IP version 4

Chia sẻ: Hai Hoang | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:41

0
120
lượt xem
52
download

IP version 4

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ
Lưu

Nội dung Text: IP version 4

 1. ÀDFKºLSY*LÏLWKL¸XFKXQJ 1K} FK¶QJ WD ~Å EL›W ,QWHUQHW O P­W PƒQJ P‚\ W¢QK WRQ FŽX GR KQJ QJKQPƒQJP‚\W¢QKW¸NK‡SP¨LQ|LQ¬LOƒLWƒRQzQ.K‚FY±LF‚FKWªFK»FWKHR F‚FF‘SQ­LKƒWOLzQWžQKTX¬FW›F´DP­WPƒQJYLšQWK{QJQK}PƒQJWKRƒLFK…QJ KƒQPƒQJ,QWHUQHWWªFK»FFKžF§P­WF‘SF‚FPƒQJP‚\W¢QKG³QK¥G³WRNKL Q¬LYR,QWHUQHW~˜XEQK~…QJY±LQKDX'RF‚FKWªFK»FQK}Y’\QzQWUzQ,QWHUQHW F§F‘XWU¶F~£DFKžF‚FK~‚QK~£DFKž~FELœWWURQJNKLF‚FK~‚QK~£DFKž~¬LY±L PƒQJYLšQWK{QJOƒL~|QJL€QK|QQKL˜X w¬LY±LPƒQJYLšQWK{QJQK}PƒQJWKRƒLFK…QJKƒQNK‚FKKQJ¯F‚FY³QJ NK‚F QKDX KRQ WRQ F§ WK™ F§ F³QJ V¬ ~LœQ WKRƒL SKyQ ELœW Y±L QKDX E„QJ PÅ Y³QJPÅWžQKKD\PÅTX¬FW›w¬LY±LPƒQJ,QWHUQHWGRF‚FKWªFK»FFKžF§P­W F‘SQzQP«LP­WNK‚FKKQJKD\P­WP‚\FK´ +RVW
 2. KRF5RXWHU~˜XF§P­W ~£DFKž,QWHUQHWGX\QK‘WPNK{QJ~}²FSK–SWU³QJY±LE‘WN½DL'RY’\P~£D FKžWUzQ,QWHUQHWWK¼FV¼OP­WWLQJX\zQ +QJ FK·F WULœX P‚\ FK´ WUzQ KQJ WUxP QJKQ PƒQJ w™ ~£D FKž NK{QJ ~}²FWU³QJQKDXFŽQSK€LF§F‘XWU¶F~£DFKž~FELœWTX€QOÀWK¬QJQK‘WYP­W 7ª FK»F F´D ,QWHUQHW J¨L O 7UXQJ WyP WK{QJ WLQ PƒQJ ,QWHUQHW 1HWZRUN ,QIRUPDWLRQ&HQWHU 1,&
 3. FK´WUSKyQSK¬L1,&FKžSKyQ~£DFKžPƒQJ 1HW,'
 4. F¤Q~£DFKžP‚\FK´WUzQPƒQJ~§ +RVW,'
 5. GRF‚F7ªFK»FTX€QOÀ,QWHUQHW F´DW¸QJTX¬FJLDP­WW¼SKyQSK¬L 7URQJWK¼FW›~™F§WK™~£QKWX\›Q URXWLQJ
 6. WUzQPƒQJ,QWHUQHWQJRL~£DFKž,3F¤QFŽQ~›QWzQULzQJF´DF‚FP‚\FK´ +RVW
 7. 'RPDLQ1DPH
 8. &‚FSKŽQWL›SWKHRFK¶QJWDKÅ\QJKLzQF»XF‘XWU¶F~FELœWF´D ~£DFKž,QWHUQHW ,&¬XWUÕFÀDFKº,3&KLWL›W D7KyQKSKƒQYyK’QKG}QJF§Dx–DFK“,3 w£DFKž,3~DQJ~}²FV¹G·QJKLœQWƒL ,3Y
 9. F§ELWFKLDWKQK2FWHW P«L2FWHWF§ELWW}|QJ~}|QJE\WH
 10. F‚FK~›P~˜XW¸WU‚LTXDSK€LE¢WFKR ~›QE¢WF‚F2FWHWW‚FKELœWQKDXE„QJG‘XFK‘P 
 11. EDRJ©PF§WKQKSKŽQ FK¢QK c la s s Net ID Host ID b it %LW %LWQK’QGƒQJO±S &ODVVELW
