liÕc qua phÝa Th−îng Quan Kim Hång . Nµng biÕt r»ng ngay b©y giê , kh«ng thÓ trªn h¬n ®−îc n÷a , nµng ph¶i cã mét sù lùa chän thËt nhanh vµ thËt ®óng . Y nh− gi÷a xßng tµi xØu , nhÊt ®Þnh nµng ph¶i ®Æt tiÒn bªn th¾ng . TiÒn trong xßng b¹c t−¬ng dèi dÔ v× nÕu thua mét v¸n g·y cßn gì b¹c b»ng v¸n kh¸c , ®©y ®em c¶ sinh m¹ng cña m×nh ®Ó ®Æt , nhÊt ®Þnh kh«ng thÓ thua , thua lµ kh«ng cßn gì næi . Nh−ng b©y giê cöa th¾ng lµ ai ? Th−îng Quan Kim Hång vÉn ®øng im l×m , h×nh nh− h¾n rÊt tù tin . L÷ Phông Tiªn h¬i thë b¾t ®Çu kh«ng ®Òu n÷a , h×nh nh− trong lßng h¾n ®· cã chuyÖn bÊt an . L©m Tiªn Nhi th×nh l×nh quay vÒ phÝa h¾n mØm c−êi . L÷ Phông Tiªn thë phµo , h¾n nghÜ L©m Tiªn Nhi qu¶ kh«ng phô h¾n nh−ng ngay khi Êy , ngay khi L©m Tiªn Nhi võa hÐ nô c−êi víi h¾n th× nµng nh− mét gi÷a trêi xu©n nµng quÊt m×nh qua gèc c©y vµ lao nhanh vÒ phÝa Th−îng Quan Kim Hång . Th−îng Quan Kim Hång dang hai tay ra vµ L©m Tiªn Nhi ng· vµo lßng h¾n . Linh c¶m gióp cho nµng biÕt ch¸c r»ng nµng ®· ®Æt ®óng vµo cöa th¾ng . Nµng nhÊt ®Þnh kh«ng lÇm . Nµng kh«ng thÓ thua ®−îc v¸n nµy . §«i m¾t cña L÷ Phông Tiªn nh− nhá l¹i v× lßng h¾n còng ®ang tãp l¹i råi . LÇn thø nhÊt trong ®êi , h¾n biÕt mïi vÞ nhôc nh· . Qu¶ lµ mét có qu¸ ®au , lßng tù t«n vµ tù tin cña h¾n hoµn toµn sôp ®æ . Tay h¾n b¾t ®Çu run . Th−îng Quan Kim Hång nh×n h¾n l¹nh lïng vµ vôt nãi : - Ng−¬i ®· b¹i råi . Tay cña L÷ Phông Tiªn cµng run h¬n n÷a . Th−îng Quan Kim Hång vÉn víi giäng l¹nh b¨ng b¨ng : Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 3. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 421 - Kh«ng giÕt ng−¬i v× ng−¬i vÉn kh«ng ®¸ng cho ta xuÊt thñ . Nãi døt lêi h¾n quay m×nh ®i th¼ng ra ngoµi . L©m Tiªn Nhi b−íc theo sau vµ ®i ®−îc Ýt b−íc nµng vôt quay mÆt l¹i mØm c−êi víi L÷ Phông Tiªn : - T«i khuyªn anh h·y chÕt ®i cßn Ýt nhôc h¬n . *** Cuéc chiÕn tuy ch−a ra tay , tuy kh«ng ®æ m¸u nh−ng L÷ Phông Tiªn ®· b¹i . H¾n thõa nhËn lµ m×nh ®s· b¹i . Cuéc chiÕn tuy ch−a ra tay , tuy ch−a ®æ m¸u nh−ng sinh m¹ng cña h¾n coi nh− bÞ huû diÖt , lßng tù tin vµ nghÞ lùc cña h¾n hoµn toµn bÞ hñy diÖt . Nh×n theo Th−îng Quan Kim Hång chÇm chËm b−íc ra khái rõng , h¾n c¶m nghe m×nh kh«ng cßn ®ñ dòng khÝ ®Ó ®uæi theo . Th−îng Quan Kim Hång tuy ch−a ra tay nh−ng sinh m¹ng cña L÷ Phông Tiªn ®· bÞ h¾n ®o¹t råi . " T«i khuyªn anh h·y chÕt ®i cho ®ì nhôc " §ã lµ mét lêi nãi cña L©m Tiªn Nhi , nµng nãi ®óng . Sèng , vÊn ®Ò b©y giê ®èi víi L÷ Phông Tiªn kh«ng cßn høng thó . L÷ Phông Tiªn vïng vôt xuèng , hai tay h¾n run bÇn bËt . *** L©m Tiªn Nhi v−ît lªn n¾m lÊy c¸nh tay cña Th−îng Quan Kim Hång , nµng hái thËt dÞu : Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 4. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 422 - B©y giê th× t«i phôc anh hÕt søc . Th−îng Quan Kim Hång quay l¹i : - Sao ? L©m Tiªn Nhi nãi : - Kinh V« M¹ng giÕt ng−êi tuy cã nhanh tay nh−ng anh cßn nhanh h¬n gÊp m−êi lÇn tr¨m lÇn bëi v× anh giÕt ng−êi kh«ng cÇn ph¶i nhÊc tay . Th−îng Quan Kim Hång th¶n nhiªn : - Bëi v× b©y giê , m·i cho ®Õn b©y giê ta vÉn ch−a gÆp ®−îc ng−êi nµo ®¸ng gäi lµ ®èi thñ . L©m Tiªn Nhi chíp m¾t : - Trªn ®êi nµy cã thÓ lµm anh ph¶i ra tay ch¾c kh«ng nhiÒu l¾m , cã ch¨ng còng chØ cã mét ng−êi . Th−îng Quan Kim Hång hái : - Lý TÇm Hoan ? L©m Tiªn Nhi thë ra : - Con ng−êi Êy cã lóc h×nh nh− rÊt dÔ ng· nh−ng cã lóc l¹i kh«ng lµm sao ng· ®−îc , kh«ng ai lµm ng· ®−îc . Cã lóc thËt t«i kh«ng hiÓu h¾n lµ qu©n tö hay lµ mét tªn khËt khïng hay h¾n lµ bËc anh hïng hµo kiÖt ? Th−îng Quan Kim Hång hái : - H×nh nh− c« rÊt thÝch Lý TÇm Hoan qu¸ nhØ ? L©m Tiªn Nhi c−êi : - Tù nhiªn t«i rÊt thÝch h¾n bëi v× t«i kh«ng muèn chÕt vµo tay h¾n . Th−îng Quan Kim Hång cau mÆt : - Sao ? L©m Tiªn Nhi nãi : - Mét con ng−êi ®èi víi nh©n t×nh cho dÇu cã thÝch thó ®Õn bùc nµo , nhÊt ®Þnh cã lóc còng ph¶i nh¹t phai nh−ng nÕu ®èi víi ®Þch nh©n th× tr¸i l¹i . Nµng ngöa mÆt nh×n Th−îng Quan Kim Hång : - C¸i ch©n lý ®ã nhÊt ®Þnh biÕt râ h¬n t«i . Th−îng Quan Kim Hång nãi : - ThÝch thó còng nhiÒu thø , nµng thÝch h¾n nh−ng lµ hËn h¾n hay lµ yªu h¾n ? L©m Tiªn Nhi c−êi : Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 5. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 423 - Anh h×nh nh− lÇn lÇn còng b¾t ch−íc c¸i nghe n÷a ®Êy µ ? Th−îng Quan Kim Hång hái : - Cßn TiÓu Phi ? L©m Tiªn Nhi nãi : - H¾n còng ghen d÷ l¾m . Th−îng Quan Kim Hång nãi : - Ta chØ hái h¾n hiÖn t¹i ë ®©u ? T¹i lµm sao c« kh«ng giÕt h¾n ? L©m Tiªn Nhi nãi : - T«i còng ®Þnh hái anh , t¹i sao Kinh V« M¹ng l¹i kh«ng giÕt h¾n ? Th−îng Quan Kim Hång nãi : - T«i muèn chÝnh tay c« h¹ thñ , c« kh«ng nì µ ? L©m Tiªn Nhi chíp m¾t : - Muèn giÕt th× rÊt dÔ nh−ng muèn mét ng−êi nµo ®ã lu«n lu«n nghe theo lêi anh th× l¹i khã v« cïng , cã thÓ nãi cho ®Õn b©y giê , t«i ch−a t×m mét ng−êi nµo dÔ sai khiÕn nh− TiÓu Phi . Nµng vôt ng· vµo lßng Th−îng Quan Kim Hång , giäng nµng mÒm nh− h¬i thë : - T«i ®Õn t×m anh kh«ng ph¶i ®Ó c·i nhau víi anh , nÕu qu¶ anh muèn t«i giÕt TiÓu Phi th× c¬ héi cßn nhiÒu , nhÊt ®Þnh t«i sÏ nghe theo lêi anh . Kh«ng cã mét ng−êi nµo cã thÓ giËn nµng . Nµng gièng nh− mét con mÌo , cho dÇu cã ®«i lóc dïng mãng bÐn ®Ó cµo ng−êi nh−ng liÒn sau ®ã , nã véi vµng chui rót ®Çu vµo thÕ l−ìi liÕm ngay , ng−êi ta ch−a kÞp nghe ®au th× nã ®· lµm cho ng−êi ta nghe thËt m¸t r−îi . §ã lµ ngãn nghÒ cña nµng . Th−îng Quan Kim Hång