 12. w£DFKžF´DPƒQJ 1HW,'
 13. w£DFKžF´DP‚\FK´ +RVW,'
 14. 
 15. *KLFK¡7lQOqiŽDFK‹Pt\FKŸQKoQJWK§FWˆNKmQJFK‹F’Pt\FKŸPq W~WFrFtFPt\FRQ :RUNVWDWLRQ
 16. FtFF•QJWUX\QKSYYp…XF{QF’pŽDFK‹ %LWQK’QGƒQJO±S &ODVVELW
 17. ~™SKyQELœW~£DFKž¯O±SQR w£DFKž,QWHUQHWEL™XKLœQ¯GƒQJELWQK£SKyQ [\[\[\[\[\[\[\[\[\[\[\[\[\[\[\[\ [\ KRF 9¢G· ELW QK’Q GƒQJ 2FWHW 2FWHW 2FWHW 2FWHW w£DFKž,QWHUQHWEL™XKLœQ¯GƒQJWK’SSKyQ[[[[[[[[[[[[ [OV¬WK’SSKyQW¸~›Q 9¢G· 'ƒQJYL›W~Ž\~´F´D~£DFKž,3OFRQV¬WURQJW¸QJ2FWHW9¢G·~£DFKž,3 WK}®QJ WK‘\ WUzQ WK¼F W› F§ WK™ O QK}QJ GƒQJ ~Ž\ ~´ O E&|FO¤Sx–DFK“,3 w£DFKž,3FKLDUDO±S$%&'(+LœQWƒL~ÅG³QJK›WO±S$%YJŽQ K›WO±S&F¤QO±S'Y(7ªFK»FLQWHUQHW~DQJ~™GQKFKRP·F~¢FKNK‚FNK{QJ SKyQQzQFK¶QJWDFKžQJKLzQF»XO±S~ŽX
 18. octet 1 octet 2 octet 3 octet 4 class a : 1 8 16 24 32 0 net id host id class b 1 0 net id host id class c 1 1 0 net id host id Class d 8 16 24 32 1110 class e 8 16 24 32 11110 4XDF‘XWU¶FF‚FO±S~£DFKž,3FK¶QJWDF§QK’Q[–WVDX %LWQK’QGƒQJOQKºQJELW~ŽXWLzQF´DO±S$OF´DO±S%OF´D O±S&O
 19. /±S'F§ELW~ŽXWLzQ~™QK’QGƒQJOF¤QO±S(F§E¢W~ŽXWLzQ ~™QK’QGƒQJO w£DFKžO±S$w£DFKžPƒQJ¢WY~£DFKžP‚\FK´WUzQW¸QJPƒQJQKL˜X w£DFKžO±S%w£DFKžPƒQJY¸DSK€LY~£DFKžP‚\FK´WUzQW¸QJPƒQJ Y¸DSK€L w£DFKžO±S&w£DFKžPƒQJQKL˜X~£DFKžP‚\FK´WUzQW¸QJPƒQJ¢W iŽD FK‹ 9žQJ pŽD FK‹ 6— PuQJ W—L pD 6— Pt\ FKŸ W—L pD OœS O« WKX\ˆW V¤ G¢QJ WUlQ W£QJ PuQJ $ W¸~›Q  % W¸~›Q  &W¸~›Q  'W¸~›Q.K{QJSKyQ (W¸~›Q.K{QJSKyQ iŽD FK‹ 9žQJ pŽD FK‹ %LW QKQ GuQJ 6— ELW GžQJ p† OœS V¤ G¢QJ 3KkQ FKR PuQJ $ W¸~›Q  % W¸~›Q &W¸~›Q ' ( 1K}Y’\Q›XFK¶QJWDWK‘\~£DFKž,3F§QK§PV¬F‚FKQKDXE„QJG‘XFK‘P Q›X WK‘\ QK§P V¬ WK» QK‘W QK¥ K|Q EL›W ~£D FKž Q\ ¯ O±S $ Q„P WURQJ NKR€QJ~›QEL›W~£DFKžQ\¯O±S%YW¸~›QEL›W~£DFKžQ\¯ O±S& ,L‰ÀDFKºP›QJFRQFÓD,QWHUQHW ,3VXEQHWWLQJ
 20. D1JX\tQQKsQ 1K}~ÅQzXWUzQ~£DFKžWUzQ,QWHUQHWWK¼FV¼OP­WWLQJX\zQP­WPƒQJ NKLJLDQK’S,QWHUQHW~}²F7UXQJWyPWK{QJWLQPƒQJ,QWHUQHW 1,&
Đồng bộ tài khoản