nh×n s÷ng vµo mÆt nµng . Da mÆt nµng d−íi ¸nh n¾ng chiÒu coi nh− cã thÓ dïng ngãn tay bÊm mét c¸i nhÑ lµ thñng ngay vµ lu«n c¶ ngän giã nhÑ man m¸t còng kh«ng lµm sao so ®−îc h¬i thë cña nµng . §Çu cña Th−îng Quan Kim Hång chÇm chËm cói dÇn , cói dÇn . Nh−ng khi vµnh m«i cña h¾n gÇn ®Õn m«i nµng th× nµng vôt chui ra vµ ng· xuèng ®Êt . Vµ còng ngay khi Êy , ®«i m¾t cña Th−îng Quan Kim Hång chît nh− nhá l¹i , h¾n gi÷ ngay l¹i t− thÕ cò , lu«n c¶ ngãn tay còng kh«ng lay ®éng . Trong khu rõng rËm ¶m ®¹m bãng chiÒu trªn nh÷ng líp l¸ kh« chît cã tiÕng ch©n b−íc . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 6. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 424 ¸nh n¾ng chiÒu räi mét c¸i bãng thËt dµi . TiÕng ch©n b−íc thËt ªm , chØ khi ®Õn gÇn míi tho¸ng nghe ph¬n phít , ng−êi nµy ®i thËt nhÑ , nhÑ y nh− mét con mÌo r×nh chuét . Th−îng Quan Kim Hång vÉn kh«ng quay ®Çu l¹i , h¾n biÕt tiÕng b−íc ch©n nhÑ nhµng Êy ®· ®Õn gÇn phÝa sau . L©m Tiªn Nhi cø n»m d−íi ®Êt vµ nµng b¾t ®Çu b»ng nh÷ng tiÕng rªn nho nhá . TiÕng b−íc ch©n cµng gÇn vµ dõng ®øng l¹i sau l−ng cña Th−îng Quan Kim Hång . Ng−êi Êy nãi thËt chËm : - Ta ch−a tõng giÕt ng−êi ë phÝa sau l−ng nh−ng lÇn nµy cã thÓ lµ ngo¹i lÖ . *** Giäng nãi cña ng−êi Êy nghe qua biÕt ngay lµ mét con ng−êi rÊt v÷ng vµng æn ®Þnh nh−ng b©y giê cã lÏ v× qu¸ giËn nªn ®· cã h¬i run . §óng lµ thø thanh ©m ®ang söa so¹n giÕt ng−êi . Th−îng Quan Kim Hång ch¼ng nh÷ng kh«ng hÒ thay ®æi thÇn s¾c mµ còng kh«ng nãi mét lêi . PhÝa sau bãng ng−êi b¾t ®Çu nhÊc kiÕm . KiÕm ®· trong tay , tay ®· nhÊc lªn nh−ng h¾n l¹i do dù kh«ng ®©m tíi vµ h¾n vôt qu¸t lªn : - Ng−¬i kh«ng quay l¹i µ ? Th−îng Quan Kim Hång ®iÒm ®¹m : - GiÕt ng−êi ë ®»ng sau th× còng vÉn giÕt ®−îc ng−êi , chuyÖn chi l¹i ph¶i ®ßi quay l¹i ? TiÕng cña Th−îng Quan Kim Hång võa døt th× tiÕng rªn cña L©m Tiªn Nhi còng døt theo , nµng më m¾t ra vµ gäi b»ng mét giäng bµng hoµng : - TiÓu Phi ! Cïng mét lóc víi tiÕng kªu , nµng b¨ng ngang qua Th−îng Quan Kim Hång vµ ch¹p nhanh vµo m×nh cña TiÓu Phi . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 7. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 425 Nh×n thÊy hai bãng ng−êi phÝa sau nhËp l¹i , Th−îng Quan Kim Hång vôt ®øng dËy chÇm chËm b−íc ®i . H¾n chÇm chËm b−íc qua hai bãng ng−êi vµ ®i th¼ng ra phÝa ven rõng . *** Thanh kiÕm trªn tay TiÓu Phi thÊp dÇn vµ r¬i xuèng ®Êt . L©m Tiªn Nhi n¾m lÊy tay h¾n lÆp ®i lÆp l¹i : - T«i biÕt anh sÏ ®Õn ... t«i biÕt anh sÏ ®Õn ... ChØ cã mét c©u nãi ®ã nµng lÆp di lÆp l¹i kh«ng biÕt bao nhiªu lÇn , cø mçi bËn lµ l¹i thÊp dÇn , thÊp dÇn , cuèi cïng giäng nãi cña nµng chØ cßn nh− h¬i thë bªn vµnh tai TiÓu Phi . Thø giäng nãi ®ã ®· lµm cho b¨ng s¬n ph¶i tan thµnh n−íc . Lßng TiÓu Phi còng tan nh− n−íc , tÊt c¶ nh÷ng g× c¨m hËn , o¸n hên , phÉn né ®Òu tan thµnh n−íc . L©m Tiªn Nhi nãi : - T«i biÕt anh vÒ kh«ng thÊy t«i th× nhÊt ®Þnh anh sÏ t×m t«i , nhÊt ®Þnh anh rÊt nãng lßng , nhÊt ®Þnh anh sÏ kiÕm t«i . D¸ng s¾c cña TiÓu Phi thËt lµ tiÒu tôy , m¾t h¾n öng hång vµ nµng nãi tiÕp b»ng mét giäng thª thiÕt : - T«i biÕt v× cè t×m t«i nªn anh ®· lao khæ qu¸ nhiÒu . TiÓu Phi còng nghÑn ngµo : - Nh−ng ®· t×m ®−îc nµng th× qu¸ ®ñ råi . §óng , chØ cÇn t×m ®−îc nµng lµ ®−îc tÊt c¶ , bÊt luËn b»ng mét gi¸ nµo h¾n còng kh«ng nµi . ChØ cÇn t×m ®−îc nµng , bÊt luËn lao khæ thÕ nµo h¾n còng cã thÓ chÞu ®ùng . Nh−ng ngay trong lóc ®ã , ¸nh kiÕm vôt lãe lªn . Thanh kiÕm cña TiÓu Phi r¬i xuèng ®Êt vôt bay lªn theo mòi ch©n cña mét ng−êi vµ dÝnh lu«n vµo tay cña ng−êi Êy : Th−îng Quan Kim Hång . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 8. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 426 ¸nh m¾t l¹nh lïng cña h¾n nh×n ®¨m ®¨m vµo mòi kiÕm , mét thanh kiÕm tÇm th−êng , nã lµ thanh kiÕm mµ gi÷a ®−êng TiÓu Phi t¹m m−în cña mét kh¸ch th−¬ng . Nh−ng Th−îng Quan Kim Hång l¹i nh×n thanh kiÕm Êy b»ng ®«i m¾t v« cïng thÝch thó . ChØ cÇn cã L©m Tiªn Nhi mét bªn th× kh«ng cßn bÊt cø chuyÖn g× cã thÓ lµm cho TiÓu Phi chó ý n÷a c¶ . Cho ®Õn b©y giê , h¾n míi nhí ra lµ n¬i ®©y cßn cã mét ng−êi , mét ng−êi mµ ®¸ng lý h¾n ®· giÕt råi . B©y giê , thanh kiÕm cña h¾n ®· vµo tay ng−êi ®ã , mét bµn tay æn ®Þnh nh− tay s¾t . Bµn tay Êy mét khi ®· n¾m chÆt ®èc kiÕm råi th× bÊt cø lóc nµo còng cã thÓ lµm cho mòi kiÕm xuyªn vµo tim kÎ kh¸c . Víi bµn tay Êy , bÊt cø thanh kiÕm tÇm th−êng ®Õn ®©u còng sÏ trë thµnh kiÕm b¸u , thanh kiÕm ®ã sÏ bèc lªn kiÕm khÝ , s¸t khÝ . TiÓu Phi trÇm giäng : - Ng−¬i lµ ai ? Th−îng Quan Kim Hång kh«ng tr¶ lêi , miÖng h¾n h×nh nh− Èn tho¸ng nô c−êi , mét nô c−êi khinh khÞ . ThËt l©u h¾n nãi : - Ng−¬i ®Þnh dïng thanh kiÕm nµy ®Ó giÕt ta ? TiÓu Phi nãi : - BÊt luËn thanh kiÕm nh− thÕ nµo còng ®Òu cã thÓ giÕt ng−êi . Th−îng Quan Kim Hång bËt c−êi : - Nh−ng ®©y kh«ng ph¶i lµ thanh kiÕm cña ng−êi , nÕu dïng thanh kiÕm nµy th× ng−¬i chØ giÕt ®−îc ng−¬i th«i . ¸nh kiÕm l¹i lãe lªn , thanh kiÕm vïng trë ng−îc . Th−îng Quan Kim Hång n¾m chÆt mòi kiÕm , trao c¸n kiÕm cho TiÓu Phi vµ c−êi nãi : - NÕu ng−¬i kh«ng tin th× cø thö xem . TiÓu Phi ch−a ®−a tay ra nh−ng tõ b¶ vai cña h¾n , nh÷ng ®−êng g©n cèt ®· næi lªn . H¾n chît ph¸t gi¸c ra r»ng ®øng tr−íc con ng−êi nµy h¾n bçng trë thµnh bÞ ®éng . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 9. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 427 Tr−íc mÆt nh÷ng ng−êi kh¸c , tõ tr−íc ®Õn giê h¾n ch−a hÒ cã c¶m gi¸c nh− thÕ Êy , h¾n chît nghe nh− b¾t ®Çu buån n«n . Lµm sao h¾n cã thÓ thu lÊy thanh kiÕm Êy cho ®−îc ? Nh−ng cuèi cïng råi h¾n vÉn ®−a tay nh−ng c¸n kiÕm ®· bÞ mét ng−êi kh¸c c−íp lÊy , mét bµn tay nh− ngäc chuèt . L©m Tiªn Nhi n−íc m¾t s¾p trµo ra : - Anh ®Þnh giÕt ng−êi nµy ? Anh cã biÕt ng−êi nµy lµ ai kh«ng ? TiÓu Phi hái : - H¾n lµ ai ? L©m Tiªn Nhi nãi : - ¤ng Êy lµ ©n nh©n cña t«i . TiÓu Phi gÆng l¹i : - ¢n nh©n ? L©m Tiªn Nhi nãi : - L÷ Phông Tiªn bøc b¸ch t«i , v»n vËt t«i , t«i ®Þnh tù tö th× ©n nh©n ®©y cøu kÞp , gi¸ nh− trÔ mét chót th× ... N−íc m¾t nµng trµo ra , nµng kh«ng nãi ®−îc hÕt lêi . TiÓu Phi xu«i tay söng sèt . L©m Tiªn Nhi lau n−íc m¾t : - T«i nghÜ r»ng anh nhÊt ®Þnh sÏ v× t«i mµ b¸o ®¸p ©n s©u nh−ng b©y giê , b©y giê ... Th−îng Quan Kim Hång vôt nãi : - S¸t nh©n , nã vèn còng lµ vÊn ®Ò b¸o ®¸p . L©m Tiªn Nhi quay ph¾t l¹i : - ¤ng ... ¤ng muèn b¶o h¾n giÕt ng−êi ? Th−îng Quan Kim Hång nãi : - H¾n thiÕu nî ta mét c¸i m¹ng th× t¹i sao h¾n l¹i kh«ng thÓ lÊy m¹ng ng−êi kh¸c thÕ vµo ®ã chø ? L©m Tiªn Nhi nãi : - Nh−ng «ng cøu t«i chø ®©u cøu h¾n ? TiÓu Phi c¾n r¨ng nãi tõng tiÕng mét : Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 10. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 428 - Nµng thiÕu , ta tr¶ . Th−îng Quan Kim Hång hái : - Ng−¬i ch−a tõng thiÕu nî ai chø ? TiÓu Phi ®¸p : - Kh«ng hÒ . Th−îng Quan Kim Hång hái : - Ng−¬i ®Þnh lÊy m¹ng ai ®Ó b¸o ®¸p cho ra ? TiÓu Phi nãi : - BÊt cø ai chØ trõ mçi mét ng−êi . Th−îng Quan Kim Hång hái : - Trõ ai ? TiÓu Phi ®¸p : - Lý TÇm Hoan . Th−îng Quan Kim Hång c−êi nh¹t : - Ng−¬i kh«ng d¸m giÕt h¾n . ¸nh m¾t cña TiÓu Phi lé ®Çy thèng khæ , h¾n nãi ngËp ngõng : - Ta kh«ng d¸m ... ta kh«ng d¸m ... v× ta thiÕu nî h¾n qu¸ nhiÒu . Th−îng Quan Kim Hång c−êi : - RÊt tèt , rÊt tèt . TiÓu Phi hái : - Nh−ng «ng b¶o t«i giÕt ai ? Th−îng Quan Kim Hång nãi : - §−îc , ng−¬i h·y theo ta . *** §ªm ®· phñ mµu ®en . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 11. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 429 TiÓu Phi kh«ng cßn d¾t tay L©m Tiªn Nhi n÷a , h¾n ®ang nghe thÊy mét c¶m gi¸c bÊt an . H¾n chît c¶m thÊy b−íc ch©n cña Th−îng Quan Kim Hång cã mét nhÞp ®iÖu hÕt søc l¹ lïng . Th−îng Quan Kim Hång kh«ng hÒ quay ®Çu l¹i nh−ng h¾n vÉn quan s¸t TiÓu Phi kh«ng sãt mét tÝ nµo , TiÓu Phi c¶m thÊy nh− thÕ Êy . Trong lßng TiÓu Phi chît nghe thÊy mét ¸p lùc nÆng nÒ , mét ¸p lùc mµ h¾n kh«ng thÓ h×nh dung . Bªn ven trêi ®· chíp nho¸ng nh÷ng v× sao , giã thæi m¹nh bèn phÝa ®ång trèng rçng . Kh«ng nghe mét tiÕng ®éng , nh÷ng c«n trïng rÇm rÜ lµm cho kho¶ng trêi ®Êt thªm vÎ thª l−¬ng . Trong kho¶ng trêi ®Êt mªnh m«ng chØ cßn nghe thÊy tiÕng b−íc ch©n . TiÓu Phi chît c¶m thÊy tiÕng b−íc ch©n cña h¾n bçng d−ng cïng víi tiÕng b−íc ch©n cña Th−îng Quan Kim Hång hoµ chung mét nhÞp . Tõng b−íc , tõng b−íc mét ¨n nhÞp vµo vµ mét ®iÒu l¹ lïng h¬n n÷a lµ dÊu ch©n h¾n kh«ng dông ý nh−ng vÉn chång lªn dÊu ch©n cña Th−îng Quan Kim Hång kh«ng sai chót nµo ? T¹i sao ? TiÓu Phi kh«ng hÒ nh×n xuèng . Th−îng Quan Kim Hång kh«ng hÒ nh×n xuèng . Kh«ng ai chê ®îi , kh«ng ai b−íc theo nh−ng tù nhiªn l¹i hoµ hîp mét c¸ch l¹ lïng . HÊp lùc cña ai ? Tù nhiªn ®ã lµ hÊp lùc cña ng−êi ®i tr−íc , cña Th−îng Quan Kim Hång , hÊp lùc ®ã ®· thu hót b−íc ch©n cña TiÓu Phi . TiÓu Phi thö lµm mét chuiyÖn ®o l−êng : h¾n b−íc nhanh h¬n , Th−îng Quan Kim Hång còng b−íc nhanh h¬n , h¾n b−íc chËm l¹i , Th−îng Quan Kim Hång còng b−íc chËm l¹i . Tr−íc sau nh− h×nh víi bãng , hai ng−êi dÝnh chÆt vµo nhau . Ban ®Çu , Th−îng Quan Kim Hång h×nh nh− cè ý lµm cho hßa hîp nh−ng vÒ sau tù nhiªn TiÓu Phi ph¶i theo . Bµn tay cña TiÓu Phi b¾t ®Çu rÞn må h«i . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 12. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 430 Còng kh«ng hiÓu t¹i sao , TiÓu Phi chît c¶m thÊy c¸ch ®i nµy rÊt thong dong , rÊt khoan kho¸i , h¾n c¶m thÊy h×nh nh− t©m thÇn h¾n còng thong dong . Sù thong dong ®ã cã thÓ gi¶i thÝch r»ng h¾n kh«ng ph¶i dông lùc , dông trÝ vµ trÝ lùc ®· do ng−êi chñ ®éng . L©m Tiªn Nhi còng b¾t ®Çu ph¸t gi¸c , mÆt nµng chît h¬i ®æi kh¸c . Nµng ®· cã vÎ kh«ng b»ng lßng . TiÓu Phi lµ cña riªng nµng , ph¶i do nµng chÕ ngù , ph¶i do nµng sai khiÕn . H¾n kh«ng ®−îc thuéc vÒ ai . Nµng kh«ng b»ng lßng ®Ó cho ai c−íp h¾n . Kinh V« M¹ng h·y cßn ®øng ®ã . H¾n vÉn ®øng y ngay chç h¾n bÞ Th−îng Quan Kim Hång bá r¬i . Bãng xÕ hoµng h«n , ®Õm xuèng råi s¸ng lªn víi nh÷ng v× sao . H¾n vÉn ®øng nh− trêi trång . Con ng−êi h¾n kh«ng hÒ di ®éng , m¾t h¾n kh«ng hÒ di ®éng . H¾n ®øng thËt th¼ng , ®«i m¾t h¾n nh×n tr©n tr©n nh− nh×n vµo kho¶ng trèng, h¾n nh×n theo h−íng mµ Th−îng Quan Kim Hång võa mÊt hót khi n·y , h×nh nh− h¾n ®îi tr«ng . H¾n mong cã sù trë l¹i , h¾n mong cã mét sù quay vÒ , kh«ng ph¶i cña con ng−êi mµ lµ cña l−¬ng t©m . B©y giê th× bãng cña Th−îng Quan Kim Hång xuÊt hiÖn . VÉn y n¬i mót con ®−êng khi n·y nh−ng lµ mét c¸i bãng cµng phót cµng ®Ëm vµ lín h¬n . ¸nh m¾t cña Kinh V« M¹ng tuy kh«ng s¸ng lãe nh−ng h×nh nh− cã ngêi h¬n . H¾n thÊy chiÕc nãn réng vµnh , h¾n thÊy mµu ¸o , h¾n thÊy d¸ng ®i , h¾n thÊy trong tay Th−îng Quan Kim Hång cã mét thanh kiÕm , thanh kiÕm chíp ngêi . Vµ sau cïng , h¾n thÊy TiÓu Phi . Gi¸ nh− ng−êi kh¸c ®øng tõ xa nh×n l¹i , kh«ng ai kh«ng nãi ®ã lµ Th−îng Quan Kim Hång vµ Kinh V« M¹ng v× d¸ng ®i cña hä hoµ nhÞp l¹ lïng , lèi hßa nhÞp rËp khu«n , còng nh− Kinh V« M¹ng d¹o nµo . Kh«ng ai cã thÓ t−ëng t−îng b©y giê b−íc ®i cña TiÓu Phi l¹i thay vµo vÞ trÝ cña Kinh V« M¹ng . §«i m¾t Kinh V« M¹ng vôt tèi sÇm , thø tèi cña mét ®ªm ®en kh«ng tr¨ng kh«ng sao , thø tèi cña bÇu trêi tr−íc giê th¾p s¸ng , l¹nh lïng , trèng rçng . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 13. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 431 Ai nh×n vµo ®«i m¾t Kinh V« M¹ng b©y giê còng cã thÓ thÊy mét sù v¾ng lÆng ®Õn l¹nh lïng , m«t sù bá trèng mµ c¶ sinh m¹ng còng kh«ng cßn thÊy bãng , c¸i sèng ®· kh«ng mµ c¸i chÕt còng kh«ng , kh«ng cã hoµn toµn . Th−îng Quan Kim Hång cµng lóc cµng gÇn vµ cuèi cïng dõng ngay tr−íc mÆt h¾n . Tia m¾t cña Th−îng Quan Kim Hång nh×n vÒ phÝa xa xa tr¬ tr¸o , h¾n kh«ng nh×n Kinh V« M¹ng . TiÓu Phi còng dõng l¹i . Th−îng Quan Kim Hång vôt ®−a tay rót thanh kiÕm ®eo n¬i h«ng Kinh V« M¹ng vµ nãi thËt chËm : - Thanh kiÕm nµy ch¾c ng−¬i kh«ng cßn dïng n÷a ? Kinh V« M¹ng ®¸p : - Ph¶i . Giäng nãi cña h¾n dÔ sî v× thanh ©m kh«ng gièng nh− thanh ©m cña ng−êi sèng . Trªn tay tr¸i cña Th−îng Quan Kim Hång h·y cßn n¾m mòi kiÕm cña TiÓu Phi khi n·y , h¾n ®−a c¸n kiÕm vÒ phÝa Kinh V« M¹ng : - Thanh kiÕm nµy cho ng−¬i . Kinh V« M¹ng chÇm chËm ®−a tay tiÕp lÊy . Th−îng Quan Kim Hång nãi : - B©y giê ng−¬i dïng thanh kiÕm nµo còng kh«ng cã g× ph©n biÖt . H¾n b−íc ngang qua , tõ tr−íc ®Õn sau , h¾n kh«ng hÒ nh×n Kinh V« M¹ng . L©m Tiªn Nhi nh×n Kinh V« M¹ng nhoÎn miÖng c−êi : - ChÕt , c¸i ®ã bé khã l¾m sao µ ? *** Mét vÇng m©y ®en ¸ng mÊt chßm sao . Tõ kh«ng gian mét tiÕng sÐt ®inh tai , m−a µo µo trót xuèng . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 14. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 432 Kinh V« M¹ng vÉn ®øng tr¬ tr¬ . Toµn th©n thÓ h¾n −ít ®Çm ®Ò , tãc h¾n , ®Çu h¾n , mÆt h¾n , n−íc ch¶y rßng rßng . Kh«ng biÕt trong n−íc m−a Êy cã n−íc m¾t hay kh«ng ? Kh«ng , Kinh V« M¹ng kh«ng cã n−íc m¾t . Ng−êi kh«ng ch¶y n−íc m¾t , th−êng th−êng chØ lµ m¸u . *** KiÕm . Thanh kiÕm thËt máng , thËt bÐn vµ thËt nhän . Còng lµ thø kiÕm kh«ng cã ng¸ng n¬i tay . Kh«ng cã giã nªn ngän ®Ìn thËt th¼ng , tõ thanh kiÕm ¸nh s¸ng chíp ngêi ngêi . Cöa ®ãng im l×m , bªn ngoµi trêi ®ang m−a , nh−ng giã ch¼ng lät vµo . TiÓu Phi ®øng th¼ng d−íi ngän ®Ìn , h¾n nh×n thanh kiÕm kh«ng hÒ chíp . Th−îng Quan Kim Hång nh×n nh− xãi vµo mÆt h¾n : - Ng−¬i xem thanh kiÕm nµy ra sao ? TiÓu Phi nãi : - Tèt , rÊt tèt . Th−îng Quan Kim Hång hái : - So víi thanh kiÕm tr−íc kia cña ng−¬i ? TiÓu Phi nãi : - Cµng nhÑ h¬n nhiÒu . Th−îng Quan Kim Hång vôt giËt lÊy thanh kiÐm , dïng hai ngãn tay kÑp mòi kiÕm uèn thanh khua lanh l·nh . Cong ... cong ... cong ... TiÕng thÐp ng©n dµi kh«ng døt , tiÕng thÐp thË trong . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 15. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 433 §«i m¾t cña TiÓu Phi hõng lªn ¸nh löa . Th−îng Quan Kim Hång nhÕch m«i c−êi : - So víi thanh kiÕm tr−íc cña ng−¬i ? TiÓu Phi nãi : - Uèn cong nh− thÕ sÏ g·y ngay . Th−îng Quan Kim Hång lo¸ng tay lªn . ¸nh kiÕm chíp ngêi . ChÐn trµ ®Æt trªn bµn bÞ tiÖn lµm ®«i . ChÐn trµ bÞ tiÖn thËt gän , kh«ng mét chót bîn miÕng r¬i ra . Y nh− ng−êi ta chÐm vµo côc bét . TiÓu Phi buéc miªng kªu lªn : - Tèt , qu¸ tèt . Th−îng Quan Kim Hång chËm r·i : - Qu¶ lµ thanh kiÕm tèt , tuy nhÑ nh−ng s¾c , tuy máng nh−ng dÎo , cøng mµ mÒm , mÒm mµ dÎo , ns lµ thanh kiÕm tù tay Cæ §¹i S− nhµ luyÖn kiÕm duy nhÊt biÕt pha kim lo¹i rÌn riªng cho Kinh V« M¹ng . H¾n c−êi c−êi nh×n TiÓu Phi : - KiÕm ph¸p cña ng−¬i ph¶ng phÊt nh− kiÕm ph¸p cña Kinh V« M¹ng ? TiÓu Phi nãi : - Cã vµi ®iÓm gièng nhau . Th−îng Quan Kim Hång nãi : - Tay h¾n tuy cã ®éc vµ d÷ nh−ng kh«ng æn ®Þnh vµ chÝnh x¸c b»ng ng−¬i , v× thÕ ng−¬i cã thÓ " ®îi " cßn h¾n kh«ng thÓ , v× thÕ thanh kiÕm nµy thÝch hîp víi ng−¬i h¬n . TiÓu Phi trÇm ng©m hái l¹i : - §©y lµ thanh kiÕm cña t«i ? Th−îng Quan Kim Hång nãi : - KiÕm vèn v« chñ , ai cã tµi lµ ®−îc . Th−îng Quan Kim Hång trao thanh kiÕm cho TiÓu Phi c−êi lín : - B©y giê kiÕm nµy thuéc vÒ ng−¬i . TiÓu Phi trÇm ng©m mét lóc vµ h¾n l¹i bu«ng mét c©u ®ång nghÜa : Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
 16. HuyÕt t©m lÖnh (HËu tlpd) http//www.vietkiem.com Nguyªn t¸c : Cæ long 434 - §©y lµ thanh kiÕm cña t«i . Th−îng Quan Kim Hång nãi : - ChØ cã thanh kiÕm ®ã , ng−¬i míi cã thÓ giÕt ng−êi, chØ cã thanh kiÕm ®ã míi thËt lµ thanh kiÕm cña ng−¬i . H¾n vôt c−êi xßa : - Còng cã thÓ , khi cã thanh kiÕm ®ã ng−¬i míi giÕt ®−îc ta . TiÓu Phi ®øng lµm thinh . Th−îng Quan Kim Hång l¹i nãi : - Ng−¬i thiÕu nî ta , v× thÕ cÇn ph¶i v× ta giÕt ng−êi , v× thÕ ta míi trao cho ng−¬i thanh kiÕm giÕt ng−êi , ®ã lµ chuyÖn c«ng b»ng . TiÓu Phi n¾m chÆt lÊy thanh kiÕm . Th−îng Quan Kim Hång nãi : - Tèt , rÊt tèt , cã ®−îc thanh kiÕm ®ã , ngµy mai ng−¬i sÏ tr¶ nî xong . TiÓu Phi hái : - ¤ng b¶o t«i giÕt ai ? Th−îng Quan Kim Hång chËm r·i : - Ng−êi mµ ta b¶o ng−¬i giÕt tuyÖt nhiªn kh«ng ph¶i lµ b»ng h÷u cña ng−¬i . Nãi xong c©u ®ã , h¾n bá ra ngoµi . Bªn ngoµi tiÕng h¾n h·y cßn lång léng : - Hai ng−êi Êy lµ kh¸ch cña ta , tr−íc buæi chiÒu ngµy mai , kh«ng mét ai ®−îc phÐp lµm phiÒn ®Õn hä . Type by tunghh@.vnn.vn and mc@hn.fpt.vn Convert to PDF by Minh ChÝnh
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2